Cork Lifelong Learning Festival - programme 2014

Page 1

anfhoghlama Chorc Féile Bu aí

Monday April 7th to Sunday April 13th www.corkcity.ie/learningfestival • Tel 021 492 4527

FREE PROGRAMME

all events free 1


Monday April 7 to Sunday April 13

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

www.corkcity.ie/learningfestival • Tel 021 492 4527

2

Fáilte chuig an 11ú Féile Buanfhoghlama Chorcaí.

Welcome to the 11th Cork Lifelong Learning Festival

Cuireann an fhéile éagsúlacht mhór imeachtaí saor in aisce ar fáil ar fud na cathrach, ag cur béime ar na deiseanna go léir atá ann don fhoghlaim, is cuma cén aois tú . Is é mana an fhéile, agus tá muintir Chorcaí tar éis é a thógaint chun croí, ná Iniúchadh a dhéanamh, Páirt a ghlacadh agus Ceiliúradh a dhéanamh ar - - agus ghlacann líon mór daoine páirt innti trí imeachtaí a eagrú agus freastal orthu . Is mian liom an inchur déanta ag gach duine aonair, gach grúpa agus gach eagraíocht dá rath a aithint. Agus is iad muintir Chorcaí atá freagrach as a rath. Chomh maith lena chomhpháirtíocht le Féile an Phobail i mBéal Feirste agus le Féile Buanfhoghlama Luimní , tá an fhéile ag síneadh amach ar fud an domhain. Le linn an deichiú fhéile anuraidh tugadh eolas dúinn ar EcCoWell - an smaoineamh ar chomhtháthú ar straitéisí na Cathrach Foghlama, Chathair Sláintiúil, Chathair “ghlas” agus Cathair na h-eacnamaíoch Inbhuanaithe chun treoirphlean a chothaíonn caighdeán beatha feabhsaithe dár bpobal a chruthú. Is faoi bogadh thar theorainneacha agus daoine a spreagadh chun obair ar fud earnálacha chun tairbhe gach duine é EcCoWell. Cosúil leis an fhéile, Is faoi chuimsiú é. I mí Mheán Fómhair, ar ócáid Suaitheanta an Tostal, chuir EcCoWell fáilte roimh os cionn 250 toscaire ó thar lear agus ar fud na hÉireann chun taithí a mhalartú agus foghlaim óna chéile. Thus Comhairlel Cathrach Chorcaí Fáiltiú Cathartha dhó chun seo a aithint. Táimid an- bhródúil as ár féile, atá ag ardú próifíl Chorcaí go h-idirnáisiúnta, agus é ag oibríu i dtreo bheith ina Chathair UNESCO Foghlama. Ní fhéadfadh an fhéile tarlú gan tacaíocht lucht eagraithe an ócáid agus na h-urraitheoirí flaithiúil. Go háirithe, tá iarracht mhór déanta ag oibrithe deonacha chun go n-eiróidh leis. Thar ceann mhuintir Chorcaí , ba mhaith liom aitheantas a thabhairt go foirmiúil ar a thréaniarrachtai thar na blianta.

The festival offers a huge variety of free events across the city, highlighting all the opportunities there are for learning, whatever your age. Its motto is Investigate, Participate, Celebrate – and the people of Cork have taken that to heart – participating in great numbers by organising events and attending them. I wish to acknowledge the contribution made by every single person, every group and every organisation to the festival’s success. It is the people of Cork who have made the Lifelong Learning Festival what is has become. As well as its partnership with Féile an Phobail in Belfast & with the Limerick Lifelong Learning Festival, the festival is reaching out across the world. During the tenth festival last year we were introduced to EcCoWell - the idea of integrating the strategies of the Learning City, with Healthy City, Green City, Economically Sustainable City to create a blueprint that fosters an improved quality of life for all our people. EcCoWell is about moving beyond boundaries and encouraging people to work across sectors for the betterment of all. Like the festival, it’s about inclusion. The EcCoWell Conference in September, a Flagship Gathering event, welcomed over 250 delegates from overseas & all over Ireland to exchange experiences and learn from each other. Its success was honoured by City Council with a Civic Reception. We are very proud of our festival, which is raising the profile of Cork internationally as it works towards becoming a UNESCO Learning City. The festival could not happen without the support of the event organisers and generous sponsors. In particular a huge effort is put in by volunteers to make the week a success. On behalf of the people of Cork, I wish to formally acknowledge their huge contribution year after year.

Comhairleoir Cáit Uí Fhlannachaidh Ardmhéara Chorcaí

Cllr Catherine Clancy Lord Mayor of Cork, Festival Patron


A Chairde,

A Chairde,

Fáilte romhaibh go léir chuig ár Féile Foghlama 2014.

Fáilte romhaibh go léir chuig ár Féile Foghlama 2014.

We are very proud in Cork to have a festival of lifelong learning, and we are delighted that the festival has been recognised over the past 12 months as a model of best practice internationally.

Táimid an- bhródúil i gCorcaigh féile Buan – fhoghlama a bheith againn, agus tá ríméad orainn go bhfuil an fhéile aitheanta thar na 12 mhí anuas mar mhúnla dea-chleachtais idirnáisiúnta.

This recognition is due to the combined efforts of all involved who have made the festival such a success, from humble beginnings to become an event that includes 500 events and involves as many as 10,000 people. The festival continues to grow, year after year, and this year is no different. I would encourage as many of you as possible, even those that are busy with organising their own events, to get out and participate in as many events as possible during the week. It is a unique opportunity to try something new, to meet others involved in learning, and to enjoy the experience. 2014 is a significant year as for the first time City of Cork VEC is replaced by Cork Education and Training Board, which was established in July 2013. Cork Education and Training Board now encompasses the former City of Cork VEC and the County Cork VEC, with the Training Division of the former FÁS, all under a new umbrella. It is an exciting time in education and training. As one of the ‘parents’ of the festival with Cork City Council, we are looking forward to the opportunities that this change will offer. I would like to acknowledge the ongoing commitment of all of the people that make the festival happen, our co-ordinator Tina Neylon, the steering committee chaired by Willie McAuliffe, the sponsors and partners of the festival - but most of all the people on the ground in the various organisations and communities of the city and surrounding areas. The festival is your festival and its success is your success. Comhghairdeachas arís.

Is mar gheall ar iarrachtaí comhcheangailte na daoine go léir atá páirteach ann an t-aitheantas seo, ótosach umhal go dtí an lá atá inniu ann le 500 imeachtaí agus 10,000 duine páirteach ann. Leanann an fhéile ag fás , bliain i ndiaidh bliana, agus tá an bhliain seo éagsúl fresin. Ba mhaith liom an méid díbh agus is féidir a speagadh, fiú sibh atá gnóthach le bhúr n-imeachtaí féin a eagrú, bheith rannpháirteach agus freastal ar an méid agus is feidir dos na h-imeachtai i rith na seachtaine. Is deis uathúil chun iarracht rud éigin nua a thriail, chun bualadh le daoine eile a bhfuil baint acu le foghlaim, agus taitneamh a bhaint as an taithí.. Is bliain shuntasach mar don chéad uair VEC Chathair Chorcaí in ionad Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus , a bunaíodh i mí Iúil 2013 2014 . Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Cuimsíonn anois an iar VEC Chathair Chorcaí agus Coiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí, leis an Rannóg Oiliúna an iar FÁS, ar fad faoi scáth báistí nua. Is tréimhse spreagúil in oideachas agus oiliúint. Mar cheann de na ‘tuismitheoirí ‘ na féile le Comhairle Cathrach Chorcaí, táimid ag súil go mór leis na deiseanna go mbeidh an t-athrú a thairiscin. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do thiomantas leanúnach gach ceann de na daoine a dhéanann an fhéile a tharlóidh , ár comhordaitheoir Tina Neylon , an coiste stiúrtha faoi chathaoirleacht Willie McAuliffe, na urraitheoirí agus comhpháirtithe na féile - ach an chuid is mó de na daoine ar an talamh sna eagraíochtaí agus pobail éagsúla na cathrach agus na ceantair máguaird. Is í an fhéile do fhéile agus is é a rath ar do rath. Comhghairdeachas Imeachtaí an Téarma.

Ted Owens Bord Oideachais agus Oiliúna POF Chorcaí

Ted Owens CEO Cork Education and Training Board The festival promotes and celebrates learning in all its forms and encourages take up among all age groups, particularly those who may not usually participate in learning. Déanann an Fhéile seo foghlaim i ngach cruth a chothú agus a cheiliúradh agus spreagann sé rannpháirtíocht i ngach aoisghrúpa, go mór mhór iad san nach nglacann páirt go h-iondúil i ndeiseanna foghlaime

max

30

MAX symbol Maximum number indicated where spaces limited. Events listed by starting time. l Use the prefix 021 if phoning from outside the Cork area.

3


A MESSAGE FROM THE CO-ORDINATOR The festival has established many crosssector links over the years so it was easy to bring representatives from Healthy Cities, Cork Environmental Forum, the Economic Development Unit at Cork City Council, and the education sector together to hear about EcCoWell from our Australian guest George Osborne two years ago. EcCoWell was developed by Peter Kearns of PASCAL International Exchanges (PIE), which emerged from work done on lifelong learning by the OECD - we’ve been a PIE member since 2011. EcCoWell is not about spending more money – it’s about being more efficient, by building on areas of common interest between sectors. EcCoWell is about integrating ecology, economy (Ec), community, culture (Co), well-being, lifelong learning (Well) to make life better for all. Last year Peter introduced EcCoWell to Cork during the festival at a seminar in Triskel Christchurch which lead up to one of Cork City’s Flagship Gathering events in September EcCoWell: Cities for the Future: learning from the global to the local.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

It was an opportunity to exchange ideas and experiences with over 250 people from overseas and from all over Ireland, north and south, and to learn from each other. We were thrilled when its success was honoured with a Civic Reception in December.

Find out more: EcCoWell Cork hosts an Open Networking Event from 10am on Wednesday – see separate entry. Look at www.eccowellcork. com hosted by Blacknight Solutions, festival sponsors.

4

But that’s not all – as a result of the success of the festival and our involvement with EcCoWell, we are flying the flag for Cork overseas. Deputy Lord Mayor of Cork, Cllr Lorraine Kingston, and myself were guests of UNESCO at its first International Conference on Learning Cities in Beijing, China last October. More than 550 delegates attended, representing 160 countries - we were the only Irish. With a delegate from Finland, I represented Europe on the Drafting Committee for the Beijing Declaration on Building Learning Cities, which was adopted at the conference’s conclusion. Councillor Kingston was invited to be vice-chair at the Closing Ceremony. Our festival & EcCoWell initiatives were also much admired at the PASCAL Cities Learning Together conference in Hong Kong in November which Denis Barrett, of Cork ETB & our organising committee, was invited to attend. The consensus there was the unique role played by the continued growth of the festival, with the resulting support across sectors and communities, leading to the development of a ‘culture of learning’ in Cork. Other cities are keen to learn from and collaborate with Cork – which can only by good for all of us. Cork now needs to build on this success by taking the next steps in the strategic development of this world class ‘city of learning’ identity. Tina Neylon Festival Co-ordinator


Quality and Qualifications Ireland (QQI) is pleased to support the 11th Cork Lifelong Festival. QQI very much welcomes the new national developments in Further Education and Training. In particular, the early establishment of the Cork Education and Training Board (CETB) from the former County Cork and City of Cork Vocational Education Committees and the former FÁS Training functions within Cork City and County. QQI looks forward to working with Cork ETB in these exciting developments in the area of further education and training. We also encourage the development of regional clusters of education which will see University College Cork and Cork Institute of Technology work with the further education community in the county in ensuring enhanced

opportunities for lifelong learning. The QQI mission is to promote the enhancement of quality in Ireland’s further and higher education and training; to quality assure providers and to support and promote a qualifications system that benefits learners and other stakeholders. QQI is also charged with maintaining, developing and reviewing the National Framework of Qualifications which, since its establishment in 2003, has formed the basis of a more flexible and integrated system of qualifications with the national objective of moving towards a ‘lifelong learning society’, one in which learners will be enabled to progress their existing learning or take up new learning opportunities, at chosen stages throughout their lives.

Get connected with Cork Lifelong Learning Festival online! Follow us on Twitter – www.twitter.com/learning_fest Like us on Facebook – www.facebook.com/corklifelongfestival Special thanks to Christine Nolan, Access Office, CIT, for managing the festival’s Social Media & providing other supports.

5


NORTH // SOUTH In 2009 Cork’s Lifelong Learning Festival formally twinned with Féile an Phobail in Belfast. That relationship continues to flourish and it is gratifying to see it develop beyond the two festivals.

MURALS Since 2011 when the Mahon Men’s Art Group worked with four artists from Belfast on the mural in the car park next to Blackrock Castle, the mural project has continued. The Mahon group painted a mural just off the Falls Road in Belfast during Féile that year, which incorporates Cork’s coat of arms. Relationships established then continue and expand. On Horgan’s Quay a mural inspired by the Titanic was created in 2012 by young unemployed men from Mahon working with their counterparts from North Belfast, under the direction of professional Belfast mural artists, Frank Quigley & Michael Doherty. The young men from Mahon were subsequently invited to Belfast to work with unemployed young men on a community mural about the Titanic, their visit sponsored by Belfast City Council.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

During the festival this year mural artist Frank Quigley is in to Cork to oversee work on murals on the Mahon Peninsula Walkway by young unemployed men from Mahon CDP. Anyone interested in watching them work or who wants to learn about the project should contact Viv Sadd at Mahon CDP 435 9070 You can also visit the Mahon Men’s Art Group’s Studio on Tuesday, Wednesday & Thursday this week to meet them - see separate entries.

MARATHONS Gradually Cork’s City Marathon is creating links with its Belfast equivalent. HSE’s Health Action Zones on the northside of the city together with the Churchfield Trust worked together in 2013 to increase the participation by teams from Cork in Belfast City Marathon, where they were looked after by Féile an Phobail.

6

That welcome was reciprocated when Kevin Morrison, Youth Development Officer with Féile, brought two relay teams to Cork City Marathon last year. As Kevin says: “It’s all part of forging a partnership, which takes time to develop.”

CURRACHS & OCEAN TO CITY Kevin Morrison leads Boats Without Boundaries, a project at Féile which grew out of the currach building initiative begun three years ago when young people from Republican & Loyalist communities spent time in Cork with Meitheal Mara. They started on two currachs here, completed them in the North, and launched them during Féile that August. They brought those currachs back to Cork in 2012 & 2013 to take part in the Youth Event at the annual Ocean to City race. Through funding from the UK’s Heritage Lottery Fund for Boats Without Boundaries, they have built two Lough Neagh cots this year, which they launch in May. They’ll be competing again in Ocean to City. And they are planning a youth regatta in Belfast Docks in 2015 when the Tall Ships will be there. The relationship between Meitheal Mara, its Founding Manager Pádraig O Dúinnín & Féile continues. To learn more contact: Cathy Buchanan Meitheal Mara 431 6813 or Kevin Morrison, Féile an Phobail Youth Co-ordinator (South 028) (North 048) 903 13440 Pádraig O Dúinnín gives a talk about Meitheal Mara & Naomhóga Chorcaí on Thursday in An Spailpín Fánac at 7pm – see separate entry.

SCRIBES Cork now has its own Scribes, one of the most popular events during Féile an Phobail, It’s an event when writers read from and talk about their work in a relaxed, convivial setting. For the third time, Cork runs Scribes during the festival, bringing writers from different communities in the North together with local writers. Scribes takes place at An Spailpín Fánac on Friday at 7.30pm – see separate entry.

Cross-border & cross-community initiatives are supported by the festival, Féile an Phobail, Co-operation Ireland’s Cork branch & Cork City Council.


One Book, One Community is a Family Reading Project which encourages reading in DEIS schools in Cork. Now in its fifth year, it involves over 1,500 families, with parents reading the chosen book along with their children. Copies of the book are bought by the Home/School/Community Liaison Co-ordinators and distributed free to the children to take home to read with their families. Activities associated with the book are organised by the HSCL & teachers in the schools, and parents and others in the local community are encouraged to participate in them.

This year’s books are: in Knocknaheeny/Hollyhill/ Churchfield/Sunday’s Well – Now by Morris Gleitzman and The Snail and the Whale by Julia Donaldson & Axel Scheffler for preschoolers; in Farranree - The Ghost of Grania O’Malley by Michael Morpurgo. See activities in this programme or contact: Ann Neff Knocknaheeny/Hollyhill 086 357 7121 Rachel Browne Farranree 421 0677 Avril Donoghue Farranree - 421 0677

Central Library, Grand Parade All day

Clean Coasts Exhibition of Photographs

monday april 7

One Book One Community

From the crashing waves of the Atlantic Ocean to the calmer waters of the Irish Sea, the 2013 competition entries capture the unique beauty and diversity of Ireland’s rich coastal landscape, heritage and wildlife. Meet award-winning photographer Conal Thomson here on Wednesday at 1pm. Exhibition continues until Friday. All day

Creating Shapes Exhibition Work by Cork Education & Training Board’s Community Arts Groups is on display here. Exhibition includes textiles from Innishmore & Carrigtwohill community groups & a selection of ceramics from Blarney Men’s Shed, Kinsale Creating Links Project & Midleton Irish Wheelchair Association. Info: Mary Conroy 086 603 2252 Exhibition continues until Saturday. 2pm – 2.30pm

Artists talk about their work Members of Cork ETB Community Arts Groups in County Cork whose work is on display in the Creating Shapes Exhibition discuss their work & their involvement in Community Education. All welcome. 3.15pm

Tracing your family A member of Cork Genealogical Society gives some tips on how to start researching your family tree. All welcome. Event repeated in other library branches on Tuesday & Thursday. Cork Genealogical Society was founded in 1994, and meets once a month from September to May. Email: Corkgensoc@gmail.com www. corkgenealogicalsociety.com T 492 4900

7


dé luain aibreán 7

Bishopstown Library

8pm – 10pm

Wilton Shopping Centre

Gym, Douglas Community School

All day

TUITION IN SHORT MAT BOWLS

Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April. T 492 4950

Douglas Community School Indoor Bowls Club invites you to learn a new sport, played in teams of up to four. People of all ages enjoy playing – give it a go! The Club meets here on Mondays & Thursdays. No need to book, call for info: Breeda Dunlea 496 2571

Mahon CDP, Avenue de Rennes

Repeated Thursday.

MAHON’S COMMUNITY MINIBUS VISITS FESTIVAL EVENTS This year the minibus visits the following: How to put on a Musical – Cork Opera House. Monday 7th – 11.30am – 12.30pm Bus leaves Mahon CDP at 10:45 am

9.30am - 2.30pm

Tracing your Family History – Douglas Library. Tuesday 8th – 11am Bus leaves Mahon CDP at 10:30am

LEARN ABOUT GAME DESIGN

Read this programme for more details. You must book as only 15 places in minibus. Call Mahon CDP 435 9070

8am – 9pm Quay Co-op Restaurant, Sullivan’s Quay

EXHIBITION OF STUDENT WORK

Repeated every 30 minutes St. John’s Central College, Sawmill St

Listen to a short talk about the game design course at the college. Repeated every 30 minutes. Follow signs to classroom. Info: 425 5500 or email: pobrien@stjohnscollege.ie www.stjohnscollege.ie

SHOP & LEARN

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

ImaginEight showcases work by Level 6 Painting and Sculpture students at St John’s Central College. Continues until Friday.

Mahon Point Shopping Centre 10am – noon

Alcohol Info-Pod Come up to the stand, take part in a quiz & learn the facts about alcohol. Details of services & supports available. Stand organised by Cork City Partnership Community Outreach Drug Awareness Project & the TVG Drug and Alcohol Support Project. To book an Alcohol Information Stand for your organisation call Mella Magee 087 196 2022 or email: mmagee@partnershipcork.ie www.corkcitypartnership.ie

8


dé luain

Coláiste Stiofáin Naofa College of Further Education, Tramore Rd

HIDDEN IN PLAIN SIGHT CSN’s newly established Teaching Gallery showcases work by college artists in the exhibition Hidden in Plain Sight. The Art Department at CSN offers a wide range of FETAC Level 5 and 6 courses in Art & Design for the school leaver & adult learner, to facilitate portfolio preparation or develop new skills for employment. Many students progress to Third Level.

9am - noon

INTRO TO DIGITAL PHOTOGRAPHY

max

15

aibreán 7

9am – 5pm

Join a FETAC Level 5 Digital Photography class in Room 304 & develop an understanding of Photoshop manipulation tools. Facilitated by Jim Cummins. Places limited, book yours. 12pm – 1.30pm

COLOUR COLLAGE

max

15

To celebrate Art & Design in Further Education during festival week the college’s studios are open daily until Friday, with classes & workshops offered to the public, organised by Arts Business Management.

Join a Level 5 Art, Craft & Design class in Room 107 & explore colour through collage. Facilitated by Jenny Monks. Places limited, book yours.

See other entries in this programme.

1pm - 2pm

OFFICIAL OPENING OF EXHIBITION All welcome to the opening of Hidden in Plain Sight. Come & meet the artists, enquire about courses available at the college. 2pm - 5pm

UPCYCLING WORKSHOP

9am - 11am

OPEN WORKSHOP IN FURNITURE DESIGN The Furniture Design & Making Workshop area, rooms 118-119, is open to all. Get a close look at hand-crafted furniture making in progress & get a little hands-on experience. Facilitated by Ray Dennehy. No need to book.

max

15

Arts Business Management presents an upcycling workshop aimed at refocusing attention on everyday objects that often go unnoticed. Participants have the opportunity to give unloved items a second life. Materials provided. In Room 108. Places limited, so book yours. Where booking necessary, call Lara Norris – Arts Business Management 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.ie See www.csn.ie for all courses.

9


april 7

monday

max

8

9.30am – 5pm

10am – 1pm

Knocknaheeny Community Centre, Foyle Avenue

Connaught Avenue, off Donovan’s Road, next to UCC

EXHIBITION OF ARTS, CRAFTS & PHOTOGRAPHS BY LOCALS

CYCLE SKILLS FOR ADULTS

Visit an exhibition of work by local artists, including photographs, knitting & crochet. Find out about the Photography Group, which meets here on Mondays from 10am, & the Community Craft Initiative, which meets here on Wednesdays at 7pm; art classes also held during the year. Info: Noreen O’Regan 087 196 2026 or Norma Kenny 439 9503. Cork City Partnership Knocknaheeny Outreach (We The People).

The first of three sessions during the festival, aimed at adults who can cycle but want to learn more about safety or to correct bad habits. This is a shortened version of a course that takes 6 hours. All weather event (unless there is extreme weather). Bring your own bike (in good working order), plus rain gear. Meet at the green area. Places very limited, book by calling Adam D’Arcy 086 123 4364 or email: corkcyclingcampaign@yahoo.ie Presented by Cork City Council / Cork Cycling Campaign / Cork Community Bikes Repeated Thursday 1.30pm & Saturday 10am. MAX 8

10am – 1pm 10am – 12noon

The Granary, Bessboro, Blackrock

Glen Community Pre-School, Glen Resource Centre, Glen Avenue

max

16

LEARN ABOUT COMMUNITY PRESCHOOL

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

This is an opportunity for a cup of tea & a chat with the staff of the Glen Pre-school. See its facilities indoors & out. No need to book. Pre-school places available for children from age 2.5 – 5 years once toilet trained. Fees €20 per week; find out about free places. Event organised by Glen Community PreSchool and the Glen Neighbourhood Youth Project. Info Deirdre Byrne (supervisor) 085 782 9737

ACTIVE CITIZENSHIP – GETTING INVOLVED For communities to flourish, the active involvement of local people is needed. Hear about the challenges & benefits of active citizenship in this interactive workshop, led by Jim Sheehan of SHEP. Booking essential as places limited. Ask for directions to The Granary. Call Geraldine Flanagan 466 6180 or email: socialandhealth@eircom.net www. socialandhealth.com The Social & Health Education Project (SHEP) is an Irish, not-for-profit, communitybased training & development organisation established 20 years ago. MAX 16

10


11.30am – 12.30pm

Foyer, Lewis Glucksman Gallery University College Cork

Cork Opera House

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY Enjoy work by Community Digital Photography groups from the Glen, Knocknaheeny & Gurranabraher. This creative exhibition builds on local people’s reflections, experiences & views of the City of Cork. Info: Margo Hayes 087 196 2023 A Cork City Partnership Outreach Project. Daily until Friday.

10am – 5pm Crawford Art Gallery, Emmet Place

ANIMATION SCREENING Crawford Art Gallery celebrates lifelong learning with a day-long screening of animations - created as part of a year-long intergenerational project. Participants: children from Togher Girls National School, adults from Ballyphehane/Togher Community Development Project, visual artist Julie Forrester & Crawford Art Gallery.

monday april 7

10am – 5pm

HOW TO PUT ON A MUSICAL Meet Maria Young, Line Producer for Grease, currently on at Cork Opera House. Directed by Bryan Flynn, the production sold out when staged last summer. Maria will show you how a musical is put together, what’s involved pre-production, how the set works, and lots more. No need to book, just meet Maria in the Foyer. You can book seats for Grease online, in person or by phone 427 0022 www. corkoperahouse.ie

No need to book, all welcome. Info: Emma 490 7862 or email: emmaklemencic@crawfordartgallery.ie

11.30am – 12.30pm

For all events see www.crawfordartgallery.ie

EXHIBITION ABOUT WORLD WAR I

11am – 12 noon St. Brendan’s Girls’ National School, The Glen

LISTEN TO A SCHOOL BAND St. Brendan’s School Band is made up all the students from third to sixth class. Once a week normal schoolwork is put aside for music lessons with a variety of tutors. The students learn recorder, flute, trumpet, guitar & percussion & regularly perform around the city. Once finished in Primary the students are each given a place in an after-school programme to continue with their music lessons, an option many of the students choose to continue through Secondary school & college. No need to book, just come along. Info: Caoimhe Conlon 086 320 9442 email: caoimhe.conlon@cit.ie Presented by St. Brendan’s GNS & CIT Cork School of Music.

St Luke’s Nursing Home, Mahon

Celebrate St Luke’s Nursing Home’s involvement & links to World War 1. Exhibition also traces the well-known names in Cork at that time & St Luke’s place in history. Home easy to find, near Blackrock Castle. Tea, coffee & biscuits. Parking no problem. All welcome. Info: Ann Crowley 435 9444 or 086 300 3241

11


dé luain aibreán 7

11.30am – 12.30pm

parking on college campus.

Traveller Culture Exhibit, Cork Public Museum, Fitzgerald’s Park

Info: 425 5500 Visit www.stjohnscollege.ie to see a list of courses & apply online

TOUR TRAVELLER EXHIBIT Enjoy a guided tour of the Traveller Culture Exhibit – which includes a full sized barrel top wagon, copper craft, quilts, heritage, contemporary photographs. Traveller women who curate the exhibit will be your guides. No need to book, just come along, all welcome. This exhibit is open year round during normal museum opening hours: Info: corktravellerwomen@hotmail.com

Noon – 2pm Mahon Family Resource Centre, Mahon Drive

max

5

FELTING WORKSHOP Felting is an age-old craft. The technique is basic, requires very little experience or tools, and ‘mistakes’ may lead to interesting results. This is a regular Textiles class here on Mondays. Come along today & you can join class if interested. Very few places – book yours by calling Maeve or Elsa 435 8866 or e-mail: info@frcentre.ie

1pm – 2pm Foyer, New Council Offices, City Hall

LAUNCH OF ART BY YOUNG TRAVELLERS

Noon - 1pm St John’s Central College, Sawmill Street,

This Art Programme, organised by the Interagency Traveller Education Group, aims to raise the hopes & ambitions of young travellers. Leanne McDonagh delivered the programme in schools, encouraging pupils to create an artwork that demonstrates their individual hopes, dreams & aspirations for the future.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Organisations and schools involved: Cork City Partnership, Cork City Council, Cork ETB, TVG, CIT, UCC, North Presentation Secondary School, Terence McSwiney Community College, Ursulines Secondary School, St Aidan’s Community College. Exhibition continues all week. Info: 433 5140

ADVICE ON TRAVEL Tourism & e-Travel students at the college run a Help Desk to advise people about booking holidays. They will source information for you – just call in. Help Desk here again Tuesday.

SUSTAINABLE TECHNOLOGY Find out about the Sustainable Technology Course at St John’s – call to Room 412.

12

Sawmill Street is behind South Terrace. No

2pm – 4.30pm St John’s Central College, Sawmill St

max

8

DRAWING CLASS Art teacher Ray Lonergan gives a free ‘crash course’ in portrait drawing for anyone who would like to learn the basics. Little or no experience required. Materials provided. Places limited, book by calling Ray 425 5500 or email: rlonergan@stjohnscollege.ie


3pm – 3.45pm

Central Library, Grand Parade

Alliance Française de Cork, 36 Mary Street

ARTISTS TALK ABOUT CREATING SHAPES

aibreán 7

Artists whose work is on display in Creating Shapes here talk about their work & their involvement in Community Education. The exhibiton includes textiles from Innishmore & Carrigtwohill Community Groups & ceramics from Blarney Men’s Shed, Kinsale Creating Links Project & Midleton Irish Wheelchair Association.

dé luain

2pm – 2.30pm

Info: Mary Conroy 086 603 2252

CUISINE FROM THE SOUTH OF FRANCE 2.30pm – 3.30pm Council Chamber, City Hall

Armêl Pineau gives a talk about the specialities of the cuisine of the south of France. This is the first in a series of events here during festival week. Info: 431 0677 email: info@alliancefrancaisecork.com

CORK CITY PROFILE Come to a presentation of interest to anyone living or working in Cork. Under the Healthy Cities Initiative, the Cork City Profile Inter-agency Committee is steering the development of a profile of the city, an accessible document, based on the 2011 Census. In its preparation indicators are used to build a greater understanding than previously of the socio-economic & health fabric of the city which will help to shape the planning & implementation of new policies, programmes & activities in Cork. This presentation is an overview of the profile, with plenty of time for Q & A. The full document will be available in June. No need to book. All welcome. Inter-Agency Cork City Profile Steering Committee includes: Cork City Council, the HSE, Cork City Partnership, the Gardai, Cork ETB, community representatives, UCC. Info: Maria Minguella, Social Inclusion Policy Analyst, Cork City Council 492 4061

13


monday april 7

3pm – 4pm University College Cork, Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC Room 9, West Wing, Main Quadrangle, UCC

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME 2.30pm – 3.30pm

HELPING CHILDREN MANAGE STRESS Nowadays there’s more pressure than ever on young people to study effectively & do well in exams. Yet we worry about the effects of stress & anxiety on their mental health. This illustrated talk by Marie Delaney of ACE considers ways for parents & teachers to help young people to become resilient, confident learners who can manage the pressures of exams. 4pm – 5pm

DIGNITY AT WORK: BULLYING & HARASSMENT AWARENESS

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Angela Liddy of ACE gives a presentation aimed at enhancing awareness of bullying & harassment, and their effects at both individual & organisational levels. She explores how complaints should be dealt with; the importance of policies on bullying and harassment; how to reduce & resolve such issues in the workplace. These are the first two talks in a new programme called The Free University: Adult Continuing Education at UCC Spring Lecture Programme. It offers 14 free lectures during festival week, which showcase Adult Continuing Education (ACE) at UCC with a sample of its Diploma, Certificate & Short Courses. All include a Q & A session. They take place in Room 9, West Wing, Main Quadrangle, UCC – on left when you face the clock tower. Unless bringing a group, no need to book. Info: 490 4700 email ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/study/ace

14

Enjoy a one hour guided walking tour of UCC, taking in its rich history & environment & its development from its foundation in 1845 to a 21st century world class institution. Audio tours available year round, this week’s tours are specially organised for the festival. No need to book. Info: 490 1876 or email: visitorscentre@ucc.ie Repeated daily until Friday.

3pm – 5pm

max

Aula Maxima, North Wing, Main Quadrangle, UCC

50

MATURE STUDENTS – A CELEBRATION Minister Kathleen Lynch launches a booklet: Celebrating Ten Years with the Mature Student Office. The publication gives an insight into the experiences of some of the students who lived the mature student life at UCC over the last decade & achieved their goals. Their accounts are honest & open & it’s hoped that they will inspire other mature students to believe in their ability to achieve great things. Refreshments provided. Places limited. If you want to attend contact Leah Neville 490 1873 email: l.neville@ucc.ie by April 3.

3pm – 5pm CIT Blackrock Castle Observatory

GUIDED OBSERVATION OF THE MOON Join CIT Blackrock Castle Observatory performance astronomer Frances McCarthy & members of the Cork Astronomy Club to spot shadows on the first quarter Moon through small telescopes from the courtyard at Blackrock Castle. No need to book. Note – this is a weather dependent event.


6pm – 7pm

max

NASA’S VIEWSPACE

Room D245, CIT Bishopstown Campus

60

Watch NASA’s Viewspace in CIT Blackrock Observatory’s workshop MakeSpace. ViewSpace is a constantly updated exhibit that displays the beauty & power of the universe, while guiding the viewer to a deeper understanding of Astronomy. It gives visitors the chance to see the latest images, movies, animations & news from the Hubble Space Telescope & other NASA observatories. No booking required, but please note limited capacity, seats given on a first come first served basis.

INTRODUCTION TO BUSINESS COURSES Book your place for an introduction to part-time courses available in the School of Business, CIT, with a presentation, followed by Q & A. You’ll learn about undergraduate Degree & Masters programmes available in Business, Accounting & Human Resource Management. Refreshments. Info: opd@cit.ie www.cit.ie/parttime

Bus 202 from city centre. Plenty of free parking riverside nearby.

Booking essential, call Department of Continuing Education 433 5900 or 433 5902 or email: adulted@cit.ie

Info: 432 6120 email: info@bco.ie

www.cit.ie

monday april 7

3pm – 5pm

www.bco.ie More events here on Saturday.

7pm – 8pm Alexander Technique Studio, The Lough

max

8

TRY THE ALEXANDER TECHNIQUE Are you creating your own tension? Find out with this practical Alexander Technique class. Véronique Druesne will show you how you can sit, stand, move in a more co-ordinated & balanced way. Relieving some of the tension we build up day-to- day can help improve posture & well being. This is a regular Monday class, please email vero@isatt.ie for more info. Booking essential. 4.30pm - 6.30pm

Call 087 976 1668 www.alextechstudio.com

Spanish Studies Centre Cork, 19, St Patrick’s Hill

LEARN ABOUT SPANISH ART & LANGUAGE Marta Alonso Saralegui gives a lecture on Spanish Art from Velazquez to Picasso, followed by a Spanish Language Class, suitable for all levels. All welcome. Classes available here in Spanish, Portuguese, Italian, Chinese & Russian. They are delivered in a convivial atmosphere by native qualified experienced tutors, which helps students to gain confidence quickly. Info: 086 311 1193 or email: spanishstudiescork@gmail.com www.spanishstudiescentrecork.com Look out for other events here this week.

15


aibreán 7

dé luain

7pm – 8pm Training Room, Mahon Point Shopping Centre

max

12

Camden Palace Hotel Community Arts Centre, Camden Quay

GIVE PILATES A GO Relax, stretch, strengthen – try this free class & feel the difference in just an hour. Jaconel Janssen runs a regular Pilates class here every Monday - upstairs in the Training Room, next to Meadows & Byrne. Bring your own mat. You must book as places limited. Call Jaconel 085 161 3505 email: info@ pilatespeoplecork.com See www. pilatespeoplecork.com for more times and venues.

7.30pm Turners Cross Community Centre, Curragh Road

INTRODUCTION TO MINDFULNESS Turners Cross Community Association invites you to an introductory workshop on Mindfulness given by Judy Phelan. Mindfulness is a spiritual or psychological faculty that, according to the teaching of the Buddha, is of great importance in the path to enlightenment. All welcome. Refreshments. The Centre is next to the Credit Union. Info: Joe Curtin 086 259 1362 email: turnerscrossinfo@gmail.com

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

7.30pm – 9pm

COMMUNITY MUSIC NETWORK OPEN FORUM Learn, share & network with others interested in Community Music locally at this Open Forum, which includes a discussion on apps of relevance to musicians. Bring along your music related news, hopes & ideas – as well as a laptop, tablet or Smartphone for sharing apps. No need to book. Info: Paul Facey-Hunter 466 3103 or 086175 5917 email: paulfh22@hotmail.com Cork Community Music Network is supported by Cork Education & Training Board Info on activities at Camden Palace Hotel see www.camdenpalacehotel.org

8pm – 10pm Firkin Crane, Shandon

max

3

SCREEN ACTING FOR ADULTS Actors Vision presents acting classes for adults here Mondays to Thursdays. Come along to observe or take part. Booking essential, call Darren Kelleher 086 102 3339. Repeated nightly until Thursday. Details of all classes at www.firkincrane.ie

16


dé luain

6pm – 8pm

Cork College of Commerce, Morrison’s Island

LEARN COMPRESSION-ONLY CPR

5pm – 7pm

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS Showcase of work by students attending the Photography evening course. It’s just one of the full range of courses offered at night in the college for those who want to pursue professional or hobby courses. Continues until Wednesday. 5pm – 7pm

PRESENTATION ON PHOTOSHOP John Quinlan, a teacher in the college, gives an overview of Photoshop CS - the document window & file browser interface. The session will include how to work with images – resizing, cropping, rotating, retouching & repairing, as well as working with layers, selections & applying filters. Come early as places limited.

You don’t have to do mouth-to-mouth to save a life! Come to a practical demonstration by Jer Crean of compression-only CPR, used for an adult sudden collapse. Watch video clips. Event takes 15 minutes - repeated during the two hour session.

aibreán 7

5pm – 8pm

7pm – 8pm

HOW TO ORGANISE AN EVENT Get some tips on what it takes to run a successful event. David Tyrrell, who teaches Event Management here, highlights the key issues that need to be addressed, whether it’s a birthday party, wedding or a corporate event. They include choosing the right venue, speakers, attracting people to attend. Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

6pm – 7pm

TOP TIPS FOR BUDGETING Re-discover the basics of money management and become familiar with some of the new on-line sites available which help make your financial life easier. With summer fast approaching plan your finances so that you can make the most of your time and opportunities.

17


april 8

Central Library, Grand Parade

10.30pm

All day

Knit & Knatter

Clean Coasts Exhibition of Photographs

Join the group which meets here every week.

Until Friday, see Monday for details.

T 492 492 4950

All day

Hollyhill Library, Foyle Avenue

Creating Shapes Exhibition

10am – 5.30pm (closed 1pm –2pm)

Continues until Saturday, details see Monday.

Explore the Dictionary of Irish Biography

2pm – 2.30pm

Book your free session to explore this useful online resource.

Artists talk about their work

T 492 4928

Members of Cork ETB Community Arts Groups in County Cork whose work is on display in the Creating Shapes Exhibition discuss their work & their involvement in Community Education. All welcome.

Douglas Library, Village Shopping Centre

7pm – 8.30pm

Open House Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Cork City Library & Altrusa Adult Literacy Scheme present Open House this evening. All welcome to listen to readings & music & to tour the library’s facilities. Free refreshments. T 492 4900

Bishopstown Library Wilton Shopping Centre All day Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April. T 492 4950

18

All day

History is to Blame Exhibition The first exhibition of the series from Cork City Libraries in celebration of the 19131923 period. Continues until end April.

11am

Tracing Your Family History Come along to find out from a member of the Cork Genealogical Society how you to start researching your family tree, how to access records & put together your personal story. All welcome.


8am – 9pm

Getting your business online

Quay Co-op Restaurant, Sullivans Quay

Getting your business online

EXHIBITION OF STUDENT WORK

Workshop for sole traders & small businesses who want to develop a web presence, presented by Blacknight Solutions. See separate entry.

ImaginEight showcases work by Level 6 Painting and Sculpture students at St John’s Central College. Continues until Friday.

Places limited, phone to book. T 492 4932

9am – 5pm

april 8

2pm – 3pm

City Hall

Blackpool Library, Red Forge Rd

ART BY YOUNG TRAVELLERS

2.15pm

See Monday for details, continues until Friday.

Blackpool Library Book Club Come to a regular meeting. New members always welcome.

9am – 5pm Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

Tory Top Library, Ballyphehane

HIDDEN IN PLAIN SIGHT

11.30am

Exhibition continues. Details see Monday.

Tracing your Family History Find out from a member of the Cork Genealogical Society how to start researching your family. All welcome.

9am – noon Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

OPEN WORKSHOP IN FURNITURE DESIGN 2pm – 4pm

Learn to crochet Watch and learn to crochet with Ballyphehane/Togher Arts and Crafts Initiative.

The Furniture Design & Making Workshop area, rooms 118-119, is open to the public this morning. Get a close look at hand-crafted furniture making in progress & get a little hands-on experience. Facilitated by Ray Dennehy. No need to book. www.csn.ie

All welcome 9.30am – 11.30am 6.30pm

Conversational Irish Cúpla Focal Eile invites you to come along and join in the conversation, use your cúpla focal & learn some more. All levels welcome. Fáilte roimh gach éinne. T 492 4934

Room 206, Hairdressing Salon, St. John’s Central College Sawmill St

EXPERT ADVICE ON YOUR HAIR All welcome to a consultation with students of Hairdressing at the college, with staff on hand to tell you about the course. It’s an opportunity for you to discuss the latest hair colours & to get some advice on current styles. Info: 425 5500 www.stjohnscollege.ie

19


aibreán 8

dé máirt

9.30am – 12.30pm Social Protection Office, Hanover St

HELP FOR THE UNEMPLOYED The Citywide Community Education Network has a stand in the dole office this morning & tomorrow morning, where you can talk to them about courses & other services available across the city. The Network is supported by the Cork Education & Training Board. Info: Eamonn Kirwan 492 4922 Citywide Network members: Active Pulse Theatre Group, Adult Guidance Service of City of Cork VEC, Altrusa Adult Literacy Service, The Carers Association, Cork City Libraries, Disability Education Network, Good Shepherd Services, NASC – The Irish Immigrant Support Centre, the Retired People’s Network, Simon Community, Social & Health Education Network, Sophia Housing, Welcome English Centre, We Made This – South Pres.

independence movement. All welcome. Info: 427 9925 email: visioncentre@eircom.net www.corkvisioncentre.com Daily until Friday.

10am – 5pm Foyer, Lewis Glucksman Gallery University College Cork

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY Enjoy work by Community Digital Photography groups from the Glen, Knocknaheeny & Gurranabraher. This creative exhibition builds on local people’s reflections, experiences & views of the City of Cork. Info: Margo Hayes 087 196 2023 A Cork City Partnership Outreach Project. Daily until Friday.

10am – noon 9.30am – 5pm

Before 5 Family Centre, Churchfield

Knocknaheeny Community Centre Foyle Avenue

HEALTHY FOOD MADE EASY

EXHIBITION OF ARTS, CRAFTS & PHOTOGRAPHS BY LOCALS Details see Monday, continues until Friday. 10am – 12 noon

max

20

Caroline O’Connor, Community Dietician with the Health Promotion Department of the HSE gives a workshop, showing how easy it is to make healthy meals. This is an introduction to a six week course which is available from the HSE for community groups. Places limited, so book yours by calling June Hamill 430 3561.

Easons Hill Community Centre, Shandon

LEARN HOW TO CROCHET Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Join local ladies as they introduce you to crochet with a demonstration. Presented by HSE Health Action Zone & Cork ETB. All welcome. Info: Linda or Martin 086 787 2372 10am – 5pm Cork Vision Centre @ St. Peter’s North Main St

EXHIBITION: THE WATERFOWL PEOPLE Call in to view this celebration of works by writer & film-maker Lennart Meri, who served as the second President of Estonia in 1992 & was also a leader of the Estonian

20

10am – noon Blackpool Library

TABLE QUIZ Fifth class pupils from Scoil Aiséirí Chríost, Farranree & their parents compete in a quiz with questions based on The Ghost of Grania O’ Malley by Michael Morpurgo, the book chosen for this year’s One Book, One Community Family Reading Project. All welcome to come & cheer them on. Info: Avril Donoghue 421 0677


max

10.30am – 1pm

max

Lavanagh Centre, Ballintemple

30

We Made This Centre South Presentation Evergreen St

20

BOOKS HELP LEARNING Sent great pix

WORKSHOP ON MEDITATION & WELLBEING

Organised by the Social & Health Education Project (SHEP) & We Made This Project. Guided exhibition of all sorts of books made by students & staff in the School of the Divine Child, including Augmentative & Alternative Communication, Literacy for All. See how the students & staff in the school use technology to make books in order to help their learning. Books using symbols, pictures & words; PowerPoint presentations of projects & poetry; models to explore historical events; ‘how to do’ books for cookery & sporting activities; using websites; iPads; Clicker and Grid Software.... the list is endless. The Lavanagh Centre is in Ballintemple village; take No 2 bus from city centre. Booking preferred, as places limited. Ask for Patricia Harrington 429 1804 Email: divinechild@eircom.net www.lavanagh.ie

10.15am – 12.30pm Ballyphehane Togher CDP Community Resource Centre & Crèche Lower Friars Walk

LEARNING FOR DEMOCRACY: YOUR VOICE YOUR VOTE In advance of the Local & European elections on Friday May 23, Ballyphehane Togher CDP hosts a series of events today, Thursday & Friday called Learning for Democracy to help you understand & engage with the political process. If interested in attending any of the series, please contact Siobhán O’Dowd: 431 9085 or email: siobhan@btcdp.ie

aibreán 8

Sile O’Connor facilitates an interactive session exploring & experiencing the gift of meditation – a journey & a discipline that leads to peace, harmony & joy of being.

dé máirt

10am – noon

Info: socialandhealth@eircom.net or wemadethis@presentation.ie Places limited, booking essential. Call Geraldine Flanagan at SHEP 466 6180

max 10.30am – 2pm

50

North Presentation Secondary School, Farranree

REMEMBERING WORLD WAR ONE North Pres remembers the First World War with a morning of talks by guest speaker Gerry White, North Pres Adult Ed students & the Transition Year group. Topics include: Cork & WWI; the Christmas Truce; an Irish Chaplain at War; the Battle of Jutland; Tom Kettle, poet & soldier. Come and join what promises to be a fascinating journey back in time. The conference is hosted by the Adult Education History Group, which meets here on Tuesdays. Light refreshments at 10.30am. Limited parking in school car park. North Pres is near the Church of the Resurrection. Bus no 203 stops outside. For info, email: adulted@northpres.ie To book you must phone Joanne Twomey 085 815 4328 North Presentation Adult Ed, North Presentation Home Schools Liaison, North Presentation Secondary School are members of Farranree Community Education Network.

This morning the Vincentian Partnership delivers Your Voice Your Vote – session repeated this afternoon at 2pm.

21


11am – noon and noon to 1pm

max

Knocknaheeny Community Centre, Foyle Avenue

25

april 8

LEARN ABOUT ENERGY THERAPY Come to a talk & demonstration about Complementary Energy Healing & how it can prevent age-related ailments such as Alzheimer’s, Dementia, etc. Energy Healing available here on Tuesday evenings by appointment. Info: Noreen O’Regan 087 196 2026 Booking preferred, call Norma Kenny 439 9503. A Cork City Partnership Knocknaheeny (We The People) Outreach Project.

11am – 1pm St Mary’s On the Hill Primary School, Knocknaheeny

max

20

COOKERY DEMONSTRATION Chef Seamus O’Connell of The Ivory Tower Restaurant in the city gives a demonstration of Healthy & Irish dishes. Booking essential as places limited. Book by calling Deirdre 439 9503 Info: Noreen O’Regan 087 196 2026 or Norma Kenny 439 9503. A Cork City Partnership Knocknaheeny (We The People) Outreach Project.

11am – 4pm Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

DISCOVER MUSIC COURSES Stands with information on courses & further educational initiatives on offer at the Cork Academy of Music, with an Academy member to answer your questions. Since 1994 Cork Academy of Music Ltd has been providing an access route to music education for people who are socially, economically or culturally disadvantaged on the northside of Cork City. Since 2012 the Academy has been a catalyst & co-ordinator for the Music Generation Programme with 12 of its tutors providing classes to 286 children in seven schools. Cork Academy of Music, North Monastery Campus T 421 0573 e-mail: corkacademy@gmail.com www.corkam.com

22

Vision Centre 427 9925 email: visioncentre@eircom.net www.corkvisioncentre.com Repeated Thursday & Friday, with lunchtime concert on Friday. 11am – 4pm

max

The Teaching Rooms, 6 Sidney Place, Wellington Rd

20

INTRODUCTION TO SHIATSU Cork School of Shiatsu invites you to learn the basic, simple & safe techniques of this ancient body therapy to help friends & family relax. Also included will be acupoints for First Aid use, as well as stretching & relaxation techniques to develop your energy using Qi kung and Do-in. This stand-alone class could encourage you to further training. Bring lunch, tea and coffee available. 2 hour Disc Parking on street. Booking essential. Call Diana 487 2324 or 087 207 0132 or email: shiatsuireland@yahoo.com www. learnshiatsu.ie Event for accompanied children on Saturday, this event repeated on Sunday. 11am – 1pm CityNorth College of Further Ediucation, Hollyhill

LEARN ABOUT LOCAL COURSES See what full-time & part-time courses are available in your area. Meet the students, talk to teachers. Free refreshments. Info: Neil Creedon, Further Education Coordinator 439 1782 or 086 048 8601 email: ncreedon@citynorthcollege.ie www.citynorthcollege.ie

11.10am – 1.10pm JCSP Library, Terence MacSwiney Community College

EASTER CRAFT WORKSHOP Come to a workshop & learn how to make some crafts for Easter. Places limited, so you must call Anne Masterson to book yours. T 439 7740


11.30am – 1pm Traveller Visibility Group 25 Lower John Street

LAUNCH – TRAVELLER HEALTH ROSARY BEADS

This work was supported by Jean O’Donoghue (Traveller Community Health Worker) & facilitated by Leanne McDonagh (Cork ETB Art & Creativity Tutor).

12.30pm – 2pm Glen Resource & Sports Centre, The Glen

april 8

The Traveller Visibility Group’s Fairhill Women’s Group has created a seven meter long Rosary beads, depicting their personal experiences, to raise awareness around improving the health status of Travellers. The Rosary beads use the Social Determinants of Health model to tell their message, highlighting many day-to-day factors which affect health.

LEARN ABOUT DIGITAL PHOTOGRAPHY Do you want to take better photographs? Come to this workshop & learn how to ‘share’ your photos – with a presentation & practical tips to maximise your use of digital cameras & software. Have your questions answered. Bring your digital camera along.

The event features the launch of the Rosary beads & its presentation to the Traveller Culture Exhibit in Cork Public Museum, which is curated by the Cork Traveller Women’s Network. The women involved in the work will discuss the development of the Rosary beads & there will be some Traveller cultural activities. Light refreshments. All welcome. Info: Ciara Ridge T 450 3786. Noon - 1pm St John’s Central College, Sawmill Street,

ADVICE ON TRAVEL Details see Monday. Noon – 5pm Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED Take the first steps towards becoming a silver surfer. Meet coach Michael O’Connor & you’ll see how easy it is. Find out about the other activities at this award-winning centre. Free refreshments. T Roger Coughlan 434 8595 M 086 386 6975 email:bishopstownseniors@gmail.com.

AN INTRODUCTION TO IPADS, TABLETS,OTHER DEVICES

max

10

Learn how to get the best from your use of digital devices such as ipads and tablets, in this practical workshop. Question and answer session included. Bring your devices along. Places limited to 10 at both workshops, book by calling Ronnie or Clare 087 675 5836 Regular classes on digital devices are organised by Cork City Partnership’s The Glen/ Mayfield Outreach Office – find out about them & register.

Repeated Wed & Thurs.

23


dé máirt aibreán 8

1pm

1.10pm – 1.55pm

Crawford Art Gallery, Emmet Place

Curtis Auditorium, CIT Cork School of Music

TOUR THE SAMUEL PALMER EXHIBITION All welcome to a free guided tour of the Samuel Palmer exhibition. Born in 1805, Samuel Palmer had little formal schooling. He believed that the best pictures have “a curiousness in their beauty - a salt on their tails by which the imagination catches hold on them.” Frequently described as a visionary, he created intensely imagined landscapes that echo innocence and longing. Info on exhibitions & events see www. crawfordartgallery.ie Tour repeated Thursday at 6pm & Saturday at 2pm.

1pm – 3.30pm Write Together Adult Literacy Scheme 5 Churchfield Avenue, Churchfield

max

20

LEARN ABOUT PLAY STORY SACKS

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

The aim of Story Sacks is to develop family learning with parents & children sharing & enjoying books together. Benefits include: raising confidence, encouraging active participation; increasing general knowledge; improving social skills. It’s also great fun. Play is a very important part of your child’s life. Play helps a child to experiment with their world, to express their emotions & to learn new skills. Presented by the Cork Anti Poverty Resource Network Ltd; Write Together Adult Literacy Scheme; Páistí @ No.3 Childcare Facility; Mná Feasa; Women Supporting Women/Parent Mentoring Project; Cork City North Mature Women’s Action Group As places limited, you must book 430 7969 or email: writetogether@eircom.net

24

PIC

ENJOY AWARD WINNING UK CHOIR For more than 25 years, Farnham Youth Choir, director David Victor-Smith MBE, has been one of the UK’s leading upper voice choirs for 12-18 year olds. It has won many competitions in the UK & abroad. At any one time some 20 songs are performed from memory, covering many different styles & spanning several centuries of choral music. The choir regularly commissions new compositions & arrangements & has produced and participated in twelve CDs. Info: 480 7310 email: aoife.moylan@cit.ie

1.10pm – 2pm Foyer, CIT Cork School of Music

LISTEN TO SOUNDTRACKS OVER LUNCH Enjoy entertaining short soundtracks while you ‘byte’ on your lunch. Music Technology Students of CITCSM (Masters & Degree) were set the task of finding a short animation & creating their own soundtrack for it. Come and hear the results! Some seating. Wheelchair accessible. On-street parking. Bistro on-site. Info: Edel Sullivan 087 234 4669 Lunchtime concerts continue until Friday.


Alliance Française de Cork, 36 Mary Street

Room 9, West Wing Main Quadrangle, UCC

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME

INTERMEDIATE FRENCH CONVERSATION

LEARNING TO LEARN

The Glen Park

Dr Denis Staunton of ACE outlines the latest research on how adults learn. He also looks at some of the strategies we can draw on to thrive, succeed & enjoy learning at work, home, school or college. His illustrated lecture explores how we process, store & retrieve information from short-term to working to long-term memory. How can we prevent forgetting? Does exercise boost brain power? Is every brain wired differently? Why can stress stimulate our learning potential?

EASTER TREASURE HUNT

3pm – 4pm

Children of all ages & their parents & guardians are invited to take part in a fun treasure hunt to search for the surprises the Easter Bunny has left for all to find. Meet at the Glen Resource Centre. No need to book, all welcome. Organised by the Glen & District Neighbourhood Youth Project.

I KNEW I WAS DIFFERENT

Parlez-vous français? Have you already got the basics in French? Then come and chat in French with native French tutor Valérie David. Info: 431 0677 email: info@ alliancefrancaisecork.com Events here until Friday.

1.30pm – 3pm

Info: 241 6789 or 086 777 1681 email: lauraglennyp@gmail.com

aibreán 8

2pm – 3pm

dé máirt

1.30pm – 2pm

Kirsten Hurley, Adult Continuing Education, with ACE past student Fiona O’Leary, present an exploration of the experiences of women on the autistic spectrum. Boys and men are much more likely to be diagnosed with conditions such as Asperger’s - but what about girls and women? This lecture examines female experiences & why their voices need to be heard. 4pm – 5pm

AUTISTIC AUTOBIOGRAPHIES & EXPRESSION Dr Stuart Neilson of ACE explores selfexpression & autobiographies by people who identify themselves as autistic in this illustrated lecture. Authors to be discussed include Naoki Higashida (The Reason I Jump), Temple Grandin (Thinking in Pictures) and Luke Jackson (Freaks, Geeks and Asperger’s Syndrome). Lecture series continues until Friday. Info: 490 4700 email: ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/study/ace

25


april 8

tuesday

2pm

2pm – 4pm

James Barry Exhibition Centre, CIT, Bishopstown

SMA Church Community Hall Wilton

OPENING: MY EDUCATION, MY FUTURE EXHIBITION

INDOOR BOWLS

All welcome to the Official Opening of My Education, My Future – an exhibition of artwork by school-goers. It’s the result of an art competition for CIT Access Linked Schools, where aspiring young artists submitted an art piece on the theme My Education, My Future. Organised by a partnership between CIT’s Access Service & CIT Arts Office. The Exhibition Centre is on the ground floor of the main building, close to the main reception. Info email: linkedschools@cit.ie or arts@cit.ie or call 433 5138 www.cit.ie/access

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Douglas Library Douglas Village Shopping Centre

2pm – 4pm Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

max

15

Make a dry point print with Level 6 Art Craft & Design students in the college foyer.

max

30

Facilitated by Debbie Godsell. Places limited, book by calling Lara Norris, Arts Business Management - 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.com

Getting your business online

2pm – 4pm

Workshop for sole traders, small businesses & anyone who wants to develop a web presence.

Ballyphehane Togher CDP Community Resource Centre & Crèche Lower Friars Walk

Gianni Ponzi, Business Development Manager with Blacknight Solutions, talks you through how to choose and register a domain name, and select the appropriate hosting package. He also guides participants through setting up email and installing a wordpress site, allowing them to take control and manage their own website’s content. Plenty of time for Q & A.

LEARNING FOR DEMOCRACY: YOUR VOICE YOUR VOTE

Places limited, phone 492 4932 to book. Blacknight is a 100% Irish owned ICANN accredited domain registrar & hosting company, based in Carlow. Recipient of several awards for its revolutionary use of social media, it’s one of Europe’s cutting edge Internet companies, serving clients in 130 countries. In February it opened its own eco-friendly datacentre. Other workshops here on Friday.

26

Info: Roger Coughlan 434 8595 – 086 386 6975

PRINT-MAKING WORKSHOP

Exhibition continues until Friday

2pm – 3pm

Bishopstown Senior Social Centre meets here every week for Indoor Bowls. Come along, join in. Ask about other activities.

For details see 10.15am today. 2pm – 4.30pm Cork Printmakers, Wandesford Quay, Clarke’s Bridge

DISCOVER PRINTMAKING - WORKSHOP, TOUR & DEMONSTRATION Discover the Fine Art of Printmaking at Cork Printmakers, which offers facilities in etching, photo-intaglio, screen-print, lithography, relief print and digital print. Participants in the Mono Screen-printing workshop will learn the technique & create a print. Join a tour of the workshop & learn about the techniques & equipment artists use.


2.30pm – 4.30pm

max

tuesday

A demonstration of Mezzotint introduces this beautiful technique, most popular in the 18th & 19th centuries. Exhibition of work produced by artist members of Cork Printmakers on show.

35 Cork City and County Archives Seamus Murphy Building, Great William O’Brien St, Blackpool

Mono Screen-printing Workshop: 2pm – 3pm – MAX 10 3pm – 3.30pm – MAX 20

Mezzotint Demonstration: 3.30pm – 4.30pm – MAX 20 Booking essential, you’re welcome to book one or all activities. Call Frances O’Connor 432 2422 or email: info@corkprintmakers.ie www.corkprintmakers.ie Cork Printmakers is in refurbished 19th century warehouses at Wandesford Quay, St Finbarre’s Car Park nearby. 2pm – 5pm

max

The Granary Bessboro, Blackrock

20

ADVOCACY – HOW IT WORKS Advocacy can be defined in many ways, from speaking up for ourselves to lobbying on behalf of marginalised groups & communities. Deirdre Lillis, Advocacy Development Worker with SHEP, leads this interactive workshop, where participants explore different models & learn how advocacy can make a difference. Booking essential. Phone Geraldine Flanagan 466 6180 www.socialandhealth.com

april 8

HISTORY & ARCHIVES WEEK: BREWING IN CORK

Guided Tour:

Come to a lecture by historian & author Diarmuid O Drisceoil entitled Brewing in Cork – Using the Beamish & Crawford Archive. It’s the first of four lectures during History & Archives Week, showing how history is brought to life by using archives & original sources. What Your Archives Can Do for You, a short introduction to Cork City & County Archives & its newly launched online catalogue precedes each lecture. Booking recommended as places limited. Call Timmy O’Connor LG Archivist 450 5876 or email: timmy_oconnor@corkcity. ie. As line-up subject to change, check for updates on website www.corkarchives.ie; or facebook.com/corkarchives/ Lectures on Wed, Thurs & Friday. 3pm – 4pm University College Cork, Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC See Monday for details. Repeated daily until Friday.

2.30pm – 5pm Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

4.30pm – 6.30pm

LEARN TO PLAY CARDS

LEARN A LITTLE PORTUGUESE CULTURE & LANGUAGE

Join this regular session – and, if you’re a beginner, learn to play 45 with coach Haulie Lynch. Free refreshments. Discover other activities at this award-winning centre. Info: Roger Coughlan 434 8595 – 086 386 6975

Spanish Studies Centre Cork, 19, Patrick’s Hill

Resident Portuguese tutor Marina Dutra gives a lecture on Portugal & its culture, followed by a language class. See Monday for details of languages taught here. Info: 086 311 1193 email: spanishstudiescork@ gmail.com www.spanishstudiescentrecork. com Other events here during the festival.

27


dé máirt aibreán 8

Cork College of Commerce,

7pm – 8pm

Morrison’s Island

Mahon Family Resource Centre, Mahon Drive

max

6

TRY ZUMBA

5pm – 7pm

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS See Monday for details, continues tomorrow evening. 5pm – 6pm

MASSAGE DEMONSTRATION & DISCUSSION ON STRESS MANAGEMENT Demonstration of massage, seated on a chair, performed on the upper back, neck, shoulders. Discussion of stress management & the best ways to relieve it. Presented by the Holistic Therapies Department in Room 208. 5pm – 7pm

PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE Exhibition by college students promoting the importance of a healthy lifestyle, focusing on eating & exercise, and examining stress management. Come early, chat with the students.

Zumba is a combination of dance & aerobics & works intensively on various parts of the body. It includes multiple forms of dance such as hip-hop, salsa, mambo and samba. It decreases stress, improves flexibility, increases your metabolism & is a fun way to lose weigh. This is a regular Tuesday evening class, which you may like to join. Booking necessary, as places limited. Call Maeve or Elsa 435 8866 or e-mail: info@frcentre.ie

7pm – 8pm St Anthony’s Sports Hall Ballinlough Rd

max

50

KARATE FOR KIDS Children aged 5+ are invited to the weekly class run here by the Rising Sun School of Karate. They’ll learn the basic skills for self-defence, fitness, confidence & fun. Free parking. Book a place by calling Barry 429 1313 or 086 722 2779 or email: barry@ risingsun.ie www.risingsun.ie Karate for Kids repeated here on Thursday & at Carrigaline Court Hotel on Friday plus an Adult Karate class in Carrigaline on Wednesday - see Fringe.

6pm

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

HOW TO KEEP YOUR FAMILY HEALTHY Miriam O’Shea gives a practical talk on nutrition & deals with specific aspects of men’s, children’s & women’s health. She will answer questions & provide simple & practical advice promoting a long life. Room 223. 7pm – 8pm

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW Paul Cotter, who teaches here, gives a presentation designed to equip the lifelong learner with an understanding of what’s involved in the study of Law. He’ll review all the options from entry to advanced levels & is happy to answer questions.

28

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

7pm - 8.30pm Respond! Housing Association College, St Francis Gardens, Thomas Davis St, Blackpool

TOUR A GARDEN & HEAR ABOUT A NEW COLLEGE Take a Guided Tour of Respond! Housing Association’s St Francis Gardens Complex, followed by a presentation on the ethos & aims of Respond! College Cork. Entitled From Community Development to Community Education: Teaching, Doing & Learning, it will outline Respond! College’s ambitions to complement the existing provision of Adult & Continuing Education in Cork. It’s hoped that it will become a new Educational Hub for Blackpool over


7.30pm - 9pm

Info: Dr Lorcan Byrne 422 0343 email: lorcan. byrne@respond.ie www.respond.ie/respondcollege/

OPEN ART STUDIO

7pm – 9pm

AN INTRODUCTION TO POLISH CULTURE & TRADITIONS Senior Poles from Together – Razem invite guests to their centre to introduce them to some of their rich traditions. They’ll taste some delicious Polish food, learn a bit of the Polish language, see a slide show of Polish landscapes. They can also take part in a quiz, and an Easter decoration workshop. No need to book – just visit, all welcome. Email: info@together-razem.org web: http:// together-razem.org 7.15pm – 9pm Bishopstown Community School

LEARN ABOUT NON-VIOLENT COMMUNICATION Thomas Riedmuller, who lectures in UCC on Conflict Resolution & Group Facilitation, gives a talk on Non-Violent Communication, also known as Compassionate Communication, as an approach to dealing with bullying. Non-Violent Communication (NVC) is based on the idea that all humans have the capacity for compassion & only resort to violence when they don’t recognise more effective strategies. NVC is a process of communication designed to improve our compassionate connection to others. This talk promises to be very thought provoking & of benefit to both parents and teachers. Tea & coffee from 7.15pm. Talk starts at 7.30pm sharp. Contact Damian Ryan on 086 300 8613, liaison teacher in Glasheen National Schools, for further details. Organised by the Bishopstown Glasheen Community Education Network.

Members of Mahon Men’s Art Group open their studio & invite you to see a display of their work, and to find out about their activities, including their mural painting in Cork & Belfast. All welcome. Info Mahon CDP 435 9070 Repeated Wed & Thurs.

aibreán 8

Together – Razem Centre 17 George’s Quay

Mahon Youth Centre The Portacabins, Mahon Drive

dé máirt

the coming months, providing courses in Community Development, Housing Studies & Education.

7.30pm – 9pm The Teaching Room 6 Sydney Place, Wellington Rd

CONNECTING THE DOTS This experiential evening is about learning the technology of miracles. First acquire peace of mind on a daily basis, secondly learn about your quantum abilities to achieve core transformation. Event organised twice a year in Ireland (Cork & Dublin). Strictly RSVP if you want to attend by phone, text or email: 482 2941 (office hours); text 087 326 2549 email: Mahayana@mahayanadugast.com www.mahayanadugast.com www.anthenaeistechnology.com Event repeated Friday.

7.30pm – 9pm Welcome English Convent Place, off Proby’s Quay

OPEN CHOIR REHEARSAL Come to an open rehearsal of the World as One Multicultural Choir. The choir was formed in 2008 & its repertoire is joyful & upbeat. Its current director is Caz Jeffreys, and members come from countries including Lithuania, Spain, Italy, Ethiopia, Togo, Scotland, Germany and of course Ireland! Come to listen & sing & you may be tempted to join. The choir meets on Tuesdays here in Welcome English. Convent Place is off Proby’s Quay, turn right before La Dolce Vita restaurant. No need to book, all welcome. Info: Ann Bracken 087 238 5527 email: apmbracken@hotmail.com You can also join the choir for a Singing Workshop on Sunday.

29


7.30pm – 9.30pm

8pm

Ionad an Phobail, 99 Douglas Street

Franciscan Well, North Mall

PEARSE, PATRIOT & TEACHER OF THE NATION

DRINK & DRAW

april 8

All welcome to a lecture, followed by a discussion with the future Initiative. The legacy of Pádraig Mac Piarais is hidden, he is portrayed as ‘God like’ - an idealist beyond reality - but he was a man whose ideas were grounded in practicality. He understood both the material needs of the nation & its spirituality. In his own words: “There is only one way to appease a ghost. You must do the thing it asks you. The ghosts of a nation sometimes ask very big things; and they must be appeased, whatever the cost.” In his lecture Diarmaid Ó Cadhla will be asking: Are we a people who remain haunted by ghosts? Tea/coffee provided.

Drink & Draw Cork has been meeting here every two weeks since 2009, alternating between Tuesdays & Thursdays. Whether you’re a hobbyist or a professional or even if you just like to doodle, all skill levels & all ages over 18 welcome. Learn to draw at a unique workshop given by one or two of the core members of Drink & Draw, who are passionate & experienced artists. Bring art materials. No need to book. Check out Drink & Draw’s Facebook page; or drinkdrawcork.blogspot.ie Contact Hugh Rose – 087 689 2202 email: mondaysremedy@yahoo.ie

Additional info: 242 8310 or 086 380 5005 email: info@thefuture.ie

8pm – 9pm

thefuture Initiative is non- party political, an association of individuals investigating topics of Irish history & contemporary developments, producing analysis of current affairs & politics. Booking not essential, however advance indication appreciated.

TRY ZUMBA

Firkin Crane, Shandon

max

15

Dance to Latin rhythms & movements while enjoying a fun dance & fitness class. Christina Murphy gives regular Zumba classes here. Places limited, so come early or book with Christina at 085 842 8592 Repeated Thursday at 8.15pm.

8pm St Columba’s Hall, Douglas

SENIOR DANCING COMPETITION Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Take your partners for the Young at Heart Senior Dancing Competition – the seventh year of this event in association with the festival. Whether you dance as a couple or two ladies together, you’re very welcome, so get your dancing shoes out! You’ll be competing for the Douglas Village Perpetual Trophy, and for gold, silver and bronze medals. For information about this event & Young at Heart’s activities all year call Phil Goodman 087 298 7161

30

8pm – 10pm

max

Firkin Crane, Shandon

SCREEN ACTING CLASS FOR ADULTS See Monday for details. Repeated Wed & Thurs.

3


11am

All day

Folk ’n fun

Clean Coasts Exhibition of Photographs

Musician Cliff Wedgbury performs a folk concert. All welcome.

Continues until Friday, see Monday for details.

T 492 4933

All day

Frank O’Connor Library, Mayfield

Creating Shapes Exhibition

11am

Continues until Saturday, details see Monday.

Book Club

1pm –2pm

Talk on photography Conal Thomson, award-winning photographer in the Clean Coasts Competition 2013, talks about his work. T 492 4900

Bishopstown Library

Come along to a regular meeting of the Mayfield Library Book Club. New members always welcome.

Douglas Library All day

History is to Blame Exhibition

All day

See Tuesday for details, continues until end of April.

Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April.

11am

T 492 4950

Douglas Writers

Hollyhill Library, Foyle Avenue 10am – 5.30pm (closed 1pm-2pm)

Learn CV Writing Skills Book a free session using the library’s collection of self-learning DVDs. Computer experience required. Booking essential. T 492 4928

Blackpool Library 10am – 5.30pm (closed 1pm – 2pm)

Community Art from the Glen, Knocknaheeny & Gurranabraher See separate entry for details. Continues until noon Friday.

april 9

Central Library, Grand Parade

Tales from the Fingerpost; Douglas, Lennox Robinson and all that … Join Douglas Writers as they read short excerpts from their works. T 492 4932

Tory Top Road Library, Ballyphehane 10.30am – 2.30pm

Painting workshop Come to a painting demonstration and workshop with Tory Top Library Artists. Limited places, book by phone. 2.15pm

Learn about beadwork All welcome to an introduction to beadwork presented by the Bead Wizards. T 492 4934

31


dé céadaoin aibreán 9

8am – 9pm

9.30am – 5pm

Quay Co-op Restaurant, Sullivan’s Quay

Knocknaheeny Community Centre Foyle Avenue

EXHIBITION OF STUDENT WORK

EXHIBITION OF ARTS, CRAFTS & PHOTOGRAPHS BY LOCALS

ImaginEight showcases work by Level 6 Painting and Sculpture students at St John’s Central College. Continues until Friday.

Details see Monday, continues until Friday.

10am – noon 9am – 5pm Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

HIDDEN IN PLAIN SIGHT Exhibition continues – details see Monday.

Performance & Development Unit, Administration Building, St Mary’s Health Campus, Gurranabraher

9am – 5pm City Hall

ART BY YOUNG TRAVELLERS See Monday for details, continues until Friday.

9.30am – 12.30pm Social Protection Office, Hanover St

HELP FOR THE UNEMPLOYED

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

The Citywide Community Education Network has a stand in the dole office this morning, where you can talk to them about courses and other services available across the city. The Network is supported by the Cork Education & Training Board. Info: Eamonn Kirwan 492 4922 For more details see Tuesday.

9.30am – 3pm Before 5 Family Centre, Churchfield

LITTLE ONES LEARN ABOUT ANIMALS The Churchfield/Gurranabraher Community Education Network welcomes the AgriAware Mobile Farm. Children attending local schools & childcare facilities enjoy interacting with young animals – holding & feeding them, learning about farm life. Parents and grandparents welcome too. Info: June Hamill 430 3561.

ECOCOWELL OPEN NETWORKING EcCoWell Cork hosts an Open Networking event, an opportunity for those working to improve the quality of life for Cork’s citizens to inform others about their activities. Among the projects featured will be: The UNESCO Beijing Declaration on Building Learning Cities; SMART Cities; European Green Capital; Cork as an Age Friendly City; Cork as a City of Scientific Discovery; Cork as a City of Music. Come along & find out about the ‘what’ & the ‘who’ of these and other initiatives, and how they are progressing. EcCoWell is an integrated approach to deliver better quality of life to citizens in a sustainable way. The concept has been developed out of work done by the OECD & PASCAL International Exchanges (PIE) on lifelong learning. It promotes building on areas of common interest. It brings together Ecology & Economy (Ec), Community & Culture (Co) with Well-being & Lifelong Learning & encourages communication & cooperation between the different sectors. To find out more go to www.eccowellcork.com Contact Denis Barrett, Community Education Service, Cork ETB 490 7145 or email bernadette@cef.ie St Mary’s is the former Orthopaedic Hospital – on entering grounds, the Admin building is on your right across the green.

32


MY EDUCATION, MY FUTURE Exhibition continues until Friday, for details see Tuesday at 2pm.

10am – 11am Yogaworx, East Village, Douglas

max

Yogaworx is above hairdresser Staunton Byrne, near El Vino. You must book, call Jaconel 085 161 3505 email: info@pilatespeoplecork.com www.pilatespeoplecork.com

12

TRY PILATES

aibreán 9

Relax, stretch, strengthen, balance, body and mind. Attend this free Pilates class to feel the difference in just an hour. Jaconel Janssen runs a regular Pilates class here

tuesday

every Tuesday and Wednesday morning. See pilatespeoplecork.com for more times and venues.

James Barry Exhibition Centre, CIT

dé céadaoin

10am – 8pm

10am – 2pm QDS – Cope Foundation, Vicar’s Road

FORK TO FORK, LIKE! Food is something we all need: some of us grow it, more of us can cook it very well & all of us enjoy eating our favourite foods. This year Togher Ballyphehane Community Education Network concentrates on food & its journey from the garden fork to our table fork, with a mention too for food as fuel to keep us healthy and active. All welcome to an Open Morning with performances, demonstrations, information talks, activities and information stands.

Highlights In the mood for food: Musical and dance contributions from local Early Years centres, schools & groups on the theme of food. Food in the nude: Still Life Art Class on painting food. Food in the ground – talk on organic gardening and growing your own food. Heritage farming with a horse outside! Incredible edibles – two cookery demonstrations with samples for everyone. Information stands from Tory Top Road Community Library & Health Promotion HSE. Info: Siobhán O’Dowd, Togher Ballyphehane Community Education Network Chair 431 9085 or email: siobhan@btcdp.ie Togher Ballyphehane Community Education Network has members from Home School Community Links in Maria Assumpta NS, Morning Star NS & Gaelscoil an Teaglaigh Naofa, Greenmount NS & St Marie’s of the Isle NS, Togher Girls NS, QDS- COPE Foundation, Read Write Now Adult Basic Education Service, Togher Family Centre, Ballyphehane Togher Community Development Project.

33


10am – 5pm

10am – 1pm

Cork Vision Centre @ St. Peter’s, North Main St

We Made This Centre South Presentation, Evergreen St

EXHIBITION: THE WATERFOWL PEOPLE

LEARN HOW TO DEAL WITH STRESS

max

16

Details see Tuesday, continues until Friday.

10am – 5.30pm (closed 1pm – 2pm)

april 9

Blackpool Library

COMMUNITY ART FROM THE GLEN, KNOCKNAHEENY & GURRANABRAHER Come and see an exhibition which explores & celebrates the creativity of local people & encourages others to get involved. It includes works from the following groups: digital photography, arts & crafts, knitting/crochet & cross-stitch & much more... The exhibition is organised by the Glen Community Education Network and includes individuals engaged in community art across the northside of Cork. With special thanks to Blackpool Library. Info: 087 675 5836 Continues until noon Friday.

10am – 5pm Foyer, Lewis Glucksman Gallery, UCC

Organised by SHEP, The Social & Health Education Project, with the We Made This Project. Info by email: socialandhealth@ eircom,net or wemadethis@presentation.ie

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Until Friday - details see Monday

max 10am – 11.30am

8

8 Knockrea Drive, Ballinlough Road

LEARN ABOUT THE ALEXANDER TECHNIQUE Rosemary Moone, Alexander Teacher, talks about Mindfulness in Action & how the Alexander Technique can help you to bring a mindful awareness into everyday life. Bus 215 from city, alight at the first stop on the Ballinlough Road. Places very limited, book by calling 431 1411 email: rosemary. moone@upcmail.ie www.alexanderteacher.ie

34

Noreen Leahy, one of SHEP’s community tutors, leads an interactive workshop examining stress & how to cope with it. A leading cause of ill health, stress is more widespread in this time of recession, both for those in work & the unemployed. Participants will have the opportunity to become proactive in minimising its ill effects. Booking essential, as places limited. Call Geraldine Flanagan 466 6180

10.30am Curraheen Family Centre, Meeting Room, Church of the Real Presence, Curraheen Rd

CORK’S EXHIBITIONS & FAIRS Local historian Councillor Kieran McCarthy offers the benefits of his research, introducing the great days of Cork’s festivals of yore in an illustrated talk, entitled The Story of Cork’s Great Exhibitions and Fairs. Free refreshments. All welcome. The Curraheen Family Centre is a member of the Bishopstown Glasheen Community Education Network Info: Irene Higgins 454 1583


10.30am – 12.30pm Glen Resource & Sports Centre, The Glen

max

16

11am – 1pm

max

The Kino Cinema, 23A Washington Street West

50

FILM SCREENING – VOLUNTEER VOICES

Come to a class that introduces the basic principles of wellbeing & stress management techniques. Learn some skills to cope with stress & embrace calm. Class takes place in the Glen NYP Afterschool Extension at the back of the Glen Centre. Places limited, book by calling Ronnie or Clare 087 675 5836

Cork Volunteer Centre’s film ‘Volunteer Voices’ documents the experiences of some of the people volunteering in Cork City & County. They share their stories of what being involved in the community as a volunteer means to them. Watch and listen to individuals from diverse backgrounds as they talk about how volunteering has positively impacted on their lives, and prepare to have some of your pre-conceptions challenged. Café on site. Booking preferred.

Cork City Partnership – The Glen/Mayfield Outreach Project

11am – 1pm Colaiste Stiofain Naofa, Tramore Rd

LEARN ABOUT FURNITURE DESIGN The Furniture Design & Making workshop area, Rooms 118-119, are open to the public. Get a close look at hand-crafted furniture making in progress; take the opportunity to get a little hands-on experience in the woodwork room. Facilitated by Ray Dennehy. No need to book, just drop in. Info: Lara Norris, Arts Business Management 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.com www.csn.ie

11am Douglas Community School

INTERGENERATIONAL QUIZ Members of Young at Heart & students from Douglas Community School join forces to pitch their skills & knowledge against each other. Each team is made up of two seniors & two students, and they compete to win the Douglas Credit Union Perpetual Trophy. All welcome. For information about Young at Heart’s activities & the quiz call Phil Goodman 087 298 7161.

april 9

WELLBEING & STRESS MANAGEMENT

Call Emily Harrington 439 6510 email: emily@ volunteercork.ie www.volunteercork.ie

11am - 2.30pm QDS Sports Hall, Vicars Road

ADAPTIVE SPORTS DAY This event provides individuals with disabilities with the opportunity to participate in a variety of adaptive sports. Activities will be led by staff from disability organisations around the city who have recently undergone Disability Inclusion Training (DIT) with the CARA Adapted Physical Activity Centre based at IT, Tralee. See www.caraapacentre.ie Sports Day organised by the Disability Education Network (DEN). Further info: Therese Calanan QDS 464 3433 or Miriam Gallagher Enable Ireland 452 0066

11am Knocknaheeny Community Centre, Foyle Avenue

max

25

FLOWER ARRANGING & CONTAINER PLANTING Come to a demonstration of flower arranging, followed by some tips & advice for container planting. You don’t need a big garden to have a colourful display. Booking preferred. Call Noreen O’Regan 087 196 2026 or Deirdre 439 9503 Cork City Partnership Knocknaheeny (We The People) Outreach Community Project

35


dé céadaoin aibreán 9

11.30am – 1.30pm

1.30pm – 2pm

Meelagh Community Centre, 9, Meelagh View, Mahon

Alliance Française de Cork, 36 Mary Street

PHOTOS CELEBRATE TRAVELLER HERITAGE Enjoy a display of photographs celebrating Traveller heritage, taken by American anthropologists George & Sharon Gmelch in the early 1970s. The exhibition is supported by Cork City Council’s Local Heritage Fund 2013. All are welcome to Meelagh, a Traveller led community centre which provides a range of activities and family support services. Info: 087 953 8507 Mary Hogan, Meelagh Community Development Worker. Event organised by Cork Traveller Women’s Network & Meelagh Community Centre for Travellers

FRENCH CLASS FOR BEGINNERS Bonjour! Ça va? Brush up or learn the basics in French with native tutor Marie-José O’Sullivan. Info: 431 0677 email: info@alliancefrancaisecork.com

1.30-3.00pm Noon – 1pm Terence MacSwiney Community College Knocknaheeny

Bruac Eile Training Centre Redemption Rd

LISTEN TO THE ARMY BAND Enjoy some rousing music with a performance by the Band of 1 Southern Brigade (Collins Barracks, Cork), conductor Captain Brian Prendergast. T 439 7740

Noon – 5pm Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Details see Tuesday. 1.10pm – 2pm Foyer, CIT Cork School of Music

LUNCHTIME CONCERT - GUITARS PLUS Guitars Plus is a 12 member orchestra of classical guitarists, senior students at the CIT Cork School of Music. Their director is Jerry Creedon & their programme will be a real feast of great music. Some seating, wheeelchair accessible, on-street parking. Bistro on-site. Info: Edel Sullivan 087 234 4669 Concert at lunchtime until Friday.

36

VISIT A TRAINING CENTRE All welcome to an Open Afternoon at this centre, which offers a range of courses for female early school leavers. Samples of work by learners on display, and staff available to answer questions about activities here. Info: Geraldine Grant 439 7314 or email: bruac@gsscork.ie Good Shepherd Services is a member of the Citywide Community Education Network.


max

2pm - 4pm

Carrig Sound Recording Studios C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

30

Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

TOUR A RECORDING STUDIO & LEARN ABOUT CLASSES

Watch a film in Room 101 on Art in the 21st Century & join in a discussion afterwards. Facilitated by Deirdra Nolan. Info: Lara Norris 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.com

2.30pm – 3pm

max

30

JCSP Library, Terence MacSwiney Community College

TRY ZUMBA Zumba combines Latin and International music with a fun & effective workout.

aibreán 9

Tour a commercial recording studio where Liam Davin, Sound Engineer and Tutor, also gives a fun demonstration. Carrig Sound runs day, evening & weekend courses which start at various times throughout the year. Each class has a maximum of 12 students to give plenty of hands-on experience. All courses use legal and affordable software. Certificates awarded on completion. Please note, venue is on the first floor, and there is no lift. See www.carrigsound.com/courses for full details & map & directions. Booking preferred but not essential. Info: 086 166 0338 or email: val@carrigsound.com

ART APPRECIATION

dé céadaoin

2pm – 3pm

This is a regular class here. Come along & give it a go. Places limited, book by calling Anne Masterson, JCSP Librarian T 439 7740

Repeated daily until Sunday. 2.30pm – 4.30pm

max

35 Cork City and County Archives Seamus Murphy Building, Great William O’Brien St, Blackpool HISTORY & ARCHIVES WEEK: SOURCES 2pm – 4pm Knocknaheeny/Hollyhill Community Garden, Hollyville Estate, Harbour View Road, Hollyhill

VISIT A COMMUNITY GARDEN & LEARN TO GROW STRAWBERRIES Tour this vibrant community garden project from 2pm – 3pm. See how you can become involved with growing your own food in your local area. From 3pm-4pm learn how to grow your own strawberries at home. Presented by Knocknaheeny/Hollyhill Community Garden and NICHE Community Health Project. Refreshments provided. The Community Garden is open to the public from Monday-Thursday, 11am-4pm. All welcome. Info: call 430 0135 ask for Conor or Aisling.

Hear genealogist & historian Dr Paul MacCotter speak on Archives and Source Materials for Irish Genealogy, part of History & Archives Week here. Preceded by a short introduction to Cork City & County Archives. To ensure your place, book. Call Timmy O’Connor LG Archivist 450 5876 or email: timmy_oconnor@corkcity.ie. As line-up subject to change, check for updates on website www.corkarchives.ie; or facebook.com/corkarchives. See Tuesday for more details. Lectures on Thurs & Friday.

37


2.30pm – 4pm Dundanion House, Blackrock Road

OPEN AFTERNOON AT CORK CITY CHILDCARE

april 9

Cork City Childcare invites parents, childminders & childcare workers to visit to hear about the information, support & training available at its resource centre. Find out about childcare provision in Cork City & the different government funded childcare

Room 9, West Wing Main Quadrangle, UCC

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME 3pm – 4pm

SUSTAINABILITY & PROGRESS

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Dr Edmond Byrne, School of Engineering, & Dr Ger Mullally, Department of Sociology, UCC, explain contested views of Sustainability & Progress in a presentation entitled Building Adaptability, Resilience & Creativity into Complex Social Systems. Today the values of efficiency, control & growth have been central to a particular conception of progress, stemming from a reductionist & monist view. It sees the optimisation of social & technical systems as a result of a linear march towards perfection. An alternative view of system sustainability is as an evolutionary process amid ever changing flux. Using the example of controversies around energy infrastructure development in electricity in Ireland, their lecture considers how we might rethink sustainability & progress to address the increasing complexity & emergent challenges of the 21st century.

schemes. Explore the option of a rewarding career in Childcare & the professional development pathways for those working in the Early Years & After-school sectors. Coming from the city, Dundanion House is second left after the Topaz Garage, opposite the junction with Church Road. Info: Ruth or Elizabeth 435 7500 email: ruth@corkcitychildcare.ie www.corkcitychildcare.ie

4pm – 5pm

INDIA’S ECONOMIC MIRACLE – WHO DOES IT SERVE?

Michael Murphy, Department of Management & Marketing, UCC, looks at the recent rapid economic rise of India, which has led to the world’s largest democracy being grouped among the world’s fastest-growing ‘BRIC’ nations. He asks who is being served by such growth: India has more billionaires than the UK & Japan combined; but is criticised by the UN for having some of the highest child malnourishment rates in the world. 5pm – 6pm

FROM SLAVERY TO PRESIDENCY: AMERICA’S BATTLE WITH RACISM Anthony Angelini of ACE explores issues of race through the prism of the anti-slavery movement in America in the 19th century. The Civil Rights movement of the 1960s & the election & re-election of Barack Obama will also be discussed. His illustrated lecture also looks at the social situation & the impact of literature, art & film in breaking down barriers between black & white. Lecture Series continues until Friday. Unless bringing a group, no need to book.

38

Info: 490 4700 email: ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/study/ace


max

3pm - 4pm Colaiste Stiofain Naofa, Tramore Rd

15

WORKSHOP IN DIGITAL MEDIA Spend an hour with the Digital Media Course in Room 221 at CSN & create a 3D model of your own head! Bring a digital camera or camera phone. Facilitated by Andrea and John Halpin. Booking necessary. Call Lara Norris 496 1020 or email: csnartsevents@ gmail.ie

organisers of the programme of activities. Refreshments provided. Music Generation Cork City works in partnership with Cork Academy of Music, SoundOUT, Barrack Street Band, Club Ceoil, GMC, The Hut, artLIFEculture, Voices of Cork, and many others.

april 9

Music Generation Cork City is part of Music Generation, Ireland’s national music education programme, initiated by Music Network, funded by U2 & The Ireland Funds, with matching funding from Cork City Council, Cork ETB, the HSE, UCC, CIT and Cork City Partnership. Info: 490 7186 email: Aida.whooley@corketb. ie www.musicgenerationcorkcity.com

4.30pm - 6.30pm Spanish Studies Centre Cork 19, St Patrick’s Hill 3pm – 4pm Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad, UCC

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC See Monday for details. Repeated daily until Friday.

3pm – 6pm

max

Lecture Theatre Crawford Gallery

60

TAKE A VIRTUAL TOUR OF ANDALUCIA Resident Sevillian tutors Rocio & Carmen present a lively & interesting tour of Andalucia, covering everything from Architecture to Music & Dance. All welcome – no need to book. For more information about classes in a number of languages see Monday. Info: 086 311 1193 email: spanishstudiescork@gmail.com www.spanishstudiescentrecork.com

MUSIC GENERATION CORK CITY OPEN FORUM

AND LOGO

Music Generation Cork City invites the public to learn about the developments taking place in the lives of children & young people involved in its diverse music education programme. The Forum will feature presentations & discussions with community musicians, teachers, young people &

39


dé céadaoin aibreán 9

Cork College of Commerce, Morrison’s Island

5pm – 7pm

6pm – 8pm

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS

BEAUTY - TOP TIPS

See Monday for details.

Get some advice from the college’s experts on how to do your make up. Tour the beauty salons, watch demonstrations by make up artists & nail technicians. Interested in beauty? This is the evening for you. Meet the teachers informally, find out about courses & everything you ever wanted to know about the beauty industry.

5pm – 5.45pm

LEARN ABOUT LANGUAGE LAB TECHNOLOGY

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Language teacher Ann-Marie Murphy gives a brief, informal demonstration of how the latest technology aids language learning. There are 22 places in the Language Lab (Room 107) & participants will have a chance to try out some simple exercises on an open-access basis.

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

5pm – 6pm

6pm – 9pm

IPAD KNOW HOW

Douglas Gael Scoil

Joseph Henchin, one of the college’s computer teachers, gives an introductory class on how to get the most from your iPad. This informal session is for those not familiar with iPads or planning to purchase one. Joe will be delighted to answer any questions regarding purchasing an iPad, apps and iPad accessories.

LEARN TRADITIONAL MUSIC Every week the Douglas branch of Comhaltas teaches over 100 adults traditional music here. Call in this evening, watch & listen – you’ll want to learn too. Teachers give classes in a variety of traditional instruments and in singing. Info: Aislinn 087 969 9488

6pm

MAKE SENSE OF YOUR PAYSLIP

6pm

Roisin Kavanagh talks through the layout of a payslip & explains the deductions & other items that appear on it. She’ll help you understand if you are claiming all of the tax reliefs you are due & answer any questions you have. Room 222.

Firkin Crane, Shandon

6pm – 7pm

PERSONAL SAFETY FOR WOMEN Ben Coy, a retired Garda and teacher in the college, gives an informal talk on Personal Safety for women. Take this opportunity to ask questions & find out everything you need to know.

40

max

10

TAP DANCING FOR BEGINNERS Stephen’s School of Performing Arts runs weekly classes here, promoting the understanding & development of tap dance as an art form whilst having great fun. Stephen has worked on many West End productions, including We Will Rock You, Chitty Chitty Bang Bang, Me and My Girl, and has performed with many professional dance companies & in pantomimes all over the world. He played Eugene in Grease at Cork Opera House last summer. For more information & to book, call Stephen 087 165 2958


Firkin Crane, Shandon

max

10

7pm School Hall, Scoil Aiséirí Chríost, Farranree

ONE BOOK, ONE COMMUNITY CELEBRATION

Join the weekly intermediate class in Jazz/ Modern Dance here, offered by Stephen’s School of Performing Arts. Classes are energetic, exciting & fun-filled.

All welcome to a celebration inspired by the book chosen for the One Book, One Community Family Reading Project this yearThe Ghost of Grania O’ Malley by Michael Morpurgo. It includes an exhibition of work by pupils attending Scoil Aiséirí Chríóst, Scoil Íosagáin & North Presentation Secondary School. Organised by Farranree Community Education Network. Info: Avril Donoghue 421 0677

For more on Stephen see 6pm today. Places limited, so book. Call Stephen 087 165 2958

aibreán 9

JAZZ/MODERN DANCE FOR TEENAGERS

dé céadaoin

7pm

7pm – 9pm Boole 1 Lecture Theatre, University College, Cork

UCC SCIENCE FOR ALL FINAL 7pm – 8pm & 8pm – 9pm Ballroom, Gresham Metropole Hotel, McCurtain Street

ARGENTINE TANGO - TASTER DANCE CLASS Come along to a fun class for beginners, where professional Argentinian teachers will guide you through your first Tango Steps & you’ll watch a short demonstration. Partner not required. No need to book. Cork Argentine Tango Society offers weekly Dance Classes for complete beginners to advanced level at the Gresham Metropole Hotel. On Sundays from 8pm they dance at The Montenotte Hotel. The Society also organises an annual festival, which this year coincides with the Lifelong Learning Festival – from April 10 - 13 at the Montenotte Hotel. Classes for complete beginners also available during the festival. See www.corktangofestival.com Info: 087 262 7887 email: tangocork@yahoo. ie www.corktango.com

This is the 10th year of the UCC Science for All Postgraduate Student Public Presentation Competition in which five postgraduates will tell the general public about their research without using scientific jargon. All welcome. Presented by Alimentary Pharmabiotic Centre & University College Cork Info: Catherine Buckley 490 3362 email: c.buckley@ucc.ie Website http://apc.ucc.ie

7pm – 9.30pm The Granary, Bessboro, Blackrock

max

26

GENDER & DEVELOPMENT SHEP guest lecturer Dr Margaret O’Keeffe of CIT explores the issue of gender from a Development Education perspective in this workshop. There is increasing recognition of the need to engage with gender issues in our own multi-cultural communities & to understand how it applies in developing countries too. Margaret is Course Co-ordinator & Lecturer in CIT on the BA course in Community Development & an acknowledged expert in her field. Workshop organised by The Social & Health Education Project (SHEP) in association with Irish Aid. Ask for directions when booking, which is essential. Call Geraldine Flanagan 466 6180 or email: socialandhealth@eircom.net www.socialandhealth.com

41


6.30pm – 8.30pm South Parish Community Centre Sawmill Street

max

12

april 9

AN INTRODUCTION TO ART THERAPY

See Tuesday for details – repeated Thurs.

Call Andrea 087 704 5359 or Claire 086 053 7939 email: arttherapistscork@gmail.com Website: http://arttherapycork.weebly.com/

Mahon Family Resource Centre

Mahon Youth Centre The Portacabins, Mahon Drive

OPEN ART STUDIO

Take a creative journey with Andrea & Claire of Art Therapy Cork. Enjoy a short presentation on the theory & practice of Art Therapy followed by an opportunity to create an artwork & to reflect on one’s own experiences. No previous art experience necessary, as Art Therapy is based on the belief that creativity is natural to all when provided with the right support, materials, and environment. Andrea and Claire run weekly Art Therapy groups. There is a car park beside the building. Booking necessary, as places limited.

7pm – 9pm

7.30pm – 9pm

max

5

POTTERY – GIVE IT A GO Join the regular Pottery class, which meets here every Wednesday evening. Tea & coffee provided. Places very limited, so book by calling Maeve or Elsa 435 8866 or e-mail: info@frcentre.ie

8pm – 9pm Ballroom, Gresham Metropole Hotel, Mc Curtain Street

max

3

ARGENTINE TANGO - TASTER DANCE CLASS See 7pm for details.

8pm – 10pm Firkin Crane, Shandon

SCREEN ACTING FOR CAMERA Class for adults. See Monday for details. Repeated Thursday.

8.30pm – 9.30pm

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Telecom Eireann Social Club, 8a McCurtain St, near Gresham Metropole Hotel

VISIT ANDALUCIA 7.30pm – 9pm Mahon Family Resource Centre Mahon Drive

max

6

YOGA EVENING

42

Among the benefits of Yoga is stress relief, creating inner peace & calm, increasing strength, physical conditioning & good posture. It also helps with weight loss & weight management, increases overall energy, improves sleep, and much more. This Yoga class is held here on Wednesday evenings – enjoy this introduction & you’ll want to join. Places very limited, so book by calling Maeve or Elsa 435 8866 or e-mail: info@frcentre.ie

Take a brief journey to Andalucia – to Malaga, Granada, Sevilla, Cordoba & surrounding areas, exploring their history, culture & traditions in a fully illustrated lecture. All welcome. No need to book. Cork Spanish Circle runs classes for adults here for Beginners to Advanced on Wednesday evenings from September to May. There is a cultural event like this each term. Info: Enda Casey 496 3828.


6pm

All day

Bishopstown Writers

Clean Coasts Exhibition of Photographs

Come along & find out about joining a writing group. New members always welcome.

Continues until Friday, see Monday for details.

april 10

Central Library, Grand Parade

6pm

All day

Caint is comhrá

Creating Shapes Exhibition

New members always welcome.

Until Saturday, details see Monday.

T 492 4950

11.30am – 1pm

Non-Fiction Writers

Blackpool Library

The Non- Fiction Writers who meet here regularly read short excerpts from their work. Bring your own short text & join in.

10am – 5.30pm (closed 1pm – 2pm)

2pm – 4pm

Community Art from the Glen, Knocknaheeny & Gurranabraher

Enter a Writing Competition

Ends noon Friday, see Wednesday for details.

This is your opportunity to register on the spot for a contest organised by the Non-Fiction Writers Group. Write your short piece, then read it to the group (or have someone else read it). The jury selects a winner today. The best entry will be posted on the CNFWG on-line blog and Cork City Libraries’ The Writing Room blog. All participants get a small prize.

10am – 1pm

T 492 4900

Bishopstown Library All day

In Stitches See a display of work by the In Stitches craft group. All welcome to drop in, look at the work & learn from the group. 3pm

Tracing your family Come to a talk by a member of the Cork Genealogical Society, who will show you how to start researching your family’s history. All welcome. T 492 4933

Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April.

Douglas Library

T 492 4950

All day

2.30pm

History is to Blame Exhibition

Celebrating Cork Join Richard T. Cooke for a celebration of our city in song, music & poetry.

See Tuesday for details, continues until end of April. 10.30am

Tai Chi for Seniors Come along & see this vibrant Tai Chi Club in action. Presented by the Young At Heart Club.

43


6pm – 7pm

8am – 9pm

Readings for fun

Quay Co-op Restaurant, Sullivan’s Quay

Enjoy a selection of readings from the work of the Creative Writers for Fun Group, which meets in the library every Thursday. 6.30pm

april 10

Douglas Chess Club

EXHIBITION OF STUDENT WORK ImaginEight showcases work by Level 6 Painting and Sculpture students at St John’s Central College. Continues until Friday.

Make your move - come along, have a game of Chess with members of the club. They’re always looking for new members.

9am – 5pm

T 492 4932

ART BY YOUNG TRAVELLERS

Hollyhill Library

See Monday for details, continues until Friday.

City Hall

3pm

One Book, One Community Celebration

9am – 5pm

Parents & children involved in this year’s One Book, One Community Family Literacy Initiative give readings from the Writing Competition followed by an Award Ceremony.

Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

All welcome.

9.30am – 2pm

T 492 4928

Cork Institute of Technology, Bishopstown

HIDDEN IN PLAIN SIGHT Exhibition continues – details see Monday.

Frank O’Connor Library, Mayfield 10am – 12.30pm

Mayfield Community Education Network Showcase

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

A celebration of learning in the local community. All welcome. See separate entry. 2.30pm – 4.30pm

Talk on Dementia Sufferers & their families are welcome to a talk on Dementia from Home Instead Senior Care. T 492 4935

Tory Top Road Library, Ballyphehane 11am – 1.30pm

A DAY IN THE LIFE OF A CIT STUDENT This event is for senior cycle students from Cork City & County who are interested in finding out what life as a CIT student is really like. Experience a lecture, tour the campus, quiz students about what it’s like at CIT. Pupils also have the opportunity to speak with the Access Team about any concerns they have about admission & other aspects of CIT. Free refreshments. Event organised by CIT Access Service. Booking essential as places are limited. Call Louise Bermingham or Elaine Dennehy: 433 5138 or email linkedschools@cit.ie www.cit.ie/access

Learn quilting Drop in to learn the art of quilting with the Tory Top Quilting Group, and see a display of their work. T 492 4934

44

9.30am – 5pm Knocknaheeny Community Centre, Foyle Avenue

EXHIBITION OF ARTS, CRAFTS & PHOTOGRAPHS BY LOCALS Details see Monday, continues until Friday.


10am – 12 noon & 2pm – 4pm Assistive Technology Service, Student Centre, CIT

max

14

ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR STUDY

notes. Participants can try some of the novel technologies, in particular mind mapping. They will also find out about the disability supports from Laura O Rourke (Disability Support Officer) & other assistive technology equipment & software available in CIT. Event organised by Disability Support Service & Access Service, CIT. Enquire about parking when booking. As numbers limited to 14 students plus parent/guardian, booking essential.

Mark Burleigh, Assistive Technology Officer CIT, gives a practical demonstration in the latest technologies, including software that can help when writing assignments or taking

Call Christine Nolan 433 5138 email: Christine.Nolan@cit.ie www.cit.ie/ access Repeated at 2pm today.

10am – 12.30pm Frank O’Connor Library, Old Youghal Rd, Mayfield

INVESTIGATE, PARTICIPATE & CELEBRATE LOCAL LEARNING The Mayfield Community Education Network hosts a morning of free workshops & displays from community groups & schools. Free refreshments. All welcome. Come along to a vibrant morning of dance performances including Salsa, Irish, Ballroom, with the option of watching or joining in! There will be displays of art from local artists, craft work, demonstrations of beauty & make-up, cross stitch & flower

april 10

Find out about assistive technologies which help students become independent learners. Event aimed in particular at students with Dyslexia/DCD aged 12-18.

arranging, all for you to enjoy. Local choirs & schools will perform. The Mayfield Community Education Network (CEN) is a group of local adult/community education providers. Members: Mayfield Community Adult Learning Project, Mayfield Arts, Newbury House, Lotamore Family Resource Centre, St Laurence Cheshire Services, Home School Liaison from Mayfield Community School, St Patrick’s Schools, Scoil Mhuire Banrion & St John the Apostle BNS, HSE Health Action Zone & Mayfield Write-On Adult Basic Education Service. Further info about the event or Network activities: 450 8562.

SHOP & LEARN

10am – 5pm

Mahon Point Shopping Centre

Until Friday – details see Tuesday.

Cork Vision Centre @ St. Peter’s North Main St

EXHIBITION: THE WATERFOWL PEOPLE

10am – noon

Alcohol Info-Pod Come up to the stand, take part in a quiz & learn the facts about alcohol. Details of services & supports available. Stand organised by Cork City Partnership Community Outreach Drug Awareness Project & the TVG Drug and Alcohol Support Project. To book an Alcohol Information Stand for your organisation call Mella Magee 087 196 2022 or email: mmagee@partnershipcork.ie www.corkcitypartnership.ie

10am – 8pm James Barry Exhibition Centre, CIT

MY EDUCATION, MY FUTURE EXHIBITION Continues until Friday, for details see Tuesday at 2pm.

45


déardaoin aibreán 10

10am – noon Community House, 26 Bridevalley Park, Fairhill

OPEN MORNING Discover the various arts & craft activities & see works created by locals & groups. Pick up information on new courses & job search & skills training opportunities. Come along and see what’s going on in the Farranree & Fairhill community. All welcome. Tea & coffee provided. Groups involved include Fairhill/ Fairfield Community Association, Farranree Health Action Zone, Cork City Partnership, Cork City Council & RAPID. Directions: at the top of Pophams Road, at T junction turn right through roundabout, at next T junction turn right and then left into Bridevally Park Estate. Info: Mary Sheehy 490 9710 or 087 196 2015 or email msheehy@partnershipcork.ie A Cork City Partnership – Farranree/Fairhill Outreach Project

physical & mental well-being & vocational orientation. It also supports them in clarifying their future options, using a range of centre & community based activities. Meet the instructors & hear from ex-learners how the programme has worked for them. Pick up an application form or arrange for an individual meeting to discuss the programme, which is HSE funded. Refreshments. Parking in Penrose Wharf Car Park can be accessed from Alfred St. Briefings at 10.30, 11.30 & 12.30 but drop in at any time during the morning. Booking for briefings preferred (maximum 30) but not essential. Contact Eileen or Carol at 450 9021 or 087 667 4282 or email: eileen.ryan@nln.ie or carol.osullivan@nln.ie, www.nln.ie

10am – 5pm Foyer, Lewis Glucksman Gallery, UCC

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY Until Friday - details see Monday.

10am – 5.30pm (closed 1pm – 2pm) Blackpool Library

COMMUNITY ART FROM THE GLEN, KNOCKNAHEENY & GURRANABRAHER

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Details see Wednesday, continues until noon Friday.

10am – noon Coláiste Stiofáin Naofa 10am – 1.30pm National Learning Network No 26 Penrose Wharf Complex Penrose Quay

DISCOVER FOCUS MENTAL HEALTH RECOVERY Learn about the Focus Mental Health Recovery Programme offered here. The 12 month programme equips those with mental health difficulties with strategies to better deal with life situations. It helps participants to enhance their levels of personal development, community integration,

46

max

15

FURNITURE DESIGN – CAD WORKSHOP Join the Furniture Design Course at CSN in Room 119 this morning. The session will introduce Computer Aided Design (CAD) and CNC, part of the rapid prototyping technologies transforming the design world. Participants can try the equipment & see some of the ongoing design work. Facilitated by Fergus Somers. Booking required as places limited. Call Lara Norris 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.ie


Curraheen Family Centre Meeting Room, Church of the Real Presence, Curraheen Rd

Curraheen Family Centre is a member of the Bishopstown Glasheen Community Education Network. Info: Irene Higgins 454 1583

max Noon - 2pm Coláiste Stiofáin Naofa

15

TRY A DRAWING CLASS

Join the needle workers at the Curraheen Family Centre as they demonstrate their achievements, and share their talents in embroidery, quilting, blackstitch, tapestry work, knitting, card making and more. All welcome. Free refreshments.

10.30am – noon Knocknaheeny Hollyhill Youth Project Hollyhill Shopping Centre

FEAST OF MUSIC, SONG & DANCE All welcome to a celebration of talent with performances of music, song & dance by a variety of groups and local schools. Among them: • St Mary’s on the Hill Primary School • Scoil Padre Pio

Call Lara Norris 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.ie

aibreán 10

LEARN NEEDLE WORK

Join a Level 5 Art, Craft & Design drawing class in Room 106 & pick up some tips on working with pencil & charcoal. Facilitated by Lucy Phelan. Booking required as places limited.

déardaoin

10.30am

Info: Shirley Matthews 087 762 8053 or 439 2947 email: shirleyamatthews@yahoo.co.uk COPE Foundation’s The Amazing Team with song, dance & percussion. The group created their name & also chose the pieces they perform. Info: Mary Keating 085 210 1646 Morning organised by Cllr Tony Fitzgerald, Secretary, Knocknaheeny Youth Project 087 654 7142 or 430 3902 email: knocknaheenyyouth@eircom.net

• Sunday’s Well Primary Schools. • Terence MacSwiney Commmunity College Band. • COPE Foundation Hollyhill • Knocknaheeny Hollyhill Drug & Alcohol Project • St. Vincent’s Secondary School • Other local talent. Among performances this morning are: Storytelling with COPE Foundation Hollyhill & Knocknaheeny Hollyhill Drug & Alcohol Project. A collaborative project, meeting weekly since January to work on the One Book One Community initiative. Participants create props & discuss how best to tell the tail of The Snail and the Whale by Julia Donaldson.

47


10.30am – 12.30pm

11am – 1pm

max

The Glen Resource Centre, The Glen

Parish Family Centre, Church of the Resurrection, Farranree

60

april 10

SOAPS & CELEBRITIES QUIZ There’s no need to book, just turn up, there’s enough room for a small village. Teams of two answer a 40 question quiz on popular culture, including soaps & celebrities. Fun guaranteed. Tea, coffee & cake served. Ample parking. All welcome. Presented by Dillon’s Cross Project, with prizes sponsored by Cork ETB Education Unit Cork Prison & The Glen CDP. Info: 086 045 3015

11am School Library, Terence MacSwiney Community College, Knocknaheeny

LISTENING TO CHILDREN’S VOICES This morning the Report Having Our Say: Children’s Voices in Housing Estate Regeneration is launched. It’s the result of research undertaken over the past year with 78 children & young people from Knocknaheeny. They were involved in this exciting project with two researchers from the School of Applied Social Studies, University College Cork. Having Our Say set out to hear the views of children & young people about the regeneration of their area, using lots of creative methods including focus groups, photography, art & rap.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Join the participants & researchers, local community & youth groups, the City Council & government officials when a summary of the main findings will be presented. The research was funded by the Department of Children & Youth Affairs, the Department of the Environment, Community & Local Government, the Irish Research Council, and the College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences, UCC. Info: Dr Siobhán O’Sullivan 087 633 8100 email: siobhan.osull@ucc.ie

IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY A morning of songs, stories & poems remembering wartime entertainment, especially the Great War, as part of the school’s theme for the festival this year: North Pres Remembers World War One. Guest musician Liam Hutchinson will be accompanied by Adult Education students from English literature classes at North Presentation Secondary. A morning treat that will have you humming and toe tapping. Light refreshments available from 10.30 – 10.45am. Organised by members of Farranree Community Education Network: North Presentation Adult Ed; North Presentation Home Schools Liaison; North Presentation Secondary School & Farranree Family Centre, Church of the Resurrection. The Parish Family Centre is behind the church. Number 203 bus stops nearby. Limited parking on the main road. It’s sure to be popular – so book your place by calling Joanne Twomey, North Pres 085 815 4328 Info: adulted@northpres.ie

11am – 1pm The Granary, Bessboro, Blackrock

26

WORKSHOP ON HUMAN RIGHTS SHEP guest lecturer Nura Hagi from Somalia explores the issue of Human Rights & why they matter in a world of unequal opportunity. Nura is well known as a speaker & is active locally in Cork, nationally & internationally. She will take a Development Education perspective, and what she has to say affects everyone reading this programme. Workshop presented by Social & Health Education Project (SHEP) in association with Irish Aid. www.socialandhealth.com Booking essential, as places limited. Call Geraldine Flanagan T 466 61801

48

max


11am – 1.30pm

max

8

Mahon Youth Centre Portakabins, Mahon Drive

GET THE MOST FROM YOUR MOBILE PHONE

1am – 4pm Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

LEARN ABOUT MUSIC COURSES Information about Cork Academy of Music, with an Academy member available to answer questions. Details see Tuesday, repeated Friday with a lunchtime concert. Info: Irene Higgins 454 1583

11.30am – 12.30pm Mahon Family Resource Centre, Mahon Drive

max

12

TRY A YOGA CLASS Come to a class, organised specially for the festival. Discover the benefits of Yoga – it’s good for mind & body, helps to relieve stress, lose weight, makes you feel more energetic. There’s a regular class here on Thursday mornings from 10am, so if you enjoy the experience you can join it. As places limited, book by calling Maeve or Elsa 435 8855 or e-mail: info@frcentre.ie

Noon The Everyman Theatre, 15 MacCurtain Street

max

BEHIND THE SCENES AT THE EVERYMAN Join a behind-the-scenes tour of this magnificent Victorian theatre, which opened in 1897. Learn about its history &

15

april 10

In this intergenerational programme tech savvy young people from local secondary schools teach local older people how to use their phones. It takes place in a group but on a one-to-one basis. The programme will run over 4 weeks. Parking available & free refreshments. Organised by Mahon CDP with Nagle & Ursuline Secondary Schools. Places limited – book your place. For more information or to book, contact Lynda Wakefield M 085 856 5455 T 435 9070 or email: lynda@mahoncdp.com

the personalities that shaped it. Please note that it’s a very old building & parts of the tour are only accessible by stairs. Numbers strictly limited to 15, so places must be booked - call the Box Office 450 1673 Info: email info@ everymanpalace.com www.everymanpalace.com Noon - 1pm Triskel Arts Centre/Christchurch Entrance on Tobin Street

TOUR TRISKEL CHRISTCHURCH This guided tour includes an introduction to the renovated building, the medieval and early modern history of the church, the building’s distinctive features, its historical characters, the graveyard and the crypt. To make sure of your place, please book. Call David Ryan 427 2022 email: David@triskelartscentre.ie Repeated at 2pm today.

Noon – 1.30pm Barnardos Brighter Futures, Ardmore Avenue, Knocknaheeny

max

15

ART FOR PRE-SCHOOLERS AND A TOUR The One Book One Community initiative this year chose a beautiful book for preschoolers, The Snail and the Whale by Julia Donaldson. Staff at Brighter Futures invite you & your child to experience a fun art workshop, with a variety of activities it inspired, such as making hats & bookmarks & decorating Snail and the Whale cookies! Join in a guided tour of the centre, meet the staff & see the children’s artwork inspired by The Snail and the Whale on display. Staff will be happy to talk to you about the different ways they support children’s learning on a daily basis. They will answer any questions you have. Please ring or email if you & your child would like to attend as places limited. Contact Project Leader Jenna Russell or Receptionist Mary Morrish to book. T 430 7964 or email: mary.morrish@ barnardos.ie or jenna.russell@barnardos.ie

49


1.10pm – 2pm

Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

Foyer, CIT Cork School of Music

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED Details see Tuesday.

VOCALS AT LUNCHTIME A concert of songs and tight harmonies, sweet sounds and fun! Featuring: The Common Touch; Three Mammies (Rachel Healy, Ber Twomey, Deirdre Steele); The Upbeats (Barbershop Quartet - 2014 Feis Maitiu winners). Some seating. Wheelchair accessible. Onstreet parking. Bistro on-site.

aibreán 10

déardaoin

Noon – 5pm

Info: Edel Sullivan 087 234 4669 Another lunchtime concert here tomorrow.

1.30pm – 4.30pm 12.30pm – 2pm Welcome English Language Centre Convent Place, off Proby’s Quay

Connaught Avenue, off Donovan’s Road

max

8

CYCLE SKILLS FOR ADULTS See Monday for details.

LEARN A LITTLE ABOUT OTHER CULTURES Come along & learn about the culture, food, music of Georgia, Spain, Guinea Conakry. This is a regular festival event, which is enjoyed by many and includes food tasting from the countries featured. Meet some of the centre’s students and teachers. Welcome English is a voluntary community organisation. Co-ordinated by the Sisters of Mercy it was set up to provide English classes for those seeking asylum and for refugees.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Convent Place is off Proby’s Quay, turn right before La Dolce Vita restaurant Info: 431 6537 or 087 918 9841 email: welcomeenglish@hotmail.com www.welcomeenglish.ie 2pm - 3pm 1pm – 2.30pm

Triskel Arts Centre/Christchurch

Scoil Ursula, Blackrock

TOUR TRISKEL CHRISTCHURCH

SCHOOL GARDEN OPEN

See Noon today for details.

You are invited to view the garden created by the parents, pupils & staff of Scoil Ursula. Info: Eileen Nolan 087 798 7005 email:sublackrock.ias@eircom.net

50


Coláiste Stiofáin Naofa

OPEN STUDIOS Visit the studios, rooms 106-109, to meet the art students at work. Facilitated by Lucy Phelan. No booking necessary, so just drop in. www.csn.ie

2pm – 3pm Carrig Sound Recording Studio Donnybrook Commercial Centre, Douglas

max

30

TOUR A RECORDING STUDIO & LEARN ABOUT CLASSES Repeated daily until Sunday. See Wednesday for details.

2pm – 4pm Assistive Technology Service, Student Centre, CIT

ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR STUDY

déardaoin aibreán 10

2pm - 4pm

See 10am today for details.

2pm – 9pm Nexus Hall, Student Centre, Cork Institute of Technology

28th CORK MECHANICAL, MANUFACTURING & BIOMEDICAL ENGINEERING EXHIBITION This annual exhibition features over 200 stands & is the largest educational innovation engineering event in Europe. The theme of the 2014 events is Think Outside the Box - CIT Engineering Innovation and Entrepreneurship. This theme reflects the remarkable engineering innovation & entrepreneurship achievements of the students at Cork Institute of Technology. This success has been underlined by three major CIT student awards: winners from over 400 entries island-wide at the 2013 Enterprise Ireland / Invest Northern Ireland Student Entrepreneurship Think Outside the Box Finals in Galway - Enterprise Ireland / Invest Northern Ireland First Place & Student Entrepreneur of the Year 2013; Cruickshank Intellectual Property Attorneys Most Technologically Innovative Product 2013: and Think Outside the Box National Award of Merit 2013. For more details, contact Exhibition Organiser: Senior Lecturer Sean F. O’Leary School of Mechanical, Electrical & Process Engineering: 433 5425 or email: sean.foleary@cit.ie

2pm – 4pm Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

LEARN ABOUT MEN’S SHEDS Come along & meet the men already involved

in Bishopstown Senior Social Centre Men’s Shed, at their weekly woodturning class. New members always welcome. The Men’s Sheds movement started in Australia & has become popular in Ireland & worldwide. It provides a friendly environment where men, from all walks of life, meet & take part in projects which benefit their community. A group drawn from the Bishopstown Senior Social Centre is currently involved in enhancing the neighbourhood by cleaning up the Glasheen River. Come along to find out more. Info Roger 086 386 6975

51


april 10

2.30pm – 4.30pm

max

Cork City and County Archives Seamus Murphy Building, Great William O’Brien St, Blackpool

35

HISTORY & ARCHIVES WEEK: THE IRISH REVOLUTION 1913-23 UCC historian Dr John Borgonovo speaks about The Irish Revolution (1913-23) & Cork Archives as part of History & Archives Week here. See Tuesday for more information. To ensure your place, book. Call Timmy O’Connor LG Archivist 450 5876 email: timmy_oconnor@ corkcity.ie.

updates on website www.corkarchives.ie; or facebook.com/corkarchives. Final lecture tomorrow.

3pm – 4pm Visitors’ Centre University College Cork

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC See Monday for details. Repeated daily until Friday.

As line-up subject to change, check for

Room 9, West Wing Main Quadrangle, UCC

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME 3pm – 4pm

FROM BOKEH TO MOTION BLUR Stephen Bean, University Cameraman, AV Media Service & ACE, UCC, introduces you to some of the key concepts & techniques in photography & film production. Differences in lens design & aperture shape can cause either pleasant or distracting effects. He’ll look at ‘good’ and ‘bad’ bokeh, Motion Blur & ‘eye light’ reflections.

52

4pm – 5pm

HOW TO MAKE A RADIO DOCUMENTARY Kieran Hurley, Station Manager at UCC98.3FM & documentary-maker, introduces you to the most important aspects of making a radio documentary. He will include editorial content, how podcasts work & how to write a proposal & seek funding. More lectures this evening & tomorrow. Unless bringing a group, no need to book. Info: 490 4700 email: ace@ucc.ie pic www.ucc.ie/en/study/ace


4pm – 6pm

max

4.15pm

The Amphitheatre, Sample-Studios, 3rd Floor, Former Government Buildings, Sullivan’s Quay

50

Ballyphehane Togher CDP Community Resource Centre & Crèche Lower Friars Walk

HOW BOLIVIA RESPONDS TO CLIMATE CHANGE

The venue is the former FÁS building. Wheelchair access. People in foyer to direct you. Organised by The Democracy Center, with partners Cork Environmental Forum, Friends of the Earth Ireland, Latin America Solidarity Centre, Ethical Development Action. Info: Sian Cowman 086 353 8396 email: siancowman@democracyctr.org www.democracyctr.org

4pm Alliance Française de Cork, 36 Mary Street

Adrian Kavanagh, a geographer from the National University of Ireland at Maynooth, gives a lecture called The Political Landscape of the 2014 Local Elections. Leading up to the Local & European elections on Friday May 23, the series Learning for Democracy aims to help you understand & engage with the political process. See 10am Friday for the final event.

april 10

Development worker & environmentalist Sian Cowman, who spent six months in Bolivia last year, leads a seminar called From the Rockface: Communicating Bolivian Experiences & Responses to Climate Change. She’ll touch on Bolivia’s politics, history of social movements, development issues, and how indigenous Andean communities react to the climate impacts they face. The event aims to start a dialogue into how those most affected by climate change can be included in the global conversation seeking solutions.

LEARNING FOR DEMOCRACY: LOCAL ELECTIONS

If interested, please contact Siobhán O’Dowd: 431 9085 or email: siobhan@btcdp.ie

4.30pm - 6.30pm Spanish Studies Centre Cork 19, St Patrick’s Hill

ITALIAN CULTURE & LANGUAGE Alessandra Chiappara gives a lecture on Italian culture followed by a language class, all levels are welcome to attend. No need to book. See Monday for all the languages offered here. Info: 086 311 1193 email: spanishstudiescork@gmail.com www.spanishstudiescentrecork.com

5.30pm Firkin Crane, Shandon

max

3

POLE FITNESS CLASS

BELLA VENEZIA Susanna Fabris, Cultural Co-ordinator here & a native Venetian, takes you on a fascinating virtual tour of one of the most famous cities in the world – beautiful Venice. As places limited, please book. Call Niamh Sweeney 431 0677 or email: info@alliancefrancaisecork.com

Improve your strength, endurance & flexibility by learning pole dancing techniques & conditioning, regardless of your initial fitness level. Aged 16+ you are welcome to come along to observe or take part. You must book by calling Anna Ozolina 085 819 6145 Repeated at 6.30pm, 7.30pm & 8.45pm.

6pm Crawford Art Gallery, Emmet Place

TOUR THE SAMUEL PALMER EXHIBITION Details see Tuesday. Repeated Saturday 2pm.

53


déardaoin aibreán 10

6pm – 8pm

6.30pm

Tourism & Hospitality Building, Cork Institute of Technology

Firkin Crane, Shandon See 5.30pm today.

7pm – 8pm St Anthony’s Sports Hall, Ballinlough

CAO APPLICANT INFORMATION EVENING Has your son or daughter indicated an interest in a course at CIT in their 2014 CAO application? Does she still have questions? Is he contemplating the ‘Change of Mind’ option? Come to the Bishopstown campus this evening, for an opportunity for them to: learn more about their chosen course; take a tour of the campus & facilities; avail of information on grants (Information sessions at 6.30pm, 7pm and 7.30pm); learn about sports scholarships/bursaries; gain an insight into the various support services ; get information on accommodation; learn about life as a student at CIT. Booking necessary, call Anthony Cremin T 433 5552 email: citforcao@cit.ie

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

POLE FITNESS CLASS

KARATE FOR KIDS See Tuesday for details or call Barry 429 1313 or 086 722 2779 email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie Classes for adults & children at Carrigaline Court Hotel – See Fringe section.

7pm – 8pm Garden Suite, Montenotte Hotel, St Luke’s

ARGENTINE TANGO – A TASTER CLASS Try a fun dance class for beginners with the Cork Argentine Tango Society. For more details see Wednesday.

Room 9, West Wing Main Quadrangle, UCC

collections (manuscript receipt books). The focus is on the 18th & early 19th centuries, when exotics like ambergreece, isinglass & pineapples kept company with more routine staples like potatoes but all were cooked in lavishly rich ways.

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME

THE HONAN CHAPEL & IRELAND’S REVOLUTIONARY DECADE

8pm – 9pm

7pm – 8pm

OUR HIDDEN CULINARY HERITAGE

54

Regina Sexton, Food/Culinary Historian, Adult Continuing Education, UCC, looks at the history of the recipe in the Irish country house. She’ll take you inside the kitchens & dining rooms of some of Ireland’s grand houses with an exploration of the culinary culture as revealed through their recipe

pic James Cronin, School of History & ACE, UCC, examines the place of the Honan Chapel in Ireland’s Revolutionary Decade (19141924). He’ll discuss the role of Irish arts in the decade currently being commemorated. He will show how art & politics were interconnected with a study of the Honan Chapel on the grounds of UCC. Lecture series ends tomorrow. Info: 490 4700 email: ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/study/ace


7.30pm - 9pm

Spailpín Fánach, South Main St opp Beamish & Crawford

Mahon Youth Centre The Portacabins, Mahon Drive

21 YEARS LEARNING FROM THE NAOMHÓG - MO MÚINTEOIR

OPEN ART STUDIO

Join Meitheal Mara and Naomhóga Chorcaí in celebrating their 21st anniversary. Founding Manager Pádraig O Dúinnín will talk about bringing the naomhóg to the River Lee & Cork’s thriving urban currach culture.

7pm – 10pm University Language Centre, Room G36, O’Rahilly Building, UCC

TRY AN ENGLISH LANGUAGE LESSON

See Tuesday for details. 7.30pm Turners Cross Community Centre, Curragh Road

CORK & THE GREAT WAR Learn about Cork & World War I at a lecture given by the author & historian Gerry White. All welcome. Refreshments. The Centre is next to the Credit Union. Info: Joe Curtin 086 259 1362 email: turnerscrossinfo@gmail.com 8pm – 10pm

Come to a free one hour class followed by a gathering with staff & students with Irish music & finger food. Suitable for those whose first language is not English, who want to improve their skills. Speak to experienced staff about courses, exams to take. Chat, relax - plenty of laughs guaranteed.

Firkin Crane, Shandon

All visitors entered in a competition: First Prize €100 off any English course here; Second Prize 3 month free membership to self-study library & computerised labs (value €45). You don’t have to book, but they hope you will. Call Carolyn 490 2898 email: carolyn.obrien@ucc.ie

Douglas Community School

The O’Rahilly Building is on main UCC campus, next to the Boole Library.

Firkin Crane, Shandon

7.30pm Firkin Crane, Shandon

POLE FITNESS CLASS See 5.30pm today for details.

SCREEN ACTING FOR CAMERA Adults welcome to class, booking essential. See Monday for details. 8pm – 10pm

Mahon Family Resource Centre, Mahon Drive, Mahon,

LAUNCH OF BOOK BY STUDENTS Mahon Basic Adult Education Support & the Family Resource Centre invite you to a celebration. Join students as they launch a book of short stories & anecdotes they have written. Refreshments. Parking available. Info: Brid Murphy 086 857 7820

max

3

SHORT MAT BOWLS See Monday for details. 8.15pm – 9.15pm

TRY ZUMBA Dance to Latin rhythms & movements while enjoying a fun & fitness class with Christina Murphy. Come early or book with Christina at 085 842 8592 as places limited. 8.45pm Firkin Crane, Shandon

7.30pm – 9pm

aibreán 10

More info from Meitheal Mara 431 6813 email: office@meithealmara.ie

déardaoin

7pm

max

15

POLE FITNESS CLASS See 5.30pm today for details. Details of all classes at www.firkincrane.ie

55


april 11

SHOP & LEARN Blackpool Shopping Centre 9.15am – 7.30pm

Cork College of Commerce Stand with information on the wide range of courses at the college, daytime & evening, with staff available to answer your questions. Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie 2pm – 4pm

‘Size Matters’ Alcohol Awareness Information stand aimed at raising awareness of alcohol consumption guidelines to help reduce related harm through interaction with the public. Take part in quizzes & interactive exercises. Information on supports & services available citywide, as well as further educational & training opportunities. Presented by Community Outreach Drug Awareness Project – Cork City Partnership & Dublin Hill / Ballyvolane Initiative for Youth – Foroige.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

All day

Creating Shapes Exhibition Until tomorrow, details see Monday.

Clean Coasts Exhibition of Photographs Ends today, see Monday for details. 1.10pm – 2pm

How telescopes changed understanding Hear from a speaker from CIT Blackrock Castle Observatory how major discoveries made with telescopes have influenced our understanding of the universe. 2.30pm – 4pm

Your right to a healthy environment

Wilton Shopping Centre

Want to know what impact activities in your area have on your environment and your health? Learn about the UN Aarhus Convention, which came into force in Ireland last September. Make sure of your place by booking – call Bernie Connolly, Cork Environmental Forum 083 146 8064.

10am – 4pm

See separate entry for more details.

Info: Jackie Daly 087 196 2030 or email: jdaly@partnershipcork.ie www.corkcitypartnership.ie

Read Write Now & Skills for Work Find out about the Cork Education & Training Board’s Literacy & Basic Education Services available in the community & workplace for adults who need assistance. Stand organised by the Ballyphehane/Togher & Bishopstown/ Glasheen Community Education Networks. Info: Cathy Kelly (Read Write Now) 087 684 9150 & Lillian Buckley (Skills for Work) 086 048 7406

56

Central Library, Grand Parade

T 492 4900

Bishopstown Library All day Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April. T 492 4950


Douglas Library

8am – 9pm

All day

Quay Co-op Restaurant, Sullivan’s Quay

History is to Blame Exhibition

9.30am – 10.30am/11am – noon/ 2pm – 3pm /3.30pm – 4.30pm

Stay Safe Online Four one hour sessions with Damien Mulley covering Twitter, Facebook, Internet safety & privacy. Event sponsored by Blacknight Solutions. See separate entry. Booking essential. T 492 4932

ImaginEight showcases work by Level 6 Painting & Sculpture students at St John’s Central College. Ends today.

9am – 5pm

april 11

See Tuesday for details, continues until end of April.

EXHIBITION OF STUDENT WORK

City Hall

ART BY YOUNG TRAVELLERS Ends today, see Monday for details.

9am – 5pm Colaiste Stiofain Naofa, Tramore Rd

HIDDEN IN PLAIN SIGHT Exhibition continues – details see Monday.

9am – 11am

max

Colaiste Stiofain Naofa, Tramore Rd

15

COMBINED MATERIALS WORKSHOP Experiment with mixed media, understanding 2D & 3D work in a contemporary style using found & made surfaces. In Room 109, facilitated by Jean Bradley. Book your place, call Lara Norris, Arts Business Management 496 1020 or email: csnartsevents@gmail.ie

Hollyhill Library, Foyle Avenue Knocknaheeny 10am – 5.30pm (closed 1pm –2pm)

Learn touch typing Book your free session using the library’s collection of self-learning DVDs. Computer experience required. Booking essential. T 492 4928

Blackpool Library 10am – noon

Community Art from the Glen, Knocknaheeny & Gurranabraher Last chance to see exhibition. See Wednesday for details.

9.30am – 10.30am Douglas Library, Douglas Village Shopping Centre

STAY SAFE ONLINE First of four one hour sessions today with Damien Mulley of Mulley Communications who teaches organisations how to communicate amongst themselves & with the world. Especially organised for the festival, workshops cover Twitter, Facebook, Internet safety & privacy, including: locking down your Facebook; how to spot scam emails; good browsers, spyware, secure passwords. Sponsored by Blacknight Solutions. Booking essential as spaces limited. Phone 492 4932 Repeated at 11am, 2pm & 3.30pm today.

T 492 4933

57


aibreán 11

friday 11 déaprilhAoine

9.30am – 11.15am

max

9.30am – 5pm

St John’s College, Sawmill Street

50

Knocknaheeny Community Centre Foyle Avenue

EXHIBITION OF ARTS, CRAFTS & PHOTOGRAPHS BY LOCALS Ends today, details see Monday.

HAPPY TALK WORKSHOPS FOR PARENTS

National Learning Network Training Centre, Hollymount Industrial Estate, Hollyhill (across from Apple Computers)

Call Sheila Dillon 087 757 3749 email: sdillon@partnershipcork.ie www.corkcitypartnership.ie

Booking preferred, as places limited. Call Maura at 430 0144, ext 112 or email: maura. keane@nln.ie or Kay or Natasha at 430 0144, ext 110 or email: hollyhill@nln.ie

SHOP & LEARN

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

50

Parents of children aged up to six are invited to workshops given by Happy Talk speech & language therapists. Let’s Play explores the links between play & language development; followed by Meet Nibbles and Twitch – providing parents with strategies to support their children’s language development. Happy Talk is an Early Years Project based in the Glen & Mayfield areas, which supports the language development of all children aged 0-6 years. It provides training to parents, Early Years educators in crèches, pre-schools, and teachers in Junior Infant classes. Booking essential.

The workshops are run by Happy Talk in conjunction with Cuddles Crèche, St John’s College. Happy Talk is supported by Cork City Partnership, HSE, Cork ETB, Cork City Childcare, Cork City Council, Barnardo’s & UCC and is funded by Pobal (NEYAI) and Tom Cavanagh, Tomar Trust.

Mahon Point Shopping Centre 10am – noon

Alcohol Info-Pod

58

max 9.30am

Come up to the stand, take part in a quiz & learn the facts about alcohol. Details of services & supports available. Stand organised by Cork City Partnership Community Outreach Drug Awareness Project & the TVG Drug and Alcohol Support Project. To book an Alcohol Information Stand for your organisation call Mella Magee 087 196 2022 or email: mmagee@partnershipcork.ie www.corkcitypartnership.ie

SCREENING & DISCUSSION All welcome to the first of two screenings this morning of an animation film based on a personal account of depression. The film was produced by Animation Space with the support of O lá go lá & Madpride & is now an online resource. Screening followed by a Q & A with those involved in making it & groups involved in helping people deal with depression.

Repeated at 11am.

10am – 1pm Ballyphehane Togher CDP Community Resource Centre & Crèche Lower Friars Walk

LEARNING FOR DEMOCRACY: THE ROLE OF COMMUNITY EDUCATION Brid Connolly, Lecturer in Adult & Community Education at National University of Ireland, Maynooth, gives a workshop with the title: The Role of Community Education in the 21st Century: Civic Participation or Corporate Activation? If you are interested in attending, please contact Siobhán O’Dowd: 431 9085 or email: siobhan@btcdp.ie It’s the last in the series Learning for Democracy this week – see Tues & Thurs. Organised by Ballyphehane Togher CDP in conjunction with the Critical Thinking Network – a voluntary network of community workers in the South and South East.


10am – 5pm

Tourism & Hospitality Building, Cork Institute of Technology

Foyer, Lewis Glucksman Gallery, UCC

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY

CITY SCHOOLS SHOWCASE CREATIVE BUSINESS PITCHES

Ends today - details see Monday 10am – 5pm Cork Vision Centre @ St. Peter’s, North Main St

EXHIBITION: THE WATERFOWL PEOPLE Ends today – details see Tuesday.

As part of the Creative Business Pitch competition 2014, second level students from all over Cork City were invited to write, design & record a two minute creative video pitch for a new business idea.

10am – 8pm

Today the finalists have their video business pitches showcased at a special screening at CIT. An overall winner will be announced & presented with a special award.

Ends today - details see Tuesday at 2pm.

Info & booking: Yvonne O’Neill, Co-ordinator 086 153 7440 email: info@corkschoolsenterprise.ie www.studententerprise.ie

aibreán 11

The Cork Schools Enterprise Programme is an initiative of Cork City Enterprise Board aimed at fostering a spirit of entrepreneurship & innovation in second level schools. Each year it offers students the opportunity to take part in a range of enterprise competitions including a mini-company programme, a business ideas box competition & a creative business pitch competition.

friday april 11 dé hAoine

10am – 2pm

James Barry Exhibition Centre, CIT

MY EDUCATION, MY FUTURE EXHIBITION

10.30am Curraheen Family Centre, Meeting Room, Church of the Real Presence Curraheen Rd

LEARN TO PAINT ON SILK 10am – noon Mahon Family Resource Centre

max

12

LEARN ABOUT AROMATHERAPY Discover the use of aromatic plant extracts & essential oils for healing and cosmetic purposes. Learn how to enhance mood & a general feeling of well-being through massage; reduce pain, encourage restful sleep, improve digestion & blood and lymphatic circulation. Event specially organised for the festival. If you are interested, you can join the regular Monday class. Parking available. Places limited, book by calling Maeve or Elsa on 435 8855 or e-mail: info@frcentre.ie 10am – noon Blackpool Library

COMMUNITY ART FROM THE GLEN, KNOCKNAHEENY & GURRANABRAHER Details see Wednesday

Ever wondered how you could make your own silk scarves, wall hangings & pictures? Wonder no longer, but join with Ann Kearns, gifted dress designer & artist, and with her students, to learn this unusual, but very accessible, art form. Free refreshments. All welcome. Curraheen Family Centre, a member of the Bishopstown Glasheen Community Education Network, meets here regularly. Info: Irene Higgins 454 1583

11am National Learning Network, Hollyhill

SCREENING & DISCUSSION See 9.30am today for details.

11am Douglas Library

STAY SAFE ONLINE Details see 9.30am today.

59


11am – 12.30pm

max

8

Examiner & Echo Offices Linn Dubh, Assumption Rd.

april 11

GUIDED TOUR OF THE EVENING ECHO

11am

max

Knocknaheeny Community Centre, Foyle Avenue

25

THE BURNING OF CORK

Festival sponsor The Evening Echo invites you to a very special event. See how a newspaper works from the inside, from coping in a busy newsroom & meeting deadlines to page layout & design. Linn Dubh is next to the tax office. Places are very limited, booking essential. To book email sarah.horgan@eecho.ie

All welcome to a talk by Gerry White, historian & the author of a number of books, including The Burning of Cork (Mercier Press) written with Brendan O’Shea. On the night of 11 December 1920, Cork City experienced unprecedented terror & destruction at the hands of British forces, with over five acres of the city destroyed & an estimated £20 million worth of damage. Booking preferred, call Norma or Deirdre 439 9503

11am – 1pm

A Cork City Partnership Knocknaheeny (We the People) Outreach Community Project.

Terence MacSwiney Secondary School, Knocknaheeny

max

15

11am – 4pm Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

LEARN ABOUT MUSIC COURSES Information about Cork Academy of Music, with an Academy member available to answer your questions. Details see Tuesday.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

ONE BOOK, ONE COMMUNITY TABLE QUIZ First years in Terence MacSwiney Secondary School compete with 5th class students from the local primary schools: St.Mary’s on the Hill, Scoil Padre Pio, Sunday’s Well BNS and GNS, along with their parents in this inter schools table quiz. It’s based on the book Now written by the popular children’s author Morris Gleitzman. This is part of the annual One Book, One Community Family Reading Initiative in Knocknaheeny. Parking available off Hollyhill Lane behind the PE hall at the back of the school. Info: Ann Neff 439 7740

60

Organised by Knocknaheeny Hollyhill Community Education Network, members Home/School/Community Liaison, Terence MacSwiney Secondary School, St Mary’s on the Hill Primary School, Scoil Padre Pio Primary, Sunday’s Well BNS & GNS

1pm – 2.15pm Tourism & Hospitality Building, Cork Institute of Technology

CORK ACADEMY OF MUSIC CONCERT Come along & relax as you listen to members and students of the Cork Academy of Music performing. All welcome. Info: Vision Centre 427 9925 email: visioncentre@eircom.net www.corkvisioncentre.com


2pm & 3pm Alliance Française de Cork, 36 Mary Street

1.10pm – 2pm Foyer, CIT Cork School of Music

LUNCHTIME CONCERT

Noon – 1pm Terence MacSwiney Community College Knocknaheeny

WATCH STUDENTS DANCE Dance students from Coláiste Stiofáin Naofa College of Further Education give a performance. T 439 7740

max

2pm – 3pm 30 Carrig Sound Recording Studios C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

TOUR A RECORDING STUDIO & LEARN ABOUT CLASSES Repeated daily until Sunday. Details see Wednesday.

2pm & 3pm Douglas Library

BORDEAUX – A VIRTUAL VISIT Resident Bordelais tutor Matthieu Nivard takes you on a virtual guided tour through the highlights, the essential sites, the curiosities off the beaten track, of one of France’s most beautiful cities.

april 11

Students from the CITCSM BMus & Masters Programmes perform an entertaining range of music featuring: Siobhan McDonnell (percussion); Hannah Conneely (saxophone); Brian Flanagan (solo piano); Lydia Thorpe – cello; Kevin Walsh – voice (musical theatre); with Accompanist: Michael Young (piano). Includes work by Bruch, Liszt, Prokofiev and more. Some seating, wheelchair accessible, on-street parking, Bistro on-site. Info: Edel Sullivan 087 234 4669

Info: 431 0677 email: info@alliancefrancaisecork.com

2.30pm – 4pm

max

Central Library, Grand Parade

25

YOUR RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT Want to know what impact activities in your area have on your environment and your health? Want to influence decisions on transport or planning? Want to know if the river you swim in is polluted? If you answer ‘yes’ then the Aarhus Convention, which came into force last September, matters to you. The Aarhus Convention means that public authorities, including semi-state companies, have to provide environmental information on request at little or no cost & to involve the public in all decision-making that impacts on the environment. Come along to find out more. Make sure of your place by booking. Organised by Cork Environmental Forum in partnership with the Environmental Pillar. Info: Bernie Connolly 083 146 8064 email: bernadette@cef.ie

STAY SAFE ONLINE Details see 9.30am today.

61


aibreán 11

friday 11 déaprilhAoine

2.30pm – 4.30pm

max

Cork City and County Archives Seamus Murphy Building, Great William O’Brien St, Blackpool

35

HISTORY & ARCHIVES WEEK: CORK’S DISTILLING STORY

Join historian & researcher Dr Alicia St Leger for a lecture entitled Thomas Hewitt & Cork’s Distilling Story, part of History & Archives Week here. See Tuesday for more information. Preceded by a short introduction

Room 9, West Wing Main Quadrangle, UCC

to Cork City & County Archives. To ensure your place, book. Call Timmy O’Connor LG Archivist 450 5876 email: timmy_oconnor@corkcity.ie As line-up subject to change, check for updates on website www.corkarchives.ie; or facebook. com/corkarchives. Final lecture tomorrow.

3pm – 4pm University College Cork, Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC Last chance to enjoy tour, specially organised for festival week. See Monday for details.

4pm – 5pm

A SOLUTION TO THE ECONOMIC CRISIS?

PIC

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

THE FREE UNIVERSITY: ACE AT UCC PUBLIC LECTURE PROGRAMME 3pm – 4pm

EMPOWERING CITIZENS Dr Clodagh Harris of the Department of Government, UCC, explores democratic innovations & new democratic approaches that aim to empower & include citizens in political decisions. Event will include short videos & discussions of: Participatory Budgeting in the US; Citizens’ summits in Belgium; Participatory Theatre in France & Ireland’s Convention on the Constitution.

Join Dr William Denayer of ACE for a presentation on the economic thoughts of Maurice Allais (1911-2010), one of the intellectual giants of the 20th century & a forgotten Nobel Prize Laureate for Economics in 1988. Allais meticulously explained the causes of the current crisis. His work is fundamental in putting correct policies in place. His thoughts on globalisation, de-industrialisation, diminishing returns & the pernicious results, both economic and social, of neo-liberalism and austerity will be dealt with. Info: 490 4700 email: ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/study/ace

62


Spailpín Fánach, South Main St. opp Beamish & Crawford

VIRTUAL TOUR OF ST PETERSBURG

SCRIBES

Elena Morets gives a virtual tour of the beautiful historical city of St. Petersburg.

6.30pm – 9pm The Granary, Bessboro, Blackrock

aibreán 11

All welcome, no need to book. See Monday for details of language classes here or call: 086 311 1193 or email: spanishstudiescork@gmail.com www.spanishstudiescentrecork.com

Writers read from their works & discuss what inspired them in an event inspired by Féile an Phobail, our festival partner. Chaired by Danny Morrison.

friday april 11 dé hAoine

7.30 –9.30pm

4.30pm – 6.30pm Spanish Studies Centre Cork 19, St Patrick’s Hill

max

26

THE PALESTINE QUESTION: A NEW PERSPECTIVE SHEP guest speaker Dr Kathy GlavanisGrantham, retired lecturer in the Department of Sociology, UCC, examines the Palestinian question through a Development Education lens. Kathy taught for nine years in the prestigious Birzeit University near Ramallah, Palestine. Booking essential as places limited. Call Geraldine Flanagan 466 6180 email: socialandhealth@eircom.net www.socialandhealth.com

7.30pm – 9pm The Teaching Rooms 6 Sydney Place, Wellington Rd

CONNECTING THE DOTS See Tuesday for details.

Danny Morrison is a writer who lives in West Belfast. He’s secretary of the Bobby Sands Trust & until this year was chairperson of Féile an Phobail. He was the national director of publicity for Sinn Fein in the 1980s, served time as an IRA prisoner, and is a well-known political commentator in newspapers, on TV & radio. Since the mid 90s he has concentrated on writing & reviewing. Among his books are the novels West Belfast, On the Back of the Swallow, The Wrong Man; All the Dead Voices, a memoir, & Rebel Columns, a collection of articles. His fourth novel, Rudi: in the Shadow of Knulp, inspired by Hermann Hesse’s 1915 novel, was published last year. All welcome. Info: Tina 086 603 5552

63


april 11 Cónal Creedon is a short story writer, novelist, playwright, and documentary film-maker from Cork. His stage plays include The Trial of Jesus, Glory Be To The Father, Second City Trilogy. Cónal has written over 60 hours of radio drama and his work has been broadcast on RTÉ, BBC Radio 4 & World Service, and by radio stations in Australia, Hong Kong, New Zealand, Canada, and the USA. His books include Pancho and Lefty Ride Out, a collection of short stories, and Passion Play, a novel.

Gerry McCullough was born & brought up in North Belfast & is an award winning short story writer. She has had nearly 70 short stories published, broadcast or collected in anthologies & around 30 poems published in various magazines. In 2005 her story Primroses won the Cuirt International Literary Award and she has won, been short listed, and been commended in a number of other literary competitions since, including the Seán O’Faolain Short Story Competition in Cork.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Gerry’s first novel, Belfast Girls, published by Precious Oil Publications, topped the bestseller list on paid UK Kindle Literary Fiction. Danger Danger, her second, an Irish romantic thriller, was followed by a collection of Irish short stories The Seanachie: Tales of Old Seamus. Angel in Flight, featuring Angel Murphy,‘a strong minded Belfast girl’ was published in 2012. Angel in Belfast, the second Angel Murphy thriller, appeared last June.

Colin Sloan lives in Lisburn and is the author of two novels and three volumes of poetry. Titus Unlive covers 300 years of Irish history witnessed and narrated through the eyes of an immortal participant, a Huguenot doctor in the retinue of William III. The Volga German concerns two former soldiers from conflicts years apart, one a Russian who fought for the Germans at Stalingrad, the other an Irish soldier who served in the Lebanon. They trade stories across the refectory table within the confines of a Munich hotel in 1987. Three volumes of poetry; each marking his stages of development, his sense of place and belonging, his loves and loss, his development as a person. All three poetry books are lavishly illustrated with companion photography.

64

Gerry Murphy, poet, was born Cork in 1952. His most recent publications are: End Of Part One, New & Selected Poems (Dedalus 2006), My Flirtation With International Socialism (Dedalus 2010). His new collection is due in 2015.


Wilton Shopping Centre

9.15am – 5.30pm

9.30am – 8.30pm

Cork College of Commerce

Cork College of Commerce

Stand with information on the wide range of courses at the college, daytime & evening, with staff available to answer your questions.

Stand with information on the wide range of courses at the college, daytime & evening, with staff available to answer your questions.

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

april 12

Blackpool Shopping Centre

saturday

SHOP & LEARN

Bishopstown Library All day Exhibition of Abstract Art by David Murphy in the Gallery, continues until end of April.

Central Library, Grand Parade All day

Creating Shapes Exhibition Ends today, details see Monday.

Children’s Library, Central Library 2.30pm – 3.30pm

1.30pm

Pottery Workshop Enquire at Library for details. T 492 4950

Hollyhill Library, Foyle Avenue 11.30am

Interactive Storytelling

Treasure Hunt for kids

Presented by Cork City Childcare - see separate entry.

Have some fun as you learn about your library - win Easter eggs.

3pm – 5pm

Creative writing workshop Nothing write, nothing wrong… Get writing with Kathleen O’Brien & Pamela McDonald. T 492 4900

2.30pm

Junior Chess Club Come along to the regular meeting. New members always welcome. Open to boys and girls aged 8 – 13. T 492 4928

65


friday april 12april 11 saturday

Douglas Library All day

History is to Blame Exhibition See Tuesday for details, continues until end of April. T 492 4932 10.30am – 12.30pm

Creative writing workshop Are you a scribbler? Workshop open to all with the Culture Vultures Creative Writing Group, facilitated by Sorcha Fogarty. All welcome, come along and try your hand at creative writing. T 492 4932

9am

VOLUNTEER TUTORS THANKED Annual event organised during the festival in recognition of the hundreds of hours given every year by voluntary tutors to the Cork Education & Training Board Adult Literacy Service. Info: Mary Chambers 086 823 7078

Connaught Avenue, off Donovan’s Road

max

8

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

CYCLE SKILLS FOR ADULTS See Monday for details.

10am – 4pm

max

National Biodiversity Data Centre, UCC School of Biological Earth & Environmental Sciences, North Mall

25

MONITORING BEES & BUTTERFLIES

66

Venue for morning is the Old Distillery on North Mall & in the afternoon Fitzgerald’s Park (weather dependent). See http://www.ucc.ie/en/bees/aboutbees Info & bookings: Bernie Connolly 083 146 8064 or email: bernadette@cef.ie

The Ambassador Hotel, Military Hill

10am – 1pm

An important means of measuring change in the environment is through monitoring bumblebee & butterfly populations. Monitoring also contributes to the conservation of insects & Irish biodiversity. At this workshop Tomás Murray of the National Biodiversity Data Centre will train participants to monitor both groups of pollinators. You’ll also spend a few hours in the field honing your identification skills to become a recorder for the National Biodiversity Data Centre’s monitoring schemes. This event is run by the National Biodiversity Data Centre in partnership with Cork Environmental Forum & The School of Biological, Earth & Environmental Sciences (BEES) at UCC.

10am Gael-Taca, Corcaigh le Gaeilge 22 Port Uí Shúilleabháin/ Sullivan’s Quay

max

15

IRISH FOR BEGINNERS Free Irish Classes for Beginners available here today, booking not essential but preferred. Refreshments available. For those who know some Irish already, here is the message from Gael-Taca: Ranganna Gaeilge Soar in Aisce (Bunleibhéal) Beimid ag tabhairt ranganna saor in asice do fhoglaimeoirí don lá ar fad. Beidh ranganna ar siúl ag a 10r.n., 12i.n., 2i.n. agus ag a 4i.n. Beidh tae/caifé agus sóláistí ar fáil. Gael-Taca is across the Nano Nagle footbridge from Grand Parade. Call Helena Ní Dheá 431 0841 www.gael-taca.com Repeated at noon, 2pm & 4pm


to book. For information on the languages offered here, see Monday.

Spanish Studies Centre Cork 19, St Patrick’s Hill

Info: 086 311 1193 email: spanishstudiescork@gmail.com www.spanishstudiescentrecork.com

CHINESE FOR BEGINNERS Enjoy a basic lesson in Chinese, spoken & written, given by a native tutor. No need

friday saturday

10.30am - 11.30am

april 12

11am – 1pm Sports Grounds, CIT

TRAIN WITH YOUR SPORTING HEROES The GAA, Soccer, Athletics & Rugby Clubs in CIT, together with the Access Service & the Marketing Unit, host a sports event for young people today. Cork’s sporting heroes will be on hand to train & teach young people sports skills. Age group – 8 to 12 years. More information: 433 5138 or 433 5194 Booking essential. Online http//.events.cit.ie or by phone 433 5194.

11.30am – 1.30pm The Teaching Rooms, 6 Sidney Place, Wellington Rd

CHI 4 LIFE 4 KIDS

max

10 accompanied children

The Cork School of Shiatsu invites you to introduce your child aged 8 – 12 to the basic concepts of Qi energy with games & exercises e.g. What does the colour brown taste like? How does it feel to be a tree?

They’ll also learn some acupoints for First Aid. Children must be accompanied by a parent/ guardian, who also take part. 2 hour Disc Parking on street. Booking essential, call Diana 487 2324 or 087 207 0132 or email: shiatsuireland@yahoo.com www.learnshiatsu.ie

67


aibreán 12

friday april 11 sé sathairn

Noon & 2pm

See 10am today. Repeated at 4pm.

Hear how crystals work & learn the best ways to use & care for them, so you can employ them as tools of healing, growth & self-transformation. Free refreshments. All welcome. Info Sinead 086 308 0913 email: sineaddehora@yahoo.ie www crystallinetimes.com

2pm

2pm – 4pm

Crawford Art Gallery, Emmet Place

The Teaching Rooms, Wellington Rd

TOUR THE SAMUEL PALMER EXHIBITION

LEARN STRESS RELIEF TECHNIQUES

Details see Tuesday.

Kate Foy is a Volunteer Teacher with the Art of Living Foundation, an NGO recently established in Cork. The Foundation funds charitable projects including the setting up of schools providing free education in slum, rural & tribal areas of India, and also teaches stress management courses. Kate will introduce participants to some simple but highly effective relaxation & stress busting techniques. She’ll also tell them about the 18 hour course available. The venue is on the St Patrick’s Hill end of Wellington Road, about 150 metres up from 96FM. Places limited, booking essential. Call Kate 089 433 7255 or email: katembfoy@gmail.com

Gael-Taca, Corcaigh le Gaeilge 22 Port Uí Shúilleabháin/ Sullivan’s Quay

IRISH FOR BEGINNERS

2pm – 3pm

max

Carrig Sound Recording Studios Donnybrook Commercial Centre, Douglas

30

TOUR A RECORDING STUDIO & LEARN ABOUT CLASSES Repeated Sunday. See Wednesday for details.

2pm – 3pm Firkin Crane, Shandon

ACTING FOR CAMERA – CHILDREN

max

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Crystalline Times, 21 Angelsea St

20

15

This regular Acting for Camera class is designed to build confidence, inspire creativity & fuel imagination while introducing children to the world of acting for Film, TV & commercials. This session is for 5-8 year olds. Book a place by calling Darren Kelleher 086 102 3339 Class for 9 -12 year olds at 3pm. Details of all classes at www.firkincrane.ie 2pm – 3.30pm

max

2.30pm – 3.30pm Children’s Library, Central Library Grand Parade

FAMILY FUN – INTERACTIVE STORYTELLING Children, parents & childminders are invited to a very special interactive Storytelling event. A newly written story called Hooverville will be told for the first time in the history of the world by the author George Hanover, Artist in Residence at Graffiti Theatre Company. Event organised by Cork City Childcare. For more information call Ruth or Elizabeth 435 7500 email: ruth@corkcitychildcare.ie Or contact Children’s Library at 492 4903

3pm – 4pm Firkin Crane, Shandon

DISCOVER THE WORLD OF CRYSTAL HEALING 68

ACTING FOR CAMERA – CHILDREN See entry at 2pm. This class is for 9-12 year olds.


2.30pm – 6pm

Cork Butter Museum, Shandon

An Spalpin Fanach

TOUR CORK’S BUTTER MUSEUM

FESTIVAL GATHERING

Free admission & guided tour of this unique museum, which tells the story of Ireland’s most important food export & the world’s largest butter market. Come early.

Join old friends & new for some music, readings & chat. Info: Tina 086 603 5552

Info 430 0600 email info@corkbutter.museum www.corkbutter.museum More tours Sunday morning.

4pm Gael-Taca, Corcaigh le Gaeilge 22 Port Uí Shúilleabháin/Sullivan’s Quay

IRISH FOR BEGINNERS

8pm -10pm CIT Blackrock Castle Observatory

YURI’S NIGHT Yuri’s Night is a celebration of humanity’s past, present & future in space when events are held around the world every April 12, to celebrate that day in 1961 - of cosmonaut Yuri Gagarin’s first manned spaceflight - and April 12, 1981, the inaugural launch of NASA’s Space Shuttle. Visit CIT Blackrock Castle Observatory this year for Yuri’s Night for a choice of activities.

Guided Night Sky Observing Meet Cork Astronomy Club members to stargaze through telescopes from the courtyard at Blackrock Castle. Please note night sky observing is weather dependent.

Planetarium Show See Dawn of the Space Age a short highlight taster of space exploration history from the planetarium.

Lecture on Human Space Flight Hear Cork Astronomy Club members deliver a riveting lecture on the History of Human Space Flight.

Watch Global Webcast Watch part of the 12-hour live Yuri’s Night Global Webcast & see the film First Orbit,

created by Chris Riley in association with Yuri’s Night, which uses orbital footage from the International Space Station to reproduce the view of Earth that Yuri Gagarin saw on his historic flight on April 12, 1961.

aibreán 12

Details see 10am today.

friday sé sathairn

2.30pm & 3.30pm

Display of Award Winning SciFest Projects SciFest is a series of one-day science fairs for second-level students hosted at local level in schools & at regional level in an Institute of Technology, culminating in a national competition for the overall winners from the Institutes. SciFest aims to encourage a love of science through active, collaborative, inquiry based learning & to provide a forum for students at local/regional/national level to present & display their scientific investigations. See a display of the projects which won awards when SciFest was held in CIT on April 4. For info on SciFest contact Norma Welch, Faculty of Engineering & Science, CIT 433 5450 or email eng.admin@cit.ie No booking is required for Yuri’s Night, but please note a limited capacity applies & seats are given on a first come first served basis. Car park next to Blackrock Castle, or take No 202 bus from Parnell Place – get off in Blackrock Village or at St Luke’s Home both nearby. Info: 432 6120 or email: info@bco.ie www.bco.ie

max 8.30pm

50

Meet outside the Hawthorn Bar, The Lough

A BATTY WALK AROUND THE LOUGH The Cork branch of the Irish Wildlife Trust, with Cork City Council and the Cork County Bat Group, offers you a fascinating hour or so. The Lough is home to five of Ireland’s species of bats. Join Conor Kelleher, one of the country’s experts on these shy, mysterious creatures, for an evening walk to learn about

them. He’ll tell you about bat species, their habitat, diet, and their importance in nature. You’ll learn how to detect bats using a sensor. Wear warm clothing, bring a torch. Under 18s must be accompanied by an adult. You must book, by calling Katriona Wallace 087 210 6373 or email: corkbranch@gmail.com http://iwt.ie/about-us/our-branches/corkbranch/

69


friday april 13april 11 sunday

10am – 6pm Lifetime Lab, Lee Road

INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE FIRST TIME IN IRELAND The International Space Apps Challenge is a collaboration, led by NASA, which focuses on space exploration & takes place over 48 hours in cities around the world. This is the first time the Challenge has come to Ireland. Participants work on challenges that support NASA’s mission directorates under five themes: Earth Watch, Technology in Space, Human Spaceflight, Robotics, Asteroids. Registration opened in March & participants were sought from Secondary Schools, Third Level colleges, industry & the general public. All day yesterday they were busy working on their chosen projects here – today the public can see them & attend the prize-giving ¬at 5pm. Prizes will be awarded for the best project & the Irish winners will go on to be judged by NASA for international prizes.

Workshop participants can put what they’ve learned into practice by joining the choir on stage for its performance at the Gala Concert here at 2pm – see separate entry. Cultures represented in the World as One Multicultural Choir include Afghanistan, Ethiopia, Lithuania, Spain, Togo & Ireland. Booking advised but not essential. Info: Paul Facey-Hunter 466 3103 or 086 175 5917 or email: paulfh22@hotmail.com

11am – 4pm

max

The Teaching Rooms, 6 Sidney Place, Wellington Rd

20

INTRODUCTION TO SHIATSU Cork School of Shiatsu invites you to learn the basic, simple & safe techniques of this ancient body therapy to help friends and family to relax. For more details see Tuesday. Free parking today. Booking essential. Call Diana 487 2324 or 087 207 0132 or email: shiatsuireland@yahoo.com. www.learnshiatsu.ie

See www.rewritescience.com for updates. For more information email: editor@waltonmagazine.com Organised by Rewrite Science & hosted by Lifetime Lab.

11am & Noon Cork Butter Museum, Shandon

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

TOUR CORK’S BUTTER MUSEUM For details see Saturday.

11am – 1pm CIT Cork School of Music

JOIN A SINGING WORKSHOP Come along & learn a selection of unaccompanied songs from a variety of genres & cultural backgrounds, with uplifting harmonies & rhythms. All welcome. No experience needed. The workshop is organised by Cork Community Music Network (CCMN) & led by Caz Jeffreys & The World as One Multicultural Choir.

70

Noon Meet outside Ford’s Pub South Gate Bridge

CORK WALKS – EXPLORE SOUTH PARISH Local historian Ronnie Herlihy guides you through South Parish, one of the oldest & historically significant parts of Cork. The walk shows the development of the city from watery beginnings to industry, including mills & breweries. Info: Tina 086 603 5552 Self-guided Cork Walks were introduced in recent years by Cork City Council – this is the South Parish (blue) route & you can enjoy the Shandon (red) route this afternoon at 2.30pm.


2pm – 5pm

30

Foyer, Lewis Glucksman Gallery, UCC

TOUR A RECORDING STUDIO & LEARN ABOUT CLASSES

EXHIBITION OF COMMUNITY PHOTOGRAPHY Ends today - details see Tuesday.

See Wednesday for details.

2.30pm 2pm – 3.15pm Stack Theatre, CIT Cork School of Music, Union Quay

GALA CONCERT A warm and entertaining mix of music and movement performances from a range of Cork-based groups, featuring: The Glen Flute Group (CITCSM Outreach Programme) and CAFÉ (Cork Adult Flute Ensemble) – director Caoimhe Conlon

Cork City Walk - SHANDON WALK Peter Foynes Meet outside Crawford Gallery or Daunt’s Square????

CORK WALKS – EXPLORE SHANDON

friday

max

Carrig Sound Recording Studio Donnybrook Commercial Centre, Douglas

dé domhnaigh aibreán 13

2pm – 3pm

Peter Foynes, Curator of the Cork Butter Museum, brings you on an historical journey through Shandon, using the City Council’s red walking tour. Walk the streets of what was once the centre of international trading in this city of merchants. The political history of Cork is revealed through the naming & renaming of its streets. Info: Tina 086 603 5552

The COPE Foundation (Hollyhill) Travelling Show presented by The Amazing Team – director Mary Keating The World as One Choir – director Caz Jeffreys Seated. Wheelchair accessible. On-street parking. No booking but limited seating event. First come first served. Info: Edel Sullivan 087 2344669

5pm Lifetime Lab, Lee Road

PRIZEGIVING - INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE Prizes awarded for the best project; the Irish winners go on to be judged by NASA for the international prizes. See 10am today

71


fringe events

FRINGE EVENTS

THURSDAY APRIL 10 The Library, Mallow 10.30am – noon

LACE MAKING

Daily until Sunday March 13

16

For details see Tuesday at Cobh Library. Booking essential, places limited.

TUESDAY APRIL 8

To book call Mallow Library 022 21821 or email: mallow.library@corkcoco.ie

The Library, Cobh 10.30am – noon

LACE MAKING

max

16

Come to an introductory class in lace making with Veronica Stuart, Life President of the Traditional Lacemakers of Ireland. Enjoy a step-by-step guide on how to make a beginner’s piece of lace. This is part of the 2014 programme of events for Mallow Library Europe Direct Information Centre. All materials provided. It’s for absolutely anyone who would like to give it a try, no experience necessary, but places are limited, so booking is essential. To book call Cobh Library 021 481 1130 or email: cobh.library@corkcoco.ie ...........................................................................

The Library, Mallow Féile Buanfhoghlama Chorcaí

max

11.30am – 1.00 pm

CREATING POETRY

max

20

Come to a talk on ways into writing poetry as experienced by four European 20th century poets, plus a practical workshop based on these approaches by author & poet, John W. Sexton. This event will be accessible & fun, suitable for both beginners & more practised writers. It’s part of the 2014 programme of events for Mallow Library Europe Direct Information Centre. It’s for absolutely anyone who would like to give it a try, no experience necessary, but places are limited, so booking is essential. To book call Mallow Library 022 21821 or email: mallow.library@corkcoco.ie

72 St Colman’s Community College,

Midleton

FRIDAY APRIL 11 The Library, Fermoy 10am – 1pm

INTRODUCTION TO QUILTING

max

12

Come to an introductory workshop in Quilting with Nora Healy, member of The Patchwork Guild of Ireland. Enjoy a practical & straightforward introduction to the art of quilting, with step-by-step instructions on essential techniques. This event is part of the 2014 programme of events for Mallow Library Europe Direct Information Centre. All materials will be provided. No experience necessary. All welcome to come along and learn a new craft. Booking essential, as places limited. Event repeated Saturday. To book call Fermoy Library 025 31318 or email: fermoy.library@corkcoco.ie ...........................................................................

An Carrig, Carrigaline Court Hotel 6pm – 7pm

max

KARATE FOR KIDS

50

Children aged 5+ are invited to the weekly class run here by the Rising Sun School of Karate. They’ll learn the basic skills for self-defence, fitness, confidence & fun. Free parking. Book a place by calling Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie


KARATE – AN INTRODUCTION FOR ADULTS

max

50

3pm – 5pm

TRY INLINE SKATING

The Rising Sun School of Karate runs a weekly class here for adults. Come along and find out what it would be like to attend it with this introduction to Karate/Self-defence. Improve your confidence and fitness. Free parking. Book your place, call Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie

SATURDAY APRIL 12 The Library, Fermoy 10am – 1pm

INTRODUCTION TO QUILTING

Little Island Sports Complex, Little Island

Watch skaters give a short performance then try a session yourself on inline figure skates with the Association’s coaches. Cork Figure Skating Association (CFSA) runs regular classes here three times a week all year. They’re open to all ages & abilities, both at a recreational & competitive level. Directions: from Dunkettle Interchange take the last exit just before tunnel; at roundabout take the second exit; the Sports Complex is about 1.5 miles on left.

fringe events

7pm – 8pm

To book your trial session text Sabrina 086 807 7616 max

12

........................................................................

For details & how to book, see Friday. ........................................................................

All details correct at time of going to press. The organisers cannot accept responsibility for losses incurred due to cancellation or alteration of events.

Yogazone, Carrigaline 10.30am – 11.30am

GIVE PILATES A GO

max

12

A contact phone number appears with each event to allow you to check or book if requested to do so.

Relax, stretch, strengthen, balance body & mind. Attend this free Pilates class & feel the difference in just an hour. Jaconel Janssen runs a regular Saturday morning Pilates class here. See www.pilatespeoplecork.com for more times & venues. Places limited, so book your place. Jaconel 085 161 3505 email: info@pilatespeoplecork.com

73


SPONSORS Thanks to our sponsors, without whose support the festival could not take place. They are: Cork Education & Training Board Cork City Council Health Service Executive Quality & Qualifications Ireland Cork Institute of Technology University College Cork Adult Continuing Education, UCC National Association of Principals & Deputy Principals Higher Education Authority – Access Office Ballyphehane Credit Union Blacknight Internet Solutions Co-operation Ireland – Cork branch The River Lee Hotel City Councillors: Brian Bermingham, Tim Brosnan, John Buttimer, Catherine Clancy, Henry Cremin, Mick Finn, Tony Fitzgerald, Lorraine Kingston, Mary Shields, who contribute from their Ward Funds.

Media Sponsors: The Evening Echo and 96FM Partner: Féile an Phobail Friends: Hume City Council & Limerick Lifelong Learning Festival

ORGANISING COMMITTEE Chair: William McAuliffe, National Association of Principals & Deputy Principals

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Denis Barrett, Community Education Facilitator, Cork Education & Training Board Peggy Barrett, Executive Librarian, Cork City Libraries Sandra Brett, Traveller Adult & Community Education, Cork ETB Deirdre Creedon, Access Officer, Cork Institute of Technology Brendan Goggin, Former Registrar, Cork Institute of Technology Con O’Donnell, Cork City Development Board Ann O’Sullivan, Former CEO, Cork City Partnership Patricia O’Hare, Primary Education sector Seamus O’Tuama, Acting Director, Adult Continuing Education, UCC Marcela Whelan Kelly, Development Worker, Cork City Learning Forum Festival Co-ordinator: Tina Neylon

74


75


www.ravendesign.ie

anfhoghlama Chorc Féile Bu aí

all events free Iomaíochtaí uile SAOR IN AISCE

Investigate, Participate, Celebrate! Imscrúdaigh, Glac Páirt agus Ceiliúraidh Festival Patron: The Right Honourable Lord Mayor of Cork, Councillor Catherine Clancy Pátrún an Fhéile: An Ró-Onórach Ardmhéara Chorcaí ,Comhairleor Cáit Uí Fhlannachaidh Financially supported by/ Le tacaíocht airgeadais Ó: Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Chorcaí, Cork Training and Education Board & Cork City Council/ Comhairle Cathrach Chorcaí; the HSE, Quality & Qualifications Ireland, CIT, Adult Continuing Education at UCC, NAPD, HEA, Ballyphehane Credit Union, Blacknight Internet Solutions, The River Lee Hotel, Co-operation Ireland – Cork branch.

www.corkcity.ie/learningfestival Tel 021 492 4527 Find us on www.facebook.com/corklifelonglearningfestival and on Twitter www.twitter.com/learning_fest Media partners:

Partner

Friends

If you are interested in participating in future festivals, contact: Tina Neylon, Festival Co-ordinator T. 021 492 4527 M 086 603 5552 email: learningfestival@corkcity.ie