Page 1

Newyddlen i Ddysgwyr Newsletter for learners


Seren y teledu!

Newyddion

Hugh Brightwell ar raglen Hwb yn ddiweddar (recently)

Sadwrn Siarad, Tafarn Y Llew Coch, Llansannan yn 9 oed! Dechreuodd (started) Sadwrn Siarad y Nhafarn Y Llew Coch ym mis Medi 2004. Mae Shirley Williams a Mike Dafforne dau o aelodau (members) cyntaf y sesiwn yn dal i fynychu (still attending). Ym mis Medi eleni daeth Elin Arfon o Landdoged atom efo lluniau o fynychwyr Sadyrnau Siarad yn y gorffennol.

Mi fydd Taith Nadolig Cyw yn teithio ledled Cymru am 3 wythnos yn mis Rhagfyr.

Croeso i unrhyw un ymuno 10:00am Sadwrn 1af a’r 3ydd o bob mis 1st and 3rd Saturday of every month

CLWB DYSGWYR PRESTATYN Yn eisiau: Cyfeilydd (accompanist) Mae’r clwb yn mwynhau canu ac yn ffurfio côr bach weithiau i ganu yn y gymuned ond does ganddyn nhw ddim cyfeilydd. A hoffech chi wirfoddoli (volunteer) i gyfeilio iddyn nhw o dro i dro? Ffoniwch Haf  01745 710 355

Cystadleuaeth Nos Wener 22/11/13 mae ‘na noson lansio Clwb Cymraeg newydd i Ddysgwyr a Chymry Cymraeg Sir Ddinbych - OND mae’r clwb angen enw. Be am fynd ati fel dosbarth i feddwl am enw i’r clwb ac mi fyddwn ni yn cyhoeddi’r enw ar y noson. Mi fydd na wobr arbennig i’r dosbarth sy’n ennill. Enwau i Eryl Jones  e.jones@bangor.ac.uk erbyn: dydd Gwener 15/11/2013

Trip i weld drama Mi aeth 22 o ddysgwyr, tiwtoriaid a ffrindiau i weld Cwmni 3D yn perfformio “Wyneb Dros Dro” yn Galeri, Caernarfon, nos Fawrth, Hydref 8fed. Mi wnaethon ni gyfarfod yr actorion a’r awdur ar ôl y ddrama a chael sgwrs efo nhw.

Glen Jones Yr Awdur

Dyma be ddudodd rhai o ddosbarth nos Bangor am y noson: “Roedd y ddrama yn ddiddorol iawn achos roedd ‘na ‘dro’ yn y stori” “Dw i’n meddwl dylai’r ddrama fod yn gyfres ar y teledu – roedd hi’n ddoniol” “Roedd yr actorion yn gredadwy iawn” “Mi fwynheues i’r ddrama. Roedd hi’n grêt defnyddio’r iaith tu allan i’r dosbarth.”


Trip i’r Ysgwrn Mi aeth criw o ddysgwyr ardal y Fflint a Dinbych ar drip i Drawsfynydd a’r Ysgwrn ddechrau mis Hydref. Mi gaethon ni groeso cynnes ar ddiwrnod gwyntog yn Llys Ednowain. Canolfan ydy Llys Ednowain ac mae o’n cael ei redeg gan y gymuned (community) Mi welon ni lle gaeth Hedd Wyn ei eni ac wedyn mi aethon ni ymlaen i weld yr eglwys. Mi ddysgon ni am Sant John Roberts – mi gaeth o ei eni yn Nhrawsfynydd. Nôl â ni wedyn i Lys Ednowain am gacen a phaned cyn cerdded trwy’r pentref i weld cerflyn (statue) Hedd Wyn a chofeb rhyfel (war memorial) y pentref. Roedd pawb yn edrych ymlaen at yr ymweliad olaf sef yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn. Mi gaethon ni weld chwe chadair yn cynnwys y Gadair Ddu. Diwrnod bythgofiadwy (unforgettable) i bawb. Hanes gan Frances Popeth Cymraeg

Ifor ap Glyn yn siarad am ei gerddi a dangos clipiau fideo. Croeso i bawb - lefel Uwch i fyny. Cyfle i weld Coron Eisteddfod Genedlaethol Dinbych Drama Aled Jones Williams Pridd - addas i ddysgwyr rhugl

Stryd y Deon Bangor

12/11/13 10:30yb Dydd Mawrth

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Neuadd John Phillips Bangor

16/11/13 7:30yh Nos Sadwrn

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Noson CeG (Cymraeg efo’n Gilydd) – “50 o lefydd llenyddol” efo’r ffotograffydd Geraint Thomas. Cyfle i ddysgu mwy am Lenyddiaeth Gymraeg trwy luniau. Croeso i ddysgwyr lefel Uwch i fyny paned a sgwrs ar y diwedd Noson efo A night with Martyn Croydon, Dysgwr y Flwyddyn Welsh Learner of the Year FFAIR NADOLIG CHRISTMAS FAIR. Arddangosfa fwyd a chrefftau Food and craft event with up to 75 exhibitors, cookery and craft demonstrations, seasonal entertainment and much more.

Yr Institiwt Caernarfon

19/11/13 7:00yh ymlaen Nos Fawrth

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Y Ganolfan Llannor

22/11/13 7:30pm

Portmeirion

08/12/13 11:00am2:00pm

Helen Roberts  01758 701385 est ext 8622  hroberts@gllm.ac.uk I archebu eich lle ar y bws: To book a place on the bus: Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk


Sesiwn Blasu Taster Session Cymraeg o’r Crud Welsh from the Cradle

Llyfrgell Rhosneigr Library

07/11/13 11.00am dydd Iau Thursday

Buddug Wiliam Coleg Harlech CAG WEA  01248 363 943  bwiliam@.harlech.ac.uk

CLWB CONWY – Consuriwr Magician Noson o adloniant An evening of entertainment Croeso i bawb! All welcome

Ystafell Madog Room Coleg Llandrillo

10/12/13 7:00pm Nos Fawrth Tuesday night

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Be What

Lle Where

Pryd When

Cyswllt Contact

Lansio Clwb newydd i ddysgwyr a Chymry Cymraeg Sir Ddinbych Launching a new Club for Welsh learners and Welsh speakers in the Denbighshire area Clwb Dysgwyr Prestatyn Welsh Learners’ Club Noson Gwis Quiz Night

Melin Brwcws Brookhouse Mill Dinbych Denbigh

22/11/13 7:00pm nos Wener Friday night

Eryl Jones  01352 756 080  e.jones@bangor.ac.uk

Scala Bar Saronie’s Bar

Popeth Cymraeg, Dinbych  01745 812 287

BINGO A GEMAU Bingo and Games

Canolfan Awelon Centre Rhuthun LL15 1BN

22/11/13 7:00pm nos Wener Friday night 25/11/13 7:00pm nos Lun Monday

NOSON GYDA MANON STEFFAN ROS … yn trafod llenyddiaeth a chanu. Bydd sesiwn holi ac ateb gyda’r gynulleidfa ac hefyd cyfle i flasu ambell i rysáit o’i llyfr “Blasu”. Addas i ddysgwyr Canolradd i fyny. Tocyn £2.00 BINGO A BWFFE Bingo and Buffet Tocyn Ticket £5 gan eich tiwtor cyn from your tutor before 12/11/13

Llyfrgell Yr Wyddgrug

08/11/2013 7.30pm Nos Wener

Rhian Davies Menter Iaith Fflint Maelor  01352 744 044 / 07919 177 373  rhian@menteriaithsiryfflint.co.uk

Neuadd Eglwys Fethodistaidd Methodist Church Hall, Stryd Wrecsam Street Yr Wyddgrug Mold CH7 1HQ

19/11/13 7:00pm Nos Fawrth Tuesday night

Liz Williams  01244 831 531 est ext 4188  williael@deeside.ac.uk

Liz Williams  01244 831 531 est ext 4188  williael@deeside.ac.uk


NOSON CLWB GWAWR FAMA a C3: DISGO DISCO POP-TASTIG! efo with "Mic ar y Meic" Gwisg Ffansi efo gwobr am y wisg orau. Fancy dress with a price for the best dressed. Raffl Raffle Mynediad am ddim Free Admission Croeso i bawb All welcome

Y Saith Seren Wrecsam

Noson Blasu Gwin Wine Tasting Evening Tocyn Ticket: £6.50 (gan eich tiwtor from your tutor) cyn before 08/11/2013

Gwesty Belmont Hotel Wrecsam

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Palas Print Caernarfon

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat * Newydd New *

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Bws ar gael o’r Wyddgrug Bus from Mold

29/11/2013 8:30pm Nos Wener Friday night

Eirian Conlon  01352 756 080  e.conlon@bangor.ac.uk

15/11/13 7:30pm nos Wener Friday night

Siôn Aled  07901 653 501  geirda@yahoo.co.uk

15/11/13 13/12/13 09:45am Dydd Gwener Friday Caffi Kyffin 20/11/13 Bangor (ar y stryd 18/12/13 fawr ar ôl pasio’r 10:15am Varsity) Dydd Mercher Wednesday Douglas Arms 8:00-9.00pm Bethesda 3ydd nos Lun o bob mis 3rd Monday of every month Caffi Fitzpatrick 11:00am-12:00pm Bethesda Dydd Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month Tafarn Half Way 7:00-9:00pm bob Talysarn nos Fercher every Gwynedd Wednesday night

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Mel  07917 340 048

Mel  07917 340 048

Nora Jones  01286 882 027 / 07846 845 000


Cawl, Cymraeg a Chroeso Soup and Chat Clwb Brecwast y dysgwyr Breakfast Club for Learners

Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Siop yr Efail Llanddaniel

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Neudd Gymuned a Chynfilwyr Ex-Servicemen Community Hall Benllech

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Becws Y Castell, Castle Bakery Porthaethwy

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Oriel Ynys Môn Llangefni

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Neuadd Llanddona Village Hall

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Capel Carmel Moelfre

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Tafarn Breeze Hill Benllech

Sgwrs a Pheint Pint & Chat

Bull Llangefni

12:30-1:30pm bob dydd Gwener every Friday 9:30-10:30am bob bore Sadwrn every Saturday morning

Aled G. Job  07818 068 205

05/11/13 03/12/13 1:00-2:00pm Dydd Mawrth Tuesday 05/11/13 19/11/13 03/12/13 17/12/13 7:00pm Nos Fawrth Tuesday night 14/11/13 12/12/13 10:00am Dydd Iau Thursday

Mared Lewis  01248 422 133

18/11/13 16/12/13 10:30am dydd Llun Monday 11:00-12:00pm 2il ddydd Llun o bob mis 2nd Monday of every month 1:00-2:00pm Dydd Llun olaf o bob mis Last Monday of every month 10:30am-12:00pm Dydd Mercher 1af a’r 2il o bob mis 1st and 2nd Wednesday of every month 14/11/13 12/12/13 6:00-7:00pm Nos Iau Thursday night

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Jenny Pye  01248 387 122  j.pye@bangor.ac.uk

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Gill Cheverton  01248 810 927

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk CCIO  01248 383 928

Eluned James 01248 370125 est ext 3904  learnwelsh@gllm.ac.uk


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Siop Lewis Stryd Madog Llandudno

30/11/13 10.00am dydd Sadwrn Saturday

Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk @DysgwyrPB

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Gladstone Hotel (rhwng between Dwygyfylchi & Penmaenmawr) Tafarn Llew Coch Red Lion Pub Llansannan

10:00-12:00pm Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month

Howard Edwards Popeth Cymraeg,  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com

10:00am Sadwrn 1af a’r 3ydd o bob mis 1st and 3rd Saturday of every month 10:00am 3ydd dydd Sadwrn o bob mis 3rd Saturday of every month 10:00-11:30am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month 10:00-12:00pm bob bore Iau every Thursday morning

Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Canolfan Arddio Talgoed Nursey (Café) Glan Conwy

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

'Caffi Cwt' The Beach Hut Café Llanfairfechan

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Yn cael ei gynnal gan held by Grŵp Llandrillo Menai & Popeth Cymraeg bob yn ail alternately

Caffi Siop BHS Café Llandudno

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Llyfrgell Abergele Library

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

10:00am 2il ddydd Sadwrn o bob mis 2nd Saturday of every month Clwb Golff 23/11/13, 10:00am Llandrillo yn Rhos dydd Sadwrn Rhos on Sea Golf Saturday Club

Festri Capel Mawr Vestry Dinbych

dydd Sadwrn olaf o bob mis last Saturday of every month 10.00-11.00am

Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com Howard Edwards Popeth Cymraeg, Llanrwst  01492 641 494 / 01745 812 287  howard@popethcymraeg.com neu or Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk Llinos Vaughan Jones  01492 546 666 est ext 545  jones10l@gllm.ac.uk

Nerys Ann  01745 814 950  nerys-ann@hotmail.co.uk


Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Clwb Arlunio a Chrefft Arts and Craft Club

Canolfan Fowlio Bowling Centre Prestatyn

1:00-3:00pm bob dydd Mercher every Wednesday 3:00-5:00pm bob yn 2il ddydd Mercher every other Wednesday

Haf  01745 710 355

Paned a Sgwrs - Lefel CanolWlpan, Pellach, Sylfaen a Chanolradd Cuppa & Chat Foundation, Intermediate and Advanced level

Bar Coffi Coffee Bar Theatr Clwyd Yr Wyddgrug Mold

10:00am-12:00pm bob bore Mercher every Wednesday morning

Ann Phillips a Pauline Owen  01352 756 080

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Ramada Hotel Wrecsam

Ro Ralphes  07973 381 223

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session yn ystod gwyliau’r colegau during the College holidays Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Tafarn Plas Coch Pub Wrecsam

10:30am 3ydd dydd Sul o bob mis 3rd Sunday of every month 7:15pm bob nos Fercher every Wednesday night 7:15pm nos Lun Monday night 10:00am-1:00pm bob dydd Gwener every Friday 8:00-9:00pm bob dydd Llun every Monday 10:30am Sadwrn 1af o bob mis 1st Saturday of every month 12:00-1:00pm bob dydd Iau every Thursday

Mari Wasiuk  0754 3299 880

Holwch am wybodaeth ask for details

Aled Lewis Evans  01978 354 164

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Sesiwn Sgwrsio Chatting Session

Sesiwn Sgwrsio Chatting session

Grŵp Darllen Reading Group

Tafarn Y Saith Seren Pub Wrecsam Siop Cwlwm Shop, Marchnad Croesoswallt Oswestry Market Tafarn Y Llew Aur Golden Lion Pub Coedpoeth Caffi Canolfan Arddio Bellis Gardening Centre Cafe Holt Caffi Byw'n Iach, Coleg Iâl, Wrecsam Healthy Living Cafe Yale College Llyfrgell Wrecsam Library

Alison White  07883 424 327

Judith Bartley  07939 521 019 Lowri Roberts  07814 033 759

Ro Ralphes  07973 381 223

Bob Edwards  01978 263 459

Newyddlen Tachwedd  

Newyddlen i ddysgwyr Cymraeg Gogledd Cymru Newsletter for Welsh Learners in North Wales

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you