Page 1

Je bent volmaakt!{


Wat ik nu ga schrijven is, helaas, heel controversieel. Menig predikant is de kerk uitgezet vanwege de boodschap in dit boekje. Het is een boodschap die zo ‘ongelofelijk’ is, zo extreem, dat de meeste christenen het niet willen of kunnen geloven en zelfs als dwaalleer zien. Dus je bent gewaarschuwd.

Je bent volmaakt! door Ruben Hadders Een uitgave van Het Zoeklicht Postbus 99, 3940 AB Doorn www.zoeklichtjongeren.nl

Je mag de tekst uit dit boekje, mits ongewijzigd, vrij overnemen en verspreiden zonder dat je hiervoor toestemming vooraf hoeft te vragen. Wel stellen we het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt. Het auteursrecht blijft echter voorbehouden aan de auteur. © 2012 Ruben Hadders Bijbelteksten zijn, tenzij anders vermeld, geciteerd uit de Herziene Statenvertaling. De teksten, ook uit andere vertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, kun je eenvoudig raadplegen via www.biblija.net. © 2010 St. Herziene Statenvertaling

Wat ik je ga vertellen druist misschien in tegen wat je altijd geleerd is en wat je zelf gelooft. Je zult je er misschien ongemakkelijk bij voelen. Ongetwijfeld zal je na het lezen van dit boekje denken: ‘Ja, maar… ik kan het er toch niet mee eens zijn.’ Ik geef toe: het gaat vrij ver wat ik je ga vertellen. Maar doe zoals de Joden in Berea: controleer op basis van de Bijbel of het waar is, wat ik in dit boekje schrijf. Het gaat mij om deze waarheid: “U bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht” (Kol2:10). Ik citeer uit de Herziene Statenvertaling, dan zie je direct dat ik geen dingen aan het verzinnen ben. Het staat er écht: je bent volmaakt in God!

3


De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt hier overigens over ‘één zijn met Hem’. Blijkbaar hadden ook de vertalers er moeite mee om te geloven dat wij, als gelovigen, volmaakt zijn. Dus hebben zij er maar van gemaakt dat wij ‘één zijn’. Eén van gedachten, één van Geest, zoiets. Toch staat dit niet in de grondtekst, het is de interpretatie van de vertalers. Het klinkt wat voorzichtiger, maar uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer. Iets wat één is, is ongedeeld. Het is één geheel; er is geen verschil, geen onderscheid.

Je bent geschapen naar Zijn Beeld

Wij hebben, zoals Petrus zegt, ‘deel gekregen aan de Goddelijke natuur’ (2Petr1:4), de volmaakte natuur van God! Wij maken deel uit van Zijn leven. Het leven van Christus. Paulus zegt dat wij één plant met Hem geworden zijn (Rom6:5). Daarmee gaat het grote doel van God in vervulling, zoals we dat in het eerste hoofdstuk van de Bijbel al lezen: ‘Laat Ons mensen maken, naar Ons Beeld’ (Gen1:26). Wat je goed moet beseffen is dit: God is niet volmaakter, dan jij bent in de Here Jezus Christus! Het is heel simpel: volmaakt is volmaakt. Dus houdt jezelf niet voor de gek door vroom te zeggen dat je 5


toch iets minder volmaakt bent dan God. Dat kan niet. Minder volmaakt is simpelweg onvolmaakt. Maar jij bent ‘volmaakt geworden in Hem’. Voltooide tijd! Er hoeft niets meer te gebeuren, alles is al gedaan. God ziet jou als Zijn perfecte kind. Je bent volmaakt, oftewel ‘vol gemaakt’. Er kan niets meer bij. Het doel is bereikt. Een paar verzen later schrijft Paulus: “U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen” (Kol2:13,14, NBV). Al jouw zonden zijn kwijtgescholden. De grote en de kleine, de zonden die je soms doet en de zonden waarin je dagelijks volhard. Er is helemaal niets meer dat je aanklaagt. Niets! Er is een mooi lied uit de oude Johannes de Heer-bundel dat zegt: ‘Als de satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik: Ja, maar ’t is alles genageld aan het kruis.’

6

Jouw zonden zijn voor eens en altijd betaald


Een gelovige ontkent niet dat hij schuldig was ten opzichtige van God, maar hij weet ook dat Diezelfde God hem zijn schuld heeft kwijtgescholden. Jouw en mijn zonden: ze zijn vergeven. De Here Jezus is “voor eens en altijd voor de zonde gestorven” (Rom6:10). Dat bewijst maar weer eens dat echt ál onze zonden vergeven zijn. Anders moest er, net als in oudtestamentische tijden, opnieuw een offer worden gebracht om vergeving te kunnen ontvangen. Dat is gelukkig niet het geval. Het offer van de Here Jezus is volgens Hebreeën 10 “voor eens en altijd gebracht” (vs10). “Met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt” (vs14). We zijn vergeven, en “waar er nu vergeving voor is, is er geen offer meer voor de zonde nodig” (vs18). Dat heeft nogal consequenties. Paulus schrijft: “Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God” (Rom6:11). Durf jij jezelf te zien zonder zonden? Als volmaakt? Ja, dan ga je jezelf opeens heel anders zien. Ik vergelijk het maar met het dragen van een bril. Niet zo lang geleden was ik nog brilloos. Ik kon wel alles 8

zien, maar sommige dingen waren wazig, vooral in de verte. Ik zag niet alles scherp, maar ik dacht dat dit zo hoorde. Tot ik een oogtest deed. Tot mijn grote verbazing kwam ik er achter dat ik veel beter kon zien. Sinds ik een bril heb is alles wat ik zie veel scherper, veel mooier. En het kijken is minder vermoeiend geworden. Zo is het ook met het Evangelie. Velen van ons zien wel het goede nieuws, maar ze zien nog niet alles scherp. Ze zien de grote lijnen, maar niet de details. Ze zien nog niet hoe fantastisch mooi en radicaal het Evangelie werkelijk is. Het Evangelie dat zij kennen is een soort Coca-Cola zero. Het lijkt op Coca-Cola, maar is het toch niet. De echte Coca-Cola blijft het lekkerst, maar dat ontdek je pas als je er van geproefd hebt. Als je nog worstelt met je zonden, dan moet je een andere bril op zetten. Een geestelijke bril. Kijk eens van boven, vanuit de hemel: God ziet jou in Zijn Zoon en is er ook maar iets van zonde in de Here Jezus? Natuurlijk niet! Dus ook in jou ziet God geen zonde, je bent ‘dood voor de zonde’.

9


Even iets tussendoor. Want als ik dit zo zeg in een preek, zijn er altijd mensen die naar mij toe komen met de tekst uit 1Joh1:8: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.” Misschien kwam deze tekst ook wel bij jou in gedachten. Dat is positief, want dat geeft aan dat je waarde en gezag hecht aan de Bijbel. Maar laat me je iets vertellen over dit vers. Als Johannes hier spreekt over ‘onszelf’ heeft hij het niet over gelovigen, maar over mensen in het algemeen. Wie zegt geen zonde te hebben, meent dus ook geen verlossing nodig te hebben. Zo’n iemand kent de waarheid dus nog niet en is geen christen. Wij als gelovigen erkennen juist wél zondaars te zijn en hebben daarom de Here Jezus geaccepteerd als onze Verlosser.

Je bent dood voor de zonde

Hij, zegt Johannes, is gekomen “om onze zonden weg te nemen” (1Joh3:5), om daar vervolgens aan toe te voegen: “ieder die in Hem blijft, zondigt niet” (vs6). Sommigen concluderen daaruit dat je je best moet doen om niet te zondigen. Maar dit verzen later zegt Johannes: “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet (…) hij kan niet zondigen omdat 11


hij uit God geboren is (vs9).

n e r o b e g w u ie n p o t n e b Je ... uit God

Dus óf ik moet concluderen dat niemand van ons wedergeboren is, want we doen allemaal nog zonde, óf er wordt iets anders bedoeld. Laten we eens kijken hoe Paulus dit zag. Hij schrijft in Rom7:18-20: “Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.” Paulus zegt hier letterlijk dat hij niet meer zondigt, maar ‘de zonde die in hem woont’. Dat klinkt bijna schizofreen, nietwaar? Toch is dat het niet. Paulus heeft nog steeds te maken met zijn vlees, met zijn oude natuur. Maar hij identificeert zich er niet meer mee. Hij heeft inmiddels en nieuw leven gekregen. Hij is nu in Christus.

13


Eigenlijk is het net als met geloven in God: je ziet Hem niet, maar je weet dat Hij er is. Alleen nu omgekeerd: je ziet je zonden nog wel, maar ze zijn er niet meer. Ze zijn vergeven. En die hele oude mens, die zondige natuur van ons, is met Christus aan het kruis genageld en morsdood. Vernietigd. Gone forever. Jij en ik, we zijn hartstikke dood, “dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God” (Rom6:11). De beroemde Chinese evangelist Watchman Nee heeft lang geworsteld met deze bijbeltekst. “Toen kwam er een morgen – en het was echt een morgen die ik nooit meer vergeten zal – waarop ik aan mijn bureau het Woord van God zat te lezen en bad: ‘Here, opent U mijn ogen’. De verhoring kwam als in een flits: ik zag dat ik in Hem was en dat Zijn dood daarom mijn dood was. Ik zag, dat mijn dood in het verleden lag en niet in de toekomst, dat mijn dood even werkelijk was als de Zijne, omdat ik in Hem was, toen Hij stierf. Het werd mij helemaal duidelijk en het was, alsof het licht doorbrak. Ik was zo geweldig blij met deze ontdekking dat ik van mijn stoel opsprong en riep: ‘Prijs de Heer, ik bèn dood!’” - uit Het Normale Christelijke Leven, Watchman Nee 14

God belooft in Hebr10:17: “aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken”. Hij heeft het over ons! Dus als God niet meer naar onze zonden kijkt, waarom doen wij dat dan nog wel? Het is niet voor niets dat Paulus schrijft dat we anders moeten gaan denken (Rom12:2). Dat is trouwens ook wat bekering letterlijk betekent: anders gaan denken. Dat doe je door de Bijbel serieus te nemen. En die is niet onduidelijk over het feit dat jij volmaakt bent in Christus: “Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2Kor5:17). Opnieuw: voltooide tijd! Je bent volmaakt geworden en je bent een nieuwe schepping geworden. Hier hoeft je niets voor te doen, sterker nog: je kunt er niets eens wat voor doen. Je bent het! Een nieuwe schepping. Volmaakt. Heilig. Perfect. Zondeloos. Uit genade. Toch zijn er heel veel christenen die bidden: ‘maak mij rein, maak mij heilig, maak mij volmaakt’. Goed bedoeld weliswaar, maar toch is het een beetje vreemd. Stel je voor dat een thermosfles zou bidden: 15


‘Here, ik zou zo graag een thermosfles willen zijn. Wilt U alstublieft een thermosfles van mij maken? Helpt U mij toch een thermosfles te worden!” Onzin toch? Het is immers al een thermosfles. Precies. Zo is het ook onzin om God te vragen om volmaakt te worden. Je bent al volmaakt! Je bent al geschapen naar Gods beeld. Het is dé boodschap van Paulus: dat we nieuw en eeuwig leven hebben ontvangen in Christus. Dat we verzoend zijn met God. Volkomen en voor altijd verzoend. Uit genade! Dat je volmaakt bent, betekent overigens ook dat je redding gegarandeerd is. God laat immers geen onvolmaakte mensen toe in de hemel. Maar meer daarover in mijn boekje Je bent gered. Misschien denk je nu: ‘Ja, maar…’ Laat ik je dit zeggen: elke ‘ja maar’ is een ontkrachting of zelfs een ontkenning van wat de Here Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Hij is gestorven voor al onze zonden. Het is zelfs een belediging van God en een ontkrachting van Zijn genade als je denkt dat geloof alléén – sola fide – niet voldoende is.

16

Je bent een nieuwe schepping geworden


m o n e p a h c s e g t n e b Je God te aanbidden

Misschien denk je: ‘Ja, maar als onze zonden er niet meer toe doen en we toch altijd genade ontvangen, dan kunnen we dus maar op los zondigen?’ Die vraag wordt mij echt altijd gesteld. En het antwoord is: ja! Heel formeel gesproken is het waar dat de genade van God onbeperkt is. Hij trekt niet opeens Zijn vergeving in. Alsof na ’zeventig maal zeven keer’ de grens is bereikt. Nee: het oude is voorbijgegaan, de oude mens is gekruisigd. Voorgoed voltooid verleden tijd! Toch is het vreemde vraag. Want welke gelovige zou er nu op los willen zondigen? Ik ken er geen één. Christenen haten de zonde! Daarom zijn wij ook zo blij met de Here Jezus. Het feit dat wij genade op genade krijgen (Rom6) is dan ook geen aanmoediging tot een losbandig leven, maar juist een aanmoediging om God te danken en te aanbidden! Natuurlijk wil God goede werken zien, begrijp mij niet verkeerd. Maar daardoor wordt je niet volmaakt. Het is juist precies andersom: omdat je volmaakt bent, kun je goede werken doen. Anders ben je hiertoe niet eens in staat. Nu is het bovendien God Zelf Die “in u werkt zowel het willen als het werken, 19


naar Zijn welbehagen” (Fil2:13). De Farizeeën hadden er een sport van gemaakt om uit te stippelen hoe je precies volmaaktheid kon bereiken. Misschien in mindere mate, maar eigenlijk zien wij dat ook in veel christelijke kerken vandaag met hun door mensen bedachte regeltjes en rituelen. Dat is niet de religie die God wil. God wil dat je beseft wie je bent, dat je Zijn Koninkrijk zoekt, dat je zoekt ‘de dingen die boven zijn’ (Kol3:1). De rest komt vanzelf. Sterker nog, de rest doet Hij door jou heen. Je bent heilig, je bent rechtvaardig, je bent geliefd… je bent volmaakt in Gods ogen! Dit is een levensbelangrijke, fundamentele waarheid die je hele leven voorgoed en ingrijpend op z’n kop zet. Te weten dat je niet meer hoeft te worstelen met je zonden, geeft rust. Je bent geen slaaf meer van de zonde, je bent vrij! Vrij van de veroordeling. Zoals de Heere Jezus al zei: “de waarheid zal je vrijmaken”. Er is niets dat tussen God en jou in staat. Niets en niemand kan jou scheiden van Zijn liefde. Dat maakt ons hele blije mensen. 20

“De vreugde van God is jullie kracht”, zeiden Nehemia en Ezra ooit tegen Israël. En zo is het ook. De reden dat wij vaak zo krachteloos zijn, als individuele gelovigen maar ook als kerk, is omdat we denken dat er van alles tussen God en ons in staat: onze zonden, wie we zijn etc. We denken dat we nog niet zijn zoals we moeten zijn. Gevolg is dat we vermoeid raken, gestrest, terneergeslagen, omdat we het idee hebben dat we telkens falen. Dit is een leugen! We zijn volmaakt! We zijn geen verliezers, we zijn juist méér dan overwinnaars (Rom8:37). Maar dit alles gaan we pas ervaren als we in deze waarheid durven te staan. En dat is precies wat de satan probeert te voorkomen. Die wil niet dat we deze ervaring krijgen, want hij wéét welke kracht daar van uitgaat. Het is niet voor niets dat zoveel christenen op deze boodschap reageren met ‘ja maar…’. Op sluwe wijze weet satan Gods Woord zo te verdraaien dat het lijkt alsof we toch van alles moeten doen voor onze volmaaktheid. Feit is simpelweg dat we niets kunnen doen, maar dat alles al gedaan is en dat we al volmaakt zijn.

21


Ik heb in mijn preken vaak de tekst uit 1Thess4:3 aangehaald: “Dit is de wil van God: uw heiliging”. Want heiliging is heel belangrijk. Maar besef wel dat heilig leven niet ‘afrekenen met zonden’ betekent. Daar is al mee afgerekend! Heilig leven betekent leven voor God, leven naar Zijn volmaakte wil, vrucht dragen. Dat kan dus pas als wij volmaakt zijn! Want alleen een goede boom, een volmaakte boom, kan goede vruchten voortbrengen. Sommige gelovigen worstelen niet met wat zij dan noemen ‘kleine zonden’, maar willen wel afrekenen met de meer ‘grote zonden’. Dat is pas onzin! Ik geef toe dat ik dat ook lange tijd gedacht heb. Mijn ervaring is dat toen ik probeerde te stoppen met bepaalde zonden (ook ik maakte ten onrechte onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ zonden) ik telkens faalde. Achteraf leek ik meer toegewijd aan mijn zonden, dan aan God. Ik dacht bezig te zijn met het goede, met heiliging, maar later ontdekte ik dat de strijd tegen mijn zonden mijn heiliging juist in de weg stond.

22

Je bent vrijgemaakt


Het is één van satan’s meest succesvolle strategieën om ons telkens maar weer te bepalen bij onze oude, zondige mens. In plaats daarvan moeten we ons juist focussen op het volbrachte werk van de Here Jezus. Je hoeft niets meer te doen, het is allemaal al gedaan. Als je vrede en rust in je hart wilt, stop dan met je te focussen op zaken die allang verleden tijd zijn – jouw zonden – en focus je op, wat Paulus noemt ‘de dingen die boven zijn’ (Kol3:2). Leer jezelf zien zoals Paulus zichzelf zag: als dood voor de zonde en levend voor en in God. Dan zal je ontdekken dat er niets is wat je moet, maar dat God Zelf zowel ‘het willen en het werken’ in je zal doen. Hij vormt jouw naar Zijn beeld, als klei in de hand van de pottenbakker.

e d in i le k ls a t n e b e J r e k k a b n e t t o p e d n a v hand

Als jij jezelf gaat zien als volmaakt in God heeft dan ook consequenties voor de manier waarop je met anderen omgaat. Want op dezelfde plaats waar Paulus zegt dat wij een nieuwe schepping geworden zijn, zegt hij: “zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees” (2Kor5:16). Met andere woorden: wij zien, als het goed is, anderen op dezelfde manier als God ons ziet: als volmaakt. In Fil2:3 lezen we: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid 25


de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.” Hoe anders zou de wereld er uit zien als we dat eens wat meer in de praktijk zouden brengen… Eigenlijk zou dat ook niet zo moeilijk moeten zijn. Bij jou valt er ook van alles aan te wijzen dat niet deugd. Misschien heb je gisteravond wel porno gekeken of geroddeld of gelogen of noem maar op. Maar gelukkig heb je genade ontvangen en ziet God jouw zonden niet meer! Waarom zou je dan wel wijzen op alles wat er niet deugd bij je broeder of zuster? Als je beseft dat je van Gods genade afhankelijk bent, dan kan het niet anders of je wordt genadiger naar anderen. Dat maakt het dus makkelijker om elkaar te verdragen. Dat we allemaal volmaakt zijn, betekent ook dat wij allemaal één zijn in Christus. Dat is wat anders dan het eens zijn. We zijn het echt niet met al onze broeders of zusters eens. Sterker nog, ik persoonlijk ben het met heel veel christenen hartstochtelijk oneens op allerlei punten. Toch zijn wij één in Christus. Broers en zusjes zijn we, kinderen van de hemelse Vader.

26

Er is nog een reden waarom het belangrijk is te beseffen dat je volmaakt bent: voor de wereld. Er is de laatste jaren veel discussie over hoe de kerk missionair kan zijn, over hoe we het beste het Evangelie kunnen verkondigen in een geseculariseerde samenleving. Ik denk juist door te beseffen dat wij een gemeenschap zijn van volmaakte, vergeven gelovigen. Als wij telkens met onze oude natuur, met onze zonden en zwakheden bezig zijn, dan zijn wij bezig met onszelf. Het lukt ons dan niet om onze aandacht volkomen te vestigen op het bereiken van hen die God nog niet kennen. Niet alleen hebben wij er geen aandacht voor, we hebben er eigenlijk ook geen boodschap voor. Want wat stralen wij dan uit? Een christen die maar blijft worstelen met zichzelf is niet bepaald een toonbeeld van vreugde en verlossing. Van zo’n persoon gaat weinig aantrekkingskracht uit. Christen worden is voor de meeste Nederlanders dan net zo aantrekkelijk als moslim worden. Al die regeltjes die je moet volgen, vijf keer per dag bidden, vasten tijdens de ramadan, op bedevaart naar Mekka… en nog weet je niet of het wel voldoende is voor God. 27


Het gaat helemaal niet om de dingen die wij doen voor God. Sterker nog, wij zijn hartstikke dood, weet je nog? “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal2:20). Het gaat om wat Hij heeft gedaan: voltooid verleden tijd. Om wat Hij doet door ons heen: tegenwoordige tijd. En om wat Hij zal gaan doen: toekomende tijd. Maar dan moeten we hem wel de ruimte geven, door niet met onszelf bezig te zijn en met onze oude, gestorven ik, maar door ons te richten op de opgestane Christus. Door te beseffen dat wij al verzoend zijn. Want we kunnen pas met de bediening van verzoening aan de slag als we zelf overtuigd zijn van het feit dat we volkomen en voorgoed verzoend zijn met God. Dat we volmaakt zijn! Ik ben aan het einde gekomen van mijn verhaal. Ik kan mij goed voorstellen dat je twijfelt of het allemaal wel klopt wat ik geschreven heb. Terwijl ik mijn boodschap aan het voorbereiden was, werd ik ook telkens aan het twijfelen gebracht. Weet ik écht zeker dat dit klopt? Zet ik mensen niet op het verkeerde spoor? Mensen onderwijzen uit Gods Woord is namelijk een hele verantwoordelijke taak. Maar ja, ik weet het zeker. Gods Woord is hier niet onduidelijk over. Maar 28

deze boodschap is zó fantastisch, zó waardevol en zó belangrijk voor onze geestelijke groei, dat het ons niet moet verbazen dat deze waarheid telkens ter discussie wordt gesteld. Ik zou je willen aanraden om eens te onderzoeken wat de Bijbel zegt over wie jij bent in Christus. Geloof niet mij, maar Gods Woord. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2Tim3:16,17). Wil je God dienen? Fantastisch! Maar zorg dan eerst dat je weet wat je positie is tegenover God. Als je beseft dat je gerechtvaardigd, volmaakt, heilig enz. bent in Christus, pas dan ben je ‘tot elk goed werk volkomen toegerust’. Dan kan het echte werk beginnen: Gods werk! En vergeet niet: Hij is het die het willen én het werken in jou doet. Niet jij, maar Christus in jou. Wat een genade! Wat een geweldige hemelse Vader! Hallelujah!

29


Wil je meer lezen? Dan kan ik je zeker het boek Het Normale Christelijke Leven van Watchman Nee aanraden. Voor slechts een paar euro verkrijgbaar via www.uitzichtboeken.nl

30

31


Dit boekje was oorspronkelijk een preek. Die preek had nogal wat losgemaakt. Na afloop kwamen er verschillende mensen naar mij toe en hebben we nog zo´n twee uur met elkaar verder gepraat over dit onderwerp. Hoe fantastisch is dat?! Uiteindelijk is er niets mooiers dan samen te ontdekken hoe geweldig groot en liefdevol God is. Hem te kennen is wat eeuwig leven ten diepste betekent. Ik kan mij goed voorstellen dat je ook verder wilt praten hierover. Dat je nog veel vragen hebt. Neem dan gerust contact met mij op. Mijn e-mailadres is ruben@zoeklicht.nl. Bellen mag ook: 0343-413300. In elk geval wens ik je van harte Gods rijke zegen toe! Hopelijk ontmoeten we elkaar een keer. Is het niet hier, dan wel boven... :-)

Je bent volmaakt (proef binnenwerk)  
Je bent volmaakt (proef binnenwerk)  

Een proef van het binnenwerk van het boekje 'Je bent volmaakt', geschreven door Ruben Hadders

Advertisement