Page 8

Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu bao gồm: 1. Phương pháp điều tra thực địa,thu thập , xử lý các tài liệu, số liệu , bản đồ 2. Phương pháp tiếp cận hệ thống 3. Phương pháp phi thực nghiệm và chuyên gia 4. Phương pháp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 5. Phương pháp quỹ hoạch tích hợp

STT

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1

Phương pháp điều tra thực địa,thu thập , xử lý các tài liệu, số liệu , bản đồ

Phương pháp này bao gồm 3 công đoạn chính: tiếp cận nguồn thông tin(thực tế, các sở, ban ngành,..), thu thập thông tin(hình ảnh, số liệu thống kê, bản đồ, bản vẽ đo đạc) và xử lý thông tin ( đọc thông tin, đánh giá thông tin và thể hiện thông tin)

2

Phương pháp tiếp cận hệ thống

3

Phương pháp phi thực nghiệm và chuyên gia

4

Phương pháp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

5

Phương pháp quỹ hoạch tích hợp

Đây là phương pháp nhằm đánh giá phân loại các thông tin thu nhập được theo cấp bậc ảnh hưởng, quy mô nghiên cứu, các yếu tố trong và ngoài khu vực nghiên cứu

Dựa vào các kiến thức từ các nguồn tài liệu chính thống kết hợp với tham khảo ý kiến từ những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, giáo viên hướng dẫn,... Công nghệ viễn thám cho phép thu thập thông tin mà không phải tới thực địa, trong khi đó hệ thống thông tin địa lý có khả năng tổng hợp, chuyển đổi, tính toán và thể hiện các thông tin không gian và phi không gian nhanh chóng và chính xác Áp dụng theo luật quy hoạch 2017, đồ án tích hợp các nghiên cứu tổng thể về kinh tế-xã hội, cảnh quan sinh thái, môi trường và không gian; lấy cơ sở là tổng hợp các quy hoạch cấp trên, cấp dưới, quy hoạch các ngành liên quan; đồng thời cũng là tài liệu nghiên cứu cho các quy hoạch có liên quan 7

Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

Profile for leanh23
Advertisement