Page 1

รวมข้อความบันทึก...

When I’m Feeling Blue

“เมื่อวันที่หัวใจฉันอ่อนล้า” หนำเลี้ยบ เขียน

บางครั้ง...ฉันก็ไม่มีคำตอบให้กับตัวเองว่าจะเดินไปทางไหนดี ทุกเส้นทางมันดูมืดมนไปหมด...และความรู้สึกคือหมดแรงลงไปทุกที


วันนี้...มันคงถึงเวลาที่ฉันจำเป็นจะต้องเลือก ระหว่างอดทนอยู่กับคนที่หมดรัก หรือยอมเดินจากไปอย่างคนที่หมดใจ


เหงา...


CGT Special

5

When I’m Feeling Blue

By CGT Team

รวมข้อความบันทึก

When I’m Feeling Blue “เมื่อวันที่หัวใจฉันอ่อนล้า”

บรรณาธิการ : CGT Special Team เขียนโดย : หนำเลี้ยบ กองบรรณาธิการ : สโนว์ แม่มด วินซ่า ชลดา ดาด้า หนำเลี้ยบ พิสูจน์อักษร : สโนว์ Graphic Design : Leafy Design สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาและภาพประกอบ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 ห้ามคัดลอก จัดพิมพ์ หรือทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


6

CGT Special Team CGT Special Team เป็นกลุ่มของนักเขียนอิสระ ที่ได้รวมกลุ่มกัน

CGT Special

และมีผลงานจาก CGT e-magazine และแยกตัวออกมาเขียนหนังสือใน ลักษณะของบทความ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น หลากหลายแนว โดยมี วัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ต้องการมีผลงานเขียนเป็นของตนเอง ไว้อ่านเองและ แบ่งปันกับผู้อื่นที่สนใจ โดยมีผลงานที่ปรากฏสู่ผู้อ่านเล่มแรก คือ หนังสือเกี่ยวกับการดูดวง ของ แม่มดน้อย ชิคเลดี้ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เพียงแค่ 1 วัน ก็มี ยอกดาวน์โหลดถึงกว่า 100 ดาวน์โหลด และมี รวมข้อความบันทึก When I’m Feeling Blue “เมื่อวัน ที่หัวใจฉันอ่อนล้า” เป็นบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก ที่ทาง CGT Specail Team อยากนำมาเสนอให้แก่ผู้อ่านได้รับชม สำหรับผู้ที่อยากมีส่วนร่วมกับทางกลุ่ม CGT สามารถติดต่อมาได้ที่ leafy.sad@gmail.com


คำนำ CGT รวมข้อความบันทึก

7

When I’m Feeling Blue

When I’m Feeling Blue เมื่อวันที่หัวใจฉัน อ่อนล้า เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกของนักเขียนในทีม CGT Special อีกคน ที่นำมารวบรวมเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่าน และทำความรู้จักกับความรู้สึก “Blue” อีกด้านของอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับใครหลาย ๆ คน และหากพูดถึงสี “Blue” คงเป็นความรู้สึกที่เหมือนท้องทะเลอันเงียบสงบ ในเวลาที่ไร้คลื่นลม และเกิดสั่นไหวในยามที่มีลมพัดแรงเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ถูกกลั่นกรองออกมาด้วยความรู้สึกที่มีในยามที่อ่อนล้า และหวั่นไหว แม้บางทีน้ำตาจะไหลแต่หัวใจก็ยังต้องเข้มแข็งสักวันมันก็คง ผ่านไป.....When I’m Felling Blue CGT Special ขอฝากอีกหนึ่งผลงานฉบับนี้เอาไว้ และเตรียมพบกับ เรื่องราวดี ๆ อีกมากมาย ที่เรากำลังทยอยจัดทำให้กับทุก ๆ ท่านได้ติดตาม อ่านกัน สโนว์ & CGT Special Team


CGT Special

คำนำจากผู้เขียน

8

เคยไหมที่บางครั้งต้องอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองมืดมนหมด หนทางไม่มที างออกให้กบั เรือ่ งราวต่างๆจนรูส้ กึ ว่าเรากำลังจะเดินต่อไปทางไหน ดี โดยเฉพาะกับบางเรื่องที่ต้องเลือกระหว่างเหตุผลของความถูกต้องกับ ความรู้สึกที่หัวใจมันต้องการ วันที่ ความเหงา ความเศร้า ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามา บางครัง้ เราก็ไม่มคี ำตอบ ให้กับตนเอง กำลังใจที่เคยมีเริ่มหายไป จนรู้สึกว่าโลกใบนี้คงไม่มีใครที่แย่ไป กว่าเราอีกแล้ว และน้ำตาก็ไหลออกมาไม่รู้ตัว เพียงแค่อยากจะจับมือใครสักคนเดินต่อไป แต่พอหันกลับไปก็รู้สึกว่า บางมือที่เราจะจับกันเดินต่อไปคงไม่มีอีกแล้ว ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ความรู้สึกหลาย ๆ อย่างประเดประดังเข้ามา และคงอยากให้ความรู้สึก ที่มีีลบเลือนหายไปเสียที ตัวอักษรในหนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นตัวแทนของความรูส้ ก ึ ทีเ่ รียกว่า “Blue” เป็นความรูส้ กึ ในด้านลบของผูเ้ ขียนเองล้วนๆซึง่ ขอออกตัวบอกก่อนว่าอาจไม่ เหมาะกับบางท่านทีม่ คี วามรูส้ ก ึ คล้าย ๆ กันได้ เพราะอาจจะทำให้ทา่ นเสียน้ำตา ได้โดยไม่รู้ตัว เรื่องบางเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ร้ายกับใจเราเหลือเกิน จนไม่รู้จะใช้ชีวิตดำเนิน ต่อไปอย่างไรด้วยซ้ำ และเมื่อความรู้สึกของหัวใจไม่เหมือนเดิม เราจะสลัด


9

When I’m Feeling Blue

ความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้อย่างไร ผู้เขียนอาจไม่มีคำตอบหรือทางออกให้ กับผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ แต่อยากบอกเหลือเกินว่ายังไงบนโลกใบนี้ก็ ไม่ได้มเี ราเพียงคนเดียวทีร่ สู้ กึ อ่อนล้าอย่างน้อยพืน้ ทีต่ รงนีก้ ย็ งั มีคนอีกหนึง่ คน ทีก ่ ำลังจมกับความรูส้ ก ึ แบบเดียวกัน และยังคงมีความหวังว่าวันเวลาจะช่วย ให้ความรู้สึกทุกความรู้สึกของตนเองดีขึ้นมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง ขออุทิศงานเขียนชิ้นนี้ให้กับความรู้สึกของตัวเอง...ใครบางคนและกับ เรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้น When I’m Feeling Blue “เมื่อวันที่หัวใจฉัน อ่อนล้า”คงจะเป็นตัวแทนของความรู้สึก “Blue” ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี หนำเลี้ยบ Special Thank : - ยายหนู พี่ตู่

พี่น้อย และคนในครอบครัว ที่สนับสนุนให้คน ๆ นี้ ได้เลือกทางชีวิต และสามารถขีดเขียนอะไรได้ตามใจของตนเองเสมอมา - แป้ง แก้ว เต้ เนย ต้น ขวัญ โน้ต มารุต เพื่อนที่ยังเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกัน เสมอมา แม้ว่าจะล้มกี่ครั้ง ก็เชื่อว่าเราไม่เคยทิ้งกัน - CGT Team ทุกท่าน โดยเฉพาะสโนว์ และน้องน้ำ ที่สละเวลามาช่วยอ่าน ติชม งานเขียนชิ้นนี้ จนเป็นรูปร่างขึ้นมา - ทุกท่านที่ได้อ่านอักษรในหนังสือเล่มนี้


CGT Special

จากใจ CGT Team

10

“การจมปักกับอดีตรัก ก็เหมือนเราปิดประตูขังตัวเองอยู่ในห้องเพียง ลำพัง โดยไม่รบั รูเ้ รือ่ งภายนอก หากแต่หารูไ้ ม่วา่ เพียงแค่คณ ุ เปิดประตูบานนัน้ ออก อาจมีใครอีกคนกำลังยืนรอคุณอยู่” วินซ่า

“ความสงบ นิ่ง ราบเรียบดั่งทะเล สีคราม น้ำสะอาด สวยใส ยามเมื่อ เจอพายุหรือลมฝน จะสร้างเกลียวคลื่นน้อยใหญ่ ลดลั่นตามไปแล้วแต่ ความแรงของสิ่งที่กระทบหากผ่านพ้นไป ฟ้าเปิดโล่งสดใส สีครามน้ำทะเล ยังคงงดงามเสมอ” ชลดา


11

When I’m Feeling Blue

“สายน้ำเมื่อไหลไป ย่อมไม่มีวันไหลย้อนกลับ เเต่เเปลกนักทำไมใจเรา เมื่อมอบให้เเก่ใครไปเเล้ว ทำไมถึงย้อนกลับมายากเหลือเกิน เมื่อนึกถึงเค้า เรามักจะมองท้องฟ้า สายน้ำ เสียงของลมที่พัดผ่านข้างกาย เเทนช่วงเวลาที่ เราเคยใช้ร่วมกันไม่ว่าเค้าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่ เป็นอย่างไรในตอนนี้ เรามีความสุขเเค่ได้นึกถึง เเม้จะไม่ได้ครอบครองก็ตาม” เเม่มด

“เมื่อฉันกลับไปหาเธออีกครั้ง แล้วพบว่าหัวใจของเธอจมอยู่กับคนอื่น แล้ว แต่เค้าคนนั้นกลับปฏิเสธเธออย่างไม่ใยดี เธอร้องไห้กับฉัน แต่น้ำตา ฉันไหลพรากอยู่ข้างใน เธอค่อย ๆ ยิ้มได้บอกว่าไม่เป็นไร ฉันยิ้มตอบให้ แต่ทว่ากำลังจะตายเพราะจมน้ำตาตัวเอง” ดาด้า


CGT Special

12

ถ้าทะเลาะกันเพราะรัก ยังสามารถปรับความเข้าใจ แต่ถ้าทะเลาะกันเพราะหมดเยื่อใย สุดท้ายก็ต้องเลิก


13

อย่าทำให้ฉันต้องรู้สึกว่า “คนรัก” กลายเป็น “คนร้าย” อีกเลย

When I’m Feeling Blue

อย่าใช้เพียงแค่คำรักมาหลอกล่อคนโง่งมอย่างฉันให้หลงตายใจ ฉันยังมีเลือดเนื้อ มีลมหายใจ มีความรู้สึก ที่สำคัญยังมีสมองพอที่จะคิดพิจารณาถึงสิ่งที่เธอและเขาได้กระทำ

บางครั้ง...การที่ฉันไม่พูด ก็เพียงแค่ต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีเอาไว้ ได้โปรดอย่าฉุดรั้งฉันเอาไว้ เพื่อทำลายความรู้สึกและเชื่อมั่นในใจของฉันอีกเลย พูดมาตามตรงก็ได้ว่า...เธอหมดรักฉันแล้ว...เธอมีเขามาแทนที่ฉันแล้ว

อย่าทำให้ฉันต้องรู้สึกว่า “คนรัก” กลายเป็น “คนร้าย” อีกเลย ปล่อยให้ฉันเดินจากไปจากชีวิตเธอมันคงจะดีกว่า อย่างน้อย...ในความทรงจำระหว่างเราสองคน จะยังเหลือสิ่งดี ๆ ให้ฉันได้จดจำอยู่บ้าง


CGT Special

14

อย่าล้อเล่นกับทุกความรู้สึกที่เรียกว่า “ความรัก”

ฉันไม่รู้หรอกว่า...ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืออะไร แต่ในวันที่เธอได้เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของฉัน จะด้วยความตั้งใจหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ ฉันไม่ได้ต้องการความหวังดี และ คำรักที่หลุดออกมาจากปากของใคร หากเพียงแค่ต้องการพันธนาการฉันเอาไว้ กับหลุมพรางของความรักที่เธอได้สร้างขึ้น โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกใด ๆ กับฉันแม้แต่น้อย

บางสิ่ง บางอย่าง...ถ้าไม่ได้คิดอะไรเกินเลย ไม่ได้อยากรัก ไม่ได้อยากผูกพัน ก็หยุดการให้ “ความหวัง” กันเสียที

อย่าล้อเล่นกับทุกความรู้สึกที่เรียกว่า “ความรัก” เพราะหัวใจของคนที่รู้สึก “รัก” มันก็อ่อนไหวและร้องไห้เป็น


15

When I’m Feeling Blue

คำพูดที่ขัดแย้งกับการกระทำ...เธอเคยมีบ้างไหม “ความจริงใจ”

ฉันไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับในชีวิตของเธอ ไม่ใช่สิ่งของสวยงามที่มีค่าเพียงเอาไว้ดูเล่น หากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพูด...แต่ไม่เคยทำ ฉันเพียงแค่อยากถามหา “ความจริงใจ” เท่านั้น

อย่าปล่อยให้ฉันต้องกลายเป็นส่วนเกิน ที่เธอเพียงแค่เห็นว่าสวยงามแล้วจับมาวาง แล้วเดินผ่านไป พร้อมกับเพียงคำพูดว่า “รัก” โดยไม่เคยคิดจะหันกลับมาใส่ใจดูแล คนเราถ้าไม่ได้คิดลึกซึ้ง ไม่ได้อยากผูกพัน ไม่ได้จริงจังที่จะทำความเข้าใจ คำพูดที่ขัดแย้งกับการกระทำ...เธอเคยมีบ้างไหม “ความจริงใจ” ถ้าไม่ได้พร้อมจะจริงจัง...ก็ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียวดีกว่า


CGT Special

16

วันที่หัวใจรู้สึกอ่อนล้า และมีน้ำตา ฉันต้องการเพียงที่พัก...ของความรู้สึก เท่านั้นเอง


17

When I’m Feeling Blue


CGT Special

ความผิดพลาดของฉัน

18

มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างในชีวิตที่คนเราจะทำผิดพลาด บางอย่างก็เป็นความตั้งใจ บางอย่างเราก็ไม่ได้ตั้งใจ... เพราะมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของชีวิต

ความผิดพลาดในเรื่องความรักของฉัน คือ ผิดที่ฉันมาเจอเธอช้าเกินไป ผิดที่เรารู้จักกันช้าไป ผิดที่ฉันเผลอใจไป แต่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของฉัน...คือการที่ฉันรักเธอ


19

ฉันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เธอคิด...

When I’m Feeling Blue

เธอบอกกับฉันเสมอว่า...ฉันเป็นคนเข้มแข็ง สามารถยิ้มและรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต แม้แต่วันที่เธอต้องการบอกลาจากฉันไป ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ หรือ อ้อนวอนให้เธอเห็น

วันนี้เธอกลับคืนมา... เพียงแต่เปลี่ยนสถานะจากคนเคยรัก มาเป็นเพื่อน ฉันก็ยังยิ้ม และยังเป็นคนที่เธอบอกว่าเข้มแข็งอยู่ดี

เธอไม่เคยรู้หรอกว่า... ทุกครั้งที่เธอเดินลับตา หรือหันหลังจากไป น้ำตาใส ๆ มันไหลออกมาแทบทุกครั้ง ฉันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เธอคิด

แต่บางครั้ง...ฉันแค่ไม่อยากให้เธอกังวลกับฉันเท่านั้นเอง


CGT Special

20

เราอาจเหนื่อยกันมามากพอแล้ว...

เธอเหนื่อย... ฉันเหนื่อย... เราอาจเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่­เป็นอยู่ และต่างก็รู้ว่าเรานั้นคงไปกันไม่ไห­ว

หลายครั้ง...ในหนทางที่เราต้องก้าวไป เรารู้ว่าเราต่างรั้งกันไว้ไม่ไหว เมื่อความรู้สึกบางอย่าง...เราต่างสวนทางกัน เชือกที่ผูกความรู้สึกเราไว้เราไว้... แต่ความรู้สึกในใจอยากไปคนละด้าน ยิ่งนานก็ยิ่งรั้ง...ยิ่งนานก็ยิ่งเจ็บ

บางทีถ้าต้องหยุดทุกอย่างไว้เพียงแค่นี้ อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนสองคน เราอาจเหนื่อยกันมามากพอแล้ว...จริง ๆ


รอแล้วได้อะไร...

21

When I’m Feeling Blue

บางครั้งการรอคอยก็สามารถสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับเรา ถ้ารู้ว่าการรอคอยนั้นยังมีหวังให้เรารู้ว่าต้องพบเจออะไรในการรอคอย แต่บางครั้งการรอคอยก็สามารถสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเดียวกัน ถ้ามันเป็นการรอคอยลม ๆ แล้ง ๆ กับความรักที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเราต้อง ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เรารอคอยมันไม่มีทางเป็นจริงได้เลย โดยเฉพาะ การรอคอยให้ใครบางคนมารักเรา ทั้ง ๆ ที่เราเองก็รู้ว่าเขามีคนอื่นอยู่ ลมปากที่เขาบอกกับเราว่า “ให้รอเพื่อเป็นตัวจริง” มันเป็นเพียงความ รักที่เห็นแก่ตัวของคนบางคน ถ้าเขาให้เรารอเพื่อที่จะเลิกกับคนรักเพื่อที่จะมาคบกับเราได้ สักวันเมื่อ เขามาคบกับเราและไปพบใครอีกคนที่ถูกใจกว่า เขาก็สามารถที่เลิกกับเรา ได้เช่นกัน แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรในการที่เราจะต้องรอรักกับคนประเภท นี้ เพราะยิ่งนานวันเราก็จะยิ่งสูญเสียคุณค่าความเป็นคนของเรา ในเมื่อ เราเองก็ไม่มีความหวังว่าเขาสองคนจะเลิกรักกันเมื่อไหร่ รอคอยไปก็มีแต่ ความช้ำใจไปเปล่า ๆ นอกจากจะถูกตราหน้าว่าเป็น “แฟนเก็บ” แล้ว ยัง อาจถูกมองว่า “เป็นมือที่สาม” อีกด้วย “รอรัก...รอเลิก ต่างก็เจ็บพอกัน” แต่ศักดิ์ศรีของเราก็สำคัญ ทำไมจะ


CGT Special

22

ต้องไปรอคอยเพื่อที่จะคบกับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของความรักที่แท้จริง เราต้องเลือกเอาเองระหว่าง “ความถูกต้อง” กับ “เสียงของหัวใจ” ว่า อย่างไหนมันคุ้มค่ากว่ากัน อย่าลืมว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไร้คุณค่าไปในทันที ถ้าหากเราทำตาม เสียงของหัวใจ ยอมเป็นตัวสำรองเพื่อแย่งชิงให้ได้คน ๆ หนึ่งมา โดยที่ไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าเลือกให้ตัวเองต้องเจ็บปวดบนความ ถูกต้อง เราก็แค่เสียใจเพียงครั้งเดียว แต่เรายังหลงเหลือคุณค่า และศักดิ์ศรี ความเป็นคนที่จะหยัดยืนได้ไม่อายใคร ในเมือ่ บนโลกใบนีไ้ ม่ได้เหลือเพียงแค่คนเพียงคนเดียวให้เราต้องรอคอย แล้วกับคนที่เราคิดที่จะรอ เราคงต้องมาทบทวนเอาเองว่า “รอแล้วได้อะไร” จะเป็น “ความสุข” หรือ “ความทุกข์” ไปทั้งชีวิต ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจ เลือกเอง

แต่ถ้าเป็นไปได้ อย่าทำลายความรักของใครเลย เพราะ เวรกรรมมันมีจริง!!


23

When I’m Feeling Blue


CGT Special

24


25

When I’m Feeling Blue


CGT Special

26

ในระยะทางที่ห่างกัน... เราไม่รู้หรอกว่า “ความรัก” จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ หรือจะดำเนินไปได้ไกล...นานแค่ไหน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การคาดหวัง...ทำให้เราเจ็บปวด ความไกล...ทำให้หัวใจหวาดหวั่นกับสิ่งต่าง ๆ นานา สิ่งที่ควรทำคือประคับประคองหัวใจของตนเองให้มั่นคงและผ่านพ้น อย่าห่วงว่าเขาจะยังรักเราอยู่ไหม แต่ควรห่วงที่ใจของเรา...อดทนได้ดีพอหรือยัง


27

When I’m Feeling Blue


CGT Special

วันที่หัวใจอ่อนล้า...

28

วันนี้แค่อยากร้องไห้... เพียงเพราะหัวใจไม่เข้มแข็ง อ่อนล้า..แทบล้มหมดแรง แต่ยังฝืนแกล้งยิ้มต่อไป

ทำตัวไม่รู้สึกรู้สา ทั่งที่ใจเจ็บจนชาเกินทนได้ มองฟ้าเชิดหน้าไม่ใส่ใจ เพราะไม่อยากให้ใคร ๆ เห็นความอ่อนแอ


29

When I’m Feeling Blue

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจอยาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน e-magazine ของเรา ส่งเรื่องราวของคุณมาร่วมสนุกกับเราได้ ที่ leafy.sad@gmail.com ยินดีต้อนรับทุกท่าน หรือท่านที่ต้องการทำ e-book เป็นของตนเอง เรามีทีมงานให้คำแนะนำคุณ ในการสร้างหนังสือเป็นของตนเองทันที นอกจากนี้เรายังมีบริการทำ e-book , e-photobook และงานกราฟฟิค ให้กับทุกท่านในราคามิตรภาพ


CGT Special

30

When I'm Feeling Blue  

When I'm Feeling Blue By CGT Special