Page 1

ANSÖKNINGSGUIDE

LEADER Åland r.f.Pb 229, 22101 MARIEHAMN, Besöksadress: Styrmansgatan 10 018-15530 0457-3435450 leader.rf@aland.net www.leaderaland.fi

Sida 1 av 9


Innehåll 1. LAG/KAG ............................................................................................................................................... 3 LAG – Lokala aktionsgruppen......................................................................................................... 3 KAG – Kustaktionsgruppen ............................................................................................................ 3 2. OLIKA TYPER AV PROJEKT ..................................................................................................................... 3 LAG-åtgärder (landsbygdsutvecklings programmet) ..................................................................... 3 Främjande av turismverksamhet (åtgärd 313) ............................................................................. 3 Grundläggande tjänster för ekonomi och befolkningen på landsbygden (åtgärd 321) ............... 3 Förnyelse och utveckling av byar (åtgärd 322) ............................................................................. 3 Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden (åtgärd 323) ............... 3 Utbildning och information (åtgärd 331) ...................................................................................... 3 KAG-åtgärder (fiskeri programmet) ............................................................................................... 3 4.1 Mångsidigt utnyttjande av resursen ........................................................................................ 3 Utveckla fisketurismen, inspirera de som fiskar och öka medvetenheten av fiskeresursen och skärgårdsnaturen samt förbättra möjligheten för fritidsfiske. ............................................................ 3 4.2 Fisk- och naturvård i kustområdet .......................................................................................... 3 4.4 Skärgårdens naturlandskap ..................................................................................................... 3 Bevara kulturarvet och öka upplevelsen av kustområdet för bofasta och besökande. ................ 3 3. VEM KAN SÖKA ................................................................................................................................... 4 4. HUR SÖKER MAN ................................................................................................................................ 4 5. VILKA KRITEIRER SKALL PROJEKTEN UPPFYLLA.................................................................................. 4 EGO - Entreprenörskap .................................................................................................................. 4 EMO - Samverkan mellan människor............................................................................................. 4 EKO - Ekologiskt tänkande ............................................................................................................. 4 6. NÄR KAN EN ANSÖKAN FÅ AVSLAG ................................................................................................. 4 7. NÄR KAN MAN BÖRJA ........................................................................................................................ 4 8. FINANSIERING....................................................................................................................................... 5 9. STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER ...................................................................................................... 5 10.

PROJEKTANSÖKAN........................................................................................................................ 8 A. Projektplan ........................................................................................................................... 8 B. Kostnadsförslag.......................................................................................................................... 8 C.Finansieringsplan ........................................................................................................................ 8

11.

LAG/KAG-GRUPPENS 2011-2012 .................................................................................................. 9 Bli medlem i LEADER Åland r.f. ...................................................................................................... 9

Sida 2 av 9


1. LAG/KAG LAG – Lokala aktionsgruppen LAG består av 18 personer. I denna skall offentliga sektorn, privata sektorn och tredje sektorn vara representerade med lika stora delar. LAG håller möte 4-5 ggr/år och bestämmer vilka projekt som håller måttet för Leader-projekt inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram och förordar dessa till Ålands landskapsregeringen. KAG – Kustaktionsgruppen KAG är motsvarigheten till LAG men bereder projekt inom fiskeriprogrammet. KAG består av samma personer som LAG med stöd från experter från fiskerinäringen. LAG/KAG är den grupp som förordar vilken bidragsprocent ett projekt bör få och hur stort bidraget blir. LAG-projekt kan få maximalt 50 % av total budget i stöd och högsta bidragssumman är 150.000 euro. KAG-projekt kan få maximalt 90 %

2. OLIKA TYPER AV PROJEKT LAG-åtgärder (landsbygdsutvecklings programmet) Främjande av turismverksamhet (åtgärd 313) Turismutveckling och marknadsföring, produktpaketering, prissättning, marknadsföring och försäljning. Småskalig infrastruktur, informationscentrum och skyltar som gör det möjligt att ta sig fram till besöksmål. Grundläggande tjänster för ekonomi och befolkningen på landsbygden (åtgärd 321) Utveckla service och tjänster i en by eller en grupp av byar riktad till landsbygdens företag. Samarbete mellan företag och andra, ny kommunikationsteknik och användning av byggnader och servicecentra. Förnyelse och utveckling av byar (åtgärd 322) Utveckla byarnas attraktion både som bostadsorter och arbetsplatser. Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden (åtgärd 323) Vård, restaurering och information om objekt, byggnader eller hela odlingslandskap, fornlämningsområden, Natura 2000-områden, äldre fiskelägen och liknande. Utbildning och information (åtgärd 331) Utbildning i projektarbete, -ledning och –styrning. Utveckla arbetsmetoder för hållbar utveckling. Studiecirklar. KAG-åtgärder (fiskeri programmet) 4.1 Mångsidigt utnyttjande av resursen Utveckla fisketurismen, inspirera de som fiskar och öka medvetenheten av fiskeresursen och skärgårdsnaturen samt förbättra möjligheten för fritidsfiske. 4.2 Fisk- och naturvård i kustområdet Bredda de fiskevårdande insatserna. 4.3 Vattenägande och ägarförvaltning Aktivera fiskelagen. Se på vattenmiljön som en resurs. Öka medvetenheten så att tillgängliga fiskevatten kan ökas och utnyttjas effektivare på ett hållbart sätt. Öka samarbeten mellan vattenägare för underlätta förvaltningen. 4.4 Skärgårdens naturlandskap Bevara kulturarvet och öka upplevelsen av kustområdet för bofasta och besökande.

Sida 3 av 9


3. VEM KAN SÖKA Ett Leader-projekt skall ha minst två parter inom Landbygdsutveckling som tillsammans ansöker om finansiering. Dessa två parter kommer överens om vem som skall vara huvudansvarig. Inom fiskeri kan man agera ensam men kan vara flera parter. Åtminstone den huvudansvariga sökanden måste vara registrerad. Det är frivilligt att vara medlemmar i LEADER Åland r.f men som medlem kan kontoret erbjuda mer hjälp med ansökan och redovisningen. Den sökande kan vara en juridisk person, t.ex. en registrerad förening, en sammanslutning, organisation, stiftelse, läroanstalt, församling eller annat religiöst samfund, en företagarförening eller företagarring, en kommun.

4. HUR SÖKER MAN En projektansökan riktas till den lokala aktionsgruppen (LAG), som avgör om projektet uppfyller de kriterier som LEADER Åland r.f. ställer för de projekt som finansieras. Före sitt beslut kan LAG be om kompletteringar till ansökan. Berednings- och behandlingstiden i LAG är ca två månader från det att en komplett ansökan lämnats in. Då LAG har godkänt ansökan går den vidare till Landskapsregeringen, som kontrollerar att projektet överensstämmer med nationell och EU-lagstiftning. Landskapsregeringen utverkar ett formellt stödbeslut, som sänds till stödmottagaren och till LAG. Berednings- och behandlingstiden på landskapsregeringen är tre månader.

5. VILKA KRITEIRER SKALL PROJEKTEN UPPFYLLA För att LAG skall handla öppet och rättvist använder vi gemensamma kriterier vid bedömningen av projekt. Det finns fem kriterier under vartdera av de tre strategiska områden vi kallas EGO, EMO och EKO. Varje kriterium betygssätts med ett värde mellan 0 och 5. Endast höga värden räcker inte, det skall också vara balans mellan de strategiska områdena. Ett projekt som inte får någon poäng inom ett av de strategiska områdena godkänns inte. EGO - Entreprenörskap Alla projekt måste basera sig på att någon verkligen brinner för idén som t.ex. en organisation, ett byalag eller en person som är beredda att satsa av sin tid och sin kraft för att förvalta det som gjorts även efter projekttiden. EMO - Samverkan mellan människor Att kunna tänka på andra, att förstå andras behov, att kunna agera socialt tillsammans med andra och att kunna underordna sig det som är allas bästa. EKO - Ekologiskt tänkande Alla projekt skall ske på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt. De skall inte skada naturen eller sin kulturella omgivning och heller inte slösa med resurser.

6. NÄR KAN EN ANSÖKAN FÅ AVSLAG En ansökan kan få avslag om den inte uppfyller kriterierna som LEADER Åland r.f. ställer för projekten, ansökan är ofullständig eller om det i landskapsregeringens laglighetskontroll framkommer något som strider mot nationell eller EU-lagstiftning.

7. NÄR KAN MAN BÖRJA Ett projekt kan påbörjas då ansökan har anhängiggjorts på LEADER Ålands r.f:s kansli och projekttiden påbörjats, men då på den sökandes egen risk. Som utgifter för projektet kan godkännas endast sådana som uppstått efter att ansökan anhängiggjorts (diariedatum) och projekttiden påbörjats. Om projektet påbörjas under tiden mellan anhängiggörandet och det slutliga beslutet (från landskapsregeringen), agerar man på egen risk; om beslutet är negativt, ansvarar den sökande för alla kostnader som uppstått.

Sida 4 av 9


8. FINANSIERING Stödnivåer för den offentliga medfinansieringen i projekten inom landsbygd respektive fiskeri: Projektstöd 50 % landsbygd / 90% fiskeri Privat finansiering 50 % landsbygd / 10% fiskeri Kontanter minst 25 % av egna finansieringen (12.5 % av de totala kostnaderna) Natura bidrag max 75 % av egna finansieringe (37,5 % av de totala kostnaderna) Natura bidraget (tillskott) kan vara överlåtande av mark och fastigheter, anläggningar och råvaror, utredningsverksamhet och arbete som kräver yrkeskunskap samt frivilligt arbete, sk. talkoarbete. Talkoarbete är obetalt frivilligt arbete i projekt av kollektiv natur, som drivs av föreningar, byalag, utvecklings- eller arbetslag, kommuner samt församlingar och som i huvudsak inte eftersträvar vinst. Talkoarbetet värderas till 10 e/timme och 20 e/timme för maskinellt arbete. Den som utför talkoarbetet skall vara minst 15 år gammal. Timlistor skall upprättas över arbetet. (finns färdig mall) Eftersom bidraget betalas ut i efterskott, bör den sökande kunna finansiera bidragsdelen under projekttiden.

9. STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER En stödberättigad utgift skall slutligen bäras av huvudägaren i projektet, vara projektrelaterad samt upparbetad och betald inom den i det enskilda beslutet angivna projekttiden. Varje betalning som görs av den enskilda stödmottagaren skall motiveras och styrkas av kvitterade fakturor. Vid betalning bör kostnadseffektivitet eftersträvas. Alla kostnader skalla anges i ansökan, och i kostnadsbudgeten. Kostnaderna skall vara godkända i samband med stödbeslutet. 1 ALLMÄNT Stödberättigande utgifter bör vara upptagna i projektansökan, kostnadskalkylen, budgeten, projektplanen eller på annat sätt varit påvisade i ansökningsskedet. Stödberättigade utgifter är till fullo godkända först efter att ha genomgått en laglighetskontroll. Vid varje betalning skall kostnadseffektivitet eftersträvas. En stödberättigad utgift skall bäras av den enskilda stödmottagaren, vara projektrelaterad samt upparbetad och betald inom den i det enskilda beslutet angivna projektperioden. Varje betalning som görs av stödmottagaren skall motiveras och styrkas av kvitterade fakturor. Utbetalning av stöd skall ske i form av likvida medel om ej annat stadgas i det enskilda stödbeslutet. 2. FAKTISKT BETALDA UTGIFTER a) Kostnader Kostnader bör vara upptagna i projektansökan, kostnadskalkylen, budgeten, projektplanen eller på annat sätt varit påvisade i ansökningsskedet. En stödberättigad utgift skall bäras av den enskilda stödmottagaren, vara projektrelaterad samt upparbetad och betald inom den i det enskilda beslutet angivna projektperioden. b) Tillskott/in natura Genom undantag från ovanstående (punkt 1) kan bidrag från en offentlig eller privat stödmottagare genom tillhandahållande av varor eller tjänster för vilka ingen kontant betalning genom fakturor eller motsvarade dokument har gjorts, vara stödberättigade under följande förutsättningar. -

Tillskotten består av tillhandahållande av mark eller fast egendom, utrustning, råvaror, forskning, professionellt arbete eller obetalt frivilligt arbete.

-

Tillskottens värde kan bedömas och verifieras på ett oberoende sätt

För att tillskott skall få godkännas som stödberättigad utgift skall dessa anges i ansökan samt i kostnadsbudgeten och godkännas i samband med stödbeslutet. I beslutet kan även uppställa särskilda villkor för redovisningen och hanteringen av eventuellt godkända in natura-bidrag. Tillskott i form av mark eller fast egendom Vid tillhandahållande av mark eller fast egendom skall värdet bekräftas av en oberoende kvalificerad expert eller av ett vederbörligen auktoriserat officiellt organ. Obetalt frivilligt arbete Vid obetalt frivilligt arbete kan värde uppgå till maximalt 10 euro per timme för personer över 15 år. Uppskattning och art på obetalt frivilligt arbete bör framgå av ansökan. Arbetet skall bedömas i samband med beslutsfattandet i det enskilda fallet. Vid användning av maskin kan värdet uppgå 20 euro per timme. Arbetet skall bedömas i samband med beslutsfattandet i det enskilda fallet. Redovisning av antalet frivilligt arbetade timmar skall undertecknas av den som utfört arbetet samt även av projektledaren. Sida 5 av 9


Material För att material skall godkännas som en stödberättigad kostnad skall en redogörelse för materialets egenskaper och mängd bifogas ansökan. Som eget material godkänns produkter som vilka ingen kontant betalning genom fakturor eller motsvarade dokument har gjorts. c) Avskrivningar Kostnader för avskrivningar av fastigheter eller utrustning som bedöms som projektrelaterade kan vara stödberättigande under följande förutsättningar: -

Avskrivningarna på fastighet i vilken projektet fenomförs och som stödmottagaren äger får inte ha inskaffats med hjälp av annat offentligt bidrag Avskrivningar måste beräknas enligt tillämpliga bokförings- och skatteregler samt i enlighet med god redovisningssed och Stödberättigande avser enbart den tidsperiod som fastigheten/utrustningen används i projektgenomförandet och den tidsperiod då projektet erhåller stöd.

Det som angivits vad gäller avskrivning på fastigheter gäller i tillämpliga delar även avskrivning på utrustning. d) Indirekta kostnader Indirekta kostnader (gemensamma kostnader) kan vara stödberättigande under förutsättning att de bedöms vara projektrelaterade och baseras på verkliga kostnader som kan verifieras. I projektansökan skall det framgå vilka indirekta kostnader som kan komma ifråga samt fördelningsmetoden för dessa. l Fördelningsnyckeln skall vara välmotiverad, rättvis och skälig mellan projektet och den övriga verksamheten som delar kostanden. Indirekta kostnader måste godkännas i samband med stödbeslutet. I samband med stödbeslutet kan närmare villkor ges vad gäller de indirekta kostnaderna och deras fördelning. De indirekta kostnaderna/omkostnaderna kan utgöra högst 10 % av projektets sammanlagda kostnader. Exempel på indirekta kostnader är kostnader för lokaler, underhåll, programvaror m.m. som delvis hänför sig till projektet. 3. MERVÄRDESSKATT Erlagd mervärdesskatt är stödberättigande utgift till del den inte är återbetalningsbar. d.v.s. om den utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren (t.ex. inte är momsskyldig) Mervärdesskatt som på något sätt är återvinningsbar kan inte anses vara stödberättigande även om den de facto inte återvinns av stödmottagaren. Stödmottagaren ansvara själv för att uppge i ansökan om momsskyldighet föreligger. 4. ARBETSPRSTATIONER Lönekostnader Anställdas lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgivarprestationer i form av skatter och avgifter är stödberättigande utgifter till sitt fulla värde inom ramen för det godkända finansieringsbeslutet. Kostnader för långvarigt boende är ej stödberättigad utgift. Mötesarvoden Mötesarvoden är inte stödberättigande i det fall deltagande utförs inom tjänsten (mötesdeltagaren erhåller lön från sin normala anställning för deltagande i mötet). Utförs mötet utan erhållande av lön utgör dock ett arvode om maximalt 10 euro per påbörjad mötestimme, dock maximalt 50 euro per mötesdag, en stödberättigande utgift. Mötsarvodena skall verifieras med mötesprotokoll. 5. RESEKOSTNADER För att resekostnader skall få godkännas som stödberättigad utgift skall dessa anges och motiveras i ansökan samt i kostnadsbudgeten och godkännas i samband med stödbeslutet. I beslutet kan även uppställas särskilda villkor och begränsningar. Kostnaderna för resor skall vara projektrelaterade och skäliga. Resekostnader och traktamenten Resekostnader och traktamenten kan godkännas i enlighet med gällande kollektivavtal för landskapregeringen. Km-ersättning Även km-ersättning kan anses vara stödberättigad om det medför en utgift för ansvariga inom projektet . Kmersättning som kan vara stödberättigad är till exempel att hämta varor till projekt. 6. KÖP AV MARK OCH FASTIGHET Inköp av mark och fastighet d.v.s. tomt samt på denna uppförd byggnad kan vara en stödberättigande utgift om detta krävs för att genomföra projektet. En av förutsättningarna är att inköpet angivits i ansökan och godkänts i samband med stödbeslut för projektet och i detta sammanhang bedömts nödvändigt för genomförande av projektet. En oberoende behörig värderingsman, eller behörigt officiellt organ måste dock bekräfta att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet för att kostnaderna skall vara stödberättigade. Kostnaderna för markinköp får dock inte överstiga 10 procent av de totala stödberättigande utgifterna för projektet. I väl motiverade undantagsfall kan en högre procentsats beviljas för miljöbevarande insatser. I det fall en högre procentandel tillåts anges detta i stödbeslutet.

Sida 6 av 9


7. FÖRPLÄGNAD Kostnader för förplägnad är stödberättigande under förutsättning att de är projektrelaterade och skäliga. En av förutsättningarna är att kostnaderna angivits i ansökan. I redovisningen skall förutom verifiering framgå vem som deltagit, syftet med aktiviteten samt hur den är kopplad till projektet. Representationskostnader Representationskostnader är inte stödberättigade utgifter. Alkoholhaltiga drycker är inte stödberättigade. 8. INKÖP AV BEGAGNAD UTRUSTNING Inköp av begagnad utrustning är stödberättigande utgift under förutsättning att säljaren kan intyga att utrustningen inte inköpts med hjälp av offentligt bidrag någon gång under de senaste fem åren. Kostnaderna för begagnad utrustning måste vara lägre än kostnaden för liknande ny utrustning. Det bör anges i ansökan att stödtagaren avser att köpa in begagnad utrustning. I så fall kan inköpets stöberättigande bedömas i samband med stödbeslutet. Om inte inköpet angivits i ansökan tas ställning till inköpets stödberättigade i samband med rekvisitionen av medel. 9. FINANSIERLLA OCH ANDRA AVGIFTER SAMT RÄTTSLIGA AVGIFTER Bankavgifter för att öppna och förvalta konton är stödberättigande i de fall stödmottagaren valt att särskilt öppna och förvalta ett separat konto för de medfinansierade utgifterna. I övriga fall är dessa utgifter inte stödberättigande. Bokföringskostnader som hänför sig till projektet är stödberättigade. Revisionskostnader är stödberättigade om särskilt revisionsintyg krävs för projektets redovisning. Kostnader för juridisk rådgivning, ekonomisk eller teknisk expertis är stödberättigande om de bedöms som projektrelaterade och nödvändiga för projektets genomförande. Böter, straffavgifter, rättgångskostnader, garantier utställda av bank eller annat finansiellt institut och skuldräntor berättigar inte till stöd. 10. HYRA/LEASING I PROJEKTET Kostnaderna för förvärv av förhyrda tillgångar andra än mark och byggnader skall endast beaktas om hyresavtalet är i form av finansiell leasing och innefattar en skyldighet att förvärvar tillgången efter det att hyresavtalet har löpt ut. 11. INTÄKTER Med projektintäkter avses inkomster från försäljning, förhyrning, tjänster eller andra liknande intäkter som uppstått under projektperioden. Projektintäkterna minskar jordbruksfondens/fiskerifondes och landskapet medfinansiering i det berörda projektet genom att de stödberättigande utgifterna minskar. Bidrag från den privata sektorn samt deltagaravgifter räknas inte som intäkt då dessa används som medfinansiering av projektet. Projekt får dock aldrig bli överfinansierat eller avslutas med ett överskott. 12. ÖVRIGT Jordbruksfondens/fiskerifondens och landskapets medfinansiering av en insats från inte överstiga summan av de stödberättigade utgifterna när projektet avslutas, exklusive tillskott och moms. Det maximala stödet anges i stödbesluten för de enskilda projekten. Gåvor Kostnader för gåvor, vilka bedöms som projektrelaterade är stödberättigade under förutsättning att gåvans värde är ringa och symbolisk. Förutom ovan angivna reglar kan ytterligare anvisningar ges i de enskilda stödbesluten, EG:s rättsakter eller i de programspecifika dokumenten.

Sammandrag från Landskapsregeringens beslut den 19.9.2011 http://www.regeringen.ax/.composer/ls-prot/NARING/2011/N1211E40_190911.html

Sida 7 av 9


10. PROJEKTANSÖKAN En projektansökan skall innehålla en projektplan, ett kostnadsförslag och en finansieringsplan och en ansökningsblankett. Plus olika intyg och dokument. Så som stadgar, bokslut, intyg om deltagande. Leaderkontoret hjälper gärna till att få ansökan komplett. Mer om delarna i ansökan hittar ni på Leader Åland r.fs hemsida www.leaderaland.fi

A. Projektplan Projektplanen är ett av projektets viktigaste dokument. Den skall innehålla en så noggrann beskrivning av hela projektet som möjligt. Man skall följa den godkända projektplanen och också försöka utföra de åtgärder som ingår i planen. Några allmänna tips: Sökanden: De sökande parterna. En av dess är ansvarig för projektet. Projektets namn: Försök hitta på ett kort och beskrivande namn. Projekttid: När projektet skall påbörjas och när det skall avslutas. Startdatum:Ta hänsyn till den tid det tar att behandla projektet i LAG och på landskapsregeringen. Slutdatum: Lägg märke till att det tar en till två månader att göra slutrapporten och bidragsansökan för projektet. Ge projektet en tillräcklig lång tid för ansökningar, utförande och avslutning. Projektplanen behöver inte vara lång, huvudsaken är att den som läser planen enkelt kan skaffa sig en klar bild av vad man skall gör i projektet. Försök gärna få med åtminstone alla rubrikerna nedan.  Bakgrund. Berätta om de sökande, hur projektet fick sin början och varför.  Projektets innehåll. Exakt vad skall göras för de pengar man ansöker om.  Projektets mål. Vad vill man uppnå med projektet. I projektplanen bör anges de mål som fastställs för projektet. Målen skall preciseras i form av konkreta mätbara reslutat som kan följas upp.  Målgrupp. Vilka har nytta av projektet.  Genomförande. Hur skall projektet genomföras, av vem och när. Berätta också hur det som uppnås via projektet skall förvaltas efter projekttiden.  Rapportering och uppföljning. Har projektet en arbetsgrupp som följer upp hur projeket framsrkvier. Hur görs uppföljningen och slutrapporteringen. Ansökan om utbetalning av bidrag görs tillsammans med LEADER – kontoret.

B. Kostnadsförslag Kostnadsförslaget specificeras utförligare i projektplanen än på ansökningsblanketten. Lägg skärskilt märke till att: 

Kostnadsförslaget. Gör den ursprungliga förslaget så realistisk som möjligt, även om den aktör som genomför projektet senare, förutsatt att totalbudgeten inte ändras, kan söka ändring i kostnadsförslaget. Observera att ansökan om ändring av projektplan skall lämnas in till aktionsgruppen innan den planerade ändringen görs. Kostnadsförslaget kan inte höjas i efterhand, däremot är det möjligt att sänka det.

Fördelningen av kostnaderna i projektet skall basera sig på de faktiska kostnaderna som uppkommer inom projektet. En redogörelse för fördelningen av kostnaderna skall bifogas och de betalningsprestationer som görs skall kunna verifieras. En beräknad procentuell uppskattning av kostnaderna (tex diverse) är inte stödberättigande, hur skäliga de än är.

C.Finansieringsplan Finansieringsplanen skall berätta hur projektet kommer att finansiera de kostnader som framkommer i kostnadskalkylen. Här bör framgå hur man ordnar den privata finansieringen, om man t.ex. sökt om bidrag från fonder eller liknande. Vilka fonder och belopp? Är bidragen beviljad? Hur tänker man sköta finansieringen i projektet under projekttiden eftersom utbetalningen sker i efterskott. Alla projektkostnader skall vara betalda av sökanden under projekttiden och framgå av sökandes bokföring.

Sida 8 av 9


11. LAG/KAG-GRUPPENS 2011-2012 Offentlig sektor: Maria Svedmark, Lis Karlsson, Jörgen Lindblom, Jonny Karlström, Guy Linde, Folke Engblom (LAG ordförande) Privat sektor: Mari Rosenqvist, Ann Granlund, Satu Numminen, Mattias Eriksson, Conny Eklund, Gerd Karlsson, Johanna Enberg Ideell sektor: Hanna Lindholm (ungdomsrepresentant), Tove Teir-Siltanen, Mikael Lindholm, Kristian Packalén, Mia Schütten

Bli medlem i LEADER Åland r.f. Medlemsavgiften / år: Kommuner Föreningar och företag Privatpersoner Kontouppgifter:

1 € / invånare 10 € 5€ Andelsbanken: FI 78 5578 0420 1108 69

Sida 9 av 9

Leader ansokningsguide 25 4 12  

Ansökningsguide för projektbidrag

Advertisement