__MAIN_TEXT__

Page 1

URHEA-hanke loppuraportti

Lapualaiset liikkumaan!


Sisällysluettelo Johdannoksi 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 3. Yhteenveto hankkeesta 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet 4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 4.1.2. Itse hankkeen tavoitteet 4.2. Hankkeen toteutus 4.2.1. Toimenpiteet Aikuisten juoksukoulu Aikuisten suunnistuskoulu Hiihtotoiminnan aktivointi Koulusuunnistuskartat Lapuan liikuntatyöryhmä Liikuntakerhot Nuorten liikkumisen kehittämissuunnitelma Psyykkinen valmennus apuna nuorten motivoimiseen ja drop out -ilmiön vähentämiseen Seniorien kuntokävely Simpsiö Trail Run polkujuoksutapahtuma Urheilijanpolku- valmennusseminaari Virkiän valmentajakerhon perustaminen ja eri lajien välinen yhteistyö Yhteistyö Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Voitilanjärven retkiluistelurata ja retkiluistelupäivä Yläkoulun liikuntakysely Muuta toimintaa 4.2.2. Aikataulu 4.2.3. Resurssit 4.2.4. Toteutuksen organisaatio 4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 4.2.6. Raportointi ja seuranta 4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 4.3. Yhteistyökumppanit 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

13 14 14 15 16 18 18 18 18 19 19 19 21 22

6. Allekirjoitus ja päiväys 

22

Teksti ja kuvat: Tero Viljanen, ulkoasu: Päivi Kultalahti Paino: Painolampi Ky 2018

3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12


URHEA-hanke loppuraportti

3

Johdannoksi

L

apuan Virkiän URHEA-hanke on kahden vuoden ajan liikuttanut Lapuan ja sen lähialueen ihmisiä. Toimintaa ja tapahtumia on ollut paljon, mutta niin on ollut työnsarkaakin. Yhä suurempi osa suomalaisista liikkuu entistä vähemmän ja on fyysisesti huonossa kunnossa. Näin on varsinkin lasten ja nuorten kohdalla. Siksi tämänkaltaiset hankkeet ovat jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa suomalaisten liikuttajana ja julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö tulee vain korostumaan tulevaisuudessa. Toiveissa on, että tulevat hankkeet ja toimijat voisivat saada URHEA-hankkeelta toimintamalleja ja vinkkejä omaan toimintaansa ja että myös Lapualla kuntalaisten liikuttaminen jatkuu uusien hankkeiden myötä. Hankkeessa on saatu paljon aikaiseksi ja liikutettu ihmisiä laajalla rintamalla sekä pyritty ohjaamaan liikunnallisempaan elämäntapaan. Välillä on kuitenkin tuntunut siltä, että työ jäi vielä kesken ja tehtävää olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa, sillä ihmisten liikuttamisen ja liikkumaan kannustamisen ei tule loppua koskaan ja laajemmat elämäntapamuutokset vievät aina aikaa. Meiltä on nyky-yhteiskunnassa välillä päässyt unohtumaan, että ihminen on kaikista elämää helpottavista mukavuuksista huolimatta tehty liikkumaan. Hankkeessa on parhaamme mukaan yritetty tätä asiaa tuoda esille ja korostaa.

1. Toteuttajan nimi Hankkeen hallinnoija: Lapuan Virkiä ry. Asemakatu 662100 Lapua Hankkeen vastuuhenkilö Lapuan Virkiä: Ilpo Pajula ilpo.pajula@netikka.fi puh. 0400 264 242

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hankkeen nimi: URHEA-hanke (Urheilu- ja liikuntaharrastus elämäntavaksi) Hankkeen numero: 12179 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

URHEA-hankkeen projektipäällikkö Tero Viljanen, kuvattuna MIES-tanssipitojen areenalla.


4

URHEA-hanke loppuraportti

3.Yhteenveto hankkeesta URHEA-hanke on Lapuan Virkiän kaksivuotinen yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeessa pyrittiin liikuttamaan ja kannustamaan ihmisiä liikkumaan ja löytämään liikunnasta ja urheilusta itselleen elämäntavan. Hankkeessa pyrittiin myös luomaan toimintamalleja nuorten liikuntaharrastuksen jatkamiseen ja drop out-ilmiön vähentämiseen. Hankkeen kautta järjestettiin mahdollisimman paljon matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja tätä kautta kannustaa ihmisiä liikkumaan entistä enemmän ja tutustumaan uusiin liikuntamuotoihin. Yhteistyön korostaminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken oli hankkeessa keskeisessä roolissa. Yhteistyötä tehtiin seuran ja kaupungin välillä eli kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välillä, Virkiän eri lajien välillä ja myös muiden Lapuan urheiluseurojen välillä. Myös muiden toimijoiden kuten seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa sekä muiden hankkeiden kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Hankkeen kohderyhminä olivat paikalliset urheiluseurat ja -yhdistykset, erityisesti nuoriso, sekä tavalliset kyläläiset, kuntalaiset ja kuntoilijat. Hankkeen yksi tärkeä tehtävä oli luoda erilaisia toimintamalleja, joita myös muut hankkeet ja seurat voisivat muualla Suomessa hyödyntää ihmisten liikuttamisessa. Hankkeen aikana viimeisen kahden vuoden aikana on ollut havaittavissa, että myös muualla Suomessa ja eri toimijoiden osalta on herätty toden teolla näihin liikkumattomuuden tuomiin ongelmiin ja URHEA-hanke on liittynyt saumattomasti tähän rintamaan ja on vain ollut positiivinen tekijä, että tämänkaltaisia sekä valtakunnallisia että paikallisia hankkeita on nyt syntynyt Suomessa useampia, niin kenenkään ei ole tarvinnut yksin tapella tuulimyllyjä vastaan ja positiivinen suuntaus on saatu liikkeelle.


URHEA-hanke loppuraportti

5

4.Raportti 4.1.Hankkeen tavoitteet 4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Tavoitteista tärkein oli aktivoida ihmiset ja varsinkin nuoret liikkumaan entistä enemmän ja saamaan liikunnasta itselleen sisältöä antava elämäntapa. Toinen tärkeä tavoite oli pystyä vähentämään liikunnan ja urheilun drop out-ilmiötä nuorten keskuudessa. Nämä kumpikin ovat tärkeitä valtakunnallisia tavoitteita. Ennen kaikkea liikunnan lopettamisen osuus on hälyttävän suurta nuorten keskuudessa ja täysin liikkumattomien nuorten osuus on kansanterveyden kannalta aivan liian suuri. Näihin tavoitteisiin pyrittiin pääsemään tarjoamalla mahdollisimman paljon matalan kynnyksen liikuntaa ja liikuntatapahtumia Lapualla sekä luomalla toimintamalleja.

4.1.2. Itse hankkeen tavoitteet Edellä mainittu nuorten liikkumattomuus ja drop out ilmiö on nähtävissä myös Aisaparin alueelle. URHEA-hankkeessa kehitettiin ja keskityttin toimintamallien luomiseksi nuorten liikuntaharrastusten lopettamisen vähentämiseksi sekä nuorten ja aikuisten aktivoimiseksi. Hankkeessa luotiin visioita ja strategioita siihen, miten nuoret saadaan jatkamaan liikuntaharrastusta murrosiän yli sekä edelleen peruskoulun päättymisen jälkeen liikkumaan jatkoopintojen rinnalla, vähintään kuntoilumielessä ja osa jopa kilpaurheillen. Hanke on mukana eri lajien yhteisissä esittelytilaisuuksissa, missä pääsee samalla kertaa lapset, nuoret ja aikuiset tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja sekä tutustumaan näitä liikuntamuotoja vetäviin seuroihin, yhdistyksiin ja ennen kaikkea ihmisiin, jotka toimivat näiden lajien taustalla. T Tärkeä merkittävä toimintamalli on myös systemaattisen yhteistyön kehittäminen eri lajien välille, niin Virkiän eri lajien kesken kuin myös muiden alueen seurojen kanssa. Hankkeessa tähän pyrittiin järjestämällä yhteisiä harjoituksia ja tilaisuuksia sekä perustamalla Virkiän eri lajien valmentajista ja ohjaajista koostuva valmentajakerho tätä koordinoimaan. Yhteistyö on kaiken perusta tulevaisuudessa, jolloin vapaaehtoisten toimijoiden määrä ei tule ainakaan kasvamaan. Yksi ja sama vetäjä voi vetää yhteisharjoituksia niiltä osin monen eri lajin harrastajille ja samalla pystytään jakamaan resursseja sekä tarjoamaan laadukkaampia harjoituksia suuremmalle harrastajamäärälle. Projektipäällikkö kartoitti hankkeen aikana eri lajien näkökulmasta myös paikkakunnan harrastusmahdollisuuksien niin sanotut pullonkaulat, joihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota esimerkiksi liikuntapaikkojen tilojen, välineiden, aukioloaikojen suhteen. Tässä asiassa hanke teki tiivistä yhteistyötä kaupungin liikuntatoimen kanssa ja tätä edesauttamaan perustettiin myös Lapuan liikuntatyöryhmä, joka jatkossa hoitaa näitä tehtäviä.


6

URHEA-hanke loppuraportti

4.2.Hankkeen toteutus 4.2.1. Toimenpiteet URHEA-hankkeen projektipäälliköksi valittiin tamperelainen filosofian ja liikuntatieteiden maisteri Tero Viljanen, joka aloitti työssään 13.6.2016. Alkuun Viljanen tutustui Lapuan liikunta- ja urheilutoimintaan, minkä pohjalta hän lähti kaksivuotisen hankkeen toimintaa suunnittelemaan. Toden teolla URHEA-hanke esittäytyi lapualaisille heinäkuun alussa 2017 Kesää Kauppakadulla tapahtumassa. Hankkeen aloittamisesta pidettiin myös lehdistötilaisuus, jonne paikalle tuli kiitettävästi median edustajia. Lisäksi lähettiin lähialueen muille medioille lehdistötiedote aloituksesta, joten hanke sai heti alkuun kiitettävästi näkyvyyttä ja sen olemassaolosta tiedotettiin laajalla rintamalla. Hankkeen luomien toimintamallien kulmakivenä ovat olleet yhteistyön lisääminen eri osapuolien välillä ja sen korostaminen sekä järjestää mahdollisimman paljon matalankynnyksen liikuntatoimintaa ja tapahtumia ja sitä kautta saada ihmiset innostumaan liikunnasta ja urheilusta elämäntapana. Tavoitteena on ollut järjestää mahdollisimman monipuolista liikuntatarjontaa niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin ja siinä olemme mielestämme hyvin onnistuneet. Säännöllisten tapahtumien, kuten aikuisten juoksukoulun ja erilaisten palloilukerhojen lisäksi ohjelmassa on ollut myös paljon yksittäisiä liikuntatapahtumia ja niihin osallistumista. Ainoana negatiivisena asiana on ollut yläkouluikäisten huono aktiivisuus liikuntatoimintaan ja tämä on tulevaisuudessa edelleen todella tärkeä kohderyhmä niin Lapualla kuin koko valtakunnan tasolla. Tämänkaltaiset muutokset nuorten liikunnan lisäämiseksi vievät todella paljon aikaa ja työtä, eikä muutokset synny hetkessä. Viimeisten vuosikymmenten aikana on liikunnan määrä vähentynyt ja tulee viemään vähintään yhtä paljon aikaa saada trendi muuttumaan pysyvästi toiseen suuntaan. Pidemmän tähtäimen toimenpiteinä hankkeen kautta on Lapualle perustettu Lapuan liikuntatyöryhmä koordinoimaan ja kehittämään nimenomaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusta ja tarjoamaan heille entistä parempaa toimintaa sekä olemaan liikunnan edunvalvoja ja puolestapuhuja Lapualla myös olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien suhteen. Eri lajien välistä yhteistyötä kehittämään perustettiin myös Virkiän valmentajakerho. Kolmas tärkeä asia on hiihtotoiminnan uudelleen aktivointi Virkiän hiihtojaoston toimesta. Hiihdolle on paikkansa myös Lapualla ja elinvoimainen hiihtotoiminta palvelee myös muita lajeja sen monipuolisuuden ja kunnon kohottamisen ansiosta. Näillä toimenpiteellä katsotaan olevan vaikutusta kaksivuotista hanketta pidemmälle aikajaksolle tulevaisuuteen. Seuraavassa on lueteltu erilaisia hankkeen toteuttamia toimenpiteitä vielä tarkemmin, jotka ovat yhtenä kokonaisuutena luoneet suuremmat toimintamallit ihmisten liikuttamiseksi.

Aikuisten juoksukoulu Aikuisten juoksukoulu on pyörinyt koko hankkeen ajan elokuusta 2016 lähtien. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet yli 20 juoksijasta noin viiteen juoksijaan. Juoksukoulu on alkanut syksyisin elokuussa ja kevätkausi huhtikuussa. Yhteensä juoksukoulu on liikuttanut hankkeen aikana yli 50 eri ihmistä, mitä voidaan pitää hyvänä määränä Lapuan kokoiselle paikkakunnalle. Juoksukoulussa opetettiin juoksutekniikkaa ja koordinaatiota sekä annettiin erilaisia vinkkejä juoksun harrastamiseen. Jokaisella kokoontumiskerralla oli lisäksi oma teemansa, kuten esimerkiksi


URHEA-hanke loppuraportti

7

määräintervalliharjoitus urheilukentällä tai mäkiharjoitus Simpsiöllä. Talvella 2017-2018 juoksukoulua jatkettiin talven yli yhteisellä lenkkikerholla pari kertaa kuukaudessa juoksijoiden toiveesta. Myös näillä lenkeillä oli oma teemansa. Suosion ollessa näin hyvää, juoksukouluja kannattaa järjestää jatkossakin Virkiän toimesta.

Aikuisten suunnistuskoulu Aikuisten suunnistuskoulua järjestettiin sekä keväällä 2017 että 2018. 2017 se pidettiin ainoastaan naisille tarkoitettuna Rastileidien Venla-suunnistuskouluna ja se keräsi mukavat 16 osallistujaa. Keväällä 2018 sekä miehille että naisille tarkoitetulla kurssilla osallistujia oli vain kuusi. Ilmeistä on, että Lapua on sen verran pieni paikkakunta, että joka vuosi ei löydy uusia osallistujia aikuisten suunnistuskouluun ja jatkossa hyvä tahti voisi olla järjestää se joka toinen vuosi. Lisäksi jatkossa on hyvä järjestää myös jatkokurssia edistyneemmille suunnistajille, jotka käyvät omatoimisesti esimerkiksi iltarasteilla ja osaavat suunnistuksen alkeet. Tällaisia suunnistajia on paljon, joten tälle kurssille olisi varmasti kysyntää.


8

URHEA-hanke loppuraportti

Hiihtotoiminnan aktivointi Lapuan hiihtotoiminta ja Virkiän hiihtojaosto olivat olleet ennen URHEA-hanketta monta vuotta passiivisena ja alennustilassa. Yksi hankkeen tavoitteista oli herättää Virkiän hiihtojaosto ja sitä kautta hiihtotoiminta uudelleen eloon. Se palvelisi monia eri osapuolia, kun saataisiin jälleen aktiivista hiihtotoimintaa Lapualla. Hiihto on erinomainen harjoitusmuoto ja liikuntalaji ja palvelee näin hyvin myös muita lajeja, kuten esimerkiksi suunnistusta talven harjoitusmuotona. Ja lapsille ja nuorille se on äärimmäisen monipuolinen laji. Myös monet vanhemmat pystyvät edelleen hiihtämään, vaikkei juoksu enää erilaisten vaivojen takia onnistuisikaan. Monen vuoden tauon jälkeen lapsille järjestettiin talvella 2017 ja 2018 hiihtokoulut, jotka keräsivätkin hyvän osanoton 20-30 lasta ja nuorta kumpanakin talvena. Myös aikuisille järjestettiin omat hiihtokoulut, joihin otti osaa alle 10 osallistujaa. Aikuisten hiihtokoulun osallistujamäärät olivat pienoinen pettymys, sillä talvella 2018 oli Lapualla erinomaiset hiihto-olosuhteet pitkään. Kilpailutoimintana järjestettiin maaliskuussa 2017 Virkiän mestaruushiihdot (37 osallistujaa) ja maaliskuussa monen vuoden tauon jälkeen 2018 Lapuan mestaruushiihdot, joihin otti osaa komeat 51 hiihtäjää. Muuta hiihtotoimintaa oli voiteluopetusilta tammikuussa 2017 ja Lapuan hiihtopäivä maaliskuussa 2017. Virkiän hiihtojaosto oli mukana myös POPPI-hiihtojen järjestelyissä helmikuussa 2018.


URHEA-hanke loppuraportti

9

Koulusuunnistuskartat Lapuan alakoulujen ympäristöt olivat vuosien saatossa muuttuneet niin paljon, ettei kunnollinen suunnistusopetus kouluissa ollut enää mahdollista nykyisillä kartoilla. Siksi koulukarttojen päivitys tuli ajankohtaiseksi. Kunnollinen suunnistusopetus on tärkeä osa koulujen liikuntasuunnitelmaa ja suunnistus on tärkeä kansalaistaito hallita. Virkiän suunnistusjaosto sai Lapuan kaupungin liikuntatoimelta avustusta koulukarttojen päivitysprojektiin ja URHEA-hanke vastasi koulukarttaprojektin käytännön toteutuksesta. Päivitysprojektin teki suunnistuskartoittaja Heikki Hautala ja se piti sisällään yhdeksän koulujen pihakarttaa ja seitsemän laajempaa maasto/ sprinttikarttaa. Koulukarttaprojektin avulla koulut saivat aivan uudet mahdollisuudet suunnistuksen opettamiseen koululaisille. Suunnistuskartat ovat myös samalla liikuntapaikkoja ja koulukarttaprojektin ansiosta Lapua sai jälleen monta uutta liikuntapaikkaa. Koulukartat saivat hyvän vastaanoton myös kouluilla ja hankkeen toimesta järjestettiin useita suunnistuspäiviä Lapuan eri kouluilla. Syksyllä 2016 järjestettiin koululaisten suunnistuspäivä keskuskentällä sekä MoBo-mobiilisuunnistusrata otettiin käyttöön Urheilutalon alueella.

Lapuan liikuntatyöryhmä Syksyllä 2017 perustettiin URHEA:n projektipäällikön aloitteesta Lapuan liikuntatyöryhmä Lapuan liikunnan ja urheilun edunvalvojaksi ja puolestapuhujaksi. Liikuntatyöryhmään kutsuttiin eri seurojen edustajia, kaupungin liikuntatoimen edustajia ja kaupunginvaltuutettuja. Perustamisestaan lähtien työryhmä on ollut kovin aktiivinen ja työryhmälle on selvästi ollut tarvetta Lapualla. Liikuntatyöryhmä on perustamisestaan lähtien pyrkinyt myös tiiviiseen yhteistyöhön kaupungin ja varsinkin liikuntatoimen kanssa. Lapuan liikuntatyöryhmään ovat kuuluneet Juha Porre, valtuutettu, Ari Tuurinmäki, valtuutettu, Lapuan Ponnistus puheenjohtaja, Petri Saunamäki, rehtori keskuskoulu/yläkoulu, Heli Hyvärinen-Näykki, kaupungin liikuntatoimi, Harri Näykki, liikuntatoimi, liikuntapaikkamestari, Sami Latomäki, Lapuan Virkiä puheenjohtaja, Tero Viljanen, sihteeri, projektipäällikkö URHEA-hanke, Pete Suonpää, Lapuan Virkiä urheilutoimenjohtaja, Carita Liljamo, työryhmän puheenjohtaja, terveysliikunta, Esa Aho, Lapuan Ponnistuksen edustaja, Jaakko Hietala Korikobrat varapuheenjohtaja ja Markku Turja Kobra-Basket ry. Lasten ja nuorten liikkumattomuus on vakava koko Suomea käsittävä valtakunnallinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Parhaiten tätä vastaan pystytään paikallistasolla toimimaan mahdollisimman laajalla rintamalla yhteistyötä tehden. Tämän toiminnan koordinoimiseksi Lapuan liikuntatyöryhmä on osaltaan perustettu. Ideana on lapualaisten liikunnallisen polun varmistaminen aina varhaiskasvatuksesta aikuisikään saakka. Työryhmään kuuluu Lapuan eri urheiluseurojen edustajat, kaupungin liikuntatoimen edustaja, sivistystoimen/ koulujen edustaja sekä kaupunginvaltuuston edustajia. Tämä on tarpeeksi laaja-alainen työryhmä, joka voi parhaiten saada pysyviä vaikutuksia aikaiseksi ja pystyisi puuttumaan epäkohtiin. Samalla pystytään parhaiten kartoittamaan kaupungin liikuntapaikkojen tilanne ja kehitystarpeet. URHEA-hankkeen projektipäällikkö on toiminut työryhmän koollekutsujana ja sihteerinä. On tärkeää, että työryhmään kuuluu edustajia, joilla on myös päätäntävaltaa asioihin, jotta saadaan myös konkreettisia tuloksia ja tekoja aikaiseksi.


10

URHEA-hanke loppuraportti

Liikuntakerhot Hankkeen toimesta järjestettiin iltapäivisin liikuntakerhotoimintaa koululaisille. Ensimmäisenä vuonna liikuntakerhotoimintaa oli yläkouluikäisille ja toisena vuonna myös alakouluikäisille. Alakoululaisten liikuntakerhotoimintaa järjestettiin yhtenä päivänä viikossa keskuskoululla, samoin oli myös yläkoulun laita. Alakouluikäisiä poikia oli kerhossa hyvin mukana, mutta yläkoululaisten osallistuminen jäi valitettavan pieneksi ja tässäkin oli nähtävissä, kuinka liikkuminen lapsilla vähenee siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Lapualla ei ole ollut myöskään iltapäiväkerhotoimintaa moneen vuoteen ja siksi perinteitä ei ole päässyt syntymään. Tätä asiaa kannattaa edelleen pohtia, että olisiko lapsille syytä jatkossakin tarjota iltapäivän liikuntatoimintaa. Muita liikuntakerhoja oli koululaisten kesän liikuntakerho kesällä 2017, jolloin URHEA-hanke yhteistyössä Virkiän yleisurheilujaoston kanssa järjesti monipuolista liikuntatoimintaa kesälomalla koululaisille. Hieman vanhemmille, eli noin 15-vuotiaista ylöspäin oli tarjolla kaikille avoin palloilukerho perjantai-iltaisin Keskuskoululla.

Nuorten liikkumisen kehittämissuunnitelma Hankkeen toimesta luotiin myös erikseen nuorten liikkumisen kehittämissuunnitelma, joka perustui yläkoulun liikuntakyselyn tuloksiin, hankkeen ensimmäisen vuoden havaintoihin sekä liikuntatutkimusten tutkittuun tietoon ja tuloksiin ja vankkaan omaan henkilökohtaiseen liikuntakokemukseen. Koulupäivän liikkumisella on todella tärkeä rooli lasten ja nuorten liikuttamisessa. Siksi myös yhteistyö koulujen ja seurojen välillä on tärkeä ja näiden kannattaa tehdä jatkossa tiivistä yhteistyötä. URHEA-hanke teki yhteistyötä koulujen kanssa liikuntakerhojen ja erilaisten tapahtumien kanssa sekä järjestämällä koululaisille esimerkiksi koulusuunnistusta.

Virkiässä otettiin seuraavia toimintamalleja käyttöön: Virkiän kaikkien lajien nuorten yhteinen höntsävuoro + lenkki perjantaisin Keskuskoululla lisäämään yhteisöllisyyttä ja eri lajien yhteenkuuluvuutta. Urheilupsykologin (Mari Kalliolahti-Oja) psyykkisen valmennuksen koulutus Virkiän valmentajille ja ohjaajille tarjoamaan toimintamallit nuorten motivoimiseen liikunnan harrastamisen jatkamiseen Yhteiset leirit eri lajien kesken. Yhteiset Virkiä-päivät kaikkien lajien nuorten kesken. Pääsee kokeilemaan eri lajeja ja viettämään aikaa yhdessä. Muut yhteiset Virkiän harjoitukset, kuten sunnuntain pitkät lenkit/vaellukset syksyllä ja talvikaudella. Yhteistyö URHEA:n projektipäällikön ja Virkiän urheilutoimenjohtajan (entinen kehitysjohtaja) välillä toimintamallien ja strategian luomiseksi, joka ohjaa entistä liikunnallisempaan ja yhteisöllisempään Virkiään.

Yläkoulun liikuntakyselyn perusteella lapualaiset nuoret eivät liiku ajallisesti riittävästi. Tämän perusteella kunkin jaoston valmentajia on kehotettu kannustamaan nuoria enemmän myös omatoimiseen liikuntaan. Lisäksi kannattaa jatkossa lisätä seuran järjestämien harjoitusmäärien perinteisestä 2–3 harjoituskerrasta esim. 4–5 harjoituskertaan viikossa. Nämä lisäharjoituskerrat voivat olla puhtaasti fyysisen kunnon kehittämiseen keskittyviä harjoituksia. Lisäksi jo lajien välisen yhteistyön merkeissä, mutta varsinkin entistä monipuolisemman liikuntapohjan saamiseksi suositellaan lajien valmentajia ohjaamaan nuoria myös muiden lajien pariin. Näin varmistetaan tarpeeksi monipuolisen ja määrällisesti riittävän liikunnan saaminen.


URHEA-hanke loppuraportti

11

Psyykkinen valmennus apuna nuorten motivoimiseen ja drop out -ilmiön vähentämiseen URHEA-hankkeen toimesta järjestettiin myös psyykkistä valmennusta Virkiän valmentajille ja ohjaajille. Valmennuksesta vastasi kokenut psykologi Mari Kalliolahti-Oja, joka hankkeen aikana sai valmiiksi myös urheilupsykologin koulutuksen. Ydinajatuksena oli nuorten motivointi ja innostaminen jatkamaan liikunnan ja urheilun parissa sekä löytämään liikunnallinen elämäntapa. Valmentajien ja ohjaajien kouluttamisella pyritään edesauttamaan tätä samoin kuin koulutuksessa opituilla, helposti toteuttavilla harjoituksilla, jotka jäävät seuran käyttöön tuleviksi vuosiksi. Koulutus auttoi valmentajia ja ohjaajia ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon ja miten niitä voi tukea. Koulutus auttoi kehittämään myös vuorovaikutus- ja palautteenantotaitoja. Koulutuksella tuettiin samalla vapaaehtoisten, aktiivisten valmentajien kehittymistä, jotta he voivat jakaa tietoaan ja innostustaan nuorille sekä oman jaoston sisällä. Jokainen kohtaaminen on psyykkistä valmennusta. Valmentaja ja ohjaaja toimivat esikuvana nuorille ja motivaation kannalta on tärkeää, miten valmentaja näyttää omaa innostustaan sekä millaisia eväitä hänellä on tarjolla. Meillä on sekä velvollisuus että mahdollisuus kasvattaa uutta, liikkuvaa sukupolvea.

Seniorien kuntokävely Talven liukkaat ja jäiset kelit haittaavat monia seniori-ikäisiä kuntoilijoita, jotka haluaisivat pitää kuntoaan yllä kävelylenkeillä myös talvikaudella. Tähän Patruuna-Areena tarjosi erinomaisen ratkaisun ja yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa hankkeen puitteissa järjestettiin kuntokävelyä senioreille. Patruuna-Areenalla on aamuisin paljon vapaata käyttöaikaa, joten seniorien kuntokävelyn ansiosta Areenalle saatiin samalla myös lisää hyötykäyttöä. Kuntokävely pyöri tammikuun alusta huhtikuun loppuun talvella 2017 tiistaiaamuisin ja talvella 2018 maanantaiaamuisin. Kuntokävelyn kesto oli 1,5 tuntia ja alkuun oli ohjelmassa kevyt lämmittely ja alkujumppa. Kävelyn loppuun oli mahdollista mennä myös hetkeksi kuntosalille. Ensimmäisenä talvena osallistujamäärä jäi vielä muutamaan kävelijään, mutta toisena talvena päästiin jo yli kymmenen kävelijän kertoihin. Kiinnostusta ja tarvetta kuntokävelylle on varmasti myös jatkossa, joten sen järjestäminen tulevinakin talvina olisi hyödyllistä.


12

URHEA-hanke loppuraportti

Simpsiö Trail Run polkujuoksutapahtuma Polkujuoksu on viime vuosina kasvattanut kovasti suosiotaan Suomessa, mutta Lapualla ei vielä polkujuoksutapahtumia ole ollut. Polkujuoksu on ystävällisempää ja monipuolisempaa keholle kuin tavallinen tiellä juokseminen. Samalla saa myös kaikki luonnossa liikkumisen hyödyt, kuten verenpaineen ja stressitasojen laskemiset. Niinpä URHEA-hankkeen isännöimänä päätettiin perustaa oma jokavuotinen polkujuoksutapahtuma Simpsiö Trail Run. Se järjestettiin ensimmäisen kerran 15.10.2017 36 juoksijan voimin ja toisen kerran 12.5.2018 68 juoksijan ottaessa osaa. Kasvu ensimmäisestä kerrasta toiseen oli siis huomattavaa osallistujamäärän suhteen ja tapahtumasta onkin tarkoitus tehdä jokavuotinen juoksutapahtuma Simpsiön poluilla. Ajankohtana kevät näyttäisi sopivan syksyä paremmin ja silloin myös keväinen Simpsiön luonto tarjoaa parastaan osallistujille. Järjestelyjen suhteen tehtiin myös lajien välistä yhteistyötä, sillä kisajärjestelyistä vastasivat yhteistyössä Virkiän suunnistusjaosto, apunaan Virkiän hiihto- ja kuntojaostot. Tapahtuma sai kummallakin kerralla todella hyvää palautetta osallistujilta ja Simpsiön rankkoja ja vaihtelevia reittejä kehuttiin kovasti.

Urheilijanpolkuvalmennusseminaari URHEA-hanke järjesti kaksi kertaa Urheilijanpolku-valmennusseminaarin Seurakuntaopiston Lapuan kampuksella. Ensimmäisellä kerralla helmikuussa 2017 esiintyjinä olivat suunnistuksen maailmanmestari Jani Lakanen sekä monivuotinen kestävyysjuoksun päävalmentaja Tommy Ekblom. Toisessa seminaarissa tammikuussa 2018 luentoa olivat pitämässä huippukestävyysurheiluvalmentaja Tom Andtbacka sekä kehon kuunteluun erikoistunut ammattivalmentaja Antti Autio. Valmennusseminaarit olivat kaikille avoimet ja niiden tarkoituksena oli antaa tietoa niin valmentajille kuin nuorille urheilijoillekin urheilijanpolulle kes-


URHEA-hanke loppuraportti

13

tävämmällä pohjalla olevasta harjoittelusta ja liikunnallisesta elämäntavasta ja riittävän kestävyysharjoittelun ja peruskunnon merkityksestä. Toisen seminaarin osallistujamäärä (17) jäi pieneksi pettymykseksi lukuisten päällekkäisyyksien johdosta. Kaikki seminaarien esitykset olivat erinomaisia ja todellisten alan huippujen pitämiä. Siksi seminaarien osallistujamäärät olisivat voineet olla suuremmatkin. Jatkossa parempi ajankohta seminaarin pitämiselle voisi olla joko toukokuu, joka sopii hyvin talvilajien edustajille tai loka-marraskuu, joka vastaavasti sopii hyvin kesälajien edustajille kauden päätteeksi.

Virkiän valmentajakerhon perustaminen ja eri lajien välinen yhteistyö Lapuan Virkiän yksi heikkous ja ongelmakohta on ollut lajien eriytyneisyys ja ”poteroituminen”. Ollaan ikään kuin omia erillisiä itsenäisiä seuroja saman Virkiä nimen alla. URHEA-hankkeen kautta myös tähän on pyritty vaikuttamaan ja luomaan enemmän yhteisöllisyyttä ja Virkiä-henkeä. Tästä yhtenä toimenpiteenä on ollut Virkiän valmentajakerhon perustaminen ja kokoontuminen yhteen säännöllisin väliajoin, niin että eri lajien edustajat ja valmentajat pääsevät vaihtamaan mielipiteitä ja luomaan yhteistyötä. Yhteistyötä Virkiän eri lajien kanssa on ollut muun muassa yleisurheilujaoston kanssa yhteisten Kuortaneen juoksuharjoitusten ja leirien muodossa. Kaikille Virkiän lajeille oli perjantai-iltaisin tarjolla yhteinen palloiluhöntsäharjoitus, jossa pelailtiin rennolla fiiliksellä. Hankkeen projektipäällikkö on pitänyt myös Virkiän jalkapalloilijoille juoksuharjoituksia syksyllä 2017. Virkiän yhteiset pitkät vaellukset sunnuntaisin Hiihtomajalla ovat olleet kaikille virkiäläisille avoimia. Virkiän eri jaostojen tarkoitettu yhteisleiri järjestettiin Kuortaneella 2.-4.12.2016. Tähän otti osaa jalkapallon, suunnistuksen ja yleisurheilun edustajia. Virkiän kaikille lajeille tarkoitettu yhteinen suurleiri Kuortaneen urheiluopistolla kesäkuussa 2017 jäi toteutumatta vähäisen kiinnostuksen takia. Tämä osoittaa kuinka syvälle lajien eriytyminen on päässyt kehittymään ja muutokset eivät tapahdu hetkessä. Toisaalta myös tämänkaltaisten monien lajien yhteisten suurleirien aika taitaa olla jo takanapäin, eikä niihin löydy enää kiinnostusta nuorten keskuudessa. Virkiän eri lajien välistä yhteistyötä on käynnistetty valmentajakerhon toimesta ja jatkossa on tarkoitus edelleen järjestää sekä yhteisiä harjoituksia että valmentajavaihtoa eri lajien välillä. Tavoitteena on jatkossa saada eri urheilulajien edustajat paremmin samoihin yhteisiin harjoituksiin sekä saamaan hyödyllistä oppia ja tietoutta muista lajeista omaan harjoitteluun ja valmennukseen. Virkiän urheilutoimenjohtaja tulee jatkossa pitkälti vastaamaan eri lajien välisestä yhteistyöstä ja hankkeen aikana projektipäällikkö on ollut luomassa hänen kanssaan toimintamalleja. Yhteisöllisyyttä ja Virkiä-henkeä on pyritty parantamaan Virkiä-päivillä, joka on toiminut eri lajien esittelytilaisuutena ulkopuolisille sekä Virkiän oman väen tutustumisena seuran muihin lajeihin. Varsinkin toisena vuotena tämä sai virkiäläiset hyvin aktivoitumaan mukaan yhteiseen tapahtumaan ja yhteistyöhön.


14

URHEA-hanke loppuraportti

Yhteistyö Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Yhteistyötä on tehty myös Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. URHEA-hanke järjesti seurakuntalaisille perjantaiiltaisin miehille ja pojille tarkoitettua liikuntakerhoa syksystä 2016 kevääseen 2017 saakka. Hanke oli myös mukana järjestämässä seurakunnan hyvinvointiiltaa syyskuussa 2018, jossa puhujana oli suunnistuksen maailmanmestari Jani Lakanen ja paikalla oli mukavat 50 kuulijaa. Hankkeen toimesta tapahtumassa oli kehonkoostumusmittausta, joka sai myös hyvin osallistujia. Helmikuussa 2018 URHEAhanke oli mukana järjestämässä Matinpäivän hiihtoja, jossa tuomiorovasti Matti Salomäki haastoi ihmisiä hiihtämään ja osallistumaan hiihdetyillä kilometreillään Yhteisvastuu-keräykseen. Tämä tapahtuma keräsi myös mukavan 50-päisen osallistujajoukon aamun kovista pakkasista huolimatta.

Voitilanjärven retkiluistelurata ja retkiluistelupäivä Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda myös kokonaan uusia liikuntapaikkoja ja Voitilanjärven retkiluistelurata on juuri tällainen. Projektipäällikkö kävi keskusteluja kaupungin liikuntatoimen kanssa ja nopeasti päästiin yhteisymmärrykseen, että rata olisi mahdollista toteuttaa. Käytännössä radan tekeminen hoidettiin niin, että URHEA-hanke löysi radalle auraajan ja liikuntatoimi maksoi hänelle polttoainekorvaukset. Radalla oli pituutta 1,4 kilometriä ja se osoittautui heti todella suosituksi. Voitilanjärveä retkiluisteluradan paikkana puolsivat erinomainen sijainti ja tavoitettavuus sekä var-


URHEA-hanke loppuraportti

15

mat ja turvalliset jääolosuhteet. Rata oli talvella 2018 käytössä hieman yli kaksi kuukautta tammikuun lopusta aina huhtikuun alkuun saakka ja siellä kävi useita satoja eri luistelijoita luistelemassa talven aikana. Retkiluisteluradalla järjestettiin myös retkiluistelupäivä hiihtoloman aikaan sunnuntaina 25.2.2018 jolloin oli mahdollista testata ja vuokrata retkiluistimia sekä saada luisteluopetusta. Myös tavallisten lumikenkien sekä liukulumikenkien vuokraaminen oli mahdollista. Aisaparin Kestävät kylät hanke oli mukana tarjoamassa lapsille lumiukkojen tekoa. Retkiluistelupäivätapahtuma oli menestys ja päivän aikana paikalla kävi noin 130-150 ihmistä. Voitilanjärven retkiluistelurata on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteistyöllä ja luovuudella saadaan kokonaan uusi liikuntapaikka tehtyä todella edullisella hinnalla.

Yläkoulun liikuntakysely URHEA-hanke toteutti toukokuussa 2017 liikuntakyselyn Lapuan yläkoulun oppilaille kartoittamaan heidän liikkumistaan ja liikuntatottumuksiaan. Liikuntakysely pohjautui valtakunnalliseen LIITU-tutkimuksen (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) kyselyyn, näin pääsimme vertaamaan Lapuan tuloksia valtakunnallisiin lukuihin esittämällä osin samoja kysymyksiä.

Yhteenvetoa: Kaiken kaikkiaan kysely antaa jopa odotettua positiivisemman kuvan lapualaisten nuorten liikkumista. On varsinkin ilo havaita, että liikunta ja urheilu ovat nuorille hyvin tärkeitä ja että hyvä terveys ja terveet elintavat ovat nuorille tärkeitä ja on yllättävän positiivinen asenne liikuntaan. Liikuntamäärissä Lapualla liikutaan suunnilleen saman verran kuin muualla Suomessa, mutta liikuntasuosituksista jäädään (vähintään 1-2 tuntia päivässä) kuitenkin selvästi joka ikäluokalla. Ja Lapua noudattelee valtakunnallista kehitystä, että 7. luokkalaiset liikkuvat enemmän kuin 8.-9.luokkalaiset. Lapualaiset nuoret osallistuvat urheiluseuratoimintaan paljon ja ahkerammin kuin LIITU-tutkimuksen valtakunnallisissa tuloksissa. Lapualla yleisintä on osallistua urheiluseuratoimintaan 2-3 kertaa viikossa, kun se muualla Suomessa on 4-5 kertaa viikossa. Lapualaisia urheiluseuroja voisikin kehottaa viikoittaisten harjoitusten määrää tai entistä enemmän jopa ohjata nuoria myös muiden lajien pariin. Yhden lajin harrastajia on iso osa. Huomioitavaa on se, että vain noin 30 % o kilpailullisia tavoitteita seuratoiminnassa. Kansanterveyden kannalta tämä on toisaalta hyvä juttu, että on terveysliikunnallisia lähtökohtia. Koulupäivien aikainen liikunta on tärkeää, siksi myös koululla on erittäin tärkeä rooli nuorten liikuttajana koulupäivän aikana. Erilaiset liikunnalliset tunnit ja liikuntakerhot ovat äärimmäisen tärkeää ja myös koulupihan liikuntapaikkoja kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. 9.luokkalaisten osuus jäi tässä kyselyssä pieneksi päällekkäisyyksien vuoksi. Suosittelemme, että vastaavaa kyselyä tehdään jatkossa säännöllisesti esimerkiksi viiden vuoden välein, niin saadaan vertailupohjaa kehitykselle Lapualla.


16

URHEA-hanke loppuraportti

Muuta toimintaa Hanke on järjestänyt myös muuta monenlaista toimintaa sekä osallistunut yhteisiin tapahtumiin. Seuraavassa listausta näistä tapahtumista. Kaupungin Unelmat liikkeelle -tapahtumaan syyskuussa 2016 osallistuminen monen tapahtuman (leimausrata, suunnistus, sauvakävely) voimin. Kaupungin perheliikuntatapahtumaan Patruuna-Areenalla osallistuminen suunnistuksen leimausradalla lokakuussa 2016 ja 2017. Melontaretki Lapuanjoelle kesäkuussa 2017. URHEA:n aikuisten harrastepalloilukerho 2016–2017. Kuntolentopallokerho kaudella 2017–2018 yhdessä Lapuan Ponnistuksen ja Virkiän lentopallojaoston kanssa. Voimat yhdistämällä saatiin yksi toimiva vuoro aikaiseksi aiemmin kunkin tahon tuskaillessa osallistujapulan kanssa. Lakiamessut Patruuna-Areenalla elokuu 2016 ja 2017. URHEA-hanke mukana Virkiän esittelypisteellä sekä lasten leimausradalla. Unelmien liikuntapäivään 10.5.2017 osallistuminen sauvakävelytapahtumalla. Maailman suunnistuspäivään osallistuminen Iltarastien järjestämisellä 24.5.2017. Villiinny keväästä (Suomen luontopäivät tapahtumia) valokuvauspatikoinnin järjestäminen la 20.5.2017 Simpsiöllä yhdessä kansalaisopiston Mediapajan kanssa. Marraskuussa 2017 URHEA-hanke mukana järjestämässä keskustelutilaisuutta jokamiehenoikeuksista yhdessä Aisaparin Kestävät Kylät-hankkeen kanssa. Paikalla oli puhumassa mm. Suomen Suunnistusliiton ja Metsähallituksen edustaja. Virkiän varustepörssi Facebook-kirpputori ryhmän perustaminen käytettyjen urheiluvälineiden myymiseen ja ostamiseen ja sitä kautta vähentämään urheilusta ja liikunnasta aiheutuvia kustannuksia. Usean lajin URHEA-kuntoklubi ei sellaisenaan lähtenyt toimimaan Lapualla, vaan ihmiset olivat enemmän kiinnostuneista yhden lajin toiminnasta kerrallaan. Siksi kuntoklubista päätetiin luopua hankkeen aikana.


URHEA-hanke loppuraportti

17


18

URHEA-hanke loppuraportti

4.2.2. Aikataulu Hankkeen alkuperäinen toiminta-aikataulu oli 1.1.2016-31.12.2017, mutta hankkeelle haettiin jatkoaikaa 30.6.2018 saakka. Hanke valmistui 31.5.2018. Muuten toiminta on ollut suunnitelman mukaista niin toiminnaltaan kuin kustannuksiltaankin.

4.2.3. Resurssit Hankkeen vastuullinen organisaatio oli Lapuan Virkiä ry ja hankkeen yhteyshenkilönä toimi projektipäällikkö Tero Viljanen ja vastuuhenkilönä seuran puolelta Ilpo Pajula. Projektipäällikkö vastasi hankkeen käytännön toiminnasta, tapahtumista ja tiedotuksesta ja sai apua tarvittaessa projektiryhmältä sekä Lapuan Virkiältä esimerkiksi eri tapahtumien järjestelyissä. URHEA-hankkeen tiedotus oli säännöllistä ja kattavaa ja ihmiset saivat hyvin tietoa hankkeen tapahtumista. URHEA-hankkeella oli omat kotisivunsa Virkiän suunnistusjaoston kotisivujen yhteydessä. Lapuan Sanomissa julkaistiin säännöllisesti ilmoituksia sekä ennakkojuttuja ja varsinaisia tapahtumajuttuja. Viimeisen vajaan vuoden aikana hyödynnettiin myös uutta Lapualla ilmestyvää ViikkoMainos-ilmaislehteä. Hanke hyödynsi myös sosiaalista mediaa ja varsinkin Facebookia, jossa käytettiin myös maksullisia mainoksia eri tapahtumien esille tuomiseksi. Myös perinteisiä ilmoitustauluja käytettiin eri puolilla Lapuaa.

Jani Lakanen hyvinvointipäivässä.

4.2.4. Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteuttajana oli Lapuan Virkiä ry. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö Tero Viljanen 13.6.2016-31.5.2018 välille. Hankkeelle perustettiin projektiryhmä, johon tuli edustajat Lapuan Virkiältä, Lapuan kaupungilta ja muilta osallistuvilta tahoilta. Hankkeen projektiryhmä seurasi hankkeen etenemistä ja se kokoontui säännöllisesti noin kolmen kuukauden välein. Projektiryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Virkiän puheenjohtaja Sami Latomäki, hankkeen vastuuhenkilö Ilpo Pajula, Virkiän suunnistusjaoston puheenjohtaja 2016-2017 aikana Pekka Himanka, Virkiän suunnistusjaoston rahastonhoitaja ja puheenjohtaja 2018 Martti Vaurio, Virkiän suunnistusjaoston jäsen Jouko Vuolle, Virkiän yleisurheilujaoston puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö Hannu Tuuri, Virkiän hiihtojaoston puheenjohtaja Juha Porre ja Lapuan kaupungin vs. liikuntatoimenjohtaja Seppo Saranpää.

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus URHEA-hanke sai 90 % tuen Aisaparilta ja kustannusarvio oli kaikkiaan 100 000 euroa arvonlisäverollisena. Toteutuma oli lopulta noin 98 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio muodostui seuraavasti: Osa-aikainen projektipäällikkö n. 2 vuodeksi + sotu Flat-rate 24 % Ostopalvelut Muut kulut

62 300 euroa 14 952 euroa 20 000 euroa 2 748 euroa


URHEA-hanke loppuraportti

19

4.2.6. Raportointi ja seuranta Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut keskimäärin kolmen kuukauden välein ja kaikkiaan yhdeksän kertaa. Projektipäällikkö on toiminut kokousten asioiden esittelijänä. Hankkeen toteutumisesta on raportoitu hankepäätöksessä edellytetyllä tavalla, laajuudella ja aikataululla puolivuosittain. Tiedotus on ollut säännöllistä ja jatkuvaa koko hankkeen ajan.

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit Nuorten aktivointi liikkumaan enemmän on haasteellista tämän päivän yhteiskunnassa ja varsinkin liikkumattomien saaminen liikkumaan on kovan työn takana. Tämä oli tiedossa hanketta käynnistettäessä. Hankkeessa onnistuttiin luomaan toimintamalleja ja eväitä kuntalaisten liikuttamiseksi, mutta hanke koki myös haasteita ja vaikeuksia esimerkiksi yläkoululaisten liikuttamisen kohdalla. Positiivinen asenne oli kuitenkin avainsana ja kaikki pienikin liikunta ja jokaisen ihmisen saaminen liikkumaan edes hetkeksi ja satunnaisesti tulee nähdä hankkeen positiivisena saavutuksena.

4.3.Yhteistyökumppanit Hanke on tehnyt tiivistä työtä eri toimijoiden kanssa. Näitä ovat olleet Lapuan Virkiän eri jaostot, Lapuan kaupunki ja liikuntatoimi, Lapuan Tuomioseurakunta, Lapuan Ponnistus, Lapuan kansalaisopisto, Lapuan eri koulut. Myös yhteistyö Aisaparin kanssa on ollut hyödyllistä ja hedelmällistä ja apua on aina ollut saatavilla. Yhteistyötä on tehty myös Aisaparin eri hankkeiden kanssa ja varsinkin Kestävät Kylät hankkeen kanssa, jonka projektipäällikön Aana Vainion kanssa yhdessä järjestetyt tapahtumat ovat onnistuneet mainiosti.


20

URHEA-hanke loppuraportti


URHEA-hanke loppuraportti

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hanke on toiminut ennen kaikkea Lapualla, mutta sen vaikutukset ovat ulottuneet myös lähikuntiin saakka. Hanke on saanut runsaasti näkyvyyttä ja myös liikunnasta ja urheilusta vähemmän kiinnostuneet ovat varmasti huomanneet hankkeen olemassaolon Lapualla. Liikunnan ja urheilun esille tuominen on tärkeä osa ohjaamisessa liikunnallisempaan elämäntapaan. Samoin kynnys liikunnan aloittamiseen on tehtävä mahdollisimman matalaksi. Hankkeen ehdottomia positiivisia tuloksia on se, että hankkeen aikana toteutettiin todella paljon erilaisia liikuntatapahtumia ja ihmiset pääsivät osallistumaan ja tutustumaan moniin eri lajeihin. Hyvänä esimerkkinä toimii Lapuan ennen niin vahvan hiihtotoiminnan henkiin herättäminen monen vuoden hiljaiselon jälkeen. Lasten ja nuorten liikkumattomuus on vakava koko Suomea käsittävä valtakunnallinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Parhaiten tätä vastaan pystytään paikallistasolla toimimaan mahdollisimman laajalla rintamalla yhteistyötä tehden. Tämä on ollut hankkeen punaisena lankana ja toimintamallina koko ajan. Yhdistämällä voimavaroja saadaan huomattavasti enemmän aikaiseksi kuin että jokainen toimija toimisi vain tahollaan. Esimerkkeinä yhteistyöhön perustuvasta toimintamallista ovat Lapuan liikuntatyöryhmän perustaminen sekä yhteistyön käynnistäminen Virkiän eri lajien välillä. Tässä URHEA-hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Virkiän kehitysjohtajan ja nykyisen urheilutoimenjohtajan Pete Suonpään kanssa ja yhdessä olemme tehneet toimenpiteitä ja luoneet toimintamalleja paremman yhteisöllisyyden luomiseksi Virkiässä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Virkiä-päivä, joka toimii paitsi lajiesittelynä ulkopuolisille myös seuran sisäisen yhteisöllisyyden rakentajana. Lapua sai hankkeen ansiosta myös kokonaan uuden liikuntapaikan todella edullisesti eli Voitilanjärven retkiluisteluradan, joka sai heti ensimmäisenä talvena todella hyvän suosion. Uusina liikuntapaikkoina voidaan mainita myös alakouluille valmistuneet uudet koulusuunnistuskartat, jotka mahdollistavat suunnistuksen opetuksen koululaisille jatkossa huomattavasti paremmin.

21


22

URHEA-hanke loppuraportti

5.Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hanke on luonut erilaisia toimintamalleja ja palveluita, joista on tarkoitus tehdä pysyviä. Lapuan liikuntatyöryhmä tulee jatkossa olemaan keskeisessä roolissa liikunnan ja urheilun edunvalvojana Lapualla. Tarpeeksi vaikuttava ja monialainen työryhmä pystyy parhaiten yhteistyössä vastaamaan liikkumattomuuden haasteisiin. Ajatuksena on, että jatkossa työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Lapuan kaupungin liikuntatoimen kanssa. Seniorien kuntokävelystä on tarkoitus tehdä liikuntatoimen pysyvä liikuntaryhmä talvikaudella Patruuna-Areenalla. Retkiluistelurata Voitilanjärvellä saavutti heti suuren suosion ensimmäisenä talvena ja tämänkaltaiselle liikuntapaikalle ja liikuntamuodolle on tilausta. Siksi tulee varmistaa, että rataa tehdään jatkossakin tulevina talvina yhteistyössä Virkiän ja liikuntatoimen kanssa. Virkiän urheilutoimenjohtaja on varmistamassa, että yhteistyö Virkiän eri lajien välillä toimii jatkossakin ja valmentajakerho kokoontuu säännöllisesti ja yhteisöllisyyttä rakennetaan entisestään. Virkiän suunnistusjaostolle on myös kaavailtu seuravalmentajan toimea ja tämä seuravalmentaja pystyisi ottamaan osan URHEA-hankkeen toiminnasta hoitaakseen jatkossa. Sopiva jatkotoimenpide olisi myös lapualaisten urheiluseurojen ja yhdistysten yhteinen yhteishanke lasten ja nuorten aktiviteettien järjestämiseksi esimerkiksi iltapäiville sekä heidän aktivoinnin jatkamiseksi. Tämä toteutuisi parhaiten yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisotoimien sekä koulujen kanssa.

6.Allekirjoitus ja päiväys Lapualla 25. toukokuuta 2018

Sami Latomäki Sami Latomäki Lapuan Virkiä ry. puheenjohtaja Projektiryhmän puheenjohtaja

Ilpo Pajula Ilpo Pajula Hankkeen vastuuhenkilö Lapuan Virkiä ry.


Plussat ja miinukset: Retkiluistelurata hyvä esimerkki uudesta liikuntapaikasta, joka saavutti heti hyvän suosion. Toteutettiin todella paljon erilaisia liikuntatapahtumia ja ihmiset pääsivät osallistumaan matalan kynnyksen tapahtumiin ja tutustumaan moniin eri lajeihin. Lapuan hiihtotoiminnan uudelleen henkiin herättäminen. Virkiän eri lajien yhteistyön lisääminen ja yhteisöllisyyden herättäminen. Hankkeen saama näkyvyys ja tavallisten kuntalaisten innostaminen liikkumaan. Lapuan liikuntatyöryhmän perustaminen. Liikkumattomien lasten ja nuorten osuus, yläkoululaisten liikuttamisen haasteet. Lajien välinen ”poteroituminen” ja eriytyminen toisistaan Virkiässä lähtötilanteessa. Useamman lajin URHEA-kuntoklubin saama heikko suosio ja siitä luopuminen hankkeen aikana. Hankkeen kesto. Kaksi vuotta minimiaika pitkäkestoisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Tämänkaltaisille pitkän tähtäimen vaikutuksiin pyrkiville hankkeille sopiva kesto olisi jopa viisi vuotta. Laadukkaiden valmennusseminaarien heikot osallistujamäärät pettymys.

Esitettyjä jatkotoimenpiteitä ja toimintamalleja: Lapuan liikuntatyöryhmä keskeisessä roolissa liikunnan ja urheilun edunvalvojana Lapualla. Virkiän valmentajakerhon säännöllinen kokoontuminen eri lajien yhteistyön ja kehittämiseksi. Virkiän urheilutoimenjohtaja ja tuleva seuravalmentaja yhteistyön ja yhteisöllisyyden jatkuvuuden varmistajina. Urheiluseurojen ja yhdistysten yhteinen yhteishanke lasten ja nuorten aktiviteettien järjestämiseksi ja liikuttamiseksi yhteistyössä kaupungin kanssa. Aloitettujen toimintojen kuten, seniorien kuntokävelyn ja Voitilanjärven retkiluisteluradan ylläpidon turvaaminen jatkossakin. Yläkoulun liikuntakyselyn toteuttaminen säännöllisesti tulevaisuudessa liikunnan määrän kehittymisen selvittämiseksi.


ALPPI HIIHTO JALKAPALLO JÄÄKIEKKO KUNTOURHEILU LENTOPALLO PAINI PESÄPALLO SUUNNISTUS UINTI YLEISURHEILU SALIBANDY

LAPUAN VIRKIÄ

LIIKETTÄ HYVÄSSÄ SEURASSA

Yhteystiedot Lapuan Virkiä Asemakatu 6 62100 LAPUA Puh. 06 433 1811 virkia@lapuanvirkia.fi

Profile for Aisapari ry

URHEA loppuraportti 2018  

Lapuan Virkiän URHEA-hankkeen loppuraportti. Rahoittaja Leader Aisapari / Maaseuturahasto

URHEA loppuraportti 2018  

Lapuan Virkiän URHEA-hankkeen loppuraportti. Rahoittaja Leader Aisapari / Maaseuturahasto

Advertisement