Page 1

ÐÒÈ Å Ô Î ÒÎÏ

îò 01.12.2010 äî 01.02.2011

Satellite C660-17G

+

ÐÚÊ

ÏÎÄÀ

809ëâ.

Ïðîöåñîð Intel Duo T3500 2.10 GHz / 800 MHz, 1 MB L2 Ïàìåò 2048 MB DDR3 RAM 1066 MHz Òâúðä äèñê 320 GB 5.4 krpm Îïòè÷íî óñòðîéñòâî DVD Super Multi Äèñïëåé 15.6" Toshiba TruBrite HD TFT, 16:9, LED (1366x768) Âèäåî Intel GMA Web êàìåðà VGA Webcam-0.3 Äåòàéëè: ×åòåö íà êàðòè,Free DOS

HP 625 XN606ES

777ëâ.

Ïðîöåñîð AMD Athlon II Dual-Core P320 2.10 GHz, 1 MB L2 Ïàìåò 2GB 1333 MHz DDR3 / max. 8192 MB Òâúðä äèñê GB 320 GB Îïòè÷íî ó-âî SATA DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Drive Äèñïëåé 15.6" LED-backlit HD 16:9 Bright View (1366x768) Âèäåî Integrated ATI Radeon HD 4200 Web êàìåðà 2 MP webcam Äåòàéëè:×åòåö íà êàðòè,ExpressCard,Linux ÏÎÄÀÐÚÊ

Dell Inspiron N5030- DELL00503

833ëâ.

Å Ò Å Ò Ò Å Ñ ß Î Ï ÂÈ ÍÎ

Ïðîöåñîð Intel Dual Core T4500 2.30 GHz / 800 MHz, 1 MB L2 Ïàìåò, MB 2048 MB 1333 MHz DDR3 Dual Channel Òâúðä äèñê, GB 500 GB Serial ATA 5.4 krpm Îïòè÷íî óñòðîéñòâî 8X DVD+/-RW Drive including software Äèñïëåé, inch 15.6" High Definition (1366x768) WLED Âèäåî Intel GMA 4500MHD Web êàìåðà Integrated 0.3 Mega Pixel Camera Äåòàéëè: ×åòåö çà êàðòè,Free DOS

Fujitsu Lifebook Ah530 Ïðîöåñîð Intel Pentium P6100 2.00 GHz, 3 MB L2 Ïàìåò 3GB DDR3, 1066MHz, PC3-8500 Òâúðä äèñê 320 GB SATA 5.4 krpm Îïòè÷íî óñòðîéñòâî DVD+/-RW Äèñïëåé 15,6"(39.62 cm) HD(1366x768), LED glossy Âèäåî Int. Intel HD Graphics Web êàìåðà 1.3MP

939ëâ.

Ñòîêè íà êðåäèò

LEADER Computers TOP CATALOG  

TOP CATALOG 01.12.-01.02.20010

LEADER Computers TOP CATALOG  

TOP CATALOG 01.12.-01.02.20010

Advertisement