Page 1

Loudoun County Public Schools

Where We Empower All Students to Make Meaningful Contributions to the World. Photos featured were taken in the 2020-2021 school year following mask guidelines at that time.


‫ت‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون‬ ‫ﻣﺪارس‬ ‫ت‬ ‫دﻓ� ��ﺮﺳﺖ‬ ‫‪21000 Education Court‬‬ ‫‪Ashburn, Virginia 20148‬‬ ‫‪(571) 252-1020‬‬

‫دا�ﺶ آﻣﻮزان و اوﻟ�ﺎی ﮔﺮا�‪:‬‬ ‫ت‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ بﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� ‪ 2022-2021‬ﺧﻮش آﻣﺪ‬ ‫در ﻣﻘﺎم ��ﺮﺳﺖ ﻣﺪارس‬ ‫بﮕ��ﻢ‪.‬‬ ‫گ‬ ‫بﺎ ﮔﺬراﻧﺪن �ﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎل د�ﮕﺮ ‪ ،‬ﻣﺎ اذﻋﺎن دار�ﻢ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪ� ﻫﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ ‪ COVID-19‬ﺑﺮای ﻫﻤ�ﺸﻪ‬ ‫ﮔ�ی را ﺗﺠ��ﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿ� ﮐﺮدە اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن دا�ﺶ آﻣﻮزان ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ و دوﺳﺘﺎن ﻫﺴت�ﻢ ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن و اﺛﺮات ﻫﻤﻪ ی‬ ‫ی‬ ‫ﮐﺮدە اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� در �ا� ﺷهﺮﺳﺘﺎن ‪ ،‬بﻪ ﻣﺎ �ﺎدآوری � ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫بﺎ اﺳﺘﻘبﺎل ﻣﺠﺪد دا�ﺶ آﻣﻮزان از کﻼس درس و ﻣﺤ�ﻂ ﻫﺎی‬ ‫ﺑن ت‬ ‫‪LCPS‬از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼ�� در ی ف‬ ‫ﺑه��ﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ بﺎ�ﺪ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎر دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد بﻪ آﻧهﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨ�ﻢ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺑهﺮە را‬ ‫آﻣﻮز� ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ � ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤکﺎری بﺎ �ﮑﺪ�ﮕﺮ کﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دا�ﺶ آﻣﻮز از ﺗﺠ��ﻪ‬ ‫بﺑ�د‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ش‬ ‫���ﻪ ﺣﻘﻮق ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣ��ﻮط بﻪ رﻓﺘﺎر دا�ﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﺸﺨﺺ � ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ دا�ﺶ‬ ‫آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ را �ﺸ��ﻖ � ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻫﺎی دا�ﺶ آﻣﻮز )‪" (SR & R‬را بﺎ �ﮑﺪ�ﮕﺮ و در ﺻﻮرت‬ ‫تن‬ ‫داﺷن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال بﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ بﺨﻮاﻧﻨﺪ و در ﻣﻮرد آﻧهﺎ بﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪارس ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن و ارﺗﻘﺎء �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ث‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﻣﺜبﺖ ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢ و ا�ﻤﻦ ‪ ،‬ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد‪ .‬راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻂ ش‬ ‫ﻣ� ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ‪،‬‬ ‫آﻣﻮز� و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی را اراﺋﻪ � دﻫﺪ ‪ ،‬در وب ﺳﺎ�ﺖ ‪ LCPS‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﺟﺰﺋ�ﺎت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫یض‬ ‫ﺣﻘﻮ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎ�ﻨﺎن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫ﻣهﻤ��ﻦ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ را�گﺎن ﻋﻤﻮ� �� از‬ ‫ﺗﻀﻤن ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دار�ﻢ‬ ‫بﺎﻻﺗ��ﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺷﺨ� از ﻃﺮف دا�ﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ بﺎﺷﺪ‪ .‬کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺘﻌهﺪ ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ بﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤکﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی‬ ‫ﻣکﺎﻧهﺎی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن � ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻ� ﺧﻮد را بﻪ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻣﺎ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و آﻣﻮزش در �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫اﻧﮕ� اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ‪ ،‬ا�ﻤﻦ ‪ ،‬ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨﻨﺪە و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ی‬ ‫بﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� ﻣﻮﻓﻖ ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫دﮐ� اﺳکﺎت ز�گﻠﺮ ��ﺮﺳﺖ ﻻودن ت‬ ‫کﺎﻧی‬

‫ﻓهﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫کﻠ�ﺎت ﺣﻘﻮق دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی اﺻ�‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎم دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺰرﮔﺴﺎل‬ ‫ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮرای دا�ﺶآﻣﻮزی )‪(SCA‬‬ ‫ﻏ�ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در�‬ ‫ﮔﺮوەﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزی ی‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی‬ ‫اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ی‬ ‫ﻣ�ف ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ‪ ،‬ﺳ�گﺎر ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��‪ ،‬و دﺳﺘگﺎەﻫﺎی و�ﭗ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻏﯿبﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن در ﻃﻮل روز ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺟ�ان کﺎر ﻣﺪرﺳﻪ بﻌﺪ از ﻏﯿبﺖ‬ ‫ب‬ ‫ﺗﺄﺧ�‬ ‫ی‬


‫ﻣﺪرﺳﻪ ﮔ��ﺰی‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻣ��ﻮط بﻪ اﺗ��ﻮس‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮ� اﺗ��ﻮس‬ ‫ﺳﻮار ﺷﺪن بﻪ اﺗ��ﻮس‬ ‫رﻓﺘﺎر در اﺗ��ﻮس‬ ‫ﺗﺮک اﺗ��ﻮس‬ ‫اﻃﻼﻋ�ﻪ ت ف‬ ‫�ﺎﻓن ﮐﻮدک ﺑﺮای آﻣﻮزش و�ﮋە‬ ‫ﻧﻈﺮات و ﺷکﺎ�ﺖﻫﺎ‬ ‫ض��ﻪﻫﺎی ﻣﻐﺰی‬ ‫رﻗﺺ‬ ‫اﻧﻀبﺎط‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎورە‬ ‫بﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از اﻣﺘ�ﺎزات ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫اﺧﺮاج از کﻼس‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بﺎ اﺗ��ﻮس‬ ‫ﻣﺤﺪود�ﺖ در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬


‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ‬ ‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ بﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗبﺎ� ﻧﺪارد‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ��ﺮﺳﺖ‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری بﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﺪ�ﻞ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫ن‬ ‫ﻃﻮﻻی ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ‬ ‫اﺧﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان اﺧﺮاج ﺷﺪە �ﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻ�ﺪ�ﮕﺮ‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ در ﺗکﻠ�ﻒ وا�ﺬار ﺷﺪە‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻟبﺎس‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﻣﺠﻮز اﺿﻄﺮاری‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی ض‬ ‫ا�ﻤی اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت‬ ‫دﻋﻮا ﮐﺮدن‬


‫ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ�‬ ‫ﮔﻮی‬ ‫آزار‪/‬زور ی‬ ‫ﺗﻮﻫنﻫﺎی ﻧﮋادی و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻔﺮتﭘﺮ ن‬ ‫ین‬ ‫ا�ی‬ ‫پﺎﺳﺦ دادن بﻪ‬ ‫بیﺧﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﺻﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻮادث و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷ�‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن‪/‬پﻠ�ﺲ‬ ‫ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ‬ ‫اﻧتﺸﺎر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺎو�ﺮ‬ ‫دارو‬ ‫داروی �ﺴﺨﻪدار‬ ‫داروی بﺪون �ﺴﺨﻪ‬ ‫ن‬ ‫ﻃﻮﻻی‬ ‫داروﻫﺎی ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� روزاﻧﻪ‬ ‫داروﻫﺎی ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﺑ�ﺶ از �ﮏ روز و ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ�‬ ‫بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺲ از ﺟﺮا� �ﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ بﻪ اورژا�ﺲ‬ ‫ار�ﺶ‬ ‫دﻗﺎﯾﻖ ﺳﮑﻮت‬ ‫وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری و پﺎرک ﮐﺮدن‬


‫ﻋﺪم ﺗبﻌ�ﺾ‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�‬ ‫اﻧ�اف از اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫�‬ ‫اﻧ�اف از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﺎص‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺪردای‬ ‫�ﺸﮑﺮ و‬ ‫ن‬ ‫روزرﺳﺎیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫بﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫اﻋﻼم ﺗﻌهﺪ‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻨ�ع‬ ‫ین‬ ‫ﺪ�ﺪآﻣ� �ﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴ�‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺗه‬ ‫اﺧﻼل در ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ اﻣﻮال‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺷﺨ�‬ ‫ﭘ�ﮕﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ دﻟ�ﻞ �‬ ‫ﺑﺮ� از ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ش‬ ‫���ﺎت‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬


‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺧﺎﻧﻮادە و ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� )‪(FERPA‬‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻫﺠﺪە ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ارز�ﺎی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎنﻫﺎی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ )‪(VHSL‬‬ ‫ﻟ�ﮓ ی‬ ‫ﺳﻼح‬ ‫ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪A‬‬ ‫ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪B‬‬ ‫اﺳتﺜﻨﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻼح‬ ‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎت‬ ‫ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪A‬‬


‫ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪B‬‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی اﻣﻦ‬ ‫ﮔﺰارش دادن بﻪ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ارﺟﺎع‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ A‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪارس و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ B‬ﭘ�ﮕﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ دﻟ�ﻞ �‬ ‫ﺑﺮ� از ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اﻣﻀﺎ‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎ�ﻢ‬ ‫ﮐﺘﺎبﭽﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان )‪ (SR&R‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺧﻼﺻﻪای از راﯾﺞﺗ��ﻦ‬ ‫ﺑﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬بﻪ ﻣﻨﻈﻮر آ�ﺎ� کﺎﻣﻞ از اﻧﺘﻈﺎرات‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ و ﻗﻮا ی ن‬ ‫ﻧن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ‪،‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ بﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪە و رﻋﺎ�ﺖ ﺷﻮد‪� .‬ﺴﺨﻪ کﺎﻣﻞ و ﺟﺎری "ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪارس دو تﻟی‬ ‫ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون )‪ "(LCPS‬بﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در آدرس ‪ www.lcps.org/policyreivew‬ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬در ت‬ ‫�ﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳ ت�� بﻪ ت‬ ‫دﺳ�س اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اﺧﺘ�ﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤ� ﺑﺮای رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫در ﻣﺪارس و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘهﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و اﻧﻀبﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧهﺎ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮ ﻋهﺪە دارد‪.‬‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺷﻮد‪ ،‬بﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﻞ و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص و اﻣﻮال‬ ‫اﯾﻦ اﺧﺘ�ﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ی�‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن بﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺧﻮد در‬ ‫ﺗهﺪ�ﺪآﻣ� ﺑﻮدە و از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ض�وری دا�ﺴﺘﻪ �ﺷﻮد‪ .‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫دﺳت�ﺎئ بﻪ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀبﺎط ﺷﺨ� و ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪن بﻪ ﺷهﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖپﺬﯾﺮ آ�ﺎە‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ کﻤﮏ و �ﺸ��ﻖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای‬ ‫ب‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدە و بﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺎزە دادە اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن در ﻣﻮاﻗﻊ ز�ﺮ در ﻣﻮرد دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪو�ﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ و‬

‫اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد‪ :‬در ﻃﻮل روز ﻣﺪرﺳﻪ؛ در ﻫﻨگﺎم ت ف‬ ‫رﻓن بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ بﺎزﮔﺸﺖ از آن‪ ،‬ﺧﻮاە دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﺻﻮرت ﭘ�ﺎدە ﺑﺮود‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈﺮ �ﺎ‬

‫ﺳﻮار اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﺷﺨ� ﺷﻮد؛ و در ﺣﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ش�ﮐﺖ �ﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ین‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن در ﻣﻮرد دا�ﺶآﻣﻮز نای اﻋﻤﺎل �ﮔﺮدد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آﻧهﺎ در‬ ‫ﻗﻮاﻧن‬ ‫ﭘ�ﺪا �ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻪ در ﻣکﺎن‪ .‬اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ و‬ ‫ﻫﺮ زﻣﺎن و ف‬ ‫ﻣکﺎی در ﻣﺄﻣﻮر�ﺖ �ﺎ ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺪارس‪ ،‬ف‬ ‫ا�ﻤی و رﻓﺎە دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬کﺎرﮐﻨﺎن �ﺎ اﻣﻮال اﺧﺘﻼل ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە �ﺎ ﻣﺎﻧﻊ آﻧهﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺸ��ﻖ �ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃ��ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ LCPS ParentVUE‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪ ParentVUE.‬بﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﻣکﺎن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫روزرﺳﺎی‬ ‫دﺳ�� بﻪ ﻧﻤﺮات‪ ،‬ﺣﻀﻮر‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗبﺎط از ﻃﺮف ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻣکﺎن بﻪ‬ ‫ﮐﻨﺎرەﮔ�یﻫﺎ و ﺗﺄﯾ�ﺪﻫﺎ را بﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ �دﻫﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ت‬ ‫دﺳ�� بﻪ ‪ ،ParentVUE‬بﺎ�ﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی را از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻮد در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دا�ﺶآﻣﻮز دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ بﻪ �ﮏ ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻧ�ﺎز دارﻧﺪ و �ﺲ از ورود بﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ف‬ ‫روزرﺳﺎی آدرس ا�ﻤ�ﻞ‪ ،‬ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻦ و‬ ‫�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ‪ ParentVUE‬ﺑﺮای بﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿ�ات و اﻧ�اف از اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺳﺎﯾﺮ دادەﻫﺎی ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ی‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃ��ﻖ ‪ ParentVUE‬از اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن ﻧﻈﺎ� اﻧ�اف‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺖﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن اﻣکﺎن ت‬ ‫ین‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ‪ LCPS‬اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫دﺳ�� بﻪ ‪ Schoology‬ﮐﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾ��ﺖ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ParentVUE.‬‬ ‫ی‬ ‫و ﺗکﺎﻟ�ﻒ در� دا�ﺶآﻣﻮزان را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادە اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺲ از ورود بﻪ ‪ Schoology‬از ‪� ،ParentVUE‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ دروس‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ در� و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ دروس ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺳ�ﺴﺘﻢ ‪ Schoology‬ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از‬ ‫ﻃ��ﻖ‪�https://portal.lcps.org/‬ﺎ از ﻃ��ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪/iOS‬اﻧﺪرو�ﺪ ﮐﻪ ‪ URL‬ﻣﻨﻄﻘﻪ آن ‪ https://portal.lcps.org/‬اﺳﺖ بﻪ‬ ‫�‬ ‫‪ ParentVUE‬ت‬ ‫دﺳ�� ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از ﻣﺪرﺳﻪ دا�ﺶآﻣﻮزﺗﺎن پﺑ�ﺳ�ﺪ �ﺎ بﻪ کﺎﻧﺎل ‪ ParentVUE‬وبﺳﺎ�ﺖ‬


‫�‬ ‫ت‬ ‫بﮕ��ﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪ .‬ا�ﺮ بﻪ ‪ ParentVUE‬دﺳ�� ﻧﺪار�ﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ بﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻤﺎس ی‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ را ش‬ ‫ین‬ ‫ﻣﻨت� و‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﭽﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان‪� ،‬ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎبﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی‬

‫ﺗﻮز� ــﻊ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ی ض‬ ‫ﺑن اﯾﻦ �ﺴﺨﻪ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﮐﺘﺎبﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد رﻋﺎ�ﺖ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪ در�ﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﭽﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز بﺎ�ﺪ از ﻃ��ﻖ ‪ ParentVUE‬بﻪ ﺻﻮرت ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﻮد‪� ،‬ﺎ بﺎ�ﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻇﺮف ﭘﻨﺞ )‪ (5‬روز �ﺲ از ش�وع ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدە و آن را بﻪ ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧ�ﺪ‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪە ﻓ هﺮﺳﺖ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ آﻧهﺎ را از ﻃ��ﻖ ‪ ParentVUE‬ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨ�ﺪ‪ ،‬بﻪ بﺨﺶ اﻧ �اف از‬ ‫ب‬

‫کﻠ�ﺎت ﺣﻘﻮق دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی اﺻ�‬ ‫ﻗﻮاﻧن ت‬ ‫یف‬ ‫ﻣﺸ�ک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ از آﻣﻮزش را�گﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ و‬ ‫ﺳﺎ�ﻨﺎن ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و ت‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻓﺪرال و ا�ﺎ تﻟی ﻗﺎبﻞ اﺟﺮا اﻋﻄﺎ � ﺷﻮد ‪� ،‬ف‬ ‫ﻣﺸ�ک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ و‬ ‫یض‬ ‫ﺗﻀﻤن � ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد ‪ ،‬رﻧﮓ ‪ ،‬ﻧﮋاد ﻣ� ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ‪ ،‬ﺟنﺴ�ﺖ ‪ ،‬بﺎرداری ‪ ،‬زا�ﻤﺎن �ﺎ ش�ا�ﻂ ﭘﺰﺷ� ﻣﺮﺗبﻂ ‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� ‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ‪ ،‬ﺳﻦ �ﺎ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧت��‪.‬‬ ‫ﺟنﺴﯿی ‪،‬‬ ‫ﮔ�ی‬ ‫ﻫ��ﺖ‬ ‫ﺟنﺴﯿی ‪ ،‬ﺟهﺖ ی‬

‫ﺗﻀﻤن ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ت‬ ‫دﺳ�� دا�ﺸﺠ��ﺎن بﻪ دورە ﻫﺎی ﺗﺤﺼ�� و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی دا�ﺸﺠﻮی ‪ ،‬بﺪون در ﻧﻈﺮ ت ف‬ ‫یض‬ ‫ﮔﺮﻓن ﺟنﺴ�ﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ‪ � 1972‬بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ﺗﺤﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی رﻋﺎ�ﺖ ﻋﻨﻮان ﻧهﻢ اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد بﺎ�ﺪ بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق د�ﮕﺮان را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ و رﻓﺎە ﻋﻤﻮ� ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗهﺪ�ﺪ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ف‬ ‫ﺑﺮ� از‬ ‫ف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮئ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘهﺎ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪارس ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮە اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی‬ ‫ﻣﺤﺪود�ﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ ﻃﻮر‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮئن دارای اﺧﺘ�ﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤ� را ﺑﺮای رﻓﺘﺎر دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺗﺼ��ﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە‬ ‫ش‬ ‫یف‬ ‫ا�� ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﺮای‬ ‫ﻤﭽﻨن ﻣﺘﻌهﺪ بﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻫ‬ ‫آﻣﻮز� ﻋﺎدﻻﻧﻪ ‪ ،‬ا�ﻤﻦ و ﻓﺮ ی‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺪارس �ﮏ ﮐﺪ رﻓﺘﺎری دا�ﺶ آﻣﻮزان را اراﺋﻪ � دﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﺄﯾ�ﺪ � ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳ�ﺎﺳﺘهﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪارس و‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎ� دا�ﺶ آﻣﻮزان‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد دا�ﺶ آﻣﻮزان از آن یﭘ�وی ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻫﺎ و‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ و ﺗبﺪ�ﻞ بﻪ ﺷهﺮوﻧﺪان‬ ‫ﻃﺮا� ﺷﺪە اﺳﺖ در ﺣﺎ� ﮐﻪ از �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ اﻣﻦ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در آن دا�ﺶ آﻣﻮزان � ﺗﻮاﻧﻨﺪ �ﺎد ی‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدە � ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی دا�ﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ در ﻣﺪارس ت‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﭘ�ﺶ ن‬ ‫دوﻟی‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە اﺳﺖ ‪ ،‬ﻫﺮ واﻟﺪﯾﻦ ‪�� ،‬ﺮﺳﺖ �ﺎ ��ﺮﺳﺖ‬ ‫ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ﺣﻀﻮر � �ﺎبﺪ و از اﻗﺪام ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ آﺳ�ﺐ د�ﺪە اﺳﺖ ‪ � ،‬ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف � )‪ (30‬روز ﺗﻘ��� �ﺲ از ی ن‬ ‫ﭼﻨن‬


‫اﻗﺪام ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ‪ ،‬بﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دادگﺎە ﻣﺪار اﻗﺪام ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮر� ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ اداﻣﻪ �ﺎبﺪ ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ از اﺧﺘ�ﺎرات ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ‪ ،‬ﺧﻮد�اﻧﻪ �ﺎ دﻣﺪ� ﻣﺰاﺟﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدە �ﺎ از اﺧﺘ�ﺎر ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎم دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ت‬ ‫ین‬ ‫دﺳ�� ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪ آﻣﻮزش‪ ،‬بﺪون ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل و در ﻣﺤ��‬ ‫یف‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ض�وری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب �ﺷﻮد‪ ،‬بﻠ�ﻪ بﻪ آﻣﻮزش دادن‬

‫رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ی ف‬ ‫ﻧ� ﻣﻨﺠﺮ �ﺷﻮد‪ �� .‬از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﻤﻮ� اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻئن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖپﺬﯾﺮ در �ﮏ‬

‫بﮕ�ﻧﺪ بﻪ ﻧ�ﺎزﻫﺎ و ﺣﻘﻮق د�ﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺎد ی‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و د�ﮕﺮان آ�ﺎ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫�‬ ‫ق‬ ‫ﻫﺎی در‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ از ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮ� ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤ�ﻂﻫﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬ا�ﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪود�ﺖ ی‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻘﻮق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ بﻪ ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ‪ .‬بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ آزادی ﺑ�ﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ از ا�ﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز در کﻼس‪ ،‬در اﻧﺤﺼﺎر ت ف‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی‬ ‫ﮔﺮﻓن وﻗﺖ کﻼس‪� ،‬ﺎ بﺪرﻓﺘﺎری کﻼ� بﺎ ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ی‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دا�ﺶآﻣﻮزان وﻇ�ﻔﻪ دارﻧﺪ از ﺣﻘﻮق دا�ﺶآﻣﻮزان د�ﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدە و بﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﺼ�ﻞ آﻧهﺎ در‬ ‫یف‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن وﻇ�ﻔﻪ دارﻧﺪ از �ﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری ﻋﻈ�ﻢ ﻣﺎ� ﺳﺎ�ﻨﺎن ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون در زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺸﻮﻧﺪ‪ .‬آﻧهﺎ‬ ‫ی‬ ‫آﻣﻮزش ﮐﻮدکﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ا�ار دارد دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫ��ﮏ از اﻣﻼ� ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫�ﮏ ﺷهﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬بﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان را ﻣﻠﺰم �ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ یﭘ�وی ﮐﻨﻨﺪ؛‬ ‫● از‬ ‫● بﻪ اﺧﺘ�ﺎرات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ت‬ ‫اﺣ�ام بﮕﺬارﻧﺪ؛‬ ‫● بﻪ ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ت‬ ‫اﺣ�ام بﮕﺬارﻧﺪ؛‬ ‫● از اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە آﻧهﺎ ﺗه�ﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮاﻗبﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ و‬ ‫● بﻪ ﺷﯿﻮەای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟبﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ش‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫آﻣﻮز� ﮐﻪ از ﻃ��ﻖ ‪ LCPS‬بﻪ آﻧهﺎ اراﺋﻪ �ﺷﻮد ﺑهﺮە ی‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻖ ت‬ ‫ﺗﺄﺛ�ات ﻣﺨﺮب در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ی ف‬ ‫یف‬ ‫ﻧ�‬ ‫دﺳ�� بﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‪ ،‬بﻠ�ﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ی‬ ‫ﻫﺴﺖ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻖ دارﻧﺪ ت‬ ‫�ﺎدﮔ�ی آﻧهﺎ �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﮕﺮ نای ﺧﻮد را ﻣﻄ�ح‬ ‫وﻗی دا�ﺶآﻣﻮزان د�ﮕﺮ کﻼس را ﻣﺨﺘﻞ �ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ی‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬


‫تف‬ ‫�ﺎدﮔ�ی‬ ‫ﻫﺎئ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧهﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﺎ� را ﺑﺮای‬ ‫ی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺑهﺮە ﮔﺮﻓن از ﻓﺮﺻﺖ ی‬ ‫تض‬ ‫اﻧﺎی ﺟﺴ�‪ ،‬بﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺪن بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و‬ ‫بﻪ ﻋهﺪە ی‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎ ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ در ﺻﻮرت داﺷن ﺗﻮ ی‬ ‫ﻏ�ﻫﻤﺰﻣﺎن در کﻼس �ﺎ در ی ن‬ ‫ﺣن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی‪ ،‬ﻟبﺎس ﭘﻮﺷ�ﺪن بﻪ ﺷﯿﻮە‬ ‫کﻼسﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺮا� و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﻫﻤﺰﻣﺎن و �ﺎ ی‬ ‫ی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن بﻪ کﻼس‪ ،‬ث�ﮐﺖ در بﺤﺚﻫﺎی کﻼ� و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی آن‪ ،‬ﭘﺮﺳ�ﺪن ﺳﺆال در ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺸﺪن‬ ‫ت‬ ‫ﺟ�ان ﺗﻤﺎم کﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم �ﺸﺪە بﻪ دﻟ�ﻞ ﻏﯿبﺖ و بﻪ کﺎر ت ف‬ ‫�ﺴن‬ ‫ﻣﻮﺿ�ع‪ ،‬اﺳ�اﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺗکﺎﻟ�ﻒ در� و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎ�ﻒ‪ ،‬ب‬ ‫�‬ ‫�ﺎدﮔ�ی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان ی ن‬ ‫ﻧ� بﺎ�ﺪ‬ ‫ﺣﺪا�� ﺗﻼش در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ‪ .‬ﻣﻌﻠﻤﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ کﺎرﻫﺎی ز�ﺎدی را ﺑﺮای �ﺴه�ﻞ‬ ‫ی‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺧﻮد را بﻪ ﻋهﺪە ی‬ ‫ی‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ت‬ ‫ین‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺑﺮﻋهﺪە دارﻧﺪ‪ .‬آﻧهﺎ بﺎ�ﺪ �ﮑﺪ�ﮕﺮ را �ﺸ��ﻖ و بﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺸ�� �ﺴبﺖ بﻪ ﻣﺤ�ﻂ ک�‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ی‬ ‫ت �‬ ‫�ﺎدﮔ�ی را ﺑﺮﻫﻢ �زﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮدداری‬ ‫ﻣﺸ�کﺎ ﻫﻤکﺎری داﺷﺘﻪ و از ا�ﺠﺎد اﺧﻼل ﮐﻪ ﺗﻼش د�ﮕﺮان ﺑﺮای‬ ‫کﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﮔﺮو�‬ ‫ی‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺰرﮔﺴﺎل‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ بﻪ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎﻟ� رﺳ�ﺪەاﻧﺪ‪ ،‬بﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﺣﻘﻮق ﺧﺎ� ﺑﺮﺧﻮردار �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آﻧهﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ی ن‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪ .‬در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان ‪ 18‬ﺳﺎل بﻪ بﺎﻻ در ﺻﻮرت ﻧ�ﺎز بﻪ اﺟﺎزە واﻟﺪﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﻧ� ﺑﺮ ﻋهﺪە � ی‬

‫ن ت‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺠﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ‪ 18‬ﺳﺎل بﻪ بﺎﻻ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﮐﻨ�ل ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻋهﺪە � ی‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز فای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را بﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل �پﺬﯾﺮﻧﺪ بﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﺘبﺎ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە وی‬

‫اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر �رود ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖپﺬﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد وا�ﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ین‬ ‫بﮕ�د ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺑﺮ� از ﺣﻘﻮق‬ ‫آﻣﻮز� واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ �ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮز ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‬ ‫دﺳ�� بﻪ کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻼﯾﻦ از �ا� ﺟهﺎن‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪ ﻣﺤﺘﻮای ت‬ ‫بﺎ اﻓﺰا�ﺶ ت‬ ‫دﺳ�� ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ی‬ ‫آﻣﻮز� در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ش‬ ‫ش‬ ‫ارز� ﻧﺪارد‪ LCPS.‬اﺳﺘﻔﺎدە از ی ف‬ ‫ﻣﻄﺎﻟی را ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻧﮑﺮدە و اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ب‬ ‫ﻨن در ﻗبﺎل ﺻﺤﺖ �ﺎ ﮐ�ﻔ�ﺖ اﻃﻼﻋﺎت بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە از ﻃ��ﻖ ت‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز ﻧ�داﻧﺪ‪ LCPS.‬ﻫﻤﭽ ی ن‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿئ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬

‫ﺗﺠه�ات و ﺷبﮑﻪﻫﺎی کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﺪارس ﺑﺮای ﻫﺮ ف‬ ‫یف‬ ‫ﻫﺪ�‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﻫﻨگﺎم اﺳﺘﻔﺎدە از‬

‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺷبﮑﻪﻫﺎ از ز�ﺎن و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8650‬ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫یف‬ ‫ﺗﺠه�ات �ﺎ‬ ‫ﻏ�ﻣﺠﺎز از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" ش�ح دادە ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎدە ی‬ ‫ﺳ�ﺴﺘﻢﻫﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8650‬ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" ﺷﺪە و‬ ‫ﺗنﺒ�ﻪ اﻧﻀبﺎ� دارد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ز�ﺮا از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬


‫ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺷبﮑﻪ ‪ LCPS‬ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ت‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫اﺑﺘﺪای در ﻫﻨگﺎم اﺳﺘﻔﺎدە از ﺧﺪﻣﺎت ارﺗبﺎط از راە دور و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻣﺤ�ﻂ ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬کﺎﻣ�‬ ‫ﻓ�ﻠ� �ﮐﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ی‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار � ی‬ ‫�‬ ‫ﻣﺪارس ت‬ ‫دوﻟئ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون از وب ﺳﺎ�ﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ �ﻓﺎ بﻪ ﻧﻔﻊ دا�ﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە � ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری‪ . .‬ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮر� ﻗﺮار � ی‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ش�ا�ﻂ و ﺿﻮابﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بﺎﻻی ﻣﺎ ﻣﻄﺎبﻘﺖ دارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� ﺧﺎﻧﻮادە )‪ ، (FERPA‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� و ﺣﻤﺎ�ﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن )‪ (COPPA‬و‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ‪ VA‬و اﻃﻼﻋﺎت در�ﺎﻓﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪگﺎن � ﺗﻮاﻧ�ﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ز�ﺮ ﭘ�ﺪا ﮐﻨ�ﺪ‪:‬‬ ‫‪ . COPPA https://www.lcps.org/Page/1605‬بﻪ ‪ LCPS‬اﺟﺎزە � دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﯾﻦ بﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ف‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ�ﻞ بﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از‬ ‫ﻣﺤﺪود از ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ ‪ 13‬ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻮدک ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪارس �ﺎ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﺴتﻨﺪ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ بﺨﺶ اراﺋﻪ �ﺸﺪە و ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻧ� ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﻗبﻞ از ا�ﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان )�ﺎ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ از دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ا�ﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد( ‪ ،‬در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧ�ﺎز بﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨ� ﺑﺮای ا�ﺠﺎد آﻧهﺎ ‪ ،‬بﺎ�ﺪ از واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬ﺣﺴﺎب ﻫﺎ‪ .‬ﻣﻌﻠﻤﺎن و کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دا�ﺶ آﻣﻮزان بﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﻧ�ﺎزی‬ ‫رﺿﺎ�ﺖ ی‬ ‫بﻪ ﺣﺴﺎب دا�ﺶ آﻣﻮزان �ﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨ� ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار بﺪون رﺿﺎ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺷﺨ�‪ ،‬دﺳﺘگﺎەﻫﺎی ارﺗبﺎ� �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘگﺎەﻫﺎی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاە‪ ،‬دﺳﺘگﺎەﻫﺎی‬ ‫ی‬

‫ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� ﺷﺨ� ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8650‬ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻨن کﺎری را بﺪﻫﺪ‪ LCPS.‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ آﻣﻮزش‪ ،‬ﻧﮕهﺪاری‪ ،‬ﻋ�ﺐ�ﺎی‪ ،‬از دﺳﺖ ت ف‬ ‫بﻪ ش�� ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە وی اﺟﺎزە ی ن‬ ‫رﻓن‪� ،‬ﻗﺖ‪،‬‬ ‫ب‬ ‫�ﺎ آﺳ�ﺐ د�ﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺨ� را ﺑﺮﻋهﺪە ﻧﺪارد و ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و �ﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘگﺎەﻫﺎ را ﻫﻨگﺎم اﺗﺼﺎل بﻪ ﺷبﮑﻪ ﻣﺠﺎز ‪ LCPS‬ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ �دارد‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ از دﺳﺖ دادن اﻣکﺎن اﺳﺘﻔﺎدە دا�ﺶآﻣﻮز از اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻨن دﺳﺘگﺎەﻫﺎی ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ت‬ ‫داﺷن ی ن‬ ‫تن‬ ‫ﮐﻨ�ل ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫دﺳﺘگﺎە ﻫﺎ و �ﺎ در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی ﮔﺮدد‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدە دا�ﺶآﻣﻮزان از ی ن‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻤﻠ�ﺮد �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪە و �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ﭼﻨن دﺳﺘگﺎە ی‬ ‫اﻫﺪاف ﻏ� ض‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی �ﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ د�ﮕﺮ در ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠ�ﺮد �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺗﻮﻗ�ﻒ دﺳﺘگﺎە ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ و اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وﻗی واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن از ﻃ��ﻖ ‪ ParentVUE‬ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ‪ LCPS‬را‬ ‫درک ﮐﺮدەاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮاﻓﻖ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‪:‬‬ ‫دﺳ�� بﻪ ت‬ ‫● �داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ت‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﻃﺮا� ﺷﺪە اﺳﺖ؛‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف‬ ‫ت‬ ‫دﺳ�� دا�ﺶآﻣﻮزان را ت‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ کﺎرﮐﻨﺎن ‪ LCPS‬ت‬ ‫● ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﺣی در‬ ‫ﮐﺮدن ت‬ ‫دﺳ�� بﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮ ی ن‬ ‫ﻏ�ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛‬ ‫اﻧﮕ� ﺑﺮای ﻣﺪارس ی‬ ‫● ‪ LCPS‬را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە در ﺷبﮑﻪ ﻧ�داﻧﻨﺪ؛‬ ‫دﺳ�� بﻪ ﺧﺪﻣﺎت ت‬ ‫● بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز اﺟﺎزە ت‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ را �دﻫﻨﺪ؛‬


‫● ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮز "ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ" را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺘ�ﺎز ﻟﻐﻮ ﺷﻮد؛ و‬ ‫● ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪"،§8650‬ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" را ﺧﻮاﻧﺪە و درک‬ ‫ﮐﺮدەاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ارزش ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان را در آﻣﻮزش ﮐﻮدکﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺎئ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺎص‪ ،‬بﻠ�غ اﺟﺘﻤﺎ� و ﺗﺠ��ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪﯾ��ﺖ در‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ش‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺑﻮدە و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎرت و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﺎر‬ ‫بﺨ� از کﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ن‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان در ی ف‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿی ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن د�ﮕﺮی ﮐﻪ آﻧهﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﺎن‬ ‫ﭼﻨن ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ی‬ ‫ت‬ ‫رﻗﺎﺑی‪ ،‬ﭼﻪ ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪە بﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد‪ .‬بﻪ ﻋﻼوە‪ ،‬از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ�ﺮ‪ ،‬رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ ورزﺷکﺎراﻧﻪ از ﺧﻮد �ﺸﺎن دﻫﻨﺪ و بﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ اﺷﺨﺎص و اﻣﻮال ت‬ ‫اﺣ�ام بﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای‬

‫�‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ بﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در� و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬

‫ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در� ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣ��ﻮط ﺑﻮدە و در ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺘﻼ� ا�ﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ز�ﺮ‪ ،‬ﺑﺮای ﻋﻀ��ﺖ �ﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ش�ا�ﻂ ﻣﻌﻘﻮ� ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن‬ ‫�ﺷﻮد‪:‬‬ ‫● ش�ﮐﺖ در آﻧهﺎ بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دا�ﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ث�ا�ﻂ ﻣﺠﺎز بﺎﺷﺪ‪ ،‬بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی ن‬ ‫ﺑﺮ� از ﺗ�ﻢﻫﺎی و ش‬ ‫رز� ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻀ��ﺖ در آﻧهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال در زﻣﯿﻨﻪ ﺗبﻌ�ﺾ ﺟن�‪ ،‬بﻪ �ﮏ ﺟنﺴ�ﺖ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود‬ ‫ﮔﺮدد؛‬ ‫● بﺎ�ﺪ دارای ﺣﺎ� ﻣﺎ� ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ� ‪ LCPS‬بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ؛‬ ‫یف‬ ‫ﺗﺠه�ات ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺗﻘ��ﻢ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﯾ�ﺪ‬ ‫● اﺳﺘﻔﺎدە از اﻣکﺎﻧﺎت و‬ ‫ﺷﻮد؛ و‬ ‫● ﺗﻤﺎم ﭘﻮلﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪە ﺟﺰو وﺟﻮە ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺪرﺳﻪ وار�ﺰ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎبﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮ� وﺟﻮە ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ بﺎ�ﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻣﻄ�ح‬ ‫ﺷﺪە �ﺎ اﻫﺪاف ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎ� ﻣﺎ� ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ� و ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮرای دا�ﺶآﻣﻮزی )‪(SCA‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز بﻪ ا�ﺠﺎد �ﮏ ﺷﻮرای دا�ﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤ�ع دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪە و‬


‫ت‬ ‫ﺧﻮدﻣﺪﯾ��ی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪﯾ��ﺖ و ادارە اﻣﻮر دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﻫﺎئ را ﺑﺮای ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە آﻧهﺎ بﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ی‬

‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪ .‬ﺷﻮرای دا�ﺶآﻣﻮزی ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ بﺎ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬رو�ﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺎت و ش�ا�ﻂ ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﺑﺮای ﺳﻤﺖﻫﺎ را ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﺪ‬ ‫گ‬ ‫ﻫﺎی را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ� ﻣﺠﻤ�ع دا�ﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ی‬ ‫ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧهﺎد‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻫﻤکﺎری ی ف‬ ‫رﻫ�ی و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖپﺬﯾﺮی و‬ ‫ﺑن ﻣﺠﻤ�ع دا�ﺶآﻣﻮزان و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ� �ﺎ ﻣﺪﯾ��ﺖ‪ ،‬ﺗﻘ��ﺖ ب‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ﺧﻮدﻣﺪﯾ��ی بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن بﺎ�ﺪ ﻧهﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ� دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش دادن اﺻﻮل‬

‫ﻏ�ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در�‬ ‫ﮔﺮوەﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزی ی‬

‫ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‪ ،‬بﺎﺷگﺎە �ﺎ ﮔﺮوە د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻀ��ﺖ ﺧﻮد را بﻪﻃﻮر ﻏ� ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدە �ﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ی‬

‫ف‬ ‫یف‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﺠﺎز بﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺨ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ ،‬ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان �� از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﻮد و‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮر� ﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اداری‬

‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ وﻇ�ﻔﻪ دارﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﻣﺸﮑﻮک ﻗﺎﻧﻮن �ﺎ ﺧﻂ ش‬ ‫ﻣ� ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮر� و ﺑﺮر� ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮان و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان دارای کﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ‪ ،‬ﻏ� ض‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی �ﺎ ض‬ ‫ﻣ� ﻫﺴتﻨﺪ ‪ � ،‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺧﻂ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫دا�ﺸﺠﻮی" ‪ ،‬دا�ﺶ آﻣﻮز و اﻣﻮال ﺷﺨ� وی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣ� ‪" ، 8265‬ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ و ﺗ�ﻓﺎت‬ ‫ی‬ ‫ﮔ�د و وﺳﺎ�ﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ بﻪ آﻧﻬﺎ وام‬ ‫اﻣکﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎ�ﻞ ﺷﺨ� در اﺧﺘ�ﺎر دا�ﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار � ی‬ ‫ﻣﺒی ﺑﺮ ذﺧ�ە ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻏ� ض‬ ‫ت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی �ﺎ ض‬ ‫ﻣﻨﻄ� ن‬ ‫ﻣ� در آﻧﺠﺎ ‪،‬‬ ‫دادە � ﺷﻮد ‪ ،‬در ﻣﺎﻟ��ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻮءﻇﻦ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻨﻄ� ‪ ،‬وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﺷﺨ�‬ ‫ذﺧ�ە ﺳﺎزی اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺒﻬﻪ‬ ‫�ﮏ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻣﺠﺎز ﻣﺠﺎز بﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻫﺮ ﻣکﺎن ی‬ ‫پﺎرک ﺷﺪە در اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ ی ن‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧ� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد بﺎزر� و بﺎزر� ﻗﺮار ی‬ ‫دا�ﺶ آﻣﻮز نای ﮐﻪ از ﻫﻤکﺎری بﺎ ﺑﺮر� ﻣﺪارس ﺧﻮدداری � ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ اﻧﻀبﺎط ﻗﺮار‬

‫ﮔ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ی‬

‫اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺳ�گﺎرﻫﺎی ت‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی‬ ‫اﻟ��وﻧ�� و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ی‬ ‫ﻣ�ف اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗنبﺎ�ﻮ‪ ،‬ﺳ�گﺎر ت‬ ‫داروﻫﺎی )بﻪ بﺨﺶ دارو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ(‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی و‬ ‫اﻟ��وﻧ�� )و�ﭗ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد‪ ،‬ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ .‬از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود بﺎ اﻋﻤﺎل و‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﺴ�‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎ� ﻋﺎﻃ� و ﻓﮑﺮی دا�ﺶآﻣﻮزان ی‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺧﻮد بﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ پﺎﯾبﻨﺪ بﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازم ﻣ�ف‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ‪� ،‬ﺎ ﺳ�گﺎر‬ ‫ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� )و�ﭗ( ﺗﻮﻗ�ﻒ ﺷﺪە و بﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﻪ‪/‬ﻣﺄﻣﻮرد اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤ��ﻞ دادە �ﺷﻮد‪.‬‬

‫�‬ ‫تف‬ ‫ﺗﺄﺛ� اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان ا��ﺪا ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ :‬در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫داﺷن‪ ،‬ﺗﻮز�ـ ــﻊ‪ ،‬ﻣ�ف �ﺎ ﺑﻮدن ﺗﺤﺖ ی‬

‫ﺷ�ﻤ�ﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد؛ �ﺎ ﻫﺮ ﻣﺎدەای ﮐﻪ بﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ ﻫﺮ ﻣﺎدە‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ �ﺎ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺎدە‬ ‫ﻋﺼی ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬


‫تف‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد ﺑﻮدە �ﺎ ﺑﻨﺎ بﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد ی ف‬ ‫داﺷن ﻟﻮازم ﻣ�ف بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬در‬ ‫ﭼﻨن بﺎﺷﺪ؛ �ﺎ در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫ﻣﻐﺰ �ﺎ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺼی ی‬ ‫ب‬ ‫ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ اﺧﺘ�ﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‪،‬‬ ‫در ﻫﺮ زﻣﺎن‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎ�ﺶ ﺗﺤﻠ�ﻞ ﺗﻨﻔﺲ را ﻣﺠﺎز دا�ﺴﺘﻪ و آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‬ ‫�‬ ‫ﺗﻘﻠی �ﺎ "ﻣﺸﺎبﻪ" ی ن‬ ‫تن‬ ‫ﻧ� ا��ﺪا ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ و‬ ‫ﺧ�‪ .‬در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫ﺗﺄﺛ� اﻟ�ﻞ ﻗﺮار دارد �ﺎ ی‬ ‫آ�ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز ﺗﺤﺖ ی‬ ‫داﺷن �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ب‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد بﺎ آن بﻪ ش‬ ‫رو� ﻣﺸﺎبﻪ بﺎ ﻧﮕهﺪاری �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ﻫﺮ ﻧ�ع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر د�ﮕﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫دﺑ�ﺳﺘﺎن بﺎ ی ض‬ ‫اوﻟن ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬بﻪ ﻋﻼوە ﻣﻠﺰم‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان دورە ر‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی و ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺳﻪ روزە اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻫﺴتﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺮرات ‪"،8240‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ و‬ ‫بﻪ ش�ﮐﺖ در کﻼس‬ ‫ﺳ�گﺎرﻫﺎی ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��" اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻟﺰا� ﮐﺮدە اﺳﺖ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ ﺑﺮای بﺎر دوم اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدە �ﺎ در ﻫﺮ ﺗﻮز� ــﻊ‬ ‫ﻫﺮﻧ�ع ﻣﺎدەای ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ �ﮏ ﻣﺎدە ﺷ�ﻤ�ﺎی د�ﮕﺮ ﺑﻮدە �ﺎ ﺑﻨﺎ بﻪ اﻋﺘﻘﺎد ی ن‬ ‫ﭼﻨن بﺎﺷﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ‬ ‫ی‬

‫ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� بﺎﺷﻨﺪ؛ ی ن‬ ‫ﭼﻨن اﻗﺪا� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ بﺎﺷﺪ‪ :‬ﺛبﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻃﺒﻖ‬ ‫ن‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت "ﻣﻘﺮرات ‪،8240‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ و ﺳ�گﺎرﻫﺎی ت‬ ‫ﻃﻮﻻی ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ؛ ارﺟﺎع بﻪ‬ ‫اﻟ��وﻧ��"؛ ﺗﻌﻠﯿﻖ‬

‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﺧﺮاج؛ �ﺎ اﻗﺪاﻣﺎت د�ﮕﺮی ﮐﻪ ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺸﺨ�ﺺ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ را ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺰم ﻫﺴتﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻤﮏ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در‬ ‫�ﺎی ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از واﻟﺪﯾﻦ و دا�ﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ �ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﻣ�ف ﻣﻮاد ﺗﺨﺼﺺ دارد‪ ،‬ارز ب‬ ‫ﺻﻮرت ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻤﮏ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان و ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﺷﻮد‬ ‫ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎ� ش�ﮐﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫در �ﮏ ﮔﺮوە‬ ‫���ﺎت �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏ� ف‬ ‫ﻓﺮوش �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ش‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی را ﺗﺮو� ــﺞ �ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدە از داروﻫﺎی‬ ‫ی‬ ‫پ‬

‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷ�ﻤ�ﺎی ﮐﻪ ی ن‬ ‫ﺗﻘﻠی �ﺎ‬ ‫ﭼﻨن اﺳﺘﻔﺎدەای را از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل �ﺸﺎن �دﻫﺪ‪� ،‬ﺎ ﺗبﻠﯿﻎ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ب‬ ‫ی‬

‫"ﺗﺄﺛ� ﻣﺸﺎبﻪ" ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ ﻟﻮازم ﻣ�ف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم‬ ‫"ﻣﺸﺎبﻪ" �ﺎ دارای ی‬ ‫را در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ بﻔﺮوﺷﺪ �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد داروﻫﺎی �ﺴﺨﻪدار و بﺪون �ﺴﺨﻪ‪ ،‬بﻪ بﺨﺶ "دارو" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدە دا�ﺶآﻣﻮزان از‬ ‫داروﻫﺎ بﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ بﺨﺶ ش�ح دادە ﺷﺪە اﺳﺖ‬ ‫ﻣ�ف ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ‪ ،‬ﺳ�گﺎر ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��‪ ،‬و دﺳﺘگﺎەﻫﺎی و�ﭗ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧبﺎ�ﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در ﻫﻨگﺎم ت ف‬ ‫رﻓن بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ بﺎزﮔﺸﺖ از آن‪ ،‬در ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ�‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬دﺧﺎﻧ�ﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺳ�گﺎر ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� و دﺳﺘگﺎەﻫﺎی و�ﭗ را در‬ ‫اﺧﺘ�ﺎر داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻮز� ــﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳ�گﺎر ﮐﺸ�ﺪە �ﺎ از آﻧهﺎ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن بﺎ ی ف‬ ‫اوﻟن ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻋﻼوە ﺑﺮ ش�ﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ی‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ی ض‬ ‫ﻧ� �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز فای ﮐﻪ ﺑﺮای بﺎر دوم از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ‬

‫ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻗﺮار بﮕ�ﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﻣﻘﺮرات §‪"،8240‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ و ﺳ�گﺎر ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��"‬ ‫ی‬


‫�ﺎی ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از واﻟﺪﯾﻦ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻤﮏ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ دارای ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد اﺳﺖ‪ ،‬ارز ب‬

‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ �ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻤﮏ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان و ﻣﻮاﻓﻘﺖ‬ ‫ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎ�‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﺷﻮد در �ﮏ ﮔﺮوە‬ ‫یض‬ ‫ﺳﻮﻣن بﺎر از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬بﻪ ﻋﻼوە ﻣﻠﺰم بﻪ‬ ‫ش�ﮐﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺳﻪ روزە اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻫﺴتﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺮرات §‪"،8240‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ و ﺳ�گﺎرﻫﺎی‬ ‫ش�ﮐﺖ در کﻼس‬ ‫ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��" اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻟﺰا� ﮐﺮدە اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ را�گﺎن ﻋﻤﻮ� ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدە و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را ی ض‬ ‫ﻧ� ﺑﺮﻋهﺪە‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪە ض�وری اﺳﺖ‪ .‬از‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑهﺮە ﺑﺮدن کﺎﻣﻞ آﻧهﺎ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ﻫﺮ روز و بﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺷﺎن اﺟﺎزە بﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎ�ﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ب‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ� و�ﺮﺟﯿن�ﺎ بﺎ ﺗﺼ��ﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان ز�ﺮ ‪ 18‬ﺳﺎل ‪ ،‬اﻫﻤ�ﺖ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ را �ﺸﺨ�ﺺ دادە اﺳﺖ ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ‪ 254-122.1.‬ﮐﺪ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ‪ ،‬و ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ، 8120‬ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری" آﻣﺪە اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻫ��ﮏ از واﻟﺪﯾﻦ‪�� ،‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﻫﺮ ﺷﺨ� ﮐﻪ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل ﻫﺮ ﮐﻮدک در ی ن‬ ‫ﺳﻨن ‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﺳﺎل را ﺑﺮﻋهﺪە دارد‪ ،‬بﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدک را بﻪ �ﮏ‬ ‫ت‬ ‫ﺗﺮﺗﯿی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ی ف‬ ‫ﻣﺮی ﺧﺼﻮ� �ﺎ �ﮏ ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫دوﻟی‪ ،‬ﺧﺼﻮ�‪ ،‬ﻓﺮﻗﻪای‪� ،‬ﺎ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫کﻠ�ﺴﺎی بﻔﺮﺳﺘﺪ �ﺎ ب‬ ‫ﭼﻨن ﮐﻮد� ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ب‬ ‫ی‬ ‫واﺟﺪ ش�ا�ﻂ آﻣﻮزش دادە ﺷﻮد �ﺎ آﻣﻮزش در نن‬ ‫ﻣ�ل ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﻪ وی اراﺋﻪ ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﺳﺎﻋﺎی ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داﯾﺮ اﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫��ﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻠﺰم �ﮐﻨﺪ ﺑﺮر� ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪا�ﺸﺎن بﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ و‬ ‫ین‬ ‫ﻫﺎی را ﺑﺮای ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐ�‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان د�ﮕﺮ‪ ،‬ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان را‬ ‫ﻣﺠﺎزات ی‬ ‫�ﺸ��ﻖ بﻪ ﻏﯿبﺖ �ﮐﻨﺪ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮزی را ﮐﻪ بﺎ�ﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدە �ﺎ ﭘﻨﺎە �دﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب را بﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز و ﻣﻠﺰم بﻪ ﻃ�ح دادﺧﻮاﺳﺖ در دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫روابﻂ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺴتﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎ�ﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫گ‬ ‫ن‬ ‫�ﺮﺳﺘﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻮد� از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� �ﺎ ﻗبﻞ از آن بﻪ ‪ 6‬ﺳﺎﻟ� ﻧﺮﺳ�ﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ �‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮدک در ‪30‬‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫�‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ﻋﺎﻃ� ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎد� ﻧﺪارد‪ ،‬بﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع را ﮐﺘبﺎ بﻪ ��ﺮﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻀﻮر‬ ‫ذﻫی‪ ،‬ﺟﺴ� و‬ ‫اﺟبﺎری را بﻪ ﺳﺎل بﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫)ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە �ﺴﺨﻪ کﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪارس‪ ،‬بﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ A‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪(.‬‬ ‫ﻏﯿبﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ ﻣﻌﻘﻮ� وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮد‪،‬‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان بﺎ�ﺪ ﻋﺬر دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺑ�ﻤﺎری ﺷﺨ�‪ ،‬ﻣﺮگ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادە‪ ،‬وﻗﺖﻫﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺰﺷ� �ﺎ‬ ‫پض‬ ‫ﻣﺬﻫی و ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺨﺺ د�ﮕﺮ ﻏﯿبﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ را ﻣﻮﺟﻪ بﺪاﻧﻨﺪ‪ ،‬بﻪ ش�� ﮐﻪ‬ ‫دﻧﺪاﻧ�ﺷ�‪ ،‬ﺣﻀﻮر در دادگﺎە و ﺗﻌﻄ�ﻼت‬ ‫ب‬


‫ﻣﻨﺎﺳئ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع را اﻃﻼع دادە و ﻣﺪارک‬ ‫ب‬ ‫ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزی در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز �ﺎ ش‬ ‫بﺨ� از آن ﻏﺎ�ﺐ اﺳﺖ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن وﻇ�ﻔﻪ دارﻧﺪ دﻟ�ﻞ و ﻋﺬر‬ ‫تض‬ ‫دا�ﺴن ﻏﯿبﺖ ض�وری بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﯿبﺖ را بﻪ ﻣﻮﻗﻊ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﻪ ﺻﻼﺣﺪ�ﺪ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮا� ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ‬ ‫یض‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺎز ﻫﺴتﻨﺪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد‪ ،‬ﻏﯿبﺖ دا�ﺶآﻣﻮز ضای را ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺑ�ﻤﺎری �� از اﻋﻀﺎی ﻧﺰد�ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە �ﺎ ﻣﻮارد‬ ‫اﺿﻄﺮاری ﻏﺎ�ﺐ ﻫﺴتﻨﺪ را ﻣﻮﺟﻪ بﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش دا�ﺶآﻣﻮز را ت‬ ‫ﮔﺴ�ش دادە �ﺎ ﺗﻘ��ﺖ �ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ی‬ ‫بﻪ ش�� ﮐﻪ ی ف‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎی از ﻗبﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ی‬ ‫‪ 8VAC 20-110-130‬ﮐﺪ ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪� ،‬ف ﻧﻈﺮ از دﻟ�ﻞ ﻏﯿبﺖ اﻟﺰام دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻏﯿبﺖ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﺪت‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز از ﻓهﺮﺳﺖ ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺣﺬف ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺪدا ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺷﺪە و ﻃﺒﻖ‬ ‫‪ 15‬روز ﻣﺘﻮا� �ﺎ‬ ‫ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﻪ �ﮏ کﻼس اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن وی‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان را بﻪ دﻟ�ﻞ‬ ‫ﺗﺄﺧ� ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ ﺗنﺒ�ﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻏ�ﻣﻮﺟﻪ و ی‬ ‫ﻏﯿبﺖ ی‬ ‫ﻏ�ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﺗﻼش ﻣﻌﻘﻮ� را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗبﺎط‬ ‫ﻫﺮگﺎە دا�ﺶآﻣﻮزی درﻣﺠﻤ�ع ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻏﯿبﺖ ی‬ ‫ﻏ�ﻣﻮﺟﻪ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ بﺎ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن و ﺗه�ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑهﺒﻮد ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺑﺮوز دە ﻏﯿبﺖ ی‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب را بﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری بﻪ ﻫﻤﺮاە واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ین‬ ‫ﻏ�ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ .‬ﺗ�ﻢ‬ ‫ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب ﺷﺎﻣﻞ �ﮏ ﺗ�ﻢ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﻇﺮف ‪ 10‬روز ﻣﺪرﺳﻪ �ﺲ از‬ ‫دﻫﻤن ﻏﯿبﺖ ی‬ ‫ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای وﺿﻌ�ﺖ ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮر� �ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﮕﺮ فایﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی‬

‫�‬ ‫ت‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺗبﻌ�ﺖ ﻧﮑﺮدە �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز در‬ ‫ﺑ�ﺸ� دو�ﺎرە �ﺸﮑ�ﻞ ﺟﻠﺴﻪ �دﻫﺪ‪ .‬در ش�ا�� ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪا از‬ ‫ﻣﺪاﺧﻼت‬ ‫بﮕ�د‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ارﺟﺎ� بﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب ﺻﻮرت ی‬ ‫)ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە �ﺴﺨﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب‪ ،‬بﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ A‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ)‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن در ﻃﻮل روز ﻣﺪرﺳﻪ‬

‫ﺗﻤﺎم دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کﺎﻣﻞ روزاﻧﻪ کﻼسﻫﺎ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ آﻧهﺎ را ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓ�ﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫ن‬ ‫�ﺮﺳﺘﺎی ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪� ،‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮ� را از ﻣﺸﺎور‬ ‫اﺳتﺜﻨﺎی اﻋﻄﺎ �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان واﻟﺪﯾﻦ‪�/‬‬ ‫در ث�ا�ﻂ‬ ‫ی‬ ‫ﺧﻮد در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ �دﻫﺪ بﺎ�ﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ بﻌﺪی ﭼﻪ کﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺻﻮری اﻋﻄﺎ �ﺷﻮد ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ بﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻃﻮل روز‬ ‫ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ ﻓﻘﻂ در‬ ‫بﮕ�د‪ .‬بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ﻣﻮردی را بﻪ دﻟ�ﻞ ﺑ�ﻤﺎری‪ ،‬وﺿﻌ�ﺖ اﺿﻄﺮاری و ﺳﺎﯾﺮ دﻻ�ﻞ ﻣﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻮرت ی‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟ�ان کﺎر ﻣﺪرﺳﻪ بﻌﺪ از ﻏﯿبﺖ‬ ‫ب‬

‫ﻏ�ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدە �ﺎ ش‬ ‫ﻧﺎ� از ﺗﻌﻠﯿﻖ بﺎﺷﺪ‪ ،‬ا�ﺮ‬ ‫ﻫﺮ زﻣﺎن دا�ﺶآﻣﻮزی ﻏﺎ�ﺐ بﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﯿبﺖ ﻣﻮﺟﻪ �ﺎ ی‬ ‫ﺟ� نای را ﻻزم بﺪاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮ� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ﻣﺪت ﻏﯿبﺖ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز دادە �ﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻣﻌﻠﻢ کﺎر ب‬ ‫ﺟ�ان ﮐﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز وﻇ�ﻔﻪ دارد �ﺲ از بﺎزﮔﺸﺖ از ﻏﯿبﺖ‪ ،‬اﻗﺪام ﻓﻮری را ﺑﺮای‬ ‫کﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ را ب‬


‫ت‬ ‫ﺟ�ان و ﺗکﻤ�ﻞ کﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدە آﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ی ن‬ ‫درﺧﻮاﺳی ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬ﻣﻌﻠﻢ وﻇ�ﻔﻪ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ب‬ ‫ﺟ�ان ﺷﻮد را ﺑﺮﻋهﺪە ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و بﺎ�ﺪ بﻪوﺿ�ح بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫اراﺋﻪ ﺗکﺎﻟ�ﻒ‪ ،‬آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫کﺎرﻫﺎی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ب‬ ‫ی‬ ‫اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻣهﻠﺖ اﻧﺠﺎم کﺎر ﺟ� نای ﮐﻪ بﻪ آن ﻧﻤﺮە دادە �ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻪ ن‬ ‫زﻣﺎی اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ کﺎرﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫ﺟ� نای در ﻣهﻠﺖ ﻣﺠﺎز‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﻋﺪم در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮە آن ﺗکﺎﻟ�ﻒ‪ ،‬آزﻣﻮنﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ کﺎرﻫﺎ �ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻤﺮەد� بﻪ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫ﺟ�ای ﮐﻪ در ﻣهﻠﺖ ﻣﺠﺎز ﺗﺤ��ﻞ دادە ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎبﻪ کﺎرﻫﺎی د�ﮕﺮ ﺻﻮرت � ی‬ ‫کﺎرﻫﺎی ب‬ ‫ﺗﺄﺧ�‬ ‫ی‬

‫دا�ﺶآﻣﻮز ﻫﻨگﺎ� دﭼﺎر ﺗﺄﺧ� �ﺷﻮد ﮐﻪ �ﺲ از ن‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش او را ﻣﻠﺰم بﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺮدە‪ ،‬در ﻣکﺎن ی ض‬ ‫ﺗﻌﯿن‬ ‫ی‬ ‫ﺗﺄﺧ� ﻣﮑﺮر �ﺎ ﻋﺎدتﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻮ� ﻋﺎدت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﺪە ﺣﻀﻮر ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ی‬

‫�زﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﺎن �ﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺪام اﺻﻼ� را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم �دﻫﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن بﺎ�ﺪ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز دﭼﺎر ﺗﺄﺧ� را ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺮا� ﮐﺮدە و ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮز را در ت‬ ‫دﻓ� اﺻ� ﺛبﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﮔ��ﺰی‬

‫�‬ ‫ﻫﺮگﺎە دا�ﺶآﻣﻮزی ﻋﻤﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ کﻼس اﺧﺘﺼﺎص �ﺎﻓﺘﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﻏﯿبﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ ﮔ��ﺰ‬ ‫ف‬ ‫ﺳﺨﺘﮕ�اﻧﻪ ﺷﺪ�ﺪ از ﻃﺮف‬ ‫ﺗﺨﻠ� ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ�ﺎز بﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری و‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪرﺳﻪ ﮔ��ﺰی‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ و واﻟﺪﯾﻦ دارد‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺪرﺳﻪ ﮔ��ﺰی بﺎ�ﺪ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻣ��ﻮط بﻪ اﺗ��ﻮس‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮ� اﺗ��ﻮس‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ﻫﺮ روز از �ﮏ اﺗ��ﻮس ﻣﺸﺨﺺ و ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻮار‬ ‫ﮐﺘی را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از‬ ‫ﺷﺪن بﻪ اﺗ��ﻮ� د�ﮕﺮ ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ب‬ ‫ﻗبﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﻮد‪ .‬بﻪ ی ن‬ ‫ﻫﻤن ﺗﺮﺗ�ﺐ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﻫﻨگﺎم بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ا�ﺴﺘگﺎە‬ ‫�‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن از اﺗ��ﻮس ﭘ�ﺎدە ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺖ ﮐﺘبﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ دا�ﺶآﻣﻮز در ا�ﺴﺘگﺎە د�ﮕﺮی از اﺗ��ﻮس‬ ‫ﭘ�ﺎدە ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﺳﻮار اﺗ��ﻮسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر �رود ﻫﻤ�ﺸﻪ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و د�ﮕﺮان را در‬ ‫ﻗﻮاﻧن ن‬ ‫ین‬ ‫ا�ﻤی اﺗ��ﻮس را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ‪ .‬از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ﻣﻮﻗﺖ �ﺎ ت‬ ‫ﺣئ داﺋ� از اﻣﺘ�ﺎز اﺳﺘﻔﺎدە از اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮار ﺷﺪن بﻪ اﺗ��ﻮس‬ ‫●‬

‫ن‬ ‫ﻮدﮐﺴﺘﺎی را ﺗﺎ ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس ﻫﻤﺮا� ﮐﻨﻨﺪ و بﻌﺪ از ﭘ�ﺎدە‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل بﺎ�ﺪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﮐ‬ ‫ﺷﺪن آﻧهﺎ از اﺗ��ﻮس در پﺎ�ﺎن روز؛ بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن اﺟﺎزە ورود بﻪ اﺗ��ﻮس را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬


‫●‬ ‫●‬

‫دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ ﭘﻨﺞ دﻗ�ﻘﻪ ﻗبﻞ از زﻣﺎن ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺑﺮای رﺳ�ﺪن اﺗ��ﻮس‪ ،‬در ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﺗﺄﺧ� دارﻧﺪ بﻤﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫راﻧﻨﺪگﺎن ﻣﺠﺎز ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دا�ﺶآﻣﻮزای ﮐﻪ ی‬ ‫ت‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻫﻨگﺎم ﭘ�ﺎدە ت ف‬ ‫ﺻﻮری‬ ‫رﻓن ﺗﺎ ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس‪ ،‬بﺎ�ﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘ�ﺎدەرو از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﮐﻪ راە ت ف‬ ‫رﻓن در ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ ﺟﺎدە ض�وری بﺎﺷﺪ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎدە و رو بﻪ ﺗﺮاﻓ�ﮏ راە ﺑﺮوﻧﺪ و بﺎ ﻧﺰد�ﮏ‬ ‫ﺷﺪن وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ از ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ ﺟﺎدە دور ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎ�ﺪ بﻪ ﮐﻮدکﺎن کﻢﺳﻦوﺳﺎل کﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ‬

‫●‬

‫ﺟﺎدە ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و بﻪ آﻧهﺎ �ﺎد بﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ راە ﺑﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺻ� ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ت‬ ‫وﻗی اﺗ��ﻮس‬ ‫در ﺻﻮری ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس ﭘ�ﺎدەرو وﺟﻮد دارد‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﭘ�ﺎدەرو ب‬ ‫ت‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ ﭘ�ﺎدەرو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ دور از ﻟبﻪ ﺟﺎدە بﺎ�ﺴتﻨﺪ و ﺗﺎ‬ ‫بﻪﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ کﺎﻣﻞ اﺗ��ﻮس در آﻧﺠﺎ بﻤﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫●‬

‫ﺟﺎی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴتﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ‬ ‫ا�ﺮ اﺗ��ﻮس در ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ ﺟﺎدە از ی‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ بﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺗ��ﻮس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و راﻧﻨﺪە بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻋﻼﻣﺖ بﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﺧ�ﺎبﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ ﺟﺎدە ﻫﻤ�ﺸﻪ بﺎ�ﺪ در ﺟﻠﻮی اﺗ��ﻮس راە ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧبﺎ�ﺪ بﺪوﻧﺪ‪ ،‬و بﺎ�ﺪ ﻣﻄﻤ ئ ن‬ ‫ن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫راﻧﻨﺪە �ﺗﻮاﻧﺪ آﻧهﺎ را ﺑبﯿﻨﺪ‪.‬‬

‫●‬

‫ف‬ ‫ﺷﻮ� ﺟﺴ� د�ﮕﺮ در ﻫﻨگﺎم ﭘ�ﺎدەروی ﺗﺎ ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس �ﺎ در ی ن‬ ‫ﺣن اﻧﺘﻈﺎر در ﻫﻨگﺎم ﺳﻮار‬ ‫ﻓﺸﺎر دادن‪ ،‬ﻫﻞ دادن‪� ،‬ﺎ‬ ‫ﺷﺪن بﻪ اﺗ��ﻮس ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺎ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫رﻓﺘﺎر در اﺗ��ﻮس‬ ‫●‬

‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ت‬ ‫وﻗی در داﺧﻞ اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ بﺎ راﻧﻨﺪە ﻫﻤکﺎری ﮐﺮدە و بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات و‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن رﻓﺘﺎر را‬ ‫ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی راﻧﻨﺪە را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬راﻧﻨﺪگﺎن‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ در اﺗ��ﻮس از دﺳﺘﻮرات اﻃﺎﻋﺖ ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ �ﺎ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ی�‬ ‫ﺻﻮی و ﺗﺼ��ﺮی ﺑﺮای ﺿبﻂ‬ ‫ﺗﺠه�ات‬ ‫ﻣﻌﺮ� ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬اﺗ��ﻮسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ‬ ‫ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﻨﺪ را بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﺠهﺰ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻻزم را اﻋﻤﺎل �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻖ از‬

‫●‬

‫ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺟﺪی �ﺎ داﺋ� بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫�‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺷک� ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬بﺪون ازدﺣﺎم �ﺎ ﻫﻞ دادن ﺳﻮار اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ بﻪ �اغ �ﮏ‬ ‫ﺻﻨﺪ� رﻓﺘﻪ و روی آن ﺑنﺸیﻨﻨﺪ‪ .‬از دا�ﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ �ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣکﺎن از ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣهﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎدە‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧهﺎ بﺎ�ﺪ ﻫﻤ�ﺸﻪ �ﺸﺴﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ن‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ آﻣﺎدە ﭘ�ﺎدە ﺷﺪن از اﺗ��ﻮس ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫●‬

‫گ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧ�‪ ،‬ﺣﯿﻮاﻧﺎت‪ ،‬ﻇﺮوف ﺷ�ﺸﻪای‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ آﺑپﺎش‪ ،‬بیﺳ�ﻢ‪ ،‬بﺎﻟﻮن‬ ‫�ﺎ ﻫﺮ ﻧ�ع ﺳﻼ� را بﻪ ﻫﻤﺮاە داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﺟﺎزە ﺣﻀﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎن آﻣﻮزش د�ﺪە در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ش‬ ‫بﺨ� از اﻣکﺎﻧﺎت �ﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣ��ﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪� IEP‬ﺎ ﺗ�ﻢ ‪ 504‬دا�ﺶآﻣﻮز ﺻﺎدر �ﺷﻮد‪ .‬ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎن‬

‫آﻣﻮزش د�ﺪە بﺎ�ﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪ 3050 LCPS‬و ﻣﻘﺮرات ‪ 3050-REG‬را ﺑﺮآوردە ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫●‬

‫ﮐﺘﺎبﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷ�ﺎء ﻫﺮﮔﺰ ﻧبﺎ�ﺪ در راﻫﺮوی اﺗ��ﻮس �ﺎ در ﺟﻠﻮی آن ﻗﺮار دادە ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آوردن وﺳﺎ�� ﮐﻪ‬

‫●‬

‫دا�ﺶآﻣﻮز در ی ن‬ ‫ﺣن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ آﻧهﺎ را ﻧﮕهﺪارد‪ ،‬ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ از ﺻﺤبﺖ ﮐﺮدن �ﺎ ﺧﻨﺪ�ﺪن یﻣﻮرد ی �‬ ‫ﭘﺮﻫ� ﺷﻮد‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدە از کﻠﻤﺎت بیادبﺎﻧﻪ �ﺎ ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن‬ ‫ب‬ ‫ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬

‫●‬

‫یض‬ ‫درﺣن ﺣﺮﮐﺖ اﺗ��ﻮس بﺎ راﻧﻨﺪە ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری‪.‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧبﺎ�ﺪ‬


‫●‬

‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺪون اﺟﺎزە راﻧﻨﺪە‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮەﻫﺎ را بﺎز ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬داد زدن ﺑﺮ � ﻋﺎﺑﺮان ﭘ�ﺎدە و �ﺎ ﭘﺮﺗﺎب اﺷ�ﺎء از‬ ‫ﭘﻨﺠﺮە بﻪ یﺑ�ون ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬

‫●‬

‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧبﺎ�ﺪ دﺳﺖ‪ ،‬پﺎ �ﺎ � ﺧﻮد را از ﭘﻨﺠﺮە یﺑ�ون ﺑ�ﺎورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﺷﻮ� ﺟﺴ� و ﭘﺮﺗﺎب اﺷ�ﺎ در داﺧﻞ اﺗ��ﻮس ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻋﻮا‪،‬‬

‫●‬

‫ی�‬ ‫ﺗﺠه�ات اﺗ��ﻮس �ﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺻﻨﺪ�ﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺗ��ﻮس ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘکﺎری دربﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬

‫●‬

‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ ﻣبﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪی �ﺎ ﺳهﻞاﻧگﺎراﻧﻪ بﻪ اﺗ��ﻮس را پﺑ�دازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣ�ف ﻫﺮ ﻧ�ع ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟ�ﻞ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ و�ﭗ �ﺎ ﺳ�گﺎر ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��‪ ،‬در اﺗ��ﻮس ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫تن‬ ‫ر�ﺨن ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻧ�ع آﺷﻐﺎل‬

‫●‬

‫●‬

‫ﺗﺮک اﺗ��ﻮس‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ ﺗﺎ ف‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ اﺗ��ﻮس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد‪� ،‬ﺸﺴﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺷک� ﻣﻨﻈﻢ از اﺗ��ﻮس ﭘ�ﺎدە ﺷﺪە و بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺻﻨﺪ�ﻫﺎی ﺟﻠﻮ اﺟﺎزە بﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اول‬ ‫از ﻫﻤﻪ ﭘ�ﺎدە ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ازدﺣﺎم و ﻫﻞ دادن ﻣﺠﺎز ﻧ�ﺴﺖ‪.‬‬

‫�‬ ‫�ﻌﺎ بﻪ ن‬ ‫ﻣکﺎی اﻣﻦ و دور از اﺗ��ﻮس ﺑﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫● ‪3.‬دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺲ از ﭘ�ﺎدە ﺷﺪن از اﺗ��ﻮس‪ ،‬بﺎ�ﺪ �‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮز فای ﮐﻪ ﻧ�ﺎز بﻪ ﻋﺒﻮر از ﺧ�ﺎبﺎن �ﺎ ﺟﺎدە دارﻧﺪ بﺎ�ﺪ اﯾﻦ کﺎر را ﻓﻘﻂ از ﺟﻠﻮی اﺗ��ﻮس و ﻓﻘﻂ �ﺲ از آن‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪە اﻋﻼم ﮐﺮد ﻋﺒﻮر از ﺧ�ﺎبﺎن ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮزان ﻫﺮﮔﺰ ﻧبﺎ�ﺪ ﺳ� ﮐﻨﻨﺪ وﺳ�ﻠﻪای ﮐﻪ ﺟﻠﻮ �ﺎ ز�ﺮ اﺗ��ﻮس اﻓﺘﺎدە اﺳﺖ را ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫● ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ش�ا�� دا�ﺶآﻣﻮز ﻣهﺪ ﮐﻮدک‪ ،‬ﻧبﺎ�ﺪ بﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ بﺪون ﻫﻤﺮاە در ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس بﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬

‫اﻃﻼﻋ�ﻪ ت ف‬ ‫�ﺎﻓن ﮐﻮدک ﺑﺮای آﻣﻮزش و�ﮋە‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺪارس ت‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای‪ ،‬از ﺳﻦ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪21‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳی را بﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدکﺎن دارای‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون )‪ (LCPS‬آﻣﻮزش ﻋﻤﻮ� را�گﺎن و‬ ‫ب‬ ‫ﺳﺎل‪ ،‬ﮐﻪ ﻧ�ﺎز بﻪ آﻣﻮزش و�ﮋە و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ آن دارﻧﺪ اراﺋﻪ �دﻫﻨﺪ‪ LCPS.‬ت‬ ‫اﺳ�اﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺪاو� را اﺟﺮا ﮐﺮدە و دﺳﺖ بﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی آ�ﺎ� ش‬ ‫بﺨ� ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎی‪ ،‬ت ف‬ ‫�ﺎﻓن و ارز�ﺎ بی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدکﺎن از بﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ‪21‬‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ بﻪ دﻓﻌﺎت‬ ‫ﺳﺎﻟ� �زﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و بﻪ آﻣﻮزش و�ﮋە و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗبﻂ ﻧ�ﺎز دارﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫گ‬ ‫ا�ﺎﻟی ض‬ ‫ﺟﺎبﺠﺎ �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در بﺨﺶﻫﺎی ت‬ ‫ﺣﺎ� ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮ� ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە‪ ،‬ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺧﺎﻧ� ﺑﻮدە و بﻪ ﻣﺪت ‪10‬‬ ‫ﺑ�ﺸ� در �ﮏ زﻧﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪای �ﺎ ﻣﺤ� در ﺣﻮزە ﻗﻀﺎی ﺧﻮد ز ض‬ ‫ت‬ ‫ﻧﺪای ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫)دە( روز �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ﻫﺴتﻨﺪ �فﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﺪارس ت‬ ‫دوﻟی‬ ‫ارﺟﺎع ﻣ��ﻮط بﻪ ﮐﻮدکﺎن ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 21‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک بﻪ‬ ‫ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ �ﺎ ﺧ�‪ ،‬بﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘی‪ ،‬ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� �ﺎ ﺷﻔﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫�ﺷﻮد‪ .‬ارﺟﺎع �ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻨب� اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬وزارت آﻣﻮزش و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ت‬ ‫ا�ﺎﻟی د�ﮕﺮ‪ ،‬اﻓﺮاد �ﺎ �ﮏ ﺗ�ﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ارﺟﺎع ﻇﺮف دە )‪ (10‬روز کﺎری �ﺲ از در�ﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺗ�ﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮدک )‪ (CST‬در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ دا�ﺶآﻣﻮز ﺑﺮای‬


‫گ‬ ‫ن‬ ‫ین‬ ‫�ﺎﻓن ﮐﻮدک ﺑﺮای ﮐﻮدکﺎن در ی ف‬ ‫ﮐﻮدکﺎن در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ت ف‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� ﮐﻪ ﻫﻨﻮز‬ ‫)ﺳﻨن ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﺳﺎﻟ� ﺗﺎ ‪30‬‬ ‫د�ﺴﺘﺎی‬ ‫ﺳﻨن ﭘ�ﺶ‬ ‫ب‬ ‫واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ن‬ ‫ﺳی ﺑﺮای ﻣهﺪ ﮐﻮدک ﻧ�ﺴتﻨﺪ( ﺑﺮر� �ﺷﻮد‪ CST .‬ﺳﻮاﺑﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻠ�ﺮد ﮐﻮدک را ﺑﺮر� �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ش‬ ‫ارز�ﺎی‬ ‫آﻣﻮز� و رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک اراﺋﻪ دﻫﺪ‪ .‬ا�ﺮ ﺗ�ﻢ �ﺸﺨ�ﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک بﺎ�ﺪ ﺑﺮای‬ ‫پﺎﺳﺨﮕﻮئ بﻪ ﻧ�ﺎزﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎئ ﺑﺮای‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ﺗﻮﺻ�ﻪ ی‬ ‫ﺟهﺖ آﻣﻮزش و�ﮋە و ﺧﺪﻣﺎت ﻣ��ﻮﻃﻪ ارﺟﺎع دادە ﺷﻮد‪ ،‬ﺗ�ﻢ بﺎ�ﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ )‪ (3‬روز کﺎری ﮐﻮدک را بﻪ ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و�ﮋە �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە‬ ‫وی ارﺟﺎع دﻫﺪ‪.‬‬

‫گ‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� ﺗﺎ ‪ 5‬ﺳﺎﻟ� اﻣﺎ ﻫﻨﻮز واﺟﺪ‬ ‫د�ﺴﺘﺎی دارﻧﺪ )‪ 2‬ﺳﺎﻟ� ﺗﺎ ‪30‬‬ ‫ﻫﺎی در ﻣﻮرد ﮐﻮدک ﭘ�ﺶ‬ ‫ب‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺮای ی‬ ‫ف‬ ‫ش�ا�ﻂ ﺳ فی ﺑﺮای ﻣهﺪ ﮐﻮدک ﻧ�ﺴتﻨﺪ( بﺎ�ﺪ بﺎ ﻣﺮﮐﺰ ت ف‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ ﺗﺎ �ﮏ ﻏ��ﺎﻟگﺮی رﺷﺪی را�گﺎن‬ ‫�ﺎﻓن ﮐﻮدکﺎن ﭘ�ﺶ د�ﺴﺘﺎی ‪ LCPS‬ﺗﻤﺎس ی‬ ‫ین‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫�ﺎی ﺷﺪە و واﺟﺪ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و�ﮋە ﺑﺮای ﮐﻮدکﺎن دارای ﻧﺎﺗﻮای در و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ارز ب‬ ‫ن‬ ‫ﻧﺎﺷﻨﻮای‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﻮایﻫﺎی ز�ﺮ ﻫﺴتﻨﺪ‪ :‬اوﺗ�ﺴﻢ‪،‬‬ ‫ش�ا�ﻂ آﻣﻮزش و�ﮋە و ﺧﺪﻣﺎت ﻣ��ﻮﻃﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬دارای �ﮏ �ﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ﻋﺎ ف‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ف‬ ‫ﻧﺎﺷﻨﻮای‪/‬‬ ‫ذﻫی‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﻮای‪،‬‬ ‫ﻃ�‪ ،‬اﺧﺘﻼل‬ ‫ﺗﺄﺧ� رﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای‪ ،‬اﺧﺘﻼل ارﺗ��ﺪی‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫ﻧﺎﺑیﻨﺎی‪ ،‬ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ﻧﺎﺑیﻨﺎی‪.‬‬ ‫ﺑیﻨﺎی از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺧﺎص‪ ،‬اﺧﺘﻼل ﮔﻔﺘﺎر �ﺎ ز�ﺎن‪ ،‬آﺳ�ﺐ ﻣﻐﺰی‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮای‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ﺗﺮوﻣﺎی و اﺧﺘﻼل ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ﻃ�� ت‬ ‫‪ LCPS‬ف‬ ‫ش‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای‬ ‫آﻣﻮز� ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻮدک دارای‬ ‫ﮔﺴ�دە �ﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری از ﻣﺤ�ﻂﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮدی و ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘ�ﺎر داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫● کﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮ�؛‬ ‫● کﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش و�ﮋە؛‬ ‫● ﻣﺪارس آﻣﻮزش و�ﮋە؛‬ ‫آﻣﻮز� در ت‬ ‫ش‬ ‫ﻣ�ل‪ ،‬در ﺻﻮرت اﻟﺰام ﺗﻮﺳﻂ ‪� ،IEP‬ﺎ آﻣﻮزش ﻣﺤﺪود بﻪ نن‬ ‫● آﻣﻮزش در نن‬ ‫ﻣ�ل ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ی ن‬ ‫دﺳ�س‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ن‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ﻗﺮار �ﮔ ی�د ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻋﺪم اﻣکﺎن ﺧﺮوج از ضض‬ ‫ﻣ�ل ﻗﺎدر بﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﺎدی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ و اﯾﻦ کﺎر‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮا� ﻧ�ﺎز بﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺠﺎز �ﺎ روا�ﺸﻨﺎس ن‬ ‫ﮔ�د؛ و‬ ‫بﺎﻟﯿی دارای ﻣﺠﻮز ﺻﻮرت � ی‬ ‫● آﻣﻮزش در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺳ�ﺴﺎت ا�ﺎ تﻟی‪.‬‬

‫ﻧﻈﺮات و ﺷکﺎ�ﺖﻫﺎ‬ ‫ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪"،8-10‬ﻧﻈﺮات و ﺷکﺎ�ﺎت" ﻓﺮاﯾﻨﺪی را در اﺧﺘ�ﺎر ﮔﺬارد ﮐﻪ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ و دا�ﺶآﻣﻮزان اﻣکﺎن �دﻫﺪ ﻧﻈﺮات‪،‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘ�ﺸﻨهﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄ�ح ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﺷکﺎ�ﺖ دارﻧﺪ بﺎ�ﺪ ﺳ� ﮐﻨﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد را از ﻃ��ﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿ�ع را بﺎ ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺳپﺲ ﻣﻌﺎون �ﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣ�ﺎن بﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮمﻫﺎی اﻇهﺎرﻧﻈﺮ و ﺷکﺎ�ﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ی ن‬ ‫ﺑن ﺗﻤﺎم واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﻮز� ــﻊ �ﺷﻮد و در‬ ‫اﻟ��وﻧ�� از ﻣﺪارس �ﺎ ت‬ ‫ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻃ��ﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪارس‪ ،‬ﺑﻨﺎ بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ت‬ ‫دﻓ� ��ﺮﺳﺖ‪ ،‬و از ﻃ��ﻖ ‪� LCPS‬ﺎ وبﺳﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در‬

‫ف‬ ‫ت‬ ‫ﺟﻮی ﻋﻠ�ﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﺷکﺎ�ﺖ �ﺎ در دادر�‬ ‫دﺳ�س واﻟﺪﯾﻦ و دا�ﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﻼ� ی‬ ‫�‬ ‫ﻣ��ﻮط ش�ﮐﺖ �ﮐﻨﻨﺪ ا��ﺪا ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬

‫ض��ﻪﻫﺎی ﻣﻐﺰی‬


‫ﻃﻮﻻی ت‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺪی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ LCPS.‬ﺗﻼش �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ وﺿﻌ�ﺖ‬ ‫ض��ﻪ ﻣﻐﺰی �ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺟﺪی و‬ ‫درﺳی �ﺸﺨ�ﺺ دادە ﺷﻮد‪ ،‬بﻪ آﻧهﺎ زﻣﺎن ض‬ ‫ت‬ ‫کﺎ� ﺑﺮای ﺑهﺒﻮد‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ورزﺷکﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ض��ﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ بﻪ‬ ‫دادە ﺷﻮد و ﺗﺎ ن‬ ‫ت‬ ‫ﻋﻼﻣی ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ از آﻧهﺎ بﻪﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮔﺮدد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ورزﺷکﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ �ﮏ ﮐﺘﺎبﭽﻪ‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ د�ﮕﺮ‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن و‬ ‫راﻫﻨﻤﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ورزﺷکﺎر را در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼ� در ﻣﻮرد ض��ﻪ ﻣﻐﺰی در ورزشﻫﺎی ی‬ ‫�ﺎدﮔ�ی اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ و دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﻠﺰم بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و اﻣﻀﺎی ﺗﺄﯾ�ﺪ�ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ�ﺎﺳﺖ ض��ﻪ ﻣﻐﺰی‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ‬ ‫ی‬ ‫دا�ﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ن‬ ‫�ﻌی ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪ 8-58‬ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ آﻣﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی در ﻫﺮ ض‬ ‫ﺳی در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ض��ﻪ ﻣﻐﺰی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎ�ﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿ�ع را بﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ از ﺟﻤﻠﻪ کﺎرﮐﻨﺎن ت‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫رﻗﺺ‬ ‫رﻗﺺ ش‬ ‫ﮔ�ی و ﻟﺬت دا�ﺶآﻣﻮزان آن ﻣﺪرﺳﻪ در‬ ‫بﺨ� از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺮای ﺑهﺮە ی‬ ‫ف‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﺎر در ی ف‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿی ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣن رﻗﺺ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﺎن‬ ‫تف‬ ‫داﺷن و ﻣ�ف‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬در ﻣﻮردﺷﺎن اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ‪ :‬ﻟبﺎس‪ ،‬در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫آﻣ� ی ن‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪� ،‬ﺎ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ .‬رﻗﺺ ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ �ﺎ ﺗﺤ��ﮏ ی ن‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻧ� ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ .‬رﻋﺎ�ﺖ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﻣهﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﺧﺮاج از رو�ﺪاد �ﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن از رﻗﺺﻫﺎی آﯾﻨﺪە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪە و ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻧﻀبﺎ� د�ﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﮔﺮدد‪.‬‬

‫اﻧﻀبﺎط‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎورە‬ ‫�� ﻣﺪاﺧﻠﻪ زﻣﺎئن ﮐﻪ دا�ﺶ آﻣﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪە �‬ ‫ﻫﺮ �ﮏ از کﺎرﮐﻨﺎن دارای ﻣﺠﻮز از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ � ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﺗﺪر ب‬ ‫ن‬ ‫یض‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدە اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ LCPS .‬از ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ﺷﻮد �ﺎ بﻪ ﻧﺤﻮی د�ﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤ��ﻨﺎت ﺗﺮﻣ�� و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ف‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی � ﮐﻨﺪ و کﺎرﮐﻨﺎن ف‬ ‫رد�� ‪ ،‬بﻪ دا�ﺶ آﻣﻮز فای ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻄ� )‪(MTSS‬‬ ‫ف‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ ‪ ،‬اراﺋﻪ � ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺗﺄﺛ� رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار � ی‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم � دﻫﻨﺪ و دا�ﺶ آﻣﻮزائ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ی‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن‬ ‫�ﺎدﮔ�ی کﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺟﺪی‬ ‫بﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان در ا�ﺠﺎد روابﻂ ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑهﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای اداﻣﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ‪ ،‬کﺎرﻣﻨﺪ بﺎ�ﺪ دا�ﺶ آﻣﻮز را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺟﺎع دﻫﺪ‪.‬‬ ‫بﺎزداﺷﺖ‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در ﻣﺪرﺳﻪ بﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد و‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﻓﺘﺎر ﻣﺜبﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ﻓﻘﻂ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم بﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ی‬

‫ت‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎ�ﺪ از ﻗبﻞ از ی ن‬ ‫بﺎزداﺷئ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﭼﻨن‬

‫در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻻزم ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از اﻣﺘ�ﺎزات ﻣﺪرﺳﻪ‬


‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او از اﻣﺘ�ﺎزات ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از اﻣﺘ�ﺎزات اﻗﺪام اﺻﻼ� ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای ﺳﻮءرﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز ت‬ ‫ﺗﻠ� ﺷﻮد‪ . .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟن دا�ﺶ آﻣﻮز اﻃﻼع دادە ﺷﻮد‪.‬‬ ‫��ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫اﺧﺮاج از کﻼس‬ ‫در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪە رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دا�ﺶآﻣﻮز در �ﮏ کﻼس �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‪� ،‬ﺲ از اﯾﻨﮑﻪ کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ از ت‬ ‫اﺳ�اﺗﮋیﻫﺎی‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨگﺎم ف‬ ‫ﻣﺒﺘی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺜبﺖ و اﻧﻀبﺎط ﺗﺮﻣ�� ﺑهﺮە ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و �ﺸ��ﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در کﻼس‪ ،‬بﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫��� �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از کﻼس اﺧﺮاج ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان در ﺻﻮرت اﺧﺮاج از‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﻧﻈﻢ کﻼس را بﻪ ﻫﻢ �زﻧﻨﺪ و �ﺎ � پ‬ ‫کﻼس‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ اﻧﺠﺎم کﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤ�ﻂ د�ﮕﺮی وادار ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﺧﺮاج دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﺪت ﺑ�ﺶ از‬ ‫� دﻗ�ﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ �ﺴﺘﻪ بﻪ ش�ا�ﻂ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز اﻃﻼع دادە ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بﺎ اﺗ��ﻮس‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳی دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎ� از ﺣﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بﺎ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ در اﺗ��ﻮسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﺎر‬ ‫ب‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺗ��ﻮسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرت اﻣکﺎن‪ ،‬از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﻣ�� ﻣﺜبﺖ ﺑهﺮە ی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او �ﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ دا�ﺶآﻣﻮزان را از اﻣﺘ�ﺎزات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪە بﺎﺷﺪ بﺎ�ﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد و ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ را ی ن‬ ‫ﺗﺄﻣن ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪود�ﺖ در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﺎ ﻣﺤﺪود�ﺖ در داﺧﻞ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺟﺪی �ﺎ ﻣﮑﺮر‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز در ﻃﻮل دورە ﻣﺤﺪود�ﺖ در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬اﺟﺎزە ش�ﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و‬ ‫از اﻣﺘ�ﺎزات ﻣﺪرﺳﻪ و ش�ﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺣﻀﻮر در آﻧهﺎ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز کﺎر کﻼ� اﺧﺘﺼﺎص دادە‬ ‫ﺷﺪە و در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرش در ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ او ﻣﺸﺎورە دادە �ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫ﻣﺤﺪود�ﺖ در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻃﻼع دادە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز از ش�ﮐﺖ در �‬ ‫ﺑﺮ� �ﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﺎ ﺣﻀﻮر در رو�ﺪادﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� بﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧ�ع ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ف‬ ‫بﮕ�د‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او و ��ﺮﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺮای �ﮏ دورە زﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ �ﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻖ رﻓﺘﺎر ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل ﺻﻮرت ی‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن آن ﻣﺠﺎز ﻫﺴتﻨﺪ دا�ﺶآﻣﻮزان را ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8350‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان" از ﻣﺸﺎرﮐﺖ �ﺎ ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و �ﺎ ﺣﻀﻮر در‬ ‫رو�ﺪادﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻃﻼع دادە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ‬


‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻠﺰم بﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﻃﻮل دورە‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ �ﮏ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ دﻟ�ﻞ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان کﺎرﻫﺎی در� �ﺎ ﺗکﺎﻟ�ﻒ کﺎری ی ف‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﻮد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ ﻣﻠﺰم بﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ‬ ‫ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺟهﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ را اراﺋﻪ ﻧ�دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع بﻪ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﻠﺰم بﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷنبﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻃﻼع دادە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺷنبﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﺷﺪ�ﺪﺗﺮی ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﺎی را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس بﺨﺶ "اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ" در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮد را‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ‬ ‫ﺑﺮر� ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ بﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗبﺎ� ﻧﺪارد‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در §‪ 22.1-277.2:1‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە اﺳﺖ‪�� ،‬ﺮﺳﺖ �ﺗﻮاﻧﺪ دا�ﺶآﻣﻮزی را ﮐﻪ بﻪ ﺟﺮم‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼح‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ آﺳ�ﺐ ﻋﻤﺪی بﻪ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی ﻣﺘهﻢ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪� ،‬ﺎ درﺧﺼﻮص‬ ‫ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼح‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺎ ﺟﺮ� ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ آﺳ�ﺐ د�ﺪن د�ﮕﺮان ﺷﺪە �ﺎ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ‬ ‫ﺟﺮم ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ین‬ ‫آﺳﯿی را وارد ﮐﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە �ﺎ بیﮔﻨﺎە �ﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ را ﻣﻠﺰم بﻪ ش�ﮐﺖ در �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫اﺻﻄﻼح "ﻣﺘهﻢ ﺷﺪە" بﻪ اﯾﻦ ن‬ ‫ﻣﻌی اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ �ﺎ ﺣک� ﻋﻠ�ﻪ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە �ﺎ در دﺳﺖ رﺳ�ﺪ� اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� د�ﮕﺮی ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺒ�ﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‪ :‬ﻣﺪرﺳﻪ ﺷبﺎﻧﻪ‪ ،‬آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن �ﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزش بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز نای ﻃﺮا� ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎدی ﺑﺮای آﻧهﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزی ﻣﺘهﻢ بﻪ ﻧﻘﺾ ض‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺷﺪە �ﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد‪ ،‬کﺎرﮐﻨﺎن دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮ� از‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ اﻟﺰاﻣﺎت §‪ 16.1-260‬و §‪ 16.1-305.1‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﻃﻼﻋ�ﻪای را ﺑﺮای ��ﺮﺳﺖ ارﺳﺎل �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ‬ ‫بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ §‪ 16.1-305.1‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﮔﺰ ش‬ ‫ار� درﺧﺼﻮص ﺣکﻢ ﺗﺨﻠﻒ �ﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ او در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ اﺳﺘﻘﺮار آ ش‬ ‫ﻣﻮز� ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺗﺨﺼ�ﺺ �ﺎبﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﻪ ﻣﺪت دە روز ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ در بﺨﺶ ﻓﺮ� ‪� C‬ﺎ §‪) 22.1- 277.07‬ﺳﻼح ﮔﺮم( �ﺎ ‪) 22.1-277.08‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﻣﻮرد د�ﮕﺮی ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ .‬در دورە‬ ‫ن‬ ‫د�ﺴﺘﺎی ﺗﺎ پﺎ�ﻪ ﺳﻮم ﻫﯿﭻ دا�ﺶآﻣﻮزی بﻪ ﻣﺪت ﺑ�ﺶ از ﺳﻪ روز ﺗﻌﻠﯿﻖ �ﺸﺪە �ﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ )‪(1‬‬ ‫ﭘ�ﺶ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آﺳ�ﺐ ﺟﺴ� �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ واﻗ� ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴ� بﻪ د�ﮕﺮان بﺎﺷﺪ �ﺎ )‪ (2‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺤ� ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ �ﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌ��ﻒ وزارت آﻣﻮزش ا�ﺎﻟﺖ‪ ،‬بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ وﺧ�ﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫گ‬ ‫ﻏ�رﺳ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او در ﻣﻮرد دا�ﺶآﻣﻮز ﺻﻮرت‬ ‫ﮔ�ی در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻖ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ رﺳ�ﺪ� ی‬ ‫ﻗبﻞ از ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫بﮕ�د‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻄﺮی ﻣﺪاوم ﺑﺮای اﺷﺨﺎص �ﺎ اﻣﻮال ا�ﺠﺎد ﮐﻨﺪ �ﺎ بﺎﻋﺚ ﺗهﺪ�ﺪ اﺧﻼﻟگﺮی ﻣﺪاوم بﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ﻏ�رﺳ�‪ ،‬ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز اﻋﻼم �ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻧکﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬ﺗﻮﺿ�ﺤﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫رﺳ�ﺪ� ی‬


‫گ‬ ‫ت‬ ‫ﻓﺮﺻئ دادە �ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزی بﺪون رﺳ�ﺪ� ﻗب�‬ ‫ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪە و بﻪ او‬ ‫گ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬رﺳ�ﺪ� بﺎ�ﺪ در ا�ع وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫�‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ‪ ،‬ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ و رو�ﻪ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ بﺎ�ﺪ ��ﻌﺎ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز اﻋﻼم ﮔﺮدد‪ .‬رو�ﻪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻖ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪"،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ��ﺮﺳﺖ‬ ‫ین‬ ‫ﺟﺎ�ﺸﻨن وی ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻓﺮاﺗﺮ از اﺧﺘ�ﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻗﻀﺎوت ��ﺮﺳﺖ‪ ،‬و �ﺎ‬ ‫بﮕ�د‪�� ،‬ﺮﺳﺖ بﺎ�ﺪ �� از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ز�ﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺻﻮرت ی‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫ت‬ ‫وﻗی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻋﺎدی‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺎدر بﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧبﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ د�ﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر �ﺴبﺖ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در آن ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە اﺳﺖ‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص �ﺎبﺪ‪ .‬ﻗبﻞ از‬ ‫�‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری‪� ،‬ﮏ �ﺎ ﭼﻨﺪ بﺎر بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز و واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن او ﮐﺘبﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدن‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪"،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" ذﮐﺮ ﺷﺪە‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ن‬ ‫ﻃﻮﻻی ﻣﺪت از ﻣﺪرﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ‬ ‫��ﺮﺳﺖ �ﺗﻮاﻧﺪ دا�ﺶآﻣﻮز را بﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑ�ﺶ از دە روز ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎ ت‬ ‫کﻤ� از ‪ 46‬روز ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ﺻﻮری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ )‪ (1‬ﺟﺮم ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎدە از اﺳﻠﺤﻪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫ﺣﺪا�� ‪ 364‬روز ﺗﻘ��� در‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑ�ﺶ از ‪ 45‬روز ﻣﺪرﺳﻪ و‬ ‫�ﺎ ﺑﺮوز آﺳ�ﺐ ﺟﺪی ﺟﺴ� بﺎﺷﺪ �ﺎ )‪ (2‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ وﺧ�ﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ش�ا�ﻂ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ و ﺳﺎبﻘﻪ اﻧﻀبﺎ� دا�ﺶآﻣﻮز را ی ن‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧ� در ﻧﻈﺮ ی‬ ‫از ﺗﻌﻠﯿﻖ بﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻣﻮارد ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺟﺪی �ﺎ در ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت د�ﮕﺮ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت‬ ‫ﺗﻐﯿ� ﻻزم را در رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز ا�ﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ .‬رو�ﻪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻖ بﻠﻨﺪ ﻣﺪت‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ بﺎﺷﺪ ی‬ ‫�ﺎ اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺧﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‪.‬‬ ‫اﺧﺮاج بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ کﻤﯿﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ‬ ‫ﻣﺪت ‪ 365‬روز ﺗﻘ��� �ﺲ از ﺗﺎر� ــﺦ اﺧﺮاج ﻣﺠﺎز بﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮدە و واﺟﺪ ش�ا�ﻂ پﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد ﻧ�ﺴﺖ‪ .‬اﺧﺮاج‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ کﻤﯿﺘﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ رو�ﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪"،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ‬ ‫گ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" و رو�ﻪ رﺳ�ﺪ� ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪"،8230‬ﺗنﺒ�ﻪ اﻧﻀبﺎ� دا�ﺶآﻣﻮز ‪ -‬ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ و‬


‫گ‬ ‫ﮔ�د‪ .‬دﻟ�ﻞ اﺧﺮاج �ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﺪی �ﺎ ﻣﮑﺮر ذﮐﺮ ﺷﺪە در ﺻﻔﺤﺎت ‪ 29 - 31‬در بﺨﺶ‬ ‫رﺳ�ﺪ�" ﺻﻮرت � ی‬ ‫"رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻨ�ع" بﺎﺷﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان اﺧﺮاج ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ پﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد بﻪ‬ ‫��ﺮﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺧﺮاج ﺷﺪ�ﺪﺗ��ﻦ رو�ﻪ اﻧﻀبﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح رﻓﺘﺎر‬ ‫گ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﻮد‪ .‬رو�ﻪﻫﺎی رﻋﺎ�ﺖ ﺷﺪە در ﺗﻮﺻ�ﻪ بﻪ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ رﺳ�ﺪ� ﻧﺰد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‪،‬‬ ‫در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪"،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" آﻣﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان اﺧﺮاج ﺷﺪە �ﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮ� د�ﮕﺮ‬ ‫ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮ� ﺑ�ﺶ از ‪ 30‬روز از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج �ﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻄﺮی ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺎ کﺎرﮐﻨﺎن د�ﮕﺮ بﻪ وﺟﻮد �آورد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑ�ﺶ از ‪ 30‬روز‪ ،‬ﻣﺪت ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺪت ی ن‬ ‫ﺑ�ﺸ� بﺎﺷﺪ‪� .‬ﺲ از اﻧﻘﻀﺎی دورە‬ ‫ﺗﻌﻠ��‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از پﺬﯾﺮش‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای پﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ﻣ��ﻮط بﻪ اﺧﺮاج �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫اﯾﻦ ﻧ�ع ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ رو�ﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪"،8225‬پﺬﯾﺮش ﻣﺠﺪد‪ ،‬اﺧﺮاج �ﺎ پﺬﯾﺮش دا�ﺶآﻣﻮزان"‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت � ی‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ را‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳی ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ‬ ‫کﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ اﺧﺘ�ﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ بﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﺧﻮد �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﺧﺼﻮص ﻫ��ﮏ از ش�ا�ﻂ اﻋﻤﺎل �ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ �ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺪام ﺧﺎ� را ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺨﻠﻔﺎت ئ‬ ‫ﺟﺰئ ﻣﻌﻤﻮ� ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪ�ﺪ‬ ‫ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪە و بﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ئ‬ ‫ﺟﺰئ اﺻﻼح �ﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎی ﺳﺎزگﺎر بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺪو�ﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸکﻼت اﻧﻀبﺎ�‪ ،‬رو�ﻪ ی‬ ‫�ﮏ �ﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از کﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﺧﺘ�ﺎرات اﻧﻀبﺎ� وا�ﺬار ﺷﺪە از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ‪،‬‬ ‫ین‬ ‫ﻧهﺎئ را ﺑﺮﻋهﺪە ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﺪ‪ .‬بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان اﺧﺘ�ﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ی‬

‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣ��ﻮط بﻪ رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان و رو�ﻪﻫﺎی اﻧﻀبﺎ� ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻊ بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ از‬

‫ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ در ﺗکﻠ�ﻒ وا�ﺬار ﺷﺪە‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت‪ ،‬ﭘﺮوژەﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗکﺎﻟ�ﻒ ﮐﻪ بﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ‬ ‫کﺎرﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧبﺎ�ﺪ کﺎر دا�ﺶآﻣﻮزی د�ﮕﺮ را بﻪ ﻋﻨﻮان کﺎر ﺧﻮد ﺗﺤ��ﻞ دﻫﻨﺪ و‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز د�ﮕﺮی کﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬بﻪ ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ کﺎر دا�ﺶآﻣﻮزی د�ﮕﺮ را بﻪ ﻋﻨﻮان کﺎر ﺧﻮد ﺗﺤ��ﻞ �دﻫﺪ �ﺎ کﺎر ﺧﻮد را بﻪ‬ ‫ﮔ�د‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ و واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺰارش دادە ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز د�ﮕﺮی دادە �ﺎ بﻪ او کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮای آن کﺎر ﻧﻤﺮە ﺻﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ � ی‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن در ﻗبﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ی ف‬ ‫یف‬ ‫یف‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪ . .‬ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻠ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل ﻧ�ﺴﺖ‪ .‬ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ کﺎر ا�ﺠﺎد ﺷﺪە ﺑﺮای کﻼس آﻧهﺎ ﻣﻨﺤ� بﻪ آن وﻇ�ﻔﻪ بﺎﺷﺪ‬ ‫ادی‬ ‫و �ﺸﺎن دﻫﻨﺪە � ی‬ ‫ﺎدﮔ�ی ﺑﺮای ﻓﺮد بﺎﺷﺪ‪ .‬اﻧﺠﺎم کﺎر ﻗب� �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از کﺎر د�ﮕﺮان و �ﺸﺎن دادن آن بﻪ ﻋﻨﻮان کﺎر ﺷﺨ� ‪� ،‬ﻗﺖ ب‬


‫اﯾﻨ� تﻧی‪ ،‬ﻣﺘﻮن ا ت‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب � ﺷﻮد ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ در ﻫﻨگﺎم اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻧ��ﺴﻨﺪگﺎن‪ ،‬ﺳﺎ�ﺖﻫﺎی ت‬ ‫ﻟ��وﻧ�� �ﺎ ﻣﺘﻮن‬ ‫ﭼﺎی‪ ،‬ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬کﻠﻤﺎت و ﻋبﺎرات کﻠ�ﺪی ﮐﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ ذﮐﺮ �ﺷﻮﻧﺪ بﺎ�ﺪ بﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﻗﻮل‬ ‫پ‬ ‫�ﺸﺎن دادە ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬بﺎزﻧ���ﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳتﻨﺎد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر �ﺎ ﻋبﺎرتﻫﺎی �ﺴ�ﺎر ﻣﺸﺎﺑ� بﺎ ﻣﺄﺧﺬ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫پﺎور� �ﺎ روشﻫﺎی د�ﮕﺮ اﻋﻼم ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ �ﻗﺖ ﻋﻠ� در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪� .‬ﻗﺖ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳتﻨﺎد را از ﻃ��ﻖ‬ ‫ﻧﻮﺷن ﺧﻼق‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬ﮔﺰارش‪ ،‬ﭘﺮوژە و اراﺋﻪ‪ ،‬اﻋﻢ از ﭼﺎئ‪ ،‬ﺷﻔﺎ�‪ ،‬ت‬ ‫تف‬ ‫اﻟ��وﻧ��‪،‬‬ ‫ﻋﻠ� در ﺗﻤﺎم کﺎرﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫پ‬ ‫و�ﺪﺋﻮئ ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ .‬ا�ﺮﭼﻪ ‪ LCPS‬واﻟﺪﯾﻦ و ��ﺮﺳﺘﺎن را �ﺸ��ﻖ �ﮐﻨﺪ بﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ کﺎر ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳ�ﻘ�ﺎئ‪ ،‬ﮔﺮاﻓ�� �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫�ﺮﺳﺘﺎی ﮐﻪ بﻪ او کﻤﮏ �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ‬ ‫ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد پﺑ�دازﻧﺪ‪ ،‬کﺎر بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ �‬ ‫ت‬ ‫ﻣهﺎری بﺎﺷﺪ ﮐﻪ در کﻼس آﻣﻮزش دادە ﺷﺪە اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژەای ﮐﻪ در کﻼس ش�وع ﺷﺪە‬ ‫ﺗکﻠ�ﻒ ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﻤ��ﻦ‬ ‫ارز�ﺎی درک دا�ﺶآﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ‪ .‬ا�ﺮ در ﺧﺎﻧﻪ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز کﻤﮏ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﺎن درک ﺻﺤ�� از‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻢ از آن ﺑﺮای‬ ‫ب‬ ‫ﺳﻄﺢ آ�ﺎ� و �ﺴﻠﻂ واﻗ� دا�ﺶآﻣﻮز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ی ن‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻟبﺎس‬ ‫ن‬ ‫دوﻟی ﻣﺪارس ﻟﻮدون از ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی � ﮐﻨﺪ و بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫آﻣﻮز�‬ ‫دﺳ�� ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬ ‫ﮐﺪ ﻟبﺎس دا�ﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس‬ ‫ن‬ ‫�ﺸﯿی �ﺎ �ﮐﻮب ﻫﺮ ﮔﺮوە را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ‪ ،‬رﻧﮓ ‪ ،‬ﻣنﺸﺎء ﻣ� ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ‪،‬‬ ‫ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ کﻠ�ﺸﻪ ﻫﺎ را ﺗﻘ��ﺖ ﻧ� ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺷ�ﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﺟنﺴﯿی ‪ ،‬ﺑ�ﺎن ﺟنﺴ�ﺖ ‪،‬‬ ‫ﺟنﺲ ‪ ،‬بﺎرداری ‪ ،‬ﺗﻘ��ﺖ �ﺎ اﻓﺰا�ﺶ ﻧ� دﻫﺪ‪ .‬زا�ﻤﺎن �ﺎ ش�ا�ﻂ ﭘﺰﺷ� ﻣﺮﺗبﻂ ‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� ‪ ،‬ﻫ��ﺖ‬ ‫ن‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ‪ ،‬ﺳﻦ �ﺎ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧت��‪.‬‬ ‫وﺿﻌ�ﺖ ﺗﺄﻫﻞ ‪،‬‬ ‫�ﺎدﮔ�ی دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﮐﻨﺪ ‪ ،‬در ﺣﺎ� ﮐﻪ‬ ‫ﻟبﺎس ﭘﻮﺷ�ﺪن دا�ﺶ آﻣﻮزان از ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮای اﻟهﺎم بﺨﺸ�ﺪن بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﺗﺼﻤ�ﻤﺎت اوﻟ�ﻪ در ﻣﻮرد ﻟبﺎس و ﺳبﮏ دا�ﺶ آﻣﻮزان را بﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن آﻧهﺎ وا�ﺬار � ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻟبﺎس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮ ﻋهﺪە داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ و دا�ﺶ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ��ﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄبﺎق دا�ﺶ آﻣﻮزان بﺎ‬ ‫دا�ﺴن ﮐﺪ ﻟبﺎس دا�ﺶ آﻣﻮزان و رﻋﺎ�ﺖ آﻧهﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬ﺧﻂ ش‬ ‫تف‬ ‫ﻣ� ‪8270‬‬ ‫آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﺗﺤﺖ بﺎزﻧﮕﺮی ﻓﻌ� اﺳﺖ و ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﺗﺼ��ﺐ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪە ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻓﻌ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫‪ 17/8/8‬اﺗﺨﺎذ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻟبﺎس بﺨﺶ را در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻋهﺪە دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان وﻇ�ﻔﻪ رﻋﺎ�ﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎﺳ�ﺎﺳﺖ §‪ ،8215‬اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺎ اﻃﻼع دادن بﻪ ت‬ ‫ﻣﻨﺎﺳی‬ ‫دﻓ� ﺷﺨﺺ‬ ‫ب‬ ‫ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ از وی اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد‪ ،‬درﺧﺼﻮص �ﮏ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﻧﺎﺗﻮایﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﻻ�ﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ بﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﺧﺎ� ﻧ�ﺎز‬ ‫ﻣﺬﻫی‪،‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫ب‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ بﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎس ی‬

‫اﻃﻼﻋﺎت اﺿﻄﺮاری‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺪارس ن‬ ‫واﻟﺪﯾی را �ﺸ��ﻖ � ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از‬ ‫ا�ﻤی دا�ﺶ آﻣﻮزان را از اﻫﻤ�ﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدە ای ﺑﺮﺧﻮردار � داﻧﻨﺪ و ‪ LCPS‬ﻫﺮ دا�ﺶ آﻣﻮز و‬ ‫ﭼ�ی ‪ ،‬ی ف‬ ‫اﺻﻞ د�ﺪن ی ف‬ ‫ﭼ�ی بﮕﻮ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤ�ﻂ اﻣﻦ و ا�ﻤﻦ ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان ‪ ،‬کﺎرﮐﻨﺎن و بﺎزد�ﺪﮐﻨﻨﺪگﺎن �ﺴ�ﺎر ﻣهﻢ‬ ‫�‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دا�ﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ � ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط را ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ �ﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Safe2Talk‬اﺳﺘﻔﺎدە‬


‫ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﮐﻪ بﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺎزە � دﻫﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت اﺿﻄﺮاری ز�ﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶ آﻣﻮزان اﻋﻤﺎل � ﺷﻮد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدە‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺮای ش�ا�ﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ‪:‬‬ ‫● اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن دﻗﯿﻖ و بﻪروز ﺑﻮدە و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼح‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ﺗﻐﯿ�ات ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای بﻪروزرﺳﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ وارد ‪ ParentVUE‬ﺷ��ﺪ ﺗﺎ ی‬ ‫● بﺎ رو�ﻪﻫﺎی ارﺗبﺎﻃﺎت اﺿﻄﺮاری ‪ LCPS‬آﺷﻨﺎ ﺷ��ﺪ‪ LCPS.‬ﻣﺘﻌهﺪ بﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و بﻪﻣﻮﻗﻊ در ش�ا�ﻂ‬ ‫اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻮز اﺿﻄﺮاری‪:‬‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ‪ LCPS‬در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ �ﺎ ﺑ�ﻤﺎری ﺟﺪی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳ� در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس بﺎ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز ﮐﺮدە �ﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ت‬ ‫دﺳ�� بﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬بﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری ی ض‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ آﻧهﺎ ﺗﻤﺎس‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ و‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری‪ ،‬ﭘﺮﺳﻨﻞ ‪ LCPS‬بﺎ ﺷﻤﺎرە ‪ 911‬ﺟهﺖ ﺧﺪﻣﺎت اورژا�ﺲ ﭘﺰﺷ� ﺗﻤﺎس � ی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ �ﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷ� ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج اﻧﺠﺎم ﺷﺪە ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در ‪ LCPS‬ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬بﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ت‬ ‫ﭘﺰﺷ� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ اورژا�ﺲ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ف‬ ‫بﺎ�‬ ‫�ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤ��ﻨﺎت اﺿﻄﺮاری‪:‬‬ ‫در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� ‪ ،‬دا�ﺶ آﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻤ��ﻨﺎت ز�ﺮ ش�ﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺗﺨﻠ�ﻪ‬

‫•‬

‫ﺗﻌﻄ��‬

‫•‬

‫ا ن‬ ‫�ﻤی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬

‫•‬

‫��ﻨﺎە در ﻣﺤﻞ‬

‫در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ش�ا�ﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ ﻧکﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪە در ز�ﺮ را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫● بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮدک زﻧﮓ ﻧﺰﻧ�ﺪ و بﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺠﻮم بﻧ��ﺪ‪ .‬ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ و کﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاری ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز‬ ‫ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫● بﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺎس ف‬ ‫ﺗﻠﻔی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ �ﺎ بﻪ آﻧهﺎ ﭘ�ﺎم ﻧﺪﻫ�ﺪ‪ .‬بﻪ کﺎرﮐﻨﺎن و دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺻ�ﻪ �ﺷﻮد از ارﺗبﺎﻃﺎت‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاە اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫رﺳﺎی‬ ‫● ﭘ�ﺎ� ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن از ﻃ��ﻖ ‪ Blackboard Connect‬در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ اﻃﻼع‬ ‫اﺿﻄﺮاری ﻣﻨﻄﻘﻪ و روش اﺻ� ﺑﺮﻗﺮای ارﺗبﺎط ‪ LCPS‬بﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ را ﺑﺮر� ﮐﺮدە و بﻪ آن ﮔﻮش بﺪﻫ�ﺪ‪.‬‬ ‫● ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺪ�ﺪﺗ��ﻦ اﻃﻼﻋﺎت بﻪ‪www.lcps.org‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ادﯾﻮی ﻣﺤ� ﺑﺮو�ﺪ‪.‬‬ ‫● ﺟهﺖ اﻃﻼع از ﻫﺸﺪارﻫﺎی رﺳ� ﻣﺪارس‪ ،‬بﻪ �اغ کﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠ����ﻮی و ر ی‬


‫● ﻓﻘﻂ بﻪ ﺑ�ﺎﻧ�ﻪﻫﺎی رﺳ� ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و �ﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨ�ﺖ ﻋﻤﻮ� اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﻏ� رﺳ� در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﺧﻮدداری ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫● از ارﺳﺎل �ﺎ ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ی‬ ‫● ﺑﺮای ت‬ ‫دﺳ�� بﻪ �ﮏ �ﺴﺨﻪ از�ﺮوﺷﻮر ‪LCPS‬ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت اﺿﻄﺮاری‪ ،‬بﻪ آدرس‪ www.lcps.org‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬

‫رو�ﻪﻫﺎی ض‬ ‫ا�ﻤی اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫�ﺎدﮔ�ی دا�ﺶآﻣﻮزان‪ �� ،‬از ﻣهﻢﺗ��ﻦ اوﻟ��ﺖﻫﺎی ﻣﺪارس ت‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﺤ�� اﻣﻦ و ﺛﻤ��ﺨﺶ ﺑﺮای‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫)‪ (LCPS‬ﻫﻢ ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان و ﻫﻢ کﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ‪ .‬بﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳ�ﺪ� بﻪ ﻧ�ﺎزﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان دارای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻓﺘﺎری‪ ،‬از �ﮏ‬ ‫ف‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﻣﺜبﺖ )‪ (PBIS‬اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﻮد‪ .‬رو�ﻪﻫﺎی ن‬ ‫ا�ﻤی ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و‬ ‫رو�ﮑﺮد ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ ﭼﻨﺪﻻ�ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎری و‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی ی ف‬ ‫بﮕ�د‪.‬‬ ‫ﻓ��� ﻓﻘﻂ بﺎ�ﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪ ،5345‬ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬و ﻣﻘﺮرات ﻣ��ﻮط ﺻﻮرت ی‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ و ﻻزم‬ ‫‪ LCPS‬بﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ رو�ﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪە اﺿﻄﺮاری بﻪ ﻋﻨﻮان آﺧ��ﻦ راە ﭼﺎرە ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار � ی‬ ‫�‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی ن‬ ‫ا�ﻤی اﺿﻄﺮاری‪ ،‬ﺳ�ﺎﺳﺘﻮﻣﻘﺮرات§‪ ،5345‬ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی دا�ﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮر� ﮐﻨ�ﺪ‬

‫ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔ�‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﻠﺰم ﺷﻮﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از‬ ‫در ﻃﻮل ﺑ�ﻤﺎر�هﺎی ﻫﻤﻪ ی‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ وﺿﻌ�ﺖ ﭘﺰﺷ� ﺷﮑﻨﻨﺪەای دارﻧﺪ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑ�ﻤﺎری ﻣﺴتﻨﺪ ﺷﺪە‬ ‫ﻫﺴتﻨﺪ ﻣﻠﺰم بﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت ﻧ�ﺴتﻨﺪ‪.‬‬

‫دﻋﻮا ﮐﺮدن‬ ‫ت‬ ‫ﮔ� در آن‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻋﻮا ﺧﻄﺮای ﺟﺪی را ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان در ی‬ ‫ن‬ ‫ﮔ� دﻋﻮا ﺷﺪە �ﺎ ﻣﻮﺟﺐ ش�وع آن‬ ‫دﻋﻮا در ﺣ�ﻄﻪ اﺧﺘ�ﺎر و �ﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻠ�ﻪ دا�ﺶآﻣﻮزای ﮐﻪ در ی‬ ‫ﺷﺪەاﻧﺪ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان آﺧ��ﻦ راە ﺣﻞ از یﻧ�وی ﺟﺴ� ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺟﺴ� ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺎ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﻪ‬ ‫ش�ط اﯾﻨﮑﻪ دا�ﺶآﻣﻮز‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺼ�ی ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ؛‬ ‫● در ﺗﺤ��ﮏ �ﺎ ا�ﺠﺎد دﻋﻮا �ﺎ ﺣﺎدﺛﻪ‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫بﮕ�د و ﻣﺘﺠﺎوز‬ ‫● ﻣﻨﻄﻘﺎ از اﯾﻦ بﺎبﺖ ﺗﺮس داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺎن ش�ا�� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض آﺳ�ﺐ ﻗﺮار ی‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ �ﮏ اﻗﺪام آﺷکﺎر را اﻧﺠﺎم دادە بﺎﺷﺪ ﮐﻪ �ﺸﺎندﻫﻨﺪە ﺧﻄﺮ ﺟﺴ� ﻗ��ﺐاﻟﻮﻗ�ع ﺑﺮای او بﺎﺷﺪ؛ و‬ ‫● ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗهﺪ�ﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴ�‪ ،‬ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل بﻪ زور ﻣﺘﻮﺳﻞ �ﺸﺪە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫تف‬ ‫داﺷن �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﺳﻼح �ﺎ ﭼﺎﻗﻮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی‬ ‫ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﺧﻮد‪ ،‬دﻟ�ﻞ ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮ� ﺑﺮای در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧ�ﺴﺖ‪ .‬ﺳﻼح و ﭼﺎﻗﻮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻮارە ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬


‫�‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�ی ی ف‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺎ راە ﻋﻘﺐ ف‬ ‫ﮔ�ی ﻓﺮار‬ ‫ا�ﺮ‬ ‫ﻓ��� ﺳ� ﮐﻨﺪ از در ی‬ ‫�ﺸﯿی �ﺎ ﻓﺮار ﺑﺮای ﻗ��ﺎی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗ��ﺎی بﺎ�ﺪ ﻗبﻞ از در ی‬ ‫ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫در ی ن‬ ‫ﻗ��ﺎی)ﻫﺎ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی‬ ‫ﺗﻌﯿن اﻣکﺎن اﺳتﻨﺎد بﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد‪ ،‬ﻻزم ﺗﻤﺎم ش�ا�ﻂ ﻣ��ﻮﻃﻪ ﺟهﺖ‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫ﻗ��ﺎی)ﻫﺎ( را ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﺮد‪ ،‬در‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﺪ� دﻓﺎع از ﺧﻮد بﺎ�ﺪ ﺛﺎبﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻨﺎ� دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮآوردە ﺷﺪەاﻧﺪ‪ .‬ا�ﺮ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﺘﻮان‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�ی زدەاﻧﺪ اﻣکﺎن اﺳتﻨﺎد بﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد دادە ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﮐﺴﺎی ﮐﻪ دﺳﺖ بﻪ در ی‬ ‫ﮔ�‬ ‫ﻫ��ﻨﻪ ﺻﺪﻣﺎت و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷ� و ﺧﺴﺎرﺗهﺎی واردە بﻪ وﺳﺎ�ﻞ ﺷﺨ� در�ﺎﻓﺖ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮزان در ی‬ ‫�‬ ‫"ﺷﻮ� ﺟﺴ�" ﺗﻮﺳﻂ ‪ LCPS‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻧ�ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در دﻋﻮا �ﺎ‬

‫ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ�‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﻋﺎ� را ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠ��ﻪ‬ ‫ﺳﻔﺮ بﻪ ﺧﺎرج از ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﻫﻤﺮاە بﺎ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ی‬ ‫دﺑ� ف‬ ‫ﺳﺘﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ز�ﺮا ﺗﺠ���ﺎت کﻼ� دا�ﺶآﻣﻮزان را ﻏﻨﺎ بﺨﺸ�ﺪە و ت‬ ‫ﮔﺴ�ش �دﻫﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ یی را ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ بﺎﻋﺚ‬ ‫ی‬ ‫ین‬ ‫ﺗﻘ��ﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ �ﺷﻮد‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ی ف‬ ‫ﻗﻮاﻧن و‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� �ﮏ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ ﺗﻤﺎ�‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟ�ان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎ� اﻓﺮاد بﻪ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧبﺎ�ﺪ �ف ﭘﺮداﺧﺖ ﻫ��ﻨﻪ ﺳﻔﺮ �ﺎ ب‬ ‫ﺟ�ان از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل �ﺎ دار یای در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻠﻢ‪/‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪە‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮدش‬ ‫دﻟ�ﻞ ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ �ﺎ ب‬ ‫ﻫﺎی را دارد ﮐﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی‬ ‫ض�وری �ﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎپﺬﯾﺮ بﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ی‬ ‫ﺗﻐﯿ�ات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ و اﻋﻤﺎل رو�ﻪ ی‬ ‫اداری ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە �ﺸﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼ�ﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ش�ﮐﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ی ف‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� ﻧ�ﺴتﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزای ﮐﻪ از ی‬ ‫اﯾﻦ اﺧﺘ�ﺎر را دارد ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻋﻠ� ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� را رد ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫آزادی ﺑ�ﺎن‬ ‫ض‬ ‫آﻣ�‪ ،‬ت‬ ‫ن‬ ‫ﺳﺨ�ا نی‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی ض‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی‬ ‫اﻋ�اض و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ آزادی ﺑ�ﺎن ﺧﻮد را از ﻃ��ﻖ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ بﻪ ش�� ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی ﺑ�ﺎن اﺧﺘﻼل اﺳﺎ� ا�ﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ �ﺎ بﻪ ﺷکﻞ د�ﮕﺮی زﺷﺖ‪ ،‬ﻧﺎ�ﺴﻨﺪ �ﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧبﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ت‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە دا�ﺶآﻣﻮزان از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬در‬ ‫�ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣکﺎنﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫ﭘ�ﮕ�ی ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﻮد �ﺎ ﺑ�ﺎن ﻋﻘﺎ�ﺪﺷﺎن ﺷﻮد‪،‬‬ ‫کﺎر بﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ی‬ ‫�‬ ‫ﭼﻨن اﺧﺘﻼل �ﺎ ﺗﺪاﺧ� را ﭘ�ﺶ ف‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺎ بﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮ ی ن‬ ‫ﺑﯿی ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫�ﺎ‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن‬ ‫ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای �ﺸﺎن دادن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ؛ ﺗهﻤﺖ زدن �ﺎ بﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﺷﺨﺼ�ﺖ اﻓﺮاد د�ﮕﺮ؛ ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻓﺪرال‪ ،‬ت‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن �ﺎ ﻣﻘﺮرات رﺳ� ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ا�ﺎﻟی �ﺎ ﻣﺤ� و �ﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿ� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن �ﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎ�ﺖ‬ ‫ﻫﺎی را بﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان بﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ی‬ ‫گ‬ ‫ﺗﻌﯿن زﻣﺎن و ﻣکﺎن ﺟهﺖ ﺷن�ﺪن ی ن‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨ�ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮ� را ﺑﺮای ی ن‬ ‫ﻫﺎی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان بﺎ�ﺪ‬ ‫ﭼﻨن ﺗﻮﺻ�ﻪ ی‬


‫ﮔﻮی‬ ‫آزار ﺟن�‪ /‬زور ی‬ ‫ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ بﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧهﺎ ت‬ ‫اﺣ�ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ‬ ‫ف‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی و ﺣﻤﺎ�ﺖ‬ ‫ﮔﻮی‬ ‫ﮔﻮی ﻧﺪارﻧﺪ‪ LCPS.‬ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای‬ ‫ی‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از آزار و زور ی‬ ‫ﺗﺮ� از آزار و زور ی‬ ‫�ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﻤﻨ�ع‬ ‫ﻓﻀﺎی را ا�ﺠﺎد � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫آزار و اذ�ﺖ بﻪ ﻫﺮ ﺷک� ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺪری �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ ‪،‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬

‫اﺳﺖ‪ .‬آزار و اذ�ﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ‪ ،‬رﻧﮓ ‪ ،‬ﺧﺎﺳﺘگﺎە ﻣ� ‪ ،‬ﻃبﻘﻪ ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ‪ ،‬ﺟنﺴ�ﺖ ‪ ،‬بﺎرداری ‪ ،‬زا�ﻤﺎن �ﺎ ش�ا�ﻂ ﭘﺰﺷ� ﻣﺮﺗبﻂ ‪،‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای ‪ ،‬ﺳﻦ ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ژﻧت�� و ﺳﺎﯾﺮ و�ﮋ� ﻫﺎی‬ ‫ﺟنﺴﯿی ‪ ،‬وﺿﻌ�ﺖ ﺗﺎﻫﻞ ‪،‬‬ ‫ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� ‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� درک ﺷﺪە ‪ ،‬ﻫ��ﺖ‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دا�ﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧ�ع رﻓﺘﺎر را داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ‪،‬‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺪاﺧن یﭘﺮوا�ﺎﻧﻪ �ﺎ ﻋﻤﺪی ﺳﻼﻣﺖ �ﺎ ن‬ ‫تن‬ ‫ا�ﻤی دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﺗﺤﻤ�ﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴ� بﻪ‬ ‫ﻣﺸﻘﺖ دادن بﻪ ﻣﻌﻨﺎی بﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ش�وع کﺎر‪ ،‬پﺬﯾﺮش �ﺎ وا�ﺴﺘ� �ﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان ش�ط اداﻣﻪ ﻋﻀ��ﺖ در �ﮏ بﺎﺷگﺎە‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ‪ ،‬ﮔﺮوە ﺑﺮادری‪ ،‬ﮔﺮوە‬ ‫ت‬ ‫دﺧ�اﻧﻪ �ﺎ ﻧهﺎد دا�ﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ‪� ،‬ف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ �ﺎ آﺳ�ﺐ د�ﺪە‪ ،‬داوﻃﻠبﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣ��ﻮﻃﻪ‬ ‫ﺧ�‪ .‬بﺨﺶ ‪ 18.2-56‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﻣﺸﻘﺖ دادن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدە و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐ� ﮐﻪ ﻣﻘ� اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ش�ﮐﺖ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ �ﺎ ی‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات ﺑﺰﻫکﺎری ردە ‪ 1‬را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫یف‬ ‫"پﺎﯾن ﮐﺸ�ﺪن ﺷﻠﻮار" در ﻫﺮ ش�ا�� در ﺣ�ﻄﻪ اﺧﺘ�ﺎر ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در �ﮏ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﺎر ﻏ�ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮ� ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺗﺨﻠﻒ �ﺴ�ﺎر ﺟﺪی ت‬ ‫ﺗﻠ� ﺷﺪە و بﻪ ﻋﻮاﻗﺐ‬ ‫ی‬ ‫اﻧﻀبﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺑﺮای کﺎرﮐﻨﺎن و دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻤﺎ�ﺖ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣکﺎن رﻓﺘﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ از ﺣﻔﻆ ﻣﺤ�ﻂ کﺎری و‬ ‫ی‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدە و ﻋﺎری از ﺗبﻌ�ﺾ ﺟن� و آزار بﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﯿﭻ�ﮏ از کﺎرﮐﻨﺎن �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد‪ ،‬ﻧبﺎ�ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﺟنﺴ�ﺖ ﺗبﻌ�ﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ بﺎ ﻧﺰد�ﮏ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ بﺎ ﻣﺎﻫ�ﺖ ﺟن� �ﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻄﻒ ﺟن�‪ ،‬کﺎرﻣﻨﺪ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز د�ﮕﺮی را‬ ‫آزار دﻫﻨﺪ؛ �ﺎ دﺳﺖ بﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی کﻼ� �ﺎ ی ف‬ ‫ﻓ��� دارای ﻣﺎﻫ�ﺖ ﺟن� ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪"،8-6‬ﺗبﻌ�ﺾ‪/‬آزار ﺟن�" ش�ح دادە ﺷﺪە ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧهﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷکﺎ�ﺎت ش‬ ‫ﻧﺎ� از ادﻋﺎی آزار‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� )‪ ،1972 (P.L. 92-318‬اﺻﻼح ﺷﺪە‪ ،‬اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ‬ ‫�ﺎ ﺗبﻌ�ﺾ ﺟن� �ﺎ ادﻋﺎی ﻧﻘﺾ ﻓﺼﻞ ‪ IX‬اﺻﻼﺣ�ﻪﻫﺎی‬

‫�‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ بﺎﺷﺪ ﻣﻮرد آزار ﺟن� �ﺎ ﺗبﻌ�ﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﻓﻮرا ﺷکﺎ�ﺖ ﻣ��ﻮط بﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻄ�ح ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﻄبﺎق ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز�‬ ‫• دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪571-252-1300‬‬ ‫ن‬ ‫ا�ﺴﺎی و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‬ ‫• دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫‪571-252-1100‬‬ ‫•‬

‫دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر بﺎزر ن‬ ‫گﺎی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ�‬


‫‪571-252-1400‬‬ ‫ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪە بﺎ�ﺪ بﻪ �ﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪە و ﻇﺮف ‪ 30‬روز بﻪ پﺎ�ﺎن ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎی اﺟﺮای اﻗﺪام اﺻﻼ�‪ ،‬اﺧﺘﻼ� ا�ﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫ��ﺖ ﻃﺮف ﮔﺰارشدﻫﻨﺪە رﻋﺎ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬بﻪ ش�ط اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫"زورﮔﻮی" ﻋبﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﻤﻞ ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ و ﻣﺪاوم آﺳ�ﺐ ﺟﺴ� �ﺎ ﻧﺎر ت‬ ‫ﻋﺎﻃ� بﻪ ﺷﺨ� د�ﮕﺮ‪ .‬ﺗﻌ��ﻒ‬ ‫اﺣی‬ ‫ی‬ ‫ﮔﻮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ 22.1-276.01§ ،‬ﻋبﺎرت اﺳﺖ از‪" :‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺗهﺎﺟ� و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن آﺳ�ﺐ زدن‪،‬‬ ‫زور ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ﻗ��ﺎی اﺳﺖ؛ و در ﻃﻮل زﻣﺎن‬ ‫ﻗ��ﺎی اﺳﺖ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت واﻗ� �ﺎ درک ﺷﺪە ﻣ�ﺎن ﻣﺘﺠﺎوز �ﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان و‬ ‫ﺗﺤﻘ�‬ ‫ارﻋﺎب �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ت ت ن‬ ‫ﮔﻮی" ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل‪،‬‬ ‫ﮔﻮی اﯾﻨ�ﻧی یﻧ� �ﺷﻮد‪" .‬زور ی‬ ‫ﮔﻮی"‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ زور ی‬ ‫ﺗﮑﺮار �ﺎ بﺎﻋﺚ آﺳ�ﺐ ﺷﺪ�ﺪ ﻋﺎﻃ� �ﺷﻮد‪" .‬زور ی‬ ‫�‬ ‫ﺷﻮ� ﺟﺴ�‪ ،‬ﻣﺸﺎﺟﺮە �ﺎ ﺗﻌﺎرض ی ض‬ ‫ﺑن ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻧ�ﺴﺖ‪".‬‬ ‫ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ بﺎﺷﺪ ﻣﻮرد زورﮔﻮی‪/‬زورﮔﻮی ت‬ ‫اﯾﻨ� تﻧی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ﻣﺒی ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دا�ﺶآﻣﻮزی ﻣﻮرد زورﮔﻮی‪/‬زورﮔﻮی ت‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﺮدە �ﺎ ﮔﺰ ش‬ ‫ار� در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ف‬ ‫اﯾﻨ� تﻧی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﻓﻮرا‬ ‫ی‬ ‫ی‬

‫ﮔﻮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و‬ ‫ﻫﺎی را ﺑﺮای‬ ‫ی‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از زور ی‬ ‫ﻣﻮﺿ�ع را بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ‪� ،‬ﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ�‪/‬کﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺰارش دﻫﺪ‪ .‬کﺎرﮐﻨﺎن بﺎ�ﺪ گﺎم ی‬ ‫ﮔﻮی بﻪ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ‬ ‫ﮔﻮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ اﺗهﺎﻣﺎت زور ی‬ ‫ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﮐﻮدکﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در زور ی‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە وی ﮔﺰارش ﺷﻮد‪ ،‬او بﺎ�ﺪ ی ن‬ ‫ﺣﻮادی را ��ﻌﺎ ﺑﺮر� ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ادﻋﺎﻫﺎی و �ﺎ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ی‬ ‫ﮔﻮی‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ �ﺎ ﻋﻠ�ﻪ ﮐﻮدک را از ﻃ��ﻖ ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ﺣﻀﻮری و �ﺎ بﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎی زور ی‬ ‫ﮔﻮی‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﻮرت ب‬ ‫ﮐﺘی ﮔﺰارش دﻫﺪ‪ .‬وﺿﻌ�ﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ادﻋﺎ �ﺎ ﺣﺎدﺛﻪ زور ی‬ ‫بﺎ�ﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ )‪ (5‬روز کﺎری ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ زودﺗﺮ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﻮد‪ .‬اﻃﻼﻋ�ﻪ ﻣﺬﮐﻮر بﺎ�ﺪ بﺎ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ‬ ‫ﺧﺼﻮ� دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺎبﻞ اﺟﺮا در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادە و ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� ﺧﺎﻧﻮادە )‪ 1974 (FERPA‬ﺳﺎزگﺎر‬ ‫بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻮی ﻣﻤﻨ�ع ﺑﻮدە و دﻟ�� ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت از ﺟﻤﻠﻪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻔﺎت زور ی‬ ‫ﻏ�اﺧﺘ�ﺎری‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻮﺗﺎە‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺮﻣ�� و �ﺎ اﻧﻀبﺎ� دا�ﺶآﻣﻮزان از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ی‬ ‫ﻣﺪت �ﺎ بﻠﻨﺪ ﻣﺪت و �ﺎ اﺧﺮاج ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ت‬ ‫ﺗﻠ� �ﺷﻮد‪ .‬در ﻫﻨگﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ادﻋﺎ و �ﺎ ﺣﺎدﺛﻪ‪،‬‬ ‫بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎم واﻗﻌ�ﺖﻫﺎی ﻣ��ﻮﻃﻪ‪ ،‬ش�ا�ﻂ‪ ،‬ﺷﺪت و ﺳﻦ‪/‬ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻮی بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او ﮔﺰارش دادە ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻮادث آزار �ﺎ زور ی‬ ‫ﺗﻮﻫنﻫﺎی ﻧﮋادی و �ﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻔﺮتﭘﺮ ن‬ ‫ین‬ ‫ا�ی‬ ‫پﺎﺳﺦ دادن بﻪ‬ ‫‪ LCPS‬ﻣﺘﻌهﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤ�ﻂ �ﺎدﮔ�ی اﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ‪ ،‬ت‬ ‫اﺣ�ام ی �‬ ‫آﻣ� و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮاﻧﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮏﺗﮏ دا�ﺶآﻣﻮزان را‬ ‫ی‬ ‫ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎداری در ﺟهﺎن ا�ﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ت‬ ‫یف‬ ‫ﺗﺤﻘ� ﻧﮋادی و �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻔﺮتﭘﺮا�ﻨﺎﻧﻪ‬ ‫وﻗی دا�ﺶآﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن از‬ ‫ﺗﻮﻫن �ﺎ‬ ‫ی‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدە �ﺎ آن را ﺗﺠ��ﻪ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮ ت‬ ‫ﻣﺜﺒی در اﺧﺘ�ﺎر ﻧﺨﻮاﻫ�ﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از رﺷﺪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫‪ LCPS‬از ﺗﻤﺎم دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬کﺎرﻣﻨﺪان‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ �ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻢ زدن و ﺑﺮﭼ�ﺪن ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫ت‬ ‫ادﭘﺮﺳی ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ و ﻟﺤﻦ ﻧﻔﺮتﭘﺮا�ﻨﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ن‬ ‫ت‬ ‫ﺟنﺴﯿی‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� و‬ ‫ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻣﻠ�ﺖ‪ ،‬ﻫ��ﺖ‬ ‫ﻧﮋاد ﺳﻔ�ﺪ‪ ،‬ﻧﮋ‬


‫ﺗﻮاﻧﺎی اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ LCPS.‬رﻓﺘﺎر و ﻟﺤﻦ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻧﻔﺮتﭘﺮا�ﻨﺎﻧﻪ را ﻧ�پﺬﯾﺮد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗبﻌ�ﺾ‪،‬‬ ‫�ﺎ‬ ‫ی‬ ‫ﻧﻔﺮت‪ ،‬ﺳﺘﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را �ﺸ��ﻖ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد در ﻣﺪارس ت‬ ‫ﻓﺤﺎ�ﻫﺎی‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬کﺎرﮐﻨﺎن �ﺲ از ﺷن�ﺪن �ﺎ در�ﺎﻓﺖ ﮔﺰارش‬ ‫ﻧﮋادی‪ ،‬ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻔﺮتﭘﺮا�ﻨﺎﻧﻪ �ﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ آن‪ ،‬بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﻧﻀبﺎ� ﺷﯿﻮەﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎری‬ ‫گ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪ LCPS‬بﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد رﺳ�ﺪ� ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� ﻣ��ﻮط بﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪...‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‬

‫یﺧﺎﻧﻤﺎن )بﻪ ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ(‬ ‫ب‬

‫�‬ ‫ت‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ‪ ،‬بﻪ بﺨﺶ ﻣﮏ ن‬ ‫ﺑ�ﺸ� در ﻣﻮرد ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪-‬وﻧﺘﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت‬

‫ﺻﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻮادث و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷ�‬ ‫ن‬ ‫درﻣﺎی دا�ﺶ آﻣﻮز نای ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﻨگﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘهﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺟ�ان ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫‪ LCPS‬ﺑﺮای ب‬ ‫ف‬ ‫ﺗﺼﺎد� ﻧﺪارد‪ .‬ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ دارای ﺑ�ﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺑﺮای‬ ‫در �ﺎ ﺧﺎرج از اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ � ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑ�ﻤﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷ� �ﺎ‬ ‫�‬ ‫ﺣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ بﺎزرس ﻣﺠﺎز �ﺸﺨ�ﺺ دادە � ﺷﻮد ﮐﻪ ش‬ ‫ﻧﺎ� از ﺳهﻞ اﻧگﺎری ﺷﺪ�ﺪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدە اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ﺗﻨهﺎ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻮض ﭘﺰﺷ� ﺗﻮﺳﻂ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣکﺎن ﺧ��ﺪ ﺑ�ﻤﻪ اﺧﺘ�ﺎری و داوﻃﻠبﺎﻧﻪ دا�ﺶآﻣﻮزی بﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫ��ﻨﻪ اﺳ� بﻪ ﻧﺎم دا�ﺶآﻣﻮزان وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻃ�حﻫﺎی‬ ‫ف‬ ‫ﻣﺨﺘﻠ� وﺟﻮد دارد ﮐﻪ �ﺗﻮان از ی ف‬ ‫ﺑن آﻧهﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﭘﻮﺷﺶ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﻣﺰا�ﺎی‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫پن‬ ‫دﻧﺪاﻧ�ﺷ� در‬ ‫ﺗﺼﺎد� از ﻃ��ﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑ�ﻤﻪ ﺣﻮادث ﻓﻮﺗبﺎل و‬ ‫ﺑ�ﺸ� در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳ�ﺐد�ﺪ�‬ ‫ﺣﻮادث در ﻃﻮل ﺳﺎل‪ .‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬ ‫ت‬ ‫دﺳ�س اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺻﻮریﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﺶ د�ﮕﺮی در اﺧﺘ�ﺎر دا�ﺶآﻣﻮز ﻧبﺎﺷﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم بﻪ ﺧ��ﺪ ﭘﻮﺷﺶ داوﻃﻠبﺎﻧﻪ ﺑ�ﻤﻪ ﺣﻮادث‬ ‫در‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزی ﺻﻮرت ی‬

‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن‪/‬پﻠ�ﺲ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ §‪ 22.1-279.3:1‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ و ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8-38‬ﮔﺰارش دادن ﺣﻮادث"‪ ،‬ﮔﺰارش ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ‬ ‫ﻣﻮارد ز�ﺮ بﺎ�ﺪ بﻪ ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او و بﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەاش اراﺋﻪ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫● ض�ب و ﺟ�ح ﻫﺮ ﺷﺨ� ‪ -‬بﺪون وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴ� ‪ -‬در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در �ﮏ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ﭼﺎﻗﻮﮐ�‪ ،‬ﺑ��ﺪ�‪� ،‬ﺎ زﺧ� ﺷﺪن ﻫﺮ‬ ‫● ض�ب و ﺟ�ح ﻣﻨﺠﺮ بﻪ آﺳ�ﺐ ﺟﺴ�‪ ،‬ﺣﻤﻠﻪ ﺟن�‪ ،‬ﻣﺮگ‪ ،‬یﺗ�اﻧﺪازی‪،‬‬ ‫ﺷﺨﺺ �ﺎ ﺗﻌﻘ�ﺐ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﺷﺨ� در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫ﮐﻨ�ل ﺷﺪە‪ ،‬ﻣﺎدە ت‬ ‫● ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ اﻟ�ﻞ‪ ،‬ﻣﺎریﺟﻮاﻧﺎ‪ ،‬کﺎﻧﺎﺑیﻨﻮﺋ�ﺪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮ�‪ ،‬ﻣﺎدە ت‬ ‫ﮐﻨ�ل ﺷﺪە ﺷب�ﻪﺳﺎزی‬


‫ﺷﺪە‪� ،‬ﺎ ت‬ ‫آﺳ�وﺋ�ﺪ آﻧﺎﺑﻮﻟ�ﮏ در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در �ﮏ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫�ﻗﺖ �ﺎ اﻗﺪام بﻪ �ﻗﺖ داروﻫﺎی ﺗﺠ��ﺰ ﺷﺪە دا�ﺶآﻣﻮزان؛‬ ‫● ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗهﺪ�ﺪ ﻋﻠ�ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫● ﺣﻤﻞ ﻏ� ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺳﻼح ﮔﺮم بﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫ی‬ ‫● ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏ� ف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺷﺎﻣﻞ بﻤﺐﻫﺎی ش ف‬ ‫آ��ا‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە �ﺎ دﺳﺘگﺎەﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری‪� ،‬ﺎ دﺳﺘگﺎەﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری‬ ‫ی‬ ‫آﻣ�‪� ،‬ﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە �ﺎ ﻣﻮاد ت‬ ‫ﻓ��ﺐ ی ن‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی‪ ،‬در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ‬ ‫ﻣﺤ�ﻗﻪ‪� ،‬ﺎ بﻤﺐﻫﺎی‬ ‫ی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫ین‬ ‫دروﻏن بﻪ بﻤبﮕﺬاری ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در §‪ 18.2.83‬ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ش�ح دادە ﺷﺪە اﺳﺖ ﻋﻠ�ﻪ‬ ‫● ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗهﺪ�ﺪ �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ اﺗ��ﻮسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ؛ �ﺎ‬ ‫دﺳﺘﮕ�ی ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ دﻟ�ﻞ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ در اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ‬ ‫●‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ اﺗهﺎﻣﺎت واردە‪.‬‬ ‫ﭘ�ﺸﮕ�ی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎبﻞ ﮔﺰارش ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻠﺰم بﻪ ش�ﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی‬ ‫ی‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣﺤ�‪ ،‬ت‬ ‫یف‬ ‫یف‬ ‫ا�ﺎﻟی و ﻓﺪرال د�ﮕﺮی در ارﺗبﺎط بﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫و ﻋﻮاﻗﺐ ش‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎ� از آن‪ ،‬ﺟﺪای از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻗﺮار ی‬

‫ت‬ ‫دﻓ� ﺛبﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟن� و ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠ�ﻪ ﺧﺮدﺳﺎﻻن )‪(SOR‬‬ ‫دﺳ�س ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت در ت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ﺛبﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟن� و در ت‬ ‫دﻓ� ﺛبﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟن� ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ از ﻃ��ﻖ‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ §‪ 9.1-913‬ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در ت‬ ‫ت‬ ‫دﺳ�س اﺳﺖ‪ .‬بﺎ وارد ﮐﺮدن آدرس وبﺳﺎ�ﺖ ز�ﺮ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻ� ‪SOR‬‬ ‫ت‬ ‫دﺳ�� ﭘ�ﺪا ﮐﻨ�ﺪ‪http://www.sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/. :‬‬

‫ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ ﺳﺎل ‪ 2001‬دا�ﺶآﻣﻮز نای را ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮏ ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن کﻤﮏ بﻪ یﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ ﻫﺴتﻨﺪ‬ ‫ب‬ ‫را بﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺎﻣﺘگﺎە ﺷبﺎﻧﻪ ﺛﺎبﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴتﻨﺪ و ﻣﻮارد ز�ﺮ را ﺷﺎﻣﻞ �ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫ت �‬ ‫ف‬ ‫ﻣﺸ�کﺎ بﺎ اﻓﺮاد د�ﮕﺮ در �ﮏ‬ ‫ﻮﺟﻮاﻧﺎی ﮐﻪ بﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﻣﺸکﻼت اﻗﺘﺼﺎدی �ﺎ دﻟ�ﻞ ﻣﺸﺎبﻪ‬ ‫● ﮐﻮدکﺎن و ﻧ‬ ‫گ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ؛ بﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ‪ ،‬در ﻣﺘﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺘﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ �ﺎ‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ﻣﺤﻞﻫﺎی اردوگﺎە زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﭘﻨﺎﻫگﺎەﻫﺎی اﺿﻄﺮاری �ﺎ ﻣﻮﻗﺖ زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ؛ �ﺎ در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ رﻫﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓن ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗبﺖ � ت‬ ‫ﺷﺪەاﻧﺪ؛ �ﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ت ف‬ ‫�ﺮﺳی ﻫﺴتﻨﺪ؛‬

‫ن‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺻ� ﺷبﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ �ﮏ ﻣکﺎن ﻋﻤﻮ� �ﺎ ﺧﺼﻮ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫● ﮐﻮدکﺎن و‬


‫ﮔ�د؛‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل ا�ﺴﺎن ﻃﺮا� �ﺸﺪە �ﺎ بﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار ﻧ� ی‬ ‫● ﮐﻮدکﺎن و ﻧﻮﺟﻮ ن‬ ‫اﻧﺎی ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﺒ�ﻞﻫﺎی پﺎرک ﺷﺪە‪ ،‬پﺎرکﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮ�‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ت‬ ‫ﻣ�وﮐﻪ‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫گ‬ ‫ﻏ�اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬ا�ﺴﺘگﺎەﻫﺎی اﺗ��ﻮس �ﺎ ا�ﺴﺘگﺎەﻫﺎی ﻗﻄﺎر �ﺎ ﻣﺤ�ﻂﻫﺎی ﻣﺸﺎبﻪ زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ؛ و‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﺎی ﺑﺮای اﻫﺪاف اﯾﻦ بﺨﺶ ﻫﺴتﻨﺪ ﭼﺮا�ﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن در ش�ا�� ﮐﻪ در‬ ‫● ﮐﻮدکﺎن ﻣهﺎﺟﺮی ﮐﻪ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ بی‬ ‫گ‬ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎی )‪ (1‬ﺗﺎ )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن کﻤﮏ بﻪ یﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ ش�ح دادە ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب‬

‫ا�ﺎﻟی از ﺣﻘﻮق دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﮏ ن‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻓﺪرال و ت‬ ‫یف‬ ‫ﮐﯿی‪-‬وﻧﺘﻮ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫‪ LCPS‬ﻃﺒﻖ‬

‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی بﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫ�ﺪ آورد‪.‬‬

‫اﻧتﺸﺎر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺎو�ﺮ‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ از گﺎ� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻫﻨگﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد ﻋکﺎ� �ﺎ ﻓ�ﻠﻢﺑﺮداری ﻗﺮار ی‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎو�ﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت بﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ‪ LCPS‬اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺎو�ﺮ‬ ‫ش‬ ‫ﭼﺎی‪ ،‬ﺗﻠ����ﻮن و در رابﻄﻪ بﺎ‬ ‫و ﻓ�ﻠﻢﻫﺎ از ﻃ��ﻖ ﺳ�ﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ �� و ﻧﻤﺎ�ﺶ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی پ‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ بﻪ ت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ در ت‬ ‫اﺷ�ا� ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻋﮑﺲ �ﺎ ﻓ�ﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺸﻮد ﺗﺎ در ش‬ ‫���ﺎت رﺳﺎﻧﻪای ‪ LCPS‬ﻣﻮرد‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫ﻧﮕ�د‪ .‬ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺼﺎو�ﺮ �ﺎ ﻓ�ﻠﻢﻫﺎی ﺗ� در ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ کﻼس‪ ،‬در‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار ی‬ ‫ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺗ�� �ﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان ش‬ ‫بﺨ� از ش‬ ‫���ﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎدە �ﺸﻮد‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃ��ﻖ ‪� ParentVUE‬ﺎ بﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮم کﺎﻏﺬی اراﺋﻪ ﺷﺪە در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ بﻪ ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻮد‪ ،‬ﮔ��ﻨﻪﻫﺎی اﻧ�اف را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫دارو‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8420‬داروﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان"‪ ،‬ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی وزارت آﻣﻮزش و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫ین‬ ‫)‪ (VDOE‬ﻣﺪﯾ��ﺖ و ﺗﺠ��ﺰ �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ‪ ،‬بﺠﺰ پایﻧﻔ��ﻦ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﺗه�ﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن‬ ‫ﺗﻮﺻ�ﻪ �ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣکﺎن ﻫﻤﻪ داروﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﺠ��ﺰ ﮔﺮدد‪ .‬ﺳ�ﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات §‪ ،8420‬ﻣﺮوری ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫درﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪە در ز�ﺮ را اراﺋﻪ �دﻫﺪ و بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮر� ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪ ،8420‬ا�ﺮ دارو بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آوردە ﺷﻮد‪ ،‬بﺎ�ﺪ در ﺟﺎی اﻣﻦ در ت‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕهﺪاری ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬ ‫ی‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ دا�ﺶآﻣﻮز اﺟﺎزە ﺣﻤﻞ آن را بﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬ا�ﺮ ﻻزم بﺎﺷﺪ دا�ﺶآﻣﻮز ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ دارو ﻣ�ف ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ رو�ﻪﻫﺎی ز�ﺮ رﻋﺎ�ﺖ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﺠﺎز بﻪ آوردن دارو بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺣﻤﻞ دارو بﺎ ﺧﻮد در ی ض‬ ‫ﺣن ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ بﺠﺰ‬ ‫داروﻫﺎی د�ﺎبﺖ‪ ،‬اﻓﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺠﺎﺗبﺨﺶ و دﺳﺘگﺎە ﺗﺰر�ﻖ ﺧﻮدکﺎر پایﻧﻔ��ﻦ‪ ،‬بﻪ ش�� ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ‪ LCPS‬را داﺷﺘﻪ و‬ ‫ت‬ ‫ﺑهﺪاﺷی ﻣﺠﺎز دﺳﺘﻮر ی ن‬ ‫ﭼﻨن کﺎری را ﺻﺎدر ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫�ﮏ اراﺋﻪدﻫﻨﺪە ﻣﺮاﻗبﺖﻫﺎی‬

‫● ﺗﻤﺎم داروﻫﺎی بﺎ �ﺴﺨﻪ و بﺪون �ﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ در ﻇﺮف اﺻ� آن ﺑﻮدە و دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ‬


‫بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫● دﻓﺎﺗﺮ ﺑهﺪاﺷﺖ ‪ LCPS‬اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ‪/‬ﺗ�ﻠﻨﻮل را ﻧﮕهﺪاری ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫داروی �ﺴﺨﻪدار‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ دارو و ﻓﺮم ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﺪە "ﻣﺠﻮز ﺗﺠ��ﺰ دارو" را بﻪ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻠﯿن�ﮏ ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫دﻓ� ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ت‬ ‫اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮم ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرات ﮐﺘی از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﮐی اﯾﻦ ﻓﺮم در ت‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ و در وبﺳﺎ�ﺖ ‪LCPS‬‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﻨﮏ "ﺧﺪﻣﺎت ﺑهﺪاﺷﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان" در ز�ﺎﻧﻪ "ﺧﺪﻣﺎت" ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ��‪،‬‬ ‫"دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ‪/‬ﻃ�ح اﻗﺪام" ﺟﺪ�ﺪی ﺑﺮای داروﻫﺎ‪� ،‬ﺸﻨﺞ‪ ،‬آﺳﻢ‪ ،‬آﻧﺎﻓ�ﻼ��‪ ،‬د�ﺎبﺖ �ﺎ ﻫﺮ ﺑ�ﻤﺎری ﺟﺪی د�ﮕﺮ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ �ﺷﻮد ﻫﺮ بﺎر ﺑ�ﺶ از ﻣ�ف ‪ 60‬روزە داروﻫﺎی ﺗﺠ��ﺰی را بﺎ ﺧﻮد ﻧ�ﺎورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﻫﻮﻣﯿ��ﺎی‪ ،‬داروﻫﺎی ﮔ�ﺎ�‪،‬‬ ‫ﻏﺬای‪ ،‬داروی‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داروی ﮔ�ﺎ� �ﺎ ﻃﺒ�� ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ )ﮔ�ﺎﻫﺎن‪ ،‬ﻣکﻤﻞﻫﺎی رژ�� �ﺎ ی‬ ‫ف‬ ‫ین‬ ‫ﻣﻌﺪی( ﻧ�ﺎز بﻪ ﻓﺮم "ﻣﺠﻮز دادن دارو" دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوز‪ ،‬زﻣﺎن و دﻟ�ﻞ ﺗﺠ��ﺰ ﺑﻮدە و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و واﻟﺪ �ﺎ‬ ‫و�ﺘﺎﻣنﻫﺎ‪ ،‬و ﻣﻮاد‬ ‫��ﺮﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ LCPS.‬اﺟﺎزە اﺳﺘﻔﺎدە �ﺎ ﻧﮕهﺪاری از روﻏﻦﻫﺎی ‪ CBD‬را ﻧ�دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺪی ﺳﻼﻣﺖ بﺎ�ﺪ داروی‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫)ا�ﺴﻮﻟن‪ ،‬داروی �ﺸﻨﺞ و ﻏ�ە(‪ ،‬در ت‬ ‫یف‬ ‫ﻃﻮﻻی‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت‬ ‫ﻻزم را در اﺧﺘ�ﺎر داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ی‬ ‫ﺷﺪن روز ﻣﺪرﺳﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎدە ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻧ� در ت‬ ‫داروﻫﺎ بﺎ�ﺪ در ﻇﺮف اﺻ� دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ی ف‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺠ��ﺰ دارو در �ﮏ دورە ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫داروی بﺪون �ﺴﺨﻪ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ دارو و ﻓﺮم ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﺪە "ﻣﺠﻮز ﺗﺠ��ﺰ دارو" را بﻪ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ کﻠﯿن�ﮏ ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و بﺨﺶ داروﻫﺎی بﺪون �ﺴﺨﻪ بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﺗکﻤ�ﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ .‬دارو بﺎ�ﺪ در ﻇﺮف اﺻ� ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮﭼﺴی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ بﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫و دارای‬ ‫ب‬ ‫● ﻧﺎم دا�ﺶآﻣﻮز؛‬ ‫● ﻧﺎم و ﻫﺪف دارو؛‬ ‫● دوز و زﻣﺎن ﻣ�ف دارو؛ و‬ ‫● ﺗﺎر� ــﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺠ��ﺰ دارو‬ ‫داروﻫﺎی بﺪون �ﺴﺨﻪ ﺗﻨهﺎ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺑﺮﭼﺴﺐ دادە �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻧ�ﺎز بﻪ دوز بﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ ﻓﺮم اﻣﻀﺎ ﺷﺪە "ﻣﺠﻮز ﺗﺠ��ﺰ دارو" از ﭘﺰﺷﮏ بﻪ ﻫﻤﺮاە دارو بﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﻄﺮە �ﻓﻪ و ﻗﺮصﻫﺎی گﻠﻮ ﺟﺰو داروﻫﺎی بﺪون �ﺴﺨﻪ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫بﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎ�ﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ن‬ ‫ﺑهﺪاﺷی‬ ‫ا�ﻤی و ﻣﺮاﻗبﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎ بﻪ ﻧ�ﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷ� ﻣ��ﻮط بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﺮاە بﺎ ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی‬ ‫آﻧهﺎ در اﺧﺘ�ﺎر کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دادە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫ن‬ ‫ﻃﻮﻻی‬ ‫داروﻫﺎی ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� روزاﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ داروی �ﺴﺨﻪداری ﮐﻪ بﺎ�ﺪ در ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻣﺪرﺳﻪ کﻞ روز �ﺎ ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ ﺗﺠ��ﺰ ﺷﻮد‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮم "ﻣﺠﻮز‬ ‫ﺗﺠ��ﺰ دارو" ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺰﺷﮏ ﺗکﻤ�ﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪە و در ﭘﺮوﻧﺪە ت‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ ﻧﮕهﺪاری ﺷﻮد‪ .‬داروﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ‬ ‫ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ در ﻇﺮف اﺻ� دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ داروﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار دارو ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻔﺎ�ﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫داروﻫﺎی ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ و ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ�‬ ‫واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ �ﮏ دا�ﺶآﻣﻮز دﺑ� ن‬ ‫ﺳﺘﺎی ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﻋﻠ� ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ �ﺎ �ﮏ ﮔﺮدش ﻋﻠ� ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ�‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ش�ﮐﺖ �ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣکﺎن را دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻮزی را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ داروی �ﺴﺨﻪدار �ﺎ بﺪون �ﺴﺨﻪ را بﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ و ﺷﺨﺼﺎ‬ ‫آن را ﻣ�ف ﮐﻨﺪ‪ ،‬بﻪ ش�� ﮐﻪ واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ کﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤ�ﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮدک را در ی ف‬ ‫ﺣن ﮔﺮدش ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ �ﺎ‬ ‫�‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� ﺑپﺬﯾﺮد‪ .‬ﻓﺮمﻫﺎی ﮔﺮدش ﻋﻠ� ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ و ی ن‬ ‫ین‬ ‫ﺣﺪا�� دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗبﻞ از ﺗﺎر� ــﺦ ﮔﺮدش ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﺪە و‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� بﺎ�ﺪ‬ ‫ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﺪە "ﻣﺠﻮز ﺗﺠ��ﺰ دارو" ﺟهﺖ ﻫﺮ دارو‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎی بﺪون �ﺴﺨﻪ و �ﺴﺨﻪدار ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ و ی ن‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� را‬ ‫�‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ آن را ﻣ�ف ﮐﻨﺪ‪ .‬ت‬ ‫ﺗه�ﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ت‬ ‫دﻓ� ﺑهﺪاﺷﺖ‪ ،‬داروﻫﺎی‬ ‫ﺣی ا�ﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دارو را بﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ و‬ ‫ﺑناﻟﻤﻠ� را ی ن‬ ‫ﻣ��ﻮط بﻪ ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷبﺎﻧﻪ و ی ن‬ ‫ﺗﺄﻣن ﻧ�ﮐﻨﺪ‪ .‬داروﻫﺎی بﺪون �ﺴﺨﻪ بﺎ�ﺪ در ﻇﺮف اﺻ�‬ ‫ﺗﻮﻟ�ﺪﮐﻨﻨﺪە ﻧﮕهﺪاری ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار دارو ﻓﻘﻂ بﺎ�ﺪ بﻪ اﻧﺪازە ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﺑﺮای ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠ� ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬داروﻫﺎی �ﺴﺨﻪدار بﺎ�ﺪ‬ ‫در ﻇﺮف اراﺋﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ و دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﮕهﺪاری ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار دارو ﻓﻘﻂ بﺎ�ﺪ بﻪ اﻧﺪازە ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﺑﺮای ﮔﺮدشﻫﺎی‬ ‫ﻋﻠ� ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺲ از ﺟﺮا� �ﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ بﻪ اورژا�ﺲ‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮا� ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬در اورژا�ﺲ درﻣﺎن ﺷﺪە �ﺎ در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ت‬ ‫�ﺴ�ی ﺷﺪەاﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫�رود ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﻣﺠﺎز بﻪ بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ن‬ ‫�ﺎدﮔ�ی(‪ ،‬ﺗﺄﯾ�ﺪ�ﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ ﻫﻤﺮاە‬ ‫)�ﻌی بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾی بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎ را ی ن‬ ‫ت‬ ‫ﻧ�‬ ‫ﺑ�ﺎورﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺄﯾ�ﺪ�ﻪ بﺎ�ﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ار�ﺶ‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�‬ ‫بﺨﺶ ‪ 22.1-287.04‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬بﺨﺶﻫﺎی ﻣﺪارس را ﻣﻠﺰم �ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از واﻟﺪﯾﻦ دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫�‬ ‫ﺧ�‪ .‬دادەﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪە ﻫﺮ ﺳﺎل در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آ�ﺎ دارای "ارﺗبﺎط بﺎ یﻧ�وﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ" ﻫﺴتﻨﺪ �ﺎ ی‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی و ﺗﺠﻤ�� ﺑﻮدە و‬ ‫ﻏ�ﻗﺎبﻞ‬ ‫بﻪ وزارت آﻣﻮزش و�ﺮﺟﯿن�ﺎ و وزارت آﻣﻮزش ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﮔﺰارش �ﺷﻮد؛ اﯾﻦ دادەﻫﺎ بﻪ ﺻﻮرت ی‬ ‫ی‬

‫ﻫﺪف از آن واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای در�ﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و در�ﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآوردە ﮐﺮدن ﻧ�ﺎزﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان دارای ارﺗبﺎط بﺎ‬ ‫ﻧ�وﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎ�ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ﻣﺸ�ک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ در ‪ ParentVUE‬بﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال پﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و از ی ن‬ ‫ﺑن‬ ‫ی‬ ‫ﮔ��ﻨﻪﻫﺎی ز�ﺮ �� را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دا�ﺶآﻣﻮز ارﺗبﺎ� بﺎ یﻧ�وﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺪارد )اﯾﻦ پﺎﺳﺦ‪ ،‬بﻪ ﺻﻮرت ﭘ�ﺶﻓﺮض اﺳﺖ(‬


‫در�ﺎی‪،‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ؛ دا�ﺶآﻣﻮز وا�ﺴﺘﻪ بﻪ �ﮏ ﻋﻀﻮ یﻧ�وﻫﺎی ﻣﺸﻐﻮل بﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ )ار�ﺶ‪ ،‬یﻧ�وی‬ ‫ی‬ ‫در�ﺎی‪ ،‬گﺎرد ﺳﺎﺣ�‪ ،‬دوﻟﺖ �ﺎ ﺳپﺎە اﺧﺘﺼﺎ� ﺧﺪﻣﺎت ﺑهﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ� ا�ﺎﻻت‬ ‫ﻫﻮای‪ ،‬ﺳپﺎە ﺗﻔﻨﮕﺪاران‬ ‫ی‬ ‫یﻧ�وی ی‬ ‫ﻣﺘﺤﺪە و یﻧ�وی ﻓﻀﺎ(‬ ‫ﻫﻮای‪ ،‬ﺗﻔﻨﮕﺪاران‬ ‫‪.3‬‬ ‫ذﺧ�ە؛ دا�ﺶآﻣﻮز وا�ﺴﺘﻪ بﻪ �ﮏ ﻋﻀﻮ یﻧ�وﻫﺎی ی‬ ‫ی‬ ‫�ﺎی‪ ،‬یﻧ�وی ی‬ ‫ذﺧ�ە اﺳﺖ )ار�ﺶ‪ ،‬یﻧ�وی در ی‬ ‫در� یﺎی �ﺎ گﺎرد ﺳﺎﺣ�(‬ ‫ذﺧ�ە ؛‪ .‬دا�ﺶ آﻣﻮز وا�ﺴﺘﻪ بﻪ �ﮏ ﻋﻀﻮ گﺎرد ﻣ� اﺳﺖ )و وا�ﺴﺘﻪ بﻪ �ﮏ ﻋﻀﻮ یﻧ�وﻫﺎی‬ ‫‪ .4‬گﺎرد ﻣ�؛ ﻓﻌﺎل �ﺎ ی‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﻧ�ﺴﺖ‪(.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان دارای ارﺗبﺎط بﺎ یﻧ�وﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧبﺎ�ﺪ ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻮ� بﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫دادەﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪە ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در بﺨﺶ §‪ 2.2-3701‬ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺷﺨ� ﻧبﺎ�ﺪ ی ف‬ ‫اﻃﻼﻋﺎی را ﻓﺎش ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادە و ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� ﻓﺪرال )‪ (20 U.S.C. §1232g‬و ﻣﻘﺮرات ﻣ��ﻮﻃﻪ ﻣﺠﺎز بﻪ اﻧﺠﺎم ی ن‬ ‫ﭼﻨن کﺎری‬ ‫اﻋﺘبﺎرﺳﻨ�‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ دا�ﺶآﻣﻮزان‪،‬‬ ‫بﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ دادەﻫﺎ ﻧبﺎ�ﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺮر� ﭘ� ش�ﻓﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫کﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺪارس �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳ�ﺴﺘﻢﻫﺎی رﺗبﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن ﻧﻈﺎ�‬ ‫ت‬ ‫درﺧﻮاﺳی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن‬ ‫ﻣﺪارس ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮز و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻮز دﻓﺎع ﻣ�‪ ،‬ﺑﻨﺎ بﻪ‬ ‫دﺳ�� بﻪ ﻧﺎم‪ ،‬آدرس و ﻓهﺮﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ دا�ﺶآﻣﻮزان دﺑ� ف‬ ‫ﻧﻈﺎ� �ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎ� ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد‪ ،‬اﻣکﺎن ت‬ ‫ﺳﺘﺎی را ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ی‬ ‫درﺧﻮاﺳی ن‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺒی ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت دا�ﺶآﻣﻮز بﺪون‬ ‫�ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﮐﺘئ واﻟﺪﯾﻦ را اراﺋﻪ دﻫﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ )‪ (5‬روز �ﺲ از ش�وع ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از‬ ‫رﺿﺎ�ﺖﻧﺎﻣﻪ ب‬ ‫‪ ParentVue‬اﻧ�اف دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫دﻗﺎﯾﻖ ﺳﮑﻮت‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﻟﺰام دارد ﮐﻪ ﻫﺮ روز کﺎری ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ �ﮏ دﻗ�ﻘﻪ ﺳﮑﻮت آﻏﺎز ﺷﻮد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧبﺎ�ﺪ در‬ ‫ین‬ ‫ﺣن �ﮏ دﻗ�ﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺣﻘﻮق د�ﮕﺮان را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدە �ﺎ ﺣﻮاس آﻧهﺎ را ﭘﺮت ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری و پﺎرک ﮐﺮدن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە دا�ﺶآﻣﻮزان از وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻃﻮر‬ ‫داوﻃﻠبﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ی ن‬ ‫ﭼﻨن اﻗﺪا� را �ﺸ��ﻖ ﻧ�ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ آن ﺑﺮ ﻋهﺪە واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را بﺎ اﺗﻮﻣﺒ�ﻞ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬اﻣکﺎﻧﺎت پﺎرﮐﯿﻨﮓ در ی‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬پﺎرک ﮐﺮدن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺘ�ﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان اﻋﻄﺎ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣ��ﻮط بﻪ اﻣﺘ�ﺎز پﺎرک ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﻧهﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ�ﺪ از‬ ‫ﻋﺪم رﻋﺎ�ﺖ‬ ‫ﻃ��ﻖ ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫درﺧﻮاﺳئ را ﺑﺮای ﺧ��ﺪ ﻣﺠﻮز پﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ بﺎ�ﺪ اﺟﺎزە ی ن‬ ‫درﺧﻮاﺳی‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫دﻓ� ﻣﺪرﺳﻪ‬


‫را دادە بﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ بﺎ�ﺪ ﻧ�ﺎز دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ بﺎ اﺗﻮﻣﺒ�ﻞ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻘﻠ�ﻪای ﮐﻪ‬ ‫گ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز بﺎ آن راﻧﻨﺪ� ﮐﻨﺪ بﺎ�ﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛبﺖ ﮔﺮدد‪ .‬ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻗﺎبﻞ‬ ‫ی‬ ‫ﻏ�ﻣﺠﺎز‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳ�کﻠﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﻧبﺎﺷﺪ‪ ،‬بﺎ بﮑﺴﻞ ﮐﺮدن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬آوردن وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری ی‬ ‫اﺳﮑﻮﺗﺮ بﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻮارە ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ در ﻗبﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ �ﺎ ﺧﺴﺎرت ی ض‬ ‫ﻓ��� بﻪ وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺷﺨ� در ﻫﻨگﺎم ﺣﻀﻮر آﻧهﺎ در داﺧﻞ‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿئ ﺑﺮ ﻋهﺪە ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑ�ﻤﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧ�دﻫﺪ‪.‬‬ ‫�ﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ پﺬﯾﺮش اﻣﺘ�ﺎز پﺎرک ﮐﺮدن‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را بﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫اﻋﻼم �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪور ﻣﺠﻮز پﺎرک ﮐﺮدن در پﺎرﮐﯿﻨﮓ �ﺎ ﺟﺎی پﺎرک ﻣﺪارس ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎری را ﺑﺮای ا�ﺠﺎد ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻧ�ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻋﺪم ﺗبﻌ�ﺾ‬ ‫تف‬ ‫ا��"‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ،1040‬ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای‬ ‫داﺷن ﻣﺤ�� ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬اﻣﻦ و ﻓﺮ ی‬ ‫ا�� اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌهﺪ بﻪ ا�ﺠﺎد ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی و کﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬اﻣﻦ و ﻓﺮ ی‬ ‫ی‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ﺑﺮ ﺗﻌهﺪ ﺧﻮد بﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد �فﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد‪ ،‬رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻠ�ﺖ‪،‬‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای‪ ،‬ﺳﻦ �ﺎ‬ ‫ﺟنﺴﯿی‪ ،‬وﺿﻌ�ﺖ ﺗﺄﻫﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺟنﺴ�ﺖ‪ ،‬بﺎرداری‪ ،‬زا�ﻤﺎن �ﺎ ش�ا�ﻂ ﭘﺰﺷ� ﻣ��ﻮﻃﻪ‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن�‪ ،‬ﻫ��ﺖ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ژﻧت�� ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ و رو�ﻪﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪە ی ن‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﺗﻌهﺪی بﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﻏ� ف‬ ‫ش‬ ‫ﺗﺤﻘ� ی �‬ ‫آﻣ� �ﺎ‬ ‫ﻏ�ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل بﺎﺷﺪ‪ .‬اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﻧبﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ی‬ ‫آﻣﻮز� �ﺎ ﻣﺤﻞ کﺎر ی‬ ‫ی‬ ‫اﻋﻤﺎل ز�ﺎﻧبﺎر ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ ،‬بﻪ و�ﮋە ا�ﺮ بﻪ ﺧﺼﻮﺻ�ﺎت ﺷﺨ�‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ( ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎ�‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ‬ ‫ت‬ ‫ﺟنﺴﯿی ﻣ��ﻮط بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟن�‪ ،‬ﺗﺼﻮر �ﺴبﺖ بﻪ ﮔﺮا�ﺶ ﺟن� �ﺎ ﻫ��ﺖ‬ ‫دﺳ�� ﺑﺮاﺑﺮ بﻪ ﮔﺮوە ��ان ﭘ�ﺸﺎﻫﻨﮓ آﻣ��کﺎ )‪ ،(BSA‬ت‬ ‫ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪ LCPS ،‬اﻣکﺎن ت‬ ‫دﺧ�ان ﭘ�ﺸﺎﻫﻨﮓ ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوەﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای( ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫رو�ﻪﻫﺎی ﺷکﺎ�ﺖ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻓﺼﻞ ﻧهﻢ )ﺗبﻌ�ﺾ ﺟن� و آزار ﺟن�( و بﺨﺶ ‪) 504‬ﺗبﻌ�ﺾ‬ ‫ض‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای"‪ ،‬ﺑﺮای ﻫﺮ‬ ‫در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ،LCPS §8-6‬ﺗبﻌ�ﺾ ﺟن� و �ﺎ آزار ﺟن�" و ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ،8-6A LCPS‬ﻋﺪم ﺗبﻌ�ﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﺷﺨ� ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ بﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗبﻌ�ﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ی ض‬ ‫ﮔﻮی‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬درﺧﺼﻮص رو�ﻪﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﻃ�ح ﺷکﺎ�ﺖ‪ ،‬بﻪ آزار‪/‬زور ی‬ ‫ین‬ ‫ﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫داﺷن ﻣﺤ�� ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬اﻣﻦ و ﻓﺮا��" و ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی د ت‬ ‫تف‬ ‫ﻓ�‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪" ،1040‬ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای‬ ‫ی‬

‫آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷهﺮوﻧﺪی )‪ (OCR‬وزارت آﻣﻮزش ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗبﻌ�ﺾ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻐ�‪ 34 CFR ،‬ﻗﺴﻤﺖ ‪،100‬‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ ، IV (O)،B‬ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐ� و آﻣﻮزش ف‬ ‫ﻓی ‪� LCPS‬فﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد‪ ،‬رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻠ�ﺖ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺟنﺴ�ﺖ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ﺟنﺴﯿئ‪ ،‬وﺿﻌ�ﺖ ﺗﺄﻫﻞ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮائض ‪ ،‬ﺳﻦ‪� ،‬ﺎ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧت�� اراﺋﻪ‬ ‫بﺎرداری‪ ،‬زا�ﻤﺎن �ﺎ ش�ا�ﻂ ﭘﺰﺷ� ﻣ��ﻮﻃﻪ‪ ،‬ﮔﺮا�ﺶ ﺟن�‪ ،‬ﻫ��ﺖ‬ ‫�ﺷﻮد‪ .‬ﻓهﺮﺳﺖ کﺎﻣﻞ اﯾﻦ دورەﻫﺎ را �ﺗﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ‪ LCPS‬در ﺻﻔﺤﻪ اﺻ� وبﺳﺎ�ﺖ ‪ LCPS‬در بﺨﺶ "اﻃﻼﻋﺎت‬


‫ن‬ ‫)ﻧﺎﺗﻮای( بﺎ�ﺪ بﻪ اﻓﺮاد ز�ﺮ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز" ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﺮد‪ .‬ﺷکﺎ�ﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ادﻋﺎی ﺗبﻌ�ﺾ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﻧهﻢ و بﺨﺶ ‪504‬‬ ‫ارﺟﺎع دادە ﺷﻮد‪:‬‬ ‫● ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪە ﻓﺼﻞ ﻧهﻢ‬ ‫ن‬ ‫ا�ﺴﺎی و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‬ ‫دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫‪21000 Education Court, Ashburn, VA 20148‬‬ ‫‪571-252-1100‬‬ ‫ن‬ ‫ﻧﺎﺗﻮای بﺨﺶ ‪ 504‬دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫● ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪە‬ ‫ﭘ�ﺸﮕ�ی‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت �ﺸﺨ�� و‬ ‫ی‬ ‫‪21000 Education Court, Ashburn, VA 20148‬‬ ‫‪571-252-1013‬‬ ‫درﺧﺼﻮص ﺳﺆاﻻت ﻣ��ﻮط بﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻐ� و ف‬ ‫ﻓی‪:‬‬ ‫● دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش‬ ‫‪21000 Education Court, Ashburn, VA 20148‬‬ ‫‪571-252-1300‬‬

‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�‬ ‫اﻧ�اف از اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫�‬ ‫اﺻﻼﺣ�ﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﺣﻘﻮق دا�ﺶآﻣﻮزان ))‪ LCPS، 20 U.S.C. §1232h،PPRA‬را ﻣﻠﺰم �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ �ﺴبﺖ بﻪ ش�ﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ف‬ ‫ﺑﺮ� از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ رﺿﺎ�ﺖ دﻫﻨﺪ �ﺎ بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن اﻣکﺎن اﻧ�اف‬ ‫ارز�ﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﻮدە ﮐﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ �ﮏ �ﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�‪ ،‬ﺗﺤﻠ�ﻞ �ﺎ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ را بﺪﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ﻣﻮرد از ﻫﺸﺖ ﺣﻮزە ز�ﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫گ‬ ‫‪ .1‬وا�ﺴﺘ�ﻫﺎ �ﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺳ�ﺎ� دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪ)ﯾﻦ( دا�ﺶآﻣﻮز؛‬ ‫ت‬ ‫ﺷﻨﺎﺧی دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﺧﺎﻧﻮادە دا�ﺶآﻣﻮز؛‬ ‫‪ .2‬ﺳﻼﻣﺖ روان �ﺎ ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی روان‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫رﻓﺘﺎر �ﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺟن�؛‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻏ� ض‬ ‫ﺗﺤﻘ� ی ض‬ ‫تض‬ ‫آﻣ�؛‬ ‫ﺳﺎﺧن ﺧﻮد �ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی‪ ،‬ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎ�‪ ،‬ﻣﺘهﻢ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ارز�ﺎی اﻧﺘﻘ ی ف‬ ‫ﺎدآﻣ� از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ پﺎﺳﺦدﻫﻨﺪگﺎن روابﻂ ﺧﺎﻧﻮاد� ﻧﺰد�� بﺎ آﻧهﺎ دارﻧﺪ؛‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ روابﻂ بﺎ وکﻼ‪ ،‬ﭘﺰﺷکﺎن �ﺎ وز�ﺮان؛‬ ‫روابﻂ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە‬ ‫گ‬ ‫ﻣﺬﻫی دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ؛ �ﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل‪ ،‬وا�ﺴﺘ�ﻫﺎ‪� ،‬ﺎ ﻋﻘﺎ�ﺪ‬ ‫ب‬

‫ﻏ� از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﯿ ی ن‬ ‫ن واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰا� اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .8‬درآﻣﺪ‪ ،‬ی‬ ‫ین‬ ‫ار�ﺎی‬ ‫اﯾﻦ اﻟﺰام‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊآوری‪ ،‬اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از اﻃﻼﻋﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﻫﺪاف بﺎز ب‬ ‫)"ﻧﻈﺮﺳﻨ�ﻫﺎی بﺎزار�ﺎی"( و ف‬ ‫ﺑﺮ� ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ی ف‬ ‫ﻓ��� و ﻏ��ﺎﻟگﺮیﻫﺎ اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫�‬ ‫ب‬


‫ﺣﺎ�‪ ،‬ﺟﺪول کﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼع ض‬ ‫در ﺣﺎل ض‬ ‫رﺳﺎی �ﺎ ﮐﺴﺐ رﺿﺎ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ اﻧ�اف ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼ��‬ ‫آﯾﻨﺪە در ت‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﺷﻮد‪ LCPS ،‬اﻃﻼﻋ�ﻪ ﻣ��ﻮﻃﻪ را‬ ‫دﺳ�س ﻧ�ﺴﺖ‪ .‬ا�ﺮ بﻌﺪ از ش�وع ﺳﺎل ﺗﺤﺼ��‪،‬‬ ‫ب‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ی‬ ‫بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن اراﺋﻪ �دﻫﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮ� را ﺑﺮای اﻧ�اف دادن از ش�ﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در اﺧﺘ�ﺎر آﻧهﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬ ‫یف‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ� را ﺑﺮر� ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ� ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫهﺎی ﻓﻮر�ﻪ و آور�ﻞ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن بﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ��ﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﺻﺖ دادە �ﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫�‬ ‫ب‬ ‫ﻣ�ﺸﻮد‪.‬‬

‫اﻧ�اف از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﺎص‬ ‫از واﻟﺪﯾﻦ و ��ﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ �ﺷﻮد بﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮمﻫﺎی اﻣﻀﺎ ﺷﺪە در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬وارد ﺣﺴﺎب ‪ParentVUE‬‬ ‫ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﯾ�ﺪﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮارد ز�ﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪﻫﺎ‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻼم رﺿﺎ�ﺖ �ﺴبﺖ بﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫● ﮐﺘﺎبﭽﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان )‪ (SR&R‬ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ‬ ‫● ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل‪/‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻃ��ﻖ ‪ SR&R‬ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﺸﻮد‬ ‫● ﻓﺮم ش�ﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزی‬ ‫● ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از دﺳﺘگﺎە دا�ﺶآﻣﻮز‬

‫ن‬ ‫روزرﺳﺎیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت‪:‬‬ ‫بﻪ‬ ‫● ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر‬ ‫● ● ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری‬ ‫ت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷی‬ ‫● ● ﻧﮕﺮ نای ﻫﺎ‪ /‬ش�ا�ﻂ‬ ‫دا�ﺸﺠﻮی و اﺟﺎزە‬ ‫● ● اﻃﻼﻋ�ﻪ‬ ‫ی‬ ‫● ● اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت داﯾﺮﮐﺘﻮری بﻪ ��ﺎزان ��ﺎز‬ ‫● در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ آب و ﻫﻮا‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫● ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻣﻮزش زﻧﺪ� ﺧﺎﻧﻮاد�‬ ‫● ● اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت راﻫﻨﻤﺎی بﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج‬ ‫● ● ﻋﮑﺲ‪/‬و�ﺪﺋﻮ و ﮔ��ﻨﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ن‬ ‫ﻫ�ی‬ ‫● ● وﺿﻌ�ﺖ ﻧﻈﺎ� ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫● ● ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری‪/‬اﺧﺮاج زودﻫﻨگﺎم‬ ‫● ● آ�ﺎد� درﺧﻮاﺳﺖ پﺎﺳﺦ بﻪ ﻟﻮ دان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬در ﺻﻮرت‬


‫● ● اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺮاج �ﺲ از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی در �ﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎزی روز اول‬ ‫اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت بﺎ�ﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ )‪ (5‬روز از ش�وع ﻣﺪرﺳﻪ ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﻮد ‪.‬ﻓﺮمﻫﺎی‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫بﺨﺶ ‪ 22.1-279.3‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎدی در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧهﺎ ﺑﻮدە ﮐﻪ ﻫﺪف آن‬ ‫ﺗﻘ��ﺖ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ� بﺎ ﺗﺼ��ﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدە اﺳﺖ ض‬ ‫ﻣﺒی ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫دوﻟئ از ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺗ���ﺖ �ﺎ ﻣﺪﯾ��ﺖ آﻧهﺎ ﭼﺸﻢ ش‬ ‫در ﻫﻨگﺎم ﺗﺤﺼ�ﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﺪارس ت‬ ‫ﭘﻮ� ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﻠ�ﻪ واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ بﺎ‬ ‫ﻫﻤکﺎری بﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻏﻠﺐ واﻟﺪﯾﻦ و ��ﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺪارس ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ا�ﻔﺎ ﮐﺮدە و از آن ﺣﻤﺎ�ﺖ �ﮐﻨﻨﺪ و بﻪ ا�ﺠﺎد ﻣﺤ�� ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘ��ﺖ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ض�وری اﺳﺖ کﻤﮏ �ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در ﻧت�ﺠﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻧ�ﺎزی بﻪ ﺗﻮﺳﻞ بﻪ ﻣﻔﺎد اﺟﺮ یای در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻨﻄ� از ﻋهﺪە ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ز�ﺮ آﻣﺪە اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و بﺪون دﻟ�ﻞ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی از‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی را در اﺧﺘ�ﺎر کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪارس ﻗﺮار �دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم واﻟﺪﯾﻦ را در زﻣﯿﻨﻪ کﻤﮏ و‬ ‫ﺑﺮﻧ�ﺎﯾﻨﺪ‪ .‬بﻠ�ﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺰارﻫﺎی‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﺤ�ﻂ اﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫● ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﻇﺮف �ﮏ ﻣﺎە ﺗﻘ��� از زﻣﺎن ش�وع ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫یض‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ‬ ‫رﻓﺘﺎری دا�ﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫● واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎ�ﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ درﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮزان و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و بﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر بﺎ�ﺪ از ﻃ��ﻖ‬ ‫‪� ParentVUE‬ﺎ �ﺴﺨﻪ کﺎﻏﺬی‪ ،‬در�ﺎﻓﺖ آن را ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کﺎر بﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺧﻮد‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ کﻤﮏ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗ���ﺖ دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻮد اذﻋﺎن �ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪ :‬ﻣﺎﻧ� ﺑﺮ � راە واﻟﺪﯾﻦ ‪�� /‬ﺮﺳﺘﺎن ﺟهﺖ ﺑ�ﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد بﺎ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃ��ﻖ کﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﯿﻖ �ﺎ اﺧﺮاج را ﺑﺮاﺳﺎس §‪ 22.1-277‬ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در اﺧﺘ�ﺎر دارﻧﺪ‪.‬‬

‫● ﻫ��ﮏ از ﻣﺪارس بﺎ�ﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪە را ﻧﮕهﺪاری ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی و‬ ‫● ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از واﻟﺪ �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ دا�ﺶآﻣﻮز )ا�ﺮ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ دا�ﺶآﻣﻮز را بﻪ ﺻﻮرت‬


‫یف‬ ‫ﻓ��� ﺑﺮ ﻋهﺪە دارﻧﺪ(‪� ،‬ﺎ ��ﺮﺳﺖ)ان( دا�ﺶآﻣﻮز درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ بﺎ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎر‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗ���ﺖ دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬و راەﻫﺎی ﺑهﺒﻮد‬ ‫رﻓﺘﺎر و ش‬ ‫ﭘ��ﻓﺖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮز را ﺑﺮر� ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫● ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﻮد‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾ��ﺖ ی ض‬ ‫ﺧ�‪ ،‬ﻣﻮﺿ�ع را بﻪ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان(‬ ‫ﭼﻨن اﻗﺪا� را اﻧﺠﺎم دادە بﺎﺷﺪ �ﺎ ی‬ ‫اﻃﻼع دﻫﺪ‪ .‬در اﯾﻦ اﻃﻼﻋ�ﻪ بﺎ�ﺪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ و ﺟﺰﺋ�ﺎت ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﺗﻌهﺪ واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ کﻤﮏ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺑهﺒﻮد رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز ذﮐﺮ ﺷﻮد‪ ،‬و در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ ی ن‬ ‫ﻧ� بﺎ�ﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫واﻟﺪ �ﺎ ��ﺮﺳﺖ ﻣﻠﺰم بﻪ ﻫﻤﺮا� دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻼﻗﺎت بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫● ﺑﺮاﺳﺎس )‪ §22.1-279.3 (e‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ دا�ﺶآﻣﻮز از ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ ی ف‬ ‫ﺗﺨﻠ� �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬در‬ ‫�ﺎ ﻃ�ح دادﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠ�ﻪ او در دادگﺎە ﺷﻮد ﻣﻮﺿ�ع را بﻪ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( اﻃﻼع دﻫﺪ‪� ،‬فﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺧ�‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻣﺬﮐﻮر �ﺎ ﻃ�ح دادﺧﻮاﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دادە بﺎﺷﺪ �ﺎ ی‬ ‫�‬ ‫ﻣﺠﺪدا پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ف‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز و‬ ‫● دا�ﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی‬ ‫واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻼﻗﺎت و در ﻣﻮرد ﺑهﺒﻮد رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪،‬‬ ‫�‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او ﻣﺠﺎز اﺳﺖ دا�ﺶآﻣﻮز را بﺪون �ﺸﮑ�ﻞ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( ﻣﺠﺪدا پﺬﯾﺮش ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫بﻪ ش�� ﮐﻪ ی ن‬ ‫ﭼﻨن کﺎری ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫● ا�ﺮ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت را رﻋﺎ�ﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ از دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫روابﻂ ﺧﺎﻧﻮادە ﻟﻮدون درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( را بﻪ دﻟ�ﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﻏ� ت‬ ‫ﻣﻨﻄ� از ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ی‬ ‫در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑهﺒﻮد رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬دادگﺎە ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ز�ﺮ‬ ‫را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫ت‬ ‫○ ا�ﺮ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( �ﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت بﺎ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ی ن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎی را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ بﻪ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( دﺳﺘﻮر ﻣﻼﻗﺎت بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ را بﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫○ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪ)ﯾﻦ(‪��/‬ﺮﺳﺖ)ان( �ﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﻣﺎ نی �ﺎ‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺮای ﺑهﺒﻮد رﻓﺘﺎر دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺸﺎورە ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر‬ ‫ی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی‬ ‫ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪� ،‬ﺎ ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎ و ش�ا�ﻂ د�ﮕﺮی را ﮐﻪ دادگﺎە ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺪاﻧﺪ رﻋﺎ�ﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪،‬‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� ‪ 500‬دﻻر ﺟ��ﻤﻪ ﻧﻘﺪی ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادگﺎە �ﺗﻮاﻧﺪ‬

‫اﻋﻼم ﺗﻌهﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ‪ §22.1-202‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ روزاﻧﻪ اﻋﻼم ﺗﻌهﺪ را اﻟﺰا� �داﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ف‬ ‫ﻓﻠﺴ� �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﻻ�ﻞ ﻣ��ﻮط بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪە در‬ ‫ﻣﺬﻫی‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن �ﮔ��ﺪ ا�ﺮ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن بﻪ دﻻ�ﻞ‬ ‫ب‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ت‬ ‫ین‬ ‫اﻋ�اض داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ دا�ﺶآﻣﻮزی ﻧبﺎ�ﺪ ﻣﺠﺒﻮر بﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻋﻼم ﺗﻌهﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪە اﺳﺖ‬


‫دا�ﺶآﻣﻮز فائ ﮐﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ اﻋﻼم ﺗﻌهﺪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ در ﺣﺎ� ﮐﻪ د�ﮕﺮان آن را �ﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬بﺪون � و ﺻﺪا �ﺸﺖ ی ن‬ ‫ﻣ� ﺧﻮد‬ ‫بﺎ�ﺴتﻨﺪ �ﺎ ﺑنﺸیﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﻧبﺎ�ﺪ ﻫﯿﭻ کﺎری از ﺧﻮد �ﺸﺎن بﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮاس د�ﮕﺮان را ﭘﺮت ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻓﺪرال‪ ،‬ت‬ ‫ین‬ ‫یف‬ ‫ﻗﻮاﻧن و‬ ‫ا�ﺎﻟی و ﻣﺤ� رﻓﺘﺎر ﮐﺮدە و از ﺗﻤﺎ� ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ﮐﻪ ﻫﻤﻮارە ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤ� یﭘ�وی ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪرﺳﻪ را‬ ‫ف‬ ‫ﻣﻨﺎﺳی را ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ و رو�ﻪﻫﺎی ی ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی بﻪ‬ ‫بﮕ�د‪ .‬ﺗﺨﻠﻔﺎت‬ ‫ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ بﺎ�ﺪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە در ﭘ�ﺶ ی‬ ‫ب‬ ‫ﻧهﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن و واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣ��ﻮﻃﻪ ﮔﺰارش دادە �ﺷﻮد‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ در ‪ LCPS‬ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادگﺎە ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮی ﻗﺮار ی‬

‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻨ�ع‬ ‫ین‬ ‫ﺗهﺪ�ﺪآﻣ� �ﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴ�‬ ‫اﻋﻤﺎل‬ ‫ت‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدە �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ی ن‬ ‫ﺗهﺪ�ﺪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ﭼﻨن اﻗﺪاﻣﺎت �ﺎ‬ ‫دﺳﺘﮕ�ی و ﭘ�ﮕﺮد ﮐ�ﻔﺮی ﺷﺪە و ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻣﺪارس‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ �ﺎ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ﺗهﺪ�ﺪآﻣ� �ﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ض‬ ‫یض‬ ‫ﻓ��� ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‪ :‬ض�ب‪ ،‬ﺟ�ح‪� ،‬ﻗﺖ بﺎ زور �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ‪ ،‬اﺧﺎذی‪ ،‬دﻋﻮا‪،‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺟن�‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدە �ﺎ ﻧﮕهﺪاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼح �ﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻄﺴ�ﺎﺳﺖ ‪" ،8235‬ﺳﻼح" ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ و‬ ‫تن‬ ‫اﻧﺪاﺧن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ�‬ ‫آ�ﺶبﺎزی �ﺎ بﻤﺐﻫﺎی دودزا‪ .‬ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ بﻤبﮕﺬاری‪� ،‬ﺎ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﮐﺮدن بﻪ ﻫﺮ ﺷکﻞ د�ﮕﺮ‪ ،‬ارﻋﺎب �ﺎ بﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻧ� ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ .‬ﺗهﺪ�ﺪ ﻋﻠ�ﻪ کﺎرﮐﻨﺎن‪ ،‬از ﻃ��ﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� �ﺎ ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ی ن‬ ‫اﺷﺨﺎص ی ن‬ ‫ﻧ� ﻗﺎبﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮدە و بﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣ��ﻮﻃﻪ ﮔﺰارش �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺧﻼل در ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد‪ ،‬از اﻣﻨ�ﺖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬ ‫ﻣﺤ�ﻂ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﻣﺤ�� بﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﺷﻮد و ﺗﻤﺎ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ بﻪ ث‬ ‫دﺳﺘﮕ�ی و‬ ‫ﮔ�د‪ .‬اﺧﻼﻟگﺮی ﺷﺪ�ﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤ�ﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ی‬ ‫رو� ﻣﻨﻈﻢ و ﺛﻤ��ﺨﺶ اﻧﺠﺎم ی‬ ‫ﭘ�ﮕﺮد ﮐ�ﻔﺮی ﺷﻮد؛ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺪت آﻧهﺎ ت‬ ‫کﻤ� بﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل رو�ﻪﻫﺎی اﻧﻀبﺎ� ﻣﺪارس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻋﻤﺎل اﺧﻼﻟگﺮاﻧﻪ‬

‫ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‪ :‬رﻓﺘﺎر آﺷ��ﮕﺮاﻧﻪ �ﺎ بیﻧﻈ� ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ �ﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮد؛ ﺗﺤ��ﮏ ﮐﺮدن‬ ‫��� از اﺧﺘ�ﺎرات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ؛ بﺪرﻓﺘﺎری کﻼ� �ﺎ ﻓﺤﺶ دادن بﻪ د�ﮕﺮان �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از‬ ‫د�ﮕﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی بیﻧﻈ�؛ � پ‬ ‫کﻠﻤﺎت �ﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﺷﺖ‪ ،‬بﺪ‪ ،‬ﻧﺎ�ﺴﻨﺪ �ﺎ ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ؛ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن �ﺎ اﺧﻼل در کﻼسﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺎﻣﻊ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ �ﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪرﺳﻪ؛ ﺗﺨ��ﺐ‬ ‫ﺗﻮﻫن ی ن‬ ‫ین‬ ‫ین‬ ‫تن‬ ‫ﻣﺬﻫی؛ آزار �ﺎ ﻗﻠﺪری؛ �ﺎ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻮﻫن‪� ،‬ﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی‬ ‫آﻣ�‪� ،‬ﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺷن کﻠﻤﺎت �ﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی زﺷﺖ �ﺎ‬ ‫اﻣﻮال بﺎ‬ ‫ب‬ ‫ﺗﺮک ﻣﺪرﺳﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ی ن‬ ‫ﭼﻨن کﺎری‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﺧﺘﻼلﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آزادی ﺑ�ﺎن ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺒﻮدە و ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ اﻣﻮال‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود از اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە و آﻣﻮزش آﻧهﺎ ﺗه�ﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮاﻗبﺖ ﻻزم را بﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫آوردە و بﻪ اﻣﻮال د�ﮕﺮان ت‬ ‫تن‬ ‫تن‬ ‫اﺣ�ام بﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮداﺷن اﻣﻮال اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ �ﺎ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺧﺴﺎرت زدن �ﺎ‬ ‫ﺑﺮداﺷن �ﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﻠﺰم بﻪ بﺎز�ﺮداﺧﺖ ﻫ��ﻨﻪ‬ ‫ﺗﺨ��ﺐ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ �ﺎ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﺷﮑﺴن‪ ،‬ﺗﺨ��ﺐ �ﺎ از ی ن‬ ‫تن‬ ‫ﺑن ﺑﺮدن اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ اﻣﻨ�ﺖ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ و اﻣﻮال ﺷﺨ� دا�ﺶآﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ی ن‬ ‫ﺗﺄﻣن ﮔﺮدد‪ .‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠ�ﻪ اﻣﻮال‬

‫ت‬ ‫ن‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎی ﮐﻪ ﻣﺎﻫ�ﺖ آﻧهﺎ ﺷﺪت ت‬ ‫کﻤ�ی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ�‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺷﻮد؛‬ ‫دﺳﺘﮕ�ی و ﭘ�ﮕﺮد‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻗﺪاﻣﺎت �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪات ﻋﻠ�ﻪ اﻣﻮال ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‪ :‬ﺗﺨ��ﺐ‪ ،‬آﺳ�ﺐ زدن‪ ،‬ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮدن‪� ،‬ﻗﺖ �ﺎ آ�ﺶ زدن‬ ‫ی�‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣبﻠﻤﺎن‪ ،‬ی ن‬ ‫ﺗﺠه�ات‪،‬‬ ‫زﻣنﻫﺎ‪ ،‬ﺟﺎدەﻫﺎ‪ ،‬پﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻓنﺲﻫﺎ‪،‬‬

‫ت‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز�‪ ،‬وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﺧﻮدروی �ﺎ وﺳﺎ�ﻞ ﺷﺨ� �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨ ی ن‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎی‪.‬‬ ‫اﻗﻼم‬ ‫ن‬ ‫ی‬

‫ت‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿئ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﭘﻮﺷﺶ ﺑ�ﻤﻪ اراﺋﻪ ﻧ�دﻫﺪ و در ﻗبﺎل اﻣﻮال ﺷﺨ� دا�ﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آوردە �ﺷﻮد‪،‬‬

‫ﻫﺎی از اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ(‪ :‬رادﯾﻮ‪ ،‬دﺳﺘگﺎەﻫﺎی ‪ ،MP3‬دﺳﺘگﺎەﻫﺎی‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎل ی‬

‫ین‬ ‫ین‬ ‫ﻣﺎﺷن ﺣﺴﺎبﻫﺎ‪ ،‬کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨ� �ﺎ ﺗبﻠﺖ‪ ،‬ﮐ�ﻒ ﭘﻮل ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫دور�نﻫﺎ‪،‬‬ ‫پﺨﺶ �دی‪/‬دیویدی‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاە‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ین‬ ‫ﻟبﺎس‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮات‪ ،‬ﻋﯿﻨﮏ‪ /‬نن‬ ‫ﻟ� ﺗﻤﺎ�‪ ،‬ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﮐﻮﻟﻪ ت‬ ‫ﺗﺠه�ات‬ ‫ﻏ�ە‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻣﻮﺳ��‪،‬‬ ‫�ﺸی‪ ،‬اﺑﺰار‪ ،‬آﻻت‬ ‫ورز�‪ ،‬وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ی‬ ‫اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑ�ﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن بﺎﺷﺪ‪� ،‬ﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑ�ﻤﻪ را �ﺗﻮان بﻪ ﺻﻮرت‬ ‫داوﻃﻠبﺎﻧﻪ و از ﻃ��ﻖ اﻃﻼﻋﺎت ش�ﮐﺖ ﺑ�ﻤﻪﮔﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺧ��ﺪاری ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺑن ت ف‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت د�ﺪن �ﺎ از ی ف‬ ‫رﻓن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮارد از‬ ‫در‬ ‫ارز�ﺎی و ﻓﺎ�ﺘﻮر ﻣ��ﻮﻃﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن ﺻﺎدر �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻤ� �ﺎ ﺗﻌ��ﺾ اﻣﻮال آﺳ�ﺐ د�ﺪە �ﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻫ��ﻨﻪ ی‬ ‫ب‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺷﺨ�‬ ‫یف‬ ‫از دا�ﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر �رود ﻫﻤﻮارە رﻓﺘﺎری ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗﻮاﻧن‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ و‬ ‫ت‬ ‫دﺳﺘﮕ�ی و‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ بﻪ ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪرﺳﻪ کﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬رﻓﺘﺎر ﺷﺨ� ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮن بﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺮرات و بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ض‬ ‫یض‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﻣﺪرﺳﻪ �ﺷﻮد‪ .‬رﻓﺘﺎر ﺷﺨ� ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺾ‬ ‫ﭘ�ﮕﺮد‬ ‫ﻣﻮارد ز�ﺮ اﺳﺖ )اﻣﺎ بﻪ آﻧهﺎ ﻣﺤﺪود ﻧ�ﺷﻮد(‪:‬‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ �ﺎ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫● اﺳﺘﻔﺎدە‪ ،‬ﻧﮕهﺪاری �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪� ،‬ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ﻋﺼی ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫�ﺎ ﻟﻮازم ﻣ�ف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛‬ ‫تن‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارﻧﺪ؛‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ �ﺎ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﺄﺛ� ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬اﻟ�ﻞ‪� ،‬ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫● ﻗﺮار‬ ‫ﻋﺼی ی‬ ‫داﺷن ﺗﺤﺖ ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫● ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن؛‬ ‫● ﻟبﺎس ﭘﻮﺷ�ﺪن بﻪ ﻫﺮ ﺷک� ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺎ ﺗﺤ��ﮏﮐﻨﻨﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ �ﺎ ﺳﻼﻣﺖ �ﺎ ن‬ ‫ا�ﻤی را‬ ‫بﻪ ﺧﻄﺮ ﺑیﻨﺪازد؛‬


‫● آﺳ�ﺐ زدن بﻪ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ و اﻣﻮال ﺷﺨ� د�ﮕﺮان؛‬ ‫● ﺟﻌﻞ‪� ،‬ﻗﺖ ﻋﻠ�‪ ،‬ﺗﻘﻠﺐ‪ ،‬دزدی �ﺎ دروغ ت ف‬ ‫ﮔﻔن؛‬ ‫● ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺮکﺎت ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ �ﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎ�ﺴﺖ‪� ،‬ﺎ آوردن ش‬ ‫���ﺎت �ﺎ ﺗﺼﺎو�ﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫● ﺗﻤﺎس ﺟن� ی ن‬ ‫ﺑن دا�ﺶآﻣﻮزان در ﺣﺎ� ﮐﻪ در اﺧﺘ�ﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ؛ و‬ ‫● ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪ LCPS‬و ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘ�ﮕﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ دﻟ�ﻞ ن‬ ‫ﺑﺮ� از ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ت‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎی را در�ﺎرە‬ ‫بﺨﺶ ‪ 22.1-279.4‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﻟﺰام دارد ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪارس ﻣﺤ�‬ ‫�‬ ‫اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ن‬ ‫ﭘ�ﮕﺮد ﮐ�ﻔﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ� ش�ا�ﻂ اﺟﺎزە �دﻫﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺤﺖ ﭘ�ﮕ�د ﻗﺮار بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬ت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎئ اراﺋﻪ ﺷﺪە بﻪ ﺷکﻞ ﭘﺮﺳﺶ و پﺎﺳﺦ را ﺗه�ﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دﻓ� دادﺳﺘﺎن کﻞ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� بﻪ آﻧهﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪) .‬بﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ B‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ(‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮز �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت‬

‫� ش��ﺎت‬ ‫ش‬ ‫ادی‪ ،‬و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺳﻄ� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫اﻧتﺸﺎر ���ﺎت دا�ﺶآﻣﻮزی‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻼت ب‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� را دﻧبﺎل �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎ� ش‬ ‫���ﺎت را ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺎز ﺑﻮدە و اﻫﺪاف در� �ﺎ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤ����ﻪ و ﻣﺸﺎور ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ� ﻫﺮ ش‬ ‫���ﻪ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە بﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤ����ﻪ ا�ﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق و‬ ‫یض‬ ‫ﺗﻀﻤنﮐﻨﻨﺪە روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ بﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ اﻧتﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮارد ز�ﺮ را ﻣﻤﻨ�ع �ﺳﺎزد‪:‬‬ ‫● ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن؛‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﻣﺨﺎﻃﺐ دا�ﺶآﻣﻮز ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛‬ ‫● ﺑﺮای ﺳﻄﺢ‬

‫�‬ ‫● بﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل �ﺎ اﺧﻼل اﺳﺎ� در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪە �ﺎ �ﺷﻮد �ﺎ ﻣﻨﻄﻘﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ‬ ‫ﭼﻨن ی ن‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ی ن‬ ‫ﭼ�ی رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛‬ ‫● از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاری �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ �ﺎ ن‬ ‫ا�ﻤی دا�ﺶآﻣﻮزان را بﻪ ﺧﻄﺮ �اﻧﺪازد؛‬ ‫ی‬

‫● از ﻧﻘﺾ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال‪ ،‬ت‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن �ﺎ ﻣﻘﺮرات رﺳ� ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖ �ﮐﻨﺪ �ﺎ‬ ‫ا�ﺎﻟی �ﺎ ﻣﺤ�‪� ،‬ﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﻮد ﻋﻤ� ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫● بﺎﻋﺚ بﺪﻧﺎ� ﺧﺎﻃﺮە �ﺎ زﻧﺪ� ﺧﺼﻮ� ﺷﺨ� ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ �ﺎ ﺷهﺮت �ﺎ زﻧﺪ� ﺧﺼﻮ� ﺷﺨ� ﮐﻪ زﻧﺪە‬ ‫ﺗﺤﻘ� �ﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ �ﺎ بﻪ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ�‬ ‫اﺳﺖ �ﺷﻮد‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ �ﺎ ﮔﺮو� را ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻤﻮ�‪،‬‬ ‫ی‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ‪:‬‬ ‫● �ﺎ زﺷﺖ بﺎﺷﺪ بﻪ‬ ‫○ �ﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬بﺎ در ﻧﻈﺮ ت ف‬ ‫ﮔﺮﻓن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎ�ﺴﻨﺪ ﺟﻠﻮە‬ ‫�ﮐﻨﺪ؛‬


‫○ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی راﯾﺞ در کﻠ�ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن درﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوە ن‬ ‫ﺳی‬ ‫ﺗﻮﻫن ی �‬ ‫ین‬ ‫آﻣ� بﺎﺷﺪ؛‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻄﻠﺐ اﻧتﺸﺎر �ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬آﺷکﺎر‬

‫○ در ﻣﺠﻤ�ع ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤ�ﺖ اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﻮدە و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ادی‪ ،‬ف‬ ‫ﻫ�ی‪ ،‬ﺳ�ﺎ�‬ ‫ب‬ ‫�ﺎ ﻋﻠ� ﺟﺪی اﺳﺖ؛ �ﺎ‬ ‫○‬

‫ش‬ ‫ﻓﺤﺎ� را ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در زﻣﯿﻨﻪ‬

‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﻣ��ﻮط بﻪ ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮز ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺷﺪە در ‪ LCPS‬ﺣﻔﻆ و ﻧﮕهﺪاری �ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ��‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﺑهﺪاﺷی و ﺗ���ﺖ ض‬ ‫ت‬ ‫بﺪی‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﻀبﺎ� )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە‪ ،‬ﻧﻤﺮات‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫آﻣﻮز�‪� ،‬ﺎ ﺗﺎر�ﺨﭽﻪ اﺟﺘﻤﺎ�(‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ رﺳ� ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧی‪ ،‬ﭘﺰﺷ�‪،‬‬ ‫ارز�ﺎی و�ﮋە ﻓﺮدی )روان‬ ‫ﮔﺮو� اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ب‬

‫ش‬ ‫ﺗﻮاﻧبﺨ� ‪ ،1973‬و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣ��ﻮط بﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن‪ ،‬ﻓﺼﻞ �ﮏ‪ Head Start ،‬و‬ ‫آﻣﻮزش و�ﮋە �ﺎ بﺨﺶ ‪ 504‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ش‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی و�ﮋە ی ن‬ ‫آﻣﻮز� ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧ� در ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ ا�ﻨﻮن در آن ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﮕهﺪاری �ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ از ﺳ�ﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪەاﻧﺪ در آﺧ��ﻦ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕهﺪاری �ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬ ‫بﺨ� از ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان در ت‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� را ﺑﺮﻋهﺪە دارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ش‬ ‫آﻣﻮز�‬ ‫دﻓ� ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮕهﺪاری ﺷﻮد؛ ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫بﺨﺶ ﻣ��ﻮﻃﻪ را ﻣﺸﺨﺺ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪﻃﻮر داﺋﻢ ﻧﮕهﺪاری ﻧ�ﺷﻮد؛ بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺳﺎبﻘﻪ داﺋ� از ﻧﺎم‪ ،‬آدرس‪ ،‬ﺷﻤﺎرە‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻓﺮد در آﻧهﺎ ش�ﮐﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ‪ ،‬پﺎ�ﻪ و ﺳﺎل ﮔﺬراﻧﺪە ﺷﺪە دا�ﺶآﻣﻮزان ﻧﮕهﺪاری‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻧﻤﺮات‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﻀﻮر‪ ،‬کﻼس ی‬ ‫�ﺷﻮد‪ .‬بﺨﺶ آﻣﻮزش و�ﮋە ﺳﻮاﺑﻖ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼ��‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل �ﺎ اﻧ�اف از ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺤﺎ �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ارز�ﺎیﻫﺎ و‬ ‫ب‬ ‫ﭘﺮوﺗکﻞﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ارز�ﺎیﻫﺎی آﻣﻮزش و�ﮋە بﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل �ﺲ از اﺟﺮای ی ن‬ ‫ﻫﺎی ﻧﮕهﺪاری �ﺷﻮد و ﺳپﺲ در پﺎ�ﺎن‬ ‫ﭼﻨن آزﻣﻮن ی‬ ‫ب‬

‫ش‬ ‫آزﻣﺎ�� ﻣﺠﺎز ﻧ�ﺴﺖ‪ ،‬ت‬ ‫ﮐیرا�ﺖ‬ ‫ﮐیﺑﺮداری از ﭘﺮوﺗکﻞﻫﺎی‬ ‫ﺣی ا�ﺮ ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ دا�ﺶآﻣﻮز بﺎﺷﺪ‪ ،‬ز�ﺮا پ‬ ‫ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� اﻣﺤﺎ �ﮔﺮدد‪ .‬پ‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺧﺎﻧﻮادە و ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� )‪(FERPA‬‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق‬

‫ش‬ ‫آﻣﻮز� ﺧﺎﻧﻮادە و ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� )‪ (FERPA‬بﻪ واﻟﺪﯾﻦ و دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎﻻی ‪ 18‬ﺳﺎل )"دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫واﺟﺪ ش�ا�ﻂ"( ﺣﻘﻮق ﺧﺎ� را در رابﻄﻪ بﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮز اﻋﻄﺎ �ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫آﻣﻮز� دا�ﺶآﻣﻮز در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮ� �ﺲ از در�ﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ت‬ ‫ش‬ ‫دﺳ�� ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫● ﺣﻖ بﺎزر� و ﺑﺮر� ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎی بﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺘی را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪە‬ ‫بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ش�ا�ﻂ بﺎ�ﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ب‬ ‫ﺗﻤﺎ�ﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮر� ﺷﻮﻧﺪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣ��ﻮﻃﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫دﻓ� ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﺗیبﺎت ت‬ ‫ت‬ ‫دﺳ�� را ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣکﺎن ﺑﺮر� اﻃﻼﻋﺎت را بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ‬ ‫ش�ا�ﻂ اﻃﻼع �دﻫﻨﺪ‪https://www.lcps.org/lcpsrecords.‬‬


‫● ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮز ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ ش�ا�ﻂ‬ ‫ﻏ�دﻗﯿﻖ �ﺎ گﻤﺮاە ﮐﻨﻨﺪە ﺑﻮدە �ﺎ بﻪ ﺷک� د�ﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� دا�ﺶآﻣﻮز را ﻧﻘﺾ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ بﺎﺷﻨﺪ ی‬ ‫ﺗﻐﯿ� ﮐﻨﺪ بﻪ وﺿ�ح ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدە‬ ‫آﻧهﺎ بﺎ�ﺪ بﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨ��ﺴﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ی‬ ‫بﮕ�د ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪە‬ ‫ﻏ�دﻗﯿﻖ �ﺎ گﻤﺮاە ﮐﻨﻨﺪە ﺑﻮدن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ا�ﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫و دﻟ�ﻞ ی‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ ش�ا�ﻂ را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻤ�ﻢ را بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ ش�ا�ﻂ‬ ‫گ‬ ‫اﻋﻼم �ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ آﻧهﺎ ﺑﺮای رﺳ�ﺪ� بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح را بﻪ آﻧهﺎ اﻋﻼم �دارد‪ .‬در ﻫﻨگﺎم اﻃﻼع دادن ﺣﻖ‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی در ﻣﻮرد رو�ﻪﻫﺎی رﺳ�ﺪ� بﻪ آﻧهﺎ اراﺋﻪ �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺳ�ﺪ� بﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ ش�ا�ﻂ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫‪https://www.lcps.org/lcpsrecords,‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺷﺨ� ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬بﺠﺰ ﺗﺎ‬ ‫● ﺣﻖ اﻋﻼم رﺿﺎ�ﺖ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎبﻞ‬ ‫ی‬ ‫ﺣﺪی ﮐﻪ ‪ FERPA‬اﻓﺸﺎی بﺪون رﺿﺎ�ﺖ را ﻣﺠﺎز �داﻧﺪ‪ �� .‬از ﻣﻮارد اﺳتﺜﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺸﺎی بﺪون رﺿﺎ�ﺖ را ﻣﺠﺎز‬ ‫ش‬ ‫�داﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﺟهﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ش‬ ‫آﻣﻮز� اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎم ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺷﺨ� اﺳﺖ‬ ‫ﻣ�وع‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ بﺨﺶ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ؛ ��ﺮﺳﺖ؛ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪە و بﻪ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫اﻧﺠﺎم کﺎرﻫﺎی ز�ﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ارز�ﺎی ﺗهﺪ�ﺪات ﻣﺪرﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی‪ ،‬ش�ﮐﺖ در �ﮏ ﺗ�ﻢ‬ ‫آﻣﻮز�‬ ‫وﻇﺎ�� بﺎ اﻫﺪاف‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫�ﺎ ی ن‬ ‫ﻣﺮی؛ ﻫﻤﺮا�ﮐﻨﻨﺪە؛ �ﺎ ﻋﻀﻮ کﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪن بﻪ ﻋﻨﻮان بﺨ� از �ﮏ واﺣﺪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪرﺳﻪ؛ ب‬ ‫ت‬ ‫ﺑهﺪاﺷئ و درﻣﺎئن (؛ ﺷﺨ� ﮐﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ �ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺨﺺ‪،‬‬ ‫�ﺸتﯿبﺎئن )از ﺟﻤﻠﻪ کﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ش�ﮐﺖ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﻨﺪە �ﺎ ﭘ�ﻤﺎﻧکﺎران ﻓﺮ� �ﮏ ش�ﮐﺖ �ﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪە ﮐﻪ بﺨﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم �ﮏ کﺎر ﺧﺎص بﺎ آﻧهﺎ ﻗﺮارداد‬ ‫�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐ�ﻞ‪ ،‬ﺣﺴﺎﺑﺮس‪ ،‬ﻣﺸﺎور ﭘﺰﺷ�‪ ،‬ﺑ�ﻤﻪﮔﺮ �ﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ(؛ �ﺎ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ش�ﮐﺖ �ﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪە و �ﺎ‬ ‫ت‬ ‫واﺣﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤ� �ﺎ ز�ﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳ�ﺎ� ﻓﺪرال‪ ،‬ت‬ ‫ﺧﺪﻣﺎئ را اراﺋﻪ �دﻫﺪ �ﺎ کﺎﻻﻫﺎ و �ﺎ‬ ‫ا�ﺎﻟئ �ﺎ ﻣﺤ� ﮐﻪ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی آن‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ بﺨﺶ ﺟهﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف‬ ‫گ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ؛ �ﺎ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز نای ﮐﻪ در �ﮏ کﻤﯿﺘﻪ رﺳ� ﻣﺎﻧﻨﺪ کﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀبﺎ� �ﺎ رﺳ�ﺪ� بﻪ ﺷکﺎ�ﺎت‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل بﻪ کﺎر ﻫﺴتﻨﺪ‪� ،‬ﺎ بﻪ �ﮏ ﻣﻘﺎم د�ﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎ�ﻔﺶ کﻤﮏ �ﮐﻨﻨﺪ؛ و داوﻃﻠبﺎن‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﺎن‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬کﺎرآﻣﻮزان ﻣﺸﺎورە ی ف‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇ�ﻔﻪای در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘ�ﺎر ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬ا�ﺮ �ﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﻧ�ﺎز بﻪ ﺑﺮر� ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫آﻣﻮز� ت‬ ‫ش‬ ‫آن ﻣﻘﺎم ﻣﺪرﺳﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ش‬ ‫ﺗﻠ� �ﮔﺮدد‪ LCPS.‬در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬بﺪون ﮐﺴﺐ رﺿﺎ�ﺖ‬ ‫ﻣ�وع‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� را ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ د�ﮕﺮی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ دﻧبﺎل ﺛبﺖ ﻧﺎم در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدە �ﺎ ﻗﺼﺪ ﺛبﺖ‬ ‫ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﻧﺎم در آﻧﺠﺎ را دارد‪ ،‬اﻓﺸﺎ �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� در پﺎﺳﺦ بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎئ ﮐﻪ ﻧﮕهﺪاری ﻧ�ﺷﻮد �ﺎ ﺗه�ﻪ ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫● ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﺰم بﻪ اراﺋﻪ‬ ‫ﻧ�ﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺷﺨ�‬ ‫● ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رابﻄﻪ بﺎ ش�ا�ﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑهﺪاﺷﺖ �ﺎ ا�ﻤئض ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎبﻞ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آﻣﻮز� را ش‬ ‫ﻣﻨت� ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫● ﺣﻖ ﻃ�ح ﺷکﺎ�ﺖ ﻧﺰد وزارت آﻣﻮزش ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻋﺪم رﻋﺎ�ﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ‪ FERPA‬ﺗﻮﺳﻂ بﺨﺶ‬


‫دﻓ�ی ﮐﻪ ‪ FERPA‬را ﻣﺪﯾ��ﺖ �ﮐﻨﺪ‪ :‬ت‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ‪ .‬ﻧﺎم و آدرس ت‬ ‫دﻓ� ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� دا�ﺶآﻣﻮزان‪،‬‬ ‫‪U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202‬‬‫‪8520.‬‬ ‫اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە‬ ‫ﮐﺘی واﻟﺪﯾﻦ ﻧ�ﺎز اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای اﻧتﺸﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎبﻞ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺷﺨ� ﻣﻨﺪرج در ﺳﻮاﺑﻖ دا�ﺶآﻣﻮزان بﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ب‬ ‫ی‬

‫بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎت ز�ﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮم بﻪ "اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە"‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺪون رﺿﺎ�ﺖ‬ ‫ش‬ ‫ﻣﻨت� ﺷﻮد‪ :‬ﻧﺎم و آدرس دا�ﺶآﻣﻮز و واﻟﺪ)ﯾﻦ( �ﺎ ��ﺮﺳﺖ)ان(‪ ،‬ﻟ�ﺴﺖ ﺗﻠﻔﻦ)ﻫﺎ(‪ ،‬آدرس �ﺴﺖﻫﺎی‬ ‫ﻗب� ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫اﻟ��وﻧ�� �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎسﻫﺎی ت‬ ‫ت‬ ‫اﻟ��وﻧ�� واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺎر� ــﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ش�ﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ و ورزشﻫﺎی بﻪ‬ ‫ش‬ ‫ورز�‪ ،‬ﺗﺎر� ــﺦ ﺣﻀﻮر و پﺎ�ﻪ ﺗﺤﺼ��‪ ،‬ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات در�ﺎﻓﺖ‬ ‫رﺳﻤ�ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە‪ ،‬ﻗﺪ و وزن در ﺻﻮرت ﻋﻀ��ﺖ در ﺗ�ﻢ‬

‫ﺷﺪە‪ ،‬اﺳﺎ� ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼ�ﻼن‪ ،‬ﺷﻤﺎرە ﺷﻨﺎﺳﻪ دا�ﺶآﻣﻮز بﺨﺶ‪ ،‬و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎبﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات اداری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن و دا�ﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﻓﺸﺎی اﯾﻦ دادەﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ا�ﺮ واﻟﺪﯾﻦ‪�� ،‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع از اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﻧﺎﻣﻪای بﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻫ��ﮏ از ﻣﺪارس‬ ‫ش‬ ‫ﻣﻨت� �ﺸﻮد‪ .‬درﺧﻮاﺳﺖ بﺎ�ﺪ ﻇﺮف ‪ 14‬روز �ﺲ از‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﺑﻨ��ﺴﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ�ﮏ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە‬ ‫ﮐﺘی �ﺎ ﻋﻤﻮ� در�ﺎﻓﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋ�ﻪ ب‬ ‫آدرس‪ ،‬ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻦ �ﺎ آدرس ا�ﻤ�ﻞ دا�ﺶآﻣﻮز ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە ﻧﺰد �ﮏ ﻣﻘﺎم ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺸﺎ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز واﺟﺪ ش�ا�ﻂ بﺎ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮاﻓﻘﺖ را �ﺗﻮان از ﻃ��ﻖ ‪ Parent VUE‬و‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ § ‪" ،8620‬پﺬﯾﺮش اﻣﻀﺎﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��" اﻋﻄﺎ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺳﻮاﺑﻖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻫﺠﺪە ﺳﺎﻟﻪ‬

‫گ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ �ﺴبﺖ بﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮزان بﺎ رﺳ�ﺪن دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎﻟ� بﻪ وی‬ ‫اﻋ�اض و ت‬ ‫دﺳ��‪ ،‬ت‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ت‬ ‫ﮐﻨ�ل اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧهﺎ اﺳﺖ‪ .‬بﺎ اﯾﻦ‬ ‫ف‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌ��ﻒ بﺨﺶ ‪ 152‬ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ داﺧ� ﺳﺎل ‪ 1954‬ﻫﻤﭽﻨﺎن وا�ﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎز بﻪ‬ ‫ﺣﺎل‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﮐی ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗه�ﻪ پ‬

‫اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫رﻓﺘﺎری ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ دﻟ�ﻞ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ین‬ ‫ﻗﻮاﻧن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫ﻧﺎﻓﺮﻣﺎی ﻋﻤﺪی �ﺎ ﻣﺪاوم از‬ ‫●‬

‫��� از اﺧﺘ�ﺎرات ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺘ�ﺎر تای دارد؛‬ ‫● � پ‬

‫● رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ� ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ دا�ﺶآﻣﻮزان �ﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ ﺧﻄﺮ �اﻧﺪازد �ﺎ ﺗهﺪ�ﺪ �ﮐﻨﺪ؛‬ ‫● ﺣﻤﻠﻪ ی ف‬ ‫ﮔ�ی و ﻟﻤﺲ بﺪون ﺗﻮاﻓﻖ؛‬ ‫ﻓ��� بﻪ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ در ی‬ ‫ق‬ ‫ﻃ���؛‬ ‫● آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺷﺨﺺ بﻪ ﻫﺮ‬


‫● �ﻗﺖ �ﺎ اﻗﺪام بﻪ �ﻗﺖ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ اﻣﻮال ﺷﺨ� د�ﮕﺮان؛‬ ‫ﻏ�ﻣﺠﺎز ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن �ﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺣﻀﻮر در ﻫ��ﮏ از اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫● ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻀﻮر ی‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮرات‪� ،‬ﺎ ﻋﺪم ﺗﺮک بﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫ��ﮏ از اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ �ﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل د�ﮕﺮ؛‬ ‫تف‬ ‫داﺷن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼح �ﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ آ�ﺶ بﺎزی در اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ؛‬ ‫● اﺳﺘﻔﺎدە �ﺎ در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫ﺗﻮﻫن‪ ،‬بﺪرﻓﺘﺎری کﻼ�‪ ،‬بﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻮﺷﺘﺎری‪ ،‬ﻗﻠﺪری‪ ،‬ارﻋﺎب‪� ،‬ﺎ آزار ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی بﻪ ﺷکﻞ ت‬ ‫یف‬ ‫اﻟ��وﻧ�� �ﺎ ﻫﺮ‬ ‫●‬ ‫ﺷکﻞ د�ﮕﺮ بﻪ ﺻﻮرت �ﮏ رو�ﺪاد اﻧﻔﺮادی �ﺎ �ﮏ اﻟگﻮی د�ﮕﺮ؛‬ ‫● ﻗﻄﻊ �ﺎ اﺧﻼل ﻋﻤﺪی در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ش‬ ‫بﺨ� از آن؛‬ ‫● رﻓﺘﺎری ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ دﻟ�ﻞ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ( ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ بﻤﺐﮔﺬاری‪ ،‬ﺳﻮزاﻧﺪن �ﺎ‬ ‫آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ دار یای ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮ‪ ،‬بﻪ ﻫﺮ ﻃ��ﻖ؛‬ ‫● ﺗﺨﻠﻒ از ﺳ�ﺎﺳﺖ اﻟ�ﻞ؛‬ ‫● ﺗﺨﻠﻒ از ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻣ�ف ﻣﻮاد؛‬ ‫● ﺗﺨﻠﻒ از ﺳ�ﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﻮﺗﻮن و ﺗنبﺎ�ﻮ �ﺎ ﺳ�گﺎرﻫﺎی ت‬ ‫اﻟ��وﻧ��؛‬ ‫● ﺗﺨﻠﻒ از ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاە �ﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳ�ﻠﻪ ارﺗبﺎ� ﺷﺨ�؛‬ ‫● دروغ ت ف‬ ‫ﮐﺘی بﻪ �� از کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻞ �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە‬ ‫ﮔﻔن �ﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ‪ ،‬بﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎ� �ﺎ ب‬ ‫ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺟﻌ�؛‬ ‫● ﻋﺪم رﻋﺎ�ﺖ ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎ �ﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺪت آﻧهﺎ ت‬ ‫کﻤ� اﺳﺖ؛‬ ‫● ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە �ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ در ی ض‬ ‫ﺳ�ﺎﺳی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات‬ ‫ﺣن ﺣﻀﻮر در اﻣﻼ� ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﺗﺠ��ﺰ ﺷﺪە ﻣ��ﻮط بﻪ آن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ؛‬ ‫ت‬ ‫ﻏ�ﻗﺎﻧﻮ نی بﻪ کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻧﺮماﻓﺰار‪ ،‬ارﺗبﺎﻃﺎت از راە دور و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣ��ﻮﻃﻪ؛ ﻫﺮ‬ ‫ﻏ�ﻣﺠﺎز �ﺎ ی‬ ‫● اﺳﺘﻔﺎدە �ﺎ دﺳ�� ی‬ ‫ﻋﻤﻞ ارادی ﮐﻪ بﺎﻋﺚ آﺳ�ﺐ ﺟﺴ�‪ ،‬ﻣﺎ� �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺳ�ﺐﻫﺎ ﺷﻮد؛ �ﺎ بﻪ ﺷکﻞ د�ﮕﺮی در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺧﺘﻼل ا�ﺠﺎد‬ ‫ﻧﻤﺎ�ﺪ؛‬ ‫● ﻣﺸﺎرﮐﺖ در �ﮏ ﮔﺮوە‪ ،‬ﺟﻤﻊ او�ﺎش �ﺎ بﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤ��ﮏ‪ ،‬ارﻋﺎب‪ ،‬آزار‪ ،‬ﺗهﺪ�ﺪ �ﺎ ارﺗکﺎب ﺣﻤﻠﻪ �ﺎ اﻗﺪام‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �‬ ‫آﻣ� د�ﮕﺮی اﺳﺖ؛‬ ‫● رﻓﺘﺎر ﻣﺨﻞ؛ و‬

‫● دﻻ�ﻞ ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ �ﺎ ف‬ ‫کﺎ� د�ﮕﺮ‪.‬‬


‫�‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی ‪ LCPS‬و ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪ §5345‬بﻪ رو�ﻪﻫﺎی ن‬ ‫ا�ﻤی‬ ‫اﺿﻄﺮاری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ‬

‫ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ ‪ LCPS‬از ﻃ��ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در� ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی و ﻣﺸﺎورە ﻓﺮدی ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﺳ�ﺴﺘﻢﻫﺎ بﻪ ش‬ ‫ﭘ��ﻓﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼ��‪ ،‬ﺷﻐ� و ﺷﺨ�‪/‬اﺟﺘﻤﺎ� کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎورە‬ ‫پﺎﺳﺨﮕﻮ و‬ ‫ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی ﭼﻨﺪﻻ�ﻪ )‪ (MTSS‬ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺪاﺧﻼت‪ ،‬آﻣﻮزش و‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ‪ LCPS‬و ﺗ�ﻢ ﺑهﺪاﺷﺖ روان �ﮑپﺎرﭼﻪ از �ﮏ ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی از ﺗﻤﺎم دا�ﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﺟﻨبﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣکﻤﻞ ﺗﻼش واﻟﺪﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﭘ�ﺸﮕ�ی در ﻫﻨگﺎم‬ ‫اﺳ�اﺗﮋیﻫﺎی‬ ‫ی‬ ‫کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در� بﻪ رﻋﺎ�ﺖ "اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺪارس ت‬ ‫دوﻟی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ"‬ ‫پﺎﯾبﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫● ﻣﺸﺎورە ﺗﺤﺼ�� بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن آﻧهﺎ کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ﮔ��ﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان در اﺧﺘ�ﺎر دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬بﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی �ﮏ ﻃ�ح ﺗﺤﺼ�� و ﺷﻐ�‬ ‫ﺴ� ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼ�� �ﺲ از‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ‪ ،‬آزﻣﻮن ﺗﺤﺼ�� را ﺗﺮﺗ�ﺐ دادە و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧهﺎ را ﺗﻔ ی‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ بﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫● ﻣﺸﺎورە ﺷﻐ� بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد کﺎر‪ ،‬ﺷﻐﻞ‪ ،‬کﺎرآﻣﻮزی و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼ�� و ﺷﻐ� �ﺲ‬ ‫ت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدە و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ‬ ‫گ‬ ‫● ﻣﺸﺎورە ﺷﺨ�‪/‬اﺟﺘﻤﺎ� دا�ﺶآﻣﻮزان را �ﺸ��ﻖ �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ بﻪ در� از ﺧﻮد‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﻧ�ﺎزﻫﺎی د�ﮕﺮان‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧ�‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎیﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻌ��ﻒ اﻫﺪاف ﻓﺮدی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪە ﻋﻼﯾﻖ‪،‬‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺸﺎورە ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮدی‪ ،‬ﮔﺮوە ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﺮوە ﺑﺰرگ اﻓﺮاد در �ﮏ بﺎزە ف‬ ‫زﻣﺎی اﺳﺖ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮارد‬ ‫�ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ‪ :‬ت‬ ‫وﻗی ﺧﻮد دا�ﺶآﻣﻮز درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎورە �ﮐﻨﺪ؛ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ دا�ﺶآﻣﻮز را بﻪ ﻣﺸﺎورە ارﺟﺎع �دﻫﻨﺪ؛ �ﺎ ﻣﺸﺎور ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار �ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫رابﻄﻪ ﻣﺜبﺖ ی ن‬ ‫ﻋﺎﻃ� ﮐﻮدکﺎن کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎوران از واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ بﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﺼ��‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎ� و‬ ‫ﮐﺘی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان در ﻣﺸﺎورە ﻓﺮدی �ﺎ‬ ‫دﻋﻮت �ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن بﺎ آﻧهﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﺟﺎزە ب‬ ‫ﻣﺸﺎورە ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺮوە ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮ نایﻫﺎی ﺧﺎ� ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد‪ ،‬ض�وری اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ در بﺤﺮان‪ .‬ﻓﺮمﻫﺎی‬ ‫اﺟﺎزە واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎورە ﮔﺮو� ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد‪ ،‬از ﻃ��ﻖ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدە �ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن" ذﮐﺮ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات )‪" ،§5040 d(1-3‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورە ‪ -‬د�ﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ و ی‬ ‫ت‬ ‫ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺘ �بﺎ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ش‬ ‫ﻣﻨﻄ�‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ �ﮏ ﺗﻤﺎس ف‬ ‫ﺗﻠﻔی و ارﺳﺎل‬ ‫ﺗﻼ�‬ ‫ف‬ ‫پﺎﺳ� در�ﺎﻓﺖ �ﺸﺪە اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫�ﮏ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃ��ﻖ �ﺴﺖ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶآﻣﻮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫بﺪون رﺿﺎ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎورە ﺷﺨ�‪/‬اﺟﺘﻤﺎ� ﻗﺮار ی‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮔ��ﻨﻪ را در اﺧﺘ�ﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم �ﺎ ﻫﺮ ش‬ ‫بﺨ� از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎورە‬


‫ارز�ﺎی‬ ‫�ﺎدﮔ�ی ﺛﻤ��ﺨﺶ؛ �ﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎورە ﺷﺨ�‪/‬اﺟﺘﻤﺎ� ﮐﻮﺗﺎە ﻣﺪت ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ‪ ،‬اﻧﻀبﺎط �ﺎ ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ض‬ ‫ﻣﺴتﺜی اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە در‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک بﻪ ﮐﻮدک آزاری �ﺎ بیﺗﻮﺟ� بﻪ ﮐﻮدکﺎن ض�ورت دارد‪ ،‬از اﯾﻦ ﻣﻔﺎد اﻧ�اف‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫بﮕ�د‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎورە ﻣﺪارس بﺎ�ﺪ بﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ� بﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ ﺟهﺖ ﺑﺮر� و اﻇهﺎر ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ در دﺳ�س آﻧهﺎ ﻗﺮار ی‬ ‫اﻋﺘبﺎرﺳﻨ� ﻣﺪارس در و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪای در اﺧﺘ�ﺎر داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ب‬

‫�‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدە و دارای ﮔﻮا�ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾ�ﺪ�ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﮑﻨ�ﮏﻫﺎی ﻣﺸﺎورە ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودە ﮔﻮا�ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫ین‬ ‫درﻣﺎی ﮐﻪ بﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺤ�ﻂﻫﺎی‬ ‫ﻫﯿپﻨﻮﺗ�م �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی روان‬ ‫ﺣﺮﻓﻪای �ﺎ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوران ا��ﺪا ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫روای �ﺎ آﺳ�ﺐﺷﻨﺎ� ن‬ ‫ﺑ�ﺸ� ﺑﺮ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ن‬ ‫ت‬ ‫ﭘﺰﺷ� �ﺎ ف‬ ‫روای ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ و‬ ‫بﺎﻟﯿی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار � ی‬

‫اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺎورە ﺷﺨ�‪/‬اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدە و ﺟﺪا از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ�� دا�ﺶآﻣﻮز ﻧﮕهﺪاری �ﺷﻮد و بﺪون‬ ‫رﺿﺎ�ﺖ ﻗب� واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﻓﺸﺎ ﻧ�ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﮐﺮدە اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻣﺪارس‪ ،‬در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� ﺻبﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﺪارس ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اراﺋﻪ �دﻫﺪ‪ .‬ﺗﻐﺬ�ﻪ بﻌﺪ از‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ )ﺷﺎم( در �‬ ‫ﻣهﻤﺎیﻫﺎی ﭼﺸ�ﺪن‬ ‫ﺑﺮ� ﻣﺮا�ﺰ اراﺋﻪ �ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬ�ﻪ دارای ﻣﺠﻮز بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻧﻈﺮات دا�ﺶآﻣﻮزان از‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨ�ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻫﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﻮﻫﺎ �ﺸﺎندﻫﻨﺪە ﺗﻨ�ع دا�ﺶآﻣﻮزان در ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی وزارت ﮐﺸﺎورزی ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ �ﮐﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺪرال را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان و‬ ‫ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ﻏﺬای ﺧﺎص بﺎ�ﺪ بﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻐﺬ�ﻪ‬ ‫یﭘ�وی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﺪرال در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی دارای دا�ﺶآﻣﻮزای بﺎ ﻧ�ﺎزﻫﺎی ی‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﻏﺬای اﺻ� آﻟﺮژیزا از ﻃ��ﻖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎی در ﺧﻄﻮط �و ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪەاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎس ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ﻏﺬای آﻟﺮژیزا بﻪ وبﺳﺎ�ﺖ اﯾﻦ بﺨﺶ بﻪ آدرس ‪ http://lcpshealthycafe.org‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاد ی‬ ‫ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻗ�ﻤﺖ وﻋﺪەﻫﺎی ﻏﺬای را ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن �ﮐﻨﺪ‪ .‬درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻏﺬای را�گﺎن و ارزانﻗ�ﻤﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل‪ ،‬بﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ �ﺎ از ﻃ��ﻖ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ کﺎﻏﺬی در ت‬ ‫اﺳپﺎﻧ�ﺎی‬ ‫دﺳ�س ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ ﻗﺮار دارد‪ .‬درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ بﻪ ز�ﺎن اﻧگﻠ�� و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗبﺖ � ت‬ ‫ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن کﻤﮏ بﻪ بیﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی‬ ‫�ﺮﺳی‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Head Start‬ﻫﺴتﻨﺪ و‬ ‫ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی‪ -‬وﻧﺘﻮ ﺧﺪﻣﺎت در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﻃﻮل ﺳﺎل بﻪ ﺻﻮرت را�گﺎن واﺟﺪ ش�ا�ﻂ در�ﺎﻓﺖ ﺻبﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر ﻫﺴتﻨﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﺗﺎ�ﺴﺘﺎی ﺗﺤﺼ�� �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ن‬ ‫ﻏیﺳﺎزی در ﻣﺮا�ﺰ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ‪ ،‬وﻋﺪەﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪە در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻏﺬای را بﻪ ﺻﻮرت را�گﺎن در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣ�ﺎن وﻋﺪە و ﺷﺎم در ﻣﺪارس ﻣﻨﺘﺨﺐ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ اراﺋﻪ‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫�ﺷﻮد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ�ﺸ� در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻣﺪارس را از بﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫‪ LCPS‬بﻪ ﺷﻤﺎرە ‪� 540/751-2690‬ﺎ در وبﺳﺎ�ﺖ بﺨﺶ بﻪ آدرس ‪ http://lcpshealthycafe.org‬در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز‬ ‫ﺟﺪول ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮز در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،4020‬ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج دا�ﺶآﻣﻮز" در ت‬ ‫دﺳ�س ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬


‫ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮای اﻓﺮاد ز�ﺮ کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە �ﺎ از در�ﺎﻓﺖ آن �فﻧﻈﺮ ﺷﻮد‪ :‬دا�ﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﺮوم اﻗﺘﺼﺎدی و دا�ﺶآﻣﻮزا نی ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻪ از‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ�ﺸﺎن دﭼﺎر ﻣﺸکﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدە و ﻗﺎدر بﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫ��ﻨﻪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ( ﺧﺎﻧﻮادە ی‬

‫ﻣﺰا�ﺎی ﺑ�کﺎری �ﺎ کﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮد� ﻣﺎﻧﻨﺪ کﻤﮏﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کﻤﮏ ﺗﻐﺬ�ﻪ ﺗکﻤ��‪ ،‬درآﻣﺪ ی ن‬ ‫ﺗﺄﻣن ﺗکﻤ�� �ﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫‪ Medicaid‬اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ��ﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻪ از ﮐﻮدکﺎن ﺗﺤﺖ ��ﺮﺳی ﻣﺮاﻗبﺖ �ﮐﻨﻨﺪ؛ �ﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ی‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮏ ن‬ ‫ﮐﯿی وﻧﺘﻮ بیﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴتﻨﺪ‪ . .‬درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴتﻨﺪ و بﺎ�ﺪ بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ض‬ ‫دا�ﺸﺠﻮی ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﻨ�ع ‪ ،‬در ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪ 4020‬اراﺋﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺿﺎ� در ﻣﻮرد ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫ی‬

‫ارز�ﺎی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ب‬

‫اﻋﺘبﺎرﺳﻨ� ﻣﺪارس ت‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺷﻮرای آﻣﻮزش و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﺟهﺖ ی ن‬ ‫دوﻟی در و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﻋﻼم �دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﯿن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫�ﺎی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﮐﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش آﻧهﺎ را اﻟﺰا� ﮐﺮدە‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان پﺎ�ﻪﻫﺎی ‪� K-12‬ﺲ از در�ﺎﻓﺖ آﻣﻮزش‪ ،‬در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارز ب‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ش�ﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در بﺎزەﻫﺎی ن‬ ‫زﻣﺎی ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ا�ﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﻮﻧﺪ و اﻣکﺎن اراﺋﻪ اﻣکﺎﻧﺎت ﺑﺮای‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ش�ا�ﻂ در آﻧهﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬آزﻣﻮنﻫﺎ در ﻃﻮل روز ﻣﺪرﺳﻪ از دا�ﺶآﻣﻮزان ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد و �ﺲ از ﺧﺮوج‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان آزﻣﻮن ﺗکﻤ�ﻞ �ﮔﺮدد‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﻮد در بﺎزەﻫﺎی ن‬ ‫زﻣﺎی اﺟﺮای‬ ‫آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫اﻋﺘبﺎرﺳﻨ� ﻣﺪارس ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� را از ﻣﻘﺮرات ی ن‬ ‫دوﻟی در و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪8 ،‬‬ ‫ﺗﻌﯿن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ب‬

‫‪ ،VAC 20-131-30‬بﺨﺶ ‪ B‬در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫دﺑ�ﺳﺘﺎنﻫﺎی و�ﺮﺟﯿن�ﺎ )‪(VHSL‬‬ ‫ﻟ�ﮓ ی‬ ‫ش‬ ‫یف‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﻣﺴﺎبﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺗﺮ‪ ،‬ﻣبﺎﺣﺜﻪ‪،‬‬ ‫ورز� و‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎنﻫﺎی ‪ LCPS‬ﻋﻀﻮ ‪ VHSL‬ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎبﻘﺎت‬ ‫ﺗﻤﺎم ی‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی و آ�ﺎدﻣ�ﮏ اﺳﺖ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮزان‪ ،‬بﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ‪:VHSL‬‬ ‫ﭘﺰﺷ�‬ ‫● بﺎ�ﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﻨﺞ درس ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە و در ﭘﻨﺞ ﺗﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ درس را ﮔﺬراﻧﺪە بﺎﺷﻨﺪ؛‬ ‫ً‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻪ ﻗب� ﻧﻤﺮە آن بﻪ آﻧهﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺮای اﻫﺪاف واﺟﺪ ش�ا�ﻂ ﺑﻮدن دو�ﺎرە‬ ‫● ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ درس ی‬ ‫بﮕﺬراﻧﻨﺪ؛‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ؛‬ ‫● ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑ�ﺶ از ﻫﺸﺖ ﺗﺮم ﻣﺘﻮا� در ی‬ ‫گ‬ ‫● ﻧبﺎ�ﺪ در ی ن‬ ‫اوﻟن روز آ�ﻮﺳﺖ ﺳﺎ� ﮐﻪ در ﻣﺴﺎبﻘﺎت ش�ﮐﺖ �ﮐﻨﻨﺪ بﻪ ﻧﻮزدە ﺳﺎﻟ� رﺳ�ﺪە بﺎﺷﻨﺪ؛‬ ‫ورز� بﺎ�ﺪ ﻓﺮم وﺿﻌ�ﺖ ض‬ ‫ش‬ ‫بﺪی ‪ VHSL‬را ﺗکﻤ�ﻞ ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ؛ و‬ ‫● ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﻣﺴﺎبﻘﺎت‬ ‫● ﻧبﺎ�ﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎل ‪ VHSL‬را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ف‬ ‫بﮕ��ﺪ‪.‬‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎس ی‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪە ﻓهﺮﺳﺖ کﺎﻣﻞ ش�ا�ﻂ ﻻزم‪ ،‬بﺎ ﻣﺪﯾﺮ ورزش در ی‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل بﺎ ﻣﺠﻮز و�ﮋە ﺑﺮاﺳﺎس ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8155‬ﺗﺨﺼ�ﺺ ﻣﺪرﺳﻪ" را دارﻧﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ‪ VHSL‬و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادە ی‬

‫ین‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻗﻮاﻧن بﺎ ﻣﺪﯾﺮ ورزش ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ی‬

‫ﺳﻼح‬


‫ﻫﯿﭻ دا�ﺶآﻣﻮزی ﻣﺠﺎز ﻧ�ﺴﺖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘ�ﺎر �ﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬بﻪ ﻫﺮ دﻟ�� ﺳﻼح در اﺧﺘ�ﺎر داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻄﻼح‬ ‫"ﺳﻼح" بﻪ ﺷکﻞ ت‬ ‫ﺗﻔﺴ� ﺷﺪە و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ اﺑﺰاری �ﺷﻮد ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدە‪ ،‬بﻪ او آﺳ�ﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪� ،‬ﺎ‬ ‫ﮔﺴ�دە‬ ‫ی‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ� او را بﻪ ﺧﻄﺮ ﺑیﻨﺪازد‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ بﻪ آﻧهﺎ ﻣﺤﺪود ﻧ�ﺷﻮد‪:‬‬

‫ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪:A‬‬ ‫●‬

‫ﺳﻼحﻫﺎی ﮔﺮم‪ ،‬ﺳﻼحﻫﺎی ش�وع ﻣﺴﺎبﻘﺎت‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ ﻧ�ع ﺳﻼ� ﮐﻪ ﻃﻮری ﻃﺮا� ﺷﺪە بﺎﺷﺪ �ﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ بﻪ ر ت‬ ‫اﺣی بﻪ ﺷک�‬ ‫ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ بﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﻔﺠﺎر‪ ،‬وﺳ�ﻠﻪای را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﮔﺮم �ﺗﻮان بﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗپﺎﻧﭽﻪ‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎﭼﻤﻪای‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ �ﺎ ﻫﻔﺖ یﺗ� اﺷﺎرە ﮐﺮد؛‬

‫●‬

‫ﺳﻼحﻫﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗ�ﮏ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﭘیﻨﺖبﺎل‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ ‪� BB‬ﺎ ﺳﺎﭼﻤﻪای‪� ،‬ﺎ ﺗﻔﻨﮓ بﺎدی ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر ﭘﻨﻮﻣﺎﺗ�ﮏ ﺑﺮای یﺑ�ون‬ ‫راﻧﺪن گﻠﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ؛ و‬

‫●‬

‫ﮐﯿی‬ ‫وﺳﺎ�ﻞ ﻣﻨﻔﺠﺮە �ﺎ آ�ﺶزا‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎ�� ﮐﻪ ﺣﺎوی گﺎز ﺳ�‪ ،‬اﺳ�ﺪ �ﺎ بﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎرﻧﺠﮏ‪ ،‬را�ﺖ �ﺎ بﻤﺐ ﺑﻮدە و ﻫﺮ ﺗﺮ ب‬ ‫از ﻗﻄﻌﺎت آﻧهﺎ ﮐﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدە ﺟهﺖ ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدن ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ بﻪ �ﮏ وﺳ�ﻠﻪ ﺗﺨ��بﮕﺮ ﻃﺮا� �ﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە‬ ‫اﺳﺖ‪" .‬وﺳ�ﻠﻪ ﺗﺨ��بﮕﺮ" ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ وﺳ�ﻠﻪای ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە بﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻃﺮا� �ﺎ بﺎزﻃﺮا� �ﺸﺪە بﺎﺷﺪ‪� ،‬ﺎ‬ ‫ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە بﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻃﺮا� ﺷﺪە و ﺳپﺲ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدە ﺟهﺖ ﻋﻼﻣﺖد�‪،‬‬ ‫آ�ﺶبﺎزی‪ ،‬ﭘﺮﺗﺎب ﻃﻨﺎب‪ ،‬ن‬ ‫ا�ﻤی �ﺎ ﻫﺮ دﺳﺘگﺎە ﻣﺸﺎبﻪ د�ﮕﺮ‪ ،‬ﻃﺮا� ﻣﺠﺪد ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪:B‬‬ ‫● ﻫﺮ ﭼﺎﻗﻮ �ﺎ اﺑﺰار �ﺎ وﺳ�ﻠﻪ د�ﮕﺮی ﮐﻪ دارای ﺗ�ﻐﻪ ﻃﺮا� ﺷﺪە ﺑﺮای ﺑ��ﺪن �ﺎ ﻧﻮک ﻃﺮا� ﺷﺪە ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ‬ ‫بﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻗﻮی ﺗ�ﻐﻪ بﻠﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮی ﺑﻮوی‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮی ﺿﺎﻣﻦدار‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮی ﺗﺎﺷﻮ‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮی بﺎﻟﺴت�ﮏ �ﺎ‬ ‫ﻗﻤﻪ؛‬ ‫ﻏ�اﻧﻔﺠﺎری ﻃﺮا�‬ ‫ﻏ��ﻨﻮﻣﺎﺗ�ﮏ �ﺎ ی‬ ‫● ﻫﺮ ﺳﻼح �ﺎ وﺳ�ﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای یﺑ�ون راﻧﺪن �ﮏ ﭘﺮﺗﺎبﻪ بﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ی‬ ‫ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎ�� ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﻪ‪ ،‬یﻧ�وی بﺎﺗﺮی �ﺎ ﮐﺸﺶ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫�ﺗﻮان بﻪ ﻓﻼﺧﻦ‪ ،‬کﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ ﻣﯿﺦﮐﻮب و ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی اﺳبﺎببﺎزی اﺷﺎرە ﮐﺮد‪.‬‬ ‫● ﻫﺮ ﻧ�ع ﺷﻮﮐﺮ؛‬ ‫ن‬ ‫ﭘﺮﺗﺎی‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ ﻣﺸﺎبﻪ د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە بﻪ‬ ‫● ﻫﺮ ﻧ�ع ﭼﻤﺎق‪ ،‬بﺎﺗﻮم‪ ،‬ﭼﻮب‪ ،‬وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎی �ﺎ ب‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻃﺮا� ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ بﺎﺗﻮم ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻣ�ﻠﻪ ف‬ ‫ﻓ�ی‪ ،‬ﭘﻨﺠﻪ بﮑﺲ‪ ،‬ﻧﺎﻧﭽ�کﺎ )ﻧﺎن ﭼﻮک �ﺎ‬ ‫ﺗﺎی‪� ،‬ﺎ دارت ش� ت�؛‬ ‫ﻧﺎﻧﭽ�ﮑﻮ(‪ ،‬ز ی‬ ‫ﺗﺎی‪ ،‬ﺳﺘﺎرە ﭘﺮ ب‬ ‫ﻧﺠ� ﻣبﺎرزە‪ ،‬ﺗ�ﻐﻪ ﭘﺮ ب‬

‫ﻧﺎﻣﻄﻠﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻃﺒ�� بﺪن‬ ‫ﺗﺄﺛ�‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی �ﺎ ﺗﺮﮐ�ﺐ‬ ‫● ﻫﺮ ﻣﺎدە‬ ‫اﺳ�ی ﻓﻠﻔﻞ‪ ،‬ﮐﻪ ی‬ ‫ﺷ�ﻤ�ﺎی‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ پ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا�ﺴﺎن داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ؛‬ ‫تن‬ ‫اﻧﺪاﺧن �ﺎ ا�ﺠﺎد ﺗﺮس‬ ‫● ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ �ﺎ دﺳﺘگﺎ� ﮐﻪ در واﻗﻊ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪﻣﻪ زدن‪ ،‬ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن‪ ،‬بﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﮔ�د‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼحﻫﺎی "اﺳبﺎببﺎزی" �ﺎ "ﻣﺸﺎبﻪ"؛ و‬ ‫در ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار � ی‬ ‫● ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪ �ﺎ دﺳﺘگﺎ� ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ‪ A‬ذﮐﺮ �ﺸﺪە و �� از اﻫﺪاف ﻃﺮا� آن‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدە بﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼ�‬


‫تن‬ ‫اﻧﺪاﺧن ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن‪ ،‬آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن �ﺎ بﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫اﺳتﺜﻨﺎﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻼح‪:‬‬ ‫ﺳﻼح �ﺎ ﺳﻼحﻫﺎی ز�ﺮ �ﺴﺘﻪ بﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن کﺎر�ﺮد آﻧهﺎ و بﻪ ش�ط ﻣﺠﺎز دا�ﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺴتﺜی ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی بﺎﻻ‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎ ش‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز‬ ‫بﺨ� از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در� �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻫﺮ‬ ‫آﻧهﺎی ﮐﻪ‬ ‫●‬ ‫ی‬ ‫بﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ؛‬

‫ً‬ ‫ﭼﻨن ف‬ ‫ﻣﻌﻤﻮ� ﺑﺮای ﺗه�ﻪ �ﺎ �و ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ی ف‬ ‫ﻫﺪ� اﺳﺘﻔﺎدە‬ ‫ارﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﻪ‬ ‫● اﺑﺰ ی‬ ‫�ﺷﻮﻧﺪ؛‬ ‫● ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﻪ در ی ف‬ ‫در�ﺎی )‪ (NJROTC‬و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش‬ ‫ﺣن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳپﺎە آﻣﻮزش اﻓ�ان ی‬ ‫ذﺧ�ە یﻧ�وی ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ی ن‬ ‫آﻣﻮز� ﻋﻨ� ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ بﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫یﺗ�اﻧﺪازی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار � ی‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎدە از ﺳﻼحﻫﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗ�ﮏ بﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ آﻣﻮزشﻫﺎی یﺗ�اﻧﺪازی بﺎ�ﺪ ﻓﻘﻂ در‬ ‫�ﮏ ﻣکﺎن �ﺎ ﻣکﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﺨﻠﻒ‪:‬‬

‫ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪:A‬‬ ‫ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ را در رابﻄﻪ بﺎ ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪ A‬ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ بﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدکﺎر اﺧﺮاج او از ﻣﺪارس‬ ‫ت‬ ‫ﮔ�د‪ .‬بﺎ‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون را ﺗﻮﺻ�ﻪ �ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺳ�ﺎﺳﺖ§‪" ،8220 LCPS‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺮار � ی‬ ‫ین‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن ﺗﻮﺻ�ﻪ ﮐﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ ﺧﺎ� وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ��ﺮﺳﺖ �ﺸﺨ�ﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺷﺪە‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ �ﺎ اﻗﺪام اﻧﻀبﺎ� د�ﮕﺮی را ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ"‪ ،‬اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪:B‬‬ ‫ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ را درﺧﺼﻮص ﺳﻼحﻫﺎی دﺳﺘﻪ ‪� B‬ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ش�ا�ﻂ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫دوﻟی ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون �ﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� بﺎ ﺷﺪت ت‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺮاج از ﻣﺪارس ت‬ ‫کﻤ� از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ بﻠﻨﺪﻣﺪت ﮔﺮدد؛ �ﺸﺨ�ﺺ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻋهﺪە ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ��ﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ" ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی اﻣﻦ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫تف‬ ‫ﺗﺼﺎد� �ﺎ ﺳهﻮی ﺳﻼح ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫داﺷن‬ ‫در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫آوردە ﺷﺪە �ﺎ در آﻧﺠﺎ ﭘ�ﺪا ﺷﻮد بﻪ ف ف‬ ‫ﻣ�ﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬بﻪ ش�� ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ �ﺲ از ﮐﺸﻒ آن و‬ ‫ﻗبﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺶآﻣﻮز د�ﮕﺮی ﮐﺸﻒ �ﺎ د�ﺪە ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺿ�ع را بﻪ ﻣﻌﻠﻢ �ﺎ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﮔﺰارش دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰارش دادن بﻪ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن‪:‬‬


‫تف‬ ‫داﺷن آن بﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد‬ ‫ﻋ�رﻏﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﺰا� ﺑﺮای ﮔﺰارش دادن در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ا�ﺎﻟﺖ ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫اﻣکﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ض‬ ‫ﺑﺮ� از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀبﺎ� ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ وﺟﻮد دارد �ﺎ بﺎ�ﺪ‬ ‫ﮔ�ی ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8220‬ﺗﻌﻠﯿﻖ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ"‬ ‫بﻪﻃﻮر رﺳ� ﺗﻮﺳﻂ کﻤﯿﺘﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫ﻣﻄ�ح ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ LCPS‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی را �ﺸ��ﻖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ف‬ ‫�ﺎدﮔ�ی و کﺎر‬ ‫ا�ﻤی و رﻓﺎە دا�ﺶآﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن را ارﺗﻘﺎ �بﺨﺸﺪ؛ از ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ﺟﺴﻤﺎی از ﻃ��ﻖ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ بﺎ�ﺪ‬ ‫ا�ﻤﻦ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﺪ؛ و بﺎﻋﺚ ﺑهﺒﻮد ﺗﻐﺬ�ﻪ و ارﺗﻘﺎی آﻣﺎد�‬ ‫ف‬ ‫اﻫﺪا� بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ �ﺸ��ﻖ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬ�ﻪ از ﻃ��ﻖ کﻼس‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬بﺎغﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪﻣﺤﻮر ﮔﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﮐﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر �ﺸ��ﻖ ارﺗبﺎط ی ن‬ ‫ﺑن ﺗﻐﺬ�ﻪ و ﺳﻼﻣﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻃﺮا� ﺷﺪەاﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻇهﺎر ﻧﻈﺮ در ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی و ﺧﺪﻣﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ش�ﮐﺖ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫کﻤﯿﺘﻪ‬

‫ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫‪ LCPS‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی را �ﺸ��ﻖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ف‬ ‫�ﺎدﮔ�ی و کﺎر‬ ‫ا�ﻤی و رﻓﺎە دا�ﺶآﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن را ارﺗﻘﺎ �بﺨﺸﺪ؛ از ﻣﺤ�ﻂ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ا�ﻤﻦ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﺪ؛ و بﺎﻋﺚ ﺑهﺒﻮد ﺗﻐﺬ�ﻪ و ارﺗﻘﺎی آﻣﺎد� ﺟﺴﻤﺎی از ﻃ��ﻖ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ بﺎ�ﺪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ف‬ ‫اﻫﺪا� بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ �ﺸ��ﻖ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬ�ﻪ از ﻃ��ﻖ کﻼس‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬بﺎغﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪﻣﺤﻮر ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ن‬ ‫�ﺸ��ﻖ ارﺗبﺎط ی ن‬ ‫�ﺸتﯿبﺎی و‬ ‫ﺑن ﺗﻐﺬ�ﻪ و ﺳﻼﻣﺖ دا�ﺶآﻣﻮزان ﻃﺮا� ﺷﺪەاﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻇهﺎر ﻧﻈﺮ در ﺟﻠﺴﺎت کﻤﯿﺘﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون ش�ﮐﺖ ﮐﻨ�ﺪ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ﺳﻼﻣی‬ ‫ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال و ت‬ ‫ارز�ﺎئ‬ ‫ﺳﻼﻣئ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش‬ ‫آﻣﻮز� ﻣﺤ� )‪ (LEA‬ﻣﻠﺰم بﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫ا�ﺎﻟی ‪ ،‬آژا�ﺲ ﻫﺎی‬ ‫ب‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل � بﺎﺷﻨﺪ‪ LCPS .‬ﺑﺮای رﻋﺎ�ﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ‪ ،‬ﺳ�ﺎﺳﺖ ‪ "Wellness" 6120‬را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی آن در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬ�ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ ت‬ ‫ﺗﻠ� � ﺷﻮد‪ .‬ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫یﭘ�وی و پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی � ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤ�� ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ﺗﺤﺼ�� را از ﻃ��ﻖ ﺗﻐﺬ�ﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺪارس ر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫بﺪی و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎ� ‪/‬‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻟﻢ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺳﻼﻣی ‪ LCPS‬ر‬ ‫ﻋﺎﻃ� ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ‪ .‬ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫ی‬ ‫ﺳﻼﻣی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دا�ﺶ آﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن بﻪ ﻣﻨﻈﻮر �ﺎدﮔ�ی ت‬ ‫ت‬ ‫ﺑﻬ� ﻣﻔ�ﺪ اﺳﺖ ‪ ،‬بﻠ�ﻪ �ﮏ اﻟﺰام ﻓﺪرال‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳ�ﺎﺳﺖ‬ ‫ی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰای ﺧﺎ� اﺳﺖ‪:‬‬ ‫آﻣﻮزش ﺗﻐﺬ�ﻪ‪/‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ‬ ‫ﺗ���ﺖ ن‬ ‫بﺪی‪/‬ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ‬ ‫● ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ن‬ ‫ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ )ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺴﺎ� اﺟﺘﻤﺎ�(‬


‫اﯾﻦ ﺧﻂ ش‬ ‫ﻣ� در وب ﺳﺎ�ﺖ ‪ LCPS‬و وب ﺳﺎ�ﺖ )‪ School Nutrition Services (SNS‬ﺗﺤﺖ ‪ Wellness‬ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ارﺟﺎع‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ A‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪارس و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‬ ‫‪ .A‬بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎدە ﺑﺮﺧﻼف آن ذﮐﺮ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫ��ﮏ از واﻟﺪﯾﻦ‪�� ،‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی در‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ ت‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ین‬ ‫ﭘﻨﺠﻤن ﺳﺎﻟگﺮد‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� �ﺎ ﻗبﻞ از ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� بﻪ‬ ‫ﮐﻨ�ل �ﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﮐﻮد� را ﺑﺮﻋهﺪە دارد ﮐﻪ در ‪30‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ین‬ ‫دوﻟی در بﺎز ﻫﺴتﻨﺪ و بﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻫﺠﺪﻫﻤن ﺳﺎﻟگﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺬراﻧﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ در ﻃﻮل دورە ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺪارس‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ رﺳ�ﺪە و‬ ‫دوﻟی در روز‪ ،‬ﮐﻮدک ﻣﺬﮐﻮر را بﻪ �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ت‬ ‫ت‬ ‫کﻠ�ﺴﺎی �ﺎ‬ ‫دوﻟی �ﺎ �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮ�‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد روز و ﺳﺎﻋﺖ کﺎری ﻣﺪارس‬ ‫ی‬

‫ﺗﺮﺗﯿی دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮ� �ﺎ ﻣﻌﻠﻢ دارای ﺻﻼﺣ�ﺖﻫﺎی ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای آﻣﻮزش و‬ ‫بﻔﺮﺳﺘﺪ �ﺎ ب‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ آﻣﻮزش دادە ﺷﻮد‪� ،‬ﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در §‪ 22.1-254.1‬ش�ح دادە ﺷﺪە آﻣﻮزش در نن‬ ‫ﻣ�ل را ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬اﻟﺰام اﯾﻦ بﺨﺶ را �ﺗﻮان بﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻮدک بﻪ �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ت‬ ‫کﻠ�ﺴﺎی‪� ،‬ﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎ� ﺧﺼﻮ�‬ ‫ﻣﺬﻫی �ﺎ‬ ‫دوﻟی‪ ،‬ﺧﺼﻮ�‪،‬‬ ‫ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﺎ کﺎر‪/‬ﺗﺤﺼ�ﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫اﻋﻄﺎ�ﻨﻨﺪە ﻣﺪرک اراﺋﻪ �ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮآوردە ﮐﺮد‪ .‬از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﻮدک ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ز���ﺨﺶ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ن‬ ‫د�ﺴﺘﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮ�‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪� ،Head Start‬ﺎ �ﮏ‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ بﺨﺶ را �ﺗﻮان بﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻮدک بﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ�ﺶ‬ ‫ن‬ ‫کﻠ�ﺴﺎی ﺑﺮآوردە ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺬﻫی‪� ،‬ﺎ‬ ‫د�ﺴﺘﺎی ﺧﺼﻮ�‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ�ﺶ‬ ‫ب‬ ‫ی‬

‫آﻣﻮزش ﮐﻮدک �ﺎ ﮐﻮدکﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ‪�� ،‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی ﮐﻪ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل �ﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدک �ﺎ ﮐﻮدکﺎن‬ ‫را ﺑﺮﻋهﺪە دارد‪ ،‬بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮ�‪ ،‬ﻓﺮﻗﻪای �ﺎ کﻠ�ﺴﺎی ت‬ ‫ﺗﻠ� ﻧ�ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ﻗﻀﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن �ﺎ‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ بﺨﺶ درﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ز�ﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ (1) :‬ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘ�ﺎر ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ی‬

‫ین‬ ‫ﻫﺠﺪﻫﻤن ﺳﺎﻟگﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را �ﺸﺖ � ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و )‪ (2‬ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ او را‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻼح و ﺗ���ﺖ ﺑﻮدە و‬ ‫ﭘ�ﺸﮕ�ی‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﻪ �ﺎ ﺑهﺒﻮد ﻧﻤﻮدە ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ز���ﺨﺶ ‪ C‬از §‪ 22.1-253.13:1‬و در §‪ 22.1-254.01‬آﻣﺪە‬ ‫ﻣﻠﺰم بﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ بﺨﺶ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ز�ﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﻟﻒ( ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ‪ 16‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در �ﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن‬ ‫اﺳکﺎن دادە �ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ی ف‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﭼﻨن ﺷﺨ� ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ بﻪ دﻧبﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮە ﻗﺒﻮ� در آزﻣﻮن ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮە آﻣﻮزش ﺑﻮدە اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس بﺨﺶ ‪ E‬در ﻃ�ح آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﻧﻔﺮادی دا�ﺶآﻣﻮز ﺛبﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ‪ ،‬و )ب( ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻌﺎدل آن �ﺎ ﮔﻮا� پﺎ�ﺎن ﺗﺤﺼ�ﻼت را در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدە �ﺎ ﻧﻤﺮە ﻗﺒﻮ� در آزﻣﻮن ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی دﺑ ی�ﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ‬ ‫دﯾپﻠﻢ ی‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە آﻣﻮزش را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪� ،‬ﺎ ﮐ� ﮐﻪ بﻪ ﺷک� د�ﮕﺮ اﻟﺰام ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را بﻪ ش�ح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎدە ﺑﺮآوردە‬ ‫ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .B‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ در ﻣﻮارد ز�ﺮ ﻋﺬر ﻏﯿبﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻮﺟﻪ بﺪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫وﺟﺪای ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻣﺬﻫی ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ‬ ‫‪ .1‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ بﻪ ﻫﻤﺮاە واﻟﺪﯾنﺶ‪ ،‬بﻪ دﻟ�ﻞ آﻣﻮزش �ﺎ اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫ب‬


‫�‬ ‫ﻣﺬﻫی ﺧﺎﻟﺺ" اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ‪ .‬درﺧﺼﻮص اﻫﺪاف اﯾﻦ ز���ﺨﺶ‪" ،‬آﻣﻮزش �ﺎ اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ﻓﻠﺴ� �ﺎ �ﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺧ ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ﻼ� �ﻓﺎ ﺷﺨ� ﻧ�ﺴﺖ؛ و‬ ‫ﺷﻨﺎﺧی �ﺎ‬ ‫د�ﺪگﺎەﻫﺎی ﺳ�ﺎ�‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫گ‬ ‫‪ .2‬بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ دادگﺎە ﻧﺎﺣ�ﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و روابﻂ ﺧﺎﻧﻮاد� ﺷهﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺷهﺮی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن اﻗﺎﻣﺖ‬ ‫دارد و ﺑﺮای ت‬ ‫ﻣﺪی ﮐﻪ دادگﺎە ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ بﻪ ﻫﻤﺮاە واﻟﺪﯾنﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻌﺘ� ﭘﺰﺷ� ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﻮد‪� ،‬ﺎ‬ ‫بﺎﺷﺪ و دﻟ�ﻞ آﻧهﺎ ﻧﮕﺮ نای از بﺎبﺖ‬ ‫ﺳﻼﻣی دا�ﺶآﻣﻮز بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮاﻫﺪ ب‬ ‫ق‬ ‫ﻣﻨﻄ� دا�ﺶآﻣﻮز �ﺴبﺖ بﻪ اﻣﻨ�ﺖ ﺷﺨ� ﺧﻮد بﺎﺷﺪ ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ی ن‬ ‫ﭼﻨن ﻧﮕﺮ نای �ﺎ دﻟهﺮەای در ﻣﻮرد اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮕﺮا نی‬ ‫ﮔﺮﻓن ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ ی ف‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ دادگﺎە و بﺎ در ﻧﻈﺮ ت ف‬ ‫ﺗﻌﯿن و ﺗﻮﺟ�ﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫تن‬ ‫دا�ﺴن ﻏﯿبﺖ دا�ﺶآﻣﻮز نای ﺗﺪو�ﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ رﻋﺎ�ﺖ‬ ‫ﻫﺎی را ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ‬ ‫‪ .C‬ﻫﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺤ� بﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎﺳﺖ ی‬ ‫ﻣﺬﻫی ﻏﺎ�ﺐ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬در ی ن‬ ‫ﻫﺎی بﺎ�ﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰە �ﺎ واﺟﺪ ش�ا�ﻂ‬ ‫ﺗﻌﻄ�ﻼت‬ ‫ب‬ ‫ﭼﻨن ﺳ�ﺎﺳﺖ ی‬ ‫ﺑﻮدن �ﺎ ﻓﺮﺻﺖ رﻗﺎبﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰە �ﺎ ﺣﻖ ش�ﮐﺖ در �ﮏ آزﻣﻮن �ﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻏﯿبﺖ در آن ش�ﮐﺖ ﻧﮑﺮدە‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬بﻪ ش�� ﮐﻪ ﻏﯿبﺖ بﻪ ش‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫رو� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻗﺮار ی‬ ‫‪ .D‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻮارد ز�ﺮ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺬر ﻏﯿبﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻮﺟﻪ بﺪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﮐﺘی واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە‬ ‫‪ .1‬ﺑﻨﺎ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ و بﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ب‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻮردش بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﻣﻘﺮرات ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش‪ ،‬ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺼ�ﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺑهﺮەﻣﻨﺪ ﺷﻮد؛ �ﺎ‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨﺎ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ دادگﺎە ﻧﺎﺣ�ﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و روابﻂ ﺧﺎﻧﻮاد� ﺷهﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺷهﺮی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن زﻧﺪ�‬ ‫�ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻗﻀﺎوت ی ض‬ ‫ﭼﻨن دادگﺎ�‪ ،‬ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺼ�ﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑهﺮەﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .E‬ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺪارس ﻣﺤ� �ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ش�ا�ﻂ ز�ﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ ز���ﺨﺶ ‪ A‬ﺑﺮآوردە ﺷﺪە اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬در ﻣﻮرد دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 16‬ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ ﺟﻠﺴﻪای بﺎ ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز و ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن ﺛبﺖ ﻧﺎم �ﮐﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﻃ�ح آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪو�ﻦ‬ ‫ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃ�ح بﺎ�ﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ بﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻫﻨﻤﺎی ﺷﻐ�؛‬ ‫‪ .a‬ﻣﺸﺎورە ر‬ ‫ی‬

‫ت‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﻣﻮرد‬ ‫‪ .b‬ﺛبﺖ ﻧﺎم و ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎی ﺑﺮای ﻗﺒﻮ� در آزﻣﻮن ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ی‬ ‫ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤ�‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎی �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر دا�ﺶآﻣﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە وی ﺗه�ﻪ �ﺷﻮد؛‬ ‫‪ .c‬ﺛبﺖ ﻧﺎم اﺟبﺎری در �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻣﺘ�ﺎزات آﻣﻮزش ف‬ ‫ﻓی و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ی �‬ ‫آﻣ� دورە ﮔﻮا�ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﻮز ت‬ ‫ارز�ﺎی ﺻﻼﺣ�ﺖ ﺷﻐ�‬ ‫ا�ﺎﻟی‪،‬‬ ‫ب‬


‫گ‬ ‫ارز�ﺎی ﻣهﺎرتﻫﺎی آﻣﺎد� در ﻣﺤﻞ کﺎر و�ﺮﺟﯿن�ﺎ؛‬ ‫ﻣ� �ﺎ‬ ‫ب‬

‫‪ .d‬ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ی ن‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫آﻣ� دورە اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻮر ﻣﺎ� ﺷﺨ� ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دﯾپﻠﻢ ی‬ ‫آﻣﻮزش؛‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن؛ و‬ ‫ﺗﺄﺛ� اﻗﺘﺼﺎدی بﻪ پﺎ�ﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ی‬ ‫‪ .e‬ﻣﺸﺎورە در ﻣﻮرد ی‬ ‫‪ .f‬رو�ﻪﻫﺎی ﺛبﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﺑﺮآوردە ﮐﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ز���ﺨﺶ ‪.A‬‬ ‫‪ .2‬دا�ﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ز���ﺨﺶ ﺑﺮای وی ﻃ�ح آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﻧﻔﺮادی دا�ﺶآﻣﻮز ﺗه�ﻪ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ی ن‬ ‫ﭼﻨن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮآوردە ﮐﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدە اﺳﺖ و ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ �ﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب در بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز آﺧ��ﻦ بﺎر در آن ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫بﻪ دﻧبﺎل رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎدە بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬دا�ﺶآﻣﻮز فای ﮐﻪ بﺎ ﻃ�ح آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﻧﻔﺮادی دا�ﺶآﻣﻮز ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدەاﻧﺪ بﺎ�ﺪ ﺟﺰو ﻋﻀ��ﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .F‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ رو�ﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدە )‪ .3 (§22.1-276.01 et seq‬از ﻓﺼﻞ ‪ 14‬و در‬ ‫ﻗﻮاﻧن ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ین‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪� ،‬ﺎ ﻧﻘﺾ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﺻﻮرت اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ )‪ (1‬بﻪ ﺟﺮم ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼح‪ ،‬اﻟ�ﻞ �ﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪� ،‬ﺎ آﺳ�ﺐ ﻋﻤﺪی بﻪ ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮ ﻣﺘهﻢ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ؛ )‪ (2‬در ﺟﺮ� ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ‬ ‫ف‬ ‫ﺗﺨﻠ� ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس بﺨﺶ ‪ G‬از §‪ 16.1-260‬بﻪ‬ ‫آﺳ�ﺐ د�ﺪن د�ﮕﺮان ﺷﺪە �ﺎ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ آﺳ�ﺐ ﺷﻮد‪� ،‬ﺎ‬ ‫��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد‪ ،‬ﮔﻨﺎﻫکﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ �ﺎ بیﮔﻨﺎە ﻧبﺎﺷﺪ؛ )‪ (3‬ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ §‪ 22.1-277.05‬ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ؛‬ ‫�ﺎ )‪ (iv‬ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ §‪� 22.1- 277.6‬ﺎ ‪� 22.1-277.07‬ﺎ بﺨﺶ ‪ B‬از §‪ 22.1-277‬از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪە بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻮدک را‬ ‫ﻣﻠﺰم بﻪ ﺣﻀﻮر در �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در §‪� 22.1-209.1:2‬ﺎ ‪ 22.1-277.2:1‬ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد�ﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .G‬ﻫﺮگﺎە دادگﺎە بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدەﺳﺎزی دا�ﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪە در ﻣﺪارس ت‬ ‫دوﻟئ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤ� بﺨﺶ‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا �ﺷﻮد‪ ،‬بﺎ�ﺪ اﺳﺘﻘﺮار آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای دا�ﺶآﻣﻮز ی ف‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮐﻨﺪ‪� ،‬فﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫گ‬ ‫آ�ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارس ت‬ ‫ﺧ�‪ .‬دادگﺎە ﻧﺎﺣ�ﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫دوﻟی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آن ﺗﺤﺼ�ﻞ ﮐﺮدە �ﺎ در بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ آن زﻧﺪ� ﮐﻨﺪ �ﺎ ی‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫اﺗهﺎﻣﺎی ﻋﻠ�ﻪ �ﮏ دا�ﺶآﻣﻮز در ﺣﺎل‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و روابﻂ ﺧﺎﻧﻮاد� ﺷهﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺷهﺮی ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن زﻧﺪ� �ﮐﻨﺪ �ﺎ در آﻧﺠﺎ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫اﺗهﺎﻣﺎی ﻋﻠ�ﻪ �ﮏ دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﻄ�ح ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دا�ﺶآﻣﻮز ﻣﺘهﻢ بﻪ )‪(1‬‬ ‫رﺳ�ﺪ� اﺳﺖ‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ دادگﺎ� ﮐﻪ در آن‬ ‫ﺟﺮ� ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ د�ﮕﺮان ﺷﻮد �ﺎ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ آﺳ�ﺐ ﺷﻮد‪ (2) ،‬ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدە )‪ .1 (§18.2-77 et seq‬از‬ ‫داﺷن �ﺎ ﺗﻮز� ــﻊ ﻫﺮ ﻣﺎدە ت‬ ‫تن‬ ‫ﮐﻨ�ل ﺷﺪە ﺟﺪول ‪� II،I‬ﺎ ‪ III‬ﺑﻮدە‬ ‫ﻓﺼﻞ ‪ 5‬ﻋﻨﻮان ‪ 18.2‬ﺑﻮدە �ﺎ )‪ (3‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣ��ﻮط بﻪ در اﺧﺘ�ﺎر‬ ‫اﺳﺖ بﺨﻮاﻫﺪ در �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺣﻀﻮر ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود بﻪ( ﻣﺪرﺳﻪ ﺷبﺎﻧﻪ‪ ،‬آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن �ﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آ ش‬ ‫ﻣﻮز� د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزش بﻪ دا�ﺶآﻣﻮز فای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎدی ﺑﺮای‬ ‫آﻧهﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ز���ﺨﺶ ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺧﺘ�ﺎرات ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺪارس در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺮاج‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻖ �ﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی‬


‫ﺗﻔﺴ� ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در §§‪ ، 22.1- 277.07، 22.1-277.06، 22.1-277.05،22.1-277.04‬و ‪22.1-277.2‬‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫ی‬ ‫ﻣﻄ�ح ﺷﺪە اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ بﺨﺶ‪ ،‬اﺻﻄﻼح "ﻣﺘهﻢ ﺷﺪن" بﻪ اﯾﻦ ن‬ ‫ﻣﻌی اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ �ﺎ ﺣک� ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎ�ﺮد �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە �ﺎ در‬ ‫گ‬ ‫دﺳﺖ رﺳ�ﺪ� اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .H‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ ﻇﺮف �ﮏ ﻣﺎە ﺗﻘ��� از زﻣﺎن ش�وع ﻣﺪرﺳﻪ‪� ،‬ﺴﺨﻪای از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ و‬ ‫رو�ﻪﻫﺎ اﺟﺮای و ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮز ﺛبﺖ ﻧﺎم ﺷﺪە در‬ ‫ی‬ ‫بﺨﺶ‪ ،‬ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .I‬ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎدە ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫ﻋﻔﻮی ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬در ن‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ بﻪ ی ن‬ ‫ﻫﺎی دﭼﺎر ﺷﺪەاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ بﻪ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ﻣ�ی �ﺎ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﭼﻨن ﺑ�ﻤﺎری ی‬ ‫ن‬ ‫وا�� کﺎﻣﻞ �ﺸﺪە اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در §‪ 22.1-271.2‬ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫‪ .2‬ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن آﻧهﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ی‬ ‫ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬

‫گ‬ ‫‪ .3‬ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ ‪ 10‬ﺳﺎل ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ�ﺶ از دو ﻣﺎ�ﻞ از �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ت‬ ‫دوﻟی زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫گ‬ ‫زﻧﺪ� اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن ی ف‬ ‫ﺗﺄﻣن ﺷﻮد؛‬ ‫ﻋﻤﻮ� در ﻓﺎﺻﻠﻪ �ﮏ ﻣﺎ�� از ﻣﺤﻞ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ﺑن ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 17‬ﺳﺎل )ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ی ف‬ ‫‪ .4‬ﮐﻮدکﺎن ی ن‬ ‫دوﻟی زﻧﺪ�‬ ‫ﺳﻨن( ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ�ﺶ از ‪ 2.5‬ﻣﺎ�ﻞ از �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫گ‬ ‫زﻧﺪ� اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن ی ن‬ ‫ﺗﺄﻣن ﺷﻮد؛ و‬ ‫�ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮ� در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 1.5‬ﻣﺎ�� از ﻣﺤﻞ‬ ‫ن‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ‪ B‬و ‪ D‬ﻣﻌﺎف �ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ین‬ ‫ﺷﺸﻤن ﺳﺎﻟگﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ و‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� �ﺎ ﻗبﻞ از آن بﻪ‬ ‫از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ در ﺗﺎر�ـ ــﺦ ‪30‬‬ ‫ب‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎ�ﺶ بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣ��ﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺳﺎل بﻌﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود ز�ﺮا بﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫گ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻮدک از ﻧﻈﺮ ض‬ ‫ض‬ ‫ﻋﺎﻃ� آﻣﺎد� ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد‪� ،‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک را بﻪ ﻣﺪت‬ ‫روای‪ ،‬ﺟﺴ� �ﺎ‬ ‫ﺗﺄﺧ� ﺑیﻨﺪازﻧﺪ‪.‬‬ ‫�ﮏ ﺳﺎل بﻪ ی‬ ‫گ‬ ‫ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪە در ز���ﺨﺶﻫﺎی ‪ 3‬و ‪ 4‬اﯾﻦ ز���ﺨﺶ بﺎ�ﺪ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪ� ﮐﻮدک ﺗﺎ ورودی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ﻣﺴ�ﻫﺎی ﻗﺎبﻞ اﺳﺘﻔﺎدە ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺰد�ﮑ��ﻦ ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ ورودی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻧﺰد�ﮑ��ﻦ ی‬ ‫گ‬ ‫ﮔ�ی �ﺎ ی ن‬ ‫ﻣﻌﺘ� ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ ﻣﻘﺮرات ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺗﻌﯿن ﮔﺮدد‪ .‬ﺑ�ﻤﺎری بﺎ ﮔﻮا� �ﮏ ﭘﺰﺷﮏ ب‬ ‫ﭘ�ﺎدەروی �ﺎ راﻧﻨﺪ� اﻧﺪازە ی‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش اﺛبﺎت �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری ‪LCPS‬‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� ﺳﺎل ﺗﺤﺼ�� �ﺎ ﻗبﻞ از آن بﻪ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری و�ﺮﺟﯿن�ﺎ اﻟﺰام �ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ در ﺗﺎر�ـ ــﺦ ‪30‬‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ﺳﺎﻟ� رﺳ�ﺪە و بﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪە ﺳﺎﻟ� ﻧﺮﺳ�ﺪە بﺎﺷﺪ بﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر �ﺎبﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف بﺎﺷﺪ �ﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺎف ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪A.‬ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری‬ ‫‪ .1‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ دا�ﺶآﻣﻮز‬


‫ﻗﻮاﻧن ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ین‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬دا�ﺶآﻣﻮز از ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ ﻋﻤﻮ� و را�گﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺑهﺮەﻣﻨﺪی از ﻣﺰا�ﺎی اﯾﻦ آﻣﻮزش را�گﺎن؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ 22.1-254§ ،‬آﻣﺪە اﺳﺖ‪ ،‬بﺎ�ﺪ بﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻀﻮر‬ ‫ً‬ ‫داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻔهﻮم ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری را کﺎﻣ� ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻀﻮر و ﻏ�ﺎب ‪ LCPS‬ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ دﺳﺖ بﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ زدە و بﺎ کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤکﺎری �ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻟﺰام رﻋﺎ�ﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ‬ ‫‪ .a‬واﻟﺪﯾﻦ‪�� ،‬ﺮﺳﺘﺎن �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎ� ﮐﻪ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل �ﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺮﻋهﺪە دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘ�ﺪا ﮐﺮدن از‬ ‫ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ در�ﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ او ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ‪ ،§22.1- 254.1‬آﻣﺪە‬ ‫ﻫﻤﭽﻨن بﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش در نن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش در نن‬ ‫ین‬ ‫ﻣ�ل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ �ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣ�ل را ﺑﺮ�ﺷﻤﺮد و‬

‫ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳ�ﺎﺳﺖ §‪" ،8-11‬آﻣﻮزش در ف ف‬ ‫ﻣ�ل" ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .b‬ﻫﺮ ﺷﺨ� ﮐﻪ ت‬ ‫ﮐﻨ�ل �ﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﮐﻮد� را ﺑﺮﻋهﺪە داﺷﺘﻪ و بﻪ ﮐﻮدک اﺟﺎزە بﺪﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻪ بﻤﺎﻧﺪ و بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�د ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ بﺨﺶ ‪ B‬اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ �ﺎ §‪22.1-254‬‬ ‫ﻧﺮود‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ا�ﺎﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮی ﻗﺮار � ی‬ ‫از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ از اﯾﻦ اﻟﺰام ﻣﻌﺎف بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ﮐﻮدکﺎی ﮐﻪ ﺳﺎ�ﻦ ا�ﺎﻟﺖ و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﻧ�ﺴتﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ بﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ن‬ ‫ﺑ�ﺸ� ﻧﺰد �� از‬ ‫�ﻌی بﻪ ﻣﺪت ﺷﺼﺖ روز �ﺎ‬ ‫‪.c‬‬ ‫ﻮاﻧن ت‬ ‫�ﺴﺘگﺎن �ﺎ اﻓﺮاد د�ﮕﺮ در ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮدون زﻧﺪ گ� �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻗ ی ض‬ ‫ا�ﺎﻟی ﻣﻠﺰم ﻫﺴتﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر‬ ‫ف‬ ‫�ﺎﺑﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ی ف‬ ‫ﮐﻮدکﺎئ را ﺑﺮﻋهﺪە دارﻧﺪ بﺎ�ﺪ آﻧهﺎ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛبﺖ ﻧﺎم و ﺷه��ﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن را‬ ‫ﭼﻨن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در §‪ 8-21‬از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی ﺷﺪە اﺳﺖ �ﺎ بﺎ�ﺪ آﻧهﺎ را بﻪ ﻧﺰد واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺧﻮد در ا�ﺎﻟﺖ �ﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .B‬ﻣﻌﺎﻓ�ﺖﻫﺎ از ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری‬ ‫‪ .1‬ﻣﻌﺎﻓ�ﺖﻫﺎی ﻣهﺪ ﮐﻮدک‬ ‫گ‬ ‫ﺳپﺘﺎﻣ� بﻪ ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟ� ﻧﺮﺳﺪ و واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎ�ﺶ بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫‪ .a‬ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ در ﺗﺎر�ـ ــﺦ ‪30‬‬ ‫ب‬ ‫ﻣ��ﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺳﺎل بﻌﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود ز�ﺮا بﻪ ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻮدک‬ ‫گ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ض‬ ‫ض‬ ‫ﻋﺎﻃ� آﻣﺎد� ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد‪� ،‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک را بﻪ ﻣﺪت �ﮏ ﺳﺎل بﻪ‬ ‫روای‪ ،‬ﺟﺴ� �ﺎ‬ ‫ﺗﺄﺧ� ﺑیﻨﺪازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ﮔ�ی ﮐﻨﺪ‪� ،‬ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬رﺿﺎ�ﺖ‬ ‫‪ .b‬ﻫﺮ ﮐﻮد� ﮐﻪ در ﻣهﺪ ﮐﻮدک ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ و بﻌﺪا ﮐﻨﺎرە ی‬ ‫ﮐﺘئ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل بﻌﺪ از ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری ﻣﻌﺎف ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب‬


‫دا�ﺶآﻣﻮز ضای ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻀﻮر اﺟبﺎری ﻫﺴتﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ش�ا�ﻂ ﺧﺎ� ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪،‬‬ ‫§‪ 22.1-254‬ﻣﻘﺮر ﺷﺪە از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ﻣﺬﻫی‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﺧﻮد‪ ،‬اﻇهﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ آﻣﻮزش �ﺎ اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫‪ .a‬دا�ﺶآﻣﻮز‪ ،‬بﻪ ﻫﻤﺮاە واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ض‬ ‫ﻣﺬﻫی ﺧﺎﻟﺺ" اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫وﺟﺪای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪" ،‬آﻣﻮزش �ﺎ اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ﻓﻠﺴ� �ﺎ �ﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼ� �ﻓﺎ ﺷﺨ� ﻧ�ﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧی �ﺎ‬ ‫د�ﺪگﺎەﻫﺎی ﺳ�ﺎ�‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬

‫گ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاد� ﺑﺮای ﻣﺪت ن‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ دادگﺎە ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺸﺨ�ﺺ دﻫﺪ‬ ‫‪ .b‬بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ دادگﺎە ﻧﺎﺣ�ﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و روابﻂ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد §‪ 22.1-254 (B) 2‬و §‪� ،22.1-254 (D) 2‬ﺎ‬

‫ﮐﺘئ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ‬ ‫‪ .c‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﺪﯾﺮ و ��ﺮﺳﺖ �ﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە او و بﺎ رﺿﺎ�ﺖ ب‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی دا�ﺶآﻣﻮز‪� ،‬ﺸﺨ�ﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺼ�ﻼت ﺑهﺮەﻣﻨﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫��ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫‪C.‬رو�ﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ‬ ‫ف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر در اﺟبﺎری ﻫﺴتﻨﺪ بﺎ�ﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را بﻪ‬ ‫‪ .a‬واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﺘی بﺎ ذﮐﺮ دﻻ�ﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد بﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ دا�ﺶآﻣﻮز در آن ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﮐﻨﺪ‪ ،‬اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت ب‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ بﺎ�ﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر را بﻪ ﻫﻤﺮاە ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ﮐﺘی‬ ‫‪ .b‬ا�ﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ را ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﺪ‪ ،‬بﺎ�ﺪ رﺿﺎ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ ��ﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮی را بﻪ ﺻﻮرت ب‬ ‫در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدە و ﺗﻮﺻ�ﻪ ﺧﻮد و رﺿﺎ�ﺖ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای دﺳت�ﺎر ��ﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت دا�ﺶآﻣﻮزان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎ بﺎ�ﺪ در � ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی ﺑﻨﺎ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ��ﺮﺳﺖ بﺨﺶ بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮە ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ B‬ﭘ�ﮕﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ دﻟ�ﻞ ن‬ ‫ﺑﺮ� از ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ﮐ�ﺴﺖ؟ بﺨﺶ ‪ 16.1-228‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮان را "ﻓﺮدی بﺎ ﺳﻦ ت‬ ‫کﻤ� از ‪ 18‬ﺳﺎل" ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﻨﺪ‪ .‬بﺨﺶ‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم‪،‬‬ ‫‪ 16.1-269.1‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﻣکﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ �آورد ﮐﻪ در ش�ا�ﻂ ﺧﺎص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‪ 14‬ﺳﺎﻟﻪ �ﺎ‬ ‫درﺧﺼﻮص ن‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ "اﻧﺘﻘﺎل بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮ� ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺮار ی‬ ‫ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل" ﻧﺎﻣ�ﺪە �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳبﻪ �ﺷﻮد؟ بﺨﺶ ‪ 16.1-241‬ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ﭘ�ﺶ ن‬ ‫ﺑﯿی �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل �ﮏ‬


‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل‪ ،‬ﮐﻮدک بﺎ�ﺪ در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ‪ 14‬ﺳﺎل �ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ش�ا�� اﺟﺎزە اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل را دادە اﺳﺖ؟ ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ در ﺳﻪ‬ ‫وﺿﻌ�ﺖ‪ ،‬اﺟﺎزە اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل را �دﻫﺪ‪ .‬در اداﻣﻪ ش�� از ﻫﺮ وﺿﻌ�ﺖ و رو�ﻪای آﻣﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ی ن‬ ‫ﺧ�‪ ،‬دﻧبﺎل �ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿن اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ دا�ﺶآﻣﻮز بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد �ﺎ ی‬ ‫ن‬ ‫وﺿﻌ�ﺖ ﺷﻤﺎرە ‪1:‬اﻧﺘﻘﺎل ن‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� دارد ﻣﺘهﻢ بﻪ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮای ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ‪ 14‬ﺳﺎل �ﺎ‬ ‫زﻣﺎی �ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻨﺎی" ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮد )§‪ .16.1-269.1 A‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ‪).‬‬ ‫ﺟﺮ� ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺗکﺎب ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل "ﺟﺮم ی‬

‫ﺟﺮم ﻧﻮ� "ﺟﺮم ﺟﻨﺎی" �ﺎ ﻧﻮ� "ﺑﺰﻫکﺎری" اﺳﺖ‪ .‬آن دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ ﻣﺠﺎزا�ﺸﺎن ﺣبﺲ در زﻧﺪان اﺻﻼح و ﺗ���ﺖ ت‬ ‫ا�ﺎﻟئ �ﺎ ﻣﺮگ‬ ‫ی‬ ‫ﺟﻨﺎی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ بﻪ ﺷﺶ ﻃبﻘﻪ‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ د�ﮕﺮ ﺑﺰﻫکﺎری ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬ﺟﺮا�ﻢ ی‬ ‫بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺮم ی‬

‫ﺟﻨﺎی بﻪ ش�ح ز�ﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی �ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ بﻪ ﺟﺮم ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻘﺐ‬ ‫ﺻﻮری ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ‪ 18‬ﺳﺎل �ﺎ‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ - 1‬ﻣﺮگ در‬ ‫● ﺟﺮم ی‬ ‫ﺣﺪا�� بﻪ ﻣبﻠﻎ ‪ 100,000‬دﻻر‪ .‬ا�ﺮ ﻓﺮد در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ت‬ ‫�‬ ‫ﻣﺎﻧﺪە ن‬ ‫کﻤ� از ‪ 18‬ﺳﺎل‬ ‫ذﻫی ﻧبﺎﺷﺪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی‬ ‫داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ �ﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪە ن‬ ‫ذﻫی اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﺎزات بﺎ�ﺪ ﺣبﺲ ابﺪ �ﺎ ﺣبﺲ ابﺪ بﻪ ﻫﻤﺮاە ﺟﺰای‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� بﻪ ﻣبﻠﻎ ‪ 100,000‬دﻻر بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪی‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ -2‬ﺣبﺲ ابﺪ �ﺎ ﺣبﺲ بﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل �ﺎ ﺣبﺲ ابﺪ �ﺎ ﺣبﺲ بﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫● ﺟﺮم ی‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� بﻪ ﻣبﻠﻎ ‪ 100,000‬دﻻر‪.‬‬ ‫ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل �ﺎ ﻣﺪت ﺣبﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ - 3‬ﻣﺪت ﺣبﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و‬ ‫● ﺟﺮم ی‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� بﻪ ﻣبﻠﻎ ‪ 100,000‬دﻻر‪.‬‬ ‫ﺣﺪا�� ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی‬

‫�‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� دە‬ ‫ﺣﺪا�� دە ﺳﺎل �ﺎ ﻣﺪت ﺣبﺲ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل و‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ - 4‬ﻣﺪت ﺣبﺲ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل و‬ ‫● ﺟﺮم ی‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� بﻪ ﻣبﻠﻎ ‪ 100,000‬دﻻر‪.‬‬ ‫ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی‬ ‫�‬ ‫● ﺟﺮم ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ - 5‬ﻣﺪت ﺣبﺲ ت‬ ‫ﺣﺪا�� دە ﺳﺎل‪� ،‬ﺎ بﻪ ﺻﻼﺣﺪ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ �ﺎ دادگﺎ�‬ ‫کﻤ� از �ﮏ ﺳﺎل و‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� دوازدە ﻣﺎە و ﺟﺰای‬ ‫ﮐﻪ بﺪون ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪە را اﻧﺠﺎم �دﻫﺪ‪ ،‬ﺣبﺲ در زﻧﺪان بﻪ ﻣﺪت‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� ‪ 2,500‬دﻻر‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ دو‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪی‬ ‫● ﺟﺮم ﺟﻨﺎی ﻃبﻘﻪ ‪ - 6‬ﻣﺪت ﺣبﺲ ت‬ ‫کﻤ� از �ﮏ ﺳﺎل و ﺣﺪا� �� ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‪� ،‬ﺎ بﻪ ﺻﻼﺣﺪ�ﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ �ﺎ دادگﺎ�‬ ‫ی‬ ‫�‬ ‫ﮐﻪ بﺪون ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪە را اﻧﺠﺎم �دﻫﺪ‪ ،‬ﺣبﺲ در زﻧﺪان بﻪ ﻣﺪت ﺣﺪا�� دوازدە ﻣﺎە و ﺟﺰای‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� ‪ 2,500‬دﻻر‪� ،‬ﺎ ﻫﺮ دو‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪی‬ ‫)§§‪ 18.2-9‬و ‪ 18.2-10‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ(‬

‫�‬ ‫دﻓ� دادﺳﺘﺎن ت‬ ‫در اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ‪ ،‬ت‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ از ض‬ ‫ﻗﺎ� دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺟﻮان بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای رﺳﻤﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ �ﺎ ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ �ﮐﻨﺪ‪ .‬دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻠﺴﺎت دادر� اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﻨﺪ و �ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣ�ﺖ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫را ﺑﺮای رﺳ�ﺪ� ﮐ�ﻔﺮی بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل بﻪ دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﻮط بﻪ ش�ا�ﻂ ز�ﺮ اﺳﺖ‪(1) :‬‬ ‫اﻃﻼﻋ�ﻪ؛ )‪ (2‬دﻟ�ﻞ اﺣﺘﻤﺎ� اﻋﺘﻘﺎد بﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪە �ﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ بﺎ ﺷﺪت ت‬ ‫کﻤ� رخ دادە اﺳﺖ؛ )‪(3‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ش�ا�ﻂ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺷﺪن را دارد؛ و‪ (4) ،‬ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای ت‬ ‫ﻗﻀﺎی دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧ�ﺴﺖ‪.‬‬ ‫بﺎ� ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣ�ﺖ‬ ‫ب‬ ‫ی‬


‫ﺗﺼﻤ�ﻢﮔ�ی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای ت‬ ‫بﺎ� ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣ�ﺖ ﻗﻀﺎی دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧ�ﺴﺖ‪ ،‬ض‬ ‫ﻣﺒﺘی ﺑﺮ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ز�ﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ بﻪ آﻧهﺎ ﻣﺤﺪود ﻧ�ﺷﻮد‪:‬‬ ‫● ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ادﻋﺎئ‬ ‫● ﺟﺪی ﺑﻮدن و ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ی‬

‫● اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ �ﺗﻮان ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ف‬ ‫ث‬ ‫ﺗﻮاﻧبﺨ� ﻣﺆﺛﺮ در ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫کﺎ� بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و‬ ‫ﺧ�‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕهﺪاری ﮐﺮد �ﺎ ی‬ ‫● ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و در ت‬ ‫ﻗﻀﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎی ﻣﻮرد ﻧ�ﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﺮ دو ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫دﺳ�س ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت و ﮔ��ﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ﻗﻀﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﮐ�ﻔﺮی و‬ ‫ی‬ ‫ﻗﻀﺎی‬ ‫ﻗﻀﺎی ﻣﺤﻞ وﻗ�ع ﺟﺮم ﻣﻮرد ادﻋﺎ �ﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزەﻫﺎی‬ ‫● ﺳﻮاﺑﻖ و ﺳﺎبﻘﻪ ﻗب� ﻧﻮﺟﻮان در ﺣﻮزە‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ﺧ�‬ ‫● اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ ﻧﻮﺟﻮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧهﺎد اﺻﻼح و ﺗ���ﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدە اﺳﺖ �ﺎ ی‬ ‫گ‬ ‫ذﻫی �ﺎ ﺑ�ﻤﺎری ن‬ ‫● ین‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ� ن‬ ‫ﻣ�ان ﻋﻘﺐ‬ ‫روای ﻧﻮﺟﻮان در ﺻﻮرت وﺟﻮد‬ ‫● ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼ�ﻼت ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ف‬ ‫● بﻠ�غ ن‬ ‫ﻋﺎﻃ� ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ذﻫی و‬ ‫● وﺿﻌ�ﺖ ﺟﺴ� و بﻠ�غ ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫وﺿﻌ�ﺖ ﺷﻤﺎرە ‪ :2‬اﻧﺘﻘﺎل ن‬ ‫زﻣﺎی �ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑ�ﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ‪ 14‬ﺳﺎﻟﻪ �ﺎ بﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘهﻢ بﻪ ﺟﺮ� ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت‬ ‫ﺟﻨﺎی ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮد‪ 16.1-269.1 C§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ( در اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ‪ ،‬بﻪ‬ ‫ارﺗکﺎب آن ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎل‪ ،‬ﺟﺮم ی‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد‪ .‬ا�ﺮ دادﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ﺻﻼﺣﺪ�ﺪ وکﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪ ت‬ ‫ﻣﺸ�کاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ بﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎی را ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ آ�ﺎ دﻟ�ﻞ اﺣﺘﻤﺎ� ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد‪ ،‬دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دادر�‬ ‫ت�ﺎی بﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎ�‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﭘ�ﮕﺮد‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد بﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪە وﺟﻮد دارد �ﺎ ی‬ ‫ﺧ�‪ .‬در ﺻﻮرت دﺳ ب‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮد‪ 16.1-269.1 C§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ(‬ ‫وﺿﻌ�ﺖ ﺷﻤﺎرە ‪ :3‬اﻧﺘﻘﺎل ف‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﻣﻮرد ادﻋﺎ بﻪ ﻗﺘﻞ‬ ‫زﻣﺎی اﺗﻔﺎق �اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان بﺎ ﺳﻦ ‪ 14‬ﺳﺎل �ﺎ‬ ‫ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﻗﺘﻞ درﺟﻪ �ﮏ �ﺎ درﺟﻪ دو‪ ،‬ض�ب و ﺟ�ح ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﻣﺮگ �ﺎ وارد ﮐﺮدن زﺧﻢﻫﺎی ﺷﺪ�ﺪ ﻣﺘهﻢ ﺷﻮد‪ 16.1-269.1 B§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫و�ﺮﺟﯿن�ﺎ)‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ� بﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﻗﺘﻞ‬ ‫در اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ اﻧﺘﻘﺎل بﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدکﺎر اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮگﺎە �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان بﺎ ﺳﻦ ‪ 14‬ﺳﺎل �ﺎ‬ ‫درﺟﻪ �ﮏ �ﺎ درﺟﻪ دو‪ ،‬ض�ب و ﺟ�ح ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﻣﺮگ �ﺎ وارد ﮐﺮدن زﺧﻢﻫﺎی ﺷﺪ�ﺪ ﻣﺘهﻢ ﮔﺮدد‪ ،‬بﺎ�ﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ‬ ‫ت‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎی را ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ آ�ﺎ دﻟ�ﻞ اﺣﺘﻤﺎ� ﺑﺮای اﻋﺘﻘﺎد بﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دادر�‬ ‫ن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮی بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫دﺳت�ﺎی بﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎ�‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﭘ�ﮕﺮد‬ ‫ﺧ�‪ .‬در ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪە وﺟﻮد دارد �ﺎ ی‬ ‫ب‬

‫ن‬ ‫و�ﺮﺟﯿی(‬ ‫�ﺷﻮد‪ 16.1269.1 B§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن‬


‫ف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮئ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ا�ﺮ �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان درﺧﺼﻮص �ﮏ ﺟﺮم بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای ﭘ�ﮕﺮد‬ ‫ت‬ ‫د�ﮕﺮی ی ن‬ ‫اﺗﻔﺎ� �اﻓﺘﺪ؟ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل �ﮏ اﺗهﺎم‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ اﺗهﺎﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ش‬ ‫ﻧﺎ� از ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ی ن‬ ‫ﻧ� ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻧ� ﻣﺘهﻢ ﺷﻮد ﭼﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ 16.1-269.6§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ(‬ ‫ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد؟ بﻠﻪ‪� .‬ﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل در دادگﺎە‬ ‫آ�ﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ادﻋﺎئ بﻌﺪی ی‬ ‫ی‬ ‫ﻣﺎﻫﯿئ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ت‬ ‫ت‬ ‫ﺗﻠ� �ﺷﻮﻧﺪ و ﻧ�ﺎزی بﻪ دادر�‬ ‫ادﻋﺎئ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن بﺎ ﻫﺮ ﻧ�ع‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪای‪ ،‬کﻠ�ﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐ�ﻔﺮی‬ ‫ی‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻧ�ﺴﺖ‪ 16.1-269.6§) .‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ(‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫اﺗﻔﺎ� �اﻓﺘﺪ؟ ت‬ ‫وﻗی دادگﺎە‬ ‫ﻧﻮﺟﻮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫وﻗی �ﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮ� ﮐﻪ در‬

‫گ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺴﺎ� را ﮐﻪ ﻗبﻞ از رﺳ�ﺪن بﻪ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﺎﻟ� ﺟﺮ� را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺗکﺎب ﺗﻮﺳﻂ �ﮏ‬ ‫�‬ ‫ﺣﺪا�� ‪ 12‬ﻣﺎە زﻧﺪان و �ﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ‪ 2,500‬دﻻر را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎ�ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬دادگﺎە �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات‬

‫)§‪ 16.1-284‬از ﻗﺎﻧﻮن و�ﺮﺟﯿن�ﺎ(‬ ‫ت‬ ‫اﺗﻔﺎ� �اﻓﺘﺪ؟ ی ن‬ ‫ﺑن ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺷﺪە بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان و‬ ‫ا�ﺮ �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺷﺪە بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل در دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ� وﺟﻮد دارد‪ .‬در ﺳ�ﺴﺘﻢ‬ ‫ی‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫ﺑ�ﺸ�ی ﺑﺮﺧﻮردار �ﺷﻮد‪ .‬او� ﺳﻮاﺑﻖ ﻣ��ﻮط بﻪ اﺗهﺎم و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺑﺰﻫکﺎری‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان بﻪ دﻟ�ﻞ ﺳﻦ کﻢ ﺧﻮد از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬

‫�‬ ‫ت‬ ‫ﺟﻨﺎی بﺎﺷﺪ‪ .‬ﺛﺎﻧ�ﺎ ا�ﺮ ﻗﻀﺎوت ﻣ��ﻮط بﻪ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﺳ�س ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ی‬ ‫ﻧﮕ�د ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮم‪� ،‬ﮏ ﺟﺮم ی‬

‫�‬ ‫ﺑﺰﻫکﺎری بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎ� رﺳ�ﺪە و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ دادگﺎە ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺤﺎ �ﮔﺮدد‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮای ﮐﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫکﺎر ﻣﺤﮑﻮم �ﺷﻮد‪ ،‬در ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ت‬ ‫ن‬ ‫بﺎ� �ﻣﺎﻧﺪ و ض‬ ‫ﻗﺎ� اﺧﺘ�ﺎر ی ض‬ ‫ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ‬ ‫ﺗﻌﯿن ﻣﺠﺎزات �ﺎ‬ ‫ی‬

‫اﻋﻤﺎل ﺷﻮد را دارد‪ .‬در ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺗﺄ��ﺪ ﺑﺮ اﺻﻼح و آﻣﻮزش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ئن‬ ‫ﮔ�د‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ اﺗهﺎم و‬ ‫در ﻣﻘﺎبﻞ‪ ،‬ا�ﺮ �ﮏ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺤﺖ ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮ ﻗﺮار ی‬ ‫بﺨ� از ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻮ� ت‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ بﻪ �ﮏ ﺟﺮم‪ ،‬ش‬ ‫ﺗﻠ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت بﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐ�ﻔﺮی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗبﺪ�ﻞ‬

‫گ‬ ‫ﻗﺎ� در ﺻﺪور ﺣکﻢ �ﮑﺴﺎن ﻧ�ﺴﺖ‪ .‬ض‬ ‫ﺳﺎﻟ� اﻣﺤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬اﺧﺘ�ﺎرات ض‬ ‫ﻗﺎ�‬ ‫�ﺷﻮد‪ ،‬بﺎ رﺳ�ﺪن ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﺳﻦ ‪18‬‬ ‫آﯾنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ی ن‬ ‫در دادگﺎە ﻣﻨﻄﻘﻪای دﺳﺖکﻢ بﺎ�ﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات اﺟبﺎری را ﮐﻪ در ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬دادگﺎە‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ اﺧﺘ�ﺎر را دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان را بﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺟﺎع دﻫﺪ‪ ،‬ت‬ ‫ﺣی ا�ﺮ ﻧﻮﺟﻮان بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺤﺖ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ﮔ�د‪.‬‬ ‫ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮی ﻗﺮار ی‬ ‫ﺿﻤ�ﻤﻪ ‪ C‬اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻤ��ﻨﺎت اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﻏ�ﻗﺎبﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ و بﺎ�ﺪ ﺗﺨﻠ�ﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻠ�ﻪ ‪ -‬ﺗﺨﻠ�ﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻ�ﻒ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎدە � ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ی‬ ‫ی‬ ‫آ�ﺶ ﺳﻮزی ‪� ،‬ﺸﺖ ﻣﻮاد ﺷ�ﻤ�ﺎی �ﺎ ﺗﻬﺪ�ﺪ بﻪ بﻤﺐ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﻨگﺎم ﺗﺨﻠ�ﻪ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ��ﺸیﻨﺎن بﻪ ن‬ ‫ﻣکﺎی از ﭘ�ﺶ ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن‬ ‫ی‬ ‫ﮔ�ی � ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ ﻣﺸﻮرت یﻧ�وی‬ ‫ﺷﺪە ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ � ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬


‫ﮔ�ی � ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎ� در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠ�ﻪ اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ ﻣکﺎن ﺛﺎﻧ��ﻪ دورﺗﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸکﻞ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی‬ ‫ﻏ� ﻣﺠﺎز در ﺻﻮرت ﺗﻬﺪ�ﺪ اﺣﺘﻤﺎ� از یﺑ�ون و در‬ ‫ا�ﻤﻦ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪ -‬ا�ﻤﻦ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از ورود ی‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ﻋﺼبﺎی‬ ‫ﻣﺠﺎورت ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە � ﺷﻮد‪� .‬ﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ �ﺎ ﺗﻌﻘ�ﺐ و ﮔ��ﺰ پﻠ�ﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ‪ ،‬و واﻟﺪﯾﻦ‪/‬بﺎزد�ﺪﮐﻨﻨﺪگﺎن‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴتﻨﺪ‪ .‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑ� ف‬ ‫وی ﻟﻐﻮ � ﺷﻮد و بﻪ ﻫﺮﮐ� ﮐﻪ در ﻫﻨگﺎم ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺳﺖ دﺳﺘﻮر دادە � ﺷﻮد ﮐﻪ بﻪ داﺧﻞ‬ ‫ی‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ درﻫﺎی ﺑ� ف‬ ‫وی ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ در ﺣﺎ� ﮐﻪ کﺎرﮐﻨﺎن و دا�ﺶ آﻣﻮزان آزاد ﻫﺴتﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ی‬ ‫ﺳﻨﺎر�ﻮ ﻫﻤﻪ بﺎزد�ﺪﮐﻨﻨﺪگﺎن و ﺗﺤ��ﻞ ﻫﺎ رد � ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ورود �ﺎ اﺧﺮاج ی ف‬ ‫ﺗﺄﺧ� � اﻓﺘﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ‪ ،‬بﺎ�ﺪ از‬ ‫ﻧ� بﻪ ی‬ ‫اﻣﻨﯿی ﻣﺪارس ت‬ ‫ت‬ ‫دوﻟی )‪Loudoun (LCPS) (SOC‬‬ ‫‪ 911‬ﺑﺮای اﻃﻼع یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد و در ا�ع وﻗﺖ بﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠ�ﺎت‬ ‫بﮕ��ﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎس ی‬ ‫اﻣﻨﯿی اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎ� ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ف‬ ‫ت‬ ‫آﻣ� ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺻ�ﻒ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ً‬ ‫داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ بﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدە � ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ پﺎﺳﺦ دا�ﺶ آﻣﻮزان و کﺎرﮐﻨﺎن را ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮ� در کﻼس ﻫﺎی درس ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮﮔ�ی از ت‬ ‫یض‬ ‫ﺗﻀﻤن � ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل �� ــﻊ دا�ﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫دﺳ�� �ﺎ آﺳ�ﺐ رﺳﺎﻧﺪن بﻪ ﺳﺎ�ﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ی‬ ‫کﺎرﮐﻨﺎن از ﻣکﺎن ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ بﻪ ﻣکﺎن ﻫﺎی اﻣﻦ �ﺎ ﺧﺎرج و دور از ﺗﻬﺪ�ﺪ بﺎﺷﺪ‪ .‬کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃ��ﻖ ‪ 911‬بﻪ یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� اﻃﻼع‬ ‫ﮔ�ﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ �ﮏ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن � ﺗﻮاﻧﺪ �ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ را از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ آزاد‬ ‫� دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم بﺎ ‪ SOC LCPS‬ﺗﻤﺎس � ی‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫��ﻨﺎە در ﻣﺤﻞ‪-‬روﺷﻬﺎی ��ﻨﺎە در ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺎە دادن ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺮاد از ﺟﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎ� در ﻓﻀﺎی بﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻫﻮا �ﺎ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ ﺷ�ﻤ�ﺎی ‪ ،‬ﺑﯿﻮﻟﻮژ�� �ﺎ رادﯾﻮﻟﻮژ�� اﺳﺘﻔﺎدە � ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻨﺎر�ﻮ بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎم درﻫﺎی ﺑ� ف‬ ‫وی ﻗﻔﻞ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ﺧﺎر� اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزە ورود بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا�ﻤی ﻋﻤﻮ�‬ ‫�ﺴن ورودی ﻫﻮای‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای‬ ‫‪� ،‬ﺎ ﻣﺪﯾﺮ آﺳ�ﺐ د�ﺪە ﻣﻨﻄﻘﻪ را روﺷﻦ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ‪ ،‬بﺎ�ﺪ از ‪ 911‬ﺑﺮای اﻃﻼع یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ�‪/‬ﻧﺠﺎت آ�ﺶ ﺳﻮزی اﺳﺘﻔﺎدە‬ ‫ﺷﻮد و ‪ SOC LCPS‬بﺎ�ﺪ در ا�ع وﻗﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﻣﻀﺎ‬ ‫ف‬ ‫دﺳ�� بﻪ ت‬ ‫�ﺮﺳﺘﺎئ ﮐﻪ ﻗﺎدر بﻪ ت‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ ﺑﺮای دادن ﻣﺠﻮز و ﺗﺄﯾ�ﺪ در�ﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ �‬ ‫از ﻃ��ﻖ ‪ ParentVUE‬ﻧ�ﺴتﻨﺪ‪� ،‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻮز اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﮔ� ﮐﻨﺪ‪ ،‬بﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در‬ ‫از ﭘﺮﺳﻨﻞ ‪ LCPS‬درﺧﻮاﺳﺖ �ﮐﻨﻢ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ �ﺎ ﺑ�ﻤﺎری ﺟﺪی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم را در ی‬ ‫�‬ ‫ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣکﺎن ت‬ ‫دﺳ�� بﻪ ﻣﻦ‪ ،‬بﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری ی ض‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ‪ .‬ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬بﺪﯾﻦوﺳ�ﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ بﻪ‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە ﺗﻤﺎس ی‬ ‫بﮕ�ﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ‪ LCPS‬اﺟﺎزە �دﻫﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری بﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژا�ﺲ ﭘﺰﺷ� بﻪ ﺷﻤﺎرە ‪ 911‬ﺗﻤﺎس ی‬


‫ف‬ ‫درﻣﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪم بﺪون ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺳنﺶ بﻪ �ﮏ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺷﺪە ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ اورژا�ﺲ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزە ﺗﺎ ف‬ ‫زﻣﺎی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم در ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﺛبﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫❏ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ بﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدن اﯾﻦ کﺎدر‪ ،‬رﺿﺎ�ﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻋبﺎرت ﻓﻮق اﻋﻼم �دارم‪.‬‬

‫اﻧتﺸﺎر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺎو�ﺮ‬ ‫بﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدن اﯾﻦ کﺎدر ‪ ،‬ﻣﻦ بﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ بﻪ ﻓﺮزﻧﺪم اﺟﺎزە � دﻫﻢ‪:‬‬

‫و�ﺪﺋﻮئ ‪ ، LCPS‬اﻧتﺸﺎرات ‪ ، LCPS‬ﺻﻔﺤﺎت وب ‪� LCPS‬ﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫● بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧتﺸﺎر ﺷب�ﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟ�ﺪات‬ ‫ی‬ ‫ﺗﻠ����ﻮن ‪ ،‬رادﯾﻮ ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ و ت‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی اﻃﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﻋﮑﺲ ‪ ،‬ﺿبﻂ �ﺎ ﺿبﻂ و�ﺪﺋﻮ ﺷﻮد‪ .‬بﻪ ﻣﻦ درک � ﮐﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ( بﺎ �ﺎ بﺪون‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ورز� ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎو�ﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺪون ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻗب� ‪ LCPS‬رخ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺧبﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای �ﺎ ﮔﺰارش‬ ‫و�ﺪﺋﻮئ ‪ ، LCPS‬اﻧتﺸﺎرات ‪ ، LCPS‬ﺻﻔﺤﺎت وب ‪� LCPS‬ﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫● بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧتﺸﺎر ﺷب�ﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟ�ﺪات‬ ‫ی‬ ‫ﺗﻠ����ﻮن ‪ ،‬رادﯾﻮ ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ و ت‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎئ اﻃﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﻋﮑﺲ ‪ ،‬ﺿبﻂ �ﺎ ﺿبﻂ و�ﺪﺋﻮ ﺷﻮد‪ .‬بﻪ ﻣﻦ درک � ﮐﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ( بﺎ �ﺎ بﺪون‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ورز� ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎو�ﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺪون ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻗب� ‪ LCPS‬رخ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺧبﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای �ﺎ ﮔﺰارش‬ ‫ت‬ ‫● در ﻧت�ﺠﻪ ﺗکﺎﻟ�ﻒ کﻼ� �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪/‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪ LCPS‬ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﺷﻮد ‪ ،‬ش�ﮐﺖ ﮐﻨ�ﺪ و‪�/‬ﺎ آﺛﺎر اﺻ� ا�ﺠﺎد ﮐﻨ�ﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺪود بﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت ‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ‪ ،‬اﺷﻌﺎر ‪ ،‬ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬کﺎرﺗﻮﻧﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ﻧﻘﺎ� ﻫﺎ ‪ ،‬ش‬ ‫ش‬ ‫ﻣﻮﺳ�� ‪ ،‬ﺿبﻂ و�ﺪﺋﻮ و ﺻﻮت و ﻋﮑﺲ بﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺎ� ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿبﺎت‬ ‫ﻋﮑﺲ �ﺎ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دﻫ�ﺪ و بﺪاﻧ�ﺪ ﮐﻪ بﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان "اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ" اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮ� و ﺣ��ﻢ ﺧﺼﻮ� آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )‪ (FERPA‬ی ن‬ ‫ﺗﻌﯿن ﺷﺪە اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ work‬آﺛﺎر ن‬ ‫و�ﺪﺋﻮئ ‪ ، LCPS‬اﻧتﺸﺎرات ‪ ، LCPS‬ﺻﻔﺤﺎت وب ‪� LCPS‬ﺎ رﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫ�ی ﺧﻮد را بﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧتﺸﺎر ﺷب�ﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟ�ﺪات‬ ‫ی‬ ‫ﻫﺎی ﺗﺠﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠ����ﻮن ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ و ت‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻋکﺎ� �ﺎ ﻓ�ﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ درک � ﮐﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻨ�ﻧﺖ( بﺎ �ﺎ بﺪون‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ورز� ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎو�ﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺪون ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻗب� ‪ LCPS‬رخ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺧبﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای �ﺎ ﮔﺰارش‬

‫بﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدن اﯾﻦ کﺎدر ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ ،‬بﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺎ�ﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪم را از اﻧتﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪ‬ ‫�‬ ‫ﮔ�م و درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ای ﻣﻨ�ف ﮐﻨﻢ‪ .‬در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮزﻧﺪم در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔ��ﻨﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ بﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎس � ی‬ ‫ﮐﺘئ اراﺋﻪ � ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد را بﻪ ﺻﻮرت ب‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪��/‬ﺮﺳﺘﺎن دا�ﺶ آﻣﻮز فای ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ‪ VHSL‬ش�ﮐﺖ � ﮐﻨﻨﺪ بﺎ�ﺪ بﻪ ﻓﺮم ی ف‬ ‫ﻓ��� ‪ VHSL‬پی بﺑ�ﻧﺪ‪ .‬رﺿﺎ�ﺖ و ﺗﺄﯾ�ﺪ را ﺑﺮای‬


‫ش‬ ‫ورز� ‪ ، VHSL‬ش‬ ‫���ﻪ �ﺎ ﻓ�ﻠﻢ اراﺋﻪ � دﻫﺪ‪.‬‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن �ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ و ﻧﺎم دا�ﺶ آﻣﻮز در ﻫﺮ ی‬

‫اﻧ�اف از اﻧتﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪە ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن ﻧﻈﺎ�‬ ‫دﺑ�ﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ ﻫﺮ دا�ﺶآﻣﻮز ﻧﻮا� ﻣﺪارس را ﻣﻠﺰم �ﮐﻨﺪ ﻧﺎم‪ ،‬آدرس و‬ ‫اﯾﻦ بﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﻣ��ﻮط بﻪ دا�ﺶآﻣﻮزان ی‬ ‫ﺷﻤﺎرە دا�ﺶآﻣﻮزان را ﺑﻨﺎ بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن ﻧﻈﺎ� در اﺧﺘ�ﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﺎﺣ�ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ‬ ‫ﺣﻖ اﻧ�اف دا�ﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ از اﻧتﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را بﻪ آﻧهﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻃﻼﻋ�ﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ‪www.lcps.org‬در بﺨﺶ‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزان درج �ﺷﻮد‪.‬‬ ‫❏ ﻣﻦ‪/‬ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دار�ﻢ ﻧﺎم‪ ،‬آدرس و ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ دا�ﺶآﻣﻮز در اﺧﺘ�ﺎر اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن یﻧ�وﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻈﺎ� �ﺎ ﻣﺪارس‬ ‫ﻧﮕ�د‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎ� ﻗﺮار ی‬

‫ﻣﻦ بﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن بﺨﺶ ز�ﺮ‪ ،‬در�ﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖﻫﺎی دا�ﺶآﻣﻮزی ‪ 2020 - 2021‬و آ�ﺎ� از ﻣﻔﺎد آن را ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺗﺎر� ــﺦ‪____________________________________________________________________ :‬‬ ‫ﻧﺎم دا�ﺶآﻣﻮز ____________________________________________________________‬

‫�‬ ‫)ﻟﻄﻔﺎ بﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨ��ﺴ�ﺪ(‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎی‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ دا�ﺶآﻣﻮز ___________________________________ﺷﻤﺎرە‬ ‫ی‬ ‫دا�ﺶآﻣﻮز_______________‬ ‫اﻣﻀﺎی واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ____________________________________________________‬ ‫ﻧﺎم واﻟﺪ‪��/‬ﺮﺳﺖ بﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ_________________________________________________‬


21000 Education Court Ashburn, Virginia 20148

www.lcps.org All Rights Reserved. ©LCPS 2021

Profile for lcpspio

LCPS 2021-2022 Student Rights and Responsibilities Booklet in Farsi  

LCPS 2021-2022 Student Rights and Responsibilities Booklet in Farsi  

Profile for lcpspio

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded