Page 1


Om het hart van jongeren!

Aan welk project draagt ú bij? Inhoudsopgave - overzicht projecten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Plaatselijk jeugdwerkoverleg (PJO) Ontwikkeling jeugdbeleid Onderzoek Onderzoek digitaal Bijbelstudiemateriaal Ontwikkeling materialen voor doeners Symposium Kadervorming Regionaal jeugdwerk Catechesemethoden ABC programma (God leren kennen) Kruispuntconferenties Oriëntatie huwelijkscatechese Seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming Kruispuntconferentie huwelijks-APK Geloof-waardig opvoeden Ontwikkeling methode gezinsbijbellezen Jonge ouders

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

Jonge kinderen Presentatieapparatuur Mediaopvoeding in de gemeente Toerusting ambtsdragers Jongerenpastoraat Jongeren en diaconaat Jongeren en evangelisatie Jongeren en zending Jongeren en Israël

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 1a. PJO (Plaatselijk jeugdwerkoverleg) Toelichting In aansluiting op de Plaatselijk jeugdwerkoverlegronde van 2010-2011 willen we in 2013-2014 alle LCJ-gemeenten weer bezoeken. Gebleken is dat dit zowel voor de plaatselijke gemeente (het geven van handreikingen door het LCJ bij plaatselijke vragen) als voor het LCJ (betrokkenheid op plaatselijk niveau en het kunnen leveren van maatwerk) als zeer positief is ervaren. We willen in de nieuwe ronde kijken of we in alle gemeenten beleidsmatig vorm en inhoud kunnen geven aan ‘Zorg voor jongeren’. Doel en meerwaarde In gesprek gaan/blijven met predikanten, kerkenraden, leidinggevenden, jeugdraden en mentoren. Zodanig dat in de gemeente een proces van bezinning/doordenking op gang komt en zelfstandig (of met behulp van het LCJ) gewerkt kan worden aan de implementatie van ‘Zorg voor jongeren’. De speerpunten in deze periode zijn: ‘jonge kinderen’ en ‘jonge ouders’. Deze twee speerpunten worden als een apart project uitgewerkt. Realisatie Opnieuw afspraken voor een bezoek maken met alle betrokken LCJ-gemeenten, zodat elke gemeente door twee jeugdwerkadviseurs kan worden bezocht. Beoogde resultaat  We willen alle aangesloten gemeenten voor het eind van 2014 bezoeken;  Beleidsmatige insteek: aansluiten bij bestaand beleid en gemaakte afspraken;  Gesprek in de bedding van de plaatselijke gemeente, in aansluiting op vorig PJO, maatwerk;  Samenwerking tussen verschillende ‘opvoeders’ (ambtsdragers/ouders/leidinggevenden) in de gemeente;  Specifieke aandacht voor jonge kinderen en jonge ouders. Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 35.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 1b. PJO-plus (pilot in 10 geselecteerde gemeenten) Toelichting Dit project heeft dezelfde inhoud als het standaard PJO, maar dan met twee extra avonden voorafgaand aan de reguliere PJO avond. Op deze twee avonden zullen we in die gemeenten gesprekken voeren met jongeren en hun ouders: 

Dinsdagavond 2 groepen jongeren (8 à 10 jongeren per groepje):  11-15jr van 19:30-20:30 ;  16-27 jaar van 21:00-22:00. Doel van deze avond is dat de jongeren zelf aanbevelingen doen richting de kerkenraad / jeugdraad, over ‘aandacht geven aan jongeren’. Donderdagavond in gesprek met ouders van betrokken jongeren, over dezelfde thematiek en met hetzelfde doel.

Op basis van de uitkomsten van deze avonden willen we het gesprek in het PJO van betreffende gemeente aangaan. Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 17.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 2. Ontwikkeling jeugdbeleid Toelichting De eerste aanleiding voor de noodzaak van de ontwikkeling van jeugdbeleid ligt in de uitkomsten van het onderzoek onder catechisanten in 2008. Daarnaast is de doelgroep van het LCJ verbreed naar alle jongeren in de gemeente van 0 tot 27. Er komen steeds meer vragen binnen van kerkenraden, leidinggevenden en ouders om ondersteuning in de zorg voor jongeren; om geestelijk leiding te geven. Daarvoor moet beleid ontwikkeld worden dat als maatwerk in de aangesloten gemeenten kan worden geïmplementeerd, passend bij de ‘kleur’ van de gemeente. Doel en meerwaarde  intern kaders voor beleid vaststellen, extern advies inwinnen (2013);  conferentie organiseren over jeugdbeleid voor de totale doelgroep (eind 2013);  ontwikkelen jeugdbeleid (inclusief ontwikkeling van materialen (2013-2014);  jeugdbeleid aanbieden aan en implementeren in de aangesloten plaatselijke gemeenten (eind 2015). Realisatie Na onderzoek wat er al is op dit gebied bij derden, wordt samenwerking gezocht en aanvulling ontwikkeld tot er een totaal jeugdbeleidsplan is. Beoogde resultaat Uitgewerkt jeugdbeleid aanbieden aan en implementeren in de aangesloten plaatselijke gemeenten. Overzicht van de kosten Voor de realisering van dit project zijn twee fulltime medewerkers nodig voor één jaar, mogelijk langer. De kosten hiervoor bedragen 76.000 euro. Materialen en overige kosten bedragen 12.500 euro en de kosten voor de conferentie bedragen 7500 euro. De totale kosten van dit project bedragen 96.000 euro.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 3. Onderzoek Toelichting Om producten en diensten te verlenen die aansluiten bij onze doelgroepen moeten we als jeugdwerkorganisatie kennis nemen van de ontwikkelingen in de maatschappij en kerk. Daar is onderzoek voor nodig. In het verleden (2008) is er door het LCJ een groot onderzoek gedaan. Inmiddels zijn we vier jaar verder, de ontwikkelingen gaan enorm snel. Dat betekent dat er nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden om de voortgang en ontwikkelingen onder jongeren te volgen. Doel en meerwaarde Inzicht krijgen in de jeugdcultuur, in hoe jongeren denken en leven. De resultaten van de onderzoeken zijn mede bepalend voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. Realisatie Door samenwerking met derden zal er in 2013 een onderzoek gestart worden. Beoogde resultaat  Inzicht in de jeugdcultuur;  De implementatie van de onderzoeksresultaten in het nieuwe beleidsplan;  De concrete uitwerking van de nieuwe beleidsprojecten in producten en diensten. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 50.000 tot 60.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 4. Onderzoek digitaal bijbelstudiemateriaal Toelichting Anno 2012 is het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer weg te denken onder jongeren en leidinggevenden. Nu wordt het Handreiking materiaal (het Bijbelstudiemateriaal van het LCJ) nog in een papieren versie uitgegeven. Op internet is wel Bijbelstudiemateriaal te vinden, maar niet altijd conform de identiteit van het LCJ. We vinden het als organisatie belangrijk dat Christus centraal staat, de Bijbelstudies grondig en praktisch zijn en de vragen en opdrachten zowel hoofd, hart en handen raken. We willen vooruit kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het Handreiking materiaal ook digitaal beschikbaar te stellen. Doel en meerwaarde Onderzoeken of het mogelijk is Handreiking ook digitaal aan te bieden aan leiding en jongeren. Binnen de kaders van de mogelijkheden wordt in pilotvorm onderzocht of deze manier van aanbieden de laagdrempeligheid van het materiaal en de aansluiting bij de doelgroep vergroot. Bovendien kan vergeleken worden of dit kostenbesparend is. Realisatie In samenwerking met derden wordt in 2012-2013 één thema digitaal uitgewerkt voor leiding en jongeren en onder de doelgroep uitgezet. Beoogde resultaat  Bijbelstudiemateriaal digitaal aanbieden aan jongeren en leidinggevenden;  Evaluatie van deze pilot of het digitaliseren van Handreiking tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en kostenbesparend is. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 9000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 5. Ontwikkeling materialen voor doeners Toelichting De tot nu toe uitgegeven Handreikingen zijn goed doorontwikkeld. Het aanbod is voor verschillende doelgroepen, van -12 tot +16. Onderwijskundige inzichten zoals het hoofd-hart-handen principe hebben een plek in het Handreiking materiaal. Tegelijkertijd merken we als organisatie dat het materiaal een behoorlijk hoog/abstract niveau heeft en onvoldoende aansluit bij doeners. Doel en meerwaarde In de kerk is over het algemeen een sterke cognitieve benadering aanwezig. Het is daarom van belang dat in ons materiaal zowel de doeners als de denkers worden bereikt; dat de Bijbelstudies en vragen daarbij zowel door de denkers als de doeners begrepen en toegepast kunnen worden. Opdat zij allen de God van het Woord (beter) leren kennen. Realisatie Deze nieuwe insteek qua (onderwijs)methode vraagt om een professionele benadering. Bureau Edu-Sign zet een programma uit waarin schrijvers van het Handreiking materiaal, commissieleden die redigeren en het team leren denken en schrijven op het niveau van doeners. Vervolgens wordt deze aanpak organisatie breed uitgewerkt, zodat een niet-cognitieve, praktische insteek onderdeel wordt van de hele manier waarop we jongeren benaderen, ook bij andere activiteiten. Beoogde resultaat  Instructieprogramma implementeren in de organisatie;  Ontwikkeling van nieuwe handreikingen waar deze instructie in verwerkt is. Overzicht van de kosten Voor dit project zijn de volgende kosten berekend:  7500 euro opstartkosten (dit zijn de instructiekosten om expertise in te winnen);  15.000 euro implementatiekosten (dit zijn de kosten om de nieuwe manier van denken organisatie-breed in te zetten en er mee aan de slag te gaan).

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 6. Symposium ‘Doeners in de kerk’ Toelichting Het LCJ wordt per 2013 in plaats van een vereniging een stichting. Het blijft echter van groot belang om feeling te houden met de achterban. Daarom is de wens om in het jaar 2012-2013 een symposium te houden waarin ontmoeting centraal staat en het te behandelen thema relevant is voor de omgang met jongeren. Graag willen we de betrokkenheid van al onze doelgroepen bevorderen. Een goed voorbeeld hiervan (zij het in een iets andere context) is de Kerkendag gehouden op Urk. Doel en meerwaarde Het is ons doel om onder de werktitel ‘Doeners in de kerk’ een symposium te houden. Via workshops willen we de verschillende doelgroepen met elkaar verbinden door het thema praktisch te maken. Ook jongeren zelf worden erbij betrokken en ingezet. Denk aan huisbezoek, vereniging, (in de) gezinnen, ’spring-van-je-fiets-pastoraat’, etc. Realisatie Er wordt een commissie gevormd die de uitwerking van dit project realiseert. Beoogde resultaat  Afscheid nemen van het huidige bestuur en voorstellen van de Raad van Toezicht;  Onderlinge betrokkenheid stimuleren en feeling houden met de achterban;  Aandacht vragen voor een relevant thema om een gedachtenproces te starten en dat thema gezamenlijk te concretiseren. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar verwachting 12.500 euro nodig (locatie, sprekers, catering, (PR)materiaalkosten).

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 7. Kadervorming Toelichting Het project Kadervorming (Kavo) is bedoeld om leidinggevenden en ambtsdragers van zondagsscholen, clubs en jeugdverenigingen toe te rusten voor het werk in de kerk. Elk voorjaar en elk najaar wordt een serie van 6 avonden door het hele land georganiseerd. Leidinggevenden ontmoeten elkaar, bezinnen zich samen op een thema en volgen praktische workshops die door de jeugdwerkadviseurs of commissieleden Kadervorming gegeven worden. We nemen waar dat de bezoekers van de Kavo avonden teruglopen. Heeft dit te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen (niet iedereen kan vrij maken voor deze avonden)? Of sluit de thematiek niet aan bij de doelgroepen? Doel en meerwaarde Onderzoeken wat de reden is dat er minder leidinggevenden komen op de toerustingsmomenten. Naar aanleiding van dit onderzoek herbezinning op wijze van vormgeven van deze activiteiten, zodat er een pilot mogelijk is op basis van deze resultaten. Het is essentieel om alle leidinggevenden toe te rusten voor hun taak binnen de gemeenten. Realisatie In 2012 vindt het onderzoek plaats en in 2013 ligt er een plan van aanpak voor de uitvoering van de pilot Kadervorming. Beoogde resultaat  70 % van de leidinggevenden bereiken;  30% van de ambtsdragers bereiken. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 10.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 8. Regionaal jeugdwerk Toelichting Momenteel is het +16 regionaal jeugdwerk verdeeld over zeven regio’s. Regionaal wordt er een bezinnings-/ ontspanningsprogramma aangeboden. We merken dat de opkomst van deze bijeenkomsten terugloopt. Ook horen we steeds vaker de vraag of de organisatie van deze activiteiten bij de jeugdcontactbesturen moet liggen (bestuursleden uit de jeugdverenigingen) of bij het LCJ. Doel en meerwaarde In samenwerking met de jeugdcontactvoorzitters willen we ons bezinnen hoe we anno 2012 het beste jongeren regionaal kunnen bereiken met het Woord, daarbij rekening houdend met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Doel van deze bezinning:    

Samenbindend bezig zijn met de jeugd binnen een bepaalde regio; Een plaats creëren waar jongeren zich veilig voelen om onderwerpen te bespreken; Jongeren toerusten voor hun plaats in kerk en maatschappij; Centrale aansturing en ondersteuning vanuit de landelijke organisatie.

Realisatie In overleg met de jeugdcontactvoorzitters een plan van aanpak maken. Het nieuwe format zal dan in 2013-1014 gaan draaien. Beoogde resultaat  Bezoekersaantal JC-avonden stijgt;  Intensievere samenwerking tussen de JC’s en de organisatie. Overzicht van de kosten  Opzet nieuwe manier van werken: eenmalig 1500 euro;  Betrokkenheid vanuit LCJ op dit project: jaarlijks 1000 euro.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 9. Catechesemethoden Toelichting Het LCJ heeft een stuurgroep opgestart uit de hele breedte van haar achterban. Deze stuurgroep bestudeert eerst de resultaten van de inventarisatie. Daarna volgt er een methodische en didactische doordenking met behulp van professionals. Daarna wordt er besloten of, en zo ja hoe, er gewerkt moet worden aan een nieuwe catechese methode die op meerdere manieren te gebruiken is (al dan niet met digitale hulpmiddelen). Ook is er aandacht voor een gedifferentieerd aanbod voor alle jongeren (zowel denkers als doeners). Verder wordt er een leerplan gemaakt voor de leeftijden van 10 tot en met 20 jaar, zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan en voorkomen wordt dat zaken ofwel dubbel aan de orde komen ofwel overgeslagen worden. Doel en meerwaarde  Inzichtelijk maken wat er is aan methodes en een inhoudelijke waardering toekennen;  Methodische en didactische doordenking  Onderzoek naar het al dan niet noodzakelijk zijn van het opzetten van een nieuwe methoden of aanvullen van een bestaande methode;  Opzetten van een catecheseleerlijn (voor kinderen en jongeren van 10-20 jaar). Realisatie Dit project is in een opstartfase, de inventarisatie is begonnen en het aanbod wordt door de stuurgroep overzichtelijk gemaakt. In 2013 wordt er gewerkt aan concrete oplossingen voor de gaten in de bestaande methoden en de eventueel ontbrekende leerlijnen. Beoogde resultaat Een overzichtelijk aanbod van mogelijke methodes met beoordeling/waardering. Concretisering van uitkomsten onderzoek en het opstellen van een catecheseleerlijn in 2013. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 17.500 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 10. ABC-programma (God leren kennen) Toelichting Onderzoeksresultaten tonen ontegenzeglijk aan dat er gewerkt moet worden aan het kennisniveau van jongeren. In de eerste plaats ten aanzien van het gehele Woord van God om duidelijk zicht te krijgen op het Evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Daarnaast ook als het gaat om de kennis van de belijdenisgeschriften en de rijkdom van de gereformeerde traditie. Jongeren kennen vaak onvoldoende de rijke en diepe inhoud van de basisbegrippen van het christelijk geloof en van het gereformeerde belijden, zoals zonde, genade, gerechtigheid, verzoening, wedergeboorte, vrede met God. Daardoor dreigen de belijdenisgeschriften hun waarde en functie voor de huidige generatie jongeren te verliezen. Onderzoek laat eveneens zien dat vaak de link ontbreekt tussen het belijden en leven van jongeren. Er is een vertaalslag nodig vanuit de Schrift en de belijdenis naar het leven van alle dag, naar hoe je als christen(jongere) in het hier en nu kunt leven naar Gods Woord. Doel en meerwaarde Mogelijkheden onderzoeken hoe je op een aansprekende manier de kern van het Evangelie uitlegt en dichtbij brengt met behulp van het ‘kijk, lees en luister’ principe. Realisatie Onderzoek starten en vervolgens bepalen hoe dit vormgegeven wordt (methodiek). Daarna de inhoud vormgeven en vertalen naar de doelgroepen. Dit alles kan mogelijk in samenwerking met derden. Beoogde resultaat  Zo groot mogelijke groep jongeren bereiken in de diverse leeftijds- en niveaucategorieën;  Kernbegrippen uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften in de taal van vandaag doorgeven aan jongeren. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 30.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 11. Kruispuntconferenties Toelichting Een Kruispuntconferentie is een conferentie over een thema dat als het ware een kruispunt in het leven vormt. Eén zo’n kruispunt is voor veel jongeren bijvoorbeeld het doen van geloofsbelijdenis in het midden van de kerkelijke gemeente. Een ander kruispunt is het moment waarop ze samen met hun aanstaande man of vrouw in het huwelijk treden. Beide momenten zijn van dusdanig gewicht dat het de moeite waard is dat jongeren zich er niet alleen samen of persoonlijk op voor te bereiden, maar er ook met anderen over nadenken. Speciaal hiervoor organiseert het LCJ ieder jaar (in juni) een Kruispuntconferentie Belijdenis doen (LCJ) en een Kruispuntconferentie Huwelijk (HHJO/LCJ) (deze ook in december). Doel en meerwaarde  Kruispuntconferentie Huwelijk (KPC-H): Wil aanstaande bruidsparen toerusten vanuit het Woord met betrekking tot hun huwelijk en hun huwelijksleven;  Kruispuntconferentie Belijdenis (KPC-B): Jongeren toerusten die overwegen belijdenis te doen. Met elkaar in gesprek gaan over het waarom en hoe van belijdenis doen van je geloof in deze tijd;  Conferenties aanbieden tegen zo laag mogelijke kosten voor de deelnemers, zodat dit geen belemmering vormt voor deelname;  In 2013 nieuwe opzet KPC-B in materiaal en uitvoering;  In 2013 KPC-H duidelijk positioneren als aanvullend op plaatselijke huwelijkscatechese;  Onderzoeken mogelijkheden om deze conferenties qua programma ook plaatselijk aan te bieden;  Onderzoek naar vergelijkbare initiatieven en op basis daarvan een nieuw programma uitwerken in 2014.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Realisatie Het organiseren van de genoemde conferenties en onderzoek te starten in het team in 2013. Beoogde resultaat  Vorming van jongeren op deze twee kruispunten in hun leven;  Jaarlijks 1x KPC-B en 2x KPC-H organiseren. Overzicht van de kosten  Twee keer per jaar KPC-H landelijk organiseren: 3000 euro per keer, dus totaal 6000 euro;  Een keer per jaar KPC-B (zonder bijdrage van de deelnemers): ca. 2000 euro;  De KPC-H en de materialen verder ontwikkelen: 6000 euro;  Implementeren KPC-H in 10 aangesloten plaatselijke gemeenten: ca. 12.500 euro. De totale kosten van dit project bedragen eenmalig 18.500 euro voor ontwikkeling en implementatie, daarnaast jaarlijks 8000 euro voor de conferenties.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 12. Oriëntatie huwelijkscatechese Toelichting Voor iedere stap in het leven volgen we een cursus of krijgen we onderwijs, bij het huwelijk niet. Vanuit de ervaring van Kruispuntconferenties huwelijk hebben we een basis gelegd die om verdere invulling vraagt. We willen ons (in samenwerking met de HHJO) oriënteren op het invullen van huwelijkscatechese. Doel en meerwaarde We willen onder predikanten een onderzoek doen naar de beschikbare en op dit moment gebruikte materialen, de behoefte peilen t.a.v. een huwelijkscatechesemethode en overgaan tot het ontwikkelen van een passend product. Realisatie In 2012 wordt er een enquête verstuurd onder predikanten. Op basis daarvan wordt erin 2013 gewerkt aan de uitvoering van dit project. Beoogde resultaat Inzicht hebben of huwelijkscatechese gegeven wordt en welke materialen gebruikt worden. Een passend product interkerkelijk kunnen aanbieden. Overzicht van de kosten Naar verwachting is voor dit project 10.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 13. Seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming Toelichting Deze thema’s vragen om een brede interkerkelijke bezinning. Onze doelgroep hierin is zowel jongeren als ouders, leidinggevenden en ambtsdragers. De verwarring onder jongeren op het gebied van seksuele ethiek en vragen over onder andere seksuele geaardheid en grenzen in relaties kunnen en mogen niet onbeantwoord blijven. Rondom huwelijk en gezinsvorming leven ook vele vragen over bijvoorbeeld gezinsvorming en vruchtbaarheid, verwachtingen van partners, echtscheiding, jonge ouders en opvoeding, en ook de huisgodsdienst. Doel en meerwaarde Bewustwording van de thematiek voor alle doelgroepen. Het geven van Bijbelse antwoorden op de vragen vanuit de doelgroepen. En handreiking bieden om gezamenlijk het gesprek aan te gaan tussen de doelgroepen. Tijdens dit project willen we kijken wat er al aanwezig is aan ‘goed’ materiaal zodat we niet opnieuw het wiel uitvinden en dit materiaal beschikbaar stellen. Realisatie Vanuit een stuurgroep zal er onderzoek plaatsvinden naar de huidige situatie op het terrein van deze drie thema’s in de breedte van de gereformeerde gezindte. Ook zal er een literatuurstudie (Bijbelse antwoorden) plaats vinden. Vervolgens zullen er praktische toepassingen voor alle doelgroepen ontwikkeld worden (zoeken naar middelen zoals o.a. website). Beoogde resultaat In 2014 kunnen de diverse doelgroepen de antwoorden op de meeste vragen vinden en zijn er materialen ontwikkeld om opvoeders handreikingen te bieden om het gesprek aan te gaan. Overzicht van de kosten Opstartfase (onderzoek, literatuurstudie en verkenning mogelijkheden) > 100.000 euro.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 14. Kruispuntconferentie huwelijks-APK Toelichting Jongeren die eerder de Kruispuntconferentie Huwelijk hebben gevolgd komen regelmatig met de vraag bij ons terug om herhaling van een dergelijke conferentie na ca. 5 jaar. De behoefte aan refreshment en verdieping van het huwelijksleven leeft breed. Stellen waarvan beide partners werken ontdekken vaak na verloop van jaren dat een huwelijk niet automatisch blijft zoals het was. In een relatie moet geïnvesteerd worden. Wij willen graag gehoor geven aan deze vragen en getrouwde stellen hiermee stimuleren om te investeren in hun huwelijksleven. De conferentie kan ook bezocht worden door stellen die de Kruispuntconferentie Huwelijk niet bezocht hebben. Doel en meerwaarde In de behoefte voorzien om jonge gehuwde stellen te helpen (opnieuw) te investeren in hun huwelijksleven, in een fase van hun huwelijksleven waar verandering is gekomen door bijvoorbeeld de geboorte van kinderen. Thema’s als geestelijke betrokkenheid op elkaar, communicatie (in het gezin), vruchtbaarheid en het huwelijksleven ‘beleven’ krijgen een duidelijke plaats in dit project. Realisatie In 2013 willen we een commissie starten die dit project zo mogelijk interkerkelijk gaat organiseren. Beoogde resultaat Een interkerkelijke conferentie naar het model van de huwelijksconferentie. De bedoeling is om dit eens per jaar te organiseren en dit — afhankelijk van de aanmeldingen — uit te bouwen naar twee keer per jaar. Overzicht van de kosten De kosten van dit project bedragen 3500 euro per conferentie.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 15. Geloof-waardig opvoeden Toelichting Ouders met kinderen boven de 12 jaar hebben net als bij jonge kinderen behoefte aan ondersteuning en uitwisseling van ervaringen bij de opvoeding. ‘Kleine kinderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen.’ We denken hierbij nadrukkelijk aan gezinnen zonder speciale zorgen, waar stabiliteit ‘gewoon’ is. Als jongerenorganisatie willen we ouders vanuit onze expertise handvatten bieden in de omgang met hun kinderen. Onder ouders heerst vaak grote handelingsverlegenheid. Doel en meerwaarde  Gezinnen ondersteuning bieden in het omgaan met structuur en regels binnen de (Bijbelse) opvoeding aan kinderen van 12 jaar en ouder;  Opvoedkundig inzicht in benadering van doelgroep;  Handreiking bieden op de opvoedkundige vragen die leven bij ouders met kinderen van 12 jaar en ouder. Realisatie We willen bestaand materiaal clusteren en toegankelijk maken en (multimediale) producten ontwikkelen waarin ondersteuning en handreiking wordt geboden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes binnen de gemeente ervaringen en ‘good practice’ met elkaar te delen. Beoogde resultaat Ouders en andere opvoeders toerusten om ‘geloofwaardig’ op te kunnen voeden. Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 15.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 16. Ontwikkeling methode gezinsbijbellezen Toelichting Jonge ouders vragen steeds meer om toerusting rondom de opvoeding, ook op het gebied van huisgodsdienst. Hoe kunnen we effectief samen Bijbellezen? Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen zich erbij betrokken voelen? Vragen die vooral bij jonge ouders leven, en waarvoor we hen een praktische methode willen bieden. Doel en meerwaarde Methode bieden op het gebied van huisgodsdienst rondom gezinsbijbellezen waarbij er een integratie is tussen de preek en de voorbede van de zondagse eredienst in het doordeweekse leven van het gezin. Realisatie In overleg met een uitgever een methode ontwikkelen die gezinsbijbellezen met betrokkenheid op de kerkelijke gemeente realiseert. Beoogde resultaat Een praktische methode gezinsbijbellezen, waarin vragen voor kinderen met verschillende leeftijden zijn opgenomen en waarin de preek, zondagse voorbede, etc. ge誰ntegreerd worden door de week. Overzicht van de kosten Voor dit project is naar schatting 10.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 17. Jonge ouders / gezinnen Toelichting Hoe voed je kinderen op? Hoe voed je kinderen Bijbels geestelijk op? Vragen die vooral bij jonge of aanstaande ouders leven. Er is sterk behoefte aan ondersteuning en uitwisseling van ervaringen bij de (geestelijke) opvoeding van hun kinderen. Er is niet zozeer sprake van onwil, maar vaker van ‘niet weten of kunnen’. Onderwijs/ondersteuning aan jonge of aanstaande ouders is wat ons voor ogen staat. We denken hierbij nadrukkelijk aan gezinnen zonder speciale zorgen, waar stabiliteit ‘gewoon’ is. Als jongerenorganisatie willen we ouders vanuit onze expertise handvatten bieden in de omgang met hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Doel en meerwaarde Met jonge ouders het ABC van Bijbels geestelijk opvoeden bespreken en praktische handreikingen en instructie geven. Realisatie We willen bestaand materiaal clusteren en toegankelijk maken en (multimediale) producten ontwikkelen waarin ondersteuning en handreiking wordt geboden. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes binnen de gemeente ervaringen en ‘good practice’ met elkaar te delen. Beoogde resultaat Vorming van jonge ouders in opvoeden, met gebruik van multimedia. Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 15.000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 18. Jonge kinderen Toelichting Het is heel belangrijk om binnen de kerkelijke gemeente jonge kinderen zo vroeg mogelijk te vormen (Psalm 78). Kinderen die van jongs af aan betrokken zijn op de gemeente — via crèche, kerkdienst, club, zondagsschool etc. — blijven deze gewoonte makkelijker vasthouden. Bovendien zijn de eerste 10-12 jaren van het leven de jaren waarin het meest (aan)geleerd wordt. Investeren in jonge kinderen is daarom van groot belang! Om dit werk te kunnen uitbreiden, is een verdieping van het -12 kinderwerk nodig. Doel en meerwaarde Verdieping van -12 kinderwerk door handvatten te genereren voor de plaatselijke gemeente om het kinderwerk beleidsmatig vorm te geven. Met name hoe kinderen direct en indirect bereikt kunnen worden. Kinderen hebben op de leeftijd 13/14 jaar vaak al hun keuzes gemaakt. Daarom moet er vóór die tijd kennisoverdracht zijn, (geloofs)beleving gedeeld zijn en moeten er sociale verbindingen gelegd zijn (o.a. binnen de gemeente). Realisatie In 2013 willen we een begin maken met de ontwikkeling van beleid om bij kinderen zo vroeg mogelijk verbinding te leggen met het leven van de gemeente en hiervoor materialen ontwikkelen. Beoogde resultaat  Beleidsmatige doordenking van kinderwerk doen en deze doordenking beschikbaar stellen voor en implementeren in de plaatselijke gemeente;  Ontwikkelen van materialen die de beleidsmatige doordenking ondersteunen en helpen deze doordenking eenvoudig en concreet uit te voeren (bijv. doormiddel van toerusting). Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 7500 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 19. Presentatieapparatuur Toelichting Het werk onder jongeren en hun opvoeders vraagt om professionaliteit. Voortschrijdende techniek op het gebied van media, maken dat we ons als organisatie moeten blijven ontwikkelen om bij te blijven en aan te kunnen sluiten bij de tijd waarin onze jongeren leven. Dit betekent dat, wanneer het gaat om presentatiemiddelen, het gebruik van beamers en laptops onvermijdelijk is. Steeds meer wordt er op de organisatie een beroep gedaan om een lezing of workshop te verzorgen. Van kerkenraadskamer tot jeugdhonk. Doel en meerwaarde Alle jeugdwerkadviseurs dienen goed uitgerust te zijn qua presentatiemiddelen om het land in te gaan. De huidige middelen moeten vervangbaar zijn na afloop van de afschrijvingstermijn of bij onverwachtse uitval. Het werk moet door kunnen blijven gaan. Realisatie Aan de hand van een vervangingsplan wordt in kaart gebracht wanneer welke kosten verwacht worden. Beoogde resultaat  Op korte termijn de aanschaf van drie nieuwe laptops (i.v.m. afschrijving huidig materiaal) en beamer met flexibel inzetbaar presentatiescherm;  Een vervangingsplan met reserveringsmiddelen. Overzicht van de kosten  Aanschaf van nieuwe apparatuur in 2013, eenmalig 3500 euro;  Reservering toekomstige aanschaf, jaarlijks 2000 euro.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 20. Mediaopvoeding in de gemeente Toelichting Als LCJ geven we lezingen, workshops en catecheselessen over sociale media. Het is van belang om deze up-to-date te houden. Hierbij werken wij samen met Mediawijzer. Tegelijkertijd is het ook nodig om onze vier doelgroepen heel bewust te leren hoe ze om kunnen gaan met muziek en films. Jongeren zien of horen veel geweld, porno/erotiek en vloeken en worden geconfronteerd met een onbijbelse leefwereld. Doel en meerwaarde Het is belangrijk dat onze doelgroepen leren heel bewust om te gaan met media in het algemeen en met muziek en beeld/film in het bijzonder. Realisatie We moeten up-to-date blijven van de laatste mediaontwikkelingen, zodat we jongeren, ouders, ambtsdragers en leidinggevenden bagage kunnen geven hoe hierover met elkaar in gesprek te gaan. Lezingen, workshops en andere vormen van informatieoverdracht worden hiervoor ingezet. Beoogde resultaat  De vier doelgroepen aanzetten tot zelfreflectie en bewustwording over mediagebruik;  Naast de producten over Sociale Media ook een productlijn neerzetten voor film en muziek;  Het aanreiken van praktische tips/tools om het gesprek tussen deze doelgroepen op een ‘geestelijke’ wijze aan te gaan. Overzicht van de kosten Voor de ontwikkeling van materialen en presentaties is 1500 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 21. Toerusting ambtsdragers Toelichting Bij dit project gaat het om het toerusten van ambtsdragers voor het contact met jongeren, ouders en leidinggevenden. Door middel van cursussen of workshops willen we ambtsdragers meer laten zien van de jeugdcultuur en van de vragen die er leven onder jongeren. We leven in een snel veranderende wereld waardoor het van belang is dat deze doelgroep op de hoogte is van de ontwikkelingen die plaatsvinden. We zien als organisatie een rol in de ondersteuning/toerusting van ambtsdragers. Doel en meerwaarde Bewustwording bij ambtsdragers creĂŤren van de cultuur waarin jongeren en ouders/ouderen leven. Op grond van die kennis geestelijk leiding geven aan die doelgroepen. Realisatie Ambtsdragers toerusten door bijvoorbeeld het aanbieden van lezingen, workshops, cursussen, materialen en kadervorming op maat. Persoonlijk contact is hierbij van groot belang. Beoogde resultaat Dat ambtsdragers zich ervan bewust zijn/worden in welke cultuur hun jongeren/ouderen leven. Hen leren het gesprek aan te gaan en geestelijk leiding te geven in een snel veranderende (digitale) omgeving. Overzicht van de kosten Voor dit project is jaarlijks 3000 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 22. Jongerenpastoraat Toelichting Jongeren hebben vragen. Ze zijn op zoek naar wie ze zelf zijn, naar wie God is en wat het concreet betekent om christen te zijn. Ze zijn op zoek naar antwoorden. Er is een grote diversiteit aan antwoorden die lang niet altijd Bijbels zijn. Daardoor ontstaat er veel verwarring en onzekerheid. Als LCJ investeren we momenteel 15 uur per week in jongerenpastoraat. Officieel is dit niet opgenomen in de taken van onze jeugdwerkadviseurs. Wel zien we er de noodzaak van in dat jongeren persoonlijke/pastorale antwoorden krijgen. Doel en meerwaarde Jongere krijgen Bijbelse antwoorden op de concrete vragen die er leven. Realisatie Binnen het team is er iemand die gemiddeld 2 dagen per week bezig is om vragen te beantwoorden die via de website, Twitter of andere kanalen binnenkomen. Beoogde resultaat  Veilige omgeving voor jongeren creëren om vragen te stellen;  Gefundeerde, Bijbelse, maar ook warme/pastorale antwoorden bieden. Overzicht van de kosten Twee dagen per week is per jaar ca. 15.000 euro.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 23. Jongeren en diaconaat Toelichting Voor veel jongeren zal het begrip ‘diaconaat’ niet veel meer betekenen dan ‘het werk dat diakenen doen’. We willen onder jongeren een stuk bewustwording creëren als het gaat om de vraag wat diaconaat inhoudt, zodat ze concreet betrokken worden bij diaconale projecten en oog en liefde krijgen voor hun naaste. Doel en meerwaarde Jongeren toerusten om op basis van het Evangelie goed te doen aan de wereld waarin ze leven. Realisatie Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij diaconale projecten te betrekken. Jaarlijks een bepaald thema ‘in the picture’ zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen. Beoogde resultaat  Bewustwording van wat diaconaat is;  Jongeren gaven en talenten laten inzetten in de gemeente en daarbuiten en daar een stukje voldoening in laten vinden;  Zorg en liefde voor de naaste. Overzicht van de kosten Naar verwachting is voor de bezinning en uitwerking 2500 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 24. Jongeren en evangelisatie Toelichting Omdat veel jongeren leven in een sterk geseculariseerde, onchristelijke wereld, is toerusting op het gebied van evangelisatie van groot belang. Rond het thema evangelisatie willen we regelmatig een bepaald thema of evangelisatieproject onder de aandacht brengen. Passend daarbij willen we (hiervoor) materiaal ontwikkelen, dat ook gedeeld kan worden via de website. Doel en meerwaarde Jongeren toerusten en concreet betrekken bij evangelisatie. Realisatie Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij evangelisatieprojecten te betrekken. Regelmatig een bepaald thema ‘in the picture’ zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen. Beoogde resultaat Bewustwording onder jongeren evangelisatie is en hoe je dat doet.

van

wat

Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 2500 euro nodig voor bezinning en uitwerking.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 25. Jongeren en zending Toelichting Zending? Niet voor alle jongeren is dit een vanzelfsprekende zaak. Wat verstaan we er onder? Wat kunnen ze er in betekenen? Om dit helder te maken willen we rond zending een bepaald thema ‘in the picture’ zetten. Daarbij willen we passend materiaal ontwikkelen om meer beeld te geven van het begrip ‘zending’. Dit materiaal kan ook gedeeld worden via de website. Doel en meerwaarde Jongeren toerusten en concreet betrekken bij zendingswerk. Realisatie Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij zendingsprojecten te betrekken. Regelmatig een bepaald thema in de picture zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen. Beoogde resultaat Bewustwording onder jongeren van wat zending is en welke rol ze daar zelf in kunnen hebben. Overzicht van de kosten Voor dit project is in totaal 2500 euro nodig voor bezinning en uitwerking.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Project 26. Jongeren en Israël Toelichting Bij onze jongeren willen we liefde voor Israël kweken en bewustwording van de beloften die God aan het volk heeft gegeven. Israël is het land waar onze Zaligmaker geboren is en waarvoor God nog beloften open heeft liggen. Doel en meerwaarde Jongeren toerusten en concreet betrekken bij het thema Israël. Realisatie Via netwerken willen we verantwoorde mogelijkheden bieden om jongeren bij Israël te betrekken. Regelmatig een bepaald thema in de picture zetten, materiaal ontwikkelen en via de website delen. Beoogde resultaat  Jongeren een Bijbelse visie op Israël als het volk van Gods beloften meegeven;  Bewustwording van de waarde van Israël voor de kerk van vandaag en van de (betekenis van de) beloften voor Israël die nog niet vervuld zijn. Overzicht van de kosten Naar verwachting is voor de bezinning en uitwerking 1500 euro nodig.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Overzicht projectkosten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Plaatselijk jeugdwerkoverleg (PJO) Ontwikkeling jeugdbeleid Onderzoek Onderzoek digitaal Bijbelstudiemateriaal Ontwikkeling materialen voor doeners Symposium Kadervorming Regionaal jeugdwerk Catechesemethoden ABC programma (God leren kennen) Kruispuntconferenties Oriëntatie huwelijkscatechese Seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming Kruispuntconferentie huwelijks-APK Geloof-waardig opvoeden Ontwikkeling methode gezinsbijbellezen Jonge ouders Jonge kinderen Presentatieapparatuur Mediaopvoeding in de gemeente Toerusting ambtsdragers Jongerenpastoraat Jongeren en diaconaat Jongeren en evangelisatie Jongeren en zending Jongeren en Israël

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

€ 35.000 + €17.000 € 96.000 € 60.000 € 9.000 € 7.500 + €15.000 € 12.500 € 10.000 € 1.500 € 17.500 € 30.000 € 18.500 € 10.000 € 100.000 (minimaal) € 3.500 € 15.000 € 10.000 € 15.000 € 7.500 € 3.500 € 1.500 € 3.000 € 15.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 1.500

@keesvanvianen @lcj


Om het hart van jongeren!

Wijze van doneren Wanneer een organisatie, bedrijf of particulier één of meerdere projecten wil ondersteunen, kan dat op de volgende manieren worden gedaan:  Geven via Doneermodule (iDEAL of machtiging);  Kwartaal, half- of jaarlijkse donatie (automatische incasso);  Geven via factuur LCJ;  Factuur door sturen naar de partij die de factuur voldoet en het vervolgens schenkt aan het LCJ. Geven via online doneermodule Het is mogelijk om een bepaald project te ondersteunen door naar www.lcj.nl/doneeronline te gaan. Hier tref je de mogelijkheid om het bewuste project te kiezen en via Ideal of machtiging te doneren. Kwartaal, halfjaarlijkse of jaarlijkse donatie Het is ook mogelijk om donaties voor langere termijn vast te leggen. Dit gaat via de abonnementen module van Afas. Een fondsenverstrekker geeft aan welk bedrag in welke termijnen in mindering gebracht mogen worden via automatische incasso. Dit wordt vervolgens consequent uitgevoerd, totdat de partij aangeeft dit project (om wat voor een reden dan ook) niet meer te willen steunen. Geven via factuur LCJ De mogelijkheid bestaat ook om een factuur uit te schrijven naar de desbetreffende fondsenverstrekker. Tot op heden werkt het LCJ nog niet met BTW. Bedrijven hebben bij een ‘bijzondere donatie’ de mogelijkheid deze mee te nemen in hun belastingaangifte, waardoor 50% van deze gift aftrekbaar wordt. Factuur doorsturen naar partij die de factuur voldoet Wanneer een fondsenverstrekker kiest voor een project waar onderliggende facturen aan hangen, is het mogelijk om deze facturen door de fondsenverstrekker te laten betalen, zodat hij deze middelen/diensten vervolgens schenkt aan het LCJ.

Landelijk Contact Jeugdwerk Bij de Waterschuur 19c, 2965 AN, Nieuwpoort www.lcj.nl | info@lcj.nl

@keesvanvianen @lcj


Projectenmap LCJ  

Overzicht en beschrijving van de projecten waaraan het LCJ in 2012-2017 wil werken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you