Page 1

Welkom thuis! Naam:

De boodschap ‘God wil bij mensen wonen’ voor mij in het kort op een rij.


EEN HUIS VOL BLIJDSCHAP EN VERDRIET

Om te onthouden: Zonder God ben je nergens echt thuis

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6 vers 23) De HEERE heeft de hemel en aarde gemaakt. Verdriet en pijn bestaan niet. Er wordt geleefd met God en naar Hem geluisterd. God heeft ook Adam en Eva gemaakt, de eerste mensen. Ze hebben de HEERE lief. Hun ‘huis’, het paradijs, is vol blijdschap. Maar op een dag wordt het een huis vol verdriet. Een slang komt naar Eva. Hij zegt tegen haar: ‘Als je de vruchten van die boom eet, zul je net als God zijn.’ Eva weet dat ze van alle bomen mag eten, maar van die ene boom niet. Maar als God worden…? Zo wijs en belangrijk…? Ze kijkt naar de boom en ziet dat de vruchten erg mooi zijn. Eva gelooft de slang. Ze pakt een vrucht en neemt een hap. Dan gaat ze naar Adam. Ook hij neemt een hap. Opeens verdwijnt de blijdschap en liefde in hun hart. Ze hebben zonde, verkeerde dingen, gedaan. Als straf mogen ze niet meer in het paradijs wonen. Maar God heeft Adam en Eva nog steeds lief, zelfs nu Hij boos is. Hij belooft in de Bijbel: ‘Ik ga het op een dag Zélf goedmaken. Er is verdriet gekomen, maar Ik zal zorgen voor nieuwe blijdschap, zodat jullie weer bij Mij kunnen horen.’ Hij overwon de slang, de duivel. Het kostte Hem wel het leven van Zijn Zoon, Jezus. Hij is gestorven voor de zonden in de wereld. Ken jij de Heere Jezus als jouw Redder? 2 | Welkom Thuis

> Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: Genesis 1, 2, 3 Mijn gebed: Heere God, wat heeft U alles mooi en goed geschapen. Ik dank U voor de schepping en dat U zo goed voor mij zorgt. Maak eens een wandeling door het bos en kijk eens om je heen wat God allemaal zo mooi heeft gemaakt; vogels, bomen, bloemen, kevertjes en ook jou!

Welkom Thuis | 3


KLEUR DE PLAAT MOOI IN!

4 | Welkom Echt vrij!Thuis

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN

Bron: VoorJou ProRege

Welkom Thuis | 5


EEN HUIS VOL VAN GODS ZORG

Om te onthouden: God wil bij jou wonen en voor je zorgen.

Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden. (Psalm 55 vers 23a)

In Israël woont een vrouw, samen met haar twee zonen. Ze heeft nog maar een klein beetje olie om eten mee te maken. Ook is er een meneer van wie ze geld heeft geleend en dat moet terug. Maar ze heeft geen geld. Deze vrouw heeft de Heere God lief. Ze weet dat Hij voor haar zorgt.

> Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: 2 Koningen 4 vers 1-7 Mijn gebed: Heere, U zorgt voor alle dingen. U weet wat ik nodig heb. Ik dank U voor alles wat U geeft, iedere dag weer. Leer de Bijbeltekst (Psalm 55 vers 23a) uit je hoofd, zodat je niet vergeet dat God voor je zorgt!

Ze gaat naar de profeet Elisa. Een profeet is iemand die andere mensen over de Heere vertelt. Ze vertelt alles tegen hem. Elisa geeft een opdracht: ‘Verzamel heel veel kruiken en vul die met olie.’ Thuis stuurt de vrouw haar zonen naar de buren om zoveel mogelijk kruiken te verzamelen. Het huis wordt steeds voller. De vrouw pakt het kruikje met olie dat ze nog heeft en giet een lege kruik vol. De olie raakt niet op! Alle kruiken die ze verzameld hebben, kan ze vullen met het ene kruikje olie dat ze nog had. Wat een wonder! Ja, zo is God. Hij zorgt. Nu kan de vrouw alle kruiken met olie verkopen. Zo kan ze haar schulden afbetalen. Ze houdt zelfs nog geld over. Haar huis is vol van Gods zorg! Ook al is er verdriet gekomen op aarde, God wil bij je wonen en voor je zorgen. Hij wil je geven wat het beste voor jou is.

6 | Welkom Thuis

Welkom Thuis | 7


KLEUR DE PLAAT MOOI IN!

8 | Welkom Echt vrij!Thuis

Maak hier een GEZELLIG HUIS van! Schrijf op de deur: God wil bij jou wonen en voor je zorgen.

Welkom Thuis | 9


EEN HUIS VOL VERGEVING

Om te onthouden: De Heere Jezus kan en wil je vergeven.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16) Daar gaat een vrouw op weg met een kruikje met hele dure, kostbare zalf. Ze gaat naar het huis van Simon. Ze weet dat de Heere Jezus in het huis van Simon is. Ze heeft verkeerde dingen, zonden, gedaan in haar leven. Ze heeft gehoord van Jezus en gelooft dat Hij de Zoon van God is! Hij is heel anders dan andere mensen. Ze wil stoppen met de verkeerde dingen die ze doet. Ze wil doen wat God van haar vraagt. Dat liet de Heilige Geest haar zien. Ze weet zeker; Hij zal me niet wegsturen als ik naar Hem toe ga. Ze loopt het huis binnen. Daar staat ze, achter Jezus. Ze huilt, omdat ze verdriet heeft over haar zonden. Tranen druppen op Zijn voeten. Met haar haren droogt ze Zijn voeten af. Vol liefde! Wat houdt ze van Hem. Ze kust Zijn voeten. Dan pakt ze haar kruikje zalf. Ze giet de heerlijk ruikende zalf over Zijn voeten. Jezus ziet het en zegt tegen de vrouw: ‘Uw zonden zijn u vergeven!’ Wat een wonder! Het huis is een huis vol vergeving. Het hart van de vrouw stroomt over vol liefde voor de Heere Jezus. En jouw hart? Zie jij je zonden? Heb jij de Heere lief? Ook jouw zonden kan en wil Hij vergeven.

10 | Welkom Thuis

> Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: Lukas 7 vers 36-50 Mijn gebed: Heere Jezus, ik leg mijn zonden voor U neer. U kan en wil ook mij vergeving schenken. Heb jij de Heere al lief? Schrijf de Bijbeltekst (Johannes 3 vers 16) eens op een papiertje en lees hem elke dag voor je gaat slapen, zodat je niet vergeet wat God aan jou wil geven

Welkom Thuis | 11


KLEUR HET KRUIKJE MOOI IN

MAAK EEN HARTJESHANGER

• Nodig: - Wit papier - Stiften - Schaar - Perforator - Touw

• Werkwijze: - Trek het hartje op deze bladzijde over op het witte papier en knip het uit. - Kleur het hartje mooi in. - Schrijf op het hartje: Bewaar Gods woorden in je hart. - Maak met een perforator een gaatje in het hart en rijg er een stukje touw doorheen. - Hang het hart ergens op, zodat je de belangrijke boodschap niet meer vergeet!

12 | Welkom Thuis

Welkom Thuis | 13


EEN HUIS VOL GEBED Om te onthouden: De Heilige Geest wil in jouw hart wonen. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. (Johannes 14 vers 16) Petrus en Johannes vertellen overal wie Jezus is. Opeens pakken een paar mannen Petrus en Johannes beet. Ze moeten de gevangenis in! Daar kunnen ze niet meer over Jezus praten. Petrus en Johannes hebben de opdracht gekregen om over Jezus te vertellen. Over alles wat Hij heeft gedaan toen Hij op aarde was. Nu is Hij niet meer op aarde, maar in de hemel.

> Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: Handelingen 4 vers 1-31 Mijn gebed: Heere God, ik wil graag dat anderen ook van U horen en U liefhebben. Geef de Heilige Geest in mijn hart, zodat ik anderen van U kan vertellen. In sommige landen mogen mensen niet over de Heere horen en vertellen. Je kunt voor hen bidden of God hen wil helpen, zodat ze toch van Hem mogen horen.

Vanuit de hemel heeft God de Heilige Geest naar de aarde gestuurd. De Heilige Geest is ook God. Hij woont in het hart van Petrus en Johannes en helpt hen om overal over de Heere te vertellen. Ze kunnen daarom niet zwijgen! De volgende dag staan ze in een zaal met mannen. Petrus vertelt over de Heere Jezus en de wonderen die Hij doet. Het wordt hen verboden om nog meer te vertellen. Toch blijven Petrus en Johannes spreken. Ze bidden of God bij hen wil zijn, zodat ze over Hem kunnen blijven vertellen. God verhoort hun gebed. De Heilige Geest helpt hen. Ze kunnen daarom niet ophouden om anderen te vertellen over de Heere. Vertel jij anderen ook wel eens over de Heere? Daar heb jij de Heilige Geest voor nodig. Die wil de Heere je geven.

14 | Welkom Thuis

Welkom Thuis | 15


KLEUR DE TEKST MOOI IN

Er is niets te klein

en ook niets

te groot om er mee

GEBEDSLIJSTJE

Petrus en Johannes baden tot God en dankten Hem. Waarvoor en voor wie kun jij bidden/danken? Schrijf het eens op dit lijstje en leg het naast je bed. Zo kun je het er steeds bij pakken om God te bidden en te danken voor je gaat slapen.

Hiervoor wil ik bidden:

Hiervoor wil ik da nken:

naar de

Heere Jezus te gaan

16 | Welkom Thuis

Welkom Thuis | 17


EEN HUIS VOL FEEST

Om te onthouden: God nodigt je uit om voor altijd bij Hem te wonen.

In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. (Johannes 14 vers 2) Op een dag zegt de jongste zoon tegen zijn vader: ‘Ik wil de erfenis hebben.’ Hij krijgt het geld en gaat weg bij zijn vader. Hij doet alles waar hij zin in heeft. Na een poosje is zijn geld op. Gelukkig mag hij bij iemand werken door op de varkens te passen. Hij heeft zo’n honger en zou zo graag wat van hun voer eten. Hij denkt aan thuis. Zou hij terug kunnen gaan? Hij gaat. Zijn vader staat al op de uitkijk en rent snel naar hem toe. Hij omhelst en kust hem. Zijn zoon is terug! Dan begint de zoon te spreken: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen God en u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.’ Maar zijn vader is zo blij dat hij weer thuis is! Hij roept alle knechten en zegt: ‘Haal het beste kleed en geef hem een ring en sandalen. Laten we eten en vrolijk zijn! Mijn zoon was verloren, maar hij is weer gevonden!’ Het huis is vol feest. Zoals deze zoon teruggekeerd is naar zijn vader, moeten ook wij terugkeren naar God. Heb jij dat al gedaan? Heb je gezien dat je anders verloren gaat en dat alleen de Heere je redden kan? Bij Hem zijn is het allerbelangrijkste! Zelfs de grootste zondaar mag bij God terugkomen! Als je in de Heere God gelooft mag jij straks ook bij Hem wonen. In de hemel. Daar is het feest als iemand gelooft in de Heere Jezus en zo terugkomt bij God de Vader. 18 | Welkom Thuis

> Dit verhaal kun je lezen in de Bijbel: Lukas 15 vers 11-32 Mijn gebed: Heere, wees ook mijn Vader. Dank U dat ik altijd bij U welkom ben. Laat mij tot U terugkeren, zodat ik altijd bij U mag wonen. Misschien ken je wel en mooi lied over de Heere dat je kunt zingen. Van zingen kun je heel blij worden in je hart!

Welkom Thuis | 19


KLEUR DE PLAAT MOOI IN

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN

Bron: www.gkvapeldoornzuid.nl

Bron: VoorJou ProRege

20 | Welkom Op reis Echt vrij!Thuis

Welkom Op Thuis reis | 21


Plak hier eigen (extra) informatie voor het kind

22 | Welkom Thuis

Plak hier eigen (extra) informatie voor het kind

Platen afkomstig van: www.freebibleimages.com

Op reis | 23


Meegeefboekje Welkom thuis  

Het meegeefboekje is een boekje wat uitgedeeld kan worden aan de kinderen aan het einde van een VakantieBijbelWeek of de kinder(evangelisati...

Meegeefboekje Welkom thuis  

Het meegeefboekje is een boekje wat uitgedeeld kan worden aan de kinderen aan het einde van een VakantieBijbelWeek of de kinder(evangelisati...

Advertisement