Page 1

KATALOGAS|CATALOGUE 2011 02 25 | 12:00


Turinys | Contents Organizatorių žodis |................................................................................................. 3 A Word from the Organizers....................................................................................... 3 Stendų išdėstymas | ................................................................................................. 4 Exposition plan......................................................................................................... 4 Įmonės | ................................................................................................................. 5 Companies .............................................................................................................. 5 JAUNIMO DARBO CENTRAS........................................................................................ 6 ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS.......................................................................... 7 ADDUS .................................................................................................................... 8 PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS ................................................................................... 9 EURODESK LIETUVA ............................................................................................... 10 DnB NORD BANKAS ................................................................................................ 11 VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ ..................................................................................... 12 AMBERTON HOTELS ................................................................................................ 13 MARS LIETUVA ....................................................................................................... 14 VIČIŪNŲ GRUPĖ ..................................................................................................... 15 RIMI LIETUVA ........................................................................................................ 16 VPA LOGISTICS ...................................................................................................... 17 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL .............................................................................. 18 M CAPITAL............................................................................................................. 19 JOB TRUST ............................................................................................................ 20 ZIP TRAVEL ........................................................................................................... 21 BUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL ................................................................... 22 PAGALBOS MOTERIMS LINIJA .................................................................................. 23 METROPOLIO VERTIMAI .......................................................................................... 24 KLAIPĖDOS AVMI ................................................................................................... 25 Jauni verslininkai|................................................................................................... 26 Young Entrepreneurs .............................................................................................. 26 VELOBLIC-kurjerių tarnyba ...................................................................................... 27 JAUNUOLIAI LT ...................................................................................................... 28 ART SOAPWORKS ................................................................................................... 29

2


Organizatorių žodis | A Word from the Organizers LCC tarptautiniame universitete daugelį metų rengiama Karjeros ir verslumo mugė jau tapo puikiu tramplinu į sėkmingą karjerą ne vienam šimtui jaunuolių. Kaip ir ankstesniais metais, šiemet vasario 25 dieną nuo 12 iki 14 valandos Michealsen centre (Kretingos g. 36) vyksiančiame renginyje studentai ir būsimieji verslininkai turės galimybę gauti visą reikiamą informaciją tiek apie praktikos bei vasaros darbo galimybes, tiek apie rimtesnės karjeros perspektyvas, tiek apie nuosavo verslo pradžią. Būtent pastariesiems mugės organizatoriai, siekiantys suburti visus Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentus, bus skiriamas ypatingas dėmesys – verslus jaunimas išgirs patarimų iš kitų jaunų verslininkų ir sužinos apie būdus sėkmingai pradėti verslą, o galbūt net surasti partnerius. Dalyvaudami karjerai skirtuose renginiuose, studentai gerokai padidina savo konkurencinį pranašumą darbo rinkoje ir praplečia įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir Europoje. Karjeros ir verslumo mugės organizatoriai įsitikinę, kad tokio pobūdžio renginiai svarbūs ne tik paskutiniųjų kursų studentams, kurie jau rimtai mąsto apie įsidarbinimą, bet ir pradiniuose aukštųjų mokyklų kursuose studijuojantiems jaunuoliams. Jiems tokių renginių metu darbdavių suteikta informacija padeda pasirinkti studijų specializaciją, laiku pasirūpinti reikalinga praktine patirtimi ir kryptingai planuoti savo karjerą. Mugės rengėjai ragina studentus pasiruošti dalyvavimui renginyje – kuo daugiau sužinoti apie juos dominančias dalyvaujančias įmones, peržiūrėti ir atspausdinti šūsnį savo gyvenimo aprašymų ir prisiminti, kurių įmonių atstovams juos įteikė, paprašyti jų vizitinių kortelių, nes būtent šie kontaktai gali būti lemiami. Be to, sako organizatoriai, reikėtų iš anksto apmąstyti klausimus, kuriuos mugės lankytojai norėtų užduoti dalyvaujančių organizacijų atstovams, o taip pat tinkamai apsirengti ir spinduliuoti gera nuotaika. Visa tai prisidės prie teigiamo pirmojo įspūdžio sudarymo ir kas žino – gal nulems sėkmingą karjeros pradžią, nes įmonės mugėje dažnai ieško perspektyvių praktikantų ir būsimųjų darbuotojų. Karjeros ir verslumo mugė vykdoma pagal LATLIT projektą ENTERBANK, kurio vadovaujantis partneris yra Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra, o partneriai – “Ventspilis Digital Centre” ir LCC tarptautinis universitetas. Renginio puslapis www.lcc.lt/kvm Mugę organizuoja LCC tarptautinio universiteto Karjeros centras. Klausimai ir pasiūlymai el. paštu cdc@lcc.lt Career and Business Fair which has been held in LCC International University for many years became a great jump towards a successful career for many young people. This year on February 25th from 12 to 14 o‟clock in Michealsen centre (Kretingos str. 36) students and potential entrepreneurs will have an opportunity to get all the necessary information about practicum, summer jobs, as well as future career perspectives and advise on how to start your own business. The organizers of the fair, who try to gather all students of Klaipeda from higher education institutions, put special emphasis on those who are thinking of starting their own business. Entrepreneurial youth will be able to get advice from other young entrepreneurs about successful ways of starting a new business as well as finding partners. Participation in career related events gives a competitive advantage for students in job market as well increases their employability in Lithuania and Europe. The organizers of Career and Business Fair believe that career related events are important not only for graduating students, who are seriously considering employment opportunities, but also for those who are still in their first, second or third year of studies. After the face-to-face interaction with employers, students can choose a specific field of studies as well as ensure necessary work experience and plan their career more purposefully. Career and Business Fair organizers encourage students to come prepared to the event – research the participating companies, revise and print a bunch of CV and try to remember which companies you gave them to; ask for business cards, because these contacts might be vital for the future. Furthermore, it is advised to think about the possible questions for companies that will be participating at the fair as well as to dress up properly and be equipped with a smile and good mood. Good first impression might lead to promising future career because companies in the Career and Business Fair look for perspective interns and future employees. Career and Business Fair is being implemented by LATLIT project ENTERBANK, where Klaipėda economic development agency is the leading partner, “Ventspilis Digital Centre” and LCC International University are partners. Event website www.lcc.lt/cbf The Fair is organized by LCC International University Career Development Center. Questions and enquiries should be addressed to cdc@lcc.lt

3


Stendų išdėstymas | Exposition plan

4


Įmonės | Companies

5


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Indrė Vaitiekutytė Jaunimo užimtumo poskyrio vyr. Specialistė/Specialist in Youth intergatrion department Tel.:+370 46 31 01 43 Indre.Vaitiekutyte@ldb.lt http://www.ldb.lt/TDB/Kl aipeda/Apie/Puslapiai/Ja unimo_darbo_centras.as px

JAUNIMO DARBO CENTRAS Tai valstybinė institucija, darbo biržos padalinys, padedantis jaunimui susiorientuoti socialinėje aplinkoje, sudaranti sąlygas greičiau integruotis į darbo rinką, savarankiškai spręsti savo užimtumo problemas, glaudžiai bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis, kitais socialiniais partneriais, norinčiais ir galinčiais įtakoti jaunimo užimtumo didinimą. It is a public institution, a division of Lithuanian Labor Exchange department. It provides support for young people in social environment, facilitates faster integration into the labor market and helps to solve problems related to employment. In close cooperation with youth organizations and other social partners, helps positively influence the youth employment. Jaunimo darbo centro lankytojai: Jaunimas iki 25 metų; Moksleiviai; Studentai; Jaunimo, kitų nevyriausybinių organizacijų nariai; Mokymo įstaigų darbuotojai; Darbdaviai. Jaunimo darbo centro paslaugomis gali naudotis ir kiti lankytojai. Youth Job Center visitors: Young people under 25 years High school pupils Students Youth and other non-governmental organizations Educational institutions Employers Youth Job Center services are available to other visitors as well

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

6

Visų specialybių | All programs

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Indrė Baltraitytė Komunikacijos skyriaus vadovė | Communications office manager Tel.: + 370 524971 41 Fax.: +370 5249 71 37 Indre.Baltraityte@smpf.lt

www.smpf.lt

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) – Lietuvos agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą bei kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Šiuo metu Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mosklo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms. Education Exchanges Support Foundation is a Lithuanian national agency responsible for implementing EU Lifelong Learning Program plus a number of other EU and national programs and projects within the field of education and training. At the moment, EESF administrates more than 50 activities, that are relevent not only for students, but also for older people, kindergardens or schoolds, as well as higher education institutions or any other institutions that are related to education.

Programos ir projektai, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas: Mokymosi visą gyvenimą programos: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Skersinė programa, Jean Monnet programa; Euroguidance - profesinis orientavimas; Europass – bendrosios Europos priemones pristatyti įgūdžius ir kvalifikaciją; Erasmus Mundus - jungtinės magistrantūros programos ir mobilumas; Tempus - švietimo reformos partnerinėse šalyse; Bolonijos procesas - informacija apie bendrą mokslo erdvę Europoje; Akademiniai mainai - valstybinės stipendijos studentams ir mokslininkams pagal dvišales sutartis; Nordplus - Nordplus Junior, Nordplus Adult, Nordplus aukštojo mokslo, Nordplus Horizonta Programmes and projects managed by Education Exchanges Support Foundation: Lifelong Learning programme: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Transversal programme, Jean Monnet programme; Euroguidance - vocational guidance; Europass - common tools in Europe to present skills and qualifications; Erasmus Mundus - joint master degree and mobility; Tempus - Educational reform development in the partner countries; Bolonia process - information about common Education area in Europe; Academic exchanges - state scholarships for students and researchers based on bilateral agreements; NordPlus - Nordplus Junior, Nordplus Adult, Nordplus Higher Education, Nordplus Horizonta Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Visų specialybių | All programs

Studentai priimami atlikti praktiką atsižvelgiant į tų metų Fonde esančius poreikius bei galimybes. Praktikai Fonde atlikti priimami Profesinių mokyklų moksleiviai, Kolegijų, Universitetų pagrindinių studijų studentai ir magistrantai, jei praktika yra numatyta jų studijų programoje, o praktikos tikslas ir uždaviniai atitinka Fondo poreikius bei galimybes. Daugiau info: http://www.smpf.lt/index.php?id=605 Students are accepted to practicums taking into account the needs and opportunities of the Fund. The Fund accepts undergraduate and postgraduate students from professional schools, colleges, universities if practicum is the part of their program of study and practicum aims and objectives meet the needs and opportunities of the Fund. More info: http://www.smpf.lt/index.php?id=605

7


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jurgita Morkūnienė Direktorė/Director Tel.: +370 5 2612561 Mob.: 865599440 info@addus.lt www.addus.lt

ADDUS Nuo 2004 m. bendrovė "Addus" organizuoja darbinės praktikos programas Didžiojoje Britanijoje (viešbučiuose; oro uostų kavinėse; žemės ūkyje; fabrikuose) ir kalbų kursus užsienyje. Komanda yra jauna, turinti potencialą tobulinti siūlomas programas ir ieškoti naujų galimybių Lietuvos jaunimui padirbėti užsienyje. Profesionalumas, ilgalaikis bendradarbiavimas ir besąlygiška ištikimybė kliento interesams - tai vertybės, kurios vienija bendrovės partnerius ir darbuotojus. Since 2004 Addus organizes work programs in Great Britain (hotels, cafés, airports, agriculture, factories) and language courses abroad. The team is young, has the potential to improve programs and to explore new opportunities for Lithuanian youth to work abroad. Professionalism, long-term cooperation and unconditional loyalty to the client's interests are the values that bring together the company's partners and employees.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Visų specialybių | All programs

Norint įsidarbinti viešbučiuose aptarnaujančio personalo pozicijose pagrindinis reikalavimas – šnekamosios anglų kalbos mokėjimas, darbo patirtis šioje srityje nėra būtina. Norint dirbti žemės ūkyje ar fabrikuose pagrindinis reikalavimas – gera fizinė forma, pakanka anglų kalbos pagrindų. If you want to be employed in customer service industry, the main requirement is good English language skills, work experience is not required. For agricultural jobs good physical form is needed and basics of English language.

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Didžiojoje Britanijoje, įvairiuose miestuose (dažniausiai mažesniuose miesteliuose, ne didmiesčiuose) United Kingdom,vairous cities, more often in smaller towns.

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Ne No

8


Kontaktinis asmuo/ Contact person: PLC informacinis biuras Klaipėdoje LWC information center in Klaipeda Tel.: +370 46 390 784, Mob.tel.: +370 61540794 klaipeda@lwc.lt www.lwc.lt

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS Pasaulio Lietuvių Centro misija - Lietuvos tarptautinių ryšių stiprinimas, Lietuvos bei kitų pasaulio tautų tarpusavio supratimo ir taikaus bendradarbiavimo skatinimas. Vienas iš pagrindinių PLC tikslų – suteikti Lietuvos studentams ir jaunimui kuo daugiau galimybių pabuvoti užsienio šalyse, pažinti jų kultūros ir darbo tradicijas, lavinti užsienio kalbą, įgyti žinių ir patirties sėkmingam išsilavinimui bei karjerai. Lithuanians‟ World Center‟s Mission -the preservation and development of Lithuanian national culture. The improvement of mutual understanding and peaceful cooperation between Lithuania and other nations. Lithuanians‟ World Center devotes a significant attention to programs for all students studying in Lithuania and youth to provide opportunities for them to get work experience abroad, improve foreign languages, gain necessary experience for successful career.

Visų specialybių | All programs Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

9

Mokėti anglų kalbą Kiti reikalavimai – priklauso nuo programos Know English language Other requirements depend on specific program. Programos | Programs: JAV/USA („Work and Travel USA“, „Internship USA“, „Training USA“), D.Britanija/UK Kanada/Canada Graikija/Greece Ispanija/Spain Italija/Italy Ne No


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Evaldas Rupkus Eurodesk Lietuva vadovas Tel./faks. +370 5 279 10 14 evaldas@lijot.lt www.eurodesk.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

EURODESK LIETUVA Eurodesk Lietuva yra jaunimo informacijos tinklas, teikiantis aukštos kokybės informaciją ir patarimus jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie mobilumą (studijas, stažuotes, darbą, savanorystę, keliones) Europoje bei jaunimo iniciatyvų finansavimo galimybes. Eurodesk tinklas teikia informaciją apie įsidarbinimą ES šalyse bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse, Turkijoje ir Šveicarijoje. Eurodesk Lithuania is a youth information network that provides highquality information and advice for young people and organizations, that work with young people on mobility (studies, internships, work, volunteering, travel) in Europe as well as other youth initiatives and funding opportunities. Eurodesk networks provides information on employment in EU states and EEA members, Turkey and Switzerland.

Visų specialybių | All programs

Vilniaus biure galima atlikti stažuotes tokiems specialistams: Vertėjams (anglų-lietuvių) ES teikiamų galimybių ir informacijos, rinkodaros ir komunikacijos specialistams Vilnius Office can offer internships For translators (English-Lithuanian) Specialists in information and communication on EU opportunities

10


Kontaktinis asmuo/ Contact person:

DnB NORD BANKAS

Personalo Valdymo Departamento specialistė /HR Department specialist Miglė Krasauskaitė Tel.: +370 5 2393720 Fax: +370 5 2393478 migle.kranauskaite@ dnbnord.lt

AB DnB NORD bankas yra dinamiškos ir patikimos tarptautinės DnB NORD bankų grupės narys. Tai universalus komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams ir yra vienas didžiausių skolintojų savivaldybėms ir apdirbamajai pramonei. DnB Nord banke šiuo metu dirba daugiau kaip 1 200 žmonių. Tai organizacija, kurioje skatinamas ir apdovanojamas atsakingas požiūris į darbą ir iniciatyvumas, o abipusė bendradarbiavimo nauda pasiekiama tik pasitikėjimu ir supratimu. Čia įvertinamos kiekvieno darbuotojo idėjos ir indėlis į visos įmonės veiklą. Šiuolaikiškais principais paremtas vadovavimas padeda kurti pozityvią, į tikslų siekimą ir kokybišką klientų aptarnavimą orientuotą darbo kultūrą, užtikrina efektyvų darbuotojų informavimą visais aktualiais klausimais.

www.dnbnord.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

DnB NORD is a bank that belongs to a dynamic and reliable international DnB NORD banking group. It is a universal commercial bank providing a full range of banking services to private and business customers. It is one of the largest lenders for municipalities and the manufacturing industry. At this time there are more than 1 200 employees working in DnB Nord bank. This is an organization where responsible attitude towards work and initiative is encouraged and rewarded. Mutual collaboration is reached only through trust and understanding. In this organization all the ideas and contribution of each employee are valued. The management of DnB Nord is based on modern principles which help to create a positive work culture, oriented towards achieving goals and providing quality customer service, and it makes sure that all the employees are effectively informed about all the relevant issues.

Bankininkystė/Banking Draudimo vadyba/Insurance management Ekonomika/Economics Finansai/Finance Pardavimų vadyba/Sales Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Verslo vadyba/ Business Administration/management

Išsilavinimas vadybos, finansų ar ekonomikos srityse Puikūs bendravimo įgūdžiai Noras dirbti AKTYVIŲ pardavimų srityje Geros anglų, rusų kalbos žinios/ Aktyvumas, pozityvumas, iniciatyva, orientacija į rezultatus Privalumas: sėkminga darbo su grynais pinigais patartis / Education in the area of management, finance and economics Outstanding communication skills Desire to work in the field of active sales Good English and Russian language skills Initiative, positive, active and result-oriented Advantage: experience in handling cash operations

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Visoje Lietuvoje Around Lithuania

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

AB DnB NORD bankas organizuoja praktikantų programas nuo 2003 metų. Du kartus per metus – nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos ir nuo vasario 1 iki balandžio 30 dienos mes priimame studentus į banko departamentus bei skyrius visoje Lietuvoje. DnB NORD Bank has internship programs since 2003 for two times a year: from June 1 until August 31 and from February 1st until April 30th. Students are accepted to bank departments all around Lithuania.

11


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Rita Stankevičienė Personalo direktorė | HR Director Tel.+370 46 469433, Fax.+370 46469595 rita.stankeviciene@medi ena.lt www.mediena.lt

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ VMG Lietuvoje ir Rytų Europoje investuoja į medienos pramonės įmones ir su šiuo sektoriumi susijusias gretutines veiklas: energijos gamybą bei krovinių transportavimo paslaugas. Šiuo metu VMG valdo 7 įmones, gaminančias medienos drožlių plokštę, apdailintą medienos drožlių plokštę, faneros gaminius, ąžuolo ruošinius, baldus iš plokštės bei ąžuolo, impregnuotą plėvelę. In Lithuania and Eastern Europe VMG is investing in the timber industry and other activities related to this sector: energy production and freight services. VMG is currently managing 7 companies producing particle board, melamine faced particle board, plywood products, oak lamellas and panels, furniture from oak, and melamine impregnated film.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Chemijos inžinerija/Chemical engineering Ekologija ir aplinkotyra/Ecology and Environmental Studies Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/manageme

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Aukštasis išsilavinimas Puikios anglų ir rusų kalbų žinios Kompiuterinis raštingumas

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

12

Bachelor„s Degree Excellent English and Russian lang. Skills Computer literacy Lietuva( Klaipėda, Kazlų Rūda, Plikiai), Baltarusija( Mogiliovas), Ukraina Lithuania (Klaipeda, Kazlu Ruda, Plikiai), Belorussia (Mogiliovo), Ukraine

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Lina Poviliunė Personalo vadovė/ HR director Mob.tel: +370 612 12921 Tel.: +370 46 404372 personalas@klaipedahotel.lt

AMBERTON HOTELS 4-žvaigždučių viešbučiai su restoranais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Four star hotels with restaurants in Vilnius, Kaunas and Klaipeda.

www.ambertonhotels.com

Anglų kalba/English language Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inžinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

13

Tiesiogiai klientus aptarnaujantiems darbuotojams | For customer service positions: Orientacija į klientą | Client orientation Pozityvumas/lankstumas/sąžiningumas | Positive attitude/flexibility/integrity Puiki anglų kalba ir geros antros užsienio kalbos žinios | Excellent English knowledge and good knowledge of other foreign languages Aktyvaus klausymo įgūdžiai | Active listening skills Gebėjimas atlikti keletą užduočių vienu metu | Multi-tasking Vadovams/For management positions: Orientacija į rezultatą | Result orientation Koučingo įgūdžiai ir darbuotojų ugdymas |Coaching skills „Out of the box“ mąstymas| „Out of the box“ thinking Sėkminga darbo patirtis svetingumo industrijoje| Successful work experience in hospitality industry Vilnius, Kaunas, Klaipėda Lithuania/Lietuva

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Petras Šikšnelis Personalo administravimo ir atrankų koordinatorius / HR recriutment coordinator Tel.: +370 46 394928 Tel.: +370 46 394909 Email: petras.siksnelis@eu.effem.co m http://rd.mars.com/Lithuania

MARS LIETUVA UAB „Mars Lietuva“– tarptautinės, vienos didžiausių šeimos valdomų kompanijų pasaulyje, korporacijos „Mars, Incorporated“ antrinė įmonė, veikianti Lietuvoje nuo 1993-iųjų. Bendrovė turi maisto gyvūnams augintiniams gamyklą Gargžduose ir pardavimų bei rinkodaros padalinį Vilniuje. Remdamiesi penkiais bendrovės „Mars“ principais – kokybe, atsakomybe, bendradarbiavimu, efektyvumu ir nepriklausomumu – įmonės darbuotojai dirba kaip vieninga, motyvuota, darniai veikianti komanda. Darbuotojai jaučiasi visaverčiais bendrovės nariais, galinčiais atvirai teikti savo idėjas ir pageidavimus, noriai dalyvauja bendrovės veiklos tobulinime. Per metus gamykloje pagaminama virš 80 tūkst. tonų „Pedigree“, „Whiskas“, „Exelcat“, „Kitekat“, „Sheba“ ir „Cesar“ prekių ženklais pažymėtos produkcijos gyvūnams augintiniams, tiekiamos į daugiau kaip dvidešimt Europos šalių. „Mars Lietuva“ – šokoladinių batonėlių ir produktų gyvūnams augintiniams rinkos lyderė Lietuvoje. JSC Mars Lithuania has been operating in Lithuania since the 1993's. It is a subsidiary of the international and one of the largest family owned corporations, Mars, Incorporated. The company has a pet food factory in Gargždai and Sales and marketing department in Vilnius. Mars follows 5 basic principles - quality, responsibility, cooperation, efficiency and independence - company's employees work as a unified, motivated, harmonious functioning team. Employees are considered to be members of the company who can share their ideas and wishes and fully reengage in company's improvement. Every year the factory produces over 80 thousand tons of “Pedigree”, “Whiskas”, “Exelcat”, “Kitekat”, “Sheba" and “Cesar” pet food trademarks that is delivered to more than 20 European countries. Mars Lithuania is Lithuanian market leader in chocolate bars and pet products sales.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

14

Anglų kalba/English language Aplinkos inžinerija/Environmental Engineering Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Chemijos inžinerija/Chemical engineering Ekologija ir aplinkotyra/Ecology and Environmental Studies Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatikos inžinerija/Informatics engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas/Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inžinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales management Prekybos vadyba/Trade management Rinkodaros vadyba/Marketing management Tarptautinio verslo vadyba/International business management Verslo komunikacijos vadyba/Business communication management Verslo vadyba/Business administration/management Vežimo kelių transportu technologija/Technology of conveyance by the road transport Viešasis administravimas/Public Administration Jei Jūs | If you are : Aistringai siekiate nustatytų tikslų | passionately seeking to meet goals Sugebate efektyviai dirbti dinamiškoje aplinkoje | Able to work in a dynamic environment effectively Esate geras komandos žaidėjas | A team player Siekiate nuolat tobulėti | Seeking to develop yourself mes Jūsų laukiame | We are waiting for you! Gargždai Lietuva| Lithuania

Taip, siūlome vasaros praktikos programą Personalo, Logistikos, Darbų saugos ir aplinkosaugos, Tyrimų ir vystymo, Technikos ir Gamybos skyriuose. Yes, we offer summer internship programs in Human Resources, Logistics, Work safety and Environment, Research and Development, Engineering and Manufacturing departments.


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jolanta Alekseriūnienė Personalo vadovė/ HR Manager Mob.tel.:+370 69821237 Tel.: +370 44871674 Jolanta.Alekseriuniene@vi ci.eu www.vici.eu

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

15

VIČIŪNŲ GRUPĖ „Vičiūnų“ įmonių grupė per 20 veiklos metų tapo viena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Europoje krabų lazdelių ir kitų produktų iš surimio ir žuvies gamintoja. Tai moderni, maisto gamybos tradicijas puoselėjanti grupė. Grupė su “Viči” prekiniu ženklu tiekia savo produkciją vartotojams į daugiau nei 40 pasaulio šalių. „Vičiūnų“ įmonių grupę sudaro 47 įmonės 17 pasaulio šalių. Produkciją gamina 7 grupės fabrikai. Grupėje dirba 6200 žmonių. Mugėje taip dalyvaus „Vičiūnų“ grupės įmonė UAB „Plungės kooperatinė prekyba" Over 20 years Vičiunai Group has become one of the largest and economically strongest manufacturers of surimi crab sticks and fish product in Europe. It is a modern company that promotes the traditions of food manufacturing. Products with ““Viči“ trademark are sold in more than 40 countries. At the moment, the group consists of 47 companies in 17 countries. They employ around 6200 employees. Vičiunai Group company JCS Plungės kooperatinė prekyba will also take part in the Fair.

Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inžinerija/Mechanical Engineering Rinkodaros vadyba/Marketing Management Teisė/Law Imlumas naujovėms, siekimas tobulėti | Open to innovation, seeking growth Atsakingumas, kruopštumas | Accountability, detail orientation Gebėjimas operatyviai priimti sprendimus | Ability to quickly make decisions Komunikabilumas, lojalumas | Sociability, loyalty Labai gerai mokėti anglų, rusų kalbas | Very good knowledge of English and Russian languages Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai | Very good computer skills Plungė, Kaunas Lietuva | Lithuania

Studentai yra priimami praktikai. Kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas suderinimas su įmonės direktoriumi ir padalinio, kuriame būtų atliekama praktika, vadovu. Students are accepted for internships Each case is coordinated with company and branch directors


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Laima Radzivanauskaitė Mokymų vadybininkė/Training manager Tel.: +370 (5) 2461103 Fax.: +370 (5) 2461207 Laima.radzivanauskaite @rimibaltic.com www.rimi.lt

RIMI LIETUVA Rimi Baltic, veikianti trijose Baltijos šalyse, yra vienų didžiausių pasaulyje mažmeninės prekybos tinklų, priklausančių Ahold ir ICA grupėms, dalis. Mes stengiamės palengvinti kiekvieną pirkėjų dieną, atsižvelgdami į jų poreikius, atverdami duris naujoms idėjoms, skoniams ir potyriams. Pasisakome už laimę, asmeniškus susitikimus ir gerą aptarnavimą kiekvieną dieną. Mūsų patirtis užtikrina, kad visos mūsų teikiamos paslaugos yra kokybiškos, saugios ir patikimos. Šaunią, nuolat didėjančią Rimi Baltic komandą sudaro jau daugiau nei 9 tūkstančiai darbuotojų. Jiems skiriame didelį dėmesį ir padedame darbuotojų idėjoms augti. Visi kartu tobulėjame, realiais darbais įgyvendindami esmines mūsų vertybes - būti paprastiems, asmeniškiems, įkvepiantiems ir patikimiems. Nori šiuo keliu eiti kartu? Tuomet laukiame ir Tavęs ! Rimi Baltic operates in three Baltic states and is the part of the world's largest retail chains Ahold and ICA groups. We strive to help each customer, taking into account their needs, opening the door to new ideas, tastes and experiences. We stand for happiness, personal meetings and good service every day. Our experience ensures that all our services are of high quality, safe and reliable. The great and constantly growing Rimi Baltic team has more than 9 thousand employees. We value them and help their ideas grow. We develop ourselves together and live out our core values - to be simple, personal, inspiring and reliable. Want to go along this path? Then we are waiting for you!

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Anglų kalba/English language Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inžinerija/Mechanical engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Lyderystės potencialas/ potential leaders Baigtos bakalauro studijos/ Bachelors degree Geri komunikacijos įgūdžiai/ good communication skills Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios/ good knowledge of Lithuanian and English languages Savarankiškumas, lankstumas, komandiškumas/independecne, flexibility, teamwork Galimybė keliauti ir dirbti kitose Baltijos šalyse/ability to work and travel in other Baltic states

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Darbas siūlomas visuose Lietuvos miestuose, kuriuose yra mūsų prekybos centrai. Work opportunities are offered in all Lithuanian cities where the stores are located

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip. Siųsti CV su praktikos aprašymu. Yes, send your CVs with internship description.

16


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Ala Minkevičienė Personalo pad. vadovė/ HR division head Tel.: +370 46 412900 Fax. +370 46 412901 alam@vpalogistics.eu www.vpalogistics.eu

VPA LOGISTICS UAB “VPA Logistics” pradėjo savo veiklą 1991 metais Klaipėdos uoste, Lietuvoje. Šiuo metu UAB “VPA Logistics” valdo 2 logistikos terminalus. "VPA Logistics" darbuotojai yra savo srities profesionalai, kurie dirba sunkiai, stengdamiesi patenkinti kiekvieno kliento poreikius bei suteikti šiai dienai įmanomus geriausius logistikos bei sandėliavimo sprendimus. JSC “VPA Logistics” started its activities in 1991 in Klaipeda port. At the moment, it manages 2 logistics terminals. Employees of "VPA Logistics" are professionals that work hard trying to satisfy the needs of every customer and provide the most appropriate logistics and warehouse solutions.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Anglų kalba/English language Buhalterinė apskaita/Financial accounting Ekonomika/Economics Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Geodezija/Geodesy Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas/ Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Pardavimų vadyba/Sales Management Statybos inžinerija/Civil engineering Verslo vadyba/ Business Administration/management Vežimo kelių transportu technologija/Technology of conveyance by the road transport Viešasis administravimas/Public Administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Puikios anglų, rusų ir lietuvių kalbų žinios | Excellent knowledge of Russian, English and Lithuanian Komunikabilumas| Communication skills Gebėjimas dirbti komandoje| Ability to work in team Iniciatyvus | Initiative Motivacija, entuziazmas, organizuotumas | motivation, enthusiasm, being organized

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Klaipėda Lithuania/Lietuva

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip, vasaros metu Yes, in summer time

17


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Birutė Mockutė Decentralizuoto paslaugų centro atrankos specialistė/HR recruitment specialist Tel.: +370 46 484 457 Fax: +370 46 484 355 birute.mockute@pmintl.c om www.pmintl.com

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL „Philip Morris International“ (PMI) yra viena iš didžiausių tabako produktų gamintojų pasaulyje, kuriai priklauso septynios iš penkiolikos populiariausių cigarečių rūšių pasaulyje. Mes gaminame cigaretes 60-yje fabrikų įvairiose pasaulio šalyse, o produkciją parduodame daugiau kaip 160 šalių. Turėdami daugiau nei 77 000 darbuotojų visame pasaulyje, didžiuojamės būdami vienu iš reikšmingiausių darbdavių. PMI yra lygių galimybių darbdavys. Philip Morris International (PMI) is one of the largest tobacco producers in the world, Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world's top 15 brands, including the world's number one brand. Our brands are made in about 60 factories around the world and sold in approximately 160 countries. We employ over 77,000 people worldwide and we are proud to be one of the leading employers. PMI is an Equal Opportunity Employer.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Chemijos inžinerija/Chemical engineering Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics Engineering Kompiuterinių tinklų administravimas/Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Mechanikos inžinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Verslumo dvasia / Entrepreneurial spirit Aiškus ir konstruktyvus bendravimas | Clear and constructive communication Drąsa| Courage Efektyvumas / Efficiency Emocinis intelektas / Emotional intelligence

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Lietuvoje – Klaipėdoje, Vilniuje, Latvijoje – Rygoje, Estijoje – Taline Lithuania – Klaipeda, Vilnius, Latvia – Riga, Estonia – Talinn

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Vasaros metu studentams siūlome laikiną darbą įvairiuose įmonės skyriuose Klaipėdos fabrike bei Vilniaus biure. We offer temporary jobs in various locations in Klaipeda factory and Vilnius office in the summer months.

18


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Ţilvinas Butkevičius Komercijos direktorius/ Director of commerce Tel.: +370 659 98944 zilvinas@mcapital.lt www.mcapital.lt

M CAPITAL UAB „M Capital“ yra finansų tarpininko įmonė kurioje kiekvienas turintis noro ir užsispyrimo gali padaryti puikią karjerą. UAB „M Capital“ pagrindinė veiklos sritis finansinės paslaugos gyventojams – pensijų fondai ir visų rūšių draudimo paslaugos. UAB „M Capital“ tikslas suburti gerai uždirbančių profesionalų komandą ir teikti kokybiškas paslaugas klientams. JSC „M Capital“ is a financial intermediary where everyone who is willing and determined can make a great career. The main activity of JSC „M Capital“ is the financial services for private customers – pernsion funds and all kinds of insurance services. The goal of JSC „M Capital“ is to gather a team of professionals and provide quality services for our customers.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial accounting Draudimo vadyba/Insurance management Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Logistikos vadyba/Logistics management Pardavimų vadyba/Sales management Prekybos vadyba/Trade management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and tourism management Rinkodaros vadyba/Marketing management Tarptautinio verslo vadyba/International business management Verslo vadyba/Business administration/management Viešasis administravimas/Public administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Noras dirbti ir užsidirbti | Willigness to work and to earn Pozityvumas | Being positive Atkaklumas ir gebėjimas nuosekliai siekti tikslo | Persistence and ability to accomplish goals

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

19

Vilniaus, Kaunas, Klaipėda - Lietuva Vilnius, Kaunas, Klaipėda – Lithuania

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Irina Aslanov Personalo skyriaus valdymo ir mokymo direktorė/ Human Resource and Development Director Tel.: 0030 2310 326 946 Fax: 0030 2310 327 761 info@jobtrust.gr www.jobtrust.gr

JOB TRUST Job Trust suteikia galimybę šimtams studentų ir absolventų iš viso pasaulio dirbti Graikijoje: viešbučiuose, restoranuose, kelionių agentūrose, ekskursijų valdymo agentūrose ir kitose įmonėse. Job Trust suteikia šią galimybę neimdami jokio mokesčio už paslaugas, tokias kaip įmonių ir darbo sąlygų pristatymas, pagalba studentams rašant CV, interviu su kandidatais atlikimas, sutarčių su darbdaviais sudarymas, ir asmeninė parama viso buvimo Graikojoje metu.Darbas aukšto lygio įmonėje Graikijoje tai daugelio studentų svajonė, nes tai galimybė pritaikytis savo teorines žinias praktikoje kas gali būti svarbiu svarbiu žingsniu jų karjeroje. Taip pat, studentai turi galimybę susipažinti su Graikijos kultūra, aplankyti istorines vietas, susipažinti su naujais žmonemis iš skirting šalių, užsidirbti pinigų ir tuo pačiu suderinti darbą su atostogomis Graikijoje. Job Trust provides hundreds of students and graduates from all over the world a variety of positions at Greek hotels, restaurants, travel agencies, tour operators and other companies without charging any commission for their services, such as presentation of the companies, working terms and conditions, guiding students in writing CVs, performing interviews with the candidates, making contracts with their future employees, and personal support during their residence in Greece. Working in a high quality company in such a country as Greece is a dream of many Tourism students since it gives them opportunity of testing their theoretical skills in the real environment and can become a strong starting point in their career. Moreover, students have opportunity to experience Greek culture, visit historical places, meet new friends from different countries, make some pocket money and combine work in a real professional environment with vacation in such a beautiful country as Greece.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

20

Anglų kalba/English language Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Maisto produktų technologija/Food product technology Pardavimų vadyba/Sales management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and tourism management Rinkodaros vadyba/Marketing management Tarptautinio verslo vadyba/International business management Verslo komunikacijos vadyba/Business communication management Verslo vadyba/Business administration/management Viešasis administravimas/Public administration Svetingumo ir turizmo vadyba/Hospitality managment Geros anglų kalbos žinios/ Good level of English Kitų užsienio kalbų mokėjimas ir darbo patirtis būtu privalumas/other foreign languages and working experience would be seen as an advantage Mes surandame darbą Graikijoje (Halkidiki, Peloponnesse, Rhodes, Kos, Corfu, Kreta ir kitos salos) žmonėms iš skirtingų šalių kaip Romunija, Bulgarija, Lenkija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Estija, ir kitos. We find work in Greece (Halkidiki, Peloponnesse, Rhodes, Kos, Corfu, Crete and other islands) for people from different countries such as Romania, Bulgaria, Poland, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, and other. Taip, mūsų partnerių viešbučiuose visoje Graikijoje Yes, in our paetner hotels allover Greece


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Lina Ţalpytė Marketingo vadybininkė/ Marketing manager Tel.: +370 700 55525 Fax: +370 700 55525 marketingas@ziptravel.lt www.ziptravel.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

21

ZIP TRAVEL ZIP Travel - tai nuo 1993 metų turizmo rinkoje dirbanti kelionių agentūra, kuri kiekvienais metais plečia savo paslaugų asortimentą, tobulina klientų aptarnavimą bei kelia darbuotojų kvalifikaciją. Esame nuolat auganti, atsakinga, paslaugi bei kūrybinga profesionalų komanda. Jau daug metų esame akredituota Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) narė, didžiausių turizmo operatorių bei jaunimo kultūrinių – darbo programų atstovai Lietuvoje. Didžiuojamės būdami Jūsų kelionių partneriu Lietuvoje ir 15 biurų aštuoniose Rytų, Centrinės Europos bei Azijos šalyse! ZIP Travel is travel agency which was established in 1993. Each year the company increases their range of services, improves the quality of customer service and increases their employees‟ qualifications. “ZIP Travel” has an always growing, responsible, helpful, creative team of professionals. “ZIP Travel” has been an accredited member of International Air Transport Association (IATA) as well as a representative of the biggest tourism operators and work and cultural programs for youth in Lithuania. We are proud to be your travel partners in Lithuania as well as in other 15 offices in eight other countries in Eastern, Central Europe and Asia.

Visų specialybių | All programs

Produktyvumas ir pasiekimų kokybė | Productivity and achievement quality Aiški ir konstruktyvi komunikacija | Clear and constructive communication Drąsa| Courage Perspektyvos matymas | Perspective visioning Amžius ir anglų kalbis žinios | Age and English Language skills Programos | Programs: JAV/USA D.Britanija/UK Kanada/Canada Australija/ Australia Taip, yra galimybe atlikti praktiką mūsų biuruose Vilniuje ir Kaune Yes, it is possible to do an internship in our offices in Vilnius and Kaunas


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Lina Ambrazaitienė Direktorė /Director Tel.: +370 619 35699 bsi@europex.lt www.europex.lt

BUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL Business Solutions International misija yra bendradarbiauti su Norvegijos kompanijomis bei padėti joms teikiant reikiamus darbuotojus. Mes ne tik atrandame tinkamus bei kvalifikuotus darbuotojus, bet ir toliau administruojame bei rūpinamės jais darbo Norvegijoje metu. The main goal of JSC „Business Solutions International“is to partner with Norwegian companies by supplying them needed workers. To that end, we do not just find workers and send them abroad, but continue to administer and take care of them as they work in Norway.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Anglų kalba/English language Automobilių techninis eksploatavimas/Motor vehicle operation Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial accounting Ekonomika/Economics Elektros inžinerija/Electrical engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas/Computer network administration Laivavedyba/Ship navigation Laivo inžinerija/Ship engineering Laivų energetinių įrenginių eksploatacija/Operation of marine power plants Maisto produktų technologija/Food product technology Mechanikos inžinerija/Mechanical engineering Pardavimų vadyba/Sales management Prekybos vadyba/Trade management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rinkodaros vadyba/Marketing management Statybos inžinerija/Civil engineering Statybos verslo vadyba/Construction business management Tarptautinio verslo vadyba/International business management Verslo komunikacijos vadyba/Business communication management Verslo vadyba/Business administration/management Viešasis administravimas/Public administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Visose pozicijose mūsų kompanijoje bei darbui pas mūsų klientus yra reikalinga anglų kalba.

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Klaipėda – mūsų biure / Klaipėda – our office Norvegija – mūsų klientai / Norway – our clients

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

22

Applying for all the positions in our company, as well as working for our clients good knowledge of English language is required.


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Vytautė Tatter Vadovė /Manager Tel.: +370 65060094 pml@moteriai.lt www.moterspagalba.lt/linija

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA “Pagalbos moterims linija“ yra VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro“ viena iš veiklos sričių. Pagalbos moterims linija (Kauno ir Klaipėdos padaliniai) teikia emocinę paramą telefonu ir elektroniniais laiškai. Kasmet linija atsako į 14-16 tūkst skambučių iš visos Lietuvos. Pagalbos moterims linija yra Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos narė (kaip ir Vaikų linija, Jaunimo linija, Vilties linija bei Linija doverija). Emocinę pagalbą teikia savanoriai, kurie yra atitinka atrankos kriterijus bei baigusia specialius teorinius ir praktinius mokymus. Savanoriai nuolat kelia kvalifikaciją, linijoje laikomasi savanorių motyvavimo ir skatinimo programos. “Woman to woman” is a non- profit, non-governmental organization which is a part of “Klaipeda social and psychological help center”. Help lines provide emotional support via phones and emails. Each year the help lines answer to 14-16 thousand calls from all over Lithuania. “Woman to woman” help line is a member of Lithuanian psychological help via phone association. Emotional support is provided by volunteers, who meet the criteria and have finished special theory courses and practical training. Volunteers constantly improve their qualification. Motivation program is used for volunteers.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Visų specialybių | All programs

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

18-55 metų amžiaus moteris | 18-55 year old female subrendusi, nuoširdi, imli, lanksti, draugiška ir supratinga asmenybė |mature, honest, flexible, friendly, understanding personality gerbi kiekvieno skambinančiojo filosofiją, tikslus ir vertybes | respect each caller„s philosophy and values gebanti dirbti sunkiose kritinėse situacijose |ability to work under critical situations motyvuota padėti kitam asmeniui |motivated to help another person laisvai kalba lietuvių kalba |fluent in Lithuanian language

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

23

Kaunas, Klaipėda

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Remigijus Plakys Direktorius /Director Tel.: (8-5) 261 8069 Metropolis@metropolis.lt

www.metropolis.lt

METROPOLIO VERTIMAI Metropolio vertimai - viena iš didžiausių vertimo paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje. Teikiame profesionalias visų rūšių vertimo ir redagavimo paslaugas Lietuvos, taip pat tarptautinėms rinkoms. JSC “Metropolio vertimai” – one of the biggest translation service provider in Lithuania. We provide all kind of professional translation and editing service in Lithuania as well as international clients.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Anglų kalba/English language Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Informatika/Informatics Pardavimų vadyba/Sales Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Verslo vadyba/ Business Administration management Užsienio kalbos

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Iniciatyvūs, aktyvūs, besidomintys vertimais ir kalbomis Taking initiative, active, interested in languages and translations

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Vilniuje galimas pastovus darbas. Yra galimybė dirbti namie, bet kuriame pasaulio mieste. Full-time work in Vilnius and freelance work in any part of the world.

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

24


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Petras Kaminskas Personalo skyriaus vedėjas /HR division head Tel.: +370 46 469320 p.kaminskas@vmi.lt www.vmi.lt

KLAIPĖDOS AVMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis. VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI State Tax Inspectorate (STI) administers assessment and payment of taxes and other contributions that are paid to the state (municipal) budged and funds. According to the Tax Laws, taxes that were not paid on time and fines that were imposed on taxpayers are ingathered by STI. It also returns overpayments, executes the decisions of local municipality concerning benefits on taxes, levies and deduction to its budget and funds. Moreover, STI organizes the accounting, evaluation and selling of property, which was forfeited, has no owner, was inherited by the government.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

25

· · · · · · · · ·

Buhalterinė apskaita/Financial accounting Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inžinerija/Informatics engineering Programavimas kompiuteriams/Computer programming Teisė/Law Verslo vadyba/Business administration/management Viešasis administravimas/Public administration

Kandidatai turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus bendruosius reikalavimus priimant į valstybės tarnautojo pareigas bei specialiuosius reikalavimus, kurie yra nustatyti pareigybių aprašymuose. Candidates have to meet basic requirements that are listed in Lithuanian state office act and also some special requirements that are mentioned in the job description Klaipėdos, Neringos, Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos, Skuodo miestuose Klaipėda, Neringa, Šilutė, Gargždai, Kretinga, Palanga, Skuoda – in these towns of Lithuania

Taip Yes


Jauni verslininkai| Young Entrepreneurs

26


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Rimvydas Butkus Projekto vadovas | Project manager Tel.: +370 652 45479 rimvydas.butkus.r@gma il.com

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

VELOBLIC-kurjerių tarnyba Verslo idėja: Siuntų pristatymas dviračiu Klaipėdos mieste, prekyba dviračiais, jų dalimis, aksesuarais, dviračių remontas ir priežiūra. Business idea: Delivery services by bike in Klaipeda, sale of bikes, bike parts and bike accessories; bike repairs and maintenance.

Galėčiau pasidalinti Mainų programa Erasmus jauniesiems verslininkams asmenine patirtimi Norėčiau užmegzti naudingus kontaktus, plėtojant savo verslo idėją Galėčiau priimti rinkodaros praktikantų Share information about Exchange program Erasmus for young entrepreneurs Looking for contacts that can help to develop my Business idea Can offer internship opportunities for marketing interns Ersamus jauniesiems verslininkams Erasmus for Young entrepreneurs

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

27

Klaipėda Lietuva | Lithuania


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Tautvydas Šimkus Direktorius | Director Tel.: +370 68345467 tautvydas@jaunuoliai.lt

JAUNUOLIAI LT Pagrindinė įmonės veikla elektroninė prekyba (internetinė parduotuvė) statybos, remonto ir buities prekėmis The main business function is e-commerce construction, repair and household goods.

www. jaunuoliai.lt

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Esame atviri pasiūlymams ir idėjoms We are open to ideas and suggestions

Ne No

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

28

Lietuvoje. Vilnius, Klaipėda, Kelmė, Rietavas Lietuva | Lithuania

(online

store)

of

the


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Gints, Locmelis Marketingo vadovas | Marketing manager Tel.: +371 29678749 Fax.: +371 63488363 gints@artsoapworks.co m

ART SOAPWORKS Art Soapworks gamina meniškai sukurtus, rankų darbo muilus iš glicerino Liepojoje, Latvijoje. Art Soapworks buvo įsteigti 2009 metais. Art Soapworks manufactures artistically designed, handmade glycerin soap in Liepaja, Latvia. Art Soapworks were founded in 2009.

www.artsoapworks.com

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Taip, ieškome partnerių Yes, we are looking for partners

Paskolos ir Europos Sąjungos fondai Loans and European Union funds

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

29

Latvija | Latvia

KVM 2011 katalogas  

Karjeros ir verslumo mugės 2011 įmonių ktalogas. www.lcc.lt/kvm Career and Business Fair 2011 Company Catalogue. www.lcc.lt/cbf

KVM 2011 katalogas  

Karjeros ir verslumo mugės 2011 įmonių ktalogas. www.lcc.lt/kvm Career and Business Fair 2011 Company Catalogue. www.lcc.lt/cbf

Advertisement