Page 1


เคราะห์ร้ายในชีวิต พิชิตด้วยพระปริตรธรรมและกรรมดี รู้วิธีสวดและปฏิบัติอยู่เป็นประจำ� ทำ�ให้ได้รับความคุ้มครองรักษา

โดย... พ. กันตสิริ บรรณาธิการ : ไพยนต์ กาสี น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. ปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง ภาพประกอบ : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา


เคราะห์ร้าย พ่ายแพ้พระพุทธมนต์ การสะเดาะเคราะห์แก้กรรม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้น เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่พบเห็นประจำ� และแม้พิธีนี้จะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า ช่วยได้จริงหรือไม่ เพราะในบางท่านก็เชื่อว่าสามารถตัดเคราะห์แก้กรรมที่ เคยทำ�มาได้ บางรายก็ไม่เชื่อ หลายท่านก็เชื่อแบบครึ่งๆ กลางๆ เข้าทำ�นอง ไม่เชือ่ แต่กไ็ ม่ลบหลู่ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าทำ�แล้วสบายใจ ไม่ได้เสียเงินมากมาย ก็ท�ำ ไปเถิด ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เป็นต้น เพราะบางสิ่งพิสูจน์ให้รู้เห็นด้วย ตาเนื้อของคนธรรมดาไม่ได้ หนังสือ วิธสี วดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์ เล่มนี้ ข้าพเจ้ารวบรวม/ เรียบเรียงขึ้น ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับท่านที่ก�ำ ลังประสบ กับเคราะห์หามยามร้าย ประการหนึ่ง อุบายวิธีต่างๆ ที่นำ�มาลงไว้นั้น ขั้นต้น ข้าพเจ้าอยากให้ทกุ ท่านได้วางใจให้เป็นอุเบกขาธรรม ด้วยการนำ�ไปพิจารณา ด้วยตนเองจนเล็งเห็นประโยชน์แล้วค่อยลงมือทำ�ตามที่แนะนำ�ไว้ ก็จะช่วย ให้ท่านเกิดพลังศรัทธา ความเชื่อมั่นในการทำ�สิ่งดีงาม พลังปัญญา ความ เข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่สิ่งหนึ่งที่ ข้าพเจ้าอยากให้ความมั่นใจก็คือว่า ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่โบราณาจารย์ท่านแนะ ให้ปฏิบตั นิ นั้ เป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า กุศลธรรม อันมีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ซึง่ ล้วน แต่เป็นกรรมดีในปัจจุบนั ทีจ่ ะช่วยต้านทานแรงแห่งอดีตกรรมทีไ่ ม่ดที งั้ หลายได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดข้อธรรมที่นำ�มาลงไว้ จักช่วยให้ท่านพบ ทางสว่างสดใสในการแก้ปัญหาในชีวิต และขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยโปรด อภิบาลคุ้มครองให้ท่านไม่มีเคราะห์ภัยมากลำ้�กราย มีความสุขกายสุขใจ ด้วยกันทุกท่านเทอญ.

ด้วยดวงจิตประสงค์ให้ทุกท่านพ้นเคราะห์กรรม พ. กันตสิริ


w

w รู้ทันเคราะห์

สะเดาะเรื่องร้ายให้ห่างหาย ในเวลาที่เกิดเหตุร้าย อย่างไม่คาดคิดกับตน บางคนก็เจ็บป่วยกะทันหัน คำ�พูดที่มักจะใช้ปลอบใจกัน นั่นก็คือวลียอดฮิตที่ว่า “เอาเถอะ ถือว่าฟาดเคราะห์ ไป” ฟาดเคราะห์คืออะไร ทำ�ไมเราต้องมีเคราะห์ พอรู้ล่วงหน้าได้ไหมว่า เมื่อไรจะมีเคราะห์อีก สิ่งเหล่านี้มักเป็นคำ�ถามที่ตามมาเสมอ ดังนั้น เราควร ทำ�ความรู้จักเคราะห์กันก่อนน่าจะดี เคราะห์ หมายถึง สิ่งที่จะนำ�ผลดีหรือร้ายมาให้โดยไม่คาดหมาย ถ้าว่าตามคำ�อธิบายนี้ เคราะห์ ก็ยังเป็นคำ�กลางๆ ไม่บ่งว่าเป็นข้างดี หรือชั่ว แต่คนโดยทั่วไปมักใช้ในทางไม่ดี เช่น มีเคราะห์, ฟาดเคราะห์ ดังนั้น ก็ขอสรุปง่ายๆ ว่า ถ้าเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหลายที่เรียกกันว่า ความซวย ที่เราไม่อยากให้เกิดมี หรือไม่อยากประสบ แต่มันก็มีเหตุให้เกิด พบเจอจนได้ เรามักจะยกให้เป็นผลงานของเคราะห์ว่า มันตามมาราวีชีวิต เราเข้า แล้วเจ้าเคราะห์ที่ว่านั้น มันมีที่มาที่ไปอย่างไร ถึงได้มีอิทธิพลมาส่ง ผลดีหรือร้ายต่อชีวิตของเราได้ ท่านผู้อ่านโปรดได้อ่านศึกษาในหัวข้อถัดไป

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

3


w

w เคราะห์นั้น มันเกิดมาจากไหน ?

ที่มาของเคราะห์นั้น ถ้าว่ากันตามตำ�ราโหราศาสตร์ นักปราชญ์ ด้านนี้ก็ชี้แนะว่า ทุกคนที่เกิดมาต้องมีเทวดาพระเคราะห์ประจำ�วันเกิด และ เทวดาวันอื่นๆ เข้ามาเสวยหรือแทรกอายุตน และพระเคราะห์ที่จรมานั้นก็มี ทั้งที่เป็นศุภเคราะห์ เคราะห์ดี หรือบาปเคราะห์ เคราะห์ร้าย พระเคราะห์ ดวงใดเป็นทุกข์โทษแก่เจ้าชะตา ในทำ�นองทีเ่ รียกว่า ฆาฏ ทำ�ให้ผนู้ น้ั เดือดเนือ้ ร้อนใจ เช่น เกิดเจ็บไข้ บางทีมีอันตรายถึงชีวิตได้ หรือพระเคราะห์ดวงใด เป็นคุณ ก็จะหนุนให้อยู่ดีมีสุขใจได้ลาภยศอย่างไม่คาดฝันก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ส่วนเคราะห์ดีหรือร้าย ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง วางหลักง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรว่า บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับ ผลเช่นนั้น ทำ�ดี ย่อมได้ด ี ทำ�ชั่ว ย่อมได้ชั่ว จากหลักดังกล่าวสรุปว่า เคราะห์นั้น เกิดอำ�นาจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กรรมเก่า หรือกรรมปัจจุบันที่ทำ�ไว้ แล้วมีอะไรเป็นเหตุชักใยให้เราก่อกรรม จนทำ�ให้มเี คราะห์รา้ ยติดตามมาให้ผล ซึง่ ก็คงหนีไม่พน้ กิเลสทีเ่ ป็นหัวโจกใหญ่ คือความโลภ โกรธ หลง นั่นเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าเคราะห์จะเกิดจากเหตุอะไร ทุกคนต่างก็ไม่อยากพบเคราะห์ร้าย มีวิธีไหนจะบรรเทาเคราะห์ร้ายให้หาย ทำ�เช่นไรเคราะห์ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

การทำ�พิธีสะเดาะเคราะห์ จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิต เพราะเมื่อว่าโดยผล การทำ�พิธีนี้มีผลต่อจิตใจผู้ท�ำ โดยตรง คือ เกิดความสบายใจ คลายความทุกข์ ไปได้ระดับหนึ่ง คนเราเมื่อมีความสบายใจ ย่อมมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี 4

วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


พระอาทิตย์ ๖

พระจันทร์ ๑๕

w

w เคราะห์ดี เคราะห์รา้ ย ในชะตาชีวติ พระอังคาร ๘

พระเคราะห์ พระศุกร์ ๒๑

พระราหู ๑๒

พระพุธ ๑๕

พระพฤหัสบดี ๑๔

พระเสาร์ ๑๐

เคราะห์ดี เคราะห์รา้ ยทีเ่ กิดในชีวติ พระพุทธศาสนากล่าวว่า คนเรา ทำ�ดี-ชัว่ เมือ่ ไร ? เคราะห์ด-ี ร้าย ก็เกิดกับเราตามสิง่ ทีท่ �ำ นัน้ นีเ่ ป็นสิง่ ทีร่ เู้ ห็น ได้ในส่วนที่เป็นกรรมปัจจุบัน แต่ครั้นเรายังเป็นปุถุชน ไม่อาจรู้ถึงการกระทำ� ในอดีตชาติ ว่าตนเคยทำ�เหตุดี-ร้ายอะไรมาบ้างจึงมีชะตาชีวิตแบบนี้ ดังนั้น การหาความรู้จากศาสตร์แขนงอื่น เช่นโหราศาสตร์เพื่อตรวจสอบดวงชะตา ชีวิตของตนเอาไว้บ้าง ก็น่าจะเป็นทางออกให้ชีวิตได้อีกทาง ประการหนึ่ง ผู้ที่ตรวจสอบดวงชะตาของตนอยู่ประจำ� ทำ�ให้ไม่ประมาทเผลอไผล ย่อม แก้ไขเหตุร้ายที่จะเกิดกับตนเพราะพอจะรู้ล่วงหน้า แต่หากว่าไม่เคยตรวจ ดวงชะตา เวลาเกิดเรื่องร้ายก็มักจะสายเกินแก้ไข ท่านทีว่ ติ กว่าไม่มคี วามรูน้ น้ั ก็ให้คลายกังวลได้ เพราะในเล่มนีข้ า้ พเจ้า นำ�เรื่องพระเคราะห์ที่มีผลเป็นคุณหรือโทษของโบราณาจารย์ มาจัดเป็น ตารางในแต่ละวันไว้ เพื่อให้รู้ว่าเกิดวันไหนพระเคราะห์อะไรกำ�ลังเสวยหรือ แทรกอายุ เช่น เกิดวันจันท์ ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ถ้านับถึง ๑๓ มีนาคม ปี ๒๕๕๖ ท่านมีอายุ ๔๒ ปี เมื่อดูตามตารางจะเห็นว่า อายุ ช่วง ๔๐ ปี ๑๑ เดือน ๔ วัน ถึงอายุ ๔๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน พระเสาร์เสวย พระพฤหัสแทรกอายุ จากนัน้ ให้เปิดดูค�ำ ทำ�นายในหัวข้อพระเสาร์เสวยอายุ พระพฤหัสแทรก สำ�หรับวันอื่นก็พึงเทียบเคียงตามนี้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันอาทิตย์ อายุตั้งแต่ ปี ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ๘ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ ๓๖ ๓๘ ๔๑ ๔๒ ๔๔

เดือน ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘

ปี ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ๖ ๘ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ ๓๖ ๓๘ ๔๑ ๔๒ ๔๔ ๔๖

เดือน ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ -

วัน ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๓ ๒๗ ๑๗ ๗ ๑๗ ๒๗ -

เสวย แทรก อา ” ” ” ” ” ” ” จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ” พ ” ” ” ” ” ” ”

อา จ อ พ ส พฤ ราหู ศ จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ อ

อายุตั้งแต่ ปี ๔๖ ๔๖ ๔๘ ๔๙ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๖ ๕๙ ๖๑ ๖๕ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๖ ๗๘ ๗๙ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๘๔ ๘๗ ๙๑ ๙๒ ๙๕ ๙๖ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๕

เดือน ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑

ปี ๔๖ ๔๘ ๔๙ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๖ ๕๙ ๖๑ ๖๕ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๖ ๗๘ ๗๙ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๘๔ ๘๗ ๙๑ ๙๒ ๙๕ ๙๖ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๐๘

เดือน ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ -

เสวย แทรก วัน ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู

* การนับเวลาเกิดของโหรไทยจะนับเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๕.๕๙ น. เป็น ๑ วัน ยกเว้นวันพุธ

6

วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันจันทร์ อายุตั้งแต่ ปี ๒ ๓ ๕ ๖ ๙ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๒๑ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๕ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๒ ๔๓ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘

เดือน ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๔ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔

ปี ๒ ๓ ๕ ๖ ๙ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๒๑ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๕ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๒ ๔๓ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๕๐

เดือน ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ -

วัน ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๓ ๒๗ ๑๗ ๗ ๑๗ ๒๗ ๓ ๖ ๑๖ ๒๖ ๑๖ ๖ ๓ -

เสวย แทรก จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ” พ ” ” ” ” ” ” ” ส ” ” ” ” ” ” ”

จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ พ ส พฤ ราหู ศ อ จ อ ส พฤ ราหู ศ อา จ อ พ

อายุตั้งแต่ ปี ๕๐ ๕๓ ๕๕ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๗ ๖๙ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๕ ๗๕ ๗๗ ๗๘ ๘๑ ๘๕ ๘๖ ๘๙ ๙๐ ๙๔ ๙๕ ๙๙ ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๖

เดือน ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑

ปี ๕๓ ๕๕ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๗ ๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๕ ๗๕ ๗๗ ๗๘ ๘๑ ๘๕ ๘๖ ๘๙ ๙๐ ๙๔ ๙๕ ๙๙ ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๖ ๑๐๘

เดือน ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ -

เสวย แทรก วัน ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - อา อา - ” จ ๑๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันอังคาร อายุตั้งแต่ ปี ๑ ๒ ๔ ๔ ๖ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๘ ๔๐ ๔๔ ๔๕ ๔๗ ๔๙ ๕๒

8

เดือน ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘

ปี ๑ ๒ ๔ ๔ ๖ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๘ ๔๐ ๔๔ ๔๕ ๔๗ ๔๙ ๕๒ ๕๔

เดือน ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ -

เสวย แทรก

วัน ๓ อ อ ๖ ” พ ๓ ” ส - ” พฤ ๒๐ ” ราหู ๑๐ ” ศ ๒๐ ” อา - ” จ ๓ พ พ - ” ส ๒๗ ” พฤ ๑๗ ” ราหู ๗ ” ศ ๑๗ ” อา ๒๗ ” จ - ” อ ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส

อายุตั้งแต่ ปี ๕๔ ๕๕ ๕๗ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๒ ๖๓ ๖๖ ๗๐ ๗๑ ๗๔ ๗๕ ๗๙ ๘๐ ๘๔ ๘๗ ๘๗ ๘๘ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๖ ๙๘ ๙๙ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๗

เดือน ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒

วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑

ปี ๕๕ ๕๗ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๒ ๖๓ ๖๖ ๗๐ ๗๑ ๗๔ ๗๕ ๗๙ ๘๐ ๘๔ ๘๗ ๘๗ ๘๘ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๖ ๙๘ ๙๙ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๗ ๑๐๘

เดือน ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ -

เสวย แทรก วัน - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - อา อา ๑ ” จ ๑๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ - จ จ ๒๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ - ” อา


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันพุธ อายุตั้งแต่ ปี ๒ ๔ ๗ ๙ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๔ ๔๖ ๔๗ ๔๙ ๕๐ ๕๒ ๕๒ ๕๔ ๕๕

เดือน ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ -

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑

ปี ๒ ๔ ๗ ๙ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๔ ๔๖ ๔๗ ๔๙ ๕๐ ๕๒ ๕๒ ๕๔ ๕๕ ๕๘

เดือน ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ -

เสวย แทรก

วัน ๓ พ พ - ” ส ๒๗ ” พฤ ๑๗ ” ราหู ๗ ” ศ ๑๗ ” อา ๒๗ ” จ - ” อ ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ

อายุตั้งแต่ ปี ๕๘ ๖๒ ๖๓ ๖๖ ๖๗ ๗๑ ๗๒ ๗๖ ๗๙ ๗๙ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๐ ๙๑ ๙๔ ๙๖ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๖ ๑๐๖

เดือน ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐

(กลางวัน)*

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑

ปี ๖๒ ๖๓ ๖๖ ๖๗ ๗๑ ๗๒ ๗๖ ๗๙ ๗๙ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๐ ๙๑ ๙๔ ๙๖ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๖ ๑๐๖ ๑๐๘

เดือน ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ -

วัน ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ -

เสวย แทรก ศ ” ” ” ” ” ” ” อา ” ” ” ” ” ” ” จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ”

ศ อา จ อ พ ส พฤ ราหู อา จ อ พ ส พฤ ราหู ศ จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ

* คือ ผู้เกิดตั้งแต่เวลา ๐๐.๖๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันพุธ อายุตั้งแต่ ปี ๑ ๓ ๔ ๖ ๖ ๘ ๙ ๑๒ ๑๖ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๕ ๒๖ ๓๐ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๔ ๔๕ ๔๘ ๕๐ ๕๓

เดือน ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑

ปี ๑ ๓ ๔ ๖ ๖ ๘ ๙ ๑๒ ๑๖ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๕ ๒๖ ๓๐ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๔ ๔๕ ๔๘ ๕๐ ๕๓ ๕๔

เดือน ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ -

เสวย แทรก

วัน - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - อา อา - ” จ ๑๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ - จ จ ๑๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ - ” อา

อายุตั้งแต่ ปี ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๘ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๖ ๗๘ ๗๙ ๗๙ ๘๑ ๘๒ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๙ ๙๒ ๙๔ ๙๘ ๙๙ ๑๐๑ ๑๐๓ ๑๐๖

เดือน ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๓ ๑๐ ๔ ๒

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๗ ๑๗ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๑ ๑๑ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘

ปี ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๘ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๖ ๗๘ ๗๙ ๗๙ ๘๑ ๘๒ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๙ ๙๒ ๙๔ ๙๘ ๙๙ ๑๐๑ ๑๐๓ ๑๐๖ ๑๐๘

เดือน ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๓ ๑๐ ๔ ๒ -

* เรียกอีกอย่างว่า “วันราหู” คือผู้เกิดตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ น. - ๐๕.๕๙ น.

10 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์

(กลางคืน)* เสวย แทรก วัน ๓ อ อ ๖ ” พ ๓ ” ส - ” พฤ ๑๐ ” ราหู ๑๐ ” ศ ๒๐ ” อา - ” จ ๓ พ พ - ” ส ๒๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๒๖ ” จ - ” อ ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๐ ” ศ ๑๐ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันพฤหัสบดี อายุตั้งแต่ ปี ๓ ๕ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๓๑ ๓๕ ๓๖ ๓๙ ๔๐ ๔๔ ๔๕ ๔๙ ๕๒ ๕๒ ๕๓ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๖

เดือน ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑

ปี ๓ ๕ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๓๑ ๓๕ ๓๖ ๓๙ ๔๐ ๔๔ ๔๕ ๔๙ ๕๒ ๕๒ ๕๓ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๖ ๕๘

เดือน ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ -

เสวย แทรก

วัน ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - อา อา - ” จ ๑๐ ” อ ๒๐ ” พ ๑๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู - ” ศ

อายุตั้งแต่ ปี ๕๘ ๖๐ ๖๑ ๖๓ ๖๔ ๖๗ ๖๙ ๗๒ ๗๓ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๗ ๗๗ ๗๙ ๗๙ ๘๑ ๘๓ ๘๕ ๘๘ ๙๐ ๙๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖

เดือน ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๒๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔

ปี ๖๐ ๖๑ ๖๓ ๖๔ ๖๗ ๖๙ ๗๒ ๗๓ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๗ ๗๗ ๗๙ ๗๙ ๘๑ ๘๓ ๘๕ ๘๘ ๙๐ ๙๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๘

เดือน ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ -

วัน ๒๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๓ ๒๗ ๑๗ ๗ ๑๗ ๒๗ ๓ ๖ ๑๖ ๒๖ ๑๖ ๖ ๓ -

เสวย แทรก จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ” พ ” ” ” ” ” ” ” ส ” ” ” ” ” ” ”

จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ อ ส พฤ ราหู ศ อา จ อ พ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 11


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันศุกร์ อายุตั้งแต่ ปี ๔ ๕ ๘ ๙ ๑๓ ๑๔ ๑๘ ๒๑ ๒๑ ๒๒ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๖ ๓๘ ๔๑ ๔๒ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๖ ๔๖ ๔๘ ๔๘

เดือน ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑

ปี ๔ ๕ ๘ ๙ ๑๓ ๑๔ ๑๘ ๒๑ ๒๑ ๒๒ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๖ ๓๘ ๔๑ ๔๒ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๖ ๔๖ ๔๘ ๔๘ ๕๐

เดือน ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๔ ๓ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ -

วัน ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ -

เสวย แทรก ศ ” ” ” ” ” ” ” อา ” ” ” ” ” ” ” จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ”

ศ อา จ อ พ ส พฤ ราหู อา จ อ พ ส พฤ ราหู ศ จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ

อายุตั้งแต่ ปี ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๗ ๕๙ ๖๒ ๖๓ ๖๕ ๖๗ ๖๗ ๖๙ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๗ ๘๐ ๘๒ ๘๖ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๔ ๙๖ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๕

เดือน ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐

12 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑

ปี ๕๒ ๕๔ ๕๗ ๕๙ ๖๒ ๖๓ ๖๕ ๖๗ ๖๗ ๖๙ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๗ ๘๐ ๘๒ ๘๖ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๔ ๙๖ ๙๗ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๘

เดือน ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ -

เสวย แทรก วัน ๓ พ พ - ” ส ๒๗ ” พฤ ๑๗ ” ราหู ๗ ” ศ ๑๗ ” อา ๒๗ ” จ - ” อ ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ


พระเคราะห์เสวย-แทรกอายุผู้เกิดวันเสาร์ อายุตั้งแต่ ปี ๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๕ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๕ ๓๗ ๓๘ ๔๑ ๔๕ ๔๖ ๔๙ ๕๐ ๕๔ ๕๕ ๕๙

เดือน ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘

ถึงอายุ วัน ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๗ ๑๗ ๗ ๔ ๑ ๔ ๑๔ ๒๔ ๑๔ ๔ ๑ ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑

ปี ๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๕ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๕ ๓๗ ๓๘ ๔๑ ๔๕ ๔๖ ๔๙ ๕๐ ๕๔ ๕๕ ๕๙ ๖๒

เดือน ๑๑ ๘ ๙ ๘ ๓ ๘ ๕ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๘ ๔ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑ ๓ ๒ ๘ ๑๑ ๘ -

เสวย แทรก

วัน ๓ ส ส ๖ ” พฤ ๑๖ ” ราหู ๒๖ ” ศ ๑๖ ” อา ๖ ” จ ๓ ” อ - ” พ ๓ พฤ พฤ ๑๓ ” ราหู ๒๓ ” ศ ๑๓ ” อา ๓ ” จ - ” อ ๒๗ ” พ - ” ส - ราหู ราหู - ” ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ว - ” พฤ - ศ ศ - ” อา - ” จ ๒๐ ” อ ๑๐ ” พ ๒๐ ” ส - ” พฤ - ” ราหู

อายุตั้งแต่ ปี ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๑ ๗๓ ๗๔ ๗๗ ๗๙ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๗ ๘๗ ๘๙ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๖

เดือน ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘

ถึงอายุ วัน ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๒๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๑ ๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๘ ๑๘ ๒๘

ปี ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๑ ๗๓ ๗๔ ๗๗ ๗๙ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๗ ๘๗ ๘๙ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๖ ๑๐๘

เดือน ๔ ๒ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๗ ๓ ๒ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๘ -

วัน ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๓ ๖ ๓ ๒๐ ๑๐ ๒๐ ๓ ๒๗ ๑๗ ๗ ๑๗ ๒๗ -

เสวย แทรก อา ” ” ” ” ” ” ” จ ” ” ” ” ” ” ” อ ” ” ” ” ” ” ” พ ” ” ” ” ” ” ”

อา จ อ พ ส พฤ ราหู ศ จ อ พ ส พฤ ราหู ศ อา อ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ พ ส พฤ ราหู ศ อา จ อ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 13


w

w คำ�พยากรณ์

พระเคราะห์เสวยอายุและแทรก พระอาทิตย์เสวยอายุ พระอาทิตย์เสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะมี โรคภัยไข้เจ็บ เสียทรัพย์สิน มีศัตรูปองร้าย และจะสูญเสียคนรักหรือของที่ ชอบใจ ให้ทำ�พิธีบูชาพระอาทิตย์จะช่วยผ่อนให้เคราะห์หนักเป็นเบาได้ พระอาทิตย์เสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะมี ปัญหาสุขภาพ และปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะช่วงเข้าแทรก ๑๕ วันแรก ให้ระมัดระวัง ให้ท�ำ พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์ เมื่อพ้นจาก ๑๕ วัน นั้นแล้ว จะทำ�ให้เป็นศุภเคราะห์ ได้ลาภยศบริวาร พระอาทิตย์เสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง อัคคีภัย ขโมย อุบัติเหตุ คดีความ หรือการพลัดพราก คนรักจะนอกใจ ให้ ทำ�พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระอังคาร จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ พระอาทิตย์เสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีโชคลาภ ถ้ามีของหายจะได้คนื ถ้าทำ�งานจะได้เลือ่ นตำ�แหน่ง ควรสวดคาถาบูชาพระพุธ และพระอาทิตย์ เพื่อเสริมชะตาให้ดียิ่งขึ้น พระอาทิตย์เสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง การเป็นคดีความจะแพ้เขา อาจมีอัคคีภัย หรืออุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออก ให้ระวังการคบคนโดยเฉพาะชายผิวดำ� ให้ท�ำ พิธบี ชู าพระอาทิตย์และพระเสาร์ พระอาทิตย์เสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี มีอำ�นาจ วาสนา คนเป็นโสดจะพบเนื้อคู่ ถ้าอยากเร่งให้ได้ลาภเร็วขึ้นควรสวดคาถา บูชาพระอาทิตย์และพระพฤหัส พระอาทิตย์เสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะเสีย

14 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


ทรัพย์สินเงินทองของรัก ให้ระวังสุขภาพ การมีเรื่องกับผู้ใหญ่ และหมู่ญาติ พี่น้อง แต่ตอนปลายจะดีขึ้น มีลาภ ให้ทำ�พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระราหู พระอาทิตย์เสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี เพื่อนฝูง บริวารจะนำ�โชคลาภมาให้ ควรสวดคาถาบูชาพระอาทิตย์และพระศุกร์ จะ เจริญยิ่งๆ ขึ้น

พระจันทร์เสวยอายุ พระจันทร์เสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีลาภ ได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของและบริวาร ถ้าจะเร่งลาภให้เร็วขึ้นควรสวด คาถาบูชาพระจันทร์ พระจันทร์เสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะได้รับ ความเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นคดีความ ถูกใส่ความว่ามีชู้ เป็นชู้ หรือเกิดการ สูญเสียคนในครอบครัว ให้ทำ�พิธีบูชาพระจันทร์และพระอังคาร จะช่วยผ่อน หนักให้เป็นเบาได้ พระจันทร์เสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภยศ ชื่อเสียง ถ้าเป็นโสดจะได้คู่ครอง ควรสวดคาถาบูชาพระจันทร์และพระพุธ จะช่วยเสริมลาภยิ่งขึ้น พระจันทร์เสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง อัคคีภัย ผู้ใหญ่จะให้โทษ ข้าวของทรัพย์สินจะหาย หรือถูกขโมย ให้ทำ�พิธี บูชาพระจันทร์และพระเสาร์ พระจันทร์เสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะมีปญ ั หา ทางครอบครัว มีเรื่องผิดใจกันรุนแรงมาก อาจรุนแรงถึงขั้นเลิกรา และเป็น เรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล แต่เคราะห์ดีพอมีบ้าง เพราะจะมีผู้ช่วยเหลือ ให้ทำ� พิธีบูชาพระพฤหัสและพระจันทร์ จะทำ�ให้มีโชคลาภเมื่อพ้นเคราะห์ พระจันทร์เสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะถูกผูใ้ หญ่ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 15


ใส่ความ ข้าวของเงินทองหายบ่อย ถ้ามีลูกน้องลูกจ้าง จะพากันตีจาก ให้ทำ� พิธีบูชาพระจันทร์และพระราหู พระจันทร์เสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภ รับราชการจะได้เลื่อนตำ�แหน่ง และมิตรสหายจะให้ลาภ ควรสวดคาถาบูชา พระจันทร์และพระศุกร์ เพื่อเสริมดวง พระจันทร์เสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง คนผิวเนื้อดำ�แดง อย่ามีเรื่องกับคนประเภทนี้จะเป็นความอาญา ถูกศัตรู ปองร้าย ไม่ควรเดินทางไกลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก เฉียงใต้ จะประสบอุบัติเหตุ ให้ทำ�พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์

พระอังคารเสวยอายุ พระอังคารเสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง การใช้อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองจะเป็นโทษ เกณฑ์ชะตาว่าจะพลัดพรากจาก ถิ่นที่อยู่ คนมีครอบครัวอาจแตกแยกและเจ็บไข้ได้ป่วยหนัก ให้ระวังอัคคีภัย ให้ทำ�พิธีบูชาพระอังคาร พระอังคารเสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี ถ้ารับราชการ จะได้เลือ่ นยศตำ�แหน่ง มิตรสหายจะช่วยอุปถัมภ์ค�ำ้ จุน และนำ�โชคลาภมาให้ ควรสวดคาถาบูชาพระอังคารและพระพุธ เพื่อเสริมชะตาให้ดียิ่งขึ้น พระอังคารเสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง จะเกิดอุบัติเหตุ จะพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ ถ้ามีคดีความจะแพ้คดี ให้ทำ�พิธี บูชาพระอังคารและพระเสาร์ พระอังคารเสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เป็นทุกขลาภ คือเข้า แทรกตอนแรกจะทำ�ให้มีเคราะห์ดีได้โชคลาภ ทำ�การสิ่งใดจะสำ�เร็จ แต่จะมี เรื่องเดือดร้อนตามมา ให้สวดคาถาบูชาพระอังคารและพระพฤหัส เพื่อช่วย ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี

16 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


พระอังคารเสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง อัคคีภยั จะพลัดพรากจากถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือทำ�งานอาจถูกย้ายหรือตกงาน สุขภาพ ไม่ดี ให้ท�ำ พิธีบูชาพระอังคารและพระราหู พระอังคารเสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี มีโชคลาภ ศัตรูจะกลายเป็นมิตร ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ ควรสวดคาถาบูชาพระอังคารและ พระศุกร์ เพื่อเร่งลาภ พระอังคารเสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง ไฟไหม้บา้ น จะถูกปองร้ายใส่ความ สุขภาพไม่แข็งแรง ให้ท�ำ พิธบี ชู าพระอาทิตย์ และพระอังคาร พระอังคารเสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี ผู้หญิงจะนำ� ลาภมาให้เป็นดวงนารีอปุ ถัมภ์ จะได้ของหายคืน ควรสวดคาถาบูชาพระจันทร์ และพระอังคาร เพื่อเสริมชะตาให้ดียิ่งขึ้น

พระพุธเสวยอายุ พระพุธเสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภยศชือ่ เสียง เงินทอง คนโสดจะได้แต่งงาน ควรสวดคาถาบูชาพระพุธ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุธเสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวังการ เป็นคดีความจะแพ้ มีคนรักหรือครอบครัวอาจเลิกร้างกัน ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย อาจถึงตายได้ ให้สวดคาถาบูชาพระพุธและพระเสาร์ พระพุธเสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวังการ เดินทางไกลจะเกิดอุบัติเหตุถึงตาย ควรงดเว้นการเดินทางไกลไว้ก่อน แต่ถ้า อยู่กับที่ท่านว่าจะโชคดี คนโสดจะพบเนื้อคู่ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ให้ทำ�พิธีบูชา พระพุธและพระพฤหัส พระพุธเสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวังปัญหา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 17


สุขภาพ ถ้าเป็นจะหนักเข้าขั้นโคม่า ระมัดระวังการคบคนโดยเฉพาะคนอ้วน ลงพุงผิวดำ�แดงจะทำ�ให้เดือดร้อน ให้ทำ�พิธีบูชาพระพุธและพระราหู พระพุธเสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง ลูกน้องบริวารจะช่วยส่งเสริมให้การงานที่ทำ�ประสบความสำ�เร็จ ควรสวดคาถาบูชาพระพุธและพระศุกร์ เพื่อเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้น พระพุธเสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ถ้าเป็นความ อาญาจะแพ้ถงึ ติดคุกตะราง ข้าวของจะหาย และอาจเสียคนทีร่ กั ในครอบครัว ให้ทำ�พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระพุธ พระพุธเสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีโชคลาภ คนโสดจะได้เนือ้ คู่ สามีภรรยาทีอ่ ยากได้ลกู จะสมปรารถนา หน้าทีก่ ารงานจะ เจริญก้าวหน้าตามอาชีพ ควรสวดคาถาบูชาพระจันทร์และพระพุธ เพือ่ เร่งลาภ พระพุธเสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ทำ�อะไรจะ ล้มเหลว ให้ระมัดระวังการพูดจา จะเป็นความอาญาหรือทะเลาะกันได้ มิตรสหายจะกลายเป็นศัตรู ให้ทำ�พิธีบูชาพระอังคารและพระพุธ

พระเสาร์เสวยอายุ พระเสาร์เสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะเสียทรัพย์สนิ เงินทอง จะมีเรื่องเดือดร้อนจากศัตรูเก่า ให้ระวังอุบัติเหตุอันจะเป็นเหตุให้ พิการได้ ให้ทำ�พิธีบูชาพระเสาร์ พระเสาร์เสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง การเดินทางไกลโดยเฉพาะไปทางทิศตะวันตกอาจจะมีอนั ตรายถึงชีวติ แต่ถา้ อยู่ในถิ่นที่อยู่เคราะห์จะดี ได้ลาภผล เป็นโสดจะได้แต่งงาน ผู้ใหญ่ให้ความ อุปถัมภ์คำ�้ ชู ให้ทำ�พิธีบูชาพระพฤหัสและพระเสาร์ พระเสาร์เสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า ต้นร้ายปลายดี ให้ระวัง ภายใน ๒๐ วันแรกที่พระราหูเข้าแทรก จะมีเรื่องทำ�ให้ต้องเสียทรัพย์ แต่

18 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


เมื่อพ้นกำ�หนดนั้นเกณฑ์ชะตาค่อนข้างดี มีลาภ เพื่อนฝูงบริวารจะนำ�ลาภ มาให้ ควรสวดคาถาบูชาพระราหูและพระเสาร์ พระเสาร์เสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวังจะ ถูกศัตรูปองร้าย จะถูกใส่ความ ระวังอุบัติเหตุจะทำ�ให้ตาบอด ให้ทำ�พิธีบูชา พระศุกร์และพระเสาร์ ภายหลังจะทำ�ให้มีโชคลาภ พระเสาร์เสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ห้ามมิให้ เดินทางไปประกอบอาชีพทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะขาดทุนหนัก หรือทำ�ให้เจ็บไข้ได้ปว่ ย ให้ท�ำ พิธบี ชู าพระอาทิตย์และพระเสาร์ พระเสาร์เสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีโชคลาภ จะได้คู่ครองทรัพย์สินและบริวาร ควรสวดคาถาบูชาพระจันทร์และพระเสาร์ พระเสาร์เสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระมัด ระวังอย่าพาครอบครัวเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก เฉียงใต้ จะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนในครอบครัวถึงตายได้ ให้ทำ�พิธีบูชา พระเสาร์และพระอังคาร พระเสาร์เสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดนี กั ห้ามเดินทาง เข้าป่าจะเกิดอันตราย ให้ระมัดระวังการกิน จะทำ�ให้เกิดโรค ถ้าเจ็บไข้ได้ปว่ ย จะเป็นนาน ให้ทำ�พิธีบูชาพระพุธและพระเสาร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พระพฤหัสบดีเสวยอายุ พระพฤหัสเสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี ผูใ้ หญ่ให้ความ อุปถัมภ์ ทำ�การงานจะได้เลือ่ นตำ�แหน่ง ทีเ่ ป็นโสดจะได้แต่งงาน ดวงชะตาอยู่ ในเกณฑ์ดีมากจะมีโชคลาภ ควรสวดคาถาบูชาพระพฤหัส เพื่อเร่งลาภ พระพฤหัสเสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า มีเคราะห์ประเภททุกขลาภ ช่วงต้นๆ จะดีมโี ชคลาภ แต่ภายหลังจะมีปญ ั หาครอบครัว มิตรสหายกลายเป็น ศัตรู และมีปัญหาเงินๆ ทองๆ ควรสวดคาถาบูชาพระราหูและพฤหัส บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 19


พระพฤหัสเสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี คนโสดจะพบ เนือ้ คู่ ทีแ่ ต่งงานแล้วจะมีบตุ ร-ธิดา ถ้าทำ�งานจะได้เลือ่ นตำ�แหน่ง ถ้าทำ�กิจการ ส่วนตัวจะประสบความสำ�เร็จ ควรสวดคาถาบูชาพระศุกร์และพระพฤหัส พระพฤหัสเสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เป็นเคราะห์ ต้นร้าย ปลายดี คือตอนต้นจะมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยบ่อย แต่เมื่อพ้นช่วงนี้ไปได้จะ มีโชคลาภ ควรสวดคาถาบูชาพระอาทิตย์และพระพฤหัส เพือ่ สะเดาะเคราะห์ และเสริมชะตา พระพฤหัสเสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เป็นเคราะห์ ทุกขลาภ ช่วงต้นๆ จะโชคดีมีลาภสักการะเกิดขึ้น แต่ช่วงหลังจะมีเรื่องเดือดร้อน ให้ ระวังการมีปากเสียงกับคนอืน่ จะทำ�ให้เกิดความยุง่ ยากตามมา ควรสวดคาถา บูชาพระจันทร์และพระพฤหัส พระพฤหัสเสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง การเป็นความอาญาจะแพ้คดีถกู จำ�คุกได้ ระวังจะถูกผูใ้ หญ่หรือลูกน้องใส่ความ ให้ทำ�พิธีบูชาพระอังคารและพระพฤหัส พระพฤหัสเสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีลาภ ได้ ทรัพย์สนิ เงินทอง แต่ให้ระมัดระวังอุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิดกับมือและเท้า ถ้าทำ�งาน เกี่ยวกับเครื่องจักรให้ระมัดระวัง ควรสวดคาถาบูชาพระพุธและพระพฤหัส เพื่อเร่งลาภ พระพฤหัสเสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวัง จะถูกใส่ความเป็นเหตุให้เสียเงินทอง หรือถูกไล่ออกจากงาน จะมีปัญหา ครอบครัว ความเห็นไม่ลงรอยกัน ให้ทำ�พิธีบูชาพระเสาร์และพระพฤหัส

พระราหู (พุธกลางคืน) เสวยอายุ พระราหูเสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ให้ระวังสุขภาพ

20 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


จะเจ็บป่วย จะเกิดความสูญเสียทัง้ ทรัพย์สนิ และคนทีร่ กั ในครอบครัว ถ้าเป็น ความจะถูกจำ�คุก ให้ทำ�พิธีบูชาพระราหู พระราหูเสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภยศ ต่างๆ ผูใ้ หญ่ให้ความอุปถัมภ์ เป็นโสดจะมีเนือ้ คู่ ทีแ่ ต่งงานแล้วจะได้บตุ ร ควร สวดคาถาบูชาพระศุกร์และพระราหู พระราหูเสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า ตอนต้นชะตาชีวิตจะดี มีความสุข แต่ภายหลังจะมีเรื่องเดือดร้อนทำ�ให้ต้องร่อนเร่พเนจรจากที่อยู่ ที่กิน หรือไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาสุขภาพ ควรสวดคาถาบูชาพระอาทิตย์และ พระราหู พระราหูเสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะมีปัญหา เรื่องเงินๆ ทองๆ ผู้ใหญ่จะให้โทษโดยไม่รู้ตัวและจะเจ็บป่วย ให้ทำ�พิธีบูชา พระจันทร์และพระราหู พระราหูเสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะถูกใส่ความ เสียทรัพย์สินเงินทอง ให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออก ให้ทำ�พิธี บูชาพระอังคารและพระราหู พระราหูเสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีลาภในตอนต้น แต่ภายหลังให้ระวังจะถูกศัตรูใส่รา้ ยป้ายสีท�ำ ให้เดือดร้อนหรือจะเกิดเจ็บป่วย ควรสวดคาถาบูชาพระพุธและพระราหู เคราะห์ร้ายจะบรรเทาเบาบางลง พระราหูเสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า ในช่วง ๑๐ วันแรกให้ระวัง ให้ดีจะมีเคราะห์ โดยเฉพาะการกินให้ระวังปากท้องจะเป็นโทษได้ อย่าขึ้น ที่สูงจะเกิดอุบัติเหตุ แต่เมื่อพ้นจากนั้นจะมีโชคลาภ ควรสวดคาถาบูชาพระเสาร์และพระราหู พระราหูเสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี ห้ามเดินทาง ไปทางทิศตะวันออกจะมีอันตราย และให้งดเว้นการเดินทางไกลที่ต้องพัก ค้างอ้างแรม ถ้าอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนชะตาจะดีมีโชคลาภ ให้ทำ�พิธีบูชา พระพฤหัสและพระราหู บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 21


พระศุกร์เสวยอายุ พระศุกร์เสวยพระศุกร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์่ดี มีโชคลาภ เป็น โสดจะพบคนที่ถูกใจ คนแต่งงานแล้วจะมีลูก การงานที่ทำ�จะประสบความ สำ�เร็จ ควรสวดคาถาบูชาพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระอาทิตย์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะเจ็บไข้ ได้ป่วย มีปัญหาผิดใจกันในครอบครัว มิตรสหายจะกลายเป็นศัตรู ให้ทำ� พิธีบูชาพระอาทิตย์และพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระจันทร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง พี่น้องที่เคยผิดใจกันจะกลับคืนดี หญิงผิว ขาวเหลืองจะนำ�ลาภมาสู่ ตน ควรสวดคาถาบูชาพระจันทร์และพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระอังคารแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภยศ ชื่อเสียง ทำ�งานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง จะพบเนื้อคู่ ควรสวดคาถาบูชา พระอังคารและพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระพุธแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะมีโชคลาภ คนในปกครองจะให้โชคลาภ ผู้ใหญ่จะเมตตา ข้าวของที่หายจะได้คืน ควร สวดคาถาบูชาพระพุธและพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระเสาร์แทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดีจะเกิดการ พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ให้ระวังจะเกิดการเจ็บป่วยและปัญหาเงินทอง และจะเกิดเรื่องมีปัญหาเพราะปาก คือการพูดจาของตน ให้ทำ�พิธีบูชาพระเสาร์และพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระพฤหัสแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ดี จะได้ลาภจาก ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ได้เลื่อนยศตำ�แหน่ง ถ้ามีของหายจะได้คืน ถ้าเป็น คดีความจะชนะ ควรสวดคาถาบูชาพระพฤหัสและพระศุกร์ พระศุกร์เสวยพระราหูแทรก ทำ�นายว่า เคราะห์ไม่ดี จะเจ็บไข้ ได้ป่วยหนัก ไม่เช่นนั้นจะประสบการพลัดพรากอย่างรุนแรง เช่น บุคคลใน ครอบครัวตายจาก ให้ทำ�พิธีบูชาพระราหูและพระศุกร์

22 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


เมือ่ ทราบคำ�ทำ�นายแล้วให้ท�ำ พิธสี ะเดาะเคราะห์ หรือสวดคาถาเสริม ดวงชะตาตามตำ�ราที่ท่านให้ยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

w

w การสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง

เทวดาที่เข้าเสวยอายุและแทรกในแต่ละช่วง ย่อมมีทั้งที่เป็นศุภเคราะห์ เคราะห์ดี หรือเป็นบาปเคราะห์ เคราะห์หามยามร้าย แม้เมื่อตรง ช่วงคำ�ทำ�นายว่าเคราะห์ดี ก็อย่าได้ตง้ั อยูใ่ นความประมาท ควรทำ�ดีเสริมดวง ให้ดยี ง่ิ ขึน้ แต่หากตกชะตาเคราะห์ทไ่ี ม่ดี ก็ควรเพิม่ ความระมัดระวังให้ยง่ิ ขึน้ นอกจากนัน้ เพือ่ เสริมดวงชะตาและขวัญกำ�ลังใจ ท่านควรทำ�พิธบี ชู าพระเคราะห์ ทีเ่ ข้ามาเสวยและแทรกอายุ เพือ่ ขจัดปัดเป่าให้เคราะห์หนักผ่อนเป็นเบา ทีเ่ บา ก็ให้หายวันหายคืน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ - จัดเตรียมเครื่องบูชาพระเคราะห์ตามที่กำ�หนดไว้ในแต่ละวันวาง บนโต๊ะขนาดพอวางเครื่องบูชาหน้าพระพุทธรูป ดังนี้ เครื่องบูชาเมื่อพระอาทิตย์เข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียม เทียน ธูป ขนม ผลไม้ ข้าวตอก ดอกไม้สีแดง ใบไทร และใบราชพฤกษ์ อย่างละ ๖ จัดมาบูชาหน้าพระปางถวายเนตร เครื่องบูชาเมื่อพระจันทร์เข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียม เทียน ธูป ดอกไม้สีเหลือง และใบบัว อย่างละ ๑๕ จัดวางบูชาหน้าพระปาง ห้ามพยาธิ เครื่องบูชาเมื่อพระอังคารเข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียม เทียน ธูป ชมพู่ ดอกไม้สีชมพู และใบมะม่วง อย่างละ ๘ จัดมาบูชาหน้า พระปางไสยาสน์ เครื่องบูชาเมื่อพระพุธเข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียมเทียน ธูป ดอกไม้สีเขียว และใบขนุน อย่างละ ๑๗ จัดมาบูชาหน้าพระปางอุ้มบาตร บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 23


เครื่ องบู ช าเมื่ อ พระเสาร์ เข้ าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียม เทียน ธูป ดอกไม้สีดำ� และใบมะตูม อย่างละ ๑๐ จัดมาบูชาหน้าพระปาง นาคปรก เครื่องบูชาเมื่อพระพฤหัสเข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียม เทียน ธูป ดอกไม้สีแสด ใบกล้วย อย่างละ ๑๙ จัดมาบูชาหน้าพระปางสมาธิ เครื่องบูชาเมื่อพระราหูเข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียมเทียน ธูป ดอกไม้สีเทา และใบยอ อย่างละ ๑๒ จัดมาบูชาหน้าพระปางปาริไลยก์ เครื่องบูชาเมื่อพระศุกร์เข้าเสวยและแทรกอายุ ให้จัดเตรียมเทียน ธูป ดอกไม้สีฟ้า และใบเงิน อย่างละ ๒๑ จัดมาบูชาหน้าพระปางรำ�พึง การจัดเตรียมเครือ่ งบูชาและพระพุทธรูป ถ้าท่านสะดวกก็จดั หาบูชา ตามตำ�ราที่ว่าไว้ แต่ถ้าไม่สะดวกจะจัดหาของบูชาตามมีตามได้ก็ไม่เป็นไร ขอแต่เพียงเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์สุจริต และตั้งใจจริงในการที่จะ บูชา แล้วนำ�จัดวางบนโต๊ะหน้าพระพุทธรูปที่มีอยู่ประจำ�บ้าน - เมื่อเสร็จแล้วให้จุดเทียน-ธูป ตามกำ�ลังวันของพระเคราะห์ที่บูชา แล้วกล่าวคำ�ถวายเครื่องสักการะ และคำ�กราบบูชาพระรัตนตรัยต่อไป

คำ�กล่าวถวายเครื่องสักการะ อิิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ. อิิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ. อิิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ. พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยามิ.

24 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


คำ�กราบบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ) ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ. (กราบ) ต่อจากนั้นให้นั่งพับเพียบ สำ�รวมจิตสงบใจเตรียมตัวกล่าวคาถา ชุมนุมเทวดา เพื่ออัญเชิญเหล่าเทพยดาฟ้าดิน และเทวดาที่กำ�ลังเสวยอายุ มาเป็นสักขีพยาน และร่วมอนุโมทนาในพิธี ดังต่อไปนี้

คาถาชุมนุมเทวดา ผะริต๎วานะ* เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. เมื่อสวดคาถาชุมนุมเทวดาจบ ให้สวดบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ซึ่ง ถือกันว่าเป็นเหมือนบทไหว้ครู มีพุทธานุภาพในด้านป้องกันคุณไสย และ ภยันตรายทั้งปวง * ในหนังสือเล่มนี้ใช้เครื่องหมาย ๎ บนพยัญชนะ เมื่อมีในบทใดให้อ่านออกเสียงกึ่งมาตรา ทุกแห่ง เช่น ผะริต๎วานะ อ่านว่า ผะ-ริต-ตะวา-นะ ตรง ตะ ออกเสียงเร็วกึ่งมาตรา

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 25


บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) จากนั้นจึงสวดบทไตรสรณคมน์เพื่อสำ�รวมจิตน้อมรับเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ให้คุณในด้านเมตตา แคล้วคลาด ปลอดภัย ดังต่อไปนี ้

บทไตรสรณคมน์ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสรรเสริญพระรัตนตรัย อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

26 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เมื่อสวดถึงตรงนี้ให้ท่านเลือกสวดบทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ และ บูชาเทวดาตามช่วงอายุที่อ่านในคำ�ทำ�นายว่า พระเคราะห์ ประจำ�วันอะไร กำ�ลังเสวย และแทรกอายุอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี ้

คาถาบูชาพระอาทิตย์ อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา. สวด ๖ จบ จากนั้นให้สวดคาถาสะเดาะเคราะห์ดังนี้ “ชะยะ ชะยะ อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอไหว้พระอิศวร ผู้เป็นเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาชุบพระอาทิตย์ด้วยราชสีห์ทั้ง ๖ ตัว จึงมาบังเกิดเป็น พระอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ ขี่ราชสีห์ทองท่องเที่ยวไปทั่วทิศแล้ว ท่านจึงเสด็จลงมา ยังเมืองอุตรกุรุทวีป อมรโคยานทวีป บุพพวิเทหทวีป และชมพูทวีป แล้วจึง เสด็จมาเข้าเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ ๖ ปี เวียนรอบราศีเมษ, พฤษภ์, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์, ตุล, พฤศจิก, ธนู, มังกร, กุมภ์, มีน, ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก ต้องพระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอ ให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปาระมีบริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 27


คุณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวา อะระหัง อะระหัง ชะยะ ชะยะ สัมมา ขะมา ชะยะ ชะยะ” กรณีพระอาทิตย์เสวยหรือแทรกอายุเป็นศุภเคราะห์ ให้สวดคาถาบูชา (อุเทตะยัญจักขุมา-เอสะนา) เพื่อเสริมเคราะห์ที่เป็นคุณให้ดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาพระจันทร์ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. สวด ๑๕ จบ จากนั้นสวดคาถาสะเดาะเคราะห์ดังนี้ “ชะยะ ชะยะ อิตปิ โิ ส ภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอไหว้พระอิศวรผูเ้ ป็นเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาชุบพระจันทร์ด้วยนาง ๑๕ คน จึงมาบังเกิดเป็นพระจันทร์ผู้มี ฤทธิ์ ขีม่ า้ ทองท่องเทีย่ วไปทัว่ ทุกทิศแล้ว ท่านจึงเสด็จลงมายังเมืองอุตรกุรทุ วีป อมรโคยานทวีป บุพพวิเทหทวีป และชมพูทวีป แล้วจึงเสด็จมาเข้าเสวยอายุ แห่งข้าพเจ้าได้ ๑๕ ปี เวียนรอบราศีเมษ, พฤษภ์, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์, ตุล, พฤศจิก, ธนู, มังกร, กุมภ์, มีน, ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ ตัวนอก ต้องพระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุม้ เสนียดจัญไร ขอให้มชี ยั มงคล คุม้ โทษโทสา ปาระมีคณ ุ ะสัมปันโน อิตปิ โิ ส ภะคะวา ภะคะวา อะระหัง อะระหัง ชะยะ ชะยะ สัมมา ขะมา ชะยะ ชะยะ” กรณีพระจันทร์เสวยหรือแทรกอายุเป็นศุภเคราะห์ ให้สวดคาถาบูชา (ยันทุนนิมิตตัง-วินาสะเมนตุ) เพื่อเสริมเคราะห์ที่เป็นคุณให้ดียิ่งขึ้น

28 วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์


คาถาบูชาพระอังคาร ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห. สวด ๘ จบ จากนั้นให้สวดคาถาสะเดาะเคราะห์ดังนี้ “ชะยะ ชะยะ อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าจะขอไหว้พระอิศวร ผูเ้ ป็นเจ้า ซึง่ เสด็จลงมาชุบพระอังคารเทวาด้วยกระบือ ๘ ตัว จึงได้บงั เกิดขึน้ เป็นองค์พระอังคารผู้มีฤทธิ์ ขี่กระบือทองท่องเที่ยวไปทุกทิศาแล้ว ท่านจึง เสด็จลงมายังเมืองอุตรกุรทุ วีป อมรโคยานทวีป บุพพวิเทหทวีป และชมพูทวีป แล้วจึงเสด็จมาเข้าเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ ๘ ปี เวียนรอบราศีเมษ, พฤษภ์, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์, ตุล, พฤศจิก, ธนู, มังกร, กุมภ์, มีน, ต้องลัคน์ ต้อง จันทร์ ต้องพระเคราะห์ตวั นอก ต้องพระเคราะห์ตวั ใน ต้องพระเคราะห์ตวั ใดๆ ขอให้คมุ้ โทษ คุม้ ภัย คุม้ เสนียดจัญไร ขอให้มชี ยั มงคล คุม้ โทษโทสา ปาระมีคุณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวา อะระหัง อะระหัง ชะยะ ชะยะ สัมมา ขะมา ชะยะ ชะยะ” กรณีพระอังคารเสวยหรือแทรกอายุเป็นศุภเคราะห์ ให้สวดคาถา บูชา (ยัสสานุภาวะโต ยักขา-ปะริตตันตัมภะณามะ เห) เพื่อเสริมเคราะห์ที่ เป็นคุณให้ดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาพระพุธ สัพพาสีวิสะชาตีนัง ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง สัพพะทา สัพพะปาณินัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 29

วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์  

วิธีสวดมนต์ แก้กรรมสะเดาะเคราะห์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you