Page 1


เรียนรู้คำสอนพร้อมคำสวด วิธีทำบุญลดแรงอดีตกรรม ทำปัจจุบันกรรม ให้มุ่งสู่ความดีงามในอนาคต

กรรมกำหนด

วิ ธี ท ำดี ท ดแทนคุ ณ พ่ อ แม่ อิสว๎ าสุ พาหุง มหากา คาถาชนะมาร โดย... พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)

ไพยนต์ กาสี น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., น.บ. รวบรวมเสริมสารธรรมในนามคณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์ ภาพประกอบ : สมควร กองศิลา ออกแบบปก : อนุชิต คำซองเมือง รูปเล่ม/จัดอาร์ต : สุกัญญา ศรีสงคราม


สร้างบุญด้วยกรรมฐาน  ใช้หนี้กรรมได้ ดีที่สุด

คำสอนให้คนละชั่ว ประพฤติชอบ มีอยู่ทั่วไปทุกศาสนา แต่คำสอน เรื่องการทำจิตของตนให้ผ่องใส ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “เจริญจิตตภาวนา” ถือ เป็นคำสอนที่ทำให้พระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์พิเศษต่างจากศาสนาอื่น เพราะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติสามารถหลุดพ้นความทุกข์ต่างๆ ได้ ยิ่งหากทำถึงขีดขั้น สูงสุดแล้วไซร้ ส่งผลให้พ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างสิ้นเชิง และการเจริญกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเจริญวิปสั สนากรรมฐาน แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม แนะนำ เป็นวิธีทำบุญใช้หนี้กรรมในอดีต เสริมสร้างชีวิตในปัจจุบันดีขึ้นได้ ทั้งยัง เป็นหลักประกันให้อนาคตว่าจะพบแต่สิ่งดีงาม ดังความตอนหนึ่งที่หลวงพ่อ กล่าวไว้ว่า “การเจริญกรรมฐาน โดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐาน ๔ อันเป็น ทางสายเอก ถ้าทำได้ท่านจะระลึกชาติได้จริง ระลึกได้เลยว่าทำอะไรดี อะไรชั่วมาก่อน, รู้กฎแห่งกรรม เพื่อจะได้ ใช้หนี้เขาไป ไม่ปฏิเสธทุกข้อหา, มีปัญญาแก้ ไขปัญหาชีวิต ถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้ง จะรู้เหตุผลของ ชีวิตได้อย่างดีที่สุด จะเว้นการทำ พูด คิด ที่จะก่อความทุกข์เดือดร้อนให้ เกิดแก่ตนและคนอื่น มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างนี้”

ผู้รวบรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อคิดทางธรรมของหลวงพ่อในหนังสือ เล่มนี้ จักก่อเกิดคุณค่า เป็นแสงสว่างทางปัญญา นำพาชีวติ ให้พน้ กรรม เบิกบาน อยู่ในธรรม ด้วยกันทุกท่านเทอญ.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. น.บ. รวบรวมในนามคณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


๑ กรรมกำหนด

กฎกรรมรู้ได้ด้วยทำกรรมฐาน วันนี้ จะแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมแก่ท่านทั้งหลาย ว่าที่สุดแล้ว มันมีผลเป็นความทุกข์ต่อชีวิตอย่างไรบ้าง แต่หากได้ทำกรรมฐานมา ท่านจะรู้ว่ามันให้ทุกข์อย่างไร ทุกข์นั้นมันเดือดร้อนแค่ไหน มันหนัก

เท่าไร มันกี่เปอร์เซ็นต์ กี่กิโลไมล์ ที่เราทำกับเขาไว้ เขาก็ต้องทำกับเรา เหมือนที่เราทำกับเขาแน่นอน อาตมานี่โดนมากับตัวแล้ว มีคนแก่ขี้เมาคนหนึ่ง อาตมาตอนนั้นอยู่โรงเรียนมัธยม ๓ ก็โตแล้ว ถีบแกลงน้ำไปเลย แกเมาก็ตกลงไปอยูใ่ นนัน้ วันหนึง่ คืนหนึง่ ถึงจะขึน้ มาได้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าแกจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหน แต่เรารู้สึกสนุกที่ได้แกล้งแก เคยแกล้งคนขี้เมา กรรมสนองเราแล้วล่ะ

เวลาต่อมา อาตมาก็ ไปรถคว่ำ รถตกลงเหวที่แม่สอด นับจากวันทีถ่ บี แกลงน้ำ ก็เป็นเวลา ๔๐ กว่าปีแล้ว เราต้องไปอยู่ ในเหว คืนกับวันเหมือนกัน

กว่ า จะไต่ กิ่ ง ไม้ ขึ้ น มาได้ จี ว รหมดเลย เหลื อ แต่ ส บงตั ว เดี ย ว พอขึ้นมาได้ก็เจอพวกหาหน่อไม้ก็เอาก้อนดินก้อนหินขว้างปาเอา หาว่าเรา เป็นบ้า นี่มันเป็นเวรกรรมตามสนองเรานะ ท่านทั้งหลาย อย่าทำนะ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙
มีทาน ศีล ภาวนา พาตนพ้นกรรม คำว่า “บุญ” นี้ ไม่มีความทุกข์ นะ ถ้าท่านต้องการความทุกข์ ก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่ต้องการมีบุญวาสนาก็ไม่เป็นไร แต่เรื่องทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน, สีลมัย บุญสำเร็จ ด้วยการรักษาศีล, ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการภาวนา ให้มีสติและ เกิดปัญญา ถ้าทำได้ ท่านจะสำเร็จมรรคผล ท่านจะสำเร็จในกิจการงาน และหน้าที่ ท่านจะมีชีวิตที่ไม่ผิดพลาดตลอดเวลา โดยเฉพาะการเจริญ

สติปัฏฐาน ๔ อันเป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าทำได้ ท่านจะ ๑. ระลึกชาติได้จริง ระลึกได้เลยว่า ทำอะไรดี อะไรชั่วมาก่อน ๒. รูก้ ฎแห่งกรรม เพือ่ ว่าจะได้ใช้หนีเ้ ขาไป โดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหา ๓. มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ใช่ไปหาพระรดน้ำมนต์ ไปหา หมอดู

การแนะแนว ไม่ ใช่มาถึงวัดสอนทำบุญไปสวรรค์ ทำบาปไปนรก เท่านั้น ต้องสอนกรรมฐานแก้กรรม ได้อย่างไร ใครเอาไป หนูรู้ไหมถ้าไม่ตั้งใจเรียน กรรมอะไรจะเกิดขึ้น ใช้ปฏิบัติเป็นประจำ สอบตกค่ะ พระอาจารย์ จะแก้กรรมได้จริงๆ ถ้าใช้ ไม่จริงก็เหมือน ถ้วยชา เขาให้มา แล้วเอาไปใส่ตู้ ไว้ ไม่ค่อยใช้ ให้เป็น ประโยชน์เลยกรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


ทำตัวเป็นประโยชน์ ทุกข์โทษไม่มี ตัวเรานี้มีประโยชน์มาก แต่ ใช้ตัวไม่เป็น ไปใช้ ในเรือ่ งไร้สาระเสียมาก ไม่ ใช้ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐล้ำเลิศแต่อย่างใด ไหนๆ จะตายจากโลกไปก็จะต้องมีความดีติดไปด้วย ละทิ้งความดีไว้ ในโลกมนุษย์คือความดีเป็นตรา คืนนี้สนุก ให้เต็มที่เลยน้อง

เยี่ยมไปเลยพี่

สร้างบาป ขวางบุญ ทุกข์ตามมา

ถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้ง จะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุด จะเว้นการทำ พูด คิด ที่จะก่อความทุกข์เดือดร้อนให้เกิดแก่ตนและ

ผู้อื่น มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างนี้ จะแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ด้วยกรรมฐาน บางคนชอบไปหาหมอดู น่าเสียดายมีตำราอยู่ในตัวแล้ว แต่กลับ ไปหาหมอดู ไปให้พระสะเดาะเคราะห์ เคราะห์หามยามร้าย ใครเป็นผู้ทำ เราเป็นผู้ทำ เราก็ต้องแก้เอง ไม่ใช่คนอื่นมาแก้ให้ เพราะเวรกรรมตาม สนองเรามาเมื่อชาติกอ่ น เรียกว่า วิบากกรรม ตามมาถึงแล้ว เราก็ต้อง แก้โดยการยอมรับกรรม อาตมานี่ยอมหมดเลย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙
สร้างทีพ่ งึ่ ให้กบั ตน ด้วยเร่งฝึกฝนสมาธิ คนเรามีทั้งถูกทั้งแพง มีทั้งเก๊ทั้งดี คนดีหายาก คนเก๊เยอะ มีน้อย เหลือเกินที่จะดีเด่นเห็นชัดและเห็นไกล อย่างนี้หายาก ต้องอดทน ต้อง ฝึกฝน ท่านทั้งหลาย จิตนี้ฝึกให้ขยันก็ได้ ฝึกให้ทำงานก็ได้ ฝึกให้ขี้เกียจก็ได้

ถ้าใครเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยต่อเนื่องกันแล้ว สร้างความดี ให้ติดต่อกัน สร้างความดีถูกตัวบุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา และต่อเนื่องกัน เสมอต้นเสมอปลายแล้ว คนนั้นจะได้รับผลดี ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเอาดี ในชาตินี้ ได้แน่นอน มาร่วมสร้างที่พึ่ง ไม่ต้องรอดีถึงชาติหน้า แก่ตนเองดีกว่าครับ/ค่ะ การเจริญกรรมฐาน เราจะได้เข้าใจตัวเอง ปรับปรุงตัวเองขึ้น สร้าง ตัวเองให้ดีขึ้นตามลำดับ เมื่อเราสร้างตัวเองได้ พึ่งตัวเองได้ ช่วยตัวเองได้ สอนตัวเองได้ เราก็สร้างฐานะให้ดีได้ในอนาคต สำคัญอยู่ที่ทำความดี

ผิดสถานที่ ผิดตัวบุคคล ผิดกาลเวลาด้วย ไม่ใช่กาลเวลาที่จะต้องทำ แล้วไปทำ ไม่ใช่กาลเวลาที่จะพูดแล้วพูด มันก็เสียหายกรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


มีสติอยูก่ บั ตัว จะไม่หลงมัวเมาใฝ่ตำ่ ถ้าเรานั่งสมาธิหายใจยาวๆ เป็นการพักผ่อนร่างกายไปในตัว มัน ไม่อ่อนเพลียละเหี่ยใจแต่ประการใด จะมีพลังจิตสูง ต่อสู้กับเหตุการณ์ และปัญหาได้ด้วยการฝึกฝนกรรมฐานนี่แหละ กรรมฐาน แปลว่า การกระทำให้ฐานกายนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของสติ พอท่าน ทำจนได้ดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการ ได้ศลี สมาธิ ลึกซึง้ ในจิตใจ ท่าน จะเห็นความดีในจิต สามารถรำลึกชาติได้ จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ จะสนิทสนมกลมกลืนกันกับครูบาอาจารย์ ผูท้ มี่ พี ระคุณทัง้ หลาย การแก้กรรมที่เยี่ยมยอดคือ การที่ญาติโยมมานั่งเจริญกรรมฐาน แล้วแผ่สว่ นกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ท่านจะกลับร้ายกลายเป็นดี ลูกหลาน จะมั่งมีศรีสุข จะประกอบการงานก็จะมีเงินไหลนองทองไหลมา และการเจริญกรรมฐาน ถ้าท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นเมื่อใด ท่านจะ ซึ้งใจมาก จะชุ่มชื่นจิตใจ ดุจสายฝนโปรยปรายจากฟ้าสู่แผ่นดิน ออกไปให้หมด ฉันทำกรรมฐานมาแล้ว

ท่านจะใฝ่ดี ไม่ ใฝ่ชั่ว แต่ประการใด จะเป็นคน มีสัจจะ จริงใจต่อตน ต่อคน ต่อหน้าที่ จะกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ไม่เสื่อมคลาย จะวางตัววางใจตั้งอยู่ ในธรรม สัมมาปฏิบัติทุกประการ เข้าถึงกรรมฐาน หน้าตาบอกเมตตา เจ้าจุกถึงกรรมฐานหรือจ๊ะ หน้าตามันฟ้องนะ

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙
ปิดทางก่อกรรม ต้องสำรวมอายตนะ ๖๑

กรรมเก่า กรรมใหม่ อยู่ใต้อำนาจของพวกเรา

กฎแห่งกรรมสั้นๆ มาจากไหน อาตมาทบทวนได้แล้ว ขอฝาก ท่านทั้งหลายไว้ด้วย เราจะ ดูได้จาก เห็นหนอ รู้หนอ คิดหนอ เข้าใจหนอ และ กำหนดกิเลสได้ ในตัวเรา

ธาตุ อายตนะจะโง่หรือฉลาด อยู่ที่อายตนะ ๖ อยู่ที่อินทรีย์นี้เอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต จะโง่หรือไม่โง่ อยู่ที่ตรงนี้ จะฉลาดหรือมีปัญญา อยู่ที่ทำได้จริงหรือเปล่า กำหนดต่อเนื่องหรือเปล่า ที่ท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนี่ ก็ต้องการเอาเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อทำ ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบัน จากการกำหนด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี่เอง มันจะโง่หรือฉลาดอยู่ตรงนี้เอง ๑

ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย กัมมนิโรธสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่ ไว้ว่า “อายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่า กรรมเก่า, การที่ทำ คำที่ พูด เรื่องที่คิด ด้วยเจตนาที่เป็นไปในปัจจุบัน เรียกว่า กรรมใหม่” คือ อายตนะ ๖ นี้แหละ เป็นตัวกรรมเก่า และเป็นที่ตั้งของกรรมใหม่ เพราะตา หู เป็นต้น มิได้มี ไว้เฉยๆ ต้องใช้ดู ใช้ฟัง ใช้ทำกรรมต่อไป ดังนั้น ถ้าประสงค์จะปิดทางกรรม ชั่วที่เกิดจากการดู การฟัง ก็ต้องสำรวมระวังการรับรู้ที่ผ่านเข้ามาทางหู ทางตา เรียกว่า สำรวมอินทรีย์ ๖ คือ อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนา จนเกินไป อย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจจนเกินพอดี ต้องมีสติรู้เท่าทัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น จึงจะไม่มีการทำ พูด คิด ไปตามอำนาจกิเลสที่มายั่วยวน (เสริมคำอธิบาย โดย... ไพยนต์ กาสี คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง)กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


ขี้โรค พิการ อายุสั้น กำหนดกรรมจากการฆ่าสัตว์ เพราะฉะนั้น การกระทำของแต่ละท่านนี้ เราดูได้จากตัวเราสังเกต ได้จากตัวเรา ถ้าเจริญกุศลภาวนามีหน่วยกิตครบ เราจะรู้ได้เองว่า ตัวเรา มีปาณาติบาตติดมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เราจะต้องรับใช้หนี้ในชาตินี้แน่ ตายซะแล้วเรา ชดใช้ไปหนึ่งหนี้

รับใช้หนี้อะไร ก็หมายความว่า เราจะต้องโดนรถชน เราจะต้องโดนฆ่าตาย มันจะบอกเราเอง

ก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเขา อันนี้อาตมาก็ได้ประสบมาด้วยตัวเอง เป็นต้น เช่น มีปาณาติบาตฆ่าสัตว์ติดตัวมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เรารู้แจ้งแก่ใจ รู้วันตายว่าจะต้องตายอย่างไร รถชนตาย โดนยิงตาย โดนอุบัติเหตุตาย เป็นต้น จะโดนอุบัติเหตุจนง่อยเปลี้ยเสียขา โดนทรมาน จนชีวิตหาไม่ มันจะบอกเหตุการณ์ชัดในตัวเราก่อน ในเมื่อบอกตัวเราได้ ดูคนอื่น มันก็บอกได้ เราจะรู้ได้ว่า เห็นหนอ คนมีปาณาติบาตติดมา จะรู้เลยว่ากฎแห่งกรรมคนนี้จะต้องเป็น อัมพาต คนนี้ต้องไปอุบัติเหตุ คนนี้ต้องไปโดนรถชนตาย มันบอกชัดนะ มีประโยชน์มากสำหรับผู้ทำได้ มันมีประโยชน์อย่างนี้ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙
พบความพิบัติขัดสน กำหนดกรรมจากการลักทรัพย์ ถ้าเราเจริญกรรมฐาน เราจะรูก้ ฎแห่งกรรมได้ตอนมีเวทนา คนไหน อดทนต่ อ เวทนาได้ กำหนดผ่ า นเวทนาได้ เราจะรู้ ไ ด้ ว่ า ทุ ก ข์ ท รมานที่ ผ่านมานั้นไปทำกรรมอะไรไว้ มันจะมีกรรมอะไรมาแทรกซ้อน มันจะบอก เราเอง มีตัวอย่างที่อาตมาประสบการณ์มามากมาย เช่น อทินนาทาน เบียดเบียนทรัพย์เขา ทุกอย่างเอาหมด มักได้ มักง่าย รุกหัวคันไร่คันนา ลักเงินลักทอง โจรกรรมเล็กๆ น้อยๆ สะสมหน่วยกิตนิสัยไม่ดี นิสัย

เคยชินในการลักขโมย

ไปทำกรรมฐานในคุก ขี้ข โมย กรรมตามทัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ชาตินี้จริงๆ ทำกรรมฐานในคุก หมดทุกข์ได้นะ

กฎแห่งกรรม จะบ่งบอกออกมา เป็นดุจเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าคนนี้ ได้เงินได้ทอง มาแล้วต้องถูกโจรกรรม ต้องถูกคนลักตีชิงวิ่งราว มิฉะนั้นไฟจะไหม้บ้าน ไม่เคยผิดแม้แต่รายเดียว

อาตมาเคยทายไว้ คนนี้ระวังนะโยม เคยถูกโจรกรรมไหมโยม ? ไม่ถูกเลยค่ะ ระวังอันเดียวคือไฟไหม้บ้าน หมดเนื้อประดาตัว แล้วก็จริง ด้วย อันนี้เห็นได้ชัด

10

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


ครอบครัวย่อยยับมีแต่ปัญหา กำหนดกรรมจากมักมากในกาม นี่แหละท่านทั้งหลาย ทำให้มันจริง จะเห็นจริง ทำไม่จริง จะเห็น จริงได้อย่างไร ต้องเห็นจากตัวเราออกมาข้างนอก ตัวอย่าง กาเมสุมิจฉาจาร ถ้าเรารู้ตัวเอง นั่งเจริญกุศลภาวนา มันจะบอกว่าอดีตชาติไปปู้ยี่ปู้ยำเขามา ชู้สาวนานาประการ ผัวเขา

เมียเขานานาชนิด มีข้อคิดหลายอย่าง วุ่นวายจริงโว้ยบ้านเรา ฉีดยาดีกว่า

มาในชาตินี้ เราก็มา ลำบากลำบน ในครอบครัว หาความสุขไม่ ได้เลย มีสามีก็เป็นของเขาหมด มีภรรยาก็มีชู้หมด และครอบครัวต้องหายนะ ทะเลาะวิวาทกัน ไม่ ใช่คู่สร้างคู่สม กลายเป็นคู่วิวาทกันและจะต้องแตกแยกหย่าร้างกันไป ถึงจะมีลูกด้วยกันแล้ว มีทั้งเขยสะใภ้แล้วก็ตาม จะต้องแยกกัน ไปตามกาลเวลา จากการกระทำของเราแน่นอนที่สุด บางท่านเป็นผู้ชาย แท้ๆ ปู้ยี่ปู้ยำผู้หญิง ทำให้เขาช้ำชอกช้ำใจหลายชาติที่ผ่านมา เกิดมาใน ชาตินี้ต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงโสเภณี ก่อนจะตายต้องให้หนอนกินเสียก่อน มีจริง จดไว้หลายราย ถ้าไม่เชื่อลองไปทำดู มีความหมายอย่างนี้ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

11


พบแต่คนหลอกลวงไม่จริงใจ กำหนดกรรมจากการโกหกผู้อื่น นอกเหนือจากนั้น คนที่ชอบหลอกลวงโลก หวังเอาลาภเขา หลอกลวงเขาตลอดรายการ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เลี้ยวลดคดเคี้ยว ติดวิญญาณมาในชาตินี้ รับรองอย่าปฏิเสธ ไม่ช้าเรา ต้องโดนหลอกเอาเงินไป โดนหลอกเอาโน่นไป โดนหลอกเอานี่ไปอย่าง แน่นอน และเราไม่ต้องติดตามของนั่น มันไม่ได้คืนแน่นอนที่สุด ช่างมันเถอะเพื่อน ถือว่าเรา เคยหลอกเขามาก่อนละกัน

เรื่องผลกรรมของการพูดไม่จริง ตัวอาตมาก็เคยอีกนั่นแหละ เคยโกหกยาย เคยพูดปด กับยาย เพราะอาตมา เคยขโมยเงินยายไป เมื่อยายถามอาตมา ก็ ไม่ยอมรับว่าเป็น คนหยิบเงินของยายไป

และดั น ไปสาบานกั บ ยายไว้ ว่ า ถ้ า อาตมาขโมยเงิ น ของยายไป จริงๆ ก็ขอให้อาตมาถูกฟ้าผ่า สาบานไปทั้งๆ ที่ อาตมาเองนี่แหละเป็น คนเอาเงิ น ของยายไปกรรมจากการโกหกมาตามทันที่นี่นี้เอง อาตมา

ถู ก ฟ้ า ผ่ า กลางกุ ฏิ เ ลย ตั ว ไหม้ ด ำไปหมด มั น เกิ ด จากการให้ สั จ จะ

ในเรื่องที่ไม่จริง กรรมนี้แรงมาก เป็นกรรมที่เราเสียสัจจะ

12

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


ปัญญาอ่อนไม่สมประกอบ กำหนดกรรมจากชอบเสพสิง่ เสพติด กรรมจากมารสุรา ตามมาทันผมแล้วค้าบบ

สุราเมรัย เครื่องดองของเมา นานาชนิดทุกประการ ถ้าเรามานั่งภาวนา เราจะรู้ตัวเองว่า อดีตชาติเรา เสพยานี้มาไหม ถ้าติดมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รับรองว่า เรานีจ้ ะไม่ตอ้ งเรียน อะไรเลย เรียนไม่ ไหวแล้ว และเป็นโรคปัญญาอ่อน ไปเรียนอะไรก็ ไม่จบ หลักสูตรมัธยมศึกษาแน่นอน และเป็นความจริงด้วย

ดั ง นั้ น คนที่ไม่ต้องการเป็นโรคประสาท ไม่ต้องการมึนเมาสติ

ฟั่ น เฟื อ น ถ้ า ไม่ ต้ อ งการอย่ า งนี้ จงพากั น รั ก ษาศี ล เจริ ญ กุ ศ ลภาวนา

ตั้งสติลงในตัวเองว่า อย่าดื่ม อย่าเสพ สุราเมรัย กัญชา ยาฝิ่น เฮโรอีน

ถ้าเรายังกินไม่อิ่ม แล้วเอาเงินที่หาได้ไปใช้ในเรื่องนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ทำให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้น กรรมจากการผิดศีล ๕ นี้เป็นกรรมที่เราทำเมื่อชาติก่อนติดมา เราจะต้ อ งรั บ สนองผลงานในโอกาสหน้ า เราก็ รี บ บำเพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ

แก้กรรม ด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

13


แผ่เมตตาให้ทกุ ชีวติ ทีเ่ คยทำกรรมกับเขา ผ่อนผลกรรมของเราให้เบาลง เมือ่ คิดกลับตัวกลับใจยอมรับ ผลของกรรมที่เกิดขึ้นได้เช่นนี้ เราก็ มาบำเพ็ ญ ทาน ศี ล และภาวนา สวดมนต์ เ ป็ น นิ จ อธิ ษ ฐานจิ ต เป็ น ประจำอโหสิกรรมเสียก่อน และเรา ก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ เราไปสร้างกรรมมาครั้งอดีต รู้บ้าง ไม่รบู้ า้ ง รูเ้ ท่าทันหรือไม่เท่าทันก็ตาม ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า มันก็จะน้อยลงไป

ตอนเป็นเด็ก เราเคยฆ่านกมานี่

ยกตัวอย่างจากประสบการณ์กฎแห่งกรรมของอาตมาเอง รู้ตัว

๖ เดือน ก็ขออโหสิกรรมทุกวันว่า เราไปหักคอนกมามาก เราก็บอกว่า พ่อนกเอ๊ย ตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่าเอาโทษเราเลย ขอให้โทษเราลดลงไป ให้อภัยโทษเถิด ทำเหมือนให้การกับศาลว่ารับสารภาพ ศาลจะเมตตาเราที่ให้ ความสะดวกในการพิจารณาของศาล จึงลดโทษลงไปอีก ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เราอาจจะรอดจากความตายได้ เลยก็ เ ตรี ย มให้ ร ถชนคอหั ก หมุ น ได้

แล้วก็กลับมาใช้เวรกรรมให้สิ้นสุดในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ผ่อนจาก หนักเป็นเบาได้ คือมิได้ปฏิเสธทุกข้อหา ด้วยกรรมฐาน แก้กรรมได้ อย่างนี้ โดยรู้ตัวของเราเอง

14

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


ตกลงใจสู้เวทนาเวลาปฏิบัติ

จะทราบชัดถึงผลของกรรมในอดีตทีผ่ า่ นมา ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ถ้ามีเวทนา ต้องสู้กำหนดให้ได้ ปวดท้อง ปวดขา หรือปวดตรงไหน ปวดหนอๆ ๆ ตายให้ตาย เดีย๋ วท่าน จะเห็นกรรม เมื่ออดีตชาติท่านทำอะไรไว้บ้าง ท่านจะโล่งใจนะ ท่านจะ ดีใจ เดีย๋ วท่านจะได้แก้กรรมด้วยการแผ่เมตตา ขออโหสิกรรมต่อทุกชีวติ

ที่เคยล่วงเกินเขา จะไม่ปฏิเสธกรรมทุกข้อหา นี่กรรมฐานแก้กรรมอย่างนี้ บางที เรามีเวทนาหน่อยเลิกเลย ไม่รู้จะแก้อย่างไร ครูอาจารย์ เขาบอกว่ากำหนดปวดหนอๆ ตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรี อ ยุ ธ ยามานั่ ง ปฏิ บั ติ เดี๋ ย วนี้ จ บปริ ญ ญาโทเป็ น อาจารย์ ที่ ข อนแก่ น ไปแล้ ว เกิ ด เวทนาขึ้ น ก็ ก ำหนด ปวดหนอๆ ปวดหนั ก เข้ า มาบอก แม่ยุพินหนูไม่หาย แม่ยุพินให้กำหนดต่อไป

พอวันที่ ๓ นึกขึ้นได้ เมื่ออยู่ชั้นประถมสอง ประถมสาม หักขาเขียดหักทั้งเป็น ใส่เกลือทั้งเป็น เราไปหักขาเขา มาจริง เราปวดอย่างนี ้ มาให้หักขาซะดีๆ เขาก็ต้องปวดอย่างนี้แหละ เราก็ต้องใช้หนี้ด้วยการปวดไป ทรมานอยู่พอสมควร กำหนดปวดหนอหนั ก เข้า ก็ขออโหสิกรรมแผ่เมตตา ให้เสีย ก็เลยเบาลงไปและหาย วับไปกับตา ไม่ปวดขาอีกต่อไป นี่แหละกรรมฐานแก้กรรม สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

15


บิดา-มารดา ทำกรรมไม่ดี ขอเจริ ญ พรให้ ญ าติ พี่ น้ อ งได้ ท ราบว่ า กรรมฐานแก้ ก รรมได้ มี นายทหารคนหนึ่งยศร้อยโท อยู่ศูนย์การทหารปืนใหญ่มาบวชที่นี่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีลูกผู้หญิง ๒ คนแล้ว ปู้ยี่ปู้ยำกับผู้หญิงจริงๆ ไม่เชื่อบุญ เชื่อกุศล ไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมด้วย อาตมาบอก “ผู้บังคับหมวด อาตมาขอบิณฑบาต สึกหาลาเพศ ไปแล้วอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเขานะ” โตขึ้นแล้ว อย่าลืมบวชให้พ่อแม่ ก่อนเบียดนะลูก

“โอ๊ย หลวงพ่อ ผมไม่เชื่อ ไม่มีทางหรอก สนุกสนานไปชั่วคราวเท่านั้น ตอนตายแล้วมันก็สูญ จะไปเกิดที่ ไหนอีก ที่ผมมาบวชนี่ ไม่ ใช่ว่า ศรัทธานะ แม่ ให้มาบวช แม่บอกว่า สำเร็จ นักเรียนนายร้อย แล้วบวชให้แม่หน่อย เลยผมก็ ไปมีครอบครัวเสียก่อน”

“เอาละผู้หมวด ไม่เชื่ออาตมา ไม่เป็นไรนะ จดไว้นะ ไม่มีลูกผู้หญิง บ้างก็แล้วไปนะ” “โอ๊ย ผมมี ๒ คนแล้ว” “จดไว้ เผื่อจะมีลูกผู้หญิงอีก” ในที่ สุ ด ก็ สึ ก หาลาเพศไป จากไปเป็ น เวลานานหลายสิ บ ปี ยศ สุดท้ายก่อนที่จะมาพบกัน ได้ยศเป็นนายพันเอกพิเศษ มีลูกสาว ๓ คน ลูกชาย ๒ คน ส่วนภรรยาเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


มีความเดือดร้อนถึงลูกหลาน ขอฝากข้อคิดท่านทั้งหลายไว้ หนักเข้าลูกสาวสามคน เป็นอย่างไร ลูกสาวจบ ม.๖ ทุกคน จบแล้วออกเลเพลาดพาดไปด้วยกฎแห่งกรรม จากทีพ่ อ่ ทำให้กบั ลูก มาหาพ่อ พ่อก็เตะทั้งรองเท้า มาหาแม่ แม่ก็บ่นจู้จี้ สอนลูกด้วย ด่าลูกด้วย ลูกก็เลยออกจากบ้านไป ไปร้องเพลง อยู่ตามโฮเต็ล ตามโรงแรม ทำเสียหายน่าบัดสี ในวงศ์ตระกูล ส่วนลูกชายสองคนดีหมด นี่แหละกฎแห่งกรรม หนักเข้าสามีภรรยาก็ร้องไห้มาหา เพราะว่าบันทึกหลักฐานจำได้ ว่าบวชที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บันทึกไว้ว่า ไม่เชื่อตามใจ ลูกจะต้อง เสียหาย มากราบนมัสการอาตมา อาตมาบอก ท่านจะแก้ไหมล่ะ ถ้าจะ แก้ก็ลาพักร้อนมาด้วยกันทั้งคู่ มานั่งเจริญกรรมฐาน ๗ วัน นั่นมันลูกสาวเรานี่ แล้วก็แผ่เมตตาให้ลูก อโหสิกรรมให้ลูกทุกวันๆ อย่าด่าลูกตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป ลูกมาแล้ว ก็อย่าไปพูดเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่ โดยเด็ดขาด เอาเรื่องใหม่เลย ให้ลูกไปเรียนปริญญาต่อไป ก็ได้ความว่า กลับไป ลูกกลับทีละคน ไปตามน้องมาหมด พ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไร สุดท้ายทั้งสามคนก็ไปเรียน รามคำแหง สำเร็จปริญญาด้วยกันหมด และบัดนี้เข้างานด้วยกันทั้งหมด ลูกสาวก็มานั่งวิปัสสนาที่นี่ด้วย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

17


จะใช้กรรมฐานแก้กรรม ต้องทำให้จริงแท้ ญาติโยมเอ๋ย คนเราจะทำอะไรต้องทำจริง บางคนมานั่งกรรมฐาน ปวดตา บอกว่า ไม้แทงตา ไม้แหลมมาแทงตา ปวดเหลือเกิน กำหนด เข้าโยม ไม่มีใครไปแทง กำหนดนะ นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นคนข้างวัดนี่เอง แต่ไม่เคยทำกรรมฐาน เดี๋ยวภาพนิมิตออกมาทันที โยมคนนี้อายุ ๗๐ กว่าแล้ว ภาพนิมิต ออกมาว่ า เมื่ อ ยั ง แข็ ง แรงอยู่ มาลั ก หน่ อ ไม้ วั ด นี้ หน่ อ ไหนที่ เ อาไม่ ไ ด้ เอาไม้แหลมแทงให้มันเสีย แทงหน่อไม้วัดเลย ตัวเองก็ต้องปวดตาอย่างนี้ พอรู้ชัดเข้าก็ขออโหสิกรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และก็หายปวดตาจนชีวิต หาไม่

ทำไมมันปวด อย่างนี้นะ

18

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)

ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วย เป็นคนจริงหรือเปล่า ถ้าจริงต้องได้ผลแน่ แต่ท่านไม่นั่งกรรมฐานจริง ก็ ไม่ทราบประโยชน์เอง อันนี้ ใครก็ช่วยไม่ ได้นะ ถ้าท่านไม่ช่วยเหลือตัวเอง ทำกรรมมาเอง ก็ต้องแก้ ด้วยตัวเอง นี่การเจริญ พระกรรมฐานเป็นผลงาน กฎแห่งกรรม แก้กรรมได้


แก้กรรมใหม่ ด้วยใช้กรรมฐาน ทีว่ า่ แก้กรรมได้นนั้ ไม่ใช่แก้กรรมเก่านะ แก้กรรมใหม่ กรรมเก่านัน้ ไม่ต้องปฏิเสธทุกข้อหา เราจะต้องรับกรรม แต่ก็ผ่อนหนักเป็นเบาไปได้ จึงขอเจริญพรเสนอแนะว่า กรรมฐานนี่ มันเป็นการสนองกรรม และแก้กรรมบางประการเท่านัน้ ทำให้รเู้ หตุการณ์ทเี่ ราจะต้องดำเนินงาน ของชีวิตต่อไป นี่ความหมายอย่างนั้น ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ดูเถอะ ! อาตมาเองไปยิงนกตกปลา และหักคอมันตลอดเลย

เมื่อสมัยเรียนอยู่มัธยมสาม ยังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ได้หมด และเราก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกรรมแต่ประการใด นกมันจิกก็ถลกขนหัวมันเอาขนมันออกและหักคอมัน ครูฉัวเป็น ครูโรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร ก็บอกไอ้หนูอย่าไปหักคอมัน มันต้องเอาไป เชือดถึงจะอร่อยดี นี่ครูโรงเรียนประชาบาล เขาคอยรออาตมาไปยิงนกที่ หนองสาหร่าย ยังมีถ่ายรูปไว้ที่หน้าหอประชุมนั้น หน้าศาลาหลังนี้ กรม แผนที่ทำมาให้ หนองสาหร่ายที่อาตมาไปสร้างเวรสร้างกรรมมา ในที่สุดเราก็ต้องคอหักอย่างนี้ไม่มีผิดเลย แขนก็หักแล้ว ขาก็ หักแล้ว คอก็หักแล้ว ไฟก็ลวกแล้ว ฟ้าก็ผ่าแล้วครบ

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

19


แก้กรรมเก่า ด้วยการยอมชดใช้หนีก้ รรม เฮ้อ...หามาแทบตาย ถูกฟ้องทีเดียวหายเกลี้ยง

ทำใจใ

ช้กรร

คนที่เป็นหนี้เขา ยังใช้หนี้ ไม่หมด สร้างความดีไม่ขึ้น หากินไม่ขึ้น บางคนหาเงิน โดยค้าขายร่ำรวยจริง แต่เก็บไม่อยู ่ ทำอย่างไรก็ ไม่อยู ่ ไม่รู้ ไหลออกไปทางไหนหมด

อาตมาก็ดูให้ บอกให้มานั่งกรรมฐานเสีย แก้กรรมเสียก่อน ก็ได้ ความว่า สร้างเวรสร้างกรรมมามากยังใช้ไม่หมด พอใช้เวรใช้กรรมหมด อโหสิกรรมแผ่เมตตา บำเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อย ทีนี้เงินเก็บอยู่ละ เป็น เศรษฐีได้ นี่กลายเป็นคนมีเงินมีทองไปแล้ว นี่แหละใช้หนี้ใครไม่หมด ไม่เจริญหรอก ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ขอฝากไว้นะ บางคนถามว่า “ฉันมีเวรมีกรรมอะไร” “มานั่งกรรมฐานสิโยมจะได้รู้” “โอ๊ย ฉันไม่มีเวลา ไม่ว่าง” แต่เวลาไปคุยบ้านเหนือบ้านใต้ ว่างดีนัก คุยนินทากันนั่นแหละ ว่าง ไปสร้างความชั่วว่าง แต่สร้างความดีไม่มีใครว่าง ถูกต้องแล้ว...น่าเห็นใจ เพราะคนเราจะดีเหมือนกันทุกคนไม่ได้ แล้วแต่วาสนาบารมี คนที่ไม่มีบุญวาสนา มันทำยาก อาตมาก็เห็นใจด้วย

20

กรรมกำหนด (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


อำนวยพรให้ทกุ ท่านพ้นกรรม อาตมภาพได้บรรยายมาเรื่องกรรมฐานรู้กฎแห่งกรรม และการ แก้กรรมด้วยการกำหนดจิตของตน อันที่จริงเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังมีมาก มีหลายเรื่องแต่หมดเวลาแล้ว จึงขอสรุปในที่นี้ว่า แก้กรรมปัจจุบนั ก็กำหนดทางอายตนะ ธาตุ อินทรีย์ หน้าที่ การงานให้มนั ดับไป อย่ามาติดใจ และข้องใจอยูแ่ ต่ประการใด ไฟราคะ โทสะ โมหะ ก็จบ ไม่ลุกลามไปถึงอนาคต จิตใจก็โน้มเข้ามาถึงแก่นแท้ พระพุทธศาสนา โน้มมาถึงธรรม สัมมาปฏิบัติ มีเมตตา ความปรารถนาดี ไม่รบราฆ่าฟันกัน มีแต่จะเสริมสร้างความดีต่อกัน คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ศักดิ์ศรีก็เกิดขึ้นแก่ตน กรรมเก่า ก็แก้ด้วยการใช้หนี้เขาไป เพราะว่าจะให้หมด

ไม่ได้ ต้องยอมชดใช้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหา แต่หันมาสร้างความดีเพื่อขอ ความเมตตาปรานีจากเจ้ากรรมนายเวร ให้มีเมตตาจิตไม่คิดจองเวร

จองกรรม ด้ ว ยการเจริ ญ พระกรรมฐาน แล้ ว แผ่ เ มตตาให้ เจ้ า กรรม นายเวรนั้นต่อไป ขออำนาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย บุ ญ กุ ศ ลทั้ ง หลายที่ ทุ ก ท่ า น

ได้บำเพ็ญมา จงนำพาทุกท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป ให้เจริญไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ขออำนวยพร พระธรรมสิงหบุราจารย์

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

21


๒ วิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่ หนี้ที่ทดแทนไม่มีวันหมด คนเราเป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละ หนี้อะไรหนอที่ใช้ไม่มีวันหมด

หนี้บุญคุณนะ ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตโปรดคิด บุญคุณไม่มีหมดไป ขอยืมเงินเขามาหนึ่งพันบาท ใช้วันละร้อยบาทเดี๋ยวก็หมด หมดแล้วก็ เลิกกัน แต่หนีบ้ ญ ุ คุณ โบราณเขาบอกว่า “ซือ่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน” ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วย ถ้าซื่อกินไม่หมด หลั่งไหลมาเรื่อย

หนี้บุญคุณไม่มีหมด ไปช่วยเขาทำนา ช่วยบ้านโน้นบ้านนี้ เขาจะไม่ลืม พระคุณเลย เว้นแต่ไปช่วยบ้านอันธพาล มันจะลืมบุญคุณคนได้ ถ้าไปช่วย บ้านบัณฑิตผู้มีปัญญาแล้ว เขาจะไม่ลืมพระคุณเลย เพราะฉะนั้น.. ดวงใจของแม่

พ่อรักหนู ที่สุดในโลกจ๊ะ

คนเราจึงไม่ลืมพระคุณบิดามารดา พระคุณอุปัชฌาย์อาจารย์ จะไม่ลืมพระคุณสถานที ่ ไม่ลืมพระคุณแหล่งให้เกิดวิชา จะไม่ลืมพระคุณแหล่งให้เกิดความดี หมั่นไปมาหาสู่กัน

จะไม่ ลื ม พระคุ ณ ของตั ว เอง ว่ า ตั ว เราเกิ ด มายาก ต้ อ งสร้ า ง

ความดีใช้หนี้ตัวเอง การที่จะใช้หนี้ตัวเองก็สร้างความดีให้มากขึ้น ทำงาน ให้มากขึน้ ทำความดีให้ปรากฏชัดในสังคม อย่างนีส้ ิ เรียกว่า ใช้หนีต้ ัวเอง

22

วิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่ (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)


หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ คือ หนี้บุญคุณพ่อแม่ คนทีเ่ ข้ามาวัดใหม่ๆ อาตมายังไม่ไปสอนให้เขาไปสูส่ วรรค์นพิ พาน แต่ ส อนกรรมฐานให้ ร ะลึ ก ชาติ ไ ด้ ระลึ ก บุ ญ คุ ณ คนได้ นึ ก ถึ ง พ่ อ แม่ นึกถึงตัวเอง และสงสารตัวเอง จะได้ทำแต่สิ่งดีๆ แค่นี้พอก่อน บางคน ลื ม พ่ อ ลื ม แม่ อย่ า คิ ด ไม่ ดี กั บ พ่ อ แม่ ไม่ งั้ น จะก้ า วหน้ า ได้ อ ย่ า งไร ก้ า ว ถอยหลังเลย ดำน้ำไม่โผล่

หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณนั้น คือ หนี้พระคุณของพ่อแม่ คำพังเพยเปรียบเทียบสั่งสอน สองพันกว่าปีแล้ว จะเอาท้องฟ้า หรือแผ่นดินมาเป็นกระดาษ เอาเขาพระสุเมรุมาศมาเป็นปากกา จะเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึก ก็ ไม่สามารถจะจารึกพระคุณพ่อแม่ ได้จบสิ้น ตั้งใจเรียนนะลูก

คนอื่นที่เป็นเพื่อนที่รัก หรือยอดหัวใจก็ยังมีโทษแก่ตัวเรา รักเรา ไม่จริงเหมือนพ่อแม่ เพราะเพียงแค่เขาพึ่งเราได้เขาจึงมารักเรา นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไป ทวงนาทวงไร่ ทวงตึกรามบ้านช่องมาเป็นของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเอง ไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้แล้ว ยังเป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลก มนุษย์ ไปทวงหนี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีหนี้บุญคุณติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จากพุทธศักราช ๒๔๕๙

23


วันเกิ ดของเรา คือ วันตายของใคร ?

วันเกิด

ท่ า นทั้ ง หลายโปรดจำไว้ วั น เกิ ด ของลู ก คื อ วั น ตายของแม่ เพราะวันที่ลูกเกิดนั้น แม่อาจต้องเสียชีวิต การออกศึกสงคราม เป็นการ เสี่ ย งชี วิ ต สำหรั บคนเป็นพ่อ ฉันใด การคลอดลูก ก็เป็นการเสี่ยงตาย สำหรับคนเป็นแม่ ฉันนัน้ ในสมัยโบราณวิทยาการต่างๆ ยังไม่เจริญก้าวหน้า เหมือนสมัยนี้ อัตราการตายเพราะคลอดลูกมีสงู มาก คนโบราณจึงกล่าวไว้ อย่างนี้ สาธุ...หนูขอให้ คุณพ่อคุณแม่ มีแต่ความสุข อยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ ในวันเกิด พรุ่งนี้ค่อยไป ฉลองกั บเพื่อนๆ โฮ่ง...โฮ่ง

วันเกิดของโยมนะ จะเป็นโยมหญิงโยมชาย โยมผู้น้อย โยม ผู้ ใหญ่ก็ตาม ถ้าถึงวันเกิดขอร้องให้สวดมนต์แผ่เมตตา ตักบาตร หน้าบ้าน ไม่ต้องทำอะไรมาก อย่าเลี้ยงเหล้า อย่าดืม่ สุรายาเมาใน วันเกิด แล้วถ้ามีพอ่ มีแม่เลีย้ งพ่อแม่ ให้อมิ่ เลย

วันเกิดของเรา คือ วันตายของแม่ ถ้าทำได้กส็ วดมนต์ นัง่ กรรมฐาน ในวันเกิด จะเลีย้ งเพือ่ นก็เลีย้ งในภายหลัง รับรองไปรอด อายุกย็ นื ถ้าคนไหน วันเกิดเลี้ยงเหล้า แล้วก็ไม่ไปเลี้ยงพ่อแม่ แต่ไปเลี้ยงเพื่อน รับรองหาร ได้เลย เอา ๒ หารอายุ ต้องตาย อายุไม่ยืน

24

วิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่ (หลวงพ่อจรัญ €ิตธมฺโม)

กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่  

กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you