Page 1


E book คู่มือถวายสังฆทาน  

การถวายสังฆทานที่จะได้บุญมากนั้น ข้อสำคัญคือ ผู้ถวายต้องถวายให้ถูกวิธี หนังสือ "คู่มือถวายสังฆทาน" เล่มนี้ ได้แนะนำการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง...