Page 1


มหามงคลสถาน พระธาตุประจำ�วัน-ปี เกิด บรรณาธิการ/รวบรวม : ไพยนต์ กาสี ออกแบบปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง ภาพประกอบ : อนุชิต คำ�ซองเมือง ภาพวาดแผนที่ : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย, อนันต์ กิตติกนกกุล, เมธา พรมกุดตุม้ พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : ประดิษฐ์ เจาจารึก ISBN 978-616-268-275-9

สร้างสรรค์และลิขสิทธิ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร./แฟกซ์ 02-872-7667 เชิญร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน

สาขาทุ่งครุ : โทร. 02-872-9191, 02-872-8181, 02-872-7227, 02-872-9898 Email : LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET สาขาสำ�ราญราษฎร์ : โทร. 02-221-1050, 02-221-4446 www.rakboon.com

พิมพ์ท่ี : หจก. แอลซีพี ฐิตพิ รการพิมพ์ 105/110-112 ถนนประชาอุทศิ ซอย 45 กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์/โทรสาร 02-872-9577 www.thitiporn.com


กราบสักการะด้วยดี ย่อมมีมงคลชีวิต พระธาตุเจดีย์ อันเป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำ�คัญทีม่ คี า่ สำ�หรับ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า สร้างเอาไว้เป็นสิ่งอนุสรณ์ถึงองค์พระชินวร ผู้ชนะมาร เพื่อสำ�หรับกราบกรานบูชาในพระคุณความดีของพระองค์ ด้วยประสงค์จะอธิษฐานขอพระบารมีให้คุ้มครองปกป้องภยันตราย อำ�นวยผลให้เกิดสวัสดิมงคลในชีวิตของผู้มีจิตเลื่อมใส อีกประการหนึ่ง การสร้างพระธาตุเจดีย์ ก็เพื่อเป็นสักขีพยาน แห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆ สถานที่ใด มีพระธาตุเจดีย์ปรากฏอยู่ ก็เป็นอันรู้กันว่า สถานที่น้นั เป็นดินแดนแห่ง พระพุทธศาสนาทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองวัฒนาสถาพร พระธาตุเจดียต์ า่ งๆ จึงเป็นดั่งสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยแท้ นอกจากนี้ แม้ในตำ�ราทางโหราศาสตร์ไทย โบราณาจารย์ทา่ น ก็ได้ผูกคติเรื่องดวงชะตาราศีให้พุทธศาสนิกชน ได้มีจิตคิดเลื่อมใส ในพระรัตนตรัยไม่เสื่อมคลาย จึงได้กำ�หนดให้มีพระธาตุต่างๆ ให้เป็น พระธาตุประจำ�วันเกิด และปีเกิด ไว้เป็นทีส่ กั การบูชา เพราะคนส่วนใหญ่ เข้าใจกันว่า ดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงราศีและ ธาตุกำ�เนิดเฉพาะตนๆ เช่น คนเกิดวัน เดือน ปี ไหน ก็มักจะมีลักษณะ อุปนิสัยโน้มเอียงคล้อยตามอิทธิพลของราศีนั้นๆ


อันความเชื่อเช่นว่านี้ หากเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อนั้น จะน้อมนำ�มาเป็น หลักการทำ�ความดีตามหลักของไตรสิกขา ได้แก่ ตั้งใจให้ทาน คือ การนำ�สิ่งของไปสักการบูชา, รักษาศีล คือสำ�รวมกายวาจาให้เป็น ปกติเมื่อเข้าสู่ปูชนียสถานลานเจดีย์, เจริญสมาธิภาวนา คือน้อมเอา พุทธคุณมาเป็นอารมณ์กรรมฐานยามกราบไหว้ ก็นบั ว่าจักเกิดเป็นบุญ เป็นกุศลมากมายเป็นแม่นมั่น หนังสือ “มหามงคลสถาน พระธาตุประจำ�วัน-ปี เกิด” เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงมีความมุ่งหวังเป็นสะพานชี้ทางบุญกุศล แก่บคุ คลผูไ้ ปกราบสักการบูชา ทัง้ นี้ เนือ่ งจากว่า ผูร้ วบรวมเคยมีโอกาส ไปกราบสักการะพระธาตุเจดีย์ที่สังเวชนียสถาน ๔ ที่ประเทศอินเดีย และเนปาล จากการอุปถัมภ์ค�ำ้ จุนของสำ�นักพิมพ์เลีย่ งเชียง ทีผ่ เู้ รียบเรียง ทำ�งานเพียรเพื่อพุทธศาสน์อยู่ เมื่อนึกสะท้อนย้อนดูท่เี มืองไทยเราก็ยัง มีพระธาตุเจดีย์ของพระพุทธเจ้าอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้ไปกราบไหว้ บูชา จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเหมือนแผนที่บุญ หนุนชีวิตสำ�หรับท่านผู้อ่าน เพราะการสักการบูชาถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรกราบไหว้ ย่อมอำ�นวยผลให้เกิดสำ�เร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ อย่างน้อยก็จะช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจมั่นคงในพระพุทธศาสนา คนเราถ้ามี หลักยึดของใจที่ดีแล้ว ย่อมไม่แคล้วจะพบแต่สิ่งดีงาม ด้วยจิตที่มีแต่ความปรารถนาดี น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ

4

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุประจํำ�วันเกิด

บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

5


พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันอาทิตย์

SUNDAY

พระธาตุพนม สำ�หรับคนเกิด วันอาทิตย์

พระธาตุพนม ประดิษฐานอยูท่ ว่ี ดั พระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็น พระธาตุคบู่ า้ นคูเ่ มือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรงั คธาตุ หรื อ กระดู ก ส่ ว นหน้ า อกของพระพุ ท ธเจ้ า ลั ก ษณะของ สถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม พระธาตุพนม ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง เคยทรุด ลงมาทั้งองค์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้รับการบูรณะใหม่ตาม แบบเดิม เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง ๕๓.๖๐ เมตร ตั้งอยู่ บนฐานรูปสี่เหลียม กว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร บนยอด พระธาตุเป็นฉัตรทองคำ�มีน้ำ�หนักถึง ๑๑๐ กิโลกรัม ตามคติความเชื่อ พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำ� ปีเกิดของคนปีวอก อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำ�วันเกิดของ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่าผูท้ ี่ไปนมัสการจะได้รบั อานิสงส์มบี ุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงวันขึ้น ๘ ค่ำ� เดือน ๒ - แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๓ ของทุกปี จะมีงานนมัสการ สรงน้ำ�พระธาตุ

6

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

คำ�ไหว้พระธาตุพนม ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตงั พุทธะอุรงั คะธาตุง สิระสา นะมามิ.

คำ�ไหว้ยอดพระธาตุพนม (ยอดฉัตรทอง) เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

7


พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันจันทร์

MONDAY

พระธาตุเรณู สำ�หรับคนเกิด วันจันทร์

พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร องค์พระธาตุมีลักษณะ สวยงาม จำ�ลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาด เล็กกว่า ภายในเป็นโพรงสำ�หรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ� พระพุทธรูป เงิน และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้ กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำ� วันจันทร์ และเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

คำ�ไหว้พระธาตุเรณู (ตั้งนะโม ๓ จบ) ปุริมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัส๎มิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ

8

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

ทักขิณายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัส๎มงิ สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัส๎มิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อุตตะรายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัส๎มงิ สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

9


พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันอังคาร

TUESDAY

พระธาตุศรีคุณ สำ�หรับคนเกิด วันอังคาร

พระธาตุศรีคุณ ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม พระธาตุองค์นี้ ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๐ และได้รับการบูรณะ ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๐ มีลักษณะคล้าย พระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น ๑ มี ๒ ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ ๒ สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีรกิ ธาตุของพระโมคคัลลานเถระ พระสารีบุตรเถระ พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระมหากัจจายนเถระ ตามตำ�นานของพระธาตุองค์น้ีมีกษัตริย์นักรบเป็ น ผู้ก่อสร้าง ซึ่งตรงกับอุปนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารที่เป็น นักต่อสู้ มีน้ำ�อดน้ำ�ทนเป็นเยีย่ ม เชือ่ ว่าหากใครได้ไปสักการะ จะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มี จิตใจเข้มแข็งขึ้น และเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ คำ�่ เดือน ๔ ของทุกปีจะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

10

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

คำ�ไหว้พระธาตุศรีคุณ (ตั้งนะโม ๓ จบ) จะตุทิสสายะ อิมัส๎มิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ ทุตยิ มั ปิ จะตุทสิ สายะ อิมสั ม๎ งิ อาวาเส โปราณะ ฐาปิตงั ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ ตะติยมั ปิ จะตุทสิ สายะ อิมสั ม๎ งิ อาวาเส โปราณะ ฐาปิตงั ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ นะพุท โมพุท พุทพุท ธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

11


WEDNESDAY

พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันพุธ (กลางวัน)

พระธาตุมหาชัย สำ�หรับคนเกิด วันพุธ (กลางวัน)

พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุ มหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ องค์พระธาตุเป็นรูปแปดเหลี่ยม สูง ๓๗ เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีรกิ ธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์ รูปแรกในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ และพระอนุรุทธ อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงกันยัง มีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดา และภาพเขียนฝาผนัง อุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะที่งดงามหาดูได้ ยากยิ่ง เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบ แต่ชยั ชนะในชีวติ จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชือ่ ถือ และเมือ่ ถึงวันขึน้ ๑๓ - ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

12

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

คำ�ไหว้พระธาตุมหาชัย (ตั้งนะโม ๓ จบ) อิมัส๎มิง เจติเย สะราชินิยา ภูมิพะละมะหาราเชนะ ฐะปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุญจะ อัญญาโกณฑัญญะ สารีปุตตะ โมคคัลลานะ มะหากัจจายะนะ อานันทะ อะนุรทุ ธะ ระโสสัตเถรานัง โฆสะปัญญัตเถเรนะ ฐะปิตานิ อัฏฐีนิ จะ สิระสา นะมามิ. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

13


WEDNESDAY

พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันพุธ (กลางคืน)

พระธาตุมรุกขนคร สำ�หรับคนเกิด วันพุธ (กลางคืน)

พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐานอยูท่ ว่ี ดั มรุกขนคร บ้านดอนนางหงส์ทา่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ องค์พระธาตุก่ออิฐ ถือปูนรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า สูง ๕๐.๙ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร มีความหมายว่าสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และ จุด ๙ หมายถึงรัชกาลที่ ๙ สิน้ ค่าก่อสร้างรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ จ ากหม่ อ มหลวงทวี สั น ต์ ล ดาวั ล ย์ ราชเลขาธิการ และคุณหญิงแม่บญ ุ ศรี สนธยางกูล พร้อมด้วย ศรัทธาจากทัว่ สารทิศ พระธาตุมรุกขนคร เป็น ๑ ในพระธาตุ ประจำ�วันเกิด ๘ องค์ในจังหวัดนครพนม (โดยพระธาตุพนม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุหลัก ส่วนอีก ๗ องค์เป็น บริวาร) และถือเป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนม องค์ที่ อายุน้อยที่สุด

14

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมรุกขนคร จะทำ�ให้ชีวิต มีแต่ความสงบเย็น หน้าทีก่ ารงานมัน่ คง และเมือ่ ถึงวันขึน้ ๑๓ - ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

คำ�ไหว้พระธาตุมรุกขนคร นะวาหัง ปะระมะสารีริกะธาตุโย มะรุกขะนะคะระวะหะเย มะหาธาตุเจติยัคเค ปะติฏฐิตา สิระสา นะมามิ. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

15


THURSDAY

พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธิ์ สำ�หรับคนเกิด วันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุ ประสิ ท ธิ์ ต.นางั ว อ.นาหว้ า จ.นครพนม แต่เดิมเป็ น เจดี ย์ โ บราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ทางวัดได้มีการบูรณะซ่อมแซม ครั้งใหญ่ โดยจำ�ลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนม ภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุร วม ๗ องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ ดินจากสังเวชนียสถาน ๔ และ พระพุทธบาทจำ�ลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีตำ�นานบอกไว้ว่า พระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำ�คัญพระประธานของวัดอยู่ประจำ�ทิศตะวันตก ตรงกับ พระพฤหัสบดี ที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับ อานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่การงาน ความมั่นคง ในชีวิต และเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

16

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

คำ�ไหว้พระธาตุประสิทธิ์ (ตั้งนะโม ๓ จบ) ชัมพุเขตตะคาเม ฐิเต อิมัส๎มิง อารามะเขตเต เทวะระตะนะโมลีติ ราชะทินนะนามะเกนะ กันโตภาสะมะหาเถเรนะ สัทธิง เถรานุเถเรหิ อิมัส๎มิง พุทธะปะระสิทธิเจติเย อานีตัง ฐาปิตัง จะตุตทะสะ พุทธะธาตุญจะ อะระหันตะธาตุญจะ จะตุสังเวชะนียะมัตติกญ ั จะ สิระสา เม นะมามิ สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

17


พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันศุกร์

FRIDAY

พระธาตุท่าอุเทน สำ�หรับคนเกิด วันศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระ ธาตุอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำ�ลองมาจากพระธาตุพนม แต่ มี ข นาดเล็ ก และสู ง กว่ า พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญ มาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและ ของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้ เชือ่ กันว่าผูท้ เ่ี กิดวันนีเ้ ป็นผูท้ ม่ี คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพ ประจำ�วันศุกร์ คือพระธาตุหนั ไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำ�ของพระศุกร์ ผูท้ ไ่ี ปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ และเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ�พระธาตุ

18

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด


พระธาตุ พระธาตุปประจํำ ระจํำ��วันเกิด

คำ�ไหว้พระธาตุท่าอุเทน (ตั้งนะโม ๓ จบ) ปุริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ ทักขิณายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ ปัจฉิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ อุตตะรายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ เหฏฐิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ อุปะริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐัส๎มิง อายัส๎มันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ. บริษัท สํำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํำ�กัด

19


พระธาตุ ประจํำ�วันเกิด

วันเสาร์

SATURDAY

พระธาตุนคร สำ�หรับคนเกิด วันเสาร์

พระธาตุ น คร ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่ วั ด มหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม พระธาตุ มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดำ�ริการจัดสร้างโดย พระครูพนมคณาจารย์ เจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ขณะนัน้ ทีเ่ ล็งเห็นว่าภายในวัดมีเจดียเ์ ล็กๆ หลายองค์ ไม่เป็นระเบียบ ทำ�ให้วดั คับแคบ จึงได้รอ้ื ถอน และสร้างพระธาตุนครขึน้ แทน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีรปู แบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ� และของมีค่า ต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์ พระธาตุ เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบญ ุ วาสนา เป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุแห่งนีม้ เี ทวดานพเคราะห์ ประจำ�ทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักรักษา และเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ำ� เดือน ๔ ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ� พระธาตุ

20

มหามงคลสถาน พระธาตุประจํำ�วัน-ปี เกิด

มหามงคลสถาน พระธาตุประจำวัน-ปี เกิด  

พระธาตุเจดีย์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้านั้น ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญที่มีค่าสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่...