Page 1


ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

ตั้งชื่อ ถูกโฉลก

เคล็ดลับการตั้งชื่อให้ถูกโฉลก เปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายเป็นดี จากดีให้ดีสุดๆ วิธีการอ่านดวงชะตาจากชื่อ พร้อมชื่อมงคลมากกว่า ๔๐๐ ชื่อ โดย ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์


ข ้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ ศักดิ์สทิ ธิ์ สิทธินนั ท์ ตัง้ ชื่อถูกโฉลก ฯ.- กรุงเทพฯ : เลีย่ งเชียง, ๒๕๕๖.

1. โหราศาสตร์ I. ชื่อเรื่อง

ISBN : 978-616-268-110-3

ลิขสิทธิ์ . ผลิต . จ�ำหน่ ายปลีก-ส่ง

0-2872-9898

สาขา ราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ

0-2221-1050 สาขา ส�ำราญราษฎร์

๑๐๕/๗๕ ถนนประชาอุทศิ ซอย ๔๕ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ โทร. ๐-๒๘๗๒-๙๘๙๘, ๐-๒๘๗๒-๕๙๗๕-๙ แฟกซ์ ๐-๒๔๒๗-๙๕๘๖ Email : LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET

พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง ๒๒๓ ถนนบ�ำรุงเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๑-๑๐๕๐, ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๖, ๐-๒๒๒๓-๘๙๗๙


คำ�นำ�

มีวฒ ั นธรรมทางความเชือ่ ทีส่ บื ทอดกันมานานในสังคมไทยว่า ชือ่ ของ เราแต่ละคนนัน้ มีอทิ ธิพลต่อชะตาชีวติ เป็นอย่างมาก ชือ่ ทีด่ ี ตัง้ ได้ถกู โฉลก จะ ส่งผลให้ชะตาชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับ ชือ่ ทีไ่ ม่ดี ตัง้ ไม่ถกู โฉลกจะส่งผลให้ชะตาชีวติ พบแต่อปุ สรรคและความโชคร้าย การตัง้ ชือ่ จึงเปรียบได้กบั ดาบสองคม มีทงั้ ให้คณ ุ และให้โทษ กล่าวคือ ถ้าตั้งชื่อได้ถูกโฉลกก็เป็นคุณ ถ้าตั้งชื่อไม่ถูกโฉลกก็เป็นโทษ แล้วจะทำ� อย่างไรถึงจะได้ชื่อที่ถูกโฉลก มีพ่อแม่จำ�นวนไม่น้อยที่มีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งชื่อให้แก่บุตรที่ เกิดใหม่ของตน และมีคนอีกจำ�นวนไม่น้อยเช่นกัน ที่มีความสงสัยและ อยากทราบว่าชือ่ ของตัวเองนัน้ ถูกโฉลกหรือไม่ และก็มบี างส่วนทีต่ อ้ งการจะ เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ก็สองจิตสองใจ หรืออยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออย่างไร หนังสือ ตั้งชื่อถูกโฉลก เสริมโชคเปลี่ยนชะตา เล่มนี้ ผู้เขียนได้ แนะนำ�หลักการและวิธีการตั้งชื่อที่ถูกโฉลกเอาไว้ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำ�ไป ตัง้ ชือ่ ให้แก่บตุ รหลานด้วยตัวของท่านเองได้ นอกจากนีย้ งั สามารถตรวจสอบ ชื่อของตัวเองว่า ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ถูกโฉลกกับตนเองหรือไม่ ควรที่ จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนอย่างไร และในตอนท้ายเล่ม ของหนังสือยังได้รวบรวมชือ่ ตัวอย่างมากกว่า ๔๐๐ ชือ่ ให้ทา่ นเลือก ซึง่ แต่ละ ชื่ อ จะมี คำ � อ่ า น ความหมาย และบอกเลขคุ ณ ภาพของชื่ อ เอาไว้ อ ย่ า ง พร้อมสรรพ สะดวกและง่ายในการใช้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จักเป็นประโยชน์แก่ท่านในการตั้ง และคัดเลือกชื่อที่ดี ถูกโฉลกแก่ตนเอง บุตรหลาน และคนที่รู้จักต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์


สารบัญ ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน ธรรมเนียมการตั้งชื่อ ความเชื่อกับการตั้งชื่อ ชื่อที่ดีต้องมีลักษณะ ๖ อย่าง เปลี่ยนชื่อดีไหม ขั้นตอนการตั้งชื่อ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเปลี่ยนชะตา การตั้งชื่อแก้ชะตาก�ำเนิดตามปีเกิด ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันอาทิตย์ ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันจันทร์ ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันอังคาร ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันพุธ ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันพฤหัสบดี ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันศุกร์ ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันเสาร์ เทคนิคการตั้งชื่อ การตรวจคุณภาพของชื่อ ทายอุปนิสัยจากชื่อ ชื่อดีมีมงคล

๕ ๖ ๙ ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๒๙ ๓๘ ๓๘ ๔๓ ๔๗ ๕๒ ๕๗ ๖๑ ๖๖ ๗๑ ๗๓ ๑๑๑ ๑๓๔


ชือ่ เป็นสมมติบญั ญัติ หรือค�ำทีก่ �ำหนดขึน้ ส�ำหรับใช้เรียกแทน

ตัวบุคคล สัตว์ สถานที่ และสิง่ ของต่างๆ เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลังๆ เราเรียกว่า “บ้าน” สิ่งที่ใช้ขับขี่ไปมาเรียกว่า “รถยนต์” สิ่งที่พัดให้เย็นเรียกว่า “ลม” สิ่งที่ท�ำให้เปียกเรียกว่า “น�้ำ” สิ่งที่ท�ำให้ร้อนเรียกว่า “ไฟ” สิ่งที่ สวมใส่เรียกว่า “เสื้อ” เป็นต้น การสมมติชอื่ เรียกสิง่ ต่างๆ ท�ำให้มนุษย์สามารถติดต่อสือ่ สาร กันได้โดยสะดวกและเข้าใจตรงกัน เมื่อมองไปรอบๆ ตัวเราจึงเต็ม ไปด้วยสิง่ ทีเ่ ราสมมติชอื่ ขึน้ มาเรียกทัง้ นัน้ รวมถึงมนุษย์เราทุกคนด้วย ชื่อส�ำหรับมนุษย์แล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค�ำที่ใช้เรียกแทนตัว เท่านัน้ แต่เป็นสิ่งส�ำคัญที่มอี ิทธิพลต่อชะตาชีวิตให้ตกต�ำ่ หรือเจริญ ก้าวหน้า และลึกกว่านัน้ ก็คอื ชือ่ สามารถเปลีย่ นชะตาชีวติ จากร้ายให้ กลายเป็นดีได้ ดังนัน้ การตัง้ ชือ่ จึงถือเป็นศาสตร์และศิลป์ทางความ เชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปี นับแต่สมัยพุทธกาล ซึ่ง ได้มีการวางกฎเกณฑ์เป็นหลักวิชาให้ศึกษาสืบต่อกันมาจวบจน ปัจจุบนั ด้วยเหตุนี้ ชือ่ จึงมีความส�ำคัญในฐานะเป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกแทน ตัวบุคคลและเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางความเชื่อ ของมนุษย์อีกด้วย บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

5

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


พระราชบิดาเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ เข้าท�ำนายลักษณะและขนานพระนามแก่พระโพธิสัตว์

ธรรมเนียมการตั้งชื่อ การตัง้ ชือ่ มีธรรมเนียมทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว ดังที่ปรากฏในหนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี ฉบับมาตรฐาน บูรณาการชีวิต วิชา พุทธประวัติ* ตอนหนึ่งว่า เมื่อพระราชโอรส (พระพุทธเจ้า) ประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดามีพระประสงค์จะขนานพระนามแก่พระราชโอรส จึงโปรดให้ประชุมพระประยูรญาติ เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชนิเวศน์ ได้คัดเลือกพราหมณ์ ๘ คน ทีร่ ไู้ ตรเพทและมีความช�ำนาญในด้านการท�ำนายลักษณะ เข้าตรวจ ดูลักษณะและท�ำนายโชคชะตา เมื่อตรวจดูดวงชะตาแล้ว ต่างก็ * โดย คณาจารย์ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง : เลี่ยงเชียง. ๒๕๕๐

ตั้งชื่อถูกโฉลก

6

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ท�ำนายเป็นเสียงเดียวกันว่า พระราชโอรสเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ มาเกิด เมือ่ ทรงเจริญวัยขึน้ จักเป็นมหาบุรษุ ทีย่ งิ่ ใหญ่ในโลก กล่าวคือ ถ้าพระราชโอรสได้ครองราชย์ จักได้เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในโลก แต่ถ้าเสด็จออกบวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดา เอกของโลก และได้ขนานพระนามแก่พระราชโอรสว่า “สิทธัตถะ” ซึง่ แปลว่า “ผูม้ คี วามส�ำเร็จดังปรารถนา” เพราะตามดวงชะตาแล้ว ไม่ว่าเจ้าชายจะครองราชย์ หรือเสด็จออกบวชก็ตาม สิ่งที่พระองค์ ต้องการนั้นก็จะส�ำเร็จตามที่ทรงปรารถนา ต่อมาภายหลังเจ้าชาย ได้เสด็จออกบวช และได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาเอก ของโลกตามค�ำท�ำนาย และในหนังสือเรียนนักธรรมชัน้ โท ฉบับมาตรฐาน บูรณาการ ชีวติ วิชา อนุพทุ ธประวัต*ิ ได้กล่าวถึงประวัตขิ องพระเถระรูปหนึง่ ที่พวกเรารู้จักกันดีในนามของพระองคุลิมาล ตามประวัติกล่าวว่า บิดาของท่านรับราชการเป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าปเสนทิโกศล ผูค้ รอง นครสาวัตถี ในวันที่ท่านเกิดมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้น คือศาตราอาวุธ ได้เปล่งแสงประกายทั่วทั้งพระนคร บิดาจึงเอาฤกษ์ยามที่ท่านเกิด มาตรวจดู รูว้ า่ บุตรของตนเกิดในฤกษ์ของดาวโจร และเมือ่ เจริญวัย ขึ้นจะเป็นมหาโจรที่เหี้ยมโหดฆ่าชีวิตของผู้อื่นเหมือนผักปลา จึง น�ำความนั้นไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบเพื่อให้ฆ่าเสีย แต่ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงให้เลี้ยงไว้ และตั้งชื่อให้ว่า “อหิงสกะ” แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อเป็นเคล็ดแก้ไขโชคชะตา * โดย คณาจารย์ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง : เลี่ยงเชียง. ๒๕๕๐ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

7

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


กาลต่อมาเมือ่ โตเป็นหนุม่ อหิงสกะได้กลายเป็นโจรฆ่าคนมาก ถึง ๙๙๙ คน สุดท้ายท่านได้พบกับพระพุทธเจ้า และได้ฟังธรรม จากพระพุทธองค์ เกิดความส�ำนึกในบาปทีต่ นกระท�ำจึงกลับตัวเป็น คนดีออกบวชเป็นพระภิกษุ และได้บรรลุพระอรหันต์ ไม่เบียดเบียน ใครๆ อีกเลยจนตลอดชีวิตเหมือนกับชื่อของท่าน

จอมโจรองคุลีมาลขอบวชกับพระพุทธเจ้า ตั้งชื่อถูกโฉลก

8

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ความเชื่อกับการตั้งชื่อ คนสมั ย ก่ อ นมี ค วามเชื่ อ ว่ า เด็ ก ทุ ก คนที่ เ กิ ด มาจะมี สิ่ ง ที่ เป็นมงคลและอัปมงคลติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งสิ่งที่เป็นมงคลและ อัปมงคลนีก้ ค็ อื ผลกรรมทีต่ นกระท�ำไว้ในอดีต สิง่ ทีเ่ ป็นมงคลโบราณ เรียกว่า “คุณลักษณ์” หมายถึง ลักษณะทีเ่ ป็นคุณ ส่งเสริมให้ชะตา ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ประสบกับสิ่งที่ดี เป็นผลแห่ง กรรมดีที่ตนได้กระท�ำไว้ ส่วนสิ่งที่เป็นอัปมงคลโบราณเรียกว่า “ทุสลักษณ์” หรือ “อัปลักษณ์” หมายถึง ลักษณะที่เป็นโทษ สิ่งที่เบียดเบียนชีวิต ให้ตกตำ�่ น�ำพาความทุกข์เดือดร้อนมาให้ ซึง่ ถือเป็นเคราะห์ทจี่ ะน�ำ สิ่งไม่ดีมาสู่ตน คนโบราณพยายามคิดค้นหาวิธีการหลายๆ อย่างเพื่อแก้ไข บาปเคราะห์ให้กับบุตรหลานที่เกิดใหม่ เช่น การรับขวัญเด็กด้วย การน�ำเงินเหรียญสตางค์มาห้อยแขน การน�ำแม่ซื้อมาห้อยที่อู่นอน เป็นต้น หนึ่งในวิธีแก้ไขบาปที่คนโบราณได้ให้ความส�ำคัญมากก็คือ การตั้งชื่อ โดยจะน�ำวันเดือนปีเกิดของเด็กไปให้ผู้ที่มีความรู้ เช่น พระภิกษุช่วยตรวจดูดวงชะตาและตั้งชื่อแก้ไขดวงชะตาที่ไม่ดีให้ดี ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ชื่อ ท่านเปรียบเสมือนเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เราต้อง สวมใส่ออกสู่สังคมตลอดเวลา ถ้าได้เสื้อผ้าเครื่องประดับที่ดี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

9

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


เหมาะกับตัวเอง เมือ่ น�ำมาสวมใส่กจ็ ะส่งเสริมให้มสี ง่าราศี งดงาม เป็นทีถ่ กู ตาต้องใจ ชืน่ ชอบของบุคคลทัว่ ไป ตรงกันข้ามกับเสือ้ ผ้า อาภรณ์ทไี่ ม่ดี หรือดีแต่ไม่เหมาะแก่ตน เมือ่ น�ำมาสวมใส่ นอกจาก จะท�ำให้ดูไม่ดีแล้ว ยังท�ำบุคลิกที่ดีที่มีอยู่ให้หดหายไปด้วย ชื่อก็เหมือนกัน ถ้าตั้งชื่อที่ถูกโฉลกเหมาะแก่ดวงชะตาก็ส่ง ผลให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง แต่ถ้าได้ชื่อที่ไม่ถูกโฉลกก็จะส่งผลให้ชีวิต ตกต�่ำ อนึ่งชื่อที่ไม่ดีไม่ถูกโฉลกกับเจ้าตัว เมื่อถูกเรียกขานบ่อยๆ ย่อมเป็นการตอกย�้ำความไม่ดี เพิ่มความเป็นอัปมงคลในตัวผู้นั้นให้ มากขึ้น ฉุดดึงชีวิตให้ตกต�่ำลงไปเรื่อยๆ ส่วนชื่อที่ดีมีมงคลถูกต้องกับโฉลกของเจ้าตัว ย่อมช่วยเสริม หนุนเนือ่ งชะตาชีวติ ให้เป็นไปในทางทีด่ ี และเมือ่ ถูกเรียกขานบ่อยๆ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลในตัวให้ทวียิ่งขึ้นอีก

ตั้งชื่อถูกโฉลก

10

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ชื่อที่ดีต้องมีลักษณะ ๖ อย่าง เมื่อพูดถึงชื่อที่ดีแล้ว หลายท่านคงอยากทราบว่า ชื่อของตน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นชื่อที่ดีหรือไม่ การจะดูว่า ชื่อนั้นดีหรือไม่ดี ท่านวางหลักเกณฑ์การตัดสินไว้ ๖ ประการ ดังนี้

๑. เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษา คือชื่อนั้นต้องเป็น

ชื่อที่เขียนแล้วสามารถอ่านออกเสียงได้ ใช้สระ พยัญชนะ การันต์ ถูกต้องตามหลักภาษา เรียกขานง่าย และมีความไพเราะ ข้าพเจ้าเคย เห็นชื่ออยู่ชื่อหนึ่ง เขียนว่า รรรรรร (ร ๖ ตัว) ครั้งแรกที่เจอก็งงไป เลยอ่านไม่ออก เจ้าของชือ่ เฉลยชือ่ ของเขาอ่านว่า ระ-รัน-รอน คิดว่า ไม่เฉพาะแต่ผู้เขียนเท่านั้นที่อ่านไม่ออก คนไทยทั้งประเทศก็คง อ่านไม่ออกเช่นเดียวกัน นึกถึงตอนที่ไปโรงพยาบาล หรือไปติดต่อ ราชการ นั่งรอคิวเรียกชื่อ ผู้ประกาศจะอ่านชื่อเขาอย่างไร ชื่อที่ สร้างปัญหากับการอ่านเช่นนี้ จัดว่าเป็นชื่อที่ไม่ดี

๒. มีความหมายทีด่ ี ชือ่ นอกจากเขียนได้ถกู ต้อง เรียกขาน

ได้ง่าย มีความไพเราะแล้ว ความหมายของชื่อก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ต้ อ งเป็ น ชื่ อ ที่ แ ปลได้ ค วามหมายและมี ค วามหมายที่ ดี ค�ำที่ มี ความหมายไม่ดี เช่น โคธา (เหี้ย) กัศมล (น่าเกลียด) กาลีชน (คนชั่ว) อัปลักษณ์ (ไม่งาม) ไม่ควรน�ำมาตั้งชื่อ เพราะชื่อที่มี ความหมายไม่ดีมักจะน�ำสิ่งไม่ดีมาให้เจ้าของ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

11

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


อนึ่งชื่อที่ใช้ค�ำผิดความหมาย เช่นผู้เขียนได้รู้จักกับน้อง คนหนึ่งชื่อ พันธุ์ฉวี แปลว่า ผิวของเผ่าพันธุ์ เป็นชื่อที่แปลแล้ว ไม่ได้ความหมาย เข้าใจว่าผู้ที่ตั้งให้ประสงค์จะให้ชื่อว่า พรรณฉวี ที่แปลว่า มีผิวงามดั่งทอง มากกว่า แต่เลือกใช้ค�ำผิดซึ่งค�ำว่า พันธุ์ กับ พรรณ นั้นมีความหมายแตกต่างกัน แต่อ่านออกเสียงเหมือน กัน ค�ำในลักษณะนี้มีมากในภาษาไทย เรียกว่า ค�ำพ้อง ต้องตรวจ สอบความหมายให้ดีก่อนน�ำไปใช้

๓. เหมาะสมกับเพศ ถ้าเป็นชายควรตั้งชื่อให้สมเป็นชาย

มีความหมายแสดงถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ หนักแน่น เช่น ชาติชาย, สมศักดิ์, เดชด�ำรง, พงศ์ศักดิ์ เป็นต้น ถ้าเป็นหญิงก็ ควรเป็ นชื่ อ ที่ มีความหมายแสดงถึง ความงาม ความอ่ อ นโยน อ่อนหวาน นุ่มนวล เช่น นวลผ่อง, แสงจันทร์, นารี, ชบา, กุหลาบ เป็นต้น ถ้าสาวสวยชื่อว่า สมศักดิ์ สมชาย เดชด�ำรง ชาติชาย หรือ หนุ่มล�่ำบึกหล่อเหลา แต่มีชื่อว่า สมหญิง ชบา นารี งามงอน ก็ดูจะ ขั ด กั บ บุ ค ลิ ก เหมื อ นกั บ ผู ้ ห ญิ ง ใส่ ชุ ด ผู ้ ช าย ผู ้ ช ายใส่ ชุ ด ผู ้ ห ญิ ง ดูไม่เข้ากันเสียเลย

๔. ไม่มีอักษรกาลกิณี ตามหลักโหราศาสตร์ ท่านได้

แบ่งอักษรออกเป็น ๘ หมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีทั้งคุณและโทษ แตกต่างกันไปตามวันเกิด หมวดอักษรที่ถือว่าเป็นโทษก็คือ อักษร หมวดกาลกิณี ท่านห้ามน�ำมาตั้งชื่อเป็นอันขาด วันไหนมีอักษร อะไรเป็นกาลกิณีบ้างจะกล่าวต่อไปข้างหน้า (หน้า ๒๓ ) ตั้งชื่อถูกโฉลก

12

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


๕. ถูกโฉลกกับเจ้าของชื่อ คือต้องเป็นชื่อที่ช่วยแก้ไข

จุดด้อยในดวงชะตา และส่งเสริมจุดเด่นให้เด่นยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึ่ง ชื่อนั้นต้องเป็นชื่อที่เจ้าของชื่อชอบด้วย

๖. ต้องมีคุณภาพที่ดี คือเมื่อน�ำค่าของอักษรแต่ละตัวมา

บวกรวมกันแล้ว ต้องตกจ�ำนวนเลขที่ให้คุณ ส่งเสริมในด้านดี

ถ้าชือ่ ของท่านหรือชือ่ บุตรหลานมีลกั ษณะครบทัง้ ๖ ข้อ ตาม ที่กล่าวมาแล้วนี้ ถือว่าเป็นชื่อที่ดีส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง แน่นอน

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

13

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


เปลี่ยนชื่อดีไหม หากถามคนที่เรารู้จักว่า เคยเปลี่ยนชื่อไหมเกือบ ๓๐% จะ ตอบว่าเคยเปลี่ยน ถ้าถามว่าท�ำไมถึงเปลี่ยนก็มักจะได้ค�ำตอบ เหมือนๆ กันว่า ชื่อเดิมมีคนทักว่าไม่ดีก็เลยเเปลี่ยน หรือบางคน เปลี่ยนชื่อเพราะรู้สึกไม่ชอบชื่อเดิมก็มี แต่ถ้าว่ากันตามหลักโหราศาสตร์แล้ว ผู้ที่สมควรจะเปลี่ยนชื่อมากที่สุดก็คือ

๑. ผูท้ ชี่ อื่ มีอกั ษรกาลกิณผี สมอยู่ ยิง่ ถ้าอักษรกาลกิณี

นัน้ เป็นอักษรน�ำหน้าด้วยแล้ว ถือว่าเป็นชือ่ ทีไ่ ม่ดอี ย่างยิง่ ให้รบี เปลีย่ น

๒. ชือ่ ทีไ่ ม่มคี วามหมายหรือมีความหมายในทางที่

ไม่ดี เช่น อุบาทว์ งงงวย อาภัพ ฉิบหาย อัปรีย์ จัญไร เสนียด ใคร ที่มีชื่อที่มีความหมายในท�ำนองนี้ ก็ควรเปลี่ยนเหมือนกัน

๓. ชื่อที่มีคุณภาพไม่ดี คือเมื่อน�ำค่าอักษรแต่ละตัวใน

ชื่อมาบวกกันแล้ว ได้จ�ำนวนเลขที่ไม่ดี เช่น บวกแล้วได้เลข ๑๒ ซึ่งเป็นเลขก�ำลังราหู ส่งผลให้เจ้าของชื่อมีอุปนิสัยก้าวร้าว หูเบา และมักถูกชักจูงไปในทางตกต�่ำ ลุ่มหลงในอบายมุขได้ง่าย และยัง น�ำพาให้ประสบอุบัติเหตุอยู่เนืองๆ ชื่อที่มีคุณภาพไม่ดีเช่นนี้ก็ควร เปลี่ยนเช่นกัน ตั้งชื่อถูกโฉลก

14

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


๔. ชือ่ ทีเ่ จ้าตัวรูส้ กึ ไม่ชอบ ชือ่ ทีเ่ จ้าตัวไม่ชอบถือเป็นชือ่

ทีไ่ ม่ถกู โฉลก เปรียบเหมือนกับเครือ่ งประดับถึงจะดูเหมาะกับตัวเอง ใส่แล้วคนอื่นดูสวย แต่ถ้าใจคนใส่ไม่ชอบ ขืนใส่ไปผู้สวมใส่ก็ใช่จะมี ความสุข

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพึงท�ำความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่า ชะตาชีวิต ของแต่ละคนนั้นถูกควบคุมให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ชื่อที่ตั้งให้ นั้นมีผลต่อชะตาชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยน ทั้งหมด สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนได้หมดก็คือ กรรมดี ดังนั้น ผู้ที่อยาก มีชะตาชีวิตที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากจะต้องตั้งชื่อให้ถูก โฉลกแล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุดคือต้องประกอบกรรมดี เพราะต้นต่อแห่ง ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ก็คือ กรรมดี

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

15

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ขั้นตอนการตั้งชื่อ การตั้งชื่อนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก เพราะการที่ จะตั้งชื่อให้ออกมาดีทุกด้าน คือ มีความหมายดี มีความไพเราะ ถูกกับโฉลก และมีคุณภาพที่ดีนั้น ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์คือ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักภาษาศาสตร์และโหราศาสตร์ มากพอสมควร และต้องมีศิลปะในอันที่จะน�ำความรู้ในศาสตร์ ทั้งสองนั้นมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ชื่อที่มีความไพเราะ น่าฟัง และมีความหมายตรงตามที่ต้องการ แต่การตั้งชื่อก็ไม่ได้ยากอะไร มากนัก เพียงแต่อาศัยความเข้าใจและเทคนิคบางประการเท่านั้น ในการตั้งชื่อนั้นแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลักๆ คือ ๑. ตรวจดูชะตาก�ำเนิดของผู้นั้นก่อน เพื่อส�ำรวจว่า ชะตา ชีวิตของผู้นั้นเป็นเช่นไร มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร ๒. เลือกอักษรทีเ่ ป็นมงคล และค�ำทีม่ คี วามหมาย ทีส่ ามารถ ปิดจุดด้อย เสริมจุดเด่นในดวงชะตา ๓. เมื่อตั้งชื่อได้แล้ว ให้ตรวจดูคุณภาพของชื่อ ดูว่าชื่อที่ตั้ง ให้นั้น รวมกันแล้วได้เลขอะไร มีคุณภาพหรือมีอิทธิพลต่อเจ้าของ ชื่ออย่างไร ถ้ามีคุณภาพดีชื่อนั้นก็ใช้ได้ แต่ถ้าบวกแล้วได้เลขไม่ดี ชื่อนั้นใช้ไม่ได้ ให้คิดชื่อใหม่ ตั้งชื่อถูกโฉลก

16

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


๑. การตรวจชะตาก�ำเนิด การตรวจดูชะตาก�ำเนิดของผู้ที่จะตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อนั้น ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำอันดับแรก เพราะชะตาก�ำเนิดจะเป็น ตัวชี้วัดว่า ผู้นั้นมีชะตาที่เด่นในด้านไหน หรือด้อยในทางใด และ ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมชะตาชีวิตด้วยอักษรตัวใด และชื่อควรมี ความหมายไปในทางใด แต่เราจะรูช้ ะตาก�ำเนิดของแต่ละคนได้อย่างไร ในต�ำราพรหมชาติได้วางหลักการส�ำรวจชะตาก�ำเนิดของคนเอาไว้กว้างๆ เรียกว่า กาลโยค ซึ่งประกอบด้วยต�ำแหน่ง ๗ ต�ำแหน่ง ดังนี้คือ อธิบดี

ธงชัย

ราชา ขุมทรัพย์ มรณะ

อริ โลกาวินาส

ต�ำแหน่งทั้ง ๗ นี้จะเป็นตัวบอกชะตาก�ำเนิดของแต่ละบุคคล ว่า จะมีจุดเด่นและด้อยอย่างไร วิธีดูก็ง่ายๆ ให้เอาปี พ.ศ. เกิดตั้ง ลบด้วย ๑๑๘๑ ได้เท่าไร แล้วหารด้วย ๗ ได้เศษเท่าไรให้ดูที่ แถวเศษนั้น ดูว่าวันเกิดของตนตกช่องใด ก็ให้อ่านค�ำท�ำนายชะตา ก�ำเนิดตามช่องนั้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

17

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


สมมติ เจ้าของชื่อเกิด พ.ศ. ๒๕๑๖ ก็ได้เอา ๒๕๑๖ ตั้งลบ ด้วย ๑๑๘๑ จะได้เท่ากับ ๑๓๓๕ จากนั้นเอา ๑๓๓๕ ตั้งหาร ด้วย ๗ ก็จะได้เท่ากับ ๑๙๐ เศษ ๕ ดูตารางที่แถวเศษ ๕ วันเกิดตกช่องใด เช่นเกิดวันอาทิตย์ ก็ตกในช่องมรณะ ถ้าเกิดวันศุกร์ก็ตกในช่องอริ เป็นต้น จากนั้น จึงเปิดไปดูค�ำท�ำนายในหน้าถัดไป หมายเหตุ : การใช้เครื่องคิดเลขหารหาเศษ จะได้เศษที่มาก กว่าเลข ๑ หลัก เพราะเครื่องคิดเลขจะคิดค�ำนวณในหน่วยที่แยก ย่อยแบบละเอียดยิบ ให้ใช้วิธีคิดทดในกระดาษจะได้เศษที่เป็นเลข ตัวเดียว และมีความแน่นอนแม่นย�ำกว่า

เศษ

โลกาวินาส

อริ

ขุมทรัพย์

มรณะ

อธิบดี

ราชา

ธงชัย

ตารางกาลโยค

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗,๐

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์

พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ

เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์

ตั้งชื่อถูกโฉลก

18

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ชะตาก�ำเนิดตามหลักกาลโยค 

ชะตาตกโลกาวินาส 

โลกาวินาส หมายถึง ความเสียหาย ความ ผิดหวัง ความล่มสลาย การสิ้นสุด ความสูญเสีย อุบัติเหตุ ผู้ที่มีชะตาก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ ชีวิตจะ อาภัพอับโชค ประสบกับความผิดหวัง จะมีเหตุร้าย เกิดขึ้นมากมาย ชีวิตมักพบกับจุดหักเหอย่างไม่ทัน ตั้ ง ตั ว มี อุ ป นิ สั ย ที่ หั น เหไปในทางตกต�่ ำ ใช้ จ ่ า ยมั ก ฟุ ่ ม เฟื อ ย เกียจคร้าน มีจติ ใจไม่หนักแน่น หากได้ดกี ด็ ไี ด้ไม่ตลอด มักเจอะเจอ กับอุบัติเหตุ ชีวิตขึ้นลงหาความแน่นอนไม่ได้ 

ชะตาตกอริ 

อริ หมายถึง ศัตรู อุปสรรค ความยุ่งยาก ความขัดข้อง การติดขัด ความรังเกียจ สิ่งที่ขัด ขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้า ผู้ที่มีชะตาก�ำเนิดตก ต�ำแหน่งนี้ ชีวิตจะพบกับอุปสรรค ท�ำการสิ่งใด จะมีสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ประสบผลส�ำเร็จ พี่น้อง ญาติมิตรพึ่งพาอาศัยไม่ได้คอยแต่จะเบียดเบียนให้ตกต�่ำ อยู่ที่ใด มักเกิดศัตรูได้ง่ายทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุน ก็หาได้ยาก บริวารที่ซื่อตรงก็หาได้ยากเช่นกัน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

19

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชะตาตกขุมทรัพย์ 

ขุมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง มรดก หลักฐาน ความมั่นคงทางการงาน การเงิน วิชาความรู้ โชคลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความร�่ำรวย ทุนทรัพย์ ผู้ที่มีชะตา ก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ ชีวติ จะมีความสุขสบาย มีฐานะความมั่นคง โดยมากมักได้รับมรดกจากพ่อแม่ จะมีทรัพย์ มากกว่าญาติพี่น้อง มีโชคด้านการเงิน แต่ก็มีข้อเสียบ้างคือมัก ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

ชะตาตกมรณะ 

มรณะ หมายถึง ความตาย โรคภัย ไข้เจ็บ ปัญหาสุขภาพ ความยุ่งยาก ปมด้อย ผู้ที่มีชะตาก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ ชีวิตจะมี ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพ มี โรคภั ย เบี ย ดเบี ย น ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เป็นชีวิตที่มีปัญหา ยุ่งยากอยู่ตลอด ดวงชะตาที่ตกต�ำแหน่ง มรณะ จึ ง ต้ อ งระวั ง ในเรื่ อ งสุ ข ภาพให้ ม าก และต้ อ งมี จิ ต ใจที่ เข้มแข็งในการด�ำเนินชีวิต ให้มองโลกในแง่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องรู้จักปล่อยวาง ยินดีพอใจอย่างที่ตัวเองเป็นอยู่ ชีวิตจึงจะ มีความสุข ตั้งชื่อถูกโฉลก

20

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ชะตาตกอธิบดี 

อธิบดี หมายถึง ความเป็นใหญ่ในหน้าที่การ งาน ฐานะ ยศต�ำแหน่ง ความเป็นผู้น�ำ ความสูงส่ง การเดินทาง เกียรติยศ ความยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีชะตา ก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ ชีวิตอยู่ที่ใดจะได้รับยกย่องให้ เป็นผูน้ �ำ มียศฐานะเด่นในสังคม เป็นทีน่ บั หน้าถือตา เป็นชีวิตที่ไม่ตกต�่ำ ในชีวิตมักจะได้ท�ำงานใหญ่ มี โชคในการเดินทาง และมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ 

ชะตาตกราชา 

ราชา หมายถึง ความสุขสบาย ความรืน่ เริง บันเทิงใจ ความสะดวกสบาย ความมีระเบียบ แบบแผน ผู้ที่มีชะตาก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ เป็น ผู้มีวาสนาดี จะมีความสุขสบายดังราชา มีบริวาร มากมาย รั ก ความสนุ ก สนานและเจ้ า ส�ำราญ บุคลิกโดดเด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจ เจ้าชู้และ รูปงาม เป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้าม แต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่สู้งานที่ต้องใช้ก�ำลังและค่อนข้างเกียจคร้าน มีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย ข้อควรระวังคืออย่าประมาทในการใช้ทรัพย์ จึงจะ มีความสุขในชีวิตอย่างสมบูรณ์

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

21

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชะตาตกธงชัย 

ธงชั ย หมายถึ ง การต่ อ สู ้ ชั ย ชนะ ความเป็ น ที่ ห นึ่ ง ความแข็ ง แกร่ ง ผู ้ ที่ มี ชะตาก�ำเนิดตกต�ำแหน่งนี้ เป็นชีวิตที่ต้อง ต่อสู้ดิ้นรน สร้างฐานะด้วยล�ำแข้งของตัวเอง เหน็ดเหนื่อยในการสร้างฐานะในระยะต้นๆ และจะมี ชี วิ ต ที่ สุ ข สบายพอสมฐานะใน บั้ น ปลายชี วิ ต เป็ น คนอดทน มี ค วามมุ ่ ง มั่ น สู ง ตั้ ง ใจท�ำสิ่ ง ใด ต้อ งท�ำให้ ส�ำเร็ จ ข้อเสียอยู่ที่ไม่ค่อยยอมใครต้ องการเอาชนะ สถานเดียว และมักมีปัญหาเรื่องคู่ครองที่ไม่ลงรอยกัน ท�ำการสิ่งใด ถ้ามีคู่แข่งจะประสบผลส�ำเร็จได้เร็ว

ตั้งชื่อถูกโฉลก

22

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


๒. การเลือกอักษรมงคล ในต�ำราการตั้งชื่อนั้น ท่านได้ก�ำหนดหมวดอักษรส�ำหรับใช้ ในการตั้งชื่อเอาไว้ทั้งหมด ๘ หมวด เรียกว่า ทักษาปกรณ์ ดังนี้

๑ กข คฆง

จฉช ซฌญ

๘ ๖

สระ ศ ษ ส ห ทั้งหมด ฬอฮ ยร ลว

ฎฏฐ บปผ ฝพฟ ดตถ ฑฒ มภ ทธน ณ

อักษรทั้ง ๘ หมวดนี้ มีคุณสมบัติ ๘ ประการแตกต่างกันไป บางหมวดให้คุณด้านให้มีมิตรบริวารมาก บางหมวดส่งเสริมให้มี สุขภาพดี บางหมวดส่งเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ บางหมวดก็ส่งผลร้าย ซึง่ การให้คณ ุ และโทษของอักษรแต่ละหมวดนัน้ จะถูกแบ่งแยกตาม วันเกิดของแต่ละบุคคลดังนี้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

23

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๒ ๓ ๔ ๗ ๘ ๑ ๕

๓ ๔ ๗ ๕ ๖ ๒ ๘

๔ ๗ ๕ ๘ ๑ ๓ ๖

๗ ๕ ๘ ๖ ๒ ๔ ๑

๕ ๘ ๖ ๑ ๓ ๗ ๒

๘ ๖ ๑ ๒ ๔ ๕ ๓

๖ ๑ ๒ ๓ ๗ ๘ ๔

พุธกลางคืน

หากดูตามตารางข้างบนนีจ้ ะรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ คนเกิดวันไหน มีอกั ษร ตัวใดให้คุณในด้านใด และเป็นอักษรกาลกิณี (อักษรที่ให้โทษ) บ้าง เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ๑ อยู่ตรงช่องบริวาร หมายถึง อักษรหมวดที่ ๑ = สระ ทั้งหมด (หมายถึงค�ำที่ขึ้นต้นด้วย อ ที่อ่านออกเสียง อะ ออ หรือ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา และรูปสระอื่นๆ) เป็นอักษรที่ ส่งเสริมด้านบริวาร ๒ อยู่ตรงช่องอายุ หมายถึง อักษรหมวดที่ ๒ = ก ข ค ฆ ง เป็นอักษรที่ส่งเสริมด้านอายุ ๓ อยู่ตรงช่องเดช หมายถึง อักษรหมวดที่ ๓ = จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นอักษรที่ส่งเสริมด้านเดช ๖ อยู่ตรงช่องกาลกิณี หมายถึง อักษรหมวดที่ ๖ = ศ ษ ส ห ฬ อ (หมายถึง อ อ่าง ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อหนึ่ง) ฮ เป็นอักษรกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีในชื่อ ตั้งชื่อถูกโฉลก

24

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


แม้วันอื่นก็ให้ดูตามนี้ ต่อไปจะกล่าวถึงความหมายของอักษร ในแต่ละหมวด

ความหมายของอักษรแต่ละหมวด 

บริวาร 

หมายถึง มิตรสหาย เพื่อน ญาติ พี่น้อง บริ ว าร คนที่ อ ยู ่ ใ ต้ ป กครอง หรื อ บุ ต รหลาน เป็นอักษรที่เสริมชะตาให้มีญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดถึ ง บุ ต รหลาน ญาติ พี่ น ้ อ ง หรื อ บริ ว าร ที่ดีและมาก ผู้ที่ต้องการชะตาชีวิตมีโชคด้านมีบริวารช่วยเหลือ มีความอบอุ่นในครอบครัวก็ให้เลือกใช้อักษรหมวดนี้น�ำหน้าหรือ ผสมอยู่ในชื่อ อักษรหมวดนี้ เหมาะส�ำหรับใช้น�ำหน้าชื่อ เพื่อแก้ไขชะตา ส�ำหรับผู้ที่ท�ำบุญกับคนไม่ขึ้น อาภัพเรื่องมิตรสหายหามิตรที่จริงใจ ไม่ได้ หรือชะตาชีวิตที่ต้องอยู่โดดเดี่ยว 

อายุ 

หมายถึง สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ความ ไม่มีโรค ความมีอายุยืนยาว การด�ำเนินชีวิตที่ไม่มี อุปสรรค ท่านที่ต้องการให้ตัวเองหรือบุตรหลาน มีโชคด้านสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีความราบรื่น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

25

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ในการด�ำเนินชีวิต ให้ใช้อักษรหมวดนี้น�ำหน้าหรือผสมอยู่ในชื่อ อักษรหมวดนี้ เหมาะส�ำหรับใช้น�ำหน้าชื่อ เพื่อแก้ไขชะตาส�ำหรับ ผู้ที่มีโรคภัยเบียดเบียน สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคมาก อายุสั้น 

เดช 

หมายถึง อ�ำนาจ บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นผูน้ �ำ ต�ำแหน่ง การปกครอง ความเหนือกว่า ผูอ้ นื่ ท่านทีต่ อ้ งการให้บตุ รหลานเติบโตขึน้ เป็นคนทีม่ ี อ�ำนาจวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต หรือเป็นผู้น�ำคน มีชื่อ เสียงเกียรติยศ มียศมีต�ำแหน่งที่ดี หรือท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ ปกครอง การบริหารลูกน้องหรือบริวารขาดความย�ำเกรง ให้ใช้อกั ษร หมวดนี้น�ำหน้า หรือผสมอยู่ในชื่อจะท�ำให้ชีวิตดีขึ้น อักษรหมวดนี้เหมาะส�ำหรับใช้น�ำหน้าชื่อ เพื่อแก้ดวงชะตา แก่ผู้ที่มักถูกรังแก ถูกใส่ความ มีคนปองร้าย ชีวิตที่มีคู่แข่ง ถูกคน อิจฉาริษยา และเสริมชะตาแก่ผู้ที่มีชะตาจะได้เป็นใหญ่เป็นโต โดย มากนิยมใช้เป็นอักษรน�ำหน้าส�ำหรับผู้ชาย เพราะเป็นอักษรที่เสริม ให้มีความองอาจ กล้าหาญ 

ศรี 

หมายถึ ง ความเป็ น สิ ริ ม งคล ความสุ ข กาย สบายใจ ความดีงาม คุณธรรมจริยธรรม โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความมีเสน่ห์ อักษรศรีเป็นอักษร ตั้งชื่อถูกโฉลก

26

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ที่เสริมในด้านให้มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภ ให้มีความสวัสดิ มงคล เป็นทีร่ กั ใคร่ของคนทัว่ ไป เสริมให้มคี วามสุขสบายและเกิดสิง่ ดีๆ แก่เจ้าของชือ่ ท่านทีต่ อ้ งการเสริมชะตาให้ชวี ติ พบแต่สงิ่ ทีด่ งี าม มีความเจริญรุ่งเรือง ก็ให้เลือกใช้อักษรศรีน�ำหน้าหรือผสมอยู่ในชื่อ เหมาะส�ำหรับใช้น�ำหน้าชือ่ เพือ่ แก้ดวงชะตาแก่ผทู้ มี่ ดี วงชะตา มีเคราะห์อาภัพอับโชค พบเจอแต่เรื่องเลวร้าย อุบัติเหตุ ถูกใส่ร้าย ใส่ความ เป็นต้น นิยมใช้น�ำหน้าชื่อผู้หญิง 

มูละ 

หมายถึ ง ทรั พ ย์ ส มบั ติ เงิ น ทอง มรดก ครอบครัว ฐานะการเงิน ความมั่นคง แหล่งท�ำมา หากิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย อักษรในช่องนีจ้ ะเสริมให้เจ้าของ ชื่อมีความร�่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทอง มีครอบครัว ที่อบอุ่น มีฐานะมั่นคง ผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาให้มีความร�่ำรวย มีเงินทอง หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นควรเลือกอักษรในช่องนี้น�ำหน้า และส�ำหรับผูท้ มี่ ดี วงชะตาทีต่ อ้ งอดอยากยากจน หากินล�ำบาก ควร ใช้อักษรนี้เสริมชะตา 

อุตสาหะ 

หมายถึง ความขยันขันแข็ง ความอดทน ความ ฉลาดในการท�ำมาหากิน การงาน อาชีพ การศึกษา อักษรช่องอุตสาหะเป็นอักษรที่เสริมดวงชะตาให้มี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

27

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


อาชีพการงานที่ดี ฉลาดในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่อับจนในการ เลี้ยงตัว ท่านที่ต้องการให้บุตรหลานมีอุปนิสัยรักการท�ำมาหากิน ขยัน อดทน และผู้ที่มีดวงชะตาที่หาที่พึ่งไม่ได้ ต้องยืนด้วยล�ำแข้ง ของตัวเอง ท่านให้ใช้อักษรช่องนี้น�ำหน้าจะดี 

มนตรี 

หมายถึง การอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ ผู้บังคับ บัญชา การสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า การช่วย เหลือเกื้อกูลกัน อักษรในช่องนี้จะเสริมในด้าน ให้ผใู้ หญ่อปุ ถัมภ์ชว่ ยเหลือ ให้เป็นทีร่ กั ใคร่ของผู้ ปกครอง เจ้านาย ท่านทีม่ ดี วงชะตาอาภัพในเรือ่ งผูใ้ หญ่ไม่สนับสนุน หรือท�ำความดีแล้วผู้ใหญ่มองไม่เห็น หรือดวงชะตาที่ต้องเป็นบุตร ก�ำพร้า ไร้ญาติขาดมิตร ควรเลือกใช้อักษรช่องนี้จะดีมาก 

กาลกิณี 

หมายถึง ความไม่ดี เสนียดจัญไร ความเป็น อัปมงคล ความโชคร้าย ชื่อที่มีตัวอักษรกาลกิณีผสม อยู่ จะส่งผลให้มีความขัดข้องในการด�ำเนินชีวิต ส่ง ผลเสียต่อเจ้าของชื่อด้านใดด้านหนึ่ง ฉุดดึงให้ชีวิต เป็นทุกข์ตกต�่ำ ดังนั้น ไม่ควรเลือกอักษรหมวดนี้มา ตั้งเป็นชื่อเด็ดขาด ตั้งชื่อถูกโฉลก

28

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเปลี่ยนชะตา เมื่อตรวจดูชะตาก�ำเนิดและทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ชะตาก�ำเนิดของเจ้าของชื่อนั้นตกกาลโยคใด จะโชคดีหรือโชคร้าย อย่างไร และได้ทราบถึงหมวดอักษรที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล ประจ�ำวันเกิดแต่ละวันแล้ว ต่อไปก็มาถึงขัน้ ตอนการตัง้ ชือ่ เพือ่ แก้ไข หรือเปลี่ยนชะตากันเสียที ซึ่งเทคนิคการตั้งชื่อเพื่อเปลี่ยนชะตานี้มี หลักเกณฑ์อยู่ ๒ ประการ คือ

๑. เลือกใช้อักษรที่ถูกโฉลก การที่ท่านแบ่งอักษรออก

เป็น ๘ หมวด คือเป็นหมวดบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี นั้น ก็เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของอักษรแต่ละหมวด ว่า อักษรหมวดไหนมีคุณลักษณะเป็นอย่างไร ให้คุณหรือให้โทษ ถ้าให้คุณให้คุณในด้านใด ทั้งนี้เพื่อน�ำอักษรที่ให้คุณนั้นไปแก้ไข ดวงชะตา เช่น เมื่อตรวจดูชะตาก�ำเนิดแล้วเจ้าของชื่อมีปัญหา เรื่องสุขภาพไม่ดี มักเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งชื่อให้กับเขาต้องใช้อักษร หมวดอายุ ซึ่งเป็นหมวดอักษรที่เสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง แก้ไข ชะตาที่มักมีโรคเบียดเบียนให้ปราศจากโรค การเลือกหมวดอักษร จึงจ�ำเป็นต้องเลือกให้ถูกกับโฉลก

๒. ตั้ ง ชื่ อ ที่ มี ค วามหมายถู ก กั บ โฉลก การตั้ ง ชื่ อ

นอกจากจะเลือกอักษรให้ถูกโฉลกแล้ว สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงอีกอย่าง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

29

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


หนึ่งก็คือความหมายของชื่อ เพราะถ้าได้ชื่อที่มีความหมายเป็นไป ในทางที่ปรับแก้ดวงชะตาที่ไม่ดีให้ดี เช่น คนที่มีสุขภาพไม่ดี ควร ตั้งชื่อให้มีความหมายส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี เช่นชื่อว่า อโรคา (ผูไ้ ม่มโี รค) สุพล (ผูม้ กี �ำลังกายทีด่ )ี เหมือนกับทีพ่ ระเจ้าปเสนทิโกศล ตั้งชื่อให้จอมโจรองคุลิมาลผู้เกิดในฤกษ์แห่งดาวโจรว่า อหิงสกะ (ผูไ้ ม่เบียดเบียนใคร) เพือ่ เป็นเคล็ดแก้ชะตา และเป็นเครือ่ งเตือนสติ ไม่ให้ท�ำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น ใครมีชะตาก�ำเนิดตกกาลโยคไหน ควรด�ำเนินชีวิตอย่างไร และควรใช้อักษรหมวดไหนตั้งชื่อ และชื่อควรมีความหมายอย่างไร ท่านกล่าวไว้ดังนี้ 

ชะตาก�ำเนิดตกโลกาวินาส 

ตามหลักกาลโยคถือว่า เป็นชะตาชีวิตที่ต้องผจญกับเรื่อง ร้ายๆ มีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจมาทดสอบสติปัญญาและความอดทน อยู่เสมอ มักมีเรื่องประเดประดังรุมเร้าให้คิด และมองโลกในแง่ร้าย นั่นเป็นเพราะผลกรรมที่ท�ำมา วิธีแก้ท่านให้ปลูกฝังอุปนิสัยการคิด ในทางสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก หมั่นสวดมนต์ภาวนา เจริญสมาธิ ท�ำบุ ญ ปล่ อ ยสั ต ว์ อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ส รรพสั ต ว์ แ ละ เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ จะช่วยแก้กรรมให้ทุเลาเบาบาง ชื่อที่ตั้งให้ใช้อักษรศรี น�ำหน้าชื่อ เพื่อเสริมชะตาที่ตกอับ อาภัพให้เกิดสิริมงคล มีความดีงาม กลับเรื่องร้ายๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ กลายเป็นดี ตามด้วยอักษรเดช เพื่อเสริมความกล้า ความเข้มแข็ง ตั้งชื่อถูกโฉลก

30

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


แก่จิตใจ มูละ เสริมความมั่นคงแก่ชีวิต อุตสาหะ เสริมความขยัน อดทนในการหาเลี้ยงชีพ มนตรี เสริมด้านให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วย เหลือ ถ้าได้ชื่อที่มีอักษรครบทั้งหมดตามนี้จะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ เป็นไรขอให้มีอักษรศรี น�ำหน้าก็เป็นอันใช้ได้ ส�ำหรับความหมายของชื่อ ควรตั้งให้มีความหมายที่แสดงถึง ความสูงส่ง ความเจิดจ�ำรัส ความรุ่งเรือง ความรู้ ความมีโชค ความดี พระจันทร์ ดวงดาว พระอาทิตย์ เทพเทวดา นักปราชญ์ แสงสว่าง เช่น พันดาว, จันทร์กระจ่าง, โชคดี, พรเทพ เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกอริ 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่มีอุปสรรค ต้องผจญ กั บ คนที่ ไ ม่ ห วั ง ดี คอยกี ด กั น กลั่ น แกล้ ง ท�ำลายไม่ ใ ห้ ก ้ า วหน้ า ท�ำการใดมักมีคนอิจฉาริษยา อยู่ที่ใดมักมีเรื่องผิดใจกับคนรอบข้าง อยู่เสมอ แม้แต่พี่น้องก็อาจไม่ลงรอยกัน คนที่ถูกอิจฉามักเป็น ผลกรรมที่เกิดจากความมีอคติและความเป็นผู้มักต�ำหนิติเตียน ความดีของผู้อื่นแต่ปางก่อน ชะตาชีวิตที่ตกต�ำแหน่งอรินี้พึงฝึกตนเองให้เป็นนักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ พูดกับผู้อื่นด้วยค�ำอ่อนหวานไพเราะ มีความปรารถนาดีและท�ำสิง่ ดีๆ ต่อคนรอบข้างก่อน วางตนเหมาะสม เป็นกันเองกับทุกๆ คน และที่ส�ำคัญที่สุดคือให้เลือกคบเพื่อนที่ดี จะช่วยให้ชีวิตมีสุขยิ่งขึ้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

31

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชื่ อ ให้ ใช้ อักษรมนตรี หรือ บริ ว าร น�ำหน้ า เพื่ อ เสริ ม ให้ ผู้ใหญ่ เจ้านาย หัวหน้า รักใคร่และคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และ ให้มีบริวาร เพื่อนที่ดี มีความจริงใจ แล้วตามด้วยอักษรเดช เพื่อ เสริมให้มีอ�ำนาจสามารถข่มศัตรูที่คิดปองร้าย อักษรศรี เพื่อเสริม ให้ชีวิตมีแต่เรื่องดี ไม่มีเรื่องร้าย ความหมายของชื่อ ควรตั้งให้มีความหมายด้านเป็นที่รักที่ ชื่ น ชอบของคนทั่ ว ไป ฉลาดในการแก้ ป ั ญ หา มี ชี วิ ต ที่ ร าบรื่ น ปราศจากศัตรู ความงาม ความมีเสน่ห์ ดอกไม้ ความเมตตา ความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน หรือชื่อที่ฟังแล้วให้ความอบอุ่น น่ารักน่าเอ็นดู เช่น ยอดรัก, ฟ้าประทาน, นะโม, แสนรัก, แสนดี, ต้นข้าว เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกขุมทรัพย์ 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชะตาชีวติ ทีม่ โี ชคด้านทรัพย์สมบัติ เกิดมาโดยมากจะได้รับมรดก ท�ำการสิ่งใดเกี่ยวกับเงินทอง เช่น ค้าขาย เล่นหุ้น ซื้อหวย เปิดกิจการ มักจะประสบผลส�ำเร็จเป็น อย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลกรรมที่ตนถวายทานไว้ดี อดีตท�ำ กรรมไว้ดีแล้ว ปัจจุบันก็ต้องท�ำดีด้วยอนาคตจึงจะได้ดี ที่ส�ำคัญ อย่าละเลยการให้ทาน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมถึงการท�ำดีอย่างอื่น เพราะความดีจะช่วยเสริมให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งชื่อถูกโฉลก

32

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ชื่อให้ใช้อักษรมูละ น�ำหน้า เพื่อเสริมชะตาชีวิตให้มีความ มั่นคง ร�่ำรวย และเป็นปึกแผ่นได้เร็ว ตามด้วยอักษรอุตสาหะ เพื่อเสริมให้มีความขยันขันแข็งในการหาทรัพย์ ฉลาดรู้จักช่องทาง ท�ำมาหากิน และอักษรเดช ศรี เสริมให้มีอ�ำนาจในการปกครอง มีชีวิตที่ดีงามปราศจากสิ่งเลวร้าย ความหมายของชื่อควรมีความหมายที่แสดงถึง สมบัติ ของ มีค่า ความร�่ำรวย เพชรนิลจินดา เงินทอง ความมีลาภ โชคดี เช่น นิธิ (ขุมทรัพย์) ธนกร (ผู้สร้างทรัพย์) ธนเขตต์ (แดนเกิดทรัพย์) ธนบูรณ์ (ผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์) เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกมรณะ 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชีวิตที่ต้องผจญกับโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ มักมีปมด้อยรอย แผลลึกในใจ พระพุทธองค์ตรัสว่า การที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็น ผลพวงมาจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ท�ำร้ายผูอ้ นื่ ท�ำเขาไว้มากโรคก็ มีมาก ท�ำไว้น้อยโรคก็มีน้อย ชะตาของท่านที่ตกในต�ำแหน่งมรณะ ให้ท�ำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ที่ก�ำลังจะถูกน�ำไปฆ่า ถ้าช่วงใดที่ เจ็บป่วยหนักให้ถือศีลละเว้นการกินเนื้อสัตว์ ให้หมั่นสวดมนต์ ท�ำสมาธิ เจริญภาวนา ปล่อยนก ปล่อยปลา ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ ก�ำลังตกทุกข์ให้พ้นทุกข์ และหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร จะท�ำให้ความเจ็บไข้ทุเลาเบาบาง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

33

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชื่อให้ใช้อักษรอายุ น�ำหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ เสริม ให้มีร่างกายแข็งแรง อายุยืน แล้วตามด้วยอักษรศรี เพื่อเสริม ให้ชีวิตมีสุขและประสบผลส�ำเร็จ ถ้าตั้งชื่อให้มีอักษรหมวดอายุ และศรี มากเท่าไรยิ่งดี ความหมายของชื่ อ ควรให้ มี ค วามหมายที่ แ สดงถึ ง ความ แข็งแกร่ง ความคงทนยั่งยืน ความเป็นอมตะ มีชีวิตที่ยาวนาน ความสุขสงบ จิตที่ดีงาม หรือชื่อที่มีความหมายด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง มีสุขภาพที่ดี ความไม่มีโรค เช่น ลัยมรณ์ (ไม่ตาย) อภัย (ไม่มีเรื่องร้าย) ศุภนันท์ (มีสุขเบิกบาน) มีสุข (มีความสุข) เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกอธิบดี 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชีวิตที่มีความก้าวหน้า ไม่หยุด อยู่กับที่ และประสบผลส�ำเร็จในทุกๆ ด้าน ควรส่งเสริมให้ได้รับ การอบรมและการศึกษาที่ดี เพราะจะท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงได้เร็ว งานที่ถูกโฉลกก็คืองานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ออกแบบ ติดต่อ สื่อสาร ชื่อ ถ้าเป็นชายให้ใช้อักษรเดช น�ำหน้า เพื่อเสริมบุคลิก มั่นใจ น่านับถือ มีสง่าราศี ถ้าเป็นหญิงให้ใช้อักษรศรี น�ำหน้า เพื่อเสริมบุคลิกอ่อนหวาน มีเสน่ห์ มีความมั่นใจในตัวเอง แล้วตาม ด้วยอักษรบริวาร และมนตรี เสริมด้านให้มีอุปนิสัยรู้จักคบคน ตั้งชื่อถูกโฉลก

34

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และถ้ามีอักษรมูละ เสริมด้านความมั่นคง ร�่ำรวยด้วยก็ยิ่งดี ความหมายของชื่อควรตั้งให้มีความหมายที่แสดงถึง อ�ำนาจ ความยิ่งใหญ่ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเป็นผู้น�ำ เช่น เกรียงไกร (เก่ง, สามารถ) ก้องเกียรติ (มีชื่อเสียง) กิติมา (หญิงที่มีเกียรติ) เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกราชา 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชีวิตที่สุขสบาย ปรารถนาสิ่งใดก็ จะมีผู้หามาให้สมปรารถนา อยู่ที่ใดมักได้รับยกย่องให้เป็นผู้น�ำ มี บริวารติดสอยห้อยตาม มีอุปนิสัยรักสนุก ข้อเสียคือ มักใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย ชอบความโก้หรู มีเพื่อนกินมาก แต่เพื่อนแท้มีน้อย ถ้าได้รับการปลูกฝังอุปนิสัยที่ประหยัดอดออมแต่น้อยจะดี และ ถ้าได้มิตรที่ดีมีความรู้ และคุณธรรมที่สูงกว่า จะยิ่งท�ำให้ชีวิต ก้าวหน้าและประสบผลส�ำเร็จ ชื่อให้ใช้อักษรช่องเดช หรือศรี น�ำหน้าจะดี เสริมชะตา ชี วิ ต ให้ มี อ�ำนาจวาสนา พบเจอแต่ สิ่ ง ที่ ดี ง าม ตามด้ ว ยอั ก ษร มนตรี หรือบริวาร เพื่อเสริมให้มีมิตรบริวารที่ดี ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ หรือตามด้วยอักษรหมวดอุตสาหะ หรือมูละ เสริมด้านให้รู้จัก ขยันในการหาทรัพย์ และรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ จะช่วยเสริมชะตาให้ดี ยิ่งขึ้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

35

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ความหมายของชื่อ ควรตั้งให้มีความหมายที่แสดงถึงความ เป็นใหญ่ ทรงไว้ซึ่งเดชอ�ำนาจ มีความรุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์ หรือ พระจันทร์ หรือชื่อที่หมายถึงพระราชาจะถูกโฉลกดี เช่น สุรีเยศร์ (เป็นใหญ่เหมือนพระอาทิตย์) จันทัปปภา (รุ่งเรืองดุจพระจันทร์) ยุพราช (พระราชาหนุ่ม) เป็นต้น 

ชะตาก�ำเนิดตกธงชัย 

ตามหลักกาลโยคถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่ต้องต่อสู้ ดิ้นรน จึง จะประสบผลส�ำเร็ จ ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ ไ ด้ ม าโดยไม่ เ สี ย เหงื่ อ ล�ำบาก เบื้องต้น แต่จะสบายเมื่อบั้นปลาย ชะตาชีวิตที่ตกธงชัยให้ถือคติ อย่างพระมหาชนก ที่ยึดมั่นในความเพียรจนประสบผลส�ำเร็จดังที่ ตั้งใจ ชื่อให้ใช้อักษรอุตสาหะ น�ำหน้า เพื่อเสริมให้มีความขยัน อดทนในการท�ำงาน ฉลาดในการเอาชนะ หรือจะใช้อักษรเดช ศรี มูละ มนตรี น�ำหน้าก็ใช้ได้ ที่ส�ำคัญต้องมีอักษรอุตสาหะ ผสมอยู่ด้วย ยิ่งมากยิ่งดี ความหมายของชื่อควรตั้งให้มีความหมายที่แสดงถึงชัยชนะ ขยันอดทน ความแกร่งกล้า ความอ่อนน้อมถ่อมตน การไม่ยอมแพ้ การสร้างสรรค์ ความมีโชค เช่น ไชยา (ชัยชนะ) ขันติยา (หญิงผู้มี ความอดทน) ลาภินี (หญิงผู้มีโชคลาภ) เป็นต้น

ตั้งชื่อถูกโฉลก

36

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ตารางสรุป การเลือกอักษรและความหมายในการตั้งชื่อให้ถูกโฉลก ชะตา หมวดอักษร ก�ำเนิดตก น�ำหน้าชื่อ

ความหมายของชื่อ แสดงถึง หรือเกี่ยวกับ

โลกาวินาส

ศรี, เดช, มูละ

ความรุ่งเรือง, แสงสว่าง, สิ่งสูงส่ง

อริ

มนตรี, บริวาร

มีเสน่ห์, เป็นที่รัก, ความอ่อนน้อม

ขุมทรัพย์

มูละ

ทรัพย์สมบัติ, ความร�่ำรวย, โชคลาภ

มรณะ

อายุ, ศรี

ความเป็นอมตะ, คงทน, ยั่งยืน

อธิบดี

เดช, ศรี

เกียรติยศ, อ�ำนาจ, ความยิ่งใหญ่

ราชา

เดช, บริวาร

ราชา, ความยิ่งใหญ่, ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจ

ธงชัย

อุตสาหะ, เดช

ความอดทน, ชัยชนะ, การไม่ยอมแพ้

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

37

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


การตั้งชื่อ แก้ชะตากำ�เนิดตามปีเกิด ชะตาก�ำเนิดนั้น นอกจากจะดูด้วยกาลโยคแล้ว ท่านโหราจารย์รุ่นเก่าๆ ยังได้ท�ำนายชะตาก�ำเนิดประจ�ำปีเกิดเอาไว้ด้วย ซึ่ง มีปรากฏในต�ำราพรหมชาติ ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการตั้งชื่อ จึงได้รวบรวมมาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อ อีกทางหนึ่ง ดังนี้

ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันอาทิตย์  คนเกิดวันอาทิตย์ปีชวด ชะตาก�ำเนิดท่านว่า เป็นคนมีรูปงามเป็น ทรัพย์ แต่มักถูกใส่ความ ถูกเบียดเบียนเพราะ เชื่อคนง่าย ไม่ลงรอยกับคู่ครอง ควรใช้อักษร ในช่ อ งศรี บริ ว าร น�ำหน้ า ชื่ อ และชื่ อ ควรมี ความหมายด้านเป็นที่รักของคน ตั้งชื่อถูกโฉลก

38

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


คนเกิดวันอาทิตย์ปีฉลู

ชะตาก�ำเนิดตกวัวขวัญร้าย เป็นคนมีจิตใจ นักเลง ห้าวหาญ เบียดเบียนทรัพย์ของตนให้ หดหาย คบเพื่อนไม่ดี ใครสอนไม่ฟัง ควรใช้ อักษรในช่องศรี หรือมนตรี น�ำหน้า เสริมให้ การด�ำเนินชีวิตดีราบรื่น มีผู้ใหญ่แนะน�ำสั่งสอน ตามด้วยอักษร อุ ต สาหะ เสริม ให้รักในการศึกษา มีความขยั น และชื่ อ ควรมี ความหมายด้านการรักษาทรัพย์ รักการงาน การศึกษา

คนเกิดวันอาทิตย์ปีขาล

ชะตาก�ำเนิดตกเสืออยู่ถ�้ำ มักเกียจคร้าน ท�ำการงาน ชอบอิสระ เฉื่อยชา หากินไม่พอ ปากท้อง ควรใช้อักษรอุตสาหะ น�ำหน้า เพื่อแก้ อุปนิสัยเกียจคร้าน เสริมให้มีความขยันขันแข็ง รักในการงานการศึกษา และชื่อควรมีความหมายเกี่ยวกับความ ตื่นตัว ขยันขันแข็ง รักในอาชีพการงาน

คนเกิดวันอาทิตย์ปีเถาะ

ชะตาก�ำเนิ ด ตกกระต่ า ยสาธารณะ มั ก ประสบกับความเดือดร้อน ตกระก�ำล�ำบาก มีทกุ ข์ เพราะรักท�ำพิษ ควรใช้อักษรในช่องอุตสาหะ หรือศรี น�ำหน้า ชื่อควรมีความหมายในด้าน ความมีโชค อดทน ขยันขันแข็ง มีความสุขทางใจ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

39

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


คนเกิดวันอาทิตย์ปีมะโรง

ชะตาก�ำเนิดตกงูพญานาค มีบริวารมาก มีอารมณ์รอ้ น โกรธง่ายหายเร็ว จักได้เป็นผูน้ �ำคน มีความก้าวหน้าดี ควรใช้อกั ษรเดช ศรี หรือบริวาร น�ำหน้า ชื่อควรตั้งให้มีความหมายทางด้านการ ปกครองคน มีคุณธรรม อารมณ์ดี มีเหตุผล

คนเกิดวันอาทิตย์ปีมะเส็ง

ชะตาก�ำเนิดตกงูหนีไฟลงน�้ำ จะล�ำบาก เกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย ระวังค�ำพูดจะพาตนเดือดร้อน ควรใช้อกั ษรในช่องมูละ เสริมในด้านทีอ่ ยู่ มนตรี เสริมในด้านผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ชื่อควรให้มี ความหมายด้านเจรจาดี มีคนรัก มีฐานะมั่นคง

คนเกิดวันอาทิตย์ปีมะเมีย

ชะตาก�ำเนิดตกม้าคนเลีย้ ง เป็นคนมีเมตตา ธรรม มีอ�ำนาจวาสนาดี จิตใจอ่อนโยน มารยาท เรียบร้อย แต่มักถูกอิจฉา อักษรน�ำหน้าชื่อควร ใช้อักษรเดช เพื่อเสริมอ�ำนาจบารมี หรือศรี เพื่อเสริมให้มีคุณธรรม ชื่อควรมีความหมายในด้านมีความเจริญ ก้าวหน้า มีคนนับถือ รักใคร่

ตั้งชื่อถูกโฉลก

40

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


คนเกิดวันอาทิตย์ปีมะแม

ชะตาก�ำเนิดตกแพะกลางตลาด มักปล่อย ชีวิตให้ซัดเซพเนจร รายได้ไม่คงที่ แต่ใจบุญ สุนทาน อักษรน�ำหน้าชื่อควรใช้อักษรศรี เสริม ให้มีชีวิตที่ดีงาม ตามด้วยอักษรมูละ อุตสาหะ เสริมให้มคี วามขยัน และมีรายได้ รำ�่ รวย ฐานะมัน่ คง ชือ่ ควรมีความ หมายด้านมีโชคด้านการค้าขาย ฉลาดในการท�ำมาหากิน

คนเกิดวันอาทิตย์ปีวอก

ชะตาก�ำเนิดตกลิงพระยาเลี้ยง มีอ�ำนาจ วาสนาดี มีคนชุบเลี้ยงดี จักมีความก้าวหน้า สุขสบาย มีทางได้เป็นใหญ่ อักษรน�ำหน้าควร เลื อ กอั ก ษรเดช ศรี หรื อ มนตรี เพื่ อ เสริ ม ความก้าวหน้า ชือ่ ควรตัง้ ให้มคี วามหมายทางด้านอ่อนน้อมถ่อมตน หรือเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ปีระกา

ชะตาก�ำเนิดตกไก่พนันเอาบ้านเมือง เหนือ่ ย กายแต่ ส บายใจ จิ ต ใจเข้ ม แข็ ง ชอบเอาชนะ ควรเลือกอักษรในช่องศรี หรือมนตรี น�ำหน้า ตามด้วยอักษรอุตสาหะ เดช หรืออายุ อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อให้มีที่พึ่งพิง มีความก้าวหน้า บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

41

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


และรู้จักการเอาตัวรอด ความหมายของชื่อควรเน้นแสดงให้เห็นถึง ความงามแห่งจิตใจ

คนเกิดวันอาทิตย์ปีจอ

ชะตาก�ำเนิดตกสุนัขแก่ไล่เนื้อ มักฝืดเคือง ในการท�ำมาหาเลี้ยงตน เหนื่อยใจล�ำบากกาย ไม่ค่อยเชื่อฟังค�ำของผู้อื่น ควรใช้อักษรอุตสาหะ น�ำหน้า เพื่อเสริมความคล่องตัวในการท�ำมา หากิ น มนตรี เสริ ม ให้ ผู ้ ใ หญ่ อุ ป ถั ม ภ์ หรื ออายุ เสริ ม ในด้ า น สุขภาพและการฟันฝ่าอุปสรรค ชื่อควรมีความหมายด้านมีความ ฉลาดในการประกอบอาชีพเลี้ยงตน และเป็นที่รักของคน มีเหตุ มีผล

คนเกิดวันอาทิตย์ปีกุน

ชะตาก�ำเนิดตกหมูพระยาเลี้ยง มีอ�ำนาจ วาสนาสูง บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ควรใช้อักษร ช่องเดช หรือศรี น�ำหน้า เพื่อเสริมความเจริญ ก้าวหน้า และโชคลาภ ชื่อควรมีความหมายด้าน เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ตั้งชื่อถูกโฉลก

42

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันจันทร์  คนเกิดวันจันทร์ปีชวด

ตกปางเมื่อนางสิบสองถูกนางยักษ์หาเรื่อง ควักนัยน์ตา ชะตาชีวิตจะได้รับความล�ำบากใน การประกอบอาชีพหาเลีย้ งตัว มักถูกใส่ความจาก ผูอ้ นื่ ให้ได้รบั ความเดือดร้อน มีบตุ รเลีย้ งยาก ชีวติ ล�ำบากตอนต้น แต่จะสบายเมือ่ แก่ ชือ่ ควรให้มคี วามหมายทางด้าน มีชีวติ ที่ดีงามปราศจากทุกข์ อักษรที่ควรน�ำมาตัง้ ชื่อคือ ศรี น�ำหน้า ตามด้วยอักษรเดช อุตสาหะ และมูละ จะดี

คนเกิดวันจันทร์ปีฉลู

ชะตาก�ำเนิดตกวัวพระโพธิสตั ว์เลีย้ ง ชะตา ชีวิตเป็นคนใจบุญสุนทาน ยึดมั่นในหลักธรรม จิตใจซื่อตรง มีมิตรสหาย บริวารสนับสนุนให้ เจริญรุ่งเรือง แต่มักถูกเบียดเบียนเพราะเรื่อง มรดก อักษรที่ควรใช้น�ำหน้าชื่อคือ เดช เสริมบารมี ตามด้วย อายุ เสริมสุขภาพให้แข็งแรง บริวาร เสริมให้ได้บริวารดี ความหมาย ของชื่อควรมีความหมายเกี่ยวกับความดี คุณธรรม ความมีมิตรที่ดี

คนเกิดวันจันทร์ปีขาล

ชะตาก�ำเนิดตกเสือติดจั่น ชีวิตมัก ถู ก พั น ธนาการจองจ�ำ ไม่เป็นอิสระ มีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนร�ำคาญใจอยู่เสมอ ไม่สู้ดีนัก ควรหลีกเลีย่ งการท�ำชัว่ ทัง้ ปวง จึงจะดี ชือ่ ของท่านควรมีความหมาย บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

43

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ด้านการหลุดพ้น มีอิสรเสรีภาพ อักษรน�ำหน้าชื่อ ควรใช้อักษรเดช หรือศรี เสริมพลังอ�ำนาจแก่ตน ตามด้วยอักษรอายุ เสริมด้านการด�ำเนินชีวิตให้ ราบรื่น

คนเกิดวันจันทร์ปีเถาะ

ชะตาก�ำเนิดตกกระต่ายเทวดาเลี้ยง ชีวิต จะได้ รั บ ความสุ ข สบาย มี ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ค�้ ำ จุ น ให้ ประสบผลส�ำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่าง ดี อักษรที่ควรใช้น�ำหน้าชื่อคือ มนตรี เสริมด้าน ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ศรี เสริมให้มีเสน่ห์ ให้คนรักเอ็นดู ชื่อควรเน้นให้มี ความหมายด้านความกตัญญูรู้คุณ หรือเป็นที่รักของผู้ใหญ่

คนเกิดวันจันทร์ปีมะโรง

ชะตาก�ำเนิดตกงูสาธารณะ ชะตาชีวิตมัก อาภัพอับโชค มีชวี ติ ทีต่ กตำ�่ ได้รบั ความเดือดร้อน อยู่เนืองๆ ขาดการศึกษา มักเกี่ยวข้องกับยา เสพติด ต้องประคับประคองชีวิตให้ห่างไกลจาก อบายมุขทัง้ ปวงจึงดี ชือ่ ควรเน้นให้มคี วามหมายด้านมีโชค ไม่ตกอับ มีความเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่สูงส่ง อักษรที่ควรใช้น�ำหน้าชื่อคือ ศรี เสริมให้มีโชค ตามด้วย อุตสาหะ เสริมให้มีความขยันขันแข็ง และ มนตรี เพื่อให้มีผู้ใหญ่เอ็นดู ช่วยเหลือ ตั้งชื่อถูกโฉลก

44

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


คนเกิดวันจันทร์ปีมะเส็ง

ชะตาก�ำเนิ ด ตกงู สิ ง มั ก เป็ น คนที่ ช อบ ท่องเที่ยว ชอบความสนุกสนาน มีอุปนิสัยร่าเริง ไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ชีวิตดีปานกลาง ชื่อ ควรตั้งให้มีความหมายด้านมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง อักษรที่ควรใช้น�ำหน้าชื่อคือ อุตสาหะ เสริมให้มีความรับผิดชอบ ในการงาน หรือศรี เสริมให้ชีวิตมีความดี มีสุข

คนเกิดวันจันทร์ปีมะเมีย

ชะตาก�ำเนิดตกม้าเทวดาเลี้ยง ชะตาชีวิต จะอยูร่ ม่ เย็นเป็นสุข ไม่มเี รือ่ งทุกข์เดือนร้อน แม้มี อุปสรรคปัญหา ก็สามารถฟันฝ่าไปได้ไม่ยากเกิน ท่านว่าดีนักแล ชื่อควรตั้งให้มีความหมายด้านมี ความดีในตัวเอง มีจิตเมตตา หรือมีความสุขส�ำราญ อักษรที่ควรใช้ น�ำหน้าคือ เดช ศรี เพื่อเสริมให้มีความสุขเจริญยิ่งขึ้น

คนเกิดวันจันทร์ปีมะแม

ชะตาก�ำเนิดตกแพะเศรษฐีเลีย้ ง ชะตาชีวติ จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ไม่เดือดร้อนในเรื่องการ ท�ำมาหาเลี้ยงชีพ และที่อยู่อาศัย สุขส�ำราญดีนัก แล ชื่อควรมีความหมายด้านมีความสามารถใน การบริหารทรัพย์ อักษรทีค่ วรใช้น�ำหน้าชือ่ คือ มูละ เสริมให้มที รัพย์ มากขึ้น หรือศรี เดช เสริมอ�ำนาจ วาสนา บารมี และความโชคดี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

45

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


คนเกิดวันจันทร์ปีวอก

ชะตาก�ำเนิดตกลิงสาธารณะ ชะตาชีวติ มักจะ เร่รอ่ นพเนจร อยูไ่ ม่เป็นหลักแหล่ง หาความมัน่ คง ได้ยาก ไม่สู้ดี ชื่อนั้นควรมีความหมายที่แสดงถึง ความมัน่ คง มีหลักฐาน หรือมีโชคด้านการเดินทาง อักษรที่ควรใช้น�ำหน้าคือ อุตสาหะ เสริมให้มีความคล่องตัวในการ ท�ำงาน ตามด้วย มูละ และมนตรี เสริมด้านให้มที พี่ งึ่ และทีอ่ ยูอ่ าศัย

คนเกิดวันจันทร์ปีระกา

ชะตาก�ำเนิดตกไก่บ่อนพนัน ชะตาชีวิต มักตกยากล�ำบากตน ไร้คนอุปถัมภ์ค�้ำชู ขาดที่ พึ่งพาอาศัย ต้องพึ่งตัวเองเป็นที่ตั้ง มิสู้ดี ชื่อควร ใช้อักษรมนตรี น�ำหน้า เสริมให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ตามด้วยอักษรอุตสาหะ เสริมด้านอาชีพ การงาน หรืออักษรเดช ศรี เพื่อหนุนให้มีวาสนาดีไม่ตกต�่ำ

คนเกิดวันจันทร์ปีจอ

ชะตาก�ำเนิดตกสุนัขเศรษฐีเลี้ยง เป็นชีวิต ที่ดีมากไม่ตกต�่ำ มีคนหนุนน�ำสนับสนุนให้เจริญ ก้าวหน้า บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง ชื่อที่ ตั้งให้นั้นควรใช้อักษรศรี หรือเดช น�ำหน้า เพื่อ เสริมความดี มีความรุ่งเรือง มีชีวิตที่สูงส่ง ชื่อควรมีความหมาย ด้านดีงามรุ่งเรืองไม่ตกต�่ำ ตั้งชื่อถูกโฉลก

46

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


คนเกิดวันจันทร์ปีกุน

ชะตาก�ำเนิดตกหมูเขาเลี้ยงไว้ฆ่ากิน ชีวิต มักถูกหลอกลวง หาคนที่จริงใจกับตนยาก เพื่อน ที่คบกันโดยมากมีแต่เบียดเบียนตน ชื่อนั้นควรมี ความหมายทางด้านมีมิตรสหายที่ดี คบแต่คนดี มีกัลยาณมิตร อักษรควรใช้อักษรบริวาร หรือเดช น�ำหน้าจะ เสริมชะตาชีวิตให้ดีได้ 

ชะตาก�ำเนิดคนเกิดวันอังคาร  คนเกิดวันอังคารปีชวด

ชะตาก�ำเนิดตกหนูนา ชีวิตมีความล�ำบาก ได้รบั ความยุง่ ยากจากญาติ มิตรสหาย บริวาร ต้อง ใช้ความอดทนสูงในการหาเลี้ยงชีพ ข้อควรระวัง คือการพูดจา ไม่ควรพูดจาโอหัง แดกดันคนอื่น ชื่อควรใช้อักษรศรี น�ำหน้า เสริมความดีงามในตัว ตามด้วยอักษร บริวาร มนตรี จะดี ความหมายของชื่อควรเป็นชื่อที่แสดงถึงความ มีจิตใจดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน

คนเกิดวันอังคารปีฉลู ชะตาก�ำเนิดตกวัวสาธารณะ มีวาสนาน้อย ท�ำคุณกับคนไม่ขนึ้ ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองให้มาก ไม่ควรทะเยอทะยานเกินตัว ให้เลือก บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

47

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ท�ำงานทีเ่ หมาะกับตนเอง และให้ยดึ หลักเศรษฐกิจ พอเพียงจึงดี อักษรที่ควรน�ำหน้าชื่อคืออักษร อุตสาหะ ตามด้วยอักษรมูละ ศรี และมนตรี ชื่อควรให้มีความหมายด้านความสันโดษ ภูมิใจ ในตัวเอง

คนเกิดวันอังคารปีขาล

ชะตาก�ำเนิดตกเสือกินคน เป็นคนเจ้าโทสะ อารมณ์ร้าย มีนิสัยชอบบู๊ดุดัน ถ้าได้รับการอบรม ฝึ ก จิ ต ให้ มี ค วามเมตตาตั้ ง แต่ เ ด็ ก และได้ รั บ การศึกษาที่ดี ชีวิตจึงจะมีสุขได้ อักษรที่ควรใช้ น�ำหน้าชื่อ คืออักษรศรี เพื่อให้มีอุปนิสัยรักในความดี ตามด้วย อักษรมนตรี อุตสาหะ เสริมให้มีกัลยาณมิตรที่ดีและรักในการ ศึกษา ชื่อควรมีความหมายด้านมีจิตเมตตากรุณา สุขุมเยือกเย็น หรือชื่อเกี่ยวกับแม่น�้ำที่เย็นฉ�่ำ

คนเกิดวันอังคารปีเถาะ

ชะตาก�ำเนิดตกกระต่ายสาธารณะ เป็นคน เจ้าส�ำราญ ใช้จ่ายเกินตัว เงินทองต้องออกก�ำลัง จึงได้มา ต้องดิน้ รนอย่างมากจึงจะสามารถเอาตัว รอดได้ การจับจ่ายใช้สอยต้องประหยัดมัธยัสถ์ ให้มากจึงจะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะได้เร็วไว อักษรที่ควรน�ำมา ตั้ ง ชื่ อ คื อ อั ก ษรอุ ต สาหะ เพื่ อ เสริ ม ให้ มี ค วามอุ ต สาหะในการ ตั้งชื่อถูกโฉลก

48

เสริมโชคเปลี่ยนชะตา


หาเลี้ ย งชี พ ตามด้ ว ย มู ล ะ ศรี และอายุ ชื่ อ ควรตั้ ง ให้ มี ความหมายด้านรักษาทรัพย์ ขยัน อดทน มีมานะ

คนเกิดวันอังคารปีมะโรง

ชะตาก�ำเนิดตกงูมีพิษ มีอุปนิสัยเย่อหยิ่ง จองหอง ทะนงตน ท�ำมาหากินฝืดเคือง แต่พอ เลี้ยงตัวได้ วาสนาดีปานกลาง โกรธง่ายหายเร็ว มักมีโรคภัยเบียดเบียน ถ้าได้คนอุปถัมภ์ดีชีวิตจะ รุ่งเรือง อักษรที่ควรน�ำมาตั้งชื่อคืออักษรศรี เพื่อแก้นิสัยจองหอง หรือมนตรี เพื่อให้มีคนอุปถัมภ์ แล้วตามด้วยอักษรมูละ อุตสาหะ และควรเป็นชื่อที่มีความหมายทางด้านความเคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน จึงจะดี

คนเกิดวันอังคารปีมะเส็ง

ชะตาก�ำเนิดตกงูออกหากิน มักมีโรคภัย ไข้เจ็บเบียดเบียน ครอบครัวไม่อบอุ่น จะได้ดีใน ที่ต่างถิ่น ต้องอาศัยความขยันอดทนอย่างมาก จึงจะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะได้ อักษรที่ควร น�ำมาตั้ งชื่อ คืออักษรอุ ต สาหะ น�ำหน้า เพื่ อเสริ มให้ มี ก ารงาน ราบรื่น มีอาชีพที่มั่นคง ตามด้วย มูละ เดช ศรี บริวาร อย่างใด อย่ า งหนึ่ ง และชื่ อ ควรมี ค วามหมายด้ า นมี โชค มี ล าภ ร�่ ำ รวย มีสุข บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

49

เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ตั้งชื่อให้ถูกโฉลก เสริมโชค เปลี่ยนชะตา  

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณไปตลอดกาล แนะเทคนิคการตรวจชะตากำเนิด และการตั้งชื่อให้ถูกโฉลก การตรวจเช็คชื่อของตนว่าดีหรือร...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you