Page 1


โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)

รวบรวม...อนุวัฒน์ บรรณาธิการ ออกแบบปก/รูปเล่ม พิมพ์ข้อมูล ภาพประกอบเรื่อง

: : : :

จกจรัสกุล

ไพยนต์ กาสี น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. เสาวณีย์ เที่ยงตรง ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย, อนันต์ กิตติกนกกุล


ตั้งใจทำ�จริง จึงจะเห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ กล่ า วกั น ว่ า คนที่จ ะประสบความสำ�เร็จ ในชีวิตนั้น คุณธรรมสำ�คัญข้อหนึ่ง ซึ่งจะขาดการถือปฏิบัติไปมิได้ นั่นคือ สัจจะ ที่แปลว่า ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความจริงใจ เป็ น ต้ น เหตุ ที่ ทำ � ให้ ค นมี สั จ จะ มี ค วามสำ � เร็ จ ในชี วิ ต ด้ ว ย เพราะว่า คนเช่นนี้เมื่อพูดอย่างไร ก็ทำ�อย่างนั้น รักษาคำ�พูด มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ จึงทำ�ให้เป็นที่เคารพ และ ยอมรับนับถือจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ในการบำ�เพ็ญเพียรภาวนาก็เช่นกัน ถ้าประสงค์จะให้ ก้าวหน้านั้น สัจจะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เช่นกัน ดังคำ� ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม ท่านสอนว่า “การบำ�เพ็ญภาวนาถ้าอยากให้ก้าวหน้าให้ตั้ง สัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่างว่า แม้เลือดเนือ้ จะเหือดแห้งไป ถ้ายังไม่ตรัสรูจ้ ะไม่ลกุ ขึน้ รับรองการทำ�กรรมฐานของท่านจะได้ผลแน่นอน” หนังสือ มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์ ก่อบุญหนุน ชีวิต เล่มนี้ เป็นคำ�สอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่าน แสดงไว้ โดยสำ�นักพิมพ์มอบให้คุณอนุวัฒน์ จกจรัสกุล เป็น ผูร้ วบรวม จัดทำ�หัวข้อย่อย ซอยย่อหน้า และให้ฝา่ ยศิลปกรรม วาดภาพประกอบ เพื่อมอบสารธรรมดีๆ แด่ผู้อ่านให้เกิด แนวคิดเพื่อดำ�เนินชีวิตที่ดีงามต่อไป น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

มหัศจรรย์กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต ขอเจริญพรญาติโยม พุทธศาสนิกชนทุกท่าน วั น นี้ จ ะแสดงธรรมะในเรื่ อ ง กฎแห่ ง กรรม และ การเจริ ญ กรรมฐานมี ผ ลบุ ญ หนุ น ชี วิ ต ผู้ ป ฏิ บั ติ ให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ อ ย่ า งไร ขอท่ า นทั้ ง หลายได้ ตัง้ ใจฟังธรรมสืบไป คำ�ว่า กฎแห่งกรรม แปลว่าอะไร ? กฎ แปลว่า ดัน และ ผลัก กรรม แปลว่า การกระทำ� แต่ละราย แต่ละรูป ไม่เหมือนกัน ทำ�ดีก็ดัน ไปทางดี ทำ�ชั่วก็ดันไปทางชั่ว กฎตัวนี้คือ กฎแห่ง ธรรมชาติ มหัศจรรย์ 5 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

กฎแห่งกรรม กับ ความเห็นที่ผิด กฎ แปลว่า กดลงไป และ ดันขึ้นมา ถ้าหาก ว่ า เรามี คุ ณ ธรรมได้ อ บรมมาดี แ ล้ ว มั น จะดั น และ ผลักไปในทางดี ให้มีปัญญา ถ้าการกระทำ�ของเราไม่สมส่วนควรกัน ไม่สม เนื้อสมน้ำ� เพราะจิตใจที่อบรมมาไม่ดี มันจะดันไป ในทางที่ไม่ดี และกดให้จมลง ให้ต่ำ�ลงไป โผล่ไม่ขึ้น แม้ ก ฎเกณฑ์ ก รรมจะเป็ น เช่ น นี้ แต่ ค นใน ปัจจุบันกลับสงสัยในเรื่อง กฎแห่งกรรม และบางคน ก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ ถึงกับมีคนเขียนเป็นคำ�กลอนว่า ทำ�ดีได้ดีมีที่ไหน ทำ�ชั่วได้ดีมีถมไป นี่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คนกำ � ลั ง ประสบทิ ฐิ คื อ ความเห็นผิด ทำ�ให้ชีวิตเกิดอันตรายในปัจจุบันนี้ มากมาย ขอฝากเอาไว้ในที่นี้เสียเลยว่า การกระทำ�ของเราขีดตัวเราเอง ขีดดีก็ได้ดี ขีดชั่วก็ได้ชั่ว มหัศจรรย์ กรรมฐาน 6

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

กฎแห่งกรรม กับ อันตรายในชีวิต ในเรื่อง กฎแห่งกรรม ได้กล่าวถึงอันตราย ที่เกิดแก่สัตว์โลก ๕ อย่าง คือ ๑. กิเลสันตราย อันตรายที่เกิดจากกิเลส เช่น มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ๒. กัมมันตราย อันตรายที่เกิดจากกรรมชั่ว ที่ทำ�ในปัจจุบัน ไม่ต้องไปรอเอาชาติหน้า ๓. วิปากันตราย อันตรายที่เกิดจากวิบาก หรือผลของกรรมที่ทำ�ในอดีตมาส่งผลทันปัจจุบันนี้ ๔. ทิฏฐิอนั ตราย อันตรายทีเ่ กิดจากทิฐทิ ผี่ ดิ คิดผิด ทำ�อะไรไม่ถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรม ๕. อริยปู วาทันตราย อันตรายทีเ่ กิดจากการ จ้วงจาบพระอริยเจ้า คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีบุญคุณ เกิดอันตรายแก่ชีวิตแน่นอน บาป บุญ คุณ โทษ อยู่กับเราเหมือนเงาตามตัว มหัศจรรย์ 7 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

สุขหรือทุกข์ในชีวิต คือลิขิตจากกรรม ดังนั้น พระพุทธศาสนาสอนว่า บุคคลจะได้ดี หรือชั่ว จะได้รับสุขหรือทุกข์อย่างไร จะมีชีวิตอยู่ อย่ า งเศร้ า หมอง หรื อ รุ่ ง โรจน์ ส ว่ า งไสว ก็ เ พราะ กรรม หรือ การกระทำ� ของตนเองทั้งสิ้น

หากเราไม่ด�ำ เนินตามทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรง สอนไว้ แม้จะสวดมนต์หรือวิงวอนขอร้องพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะช่วยให้เราพบความดีและความสุขได้ ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้ด้วยความภักดีและ บนบานศาลกล่าว มนุษย์เราก็คงไม่ต้องทำ�อะไร ผู้ใดอยากมีความสุข ต้องปฏิบัติเอง มหัศจรรย์ กรรมฐาน 8

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เชื่อกรรมอย่างเรืองปัญญา เพราะมี

ศรัทธา ๔

ตามคำ�สอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควร มี ศรัทธา ๔ อย่าง คือ

๑. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง เป็น ผู้ประกอบด้วย พระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และ พระมหากรุณาธิคุณ

๒. กัมมสัทธา เชื่อในเรื่องกรรม คือเชื่อว่า

กรรมมีจริง

๓. วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือ

เชือ่ ว่ากรรมทีบ่ คุ คลทำ� ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมให้ผลเสมอ

๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชือ่ ว่าสัตว์มกี รรมเป็น

ของตน คือเชือ่ ว่าผลทีเ่ ราได้รบั เป็นผลแห่งการกระทำ� ของเราเอง ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำ�ในปัจจุบันชาติ หรืออดีตชาติ

มหัศจรรย์ 9 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ชาวพุทธที่ดี ควรเชื่อมั่น

กฎแห่งกรรม

จะเห็นว่า ความเชื่อ หรือ ศรัทธา ๔ อย่าง เป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรม ๓ อย่าง ฉะนั้น กฎแห่งกรรม จึงเป็นคำ�สอนที่สำ�คัญในพระพุทธศาสนา ดูลุงคนนั้นสิ แขวนพระ เต็มคอแต่ยังกินเหล้าอีก

ผู้เป็นชาวพุทธทุกคน จึงควรเชื่อในเรื่องกฎ แห่งกรรม ควรพยายามศึกษาและทำ�ความเข้าใจ เรื่องกฎแห่งกรรม ชาวพุทธที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม หาใช่ชาว พุทธทีแ่ ท้จริงไม่ เขาเป็นเพียงชาวพุทธแต่เพียงในนาม ศาสนาพุทธมีประโยชน์แก่เขาเพียงใช้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเท่านั้นเอง มหัศจรรย์ กรรมฐาน 10 แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เชื่อมั่นกฎแห่งกรรม

ทำ�ให้อดทน

คนที่ เ ชื่ อ ในเรื่ อ งกรรม ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อ คนทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งกรรมย่อมสามารถ อดทนรับความทุกข์ยากลำ�บาก ความผิดหวัง ความขมขื่น และ เคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตนได้ เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำ�มาแต่อดีต ไม่ตีโพย ตีพายไปว่า โลกนีไ้ ม่มคี วามยุตธิ รรม ตนไม่ได้รบั ความ เป็นธรรม ทำ�ดีแล้วไม่ได้ดี คนที่ เชื่ อ ในเรื่ อ งกรรม จะยึ ด มั่ น อยู่ ใ นการ ทำ�ความดีต่อไป จะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่น และจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ อย่าให้กำ�ลังใจตก จึงต้องกำ�หนดจิตตลอด มหัศจรรย์ 11 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

คนที่ท�ำ กรรมไม่ดี คือ คนที่

ไม่เชื่อกฎกรรม

คนที่ประกอบกรรมทำ�ชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ ส่วนใหญ่เป็นคนทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งกรรม ไม่เชือ่ เรือ่ ง บุญและบาป ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด คนพวกนีเ้ กิดมาจึงมุง่ แสวงหาทรัพย์สมบัตหิ รือ ความสุขสบายให้แก่ตัว โดยไม่คำ�นึงว่าทรัพย์สมบัติ หรือความสนุกสนานที่ตนได้มาถูกหรือผิด และทำ�ให้ คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ จำ�ไว้ให้มนั่ ว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็นของตน กรรมนั้นย่อมเป็นของเราโดยเฉพาะ และเราจะเป็น ผู้รับผลของกรรมนั้น จะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ เช่น เราทำ�กรรมชั่วอย่างหนึ่ง เราจะต้องรับผล ของกรรมชั่วนั้น จะลบล้างหรือโอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้ แม้ผู้นั้นจะยินดีรับโอนกรรมชั่วของเราก็ตาม กฎหมายต้องลงมือทำ� ถึงมีผลถูก-ผิด แต่กฎแห่งกรรม เพียงแค่คิดเท่านั้นก็เป็นผลแล้ว มหัศจรรย์ กรรมฐาน 12

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ผลกรรมที่ทำ�ไว้

โอนให้กันไม่ได้

กรรมดีก็เช่นเดียวกัน ผู้ใดทำ�กรรมดี กรรมดี ย่อมเป็นของผู้ทำ�โดยเฉพาะ จะจ้างหรือวานให้ทำ� แทนกันหาได้ไม่ ใครเป็นคนกิน คนนั้นก็อิ่ม

เช่น เราจะเอาเงินจ้างผู้อื่นให้ประกอบกรรมดี แล้วขอให้โอนกรรมดีที่ผู้นั้นทำ�มาให้แก่เราย่อมไม่ได้ หากต้ อ งการกรรมดี เ ป็ น ของเรา เราก็ ต้ อ ง ประกอบกรรมดีเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผู้ใดรับประทาน ผู้นั้นก็เป็นผู้อิ่ม ใครทำ�...ใครได้ ใครไม่ทำ�...ใครก็ไม่ได้ มหัศจรรย์ 13 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็น

ที่พึ่งอาศัย

มนุษย์เรามีภาวะความเป็นไปต่างๆ กัน เช่น ดีหรือชั่ว รวยหรือจน เจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข์ ก็เนื่องมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น และกรรมใดที่ทำ�ลงไป จะเป็นกรรมดี หรือ กรรมชั่วก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทนเสมอ และย่อม ติดตามผู้ทำ�เสมือนเงาติดตามตน หรือเหมือนกับ ล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคไป ฉะนั้น ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย หากเราทำ�กรรมดี เราก็ได้รับความสุขความเจริญ กรรมดีจึงเหมือนกัลยาณมิตรที่คอยให้ความ อุปการะ และส่งเสริมให้เราประสบแต่ความสุขความ เจริญ แต่ถา้ เราทำ�กรรมชัว่ กรรมชัว่ ก็คอยล้างผลาญ ให้เราพบแต่ความทุกข์ กฎหมายต้องลงมือทำ�ถึงมีผลถูก-ผิด แต่กฎแห่งกรรม เพียงแค่คิดเท่านั้นก็เป็นผลแล้ว มหัศจรรย์ กรรมฐาน 14

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

วินิจฉัยกรรม

คนส่วนมากเข้าใจว่า กรรมคือการกระทำ� ความ เข้าใจนี้ก็ไม่ผิด แต่ก็ยังเป็นความเข้าใจที่ยังไม่รัดกุม และถูกต้องทั้งหมด เพราะมีการกระทำ�บางอย่างที่ ไม่นับว่าเป็นกรรม และ กรรมที่แท้จะต้องประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ

๑. ผู้ทำ�มีเจตนา ๒. การกระทำ�นั้นให้ผลเป็นบุญหรือบาป ที่ว่าผู้ทำ�มีเจตนา มีหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสไว้ มีใจความว่า

เจตนาหํ ภิกขเว กมฺมํ วทามิ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม เราเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ แต่เลือกสร้างความดีได้ มหัศจรรย์ 15 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เป็นกรรม เพราะ...

ผู้ทำ�มีเจตนา

เจตนา ก็ได้แก่ ความตั้งใจ ความจงใจ ความ รับรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ

๑. ปุพพเจตนา เจตนาก่อนทำ� ๒. มุญจนเจตนา เจตนาขณะที่ทำ� ๓. อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อได้ทำ�ไปแล้ว การกระทำ � โดยที่ มี เจตนาเกิ ด ขึ้ น ในตอนใด ตอนหนึ่ง ถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้น ส่วนการกระทำ�ที่ ไม่มีเจตนา คือใจไม่ได้สั่งให้ทำ� ไม่จัดว่าเป็นกรรม เช่น คนเจ็บซึง่ มีไข้สงู เกิดเพ้อคลัง่ แม้จะพูดคำ�หยาบ ออกมา เอามือหรือเท้าไปถูกใครเข้า ก็ไม่เป็นกรรม ในทางวินยั ก็ยกเว้นให้พระทีว่ กิ ลจริต ซึง่ ล่วงเกิน สิกขาวินัยไม่ต้องอาบัติ เพราะทำ�ไปโดยไม่รู้ตัว อยากหมดเวรหมดกรรม ก็จงตั้งใจ อย่าไปสร้างเวรกรรมต่อไป แค่นี้พอแล้ว มหัศจรรย์ กรรมฐาน 16

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เป็นกรรม เพราะสิ่งที่ทำ�ให้ผล

เป็นบุญบาป

ส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่ ๒ ที่ว่า การกระทำ�นั้นจะ ต้องให้ผลเป็นบุญหรือเป็นบาป ก็เพือ่ แยกการกระทำ� ของพระอรหันต์ออกจากการกระทำ�ของปุถุชน เนื่องจากพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลส อาสวะ ไม่มีความยึดถือในตัวตน การกระทำ�เรียกว่า อัพยากฤต ไม่นบั ว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ บุญและ บาปก็ไม่มี การกระทำ�ของพระอรหันต์จึงไม่เรียกว่า กรรม แต่เรียกว่า กิริยา ส่วนปุถุชนยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู่ จะทำ� อะไรก็ยังยึดถือว่าตนเป็นผู้กระทำ� การกระทำ�ของ ปุถุชนจึงเป็นกรรม ย่อมจะก่อให้เกิดวิบาก หรือ ผลเสมอ กรรมดีก็ก่อให้เกิดบุญ กรรมชั่วก็ก่อให้ เกิดบาป เราจะมีความสุขหรือความทุกข์ ก็เพราะการกระทํำ�ของเรา มหัศจรรย์ 17 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

บาป-บุญที่ทำ�ไว้ ให้ผลกรรม ๒ ชั้น การให้ผลของกรรมมี ๒ ชั้น คือ การให้ผลของ กรรมชัน้ ธรรมดา อย่างหนึง่ และ การให้ผลของกรรม ในชั้นศีลธรรม อีกอย่างหนึ่ง โอย... โกงเงินเขามาจนร่ํำ�รวย แต่ต้องมานอนเจ็บป่วย แถมยังมาถูกผีตามหลอกหลอนอีก

การให้ผลของกรรมชัน้ ธรรมดา เป็นการให้ผล โดยไม่คำ�นึงถึงว่าถูกหลักความชอบธรรมหรือไม่ เช่น นาย ก. โกงเงินหลวง หรือขโมยทรัพย์มา นาย ก. ก็จะได้เงินนั้นมา และถ้า นาย ก. ใช้เงินซื้อบ้าน นาย ก. ก็จะได้อยู่บ้านนั้น นี่เป็นการให้ผลของกรรม ชั้นธรรมดา แต่ ก ารให้ ผ ลของกรรมหาได้ ห ยุ ด อยู่ เ พี ย ง เท่านัน้ ไม่ กรรมทีท่ �ำ ลงไป ยังจะให้ผลในชัน้ ศีลธรรม อีก คือ ถ้าทำ�ดี จะต้องได้รับผลดีแน่นอน ทำ�ชั่ว ก็ต้องได้รับผลชั่วอย่างหลีกไม่พ้น มหัศจรรย์ กรรมฐาน 18 แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

กรรมให้ผลแน่ แต่มี

ระยะเวลาให้ผล

กรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติน้ี เรียกว่า ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติหน้า เรียก ว่า อุปปัชชเวทนียกรรม หรื อ กรรมบางอย่ า ง อาจจะให้ ผ ลในชาติ ต่อๆ ไป ที่เรียกว่า อปราปรเวทนียกรรม การปลูกพืชหรือต้นไม้ ไม่ใช่พอวางเมล็ดลง ไปในดิ น พื ช หรื อ ต้ น ไม้ จ ะขึ้ น และให้ ผ ลทั น ที พื ช บางอย่างก็ให้ผลเร็ว พืชบางอย่างก็ให้ผลช้าเป็นปีๆ เช่น ข้าว เพียง ๔-๕ เดือนก็ให้ผล แต่มะพร้าวหรือ ทุเรียนกว่าจะให้ผล ก็ใช้เวลาถึง ๕ ปี ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตนั้น มันไม่ได้ เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากกรรม ดีหรือชั่วที่ เจ้าตัวเคยทำ�ไว้นั่นเอง เมื่อเราสร้างบุญกุศลครั้งใด ก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ทุกครั้งไป หากกรรมชั่วเรามีน้อยก็จะจางไป เพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศจะชดใช้หนี้กรรมไปในตัว มหัศจรรย์ 19 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เพราะกรรมดีอุปถัมภ์

คนทำ�ชั่วจึงยังสุขล้น

การที่ ค นทำ � ความชั่ ว ยั ง ได้ ดี มี สุ ข อยู่ จึ ง เป็ น เพราะกรรมชั่วยังไม่ให้ผล กรรมดีที่เขาเคยทำ� ยัง เป็น อุปัตถัมภกกรรม* คอยสนับสนุนอยู่ เมื่อใดที่กรรมดีอ่อนกำ�ลังลง กรรมชั่วที่ทำ�นั้น ก็จะมาเป็น อุปฆาตกกรรม** ทำ�ให้ผู้นั้นต้องเปลี่ยน สภาพไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น เศรษฐีอาจจะต้องเป็นยาจก เคยเป็นผู้ ยิ่งใหญ่มีอำ�นาจวาสนา อาจจะถูกฟ้องร้อง ต้องโทษ จำ�คุก หรือต้องเทีย่ วหลบหนีเร่รอ่ นไม่มแี ผ่นดินจะอยู่ * อุปัตถัมภกกรรม หมายถึง กรรมที่คอยสนับสนุน ถ้าเป็นกรรมดี ก็สนับสนุนให้ดีขึ้น ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็ซ้ำ�เติมให้เลวลง ** อุปฆาตกกรรม หมายถึง กรรมที่คอยตัดรอน กรรม ประเภทนี้จะแทรกเข้ามา และส่งให้เกิดผลขึ้นโดย ทันที มหัศจรรย์ กรรมฐาน 20

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อ

อกุศลกรรม

คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของกรรม จึงมักมองเห็น ผลของกรรมชั้นธรรมดา เป็นผู้มีสายตามืดมัว มอง ไม่เห็นการให้ผลของกรรมชั้นศีลธรรม บุคคลเหล่านี้ มักจะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิด คิดว่าคนเรา เกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวก็สิ้นสุดลง คนพวกนี้เมื่อทำ�ความชั่ว และความชั่วยังไม่ ให้ผล ก็คิดว่าตนเป็นคนฉลาด ดูถูกพวกที่เชื่อเรื่อง กรรมว่าเป็นคนโง่ งมงาย คนพวกนี้เหมือนคนที่กิน ขนมเจือยาพิษ ตราบใดที่ยาพิษยังไม่ให้ผล ก็คิดว่า ขนมนั้นเอร็ดอร่อย สมตามพุทธภาษิตที่ว่า

มธุวา มญฺติ พาโล ยาว ปาปํ น มุจฺจติ คนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นน้ำ�ผึ้ง ตราบเท่าที่ บาปยังไม่ให้ผล เราทำ�ใจได้ เราทำ�จิตดี มีปัญญา เราก็ได้บุญ ที่รับฟังคำ�ด่าเขาได้ เราได้บุญที่ปลงตกแล้ว มหัศจรรย์ 21 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ทำ�กรรมร้าย-ดี มีผล

๒ ทาง

นอกจากนั้น การให้ผลของกรรม อาจแบ่งเป็น การให้ผลทางจิตใจ และ การให้ผลทางวัตถุ ทํำ�บุญให้เป็นบุญ นะโยมนะ

การให้ผลทางจิตใจ

เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับผูท้ �ำ โดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น เมื่อทำ � ไปแล้วก็ได้รับผลทันที คืิอ เมื่อ ทำ�กรรมดี ก็จะได้รับเป็นความสุข ความปีติ แต่ถ้า ทำ�กรรมชั่ว ก็จะทำ�ให้จิตใจเศร้าหมอง เป็นทุกข์ ส่วนการให้ผลทางวัตถุ เป็นเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ ง กับผู้อื่น จะทำ�ให้ได้ดีจึงยากมาก นึกถึงบุญเมื่อใด บุญจะช่วย คือความสุขความเจริญ มหัศจรรย์ กรรมฐาน 22

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

หวังผลกรรมทางวัตถุ

ต้องอยู่ในหลักสัมบัติ ๔ ต้องวาดรูปให้สวยๆ เจ้านายจะได้ชื่นชม

คนทำ�ดี จะให้ได้ดีทางวัตถุ ต้องประกอบด้วย หลัก ๔ ประการ คือ ๑. คติสมบัต ิ ทำ�ดีให้ถูกสถานที่ ๒. อุปธิสมบัติ ทำ�ดีให้ถูกตัวบุคคล ๓. กาลสมบัติ ทำ�ดีให้ถูกเวลา ๔. ปโยคสมบัต ิ ทำ�ดีให้ติดต่อกันไป ญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีอะไรยากในโลก ถ้าเราสร้างความเพียรปฏิบัติไว้ มันก็เกิดเป็นของง่ายและสํำ�เร็จได้ ถ้าใจเราหดหู่เหี่ยวแห้ง ขาดสติสัมปชัญญะแล้ว ใจก็ไม่สู้ งานก็ไม่เสร็จ อุปสรรคก็มีมาก มหัศจรรย์ 23 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ทำ�ดีหวังผลทางจิตใจ ได้บุญง่ายกว่านัก การที่คนทำ�กรรมดี และหวังผลดีในทางวัตถุ เช่น หวังลาภ ยศ และสรรเสริญ แต่ไม่ได้รับผลดี ตามต้องการ อาจเพราะไม่เข้าตามหลักดังกล่าว คือไปทำ�ความดีกับบุคคลที่ไม่มีความดี เช่น เราทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่เจ้านายของเรา เป็นคนคอร์รปั ชัน่ การทำ�ความดีของเราย่อมไม่เป็นที่ ชื่นชมของเจ้านายของเรา การทำ�ความดีกับคนเหล่านี้ ก็ไม่ผิดอะไรกับ เอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบนหินหรือพื้นดินแห้งแล้ง ฉะนั้น การทำ�ความดี เราควรจะหวังผลใน ทางจิตใจมากกว่าวัตถุ

ทำ�ที่ชั่วให้ดี ส่วนที่ดีอยู่แล้ว อย่าทำ�ให้เสียหาย รับรองชีวิตไปรอด มหัศจรรย์ กรรมฐาน 24

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

มาตรฐานวัดหลักความเชื่อ

เรื่องชั่ว-ดี

บางคนอาจจะทำ�ความดีจริง แต่อาจจะทำ�ไม่ ถึงดี คือทำ�ดีเพียงเล็กน้อย แล้วก็หวังผลแห่งความดี นั้น เมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนก็หมดกำ�ลังใจ แล้วก็ บอกว่าทำ�ดีไม่เห็นได้ดี คนพวกนี้เหมือนคนปลูกพืช รดน้ำ�พรวนดินนิดหน่อย ก็หวังที่จะให้พืชได้ผล ความหมายของคำ�ว่า ได้ดี และ ได้ชั่ว ใน ทางโลกและทางธรรม มีความหมายแตกต่างกัน ในทางโลกนั้น มักจะมองเห็นการได้ดีและได้ ชั่วเป็นเรื่องทางวัตถุ เมื่อกล่าวว่าคนนั้นได้ดี ก็มักจะ หมายถึงว่าผู้นั้นได้ลาภยศ เช่น ได้ทรัพย์สมบัติ ได้ อำ�นาจวาสนา หรือได้ตำ�แหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น เมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ ก็เข้าใจว่าไม่ได้ดี ใครสร้างกรรมดี ชีวิตก็ดีงาม ใครสร้างกรรมชั่ว ชีวิตก็มัวหมอง มหัศจรรย์ 25 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เข้าใจกรรมง่ายขึ้น ในทางธรรม การ ได้ดี หรือ ได้ชั่ว เป็นเรื่อง ของจิตใจ

การ ได้ดี หมายถึง การทำ�ให้จติ ใจดีขนึ้ ทำ�ให้ ธาตุแห่งความดีในตัวของเรามีมากขึ้น ทำ�ให้จิตใจ ของเรา สะอาด สว่าง สงบ ยิ่งขึ้น

ส่วนการ ได้ชั่ว หมายถึง การทำ�ให้จิตใจ ต่ำ�ลง เลวลง ทำ�ให้จิตใจมืดมัวยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น คำ�ว่า ได้ดี จึงหมายถึง ความดี

และคำ�ว่า ได้ชั่ว จึงหมายถึง ความชั่ว หากเราจะพู ด ว่ า ทำ � ดี ไ ด้ ค วามดี ทำ � ชั่ ว ได้

ความชั่ว ก็จะทำ�ให้เข้าใจในเรื่อง ได้ดี และ ได้ชั่ว ง่ายและได้ดีขึ้น หลักกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนภาวะจิต เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ มหัศจรรย์ กรรมฐาน 26

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เมื่อทำ�ชั่ว-ดี ส่งผลที่

จิตใจได้ทันที

อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ดังนัน้ บุคคลทีท่ �ำ กรรมอะไรลงไป ย่อมจะได้รบั ผลในทางจิตใจทันที เมื่อทำ�กรรมดี เช่น ทำ�บุญตักบาตร ให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ก็จะทำ�ให้จิตใจดีขึ้น มีความปีติ และความสุขในกรรมดีที่ตนทำ� ในเมื่อกรรมที่เป็นกุศลกรรมจริงๆ คือทำ�ด้วย จิตใจที่เป็นกุศล ทำ�ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่ด้วย ความความโลภ หรือด้วยอกุศลเจตนา หรือหวังผล ตอบแทน หรือในเวลาทำ�ชั่วก็เช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้น แก่จติ ใจในเบือ้ งต้นนัน้ ก็คอื ความหวาดระแวงต่างๆ ว่าคนอื่นเขาจะจับได้ไล่ทัน ซึ่งแม้กรรมชั่วที่ทำ�นั้น คนอื่นจะไม่ได้รู้เห็นก็ตาม คนเราจะมีกุศลได้ ต้องภาวนาให้ใจนั้นใสสะอาด มหัศจรรย์ 27 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ดวงดีหรือตกต่ำ� อยู่ที่

กรรมกำ�หนด

ดังนั้น เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเราเอง ตั ว เรานี้ จึ ง มี ป ระโยชน์ ม าก แต่ เ ป็ น ที่ น่ า เสี ย ดาย บางรายใช้ตัวไม่เป็น ไปใช้ในเรื่องไร้สาระเสียมาก ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิด ไม่ประเสริฐล้ำ�เลิศแต่ประการใด ไหนๆ จะตายจาก โลกไป ก็จะต้องมีความดีติดไปด้วย และทิ้งความดี ไว้ในโลกมนุษย์คือความดีเป็นตรา ถ้าใครทำ�กรรมฐานได้ลึกซึ้ง จะรู้เหตุผลของ ชีวิตได้อย่างดีที่สุด เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำ�วัน แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐาน ดังนั้น เราต้องสร้างความดีให้กับดวง หาใช่ดวงทำ�ให้เรา ดีไม่ ต้องสร้าง อยูเ่ ฉยๆ ดีได้อย่างไร มันต้องเกิดจาก การกระทำ� คือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง อย่าโกงตัวเองได้ไหม ในเมื่อไม่โกงตัวเองแล้ว หันมุมกลับ เราจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เป็นนิจขยัน ประหยัดให้มั่น หันหลังให้อบาย มหัศจรรย์ กรรมฐาน 28

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ดวงชะตาชีวิตดี ย่อมมีแก่

ผู้เจริญกรรมฐาน

การสร้างความดีให้กับดวง ก็คือ สร้าง ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา แล้วเราจะ อบอวลทวนลม ท่านทั้งหลายเอ๋ย จิตนี้ฝึกให้ขยันก็ได้ ฝึกให้ ทำ�งานก็ได้ ฝึกให้ขี้เกียจก็ได้ ถ้าใครเจริญวิปัสสนา กรรมฐานโดยต่อเนื่อง สร้างความดีให้ติดต่อกัน สร้าง ความดี ถูกตัวบุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา ต่อเนื่องกัน เสมอต้นเสมอปลายแล้ว คนนั้นจะได้รับผลดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และจะเอาดีในชาตินี้ได้แน่นอน ไม่ต้อง รอดีถึงชาติหน้า สำ�คัญที่ทำ�ความดีผิดสถานที่ ผิดตัวบุคคล และผิดกาลเวลาด้วย ไม่ใช่เวลาที่จะต้องทำ�แล้วไป ทำ� ไม่ใช่กาลที่จะพูดแล้วไปพูด มันก็เสียหาย พูดไป ขัดใจเขา คำ�เรา เบาราคา ทำ�ใด ขัดนัยน์ตา ลดราคา งานของเรา มหัศจรรย์ 29 กรรมฐาน

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

เจริญกรรมฐานเป็นประจำ� คือ

ยอดแห่งกรรมดี

ถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ หายใจยาวๆ มีกรรมฐาน เป็นการพักผ่อนในร่างกายในตัว เช่น ๑ นาที หายใจ ๑๘ ครั้ง กำ�ลังนอนหลับ เหลือ ๑๕ ครั้ง ถ้าเรา ทำ�สมาธิปกติเหลือ ๑๕ ครั้ง ก็เหมือนได้หลับไปแล้ว มั น ไม่ อ่ อ นละเหี่ ย ใจแต่ ป ระการใด มั น จะ เข้ า ภาวะปกติ อ ย่ า งดี ยิ่ ง จะมี พ ลั ง จิ ต สู ง ต่ อ สู้ กั บ เหตุการณ์และปัญหาได้ ด้วยการฝึกฝนกรรมฐาน เพราะฉะนั้น กรรมฐาน แปลว่า การกระทำ� ให้ฐานกายนี้เป็นที่ตั้งของสติ พอท่านทั้งหลายทำ� เป็นประจำ�จนได้ดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการ ได้ ศี ล สมาธิ ลึ กซึ้ งในจิ ต ใจ ท่ า นจะเห็ น ความดี ในจิต รำ�ลึกถึงบุพการีได้ สามารถรำ�ลึกชาติได้ จะ ไม่ ลื ม พ่ อ ลื ม แม่ ปู่ ย่ า ตายาย ครู บ าอาจารย์ จะ สนิทสนมกลมกลืนกันกับผูท้ ม่ี พี ระคุณทั้งหลาย การเจริญกรรมฐาน ต้องการให้มีปัญญา แก้ไขปัญหา จงจำ�ตรงนี้ไว้ให้แม่น มหัศจรรย์ กรรมฐาน 30

แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต

มหัศจรรย์กรรมฐาน แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต  

มหัศจรรย์กรรมฐาน แก้เคราะห์ ก่อบุญหนุนชีวิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you