Page 1

ฤกษ์งาม ยามดี

๒๕๖๐ ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ รู้ เชื่อ ไม่งมงาย ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ โดย ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์


ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ บรรณาธิการ : เรียบเรียง : ออกแบบปก : รูปเล่ม : ภาพประกอบ : พิสูจน์อักษร : ISBN : พิมพ์ครั้งแรก :

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิ์นันท์ วิฑูรย์ โถน้อย วิฑูรย์ โถน้อย สมควร กองสิลา อรัญ มีพนั ธ์, อุธร นามวงศ์, หนูคล้าย กุกญั ยา 978-616-268-218-6 กันยายน ๒๕๕๙ (LC59-28)

สร้างสรรค์และลิขสิทธิ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตุทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร./แฟกซ์ 02-872-7667 เชิญร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สาขาทุ่งครุ : โทร. 02-872-9191, 02-872-8181, 02-872-9898 สาขาสำ�ราญราษฎร์ : โทร. 02-221-1050, 02-221-4446 LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เลีย่ งเชียง 223 ถนนบำ�รุงเมือง กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-221-1051, 02-221-4446, 02-223-8979


ค�ำน�ำ ฤกษ์งามยามดี 2560 เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 10 แล้วนับตั้งแต่ที่ทำ�เล่มแรก ในปี 2551 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านทั้งที่เป็นพระคุณเจ้าและฆราวาส เป็นอย่างดี บางท่านยังได้กรุณาให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และบางท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา ในหนังสือก็ได้สอบถามมา ซึง่ ผูเ้ ขียนยินดียง่ิ ทีจ่ ะตอบคำ�ถามนัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความรู้ ความเข้าใจอันดีในการใช้ฤกษ์ยาม ผูเ้ ขียนได้บอกกล่าวไว้ในคำ�นำ�ทุกปีวา่ ฤกษ์งามยามดีทใี่ ห้ไว้ในหนังสือ เล่มนี้ เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบือ้ งต้น โดยยึดหลักฤกษ์ยามดี-ร้ายตามทีก่ ล่าว ไว้ในตำ�ราพรหมชาติ ไม่ใช่การให้ฤกษ์แบบละเอียดขัน้ สูง แต่มคี วามน่าเชือ่ ถือ ได้ระดับหนึ่ง โดยเน้นให้ดูง่ายใช้สะดวกสำ�หรับคนทั่วไป การถือฤกษ์งามยามดีในการทำ�การมงคลนั้น ขอให้ท่านทั้งหลาย ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) คืออย่าถือเคร่งครัดจนเกินไป หรือ ถือย่อหย่อนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำ�เร็จประโยชน์เป็นหลัก เพราะต่อให้ได้ฤกษ์งามยามดีเพียงใด แต่ฤกษ์นนั้ ไม่สะดวกแก่เจ้าของงาน เช่น ได้ฤกษ์ออกรถดีมาก แต่เงินดาวน์ไม่พร้อมก็ไม่ส�ำ เร็จประโยชน์ หรือว่าเวลานัน้ มีฝนตกหนักไม่เหมาะที่จะเดินทางไปออกรถ เช่นนี้ก็ต้องยืดหยุ่นกันไป ขอให้ยดึ หลักตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้าว่า คนเราทำ�ดีเมือ่ ใด เวลาใด ยามใด ขณะใด เมื่อนั้น เวลานั้น ยามนั้น ขณะนั้นเป็นฤกษ์ดี ยามดี เวลาดี หมายความว่า ถ้าสิง่ ทีจ่ ะทำ�นัน้ เป็นความดีแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรอฤกษ์ยาม เพราะทำ� ดีเมื่อใด เมื่อนั้นก็ได้ชื่อว่าฤกษ์ดีแล้ว สาธุ. ด้วยความปรารถนาดี


สารบัญ เช็คดวงชะตาประจ�ำปี ๒๕๖๐ ดวงชะตาประจ�ำปีในแต่ละเดือน สีรถตามวันเกิด ออกรถตามวันเกิด เลขทะเบียนรถตามวันเกิด ต�ำราปลูกเรือน ยามอุบากอง ต�ำราดูของหายจากใบไม้ ต�ำราดูของหายตามวัน ต�ำรายามปืน ยามสามตา ต�ำรานกกาบอกข่าว ต�ำราเศษพระจอมเกล้า ดูอาชีพที่ถูกโฉลก หลักการแก้ปีชง บูชาพระ ท�ำความดีแก้เคราะห์ปีชง เคล็ดลับเสริมมงคลตามวันเกิด การจัดโต๊ะและหิ้งบูชาพระ ทิศมงคลส�ำหรับตั้งพระพุทธรูป การจุดธูปบูชา ต้นไม้มงคลประจ�ำบ้าน ผลดี-ผลร้ายจากการท�ำกิจในวันต่างๆ ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาลโยคประจ�ำปี ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐

๕ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๙ ๓๐ ๓๗ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๓ ๔๔


เช็คดวงชะตาประจ�ำปี ๒๕๖๐

๑. พระอาทิตย์

๖. พระศุกร์

๒. พระจันทร์ ๓. พระอังคาร

๘. พระราหู

๙. พระเกตุ

๕. พระพฤหัสบดี

๔. พระพุธ

๗. พระเสาร์

ท่านทีต่ อ้ งการทราบว่าดวงชะตาของตนในปีนจ้ี ะเป็นอย่างไร จะโชคดี โชคร้าย สุข ทุกข์ ประการใด ให้ดูตารางด้านล่างนี้ว่า อายุเต็มของตนตกอยู่ ในช่องพระเคราะห์ใด จากนั้นให้ดูคำ�ทำ�นายตามพระเคราะห์นั้น อายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

ตกช่อง 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89 90

พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู พระศุกร์ พระเกตุ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


ดวงชะตาตกช่อง พระอาทิตย์ (๑) : เกณฑ์ชะตา ชีวิตปีนี้ ท่านว่าไม่ดี จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนจาก ญาติพี่น้อง และจะเจ็บป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาล หรือจะได้รับบาดเจ็บถึงกับเลือดตกยางออก ควรงด เว้นการเดินทางไกลหรือทำ�อะไรเสี่ยงๆ อนึ่ง ให้ระวัง เรื่องไฟจะไหม้บ้าน ข้าวของเสียหาย และโจรผู้ร้ายเข้าบ้านให้ระมัดระวังตน หาโอกาสทำ�บุญ และให้หมั่นสวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรให้ได้ทุกวัน ก่อนนอน ซึง่ พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นบทสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสาวก ๘๐ องค์ มาสถิตในกาย เพื่อป้องกันภัยอันตรายแก่ตน ผู้ใดสวด ได้ทุกวันจะเกิดสิริมงคลแก่ตน กลับร้ายให้กลายเป็นดี มีเรื่องร้ายอันใดก็จะมี ผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วย ดวงชะตาตกช่อง พระจันทร์ (๒) : เกณฑ์ชะตาชีวติ ปีน้ี ท่านว่าจะเดือดร้อนเพราะคำ�พูดของตน จนถึงกับต้อง คดีความ หากเป็นพระสงฆ์อาจต้องสิกขาลาเพศ ถ้าเป็น บุคคลทั่วไปจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ พลัดพรากจาก ครอบครัว หรือจะเจ็บป่วยและได้รับความลำ�บาก ต้อง สิ้นเปลืองเงินทองไปกับการรักษาเป็นอันมาก แต่ภายหลังจะได้ลาภจากสตรี ให้ทำ�ความดีแก้ชะตาด้วยการเว้นจากวจีทุจริต ๔ คือ ไม่พูดโกหก ไม่พูด คำ�หยาบ ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกกัน ไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดพล่อยๆ ไม่มหี ลักฐานเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน และให้หมัน่ สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ซึง่ เป็นบทสวดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ทำ�สมาธิ แผ่เมตตา และอุทศิ ส่วนบุญให้แก่ สรรพสัตว์ ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรก่อนนอนทุกคืน จะช่วยให้ชีวิตประสบ ความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง

6

ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ (ปีระกา)


ดวงชะตาตกช่อง พระอังคาร (๓) : เกณฑ์ชะตาชีวติ ปีนี้ ท่านว่าจะได้รบั ความทุกข์เดือดร้อนเพราะคนในบ้าน หรือบริวารในปกครองทำ�เรื่องไม่ดี และส่งผลมาถึงตน ให้ต้องเดือดร้อนและเป็นทุกข์ใจ เช่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ จะต้องเดือดร้อนเพราะลูกทำ�เรื่องไม่ดีเสียหายจนต้อง เสียเงินเสียทองในการแก้ปัญหา ญาติมิตรที่เคยรักใคร่จะกลับกลายเป็นศัตรู ทำ�ร้ายตน และให้ระวังชายรูปร่างสูงใหญ่จะหลอกลวงเอาทรัพย์ ชะตาของ ท่านที่ตกพระอังคารนี้ ให้เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานหรือคนในปกครองให้ดี คอยกำ�ชับอย่าให้ทำ�อะไรที่ไม่ดี นอกลู่นอกทาง ให้หาพระปางป่าเลไลยก์ มาบูชา สวดมนต์ อิตปิ โิ ส เท่าอายุ+หนึง่ ให้ได้ทกุ วัน จะช่วยบรรเทาเรือ่ งร้ายๆ และผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี ดวงชะตาตกช่อง พระพุธ (๔) : เกณฑ์ชะตาชีวิต ปีนี้ ท่านว่าเป็นปีทเี่ จ้ากรรมนายเวรตามทัน สัตว์ทงั้ หลาย ทีต่ นเคยทำ�ร้ายเคยเบียดเบียนในอดีต เขาจะสาปแช่งให้ ต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ย ดังนัน้ ท่านทีช่ ะตาตกปีนี้ ให้งดการกิน เนือ้ สัตว์ใหญ่ ถ้าทานมังสวิรตั ไิ ด้เป็นดี ให้ถอื ศีลข้อ ๑ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างเคร่งครัด เพราะการฆ่าสัตว์จะเพิม่ บาปเก่าให้หนักขึน้ และให้ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจด้วย หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตา ทำ�บุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือในวันเกิดของตน ถ้าทำ�ได้อย่างนี้จะทำ�ให้รอดพ้นจากความ อาฆาตพยาบาทของเจ้ากรรมนายเวร และได้ลาภผลก้อนโตอีกด้วย ดวงชะตาตกช่อง พระเสาร์ (๗) : เกณฑ์ชะตา ชีวติ ปีนี้ ท่านว่าจะประสบทุกข์เดือดร้อนเนือ่ งมาจากเหตุ ๓ ประการ คือ ๑) ทุกข์เดือดร้อนเพราะการเจรจาของ ตนเป็นเหตุ คือจะพูดจาอะไรให้ระมัดระวังให้มาก เพราะ พูดดีอาจกลายเป็นร้าย พูดเล่นแต่ผฟู้ งั ถือเป็นจริงเป็นจัง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


นำ�ไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท ดังนัน้ หากไม่จ�ำ เป็นอย่าพูดเลยดีกว่า ๒) ทุกข์เพราะ ถูกใส่ความจากหญิงหม้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ๓) ทุกข์เพราะลาภ คือจะมี โชคได้ลาภก้อนโต แต่ไม่นานลาภนั้นก็จะสร้างปัญหาให้กับตนอย่างมากมาย ชะตาชีวิตที่ตกปีนี้ ให้ทำ�บุญถวายสังฆทานตั้งแต่ต้นปี และให้สวดมนต์บท อิตปิ โิ สก่อนออกจากบ้านและก่อนเข้านอนทุกวัน เพือ่ ให้พระพุทธคุณคุม้ ครอง และให้หาพระปางปฐมเทศนามาแขวนไว้ที่คอ เพื่อเตือนสติให้คิดดีพูดดี มีชีวิตที่ดี ดวงชะตาตกช่อง พระพฤหัสบดี (๕) : เกณฑ์ชะตา ชีวิตปีนี้ ท่านว่าดีมาก คิดหวังสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา ทุ ก ประการ ผู้ ที่ รั บ ราชการก็ จ ะได้ เ ลื่ อ นยศตำ � แหน่ ง ทำ�มาค้าขายจะมีกำ�ไรหรือประกอบอาชีพอันใดก็จะ ประสบผลสำ�เร็จ ผู้ที่ตกงานจะได้งาน ผู้ที่อกหักจะพบ รักใหม่ที่ดี เสี่ยงโชคเสี่ยงทายจะได้ลาภก้อนโต ผู้ที่ชะตาตกปีนี้ ตื่นเช้าก่อน ลุกออกจากที่นอนให้ยิ้มกับตัวเอง แล้วบริกรรมคำ�ว่า พุท-โธ ในใจ ๑๐ ครั้ง หรือสวดบทอิติปิโส ๑ จบ เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้แรงขึ้น ช่วยให้สมหวัง และประสบผลสำ�เร็จได้เร็วขึ้น ดวงชะตาตกช่อง พระราหู (๘) : เกณฑ์ชะตา ชีวิตปีนี้ ท่านว่าญาติมิตรจะคิดเป็นศัตรูอย่างลับๆ คอย เบียดเบียน ใส่ร้าย กีดขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้า จะ ประสบเหตุให้ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ จากครอบครัว ให้หลีกเลี่ยงละเลิกเรื่องสุรายาเสพติด และธุรกิจที่ผิด กฎหมาย หากว่าเคยทำ�ไม่ดีเอาไว้ ผลของกรรมจะตามมาทันและให้ผลในปีนี้ ให้เร่งระวังตน ละเลิกสิง่ ชัว่ ประกอบแต่กรรมดี ถ้าเป็นไปได้ให้บวชถือศีลในวัด ๗ - ๑๕ วัน จะบวชเป็นพระหรือบวชชีพราหมณ์ก็ได้ (การบวชนี้ให้บวชในวัด ที่มีการปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานและเคร่งครัดในธรรมวินัย) จะช่วยบรรเทา

8

ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ (ปีระกา)


กรรมหนักใหเบาบางลงได้ หรือหากไม่มโี อกาสให้สมาทานศีล ๕ และรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัดตลอดปี จึงจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปได้ ดวงชะตาตกช่อง พระศุกร์ (๖) : เกณฑ์ชะตา ชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกัน คือ ต้นปี จะมีเรื่องร้ายมาถึงตัว ให้ระมัดระวังภัยจากอุบัติเหตุ กลางปี จะได้ลาภทรัพย์สินเงินทอง ได้เลื่อนยศตำ�แหน่ง มิตรสหายจะช่วยอุปถัมภ์ให้กิจการที่ทำ�สำ�เร็จดังหวัง ปลายปี จะมีทุกข์เล็กน้อย คนในปกครองจะนำ�เรื่องเดือดร้อนมาให้ ให้เสริม ชะตาด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ สวดมนต์ทำ�สมาธิ อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในวันเกิดให้กราบเท้าแม่ หากเคยทำ�ผิดต่อท่านให้กราบขอขมาและล้างเท้า ให้ท่าน จะช่วยให้ชีวิตปีนี้มีสุข โชคดียิ่งๆ ขึ้น ดวงชะตาตกช่อง พระเกตุ (๙) : เกณฑ์ชะตาชีวิต ปีนี้ ท่านว่าไม่ดี มีเหตุให้ต้องวิปโยคโศกศัลย์ มิตรสหาย กลับกลายเป็นศัตรู มีผู้หมายปองเอาชีวิต รอดหวุดหวิด เจียนอาสัญ (ตาย) จะผจญเคราะห์กรรมที่ตนสร้างไว้ เพียงลำ�พัง ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่แม้อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ เทวดาที่คุ้มครองตนจะหนีไกล จะคิดการสิ่งใดก็มืดแปดด้าน หมดปัญญา แก้ไข ทางแก้ท่านให้หยุดทำ�ชั่วทุกอย่างในทันที โดยเฉพาะสิ่งมึนเมาสุรา ยาเสพติดสิง่ ผิดกฎหมาย และให้หมัน่ ประกอบกรรมดีตงั้ แต่วนั นี้ เช่น ตักบาตร สวดมนต์ ถ้าอยากพ้นจากเคราะห์กรรมได้เร็วให้สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ หรือมหาเมตตาหลวง วันละ ๑ จบก่อนนอนทุกคืน จะช่วยให้รอดพ้นจาก เคราะห์กรรมในครั้งนี้ได้ หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการบทสวดพระคาถาชินบัญชร โพชฌังคปริตร อิติปิโส มหาเมตตาใหญ่ มหาเมตตาหลวง หรือบทสวดอืน่ ๆ กรุณาติดต่อได้ทส่ี �ำ นักพิมพ์เลีย่ งเชียง โทรศัพท์ 02-872-9191, 02-872-8181 WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


ดวงชะตาประจ�ำปีในแต่ละเดือน หากท่านต้องการทราบว่า ดวงชะตาในแต่ละเดือนของท่านจะเป็น เช่นไรในปี พ.ศ. 2560 นี้ ให้ดูตารางข้างล่างนี้ โดยให้ตรวจดูว่าอายุปัจจุบัน (เอาอายุเต็มเศษเดือนตัดทิ้ง) ตรงกับช่องเลขเศษใด เมื่อทราบแล้วให้ดู คำ�ทำ�นายตามเศษนั้นๆ ตารางอายุตั้งแต่ 1-90 ปี

เศษ ๑

5 14 23 32 อายุ 41 50 59 68 77 86

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87

2 11 20 29 38 47 56 65 74 83

7 16 25 34 43 52 61 70 79 88

3 12 21 30 39 48 57 66 75 84

8 17 26 35 44 53 62 71 80 89

4 13 22 31 40 49 58 67 76 85

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

สมมติในปี 2560 นี้ ท่านอายุ 25 ปี ก็จะตรงกับช่องเศษ ๕ ก็ให้ดู คำ�ทำ�นายที่เลข ๕ เป็นต้น

10

ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ (ปีระกา)


ค�ำท�ำนาย เศษ ๑ ปีนี้จะเกิดเรื่องเสียหายเสื่อมเสีย ตกเป็นขี้ปากคน ถูกนินทา ว่าร้าย ทรัพย์สินจะสูญหาย ทำ�การอันใดให้ระมัดระวัง เดือน 5-6-7 จะได้ ลาภ แต่จะมีเรื่องทุกข์ใจเพราะญาติพี่น้อง เดือน 8-9-10 จะพลัดพรากจาก ถิ่นที่อยู่และจากสิ่งที่รัก เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยเบียดเบียน เดื อ น 2-3-4 จะทะเลาะกั บ วงศาคณาญาติ หรื อ ผู้ ใ หญ่ จ ะให้ โ ทษ ปี นี้ ดวงชะตาไม่ค่อยดี มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง พึงสงบปากสงบคำ� ระมัดระวัง ในการเจรจา ให้สวดมนต์แผ่เมตตา หรือสวดคาถามหาเมตตาใหญ่ หรือคาถา มหาเมตตาหลวงในวันปีใหม่หรือในวันเกิดของตน หากสวดได้ทุกวันยิ่งดี จะช่วยให้จิตใจสงบเยือกเย็น ไม่อารมณ์ร้อน เศษ ๒ ปีนี้ผู้ใหญ่จะให้โทษ ให้ระวังตนอย่าแสดงกิริยาหรือกล่าว วาจาอันใดที่จะทำ�ให้ผู้ใหญ่ขัดเคือง ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มาก ท่านว่าอะไรให้เออออไปตามแล้วจะดี เดือน 5-6-7 จะได้ลาภเพราะผู้หญิง เดือน 8-9-10 ผู้ใหญ่จะให้โทษ แต่จะมีผู้ทัดทานช่วยไว้ เดือน 11-12-1 จะมี ญาติหรือมิตรสหายจากแดนไกลมาหา และนำ�ลาภสิ่งของมาให้ เดือน 2-3-4 จะได้ลาภ แต่มเี หตุขดั ข้องทำ�ให้ลา่ ช้า นานไปจึงจะสมหวัง ดวงชะตาปีนดี้ รี า้ ย ปานกลาง ให้เร่งทำ�ความดีเสริมบารมีแก่ตน สวดมนต์ ทำ�สมาธิ ปล่อยนก ปล่อยปลา รักษาศีล จะพ้นจากเรื่องไม่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น

เศษ ๓ ปี นี้ จ ะเสี ย ของรั ก ของเก่ า ในเรื อ น คู่ รั ก คู่ ค รอง มิ ต ร สหาย บริวารที่เคยรักจะหนีไกล ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ เลือดตกยางออก เดือน 5-6-7 ทำ�การอันใดให้รอบคอบ อย่าใจเร็วด่วนได้หรือใจกล้าเกินควร เพราะจะนำ�ความเดือดร้อนมาให้แก่ตนภายหลัง ห้ามคํ้าประกันให้กับคน อื่น เดือน 8-9-10 จะสูญเสียของเก่า แต่ได้ของใหม่มาแทน เดือน 11-12-1 จะได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า เดือน 2-3-4 ให้ระวังสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วย บริวารหรือคนใต้บงั คับบัญชาจะเอาใจออกห่าง ให้เร่งทำ�ความดี ทำ�บุญให้ทาน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


รักษาศีล สวดมนต์บทบารมี 30 ทัศ ทำ�สมาธิ 10 วันติดต่อกันก่อนถึงวันเกิด จะช่วยแก้เรื่องร้ายให้กลายเป็นดี มีสุข สมหวังทุกประการ เศษ ๔ ปีนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย และต้องใช้เวลา รักษานาน ชายผิวดำ�แดงกับหญิงผิวขาวเหลืองจะร่วมมือกันใส่ร้ายให้ต้อง โทษในสิ่งที่ไม่ได้ทำ� เดือน 5-6-7 ถ้าเดินทางออกจากถิ่นที่อยู่จะได้ลาภที่ตน พอใจ เดือน 8-9-10 จะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท เป็นคดีความกับเพื่อนบ้าน เดือน 11-12-1 จะได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า เดือน 2-3-4 จะเจ็บป่วย เสียของที่ชอบ แต่จะมีสุขสวัสดีมีชัยในภายหลัง ให้หมั่นออกกำ�ลังกาย พัก ผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโทษ ให้ทำ�บุญถวายสังฆทานในวันปีใหม่ อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร และรักษาศีล 5 ให้ได้ 15 วัน ในเดือนเกิด จะได้รับโชค มีสุข สุขภาพแข็งแรง เศษ ๕ ปีนี้เป็นปีแห่งโชคลาภ จะได้ทรัพย์สิ่งของที่ปรารถนา มีคน นำ�ลาภมาให้ถึงที่ เดือน 5-6-7 จะได้ลาภจากคนแปลกหน้าหรือจากคนที่เพิ่ง รู้จักกัน เดือน 8-9-10 จะได้ลาภจากญาติผู้ใหญ่ หรือคนมีอายุ ปู่ย่า ตายาย เดือน 11-12-1 จะได้ลาภจากแดนไกล หรือคนอยู่แดนไกลจะนำ�ลาภมาให้ เดือน 2-3-4 จะได้ลาภจากผู้มีศีล นักบวช หรือมิตรสหายที่คบกันมานาน ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้สวดมนต์ข้ามปี รุ่งเช้าให้ทำ�บุญตักบาตร พระ 5 รูป กรวดนํ้าอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร ก่อนถึงวันเกิดให้ ถือศีล 5 เว้นอบายมุข 5 วัน จะได้ลาภ และมีสุขยิ่งขึ้น

เศษ ๖ ปีนี้จะได้ของใหม่แต่ต้องสูญเสียของเก่า ทำ�การสิ่งใดจะมีทั้ง สุขและทุกข์ ได้ครึ่งเสียครึ่ง มีลาภบ้างเล็กๆ น้อยๆ เดือน 5-6-7 จะได้ลาภ อันชอบใจจากคนต่างเมือง เดือน 8-9-10 ระวังจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ในครอบครัวก่อให้เกิดความแตกแยก เดือน 11-12-1 จะมีความผิดเพราะ ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือจะได้รับบาดเจ็บที่หัว มือ เท้า ถึงกับเลือด ตกยางออก เดือน 2-3-4 ผู้ใหญ่จะให้ลาภ แต่ลาภที่ได้มาจะทำ�ให้เป็นทุกข์ ปีนี้เป็นปีที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ขอให้ตั้งสติในการใช้ชีวิต เมื่อเกิดเรื่องร้าย

12

ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ (ปีระกา)


ให้ทำ�บุญ สมาทานศีล รักษาศีล สวดมนต์บูชาพระประจำ�วันเกิดติดต่อกัน ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน และให้ทำ�บุญตักบาตรในวันเกิดจะช่วยให้เรื่อง ร้ายๆ ค่อยทุเลาเบาบางลง เศษ ๗ ปีนี้จะได้ลาภอันดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ผู้ที่รับราชการจะได้ เลื่อนยศตำ�แหน่ง พนักงานทั่วไปจะได้รับการปรับเงินเดือน เดือน 5-6-7 ให้ ระวังคนรักจะเอาใจออกห่าง ข้าเก่าเพือ่ นแก่จะให้โทษ ถ้าอยูต่ ดิ บ้านไม่เดินทาง ไปต่างถิ่น จะได้ลาภจากต่างเมือง เดือน 8-9-10 ถ้าเดินทางไปต่างเมืองจะได้ ลาภ เดือน 11-12-1 จะได้ลาภและมีชื่อเสียงตามที่ปรารถนา เดือน 2-3-4 จะได้ลาภจากผู้ใหญ่ สวดมนต์ข้ามปีรับโชคในวันส่งท้ายปีเก่าและตักบาตร ตอนเช้าต้อนรับปีใหม่ คิดการสิ่งใดให้อยู่ในกรอบศีลธรรม หลีกห่างอบายมุข และการทุจริต จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เศษ ๘ ปีนี้จะทะเลาะกับพี่น้องเพราะสัตว์เป็นเหตุ ผู้ที่มีลูกมีคู่ครอง จะพลัดพรากจากกัน เดือน 5-6-7 จะมีชัยเหนือศัตรู เดินทางไปที่ไหน จะปลอดภัยและเกิดความสวัสดี จะเกิดความสุขหาทุกข์มิได้ เดือน 8-9-10 จะเจ็บมือเจ็บเท้า ระวังจะเป็นคดีความ เดือน 11-12-1 ผู้ใหญ่หรือนักบวช จะให้ลาภที่พอใจ เดือน 2-3-4 ออกเดินทางจากบ้านจะได้ลาภ อยู่กับที่ จะผิดใจกับเพื่อนบ้าน ต้นปีดี กลางปีไม่ดี ปลายปีดี ให้ทำ�บุญสะเดาะเคราะห์ ด้วยการรักษาศีล ๕ หนึ่งเดือน และสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เสริมบารมี จะโชคดีมีสุขตลอดไป เศษ ๐ หรือ ๙ ปีนี้จะโชคดีมีลาภ มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองกว่า ปีกอ่ น เดือน 5-6-7 จะได้รบั มรดกสิง่ ทีน่ า่ พอใจ เดือน 8-9-10 จะเกิดคดีความ แต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุ้มครอง เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ ระวังคนอาศัย จะให้โทษ ภายหลังจะได้ลาภ เดือน 2-3-4 ให้ระวังไฟไหม้บ้าน หรือเกิดเรื่อง ร้อนใจแล้วจะได้ลาภ ให้กราบเท้าขอพรจากพ่อแม่ในวันเกิด จะประสบโชคชัย ดีแล

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


สีรถตามวันเกิด บริวาร มิตร

วันเกิด

อายุ ปลอดภัย

เดช อำ�นาจ

ศรี ความสุข

มูละ รํ่ารวย

อุตสาหะ การงาน

มนตรี อุปถัมภ์

กาลกิณี ร้าย

ดำ� ส้ม นํ้าตาล ฟ้า อาทิตย์ แดง เหลือง ชมพู เขียว ดำ� ส้ม นํ้าตาล ฟ้า แดง จันทร์ เหลือง ชมพู เขียว ดำ� ส้ม นํ้าตาล ฟ้า แดง เหลือง อังคาร ชมพู เขียว พุธ เขียว ดำ� ส้ม นํ้าตาล ฟ้า แดง เหลือง ชมพู พฤหัสฯ ส้ม นํ้าตาล ฟ้า แดง เหลือง ชมพู เขียว ดำ� ศุกร์ ฟ้า แดง เหลือง ชมพู เขียว ดำ� ส้ม นํ้าตาล เสาร์ ดำ� ส้ม นํ้าตาล ฟ้า แดง เหลือง ชมพู เขียว ราหู นํ้าตาล ฟ้า แดง เหลือง ชมพู เขียว ดำ� ส้ม

สีขาว สีหมอก สีบรอนซ์ สีนํ้าเงิน สีนํ้าทะเล สีม่วง สีเทา สีเปลือกมังคุด

จัดเข้าในกลุ่มสีเหลือง จัดเข้าในกลุ่มสีฟ้า จัดเข้าในกลุ่มสีดำ�

ออกรถตามวันเกิด วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

14

วันห้าม อังคาร, ศุกร์ พฤหัสฯ, อาทิตย์ อาทิตย์, จันทร์ ราหู, อังคาร

วันออก พฤหัสฯ พุธ ศุกร์ จันทร์

วันเกิด พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ ราหู

วันห้าม จันทร์, เสาร์ เสาร์, ราหู ศุกร์, พุธ พุธ, พฤหัสฯ

หมายเหตุ : ราหู หมายถึง คนเกิดวันพุธกลางคืน ตั้งแต่ 18.01-06.00 น. ฤกษ์งามยามดี ๒๕๖๐ (ปีระกา)

วันออก อาทิตย์ อังคาร ราหู เสาร์


เลขทะเบียนรถตามวันเกิด สำ�หรับท่านทีต่ ้องการอยากจะได้เลขทะเบียนรถที่ดี เป็นมงคล ขอให้ หลักการกว้างๆ ไว้ดังนี้ ๑. เลขทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามลงด้วยเลขบาปเคราะห์ คือ 0 1 3 7 8 ยกเว้นเป็นเลขเดช หรือศรี กับวันเกิดของเจ้าของรถ ๒. เลขทะเบียนตัวแรกควรเป็นเลขทีห่ นุน หรือเสริมจุดประสงค์ของ การออกรถ เช่น ออกรถเพื่อหาเงินให้ใช้เลข มูละ นำ�หน้า ออกรถเพื่อเสริม อำ�นาจให้ใช้เลข เดช นำ�หน้า เป็นต้น ๓. เลขทะเบียนไม่ควรมีเลขที่เป็นกาลกิณีกับวันเกิด เช่น เกิดวัน อาทิตย์ เลขทีเ่ ป็นกาลกิณี คือ 6, คนทีเ่ กิดวันจันทร์ คือ 1 เป็นต้น, ส่วนเลขไหน เป็นเดช ศรี กาลกิณี ดูตามตารางดังนี้ วันเกิด

บริวาร มิตร

อายุ ปลอดภัย

เดช อำ�นาจ

ศรี ความสุข

มูละ รํ่ารวย

อุตสาหะ การงาน

มนตรี กาลกิณี อุปถัมภ์ ร้าย

อาทิตย์

1

2

3

4

7

5

8

6

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู

2 3 4 5 6 7 8

3 4 7 8 1 5 6

4 7 5 6 2 8 1

7 5 8 1 3 6 2

5 8 6 2 4 1 3

8 6 1 3 7 2 4

6 1 2 4 5 3 7

1 2 3 7 8 4 5

เลข 0 ดาวมฤตยูให้ผลทางลึกลับ, เลข 9 ให้ผลทางเทพรักษา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15

ฤกษ์งามยามดี ปีระกา พ.ศ.2560  

ตำราโหราศาสตร์ เช็คดวงประจำปี 2560 ตำราปลูกบ้าน ยามอุบากอง ตำราดูของหาย การบอกข่าว ตำราเศษพระเกล้า ดูอาชีพที่ถูกโฉลก หลักการแก้ปีชง เคล็ดเ...

Advertisement