Page 1


๒๕๕๙ เช็คดวงดี-ร้ายประจ�ำปี ฤกษ์งามยามดีสำ� หรับท�ำการมงคล ปี ๒๕๕๙ ครบ ๓๖๖ วัน พร้อมวันส�ำคัญและเลขเด็ด, ต�ำราดูเนื้อคู่, เลือกสีทะเบียนรถให้ถูกโฉลก, จัดบ้าน จัดโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปให้ถูกหลัก, ฮวงจุ้ยต้องห้าม, เวลาและทิศในการเดินทางไปหาลาภ, ท�ำนายฝันพร้อมเลขเสี่ยงโชค

โดย ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์


ฤกษ์งามยามดี ๒๕๕๙ เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์ ออกแบบปก : อนุชิต ค�ำซองเมือง, รูปเล่ม : มรุต จินตนธรรม พิสูจน์อักษร : อรทัย ค�ำแพง, หนูคล้าย กุกัญยา

ISBN 978-616-268-174-5

สร้างสรรค์และลิขสิทธิ์ บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด 105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร./แฟกซ์ 02-872-7667 เชิญร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน โทร. 02-872-9191, 02-872-8181, 02-872-7227, 02-872-9898 LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เลีย่ งเชียง 223 ถนนบ�ำรุงเมือง กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-221-1050, 02-221-4446, 02-223-8979


ค�ำน�ำ หนังสือ ฤกษ์งามยามดี เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 9 และเป็นปีที่ 9 แล้วที่ท�ำ ติดต่อกัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อา่ นเป็นอย่างดี มีเสียงสะท้อนทั้งที่เป็น ค�ำชม และค�ำถามในข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาและการให้ฤกษ์ยาม บางท่าน ก็ได้กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดในหนังสือให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในฐานะ ผู้สร้างสรรค์ต้นฉบับรู้สึกขอบพระคุณทุกเสียงสะท้อนจากกัลยาณมิตร ทุกท่าน มีผลท�ำให้มีก�ำลังใจในการท�ำงานมากขึ้น แม้จะไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่ นัก แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีคู่มือฤกษ์งามยามดีในการท�ำ กิจต่างๆ ได้โดยสะดวก ในปีนี้ ผู้เขียนได้ตัดทอนเนื้อหาในส่วนที่เป็นหลักการในการคิด หาฤกษ์งามยามดีออก เพราะหลักการดังกล่าวได้พูดมาทุกปี ซึ่งคิดว่า ทุ ก ท่ า นคงพอเข้ า ใจแล้ ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได้ มี เ นื้ อ ที่ เ พิ่ ม เติ ม เกร็ ด ความรู ้ ที่เป็นประโยชน์ให้มากขึ้น เพราะปีที่ผ่านมามีผู้อ่านแจ้งมาว่าอยากให้เพิ่ม เนื้อหาที่เป็นเกร็ดความรู้ให้มากขึ้น บางท่านอยากให้เอาเรื่องเก่าที่ได้เขียน ไว้ในปีกอ่ นๆ มาลงซ�ำ้ อีกที ดังเช่น เรือ่ งสีและเลขทะเบียนรถที่ถกู โฉลก เรือ่ ง ท�ำนายฝัน เป็นต้น ซึง่ ก็ได้พยายามสนองความต้องการของผูอ้ า่ นให้ครบถ้วน หรือให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอกล่าวย�้ำเหมือนเช่นเคยว่า การถือฤกษ์งามยามดีนั้น ให้ถือ พอเป็นพิธีเท่านั้น ไม่ควรถือเคร่งครัดจนเกินไป หากผ่อนผันแล้วก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควรผ่อนผัน หรือหากเห็นว่า ท�ำการมงคลในวันเวลา ใดแล้วส�ำเร็จประโยชน์ จักไม่ถอื ฤกษ์ยามตามนีก้ ย็ งั ได้ เพราะหากท�ำแล้วเกิด ประโยชน์ ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุดแล้ว ฤกษ์ยามก็ไม่ส�ำคัญอีกต่อไป ด้วยความปรารถนาดี


สารบัญ เช็คดวงชะตาประจ�ำปี 2559 ต�ำราดูเนื้อคู ่ เลือกทะเบียนและสีรถให้ถูกโฉลก แปลนบ้านตามหลักทักษา การจัดโต๊ะและหิ้งบูชาพระ หลักฮวงจุ้ยที่มีโทษ จุดธูปบูชา ยาตราพระราม (เวลาไปหาลาภ) ท�ำนายฝัน นิมิตร้าย (สังเกตุลางร้าย) วันขึ้น-แรมห้ามมงคล ทิศในการเดินทางไปหาลาภ ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2559 กาลโยคประจ�ำปี 2559 ฤกษ์งามยามดี 2559

ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ รู้เชื่อ ไม่งมงาย พึงใช้สติปญ ั ญาพิจารณาให้รอบคอบ

๕ ๐๙ ๑๒ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๔


เช็คดวงชะตาประจ�ำปี 2559 หากท่านต้องการทราบว่า ดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไร ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ท่านสามารถดูได้ตามตารางข้างล่างนี้ โดยให้ ตรวจดูวา่ อายุปจั จุบนั (เอาอายุเต็มเศษเดือนตัดทิง้ ) ของท่านตรงกับ ช่องเลขเศษใด เมื่อทราบแล้วให้ดูค�ำท�ำนายตามเศษ ในหน้าถัดไป ตารางอายุ ตั้งแต่ 1-90 ปี เศษ

อายุ

5 14 23 32 41 50 59 68 77 86

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87

2 11 20 29 38 47 56 65 74 83

7 16 25 34 43 52 61 70 79 88

3 12 21 30 39 48 57 66 75 84

8 17 26 35 44 53 62 71 80 89

4 13 22 31 40 49 58 67 76 85

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

สมมติในปี 2559 นี้ท่านอายุ 40 ปี ก็จะตรงกับช่องเศษ ๘ ก็ให้ดูค�ำท�ำนายที่เลข ๘ เป็นต้น บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

5

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ค�ำท�ำนาย เศษ ๑ ปีนจี้ ะเกิดเรือ่ งเสียหายเสือ่ มเสีย ตกเป็นขีป้ ากคน ถูก นินทาว่าร้าย ทรัพย์สินจะสูญหาย ท�ำการอันใดให้ระมัดระวัง เดือน 5-6-7 จะได้ลาภแต่จะมีเรือ่ งทุกข์โศกเพราะญาติพนี่ อ้ ง เดือน 8-9-10 จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กินและสิ่งที่รัก เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ได้ ป่วยมีโรคภัยเบียดเบียน เดือน 2-3-4 จะทะเลาะกับญาติพี่น้อง หรือ ผู้ใหญ่จะให้โทษ ปีนี้ดวงชะตาไม่ค่อยดีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ให้ สงบปากสงบค�ำ ให้สวดมนต์แผ่เมตตา หรือสวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่ในวันปีใหม่ และวันเกิดของตนหากสวดได้ทุกวันยิ่งดี จะ ช่วยให้จิตใจสงบเย็น พ้นจากสิ่งไม่ดีได้ เศษ ๒ ปีนี้ ผู ้ ใ หญ่ ค นเฒ่ า คนแก่ จ ะให้ โ ทษ ให้ ร ะวั ง ตน อย่าแสดงกิริยาหรือกล่าววาจาอันใดที่จะท�ำให้ผู้ใหญ่ขัดเคือง ต้องมี ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มาก ท่านว่าอะไรให้เออออไปตามแล้วจะดี เดือน 5-6-7 จะได้ลาภเพราะผู้หญิง เดือน 8-9-10 ผู้ใหญ่จะให้โทษ แต่จะมีผทู้ ดั ทานช่วยไว้ เดือน 11-12-1 จะมีญาติพนี่ อ้ งจากแดนไกล มาหา และจะได้ลาภสิ่งของ เดือน 2-3-4 จะได้ลาภ แต่มีเหตุขัดข้อง ท�ำให้ไม่ได้ในทันที นานไปจึงจะได้สมหวัง ดวงชะตาปีนดี้ รี า้ ยปานกลาง ให้เร่งท�ำความดีเสริมบารมีแก่ตน สวดมนต์ ท�ำสมาธิ ปล่อยนก ปล่อยปลา จะพ้นจากเคราะห์ที่มี และมีความสุขยิ่งขึ้น เศษ ๓ ปีนี้จะเสียของเก่าในเรือน หรือคู่รัก คู่ครอง ลูกเมีย บริวารจะหนีไกล ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุจะเลือดตกยางออก เดือน 5-6-7 ท�ำการอันใดให้รอบคอบ อย่าใจเร็วด่วนได้ หรือใจกล้าเกิน ฤกษ์งาม ยามดี

6

๒๕๕๙


ควร เพราะจะน�ำความเดือดร้อนมาให้ภายหลัง ห้ามค�้ำประกันให้ กับคนอื่น เดือน 8-9-10 จะสูญเสียของเก่า แต่ได้ของใหม่มาแทน เดือน 11-12-1 จะได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า เดือน 2-3-4 ให้ระวัง สุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วย บริวารหรือคนใต้บังคับบัญชาจะเอาใจออก ห่าง ให้เร่งท�ำความดีให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ทำ� สมาธิ 10 วันติดต่อ กันก่อนถึงวันเกิด จะช่วยแก้เรื่องร้ายให้กลายเป็นดี มีสุข สมหวัง ทุกประการ เศษ ๔ ปีนใี้ ห้ระวังเรือ่ งสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยง่าย และต้อง ใช้เวลารักษานาน ชายผิวด�ำแดงกับหญิงขาวเหลืองจะร่วมมือกัน ใส่ร้ายให้ต้องโทษในสิ่งที่ไม่ได้ท�ำ เดือน 5-6-7 ถ้าเดินทางออกจาก ถิน่ ทีอ่ ยูจ่ ะได้ลาภทีต่ นพอใจ เดือน 8-9-10 จะเกิดเรือ่ งทะเลาะวิวาท เป็นคดีความกับเพื่อนบ้าน เดือน 11-12-1 จะได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า เดือน 2-3-4 จะเจ็บป่วย เสียของที่ชอบ แต่จะมีสุขสวัสดีมีชัย ในภายหลัง ให้หมัน่ ออกก�ำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลีย่ งอาหาร ที่มีโทษ ให้ท�ำบุญถวายสังฆทานในวันปีใหม่ อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรม นายเวร และรักษาศีล 5 ให้ได้ 15 วัน ในเดือนเกิด จะได้รับโชค มีสุข สุขภาพแข็งแรง เศษ ๕ ปีนี้เป็นปีแห่งโชคลาภ จะได้ทรัพย์สิ่งของที่ปรารถนา มีคนน�ำลาภมาให้ถึงที่ เดือน 5-6-7 คนแปลกหน้าหรือคนที่เพิ่งเคย รู้จักกันน�ำลาภมาให้ เดือน 8-9-10 จะได้ลาภจากคนเฒ่าคนแก่ คนมีอายุ ปู่ยา ตายาย หรือญาติผู้ใหญ่ เดือน 11-12-1 จะได้ลาภ จากแดนไกล หรือคนอยู่แดนไกลจะน�ำลาภมาให้ เดือน 2-3-4 จะได้ บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

7

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ลาภจากผู้มีศีล นักบวช หรือมิตรสหายที่คบกันมานาน ในวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทำ� การสวดมนต์ขา้ มปี รุง่ เช้าให้ทำ� บุญตักบาตร พระ 5 รูป กรวดน�้ำอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร ก่อนถึง วันเกิดให้ถือศีล 5 เว้นอบายมุข 5 วัน จะได้ลาภ และมีสุขยิ่งขึ้น เศษ ๖ ปีนจี้ ะได้ลาภแต่จะต้องสูญเสียของเก่า ท�ำการสิง่ ใดจะ มีทั้งสุขและทุกข์ ได้ครึ่งเสียครึ่ง มีลาภบ้างเล็กๆ น้อยๆ เดือน 5-6-7 จะมีคนต่างเมืองน�ำลาภอันชอบใจมาให้ เดือน 8-9-10 ระวังจะเกิด การทะเลาะกันในครอบครัว ท�ำให้ตอ้ งแยกกันไป เดือน 11-12-1 จะ มีความผิดเพราะผู้ใหญ่ พ่อแม่ หรือครูอาจารย์ หรือไม่จะได้รับบาด เจ็บที่หัว มือ เท้า ถึงกับเลือดตกยางออก เดือน 2-3-4 ผู้ใหญ่จะให้ ลาภ แต่ลาภที่ได้มาจะท�ำให้เป็นทุกข์ ปีนี้เป็นปีที่มีทั้งเรื่องดีและร้าย ขอให้ตงั้ สติในการใช้ชวี ติ เมือ่ เกิดเรือ่ งร้ายให้ทำ� บุญและสวดมนต์บชู า พระประจ�ำวันเกิดติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลาหนึง่ เดือน และให้ทำ� บุญ ใส่บาตรในวันเกิดจะช่วยให้เรื่องร้ายๆ ค่อยทุเลาเบาบางลง เศษ ๗ ปีนี้จะได้ลาภอันดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก รับราชการจะ ได้เลื่อนยศต�ำแหน่ง พนักงานทั่วไปจะได้ขยับเงินเดือน เดือน 5-6-7 ให้ระวังคนรักจะเอาใจออกห่าง ข้าเก่าเพือ่ นแก่จะให้โทษ ถ้าอยูบ่ า้ น จะได้ของต่างเมือง เดือน 8-9-10 ถ้าเดินทางไปต่างเมืองจะได้ลาภ เดือน 11-12-1 จะได้ลาภชือ่ เสียงตามทีป่ รารถนา เดือน 2-3-4 ผูใ้ หญ่ จะให้ลาภ ให้ทำ� บุญตักบาตร สวดมนต์ขา้ มปีรบั โชคในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คิดการสิ่งใดให้อยู่ในกรอบศีลธรรม หลีกห่างจาก อบายมุข และการทุจริต จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ฤกษ์งาม ยามดี

8

๒๕๕๙


เศษ ๘ ปีนี้จะทะเลาะกับพี่น้องเพราะสัตว์เป็นเหตุ ผู้ที่มีลูก มีคู่ครองแล้วจะพลัดพรากจากกัน เดือน 5-6-7 จะมีชัยเหนือศัตรู เดินทางไปที่ไหนจะปลอดภัย และเกิดความสวัสดี จะเกิดความสุข หาทุกข์มิได้ เดือน 8-9-10 จะเจ็บมือเจ็บเท้า ระวังจะเป็นคดีความ เดือน 11-12-1 จะได้ลาภจากผู้ใหญ่หรือจากนักบวช เดือน 2-3-4 ออกเดินทางจากบ้านจะได้ลาภ อยู่กับที่จะผิดกับเพื่อนบ้าน ต้นปีดี กลางปีไม่ดี ปลายปีดี ให้ท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการรักษาศีล ๕ หนึ่งเดือน และสวดมนต์ก่อนนอนตลอดปี จะโชคดีมีสุขตลอดไป เศษ ๐ หรือ ๙ ปีนี้โชคดีมีลาภ มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง กว่าปีก่อน เดือน 5-6-7 จะได้รับมรดกสิ่งที่น่าพอใจ เดือน 8-9-10 จะเกิดคดีความ แต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุ้มครอง เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ ระวังคนอาศัยจะให้โทษ ภายหลังจะได้ลาภ เดือน 2-3-4 ให้ระวังไฟไหม้บ้าน หรือเกิดเรื่องร้อนใจแล้วจะได้ลาภ ให้กราบเท้า ขอพรจากพ่อแม่ในวันเกิด จะประสบโชคชัยดีแล

ดูคู่ตามวันเกิด

คู่สร้าง-คู่เสริม

คู่อด-คู่ทน

คู่ทุกข์-คู่ยาก

คู่ร้าง-คู่ผลาญ

อาทิตย์-พฤหัสฯ จันทร์-พุธ อังคาร-ศุกร์ เสาร์-ราหู

อาทิตย์-เสาร์ จันทร์-อังคาร พฤหัสฯ-ราหู พุธ-ศุกร์

อาทิตย์-จันทร์ อังคาร-เสาร์ พฤหัสฯ-พุธ ราหู-ศุกร์

อาทิตย์-อังคาร พุธ-ราหู ศุกร์-เสาร์ จันทร์-พฤหัสฯ

หมายเหตุ : ราหู หมายถึง คนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ เวลา ตั้งแต่ 18.00-05.59 น. บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

9

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ต�ำราดูเนื้อคู่ ถ้าจะดูเนื้อคู่ของตนว่ามีลักษณะอย่างไร และจะพบกันได้ อย่างไร ท่านให้เอาวัน เดือน ปี เกิด ของตนบวกกัน ได้เท่าไร ให้เอา ๗ คูณ แล้วเอา ๙ หาร ได้เศษเท่าไร ให้ดูค�ำท�ำนายตามเศษนั้น เลขประจ�ำวัน-เดือน-ปี ที่ใช้บวก ดังนี้ วัน อาทิตย์ = 1 จันทร์ = 2 อังคาร = 3 พุธ = 4 พฤหัสบดี = 5 ศุกร์ = 6 เสาร์ = 7 เดือน เดือนเกิดให้นับแบบจันทรคติหรือเดือนไทย คือ เดือนอ้าย = 1, เดือนยี่ = 2, เดือน 3 = 3, ไล่ไปถึง เดือน 12 = 12 ปี ชวด = 1, ฉลู = 2, ขาล = 3, เถาะ = 4, มะโรง = 5, ไล่ไปตามล�ำดับจนถึง กุน = 12

เศษ 1 เนื้อคู่ของท่านเป็นคนรูปร่างสูงโปร่ง ผิวเนื้อค่อนข้าง ขาว เป็นคนชอบพูดตลกร่าเริงอยูเ่ สมอ มีนสิ ยั ค่อนข้างจะเจ้าชู้ เจรจา ปากหวาน มีกริ ยิ ามารยาทเรียบร้อย คนผิวเนือ้ ด�ำแดงจะมีผชู้ กั น�ำให้ พบกัน เศษ 2 เนือ้ คูข่ องท่านรูปร่างเตีย้ ผิวเนือ้ ขาวเหลือง เจรจาตรงไป ตรงมา เป็นคนใจร้อน ใจเร็วไม่คอ่ ยเรียบร้อย เป็นคนถือดี ฐานะอยูใ่ น เกณฑ์มีอันจะกิน คนผิวเนื้อด�ำแดงจะเป็นผู้ชักน�ำให้รู้จักกัน เศษ 3 คูค่ รองของท่านรูปร่างผอม ผิวขาวเหลือง เป็นคนสุขมุ เยือกเย็น อ่อนโยน นิ่มนวล เจ้าระเบียบ และไม่ถือตัว มีความรักใคร่ กันดีมาก ได้พบกันเพราะญาติผู้ใหญ่ชักน�ำ ฤกษ์งาม ยามดี

10

๒๕๕๙


เศษ 4 เนื้อคู่ของท่านรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ค่อนข้างสูง ผิวเนื้อด�ำแดง อุปนิสัยเรียบร้อย อัธยาศัยดีเลิศ ช่างพูดช่างเจรจา จิตใจกว้างขวาง เผื่อแผ่ มีพวกมาก ฐานะมั่นคง หน้าตาสวยงาม มี เสน่ห์ พบกันโดยบังเอิญ เศษ 5 คู่ครองของท่านเป็นคนรูปร่างผอม ผิวขาวเหลือง ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สินมั่งคั่ง อุปนิสัยใจคอสุขุมเยือกเย็น เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ชักน�ำให้รู้จักเป็นคนรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่ง เศษ 6 คูค่ รองของท่านไม่อว้ น ไม่ผอม รูปร่างสันทัด ผิวสองสี อุปนิสัยหยาบกระด้าง เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ฐานะไม่ค่อยมั่นคง จับจด จะพบกันโดยบังเอิญ เศษ 7 คู่ครองของท่านรูปร่างเล็ก ผิวค่อนข้างด�ำ เป็นคน สุภาพเรียบร้อย การศึกษาปานกลาง ค่อนข้างจะด้อยโอกาส แต่มี ความอดทนขยันหมั่นเพียร พบกันโดยเพื่อนสนิทเป็นผู้ชักน�ำ เศษ 8 คูค่ รองของท่าน ผิวค่อนข้างขาว รูปร่างสันทัด เป็นคน หยิ่งถือตัวนิดๆ เจ้าระเบียบ ใจร้อนโกรธง่ายหายเร็ว เคยสนิทสนม กันมานาน เศษ 9 หรือ 0 เนื้อคู่ของท่านค่อนข้างอ้วน จิตใจดี มีไมตรี กับคนทัว่ ไป เป็นคนน่ารัก ฐานะดี การศึกษาดี มีผใู้ หญ่หรือผูป้ กครอง เป็นคนชักน�ำให้รู้จักกัน

บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

11

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


เลือกทะเบียนและสีรถให้ถูกโฉลก การออกรถไม่วา่ จะเก่าหรือใหม่ จ�ำเป็นต้องเลือกสีให้ถกู โฉลก กับผู้ที่เป็นเจ้าของ เพราะหลายคนเชื่อว่าสีรถที่ถูกโฉลกจะช่วยเสริม อ�ำนาจวาสนาบารมีของตนให้มีความเจริญรุ่งเรือง พบเจอแต่สิ่งที่ ดีงาม ปราศจากอุบัติเหตุ ซึ่งสีใดถูกโฉลกในด้านใด ท่านก�ำหนด เอาไว้ ดังนี้ วันเกิด

บริวาร

อายุ

เดช

ศรี

มูละ

อุตสาหะ

มนตรี

กาลกิณี

อาทิตย์

แดง

เหลือง

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

จันทร์

เหลือง

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

แดง

อังคาร

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

แดง

เหลือง

พุธ

เขียว

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

แดง

เหลือง

ชมพู

พฤหัสฯ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

แดง

เหลือง

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ศุกร์

ฟ้า

แดง

เหลือง

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

เสาร์

ด�ำ

ส้ม

นํ้าตาล

ฟ้า

แดง

เหลือง

ชมพู

เขียว

ฟ้า

แดง

เหลือง

ชมพู

เขียว

ด�ำ

ส้ม

พุธกลางคืน น�้ำตาล

สีขาว สีหมอก สีบรอนซ์ จัดเข้าในกลุ่มสีเหลือง สีนำ�้ เงิน สีน�้ำทะเล จัดเข้าในกลุ่มสีฟ้า สีม่วง สีเทา สีเปลือกมังคุด จัดเข้าในกลุ่มสีด�ำ บริวาร : เป็นสีที่เสริมให้มีบริวารเพื่อนฝูง เหมาะส�ำหรับขับ ออกสังคม หรือผูท้ รี่ บั หน้าทีโ่ ฆษณาประชาสัมพันธ์ พบปะลูกค้า หรือ ผู้ที่ต้องการบริวาร เพื่อนฝูงมากๆ อายุ : เป็นสีที่เสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ความปลอดภัย ฤกษ์งาม ยามดี

12

๒๕๕๙


เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง และท�ำงาน ที่เสี่ยงต่ออันตราย เดช : เป็นสีที่เสริมให้มีเดช อ�ำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง เป็นสี ที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่ท�ำหน้าที่ปกครองบริหารคนหมู่มาก ศรี : เป็นสีที่เสริมให้เกิดความเป็นมงคล ความสงบสุข และ เสริมให้ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต และการงานทุกอย่าง ราบรื่นไร้อุปสรรคปัญหาขัดขวาง มูละ : เป็นสีที่เสริมด้านความร�่ำรวย มีเงินมีทอง เหมาะ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการออกรถมาเพื่อเป็นพาหนะในการท�ำมาค้าขาย สร้างรายได้ หาก�ำไร เช่น รถขายของ แท็กซี่ เป็นต้น อุตหาสะ : เป็นสีที่เสริมในด้านการงาน เหมาะส�ำหรับผู้ที่ ต้องการออกรถมาใช้งาน เช่น สิบล้อ รถบรรทุก รถส่งของ ส่งเอกสาร ขนส่งสิ้นค้า เป็นต้น มนตรี : เป็นสีที่เสริมด้านเมตตามหานิยม ผู้ใหญ่ให้ความ อุปถัมภ์ค�้ำชู เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องท�ำงานใกล้ชิด หรือต้องติดต่อกับ ผู้ใหญ่อยู่เป็นประจ�ำ กาลกิณี : เป็นสีต้องห้าม

วิธีแก้เคล็ดสีที่เป็นกาลกิณี ส�ำหรับท่านที่ออกรถมาแล้ว แต่ปรากฏว่า สีรถที่ได้มานั้น เป็นสีกาลกิณี เช่น ตนเกิดวันอาทิตย์ แต่ได้ซื้อรถสีฟ้า หรือสีน�้ำเงิน มาเป็นต้น แล้วมีความไม่สบายใจ ครั้นจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ไม่คุ้ม ท่าน แนะน�ำให้แก้เคล็ดด้วยการให้หาสติ๊กเกอร์ที่เขียนว่า “รถคันนี้สี...” บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

13

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


โดยระบุสีที่เป็นศรีกับวันเกิดของตน เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ มีสีเขียว เป็นศรี ก็ให้เขียนว่า “รถคันนี้สีเขียว” เป็นต้น ติดไว้ที่กระโปรงท้าย รถ หรือต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งที่คนสามารถเห็นและอ่านได้ง่าย

การเลือกทะเบียนรถ ส�ำหรับผู้ที่ออกรถใหม่การเลือกทะเบียนรถดูจะเป็นเรื่อง ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องสีของรถ ซึ่งอันที่จริงแล้วบางท่านอาจจะ เห็นว่าไม่มคี วามสลักส�ำคัญอะไร เพราะการออกรถ ขับรถ จะปลอดภัย หรือการงานเจริญก้าวหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนขับโดยตรง ไม่น่าจะ เกี่ยวอะไรกับทะเบียนรถ หรือสีรถ ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับความคิด ดังกล่าว และขอฝากท่านทั้งหลายเก็บไปพิจารณาด้วย ส�ำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้เลขทะเบียนรถที่ดี เป็น มงคล จะขอให้หลักการกว้างๆ ไว้ดังนี้ ฤกษ์งาม ยามดี

14

๒๕๕๙


1. เลขทะเบียนตัวสุดท้าย ไม่ควรลงด้วยเลขบาปเคราะห์ คือ เลข 0 1 3 7 8 ยกเว้นเลขดังกล่าวเป็นเลขทีเ่ ป็นเดชเป็นศรีกบั วันเกิด ของเจ้าของรถ 2. เลขทะเบียนตัวแรกควรเป็นเลขที่หนุนหรือส่งเสริมจุด ประสงค์ของการออกรถ เช่น ออกรถเพือ่ หาเงิน ควรใช้เลขช่องทรัพย์ น�ำหน้า ออกรถเพื่อเสริมบารมีให้ใช้เลขช่องเดชน�ำหน้า เป็นต้น 3. เลขทะเบียนไม่ควรมีเลขที่เป็นกาลกิณีกับวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ เลขที่เป็นกาลกิณี คือ 6, คนที่เกิดวันจันทร์ คือ 1 เป็นต้น, ส่วนเลขไหนเป็นเดช ศรี กาลกิณี ดูตามตามรางหน้าถัดไป วันเกิด

ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี บริวาร อายุ เดช มิตร ปลอดภัย อ�ำนาจ ความสุข ร�่ำรวย การงาน อุปถัมภ์ ร้าย

อาทิตย์

1

2

3

4

7

5

8

6

จันทร์

2

3

4

7

5

8

6

1

อังคาร

3

4

7

5

8

6

1

2

พุธ

4

7

5

8

6

1

2

3

พฤหัสฯ

5

8

6

1

2

3

4

7

ศุกร์

6

1

2

3

4

7

5

8

เสาร์

7

5

8

6

1

2

3

4

พุธกลางคืน

8

6

1

2

3

4

7

5

บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

15

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ออกรถวันไหนดี วันออกรถ ห้ามออกในวันที่เป็นวันศัตรูใหญ่ และวันที่เป็น กาลกิณีกับวันเกิดของตน ให้ออกในวันมหามิตร แม้การท�ำมงคลอื่น ก็เช่นเดียวกัน วันเกิด

วันศัตรูใหญ่

วันกาลกิณี

วันมหามิตร

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ พุธกลางคืน

อังคาร พฤหัสบดี อาทิตย์ พุธกลางคืน จันทร์ เสาร์ ศุกร์ พุธ

ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เสาร์ พุธกลางคืน พุธ พฤหัสบดี

พฤหัสบดี พุธ ศุกร์ จันทร์ อาทิตย์ อังคาร พุธกลางคืน เสาร์

แปลนบ้านตามหลักทักษา ต�ำรานี้ เป็นต�ำราการวางต�ำแหน่งห้องต่างๆ ภายในบ้านตาม หลักทักษา ทีส่ บื ทอดมาตัง้ แต่โบราณ ซึง่ การจัดต�ำแหน่งห้องนี้ จะจัด ตามวันเกิดของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ดังนี้

ฤกษ์งาม ยามดี

16

๒๕๕๙


วันเกิด ทิศ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

พุธ

บริวาร ห้องน�้ำ

ครัว

นอน

อาวุโส

ทรัพย์

ยศ

พระ

ทรัพย์

ยศ

ครัว

นอน

บริวาร ห้องน�้ำ

ครัว

นอน

พระ

ทรัพย์

พระ

บริวาร ห้องน�้ำ

พฤหัสฯ ศุกร์

พุธ เสาร์ กลางคื น

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

ตะวันออก

อาวุโส

ตะวันออก เฉียงใต้

ยศ

อาวุโส

ใต้

นอน

ยศ

อาวุโส

บริวาร

พระ

ทรัพย์

ห้องน�้ำ

ครัว

ตะวันตก เฉียงใต้

ทรัพย์

นอน

ยศ

อาวุโส

ห้องน�้ำ

ครัว

บริวาร

พระ

ตะวันตก

ครัว

ทรัพย์

นอน

ยศ

บริวาร

พระ

อาวุโส

ห้องน�้ำ

ตะวันตก เฉียงเหนือ

พระ

ครัว

ทรัพย์

นอน

อาวุโส

ห้องน�้ำ

ยศ

บริวาร

เหนือ

ห้องน�้ำ

พระ

ครัว

ทรัพย์

ยศ

บริวาร

นอน

อาวุโส

บริวาร : ห้องส�ำหรับบุตร ธิดา คนรับใช้ อาวุโส : ห้องส�ำหรับผู้สูงอายุ เช่น คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ยศ : ห้องส�ำหรับรับแขกหรือเก็บอาวุธ เช่น ปืน มีด นอน : ห้องนอนส�ำหรับเจ้าของบ้าน ทรัพย์ : ห้องส�ำหรับเก็บทรัพย์ สมบัติ ยุ้งฉาง ตู้เซฟ ครัว : ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร พระ : ห้องส�ำหรับไหว้พระสวดมนต์ ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้องน�ำ้ : ห้องส้วม ห้องอาบน�้ำ บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

17

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


๑) ๒) ๓) ๔)

การจัดโต๊ะและหิ้งบูชาพระ

ให้หันหน้าพระไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก ถ้าทิศดังกล่าว ไม่เหมาะสมให้หันหน้าพระไปทางหน้าบ้าน ไม่ควรตั้งพระไว้ในห้องนอน ถ้าจ�ำเป็นควรตั้งไว้เหนือหัวนอน สูงเหนือศีรษะ หันหน้าไปทางปลายเท้า นอนหันศีรษะไปทางไหน ให้จดั ห้องพระไว้ในทิศนัน้ ห้ามจัดห้อง พระไว้ในทิศทางปลายเท้า ในกรณีที่มีสิ่งบูชาหลายองค์ให้จัดวาง ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 - พระพุทธรูป ให้จัดตั้งไว้สูงสุด ฤกษ์งาม ยามดี

18

๒๕๕๙


ล�ำดับที่ 2 - พระสารีบุตร พระมหากัจจายนะ ควรจัดตั้งไว้ทางขวา พระพุทธรูป - พระโมคคัลลานะ พระสีวลี ควรจัดตัง้ ทางซ้ายมือพระพุทธรูป ล�ำดับที่ 3 - พระสงฆ์ผู้ทรงคุณทางด้านเมตตา เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ เป็นต้น ควรตั้งไว้ทางขวามือของพระพุทธรูป - พระสงฆ์ผู้ทรงคุณทางด้านฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เช่น สมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรัหมรังสี) หลวงพ่อโอภาสี เป็นต้น ควรตั้งไว้ทางซ้ายมือของพระพุทธรูป ล�ำดับที่ 4 - พระโพธิสัตว์กวนอิม - เทพเจ้าต่างๆ เช่น พระพิฆเนศ พระราหู - บรรพชน บรรพบุรษุ เช่น สมเด็จพ่อ ร. 5, สมเด็จพระนเรศวร มหาราช, กรมหลวงชุมพร, รูปหรืออัฐิ พ่อแม่ ปู่ยา่ ตายาย ถ้าเป็นไปได้ เทพหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ควรจัดไว้ในทีห่ นึง่ แยกจาก พระพุทธรูปและพระอริยสงฆ์ต่างหาก - ห้องพระไม่ควรอยู่ใกล้กับห้องน�้ำ ห้องครัว หรือไม่ควรใช้ ผนังกั้นเดียวกันกับห้องน�้ำ ห้องครัว อนึ่ง ประตูห้องพระ ไม่ควรตรงกับประตูห้องน�้ำ หรือห้องครัว บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

19

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


หลักฮวงจุ้ยที่ให้โทษ 1) บ้านที่อยู่บนที่ดินที่ เป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง ท่าน ว่า ผู้อยู่อาศัยจะตายด้วยคม หอกคมดาบ อยู่ไม่เป็นสุข 2) บ้านที่อยู่หัวมุมฉาก ของถนน ท่านว่าคนในบ้านจะมี เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอ และภูตผีปีศาจแรง 3) บ้านตั้งอยู่เชิงสะพาน ไม่ดีเป็นอัปมงคล มักเกิดเรื่อง อัปรีย์ขึ้นในบ้าน ลาภผลไม่บังเกิด

4) บ้านอยู่ใต้สะพาน ผู้คนในบ้านจะตกต�่ำ ไม่เจริญ

ฤกษ์งาม ยามดี

20

๒๕๕๙


5) บ้านที่มีวัดขนาบข้างสองด้าน จะเกิดโทษแก่ผู้อยู่อาศัย ท�ำให้เสียจริต ท�ำการอันใดจะพบแต่ความล้มเหลว

6) บ้านทีม่ ถี นน หรือสายน�ำ้ พุง่ แทงเข้าสูบ่ า้ น ท่านว่าจะมีสงิ่ ร้ายๆ พุง่ เข้าสูบ่ ้าน จะเกิดความวิบตั ิ แก้ดว้ ยการน�ำยันต์ ๘ ทิศไปติด ไว้หน้าบ้าน และน�ำรูปสิงโตคาบดาบไปตั้งไว้หน้าบ้าน

7) บ้านที่ปลูกขวางตะวันจะท�ำให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่เรื่องเดือด ร้อน

8) บันไดบ้าน ต้องท�ำคี่ ถ้าท�ำคู่จะเกิดอัปมงคล บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

21

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ทิศมงคลตั้งพระพุทธรูป

ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันพระพักตร์ไปทางทิศใด มีผลอย่างไร ท่านก�ำหนดไว้ดังนี้ ทิศเหนือ ลาภผลมงคลปานกลาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีโชคลาภ เงินทองไหลมา ทิศตะวันออก เดชแก่กล้า ศัตรูพ่ายแพ้ ลาภยศเจริญ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาภผลน้อย ท�ำอะไรเสมอตัว ทิศใต้ ทิศจัณฑาล อับจน ขัดสน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดือดร้อน ล�ำบากเสมอ ทิศตะวันตก ประสบแต่ภัยพิบัติ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประสบปัญหา อุปสรรคมากมี ฤกษ์งาม ยามดี

22 ๒๕๕๙


จุดธูปบูชา

ในการจุดธูปเพื่อบูชาสิ่งต่างๆ นั้น ท่านได้ก�ำหนดเอาไว้ดังนี้ จ�ำนวนธูป 1 ดอก 2 ดอก 3 ดอก 5/7 ดอก 8 ดอก 9 ดอก 12 ดอก 16 ดอก 19 ดอก 32 ดอก 108 ดอก

สิ่งที่บูชา ไหว้ศพ ไหว้ดวงวิญญาณทั่วไป ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ไหว้พระรัตนตรัย/ ไหว้คุณพระพุทธเจ้า ไหว้พระภูมิในทิศทั้ง 5 ไหว้เทพเจ้าทางฮินดู ไหว้เทพารักษ์ ไหว้พระแม่กวนอิม ไหว้เทพชั้นครูในพิธีอัญเชิญเทวดา ไหว้เทพ 10 ทิศ ไหว้ชุมนุมเทวดา 4 ทิศ ไหว้ชุมนุมเทวดาทั่วจักรวาล

ถ้าจุดบูชาเทพประจ�ำวันเกิดให้จุดตามจ�ำนวนก�ำลังวันดังนี้ บูชาพระอาทิตย์ 6 ดอก บูชาพระพฤหัสฯ 19 ดอก บูชาพระจันทร์ 15 ดอก บูชาพระศุกร์ 21 ดอก บูชาพระอังคาร 8 ดอก บูชาพระเสาร์ 10 ดอก บูชาพระพุธ 17 ดอก บูชาพระราหู 12 ดอก บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

23

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ยาตราพระราม ถ้าจะเดินทางไปประกอบธุรกิจ ค้าขาย แสวงหาลาภ หรือ ออกเดินทางไกลไปต่างประเทศ ออกรบ ท่านให้ตรวจดูวันเวลาตาม ตารางข้างล่างนี้เสียก่อน จึงค่อยไป เวลา

10.3112.00

12.0113.30

13.3115.00

อาทิตย์ อุบตั เิ หตุ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ

วิวาท

วิวาท เหตุร้าย ทรัเสีพยย์

มี จันทร์ เคราะห์ ได้ลาภ ได้ลาภ อุบตั เิ หตุ มีศัตรู

ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ

วัน

6.00 7.30

7.319.00

9.0110.30

15.0116.30

16.3118.00

อังคาร

เดือด พ่ายแพ้ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ ได้ลาภ ได้ลาภ ห้ามไป ร้อน เพื่อน

พุธ

ย ผู้ใหญ่ ห้ามไป มีศัตรู ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ เจ็ป่บวตา ให้ลาภ

พฤหัสฯ ได้ลาภ

มีศัตรู

มีชัย

ผู้ใหญ่ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ท�มิำตร้ารย ให้ลาภ

ศุกร์

ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ได้ลาภ ทรัเสีพยย์ ได้ลาภ

เสาร์

เดือด ร้อน

ได้ลาภ มีศัตรู ฤกษ์งาม ยามดี

เสีย ได้ลาภ ได้ลาภ ทรัพย์ 24

๒๕๕๙

ไม่ดี

เสีย ทรัพย์


ท�ำนายฝัน คนโบราณเชื่อว่า เป็นลางบอกเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มีทั้งดีและร้าย การท�ำนายฝันนั้นมีมากมายหลายร้อยเรื่อง ในที่นี้ ขอน�ำมากล่าวเพียงบางส่วนพอเป็นแนวทางเท่านั้น ดังนี้ กระโดด : ฝันว่ากระโดดจากทีส่ งู ลงมา ท�ำนายว่าจะเจ็บป่วย ต้องไปแก้ฝันกับเสาเรือนในบ้าน หรือเสาโบสถ์วิหารในวัด เลขเสี่ยง โชค 26-74-52, 752-925 กางร่ม : ฝันว่าได้กางร่ม หรือกางกลดกลางแดดจ้า จักได้ ลาภอนันต์ เลขเสี่ยงโชค 20-28-55, 105-685 เก็บผลไม้ : ฝันว่าได้เก็บหรือกินผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง นึก หวังสิ่งใดจะได้ดังปรารถนา เลขเสี่ยงโชค 46-56-66, 645-906 กินข้าว : ฝันว่าได้กินข้าวซดน�้ำแกง ไม่ดี ให้ปล่อยนกปล่อย ปลาจึงจะดี มีลาภผล เลขเสี่ยงโชค 91-92-12, 219-915 กินข้าว : ฝันว่าได้กินข้าวร่วมกับลูกเมีย พ่อแม่ ญาติ จะมี เรื่องที่นา่ ยินดีเกิดขึ้นในครอบครัว เลขเสี่ยงโชค 01-09, 609-819 กินน�้ำผึ้ง : ฝันว่าได้กินน�้ำผึ้ง ให้บูชาเทวดาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ จะได้แก้วแหวนเงินทองและได้เป็นใหญ่ เลขเสี่ยงโชค 2939-19, 237-329 กินเลือด : ฝันว่าได้กนิ เลือดตนหรือผูอ้ นื่ จะได้ลาภ เลขเสีย่ ง โชค 82-15-25, 373-992 บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

25

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ข้ามแม่น�้ำ : ฝันว่าได้ข้ามแม่น�้ำ หรือไต่สะพานข้ามฟาก การทีค่ ดิ ไว้จกั ส�ำเร็จและได้เป็นทีพ่ งึ่ ของคนอืน่ เลขเสีย่ งโชค 19-2024, 208-319 ขี่ชา้ ง ม้า : ฝันว่าได้ขี่ช้าง ม้า จะได้เป็นใหญ่ แต่จะมีคนใส่ ความ ให้บูชาผู้เฒ่าผู้แก่จึงดี เลขเสี่ยงโชค 93-69-19, 911-721 ขีห่ งส์ : ฝันว่าได้ขหี่ งส์รอ่ นไป ให้บชู าพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ และเครือ่ งบูชาทีไ่ ม่มขี องสดของคาว ท�ำแล้วจะได้เป็นใหญ่ เลขเสีย่ ง โชค 69-76-79, 679-756 ขึน้ บ้านใหม่ : ฝันว่าได้ขนึ้ บ้านใหม่ดี คนในบ้านจะมีลาภ เลข เสี่ยงโชค 99-59-89, 789-980 ขึน้ ส�ำเภา : ฝันว่าตนได้ขนึ้ ไปบนเรือส�ำเภา ให้แก้ความฝันกับ คนทีม่ คี วามรู้ จะได้ของทีป่ รารถนา เลขเสีย่ งโชค 25-81-58, 325-812 คนยกหญิงให้เป็นเมีย : ชายใดฝันว่ามีคนมอบผู้หญิงให้ เป็นภรรยา ไม่ดี จะตาย ให้ต่ออายุ และให้บูชาพระพุทธรูปด้วย ข้าวตอกดอกไม้ก่อนจึงดี เลขเสี่ยงโชค 04-45-84, 405-508 คนยกชายให้เป็นสามี : หญิงใดฝันว่ามีคนมอบผูช้ ายให้เป็น สามี ไม่ดี จะตาย ให้ต่ออายุ และให้บูชาพระพุทธรูปด้วยข้าวตอก ดอกไม้ก่อนจึงดี เลขเสี่ยงโชค 50-75-51, 145-570 คลอดลูก : ฝันว่าตนได้คลอดลูก จะได้ลาภ เลขเสี่ยงโชค 88-96-97, 198-151 ฆ่าสัตว์ : ฝันว่าได้ฆ่าสัตว์ ฆ่าวัว ฆ่าควาย ไม่ดี เลขเสี่ยงโชค 36-37-07, 307-337 ฤกษ์งาม ยามดี

26

๒๕๕๙


งูกดั : ฝันว่าถูกงูกดั หรือฝันเห็นงูกดั คนอืน่ ให้บชู าพระพุทธรูปด้วยดอกไม้และท�ำขวัญให้แก่ตน ท�ำแล้วจะได้เป็นใหญ่ เลขเสี่ยง โชค 13-03-56, 461-479 งูกิน : ฝันว่าถูกงูกิน ให้บูชาพระพุทธรูปด้วยข้าวตอก ธูป เทียน แล้วบูชาเทวดาด้วยข้าวตอกดอกไม้และเครื่องขนม ผลไม้ จะ ได้คู่ครองที่ชอบใจ เลขเสี่ยงโชค 01-07-37, 017-137 จองจ�ำ : ฝันว่าถูกจองจ�ำด้วยโซ่ตรวน หรือคล้องคอ ท�ำนายว่า จะมีเคราะห์รา้ ย ก่อให้เกิดอันตรายให้ระวัง ต้องแก้ฝนั กับธรณีประตู เลขเสี่ยงโชค 03-93-53, 350-123 จอมปลวก : ฝันว่าได้ขึ้นจอมปลวก จะได้เป็นขุนนาง เลข เสี่ยงโชค 78-79-85, 788-789 จับปลา : ฝันว่าได้ลงทอดแหในแม่น�้ำ หรือตกเบ็ดได้ปลา สิ่ง ที่คาดหวังจะส�ำเร็จดังใจปอง เลขเสี่ยงโชค 78-58, 780-289 เจ็บไข้ : ฝันว่าตัวเองเจ็บป่วย จะอยู่สุขส�ำราญ เลขเสี่ยงโชค 31-32-02, 308-032 ช้างแทง : ฝันว่าถูกช้างแทงด้วยงา ให้ไปเล่าความฝันกับต้น กล้วยต้นอ้อย และให้บูชาประตูบ้านด้วยดอกไม้ แล้วจะได้ลาภจาก ผู้ใหญ่ เลขเสี่ยงโชค 71-72-77, 171-172 ซากศพ : ฝันเห็นซากศพเต็มไปด้วยเลือดน�ำ้ หนอง เน่าเหม็น หรือฝันว่าตัวเองเปื้อนขี้เยี่ยว สิ่งสกปรก จะได้ลาภก้อนโต เลขเสี่ยง โชค 20-03-08, 403-832 บริษัท ส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

27

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด


ดมดอกไม้ : ถ้าฝันว่าได้ดมดอกไม้ ท�ำนายว่าจะมีอันตราย ต้องแก้ฝันบนที่นอน เลขเสี่ยงโชค 22-53, 532-606 ดาวเดือน : ฝันเห็นดาวเดือน ให้บชู าเทวดาทีต่ น้ ไม้ใหญ่ดว้ ย ลูกมะแว้ง กล้วย อ้อยและลูกมะพลับ จะได้ทรัพย์เงินทอง เลขเสี่ยง โชค 92-09-69, 290-096 ดืม่ น�ำ้ ในล�ำธาร : ฝันว่าได้ดมื่ น�ำ้ ในล�ำธารทีใ่ สเย็น จะได้ดแู ล ชุบเลี้ยงสตรีที่ชอบใจ เลขเสี่ยงโชค 25-59-10, 105-152 เด็กดูดนม : ฝันว่ามีเด็กอื่นมาดูดนมเรา ท�ำนายว่าจะได้รับ บาดเจ็บหรือป่วยไข้ ต้องไปแก้ฝันกับคนสูงอายุ หรือผู้ใหญ่ในบ้าน เลขเสี่ยงโชค 07-01-03, 205-763 เด็กทารก : ฝันเห็นเด็กทารก นอนเต็มบ้านเรือน จักได้ขา้ ทาสบริวารที่ดี เลขเสี่ยงโชค 11-13-33, 103-113 เดือนหงาย : ฝันเห็นเดือนหงาย คู่ครองจะนอกใจ เลขเสี่ยง โชค 08-09-20, 208-890 ได้เงินทอง : ฝันว่าได้เงินได้ทอง หรือเก็บเงินเก็บทองได้ เท่าไรก็ไม่หมด ท�ำนายว่าจะเดือดร้อนเรื่องการเงิน ต้องไปโปรยข้าว ลงกลางดิน เรียกไก่หรือหมูหมามากินเสียก่อน แล้วจึงเล่าความฝัน กลางแจ้ง เลขเสี่ยงโชค 04-25-85, 851-618 ได้ม้า : ฝันว่าได้ขี่ม้าตัวงาม จะได้ยศศักดิ์ที่มีเกียรติ เลขเสี่ยง โชค 01-09-19, 609-819 ได้แหวน : ฝันว่าได้แก้วแหวนเงินทอง จะได้บุตรหรือคู่ที่ ชอบใจ เลขเสี่ยงโชค 09-19-98, 862-048 ฤกษ์งาม ยามดี

28

๒๕๕๙

ฤกษ์งาม ยามดี ปีวอก 2559  

เช็คดวงดี - ร้าย ประจำปี, ตำราดูเนื้อคู่, การจัดโต๊ะหมู่บูชา, การจุดธูป, ฮวงจุ้ยต้องห้ามในการสร้างบ้าน, เวลาและทิศในการเดินทางไปหาลาภ, เลือก...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you