Page 1


กรรม ÃÙŒ·Ñ¹

ᡌ䢡ÃÃÁä´Œ·Ñ¹àÇÅÒ

áÅÐ ÍÒ¹Ôʧʏ¢Í§¡ÒÃÊÇ´¾Ãоط¸¤Ø³ â´Â...

¾ÃиÃÃÁÊԧ˺ØÃÒ¨ÒÏ (ËÅǧ¾‹Í¨ÃÑÞ €Ôµ¸ÁÚâÁ)

คำโบราณกลาววา

“รูเทา เอาไวกัน รูทัน เอาไวแก” อยากแกกรรม ตองรูเทาทันกฎแหงกรรมไว จะแกไขกรรมไดทันทวงที

รวบรวม/เรียบเรียง : ไพยนต กาสี น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการสาระ : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุสัตย บรรณาธิการศิลปะ : อนุชิต คำซองเมือง รูปเลม/จัดอารต : สุกัญญา ศรีสงคราม พิมพขอมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง ภาพประกอบ : เทิดเกียรติ ปลูกปานยอย, สมควร กองศิลา พิสูจนอักษร : มานิตย กองษา


เพียรละชั่ว ทำดีไดเมื่อใด

มีผลใหพน

กรรม

หลักธรรมของพระพุทธองค์บทหนึ่ง ซึ่งสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้มีความ ปลอดภัยในทุกๆ ด้าน มีคำเรียกขานในภาษาธรรมว่า ปธาน แปลว่า ความเพียร อันควรตั้งไว้เป็นหลักของใจ ท่านว่าไว้มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรปธาน เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดาน ด้วยการสำรวม ระวังสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดีในสิ่งที่ชอบ จนเกินไป และไม่ให้ยินร้าย คือ ไม่ทุกข์ใจในสิ่งที่ชังจนเกินควร เป็นต้น ๒. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ด้วยการลด ละ เลิกทำ พูด คิด ในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายทั้งหลาย ให้ห่างหายออกไปจากตัวจากใจให้ได้ ๓. ภาวนาปธาน เพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ ด้วยการให้ทาน รักษา ศีล และเจริญภาวนา เพื่อละความชั่วตามข้อ ๒ ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมไป ด้วย การทำความดีในข้อ ๓ เรื่อยไป ไม่เบื่อหน่ายท้อแท้ แม้ว่าความดีนั้นจะยังไม่ส่ง ผลทันที เป็นต้น ถ้าชาวพุทธทุกคนดำรงตนตามพุทธดำรัสนี้ ย่อมหลีกหนีกรรมชั่วได้อย่าง แน่นอน ดังมงคลธรรมคำสอนที่หลวงพ่อจรัญ กล่าวไว้ว่า “¤¹´Õ ¤×Í ¤¹·Õ軯ԺѵԸÃÃÁ ¤¹·Õè·Ó¤ÇÒÁ´ÕäÇŒ ¶Ö§¨Ðá¡‹¡çª×èÍÇ‹Òá¡‹´Õ ¶Ö§¨ÐµÒ¡çª×èÍÇ‹ÒµÒÂ´Õ ÃÕº·Ó¤ÇÒÁ´ÕãËŒªÕÇÔµàÊÕÂᵋÇѹ¹Õéà¶Ô´ ãËŒàËÁ×͹ÁÕ´·Õè Áѹ¼Ø¡Ã‹Í¹ä»´ŒÇÂÍÒÂØ¡ÒÃ㪌§Ò¹ ‹ÍÁ´Õ¡Ç‹Ò¼Ø¡Ã‹Í¹ä»à¾ÃÒÐʹÔÁ¡Ô¹”

ผู้รวบรวมได้นำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาทำหัวข้อใหม่ จัด ให้จบในแต่ละหน้า เสริมสารธรรมเพื่อความเข้าใจง่าย ให้ฝายศิลปกรรมวาด ภาพประกอบเพื่อมอบความรื่นเริงบันเทิงธรรม และชักนำใจของท่านให้ลงมือ ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ เพื่อก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ตัวท่านเอง. น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. น.บ. รวบรวมในนามคณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


รูทันกรรม

แก ไข

กรรมไดทันเวลา

ขอเจริญพรท่านสาธุชนคุณโยมหญิงโยมชายทั้งหลาย วันนี้ ถือว่าเป็นวันมิง่ ขวัญมงคลต่อท่านผูม้ ใี จเป็นบุญกุศล ทีเ่ รามา รวมกันวันนี้ ก็เพื่อจะบำเพ็ญกุศลแก่ชีวิต ระลึกเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมา เพราะวันเวลามันผ่านไปเร็วมาก ไม่จำต้องกล่าวเฉพาะวันเวลามันเร็ว ชีวิตก็ผ่านไปเร็ว มันรวดเร็วเหลือเกิน จนบางครั้งจิตใจของเราก็สับสน มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกในจิต มีทั้งเรื่องดีและร้ายมาสุมใจ นี่เป็นเพราะอะไร ? เพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องวิธีการของชีวิต ชีวิตมันจึงผิดพลาดทุกเวลา ผิดพลาดเพราะควบคุมจิตของตนไว้ไม่ได้ ด้วยเหตุที่จิตมันเหมือนกระแสไฟฟา เร็วยิ่งกว่าเครื่องบิน เราจึงต้องคิด อ่านอารมณ์อยู่ตลอดรายการ หากไม่ฝกกรรมฐานคิดอ่านอารมณ์ไว้ ก็ไม่อาจดำรงตนเป็นคนดีของครอบครัว ของสังคมได้ แล้วทำอย่างไรจะ แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ให้ผิดพลาดนั้น ทั้งชาววัด ชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน


สรางสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง เปนแรงพลังเพิ่ม ราคาคน

คุณค่า

ท่านทั้งหลาย คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ดีทุกกระเบียดนิ้ว แต่คนเราไม่ดี เพราะไม่ปฏิบตั ติ ามคำสอนของพระองค์ สร้างแต่ปญั หาแก่ ครอบครัว แก่สังคม สังคมจึงอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้ คน เราจะไปรอดปลอดภัย ทำอะไรถูกที่ถูกทาง คนต้องปฏิบัติธรรม สมัยนี้ คนเรียนสูงกันถึงปริญญาเอก โลกก็เจริญก้าวหน้าไปไกล แต่จิตใจคนตามโลกไม่ทัน จิตใจล้าหลัง จึงสร้างปญหาที่เลวทราม ในครอบครัว ในสังคม และยังพูดกันว่าเศรษฐกิจตกต่ำ ¹Õè©Ñ¹â¡§à¢Ò ÁÒ·Ñ駹Ñé¹ ä´ŒÅÒÀÂÈ áµ‹äÁ‹ãª‹ä´Œ¤ÇÒÁ´Õ ¹Ðà¾×è͹

ÍÒµÁÒ¤Ô´Ç‹Ò ÃÒ¤Ò¤¹¡çµ¡µèÓ ¤¹ËÁ´ÃÒ¤ÒáÅŒÇ ÁÒª‹Ç¡ѹ·ÓÃÒ¤Ò ¢Í§¤¹ãËŒÊ٧˹‹ÍÂä´ŒäËÁ ãËŒµÑÇàͧÁդسÀÒ¾´Õ Í‹ÒãËŒäÃŒ¤Ø³ÀÒ¾ Í‹ÒãËŒ¢Ò´ÈÕŸÃÃÁ

ท่านทั้งหลายมีความคิดประการใด ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ โปรดช่วยกันอย่างจริงจัง โดยช่วยกันทำสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง สถาบันที่สำคัญของสังคมมี ๓ คือ ๑. บ้าน ๒. วัด ๓. โรงเรียน 4

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


แก ไข

บานจุดเริ่มตนสำคัญการ

ปญหาสังคม

สถาบั น ครอบครั ว หรื อ บ้าน เป็นสถาบันสำคัญที่จะต้อง แก้ ไ ขตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น พ่ อ แม่ ต้ อ ง รักลูก คิดปลูกฝง คิดตัง้ ต้นให้ลกู ได้ มี ก ารศึ ก ษาให้ ไ ด้ ดี มี ปั ญ ญา เป็นคนดีมีวิชา สร้างให้ลูกเป็น คนดีให้ได้ พ่อแม่ต้องรู้จักแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะคนเป็นแม่ซงึ่ เป็นภรรยา แม้สามีเจ้าชู้ เล่นการพนัน ไม่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ลูก แต่แม่ทำดี ให้ลกู ดู แผ่เมตตาให้สามี ลูกจะดีทกุ คน ถ้าแม่ดคี นหนึง่ รับรองไปรอด ดังคำที่ว่า กันอยู่ที่แม่ แก้อยู่ที่พ่อ ก่ออยู่ที่ลูก ปลูกอยู่ที่ครู ความรู้อยู่ ที่ศิษย์ จะได้เป็นมิตรกัน หากพ่อแม่ไม่ดที งั้ คู่ ลูกจะก่อเรือ่ งให้พอ่ แม่เดือดร้อน จะไม่เชือ่ ฟัง พ่อแม่ แต่ถา้ พ่อแม่ดี ลูกจะก่อวิชาให้พอ่ แม่ ลูกจะเรียนเก่ง เร่งก้าวหน้า ไม่เถียงพ่อแม่ ถ้าสวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ อโหสิกรรม ก่อนแผ่เมตตา ครอบครัวนั้นไปรอด โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ ต้องเป็น แม่แบบ แม่แผน แม่แปลนของลูกให้ได้ สามีจะดีชวั่ ไม่เป็นไร เพราะถ้า สามีดแี ต่ภรรยาไม่ดี รับรองลูกดีไม่ได้ เพราะลูกผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อ แบบแผนที่จะให้กับลูกจากแม่ก็มีมากกว่าพ่อ

ó+õ 䴌෋ÒäËËàÍ‹Â

àÍÒ¹ÔéÇ¢Öé¹ÁҹѺ ´ÙÊÔÅÙ¡

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

5


วัดแหลงเพาะบม

ฝก

หัดขัดเกลาอัธยาศัย

สถาบันวัด เป็นอย่างไร ? สมัยก่อนจะมีครอบครัว สามีจะมีภรรยา ต้องไปบวช ไปหาวิชาก่อน ถ้าไม่มีความรู้คู่คุณธรรมมาก่อน เขาจะ ไม่ยกลูกสาวให้ ¹ÁÑÊ¡Òà ¤ÃѺ/¤‹Ð

àÁ×èÍÌ͡Njһ‚¹ÕèäÁ‹ÁÕâçàÃÕ¹ µŒÍ§ä»àÃÕ¹ã¹ÇÑ´ ÇÑ´¨Ö§à»š¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ໚¹ÍØ·ÂÒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

มีทั้งเรียนวิชาการปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ตลอด จนกระทั่งตำรับตำราพิชัยสงคราม ดนตรี ดีดสี ตีเปา ทุกอย่างล้วนออก จากวัด ผิดกับปัจจุบันนี้ มีแต่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหู ทำไมถึงเรียก ผ้าเหลืองน้อยห้อยหู แต่ก่อนบวชอย่างน้อยต้อง ๑ พรรษา ศึกษาพระธรรมวินัย ศิลปวิทยาวิชาชีพในวัด ได้วิชาความรู้ แล้วลาเพศไปสร้างครอบครัวครองรักครองเรือน สร้างความดี เดี๋ยวนี้ บวช ๗ วัน ๑๕ วัน ไม่ได้ธรรมะเลย ก็ไปสร้างครอบครัว นี่แหละ ผ้าเหลืองน้อยห้อยหู สึกไปปกครองตนก็ไม่ได้ แก้ปัญหาชีวิตก็ไม่ได้ คนบวชไม่ถึงเดือนวัดอัมพวันไม่รับ ไม่ใช่บวชกล้วย บวชฟักทอง แต่ เ ป็ น พวกบวชลั บ บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนี ส งสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน บวชหนีอกหัก บวชหลักลอย บวชคอยงาน บวชสังขารเสื่อม บวชเพราะเมียไล่ไปบวช แต่มันต้องบวช ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ถึงจะได้มรรคได้ผล 6

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


โรงเรียนนำผูเรียนเขา

วัด

ขจัดปญหาได

สถาบั น โรงเรี ย น ปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น มากมายในโรงเรี ย น ผู้สร้างปัญหา ก็มีทั้งครูและนักเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ปัญหาการลงโทษรุนแรง โรงเรียนสามารถทำให้เด็กดีก็ได้ ทำให้เด็ก ไม่ดีก็ได้ เกิดกันตามอัธยาศัย วัดกับโรงเรียนจึงควรร่วมมือกัน เมื่อคืนนี้โรงเรียนที่ชัยนาทมาขอเข้ารับอบรม อาตมาก็ช่วยตลอด ให้ทนุ การศึกษา กองทัพบกไปปฏิบตั ธิ รรมเงินไม่มี อาตมาออกให้ ไปตั้ง ศูนย์เวฬุวันที่จังหวัดขอนแก่น ตำรวจกองบัญชาการภาค ๔ ก็ขอไป ปฏิบัติ เป็นนักเรียนตำรวจไปปฏิบัติธรรม ๑,๒๐๐ คน เห็นไหมว่า วัดได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือการปฏิบัติธรรมของประชาชน ʶҺѹâçàÃÕ¹ËÅÒÂáË‹§ ¹Ó¹Ñ¡àÃÕ¹ࢌÒÇÑ´»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ½ƒ¡ãËŒÊÇ´Á¹µÊÁÒ¸Ô »ÃÒ¡¯¼Å·ÓãËŒ¡ÒÃàÃÕ¹´Õ¢Öé¹ ¤ÇÒÁ»Ãоĵԡç´Õ¢Öé¹ ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑސٵ‹Í¾‹ÍáÁ‹

ถ้าทุกโรงเรียนให้ความสนใจ ในการนำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรม คงจะช่วยลดปญหานักเรียนเกเรได้มากทีเดียว ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่า สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน มีความสำคัญในอันที่จะสร้างให้ เยาวชนเป็นคนดีในสังคมได้ โดยมีสถาบันวัดให้ความสนับสนุน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

7


ตนไม ระวังเพลี้ยอยาใหกินใบ จิตใจตอง อยาใหความชั่วเกาะกิน

ระวัง

ท่านทั้งหลาย ต้นหมากรากไม้ ต้องรดน้ำที่รากถึงจะได้ผลที่ยอด คนเรายุคใหม่สมัยนี้ ไม่รู้เหตุการณ์ของชีวิต เลยไปรดน้ำที่ยอดต้นไม้ หวังจะให้มันออกผลไวๆ ก็คงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้น ความดีทำได้ยาก ต้องรดน้ำที่ราก คือ จิตใจ ใส่ปุยบำรุงรากไว้ รากฐานชีวิตจะมั่นคง เพราะถ้าจิตใจเราดี สิ่งทั้งหลายดีหมด การเจริญกรรมฐาน เป็นการปลูกจิตให้เกิดสติปัญญา เกิดบุญกุศล เป็นผลงานของชีวิต ดังที่บอกเราใส่ปุยที่รากต้นไม้มันงอกงามแล้วก็จะ ผลิดอกออกผลให้ แต่ใช่ว่าจะหมดหน้าที่เพียงเท่านั้น ยังมีหน้าที่ต้อง คอยระวังต่อไป เช่น มะม่วงออกช่อ ต้องคอยระวังอย่าให้เพลี้ยกิน ถ้าเพลี้ยกินมันออกลูกไม่ได้ à͍Ð..! ¶ŒÒ໚¹àÃ×èͧ¢Í§¨Ôµã¨ à¾ÅÕÂé ã¹·Õ¹è Õé ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁªÑÇè µŒÍ§ÃÐÇѧÍÂÙ‹àÊÁÍ µŒ¹äÁŒ ¤×Í ¨Ôµã¨ ¢Í§àÃÒ¶Ö§¨Ð»ÅÍ´ÀÑ ¶Ö§¨ÐÁռŴÕá¡‹ªÇÕ µÔ ¢Í§àÃÒàͧ

·ÓºØÞáÅŒÇ Çѹ¹Õé¨Ö§äÁ‹ÁÕà¾ÅÕé ¡Ô¹ã¨

µÓÃǨ¨ÐÃÙŒÃÖà»Å‹Ò Ç‹ÒàÃÒÁÕÂÒºŒÒ

ฉะนั้น มีโอกาสเช่นวันพระ ควรจะได้พากันเข้าวัดฟงธรรมบ้าง เจริญกรรมฐานบ้าง อย่างน้อยก็เป็นการประกันจิตของเราว่า ในรอบ ๗ วันนี้ ได้มีโอกาสทำให้จิตใจดีขึ้นสักวันหนึ่ง 8

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


ดี-ชั่ว อยูที่ตัว

ทำ

สูง-ต่ำ อยูที่ทำตัว

ขอเจริญพรว่า ดี-ชั่วประการใด มิใช่คนอื่นทำให้ แต่เราทำของเรา เอง เราทำตัวเอง บาปก็อยู่ที่ตัวเอง คนอื่นเขาไม่รู้เรื่อง ไปโกรธว่า คน โน้นเขาด่า คนนี้เขาด่า กลับไปนี่กูจะเล่นงานมึง แต่ตนเองเล่นงาน ตนเองไปแล้วโดยไม่รตู้ วั นี.่ .! อ่านตัวไม่ออก บอกตัวไม่ได้ ใช้ตวั ไม่เป็น เพราะฉะนั้น การกระทำของชีวิตนี้จึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของ กฎแห่งกรรมเกิดขึ้นแก่ตัวเรา ถ้าเราแผ่เมตตา ศัตรูก็เป็นมิตรเราได้ ¤¹·Õè໚¹¤Ù‹¡Ã³Õ ·Õèà¡ÅÕ´àÃÒ ÍÔ¨©ÒàÃÒ ¼Ù¡¾ÂÒºÒ·àÃÒ àÃÒ¡çÊÒÁÒöἋàÁµµÒ ãËŒà¢Ò໚¹ÁԵáѺàÃÒ à¢Ò¨Ðä´Œª‹ÇÂàÃÒ·Ó§Ò¹µ‹Íä»

¨§à»š¹ÊØ¢ ໚¹ÊØ¢à¶Ô´

รำวงก็ตอ้ งมีกองเชียร์ มีฉงิ่ มีฉาบมีกรับมีกลองด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าเรา ไม่มีกองเชียร์ขาดพวกพ้องพี่น้องแล้ว ไหนเลยเราจะทำงานอะไรได้เล่า ขอฝากไว้ว่า กฎแห่งกรรมเกิดด้วยการกระทำของเราเอง ไม่ใช่คน อื่นทำให้แน่นอน ได้แก่ตัวอาตมาหลายเรื่องเลย ดูสิฟาผ่าที่กุฏิเลย คน อยู่ในกุฏิก็เยอะ สายสีเขียวเข้ามา สายแดงเข้ามา ชนกันเปรี้ยงเลย จีวร ไหม้หมดทั้งตัว ต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่ ๖ เดือน หูตึงไป ๖ เดือน ใคร พูดไม่ค่อยได้ยิน ต้องทรมานเพราะสาบานกับยายไว้ ไม่น่าจะเป็นไปมัน ก็เป็นได้ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

9


ไมสู ไมหนี

สราง

ความดีเขาไปแกปญหา

วิธีแก้ปญหาที่อาตมาพูดให้ฟง คือ แก้ปญหาให้ตัวเอง ไม่ใช่ คนอื่นมาแก้ปญหาให้ คนอื่นเขาจะมาแก้ปัญหาเราได้อย่างไร และ คนเป็นร้อยเป็นพันนีป่ ญั หามันคนละเรือ่ งทัง้ นัน้ ลองไปถามดูสวิ า่ มีปญั หา เรื่องอะไร เรื่องผัวบ้าง เรื่องเมียบ้าง เรื่องลูกบ้าง สารพัดเรื่อง เวรกรรมของคนไม่เหมือนกัน ทำมาไม่เหมือนกัน อย่าไปว่ากัน อย่ า ไปใส่ ร้ า ยป า ยสี ซึ่ ง กั น และกั น ไม่ สู้ ไม่ ห นี สร้ า งความดี เ ข้ า ไว้ ใครจะว่ า อย่ า งไรก็ ชั่ ง สร้ า งความดี เ ข้ า ไว้ ใ ห้ ไ ด้ เท่ า นี้ ก็ ห มดเรื่ อ ง หนักเข้าเวรกรรมก็หมดไปเอง เชื่ออาตมาเถอะ ถ้าไม่สร้างเวรสร้างกรรม ทำอะไรก็ไม่ต้องกลัว เช่น เราไม่เคยฆ่าใครก็ไม่ต้องกลัว เขาก็ไม่ฆ่าเรานะ ถ้าเราไม่ฆ่าเขา เขาก็ไม่ฆ่าเราแน่นอน อย่างนี้เป็นต้น ขอฝากไว้ในโอกาสนี้ เราเมตตาต่อกันไว้เถิด ดีกว่าที่เราจะมีความ อิจฉาริษยากัน ถ้าเราผูกใจเจ็บต่อกัน จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา คือ ñ. ໚¹ÊÒà˵طÓãˌᵡᡤÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ò. ໚¹ÍØ»ÊÃä㹡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹·Õè´Õ ó. ¢Ò´¢ÇÑÞáÅСÓÅѧ㨵‹Í¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ô. ÊÌҧÈѵÃÙãËŒ¡ÑºµÑÇàͧ õ. äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ãԧ㨡Ѻã¤ÃàÅÂ

เพราะฉะนั้น ไม่ควรจะผูกใจเจ็บ ไม่ควรอิจฉาริษยาใคร ใครจะ ร้ายกับเราก็ช่างเขานะ เขาร้ายมา อย่าร้ายตอบ เท่านี้พอแล้ว 10

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


หลักการ

ทำ

ความดี

อาตมาขอพูดอีกข้อหนึง่ ว่า ทีจ่ ริง สังคมไทยมีระเบียบแบบแผน มีวฒั นÃͧ෌ÒàÅÍÐ ธรรมดี แต่เราไม่ค่อยให้ความสนใจ ¼Áàªç´ãËŒ¹Ð¤ÃѺ ในวัฒนธรรมที่ดีกัน เช่น การเคารพ ผู้ใหญ่ ถ้าเราขาดความเคารพผู้ใหญ่ ขาดความเคารพพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ไม่เคารพท่านผู้มีพระคุณ บ้านนั้นจะ ไม่มีระเบียบวินัย ลูกหลานก็จะขาดวัฒนธรรมที่ดีไปด้วย ลูกหลานก็จะ ขาดจากความดี ถ้าต้องการให้ตัวเองมีความดี ต้องมีกิจกรรม ๔ อย่างนี้ คือ ñ. µŒÍ§áÊǧËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ สุนทรภู่กล่าวในเพลงยาวถวายโอวาทว่า อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก แม้นถอยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนา เขาหน่ายหนี มิได้อยู่คู่ชีวา แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ นี่จึงต้องหาความรู้ไว้ก่อน ò. µŒÍ§ÅФÇÒÁªÑèÇ จะสร้างบุญ ต้องละบาปให้ได้ ต้องละเลิก อบายมุขให้หมด ó. µŒÍ§¾Ñ²¹Òµ¹àͧ อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตวั เป็น จะได้เห็น ตัวตาย จะได้คลายทิฐิ จะได้ดำริชอบ จะได้ประกอบกุศล ได้ผลอนันต์ เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนั้น ต้องพัฒนาตนให้เต็มความสามารถ ô. ·Óãˌᨌ§¶Ö§ã¨ ทำอะไรให้มเี หตุผล ถ้าทำไม่แจ้งถึงใจจะได้แต่ เปลือก ทำอะไรให้ถึงจิตใจ ให้มันผูกพันถึงจิตใจด้วยคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ ทำได้อย่าง นี้ รับรองท่านมีบุญวาสนาต่อไปในอนาคต นี่หลักการทำดีให้ชีวิต ที่ทุกท่านควรกำหนดจดจำนำไปปฏิบัติ µÑé§ã¨·Óä» ÊÑ¡Çѹ ¤ÇÒÁ´Õ¡ç»ÃÒ¡¯

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

11


จิตไมสงบ

ทำ

ให ไมพบทางทำดี

บางคนอยากจะทำดี แต่จิตไม่สงบ เหตุที่คนจิตไม่สงบ เพราะ... ñ. ÁÕäÁ‹¾Í ต้องตะเกียกตะกายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ แต่ ทำงานไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีวิชาการ เป็นแบบนี้ก็แย่ ò. Ç‹Ò§ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ถ้ารักลูกอย่าให้ว่าง อย่าให้ห่างผู้ใหญ่ ต้องหา งานให้ลูกทำ หากีฬาให้ลูกเล่น รัฐควรสร้างลานกีฬาไว้หลายๆ แห่งทั่ว ประเทศ ให้เด็กมาเพลิดเพลินทางกีฬา ได้ออกกำลังกาย ก็จะทำให้มี สุขภาพอนามัยดีด้วย ·Ò§ÇÑ´¡ç¹‹Ò¨ÐÁÕÅÒ¹»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ËÃ×ÍàÃÕ¡NjÒÅҹ㨠ãËŒà´ç¡ä´Œà¢ŒÒÇÑ´ ä´Œã¡ÅŒªÔ´¾ÃÐʧ¦ ·‹Ò¹¨Ðä´Œª‹ÇªÕéá¹Ç·Ò§ ãËŒ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ »¯ÔºÑµÔªÍº

บริเวณลานวัดก็ควรดูแลให้ดูสะอาด ร่มรื่น จะได้มีความสุขสงบ ปลอดโปร่งใจ จะได้คิดแต่สิ่งดีๆ ó. ¶Ù¡àºÕ´àºÕ¹¨Ôµã¨ ถ้าท่านถูกเบียดเบียนจิตใจ ท่านจะไม่มี ความสงบเลย สมาธิจะไม่เกิด ถ้าไม่ฝกไว้ก่อน ô. ÍÇÑ Â ÇÐäÁ‹ µÑé § ÍÂÙ‹ ã ¹¤ÇÒÁ»¡µÔ ธาตุ ทั้ ง ๔ ขาดไป ขาดไป ธาตุใดธาตุหนึง่ ท่านจะไม่มคี วามสงบสุข เข้าสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีต่ อ้ งการไม่ได้ 12

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


õ. âäÀÑÂ䢌à¨çºàºÕ´àºÕ¹ ๓ วันดี ๔ วันไข้ จิตจะไม่สงบ ดังนั้น

คนไม่มีโรคจึงเป็นคนที่โชคดีที่สุด

ö. ¶Ù¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´Ö§ä»ã¹·Ò§ªÑèÇ พาไปมัวเมาในอบายมุข สถาบัน

ครอบครัวก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเด็ก ถ้าสิ่งแวดล้อมดึงไปทางชั่วก็เอาตัว ไม่รอด ÷. ¤Ãͺ¤ÃÑÇËÒ¤ÇÒÁÊØ¢äÁ‹ä´Œ สามีภรรยาไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน หาความสงบไม่ได้ ถ้ามีหลักธรรมการครองเรือน สามีเป็นผู้ปกครอง ภรรยาเป็ น แม่ บ้ า นการเรื อ น เป็ น แม่ แ บบแม่ แ ผน สร้ า งความดี ใ น ครอบครัว จะมีแต่ความสุข ø. ã¨ÁÑÇàÁÒͺÒÂÁØ¢ คนที่มัวเมาอบายมุข จะไม่มีความสงบ จะ แก้ไขได้ต่อเมื่อผู้นั้นเชื่อ และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ แ หละเหตุ ที่ ท ำให้ จิ ต ไม่ ส งบ โปรดกำหนดจำไป ÁÑǹÑè§ÍÂÙ‹·ÓäÁ ä»à·ÕèÂǡѺàÃÒ´Õ¡Ç‹Ò ตีกรอบคิดด้วยว่าจริงหรือไม่ äÁ‹Å‹Ð เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ว้ บ้ า ง àÃÒ¡ÓÅѧ¨ÐÊÌҧ¨ÔµãÊ à¾×èÍ¢ÂÒ»˜ÞÞÒ เรียกว่า วิทยานิพนธ์ชีวิต ถ้า มีเหตุเหล่านี้ ชีวิตจะไม่มีแบบ แปลนแผนผั ง ชี วิ ต จะไม่ ตั้ ง ด้ ว ยดี ความดี ก็ จ ะไม่ ไ ด้ โปรดจำไว้ว่า ถ้าจิตไม่สงบนิ่ง แล้ ว ท่ า นจะแก้ ป ญ หาชี วิ ต ไม่ได้ ท่านจะไม่รู้จุดมุ่งหมาย ของชีวิต สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

13


ผลงาน

ชีวิต

เปนลิขิตกฎแหงกรรม

ชีวติ คืออะไรกันแน่ ? เราไม่ทราบเลย เราเกิดมาในภพนีเ้ ลือกเกิดไม่ ได้ ถ้าเลือกเกิดได้ คงไม่มาอยูบ่ า้ นนอก ต้องไปเกิดในปราสาทราชวัง ใน บ้านมหาเศรษฐี ในบ้านคนที่มีปัญญา นี่มันก็เลือกไม่ได้ มนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ้ น หนึ่ ง คน สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง หนึ่ ง ล้ า นตั ว สัตว์เดรัจฉาน หมายความว่า ไม่ใช่มนุษย์ ทำไมถึงเรียกว่าเดรัจฉาน ก็เพราะว่ามันไม่มีปัญญา เราจึงเรียกเดรัจฉาน แต่เรากลับไปเข้าใจผิด คำว่า เดรัจฉาน หมายถึง หมูหรือหมา ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ เดรัจฉาน แปลว่า ขวาง, เดรัจฉาน แปลว่า ไม่มีปญญา, เดรัจฉาน แปลว่า ไม่มี สติสัมปชัญญะ๑ เหมือนมนุษย์ ªÒµÔ˹ŒÒ¢ÍãËŒ à¡Ô´ÁÒàËÁ×͹©Ñ¹¹Ð

ᵋÁ¹ØɏÁÕʵÔÍÂÙ‹áÅŒÇ ÁÕÊÑÁ»ªÑÞÞÐÍÂÙ‹áÅŒÇñ ᵋ¡çäÁ‹ÊÒÁÒö¹ÓÁÒ㪌 ãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹ 㹡Ԩ»ÃШÓÇѹ¢Í§µ¹ä´Œ

Çѹæ äÁ‹·ÓÍÐäà ¹Õè¹ÐªÕÇÔµ»ÃÐàÊÃÔ° ¢Í§¹ÒÂ

มนุษย์ จึงได้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปในกฎแห่งกรรม จากการ กระทำของตน กฎแห่งกรรม เป็นผลงานชีวิตอย่างถูกต้องที่สุด

๑ สติ ความระลึ ก ได คือ การนึกขึ้นไดก่อนทำ พูด คิ ด เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด ความผิ ด พลาด สัมปชัญญะ ความรูตัว คือ รูสึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะกำลังทำ พูด คิด ว่าผิดหรือถูก อย่างไร เสริมธรรมโดย... ไพยนต์ กาสี คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ฯ

14

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


เกิดเปนมนุษยยุคนี้ ¢ÍµÑé§ã¨·Ó´Õ ¶ÇÒÂ໚¹ ¾Ø·¸ºÙªÒ

มี

โชคดีสองชั้น à¡Ô´ªÒµÔã´ ¢ÍãËŒ¾º ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò ·Ø¡ªÒµÔ´ŒÇÂà·ÍÞ

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก นี่แหละท่านทั้งหลายเอย เราเกิดมา เป็นมนุษย์นับว่าโชคดีแล้ว และโชคดีถึงสองชั้น ⪤´Õ ªÑé ¹ ·Õè Ë ¹Öè § ได้ แ ก่ เกิ ด มามี รู ป ร่ า งหน้ า ตาสวยงาม เป็ น สุภาพบุรษุ เป็นสุภาพสตรี มีดอี ยูใ่ นตัว นอกจากนัน้ ยังมีอาการ ๓๒ ครบ ตา ไม่บอด หูกไ็ ม่หนวก ไม่งอ่ ยเปลีย้ เสียขาแต่ประการใด ท่านทัง้ หลายคิด แล้วก็ควรคิดต่อไปว่า ออ..! เรานี่มาเกิดเพราะบุญกุศลแท้ๆ เราเกิดมา อย่างนี้ เรามีอาการครบอย่างนี้ มาด้วยบุญและมีคุณสมบัติมา ⪤´ÕªÑé¹·ÕèÊͧ คือ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พี่น้องทั้งหลาย เกิ ด มาทั้ ง ที มี โ อกาสพบพระพุ ท ธศาสนาแล้ ว อย่ า ให้ เ สี ย ชาติ เ กิ ด เรามาบวชกั น เถิ ด ไม่ ใ ช่ ม าบวชเป็ น พระ เป็ น ชี อ ยู่ ที่ วั ด อย่ า งเดี ย ว แต่บวชกาย บวชวาจา บวชใจ เข้าในวัตถุธรรม เพราะคำว่า บวช แปลว่า การเว้น ถ้าท่านบวชอยู่ที่บ้าน ก็เว้นการทำ พูด คิด ในทาง ชั่วร้าย ทำได้แค่นี้ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

15


จะไดสิ่งที่ตองการก็ดวย

ทำ

กรรมดี

ดังที่กล่าวแล้วว่า บางคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ แต่บางคนไม่มคี วามเข้าใจอย่างนีเ้ ลย ขอเจริญพรอย่างนัน้ บางคนก็เกิดเป็น มนุษย์เสียเปล่าไม่เข้าท่า แต่ทำความเป็นมนุษย์ให้ผิดแผกแตกกันไป นี่แหละพี่น้องทั้งหลาย คนเราเกิดมาเหมือนกัน มีหู มีตา มีปาก มีฟน อาการครบ ๓๒ ด้วยกันทั้งนั้น จะผิดแผกแตกต่างกันไปก็เป็น หญิงชายแยกไป แยกออกไปอีก ด้วยกฎแห่งกรรม คือ การกระทำ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาแต่ครั้งอดีตชาติ บุญกุศลก็ดลบันดาลให้ เกิดมาตามฐานะของบุญวาสนา อาตมาขอกล่าวต่อไปว่า ᢋ§àÃ×Íᢋ§á¾ Áѹ¾Í¨Ðᢋ§¡Ñ¹ä´Œ ¶ŒÒÁÕ¡ÓÅѧ¡ç¾Í¨Ð¨éÓàÍÒª¹Ðä´Œ ÂÔ觫ŒÍÁ¡çÂÔ觪¹Ð

ÊÑ¡Çѹ ©Ñ¹¨Ð˹ŒÒµÒ´Õ Ẻà¢Ò

¤§ÂÒ¡¹Ð¾Õè ·Ó¤ÇÒÁ´Õ §‹ÒÂ¡Ç‹Ò ÁÑ駤ÃѺ

แต่จะไปแข่งบุญแข่งวาสนา นั้น มันแสนจะยากมาก มีความ ลำบากในชีวิตเหลือเกิน จะแข่งกับ เขาได้อย่างไร ? บางคนไม่มีบารมี มาแต่ชาติก่อน วาสนาก็ไม่เกิด คนเราจะต้องมีบารมีของตนก่อน และ การจะมีบุญญาบารมีนั้น ก็อยู่ที่กฎแห่งกรรม คือ การกระทำของแต่ละ ท่านของแต่ละชีวิต 16

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


บุญนำพา วาสนานำสง

ให

ชีวิตแตกตางกัน

ท่ า นทั้ ง หลายเคยสั ง เกต ¤Ô´áºº¹Õé บ้างไหม ? เช่น บางคนไปทำสวน ¶Ö§äÁ‹à¨ÃÔÞ Òª‹Çº͡¢ŒÒ·Õ ¡Ñºà¢Ò ไร่นา แค่จมิ้ ๆ จ้ำๆ ปักมันส่งเดช ¿‡·Ó´Õ ä´Œ´ÕÁÕ·Õèä˹ ไป แหม..! มันงอกงาม ออกลูกงาม เหลือเกิน บางคนพยายามรดน้ำ พรวนดิน แต่ทำยังไงต้นไม้มนั ก็ยงั งอกแล้วก็หงิก ไม่ออกผลให้เลย บางคนก็พดู ว่า แหม..! มือดีนะ ปลูกกล้วยหวีงามมาก มือดีจริงๆ บางคนไปทำอย่างเขาบ้าง กล้วยก็ไม่งาม มันแกนหมดเลย มันลีบหมด เห็นไหมนี่เพราะบุญวาสนาคนไม่เหมือนกัน บางคนทำส่งเดชนะ ปักส่ง เดชเลย หว่านข้าว แหม..! ข้าวงามจริง และไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงมากิน แต่ประการใด ข้าวก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่เห็นไหม บางทีทำนาผืนเดียวกัน แบ่งทำคนละครึ่ง น้ำท่าก็ดีเหมือนกัน แต่นาของเราไม่ได้ผล นาของเขา ข้าวเขาทำไมจึงได้ผล ข้าวเขาก็ดี งามเต็มเม็ดเต็มหน่วย เม็ดตึงดี ข้าวของเราเม็ดลีบหมด เห็นไหมนี่ เพราะ บุญวาสนามันต่างกัน มันไม่เหมือนกัน กฎแห่งกรรมบอกไว้ชัด แต่เราก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยคิดมาก่อน ว่าครั้งอดีตชาติเป็นประการใด เราก็ไม่ทราบขอไปทีเท่านั้น ไฉนเลยบุญ กุศลจะนำ กรรมจะแต่งให้ดีได้ เพราะบุญไม่มีจะนำ กรรมก็แต่งให้ดี ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคนเราก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหมดสิ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

17


กรรม เปนสิ่งกำหนดชะตา เรามานั่งเจริญกรรมฐาน เช่น กายานุปสสนา มีสติรู้ว่า กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะ นอน เหลียวซ้าย เหลียวขวา จะคู้ จะเหยียด มีสติกำหนด ตลอด อย่ า งนี้ เ รี ย กว่ า มี ตั ว กำหนดชะตากรรม ขีดชะตา กรรมของเราได้เลย

µÒÂáÅŒÇ ! ¨Ð·Ó䧴դР¾‹ÍËÁÍ

กรรม

ชีวิต ´Ù·‹ÒÇ‹Ò¨ÐÁÕ à¤ÃÒÐˏ˹ѡ

พรหมลิขิตมันขีดตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นมาลิขิตให้ การกระทำของเรา เองเท่านั้นกำชะตากรรมไว้ บางท่านไม่เอา บอกให้กำหนด ไม่เอา ท่าน จะไม่ ไ ด้ อ ะไร น่ า เสี ย ใจ น่ า เสี ย ดายเวลาของท่ า นที่ ห มดไปแล้ ว เรียกคืนมาไม่ได้ และก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย อาตมาบอกให้กำหนด ก็ไม่กำหนด เสียใจกำหนด ดีใจกำหนด ที่ลิ้นป บางคนก็ไม่รู้ลิ้นปอยู่ตรงไหน ไปกำหนดที่สะดือบ้าง กำหนดเอา ตรงโน้นบ้าง ตรงนี้บ้าง นี่เพราะเวลาพูดไม่ฟัง เวลาเทศน์ก็ไม่ฟัง เวลา บรรยายก็ไม่ฟัง เอาแต่ก็นั่งหลับตามันจะไปรู้เรื่องอะไร จะได้ประโยชน์ จะได้ปัญญาอย่างไร เวลาฟัง ฟังให้มันจริง ตั้งใจฟัง จดหัวข้อเอาไว้ แล้วปฏิบัติทันที อย่ า รี ร อ มั น ก็ เ กิ ด ปั ญ ญาในการฟั ง ถึ ง จะมี ป ระโยชน์ กั บ ท่ า นมาก ไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจทำมันจะไม่มีประโยชน์กับท่านเลย 18

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


กรรมของ

ผู

ทำลายพระพุทธศาสนา

เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ ทำให้นึกถึงผู้ร้ายทำลายพระพุทธรูปที่ระบาด อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเศร้าใจและสงสาร ที่เศร้าใจก็เพราะคำนึงว่า ทำไมหนอ..! คนเหล่านี้หมดทางหากินแล้วหรือ ? จึงมานิยมสิ่งที่เป็น บาปกรรมอย่างร้ายแรง ทั้งที่เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสนา มีผู้นับถือมากเป็นอันดับหนึ่ง เจริญรุ่งเรืองกว่าทุกประเทศที่เขานับถือ ศาสนาพุทธด้วยกัน แต่เหตุใดโจรทำลายพระพุทธรูปจึงมีมากเช่นนี้ โจรคนไหนลักพระศิลาของเราไปจากสุโขทัย เอาไปขายให้ฝรั่ง อาตมาวางแผน ๓ ป ได้คืนมาแล้วพระศิลานี่แหละ อย่าหากินแบบนี้เลย อาตมาเศร้าใจมาก จึงแผ่เมตตาถึงเทพเจ้าทัง้ หลายให้เอาพระศิลาคืนมา บริษัท C.P. ช่วยห้าล้าน เอาไปไถ่คืนมา ท่านสาธุชนทัง้ หลาย ไม่ควรทำเลย มันเป็นบาปกรรมหนัก ส่ ว นที่ น่ า สงสารก็ คื อ นอกจากน่ า สงสารเจ้ า ของและผู้ ดู แ ลรั ก ษาที่ ต้ อ งทน เศร้าเสียใจเพราะสูญเสียสิ่งที่มีค่าสูงสุดไป แล้ว ยังน่าสงสารผู้ร้ายเหล่านั้นที่จะถูกกรรม ตามสนอง ขอแจ้งข่าวว่า คนที่ลักพระศิลา ไปนั้นตายหมดแล้ว รถคว่ำตายหมด ให้ได้ รับทุกขเวทนาแสนสาหัส เพราะมีอุทาหรณ์ ประจักษ์มาแล้วมากมาย ผู้ซื้อจากผู้ร้ายก็ เข้าข่ายรับซื้อของโจร ต้องรับเคราะห์กรรม เช่นกันเพราะเป็นอาชีพที่ไม่สุจริต ภาพหลวงพอศิลา จากวัดทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

19


ถารูความหมายของ

กรรม

ท่านทั้งหลายเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมคนถึงก่อกรรมทำเข็ญกันอยู่ ก็ เ พราะไม่ มี ค วามเข้ า ใจความหมายของกรรมอย่ า งถู ก ต้ อ ง คำว่ า กฎแห่งกรรม แปลว่าอะไร ? ไม่ต้องไปแปลให้มันดูยากอาตมาแปลให้ เห็นง่ายๆ ว่า กฎ แปลว่า ดัน และผลัก คือ กดลงไป และดันขึ้นมา กรรม แปลว่า การกระทำ ซึ่งแต่ละราย แต่ละรูปทำมาไม่เหมือนกัน ทำดี ก็ดนั ไปทางดี ทำชัว่ ก็ดนั ไปทางชัว่ กฎ ตัวนีค้ อื กฎแห่งธรรมชาติ ถ้าเรามีคุณธรรมได้อบรมมาดีแล้ว มันจะดันและผลักไปในทางดี ให้มีปญญา แต่ถ้าการกระทำเราไม่สมส่วนควรกัน ไม่สมเนื้อสมน้ำ เพราะจิตใจที่อบรมมาไม่ดี มันจะดันไปในทางที่ไม่ดี และกดให้จมลงให้ ต่ำไปโผล่ไม่ขึ้น äÁ‹µŒÍ§¡ÅÑÇ ¢ÒÂÁÒ ºÒ§¤¹¹Õè äÁ‹ÃÙŒ¡ÃÃÁ¢Í§µ¹àÅ ÊÌҧᵋ¡ÃÃÁ·Óà¢çÞµÅÍ´ÃÒ¡Òà µÑÇàͧ¡çäÁ‹ÃٌNjҷӺһËÂÒºªŒÒ µÑÇÂا µÑÇàÊÕ´ÊÕ ¡çËÒä´ŒÃÙŒäÁ‹Ç‹Ò ¹Ñè¹áËÅÐ໚¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÃÃÁ à¾ÔèÁºÒ»äÇŒã¹ã¨

¡ÃÃÁµÒÁ·Ñ¹áÅŒÇ ÂѧäÁ‹ÃÙŒµÑÇÍÕ¡

ËÅÒ»‚áÅŒÇ ÂѧäÁ‹à¤Â ¶Ù¡¨Ñºä´ŒàÅÂ

ต้องรู้ได้จากปฏิบัติกรรมฐาน เห็นเวทนาหนัก กำหนดเข้า ปัญญา เกิด จะได้รู้ว่า เราไปเสียดสี เราไปอิจฉาเขา อย่าทำเลย มันจะรูแ้ จ้งใน จิตใจของเราเอง รู้ได้จากการกำหนดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพราะ เวทนาจับจุดกฎแห่งกรรมได้ 20

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


จะทำใหแก ไข

กรรม

ไดถูกตอง

ขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วย อย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีนะ บุญทำ กรรมแต่ง สนองเวรกรรมตลอดรายการ สะสมไว้ เหมือนม้วนเทปบันทึก บาปกรรมเข้ามาเก็บสะสมไว้ บาปกรรมที่บันทึกในเทปจะต้องเปดออก ต้องรับกรรมในปัจจุบันนี้ ไม่ต้องไปรอเอาชาติหน้า จะเห็นกันต่อไปเมื่อ เทปกรรมนั้นเปดขึ้นมา ต้องรับใช้กรรมแน่ ไม่ว่าใครที่ไหน ¢Í½Ò¡äÇŒÍÕ¡ÍÂ‹Ò§Ç‹Ò ÂÁºÒÅäÁ‹ä´ŒÁÒ¨´Ç‹Ò àÃÒ·ÓºØÞ·ÓºÒ» Í‹ҧ·Õèà¤ÂࢌÒ㨠ᵋ¨ÔµàÃÒ໚¹¤¹¨´äÇŒ·Ø¡Çѹ ·ÓªÑèǡ稴 ·Ó´Õ¡ç¨´

จิตมันจดไว้โดยธรรมชาติ ถึงเวลามันก็ไปตามบาปตามกรรมของ มันเอง ไม่มีใครทำให้ ตัวเองทำตัวเอง คนอื่นก็ไม่ได้มาทำให้เรา เรื่องคนตายแล้วจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ คนโบราณกล่าวว่า เวลาที่ทำกรรมดีชั่วนั้น มียมบาลจดไว้ทุกอย่าง ถ้าเป็นกรรมดี ก็เขียนไว้ในบัญชีแผ่นทองคำ แต่หากทำกรรม ชั่ ว ร้ า ย ก็ จ ดบั น ทึ ก ไว้ ใ นบั ญ ชี ห นั ง หมา แต่ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาสอนว่ า จิ ต ของเรานี้ เป็นผู้บันทึกทุกการกระทำ หลวงพ่อจรัญ จึงย้ำเตือนว่า ยมบาลจดนั้นไม่มี จิตนี้เป็นผู้จด จดทุกวันคือ อารมณ์ บาปบุญคุณโทษบันทึกไว้ ทำกรรมดีก็ไปสวรรค์ ทำชั่วก็ลงนรก เสริมธรรมโดย... ไพยนต์ กาสี คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ฯ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

21


กรรม บางทีแม

ไมมี

เจตนาทำ

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า กรรม คือ การกระทำ ความเข้าใจนี้ไม่ผิด แต่ก็เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกทั้งหมด เพราะมีการกระทำบางอย่างที่ ไม่เป็นกรรม หลักพระอภิธรรมบอกว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนา เป็นตัวกรรม ถ้าไม่มีเจตนา เป็นกิริยา อย่างโยมมารักษาศีลจะรูอ้ ย่างไรว่าศีลขาด ตอบได้อย่างเดียว คือ เจตนา ถ้าไม่มีเจตนา ศีลไม่ขาด เช่น โยมเดินออกไป มีผ้าคลุมแมวอยู่ ไม่ทราบนึกว่าผ้าเช็ดเท้าก็ไปเหยียบผ้าเข้า ถูกลูกแมว เปดผ้าออกมา ตาย เหยียบเสียเละแล้ว ศีลขาดไหม ? ศีลไม่ขาด แต่ใจเศร้าหมอง พิโธ่เอย ตายแล้ว ศีลไม่ขาด แต่ด่างพร้อย อย่างนี้เป็นกิริยา โดยมารยาทต้องใช้ หลักอภิธรรม อธิบายไว้ไม่ละเอียด ต้องอาศัยประสบการณ์ โดยกิรยิ าต้องใช้ หมายความว่าอย่างไร ? ตัวอย่าง อาตมาไปร้าน ขายแก้ว ขณะกำลังเลือกอยู่ แต่แก้วลื่นหลุดมือตกแตกโดยไม่เจตนา อาตมาก็ถามโยมแม่ค้าว่า ¢Íâ·É¹Ð äÁ‹à»š¹äà “á¡ŒÇãºÅÐà·‹ÒäèÐ” “ãºÅÐ ò ºÒ·¤‹Ð” “àÍÒä»àÅ ò ºÒ·” “ÍŽÍ..! äÁ‹à»š¹äÃ਌Ҥ‹Ð ·‹Ò¹ÁÕºÞ Ø ¤Ø³¡Ñº´Ô©¹Ñ ᤋ ò ºÒ·àͧ”

àÍÒãºãËÁ‹¡çä´Œ

·Õè©Ñ¹·Óá¡ŒÇᵡ

เรียก อโหสิกรรม ไม่ตอ้ งใช้ แต่ถา้ โยมกับอาตมาไม่รจู้ กั กัน ไม่เคย สร้างความดีตอ่ กัน ก็ตอ้ งใช้ตามระเบียบ ๒ บาท นีเ่ ป็นกิรยิ า ต้องใช้นะ 22

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


ก็ยังตองรับผลของ

กรรม

นั้นได

ในเรื่องนี้ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง อาตมาสร้างความดีกระทุ้งพื้น หอประชุม ตอนนั้นยังไม่มีหลังคา ไม่มีฝา จะเลิก มองดูไม่เห็นมีอะไร ขวาง ก็เหวี่ยงท่อนไม้ออกไปเพื่อกองรวมกันไว้ พอดีสุนัขวิ่งมาจากไหนไม่ทราบ ท่อนไม้ชนเข้าจมูกอย่างแรงเลือด พุ่ ง ฉู ด เลย อย่ า งนี้ เป็ น กิ ริ ย า เพราะไม่ ไ ด้ เ จตนา สุ นั ข วิ่ ง มา โดยบังเอิญ เราไม่ได้เลี้ยงถ้าเลี้ยงมันอาจอโหสิกรรมให้ เลยไปเอา รางจืดที่หลังกุฏิมาโขกกับน้ำซาวข้าว กรอกปากสุนัขปรากฏว่าฟนลุก วิ่งได้เลย ต่อมาเดือนเดียว อาตมาไปบรรยายที่ศาลาประชาคม ลพบุรี ตอน เพลไปฉันที่บ้านนายอำเภอ ฉันเสร็จก็ไปดูวัดสร้างใหม่ มีเต็นท์อยู่ คน ฟังประมาณ ๑๐๐ คน อาตมาก็ไปที่กุฏิสมภารซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้ว พอดี เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น สมภารก็ลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ในกุฏิ พอสมภารลุกไปเท่านั้น ลมเกย์มาเลย ภาษาไทยเรียก ลมแดง ชาวบ้านเรียกว่า ลมบ้าหมู หมุนจนเต็นท์พังหมด คนทั้ง ๑๐๐ คน ไม่เป็นอะไร แต่ลมพัดไม้แปมาทิ่มที่จมูกอาตมาคนเดียว พอโดนจมูก อาตมาเลือดพุ่งแล้ว ลมบ้าหมูหายไปเลย เห็นไหมนี่ กฎแห่งกรรม โดยกิริยาต้องใช้อย่างนี๑้ ๑ สิ่งที่ทำโดยไม่มีเจตนา เป็นกรรมประเภทหนึ่งเรียก กตัตตากรรม กรรมสักว่าทำ คือ กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน หรือมิได้มีเจตนาทำอย่างนั้นโดยตรง ซึ่งอาจให้โทษได้เช่นกัน ดังในทางกฎหมายก็ยังมีบทบัญญัติความผิดในฐานประมาท เสริมธรรมโดย... ไพยนต์ กาสี คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ฯ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

23


กรรม กับการเปลี่ยนแปลง

ชีวิต

ดังกล่าวข้างต้นว่า กรรม คือ สิ่งที่ทำโดยมีเจตนา ซึ่งถ้าจะดูว่า ผลกรรมสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ไม่ต้องดูไกล แค่คุณสมบัติของมนุษย์ คือ ศีล ๕ ถ้าผิดศีลข้อใด มันจะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพของกรรมนัน้ นี่ เรียกว่า หลักกรรมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ทำ เช่น »Ò³ÒµÔºÒµ ถ้าติดตัวมา ๖๐% ไม่รู้จักแก้ รับรองเป็นอัมพาต เป็นง่อยเปลี้ยเสียขา สามวันดีสี่วันไข้ โดนฆ่า โดนทำร้าย โดนทรมาน ถ้าไม่สร้างความดีไว้ ต้องสร้างบุญ คือ กรรมฐานแก้จึงจะบรรเทา Í·Ô¹¹Ò·Ò¹ ติดมา ๖๐% ไปเบียดเบียนทรัพย์เขาครั้งอดีตที่ ผ่านมา หรือในปัจจุบันก็ตาม รับรองต้องถูกโกง ถูกปล้นจี้ ถูกแย่งชิง วิ่งราว ของหาย ถูกไฟไหม้บ้าน ออกมาในรูปแบบนี้แน่ ¡ÒàÁÊØÁÔ¨©Ò¨Òà ติดมา ๖๐% ชูส้ าวนานาประการในอดีตชาติ มาชาตินี้ครอบครัวหาความสุขไม่ได้ เป็นผู้หญิง มีสามีเป็นของเขาหมด ถ้าเป็นผู้ชาย มีภรรยามีชู้หมด ต้องระวังไว้อย่าได้ทำ ÁØÊÒÇÒ· ติดมา ๖๐% หลอกลวงหวังเอาลาภเขา พูดส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ รับรองโดนหลอก โดนโกง นี่กรรมพูดไม่มีความจริง ออกมาแบบนี้ตลอด ÊØÃÒàÁÃÑ ติดมา ๖๐% รับรองปัญญาอ่อน ถ้าดื่มสุราต่อไปอีก จะกลายเป็นคนวิกลจริต เป็นโรคประสาท คนบ้านั้น เป็นกรรมมาจาก เอาสุราไปดื่มในงานบำเพ็ญกุศล ในวัดวาอาราม เป็นต้น แต่ถ้าเราไม่ทำผิดศีล ชีวิตเรามันก็เปลี่ยนไปทางดีในเรื่องนั้น 24

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

รู้ทันกรรม แก้ไขกรรมได้ทันเวลาฯ  
รู้ทันกรรม แก้ไขกรรมได้ทันเวลาฯ  

รู้ทันกรรม แก้ไขกรรมได้ทันเวลาฯ

Advertisement