Page 1


ดูดวง แกกรรม

·Óä´Œàͧ เช็คดวงประจำปี ดูโชคลาภ คู่ครอง ฤกษ์งามยามดีสำหรับการมงคล สีออกรถ แขวนพระให้ถูกโฉลก ตั้งชื่อมงคล แก้เคราะห์แก้กรรมตามวันเกิด สวดมนต์แก้เคราะห์ และสมุนไพรใกล้ตัว ดูเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ทันที เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท ออกแบบปก : อนุชิต คำซองเมือง รูปเลม/จัดอารต : ทศพร ธรรมกุล ภาพประกอบ : สมควร กองศิลา สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

1


คำนำ การทำนายดวงชะตาชีวิตตามหลักโหราศาสตร์ มีพื้นฐานความเชื่อ มาจากดวงดาวหรือพรหมลิขิต คือเชื่อว่าชีวิตของเราแต่ละคนล้วนเป็นไป ตามอำนาจดวงดาวบนท้องฟ้า หรือไม่ก็เป็นไปตามอำนาจของพระพรหม ที่ลิขิตให้เป็นไปตามนั้น แต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ดวงดาว หรือพรหมลิขิตไม่ใช่ต้นตอแท้จริงของชะตาชีวิต ต้นตอที่แท้จริงคือกฎแห่ง กรรมต่างหาก เพราะสิ่งที่บังคับหรือจัดสรรให้เราเกิดในฤกษ์หรือเวลาตกฟาก ที่ดีหรือไม่ดี ก็คือกรรม กรรมจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำพาชีวิตให้ตกต่ำหรือเจริญรุ่งเรืองที่ แท้จริง เมื่อกรรมคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิต การประกอบกรรมดี เว้นการทำความชั่วทั้งปวง และการฝึกชำระกิเลสให้หมดไปจากใจ จึงเป็น เงื่อนไขของการแก้กรรม แก้เคราะห์ หรือแก้ดวง หนังสือ ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง เล่มนี้ ได้รวบรวมศาสตร์ แห่งการทำนายที่สามารถตอบคำถามในเรื่องที่คนทั่วไปอยากรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ อาทิเช่น การทำนายอนาคต ดูโชคประจำเดือน ประจำปี เช็คคู่ ดูนาคสมพงษ์ การออกรถ ตั้งชื่อ แขวนพระเครื่องให้ถูกโฉลก ตลอดถึง เรือ่ งกฎแห่งกรรม การแก้กรรมด้วยตัวเอง ตำราสมุนไพรรักษาโรค พร้อม บทสวดมนต์ประจำวัน ความหลากหลายของเนื้อหาที่นำเสนอในเล่มนี้ มี จุดประสงค์ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ประโยชน์และความรูใ้ นหลายเรือ่ งหลายแขนง 

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา บรรเทาทุกข์ สร้างสุข ตามสมควร แก่โอกาส ประดุจยาสามัญประจำบ้านที่เมื่อคราวจำเป็นก็หยิบมาใช้ได้ทันที หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์และความสุขให้กับ ผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ความดีที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอมอบเป็น กตเวทิตาคุณแก่มารดาบิดาผู้ให้กำเนิด ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณ กัลยาณมิตรและทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสรรค์ ให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มดังที่ท่านถืออยู่นี้

ด้วยความปรารถนาดี

ไมเชื่อ ไมลบหลู รูเชื่อ ไมงมงาย พึงใชสติ ปญญา พิจารณาใหรอบคอบ

â»Ã´ãªŒàÅ‹Á¹ÕéãËŒ¤ØŒÁÊØ´¤ØŒÁ & Í‹Ò¹áÅŒÇ -> ẋ§¡Ñ¹Í‹Ò¹ËÅÒ·‹Ò¹¹Ð¨Ð

อ่านสิบรอบ ระดมสมองคิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา พัฒนาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จิตมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตจักสนุก สุข สงบ เย็น เฉกเช่นพระนิพพาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ปรารถนาให้ทุกครอบครัวมีความสุข

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

3


สารบัญ

เช็คดวงประจำปี ตำราดูเนื้อคู่ ตำรานาคสมพงษ์ ตำราดูชีวิตคู่ตามปีเกิด ตำราดูเด็กในท้องว่าเป็นชายหรือหญิง ตำราดูเด็กแรกเกิดว่าจะเป็นอย่างไร สีเสริมโฉลกตามวันเกิด ดูโชคกำเนิด ดูโชคประจำเดือน โฉลกเกี่ยวกับการออกรถ ตำราทำนายโชคชะตา ๑๒ ราศี วันดี ดิถีงามยามมงคล ตำราตั้งชื่อมงคล ยามอุบากอง เคราะห์กรรมตามวันเกิด พระเครื่องห้อยคอเสริมโฉลก วิธีแก้เคราะห์ แก้กรรม วิธีเอาชนะเคราะห์กรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร บทสวดมนต์ประจำวัน สมุนไพรรู้ไว้ใช้ประโยชน์ 

๕ ๑๑ ๑๕ ๑๗ ๒๒ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๔ ๓๖ ๔๓ ๔๘ ๔๙ ๕๗ ๖๘ ๗๕ ๘๓ ๙๐

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


เช็คดวงประจำปี

๑. พระอาทิตย์ ทิศอีสาน ๒. พระจันทร์ ทิศบูรพา

๖. พระศุกร์ ทิศอุดร

๓. พระอังคาร ทิศอาคเนย์

๘. พระราหู ทิศพายัพ ๙. พระเกตุ มัธยมทิศ ๕. พระพฤหัสบดี ทิศปัจฉิม

๔. พระพุธ ทิศทักษิณ

๗. พระเสาร์ ทิศหรดี

ท่านที่ต้องการทราบว่า ดวงชะตาในปีนี้จะเป็นอย่างไร จะโชคดี หรือโชคร้าย จะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ หรือจะร่ำรวย สุขทุกข์ประการใด ท่านให้ดูอายุเต็มของตนตามตารางในหน้าถัดไปว่าตกในช่องพระเคราะห์ใด ให้ดูคำทำนายตามนั้น สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

5


ตารางอายุตกพระเคราะห์ อายุ

ตกชอง

ดวงชะตาตกช่อง พระอาทิตย์ (๑) : เกณฑ์ชะตาชีวิต ไม่ดี จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนจากญาติพี่น้อง และจะ เจ็บไข้ได้ป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาล หรือไม่จะได้รับบาดเจ็บถึงกับ เลือดตกยางออก งดเว้นการเดินทางไกลหรือทำอะไรเสี่ยงๆ อนึ่ง ให้ระวัง เรื่องไฟจะไหม้บ้าน ข้าวของเสียหาย และโจรผู้ร้ายเข้าบ้านขโมยทรัพย์สิน ตกมาปีนี้ไม่ดีนัก ให้เร่งระมัดระวังตน หาโอกาสทำบุญ และหมั่นสวดมนต์ บทพระคาถาชินบัญชร ให้ได้ทุกวันก่อนนอน ซึ่งพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นบทสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสาวก ๘๐ องค์ มาสถิต ในกาย เพื่อป้องกันภัยอันตรายแก่ตน ผู้ใดสวดทุกวันจะเกิดสิริมงคลแก่ตน กลับร้ายให้กลายเป็นดี มีเรื่องร้ายอันใดก็จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วย

6

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ดวงชะตาตกช่อง พระจันทร์ (๒) : เกณฑ์ชะตาชีวิต ปีนี้ท่านว่าจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคำพูดของตน จนถึงกับต้องคดีความ หากเป็นพระสงฆ์อาจต้องสิกขาลาเพศ ถ้าเป็นบุคคล ทั่วไปจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ พลัดพรากจากครอบครัว หรือจะต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยและได้รับความลำบาก ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปกับการรักษา เป็นอันมาก แต่ภายหลังจะได้ลาภจากสตรี ให้ทำความดีด้วยการเว้นจาก วจีทุจริต ๔ คือ ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกัน ไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดพล่อยๆ ไม่มีหลักฐานเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อน ให้หมั่น สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร บทสวดมนต์ป้องกันโรค และแผ่เมตตาให้แก่ สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรก่อนนอนทุกคืน

ดวงชะตาตกช่อง พระอังคาร (๓) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพราะคนในบ้านหรือ คนในปกครองทำเรื่องไม่ดี และส่งผลมาถึงตนให้ต้อง เดือดร้อนและเป็นทุกข์ใจ เช่น ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะเดือดร้อนเพราะลูก ทำเรื่องไม่ดี เสียหายจนต้องเสียเงินทองในการแก้ปัญหา ญาติมิตรที่เคย รักใคร่จะกลับกลายเป็นศัตรูทำร้ายตน และให้ระวังชายรูปร่างสูงใหญ่ จะหลอกลวงเอาทรัพย์ ให้เอาใส่ใจดูแลบุตรหลาน หรือคนในปกครองให้ดี คอยกำชับอย่าให้ทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง ให้หาพระปางป่าเลไลยก์มาบูชา สวดมนต์ บทอิติปิโส เท่าอายุ+หนึ่งให้ได้ทุกวัน จะช่วยบรรเทาเรื่องร้ายๆ และผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

7


ดวงชะตาตกช่อง พระพุธ (๔) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีน ี้ ท่านว่าเป็นปีที่เจ้ากรรมนายเวรตามทัน สัตว์ทั้งหลายที่ตน เคยเบียดเบียนเขาไว้ในอดีตจะสาปแช่งให้เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะกินเนื้อสัตว์เป็นเหตุ ดังนั้น ให้ระมัดระวังการรับประทานเนื้อสัตว์ ให้ถือศีลข้อ ๑ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างเคร่งครัด เพราะการฆ่าสัตว์ จะเพิ่มบาปเก่าให้หนักขึ้นและให้ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจด้วย หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตา ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ในวันเกิดของตน ถ้าทำ ได้อย่างนี้นอกจากจะทำให้รอดพ้นจากการป่วยแล้ว จะได้ลาภผลก้อนโต แทนอีกด้วย

ดวงชะตาตกช่อง พระเสาร์ (๗) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะประสบทุกข์เดือดร้อน เนื่องมาจากเหตุ ๓ ประกา ประการ คือ ๑) ทุกข์เดือดร้อนเพราะการเจรจาของตนเป็นเหตุ คือจะพูดจะจาอะไรให้ระมัดระวังให้มาก เพราะพูดดีอาจกลายเป็นร้าย พูดเล่นแต่ผู้ฟังถือเป็นจริงเป็นจัง นำไปสู่การทะเลาะวิวาท ดังนั้น หาก ไม่จำเป็นอย่าพูดเลยดีกว่า ๒) ทุกข์เพราะถูกใส่ความจากหญิงหม้ายกลาย เป็นเรื่องใหญ่โต ๓) ทุกข์เพราะทุกขลาภ คือจะมีโชคได้ลาภก้อนโตแต่ ไม่นานลาภนั้นก็จะสร้างปัญหาให้กับตนอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นให้ ทำบุญถวายสังฆทานตั้งแต่ต้นปี และสวดบทอิติปิโส ก่อนออกจากบ้าน และก่อนเข้านอนทุกวัน เพื่อขอให้พุทธคุณคุ้มครอง ให้หาพระปางปฐมเทศนามาแขวนไว้ที่คอ เพื่อเตือนสติให้คิดดี พูดดี จะมีชีวิตที่ดีได้ 8

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ดวงชะตาตกช่อง พระพฤหัสบดี (๕) : เกณฑ์ชะตา ชีวิตปีนี้ท่านว่าดีมาก คิดหวังสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา ทุกประการ ผู้ที่รับราชการก็จะได้เลื่อนยศตำแหน่ง ทำมา ค้าขายหรือประกอบอาชีพอันใดจะประสบผลสำเร็จกำไรงาม ผู้ที่ตกงาน กงาน จะได้งาน ผู้ที่อกหักจะพบกับรักใหม่ที่ดี เสี่ยงโชคเสี่ยงทายจะได้ลาภก้อนโต นโต ผู้ที่ชะตาตกปีนี้ ตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอนให้ยิ้มกับตัวเอง แล้วบริกรรม คำว่า พุทโธ ในใจ ๑๐ ครั้ง หรือสวดบทอิติปิโส ๑ จบ เพื่อเป็นการ เสริมบารมีให้แรงขึ้น ช่วยให้สมหวังและประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้น

ดวงชะตาตกช่อง พระราหู (๘) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าญาติมิตรจะคิดเป็นศัตรูอย่างลับๆ คอยเบียดเบียน ใส่ร้าย กีดขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้า จะประสบภัยให้ต้อง พลัดพรากจากที่อยู่ จากครอบครัว ให้หลีกเลี่ยงละเลิกเรื่องสุรายาเสพติด ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หากคิดจะทำหรือทำกรรมชั่วเอาไว้ ผลของกรรมนั้น จะตามมาทันในปีนี้ ให้เร่งระวังตน ละเลิกสิ่งชั่ว ประกอบแต่กรรมดี ถ้าเป็น ไปได้ให้บวชถือศีลในวัด ๗-๑๕ วัน จะบวชเป็นพระหรือบวชชีพราหมณ์ ก็ได้ (การบวชให้บวชในวัดที่มีการปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานและเคร่งครัด ในธรรมวินัย) จะช่วยตัดกรรมบรรเทาหนักให้เป็นเบาบางลงได้ หรือหาก ไม่มีโอกาสให้สมาทานศีล ๕ และรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัดตลอดปี จึงจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปได้

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการบทสวดพระคาถาชินบัญชร โพชฌังคปริตร อิติปิโสเท่าอายุ+๑ หรือบทสวดอื่นๆ ติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์ เลี่ยงเชียง หรือ WWW.LC2U.COM และ WWW.พุทธะ.COM สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

9


ดวงชะตาตกช่อง พระศุกร์ (๖) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะมีทั้งดีและร้ายปนกัน คือ ต้นปีจะมีเรื่องร้าย มาถึงตัว ให้ระมัดระวังภัยจากอุบัติเหตุ กลางปีจะได้ลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ได้เลื่อนยศตำแหน่ง มิตรสหายจะช่วยอุปถัมภ์ให้กิจการ การ ที่ทำสำเร็จดังหวัง ปลายปีจะมีทุกข์เล็กน้อย คนในปกครองจะนำเรื่อง เดือดร้อนมาให้ ให้เสริมชะตาด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ สวดมนต์ทำสมาธิอุทิศบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในวันเกิดให้กราบเท้าแม่ หากเคยทำผิดต่อท่านให้ กราบขอขมาแม่และล้างเท้าให้แม่ จะช่วยให้ชีวิตปีนี้มีสุข โชคดียิ่งๆ ขึ้น

ดวงชะตาตกช่อง พระเกตุ (๙) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าไม่ดี มีเหตุให้ต้องวิปโยคโศกศัลย์ มิตรสหายกลับกลายเป็นศัตรู มีผู้หมายปองเอาชีวิต รอดหวุดหวิดเจียน อาสัญ (ตาย) จะผจญเคราะห์กรรมที่ตนสร้างไว้เพียงลำพัง ญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่แม้อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ เทวดาที่คุ้มครองตนจะหนีไกล จะคิดการ สิ่งใดก็มืดแปดด้าน หมดปัญญาแก้ไข ทางแก้ท่านให้หยุดทำชั่วทุกอย่าง ในทันที โดยเฉพาะสิ่งมึนเมาสุรายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และให้หมั่น ประกอบกรรมดีตั้งแต่วันนี้ เช่น ตักบาตร สวดมนต์ ถ้าอยากพ้นจาก เคราะห์กรรมได้เร็วให้สวดมนต์บทเมตตาใหญ่* วันละ ๓ จบก่อนนอน ทุกคืน จะช่วยให้รอดพ้นจากเคราะห์กรรมในครั้งนี้ได้

* คาถาเมตตาใหญ่ มีในหนังสือ พุทธฤทธิ์พิชิตเจ้ากรรมนายเวร และ คาถาเมตตาใหญ่ แก้ไขเวรกรรม โดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์ ติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หรือคลิก WWW.LC2U.COM และ WWW.พุทธะ.COM

10

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ตำราดูเนื้อคู่ ถ้าต้องการทราบลักษณะเนื้อคู่ของตนว่าจะมีลักษณะเช่นไร มีอุปนิสัยอย่างไร และจะได้พบกันอย่างไร ท่านให้เอาวัน เดือน ปีเกิดของตน บวกกัน ได้เท่าไรให้เอา ๗ คูณ แล้วหารด้วย ๙ เศษเท่าไรให้ดูคำทำนาย ตามเศษนั้น เลขประจำวันเกิด : อาทิตย์ = ๑, จันทร์ = ๒, อังคาร = ๓, พุธ = ๔, พฤหัสบดี = ๕, ศุกร์ = ๖, เสาร์ = ๗ เลขประจำเดือนเกิด : ให้นับตามเดือนไทย คือ เดือนอ้าย = ๑, เดือนยี่ = ๒, เดือน ๓, เดือน ๔ จนถึง เดือน ๑๒ เลขประจำปีเกิด : ให้ไล่ไปตามลำดับ คือ ชวด = ๑, ฉลู = ๒, ขาล = ๓, เถาะ = ๔, มะโรง = ๕, มะเส็ง = ๖, มะเมีย = ๗, มะแม = ๘, วอก = ๙, ระกา = ๑๐, จอ = ๑๑, กุน = ๑๒ สมมติท่านเกิดตรงกับวันศุกร์ เดือน ๙ ปีฉลู เลขวัน เดือน ปี ที่นำมาบวกกัน คือ ๖ + ๙ + ๒ = ๑๗ จากนั้นให้เอา ๗ คูณ หาร ด้วย ๙ ได้เศษเท่าไรให้ดูคำทำนายตามเศษนั้น ดังนี้ เศษ ๑ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างสูงโปร่ง ผิวค่อนข้างขาว เป็นคนอารมณ์ดีชอบพูดตลกสนุกสนาน นิสัยค่อนข้างเจ้าชู้ ปากหวาน บุคลิกเรียบร้อย คนผิวเนื้อดำแดงจะเป็นผู้ชักนำให้รู้จักกัน เศษ ๒ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างเตี้ย ผิวขาวเหลือง พูดตรงไป ตรงมา ใจร้อน ใจเร็ว ไม่เรียบร้อย ขี้โมโห หัวดื้อถือดี มีฐานะดี คนผิวดำ จะชักนำให้รู้จักกัน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

11


เศษ ๓ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างผอมสูง ผิวเหลือง นิสัย ใจคอเยือกเย็น อ่อนโยน นิ่มนวล เจ้าระเบียบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ถือตัว จะได้รู้จักกันเพราะญาติเป็นผู้ชักนำ เศษ ๔ : คู่ครองของท่านค่อนข้างสูง ผิวดำแดง นิสัยเรียบร้อย ช่างพูดช่างเจรจา ใจคอกว้างขวางเป็นมิตรกับทุกคน หน้าตาดีมีเสน่ห์ ฐานะมั่นคง จะพบกันโดยบังเอิญ เศษ ๕ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างผอม ผิวขาวเหลือง มีฐานะ มั่นคง ร่ำรวย บุคลิกและอุปนิสัยเรียบร้อย สุขุมเยือกเย็น อ่อนน้อม คนรูปร่างค่อนข้างสูงจะชักนำให้รู้จักกัน เศษ ๖ : คู่ครองของท่านรูปร่างสันทัด สมส่วน ผิวสองสี อุปนิสัยกระด้าง เฉื่อยชาจับจดไม่ค่อยกระตือรือร้น ฐานะไม่ค่อยมั่นคง หาเช้า กินค่ำ จะพบกันโดยบังเอิญ เศษ ๗ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างเล็กบอบบาง ผิวค่อนข้างดำ นิสัยสุภาพเรียบร้อย มีความรู้น้อย แต่มีความขยันอดทนดี รู้จักชอบพอกัน จากการพบปะกับกลุ่มเพื่อนๆ เศษ ๘ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างสันทัด ผิวค่อนข้างขาว ใจร้อน ยึดตนเป็นใหญ่ โมโหง่ายหายเร็ว เจ้าระเบียบ รู้จักกันและชอบพอ กันมาตั้งแต่เด็ก เศษ ๙ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างค่อนข้างอ้วน จิตใจดีมีเมตตา น่ารัก ฐานะดี มีการศึกษาสูง ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่จะชักนำให้รู้จักกัน เศษ ๐ : คู่ครองของท่านจะมีรูปร่างอ้วน ผิวดำ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตา เป็นที่รักของคนทั่วไป ฐานะพอมีอันจะกิน มีความรู้และอุปนิสัย ที่ดี ผู้ใหญ่หรือญาติจะแนะนำให้รู้จักกัน

12

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ตำราดูเนื้อคู่ว่าอยู่กันแล้วจะเปšนอย่างไร ถ้าท่านต้องการทราบว่า เมื่อแต่งงานกันแล้วชีวิตคู่จะเป็นอย่างไร จะสุขหรือทุกข์ ท่านให้เอาอายุเต็มของทั้งสองบวกกัน ได้เท่าไรให้เอา ๓ คูณ แล้วหารด้วย ๙ เศษเท่าไรให้ดูคำทำนายตามนั้น เศษ ๑ : อยู่กินด้วยกันจะมีฐานะพอกินพอใช้ ฐานะพอปานกลาง อยู่ด้วยกันแรกๆ มักทะเลาะกัน นานไปจึงค่อยเข้าใจกันมากขึ้น เศษ ๒ : เป็นคู่ครองที่เสริมกัน อยู่ด้วยกันจะมีความสุขเจริญดี มีฐานะร่ำรวย เศษ ๓ : อยู่ด้วยกันไม่ดี มีโรคภัยเบียดเบียน เจ็บไข้ได้ป่วย หากินลำบาก ต้องหมั่นทำบุญให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ ทำสมาธิ จึงค่อยเป็นสุข เศษ ๔, ๕, ๖ : อยู่ด้วยกันจะเกื้อกูลกันดีมาก มีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า มีฐานะมั่นคง ร่ำรวย และมีคนนับถือ เศษ ๗ : อยู่ด้วยกันแรกๆ จะเดือดร้อนลำบากในเรื่องเงิน ต้อง ใช้ความอดทนในการหาเลี้ยงครอบครัว นานไปจึงค่อยดีขึ้นถึงขั้นมั่นคง นี่เป็นเพียงหลักของการทำนายเท่านั้น คู่ใดที่ตกคำทำนายไม่ดี ก็ไม่ตอ้ งตกใจ ถึงกับจะเลิกคบหากัน ให้ยดึ หลักการใช้สติในการแก้ปญ ั หา ให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและหมั่นทำความดีเอาไว้มากๆ แล้วความสุขความ ร่ำรวยจะตามมาเอง ค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ คิด

คราคิดติดขัด หยุดพักสักนิด ทำจิตให้สงบ จักพบทางออก

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

13


ตำราดูเนื้อคู่ว่าจะได้กันหรือไม่ คูร่ กั ใดทีย่ งั ไม่แต่งงานและต้องการทราบว่าคนทีค่ บหากันอยู่ จะได้ แต่งงานหรืออยู่เป็นคู่กันหรือไม่ ให้เอาอายุเต็มของทั้งสองบวกกัน ได้เท่าไร ให้เอา ๗ หาร เศษเท่าไรให้ดูตามคำทำนาย ดังนี้ เศษ ๑-๓-๐ ทายว่า จะไม่ได้กัน เศษ ๒-๔-๕-๖ ทายว่า จะได้อยู่กินเป็นสามีภรรยา

คาถาครองคู่ให้อยู่ยืนยาว “ขยันเอาเข้าไว้”

ขยัน = เอา = เข้า = ไว้ =

ขยันทำมาหากินช่วยกัน เอาอกเอาใจกัน เข้าใจกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน

คาถานี้ท่องไว้ทั้งผัวและเมียจะช่วยให้ชีวิตคู่อยู่กันยืดยาว ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ไม่เชื่อลองดู

14

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ตำรานาคสมพงÉ์

หากหญิง-ชายคู่ใด หรือสามีภรรยาคู่ใด ต้องการทราบว่า เมื่อใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วจะเจริญรุ่งเรืองหรือยากจน จะอยู่กันยืนยาวหรือหย่าร้างกัน มีสุขหรือมีทุกข์ประการใด ให้ดูปีเกิดของตนและคู่รักหรือคู่ครอง โดยผู้ชายให้ดูปีเกิดที่แถวบน ส่วนหญิงให้ดูปีเกิดที่แถวล่าง ปีเกิดตกที่ตำแหน่งใดของนาค เป็นนาคตัวเดียวกันหรือเป็นนาคคนละตัว แล้วดูคำ ทำนายในหน้าถัดไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนที่จะเป็นคู่ครองกันได้นั้นมีเหตุอยู่ ๒ ประการ คือ ๑. ชายหญิงคู่นั้นต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในชาติก่อน ปางก่อน อย่างที่เราเรียกกันว่า ปุพเพสันนิวาส, ๒. อาศัยการเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชาติปัจจุบัน หากขาดเหตุ ๒ อย่างนี้ ก็ไม่อาจได้ใช้ชีวิต เป็นเนื้อคู่กันได้ และทรงเตือนสติว่า ความรัก มักนำมาซึ่งทุกข์เสมอ ถ้ารักด้วย ตัณหาและคิดครอบครอง สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

15


อนึ่ง ถ้าหากอยากทราบว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะร่ำรวยหรือยากจน ประการใด ให้ดูจุดที่ทั้งสองตกแล้วดูตามเส้นที่ลากลงมา หากมาบรรจบกัน พอดีที่ตำแหน่ง เงิน ทอง กรวด ทราย มีคำทำนายดังนี้ ถ้าตก เงิน ทำนายว่า ดี ร่ำรวย ถ้าตก ทอง ทำนายว่า ดีมาก ร่ำรวยมั่งคั่ง ถ้าตก กรวด ทำนายว่า จะขัดสน ถ้าตก ทราย ทำนายว่า จะยากจน 16

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ตำราดูชีวิตคู่ตามปีเกิด ตำรานี้เป็นอีกตำราหนึ่งที่โหราจารย์ทั้งหลายใช้ดูชีวิตคู่ของชาย-หญิง ที่จะแต่งงานกัน หรือจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หรืออยู่ร่วมกันแล้วจะเป็นอย่างไร ท่านให้ตรวจดูปีเกิดของตนกับคู่ครองว่าตกอยู่สถานะใด เป็นเทวดา มนุษย์ หรือผีเสื้อ แล้วดูคำทำนายตามนั้น

สถานะตามปีเกิด ปีชวด กับ ปีมะโรง ปีมะเมีย กับ ปีมะแม ปีวอก กับ ปีระกา ปีจอ กับ ปีขาล ปีมะเส็ง กับ ปีฉลู ปีเถาะ กับ ปีกุน

ตกสถานะเป็น เทวดาผู้ชาย ตกสถานะเป็น เทวดาผูห้ ญิง ตกสถานะเป็น ผีเสื้อผู้ชาย ตกสถานะเป็น ผีเสื้อผู้หญิง ตกสถานะเป็น มนุษย์ผู้ชาย ตกสถานะเป็น มนุษย์ผู้หญิง

คำทำนาย เทวดาผู้ชาย กับ เทวดาผู้ชาย อยู่กินด้วยกันใหม่จะรักใคร่กันดี นานไปมักทะเลาะวิวาทกัน ไม่สู้ดี ท่านให้ถือหลักธรรม ขยันเอาเข้าไว้ คือ ขยัน=ขยันทำมาหากินช่วยกัน, เอา=ให้เอาอกเอาใจกันให้มาก, เข้า= เข้าอกเข้าใจกัน มีเรื่องอันใดปรึกษาหารือกัน, ไว้=ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซื่อสัตย์ ต่อกัน จึงจะอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่ง

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

17


เทวดาผู้ชาย กับ เทวดาผู้หญิง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดี จะร่ำรวย ทรัพย์สิน จะจากกันครั้งหนึ่งแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีก ควรตั้งอยู่ในหลัก ธรรมที่เป็นหัวใจเศรษฐี ๔ ประการ คือ ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร (เลือกคบคนดี) ใช้ชีวิตแต่พอเพียง จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขยิ่งขึ้น เทวดาผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้ชาย อยู่กินด้วยกันไม่ค่อยมีความสุข มักขัดใจกันและทะเลาะวิวาทกัน เพราะต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นไม่ยอมกัน ให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร ๔ คือ ๑. ให้มีเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน มองกันในแง่ดีให้มากๆ ๒. ให้มีกรุณา คือความเห็นอก เห็นใจกัน มีทุกข์ มีปัญหาอะไรช่วยกันแก้ไขด้วยสติปัญญา ๓. มุทิตา คือความพลอยยินดีและให้กำลังใจกันยามที่ประสบผลสำเร็จ ๔. อุเบกขา รู้จักปล่อยวางเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อภัยได้ก็อภัย ไม่เก็บมาเป็นเรื่องทะเลาะ เบาะแว้งกัน เทวดาผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่กินด้วยกันดีพอปานกลาง มักมีเรื่องทะเลาะกันเพราะความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน เมื่อแก้ไขข้อนี้ได้ จะ มีความสุข เจริญรุ่งเรืองดี หลักธรรมที่ควรยึดถือในการครองคู่คือ ความ สามัคคีและเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของกันและกันให้มาก จึงจะ มีสุข เทวดาผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันมักมีเรื่องระหองระแหง กันบ่อยๆ โดยมากมักเป็นเรื่องหึงหวงกัน ไม่สู้ดี หลักธรรมที่ควรนำมา ประคองชีวิตคู่ก็คือ สัจจะ ความสัตย์ซื่อจริงใจต่อกัน ไม่คิดนอกใจ ละเว้นการกินเที่ยว ไม่เห็นแก่เพื่อนมากกว่าครอบครัว ชีวิตจึงจะมีสุข เทวดาผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่กินด้วยกันดีพอปานกลาง ชีวิตคู่เหมือนพระรามกับนางสีดา เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะต้องพลัดพราก จากกันหนหนึ่ง แล้วจึงกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่ ให้หมั่นทำความดี สร้าง บารมีเอาไว้มากๆ เพราะความดีจะช่วยให้ชีิวิตคู่สมหวัง ร่ำรวย และมีสุข 18

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


เทวดาผู้หญิง กับ เทวดาผู้หญิง อยู่กินด้วยกันมักมีเรื่องขัดใจ กัน และทะเลาะกันอยู่เสมอ ต้องใช้หลักธรรมะ คือ ขันติ ความอดทน อดกลั้น อดทนทั้งต่อความลำบากตรากตรำในการทำมาหากิน และอดทน ต่อสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้ไม่พอใจ เรื่องใดที่เห็นว่าจะทะเลาะกันให้พยายาม หลีกเลี่ยงไม่นำมาเป็นข้อถกเถียงกัน ชีวิตคู่จึงจะดีขึ้น เทวดาผู้หญิง กับ ผีเสื้อผู้ชาย อยู่กินด้วยกันไม่ค่อยดี เพราะ ต่างคนมีรสนิยมไม่เหมือนกัน ทำให้การใช้ชีวิตคู่จะทำอะไรก็ขัดกันไปหมด คนหนึ่งจะเอาอย่างนี้ แต่อีกคนจะเอาอีกอย่าง ถ้าปรับเรื่องรสนิยมให้ เข้ากันได้ ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขไม่แพ้คู่อื่นๆ เทวดาผู้หญิง กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันมักมีเรื่องหึงหวง ให้ ต้องทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆ หากทั้งสองฝ่ายประพฤติตัวให้อีกฝ่ายเกิด ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่เจ้าชู้ ยึดมั่นในศีลข้อ ๓ ยึดมั่นอยู่ในธรรมคือ สทารสันโดษ คือยินดีแต่ในคู่ครองของตน ไม่หาเศษหาเลยนอกบ้าน ชีวิตคู่ จึงจะมีความสุขได้ เทวดาผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันจะมีความสุขราบรื่นดี ไม่มีอุปสรรคอันใด จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีบุตรหลานที่น่ารัก ว่าง่าย สอนง่าย ครอบครัวอบอุ่น หากหมั่นสวดมนต์ ทำสมาธิบ่อยๆ จะทำให้ ชีวิตคู่มีความรุ่งเรือง ร่ำรวยมากขึ้น เทวดาผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันมักไม่ตลอดรอดฝั่ง มักเลิกร้างกลางคัน เป็นผลมาจากต่างฝ่ายต่างไม่ได้รักกันอย่างจริงใจ แต่ถ้า เปิดใจเข้าหากัน ยอมรับข้อแตกต่างของกันและกัน แล้วพยายามปรับตัว เข้าหากัน โดยมองแต่ส่วนดีของกันและกัน อยู่ด้วยกันฉันเพื่อนร่วมโลก เมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันอย่างพี่น้อง ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะอยู่ ด้วยกันยืนยาว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

19


ผีเสื้อผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้ชาย อยู่ด้วยกันดี จะรักกันดังมิตรสหาย มีรสนิยมเหมือนกัน ทำการสิ่งใดก็ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ ชีวิตคู่เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงดี อยู่กันจนแก่เฒ่า ผีเสื้อผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันดี แม้จะมีเรื่องทะเลาะ กันบ้างแต่ก็เป็นประเภทลิ้นกับฟัน โกรธกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง แต่ก็อยู่ ด้วยกันยืนยาว มีสุขมากกว่าทุกข์ มีลูกหลานสืบสกุล คู่นี้ให้ถือหลักธรรม ที่ว่า รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ฝ่ายหนึ่งแรงมาฝ่ายหนึ่งอ่อนตอบ ฝ่ายหนึ่ง ร้อนมาฝ่ายหนึ่งเย็นสู้ ชีวิตคู่จึงจะมีสุขยิ่งขึ้น ผีเสือ้ ผูช้ าย กับ มนุษย์ผชู้ าย คูน่ ม้ี กั มีอปุ นิสยั ทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ อยูด่ ว้ ยกันจึงมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันอยูเ่ สมอ ทำให้ชวี ติ คูไ่ ม่เป็นสุขเท่าที่ ควร ถ้าทั้งสองฝ่ายลดทิฐิมานะลง ยิ้มให้กันบ่อยๆ พูดจาดีต่อกัน เอาใจเขา มาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตน ชีวิตคู่จะมีสุขขึ้น ผีเสื้อผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันดีในเบื้องต้นและมีบุตร ด้วยกัน แต่ภายหลังจะเกิดทุกข์ มีโรคเบียดเบียน และตายจากกันก่อน เวลาอันควร ผีเสื้อผู้หญิง กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันดี จะรักกันเหมือนเพื่อนกัน ทำการสิ่งใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ชีวิตคู่เจริญก้าวหน้าและมี ฐานะมั่นคง อยู่กันจนแก่เฒ่า ผีเสื้อผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้ชาย อยู่ด้วยกันแรกๆ จะดี มีความรักใคร่ กันดี แต่ครั้นภายหลังมักจะพลัดพรากจากกัน ท่านว่าเหมือนชีวิตคู่ของ พระรถกับนางเมรี ที่รักกันปานจะกลืนในเริ่มแรก พอนานไปรสรักเริ่มคลาย สิเน่หา พระรถนึกได้ว่าที่ตนมาหานางเมรีนี้เพราะมีภารกิจสำคัญต้อง ขโมยดวงตาของแม่และป้าที่นางเมรีรักษาอยู่ กลับไปรักษาแม่ จึงได้หลบหนีออกจากเมือง จนนางเมรีต้องอกแตกตายเพราะความรัก 20

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ผีเสือ้ ผูห้ ญิง กับ มนุษย์ผหู้ ญิง มีชะตาเหมือนกับคูร่ ะหว่างผีเสือ้ ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชาย ที่แรกเริ่มรักมักจะดี แต่นานไปกลับแปรเปลี่ยน ไม่เหมือนที่รักกันใหม่ จึงต้องแยกทางร้างกันไป มนุษย์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้ชาย อยู่กินด้วยกันท่านว่าดีพอปานกลาง และมักมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอปากท้อง เรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือเกี่ยวกับอบายมุข ถ้าหากช่วยกันขยันทำมาหากิน ประหยัด ตั้งมั่นในศีลธรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข ชีวิตคู่จะมีความสุขมากคู่หนึ่ง มนุษย์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง ท่านว่าเป็นคู่ที่ประเสริฐ อยู่ ด้วยกันจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย มีอายุยืนยาว จะทำการ สิ่งใดก็สำเร็จ บังเกิดลาภผล อยู่กันจนแก่เฒ่า ถือไม้เท้ายอดทองกระบอง ยอดเพชร ดีมาก มนุษย์ผู้หญิง กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันไม่ดี ท่านว่าจะมีเรื่อง ทะเลาะวิวาทหึงหวงกันอยู่เสมอ จะมีความสุขบ้างก็ช่วงระยะแรกที่รักกัน ใหม่ๆ นานไปความรักมักจะหน่าย หันไปหากิ๊กนอกบ้าน หาความสุขสงบ ไม่ค่อยได้ ถ้าลดเรื่องทะเลาะกันลงและเลิกเรื่องเจ้าชู้ หึงหวงได้ จะอยู่ กันได้ยืนยาวและมีสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่า สามีภรรยาจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ยืนยาวนั้นต้องมีข้อปฏิบัติ ๔ อย่างที่เท่าเทียมหรือเข้ากันได้ คือ ๑. สัทธาสัมปทา มีความเชื่อเท่าเทียมกัน คือ มีความเชื่อใจ เชื่อมั่น ต่อกัน, ๒. สีลสัมปทา มีความประพฤติทางกาย ทางวาจาเท่าเทียมกัน คือ ให้ เกียรติกัน ไม่กระทำสิ่งที่ทำร้ายจิตใจกันและกัน ๓. จาคสัมปทา มีความเสียสละ ให้แก่กันทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม คือรู้จักเสียสละความสุขของตนเพื่อทำในสิ่งที่ คู่ครองเป็นสุข ๔. ปัญญาสัมปทา เมื่อเกิดปัญหาต้องใช้สติปัญญาแก้ไขร่วมกัน คุยกันด้วยเหตุผล เท่านี้ชีวิตคู่ก็จะยั่งยืน อยู่กันจนแก่จนเฒ่า

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

1


ตำราดูเด็กในท้องว่าเปšนชายหรือหญิง ถ้าต้องการทราบว่า ลูกที่อยู่ในท้อง นั้นเป็นชายหรือหญิง ท่านให้เอาอายุของ พ่อแม่บวกกัน ได้เท่าไร เอา ๓ คูณ แล้ว หารด้วย ๗ เศษเท่าไรให้ดูตามคำทำนาย ข้างล่าง ถ้าเศษ ๐, ๑, ๓, ๕, ๗ ทายว่า เป็นชาย ถ้าเศษ ๒, ๔, ๖ ทายว่า เป็นหญิง

ตำราดูเด็กแรกเกิดว่าจะเปšนอย่างไร ถ้าจะดูว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นอย่างไร เลี้ยงง่ายหรือยาก ท่านให้ เอาปี พ.ศ. ที่เด็กเกิดตั้ง บวกด้วยวันขึ้น-แรม ได้เท่าไร เอา ๗ คูณ หาร ด้วย ๑๒ ได้เศษเท่าไรให้ดูคำทำนายตามนั้น ถ้าเศษ ๐ ถ้าเศษ ๑, ๒, ๖, ๘ ถ้าเศษ ๙, ๑๐, ๑๑ ถ้าเศษ ๓, ๔, ๕, ๗ 

ทายว่า ทายว่า ทายว่า ทายว่า

เป็นตายเท่ากัน มีโรคประจำตัว, ขี้โรค เลี้ยงยาก มีบุญ เลี้ยงง่าย

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


สีเสริมโฉลกตามวันเกิด จะออกรถ สวมเสื้อผ้า ใส่เครื่องประดับ ทาสีห้อง ซื้อโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ควรเลือกสีให้ถูกโฉลก จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าผาสุกตลอดไป

บริวาร : เป็นสีที่เสริมให้มีมิตรสหายใหม่ๆ เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน หรือบริวาร เป็นสีที่เหมาะสำหรับออกงานสังสรรค์ หรือเหมาะในโอกาส ที่ต้องการผูกมิตรกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ สีห้องรับแขก ออกรถเพื่อ การให้บริการติดต่อลูกค้า โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับ ผู้คนมากๆ อายุ : เป็นสีทเ่ี สริมให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง เหมาะสำหรับช่วงทีร่ า่ งกาย ไม่ค่อยแข็งแรง โรคเบียดเบียนหรือมีอุปสรรคให้กลุ้มใจ สีอายุเป็นสีต้าน โรค ใส่ในโอกาสที่ต้องการเรียกความสดชื่นกลับมา เช่น ช่วงที่หายป่วย ออกจากโรงพยาบาล สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

3


เดช : เป็นสีที่เสริมให้มีอำนาจน่าเกรงขาม เหมาะสำหรับโอกาส ที่ต้องเป็นผู้นำปกครองคน หรือออกศึกข่มศัตรูให้กลัวเกรง หรือโอกาสที่ ต้องการความมั่นใจ ความเด็ดเดี่ยว รถที่ต้องการออกมาเพื่อเสริมบารมี ควรเลือกสีนี้ ศรี : เป็นสีที่เสริมให้เกิดความเป็นมงคล ความสุข เหมาะสำหรับ โอกาสที่น่ายินดี มีความสุข หรือต้องการโชคลาภ ไปทำบุญ ตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา เข้าวัดฟังธรรม มูละ : เป็นสีเสริมด้านความร่ำรวย เหมาะสำหรับโอกาสที่เกี่ยวกับ เงินทอง เช่น การค้าที่ดิน รับเงินรับทอง ออกรถเพื่อทำมาหาเงินควรออก สีที่ตรงกับมูละ สีมูละถือว่าเป็นสีเสริมทรัพย์ ร่ำรวย อุตสาหะ : เป็นสีเสริมด้านการงาน เหมาะสำหรับโอกาสที่ เกี่ยวข้องกับงาน เช่น สัมภาษณ์งาน เริ่มงานใหม่ ติดต่อเรื่องงาน เป็นต้น รถที่ออกเพื่อขับไปทำงานควรออกสีนี้จะดี มนตรี : เป็นสีเสริมด้านให้คนอุปถัมภ์ เหมาะสำหรับโอกาสเข้าหา ผู้ใหญ่ หรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือให้ผู้ใหญ่เอ็นดู กาลกิณี : เป็นสีต้องห้าม

คาถาเรียกทรัพย์ นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณี วา ธะนัง วา พีชัง วา อัตถัง วา ปัตถัง เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมามี นะมามิหัง

ภาวนาก่อนนอน ๓ จบ และสวดตอนเช้าอีก ๓ จบ หรือสวดก่อนทำการ ค้าขาย จะทำให้มีทรัพย์เพิ่มทวีคูณ มีโชคลาภ ทำมาค้าขายได้กำไรงามอย่างน่า อัศจรรย์

24

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ดูโชคกำเนิด โชคกำเนิด หมายถึง อำนาจวาสนาที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือ อุปนิสัยใจคอที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน ซึ่งโชคกำเนิดนี้เป็นตัวบ่งชี้อาชีพ การงานของบุคคลนั้นๆ ว่าควรจะประกอบอาชีพอะไรจึงจะถูกโฉลกและมี ความก้าวหน้า ให้เอาวัน เดือน ปีเกิดบวกกัน ได้เท่าไรเอา ๓ คูณ แล้ว หารด้วย ๗ เศษเท่าไรให้ดูคำทำนายตามเศษนั้น เลขวัน : อาทิตย์ = ๑, จันทร์ = ๒, อังคาร = ๓, พุธ = ๔, พฤหัสฯ = ๕, ศุกร์ = ๖, เสาร์ = ๗ เลขเดือน : มกราคม = ๑, กุมภาพันธ์ = ๒, มีนาคม = ๓, นับเรียงลำดับไปจนถึง ธันวาคม = ๑๒ เลขปี : ชวด = ๑, ฉลู = ๒, ขาล = ๓, นับเรียงลำดับไปจน ถึง กุน = ๑๒ สมมติท่านเกิดวันศุกร์ เดือนสิงหาคม ๒๕๑๖ ปีฉลู, วันศุกร์ = ๖, เดือนสิงหาคม = ๘, ปีฉลู = ๒ นำเลขวัน เดือน ปีเกิดคือ ๖, ๘, ๒ มารวมกันได้เท่ากับ ๑๖, เอา ๑๖ X ๓ = ๔๘, จากนั้น เอา ๔๘ ตั้ง หารด้วย ๗ ได้เศษ ๖ (๗ x ๖ = ๔๒, เอา ๔๒ ไปลบออกจาก ๔๘ จะเหลือ ๖) จากนั้นให้ดูคำทำนายที่เศษ ๖

หมายเหตุ : การคิดด้วยเครื่องคิดเลขบางครั้งจะมีเลขเศษมาก ให้คิดในกระดาษเองจะถูกต้องแม่นยำกว่า

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

25


เศษ ๑ ทายว่า วาสนาดี เหมาะแก่การรับราชการ นักปกครอง จะมีชื่อเสียงและยศถาบรรดาศักดิ์ เศษ ๒ ทายว่า วาสนาดีปานกลาง พอเลี้ยงตัวให้มีสุข ไม่ทุกข์ร้อน เหมาะแก่การประกอบธุรกิจส่วนตัว งานบริการ สถานสงเคราะห์ พยาบาล เสริมสวย นักร้องนักแสดง เศษ ๓ ทายว่า วาสนาดี มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ สู้งาน อาสารับใช้ ผู้อื่นดี เหมาะแก่อาชีพทหาร ตำรวจ งานอาสาช่วยเหลือคน นักการเมือง จะรุ่งเรืองดีมาก เศษ ๔ ทายว่า วาสนาดีพอควร เหมาะแก่การทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ดี รับราชการก็ดีจะมียศตำแหน่งสูง เศษ ๕ ทายว่า วาสนาดี มักได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไป เหมาะแก่การเป็นครูผู้ให้ความรู้ นักปกครอง เป็นหมอ หรือเป็นนักบวช นักเขียน นักประพันธ์ จะเจริญรุ่งเรืองดี รับราชการดีปานกลาง เศษ ๖ ทายว่า วาสนาดี รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ เห็นคุณค่าของเงิน เก็บหอมรอมริบดี และมักเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ เหมาะแก่อาชีพที่ เกี่ยวกับธนาคาร ค้าขาย เปิดร้านทอง ปล่อยกู้ นายหน้า ค้าขายทั่วไป ทำราชการดี เศษ ๗ ทายว่า วาสนาไม่ค่อยดีนัก มีความอดทนน้อย ทำการ สิ่งใดมักทำแบบครึ่งๆ กลางๆ จึงไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า หาได้ไม่พอเลี้ยง ปากเลี้ยงท้อง บางครั้งถึงกับต้องขัดสน จิตมักยินดีในการงานที่ผิดกฎหมาย ต้องขยันขันแข็งและใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เด็กจึงพอเอาตัวรอดได้ เศษ ๐ ทายว่า วาสนาขึ้นอยู่กับผู้อื่น ถ้าได้รับการอุปถัมภ์ดีจะมี ความเจริญก้าวหน้าเร็ว เหมาะแก่อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เพาะพันธุ์สัตว์ขาย เปิดฟาร์มจระเข้ เป็นสัตวแพทย์หรือเปิดฟาร์มโคนม เป็นต้น 26

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


ดูโชคประจำเดือน ถ้าหากอยากทราบว่า ในปีนั้นแต่ละเดือนจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือ ร้ายแก่ตนประการใด ให้เอาอายุเต็มของผู้จะดูตั้ง บวกด้วยเลขเดือนที่จะดู ดังนี้ เมษา=๑, พฤษภา=๒, มิถุนา=๓, กรกฎา=๔, สิงหา=๕, กันยา=๖, ตุลา=๗, พฤศจิกา=๘, ธันวา=๙, มกรา=๑๐, กุมภา=๑๑, มีนา=๑๒, ได้เท่าไรให้เอา ๓ คูณ หารด้วย ๗ ได้เศษเท่าไรให้ดูตามเศษนั้น ถ้าเศษ ๗ หรือหารลงตัวให้ดูคำทำนายที่เศษ ๐ ตัวอย่างเช่น อายุ ๓๘ ต้องการทราบชะตาในเดือนกันยายน จะเป็นเช่นไร ก็ให้เอา ๓๘ + ๖ = ๔๔ แล้วเอา ๔๔ X ๓ = ๑๓๒ จากนั้นให้เอา ๑๓๒ ÷ ๗ (๗ X ๑๘ = ๑๒๖ เอา ๑๒๖ ไปลบออกจาก ๑๓๒) จะเหลือเศษ ๖ จากนั้นดูคำทำนายที่เศษ ๖ เศษ ๑ ท่านว่า ต้นเดือนถึงกลางเดือนไม่ดี จะสูญเสียข้าวของ เงินทอง ของรักของหวง หรือมิฉะนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่ถึงกับหนักหนา ให้ตักบาตรพระเก้ารูป ถวายสังฆทาน และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ทำได้อย่างนี้ปลายเดือนจะมีลาภ เศษ ๒ ท่านว่า เดือนนี้ดี จะมีสตรีสูงอายุอนุเคราะห์และนำ ทรัพย์อันพึงใจมาให้ ตื่นเช้าก่อนล้างหน้าให้สวดมนต์บทอิติปิโส ๑ จบ ทุกวัน ช่วยเสริมบารมีให้ได้ลาภเร็วและมากขึ้น เศษ ๓ ท่านว่า จะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือสูญเสียของรักของหวง คนมีความรักอาจต้องอกหักผิดหวัง แต่ปลายเดือนจะมีลาภดีปานกลาง ท่านแนะนำให้สวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่ และแผ่เมตตาให้กับ

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

27


เจ้ากรรมนายเวร ในต้นเดือนถึงกลางเดือน คือวันที่ ๑-๑๕ วันละ ๑ จบ จะช่วยให้หายป่วย มีลาภก้อนโต เศษ ๔ : ท่านว่า เป็นเดือนที่ดีมาก จะมีลาภมาหาทั้ง ๔ ทิศ คิดหวังสิ่งใดจะสมความปรารถนา จะได้ลาภพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นช่วงที่บุญเก่ามาช่วยหนุนจุนเจือ เศษ ๕ : ท่านว่า เป็นเดือนผู้ใหญ่อุปถัมภ์ จะได้ลาภจากนักบวช ครู หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ดังนั้นในเดือนนี้หากได้รับคำชี้แนะเรื่องอะไรจาก ผู้ใหญ่ ขอให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามจะบังเกิดความสุขความเจริญดี เศษ ๖ : ท่านว่า จะโชคดี ผู้ใหญ่ที่มียศตำแหน่งจะให้ลาภที่น่า พอใจ ทั้งจะได้เลื่อนขั้นหรือปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น หากมีเรื่องไม่สบายใจ ให้หาโอกาสเข้าวัดทำบุญ สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่ตนนับถือ จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น เศษ ๐ : ท่านว่า เดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเภทภัยต่างๆ จะมีศัตรูคอยปองร้าย หรือมิฉะนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนัก ไม่ดีเลย ต้นเดือน ให้อาราธนาศีล ๕ และรักษาอย่าให้ขาดจนตลอดเดือน ให้สวดมนต์ก่อนนอน ทุกคืน และหาโอกาสทำบุญด้วยการพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน อุทิศ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จึงจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้เบาบาง

ท่านที่สนใจสั่งซื้อสิ่งพิมพ์หนังสือธรรมะ สวดมนต์ เอาไว้สวดหรือ ศึกษาเอง หรือต้องการแจกเป็นธรรมทาน เพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรม นายเวร เสริมบุญบารมีแก่ตน ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หรือคลิก WWW.LC2U.COM และ WWW.พุทธะ.COM

8

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง


โฉลกเกี่ยวกับการออกรถ ปัจจุบันปริมาณของรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้นและนับวันก็ยิ่งมากขึ้น เรื่อยๆ ซึ่งการออกรถก็มีหลากหลายเหตุผลแตกต่างกันไป บางคนออกรถ มาเพื่อทำมาหากิน บางคนออกมาเพื่อประดับบารมี บางคนออกมาอวด ความโก้หรู บางคนออกมาเพราะความชอบสะสม แต่ไม่ว่าจะออกรถด้วย เหตุผลใดก็ตาม เรื่องของสีรถ เลขทะเบียน และวันออกรถ ดูจะเป็น ปัญหาสำหรับคนออกรถใหม่ทุกคน เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ในที่นี้จะ ให้หลักการง่ายๆ สำหรับการออกรถไว้ดังนี้

การเลือกสีรถที่ถูกโฉลก สีรถ ท่านให้เว้นสีที่เป็นกาลกิณี เลือกสีที่เป็นมงคลกับวันเกิดและ ถูกโฉลกกับลักษณะที่จะนำมาใช้งาน ซึ่งท่านกำหนดไว้ดังนี้

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

29


หมายเหตุ สีขาว สีหมอก สีบรอนซ์ สีน้ำเงิน สีน้ำทะเล สีม่วง เทา สีเปลือกมังคุด

จัดเข้าในกลุ่มสีเหลือง จัดเข้าในกลุ่มสีฟ้า จัดเข้าในกลุ่มสีดำ

บริวาร : เป็นสีที่เสริมให้มีบริวารเพื่อนฝูง เหมาะสำหรับขับ ออกสังคม หรือผู้ที่รับหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ พบปะลูกค้า หรือผู้ที่ ต้องการบริวาร เพื่อนฝูงมากๆ อายุ : เป็นสีที่เสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ความปลอดภัย เหมาะ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง และทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย เดช : เป็นสีที่เสริมให้มีเดชอำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง เป็นสีที่ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองบริหารคนหมู่มาก ศรี : เป็นสีที่เสริมให้เกิดความเป็นมงคล ความสงบสุข เสริมให้ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตและให้การงานทุกอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ปัญหา มูละ : เป็นสีที่เสริมด้านความร่ำรวย มีเงินมีทอง เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการออกรถมาเพื่อเป็นพาหนะในการทำมาค้าขาย สร้างรายได้ หา กำไร เช่น รถขายของ แท็กซี่ เป็นต้น อุตสาหะ : เป็นสีที่เสริมในด้านการงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ออกรถมาใช้งาน เช่น สิบล้อ รถบรรทุก รถส่งของ ส่งเอกสาร ขนส่งสินค้า เป็นต้น มนตรี : เป็นสีเสริมด้านเมตตามหานิยม ผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ค้ำชู เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานใกล้ชิดหรือต้องติดต่อกับผู้ใหญ่อยู่เป็น ประจำ กาลกิณี : เป็นสีต้องห้าม 30

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง  

ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you