Page 1


ศีล ๕  

หากเราตั้งใจศึกษาและรักษา ​"ศีล ๕" โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน อย่างน้อยชีวิตของเราก็จะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆ แล้วเราจะเข้าใจว่า "รักษาศีล แล้วศีลจะร...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you