Page 1


เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท ออกแบบปก : อนุชิต คำซองเมือง รูปเลม/จัดอารต : ทศพร ธรรมกุล ภาพประกอบ : สมควร กองศิลา, ชิชกาน ทองสิงห, ธนรัตน ไทยพานิช, ชนากานต มูลแดง, ณัฐยา กิจจานนท


อัตตะนา วะ กะตัง ปาปัง อัตตะนา สังกิลิสสะติ ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง อัตตะนา อะกะตัง ปาปัง อัตตะนา วะ วิสุชฌะติ ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง สุทธิ อะสุทธิ ปัจจัตตัง ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย คนอื่นทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้

พระพุทธพจน์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๒


คำนำ มีหมอดูท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่า ดวงชะตาไม่สามารถทำอะไรแก่ ผู้ที่ไม่เชื่อได้ หมายความว่า ดวงชะตาชีวิตหรือศาสตร์แห่งการทำนาย ทายทักนี้จะมีผลเฉพาะแก่ผู้ที่มีความเชื่อในด้านนี้เท่านั้น สำหรับคนที่ ไม่เชื่อ การทำนายทายทักก็เป็นแค่เรื่องงมงาย สอดคล้องกับหลักคำสอน ทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว บุคคลทำดีดวงชะตาย่อมดี ถ้าหากทำความชั่ว ดวงชะตาย่อมจะไม่ดี ดังนั้น เมื่อว่าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ดวงชะตาชีวิต ของแต่ละคนล้วนเป็นไปตามอำนาจกรรมที่ตนได้สร้างไว้ และกรรมนี่เอง ที่จะเป็นตัวเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนอย่างแท้จริง อยากแก้ดวงให้ดีจึงต้อง แก้ที่กฎแห่งกรรม ประกอบกรรมดีเอาไว้มากๆ ดวงชะตาชีวิตก็จะดีเอง ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า คนจะดีจะชั่วก็เพราะกรรม ดวงดาวไม่อาจ ทำให้คนดีหรือเลวได้ ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องหมอดู หรือการทำนาย โชคชะตาเป็นเรื่องงมงาย เชื่อถือไม่ได้ หรือเป็นเรื่องไร้สาระ โดยเนื้อแท้ ของโหราศาสตร์แล้วเป็นศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและตอบสนองความต้องการ อยากรู้ในเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ และมีมากมายหลายครั้งด้วยกันที่เรา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยการทำนาย ดังจะมีคำพูดอยู่เสมอว่า ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ แต่ที่พูดว่าคนจะดวงดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรม ไม่ใช่อิทธิพลของดวงดาวนั้น ก็เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนได้เข้าใจและตระหนัก ให้ชัดเจนว่า ต้นตอที่กำหนดดวงชะตาของคนก็คือกรรม ไม่ใช่ดวงดาว เพราะถ้าหากย้อนถามกลับไปว่า อะไรที่ทำให้เราเกิดในฤกษ์ยามที่ไม่ดี อะไรที่กำหนดลายมือของเราให้มีเส้นวาสนาหรือไม่มีเส้นวาสนา อะไร


กำหนดให้เรามีโหงวเฮ้งดีหรือไม่ดี เมื่อสืบสาวไปเรื่อยจนถึงต้นตอแล้ว จะพบว่าศาสตร์แห่งการทำนายทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นต้นกำเนิด ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อรู้ได้ดังนี้แล้ว ก็จะทำให้ท่านเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ อย่างมีเหตุมีผล ไม่เชื่ออย่างงมงาย หนังสือ ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม เล่มนี้ ได้ประมวล ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ กฎแห่งกรรม และเกร็ดความรู้ต่างๆ เอาไว้ มากมาย ทั้งในแง่ของโหราศาสตร์ กฎแห่งกรรม สวดมนต์ มนต์คาถาและ การดูแลสุขภาพ ตลอดถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่มากด้วยสาระประโยชน์และ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนีส้ ำเร็จลงได้ ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน โดยเฉพาะ อ.ตรัย อานประโคน, อ.กฤษดา รามัญศรี ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและร่วม รังสรรค์ต้นฉบับ ความดีที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณ แด่บิดามารดาผู้ให้กำเนิด และครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์ให้กับทุกท่าน ได้เป็นอย่างดี

ไมเชื่อ ไมลบหลู รูเชื่อ ไมงมงาย พึงใชสติปญญาไตรตรองใหรอบคอบ â»Ã´ãªŒàÅ‹Á¹ÕéãËŒ¤ØŒÁÊØ´¤ØŒÁ & Í‹Ò¹áÅŒÇ -> ẋ§¡Ñ¹Í‹Ò¹ËÅÒ·‹Ò¹¹Ð¨Ð

อ่านสิบรอบ ระดมสมองคิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา พัฒนาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จิตมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตจักสนุก สุข สงบ เย็น เฉกเช่นพระนิพพาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ปรารถนาให้ทุกครอบครัวมีความสุข


สารบัญ ภาค ๑ พยากรณ์ทั่วไป

เช็คดวงตามเกณฑ์อายุ ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ ทำนายดวงชะตาประจำปีเกิด - ปีชวด - ปีฉลู - ปีขาล - ปีเถาะ - ปีมะโรง - ปีมะเส็ง - ปีมะเมีย - ปีมะแม - ปีวอก - ปีระกา - ปีจอ - ปีกุน ดวงชะตาชีวิตประจำเดือนเกิด ทำนายโชคชะตาตามวันเกิด ดูโชคอาชาไนย ตำราสมพงษ์นาคคู่ ตำราดูชีวิตคู่ตามปีเกิด

๑๒ ๑๘ ๒๐ ๒๐ ๒๔ ๒๘ ๓๒ ๓๖ ๔๐ ๔๔ ๔๘ ๕๒ ๕๖ ๖๐ ๖๔ ๖๘ ๗๒ ๘๘ ๙๒ ๙๔


ตำราดูเนื้อคู่ ตำราดูชีวิตคู่ ตำราดูเนื้อคู่ว่าจะได้กันหรือไม่ ตำราช้างทายชีวิตคู่ ตำราดูเด็กแรกเกิด ตำราดูเด็กในท้อง ดูโชคกำเนิด ดู โชคประจำเดือน

ภาค ๒ ดูฤกษ์ ตั้งศาล

ฤกษ์งามยามดี - หาวันดี - หาดิถีดี - หาเวลาดี พิ ธีจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ภาค ๓ ปรับโชค เสริมดวง

ชื่อมงคลเสริมดวง ออกรถให้ถูกโฉลก แก้เคราะห์กรรมตามวันเกิด พระธาตุประจำปีเกิด พระประจำวันเกิด ต้นไม้ อัญมณีเสริมราศี พระเครื่องเสริมดวง

๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๘

๑๑๑ ๑๑๔ ๑๒๐ ๑๒๖ ๑๓๐

๑๔๓ ๑๗๗ ๑๘๒ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๕


ทิศสำหรับตั้งพระบูชา การจุดธูปบูชา ผลดี-ร้ายจากการทำกิจในวันต่างๆ จัดบ้านตามทิศมงคล รั กษาสิริ ๘ เสริมมงคลชีวิต

ภาค ๔ ทำนายฝัน แก้อุบาทว์

ทำนายฝัน พุทธทำนาย ๑๖ ข้อ แก้เคราะห์ ทำนายฝัน แก้ฝันตามหลักพุทธศาสนา ตำราอภิไทอุบาทว์ ตำราตาเขม่น สัตว์ตก สั ตว์เกาะหลังคาและเข้าบ้าน

ภาค ๕ แก้เคราะห์ ตัดกรรม

เคราะห์กรรมคืออะไร เคราะห์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของดวงดาว คำพยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุและแทรก พิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง - บูชาครู - บูชาพระเคราะห์ - บทสวดเสริมบารมี

๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๘ ๒๑๐ ๒๑๘ ๒๒๐ ๒๓๖ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๕๑ ๒๕๕ ๒๕๖

๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๙ ๒๗๙ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๙๐


กรรมและการแก้กรรม - แก้กรรมเบา บรรเทากรรมหนัก - บรรเทากรรม ๔๐ อย่างด้วยตัวเอง - เคล็ดแก้กรรมบางอย่าง - ปล่อยสัตว์แก้เคราะห์กรรม - วิธีเอาชนะเคราะห์กรรม ที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร

ภาค ๖ สวดคาถา เสริมบารมี

ไหว้พระ ๕ ครั้งก่อนนอน พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ - หัวใจอิติปิโส - มงกุฎพระพุทธเจ้า - หัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก) - หัวใจหนุมาน - พระเจ้า ๑๖ พระองค์ - อิติปิโส ๘ ทิศ - คาถามหานิยม - คาถาเสกสีผึ้งทาริมฝีปาก - คาถาประสานบาตร - คาถาคัด/ห้ามเลือด - คาถาเป่าตาต้อตาแดง - พระเจ้า ๕ พระองค์ - หัวใจพระไตรสรณคมน์ - หัวใจสุนัข

๓๐๐ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๒๐ ๓๒๘ ๓๓๐ ๓๓๘ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๒ ๓๔๒ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๓ ๓๔๕ ๓๔๕ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๖ ๓๔๖ ๓๔๖ ๓๔๗


- คาถาป้องกันตัวและทรัพย์สิน - คาถามหาลาภ (พระสีวลี) - หัวใจเศรษฐี - คาถา ๑๐๘ - หัวใจพาหุง - คาถาผูกมัดปีศาจ - คาถาแก้ผีปีศาจเข้า - คาถาเสกไพล ว่าน จี้ขับไล่ผีเข้า - คาถามหาอุด - คาถาป้องกันถูกคุณไสย - คาถาเสกขมิ้น - คาถาเสกใบพลู - คาถานิมิตฝัน - คาถาป้องกันภยันตราย - คาถาป้องกันผีหลวง หลาวเหล็ก - คาถาแคล้ว - มหาจังงัง - พระเจ้าเปิดโลก - คาถาสูญความ - คาถาจับฝ้ายมงคล - คาถาเมตตามหานิยม - อิติปิโสธงชัย - อิติปิโสถอยหลัง - คำอาราธนาพระเครื่อง - อาวุธพระพุทธเจ้า

๓๔๗ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๘ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๔๙ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๑ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๒ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๔ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๕


- หัวใจพระสังคหะ - มนต์ปู่เจ้าสมิงพราย - มหาเมตตา - คาถาช้างหลงโขลง - มหาอำนาจ - คาถาแม่นางกวัก - หัวใจพระฉิมพลีใหญ่ - คาถาอิติปิโสนพคุณ

ภาค ๗ สมุนไพร สุขภาพ

สมุนไพรรักษาโรค เกร็ดสมุนไพรน่ารู้ กดจุดรักษาโรค การดูแลสุขภาพด้วยแหวน เกร็ดน่ารู้ คู่ครัวเรือน

๓๕๖ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๗ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๘ ๓๕๙

๓๖๒ ๓๖๙ ๓๗๕ ๓๘๐ ๓๘๑


ภาค ๑ พยากรณ์ทั่วไป


เช็คดวงตามเกณฑ์อายุ

๑. พระอาทิตย์ ทิศอีสาน ๒. พระจันทร์ ทิศบูรพา

๖. พระศุกร์ ทิศอุดร

๓. พระอังคาร ทิศอาคเนย์

๘. พระราหู ทิศพายัพ ๙. พระเกตุ มัธยมทิศ ๕. พระพฤหัสบดี ทิศปัจฉิม

๔. พระพุธ ทิศทักษิณ

๗. พระเสาร์ ทิศหรดี

ท่านทีต่ อ้ งการทราบว่า ดวงชะตาในช่วงอายุแต่ละปีจะเป็นอย่างไร จะโชคดีหรือโชคร้าย จะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ หรือจะร่ำรวย สุข ทุกข์ประการใด ท่านให้ดอู ายุเต็มของตนตามตารางในหน้าถัดไปว่าตกอยู่ ในช่องพระเคราะห์ดวงใด ให้ดูคำทำนายตามนั้น 12

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


ตารางอายุตกพระเคราะห์

ดวงชะตาตกช่อง พระอาทิตย์ (๑) : เกณฑ์ชะตาชีวิตไม่ดี จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนจาก ญาติพนี่ อ้ ง และจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยหนักต้องนอนโรงพยาบาล หรือไม่จะได้รบั บาดเจ็บถึงกับเลือดตกยางออก งดเว้นการ เดินทางไกลหรือทำอะไรเสี่ยงๆ อนึ่ง ให้ระวังเรื่องไฟจะไหม้บ้าน ข้าวของ เสียหาย และโจรผู้ร้ายเข้าบ้านขโมยทรัพย์สิน ตกมาปีนี้ไม่ดีนัก ท่านให้เร่ง ระมัดระวังตน หาโอกาสทำบุญ และหมั่นสวดมนต์ บทพระคาถาชินบัญชร ให้ได้ทุกวันก่อนนอน ซึ่งพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นบทสวดอัญเชิญ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสาวก ๘๐ องค์ มาสถิตในกาย เพื่อป้องกัน ภัยอันตรายแก่ตน ผู้ใดสวดได้ทุกวันจะเกิดสิริมงคลแก่ตน กลับร้ายให้ กลายดี มีเรื่องร้ายอันใดก็จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วย บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

13


ดวงชะตาตกช่ อ ง พระจั น ทร์ (๒) :

เกณฑ์ ช ะตาชี วิ ต ปี นี้ ท่ า นว่ า จะได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น เพราะคำพู ด ของตนจนถึ ง กั บ ต้ อ งคดี ค วาม หากเป็ น พระสงฆ์อาจต้องสิกขาลาเพศ ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะต้อง พลัดพรากจากที่อยู่ พลัดพรากจากครอบครัว หรือจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และได้รับความลำบาก ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปกับการรักษาเป็นอันมาก แต่ภายหลังจะได้ลาภจากสตรี ท่านที่ตกปีนี้ให้ทำความดีด้วยการเว้นจาก วจีทุจริต ๔ คือ ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกัน และไม่พูดเพ้อเจ้อ คือพูดพล่อยๆ ไม่มีหลักฐานเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อน ให้หมั่นสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร บทสวดมนต์ป้องกันโรค ให้แผ่ เมตตาแก่สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรก่อนนอนทุกคืน ดวงชะตาตกช่อง พระอังคาร (๓) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะได้รับความทุกข์เดือดร้อน เพราะคนในบ้านหรือคนในปกครองทำเรื่องไม่ดี และ ส่ ง ผลมาถึ ง ตนให้ ต้ อ งเดื อ ดร้ อ นและเป็ น ทุ ก ข์ ใจ เช่ น ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเดือดร้อนเพราะลูกทำเรื่องไม่ดี จนต้องเสียเงินเสียทองในการแก้ปัญหา ญาติมิตรที่เคยรักใคร่จะกลับกลาย เป็นศัตรูทำร้ายตน และให้ระวังชายรูปร่างสูงใหญ่จะหลอกลวงเอาทรัพย์ ตกปีนี้ท่านให้เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานหรือคนในปกครองให้ดี และคอย กำชับอย่าให้ทำอะไรที่ไม่ดีนอกลู่นอกทาง ให้หาพระปางปาลิไลยก์มา บูชา สวดมนต์บทอิติปิโสเท่าอายุ+หนึ่ง ให้ได้ทุกวัน จะช่วยบรรเทา เรื่องร้ายๆ และผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี 14

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


ดวงชะตาตกช่อง พระพุธ (๔) : เกณฑ์

ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าเป็นปีที่เจ้ากรรมนายเวรตามทัน สัตว์ทั้งหลายที่ตนเคยเบียดเบียนเขาไว้ในอดีตจะสาปแช่ง ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะกินเนื้อสัตว์เป็นเหตุ ดังนั้น ท่านที่ ชะตาตกปีนี้ให้ระมัดระวังการรับประทานเนื้อสัตว์ ให้ถือศีลข้อ ๑ คือ การเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างเคร่งครัด เพราะการฆ่าสัตว์จะเพิ่มบาปเก่า ให้หนักขึ้นและให้ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจด้วย หมั่นสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในวันเกิดของตน ถ้าทำได้อย่างนี้ นอกจากจะทำให้รอดพ้นจากการป่วยแล้วยังจะได้ลาภก้อนโตแทนอีกด้วย ดวงชะตาตกช่อง พระเสาร์ (๗) : เกณฑ์ ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะประสบทุกข์เดือดร้อนเนื่องจาก เหตุ ๓ ประการ คือ ๑) ทุกข์เดือดร้อนเพราะการ เจรจาของตนเป็นเหตุ คือจะพูดจาอะไรท่านให้ระมัดระวัง ให้มาก เพราะพูดดีอาจกลายเป็นร้าย พูดเล่นแต่ผู้ฟังถือ เป็นจริงเป็นจัง นำไปสู่การทะเลาะวิวาท ดังนั้น หากไม่จำเป็นท่านว่า อย่าพูดเลยดีกว่า ๒) ทุกข์เพราะถูกใส่ความจากหญิงแม่หม้ายกลายเป็น เรื่องใหญ่โต ๓) ทุกข์เพราะทุกขลาภ คือจะมีโชคได้ลาภก้อนโตแต่ ไม่นานลาภนั้นก็จะสร้างปัญหาให้กับตนมากมาย ชะตาชีวิตที่ตกปีนี้ให้ ทำบุญถวายสังฆทานตั้งแต่ต้นปี และให้สวดบทอิติปิโส ก่อนออกจาก บ้านและก่อนเข้านอนทุกคืน เพื่อขอให้พุทธคุณคุ้มครอง ให้หาพระปาง ปฐมเทศนามาแขวนคอ เพื่อเตือนสติให้คิดดีพูดดี จะมีชีวิตที่ดีได้

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

15


ดวงชะตาตกช่อง พระพฤหัสบดี (๕) : เกณฑ์ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าดีมาก คิดหวังสิ่งใดก็จะได้ สมมาดปรารถนาทุ ก ประการ ผู้ ที่ รั บ ราชการก็ จ ะได้ เลื่อนยศตำแหน่ง ทำมาค้าขายหรือประกอบอาชีพอันใด ก็ประสบผลสำเร็จ กำไรงาม ผู้ที่ตกงานจะได้งาน ผู้ที่ อกหักจะพบรักใหม่ที่ดี เสี่ยงโชคเสี่ยงทายจะได้ลาภก้อนโต ผู้ที่ชะตา ตกปีนี้ตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอนให้ยิ้มกับตัวเอง แล้วบริกรรมคำว่า พุทโธ ในใจ ๑๐ ครั้ง หรือสวดบทอิติปิโส ๑ จบ เพื่อเสริมบารมีให้แรงขึ้น ช่วยให้สมหวังและประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้น ดวงชะตาตกช่อง พระราหู (๘) : เกณฑ์ ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าญาติมิตรจะคิดเป็นศัตรูอย่างลับๆ คอยเบียดเบียน ใส่ร้าย กีดขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้า จะ ประสบภัยให้ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ จากครอบครัว ให้ ให หลีกเลี่ยง ละเลิกเรื่องสุรายาเสพติด ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หากคิดจะทำ หรือทำกรรมชั่วเอาไว้ ผลของกรรมนั้นจะให้ผลในปีนี้ ให้ระวังตน ละเลิก สิ่งชั่วประกอบแต่กรรมดี ถ้าเป็นไปได้ให้บวชถือศีลในวัด ๗-๑๕ วัน จะบวชเป็นพระหรือบวชชีพราหมณ์ก็ได้ (การบวชให้บวชในวัดที่มีการ ปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานและเคร่งครัดในธรรมวินัย) จะช่วยตัดกรรม บรรเทาหนักให้เป็นเบาลงได้ หรือหากไม่มีโอกาสไปบวชให้สมาทานศีล ๕ และรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัดตลอดปี จึงจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปได้

16

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


ดวงชะตาตกช่อง พระศุกร์ (๖) : เกณฑ์

ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าจะมีทั้งดีและร้ายปนกัน คือ ต้นปี จะมีเรื่องร้ายมาถึงตัว ให้ระมัดระวังภัยจากอุบัติเหตุ กลางปีจะได้ลาภทรัพย์สินเงินทอง ได้เลื่อนยศตำแหน่ง มิตรสหายจะช่วยอุปถัมภ์ให้กิจการที่ทำสำเร็จดังหวัง ปลายปีจะมีทุกข์ เล็กน้อย คนในปกครองจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ให้เสริมชะตาด้วย การไถ่ชีวิตสัตว์ สวดมนต์ทำสมาธิอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในวันเกิด ให้กราบเท้าแม่ หากเคยทำผิดต่อท่านให้กราบขอขมาแม่และล้างเท้า ให้แม่ จะช่วยให้ชีวิตปีนี้มีสุข โชคดียิ่งๆ ขึ้น ดวงชะตาตกช่อง พระเกตุ (๙) : เกณฑ์ ชะตาชีวิตปีนี้ ท่านว่าไม่ดี มีเหตุให้ต้องวิปโยคโศกศัลย์ มิ ต รสหายกลั บ กลายเป็ น ศั ต รู มี ผู้ ห มายปองเอาชี วิ ต รอดหวุดหวิดเจียนอาสัญ (ตาย) จะผจญเคราะห์กรรมที่ ตนสร้างไว้เพียงลำพัง ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่แม้อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ เทวดา ที่คุ้มครองตนจะหนีไกล จะคิดการสิ่งใดก็มืดแปดด้าน หมดปัญญาแก้ไข ทางแก้ ท่ า นให้ ห ยุ ด ทำชั่ ว ทุ ก อย่ า งในทั น ที โดยเฉพาะสิ่ ง มึ น เมาสุ ร า ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และให้หมั่นประกอบกรรมดีตั้งแต่วันนี้ เช่น ตักบาตร สวดมนต์ ถ้าอยากพ้นจากเคราะห์กรรมได้เร็วให้สวดมนต์บท มหาเมตตาใหญ่วันละ ๓ จบก่อนนอนทุกคืน จะช่วยให้รอดพ้นจาก เคราะห์กรรมในครั้งนี้ได้

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการบทสวดพระคาถาชินบัญชร โพชฌังคปริตร อิติปิโสเท่าอายุ+๑ หรือบทสวดอื่นๆ ติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์ เลี่ยงเชียง หรือ WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.COM บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

17


ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ ผู้ที่คิดค้นตำราเศษพระจอมเกล้าฯ นี้ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระมหากษัตริย์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่สามารถคำนวณ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาในปีพ.ศ. ๒๔๑๑ ได้อย่างแม่นยำ โดยทรงคำนวณไว้ลว่ งหน้าว่าจะเกิดสุรยิ ปุ ราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ปีมะโรง เวลา ๑๐.๓๒ น. สถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนคือที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำราเศษนี้ใช้สำหรับทำนายชะตาชีวิตของคนโดยย่อซึ่งแม่นยำ มาก ท่านที่ต้องการทราบชะตาชีวิตของตนให้เอาวัน เดือน ปีเกิดบวก เข้าด้วยกัน ถ้ามีผลเกิน ๑๐ ให้เอา ๑๐ ลบออก เหลือเศษเท่าไรให้ อ่านคำทำนายตามเศษนั้น ดังต่อไปนี้ - อาทิตย์=๑, จันทร์=๒, อังคาร=๓, พุธ=๔, พฤหัสฯ=๕, ศุกร์=๖, เสาร์=๗ - เดือนให้ถือตามเดือนไทย อ้าย=๑, ยี่=๒ ไล่ไปตามลำดับจนถึงเดือน ๑๒=๑๒ - ปีเกิดให้นับ ปีชวด=๑, ฉลู=๒ ไล่ไปตามลำดับจนถึงปีกุน=๑๒

เศษ ๑ เสาเรือนไฟไหม้ ไร้เรือนที่พักพิง จะร่อนเร่ระเหระหน เพราะว่าชะตาเรา 18

ชะตาใครทั้งชายหญิง ที่พึ่งพักสำนักเนา เร่งเจียมตนอย่าดูเบา โทษประกอบจึงเกิดกรรม ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


เศษ ๒ จะครองไข้ มีโรคร้ายสิงประจำ หยูกยาจะพาทำ บ่ถูกแท้จนแก่ตัว เศษ ๓ ความสบาย มีข้าควายและเกวียนวัว พอสมสกุลตัว เข้าที่ทายสถานกลาง เศษ ๔ มีข้าครอก อเนกนอกคณานาง อุปถัมภ์แล้วสำอาง บ่ไข้ชุกบ่ทุกข์เป็น เศษ ๕ ชะตากลับ ทุนทรัพย์และแสนเข็ญ ภายหลังชะตาเป็น ทุนทรัพย์จะนับพัน เศษ ๖ จะยกญาติ เป็นเชื้อชาติประเสริฐสรรพ์ เงินตรายศถาพลัน ทุนทรัพย์ลำดับมี เศษ ๗ นั้นผ้าขาด จะนุ่งห่มก็เต็มที พักตราย่อมราคี ระคายคับทั้งทรัพย์สิน เศษ ๘ นั้นเปรื่องยศ จะปรากฏกระเดื่องดิน ทรัพย์ศฤงคารสถานถิ่น ทั้งอำนาจแลวาสนา เศษ ๙ กินข้าวกลางตลาด เสมอชาติสุนัขขา ถึงจะมีวาสนา ต้องประกอบทำการงาน แม้นตระกูลทลิทหก ถึงต่ำตกก็บ่นาน ดังนักเลงสุราบาน พอขวนขวายใส่ท้องตน เศษ ๑๐ เหมือนนกแขกเต้า ทำรวงรังระวังฝน แสวงดีย่อมมีผล อย่าคลอเคล้ากับเหล่าพาล เหมือนปักษีอันมีปีก รู้หลบหลีกธนูพราน ถ้าประมาทจะเสียการ จะชอกช้ำระกำกาย ฯ บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

19


ทำนายดวงชะตาประจำปีเกิด

ปีชวด

ธาตุน้ำ ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มีดวงชะตาคล้ายกับพระเตมีย์ ถูกนายสารถีเอาใส่รถไปฝังตามคำสั่งของพระบิดา มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย 20

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระอาทิตย์เป็นปาก : มักพูดเด็ดขาด พูดแล้วต้องทำให้ได้ตาม ที่พูด เจรจาเป็นที่ชอบใจของผู้ใหญ่ และนักบวช พระอังคารเป็นใจ : จิตใจไม่หนักแน่น คบคนเช่นใดมักคล้อยตาม เขาทุกอย่าง ถ้าคบคนดีก็ดีไป ถ้าคบคนร้ายก็ร้ายตาม พระพฤหัสฯ เป็นที่นั่ง : มักเดือดร้อนเพราะกามารมณ์ พระจันทร์ พระพุธเป็นมือ : มีความรู้ดี ขยันหมั่นเพียร แต่ มักมีอุปสรรคขัดข้อง พระศุกร์ พระเสาร์เป็นเท้า : ชอบเที่ยวและเดินทางไกล เมื่ อ อายุ ๑๐-๑๒-๑๓-๑๕-๓๗-๕๒ ปี เป็ น เกณฑ์ ป ระสบ เคราะห์ร้ายให้ระวัง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีชวด

เกิดเดือน ๕-๖-๗ หนูท้องขาว ธาตุน้ำ มีปัญญาดี ใจบุญมีเมตตา ถ้ารับราชการจะได้เป็น ใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรือง ข้าทาสบริวารมากมาย ถ้าบวชเป็นสงฆ์จะได้เป็นเจ้าอาวาส จะได้ดีในที่ ต่างถิ่น เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ หนูหริ่ง ธาตุน้ำ คนอาศัย มักเข็ญใจและไม่ค่อยรักษาคำพูด แต่ เป็นคนใจบุญ รับราชการมีความเจริญก้าวหน้าช้า ทำเรือกสวนไร่นารุ่งเรืองดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

21


22

เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ หนูผี ธาตุน้ำป่า หาเลี้ ย งตั ว ยาก ต้ อ งอาศั ย ความเพี ย ร จิ ต ใจ กล้าแข็ง และความเป็นคนใจบุญ จึงพอทำให้ชีวิต สุขสบาย รับราชการดีปานกลาง ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายดี เกิดเดือน ๒-๓-๔ หนูเผือก ธาตุน้ำ คนต้ม มีลกู มาก ใจบุญ ไปอยูใ่ นทีต่ า่ งถิน่ ต่างภาษา จะมีความเจริญ รับราชการ ทำเรือกสวนไร่นาดี ปานกลาง ทำมาค้าขายในต่างถิ่นดีมาก

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีชวด

๑ เทวดาขี่หนู

๒ เทวดาขี่เรือกัญญา

๔ หญิงอยู่เรือน

๕ คนตำข้าว

๓ หญิงขี่โค

๖ เทวดาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกเทวดาขี่หนู ทายว่าผู้นั้นเป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี รู้เท่าทันคน สามารถดูแลเลีย้ งดูตวั และครอบครัวได้ดี แต่มกั มีความเห็นขัดแย้ง ทะเลาะ กับคู่ครองอยู่เสมอ คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกเทวดาขี่เรือ กัญญา ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีวาสนาดี รับราชการจะมียศตำแหน่งสูง ถ้าทำการค้าทางเรือหรือค้าขายต่างถิ่นต่างแดนจะร่ำรวยดีมาก คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ (=เดือนอ้าย) ตกหญิงขี่โค ทายว่าชีวิตจะต้องลำบากตรากตรำ แต่ด้วยความเป็นคนขยัน อดทน มีมานะพยายาม จึงจะพอเลี้ยงตัวและมีสุขได้ คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ (=เดือนยี่) ตกหญิง อยู่เรือน ทายว่าเป็นคนมีวาสนาดี เรียบร้อย เจรจาไพเราะ อนาคต จะร่ำรวย ถ้าเป็นชายทำราชการดี มีผู้สนับสนุนจะได้รับยศศักดิ์ ถ้าเป็น หญิงจะได้สามีที่มียศศักดิ์ หรือมีฐานะร่ำรวย คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกคนตำข้าว ทายว่าชะตาชีวิตมักอาภัพ ทำมาหากินลำบาก รายได้ไม่แน่นอน เงินที่ หามาได้มักเก็บไม่อยู่ ต้องใช้ความอดทน ขยันขันแข็งเป็นอย่างมาก จึง จะพอเลี้ยงชีพให้เป็นสุขได้ คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกเทวดาขี่พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีอุปนิสัยขี้โมโห เจ้าโทสะ เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ไม่เกรงกลัวใคร กล้าได้กล้าเสีย ไม่ชอบให้ใครขัดใจ ทำการสิ่งใดจึงมักมี อุปสรรค ถ้าควบคุมความใจร้อนของตนได้ ชีวิตจะประสบผลสำเร็จและ มีสุขได้มาก บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

23


ปีฉลู

ธาตุดิน ชันษาเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญอยู่ต้นตาล เป็นคนใจบุญ มีดวงชะตาคล้ายพระมหาชนกลาพระมารดาไปค้าขาย สำเภาแตกต้อง ว่ายน้ำอยู่ ๗ วัน นางเมขลาอุ้มเหาะไปไว้ที่ราชอุทยาน ทำมาค้าขาย ต่างเมืองจะได้ลาภทรัพย์สนิ เงินทอง รับราชการดี ชายจะเจรจาชอบใจหญิง หญิงมักหย่าร้างกับสามี 24

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระจันทร์เป็นปาก : เจรจาหลักแหลม บางครั้งโอหัง พระพุ ธ เป็ น ใจ : มี ค วามคิ ด สุ ขุ ม และฉลาด มี ค วามเข้ า ใจ เรื่องราวต่างๆ ได้ง่าย ชอบเข้าหาผู้ใหญ่และนักบวช พระเสาร์เป็นที่นั่ง : มักมากในกาม หญิงมักมีตำหนิในที่ลับ พระอั ง คารกั บ พระพฤหั ส ฯ เป็ น มื อ : ทำอะไรมั ก ไม่ ค่ อ ย เรียบร้อย พระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นเท้า : ไปไหนไม่ชอบเดิน มักใช้ ยวดยานพาหนะ เมื่ออายุ ๑๖-๒๘-๓๕-๔๔-๕๒-๖๘ ปี เป็นเกณฑ์มีเคราะห์ให้ ระวัง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีฉลู

เกิดเดือน ๕-๖-๗ วัวป่าใช้ยาก ธาตุดิน สุก ทำราชการจะได้เป็นมนตรี มีทรัพย์ บริวาร มาก หากทำเรือกสวนไร่นาอยู่ในขั้นดี แต่ถ้าทำ การค้าขายจะดีพอประมาณ เกิ ด เดื อ น ๘-๙-๑๐ วั ว คนอาศั ย ธาตุ ดินตม มีสติปัญญาดี ถ้าได้รับราชการจะเจริญ ก้าวหน้า มีทรัพย์มาก เป็นคนรู้จักช่องทำมาหากิน ใจแข็ง ทำเรือกสวนไร่นาดี เมื่อน้อยจะมีวาสนา โตมาถ้ารักษาคำพูดได้จึงดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

25


เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ วัวเปลี้ย หากิน ยาก ธาตุ ดิ น จอมเขา มี ส ติ ปั ญ ญาดี ใจบุ ญ ใจกุศล รับราชการดีพอเลี้ยงตัวได้ ทำเรือกสวน ไร่นาและค้าขายดีปานกลาง เกิดเดือน ๒-๓-๔ วัวอุสุภราช ธาตุ ดินสุกอุดม ทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มี ยศถาบรรดาศักดิ์ บริวารห้อมล้อม ทำเรือกสวน ไร่นาดี จะมีทรัพย์ ทำมาค้าขายจะร่ำรวย

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีฉลู

๑ มนุษย์ขี่โค

๔ ผัวเมียทะเลาะกัน

26

๒ คนต้องโทษ

๓ มนุษย์ขี่ม้า

๕ กุมารขี่โค

๖ บุรุษขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกมนุษย์ขี่โค ทายว่าผู้นั้นอดทน ขยันสู้งานดี ทำมาหากินพอเลี้ยงปาก เลี้ยงท้อง ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตจะมีสุขยั่งยืน คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกคนติดขื่อคา ต้องโทษ ทายว่าชะตาชีวิตผู้นั้นจะมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่เสมอ หรือมิฉะนั้นจะเจ็บป่วยให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ ให้หมั่น ทำบุญเจริญภาวนา แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็น ประจำ จะทำให้ชีวิตมีสุขมากขึ้น คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกมนุษย์ขี่ม้า สินธพ ทายว่าผู้นั้นเป็นคนใจเร็วใจร้อน ชอบเที่ยวทางไกล ไม่ใคร่อยู่ กับบ้าน แก้อุปนิสัยใจร้อนได้จะเจริญก้าวหน้าได้เร็ว ค้าขายจะเกิดผลดี ทำราชการจะดี มีคนอุปการะ คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกผัวเมียทะเลาะกัน ทายว่าผู้นั้นจะเดือดร้อนเพราะปากของตน ทำราชการไม่ค่อยดีมักมีผู้ ริษยา ผู้มีอำนาจเหนือตนมักจะเพ่งโทษ ค้าขายพอปานกลาง และว่า จะมีผู้ใส่ร้ายถึงกับเป็นปากเสียงกัน คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกกุมารขี่โค ทายว่าผู้นั้นจะได้ดีด้วยปลีแข้งของตนเอง คือเหนื่อยมาก่อนจึงจะได้ดี เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญ ทำราชการหรือค้าขายจะดีเมื่อบั้นปลาย ชีวิต คนเกิ ด วั น ศุ ก ร์ หรื อเกิ ด เดือ น ๑๐ เดื อน ๔ ตกบุ รุ ษ ขี่ พญานาค ทายว่าผู้นั้นมักดุร้าย ถืออำนาจเป็นใหญ่ และมักมีผู้คน กลัวเกรงมาก บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

27


ปีขาล

ธาตุไม้ ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มีชะตาชีวิตคล้ายพระสุวรรณสามอยู่ในป่า คอยดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาตาบอด ซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่ใน อาศรม ชะตาชีวิตมักจะได้ดีเพราะญาติพี่น้องอุปถัมภ์ มิ่งขวัญอยู่ต้น ขนุนสำมะลอและต้นรัง ปลูกไว้ในบ้านจะมีมงคล พระอังคารเป็นปาก : มักพูดโอหัง กระด้าง ลามกสองแง่ สองง่าม ตลกคะนอง 28

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระพฤหัสฯ เป็นใจ : จิตใจดีมีคุณธรรม รักในการศึกษา เล่าเรียน หาความรู้ใส่ตัว พระอาทิตย์เป็นที่นั่ง : มักมีไฝในที่ลับ มักมากในกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงมักมีสามีมากกว่าหนึ่งคน พระพุธ พระศุกร์เป็นมือ : ชอบการช่างต่างๆ พระเสาร์ พระจันทร์เป็นเท้า : อยู่กับที่ได้ไม่นาน ถ้ารับ ราชการจะถูกโยกย้ายบ่อย ถ้าประกอบอาชีพทีต่ อ้ งเดินทางบ่อยๆ จะถูก โฉลกดีมาก เมื่ออายุได้ ๑๗-๒๖-๒๘-๔๕-๕๑ ปี เป็นเกณฑ์เคราะห์ร้ายให้ ระวัง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีขาล เกิดเดือน ๕-๖-๗ เสือดาว ธาตุไม้แห้ง เป็นคนซื่อสัตย์ รับราชการจะได้เป็นใหญ่ จะ ตกยากครั้งหนึ่ง แล้วจะเจริญดีขึ้นมาตามลำดับ ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายดีปานกลาง เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ เสือเหลือง ธาตุไม้ หอมมีแก่น มีบุญวาสนาดี บริบูรณ์ด้วยเงินทอง และได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย ดีมาก บั้นปลายชีวิตจะมีความสุขสบาย บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

29


เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ เสือปลา ธาตุ ไม้หอม เป็นคนซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ถ้าได้รับ ราชการจะดี มียศตำแหน่งสูงถึงขัน้ ได้เป็นเจ้าเมือง เสนาบดี ทำเรื อ กสวนไร่ น า ค้ า ขายจะได้ เ ป็ น เศรษฐี เกิดเดือน ๒-๓-๔ เสือโคร่ง ธาตุไม้ จอมเขา เป็นคนมีจิตเมตตาอารี ใจบุญสุนทาน และมีปัญญา รับราชการจะได้เป็นขุนนาง ทำ เรือกสวนไร่นา ค้าขาย หรืออื่นๆ จะร่ำรวยเงินทอง

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีขาล

๑ ผีเสื้อขี่เสือ

๔ บุรุษนอนในเรือนหลวง

30

๒ มนุษย์มีบริวาร

๓ นารีขี่พญานาค

๕ หญิงอยู่เรือน

๖ พระยาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกผีเสื้อขี่เสือ ทายว่าผู้นั้นมีอำนาจ ใจคอมักโหดร้าย เอาแต่ใจของตน เป็นใหญ่ เมื่อมีบุตรจะเลี้ยงยาก เป็นผลกรรมที่ตนดื้อกับพ่อแม่ และ ก้าวร้าวโต้เถียงท่าน เปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้จะเจริญ คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกมนุษย์มี บริวาร ทายว่าผู้นั้นสั่งสมบุญบารมีมาดี รับราชการหรือไปอยู่ที่ใดมัก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคน จะมียศศักดิ์สูงและมีบริวารมาก ถ้า ทำการค้าขายจะมั่งมีร่ำรวย คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกนารีขี่ พญานาค จุดเสียคือเป็นคนโกรธง่าย ขี้โมโห ใจแข็ง โกรธแล้วมัก อาฆาตพยาบาท ถ้าแก้นิสัยนี้ได้ชีวิตมีสุข ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ วาดหวังได้ ข้อดีคือ ร่าเริงสนุกสนาน เข้ากับคนได้ง่าย คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกบุรุษนอนใน เรือนหลวง ทายว่าผู้นั้นจะมีสุข ชีวิตไม่ลำบาก ถ้ารับราชการจะมีผู้ อุปถัมภ์และได้ยศศักดิ์สูง ถ้าทำเรือกสวนไร่นาจะมีทรัพย์ มิตรสหาย และข้าทาสบริวารมากมาย คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกหญิงอยู่เรือน ทายว่าผู้นั้นรักสงบ ขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริต มองโลกในแง่ดี ชีวิต มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะบุญบารมีที่ตนเคยสร้างไว้แต่ หนหลัง คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกพระยาขี่ พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อน เจ้ายศเจ้าอย่าง ชอบใช้อำนาจ บังคับให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ แต่เป็นคนทำงานดี รวดเร็ว ถ้าลด ความใจร้อน ความเจ้ายศเจ้าอย่างลงได้ชีวิตจะประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

31


ปีเถาะ

ธาตุไม้ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้หญิง ชะตาชีวิตคล้ายกับพระเนมิราช ไปท่องนรก-สวรรค์ ถ้าไปตั้งหลักปักฐานในที่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้ดีมี ทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ระวังอย่าคบคนอันธพาลต่ำศักดิ์ จะทำให้ เดือดร้อนเสียเงินเสียทอง มิ่งขวัญอยู่ต้นมะพร้าวนาฬิเกหรือต้นงิ้ว พระพุธเป็นปาก : เจรจาอาภัพ ไม่สู้ไพเราะ พูดเอาใจใครไม่เป็น 32

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระศุกร์เป็นใจ : ใจกล้าหาญ อาสาเจ้านายดี มีคนรักมาก แต่อาภัพไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า หากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พระจันทร์เป็นที่นั่ง : กามราคะน้อยไม่ใคร่สนใจเรื่องชู้สาว พระพฤหัสฯ พระเสาร์เป็นมือ : ทำงานเก่ง เรียบร้อย พระอาทิตย์ พระอังคารเป็นเท้า : ชอบเที่ยว ชอบเดินทางไกล อายุ ๑๘-๒๑-๒๗-๔๗-๕๕ ปี จะประสบเคราะห์ร้ายหนึ่งหน

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีเถาะ

เกิดเดือน ๕-๖-๗ กระต่ายหม้อ ธาตุไม้ แห้ ง ถ้ า เกิ ด มาเป็ น ทาสผู้ อื่ น จะได้ เ ป็ น ไท ทำ ราชการจะได้เป็นขุนนาง ทำเรือกสวนไร่นาและ ค้าขายดี ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นคุณหญิงคุณนาย เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ กระต่ายแสนหก ธาตุไม้แก่น เป็นคนมีวาสนา ทำเรือกสวนไร่นา หรือทำมาค้าขายจะดี หากรับราชการมีตำแหน่ง สูง อนาคตภายหน้าจะดียิ่งๆ ขึ้น เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ กระต่ายเปลี้ย ธาตุ ไม้หอม ชีวิตในวัยเด็กถึงวัยกลางคนจะลำบาก ยากเข็ญ หากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พอแก่ไป จึงได้ดี เป็นผลจากการให้ทาน แต่ไม่เต็มใจก่อน ให้ ขณะให้ แต่มีความยินดีหลังให้

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

33


เกิ ด เดื อ น ๒-๓-๔ กระต่ า ยในวง พระจันทร์ ธาตุไม้จอมเขา ดีนัก ทำราชการจะ ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ ทำเรือกสวนไร่นาและค้าขาย ดีนัก ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นนางบ้านนางเมือง

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีเถาะ

๑ หญิงขี่กระต่าย

๔ มัทรีหาบผลไม้

๒ พระยาขี่ม้า

๓ พระยานั่งเรือ

๕ คนวิวาทกัน

๖ มนุษย์ขี่พญานาค

คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกหญิ ง ขี่ ก ระต่ า ย ทายว่ า ผู้ นั้ น จะมี ชี วิ ต ที่ สุ ข สบาย ทำการสิ่ ง ใด จะประสบผลสำเร็จ ปราศจากอุปสรรค บริบูรณ์ด้วยทรัพย์เงินทอง 34

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกพระยาขี่ม้า สิ น ธพ ทายว่ า ผู้ นั้ น เป็ น คนมี บุ ญ วาสนาดี ชี วิ ต จะมี แ ต่ ค วามสุ ข ความเจริญ ยิ่งด้วยเกียรติยศและทรัพย์สินเงินทอง คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกพระยา นั่งเรือมีคนกั้นกลด ทายว่าผู้นั้นจะมีสุข ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์ และบริวารแวดล้อมมากมาย คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกนางมัทรีหาบ ผลไม้ ทายว่าผู้นั้นจะมีชีวิตที่ลำบากในตอนต้น จะพลัดที่อยู่หรือญาติ พี่น้อง ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ไว้มากๆ เพื่อจะได้มีวิชาติดตัว ตอน ปลายของชีวิตจึงจะสุขสบาย คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกคนวิวาทกัน ทายว่าผู้นั้นเป็นเจ้าโทสะแรง ใจร้อน มักจะเดือดร้อนเพราะทะเลาะ วิวาทกัน และมักเกิดถ้อยคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล หรือมักเกิดเรื่องร้าย บ่อยๆ คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกมนุษย์ขี่ พญานาค ทายว่าเป็นคนมีอำนาจวาสนาดี มีจิตใจกล้าหาญ รับราชการ หรือประกอบอาชีพใดมีความเจริญก้าวหน้าดี แต่มักเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ

ไมมีทุกขใดเกิดแลวไมดับ เมื่อเกิดปญหาจงใชสติแกไข ชีวิตจักสนุก สุข สงบ นิ่ง ยิ้ม เย็น เห็นทางออกของปญหา มีปญญาสรางสรรคสิ่งดีงามใหมๆ สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน ปรารถนาใหทุกคนมีความสุข

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

35


ปีมะโรง

ธาตุทอง ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย ชะตาชีวิตคล้ายกับพระมโหสถ แก้ปริศนาให้เทวดาฟัง มิ่งขวัญอยู่ที่กอไม้ไผ่หรืออยู่ที่ต้นงิ้ว ชะตาชีวิตเป็น คนมีทรัพย์ จะได้บุตรที่มีบุญใหญ่ได้พึ่งพาอาศัย ถ้าเป็นหญิงมักกำพร้า แต่งงาน ๓ หน พระพฤหัสฯ เป็นปาก : พูดจาดีมีเหตุมีผล ผู้คนเชื่อถือ พระเสาร์เป็นใจ : มักมีโทสะ โกรธง่ายหายเร็ว ใจสัตย์ซื่อ 36

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระอังคารเป็นที่นั่ง : มักโยกย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง หนักในกามารมณ์ บางครั้งยอมผิดศีลเป็นชู้กับคู่ครองคนอื่น พระศุกร์ พระอาทิตย์เป็นมือ : ทำการงานมักเป็นแบบสุกเอา เผากิน ไม่เรียบร้อย พระจันทร์ พระพุธเป็นเท้า : ชอบเดินทาง อายุ ๑๔-๒๘-๔๐-๕๙ ปี จะประสบเคราะห์ร้ายให้ระวัง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีมะโรง

เกิดเดือน ๕-๖-๗ งูนาคราช ธาตุทอง อุดม รับราชการดีจะได้เป็นใหญ่ มีความเจริญ ก้าวหน้าได้เป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารมาก ทำ เรือกสวนไร่นาดีปานกลาง เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ พญางูเหลือม ธาตุ ทองราศี เมื่อหนุ่มจะหาเลี้ยงชีพลำบาก นานไปจึง ค่อยดีขึ้น รับราชการดี ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย พอเลี้ยงตัวได้ เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ พระยางูเห่ามีพิษ ธาตุทองชั่ว เป็นคนจิตใจดี ชอบเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ คน รับราชการดี ทำเรือกสวนไร่นาและค้าขาย พอเลี้ยงตัวได้ ถ้าบวชเป็นพระสงฆ์จะเป็นที่ชอบใจ ท้าวพระยา

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

37


เกิดเดือน ๒-๓-๔ งูดินไม่มีพิษ ธาตุ ทองเนื้อดี เป็นคนมีปัญญาดี รับราชการมีความ เจริญก้าวหน้า มียศตำแหน่งสูง ทำเรือกสวนไร่นา ดีปานกลาง

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีมะโรง

๑ เทวดาขี่พญานาค

๔ ควาญช้าง

38

๒ พระยานั่งแท่น

๕ ขุนนางขี่ม้า

๓ คนต้องโทษ

๖ พระยาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกเทวดาขี่พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนา แต่มักขี้โมโห ใช้อำนาจ หากได้รับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกพระยา นั่งแท่น ทายว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาดี จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีผู้คนนับถือ และมักได้ลาภ ประสบโชคดีอยู่เสมอ คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกคนต้องโทษ ทายว่าผู้นั้นมักประสบกับความทุกข์ ความผิดหวัง หรือมักมีศัตรูคอย ปองร้าย อิจฉาริษยา คอยกลั่นแกล้ง และมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆ ซึ่ง เป็ น ผลกรรมที่ เ คยอิ จ ฉา กลั่ น แกล้ ง เขามาก่ อ น ให้ ท ำบุ ญ และขอ อโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกควาญช้าง ทายว่า ผู้นั้นชีวิตมักประสบความลำบาก ทรัพย์ที่ได้มามักเก็บไม่อยู ่ และมัก ใช้จา่ ยฟุ่มเฟือย ถ้ารู้จักประหยัดมัธยัสถ์จะมีชีวิตที่เป็นสุข คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกขุนนางขี่ม้า ทายว่าเป็นคนมีบุญวาสนา จะร่ำรวยและมียศตำแหน่งเป็นเจ้าคนนายคน และจะได้เดินทางไกลบ่อยครั้ง คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกพระยาขี่ พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อน มีอำนาจผู้คนยำเกรง ถ้าทำ ราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีความก้าวหน้าดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

39


ปีมะเส็ง

ธาตุไฟ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้ชาย ชะตาชีวิตคล้ายพระภูริทัตโพธิสัตว์ ออกจากเมืองนาคมาจำศีลที่จอมปลวก แล้วถูกพราหมณ์อาลัมพาย ร่ายมนต์จับตัวไปแสดงกลหาเงิน มิ่งขวัญอยู่ต้นโพธิ์หรือต้นรัง ถ้าจะ เดินทางไปทำมาค้าขายหรือหาทรัพย์ให้บอกกล่าวกับต้นไม้ที่มิ่งขวัญอยู่ ก่อน จะได้ทรัพย์และอยู่เป็นสุข พระศุกร์เป็นปาก : มักกล่าวติเตียนผู้อื่น ถือความคิดเห็นของ ตนเป็นใหญ่ ไม่ค่อยฟังความเห็นของใคร 40

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระอาทิตย์เป็นใจ : ถือตัว วู่วาม โอบอ้อมอารี โกรธง่าย หายเร็ว มักเชื่อใจคน พระพุธเป็นที่นั่ง : อยู่ที่ใดไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่ พระเสาร์ พระจันทร์เป็นมือ : ทำงานได้ดีและรวดเร็ว พระอังคาร พระพฤหัสฯ เป็นเท้า : มักได้เดินทางไกลอยู่เสมอ อายุ ๑๓-๒๕-๒๗-๖๖ ปี จะประสบเคราะห์ร้ายให้ระวัง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีมะเส็ง

เกิดเดือน ๕-๖-๗ งูเห่าตาลาน ธาตุ ไฟฟ้า เป็นคนมีจิตใจดีชอบในการทำบุญประกอบ กุศล รับราชการดีพอสมตัว ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายจะมีทรัพย์ พอมีหน้ามีตาในสังคม เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ งูกระด้าง ธาตุไฟ คนสุม เป็นคนใจแข็งเด็ดเดี่ยว แต่รักในการทำบุญ มีสติปัญญาดี รับราชการดีพอตัว ทำไร่ ทำนา ทำสวน ค้าขายจะร่ำรวย เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ งูดิน ธาตุไฟหิน เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือคน ที่ตกทุกข์ได้ยาก มีปัญญาดี รับราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย พอเสมอตัว

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

41


เกิดเดือน ๒-๓-๔ งูเหลือม ธาตุไฟใน แก้ว เป็นคนมีบุญวาสนาดี รับราชการจะได้เป็น ใหญ่เป็นโต มียศตำแหน่งสูง ทำเรือกสวนไร่นา และค้าขายดี ร่ำรวย

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีมะเส็ง

๑ คนขี่งู

๔ พระยานั่งแท่น

42

๒ พระยาเดินดิน

๕ ควาญช้าง

๓ คนวิวาทกัน

๖ พระยาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกคนขี่งู ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีอำนาจในตัว เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป รับราชการจะดี มีความเจริญก้าวหน้าได้เร็ว คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกพระยาเดินดิน ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีวาสนาดี ชีวิตจะมีแต่ความสุขสบาย รับราชการดีมาก แต่มักถูกโยกย้ายบ่อยๆ คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกคนวิวาทกัน ทายว่าชีวิตมักมีอุปสรรค มักตกทุกข์ได้ยากเพราะการทะเลาะเบาะแว้ง กับคนอื่น เกิดถ้อยคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลบ่อยครั้ง หรือไม่ก็มักจะ เจ็บไข้ได้ป่วยให้ต้องเสียเงินเสียทองอยู่เสมอ คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกพระยานั่งแท่น ทายว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาสูง ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ มีทรัพย์สิน เงินทองร่ำรวย ถ้ารับราชการจะได้ยศตำแหน่งสูง คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกควาญช้าง ทายว่าผู้นั้นมีความรู้น้อยทำมาหาเลี้ยงชีพลำบาก เพราะบำเพ็ญปัญญา บารมีและทานบารมีมาน้อย แม้จะมีข้าวของเงินทองก็มักเก็บไว้ไม่อยู่ คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกพระยาขี่ พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนขยัน มีความมานะอดทนในการทำมา หากินเลี้ยงตัวและครอบครัวดี มักเป็นคนใจเร็วใจร้อน รับราชการจะมี ความเจริญก้าวหน้า มียศตำแหน่งสูง

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

43


ปีมะเมีย

ธาตุไฟ ชันษาเป็นเทวดาผู้หญิง มีชะตาชีวิตคล้ายกับพระจันทกุมารโพธิสัตว์ถูกพระบิดารับสั่งให้พราหมณ์นำตัวไปบูชายัญ พระอินทร์ ลงมาช่วยบันดาลให้เกิดพายุพัดจนปะรำพิธีพังทลาย เมื่อเล็กมารดาบิดา เอาใจใส่ดี เมื่อหนุ่มจะลำบาก ภายหลังจะได้ทรัพย์ข้าวของเงินทองและ บริวารชายหญิง มิ่งขวัญอยู่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วย 44

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระเสาร์เป็นปาก : พูดจาเด็ดขาด ปากร้าย คิดก่อนพูด พระจันทร์เป็นใจ : ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ไม่หนักแน่น มักโลภ ตระหนี่ มักได้ เห็นแก่เล็กแก่น้อย พระพฤหัสฯ เป็นที่นั่ง : ไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่ และชู้สาว พระอาทิตย์ พระอังคารเป็นมือ : ทำการรวดเร็ว แต่ไม่ค่อย เรียบร้อย พระพุธ พระศุกร์เป็นเท้า : มักชอบอยู่เป็นที่ ไม่ชอบเที่ยว อายุ ๑๔-๓๐-๓๔-๓๕-๖๑ ปี จะเคราะห์ร้ายให้ระวัง ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีมะเมีย เกิดเดือน ๕-๖-๗ ม้ามณีกาศ ธาตุไฟป่า เป็นคนใจบุญ และมีสติปัญญาดี รับราชการดี พอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอเลี้ยงตัวได้ เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ ม้าคนเลี้ยง ธาตุ ไฟสุ ม เป็นคนปากร้ายใจดี เป็นหญิงมักเจ้าชู้ รับราชการไม่ค่อยดีเพราะมักมีเรื่องเดือดร้อนจาก การพู ด ของตน ทำเรื อ กสวนไร่ น า ค้ า ขายดี มีโอกาสร่ำรวย เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ ม้ากระจอกเทศ ธาตุไฟในหิน ชะตาชีวิตมักจะลำบาก หาเลี้ยงตัว ฝืดเคือง รับราชการก้าวหน้าได้ช้า ทำเรือกสวน ไร่นา ค้าขายดี บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

45


เกิดเดือน ๒-๓-๔ ม้าอัศวราช พระมหากษั ต ริ ย์ เ ลี้ ย ง ธาตุ ไ ฟในแก้ ว เป็ น คนมี วาสนาบารมี รับราชการดีจะมีความชอบ เงินทอง อุดมสมบูรณ์ ได้เป็นใหญ่เป็นโต ทำเรือกสวนไร่นา และค้าขายจะร่ำรวยมาก

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีมะเมีย

๑ เทพธิดาขี่ม้า

๔ เทวดาขี่ม้า

46

๒ ควาญช้าง

๓ ผัวเมียทะเลาะกัน

๕ พระยานั่งแคร่

๖ เทวดาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


คนเกิดวันอาทิตย์และวันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ตกเทพธิดาขี่ม้า ทายว่าผู้นั้นมีนิสัยอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเมตตา รับราชการดีปานกลาง ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายดี คนเกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ตกควาญช้าง ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญ แต่มักลำบากเพราะเรื่องคนอื่น ทำมาหาเลี้ยงชีพ ฝืดเคือง ต้องอาศัยความมานะ ขยัน อดทน ชีวิตจึงจะมีสุขได้ คนเกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑ ตกผัวเมีย ทะเลาะกัน ทายว่าชะตาชีวิตจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ทั้งกับ คนอื่น และคนในครอบครัว ทำให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ ถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องการทะเลาะวิวาทได้ ชีวิตจึงจะดีพอมีทางร่ำรวยได้ คนเกิดวันพุธ หรือเกิดเดือน ๘ เดือน ๒ ตกเทวดาขี่ม้า สินธพ ทายว่าผู้นั้นเป็นคนมีวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีทรัพย์ มี ยศตำแหน่งสูง ไปที่ใดมีผู้คนให้ความเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา คนเกิดวันพฤหัสฯ หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ตกพระยานั่งแคร่ ทายว่าผู้นั้นมีบุญวาสนา จะมีเกียรติยศสูงส่ง บริบูรณ์ด้วยทรัพย์และ บริวาร ชีวิตเป็นสุขไม่รู้จักทุกข์เลย คนเกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ตกเทวดาขี่พญานาค ทายว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อน ทำการสิ่งใดมักจะใจเร็วด่วนได้ เร่งรีบทำให้ สำเร็จโดยเร็ว และมักเอาแต่ใจตนเป็นใหญ่ ถ้าฝึกให้เป็นคนใจเย็น และ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก ชีวิตจะมีสุข เจริญก้าวหน้าดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

47


ปีมะแม

ธาตุทอง ชันษาเป็นเทวดาผู้หญิง ชะตาชีวิตคล้ายกับพระพรหม นารทะหาบทองลงมาเมืองมนุษย์เที่ยวหาผู้ถือศีล มิ่งขวัญอยู่ต้นไม้ปาริชาติ หรือไม้ไผ่ เมื่อน้อยอาภัพหาที่พึ่งไม่ได้ โตขึ้นจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า พระอาทิตย์เป็นปาก : พูดจาเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ พระอังคารเป็นใจ : ใจนักเลง ถือตนเป็นใหญ่ กล้าหาญเด็ดขาด 48

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม


พระศุกร์เป็นที่นั่ง : ไม่เดือดร้อนในที่อยู่และเรื่องกามารมณ์ พระจันทร์ พระพุธเป็นมือ : ทำการงานไม่ประณีต แต่มีวิริยะ อุตสาหะดี พระพฤหัสฯ พระเสาร์เป็นเท้า : มักได้เดินทางไกลเสมอ อายุ ๑๔-๓๐-๓๔-๖๑ ปี จะเคราะห์ร้ายครั้งหนึ่ง

ทำนายชะตาตามเดือนเกิด ปีมะแม

เกิดเดือน ๕-๖-๗ แพะไม่มีลูก ธาตุทองฝ้า มักจะลำบาก แต่เป็นคนฉลาด ชอบศึกษาหาความรู้ ถ้าได้การสนับสนุนดี ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้า และมีสุขได้ระดับหนึ่ง

เกิดเดือน ๘-๙-๑๐ แพะคนเลี้ยง ธาตุ ทองมี ร าคี เป็ น คนใจบุ ญ มี เ มตตาต่ อ คนอื่ น รับราชการไม่ สู้ ดี เพราะมักมีเรื่องให้เดือดร้อน ทำเรือกสวนไร่นาและค้าขายดี จะมีทรัพย์ ลำบาก เบื้องต้น จะสบายเมื่อแก่

เกิดเดือน ๑๑-๑๒-๑ แพะพระฤๅษีเลี้ยง ธาตุ ท องขาว เป็ น คนมี ปั ญ ญาดี แต่ มี ร ายได้ ไม่แน่นอน ทรัพย์ที่หามาได้มักเก็บไว้ไม่อยู่ และมัก เจ็บมือเจ็บเท้า รับราชการไม่ใคร่ดี ทำเรือกสวน ไร่นาดี บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

49


เกิ ด เดื อ น ๒-๓-๔ แพะพระยาเลี้ ย ง ธาตุทองเนื้อดี ใจบุญ มีสติปัญญาดี ทำราชการ ดีมากจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ทำเรือกสวนไร่นาและ ค้าขายดี จะมีทรัพย์

ทำนายชะตาตามวันและเดือนเกิด ปีมะแม

๑ เทพธิดาขี่แพะ

๒ คนวิวาทกัน

๔ นางพญานั่งแท่น

๕ มนุษย์ขี่ช้าง

50

๓ เทวดาขี่ม้า

๖ พระยาขี่พญานาค

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม  

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม  

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม

Advertisement