Page 1


เรียนรู้ การสวดมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อแก้ไขกรรม

โดย... พระธรรมสิงหบุราจารย์

(หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)

กฎแห่งกรรม พุทโธโลยี มงคลชีวิต พร้อมด้วย... สวดมนต์

อภิมหามงคลชีวิต พิชิตเคราะห์ภัย โดย... ไพยนต์ กาสี

บรรณาธิการ : ไพยนต์ กาสี น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. ออกแบบปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง ภาพประกอบเรื่อง : อนันต์ กิตติกนกกุล, เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา


ทุกชีวิตสดใส เพราะยึดมั่นในการทำ�ดี พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม) เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่ง ซึ่งได้รับความเลื่อมใส จากพุทธศาสนิกชนทั่ว ทุกภาคของประเทศไทย หรือแม้ในคนต่างชาติ ต่างศาสนาก็ให้ความเคารพ เช่นกัน เนื่องด้วยท่านเป็นพระผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัย ทั้งยังได้บำ�เพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะ การสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ที่มีผู้ปฏิติเป็นจำ�นวนมาก หนังสือ กฎแห่งกรรม และวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรม เล่มนี้ กระผมไพยนต์ กาสี ผู้รวบรวม ได้นำ�ข้อคิดทางธรรมจากคำ�สอนที่เป็น เอกลักษณ์พเิ ศษของหลวงพ่อมารวมไว้ ๓ เรือ่ งใหญ่ๆ โดยได้ท�ำ หัวข้อย่อย ซอยย่อหน้า อธิบายสารธรรมเพิ่มเติม เสริมคำ�การ์ตูนประกอบภาพเพื่อ ความเข้าใจ ให้ฝ่ายศิลปกรรมวาดภาพประกอบ เพื่อมอบธรรมะสาระดีๆ มีสีสันสวยงาม ทำ�ให้น่าอ่านหาความรู้ นำ�ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน คือ เรื่องที่หนึ่ง รู้กฎแห่งกรรม ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย เป็นคำ�สอนที่ หลวงพ่อเน้นให้เห็นโทษของการก่อกรรมทำ�เข็ญกับผูอ้ น่ื ไว้ แต่ไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ กรรมนั้นจะตามสนองคืน ดังความตอนหนึ่งว่า “กฎแห่งกรรมนี่ เหมือนเราเป่าผงสวนลมขึน้ ไปนะ แล้วลมมันพัด สวนกลับมา เราเป่าไป ยังไงมันก็ตอ้ งย้อนกลับมาโดนเรา หลบยังไงก็โดน เพราะลมมันพัดมา” เรือ่ งทีส่ อง พุทโธโลยี ความรูท้ ใ่ี ช้หนีกรรม เป็นคำ�สอนทีห่ ลวงพ่อ เน้นให้หาความรู้ใส่ตน ทั้งความรู้ทางโลก และทางธรรม เพื่อนำ�ทางชีวิตตน ให้อยู่รอดปลอดภัย ดังใจความตอนหนึ่งว่า


“เราเจริญกรรมฐาน ต้องการหาอาวุธติดตัวเอง อาวุธนี้เป็น การแก้ไขปัญหา คือกิเลสนานาประการที่มารุมรุกใจกายให้เสื่อมแพ้ เรา ต้องเอาความดีไปแก้ ให้กลับร้ายกลายดี” เรื่องที่สาม มงคลชีวิต ลิขิตได้ด้วยสร้างกรรมดี เป็นคำ�สอนที่ หลวงพ่อเน้นให้รู้จักสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตน ก่อนขยายผลไปสู่คน ในสังคมประเทศชาติต่อไป ดังใจความตอนหนึ่งว่า “ท่านทั้งหลายพิจารณาตนด้วยว่า ตัวเองมีความดีน่าคบไหม บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็นกันไหม ถ้าเราไม่มีความดีแต่ประการใด ไปคบค้า นิสัยเลวๆ อย่างนั้น ตัวท่านนั่นแหละก็จะเลวลงไป” ในส่วนท้าย กระผมได้เรียบเรียงประโยชน์ของการสวดมนต์ ในชื่อ เรื่องว่า สวดมนต์อภิมหามงคลชีวิต พิชิตเคราะห์ภัย ด้วยใจที่เชื่อมั่นใน อานุภาพของพระรัตนตรัย ว่ามีผลทำ�ให้ชีวิตผู้สวดมีความสงบเป็นสมาธิ มี อานิสงส์บุญช่วยให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาที่เป็นเคราะห์กรรมในชีวิต ดังที่ หลวงพ่อจรัญ มีเมตตาจิตสอนไว้ว่า “เคราะห์หามยามร้าย เราไม่ต้องไปให้ใครสะเดาะเคราะห์ หรือ ตัดกรรมให้ เราปัดเสนียดจัญไรต่ออายุให้ตัวเองด้วยการทํำ�ดี มีไหว้พระ สวดมนต์เจริญกุศลภาวนาด้วยตนเอง รับรองดีแน่” จึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสารธรรมที่กระผมได้น�ำ มารวมไว้ใน เล่มนี้ จักมีประโยชน์แก่ทุกท่าน บุญธรรมทานการกุศลที่จัดพิมพ์หนังสือ เล่มนี้ ขอน้อมนมัสการถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม วัดอัมพวัน และขอให้ทุกท่านผู้สนับสนุนบุญกิจธรรมทาน จงพบแต่ ความสุขเกษมศานติ์แห่งใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ. ขอบุญบารมีที่ท่านสร้างไว้ เป็นเกราะป้องกันภัยให้ท่าน พ้นเคราะห์กรรม

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการ รวบรวม/เรียบเรียง


สารบัญ รู้...กฎแห่งกรรม ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นย้อนสนองตน ให้ทุกข์แก่ผู้ไม่คิดร้ายตน คนผู้นั้นจะพบความฉิบหาย ไม่อยากให้ทุกข์กลำ�้ กลาย ต้องอธิษฐานใจทำ�แต่ความดี อำ�นาจกรรมนั้นยิ่งใหญ่ ยากที่ใครจะหนีพ้น ผลกรรมของพระโมคคัลลานะ ผลกรรมของพระพุทธเจ้า เราเจริญสติด้วยปฏิบัติกรรมฐาน เป็นตัวกำ�หนดชะตากรรมชีวิต ตั้งจิตทำ�กรรมฐาน เหมือนมีพระประจำ�ใจ พัฒนาอะไร ไม่เท่าพัฒนาจิตใจตน คนเจริญกรรมฐาน พบแต่ความสงบเย็น สติปัฏฐานสี่ เป็นทางสายเอก กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำ�หนดรู้อิริยาบถทางกายในทุกการเคลื่อนไหว กำ�หนดกายได้ ก็เหมือนกำ�หนดชะตาชีวิตได้ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ความรู้สึก แม้บังคับไม่ได้ แต่ก็ต้องใช้สติควบคุมไว้ สู้เวทนาไหว จะได้มนุษย์... สวรรค์... นิพพานสมบัติ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิต เป็นธรรมชาติรับรู้สรรพสิ่ง ยิ่งต้องกำ�หนดให้ดี กำ�หนดจิตได้ ทำ�ให้มีความคิดที่ถูกต้องเป็นธรรม

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘-๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙


ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน กำ�หนดสภาวธรรมที่เกิดในปัจจุบันได้ ใจไม่ฟุ้งซ่าน ๓๐ เจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐานสี่ เหมือนได้สะสมหน่วยกิตปัญญาให้กับจิต ๓๑ กรรมฐาน คือ การสร้างผลงานแก่ชีวิต ๓๒ เหตุการณ์ในชีวิต รู้ได้ด้วยจิตที่สงบ ๓๓ อยากจะจบเวรสิ้นกรรมที่ทำ�เอาไว้ ต้องใช้ความดีไปช่วยให้กลับร้ายกลายเป็นดี ๓๔ มีบุญจากทำ�กรรมฐาน แก้กรรมได้แน่ ๓๕ จะใช้กรรมฐานแก้กรรม ต้องทำ�ให้จริงแท้ ๓๖ กรรมฐาน ทำ�ให้รู้ทันกรรม แก้ไขกรรมได้ ๓๗ อำ�นวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม ๓๘

พุทโธโลยี ความรู้ที่ใช้หนีกรรม ธรรมปฏิสันถาร ความรู้ คู่คุณธรรม ถึงนำ�สุขมาให้ บางสิ่งที่ถูกใจ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ชีวิตคืออะไร เคยลองคิดดูกันบ้างไหม อยากได้ “บุญ” รู้จัก “บุญ” หรือไม่ ? บาดทะยักกาย ใช้วัคซีนช่วยได้ แต่บาดทะยักใจ ต้องใช้ธรรมโอสถรักษา เมื่อมีปัญหา ถึงพาทุกข์เข้าวัด จะขจัดทุกข์สิ้นไป ต้องทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งได้ เป็น “ไท” แท้ ต้องไม่ยอมแพ้กิเลส เหตุที่จิตไม่สงบ เพราะชีวิตประสบปัญหา

๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑


ถ้ามีศีลธรรมครองใจ ชีวิตสุขสดใสแน่แท้ ๕๒ แส่แต่เรื่องคนอื่นเขา ประโยชน์ก็ผ่านเราไป ๕๓ วัยหนุ่ม วัยสาว หาความรู้ใส่ตัวไว้ ๕๔ ยืนหนอ ๕ ครั้ง สร้างพลังใจ ให้มีสติตั้งมั่น ๕๕ สวดมนต์ไหว้พระ เจริญกรรมฐาน จะเห็นกรรมที่ทำ�ไว้ ทั้งช่วยให้พ้นกรรม ๕๖-๕๗ สวดมนต์ทำ�กรรมฐาน ธรรมโอสถขนานเอกรักษาความเจ็บไข้ ๕๘-๕๙ มีความขยัน มีสติปัญญา เหมือนมีแสงสว่างนำ�พาให้ส�ำ เร็จปลอดภัย ๖๐ ใจเคยใส แต่มาขุ่นมัวไปเพราะสิ่งไร้สาระ ๖๑ ปัญญาในตัว อาวุธที่ใช้ฟันฝ่าสรรพปัญหา ๖๒ เจริญกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ สุดยอดพุทโธโลยี ทำ�ให้เกิดมีปัญญาในตัว ๖๓ มัวมีแต่ศรัทธา ทว่าขาดความเพียรปฏิบัติ ไม่อาจทำ�ปัญญาในตัวให้เกิดได้ แต่จะกลายเป็นปัญญาเข้าข้างตัวเองไป ๖๔-๖๕ จะเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้าและได้ผล ต้องใช้ความอดทนสู้กับเวทนา ๖๖-๖๗ การทำ�กรรมฐานเพื่อบีบคั้นกิเลสนั้น อุปมาคล้ายกันกับการบีบนวดคลายเส้น ๖๘-๖๙ จับจิตให้ถูก จับจุดให้เป็น เห็นทางแก้ปัญหา ๗๐ พูดดีเข้าใจง่ายจัง พูดร้ายเข้าใจยากจริง ๗๑ ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย ๗๒ ครอบครัวเข้าใจกัน เพราะทุกคนต่างรู้หน้าที ่ ๗๓ มีปัญญาวุธพร้อมสรรพ รับมือได้ทุกปัญหา ๗๔ ไม่มีปัญญาวุธติดตัวไว้ จะเอาอะไรไปสู้ปัญหา ๗๕


อานิสงส์ที่จะได้รับในเบื้องต้น สำ�หรับคนเจริญกรรมฐาน สร้างปัญญาในตัว อนุโมทนาพจน์

๗๖-๗๗ ๗๘

มงคลชีวิต ลิขิตได้ด้วยสร้างกรรมดี มงคลชีวิต ลิขิตได้ด้วยสร้างกรรมดี มีเงินทองมากมาย ถึงคราตายเอาไปไม่ได้ บุญ-บาปเท่านั้น ที่ติดตามท่านไปโลกหน้า จะหาบุญใส่ตัวไว้ ต้องรู้ความหมายบุญ มีใจใส = บุญ มีใจขุ่น = บาป อานุภาพบุญความดีที่ทำ�ไว้นั้น แผ่รัศมีไปช่วยท่านได้ทุกหนแห่ง แรงบุญที่ท�ำ ด้วยตั้งใจ อุทิศให้ผู้ใดก็ได้ผล สร้างบุญกุศล ต้องตั้งต้นให้ถูกทางถูกที่ หลีกหนีคนพาล คบหาคนดี ชีวิตมีมงคล คบคนเช่นไร ย่อมมีนิสัยคล้ายคนเช่นนั้น เจริญกรรมฐาน กำ�จัดอันธพาลออกไปได้ คนเสียศูนย์ใจ จะเดินทางไม่ถึงฝั่งฝัน ดื้อรั้นอวดดี คือ คนมีนิสัยพาล ทำ�ปัจจุบันให้ดี ก่อนที่จะไปสวรรค์นิพพาน เจริญกรรมฐาน คือการหาความดีภายในตน มงคลคืออะไร ทำ�ไมต้องทำ�ให้เกิดมี เพชรนำ�้ หนึ่งในใจ อยู่ที่ใครเป็นคนมีสัจจะ มีสติควบคุมจิต จะพบบัณฑิตในตน คนภายนอก ไม่ได้คบตลอดไป แต่คนภายใน ต้องคบกันไปทุกภพทุกชาติ

๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖-๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐


ความเจริญคืออะไร ทำ�ไมทุกคนต้องการนัก ปฏิบัติตามหลักสัตบุรุษ จะเร่งรุดสู่ความก้าวหน้า ดูคน อย่าดูแค่เพียงหน้าตา ใช้กรรมฐานพิจารณาไปด้วย ช่วยให้เห็นชัด ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดี อยู่ที่วิธีสั่งสอนของพ่อแม่ ดีทั้งแนะ ดีทั้งนำ� ทำ�ให้ลูกได้ด ี ความกตัญญูกตเวที คือหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติตอบแทนคุณ สัปปุริสธรรม หลักธรรมเกื้อหนุนให้เป็นคนดี คบคนดีเป็นมิตร จิตคิดทำ�ดีคล้อยตามเขาไป อยากได้ความก้าวหน้า จงหาความดีใส่ตน พ้นวัยศึกษา ต้องตั้งตาหาเลี้ยงชีพ อนุโมทนาบุญทุกชีวิตที่ตั้งจิตหาความดีในตน

๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔-๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒

สวดมนต์อภิมหามงคลชีวิต พิชิตเคราะห์ภัย ตำ�นานการค้นพบบทสวด สิ้นใจเพราะบังคับให้เล่าเรื่องพระป่า อย่าประมาทความรู้ของพระสงฆ์ไทย การสวดคาถาพาหุง มหากา ให้เกิดอานิสงส์ บูชาพระรัตนตรัย จิตใจได้พึ่งอันสูงสุด ชนะมารปลอดภัย ด้วยเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ ตั้งตนในเกราะความดี นำ�ความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต สร้างมงคลให้เกิดในตน จะประสบผลดีทุกอย่าง จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักใคร่ ถ้าได้ตั้งตนในเมตตาธรรม จะไม่สะดุ้งฝันร้าย ถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง สวดบทโพชฌังคปริตร พิชิตโรคกาย-ใจ สวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตราบรื่นปลอดภัยห่างไกลเคราะห์กรรม เจริญกรรมฐานแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญ

๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๔ ๑๒๘ ๑๓๒ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖-๑๓๗ ๑๓๘ ๑๕๑


โดย...

พระธรรมสิงหบุราจารย์

(หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)


รู้เท่าทันกฎกรรม จะไม่ทำ�ความชั่ว คติทางพระพุทธศาสนามีอยู่ว่า ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนเป็นไป ตามอำ�นาจของ ๒ บ. ที่เคยทำ�ไว้ คือ บ. บุญ กับ บ. บาป บุญกับ บาป เป็นผลมาจากการกระทำ�ที่เรียกว่า กรรม ผลของกรรมดี เรียกว่า บุญ เช่น บุคคลหนึ่งเกิดมาใน ตระกูลเศรษฐี มีผิวพรรณผ่องใส อยากได้อะไรก็ได้ดังใจนึก เรียก คนเช่นนี้ว่า คนมีบุญ, ส่วนผลของกรรมชั่วนั้น เรียกว่า บาป เช่น คนบางคนเกิดมาก็มีร่างกายพิกลพิการ หรือพบความลำ�บากขัดสน เรียกคนเช่นนี้ว่า คนมีบาป หรือคนมีกรรม เป็นต้น พระธรรมเทศนาเรือ่ ง รู.้ ..กฎแห่งกรรม ทำ�ให้ชวี ติ พ้นทุกข์ภยั ตอนนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ มุ่งสอนให้คนเรานั้นตระหนัก ถึงผลของกรรมดี และกรรมชัว่ ว่าจะส่งผลต่อชีวติ ของผูท้ �ำ อย่างแน่นอน ท่านจึงสอนให้เว้นกรรมชั่ว และตัวเราจะปฏิบัติตามได้ ก็ด้วยรู้จัก เอาใจเขา มาใส่ใจเราไว้บ้าง ดังความตอนหนึ่งที่หลวงพ่อสอนไว้ว่า “ชีวติ เรา เราก็รกั ชีวติ เขา เขาก็รกั จงอย่าใจดํำ�อํำ�มหิต เหี้ยมโหดทารุณดุร้าย ฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำ�ํ ตาย สงสารเขา ควร เห็นอกเห็นใจกันเถอะ ทรัพย์สมบัติของเราเราก็รักหวงแหน ทรัพย์สมบัติของคนอื่น เขาก็รักหวงแหนของเขาเช่นกัน ฉะนั้น อย่าเบียดเบียนกัน ถ้าได้อะไรมาโดยไม่ชอบธรรมก็คืนเจ้าของ เขาไปเสีย นี่เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทำ�ํ ให้ท่านเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เป็นคนดีในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ และจงเป็นคนดีในสังคมตลอดไป” จากนีข้ อนำ�ท่านสูเ่ นือ้ หาของพระธรรมเทศนาต่อไป โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


รู้...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัท ทั้งฝ่ายที่เป็นคฤหัสถ์ และที่เป็นบรรพชิต ซึ่งได้ตั้งจิตมาประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งหลายทุกท่าน วันนี้เป็นวันพระ แรม ๘ ค่ำ� เดือน ๓ และเมื่อถึงวันเช่นนี้ ท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งหลาย ก็ตั้งใจมาฟังธรรมและ ปฏิบัติธรรม เป็นการสร้างกุศลบุญราศีให้แก่ชีวิต เพื่อต้องการจะให้ ตนเองมีจิตแจ่มใส เดินทางได้ไม่ผิดไม่พลาด ใช้ธรรมะเป็นแนวหลัก ของชีวิต ท่านจะเดินทางไปด้วยความถูกต้อง เดินทางไปด้วยความ สบาย แก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ นานาได้ และเดินทางไปด้วย ความสำ�เร็จในชีวิตแจ่มใส นั่นก็คือการเจริญกรรมฐาน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นย้อนสนองตน การชี้แจงแสดงธรรมวันนี้ ก็ขอให้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เกี่ยวกับการให้ทุกข์แก่ท่าน ทำ�ให้ทุกข์นั้นถึงตัวง่ายๆ และการ เจริญกรรมฐานช่วยแก้ไขปัญหากรรมในชีวิตของท่านได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อท่านฟังคำ�บรรยายนี้แล้วจะทำ�ให้ได้คิด ไม่กล้าทำ� ผิดศีลธรรม พร้อมทั้งระมัดระวังไม่กล้าทำ�ให้ผู้อื่นได้รับทุกข์ทรมาน เพราะเกรงว่ากรรมนั้นจะส่งผลเป็นความทุกข์มาถึงตัว ท่านสาธุชนทั้งหลาย ในชีวิตนี้ท่านเคยด่าใครเขามาบ้างไหม เคยลงมือทำ�ร้ายร่างกายหรือจิตใจใครไว้หรือไม่ เคยไปอิจฉาริษยา ใครมาบ้างหรือเปล่า หากว่าเคยนี่ก็แสดงว่าเราไปสร้างกรรมเอาไว้ กับคนอื่นนะ มันย่อมจะต้องเป็นกฎแห่งกรรมที่รอเวลาย้อนกลับมา หาตัวเราอย่างแน่แท้

เหมือนเราเป่าผง สวนลมขึ้นไปนะ ลมมันพัดสวนกลับมา เราเป่าไปยังไง มันก็ต้องย้อนกลับมาโดนเรา หลบยังไงก็โดนเพราะลมมันพัดมา อุปมาอย่างนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่า ความดี ความชั่ว นี่มันแจ่มชัดนะ ถ้าเราช่วยเขาให้มีความสุข เราก็ได้รับความสุข เสมอหน้าเสมอตา แต่ถา้ ว่าเราทำ�เขาให้เป็นทุกข์ ก็ได้รบั ความทุกข์ ติดตัวมาอย่างแน่นอน 12

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


ให้ทุกข์แก่ผู้ไม่คิดร้ายตน คนผู้นั้นจะพบความฉิบหาย ท่านทั้งหลาย การก่อกรรมทำ�เข็ญไม่ว่ากับผู้ใดก็ส่งผลร้าย ให้ทั้งนั้น ยิ่งหากไปก่อกรรมกับคนผู้มีจิตไม่คิดประทุษร้ายตนเอง ก็ยิ่งให้ถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ อย่าง คือ ได้รับทุกขเวทนาเพราะโรคภัยไข้เจ็บ, ทรัพย์สมบัติพินาศ ย่อยยับ, ถูกตัดอวัยวะเช่นมือ เป็นต้น, เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนัก, เป็นบ้าเสียสติ, ต้องอาชญามีการถอดยศลดตำ�แหน่ง เป็นต้น, ถูก กล่าวใส่ความอย่างร้ายแรง, วงศ์ญาติที่พึ่งพาอาศัยได้จะย่อยยับ, โภคทรัพย์จะเสียหาย จะถูกไฟไหม้บ้าน, และเมื่อผู้มีปัญญาทราม จำ�พวกนี้ตายแล้ว ย่อมสู่นรกโดยแท้ เมือ่ พูดถึงตรงนี้ ก็ท�ำ ให้นกึ ถึงเรือ่ งหมองูเจ้าเล่หท์ ห่ี ลอกพวก เด็กๆ ซึง่ กำ�ลังเล่นกันอยู่ โดยบอกให้จบั นกในโพรงไม้ใกล้ๆ กับทีเ่ ด็ก กำ�ลังเล่นอยู่ แต่ที่แท้ในนั้นคืองูเห่าหาใช่นกไม่ แต่ที่บอกไปเช่นนั้น ก็เพื่อหลอกจะให้งูกัดเด็ก ตนเองจะได้ค่ารักษาเด็กพวกนั้น สุดท้ายเรื่องกลับกลายเป็นว่า งูนั้นแหละกัดหมองูผู้นั้นตาย เพราะเมื่อเด็กไปจับแล้วปรากฏว่าเห็นเป็นงู ก็หลับหูหลับตาเหวี่ยง งูนั้นทิ้งทันที เจ้ากรรมเอ๋ยเจ้ากรรม งูบังเอิญมาถูกเอาหมองูเข้าพอดีมัน จึงกัดเอา ทำ�ให้หมองูถึงแก่ความตาย เรื่องนี้สมกับคำ�โบราณว่า หมองูตายเพราะงู หรือให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นจะถึงตัวนั่นเอง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


ไม่อยากให้ทุกข์กล้�ำ กลาย ต้องอธิษฐานใจทำ�แต่ความดี ท่านทัง้ หลาย ทีเ่ รามาพากันเจริญกรรมฐาน ก็เพือ่ ต้องการ เพิ่มพลังจิตให้เกิดความรักตัวเองให้มาก ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้สอน ให้เห็นแก่ตัวนะ เพราะถ้าท่านเจริญกรรมฐานได้ผล ต่อไปนี้ ท่านจะรักตนเอง จะสงสารตนเองว่า ลูกขอตั้งปณิธานว่า ลูกจะทํำ�แต่ความดี เมื่อก่อนที่ผ่านมานั้น เราอาจสร้างความชั่วช้า ไว้มากมายหลายอย่างก็จริง แต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจ ว่าต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะขอตั้งสัจจะไว้ จะไม่ขอทำ�ชั่ว ทำ�ผิดเช่นนี้อีก จะสร้างแต่กรรมดีมีเมตตาจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

การทีท่ า่ นจะรูไ้ ด้เช่นนี้ ก็ดว้ ยมีปญ ั ญาภายในทีไ่ ด้จากการเจริญ กรรมฐาน จนทำ�ให้ระลึกชาติของชีวิตได้ รู้กฎแห่งกรรม ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว ท่านจะรู้ตัวเอง ว่าเวรกรรมนั้นผู้ใดทำ� มันก็ตามสนอง คนทำ�ด้วยกันทุกคน ถ้าเราทำ�ดีกม็ เี งาบุญตามมา ถ้าทำ�ชัว่ ช้าเงาบาป ก็ตามติดเผาผลาญ เราควรแผ่เมตตาให้เงาบาปออกไป เอาเงาบุญ เข้ามาแทนที่ 14

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


อำ�นาจกรรมนั้นยิ่งใหญ่ ยากที่ใครจะหนีพ้น ญาติโยมผู้เจริญทุกท่าน สร้างความดีให้ตัวเองเถิดประเสริฐ ที่สุด ขอท่านโปรดได้รับฟังสักนิด จะได้ทราบถึงฤทธิ์อำ�นาจกรรมว่า เป็นสิ่งให้ผลแน่นอนเพียงไร ถ้าท่านเจริญกรรมฐานจนได้เข้าถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นก็จะรู้ ดูอย่างอาตมานี่โดนมากับตัวแล้ว คือมีคนแก่ขี้เมาคนหนึ่ง อาตมาตอนนั้นเรียนอยู่มัธยม ๓ ก็ถอื ว่าโตพอจะรูด้ รี ชู้ ว่ั แล้ว แต่กถ็ บี แกลงน�ำ้ ไปเลย แกเมาก็ตกลง ไปอยู่ในนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงขึ้นมาได้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าแกจะต้องทน ทุกข์ทรมานแค่ไหน แต่เรารู้สึกสนุกที่ได้แกล้งแก

เวลาต่อมา อาตมาก็ไปรถคว่ำ� รถตกลงเหวที่แม่สอด นับจากวันที่ถีบแกลงน้ำ� ก็เป็นเวลา ๔๐ กว่าปีมาแล้ว เราต้องไปอยู่ในเหวคืนกับวันเหมือนกัน กว่าจะไต่กิ่งไม้ขึ้นมาได้ จีวรหมดเลย เหลือแต่สบงตัวเดียว พอขึ้นมาได้เจอพวกหาหน่อไม้ เขาก็เอาก้อนดินก้อนหินขว้างปาเอา หาว่าเราเป็นบ้า อาตมายังได้ก่อกรรมทำ�เข็ญให้ทุกข์แก่ท่านไว้อีก มากมายหลายประการ แต่เวรกรรมก็ตามสนองเอาคืนจนเกือบตาย ไปหลายหนดังที่เคยเล่าไว้ ท่านทั้งหลายอย่าได้ทำ� อย่าเอาไปเป็น แบบอย่างในทางที่ไม่ดีนะ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


ผลกรรมของพระโมคคัลลานะ ท่านทั้งหลาย แม้แต่พระอรหันต์หากว่าเคยทำ�กรรมไว้ เมื่อ ถึงครากรรมจะให้ผลคืนแล้วก็ยากจะหนีพ้นได้ ดังเช่นท่านพระโมคคัลลานะ สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ยังต้องให้โจรมันมา ทุบให้กระดูกแตกก่อนถึงนิพพาน ดังมีเรื่องเล่าเป็นตำ�นานว่า พระโมคคัลลานะ ท่านไปทำ�กรรมไว้ คือเอาพ่อแม่ไปทุบตี ไปเชือ่ เมียว่า พ่อแม่แก่แล้วไม่มปี ระโยชน์ ก็เอาไปทิง้ เอาไปทุบอย่างนี้ เป็นต้น โดยการปลอมเป็นโจรแล้วก็ทุบพ่อแม่

ฝ่ายพ่อแม่ก็ร้องว่า โจรเอ๋ย เราแก่แล้วทุบเราเถอะ ทุบให้ตายไปเลย แต่อย่าทำ�ร้ายลูกเรา เขายังหนุ่มอยู่ อย่าฆ่าเขาเลย ฆ่าเราแทนเถอะ โจรคนนั้นก็คือโมคคัลลานะ ก็เลยเสียใจว่า แม้ว่าพ่อแม่จะ แก่ขนาดไหนก็ยังรักลูก ตายแทนลูกได้ ก็เลยวิ่งเข้าป่าไปล้างหน้า ล้างตาเพื่อไม่ให้พ่อแม่จำ�ได้ จากนั้นก็พาท่านกลับบ้าน ต่อมาไม่นาน ท่านก็ป่วยตายเพราะลูกทุบตี นี่แหละเป็นเหตุผล

มาในชาติต่อมา เมื่อพระโมคคัลลานะ บวชเป็นพระอรหันต์แล้ว โจรจึงต้องมาทุบตีท่านบ้าง เห็นหรือยังว่า แม้พระอรหันต์ ยังต้องรับเวรรับกรรม 16

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


ผลกรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็รบั กรรมนะ รับกรรมอย่างไรท่านรูไ้ หม ตอน ที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นนายโคบาล เอาวัวไปเลี้ยงแล้วก็ไล่วัว โอย..! ไปแดดเปรี้ยงๆ ร้อนจัด

วัวก็น้ำ�ลายไหลยืด หิวน้ำ�จะกินน้ำ�ในหนอง แต่ในหนองนั้นมันขุ่น หนองนั้นเป็นตม ขุ่นเพราะน้ำ�มันจะแห้งแล้ว

นายโคบาลก็เอาไม้ตีไม่ให้วัวกินนำ�้ จะให้ไปกินหนองน้ำ�ที่ใส ข้างหน้า จึงตีไม่ให้กินด้วยเจตนาดี อยากให้ไปกินนำ�้ ใสนั่นเอง

ท่านทั้งหลาย แม้จะทำ�ด้วยเจตนาดีก็ตามที แต่พอตอนที่นายโคบาลมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และประชวรตอนก่อน จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์กระหายน้ำ�อย่างหนัก ก็ใช้พระอานนท์ไปหาน้ำ�มาให้เสวยหน่อย

พระอานนท์กก็ ราบทูลว่า น�ำ้ ทีน่ ข่ี นุ่ มากพระเจ้าค่ะ ต้องเสด็จ ไปข้างหน้าโน้นจึงจะมีน้ำ�ใสสะอาด นี่แหละท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้ายังมีเวรกรรมให้เสวยผล นับประสาอะไรกับคนธรรมดา อย่างเราท่านทั้งหลายจะหนีพ้นได้ หากท่านไม่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานให้รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรม บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


เราเจริญสติด้วยปฏิบัติกรรมฐาน ฉะนั้น อาตมาจึงได้ตั้งจิตนับแต่รอดชีวิตมาจากอุบัติเหตุ ครั้งนั้น ว่าจะต้องใช้หนี้กรรมในโลกมนุษย์ด้วยการเผยแผ่พระธรรม คำ�สอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะการเจริญสติปฏั ฐานสีใ่ ห้แพร่หลาย ออกไป ด้วยเชื่อว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็นทางสายเอกที่ช่วยให้ท่าน พ้นจากทุกข์ในกองสังขาร ขอบคุณครับ ทํำ�งานได้ดีมาก

ท่านทั้งหลาย การเจริญกรรมฐาน เป็นการสร้างความเจริญ สร้างความรุ่งเรืองของจิต เป็นการพัฒนาจิต ให้เดินไปข้างหน้า จึงเรียกว่า กรรมฐาน

และการเจริญกรรมฐาน ยังทำ�ให้มีฐานะดี ทำ�ให้มีปัญญา ทำ�ให้จิตใจเบิกบานหรรษา มีจิตของท่านอยู่ในรูปแล้ว ชีวิตนี้ก็จะ แจ่มใส ดีไปทั้งลูก ดีไปทั้งหลานในครอบครัวของตน ทำ�ไมอาตมา กล่าวผลดีการเจริญกรรมฐานไว้เช่นนี้ เพราะอาตมาตีความหมายให้ เข้าใจกันง่ายๆ ว่า กรรมฐาน แปลว่า การงานและหน้าที่ กรรมฐาน แปลว่า เราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ กรรมฐาน แปลว่า เราต้องพึ่งตัวเองได้ กรรมฐาน แปลว่า ต้องมีสติปญ ั ญาสัง่ สอนจิตของเราได้ กรรมฐาน แปลว่า ทำ�ไปด้วยการชนะจิตใจของเราได้ 18

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


เป็นตัวกำ�หนด ชะตากรรมชีวิต การกำ�หนดนี่ เป็นตัวตั้งสติ เป็นตัวลิขิตของชีวิต เรียกว่า กำ�หนด ตัวกำ�หนดนี้ แปลว่า ตั้งสติสัมปชัญญะ เป็นตัวกำ�หนดชะตากรรมของเราไว้ให้ได้

การที่เรากำ�ชะตากรรมของเราไว้ได้ในกำ�มือได้นั้น จะทำ�ให้ ชีวิตท่านจะเลื่องลือระบือทั่ว ตรงนี้แหละที่ตัวท่านไม่ค่อยจะเข้าใจ เพราะฉะนั้น พรหมลิขิตนี้ ไม่ใช่หมายความว่า พระพรหมบนฟ้า มาลิขิตให้เราดีหรือชั่ว เราขีดลิขิตของเราเอง คือ ตัวกำ�หนดจิต ตัว กำ�ชะตาชีวติ ไว้ในกำ�มือของท่านเอง ดีชว่ั อย่าไปโทษพระพรหม ต้อง โทษตัวเองให้หนักขึ้น นีแ่ หละท่านทัง้ หลาย ทีม่ าเจริญกรรมฐานต้องการมาแก้ชวี ติ ที่พลาดผิด ให้รู้คิด รู้อ่าน รู้เขียน เรียนวิชา ต้องการจะมาศึกษา ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น ท่านคิดกันบ้างไหมเวลาในภายภาคหน้านี่ อาตมาคิดทุกวันเวลาข้างหน้าเหลือน้อยแล้ว เราก็จะจบชีวิตคือตาย ในระยะโอกาสต่อไปในไม่ช้าด้วยกันทุกคน ดังนั้น อย่าประมาทอาจองต่อสงครามชีวิตเลย มัจจุราชคือ กฎธรรมชาติ จะเอาตัวเราไปเมือ่ ไหร่ใครจะรูไ้ ด้ อย่าประมาทนะ รีบ สร้างความดีเสียเดี๋ยวนี้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง พญามัจจุราชจะมา เอาตัวเราไปวันนี้พรุ่งนี้ก็หาทราบได้ไม่ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


ตั้งจิตทำ�กรรมฐาน เหมือนมีพระประจำ�ใจ ท่านทั้งหลาย อาตมาขอแทรกข้อธรรมให้คิดต่อไป ท่านคง เคยได้ยินคำ�ว่า สมเด็จต้องบาง นางพญาต้องหนา ซึ่งเป็น คำ�พูดกันเกี่ยวกับพระเครื่อง คำ�นี้มีความหมาย อาตมาอยากจะ บอกว่า ใครมีพ่อเป็นพระสมเด็จ มีแม่เป็นพระนางพญา บ้านนั้น จะสวยสดงดงามชูราศี มีสุจริตธรรมเป็นต้นเหตุแห่งความสุขที่ แท้จริงของชีวิต ที่เปรียบพ่อเป็นพระสมเด็จซึ่งต้องบาง นั้นก็คือ มีพ่อที่ บางด้วยกิเลส จิตผ่องใส ส่วนนางพญาต้องหนา ก็คือ แม่ซึ่งเป็น แม่แบบ แม่แผน หนาแน่นไปด้วยความอดทน ทัง้ พ่อทัง้ แม่จงึ เป็น เหมือนพระสมเด็จ พระนางพญาที่น่าบูชา ดังนั้น ก่อนทำ�งาน ไหว้ พ่อแม่จะได้กำ�ลังใจจากพ่อแม่ จากเทวดาประจำ�บ้าน มีพลังที่จะ ทำ�งานต่อไป ตรงนี้ก็คือกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐานไม่ยากสำ�หรับผู้มีศรัทธา การเอาพระคล้องคอประจำ�กายนั้นดี แต่สู้พระประจำ�ใจไม่ได้ ถ้ามีพระประจำ�คือกรรมฐาน รับรองขลังศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องไปเลี่ยมทอง ไม่ต้องเสียสตางค์ แล้วก็ไม่ต้องห่วง

เดีย๋ วนีพ้ ระเลีย่ มทองทีค่ ล้องคอ พระรักษาเรา หรือเรารักษา พระกันแน่ แต่ถ้ามานั่งกรรมฐานท่านจะได้พระประจำ�ใจ ทั้งยังได้ หลักการไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย 20

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


พัฒนาอะไร ไม่เท่าพัฒนาจิตใจตน การปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานั้น มิใช่ทำ�กันได้โดยง่าย แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากจนเกินไปหากท่านตัง้ ใจจะทำ� พระพุทธเจ้าจึงทรง สอนให้เรามีสติสัมปชัญญะทุกวิถีทาง เราจะต้องเจริญกุศลภาวนา เพื่อเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิต เพื่อดำ�เนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา สถาพรให้จงได้ ดังนั้น การพัฒนาชีวิตนี่ จึงเป็นเรื่องสำ�คัญมาก ในโลกมนุษย์นี้ ไม่ว่าเป็นในบ้านเมือง สถาบันศึกษา หรือว่า วัดวาอารามก็ตาม มันมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดี ไม่มีใครทำ�ให้ทุกคน เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำ�คนให้เป็นคนดี เป็นเรื่องยากแสนยาก ไม่อยากให้โลกมนุษย์เดือดร้อนวุ่นวาย เราต้องทำ�ตัวเราให้ดีก่อน ต้องสร้างฐานรองรับความดีให้ตนเองก่อน

พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า เจ้าประคู๊ณ ขอเด็ ดๆ สักงวดเถอะ ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครจะทำ�ให้ใครเป็นคนดีได้ ไม่มี มันเป็นเรื่องยากมาก เราไม่สามารถจะปลุกเสก ให้เขาเป็นคนดีได้ หากเขาไม่สร้างความดี ให้แก่ตัวเองแล้วนั้น ไฉนเลยจะเป็นคนดีได้

เห็นทีจะไม่สมหวัง

ดังนัน้ งานทีส่ �ำ คัญของชีวติ อย่างหนึง่ คือ การเจริญกรรมฐาน ได้แก่ บำ�เพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา เพราะเป็นงานกำ�หนด ชะตาชีวิต เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างเห็นได้ชัดที่สุด บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


คนเจริญกรรมฐาน พบแต่ความสงบเย็น กรรมฐานถ้าท่านทำ�ให้จริงนั้นแก้ทุกข์ในชีวิตได้ ท่านมา ทำ�กรรมฐานแก้ทุกข์ได้ไหม ? บางรุ่นนี่มาสร้างทุกข์กันตามที่พัก มาเที่ยวคุยกัน ไม่ได้มาสร้างบุญเลย แต่ไม่ใช่รุ่นนี้ รุ่นนี้ดีมาก ไม่มี พูดคุยกัน รุ่นก่อนมาสร้างทุกข์ สร้างความสนุก กลับไปทุกข์ถนัด ท่านจะได้ผลประการใดด้วยการเจริญกรรมฐาน ไม่ได้เลยนะ มีแต่ จะได้บาปติดตัวท่านไป นี่ต�ำ ราชัดเจน ท่านเข้าใจคำ�นี้ไหม

วุ่นวายอยู่ที่ไหน ที่นั่นจะไม่มีปัญญา คนไหนที่สงบ จะพบปัญญา ปัญญาจึงอยู่ที่ตัวเองมีใจสงบ ดังนั้น เรานั่งหาความสงบได้เมื่อไร สมาธิ จะเป็นร่มใหญ่ในตัวของเรา ที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีทุกข์ต่อไป แต่บางรายนี่ก็ท�ำ ไม่ได้เลยนะ มาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้อะไร ดังนั้น ถ้าโยมเอาความทุกข์ ความวุ่นวายมาไว้ในใจแล้ว จะแก้ได้ ทีไ่ หน จะไปหาผีเจ้าเข้าทรงกันตามแนวแถวพงไพรให้มาช่วยงัน้ หรือ มันจะได้อะไรหรือ มันต้องกำ�หนดไว้ที่จิต สร้างความคิดไว้ที่ใจ คนโง่ชอบเอาจิตไว้ที่ปาก คนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจ การเจริญ กรรมฐานต้องการอย่างนี้ ต้องการให้เอาสติมาไว้ทใ่ี จ ให้กลายเป็น คนฉลาดปราดเปรื่องเรืองปัญญา 22

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


สติปัฏฐานสี่ เป็นทางสายเอก การเจริญกรรมฐาน ถ้าพูดตามสมัยใหม่เขาก็นยิ ม เรียกว่า

มาพัฒนาจิต มาพัฒนาคุณธรรม ข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องเก่า เป็นเรื่อง ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ และทรงชี้แจงต่อพุทธศาสนิกชน ให้บ�ำ เพ็ญจิตตภาวนาพัฒนาจิตให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ ชีวิต โดยใช้สติปัญญาเป็นอาภรณ์ประดับจิตนั้นเอง

วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอก ของพระพุทธเจ้านั้น เรียกว่า เจริญวิปัสสนา เป็นธุระหน้าที่ ที่เราจะต้องดำ�เนินวิถีชีวิต โดยใช้สติปัญญาเป็นอาวุธ เพื่อไม่ให้พลาดผิดในการงานทุกอย่าง เพราะหน้าที่และการ งานเป็นผลงานของชีวิตที่เราต้องทำ�โดยใช้สติปัญญาตลอดเวลา แต่การทำ�งานที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้น ถ้าเราไม่ฝึก เรา ไม่อบรมด้วยความอดทนแล้ว เราจะไม่พบความจริงดังที่กล่าว ไหน เลยเล่าท่านจะมีปัญญาไว้แก้ปัญหา ถ้าไม่เจริญกรรมฐานแล้ว ท่าน จะมืดมนอาทรร้อนจิตต่อไป แต่ถ้าท่านได้เจริญกรรมฐาน จิตท่าน จะใส ใจจะโปร่ง ทำ�อะไรก็เกิดผล เกิดมรรค จะประกอบอาชีพ การงานก็ร่ำ�รวยสวยดีมีปัญญา บรรดากิเลส เช่น ความโลภ โกรธ หลง ก็จะหยุดชะงักลง ความดีกจ็ ะเข้ามาแทนทีส่ ร้างความดีกนั ต่อไป โดยมีหลักปฏิบัติเบื้องต้นไว้กำ�หนด ดังนี้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

มีสติก�ำ หนดรู้อิริยาบถทางกายในทุกการเคลื่อนไหว กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การรู้สภาพของกาย

ในขณะนั้นว่ากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ไม่ว่ากายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะพักผ่อนอันใด มีสติควบคุม จิตต้องกำ�หนด กำ�หนด กายยืน กำ�หนดกายนั่ง กำ�หนดกายนอน กำ�หนดกายที่จะเอนลงไป ต้องกำ�หนดทุกอิริยาบถ จะก้าวเยื้องซ้ายและขวา ไปที่ไหนกำ�หนด ตั้งสติไว้ให้เป็นปัจจุบัน กำ�หนด แปลว่า ความรู้ของจิตอันมีสติควบคุม เช่น ขวา ย่าง หนอ ก่อนจะเดินจงกรม ให้สำ�รวมจิตที่เท้าขวา ตั้งสติปักลงไป แล้วกำ�หนดในใจ คำ�ว่า ขวา ให้ยกส้นเท้าขวาขึ้น สติระลึกรู้พร้อมกับส้นเท้าขวาที่ยกขึ้น ย่าง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า สติระลึกรู้พร้อมกับเท้าขวาที่เคลื่อนไปข้างหน้า หนอ วางเท้าลงถึงพื้น ปลายเท้าและส้นเท้าลงพร้อมกัน สติระลึกรู้พร้อมกับเท้าที่ลงสัมผัสพื้น หรือจะหยิบสิ่งของอะไร ก็ให้ส�ำ รวมจิตอยู่ที่มือข้างที่จะหยิบ ตั้งสติปักลงไปที่มือข้างที่จะหยิบนั้น กำ�หนดในใจว่า หยิบ...หนอ หยิบ...หนอ สติระลึกรู้พร้อมกับมือข้างที่กำ�ลังหยิบนั้น เป็นต้น 24

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


กำ�หนดกายได้ ก็เหมือนกำ�หนดชะตาชีวิตได้ หากตั้งสติกำ�หนดจิตได้เช่นนี้ ก็เหมือนท่านขีดชะตากรรมของ เราลงไป เป็นพรหมลิขติ ขีดด้วยตัวเอง ไม่ใช่คนอืน่ มาขีดให้ กำ�ชะตากรรม ไว้นี่ บางท่านก็ไม่เอา ให้ก�ำ หนด อ้างปวดตรงโน้น แล้วท่านจะได้อะไร น่าเสียใจ เสียดายเวลาของท่านที่มันหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ และก็ไม่ ได้อะไรติดตัวไปด้วย บางรายไม่เชื่ออาตมา ให้กำ�หนดก็ไม่กำ�หนด เสียใจก็กำ�หนด ดีใจก็กำ�หนดที่ลิ้นปี่นี่ บางคนก็ไม่รู้ว่าลิ้นปี่อยู่ที่ไหน เลยไปกำ�หนดที่ สะดือบ้าง กำ�หนดตรงโน้นตรงนีบ้ า้ ง เวลาพูดไม่ฟงั เวลาเทศน์นง่ั หลับตา เวลาฟังต้องฟังให้จริง ตัง้ ใจฟัง จดหัวข้อไว้ ก็จะได้เกิด สุตมยปัญญา ปัญญาในการฟัง ทำ�ได้อย่างนีถ้ งึ จะมีประโยชน์มาก โอย..! เจ็บจริงๆ เลย

ฉะนั้น เอาสติตั้งไว้ที่กาย ตัวตั้งสตินี่เป็นตัวกำ�หนด บทบาทของชีวิต ถ้าตัวกำ�หนดไม่ดี ตั้งสติไม่ได้ ขาดสัมปชัญญะ บทบาทของชีวิตจะอับเฉาอับจน

นี่คงเป็นเพราะเราขาดสติ นั่นเอง

จะทนไม่ไหว จะมีแต่เวรภัย มีแต่กรรม มีแต่เสนียดจัญไร ไม่มี โอกาสสร้างความดีให้ลูก ทำ�ถูกให้กับหลานได้แน่นอน ออกมาอย่างนี้ เป็นบทบาททีช่ ดั เจน เท่านีเ้ องไม่ตอ้ งไปหาหมอดู ไปหาผีเจ้าเข้าทรง แต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนที่ถูกต้องและดีนี่ เขากลับไม่ สนใจกันเลยนะ ไม่สนใจในหน้าที่การงานเหล่านี้ แล้วโยมจะได้มรรค ได้ผลในชีวิตของตนอย่างไรกัน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ความรู้สึก แม้บังคับไม่ได้ แต่ก็ต้องใช้สติควบคุมไว้ เวทนา คือ ความรู้สึก หรือการเสวยอารมณ์ เป็นสิ่งที่ บังคับไม่ได้ ต้องใช้สติคอยควบคุม ได้แก่ สุขเวทนา มีทง้ั สุขกาย สุขใจ ทุกขเวทนา ก็มที ง้ั ทุกข์กายทุกข์ใจ และอุเบกขาเวทนา

คือ เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ จิตใจเลื่อนลอยไม่มีที่เกาะ ขณะกำ�หนดรูอ้ ยูใ่ นการเดินหรือนัง่ ก็ตาม กำ�หนดพองหนอ ยุบหนออยูก่ ต็ าม เมือ่ มีอาการของเวทนาเกิดขึน้ ให้ทง้ิ การกำ�หนด เดิน นั่ง ยุบ พองก่อน ให้มากำ�หนดรู้อาการของเวทนาที่เกิดขึ้น กำ�หนดตรงเวทนานั้นให้มันหายไป เช่น ปวด เมื่อย เจ็บ คัน แน่น เสียดตรงไหน ก็กำ�หนดตรงนั้น ปวดเมื่อยต้นคอก็เอาจิตปักลงไปที่ ต้นคอที่ปวดแล้วกำ�หนดว่า ปวดหนอ ปวดหนอ คัน ก็เอาจิตปักลง ไปตรงที่คัน ตั้งสติกำ�หนด คันหนอ เป็นต้น ถ้าจิตเกิดอาการดีใจ เสียใจ โกรธ ขณะเดิน นัง่ หรือ กำ�หนด พองยุบ ให้เอาจิตปักที่ลิ้นปี่ หายใจยาวๆ จากจมูกถึงสะดือ ตั้งสติ กำ�หนดตามสภาวะของอารมณ์ที่เป็นไปในขณะนั้น ตามจริงว่า ดีใจ หนอ เสียใจหนอ หรือโกรธหนอ อุเบกขา ไม่สุขไม่ทุกข์ ใจลอยหา ที่เกาะไม่ได้ ให้ก�ำ หนดที่ลิ้นปี่ตั้งสติระลึกก่อน กำ�หนดรู้หนอ รู้หนอ เป็นต้น เมื่อกำ�หนดเวทนาที่เกิดจนหายและกลับสู่สภาวะปกติแล้ว ขณะนั้นหากอยู่ในอาการใด เดิน นั่ง หรือยุบหนอ พองหนอ อยู่ ก็ตาม ให้กลับมากำ�หนดรู้อยู่ในอาการนั้นต่อไป 26

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


สู้เวทนาไหว จะได้มนุษย์... สวรรค์... นิพพานสมบัติ ถ้ากำ�หนดได้โยมจะมีปญ ั ญา เช่น เวทนามันก็มที ง้ั สุขทัง้ ทุกข์ มีทั้งบาปทั้งบุญอยู่ในตัว ดีใจกับเสียใจ กายเป็นทุกข์ จิตเป็นทุกข์ แล้วก็ปวดเมื่อยทั่วกาย เราก็ตั้งสติกำ�หนดเท่านั้น ให้มันหายไป เป็นการศึกษาเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้มันได้ พอได้แล้วเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เดี๋ยวก็ดับไป แยกเวทนาไปแล้ว อุปาทานก็ไม่ไปยึดถือในเวทนานั้น มันก็เกิดเป็นปัญญา อาการปวดเมื่อยล้าก็หายไปได้ รูปนามขันธ์ห้า ก็เป็นอารมณ์ตรงนั้น โอย !

ฉะนั้น การปวดนี่ มันเป็นการศึกษา หาความรู้ในการปวด ต้องการให้เรามีความอดทน ต้องการให้จิตใจประเสริฐ ต้องการให้จิตใจสบาย มีปกติดีในตัวของเรา เรียกว่า เราก็จะเป็นมนุษยชน รักษาสมบัติมนุษย์ไว้ได้อย่างดี และสวรรค์ก็ใกล้เข้ามาถึง แล้วนิพพานก็ใกล้เข้ามาถึง

หัวสมองจะระเบิด อยู่แล้ว

แต่หากเกิดเวทนาแล้วเราเลิกไม่ปฏิบตั ติ อ่ ไป ก็รกั ษาสมบัติ มนุษย์ไว้ไม่ได้ สวรรค์มันก็ไกลออกไป นิพพานมันก็ไกลออกไป ไม่สามารถจะใกล้สวรรค์หรือนิพพานได้ เพราะสมบัติมนุษย์ไม่มี กับเราแล้ว ความเป็นสมบัตมิ นุษย์กห็ มดไป ชีวติ ทีแ่ จ่มใสก็หายไป ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้ว บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิต เป็นธรรมชาติรับรู้สรรพสิ่ง ยิ่งต้องกำ�หนดให้ดี จิต คือ เป็นธรรมชาติไว้รับรู้และอ่านอารมณ์ เหมือนเทป

บันทึกเสียงไว้ จึงทำ�ให้มันรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางอายตนะ ธาตุ อินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และในแต่ละวันมัน มีอารมณ์มากมายที่ผ่านเข้ามา เราจึงต้องมีสติกำ�หนดรู้เท่าทัน เช่น ๑. ตาเห็นรูป กำ�หนดว่า เห็นหนอๆ ตั้งสติเอาไว้ที่ตา ๒. หูได้ยินเสียง กำ�หนดว่า เสียงหนอๆ ตั้งสติไว้ที่หู ๓. จมูกได้กลิ่น กำ�หนดว่า กลิ่นหนอๆ ตั้งสติไว้ที่จมูก ๔. ลิ้นได้รส กำ�หนดว่า รสหนอๆ ตั้งสติไว้ที่ลิ้น ๕. กายสัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง กำ�หนดว่า ถูกหนอๆ ๖. ใจคิดถึงความโลภ โกรธ หลงขึ้นมาเพราะกำ�หนดทวาร ทั้งห้าไม่ทัน เป็นอดีตไปแล้ว กำ�หนดว่า รู้หนอๆ เหตุที่ต้องกำ�หนดจิต และตั้งสติเช่นนี้เพราะจิตของเราอยู่ใต้ บังคับความโลภ โกรธ หลง เช่น หูได้ยนิ เสียง กำ�หนดไม่ทนั เลยเป็น อดีตไป ทำ�ให้เกิดชอบใจเป็นโลภะ ไม่ชอบใจเป็นโทสะ ถ้าไม่ก�ำ หนด พิจารณาตามความเป็นจริงเป็นโมหะ ตาเห็นรูป จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ รส ก็เช่นเดียวกัน และในอารมณ์ปัจจุบันเหล่านั้น เสียใจก็กำ�หนด ที่ลิ้นปี่ คิดอะไรไม่ออกกำ�หนดที่ลิ้นปี่ หายใจยาวๆ คิดหนอ คิดหนอ เท่านีเ้ อง เดีย๋ วก็คดิ ออก คิดออกก็เขียนออกไป แล้วก็ด�ำ เนินงานชีวติ ต่อไปไม่ผิดพลาด จะเกิดแต่ความคิดที่ดีขึ้น 28

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


กำ�หนดจิตได้ ทำ�ให้มีความคิดที่ถูกต้องเป็นธรรม ความคิดที่ดีนั้น คือ คิดด้วยหลัก ๓ ประการ คิดได้เร็ว, เป็นความคิดที่ถูกต้อง, เอามาใช้ได้ในปัจจุบัน

พอท่านสมาธิดีมันจะออกมาเร็ว คิดได้อย่างถูกต้อง จะแก้ปัญหาชีวิตได้ แก้กฎแห่งกรรม จากการกระทำ�ของตนได้ และความคิดนั้นนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า คิดดีจากกรรมฐาน ด้วยการกำ�หนดคิดหนอ

ถ้าเราคิดถูกต้องทำ�นองคลองธรรมเช่นนี้ สามีภรรยาจะอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีความทุกข์ จะไม่มีระหองระแหง จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันแน่นอน ออกมาอย่างนี้ชัดเจน ถ้าท่าน ไม่ตรงเป้านะ ท่านก็ต้องทะเลาะกันต่อไป ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความเป็นอยู่ของชีวิตก็ไม่ตรงกัน ท่านจะมีความสุขในครอบครัว อย่างไร มีลกู ก็เอาดีไม่ได้ เถียงพ่อแม่ค�ำ ไม่ตกฟาก ไม่นโยบาย ไม่มี จิตวิทยาอะไรที่จะทำ�ให้ลูกเป็นคนดีได้ แต่ถ้าเรามีปัญญา จะได้สร้างความดีให้กับลูก ทำ�ถูกให้กับ หลาน จากจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตดีแล้วลูกดีหมด ถ้าจิตเรา ไม่ดี ลูกจะดีไม่ได้ อาตมาไม่โทษเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ แม่ไม่ดีแท้ๆ พ่อ ก็ไม่เอาเหนือ แม่กไ็ ม่เอาใต้ ลูกก็เลยเอาดีไม่ได้แน่นอนทีส่ ดุ เราเป็น พ่อเป็นแม่เขาก็ต้องแนะแนวลูกด้วย ต้องป้องกันลูกไว้ให้ได้ ทำ�ให้ ลูกได้ดีมีปัญญาให้ได้ นั่นแหละท่านจะเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อไป บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กำ�หนดสภาวธรรมที่เกิดในปัจจุบันได้ ใจไม่ฟุ้งซ่าน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การกำ�หนดรู้ธรรม

ทัง้ หลายเช่น นิวรณ์, ขันธ์ ๕, อายตนะ, โพชฌงค์, อริยสัจ ๔ เป็นต้น แล้วรูอ้ ารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับจิตทีเ่ ป็นกุศล อกุศล หรืออัพยากฤต (กลางๆ) การกำ�หนด เมื่อเกิดความรู้สึกต่างๆ อันเป็นนิวรณธรรม เช่น กามฉันทะ ความยินดีพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่ภายนอก, พยาบาท ความโกรธแค้นเคืองขุ่นใจ, อุทธัจจกุกกุจจะ ความ ฟุง้ ซ่านรำ�คาญใจ, ถีนมิทธะ การง่วงเหงาหาวนอน, หรือวิจกิ จิ ฉา มีความคิดลังเล สงสัยในการปฏิบัติ เป็นต้น เมื่อเกิดความรู้สึกอันเป็นไปต่างๆ เช่นนี้ ก็ให้ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ หายใจลึกๆ ยาวๆ กำ�หนดรู้อาการของจิตทันที เช่น มีกามฉันทะ เกิดขึ้น ก็ให้ก�ำ หนดว่า ชอบหนอ เป็นต้น เมื่อกำ�หนดอาการที่เป็น นิวรณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจนหายแล้ว ให้มากำ�หนดที่การเดิน หรือ พองยุบต่อไป ประคองสติให้ติดต่อกัน ข้อสำ�คัญที่สุดของผู้ปฏิบัติ คือ การกำ�หนดให้เป็นปัจจุบัน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หากท่านกำ�หนดได้จนรู้ ถึงขั้นว่า ธรรมนั้นเป็นกุศล หรือธรรมนั้นเป็นอกุศล เป็นต้น ท่าน ก็จะรู้ว่าชีวิตเรานี้จะป่นปี้ถ้ามีแต่อกุศลธรรม มีแต่บาปกรรม เราก็ จะได้รู้ รูห้ นอทีล่ น้ิ ปี่ นีเ่ รารูจ้ ริงไหม แล้วทีเ่ ราทำ�ไปนัน้ มันถูกต้องไหม เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประการใด มันจะออกบอกมาให้เราทราบ 30

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


เจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐานสี่

เหมือนได้สะสมหน่วยกิตปัญญาให้กับจิต ท่านทั้งหลาย การที่มาเจริญกรรมฐาน เราต้องการจะมาสะสมหน่วยกิต ให้มีสติไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ จิตใจของเรา เป็นการสะสมทีละหยดๆ ลงไป จากการกำ�หนดทีละหยด แต่ปัญหา คือ อย่าให้ตุ่มมันรั่ว๑

การทํำ�กรรมฐาน ถ้าจิตใจไม่สงบ นิ่ง ก็เหมือนตุ่มที่มันรั่ว มีนํ้ำ�ไหลตลอดเวลา

สะสมทุกวันๆ รับรองมีทุกข์มันก็จะออกมาแก้ให้ ไม่ใช่มา นัง่ ปับ๊ แล้วมันจะเกิดปัญญาเดีย๋ วนีค้ งไม่ได้ เป็นการสะสมไว้กอ่ น และ เมื่อสะสมไว้มากๆ แล้ว มันก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ และถ้า จิตกับสติอยู่ด้วยกันได้เมื่อไหร่ จะเกิดปัญญาเมื่อนั้น จะแก้ปัญหาได้ ทันที ท่านจะมีปัญญาไว้แก้ปัญหาได้ทุกชนิด และจะรู้ได้ว่าเป็นบุญ หรือเป็นบาป และเราให้ทกุ ข์ใครบ้างไหม ทุกข์นน้ั จะถึงตัวเราหรือเปล่า เมื่อไรเวลาใด ในโอกาสใดอย่างนี้เป็นต้น ต้องกำ�หนดแบบนี้ แต่เรา ก็ไม่กำ�หนด แล้วเราจะได้อะไรเกิดขึ้น ตุ่มมันรั่ว คำ�นี้ผู้รวบรวมจำ�ได้ว่า สมัยเป็นพระนิสิตของมหาจุฬาฯ และ ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันนั้น ท่านพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน จะเน้นย้ำ�เสมอว่า เมื่อตั้งใจมาปฏิบัติ ก็ให้ตัดความกังวลต่างๆ ออกไป อย่ า คุ ย กั น แม้ ห ลั ง จากเลิ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ ง ให้ ป ระคองจิ ต เรื่ อ ยไป มิเช่นนั้นจะทำ�ให้จิตรั่วเก็บอารมณ์กรรมฐานไว้ไม่ได้

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

31


กรรมฐาน๑ คือ การสร้างผลงานแก่ชีวิต ถ้าท่านมีความสุขจากการได้ชำ�ระใจ พัฒนาจิตให้โปร่งใส ไม่มกี เิ ลสเจือปนแล้ว จะพบกับความสุขทีไ่ ด้จากการบำ�เพ็ญให้เป็นไป ไม่ใช่นั่งอุโบสะถังๆ ศาลาพังไปหลายหลังก็ยังไม่ไปทางเหนือทางใต้ มานั่งเฝ้าศาลาวัด แล้วมาทะเลาะกันตามวัด เป็นอุบาสก อุบาสิกา ไม่แท้ มาหาเรื่องกับพระและเณร มาหาเรื่องกับวัด ก็มีอยู่มิใช่น้อย ความสุขที่แท้จริงนั้น ต้องได้จากการเจริญพระกรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สร้างบ้านยังต้องมี การกระทำ�ให้ฐานดี แบบแปลน สร้างชีวิตก็ต้องมี ฐานเกาะอยู่ที่งาน แบบแผน อย่าทิ้งงานและหน้าที่ โปรดกรุณารับผิดชอบตัวเอง พึ่งตัวเอง ช่วยตัวเอง สอนตัวเองให้ได้ ฐานของท่านจะดี ท่านจะมีปัญญา

เป็นการสร้างผลงานให้แก่ ชีวิตท่านเอง มิใช่คนอื่นทำ�ให้ นีต่ รงนีเ้ รียกว่า กรรมฐาน

กรรมฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงานของใจ หมายถึง สิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจ ให้อยูก่ บั สิง่ ทีก่ �ำ หนดใจให้ยดึ เอาไว้ มี ๒ แบบ คือ ๑) แบบมีวตั ถุประสงค์ สำ�หรับทำ�ใจให้สงบ เรียกว่า สมถกรรมฐาน ๒) แบบสำ�หรับให้เกิด ปัญญารู้แจ้งสภาวธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริง เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน

32

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


เหตุการณ์ในชีวิต รู้ได้ด้วยจิตที่สงบ การเจริญกรรมฐาน ทำ�ให้ระลึกเหตุการณ์ในชีวติ ได้ ทำ�ให้ เราเพิ่มสติปัญญา ให้รู้เหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ว่าเหตุใดชีวิต ถึงอับเฉา เหตุใดชีวิตเราจึงรุ่งโรจน์ ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนี้ นี่มันจะบอก เราได้ ใครล่ะเป็นคนบอก ก็สติปัญญาของเราที่เราสะสมเอาไว้นั้น มันเป็นการคำ�นวณชีวิต เป็นชะตาชีวิตที่ถูกต้องอย่างแน่นอนที่สุด การเจริญกรรมฐาน ที่เราได้มาฝึกในวัดนี้ หรือจะไปฝึกที่วัดไหนๆ ก็ เหมือนกันหมด ขอให้ฝึกให้ได้ ๓ ประการ คือ

๑. ระลึกชาติของชีวิตได้ ไหม ? ๒. รู้กฎแห่งกรรมแล้วหรือยัง ? ๓. แก้ปัญหาได้ ไหม ? ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างนี้ ถ้ามีจิตสงบก็จะรู้ได้ จะ ระลึกกฎแห่งกรรมว่าเราทำ�เวรกรรมอะไรไว้ จะได้แก้กรรมได้จาก ตัวเราเท่านัน้ ไม่ใช่คนอืน่ ไปแก้ให้ เราเป็นคนผูกเราก็ตอ้ งแก้เอง เรา เป็นคนสร้างกรรม เราต้องแก้ไขกรรมเราเอง ไม่ใช่คนอื่นมาแก้

บางคนมานี่ก็ขอพระ ให้ท่านช่วยแก้กรรมให้ อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ ต้องแก้ด้วยผู้ทำ�กรรมเอง ท่านทั้งหลายเอ๋ย เราต้องแก้เอง มานั่งเจริญกรรมฐานต้องการรู้เวร รู้กรรม ถ้าจิตท่านสงบระลึกเหตุการณ์ได้ ชีวิตนี้จะมีความสุข

หลวงพ่อ ช่วยแก้กรรม ให้ผมหน่อยครับ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

33


อยากจะจบเวรสิ้นกรรมที่ทำ�เอาไว้

ต้องใช้ความดี ไปช่วยให้กลับร้ายกลายเป็นดี อย่างอาตมาเคยสร้างกรรมให้ทุกข์คนโน้นให้ทุกข์คนนี้ตลอด อาตมาประสบหมดแล้ว มาเจริญกรรมฐานจึงรู้กรรมว่า รถจะชน ๑๔ ตุลาคม ๑๒.๔๕ น. พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็เป็นจริงทุกประการ รับจ้างต้มเต่าให้ทุกข์แก่เต่า ทุกข์ก็ถึงตัวเราโดนนำ�้ ร้อนลวก โดนไฟลวก, ถีบคนแก่ตกลำ�คลองไป เราก็ต้องไปตกเหวที่แม่สอดนี่ ให้ทกุ ข์คนแก่ ทุกข์กแ็ ห่กนั มาตามสนองถึงตัวเรา, เคยไปขว้างหัวเขา พอเราตกเหวไป ผ้ามันไม่มีจะนุ่งเหลือแต่สบงตัวเดียว ขึ้นมาก็โดน ขว้างหัว หาว่าตัวเราเป็นบ้า นีใ่ ห้ทกุ ข์แก่เขา เราก็ได้รบั ทุกข์เช่นเดียวกัน มันเป็นเวรกรรม ตามสนองเรานะท่านทั้งหลาย อย่าทำ�นะ ก็ขอฝากเอาไว้ รับหนังสือ

ท่านทั้งหลาย ถ้าเราทำ�บาปไว้ บาปก็ติดตามเราไปเป็นวัฏจักร สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยน กฎแห่งกรรมจากการกระทำ� ของตนได้ นอกจากจะใช้ความดี เข้าไปแก้กลับร้ายกลายดีเท่านั้น

ธรรมทานครับ

ถ้าทำ�กรรมฐานแล้วจะรูว้ า่ ต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ให้มนั หมดไปในชาติน้ี อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันไปในชาติหน้า แต่ประการใด ให้สร้างแต่กรรมดีไว้ ก็ขอฝากท่านทั้งหลายในวันนี้ 34

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


มีบุญจากทำ�กรรมฐาน แก้กรรมได้แน่ ท่านทั้งหลาย ถ้าเรานั่งสมาธิหายใจยาวๆ เป็นการพักผ่อน ร่างกายไปในตัว เช่น ๑ นาทีหายใจ ๑๘ ครั้ง กำ�ลังนอนหลับเหลือ ๑๕ ครั้ง ถ้าเราทำ�สมาธิปกติเหลือ ๑๕ ครั้ง ก็เหมือนหลับไปแล้ว มันไม่อ่อนเพลียละเหี่ยใจแต่ประการใด จะมีพลังจิตสูง ต่อสู้กับ เหตุการณ์และปัญหาชีวิตได้ ฉะนั้น กรรมฐาน คือ การกระทำ�ให้ฐานกายเป็นที่ตั้ง ของสติ พอท่านทัง้ หลายทำ�จนได้ดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการ ได้ศลี สมาธิ ลึกซึง้ ในใจ ท่านจะเห็นความดีในจิต รำ�ลึกถึงบุพการีได้ สามารถรำ�ลึกชาติได้ จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ จะสนิทสนมกลมกลืนกันกับครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย การแก้กรรมที่เยี่ยมยอดที่สุดคือ การที่ญาติโยมมา นั่งเจริญกรรมฐาน แล้วแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ท่านจะ กลับร้ายกลายดี ลูกหลานจะมั่งมีศรีสุข จะประกอบการงานก็จะ มีเงินไหลนองทองไหลมา และถ้าท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นเมื่อใด ท่าน จะซึง้ ใจมาก จะชุม่ ชืน่ จิตใจ ดุจสายฝนโปรยปรายจากฟ้ามาสูแ่ ผ่นดิน

ท่านจะใฝ่ดี ไม่ใฝ่ชั่วแต่ประการใด จะเป็นคนมีสัจจะ จริงใจต่อตน ต่อคน ต่อหน้าที่ จะกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ไม่เสื่อมคลาย จะวางตัววางใจตั้งอยู่ในธรรม สัมมาปฏิบัติทุกประการ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

35


จะใช้กรรมฐานแก้กรรม ต้องทำ�ให้จริงแท้ บางคนมานั่งกรรมฐานปวดตา บอกว่า “ไม้แทงตา ไม้ แหลมมาแทงตา ปวดเหลือเกิน” กำ�หนดเข้าโยม ไม่มีใครไปแทง กำ�หนดเสียนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นคนข้างวัด นี่เอง แต่ไม่เคยทำ�กรรมฐาน เดี๋ยวภาพนิมิตออกมาทันที โยมคนนี้อายุ ๗๐ กว่าแล้ว ภาพนิมติ ออกมาว่า เมือ่ ยังแข็งแรงอยู่ มาลักหน่อไม้วดั นี้ หน่อไหน ที่เอาไม่ได้ เอาไม้แหลมแทงให้มันเสีย แทงหน่อไม้วัดเลย ตัวเอง ก็ตอ้ งปวดตาอย่างนี้ พอรูช้ ดั เข้าก็ขออโหสิกรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และก็หายปวดตาจนชีวิตหาไม่ นี่กรรมฐานแก้กรรมอย่างนี้ บางคน ไม่รู้ พอปวดก็เลิกไปเลย ไม่เอาแล้ว ชอบสบาย รับรองท่านจะไม่รู้ กฎแห่งกรรม เดีย๋ วจะว่าอาตมาหลอก ไม่ได้นะ อาตมาผ่านมาแล้วนะ

ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วย เป็นคนจริงหรือเปล่า ถ้าจริงต้องได้ผลแน่ แต่ท่านไม่นั่งกรรมฐานจริง ก็ไม่ทราบประโยชน์เอง อันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะ ถ้าท่านไม่ช่วยเหลือตัวเอง ทำ�กรรมมาเอง ก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง นี่ การเจริญพระกรรมฐาน เป็นผลงานกฎแห่งกรรม แก้กรรมได้ 36

รู้

...กฎแห่งกรรม

ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย

โอย ! นี่เราไปทํำ�กรรม อะไรไว้นะ จึงปวดตาอย่างนี้

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


กรรมฐาน ทำ�ให้รู้ทันกรรม แก้ไขกรรมได้ ท่านทัง้ หลาย คนเรามีเวรกรรมด้วยกันทัง้ นัน้ แต่เราก็ไม่ทราบ จะแก้ได้แค่ไหนปัญหาชีวิตทั้งหมดเป็นกฎแห่งกรรม แก้ได้ด้วยการ เจริญกรรมฐาน การเจริญกรรมฐาน ถ้าใครปฏิบัติได้ถึงขั้น รับรองท่านจะ รู้กฎแห่งกรรมว่ามันมาจากจุดไหน ตัวเองมีกรรมอะไร รู้แล้วก็จะ ยอมรับใช้ทุกข้อหาไม่ปฏิเสธ อย่างอาตมานี่โดนมากับตัวแล้ว การ เจริญกรรมฐานจึงดีที่สุด เป็นการสร้างบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ ประการใด แต่มีผลกำ�ไรอย่างมหาศาลสุดจะประมาณได้ อยู่ที่ท่าน ตั้งใจจริงหรือไม่ ขอฝากอีกอย่างว่า เราอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย ถ้า ทำ�กรรมฐานกันอย่างจริงจังแล้ว ปาณาติบาต ก็จะไม่ทำ�เพราะ นักกรรมฐานจะมีเมตตา รักชีวติ เขาเหมือนกับชีวติ ตน, อทินนาทาน จะไม่อยากได้ของคนอืน่ , กาเมสุมจิ ฉาจาร จะไม่สนใจ ไม่มกั มาก ในเรื่องพรรค์นั้น, มุสาวาท จะไม่โกหกหลอกลวงกันอีกต่อไป เพราะเข้าใจว่ามันบาป, สุราเมรัย เครื่องดองของเมาที่จะทำ�ให้ เราประมาท เราจะไม่เสพไม่ดื่มจะเลิกไปได้โดยปริยาย เพราะเข้าใจ ว่ามันจะทำ�ให้เป็นโรคประสาท เกิดชาติหน้าจะปัญญาอ่อน นีช่ ดั เจนมากตามกฎแห่งกรรม ถ้าทำ�กรรมฐานเราจะทราบได้ และจะไม่ท�ำ อย่างนัน้ จึงเป็นการแก้ไขกรรมในปัจจุบนั ของตนให้ดขี น้ึ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

37


อำ�นวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม อาตมภาพได้บรรยายเรื่องกรรมฐานรู้กฎแห่งกรรม และ การแก้กรรมด้วยการกำ�หนดจิตของตน อันทีจ่ ริงเรือ่ งทีจ่ ะเล่าสูก่ นั ฟัง มีมาก มีหลายเรื่องแต่หมดเวลาแล้ว จึงขอสรุปในที่นี้ว่า แก้กรรมปัจจุบนั ก็ก�ำ หนดทางอายตนะ ธาตุ อินทรีย์ หน้าที่ การงานให้มนั ดับไป อย่ามาติดใจ และข้องใจอยูแ่ ต่ประการใด ไฟราคะ โทสะ โมหะ ก็จบไม่ลกุ ลามไปถึงอนาคต จิตใจก็โน้มเข้ามาถึงแก่นแท้ พระพุทธศาสนา โน้มมาถึงธรรมสัมมาปฏิบัติ มีเมตตา มีความ ปรารถนาดี ไม่รบราฆ่าฟันกัน มีแต่จะเสริมสร้างความดีต่อกัน คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ศักดิ์ศรีก็เกิดขึ้นแก่ตน กรรมเก่า ก็แก้ดว้ ยการใช้หนีเ้ ขาไป เพราะว่าจะให้หมดไม่ได้ ต้องยอมชดใช้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหา แต่หนั มาสร้างความดีเพือ่ ขอความ เมตตาปรานีจากเจ้ากรรมนายเวรให้มเี มตตาจิตไม่คดิ จองเวรจองกรรม ด้วยการเจริญพระกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนั้น ต่อไป ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่าน ได้มาบำ�เพ็ญมาจงนำ�พาทุกท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร สืบไป ให้เจริญไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิง่ ใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญ. ขออำ�นวยพร

38

รู้

(หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม) ...กฎแห่งกรรม โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์ ทำ�ให้ชีวิตพ้นทุกข์ภัย


โดย...

พระธรรมสิงหบุราจารย์

(หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)


ความรู้ คู่ความดี ชีวิตถึงอยู่รอดปลอดภัย คำ�คนโบราณกล่าวสอนใจไว้ว่า “รู้อะไร ไม่สู้รู้วิชา” นั่นก็ แสดงให้เห็นถึงค่าความสำ�คัญของการศึกษา เนือ่ งจากว่าความรูเ้ ป็น สิง่ ทีช่ ว่ ยอำ�นวยความสำ�เร็จให้เกิดขึน้ กับตัวผูม้ คี วามรูใ้ นแขนงต่างๆ ตามทีไ่ ด้ร�ำ่ เรียนมา พระธรรมเทศนาเรือ่ ง พุทโธโลยี ความรูท้ ใ่ี ช้หนีกรรม ตอนนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ สอนให้คนเราตระหนักถึงความสำ�คัญ ของการศึกษาว่า เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ชวี ติ มีคณ ุ ค่า และเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย ให้มนุษย์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำ�เนินชีวิตได้ แต่จะอย่างไรก็ตามที คนมีความรู้นั้น อาจไม่ได้เป็นคนดีกันทั้งหมดไป โดยเฉพาะในท่าน ผูใ้ ช้ความรูไ้ ปในทางทีผ่ ดิ ทุจริตต่อตนเอง ต่อหน้าทีก่ ารงาน ต่อสังคม ประเทศชาติ เป็นต้น ดังนัน้ โปรดจงมาร่วมกันสร้างผูค้ นในสังคมให้ เป็นผูอ้ ดุ มด้วยความรู้ เชิดชูศลี ธรรม ดังคำ�ทีห่ ลวงพ่อสอนไว้เสมอว่า “คนเรานั้นมันต้องมีการบุกเบิกชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้า แต่ทว่าท่านต้องมีอาวุธ คือ ปัญญาวุธ ที่จะใช้บุกเบิกด้วย ปัญญาวุธนั้น จะเกิดขึ้นเองไม่ได้หากท่านไม่ใส่ใจศึกษาหาความรู้ เพราะไม่เรียนหรือจะรู้ ไม่ดูหรือจะเห็น ไม่ทำ�หรือจะเป็น จะ ่ จนแก่ตาย ดังนัน้ ท่านต้องสร้างปัญญาให้เกิดแก่ตน ลำ�เค็ญยำ�แย่ ให้ได้ โดยสร้างโลกิยปัญญา สำ�หรับไว้ทำ�มาหากิน และโลกุตรปัญญา คือปัญญาในตัวจากกรรมฐานเอาไว้แก้ปัญหาชีวิต” จากนี้ขอนำ�ท่านแสวงหาความรู้จากกระแสธรรมเทศนาที่ หลวงพ่อแสดงไว้ตอ่ ไป โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


พุทโธโลยี

ความรู้ที่ใช้หนีกรรม ธรรมปฏิสันถาร๑ ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจการปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้เป็นวันธัมมัสสวนะวันพระ เป็นวันที่เราแสวงหาพระ คือ ธรรมะมาไว้ในใจเรา เพือ่ เป็นการปฏิบตั ธิ รรมแสวงบุญกุศล ตัง้ ใจ สร้างความดีให้แก่ตน จุดมุ่งหมาย คือ ต้องการใช้ธรรมะนั้นมาสอน ตนสอนตัวเอง จึงมีประโยชน์มากเหลือเกิน ท่านทั้งหลาย วันธัมมัสสวนะ เป็นวันที่ควรแสวงหาที่พึ่ง ให้แก่ตนเอง ให้เป็นประโยชน์ประจำ�จิตใจของท่านเอง แต่ก็เป็น ที่น่าเสียดายว่า คนเดี๋ยวนี้ไปวัดไปหาแต่บุญ ไม่หาธรรมะ ถ้าเป็น อย่างนี้ท่านจะไม่ได้ประโยชน์จากการมาวัดอย่างเต็มที่ เสียโอกาส อันดีที่จะได้ปัญญาไปพัฒนาชีวิต ปฏิสันถาร แปลว่า การต้อนรับ มี ๒ อย่าง คือ อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับ ด้วยสิ่งของ มีข้าวปลาอาหารนำ้�ดื่ม เป็นต้น, ธรรมปฏิสันถาร ต้อนรับด้วย คำ�พูดแนะนำ� ถ้าไปที่วัดอัมพวันท่านจะได้รับทั้ง ๒ อย่าง เพราะหลวงพ่อ มีโรงทานเลี้ยงอาหาร และมีโอวาทธรรมให้น�ำ กลับไปปฏิบัติ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

41


ความรู้ คู่คุณธรรม ถึงนำ�สุขมาให้ ท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่า ทุกวันนี้ คนมันเจริญด้านวัตถุ มักจะหาความรู้ต่างๆ นอกตัว เพื่อนำ�เอามาทำ�มาหาเลี้ยงกาย ต่าง แข่งขันกันในด้านการศึกษา มีปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จนถึงศาสตร์ด้านต่างๆ เรียกกันโก้หรูว่า เทคโนโลยี ความรู้ด้านต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัญญานอกกาย แสวงหาได้ ทุกหนแห่ง แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ อนาถใจว่า สมัยนีแ้ ม้เทคโนโลยีทใ่ี ช้อ�ำ นวย ความสะดวกสบายจะก้าวหน้าถึงขีดสุด แต่ดา้ นจิตใจก็ต�ำ่ ทรามลง จนถึงขีดสุดเช่นกัน เพราะละเลยปัญญาภายใน คือ การรู้ถูก รู้ผิด รู้เมตตา รู้จักรักใคร่เพื่อนมนุษย์ รู้จักละอายต่อบาป และรู้จัก การประมาณ ทำ�ให้อยู่กันอย่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ อย่าเลย! �บิลเกิน แต่ถ้าใครมีสิ่งที่เรียกว่า นีให้่นายทํำ เราหน่อยสิ ปัญญาภายใน เรียกให้ทันสมัยก็คือ “พุทโธโลยี” จะกำ�กับ “เทคโนโลยี” ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปเพื่อให้สังคมโดยรวมดีขึ้น ไม่แก่งแย่งกัน ไม่เบียดเบียนทำ�ลายกันจนเกิดกลียุค

มันโกงบริษัทนะ

ปัญญาภายใน หรือ พุทโธโลยี ใช้ส�ำ รวจความถูกต้องของตน พิสูจน์ความถูกต้องของตนเองได้ว่า ตนเองได้ปฏิบัติตนเป็นอย่างไร 42

พุ ทธโธโลยี ความรู้ที่ใช้หนีกรรม

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


บางสิ่งที่ถูกใจ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง มนุษย์สมัยนี้ ไม่ถอื ความ “ถูกต้อง” ของจิตใจ เอาแต่ขอให้ “ถูกใจ” ของตนเองเป็นใหญ่ เรียนสูงแต่ไม่มีรากฐานของจิตใจที่ดี จึงเอารัดเอาเปรียบข่มเหง ทำ�ให้คนอื่นที่ด้อยกว่าเกิดความกดดัน และในที่สุดก็ปะทุขึ้นกลายเป็นเกลียดกัน ทั้งเป็นยุคที่ไม่ค่อยเห็น ความสำ�คัญของศีลธรรม เพราะศีลธรรมมันจางหายจากใจไปมาก การสัง่ สอนอบรมประชาชน อาตมาจึงยึดหลักคำ�สอนสำ�คัญ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนนำ�ไปปฏิบัติ ๓ อย่าง คือ

การบำ�เพ็ญแต่ความดี การไม่ทำ�ความชั่วทั้งปวง การทำ�จิตใจของตนให้ผ่องใส

อาตมาขอเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมสนับสนุน อาตมาในฐานะมาช่วยกัน “ปลุกคนให้ตื่น เสกคนให้เป็นงาน” อาตมากำ�ลังปลุกเสก หลับตาเสกทั้งกลางวัน กลางคืน ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน อาตมาไปอยู่บ้านใคร รับรองไม่เปลืองข้าว ฉันไม่จุหรอก ฉันอิ่มแล้วก็ทำ�งานวันยันค่ำ� คืนยันรุ่ง ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นี่แหละชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำ�งานให้สนุก มีความสุข ในการทำ�งาน อาตมาขอใช้หนี้โยมจนกว่าชีวิตหาไม่ จงพาลูก หลาน พี่ ป้า น้า อา มาเข้าทำ�กรรมฐาน อาตมาจะได้มีโอกาสใช้หนี้โยม ด้วยการสอนกรรมฐาน เอาความดีให้โยมเป็นการใช้หนี้ค่าข้าวสุก ค่าน้ำ�ประปา ไม่ใช่กินของโยมเปล่าๆ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

43


ชีวิตคืออะไร เคยลองคิดดูกันบ้างไหม ตย์นี้ ชีวิตนี้คืออะไรกันแน่ ? ไปวัดอัอาทิ มพวัน ขอของดี ถ้าท่านทั้งหลาย หลวงพ่อกันดีกว่า มีสติสัมปชัญญะดีแล้ว ท่านจะรู้ว่าชีวิตมีค่า เวลาท่านจะมีประโยชน์มาก แต่หากตีค่าชีวิตของท่านต่ำ� เวลาท่านจะไม่มีประโยชน์เลย

ดีๆ ช่วงนี้ ดวงตกยังไงไม่รู้

ชีวิตนี้คืองาน ดังคำ�ที่กล่าวว่า ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน อาตมานี่ไม่ได้ว่างเลย ที่วัดเดี๋ยวนี้มีทั้งพระ และฆราวาสอยู่ประจำ� ประมาณ ๔๐๐ คน แพทย์อยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกายังเดินทางดั้นด้น เพื่อมาอยู่กรรมฐาน ไม่จำ�เป็นต้องเป็นชาวพุทธ คาทอลิก คริสต์ อิสลามสนใจธรรมะมาก คนไทยสนใจแต่บุญ ชอบทัวร์บุญ ชอบหา เครื่องรางของขลัง แต่พลังในตัวไม่ค่อยสนใจ โครงการของอาตมา ต้องการปลุกให้คนตื่น เสกคนให้ เป็นงาน พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ถ้ามีลูกมีหลาน ปลุกลูก ปลุก หลานให้ตื่นขึ้นมา อย่าได้ประมาท เสกลูก เสกหลานให้เป็นงาน ให้มีวิชา มีหลักฐาน มีงานทำ� นีจ่ งึ เป็นเหตุผลว่า คนทีม่ าวัดอัมพวันใหม่ๆ การแนะแนวนัน้ อาตมาถึงไม่ได้สอนให้รู้กันเพียงเรื่องบุญ บาป ว่าทำ�บุญไปสวรรค์ ทำ�บาปไปนรกเท่านั้น แต่สอนให้รู้ถึงกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ใครเอาไปใช้ปฏิบัติจะแก้กรรมได้จริงแท้ 44

พุ ทธโธโลยี ความรู้ที่ใช้หนีกรรม

โดย...พระธรรมสิงหบุราจารย์


อยากได้ “บุญ” รู้จัก “บุญ” หรือไม่ ? แต่ไม่ใช่วา่ ท่านมาทุกคนแล้วได้บญ ุ ทุกคน เช่น พระทีบ่ วชอยู่ ทีน่ ท่ี กุ องค์ ไม่ใช่วา่ ได้บญ ุ ทุกองค์ บางองค์ทา่ นก็ไม่เอาเลยนะ ไม่ใช่วา่ บวชแล้วดีนะ เกเรจากบ้านแล้วก็ต้องเกเรต่อไป ออกแขกออกเรื่อง ไม่ดี ก็ต้องมีเรื่องไม่ดีตลอดชีวิต บางคนเวลาจะตายขึ้นมาถึงมาเข้าวัด ถือไม้เท้ายันเตยันตัง ถึงจะได้คิดมานั่งกรรมฐาน พุทโธก็ไม่รู้ ธัมโมก็ไม่รู้ เวลายังหนุ่มๆ สาวๆ ไม่ยอมมา เวลาที่แข็งแรงไม่มาเข้าวัด ไม่มาสร้างความดี จะ ตายแล้วถึงมาเข้าวัด บางคนไม่เอา บอกว่าเบื่อวัด แต่ก็ต้องมาวัด ตอนเอาแตรแห่มาจนได้ บางคนชอบครึกครื้นนะ เอาแตรแห่ตึงๆ เข้ามา เวลาแข็งแรงไม่อยากจะทำ�ความดี เวลาแก่แล้วตาก็ไม่เห็น หูก็ไม่ได้ยิน จะมาเข้าวัดก็ไม่ได้บุญเท่าใด ของดีที่วัดนี้

ถ้าโยมมาวัดกันอยากได้บุญนะ อยากจะเจริญพรถามว่า บุญอยู่ตรงไหน บุญของโยมอยู่ตรงไหน เป็นชายจริงไหม ? เป็นหญิงแท้ไหม ? เป็นคนแก่น่าบูชาไหม ?

โยมต้องทํำ�เองนะ มานั่งกรรมฐาน ๗ วัน

แต่เข้ามาไม่มคี วามเป็นชายจริง เป็นหญิงก็ไม่แท้ เป็นคนแก่ ก็ไม่มีใครเขาบูชา ตายอย่างน่าอนาถ ตายอย่างน่าสงสาร อนิจจา..! น่าเวทนายิ่งนัก ถ้าเข้าวัดตั้งแต่ตัวน้อยๆ พ่อแม่พามาบ่อยๆ ลูกๆ ก็มีสายจิตในการสร้างความดี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

45

กฎแห่งกรรมและวิปัสสนาแก้กรรม  

กฎแห่งกรรมและวิปัสสนาแก้กรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you