Page 1


Cuprins

Resursele umane în învăţământul preuniversitar

Cuprins A.

Stabilirea necesarului de resurse umane

1.

Constituirea posturilor didactice şi a catedrelor

2.

Elaborarea proiectului de încadrare a personalului didactic

3.

Transferul personalului didactic prin restrângere de activitate

4.

Vacantarea posturilor/catedrelor

B.

Recrutarea şi selecţia resurselor umane

1.

Surse de recrutare a personalului nedidactic şi didactic auxiliar *

2.

Metodologia de recrutare a personalului nedidactic şi didactic auxiliar în unităţile şcolare (întocmirea anunţului, organizarea comisiei de concurs, organizarea concursului)

C.

Angajarea

1.

Angajarea personalului didactic

2.

Angajarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar

3.

ROI/ROF

4.

Medicina muncii

5.

Protecţia muncii

*

Aceste teme vor fi publicate în cadrul actualizărilor viitoare.

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 05 13 02

1


Cuprins

D.

*

1.

Organizarea şi coordonarea comisiei de salarizare

2.

Încadrarea salarizare

3.

Gradaţii de merit

4. 5.

personalului

*

Distincţii şi premii

*

Alte sporuri

pe

trepte

de

E.

Evaluarea resurselor umane

1.

Evaluarea personalului didactic

2.

Evaluarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

F.

*

Formarea resurselor umane

1.

Sprijinirea formării continue a personalului

2.

Cursuri de formare

G.

Promovarea

1.

Avansarea personalului nedidactic în funcţii

H.

Concediile

1.

Concediul de odihnă

2.

Concediul medical

3.

*

2

Salarizarea

*

Concediul de maternitate/paternitate creştere a copilului

şi

Aceste teme vor fi publicate în cadrul actualizărilor viitoare. Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 05 13 02


Cuprins

4.

Alte tipuri de concedii (fără plată, de formare)

I.

Sancţionarea şi încetarea relaţiilor contractuale

1.

Sancţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar

2.

Sancţionarea personalului nedidactic

3.

Concedierea/Desfacerea muncă

4.

Demisia

J.

Pensionarea

1.

Pensionarea personalului didactic

2.

Pensionarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

contractului

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 05 13 02

de

3


Evaluarea resurselor umane

E 1.7 Evaluarea personalului didactic

1.

Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar

CADRU LEGISLATIV

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar: a) asigură cadrul necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a personalului didactic şi didactic auxiliar; b) asigură un sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale; Conform metodologiei, evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar. Fişele cadru ale postului pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: −

sunt incluse ca anexe, fac parte integrantă din metodologie;

se operaţionalizează/ individualizează de către directorul şi directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ, se aprobă şi se revizuiesc anual de către consiliul de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05

1


E 1.7

Evaluarea resurselor umane

Evaluarea personalului didactic

Fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: −

sunt incluse ca anexe, fac parte integrantă din metodologie;

indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi didactice auxiliare se stabilesc de către directorul şi directorul adjunct al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru;

consiliul profesoral, validează, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual.

Atenţie

2

Activitatea de evaluare vizează personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat.

În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îşi desfăşoară activitatea într-o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parţială a activităţii se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituţia de învăţământ – dar care trebuie sa fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de ½ normă.

Calificativul parţial va fi acordat de consiliul de administraţie conform punctajelor din domeniile cuprinse în fişa de autoevaluare/ evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parţial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.

În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfăşoară activitate în două sau mai multe unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcţionează. Cadrele didactice au obligaţia să îşi Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05


Evaluarea resurselor umane

E 1.7 Evaluarea personalului didactic

completeze fişele de autoevaluare/ evaluare în fiecare unitate de învăţământ. Unitatea de învăţământ respectivă are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverinţe vor fi depuse de cadrul didactic/ didactic auxiliar la unitatea de învăţământ unde are funcţia de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ unde se face evaluarea finală şi acordarea calificativului. Evaluarea activităţii personalului didactic / didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează în următoarele etape: I) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare. In această etapă: −

Cadrul didactic/ didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ în perioada 15 iunie – 15 august.

La solicitarea comisiilor metodice/ compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/ didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.

În perioada 16 – 20 august fişele de autoevaluare/ evaluare ale cadrelor didactice / didactice auxiliare se validează în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. II) Evaluarea activităţii personalului didactic/ didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă – punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05

3


E 1.7

Evaluarea resurselor umane

Evaluarea personalului didactic

În această etapă: −

Evaluarea activităţii cadrelor didactice / didactice auxiliare se realizează în cadrul şedinţelor de comisie metodică, pe specialităţi/arii curriculare, respectiv în cadrul şedinţelor compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea în perioada 20 – 28 august.

Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie.

III) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administraţie al unităţii/ instituţiei de învăţământ până la 31 august. În această etapă:

4

Directorul unităţii de învăţământ solicită întrunirea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.

Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.

Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare.

Consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte în baza punctajului final acordat, astfel: •

de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05


Evaluarea resurselor umane

E 1.7 Evaluarea personalului didactic

de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar: −

în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie.

în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.

ATENŢIE

Pentru fiecare etapă de evaluare vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar realizată de inspectoratele şcolare, precum şi rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc., dacă acestea există şi fac referire explicită la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat. Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor

Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraţie. Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare / comunicare a calificativului. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate morală, alese de consiliul profesoral – cu 2/3 din voturile valabil exprimate. Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie. Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05

5


E 1.7

Evaluarea resurselor umane

Evaluarea personalului didactic

Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă. La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesulverbal a propriilor observaţii.

Autor: Floriana-Adriana Ftadeev-Brad

6

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05


ANTET

model

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului:................................................. Numele şi prenumele titularului: ................................ Perioada evaluată: ........................................................ Calificativul acordat:.................................................... Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim Auto evaluare

1. Proiectarea activităţii.

1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.

1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic. 1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit. 1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit. 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor. 1.1.e. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termeni-cheie etc.).

Punctaj acordat Evaluare comisie

Validarea C.P. Evaluare C.A


1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.

1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare.

1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

2. Realizarea activităţilor didactice.

2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice.

1.1.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă şcolară, planificare calendaristică etc.) 1.1.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul unităţii. 1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 1.3.b. Introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii. 1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/ elevii în conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.). 1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.). 1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.). TOTAL 15 p. 2.1.a. Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei. 2.1.b. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa şcolară etc.). 2.1.c. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturiactivităţi de învăţare-metode didacticemijloace didactice.


2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC.

2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.

2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat.

2.1.d. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor. 2.1.e. Aplicarea metodelor contemporane activ-participative. 2.1.f. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară. 2.2.a. Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar. 2.2.b. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul profesorului. 2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei. 2.2.d. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice. 2.3.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare. 2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/ exemple de bună practică. 2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 2.4.c. Redactarea/ coodonarea realizării revistei şcolii. 2.4.d. Organizarea unor activităţi de voluntariat. 2.4.e. Participarea la activităţi de voluntariat.


2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării /dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării.

3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică.

2.4.f. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi extracurriculare/de voluntariat (procese verbale, rapoarte, analize etc.) 2.5.a. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 2.5.b. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. Total 25 p 3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor. 3.1.b. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare. 3.1.c. Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 3.1.d. Anunţarea procedurii şi metodologiei de evaluare. 3.1.e. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 3.1.f. Notarea ritmică. 3.2.a. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă. 3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi. 3.2.c. Prezentarea baremelor de corectare şi notare. 3.2.d. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie. 3.2.e. Consemnarea progresului/regresului şcolar. 3.2.f.Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor evaluării. 3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/proiecte).


3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării.

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali.

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezulatelor învăţării.

4.Management ul clasei de elevi.

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini , ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale.

3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modelele de teste de la evaluarea iniţială). 3.3.d. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică. 3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor. 3.4.b. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare. 3.4.c. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru. 3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru. 3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor/ elevilor. 3.5.b. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi parcursă. 3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 3.6.a. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional. 3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale. 3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor. TOTAL 20 p. 4.1.a. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs. 4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor. 4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor. 4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale.


4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

5.Management ul carierei şi a al dezvoltării profesionale.

5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare.

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil.

5.3. Realizarea/Actualizarea portofiului profesional şi dosarului personal.

4.2.c. Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale. 4.3.a. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor. 4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor. 4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor. 4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 4.4.b. Responsabilizarea elevilor. TOTAL 15 p. 5.1.a. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.). 5.1.b. Prezentarea de exemple de bunăpractică utilizate în activitatea didactică (prin mese rotunde sau lecţii demostrative). 5.1.c. Diseminarea informaţiilor de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor. 5.1.d. Redactarea unor articole metodicoştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate. 5.2.a. Participarea cu lucrări metodicoştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice la nivelul catedrei/comisiei. 5.2.b. Participarea cu lucrări metodicoştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice la nivelul unităţii şcolare. 5.2.c. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D. 5.2.d. Organizarea de activităţi metodice conform programului C.C.D. organizate în şcoală/centru metodic. 5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului personal.


5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii – familiile elevilor.

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare.

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.

6.2. Promovarea ofertei educaţionale.

6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal. 5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea şcolii. 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp. 5.4.c. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare. 5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii. 5.4.e. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 5.4.f. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului didactic şi activităţilor extracurriculare. 5.5.a. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic. 5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de ceilalţi. TOTAL 10 p. 6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale. 6.1.b. Redactarea unor proiecte educaţionale 6.1.c. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local. 6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional. 6.3.a. Participarea la olimpiadele şcolare. 6.3.b. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale. 6.3.c. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări.


6.4. Realizarea/pariciparea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei.

Data:

6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D. 6.4.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică. 6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia de Proximitate/O.N.G-uri etc. 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare. 6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate. 6.5.c. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice. 6.6.a. Disponibilitate la responsabilizare. 6.6.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. TOTAL 15 p. TOTAL 100 p.

Nume şi prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: …………………… Responsabil compartiment: ………………………… Director: ………………….. Membrii CA: …………………………….

Semnături: …………………… ……………………………. …………………………….. ………………………………


Pensionarea

J 1.7 Pensionarea personalului didactic

1.

Pensionarea personalului didactic

Pensionarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar este reglementată de art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263/2010, de HG nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2011, precum şi de OMECTS nr. 6239/2012, de aprobare a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20132014, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel la alin. (1) al art. 284 din Legea nr. 1/2011 se precizează: „Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii”. Coroborând aceste precizări cu anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010, până la 1 septembrie 2013 împlinesc vârsta de pensionare cadrele didactice femei născute cel mai târziu până în data de 31 decembrie 1954, cu stagiul minim de cotizare de 14 ani 4 luni, şi cadrele didactice bărbaţi născute cel mai târziu până în data de 31 decembrie 1948, cu stagiul minim de cotizare de 14 ani 4 luni. Personalul didactic de predare, de conducere îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se pensionează, de regulă, la sfârşitul anului şcolar 2012-2013 , în conformitate cu art. 23 al din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare, unde se menţionează că: „Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, pot fi pensionate, de regulă, la data încheierii anului şcolar. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare beneficiază de acest drept şi pe parcursul anului şcolar, la solicitarea acestora. Personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar”.

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05

1


J 1.7

Pensionarea

Pensionarea personalului didactic

În situaţii motivate, pensionarea personalului didactic de predare se poate face şi în timpul anului şcolar, însă este nevoie de aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control este necesară aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, în conformitate cu art. mai sus menţionat. O modificare legislativă importantă în ceea ce priveşte cadrele didactice titulare cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor care împlinesc vârsta legală de pensionare până la 1 septembrie 2013 este cea introdusă de OUG nr. 92/2012, prin care se permite menţinerea statutului de titular, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, la cerere. De asemenea în anul şcolar 2013-2014, personalului didactic cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, i se poate recunoaşte calitatea de titular de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular. În acest sens persoanele menţionate mai sus vor depune la unitatea/unităţile de învăţământ unde sunt/au fost titulare solicitarea de a beneficia de statutul de cadru didactic titular şi în anul şcolar 2013-2014, în perioada 15-17 aprilie 2013. Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar poate beneficia şi de pensie anticipată, în conformitate cu art. 62-64 din Legea privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263/2010 sau de pensie anticipată parţial, în conformitate cu art. 65-67 din Legea privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263/2010. Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, persoanelor care au un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Pensia anticipată parţial se cuvine, cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. Stagiul complet de cotizare la sfârşitul anului şcolar 2012-2013 este

2

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05


Pensionarea

J 1.7 Pensionarea personalului didactic

29 de ani şi 4 luni în cazul femeilor şi 34 ani şi 4 luni în cazul bărbaţilor. De menţionat că în cazul pensionării anticipate precum şi anticipate parţial, la data împlinirii vârstei legale de pensionare a asiguratului acestea se transformă în pensii limită de vârstă şi se recalculează cuantumul pensiei.

Autor: Călin Durla * Consultaţi CD-ul ataşat lucrării pentru a accesa ¾ CERERE privind acordarea pentru limită de vârstă/pensiei anticipate /pensiei anticipate parţiale. ¾ DECIZIE de pensionare.

Resursele umane în învăţământul preuniversitar 22 06 13 05

3

Dreptul muncii in scoli  

rasfoieste biblioraftul

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you