Page 1

Non-Profit Verantwoordelijke uitgever: Mark Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Verschijnt drie maal per jaar • een uitgave van de LBC-NVK

GAZET

B

innenkort starten de onderhandelingen over een nieuw non-profitakkoord. Aan uitdagingen voor de besprekingen geen gebrek! Dat blijkt eens te meer uit de verzamelde kopij voor deze editie van de Non-Profitgazet. Het thema van de commercialisering is nog verre van opgeruimd (zie p. 12). De opmars van dienstencheques in de zorgsector (zie p. 2-3) is daar een duidelijk voorbeeld van. Gelukkig brengt deze Non-Profitgazet ook (veel) goed nieuws. Er wordt volop gesleuteld aan een nieuwe functieclassificatie voor de non-profit (zie p. 7). Sinds kort hebben alle werknemers in de nonprofitsector recht op een fietsvergoeding (zie p. 5). En vanaf volgend jaar komt er een betere vergoeding voor vrouwen die omwille van zwangerschap hun werk aan de kant moeten zetten (zie p. 4). Ook is de drempel voor een vakbondsvertegenwoordiging verlaagd in het paritair comité van de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het mag dus duidelijk zijn dat vakbondswerk wel degelijk iets oplevert. Voor de komende onderhandelingsronde vragen we nu alvast je medewerking. Je zal binnenkort de kans krijgen je prioriteitenlijstje door te geven. Gebruik die kans en help ons je ideeën waar te maken. Meer info vind je op p. 8-9 of op www.wittewoede.be of www.lbc-nvk.be.

nummer 2 jaargang 2009

Goed zichtbaar de fiets op!

S

inds enige tijd hebben werknemers in de non-profit recht op een fietsvergoeding voor hun woon-werkverkeer. Om dat de vieren hebben we veilige en fluorescerende fietshesjes laten maken. Kijk snel hoe je er eentje te pakken kan krijgen op p. 5!

Meer weten over de non-profit? www.wittewoede.be http://non-profit.lbc-nvk.be

opmerkingen? laat het ons weten via non-profit@acv-csc.be


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

2

Geen dienstencheques in de non-profit! Wij willen degelijke zorg en duurzame jobs… B

ij de lancering van de dienstencheques wilde de overheid in de eerste plaats zwartwerk aanpakken en jobs creëren in poetshulp en andere hulp aan huis. Inmiddels blijkt het systeem handenvol gemeenschapsgeld op te slokken. Dat is op termijn onhoudbaar en onverantwoord. Het stelsel van de dienstencheques mist een visie op duurzame jobs.

Enige tijd geleden introduceerde de overheid kinderkribbes die gefinancierd worden vanuit de dienstencheques. In deze zogenaamde ‘proeftuinen’ wordt verzorgingspersoneel tewerkgesteld via dienstencheques. Ook in de gehandicaptensector worden sommige werknemers die instaan voor de zorg en bijstand van gehandicapten betaald via dienstencheques. In de thuiszorg vragen meer en meer ouderen via dienstencheques naar een poetshulp in plaats van naar een verzorgende, gewoon omwille van de lagere prijs.

Verzorgenden, maatschappelijk assistenten en verpleegkundigen kunnen dus via het systeem van de dienstencheques tewerkgesteld worden. De loon- en arbeidsvoorwaarden die in andere nonprofitsectoren van toepassing zijn op hen, moeten hier dus niet toegepast worden. Enige vorm van omkadering is er niet. Er zijn geen diploma- of kennisvoorwaarden om via dienstencheques te mogen werken. We zien steeds meer mensen zonder enige vooropleiding werken in zorgsituaties.


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

De drie non-profitsectoren die het meest te lijden hebben onder de dienstencheques zijn de kinderopvang, de thuiszorg en de serviceflats voor bejaarden. Hier wordt voortdurend geflirt met de grens tussen zorg en commercie, maar steeds meer zien we dat die grens overschreden wordt. De dienstencheques blijven voorlopig beperkt in deze sectoren maar hebben twee belangrijke en pijnlijke gevolgen: 1. de dienstencheques dreigen langzaam maar zeker de loon- en arbeidsvoorwaarden van het nonprofitpersoneel te ondermijnen; 2. de kwaliteit van de zorg gaat door gebrek aan omkadering achteruit. Dit kan volgens de LBC-NVK niet meer. Het is hoog tijd om het dubbelzinnige systeem grondig te herzien. De discussie moet niet alleen gaan over de kostprijs en de fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques. Maar ook en vooral over de nood aan een toegankelijke en geïntegreerde zorg. De onzekere financiering met dienstencheques leidt tot onzekere zorg en onzekere tewerkstelling. Ze ondermijnt het recht op een volwaardig werknemersstatuut in de zorgsectoren. Alle betrokkenen en politiek verantwoordelijken moeten de moed hebben de wegen tussen zorg en commerciële diensten te scheiden. Het is nu tijd om te reageren tegen dit systeem. Dienstencheques moet weg uit de zorgsector. Dat wordt een belangrijk strijdpunt zijn in de komende onderhandelingen over een nieuw non-profitakkoord!

3


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

4 I

n de non-profitsector moeten vrouwen vaak onmiddellijk stoppen met werken wanneer ze zwanger zijn. Hun werksituatie houdt immers een gezondheidsrisico in voor zichzelf of het ongeboren kind. De werkgever kan op verschillende manieren een regeling treffen. Hij kan de vrouw tijdelijk een andere functie laten uitoefenen, of uurrooster of werkomstandigheden aanpassen. Indien geen van deze maatregelen mogelijk zijn, zit er niets anders op dan de betrokken werkneemster te ‘verwijderen’ van het werk.

Betere uitkering voor zwangere vrouwen Tot voor kort viel de werkneemster dan terug op een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) of een ziekteuitkering van het RIZIV. Tussen beide uitkeringen gaapt echter een grote kloof. Bij het FBZ wordt 90% van het geplafonneerd brutoloon uitgekeerd, bij het RIZIV is dat slechts 60%. Het FBZ kan slechts een uitkering toekennen wanneer het risico waarvoor de werkneemster verwijderd is, voorkomt op de lijst van beroepsziekten.

Vanaf 1 januari 2010 zullen àlle vrouwen die omwille van hun zwangerschap niet meer mogen werken, recht hebben op de geplafonneerde vergoeding van 90%. Ze worden dus nu rechtstreeks door het RIZIV vergoed en niet meer door het Fonds voor Beroepsziekten (de risicoanalyse op het werk blijft uiteraard wel van toepassing). Dit zal voor veel vrouwen ongetwijfeld een financiële opsteker zijn!


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

5

Hoe sterk is de syndicale fietser… ’T

Is weer voorbij die mooie zomer. De dagen korten, de nachten worden langer. Wie zich te voet of per fiets op weg begeeft, kan maar beter gezien worden. Better safe than sorry! Tijdens de zomer werden nieuwe cao’s ondertekend die de betaling van de vervoersonkosten regelen. Die cao’s voeren in één klap een fietsvergoeding in voor alle werknemers uit alle zorg- en welzijnsinstellingen, klein en groot, tot in elke uithoek van Vlaanderen en België. Bovendien wordt door het akkoord het openbaar vervoer

goedkoper, het treinvervoer helemaal gratis én heeft de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging in je instelling de kans om een op maat gemaakt mobiliteitsplan uit te werken, samen met de directie! Reden voor een feestje, dachten wij en fietsten met z’n allen op vrijdag 18 september een rondje door zonovergoten Leuven. Naar aanleiding van deze nieuwe cao heeft LBC-NVK speciale Non-Profitfietshesjes laten maken. Je kan deze NU winnen!

Uw eigen man-van-de-non-profit-gazet wist er tijdens de fietstocht in Leuven vijf mee te grissen (ssst, niet verder vertellen)! En die geven we zomaar weg! En pas op: de hesjes zijn absoluut genen brol, ze fluoresceren als gek en door het one-size-fits-all beleid kan een beetje bodybuilder met zwaar geladen trekrugzak er ook nog in. Wil je zo’n collector’s item bemachtigen? Stuur dan een mailtje naar maarten. brys@selv.org en vermeld welk artikel er bovenaan de website wittewoede.be staat. De vijf jasjes worden onder de inzenders verloot en per postduif opgestuurd.


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

6

Sociaal overleg in kleinere instellingen:

vanaf nu is het mogelijk!!! O

inds enkele jaren is de drempel om vakbondswerk te kunnen opstarten in verschillende non-profitsectoren verlaagd. Vroeger kon pas een vakbondsafvaardiging worden opgericht vanaf 50 werknemers. Maar door een nieuwe cao kan dat nu al vanaf 40 werknemers en in volgende fasen zelfs al vanaf 30 en 20 werknemers!

achterop. Daar trad deze cao pas in werking op 5 oktober. Kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheid zijn de grootste deelsectoren binnen dit paritair comité. Vanaf nu kan dus ook in de kidneropvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg het sociaal overleg uitgebouwd worden.

Paritair comité 331, de Vlaamse welzijnsen gezondheidssector, hinkte een beetje

Deze drempelverlaging is niet onbelangrijk. De drempel van 50 werknemers was te

hoog voor de meeste kinderopvanginitiatieven. Sociaal overleg was daarom in heel wat voorzieningen zo goed als onbestaande. De centra voor geestelijke gezondheidszorg deden het dan iets beter. Daar bestond in 80% van de instellingen een vakbondsafvaardiging. De nieuwe cao trad in werking op 5 oktober 2009. In een eerste fase kan vanaf 40 werknemers een vakbondsafvaardiging opgericht worden. Vanaf oktober 2010 wordt de drempel verlaagd naar 30 personeelsleden en de laatste stap wordt gezet in oktober 2011. Dan kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht vanaf 20 werknemers. Goed nieuws dus voor een sector waar de voorzieningen eerder klein zijn. Sociaal overleg is immers zeer belangrijk. Zeker nu de voorbereiding van de volgende witte woede akkoorden en de onderhandelingen ervan volop bezig zijn. Naast een verlaging van de vakbondsdrempel hebben we ineens ook de kredieturen voor vakbondsvorming geregeld. Heb je vragen, wil je meer info, wordt het stilaan tijd om ook in jouw instelling een vakbondsafvaardiging op te richten? Neem dan contact met ons op. Onze adressen vind je op de achterzijde van deze nieuwsbrief.


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

Nieuwe barema’s in de federale non-profit, later ook in Vlaanderen? Zoals je zelf misschien al ondervonden hebt, dateren de barema’s van de federale nonprofit al van lang, lang, lang geleden. Bij een verpleegkundige, een maatschappelijk assistent, een verzorgende of een opvoeder kunnen we ons allemaal iets voorstellen. Maar doen functies zoals een klerk, een opsteller of een expeditionair een belletje rinkelen? Waarschijnlijk niet. Daarom werkt LBC-NVK intensief mee aan een volledig nieuwe functieclassificatie voor de ganse federale non-profit. Een huzarenstukje dat er niet van vandaag op morgen zal zijn. Toch zijn er al serieuze stappen ondernomen. We lichten hier een tipje van de sluier … De sociale partners hebben IFIC, het Instituut voor Functieclassificatie, opdracht gegeven een nieuwe classificatie op te stellen. De sociale partners zullen zelf de lonen en barema’s opmaken. Een eerste deel van de opdracht van IFIC is achter de rug: alle huidige functies in de sector zijn ingedeeld op basis van 6 criteria: ■ ■ ■ ■ ■ ■

kennis en kunde verantwoordelijkheid leiding geven communicatie omgevingsfactoren probleemoplossing

In een volgende fase zal IFIC binnenkort de barema-analyse bespreken met de sociale partners. Deze analyse geeft de huidige knelpunten aan voor het ontwikkelen van een nieuw ‘loonhuis’. Een werkgroep zal zich de komende maanden bezig houden met een loononderzoek. Dat verzamelt alle loon- en anciënniteitsgegevens van een voldoende ruim staal van de werknemers in de zorgsector en moet zorgen voor betrouwbare berekeningen over de implementatie van dit nieuwe systeem. Eens het federale verhaal af is, zal er ook gestart worden met een tweede huzarenstuk, namelijk een nieuwe functieclassificatie voor de Vlaamse sectoren. De ervaring die IFIC heeft opgedaan binnen de federale non-profit, zal uiteraard gebruikt kunnen worden in Vlaanderen waardoor de tijdspanne waarbinnen de nieuwe classificatie ingevoerd wordt waarschijnlijk korter zal zijn. Hopelijk kunnen we in het nieuwe federale sectorakkoord een eerste stap naar de nieuwe functieclassificatie zetten!

7


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

8

Het nieuwe non-profit plan Tegen oktober 2010 moet er voor de nonprofit sector een nieuw sociaal akkoord met de politieke overheid gesloten worden. Dat is veel dichterbij dan je denkt. Natuurlijk willen wij een nieuw akkoord. Maar dat zal niet zomaar onder de kerstboom liggen. In 2010 zal er stevig onderhandeld moeten worden. De non-profit sector zal alle krachten moeten bundelen.

D

e personeelsleden van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), staan in voor een breed spectrum aan behandelingen voor patiënten van alle leeftijden. Peuters, kleuters, kinderen van de lagere school, maar ook volwassenen kunnen in een revalidatiecentrum terecht. Bij jonge kinderen gaat het vooral over ontwikkelingsproblemen, al dan niet gecombineerd met specifieke problemen zoals bijv. autisme. Bij lagere schoolkinderen gaat het om meervoudige stoornissen. Tenslotte worden er in sommige centra patiënten met gehoorstoornissen, stotterproblemen of een hersenletsel behandeld. Reeds jaren kampt deze sector met een zogenaamde ‘personeelsbevriezing’: er wordt geen bijkomend personeel voorzien, hoewel de vraag naar behandelingen spectaculair gestegen is. Er worden ook geen nieuwe revalidatiecentra gebouwd, ondanks de grote nood.

Wij gaan voor een nieuw non-profit plan met een duidelijke en strijdbare visie. Als actieve non-profit vakbond bereiden wij ons grondig voor. En dat doen we samen met jullie. Aan zoveel mogelijk werknemers, diensten en organisaties, in alle regio’s, in alle sectoren van de non-profit vragen we: “Wat denk jij ervan?”. Dit doen we via een grote bevraging. Dat is een groot werk! Zeker, maar het is de moeite waard om er tijd voor te maken. Waarom? Een goed plan groeit uit de kans voor iedereen om haar/ zijn mening te zeggen. Een goed plan spreekt over wat er leeft. Een goed plan graaft naarDedewachtlijsten kern van de zaak. Gevolg? in de centra Jouw komende jaren alskunnen werknemer groeien aan, ouders nerin de non-profi t worden mee begens terecht met hun kinderen en moeten maandenlang op hulp wachten, met alle gevolgen vandien.... Van 1992 tot nu is deze sector voortdurend het onderwerp geweest van allerlei audits, studies en onderzoeken. Na lange onderhandelingen (en opnieuw een studie ...) werd er in 2001 beslist om ‘doelgroepen’ af te lijnen waaraan de financiering van de centra gekoppeld zou worden. Wie buiten de doelgroep valt, kan dan enkel beroep doen op privé-logopedisten etc... Acht jaar later was er nog altijd geen akkoord over de aflijning van de doelgroepen en dus geen erkenning voor de specificiteit en de maatschappelijke relevantie van de revalidatiesector. Daarom besliste de sector om actie te voeren aan het RIZIV-gebouw (het RIZIV financiert de sector). Deze acties gingen


Wat denk jij ervan? paald door nieuwe sociale akkoorden. En dat is lang niet alles. Wat er in die jaren met zorg, welzijn en cultuur in onze samenleving gebeurt kan niemand koud laten. De non-profit werkers zijn door hun inzet heel goed geplaatst om dat beter dan wie ook te beseffen. En om het voortouw te nemen in de actie voor een zorgzame samenleving. Daarom lanceren we ideeën en uitdagingen voor het nieuwe non-profit plan. Deze ideeën en uitdagingen vind je terug in een brochure die één van de komende dagen/ weken bij jouw thuis in de bus zal vallen of in de instelling te verkrijgen is. De brochure is opgebouwd rond 5 grote pijlers: door op 12 en 24 februari, en een massale actie was er op 16 maart. Telkens werd dezelfde boodschap overgebracht, nl. dat het personeel van deze centra: ■ respect en waardering eist ■ een dringende aanpassing van de werkingsmodaliteiten vraagt ■ een uitbreiding vraagt van de personeelsequipes ■ nieuwe centra vraagt in regio’s waar er op vandaag geen zijn Na deze acties werd vastgesteld dat het RIZIV wel oren had naar onze eisen want prompt werden een aantal werkgroepen opgericht die zich nog dit jaar moesten uitspreken over de aflijning van de doelgroepen. Daarnaast werd er een duidelijke mentaliteitswijziging vastgesteld bij het RIZIV ... de eerste tekenen van respect en waardering waren zichtbaar. LBC-NVK blijft deze problematiek opvolgen. Voor de vakantieperiode moet het RIZIV zijn prioriteiten voor 2010 kenbaar maken, wij zullen er alles aan doen opdat de sector opge-

■ ■ ■ ■ ■

loon naar werk meer jobs voor een kwaliteitsvolle zorg werkbaar werk en leefbaar leven vorming en opleiding maatschappelijke uitdagingen

Er zit een heel belangrijke “mijn-gedacht”strook bij. Die moet je absoluut invullen om je stem te laten horen! Je kan ze terugbezorgen aan de LBC-NVK afgevaardigden op je werk of in de LBC-NVK secretariaten. Je kan ze ook online invullen op www.wittewoede.be of www.lbc-nvk.be. Tot eind december gaan we met deze raadpleging op pad! Je hoort er nog van! Of misschien zien we je op één van de discussievergaderingen?

Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

9 Wij zijn benieuwd naar jouw gedacht! Doe mee, je bijdrage is belangrijk!


Non-ProямБtgazet nr 2 jg 2009

10


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

11

Meer personeel door extra opleidingskansen V

erpleegkundige is al verschillende jaren een knelpuntberoep. Ook in de komende jaren zal de nood aan bijkomende verpleegkundigen groot zijn. Dat komt door de vergrijzing van zowel de bevolking als het zorgpersoneel. Veel verpleegkundigen zullen op (brug)pensioen gaan tussen nu en 2020.

Sinds 2001 bestaat het ‘project 600’. Dat is een opleidingsproject waarbij zorgkundigen of andere personeelsleden uit ziekenhuizen en rusthuizen met behoud van loon kunnen studeren voor verpleegkundige. Het project 600 is een resultaat van het non-profit akkoord van 2000. De LBCNVK trekt al jaren (als enige!) aan de kar om voor dit project financiële middelen vrij te krijgen. Ondanks het feit dat het project enige tijd geleden bijna op sterven na dood was (werkgevers en regering vonden het niet nodig hier verder in te investeren), zijn er sinds 2001 via dit systeem dankzij LBCNVK al 1.469 bijkomende verpleegkundigen afgestudeerd, 685 andere werknemers zijn nog in opleiding. In september van dit

jaar begonnen 340 werknemers aan de opleiding. Dit zijn honderden verpleegkundigen die er enkel en alleen maar zijn door de volhardendheid van LBC-NVK! Voor LBC-NVK moet het project 600 bovendien versterkt en uitgebreid worden naar andere sectoren en functies, zoals zorgkundigen of opvoeders. Naast het ‘project 600’ bestaat ook het opleidingsproject ‘Op stap naar verpleegkundige’. Aanvankelijk was dat bedoeld om verpleegkundigen met een A2-diploma de mogelijkheid te geven om een gegradueerd of bachelor diploma te behalen. Ondertussen studeren er ook andere personeelsleden via deze weg voor verpleegkundige. Het project “Opstap naar verpleegkunde” wordt zowel aangeboden aan werknemers uit privé-ziekenhuizen als uit privé-rusthuizen via de sociale fondsen van die sectoren. Het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt terugbetaald en bovenop het

betaald educatief verlof wordt er extra vormingsverlof toegekend. Het fonds betaalt extra vormingsverlof aan de werkgever zodat de werknemer in opleiding die dagen naar de les of de examens kan. Tom Van Oost, verantwoordelijke van het sociaal fonds rusthuizen: “Binnen de sector van de privé-ziekenhuizen namen tijdens het schooljaar 2007-2008 642 personen deel en tijdens het vorige schooljaar (20082009) 731 werknemers. Bij de rusthuizen werd het project een 1ste keer opgestart tijdens het schooljaar 2008-2009 met 130 deelnemers. Voor dit schooljaar hebben 106 werknemers zich ingeschreven.” Het succes van de twee opleidingsprojecten illustreert de nood aan voldoende opleidingen voor jobs in de non-profit. De komende jaren zal de overheid onvermijdelijk geld moeten investeren in bijkomende opleidingsprojecten in de non-profit sectoren. De LBC-NVK zal er voor zorgen dat hiervoor de nodige gelden en middelen voor vrijgemaakt worden. Waar een wil is, is een weg!


HeroZero Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

12

De megawinsten van de commerciële rusthuizen S

inds enkele jaren hebben commerciele rusthuisgroepen in gans het land rusthuizen opgekocht. Door die ‘consolidatiebeweging’ zijn er niet méér commerciële rusthuizen maar zijn ze samengebracht in enkele grote groepen zoals Senior Assist, Armonea, Senior Living Group of Soprim@.

Zeer opvallend zijn de winsten die deze rusthuisgroepen maken. De Senior Living Group is met 23 rusthuizen, 3400 bewoners en 1750 personeelsleden en een van de grootste. Vorig jaar maakten zij 35.199.503 euro winst. Euro!!! Daarvan werd het duizelingwekkende bedrag van 28.085.294 euro uitgekeerd aan de aandeelhouders. KBC Rusthuisvastgoed, een structuur achter Soprim@, maakte in 2008 371.833 euro winst en in 2007 868.172 euro. Een groot deel van de winst wordt gerealiseerd door de verkoop van de gebouwen. Er wordt ook veel bespaard op personeel, werking, animatie, het langer gebruiken van verouderd materiaal, enz. De commerciële groepen verdedigen zich: de winsten dienen om de investeerders terug te betalen en daar is dus niets mis mee. Deze verklaring klopt niet. Als de gebouwen verkocht zijn blijft het rusthuis achter zonder gebouw in eigendom en is het genoodzaakt een maandelijkse huur op te hoesten. De opbrengst van de verkoop is naar de investeerder, de uitgaven voor de huur zijn voor het rusthuis… Meer nog dan in andere woon- en zorgcentra merken we personeelstekorten in commerciële rusthuizen. Die tekorten hebben niets meer te maken met het niet vinden van verpleegkundigen. Het is een bewuste keuze van die directies om met het absolute

minimum aan personeel aan de slag te gaan. De Senior Living Group presteert het zelfs om in één van hun rusthuizen drie verzorgenden en verpleegkundigen te willen ontslaan ondanks grote winsten. Als LBC-NVK zullen wij ons hier blijven tegen verzetten. Naast de KBC heeft ook Fortis zich op de ouderenzorg gestort via haar dochteronderneming Sethys. De financiële holding Ackermans & Van Haaren deed hetzelfde via Anima Care. Het is zeer verontrustend vast te stellen dat de banken hun activiteiten in de rusthuissector willen uitbouwen. Het is niet de rol van banken om voor zorgverlener te gaan spelen. Banken zijn al te zeer geïnteresseerd in korte termijn winst – dat is gebleken tijdens de financiële crisis die vorig jaar begon. In de zorg moet het belang van de patiënt of de bewoner op de eerste plaats staan, niet dat van de aandeelhouder. Wij vragen meer transparantie op de financiën en de structuur van die rusthuisgroepen en een strengere controle door de overheid. Een wettelijk kader moet dergelijke winsten onmogelijk maken, winstuitkeringen aan aandeelhouders stoppen en de omvang van de commerciële sector binnen de perken houden. Alle regeringen, de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse, moeten hier dringend initiatieven rond nemen. Het is duidelijk dat hier geen tijd te verliezen is!


Non-ProямБtgazet nr 2 jg 2009

13


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

14 ’t Wordt winter, ’t is groen en stevig...

Tijd voor echte erwtensoep Voor dit ultieme gerecht heb je voor 12 personen het volgende nodig:

Erwtensoep maken kan het kleinste kind. En over de ingrediënten die je nodig hebt valt ook niet zoveel te discussiëren. Maar het zijn de details die het doen! Let maar op. Erwtensoep eet je nooit alleen. Restjes, als ze er zijn tenminste, laten zich perfect invriezen.

1 kg gedroogde erwten* 5 liter water 1 liter melk 6 aardappels in blokjes 3 stelen prei 4 ajuinen 4 stelen witte selder 6 bouillonblokjes (4 rund en 2 kruidenboeket) peper en zout 2 blaadjes laurier een handvol verse muntblaadjes olijfolie 200 gr mager gezouten spek in bokjes gesneden 1 (verse) lookworst 5 sneden wit brood fijn geraspte Parmezaanse kaas fijngesneden bieslook.

Hoe maak je het? Laat de erwten een nacht weken in 3 liter lichtgezouten koud water. Snij de prei, ajuinen, witte selder in stukken en fruit ze in de olijfolie tot ze een lichtbruine kleur hebben. Voeg dan het water en de melk, de aardappelblokjes, de erwten (zonder weekvocht), de bouillonblokjes en de laurierblaadjes toe. Laat rustig 1u30 koken. Bak ondertussen de spekblokjes tot ze krokant zijn. Leg ze nadien op keukenpapier. Snij de lookworst in stukjes (de grootte kies je zelf). Bak licht aan en laat eveneens uitlekken op keukenpapier. Kruid de soep met peper en zout (pas op voor teveel zout omwille van het spek). Verwijder de laurierblaadjes, voeg de verse muntblaadjes toe en mix de soep. Afhankelijk van de dikte kan je nog wat water toevoegen. Voeg er het spek en de lookworst bij. Snij het brood in blokjes en bak ze goudbruin in olijfolie (wokken lukt prima). Bestrooi ze met versgeraspte Parmezaanse kaas en haal ze uit de pan.. Dien heet op in kommen, schep er broodkorstjes bovenop en bestrooi met bieslook. Machtig lekker!

* wil je de soep sneller klaar, gebruik dan 1,250 gr diepvrieserwten. Je hoeft ze niet te ontdooien, de soep is na 1uur klaar om te mixen.


Non-Profitgazet nr 2 jg 2009

15

Nieuwe look voor de website voor onthaalouders V

nthaalouders zijn elke dag een beetje de ‘moeder’ van de kinderen die ze opvangen. En eigenlijk zijn ze ook de (onthaal)moeders van het syndicale internet. Lang voor er sprake was van Facebook en wittewoede.be hadden de onthaalmoeders al een eigen website. De eerste berichten op hun forum dateren al van 2005!

Onthaalouders.be

Onthaalouders hebben als ‘thuiswerkers’ niet zo veel contact met collega’s. Via de site en het forum vonden ze toch een manier om informatie uit te wisselen en tips en ideeën te delen. Zo’n goed draaiende website verdient al eens een nieuwe garderobe. Sinds kort heeft onthaalouders.be dan ook een nieuwe look. Met wat meer lucht en frisse kleuren, zodat je gemakkelijk je weg vind. Na-

tuurlijk blijft alle nieuws over onthaalouders centraal staan – en je kan er op reageren! Het forum is slechts één klik weg. Ook een aantal formulieren ontbreken niet en we werken aan een volledig archief van de nieuwsbrieven. Wie tot slot verder wil kijken dan de eigen sector, ziet rechts een balkje met het nieuws van wittewoede. be. Tot op je scherm!


Non-ProďŹ tgazet nr 2 jg 2009

16 Meer weten? Bezoek www.lbc-nvk.be of bel een van onze kantoren. 9300 AALST Hopmarkt 45 Tel. 053-73 45 20, Fax 03-220 88 01 lbc-nvk.aalst@acv-csc.be

3500 HASSELT Mgr. Broekxplein 6 Tel. 011-29 09 61, Fax 03-220 88 09 lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be

8800 ROESELARE H. Horriestraat 31 Tel. 051-26 55 44, Fax 03-220 88 17 lbc-nvk.roeselare@acv-csc.be

2000 ANTWERPEN Nationalestraat 111-113, Tel. 03-222 70 00, Fax 03-220 88 02 lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be

8900 IEPER St. Jacobsstraat 34 Tel. 059-34 26 40, Fax 03-220 88 10 lbc-nvk.ieper@acv-csc.be

9100 SINT-NIKLAAS H. Heymanplein 7 Tel. 03-760 13 40, Fax 03-220 88 18 lbc-nvk.sint-niklaas@acv-csc.be

8000 BRUGGE Oude Burg 17 Tel. 050-44 41 66, Fax 03-220 88 04 lbc-nvk.brugge@acv-csc.be

8500 KORTRIJK President Kennedypark 16d Tel. 056-23 55 61, Fax 03-220 88 12 lbc-nvk.kortrijk@acv-csc.be

2300 TURNHOUT Korte Begijnenstraat 20 Tel. 014-44 61 55, Fax 03-220 88 20 lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be

1000 BRUSSEL Pletinckxstraat 19 Tel. 02-557 86 40, Fax 03-220 88 05 05 lbc-nvk.brussel@acv-csc.be

3000 LEUVEN L Vanderkelenstraat 32 Tel. 016-21 94 30, Fax 03-220 88 13 lbc-nvk.leuven@acv-csc.be

1800 VILVOORDE Toekomststraat 17 Tel. 02-557 86 80, Fax 03-220 88 07 lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be

9200 DENDERMONDE Oude Vest 146 Tel. 052-25 95 60, Fax 03-220 88 19 lbc-nvk.dendermonde@acv-csc.be

2800 MECHELEN-RUPEL Onder Den Toren 5 Tel. 015-28 85 65, Fax 03-220 88 14 lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be

9000 GENT-EEKLO-ZELZATE Poel 7 Tel. 09-265 43 00, Fax 03-220 88 08 lbc-nvk.gent@acv-csc.be

8400 OOSTENDE Kan. Dr. Colensstraat 7 Tel. 059-55 25 54, Fax 03-220 88 15 lbc-nvk.oostende@acv-csc.be

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 11 Tel. 02-557 86 70, Fax 03-220 88 06 lbc-nvk.halle@acv-csc.be

9700 OUDENAARDE Burgschelde 5 Tel. 053-73 45 25, Fax 03-220 88 03 lbc-nvk.oudenaarde@acv-csc.be

Non Profit gazet  

De Non- Profit Gazet is het tijdschrift van de LBC-NVK non profit. LBC-NVK is de christelijke bedienden vakbond

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you