Page 1

Maandblad van de landelijke bediendencentrale - nationaal verbond voor kaderpersoneel 116de jaargang | nummer 6 | juni 2012

6-7

Š foto: daniÍl rys

Schoolverlaters en jobstudenten

8-9 VA K B O N DS H U I S B I J A R G E N TA

13 AC T I E I N N O N - P R O F I T


Standpunt Koopkracht Service Schoolverlaters Jobstudenten Financiën Tijdkrediet Arbeids-gericht Witte woede Internationaal Over de grenzen Inbox Luchthaven In de marge Film Film Boek De lezer schrijft Uitbetaling vakbondspremie Indexaanpassing Achterklap Vanmol

3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 22 23 24

Over nieuwe dingen Kras je rijk: index for life Ons Recht kan je perfect digitaal lezen School’s out Een centje bijverdienen als jobstudent? Vakbond heeft eigen huis bij bank-verzekeraar Argenta LBC-NVK maakt sterke beurt bij sociale verkiezingen Regels rond tijdkrediet zijn veranderd Federale regering laat zorgsector in de steek Vakbondsnetwerken in multinationals nemen meer vorm aan Le nouveau gids est arrivé Swissport maakt zich meester van Flightcare Meer rechtvaardige belastingen voor sociale bescherming voor iedereen Weekend The Deep Blue Sea Vlaanderen lacht

De regering heeft de regels om uitkeringen te krijgen bij tijdkrediet of loopbaanvermindering flink aangescherpt. Voor nieuwe aanvragen sinds 1 januari 2012 zal altijd in twee stappen moeten worden geredeneerd. Je leest er meer over op p. 10-11.

© foto: daniël rys

RUBRIEKSNAAM inhoud

2 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


© foto: imageglobe

Over nieuwe dingen

loonindexering een ongezond idee vinden is het niet verstandig om het tegenovergestelde te beweren, zeggen ze. Verder noemen ze de indexering Het leek erop alsof we alles hadden ‘asociaal’ omdat de index zou neerkomen op ‘illusoire koopkracht’. Illusoir? Hier volg ik niet meer, gehad, maar sommige werkgeversvermijn verstand heeft blijkbaar zijn limieten. tegenwoordigers en politici wisten ons Ongehoord toch dat werkgeversorganisaties uitgerekend op Rerum Novarum nog te denken de erfenis en de interpretatie van Rerum verrassen met spitante antivakbondsNovarum te kunnen claimen. Onze erfenis is niet uitspraken. De prijskamp voor de twee beschikbaar. En onze index ook niet. strafste uithalen naar de vakbond is Over dus naar andere ‘nieuwe dingen’. De sociale bijna geëindigd op een ex-aequo. Maar verkiezingen. Het blijft spijtig dat een heel groot de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat deel van de werknemers verstoken blijft van het er bij nader inzien toch nog een winnaar recht om democratisch hun vertegenwoordiis aan te duiden. Zelfs zonder fotofinish. gers aan te duiden. Bijvoorbeeld omdat ze in een bedrijf of instelling met minder dan 50 werknemers werken. Terug naar de sociale verkiezingen. Op een erg verdienstelijke tweede plaats – derde De liberale vakbond ACLVB beweert ‘de enige winplaatsen delen we niet uit, we gaan alleen voor het naar van die verkiezingen’ te zijn. Nogal overmoezuivere edelmetaal – eindigde Alexander Decroo, dig voor een organisatie die 8,02 procent van de de voorzitter van Open VLD. Zijn partij slofte zitjes in de ondernemingsraden en 7,45 procent sinds de jongste verkiezingen van de ene sukkel- van de zitjes in de preventiecomités haalt. straat in de andere en afgaande op de opiniepeilingen zijn de onweerswolken nog niet weg boven Uitstekende resultaten de Gentse Melsenstraat. Het feit dat ACV-voorzitter Marc Leemans en Het ACV heeft wél alle reden om tevreden te ACW-voorzitter Patrick Develtere ter gelegen- zijn met 55,8 procent in de ondernemingsraden heid van Rerum Novarum nog maar eens duide- en bijna 58,5 procent in de preventiecomités. lijk het puntje op de i van index zetten kon niet Uitstekende resultaten. zonder reactie van Decroo blijven. Decroo jr. vond Veel details geven voor de LBC-NVK lukt niet in het ‘een goede zaak dat er eens iemand anders deze editie van Ons Recht. Maar het staat vast de indexdiscussie op de agenda plaatste’. Ook dat de LBC-NVK nog beter scoort dan de algemene als stand-upcomedian gooit deze partijvoorzit- cijfers van het ACV. In sommige sectoren haalt de ter geen hoge ogen. Met de index lachen we niet. LBC-NVK drie zitjes op vier binnen. Het is dan ook gepast om iedereen hartelijk te Slechte quote en flauwe grap dus. Maar de meest forse indexsprong staat op naam danken die zich kandidaat stelde voor de jongste van Caroline Ven en Geert Janssens van het sociale verkiezingen. Je engageren om werkneondernemersplatform VKW. Zij verklaarden in mersrechten te verdedigen is absoluut niet vanDe Morgen dat de christelijke arbeidersbewe- zelfsprekend. Zeker niet wanneer de werkgever je ging de echte geest van Rerum Novarum (‘Over onder druk zet. Er is moed nodig om op te komen. nieuwe dingen’) niet begreep en zelfs verraadde. Alle mensen die verkozen werden verdienen Hola zeker ?! Leo XIII legde in zijn encycliek inder- gelukwensen. De LBC-NVK wenst ze moed en sucdaad ook de klemtoon op ‘samenwerking’ tussen ces toe. In opdracht van hun collega-werknemers werkgevers en werknemers. Maar hij was vooral kunnen deze verkozenen in de komende jaren in bezorgd over de verbetering van de rechten van de ondernemingsraad of het preventiecomité de belangen van het personeel behartigen. De LBCwerknemers. NVK wil en zal hen alle steun op het vlak van vorming en begeleiding geven. Potsierlijk De eerste stap is gezet, de verkiezingen zijn omgeDe argumentatie van de twee VKW’ers is even pot- zet in resultaten. Nu volgt het dagelijkse vaksierlijk als onjuist. Vermits het IMF, de Nationale bondswerk. Onze afgevaardigden staan en zijn Bank en de Europese Commissie de automatische er klaar voor.   ferre w yckmans

standpunt.

algemeen secretaris

Ook als stand-upcomedian gooit Alexander Decroo geen hoge ogen. Met de index lachen we niet.

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

3


koopkracht

Kras je rijk: index for life Een fair systeem moet je veralgemenen, niet afschaffen uitkering niet wordt geïndexeerd, zou je dus ‘index for life’ voor jou betekent. eigenlijk drie procent armer geworden zijn. Op de site vind je een indexsprongsimuDe aanvallen op de automatische Een schitterend systeem. Je kan natuurlijk lator; die berekent de financiële gevolgen ook proberen de lotto te winnen of op van voor jouw loon als er nu wordt besloten tot index stoppen niet. Integendeel, alles en nog wat te besparen. Maar van de een indexsprong van twee procent. De cijwerkgevers en politiek komen fers liegen niet. Alvast een klein rekensomindex ben je zeker. om de haverklap met voorstelmetje: iemand met een loon van 2.000 euro len voor de pinnen die maar één per maand zal op jaarbasis 556 euro moeten Kritiek doel voor ogen hebben: lagere inleveren. Voor iemand met een loopbaan loonkosten voor de werkgevers en En toch is er vanuit bepaalde kringen heel van 37 jaar voor de boeg betekent dat een minder koopkracht voor de werkveel kritiek op de index. Onterechte en inlevering van 27.836 euro op carrièrebanemers. Het ACV lanceert de camonjuiste kritiek. Want de loonindexering sis. Het effect van die maatregelen is dat de pagne indexo.be om het belang beschermt ons inkomen en de economie in staat en de bedrijven besparen, terwijl werkvan de index toe te lichten én om deze crisistijden. Dankzij de automatische nemers en uitkeringstrekkers het kind van de voorstellen van de vakbond te index werd België behoed voor een onfor- de rekening zijn. Weinig rechtvaardig. Net tuinlijke tuimeling in de dieperik. In België zoals het onrechtvaardig is dat de Belgische verduidelijken. Want het is mogebleef de consumptie immers min of meer op werknemers kampioen belasting betalen lijk om de index te behouden, sterpeil, terwijl in andere landen de koopkracht zijn, terwijl veel grote bedrijven de dans ker nog, de toepassing van de sterk daalde. Door de automatische indexe- ontspringen en hun ceo’s grote bonussen index moet worden uitgebreid. ring wordt de koopkracht van alle loon- en vangen. Nee, niet de index is het probleem. Misschien heb je het indexo-krasbiljet al weddetrekkenden en alle uitkeringstrekkers Op indexo.be wordt vooral geprobeerd om gekregen? En anders breng je best snel een in ons land beter beschermd dan in het bui- bevattelijk het belang van de index uit de bezoekje aan www.indexo.be. Een website tenland. doeken te doen. Het indexsysteem wordt die eenvoudig uitlegt hoe het nu precies zit De index is dus een fair systeem dat de bondig uitgelegd, aangevuld met de standmet die index, waarom een automatische koopkracht op peil houdt. Europa zou er punten van de vakbond rond het behoud index zo belangrijk is, wat de gevolgen van beter aan doen het systeem te veralgeme- van de automatische index. het gemorrel aan de index voor jouw por- nen in plaats van de afschaffing ervan te Verder vind je op indexo.be toffe filmpjes temonnee betekenen en welke oplossin- eisen. Veel slimmer dan de index aan te val- die je wat besparingstips aan de hand doen. gen er volgens het ACV zijn. Hier alvast een len is ervoor te zorgen dat prijsstijgingen Je moet toch voorbereid zijn op een mogewoordje uitleg. binnen de perken worden gehouden. Niet lijke indexsprong nietwaar? in het minst de prijsstijgingen voor energie Je kunt je inschrijven op een nieuwsbrief en voedsel. Problemen moeten bij de bron en natuurlijk hopen we dat je deze website Lotto worden aangepakt in plaats van de sympto- bekend maakt via de sociale media. Onze De automatische indexering zorgt ervoor men te bestrijden. boodschap mag en moet worden gehoord. dat je loon, pensioen of sociale uitkering de In jouw belang! stijgende levensduurte volgt. Als diensten Wat vind je op indexo.be? en goederen duurder worden, zal dankzij de www.indexo.be index je inkomen worden aangepast. Dat is Als je een krasbiljet hebt gekregen, kan je ook nodig. Voor de winkelkar die vorig jaar op indexo.be kijken wat je hebt gewonnen. aan de kassa 100 euro kostte, betaal je dit Geen indexobiljet gekregen? Geen nood, jaar al makkelijk 103 euro. Als je loon of ook dan kan je op indexo.be kijken wat Monique Bra am

4 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


service

Ons Recht kan je perfect digitaal lezen Win een Samsung Galaxy tablet

en sectoren, belangrijke maatschappelijke onderwerpen, film- en boekennieuws, je Wil je jouw maandblad Ons Recht vindt het allemaal in ons maandblad. Het ledenblad van de LBC-NVK wil die veelgraag op je pc, tablet of laptop vuldige rol graag blijven vervullen. Ons lezen? Dat kan! Je laat ons dan Recht speelt ook in op de trend om meer gewoon weten dat je Ons Recht digitaal te communiceren. Nu al kunnen niet meer op papier wil lezen maar onze leden het blad bekijken en lezen op digitaal. Vanaf eind juni starten we www.lbc-nvk.be. trouwens met een digitale nieuwsVanaf september zetten we een nieuwe stap. brief. Superhandig voor al wie nog Wie liever digitaal leest, kan vanaf dan per beter op de hoogte wil blijven van e-mail worden verwittigd dat de nieuwe edide syndicale en sociale actualiteit. tie van Ons Recht er is. In het e-mailtje zal je een link vinden die je meteen de weg wijst Ons Recht speelt een sleutelrol voor de naar een lezersvriendelijk digitaal blad. degelijke informatie die de LBC-NVK aan zijn Leden die Ons Recht voortaan digitaal willeden wil geven. Algemeen sociaal nieuws, len lezen, kunnen dat simpel melden via concrete informatie over de rechten en www.lbc-nvk.be. Wie kiest voor de digitale plichten van werknemers, internationaal versie, ontvangt Ons Recht niet langer vakbondswerk, getuigenissen uit bedrijven op papier. En als je je voor 30 september Marc Weyns

inschrijft voor Ons Recht digitaal, maak je kans om een heuse Samsung Galaxy Tab 10.1 te winnen! We geven niet minder dan vijf van die toestellen weg. Wil je Ons Recht op papier blijven krijgen? Geen nood. In dat geval hoef je niets te doen. De postbode zal elke maand het nieuwe nummer van Ons Recht – op milieuvriendelijk papier – in de brievenbus bezorgen. De kosten voor het papier, de drukkerij en de verzending lopen aardig hoog op. Daarom zien we ons genoodzaakt om het jaarlijkse aantal edities van Ons Recht terug te schroeven van elf tot tien. Het vakantienummer (juli-augustus) verdwijnt vanaf dit jaar. Dat zal vele lezers ongetwijfeld niet tot vreugde stemmen, maar we beloven de kwaliteit van de tien nummers hoog te houden en zo mogelijk nog te verbeteren.  

Ons Recht met adresetiket De postbode noteerde tot nu toe altijd je naam en adres op het nummer van Ons Recht dat hij of zij in je brievenbus deed belanden. Vanaf september verandert het systeem, op vraag van Bpost. Je zal vanaf dan merken dat er op Ons Recht een etiket kleeft met daarop je naam en adres.

Klopt er iets niet met de informatie die op het etiket staat? Stuur dan even een e-mailtje naar logistiekedienst.lbc-nvk@acv-csc.be of schrijf een briefje naar LBC-NVK, ter attentie van de Logistieke Dienst (Ons Recht), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. Vermeld duidelijk wat er

verkeerd is en zet er de juiste gegevens bij. Krijg je diverse exemplaren van Ons Recht en wil je maar één exemplaar ontvangen? Dan kun je dat ook op deze manier laten weten. Meld ons aub welk lid (voornaam, naam en adres) zijn of haar exemplaar niet meer wil ontvangen. Hartelijk dank bij voorbaat!

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

5


schoolverlaters

School’s out Waardevolle tips voor schoolverlaters Tom Vrijens

Afgestudeerd en op zoek naar een job? Ons Recht gidst je even langs enkele to do’s!

Schrijf je zo snel mogelijk als werkzoekende in bij de VDAB (in Brussel bij Actiris)

kinderbijslag te krijgen, moet je je meteen na het einde van je studies inschrijven bij de VDAB/Actiris.

Schrijf je in bij een ziekenfonds (bijvoorbeeld CM)

Als je werkt of werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, moet je verplicht aansluiten bij een ziekenfonds of Zo gaat je ‘beroepsinschakelingstijd’ van mutualiteit. Die zorgt ervoor dat je bij start. Is je beroepsinschakelingstijd ver- ziekte vergoed wordt of voor medicamenstreken en heb je nog geen werk, dan kan ten en doktersbezoeken terugbetalingen je een inschakelingsuitkering aanvragen. Je krijgt. Tijdens je beroepsinschakelingstijd kunt je online inschrijven via www.vdab.be blijf je als werkzoekende recht hebben op of www.actiris.be (voor Brussel). Om je in geneeskundige verzorging via het ziekente schrijven heb je alleen je rijksregister- fonds van je ouders. Meer info: www.cm.be. nummer nodig. Dat nummer staat op de achterkant van je identiteitskaart en ook Aan het werk! op je SIS-kaart. Om tijdens je beroepsinschakelingstijd Zorg er zeker voor dat je altijd met een arbeidscontract werkt. In een arbeidscontract staan de afspraken met je werkgever. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk afspraken op papier zet. Het erlater, lv o contract moet worden o h sc de n ondertekend door jezelf e k r e w en je werkgever. Eén e r e g n jo exemplaar van deze arbeidsovereenkomst is voor jou. In je contract staan minstens de naam en adres van jezelf en je werkgever, de startdatum van het contract, waar je werkt, welk soort werk je doet, het loon (en premies), je uurrooster en het type van contract (onbepaalde/ bepaalde/… duur).

Aan het werk en toch vakantie?

voor schoolverlaters

en werkende jongeren

6 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

Als je afstudeert in 2012 en begint te werken, kan je waarschijnlijk niet genieten van je maximale aantal vakantiedagen in 2013. Maar als je in 2012 je studies beëindigde en minstens één

maand gewerkt hebt, heb je dankzij het systeem van jeugdvakantie in 2013 recht op vier weken vakantie. Dat geldt alleen in de privésector. Je bent jonger dan 25 jaar, je studies zijn beëindigd en je hebt minstens één maand gewerkt in 2012? Dan kan je de twee aanvraagformulieren C103 werkgever én C103 werknemer (laten) invullen en binnenbrengen bij het ACV.

Niet meteen een job gevonden? Geen reden om te panikeren. Weet gewoon dat het op een uitkering nog wel even wachten is. Na je inschrijving als werkzoekende begint je beroepsinschakelingstijd. Die duurt 310 dagen (twaalf maanden). Als je bent afgestudeerd in juni of juli 2012 en ingeschreven als werkzoekende vóór 10 augustus 2012, dan zal je ten vroegste vanaf 27 juli 2013 recht hebben op een inschakelingsuitkering. Om je recht op een inschakelingsuitkering te openen moet je ingeschreven zijn bij de VDAB, je beroepsinschakelingstijd doorlopen en drie opeenvolgende positieve evaluaties kunnen voorleggen. Dan heb je recht op maximaal drie jaar inschakelingsuitkeringen als je jonger bent dan 30 jaar.

Je bent afgestudeerd, maar je wil nog aan de slag als jobstudent met een verlaagd socialezekerheidstarief (2,71 procent)? Als je afstudeert of stopt met studeren eind juni, dan kan je de teller van 50 dagen blijven inzetten tot aan het einde van de laatste zomervakantie. Dat is voor afgestudeerden secundair en hoger onderwijs tot 30 september. Je behoudt je kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie als je niet meer dan 240 uren werkt. Voor studenten secundair onderwijs loopt de vakantie tot 1 september en voor studenten hoger onderwijs loopt de vakantie tot 1 oktober. Stop je met studeren in het midden van een schooljaar en schrijf je je in als werkzoekende bij de VDAB (of Actiris)? Dan kan je niet meer werken als jobstudent met een verlaagd socialezekerheidstarief. Ben je nog niet volledig mee? Neem contact op met het ACV in je buurt of vraag De Gids voor Schoolverlaters aan via jongeren@acv-csc.be.  


jobstudenten

Een centje bijverdienen als jobstudent? Denk aan de regel van drie Elke Oeyen

Je wil graag wat geld bijverdienen als jobstudent? Dan is het belangrijk dat je de ‘regel van drie’ in het oog houdt. Als jobstudent moet je vooral kunnen tellen!

In de eerste plaats tel je je aantal gewerkte dagen om te weten welk socialezekerheidstarief van toepassing is. Ten tweede tel je je verdiende centen om in orde te zijn met de belastingen van je ouder(s) en jezelf. En ten slotte tel je je gewerkte uren om je kinderbijslag te behouden. Kan ik werken als jobstudent?

Als je 16 jaar bent of je bent 15 en je hebt de eerste twee jaar van het secundair onderwijs beëindigd, dan kan je werken als jobstudent op voorwaarde dat je met een volledig leerplan les volgt (secundair of hogere studies). Je kan niet met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten in dienst worden genomen als je meer dan twaalf maanden werkt bij dezelfde werkgever, les volgt met een beperkt leerplan of in het kader van je studies een stage doet. Wanneer de werkgever je toch wil aannemen, zal dat met een gewone arbeidsovereenkomst gebeuren. Met een studentencontract mag je niet alleen tijdens de vakantieperiodes maar ook tijdens het schooljaar aan de slag. Studentenwerk is dus niet beperkt tot vakantiewerk in de zomermaanden.

Wat met de belastingen?

Het loon dat je verdient, kan een invloed hebben op de belastingen van je ouders of op jouw belastingen. Om thuis fiscaal ten laste te blijven van je ouder(s), mag je niet meer dan 2.890 euro netto belastbaar inkomen verdienen als kind van gehuwde ouders. Voor een kind van een alleenstaande is dit 4.170 euro. Wanneer deze maxima worden overschreden, kan je niet langer fiscaal ten laste zijn van je ouder(s). Je inkomsten 2012 geef je aan op je belastingformulier in het aanslagWordt er sociale zekerheid jaar 2013. ingehouden? Rond de berekening van je netto belastElke student krijgt een individuele teller die baar inkomen vind je meer info op oploopt tot 50 dagen. Langer werken dan www.acv-enter.be. 50 dagen is mogelijk, maar voor 50 dagen Je moet zelf pas belastingen betalen als je wordt voor de student en de werkgever netto belastbaar inkomen meer is dan 7.070 een lagere socialezekerheidsbijdrage afge- euro. houden. Je kan je eigen teller consulteren op www.studentatwork.be. En de kinderbijslag? Als jobstudent kunnen er twee soorten socialezekerheidsbijdrage afgaan van je Je hebt sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar dat je 18 wordt. Ben je loon: • 2,71 procent: dit is beperkt voor 50 dagen ouder dan 18 jaar en werk je als jobstudent? die kunnen worden opgenomen tijdens Tijdens het school- of academiejaar mag je het hele kalenderjaar. Dit kan enkel met maximaal 240 uren werken per kwartaal. Als je meer werkt, verlies je de kinderbijslag een studentenovereenkomst • of 13,07 procent: dit is een gewone voor het hele kwartaal. Tijdens de vakanbijdrage en hiervoor open je rechten op tieperiode juli-augustus-september mag je als student de hele zomervakantie werken vakantiegeld, ziekte-uitkering,… zonder uurbeperking.

1e kwartaal (januari, februari, maart): max. 240 uren 2e kwartaal (april, mei, juni): max. 240 uren 3e kwartaal (juli, augustus, september): andere regeling voor jobstudenten, geen uurbeperking 4e kwartaal: max. 240 uren Afstuderen of stoppen met studeren en toch nog jobstudent?

Teller? Als je eind juni afstudeert of stopt met studeren, dan kan je de teller van 50 dagen blijven inzetten tot aan het einde van je laatste zomervakantie. Dat is voor afgestudeerden secundair en hoger onderwijs tot 30 september. Kinderbijslag? Je behoudt je kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie als je niet meer dan 240 uren werkt. Voor studenten secundair onderwijs loopt de vakantie tot 1 september en voor studenten hoger onderwijs loopt de vakantie tot 1 oktober. Stoppen in het midden van een schooljaar? Als je stopt met studeren in het midden van een schooljaar en je schrijft je in als werkzoekende bij de VDAB (of Actiris), dan kan je niet meer werken als jobstudent met een verlaagd socialezekerheidstarief. Dat is de algemene regeling. Meer info vind je op www.acv-enter.be. Je kan ook de brochure Lonend Studentenwerk 2012 aanvragen via jongeren@acv-csc.be.   Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

7


financiën

Vakbond heeft eigen huis bij bank-verzekeraar Argenta Mijlpaal voor sociaal overleg Denis Bouwen

Bij de bank-verzekeraar Argenta waait een frisse wind. Een jaar of twintig geleden kwam de eerste ondernemingsraad bijeen. Maar jarenlang verliep het sociaal overleg bijzonder stroef. “Nu zitten we op een keerpunt”, denken Francy Van Den Heuvel en Dirk Vanhaverbeke, vakbondsmilitanten bij Argenta. “Op 26 april konden we zelfs een heus vakbondshuis openen, een geweldige stap vooruit.”

startsein voor een nieuw sociaal overleg. Heel wat directieleden woonden de opening bij. In 2009 en 2010 werd onze directie vernieuwd. Sindsdien is het water veel minder diep.”

Geen bonussen

“Ondanks de crisis presteerde Argenta buitengewoon goed in 2011”, merken de vakbondsmensen op. “De nettogroepswinst steeg met 12,8 procent. Onze aandeelhouders investeren de winst opnieuw in het bedrijf. Er zijn geen extra premies of winstdeelnames voor het personeel maar de managers krijgen ook geen bonussen. Op een aantal plaatsen wordt wel gereorganiseerd. Af en toe sneuvelt er wel eens een job maar er zijn ook zo’n twintig vacatures.” De LBC-NVK-ploeg is bijzonder opgetogen over het gloednieuwe vakbondshuis. “Voor ons betekende de opening daarvan het

Voor de LBC-NVK is het belangrijk om werk te maken van één statuut voor alle personeelsleden. “We willen de verschillen tussen groepen werknemers zoveel mogelijk wegwerken.”

© foto: daniël rys

Francy Van Den Heuvel werkt al een kwarteeuw bij Argenta. Ze zit in de ondernemingsraad en het preventiecomité (CPBW) en is lid van de vakbondsafvaardiging. Dirk Vanhaverbeke heeft dezelfde mandaten. “De LBC-NVK is nog altijd de enige vakbond bij Argenta”, vertellen Francy en Dirk. “Onze vakbondsploeg is niet heel groot. Daarom is het onvermijdelijk dat we

mandaten cumuleren.” Argenta is actief in België en Nederland. Op het hoofdkantoor in Antwerpen werken bijna 680 mensen. In ons land zijn er ruim 500 agentschappen met zelfstandige kantoorhouders. De bankverzekeraar is in handen van de familie Van Rompuy maar er zijn ook werknemers, klanten en agenten met coöperatieve aandelen.

8 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


RUBRIEKSNAAM Het vakbondshuis is een rijwoning dicht bij de kantoren van Argenta. De benedenverdieping werd ingericht als vergaderruimte. Je kan er telefoneren, faxen en met de computer werken. Er is een keuken met een koelkast en koffieapparaat. “Nu hoeven we niemand meer lastig te vallen als we met onze afgevaardigden willen bijeenkomen”, zegt Francy. “We kunnen rustig en discreet collega’s ontvangen die met een vraag zitten. Binnenkort willen we ook een permanentie organiseren. De drempel moet zo laag mogelijk worden.”

LBC-NVK maakt sterke beurt bij sociale verkiezingen

Goede verstandhouding

Voor Francy en Dirk lijdt het geen twijfel dat het sociaal overleg nu een stuk vlotter draait. “Begin 2011 werden de diensten schadebeheer motorrijtuigen, brand en privéleven uitbesteed aan derden”, herinnert Francy zich. “In maart 2010 was daarover een speciale ondernemingsraad bijeengeroepen, voor het eerst met onze nieuwe algemeen directeur, John Heller. Die maakte duidelijk dat hij in goede verstandhouding met de vakbond wilde samenwerken. De werknemers die van werkgever veranderden, moesten verhuizen van paritair comité 308 naar paritair comité 218. Maar ze konden toch alle loon- en arbeidsvoorwaarden en extralegale voordelen houden.” “Rond de koopkracht boekten we ook resultaat”, zegt Dirk. “Het personeel van Argenta valt onder drie paritaire comités, 218, 306 en 308. Er zijn dus wel wat verschillen in koopkracht. Maar voor 2011 kreeg iedereen wel 250 euro aan ecocheques.” Pamfletten

Vakbondspamfletten of vakbondsberichten mochten vroeger niet op de prikborden worden uitgehangen. Tegenwoordig heeft de LBC-NVK zelfs een eigen plek op het intranet. “Alles kan nu vlot elektronisch worden doorgestuurd en gelezen.” De vakbond wordt meer en meer betrokken bij werkgroepen zoals ‘anders werken’, ‘contactcenter’ en ‘alcohol- en drugsbeleid’. Nieuwe werknemers worden persoonlijk onthaald, iets wat vroeger niet bestond. Voor de LBC-NVK is het belangrijk om werk te maken van één statuut voor alle personeelsleden. “We willen de verschillen tussen groepen werknemers zoveel mogelijk wegwerken.” Het arbeidsreglement zal ook opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Uit de sociale balans blijkt dat toch wel wat mensen zelf vertrekken bij Argenta. “Samen met de directie willen we uitvissen waaraan dat te wijten is”, aldus nog Francy en Dirk.   De LBC-NVK-ploeg bij Argenta (van links naar rechts): Vanessa Camarate, Dirk Vanhaverbeke, Francy Van Den Heuvel, Jon Pauwels en Luc Straetemans.

Bij de recente sociale verkiezingen heeft de LBC-NVK sterk gepresteerd. Dat wordt gemeld vanuit de diverse grote sectoren.

de preventiecomités van de winkels in Vlaanderen en Brussel voor het eerst evenveel mandaten als het ABVV. In de non-profit gaan er van elke vier mandaten drie naar het ACV. Daarmee bevestigt het ACV zijn onbetwiste leiderspositie in de sectoren zorg, welzijn en cultuur. Net geen acht op de tien jongerenmandaten kleuren er groen. Ook in de diensten blijft de LBC-NVK marktleider. In de logistieke bedrijven in Antwerpen is onze positie versterkt. En in de logistieke pool van Zaventem blijft het ACV de nummer één. In de ICT-sector doet het ACV het prima in bedrijven als HP en IBM. Een gelijkaardig beeld zie je in de mediasector: bij VTM (80 procent), Test-Aankoop (86 procent), Corelio (100 procent) en Concentra (100 procent). Bij de uitzendkantoren gaat het merendeel van de mandaten naar het ACV. En in de groothandel haalt het ACV stevige scores bij Robert Bosch, Sony, Miele, Electrolux en Lyreco.

In de financiële sectoren houdt de groei aan. Bij de banken scoort de LBC-NVK (ACV) meer dan de helft van de zitjes. Ook bij de spaarbanken en in de verzekeringssector bevestigt de LBC-NVK haar sterke positie. Meer dan zes op de tien jongerenmandaten en 54 procent van de kadermandaten gaan naar het ACV. Ook in de industrie houdt de LBC-NVK goed stand, met scores die variëren tussen de 60 en 85 procent. Enkele opvallende uitslagen. Bij Bekaert, waar onlangs werd geherstructureerd, gaan alle mandaten naar de LBCNVK. Dat is eveneens het geval bij Volvo Cars Gent. De LBC-NVK heeft ook een grote achterban bij de kaderleden in de industrie. In de distributie kunnen nieuwe teams van LBC-NVK-militanten de mouwen opstropen bij ketens als H&M, ICI Paris XL, Brantano, Bedankt voor jouw stem!   Fnac en Mediamarkt. Ook bij Colruyt en Aldi is goed gescoord. En bij de hyper- Meer gedetailleerde resultaten vind je op markten van Carrefour haalt het ACV in www.lbc-nvk.be.

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

9


Regels rond tijdkrediet zijn veranderd Altijd in twee stappen redeneren

Situatie 1

Ik werk voltijds in een winkel. Er is geen cao die het recht op tijdkrediet van cao 77bis uitbreidt. Er is dus maar recht op twaalf maanden voltijds of halftijds tijdkrediet. Ik zou graag mijn loopbaan verminderen tot de helft. In de krant lees ik dat er een recht is op uitkeringen bij halftijds tijdkrediet voor twee jaar. Kan ik dan twee jaar lang uitkeringen krijgen als ik overstap naar halftijds tijdkrediet? Je moet hier wel uitkijken! De nieuwe uitkeringsregels maken het inderdaad mogelijk om twee jaar lang uitkeringen bij halftijds tijdkrediet te krijgen. Er is immers een uitkeringskrediet van twaalf maanden voor ongemotiveerd tijdkrediet dat bij halftijds tijdkrediet 24 maanden wordt, en bij één vijfde vermindering 60 maanden. Maar er moet dan wel een recht zijn op twee jaar halftijds tijdkrediet. Dat is bij deze werkgever niet het geval. Je moet dus eerst nagaan hoelang je tijdkrediet kan nemen volgens cao 77bis en daarna bekijken of je er dan uitkeringen bij krijgt. In dit geval is er slechts recht op één jaar halftijds tijdkrediet. Je zal dus twaalf maanden lang halftijdse onderbrekingsuitkeringen krijgen die in mindering worden gebracht op het voltijdse krediet van twaalf maanden. Er blijft dan nog een krediet van zes maanden voltijds equivalent uitkeringskrediet over. Situatie 2

Ivo Verrey t

De regering heeft de regels om uitkeringen te krijgen bij tijdkrediet of loopbaanvermindering flink aangescherpt. Voor nieuwe aanvragen sinds 1 januari 2012 zal eigenlijk altijd in twee stappen moeten worden geredeneerd. In stap 1 wordt er bepaald of er wel een recht op tijdkrediet is volgens cao 77bis. Terwijl in stap 2 wordt nagegaan of er dan ook nog een recht op een uitkering is. Ons Recht bekijkt een aantal situaties.

10 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

Ik werk voltijds als bediende. Twee jaar geleden heb ik een jaar halftijds tijdkrediet genomen. Ik zou nu vier vijfde willen gaan werken. Maar ik heb geen bijzonder motief voor deze loopbaanvermindering. Kan ik dan nog uitkeringen krijgen van de RVA? De nieuwe regels sinds 1 januari 2012 zeggen dat de uitkeringen bij één vijfde loopbaanvermindering ook worden afgetrokken van het basiskrediet van twaalf maanden voltijdse uitkeringen (of 24 maanden halftijdse uitkeringen of 60 maanden één vijfde uitkeringen) voor ongemotiveerd tijdkrediet. Eerder kreeg je al een jaar lang halftijdse uitkeringen. Van het basiskrediet blijven met andere woorden slechts zes maanden voltijdse uitkeringen over, of met andere woorden 30 maanden één vijfde uitkeringen. Volgens cao 77bis heb je weliswaar recht om je loopbaan met één vijfde te verminderen voor vijf jaar, maar je zal slechts gedurende maximaal 2,5 jaar een uitkering kunnen krijgen. Situatie 3

Sinds vijftien jaar werk ik bij een werkgever in paritair comité 218. Ik ga een erkende opleiding volgen en wil drie jaar lang halftijds tijdkrediet nemen. PC 218 heeft namelijk een cao die dat mogelijk maakt. Heb ik


tijdkrediet na afloop van deze periode ook nog recht op uitkeringen als ik mijn loopbaan wil verminderen met één vijfde? En zo ja, voor hoelang? We bekijken je vraag eerst vanuit het recht op tijdkrediet volgens cao 77bis. In PC 218 is het recht op voltijds of halftijds tijdkrediet inderdaad uitgebreid tot drie jaar voor werknemers die vijf of meer jaren anciënniteit bij de werkgever hebben. Na afloop van die periode van drie jaar halftijds tijdkrediet zal je geen recht meer hebben op voltijds of halftijds tijdkrediet. Maar je hebt volgens cao 77bis nog wel recht op loopbaanvermindering met één vijfde voor 60 maanden. De tweede stap is om na te gaan of je uitkeringen kan krijgen. De drie jaar halftijdse loopbaanonderbreking die je nu wil nemen om een erkende opleiding te volgen vormen een wettig motief volgens de nieuwe uitkeringsregels vanaf 2012. Voor gemotiveerd tijdkrediet kan je 36 maanden lang (voltijdse, halftijdse of één vijfde) uitkeringen krijgen. De drie jaar halftijds tijdkrediet die je wil nemen worden dus in mindering gebracht op je aanvullend krediet voor gemotiveerd tijdkrediet. De twaalf maanden voltijds uitkeringskrediet moeten dus nog niet worden aangesproken. Als je later eventueel nog je loopbaan met één vijfde wil verminderen, kan je nog gedurende 60 maanden een uitkering krijgen uit je krediet van twaalf voltijdse maanden voor ongemotiveerd tijdkrediet.

zouden hebben om uitkeringen te krijgen als ze na hun 50ste verjaardag hun loopbaan Ik werk al 28 jaar bij mijn werkgever. Maar verminderen met één vijfde. Om die mogein 1994 nam ik twee jaar volledige loopbaan- lijkheid te kunnen gebruiken moet een cao onderbreking om mijn kinderen te kunnen worden afgesloten in het paritair comité van opvoeden. In mei 2012 word ik 50 jaar. Nu de werkgever. Bij het ter perse gaan van Ons wil ik graag vier vijfde werken omdat de Recht is deze toezegging van de regering stress op het werk me wat veel wordt. Kan ik nog niet vertaald in een koninklijk besluit. nog gebruik maken van het bijzonder recht voor vijftigplussers? Situatie 6 Is er een recht op tijdkrediet? Cao 77bis geeft 50-plussers nog altijd het recht om Twee jaar geleden heb ik mijn 50ste verjaarhun loopbaan te verminderen tot de helft dag gevierd. Sindsdien werk ik vier vijfde, of met één vijfde vanaf de leeftijd van vijftig in het kader van het bijzonder recht voor jaar. Je kan dus inderdaad aan je werkgever vijftigplussers. Op vraag van de werkgever heb ik telkens een aanvraag voor één jaar vragen om vier vijfde te mogen werken. Wat met het recht op uitkeringen? Dat is een gedaan. De laatste aanvraag loopt af op 30 andere kwestie. Volgens de nieuwe regels is juni 2012. Nu moet ik een nieuwe aanvraag er sinds 1 januari 2012 alleen een recht op tot verlenging doen maar kan ik nog wel uituitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar (en keringen krijgen van de RVA? Ik ben immers een anciënniteit van 25 jaar als loontrek- nog geen 55 jaar oud. kende). Omdat je nog geen 55 jaar bent, Eén van de overgangsmaatregelen die de kan je dus nog geen uitkeringen krijgen regering heeft voorzien bij de invoering van volgens de nieuwe regels. Je kan ook geen de nieuwe uitkeringsregels kan hier worden gebruik maken van je gewone uitkerings- toegepast. De oude regels blijven van toekrediet, want dat is uitgeput. Het feit dat je passing voor werknemers van minstens 50 destijds je loopbaan onderbrak om de kinde- jaar die al onderbrekingsuitkeringen voor ren op te voeden speelt ook geen rol, want vijftigplussers genoten volgens de oude toen bestonden er nog geen wettige motie- regeling in 2011 maar van wie de aanvraag ven bij loopbaanonderbreking of tijdkrediet. van bepaalde duur afloopt op of na 1 januari Loopbaanonderbrekingen uit het verleden 2012. Deze werknemers kunnen vanaf 2012 worden met andere woorden altijd in min- nog één keer een verlengingsaanvraag doen dering gebracht op het krediet van twaalf volgens de oude regels en dus uitkeringen maanden voor ongemotiveerd tijdkrediet. krijgen, ook als ze op dat moment nog geen Wat is er dan mogelijk? Eén vijfde loopbaan- 55 jaar oud zijn. Je kan dus nog één keer een vermindering zonder uitkeringen, met pas verlenging aanvragen op basis van de oude Situatie 4 regels. Het is aan te raden om een verlenuitkeringen vanaf je 55ste verjaardag. Ik ben 45 jaar oud. Vroeger nam ik al twee Let wel op. De regering zegde op 14 febru- ging van onbepaalde tijd aan te vragen, ook jaar volledig tijdkrediet. In mijn bedrijf ari toe dat werknemers met een beroeps- al is dat niet verplicht.   bestaat er een cao die het recht op tijdkre- loopbaan van 28 jaar toch de mogelijkheid diet tot vijf jaar uitbreidt. Nu wil ik graag nog halftijds tijdkrediet nemen. Kan ik dan nog een uitkering van de RVA krijgen? We kijken eerst of je nog wel recht hebt op halftijds tijdkrediet. Je nam eerder al twee jaar volledig tijdkrediet zodat er nog drie jaar overblijven die je inderdaad via halftijds tijdkrediet zou kunnen opnemen. Er is dus geen probleem voor het recht op tijdkrediet. In een volgende stap wordt er nagegaan of er nog een recht is op uitkeringen. Door je vroegere tijdkrediet is het gewone uitkeringskrediet van twaalf maanden volledig uitgeput. Je kan alleen nog uitkeringen krijgen als het om een ‘gemotiveerd’ tijdkrediet gaat. Geldige motieven waarvoor 36 maanden uitkeringen voorzien worden zijn de opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 8 jaar, de verzorging van zwaar zieke gezins- of familieleden of palliatieve verzorging. Een erkende opleiding volgen kan ook een geldig motief zijn als aan alle voorwaarden voldaan is. Wil een werknemer een gehandicapt kind tot 21 jaar of een zwaar ziek kind verzorgen, dan kan hij of zij gedurende maximaal 48 maanden een uitkering krijgen. Situatie 5

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

11


arbeids-gericht marc weyns

Ontslagbrief naar juiste adres sturen Op 1 januari 2006 treedt een werknemer in dienst van een bedrijf. De arbeidsovereenkomst vermeldt het adres waar hij op dat moment woont. Op 26 december 2007 ontslaat de werkgever hem wegens dringende reden. Diezelfde dag wordt de ontslagbrief naar het adres gestuurd dat in de arbeidsovereenkomst staat. Maar de werknemer was in oktober 2006 verhuisd. Dat had hij ook laten weten aan de werkgever. Het nieuwe adres staat in de documenten over de groepsverzekering, de loonfiches en de fiscale fiche 218.10. De werknemer vindt dat de kennisgeving van het ontslag nietig is omdat ze op het verkeerde adres gebeurde. Maar de werkgever houdt staande dat alles correct gebeurde omdat hij de ontslagbrief stuurde naar het adres dat in de arbeidsovereenkomst staat. Bovendien, zo merkt hij op, zelfs als het adres niet het werkelijke verblijfsadres was van de werknemer, toch kreeg hij kennis van de brief want het adres waar de werknemer aanvankelijk woonde is dat van zijn ouders. In een arrest van 14 november 2011 wijst het arbeidshof van Gent de stelling van de werkgever af. De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt weliswaar niet naar welk adres de ontslagbrief moet worden gestuurd, maar er moet worden aangenomen – zo schrijven de rechters in hun arrest – dat een brief aan de werknemer moet worden verstuurd naar het adres dat hij zelf opgaf aan de werkgever. Daarbij gaat het niet om het adres dat in de arbeidsovereenkomst staat, maar wel om het adres dat de werknemer het laatst meedeelde aan de werkgever. De ontslagbrief was in dit geval dus naar een verkeerd adres gestuurd en het ontslag is daardoor nietig.

Dringende reden: oneerlijkheid wordt zwaar aangerekend

Aansprakelijkheid van werknemer is beperkt Het is haast onvermijdelijk dat een werknemer die elke dag aan de slag is voor zijn werkgever wel eens een fout maakt. De vraag is daarbij wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de schade die mogelijk uit een fout van de werknemer voortvloeit. De werknemer werkt onder het gezag van de werkgever en de baten van zijn arbeid komen in de eerste plaats de werkgever ten goede. Daarom werd de aansprakelijkheid van de werknemer beperkt voor de gevolgen van fouten die hij maakt in het kader van zijn job. De werknemer is aansprakelijk bij bedrog, een zware fout of een frequent terugkerende lichte fout.

De arbeidsrechtbank van Antwerpen moest het geval beoordelen van een werknemer in een garage die niet zelf plaats nam achter het stuur van een auto maar wel zijn arm door het geopende raam stak en de contactsleutel omdraaide. De motor sloeg aan en omdat de motor niet in neutraal stond, schoot het voertuig vooruit en botste het tegen een andere auto. De werkgever eiste dat de werknemer de blikschade zou vergoeden. De rechter stelde dat een fout als een zware fout moet worden beschouwd als ze zo grof en extreem is dat ze echt niet verschoonbaar is. De werknemer beging een fout, maar geen zware fout. Hij hoefde dus ook niet op te draaien voor de schade.

boekhouding. Ze bewaarde die op de pc van Brussel op 17 juni 2011. In de loop van een haar werkgever. Op die manier kwamen de arbeidsovereenkomst louter een daad van Een arbeidsovereenkomst kan wegens drin- integriteit en de aansprakelijkheid van het concurrentie voorbereiden doet als dusdagende reden worden beëindigd als er een boekhoudkantoor in het geding. De vrouw nig geen afbreuk aan de loyaliteit van de zware fout in het spel is die onmiddellijk werd dus terecht ontslagen om dringende werknemer. Een dringende reden inroeen definitief de verdere samenwerking tus- reden. Het arbeidshof van Brussel oordeelde pen kan alleen als er effectieve concurrensen werkgever en werknemer onmogelijk op 14 oktober 2011 dat het ontslag om drin- tie is of als zakengeheimen of vertrouwemaakt. Zo’n ontslag is dus een uitzonder- gende reden verantwoord was. lijke kwesties worden prijsgegeven. In dit lijke ingreep. Uit de rechtspraak blijkt dat Een systeemingenieur die illegale software geval was het ontslag volgens het arbeidser doorgaans erg zwaar wordt getild aan installeert op de server van zijn werkgever, hof van Brussel dus voorbarig. Op 30 maart oneerlijkheid. maakt zich schuldig aan een tekortkoming 2012 werd de werkgever veroordeeld om een Bij een boekhoudkantoor voerde een die als dringende reden wordt beschouwd. opzegvergoeding te betalen. bediende voor een eigen bedrijf een zwarte Dat was het oordeel van het arbeidshof van

12 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


witte woede

Federale regering laat zorgsector in de steek Actiecampagne non-profit Mark Selleslach

Na lange onderhandelingen kwam er eind 2011 een nieuw meerjarenakkoord voor de Vlaamse non-profit uit de bus. Voor de gehandicaptenzorg, het jongerenwelzijn, het welzijnswerk, de thuiszorg, de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg, de beschutte en sociale werkplaatsen en het sociaal-cultureel werk zijn tot 2015 afspraken gemaakt over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Maar voor de honderdduizenden werknemers in de federale zorgsector (ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging, revalidatie, gezondheidsdiensten) is er nog altijd geen perspectief op een nieuw akkoord. Na de langste regeringsvorming ooit wil de federale regering blijkbaar ook het record ‘treuzelen met onderhandelingen’ op haar naam zetten. Erger nog, hoe ze de noden Geen vier handen van de zorgsector zullen aanpakken, daarover zwijgen de federale ministers dat ze Je kunt zorgverleners geen vier handen zweten. Recent nog iets gehoord over de geven in plaats van twee. Onnodige medivergrijzing? Het vroegere pleidooi dat een sche ingrepen, overdaad aan dure apparaperspectief voor de zorgsector alleen moge- tuur of geneesmiddelen, winst maken op lijk is in een meerjarenplanning werd ver- oude of zorgbehoevende mensen, dat zal je ons niet horen verdedigen. Maar besparen vangen door een uitstel zonder datum. op hulpverleners? Wie gaat er dan voor de mensen zorgen? De nood aan zorg is niet Haalbare voorstellen abstract, zeker niet als die dicht bij je vel Dat de ‘budgettaire context’ een sociaal komt. akkoord onmogelijk zou maken, is geen aan- Wie in een ziekenhuis komt, verwacht vaardbare politieke uitleg meer. Er zijn haal- terecht de best mogelijke zorg. Op bezoek in bare voorstellen gedaan. Maar zelfs daar wil een rusthuis? Tja, personeel loopt daar prede overheid niets van weten. cies niet op overschot. Schrikwekkende cijMoet door de begrotingstoestand alles het fers over te weinig hulp aan mensen in psymaar ontgelden, sociale en maatschappe- chische nood? Gelukkig met de thuiszorg lijke thema’s incluis? Het lijkt wel mode om als de oudjes nog thuis kunnen wonen. De zorg alleen nog als ‘kosten’ te zien. Liefst maatschappelijke consensus over het belang dan nog in verhouding tot de haperende van zorg is groot. economische groei. Belangrijke punten komen op de helling Hoe logisch is dat eigenlijk? Als we bij min- door de onwil van de regering. Een nieuwe der economische groei ook minder ziek en evenwichtige functieclassificatie staat in worden, en als het even kan ook niet ouder de startblokken. Nadat ze zelf de ontwikkeworden, zou er misschien nog wat voor te ling ervan financierde, wil de regering het zeggen zijn. De overheid vergeet voor het resultaat niet erkennen. Ze houdt nog liegemak dat een rechtvaardige fiscaliteit de ver vast aan een verouderd gedrocht uit de basis is voor collectieve dienstverlening. jaren ’70. Sinds 2006 gaf het sociaal akkoord Ondernemingen die veel winst maken maar een bescheiden aanzet tot een aanvullend nauwelijks belastingen betalen ondermij- pensioen. Wat in opbouw is, mag niet leegnen dat maatschappelijk fundament. bloeden. De recente loopbaan- en tijdkredietmaatregelen van de regering treffen ook de

zorgsector. Harder zelfs dan andere sectoren. De federale minister van Werk weigert de realiteit te erkennen dat ook de zorgsector in opeenvolgende wisselende diensten werkt. Zo discrimineert ze de non-profit ten opzichte van gelijkaardige werkregelingen in de profitsectoren. Bovendien wordt het eigen regeerakkoord genegeerd, zogezegd de politieke boei in woelig water. Nul euro extra

En wat met de lonen? Voor de zorgsector niet de schamele 0,3 procent waar andere sectoren het moesten mee stellen. De zorgsector krijgt een extra tik: nul procent. Niet te kloppen als strafste loonnorm aller tijden. Voor 2013 voorziet de federale regering een beperkt aantal nieuwe jobs, zo weinig dat niet eens een extra halftijdse job in elke instelling mogelijk is. Voor 2014 en 2015 voorziet de federale regering helemaal niets. Een betere combinatie van je gezin en je werk? Degelijke jobs voor jongeren? Meer uren voor deeltijdsen die dat willen? Een normale vakantieperiode zoals iedereen? De overheid kijkt de andere kant op. ‘Wie neemt het op voor de zorg?’ is niet zomaar de slagzin van een nieuwe actiecampagne. Het is de nagel op de kop. Een overheid die de zorgsector negeert, negeert zowel de zorgverleners als de zorgbehoevenden. Actie voeren tot ze het moeten horen is onvermijdelijk.   Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

13


internationaal Annick Aerts

Multinationale ondernemingen hebben hun greep op de wereldeconomie flink versterkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit statistieken van de Verenigde Naties. In 1990 had je 45.000 multinationals met 280.000 filialen. Aan het eind van 2007 waren er al 79.000 multinationals, goed voor 790.000 filialen. In totaal werkten in 2007 bijna 82 miljoen werknemers in een buitenlands filiaal.

Reken maar dat vakbonden wereldwijd de rechten van al die werknemers willen verdedigen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk greep te krijgen op beslissingen die multinationals nemen. Nationaal, Europees en internationaal. Bij groepen als Philips, Ikea, Allianz, Carrefour en IBM timmeren de vakbonden aan de weg. In die ondernemingen zetten vakbonden in het afgelopen halfjaar een internationaal netwerk op poten. Elk netwerk tracht via een actieplan eigen doelstellingen en prioriteiten te bepalen. Algemeen kan je stellen dat deze netwerken informatie willen uitwisselen, regionale platforms en gezamenlijke initiatieven ontwikkelen, meer solidariteit tonen als er moeilijkheden opduiken. Ze willen vestigingen zonder vakbond benaderen en contacten uitbouwen met het Europese en internationale management. Voor de warenhuisgroep Carrefour maakte de mondiale vakbond met de werkgever al internationale afspraken over de rechten van werknemers en de vrijheid van vereniging. Het vakbondsnetwerk ziet erop toe dat die afspraken worden nageleefd. In 2012 willen de bonden bij Carrefour opnieuw met het management praten over franchisewinkels en de rechten van werknemers. In het elektronicaconcern Philips staan de bonden nog niet zo ver. Daar loopt de werkgever zeker niet warm voor een mondiale dialoog. Het netwerk bij Philips moet eerst meer vakbonden aan boord krijgen en daarna de druk op de directie vergroten. De directie legde wereldwijd eenzijdig een gedragscode op. Die gedragscode willen de bonden gebruiken als breekijzer om schendingen van werknemersrechten aan te klagen. Bij de verzekeraar Allianz werd eerst gestart met een Europees vakbondsnetwerk. Eerder besliste het management daar om een Europese vennootschapsstructuur uit te bouwen. De LBC-NVK wil erg graag meewerken aan internationale vakbondsnetwerken. Militanten van Philips, Carrefour en Allianz leggen uit waarom zij zulke netwerken zo belangrijk vinden. 14 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

Vakbondsnetwerken in multinationals nemen meer vorm aan Informatie delen en samen actie voeren Paul Bax (Philips): “Succes hangt sterk af van mensen en middelen”

“Bij Philips werd de voorbije jaren heel wat op wereldniveau de werkgever kunnen congeherstructureerd en geschoven met acti- fronteren met de problemen op het terrein.” viteiten”, vertelt Paul Bax, LBC-NVK-militant bij Philips. “Zo vertrok er heel veel produc- Verschillen tie naar China. Beslissingen waarvoor het hoofdkwartier in Eindhoven in grote mate Internationale contacten leren Paul dat het verantwoordelijk is. Philips verhuist de management niet in elk land op dezelfde duurste productielijnen naar landen met manier dialogeert met vakbonden. “Neem lage kosten. Je kan op zoiets alleen antici- nu Roemenië of Griekenland, daar verperen als vakbonden zich wereldwijd orga- loopt het overleg nogal moeizaam. In België niseren en verenigen. Het komt erop aan loopt het overleg eerder vlot. Die verschilalle puzzelstukjes aan informatie samen te len motiveren me om te blijven ijveren voor leggen en te zien of het management wel de mondiaal overleg met het management. Er zijn afspraken nodig zodat het sociaal volle waarheid vertelt. ” Volgens Paul is het niet simpel om een wereld- overleg bij Philips overal volgens dezelfde wijd vakbondsnetwerk te creëren. “Tien jaar standaarden verloopt.” geleden werd dat al eens geprobeerd. Er was “Momenteel voelt het management nog niets toen een vergadering met veel deelnemers voor zulke afspraken. Ironisch genoeg proen concrete afspraken. Maar achteraf leverde moten ze in hun eigen, eenzijdig opgelegde dat weinig resultaat op. Nu heb ik realis- gedragscode wel het recht van werknemers tische verwachtingen: het succes hangt sterk om zich te organiseren en engageren ze zich af van mensen en middelen. Gelukkig is er daarin om overleg te voeren.” nu technologie die het mogelijk maakt om Over anderhalf jaar komt het vakbondmakkelijker contacten te onderhouden. Op snetwerk bij Philips opnieuw bijeen. “Tegen facebook ben ik bijvoorbeeld bevriend met dan willen we precies weten welke vakeen Braziliaanse vakbondsman. Virtueel ver- bonden actief zijn in onze groep. We blijven gaderen is nu veel makkelijker dan vroeger.” natuurlijk onderling in contact met elkaar. De vakbond moet zich veel beter wapenen Op een volgende vergadering bekijken we tegen het verhaal van de werkgever, klinkt rond welk thema we gemeenschappelijk het. “Ons netwerk wil dan ook meer onder- actie kunnen ondernemen.” ling informatie uitwisselen. We willen ook Frank Demaeyer (Carrefour): “Wat een temperament bij die Brazilianen”

“Als vakbondsvertegenwoordiger tracht je in eerste instantie in de eigen werksituatie werknemers te informeren, te organiseren en in overleg te gaan met de werkgever”, bedenkt Frank Demaeyer, LBC-NVK’er bij Carrefour. “In een multinational zoals Carrefour is het erg belangrijk om te weten hoe de groep zich in andere landen gedraagt. Het is mijn overtuiging dat de bonden bij Carrefour heel veel van elkaar kunnen leren. Ook de Belgische bonden kunnen zeker iets opsteken van de manier waarop werknemers elders worden georganiseerd. Sommigen moeten in een heel lastige omgeving werken maar spelen het toch klaar om werknemers te doen inzien dat de vakbond nuttig is.” Volgens Frank moet het vakbondsnetwerk bij Carrefour investeren

in een goede samenhang en gemeenschappelijke acties. “Kijk naar wat we deden rond Colombia. In dat land was er een heel stroef sociaal overleg. Ons netwerk confronteerde Carrefour met een ultimatum. We dreigden met een solidariteitsactie tijdens een meeting van het netwerk in Brazilië. Die actie wilden we uitstellen als de dialoog werd hervat. Als een ernstige sociale dialoog in Colombia uitblijft, zullen we wereldwijd actie voeren. Uiteindelijk gingen bonden en directie in Colombia opnieuw rond de tafel zitten. Niet lang geleden sloten ze zelfs een akkoord af.” Frank leerde veel bij over de vakbondscultuur in een land als Brazilië. “Ik werd verrast door het enthousiasme en het temperament waarmee de Brazilianen aan


© foto: imageglobe

RUBRIEKSNAAM

Overal binnen Carrefour moeten werknemers vechten om hun rechten te behouden of verbeteren.

vakbondswerk doen. Bij ons is het Patrick Demey (Allianz): “Europese identiteit ontwikkelen” toch rustiger op vakbondsvergaHet management van Allianz besliste enkele gemeenschappelijke problemen opsporen en deringen. In Brazilië zijn er wel jaren geleden om niet langer in elke EU-lidstaat strategieën van de directie blootleggen. En zo grote verschillen van streek tot aparte vennootschappen te behouden. De ver- kunnen we ook gezamenlijke acties voorbereistreek. Nationale afspraken kan zekeraar wilde gebruik maken van de mogelijk- den.” je daar amper maken. Toch mag je de verschillen niet overroepen. heid om een Europese vennootschapsstructuur Zo zijn er in de hele wereld proble- uit te bouwen. Grote werkdruk men met het uitbesteden van win- “Allianz wilde zich niet langer profileren als Duitse onderneming maar als Europees bedrijf”, “Door de internationale contacten weet ik dat kels aan franchisenemers. Overal binnen Carrefour moeten werkne- weet Patrick Demey van de LBC-NVK. “De vak- werknemers overal met gelijkaardige problebonden bij Allianz moeten dringend dezelfde men worden geconfronteerd. Overal binnen mers vechten om hun rechten te toer op. Ze moeten een Europese identiteit onze groep is de werkdruk groot omdat we met behouden of verbeteren.” ontwikkelen en een gezamenlijke vakbondsstra- minder volk meer werk moeten presteren. We Ook in het netwerk van Carrefour merken wel dat het management niet overal op werd afgesproken om een stuur- tegie uitwerken. ” Bij Allianz is er al een sociaal overlegorgaan op dezelfde manier met de vakbond overlegt. Dat groep samen te stellen. “Een vaste Europees niveau. “Maar niet alle landen zijn hangt samen met de kracht van de vakbond kern van vakbondsafgevaardigden uit diverse landen die ervoor moe- daar vertegenwoordigd door iemand van de vak- maar ook met de verdeel-en-heersstrategie van ten zorgen dat het netwerk dyna- bond”, zegt Patrick. “Voor sommige landen is de werkgever.” de vertegenwoordiger zelfs iemand van de per- “Om ons vakbondsnetwerk in vorm te houden misch blijft.” soneelsdienst. Landen als België, Frankrijk of moeten we proactief werken. Geregelde con“We willen dat er ook buiten Italië hebben dan weer niet de mogelijkheid om tacten en meetings zijn onmisbaar. Binnen Europa en Amerika bonden met vanuit elke representatieve vakbond iemand af het netwerk richtten we een stuurgroep op die ons meedoen. Daarom gaan we in alles moet coördineren. Die stuurgroep stelt elke regio een netwerk oprichten.” te vaardigen.” Met het management zijn er mon- “Voor het Europese vakbondsnetwerk bepa- de agenda op voor vergaderingen met de grote len we zelf de spelregels. We zitten er alleen groep. Op een volgende bijeenkomst zullen we diale afspraken over de vrijheid rond de tafel met vakbondsmensen. De sfeer bijvoorbeeld praten over de diverse praktijken van vereniging. “Die afspraken zullen we hopelijk in 2012 her- is informeler en het onderlinge vertrouwen rond levenslang leren. Dat zal zeker effecten is groter. Binnen het netwerk willen we infor- hebben op de werking van het formeel overleg zien. Er is dus genoeg werk aan matie uitwisselen. Op die manier kunnen we met het Europese management.” de winkel.”   Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

15


over de grenzen annick aerts

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het onderzoeksinstituut van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een rapport over de mondiale arbeidsmarkt. In 109 landen onderzoekt het instituut indicatoren zoals tewerkstellingstrends, inkomensongelijkheid, collectief overleg, fiscaal beleid om te zien hoe de markt zich ontwikkelt. Raymond Torres, de eindverantwoordelijke voor het rapport, is dit jaar erg kritisch over het besparingsbeleid in Europa. “De voorgeschreven behandeling leidt tot de dood van de patiënt”, is slechts één van de krasse uitspraken die hij doet. Volgens Torres levert de huidige mix van een strakke begrotingsdiscipline en harde arbeidsmarkthervormingen niet het gewenste effect op. Dit leidt zelfs tot een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en de verloning. In bijna de hele EU steeg de werkloosheidsgraad. Voor sommige groepen is zelfs sprake van een structurele werkloosheid waaruit ze moeilijk weg geraken. Arbeid zelf wordt meer precair. Onvrijwillige deeltijdse arbeid en tijdelijk werk nemen toe in twee derde van de geavanceerde economieën. Het tekort aan arbeid gaat gepaard met een gebrek aan investeringen. In grote ondernemingen was er nog nooit zoveel nietgeïnvesteerde cash. Door het besparingsbeleid van de overheid verergert dit enkel. Werknemers leven zuiniger waardoor de vraag naar producten vermindert. Het enige alternatief is een beleid dat mikt op groei en jobs. Dit vereist een goed sociaal en tewerkstellingsbeleid en een hervorming van de financiële markten. Verder zouden een progressieve belastingvoet en publieke investeringen gericht op tewerkstelling een positieve stimulans geven. Volgens Raymond Torres moet Europa dringend een evenwichtiger beleid voeren.

Fair play op de Olympische spelen 2012?

zwangerschapsverlof en ziekteverlof moeten worden betaald. Vijfendertig werknemers melden dat ze met de lonen De Olympische Spelen starten op 27 hun basisbehoeften niet kunnen betajuli. Vanaf dan zijn alle ogen op Londen len. Werknemers worden gedwongen om gericht. Ver weg van de drukte werken overuren te presteren. Vakbondswerk werknemers aan de sportkledij die de wordt onmogelijk gemaakt. atleten en de officials zullen dragen. De De inspanningen van het organisatiecomeeste kleren worden gemaakt in Azië. mité waren positief. Nog nooit was zo’n Sinds 2003 roept het netwerk ‘Play Fair engagement aangegaan. Een minpunt is Campaign’ het Internationaal Olympisch dat werknemers nu pas in hun eigen taal comité (IOC) op om mee de mensenrech- gesensibiliseerd worden over het klachten van deze werknemers te verdedigen. tensysteem. In audits zijn werknemers Het organiserende comité van de Spelen niet gehoord. in Londen maakte werk van een gedrags- Uiteraard dragen het IOC en de multicode. Met het oog op de aanbestedingen nationals in de sector ook een grote vervoor alle goederen en diensten die zou- antwoordelijkheid. Zij moeten allemaal den worden geleverd. In de code wordt lessen trekken uit de vooruitgang die in opgeroepen om respect te hebben voor Londen geboekt is. de fundamentele arbeidsnormen. Voor www.playfair2012.org de werknemers van de leveranciers werd een klachtensysteem ontwikkeld. Begin mei verscheen een studie van het netwerk om te evalueren tot welke stappen dit had geleid. Op basis van 175 interviews bij werknemers uit tien ondernemingen bleek dat er nog altijd wijdverspreid misbruik is. Zo wordt bijvoorbeeld meestal met kortetermijncontracten gewerkt om te vermijden dat zaken zoals

procent aan hun werkgever. Zonder succes, waardoor de vakbond Ver.di dreigde met een staking. Ook in de banksector heerst sociale onrust. In bepaalde delen van Duitsland gingen werknemers in staking om de druk te verhogen op de collectieve onderhandelingen. Na vijf jaar van loonmatiging willen ze vijf procent meer loon. In de publieke sector kwamen er voor de twee miljoen ambtenaren van de lokale en federale overheden wel loonafspraken. Daar zullen de lonen op een jaar tijd met 6,4 procent stijgen. www.ilo.org De meer dan 100.000 werknemers van Volkswagen slaagden er ook in goede afspraDuitse werknemers ken te maken. Zij krijgen het komende jaar een loonsverhoging van 6,5 procent. Bij vragen meer loon het Rode Kruis zal het personeel dan weer In tal van sectoren voeren Duitse werkne- 5,5 procent loonsverhoging krijgen het mers actie om loonsverhoging te krijgen, en komende jaar. Na jaren van geen of kleine dat met wisselend succes. In de metaalsec- loonsverhogingen komen de Duitse werknetor slaagde de vakbond IGmetall er in om mers nu op straat om hun deel op te eisen. 420.000 werknemers op straat te krijgen voor waarschuwingsacties. Tijdens de sectoronderhandelingen deden de werkgevers Gevaarlijke arbeid bij weinig voorstellen die tegemoet kwamen Samsung Korea aan de eisen van de werknemers. In een context van economische heropleving volstaat In Zuid-Korea stierf Lee Yunjeong op 7 mei. Zij was een 32-jarige werkneemster van drie procent meer loon niet. Bij Deutsche Telecom vroegen de 85.000 Samsung. De vrouw werd de 55ste persoon werknemers een loonstijging van 6,5 die er overleed omdat ze was blootgesteld 16 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

© foto: imageglobe

Meer ongelijkheid door Europees besparingsbeleid

aan schadelijke chemicaliën. Alle slachtoffers stierven aan ziektes die met kanker te maken hadden. Lee Yunjeong werkte tussen 1997 en 2003 bij Samsung. In 2010 werd bij haar een kwaadaardige hersentumor gevonden. De vrouw laat twee kinderen en een man achter. Sharps is een organisatie die namens deze werknemers actie voert en hun belangen verdedigt. Volgens Sharps hebben 140 Samsung-personeelsleden werkgebonden ziektes en 55 mensen stierven hieraan. In juni 2011 deed de rechtbank een belangrijke uitspraak toen ze voor twee werknemers een directe link tussen leukemie en hun werk bij Samsung erkende. De werkgever is verplicht een schadevergoeding te betalen aan de getroffen families. Maar de Zuid-Koreaanse overheid en de onderneming weigeren het vonnis te erkennen en ontkennen elke verantwoordelijkheid. Samen met de vakbonden blijft Sharps vechten voor de erkenning van deze ziektes en van de sterfgevallen als gevolg van arbeid. Alle mogelijke acties zullen worden ondernomen om deze sterfgevallen onder de aandacht te brengen. Ook de mondiale metaalvakbond IMFmetal zet zich achter de eisen en vraagt de nodige compensaties voor alle slachtoffers en hun familie. www.imfmetal.org


inbox

Le nouveau gids est arrivé

monique bra am

Belastingen online De LBC-NVK vervaardigt naar jaarlijkse gewoonte een belastinggids. De Belastinggids editie 2012 rolde onlangs van de persen. Een heel handig instrument, zeker voor wie zijn belastingaangifte wil invullen. In de gids vind je een alfabetische lijst van (fiscale) trefwoorden, aangevuld met talrijke simulaties en de meest recente schalen van de bedrijfsvoorheffing. Deze gids wordt ook online gepubliceerd op www.lbc-nvk.be. Om toegang te krijgen tot de online versie moet je aangesloten zijn bij de LBC-NVK. Daarnaast is het noodzakelijk om je te registreren op www.lbc-nvk.be. Met de verkregen logingegevens krijg je toegang tot vergrendelde pagina’s op www.lbc-nvk. be. Daar vind je dan, via de homepage, een verkorte URL naar de gids. Deze gids kan je vervolgens downloaden en zelfs op je eigen computer installeren. Naast de Belastinggids 2012 kan je via dezelfde website ook online je belastingen laten berekenen. Daarvoor ging het ACV in zee met DVV (TaxWeb, een online berekeningsprogramma). www.lbc-nvk.be

Publicaties LBC-NVK-publicaties

Het aanbod aan LBC-NVK-folders en –brochures is de jongste maanden gevoelig uitgebreid. Veel sectorbrochures zijn geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken. Dat is onder meer het geval voor de sectorbrochures uit de distributie en de nonprofitsectoren. Je kunt de brochures op onze site downloaden. Liever een papieren versie? Geen nood, via de website kan je de publicaties ook bestellen. www.lbc-nvk.be (publicaties en documentatie) Rerum Novarum bracht nieuwe zaken, maar ook nieuwe gidsen. De gids op maatschappelijk gebied is het opinieblad van het ACW en heeft een fris, nieuw lentekleedje gekregen. Na een enquête en een negental focusgroepen, ligt de nieuwe gids er. Zeg niet meer kaderblad maar opinieblad. Zeg niet meer ‘blad met mening’ – dat was evident! – maar ‘Eerste hulp bij sociaal beleid’.

In het pas verschenen nummer vind je de eerste aflevering van een reeks over de gemeenteraadsverkiezingen. Mark Suykens (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) legt uit dat de dualisering van de maatschappij lokaal het hardst zal aankomen. Geert Schuermans (Samenlevingsopbouw) stelt het project ‘Ieders stem telt’ voor. Samen met ACW en enkele andere organisaties wil Samenlevingsopbouw de zwaksten

in onze maatschappij een stem geven. Er is ook een opmerkelijk artikel waarin Dirk Ameel in zijn glazen bol kijkt en de toekomst van de vakbonden bespreekt. Wordt het ieder voor zich? Solidariteit: ja, maar na de deadline? Kunnen de vakbonden de agenda duurzame ontwikkeling én de agenda sociale rechtvaardigheid combineren? Of zet de crisis zich ongenadig door en komen de vakbonden in verdrukking? Ameel schetst vier mogelijke scenario’s, rooskleurig tot gitzwart met veel tinten daartussen maar vooral prangende vragen voor de sociale partners. Gilbert De Swert keerde terug uit de Griekse hoofdstad Athene. “Deze staat faalt, kan niet eens de simpelste en dringendste dingen organiseren”, zo schrijft De Swert over Griekenland. Een gratis proefexemplaar van De gids kan je krijgen door te mailen naar degids@acw.be. Voor een proefabonnement (vijf nummers voor tien euro) mail je naar info@maklu.be.

ACV-publicaties

Ere wie ere toekomt, het ACV heeft een erg uitgebreid aanbod aan folders en brochures. Je vindt er ruim 60 publicaties rond thema’s die je als werknemer kunnen aanbelangen: tijdkrediet, vakantie, fiscaliteit, milieu, zwangerschap, arbeidsreglementering, jongeren, werkloosheid... De meeste van deze publicaties kan je gratis verkrijgen in elk ACV-dienstencentrum. Maar je kan ze natuurlijk ook downloaden of online bestellen. www.acv-online.be

LBC-NVK en sociale media - Facebook: www.facebook.com/lbcnvkactueel. Onze vriendenpagina speelt kort op de bal, veel aandacht voor de actualiteit, met aanvullingen van oplettende ‘vrienden’. - YouTube: www.youtube.com/vakbondlbcnvk. De LBC-NVK heeft een eigen YouTubekanaal. We zetten er videoboodschappen en reportages op. Neem eens een kijkje en laat je commentaar achter. - Picasa: http://picasaweb.google.com/lbcnvkfoto : voeren we actie, dan nemen we foto’s. En zetten we een selectie op picasa, onze fotodatabank. - Twitter: http://www.twitter.com/lbcnvk : twitteren doen we ook, meestal om onze acties en aanwezigheid te velde aan te kondigen. - Blog: het maandelijkse standpunt van onze algemeen secretaris online, aangevuld met andere meningen en ideeën: http://lbc-nvk.blogspot.com

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

17


luchthaven

Swissport maakt zich meester van Flightcare

© foto: imageglobe

Puzzelstukjes vallen in elkaar op tarmac in Zaventem

Over de contracten bij Flightcare en Swissport zal zeker moeten worden onderhandeld.

Jan Dereymaeker en Paul Buekenhout

Iets wat al maanden een publiek geheim was werd op donderdag 9 mei geformaliseerd. De luchtvrachtafhandelaar Flightcare werd overgenomen door Swissport. Het nieuws werd officieel meegedeeld aan de twee ondernemingsraden. Voor de werknemers van Aviapartner is de overname van Flightcare misschien goed nieuws. Zij zouden de vrijgekomen plaats op de tarmac van Brussels Airport kunnen innemen.

Flightcare stond al een tijdje in de etalage. De Spaanse aandeelhouder FCC wilde zich opnieuw toespitsen op de bouwsector. Swissport, dat alleen een kleine cargoafdeling in Zaventem en Luik had maar wereldwijd de nummer één is, zag zijn kans schoon om te groeien. Zowel in de Europese hoofdstad als in Spanje wil Swissport zijn plaats vinden op de tarmac. Gedurende 55 dagen wordt nu onderzocht of er sprake kan zijn van monopolievorming. Tegen de zomervakantie, de drukste periode op de luchthaven van Zaventem, moet de deal rond zijn. Daarna is het uitkijken wat de operatie betekent voor het personeel van Flightcare en Swissport.

18 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

De verloning is beter bij Flightcare. Bij dat bedrijf worden premies betaald voor zaterDe eerste grote vraag is hoe de nieuwe struc- dagwerk. Een ander punt dat zeker op tafel tuur er zal uitzien. Wordt het één groot zal komen. bedrijf of komen er twee afdelingen, één voor cargo en één voor passagiers? Ook de bedrijfscultuur is verschillend. Flightcare wordt eigenlijk overgenomen Sociaal overleg voeren is niet gemakkelijk door de Franse investeringsgroep PAI bij Swissport. Maar ook bij Flightcare loopt Partners, de eigenaar van Swissport. PAI het overleg niet van een leien dakje. Partners zal uiteindelijk beslissen hoe de Rest nog de vraag of het aantal jobs zal vernieuwe structuur er moet uitzien. Wat er minderen door het samengaan van beide beslist wordt, zal belangrijk zijn voor de bedrijven. Volgens de directie moet nu niet onderhandelingen met de vakbonden. worden gevreesd voor ontslagen. Maar wat Bij Swissport hebben alle personeelsleden zal de evolutie op lange termijn zijn? het bediendestatuut.Dat is niet het geval Op al deze punten zullen de vakbonden hun bij Flightcare. Wordt dat de inzet van de verantwoordelijkheid moeten opnemen. De onderhandelingen? Eerder oordeelde het werknemers rekenen terecht op hen. Grondwettelijk Hof dat er tegen uiterlijk 8 juli 2013 één statuut voor alle werknemers Twee afhandelaars is genoeg moest worden uitgedokterd. Komen er nu drie in plaats van twee afhandelaars op de tarmac in Zaventem? Op Hamvraag Europees niveau wordt daarover gediscusVoor de LBC-NVK blijft de hamvraag of sieerd. De teksten liggen op tafel. Er is nog de werknemers al dan niet beter wor- niets beslist omdat de bonden zich verzetden van de overname van Flightcare door ten tegen de komst van een derde afhanSwissport. Na het faillissement van Sabena delaar. werd Flightcare berucht omdat het bijzon- ‘Two is enough.’ Dat is en blijft het resolute der precaire arbeidscontracten hanteerde. standpunt van de vakbonden. Nu Flightcare Bij Flightcare begin je halftijds, met een wordt overgenomen door Swissport, voelen tijdelijk contract. Pas na twee jaar maak de bonden zich gesterkt in hun opstelling. je er kans op een vast drievierdecontract. De overname van Flightcare geeft waarSwissport doet het in dat opzicht beter. schijnlijk betere toekomstperspectieven Over de contracten zal zeker moeten wor- voor de 1.500 werknemers bij concurrent den onderhandeld. Aviapartner.   Nieuwe structuur


RUBRIEKSNAAM in de marge

Meer rechtvaardige belastingen voor sociale bescherming voor iedereen Stijgende armoede is verontrustend De effectieve gemiddelde vennootschapsbelasting is in tien jaar tijd gehalveerd. Ze ging van twintig procent in 2001 naar nog geen tien procent in 2009. Dat blijkt uit een studie van de denktank Itinera waarover in de pers werd bericht.

Voor het Financieel Actie Netwerk (FAN) is het nieuws helemaal geen verrassing. Maar het blijft choquerend dat de belastingdruk zo onrechtvaardig verdeeld is in ons land. De regering tracht miljarden euro’s te vinden, bijvoorbeeld door werkloosheidsuitkeringen degressief te maken en zo de armoede aan te wakkeren. Een asociale maatregel. Tegelijkertijd ontlopen de grootste bedrijven, die volop winst maken, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dankzij fiscale spitstechnologie. In theorie bedraagt de belastingvoet voor vennootschappen in ons land 33,9 procent. Maar allerlei fiscale en financiële mechanismen en het advies van ‘fiscale experts’ helpen de bedrijven om hun belastingen flink te verminderen. Zo was er in 2009 een effectieve belastingvoet van amper 9,8 procent. De grootste bedrijven voerden gewoon hun eigen ‘minimumbelasting’ in. Schrijnend is dat de armoede ondertussen wel stijgt. Zo wordt 8,6 procent van de kinderen in Vlaanderen geboren in een kansarm gezin. Zowat 140.000 Vlaamse kinderen leven momenteel in armoede. Eén vierde van de kinderen woont in een woning

zonder bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water. De langdurige werkloosheidsgraad klom vorig jaar naar 37 procent. Voor het FAN is er nood aan een rechtvaardige fiscaliteit en moet er eindelijk werk worden gemaakt van een vermogenskadaster en een vermogensbelasting. Het kan niet langer dat gewone werkende mensen het cement van de publieke welvaart gieten, terwijl grootverdieners en burgers met grote vermogens zich schaamteloos blijven verrijken. De sterkste schouders moeten eindelijk eens de zwaarste lasten dragen. Op 31 mei hielden het FAN en zijn Franstalige tegenhanger, het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF), opnieuw de Tax Justice Day. Er waren acties aan 17 treinstations in Vlaanderen, twee stations in Brussel en twee stations in Wallonië. Met daaraan gekoppeld een centrale happening in Brussel. Met Tax Justice Day willen de initiatiefnemers de gewone mensen feliciteren voor de manier waarop ze met hun werk het hele jaar door bijdragen tot het algemeen belang. Maar er is meer. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen naar draagkracht bijdraagt tot de collectieve dienstverlening. Op dat vlak schort er nog veel aan ons belastingstelsel. Een onrechtvaardigheid die Tax Justice Day in de verf wil zetten. Wil je meer weten over de campagne ‘Laat het grote geld niet ontsnappen’? Surf dan naar www.hetgrotegeld.be.  

Tax Justice Day werd voor het eerst georganiseerd in 2011.

wf

DWDD Ik ben een haast onvoorwaardelijke DWDD-fan. Wie niet meteen weet waar DWDD voor staat laat ik voorlopig en nog even in het ongewisse, dit gebrek aan kennis is immers zijn of haar eigen fout. En fouten zijn er om uit te leren, niet om meteen bij de eerste beste vaststelling zomaar voor niks met gratis hulp te vergeven. Wat volgt zal mogelijk toch al een lichtje doen branden. De tafelheren en tafeldames die Matthijs van Nieuwkerk vijf dagen per week uitnodigt zijn niet allemaal en niet altijd even sterk. Maar er passeert een keure van side-kicks die verwondering, eloquentie en gevatheid weten te combineren op een redelijk zeldzaam hoog niveau. Natuurlijk zijn er voorkeuren, ik wil de mijne hier openlijk betuigen. Jan Mulder was eertijds een fenomenaal voetballer, hij heeft jarenlang samen met Remco Campert een duo-column (CaMu) gehad in de Nederlandse Volkskrant die op zich al volstond om die krant te kopen. Hij is een meester in het zich ergeren en dat ongebreideld tonen en toelichten, maar hij is ook kampioen van de be- en verwondering, op dit terrein een natuurtalent. Naast zijn onvermijdelijke aanwezigheid op maandag levert hij ook aan het einde van elke maand nog eens zijn top-vijf van ergernissen af. Je zal maar onderwerp van ’s mans ergernis zijn, met wat een scherpte worden daar middelmatigheid, domheid en wrevel neergesabeld. Een discipline die veel vaardigheid vergt en door heer Mulder als geen ander wordt beoefend. Ik smacht haast elke woensdag om in DWDD de huisdichter Nico Dijkshoorn te kunnen aanhoren. Ter plaatse schrijft hij met vulpen in een onvolprezen Moleskineschrift een even onvolprezen ‘gedicht’ dat hij dan, met theelichtje voor hem, debiteert. De tekst is eigenlijk noch naar vorm noch naar inhoud een gedicht, maar hij raakt zoals gedichten dat moeten en kunnen doen en hij wordt voorgelezen met het ritme dat alleen gedichten gegeven is. DWDD staat voor ‘De Wereld Draait Door’. Het is een Vara-televisieprogramma en is naar mijn smaak de standaard voor een vlotte spraak-tv. Het programma is vanaf nu met zomerreces. Voorlopig is het even wachten vooraleer er op tv wat is om naar uit te kijken. Gelukkig biedt internet de kans om programma’s te herbekijken. Twee aanraders: Nico Dijkshoorn op 8 februari 2012 over de gemiste Elfstedentocht en Triggerfinger op 24 januari 2011. Ik ga overstag bij elke herhaling.

Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

19


film k arin seberechts

The Deep Blue Sea rijkdom schieten voor de werkloze RAF-piloot. Freddie beleeft intussen al lang meer lol aan zijn golfpartijen en het ophalen van oorlogsherinneringen met zijn maten dan aan Hesters gezelschap. Maar haar vlam voor hem brandt nog altijd even fel. Haar kinderloze huwelijk met sir Bill zit daar wellicht voor iets tussen. Veel bevrediging kon Hester namelijk niet putten uit haar echtverbintenis met de oudere rechter die nog altijd in het gareel van zijn moeder – ‘mummy’ – loopt… Ze zijn er allemaal: de nostalgische sing-alongs vol cockles and mussels (alive, alive-o), borduursels en muf behang. Davies schudt er met zijn beheerste, soms majestatische beelden en berekend tempo de oudbakkenheid af en tilt ze – symbolisch – een niveau hoger. De stilgevallen era is niet alleen het decor in Hesters onbeduidende en tanende romance. Zij is er voor een groot deel ook de aanstichter van. Na de blitz kwam de shock. En de grote leegte. Hesters overspel en haar onwil details authentieke en onge- halige tonen van een viool- om de banaliteit ervan te doordwongen kleinood. De bedeesde concert van Samuel Barber wil prikken, nemen in die leegte Russell die gegeneerd zijn pet Hester Collyer (Rachel Weisz) tragische allures aan. Of hoe afzet wanneer de homofobe een dramatisch slotstuk breien een bestoft tijdperk, dat teert babbels op de metro hem te aan haar affaire met Freddie op herinneringen aan solidasterk worden, die Glen achterop Page (Tom Hiddleston). Haar riteit en gedeelde angst, na de zijn fiets hijst, die hem in hun nogal knullige zelfmoordpoging oorlog zijn vernietiging nog eigenste ‘Notting Hill-moment’ mislukt, het afscheidsbriefje even doorzette. vindt hoe dan ook zijn weg. uitwuift… ‘The Deep Blue Sea’ komt op Andrew Haigh keilt met zijn hartveroverende ‘Weekend’ Lady Collyer liet haar echt- 20 juni in de Belgische zalen. een hoop barrières tussen de genoot Sir William én haar geaardheden onderuit. Of hij de onzichtbare auteurs van de Banale affaire met tragische allures in post-war Engeland. ‘queer’- ,’faggot’- en fluitconcerten die op zijn soundtrack fungeren op minzamere gedachten kan brengen, is niet helemaal zeker. Onthouden alleszins, die Haigh. En Tom Cullen en Chris New, die innemend in de huid van het prille stel kruipen.

Die Britten. Met hun verhalen uit de bedompte jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgestouwde kamers Authentiek, oprecht en ontwapenend liefdesverhaal met troosteloos bloe(Tom Cullen en Chris New). menbehang, theemutsen en broderie. Bakelieten radio’s met kleffe meezingers uit ‘the good old days’. Krulspelden, voorHet komt goed met de Glen niet op het punt stond om schoten en redingotes… naar de States te trekken… Ben ik alleen, of hebben Britse cinema. Andrea Maar hoe hou je hetero én homo wij dit al zo vaak gezien Arnold en Steve McQueen een spiegel voor, zonder bedille- dat het soms lijkt alsof hebben de luwte overrig te worden? Door een verbluf- we het allemaal nog zelf brugd waarin het soms fend simpel en genereus liefdeshebben meegemaakt? leek alsof alleen Michael verhaal te vertellen, kennelijk. Winterbottom elk jaar Haigh neemt geen blad voor de een boeiende film maakte. mond, maar toont zich tegelijk En toch. Met Terence Davies Waarin goed volk naar een fijnzinnig waarnemer van aan het roer mag het allemaal. Hollywood trok en nieuwe alledaagse situaties. Hij obser- De meester van de net-naoorfilmers Ken Loachdingen veert treffend, noteert oprecht logse epoqueschets is in de wieg draaiden of teveel in de en slaagt in wat velen beogen, gelegd om de biotopen van zijn maar weinigen voor elkaar krij- voornaamgenoot en theateraumarge bleven. Andrew gen: twee mensen in beeld ver- teur Terence Rattigan (‘The Haigh filmt zich met zijn liefd laten worden, zonder zijig Winslow Boy’, ‘The Browning tweede film ‘Weekend’ Version’) te verfilmen. te worden. rechttoe rechtaan die Het regent ontwapenende ‘The Deep Blue Sea’ opent ‘ergens marge uit. Met een film momenten in dit tot in de in 1950’ in Londen. Op de aanover homo’s nog wel.

Weekend

Het weekend van de titel trekken we op met Russell, een stille badmeester die in een hoge building in Nottingham woont. Na een etentje in familiekring bij zijn beste vriend pikt hij in een homobar Glen op. De conceptuele kunstenaar gaat een stuk militanter en explicieter met zijn seksualiteit om dan Russell, die liever laat betijen. Glen ‘doet niet aan relaties’ en zet een boom op over de dominerende heterocultuur die hoogstens discrete homo’s duldt. Voor zijn kunstproject laat hij Russell op tape onverbloemd hun seksuele ervaring van de voorbije nacht uit de doeken doen. Het nachtje seks en drugs wordt een weekend met meer dan seks en drugs. Het vlugger- ‘Weekend’ komt op 4 juli in de tje groeit uit tot een romance. Belgische zalen. Een relatie zelfs misschien, als 20 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


boek

RUBRIEKSNAAM

gutenberg

Vlaanderen lacht Karel Michiels Bijna veertig jaar nadat Pol Van Mossevelde, die andere journalist van De Standaard, zijn hoogst persoonlijke overzicht van de Vlaamse en Nederlandse kleinkunst bundelde in ‘Met Toeters en Bellen’, heeft nu ook Karel Michiels zijn dikke, definitieve showboek uit. ‘Vlaanderen lacht’ - een parafrase op Vlaanderen Vlagt, de actiegroep die bij internationale wielerwedstrijden geregeld stokken in de wielen stak – gaat volgens de auteur over stand-upcomedians, kleinkunstenaars, volkskomieken, kluchtzangers, humoristen, cabaretiers, conferenciers, comédiennes en andere grapjassen.

Het is interessant om de twee boeken naast elkaar te leggen en te kijken wat er in Vlaanderen op het gebied van ‘de kleine podiumkunsten’ is veranderd. Het eerste dat opvalt is dat er in de jaren ’70 tussen Oostende en Tongeren nauwelijks aan lachen werd gedaan, of toch niet systematisch en tegen betaling. Waar Van Mossevelde amper dertig van zijn 190 pagina’s aan humor besteedt (waaronder dan nog de helft aan cabaretiers uit Nederland), gaat Michiels voluit voor 335 bladzijden gulle Vlaamse lach. Mannen met een baard

Het is een veelzeggende evolutie. Twee generaties geleden vond je in Vlaamse zalen haast uitsluitend mannen met een baard en een gitaar die schalkse en droeve liedjes zongen over liefde en verlangen. De podiumhelden van toen waren allemaal zangers: charmezangers als Will Tura en Ann Christy, maar vooral de echte – excusez le mot – kleinkunstenaars, van Miel Cools met zijn ‘Boer Bavo’, over Wannes Van de Velde, Miek en Roel, Jan De Wilde, Kris Debruyne tot de pure folkloristen als ‘t Kliekske, Walter De Buck en Rum. Het was de tijd van de henna en de patchouli, van de hippies en de stickies en de terugkeer naar de natuur. Ook Urbanus uit Tollembeek, een belangrijke spilfiguur in de evolutie van de Vlaamse showbizz, stond nog met anderhalve voet in de kippenstront, maar hij was tenminste de eerste die in zijn optredens

resoluut mikte op de lach. Sindsdien, gestimuleerd door een plejade van humorprogramma’s op radio en televisie (De Taalstrijd, De Rechtvaardige Rechters, Koot en Bie, Jiskefet, Monty Python, Have I got News for You, Never mind the Buzzcocks, Blackadder), door snelle, onbeschaamde jongens uit Nederland (Hans Teeuwen, Youp van ‘t Hek, Herman Finkers), door gespecialiseerde wedstrijden (Cameretten, Humo’s Comedy Cup) en films uit de Verenigde Staten (Woody Allen, Eddie Murphy, Steve Martin), zijn er in Vlaanderen tientallen stand-up comedians eh... opgestaan, die definitief komaf hebben gemaakt met stuntelig gitaarspel, gebreide debardeurs en rib- geen entourage: of hoe ook de vrije markt de humor in Vlaanderen beïnvloedt. fluwelen broeken. Karel Michiels heeft voor zijn boek lange gesprekken gehad met de markantste Godsdienst en fatsoen Vlaamse humoristen. Hij weet waarover hij De voorzichtige strijd met godsdienst het heeft. Over het opvallende tekort aan en fatsoen, de pogingen om behoorlijk vrouwen in het vak – met Els De Schepper Nederlands te spreken en te zingen, de als grote uitzondering – zegt hij: “Misschien dwangmatige verplichting om ‘maatschappijkritisch’ en ‘sociaal geëngageerd’ te zijn, heeft na dertig, veertig jaar een generatie Misschien blijven opgeleverd van moderne, zelfverzekerde, vrouwen minder steedse, goed geïnformeerde braniemakers die, ongeremd en nauwelijks gehinderd hangen in hun door traditie of de knellende normen van de goede smaak, stormenderhand het Vlaamse lacherige puberteit, publiek heeft veroverd. zoals sommige mannen Het is bijna ongelooflijk met hoevelen ze wel zijn. (Kende u Klein Jowanneke? Joost heel hun leven doen. van Hyfte? Intgeniep?) Als Karel Michiels het succes van de Vlaamse cabaretiers en blijven ze minder hangen in hun lacherige comedians relativeert door te schrijven puberteit, zoals sommige mannen heel hun dat slechts een twintigtal van hen van hun leven doen.” Over spelplezier laat hij Geert humor kan leven, moet hij ook wel weten Hoste zeggen: “Ik voel me zelden happy op dat dit een gigantisch aantal is. Toen Alex het podium. Ik treed gewoon niet graag op. Agnew met veel gotspe aankondigde dat hij Maar ik wil het wel doen en ik moet het het Antwerpse Sportpaleis had afgehuurd, doen, omdat ik anders een oude vent zou zal zelfs hij niet hebben beseft dat hij vijf zijn en omdat ik nog altijd iets te zeggen keer na elkaar 10.000 fans op de been zou heb over de wereld.” kunnen krijgen, een aantal dat tot dan toe En over de reden waarom Michiels zijn boek alleen voor popvedetten als Clouseau was heeft geschreven: “Ik heb nu eenmaal een diepe bewondering voor komieken. Het idee weggelegd. dat er elke avond op verschillende plaatsen in Vlaanderen grote groepen mensen zitten In de lift te lachen, vervult me met oprechte blijdJa, humor in Vlaanderen zit in de lift. schap en de hoop dat het misschien toch Organisatoren die tot voor kort muziek- nog goed komt met ons.” groepjes moesten engageren om volk naar hun kroeg of hun jeugdclub te lokken, kon- GUTENBERG den vanaf 1999 stand-upcomedians inhu- VLAANDEREN LACHT ren, drie komieken voor 8.000 frank (200 Karel Michiels euro). Eén microfoon, drie stand-uppers en Linkeroever Uitgevers - 335 blz. Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  |

21


de lezer schrijft Lezersbrieven dienen te worden gestuurd aan: Redactie Ons Recht · Sudermanstraat 5 • 2000 Antwerpen · lbc-nvk.persdienst@acv-csc.be Anonieme brieven worden niet gepubliceerd. Naam en adres van de steller moeten ons bekend zijn. De brieven worden in de regel gepubliceerd met vermelding van de initialen en de woonplaats van de schrijver, hoewel die op uitdrukkelijk verzoek kunnen worden weggelaten. De redactie behoudt zich het recht voor te lange lezersbrieven eventueel in te korten zonder aan de essentie ervan te raken. De publicatie van lezersbrieven betekent niet dat de redactie in alle opzichten akkoord gaat met de inhoud ervan.

SCOTT MANYO J.R. - VIA E-MAIL

De jonge Kameroener Scott Manyo is vrijgelaten uit een gesloten centrum en mag dan toch minstens zijn studies afmaken. Scott verblijft al vier jaar in ons land. De staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maggie De Block, heeft een mooi menselijk gebaar gesteld. Prachtig! Het siert de staatssecretaris, die ook arts is, dat ze haar gewicht in de politieke schaal durft te leggen om op te komen voor een humaan asielbeleid. Het doet me denken aan de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. In één van zijn tractaten, ‘Gelaat als ethisch imperatief ’, roept hij de mens op om het appèl van de tolerantie én de verantwoordelijkheid positief te beantwoorden. Wat er nu gebeurt in de zaak van Scott, schept een mooi precedent. Deze jongeman krijgt nu de kans om zijn studies in ons land af te maken. Maar dé hamvraag is natuurlijk of hij zijn toekomstige kennis en kunde ook zal mogen gebruiken om zijn pleegouders en de maatschappij iets terug te geven? Ik hoop uiteraard van wel.

KRACHTEN VERENIGEN R.K. - OPPUURS

Voortdurend hoor en lees je berichten over de toestand in Europa, de besparingen die de werknemers moeten ondergaan en het feit dat rijken en meerbegoeden de dans ontspringen. Ik word er soms wat weemoedig van. Er wordt hierover veel geschreven en gepraat maar er wordt weinig aan gedaan. Bij de vakbond weten ze beter dan wie ook dat ‘de kleine man’ het sterkst staat wanneer de krachten worden gebundeld. Gewoon klagen en jammeren is dan ook verkeerd. Zoek iemand die weet waarover hij praat, die connecties heeft met de media en die snapt hoe ons gerecht werkt – want daar zitten volgens mij ook veel gaten in. We hebben iemand nodig die de moed en het lef heeft om mensen bijeen te brengen en te informeren. Met zo’n aanpak kan je een partij maken die de armoede uitroeit en die opgewassen is tegen de weinige rijke machtigen.

uitbetaling vakbondspremie Distributie De vakbondspremie in de distributie komt eraan. Je hebt recht op een premie als je aangesloten was bij een vakbond vóór 1 januari 2012 en als je op 15 juni 2012 in dienst bent bij een werkgever van de paritaire comités 202, 311 of 312 (of met brugpensioen bent en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikte). Voldoe je aan deze voorwaarden, dan heb je recht op een vakbondspremie van 135 euro. De premie bedraagt 67,5 euro voor

wie een beperkte vakbondsbijdrage betaalt. Wie op 15 juni 2012 met volledige loopbaanonderbreking is, krijgt de premie niet. Ook wie langdurig ziek is, krijgt er geen. Bezorg het premieattest zo vlug mogelijk aan je vakbondsafgevaardigde of aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De premie wordt tussen 15 juni en 30 september overgeschreven naar je rekeningnummer. Hoe sneller je jouw attest doorspeelt, des te vlugger wordt de premie uitgekeerd.

indexaanpassing mei 2012 201.00 202.01 207.00 216.00 224.00 308.00 309.00 310.00 312.00

zelfstandige kleinhandel middelgrote levensmiddelenbedrijven scheikundige nijverheid notarisbedienden non-ferrometalen maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie beursvennootschappen banken warenhuizen

vorige lonen x 1,02 vorige lonen x 1,02 vorige lonen x 1,02 vorige lonen x 1,0118 vorige lonen x 1,0322 vorige lonen x 1,0065 vorige lonen x 1,006523 vorige lonen x 1,0065 vorige lonen x 1,02

LBC-NVK CENTRUM VOOR LOOPBAANONTWIKKELING Geen plezier in je werk? Op een dood spoor? Zoek je meer evenwicht tussen werk en privé-leven? Klop dan eens aan bij onze loopbaancoaches. Zij helpen je een nieuwe richting in te slaan. Onze dienstverlening mikt op iedereen die - aan het werk is; - minstens 1 jaar werkervaring heeft; - de jongste zes jaar geen gesubsidieerde loopbaanbegeleiding volgde. Meer info op www.loopbaanontwikkeling.be of tel. 03/220.89.50

22 | JUNI 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


achterklap walter

Een gen voor geluk Een vriend van mij gaat zijn memoires schrij- helemaal geen uitstaans mee hebben: over ven. Tijdens zijn leven heeft hij nogal wat slechte films die ze niet eens hebben gezien en beroemde mensen ontmoet en hij wil al die de snelheidsbeperking op de Antwerpse Ring anekdoten en straffe verhalen op papier zet- en de bril van Phara de Aguirre en de regen en ten voor niemand nog weet over wie het gaat. het zomeruur en presidentskandidaat Romney Als je hem vraagt of beroemdheden per se en de lintbebouwing in het algemeen. Als ik ook interessant zijn, zegt hij volmondig ja. hen bezig hoor, moet ik altijd denken aan het “Ze hebben allemaal zoveel meegemaakt, ze grapje van de boeren. Boeren klagen ook altijd. hebben zo hard en zo lang moeten knokken Is het niet over de droogte of de nattigheid of dat ze altijd wel iets te vertellen hebben. Ze de lage prijs van de aardappelen of de duurte hebben karakter, ze hebben ambitie en ze heb- van de mest, dan is het wel over de leveringsben talent. Anders zouden ze nooit zo bekend tijd van hun nieuwe Mercedes CL. geworden zijn.” Op het gevaar af dat dit het meligste aller En toen ik hem vroeg of zijn beroemdheden stukjes wordt (‘schmaltzy’, zeggen ze in het misschien nog iets anders gemeenschappe- Amerikaans), verwijs ik naar een uitspraak van lijk hadden, zei hij: “Ja, volgens mij hebben de schrijver Walter Van den Broeck. de meesten aanleg voor geluk.” “Weet je wat ik alle dagen nog straf vind?”, zei Zelf heb ik mijn vriend ook nooit anders dan die in een oud interview. “Dat ik maar op een content gezien. Hij denkt er dan ook aan zijn knopje hoef te duwen en het licht gaat aan. Als levensverhaal de saaiste aller titels mee te ik aan een kraantje draai, komt er water uit. Ik geven: ‘Gelukkig genoeg’. moet alleen maar een postzegel op een brief plakken en hem op de bus doen en een week later wordt hij in Rio de Janeiro bij iemand Afwezigheid van pijn thuis bezorgd.” “Ik heb ondervonden”, zegt hij, “dat het ver- Het kan bijna niet anders: Walter Van de waand en overmoedig is om te streven naar Broeck heeft een gen voor geluk, net zoals het Grote Extatische Geluk. De Chinezen zeg- die doodzieke mensen die vanuit hun rolstoel gen: geluk is de afwezigheid van pijn en daar met stralende ogen naar twee duiven zitten kan ik me best in vinden. Voor het grootste te kijken die roekoeënd een nest aan het boudeel van de tijd tevreden en heel af en toe een wen zijn. pàng van geluk, zodat je hart opspringt in je borst, daar teken ik voor.” “Trouwens”, ging Kaduke gaskachel hij verder, “aan geluk kan je volgens mij niks doen. Gelukkig zijn is een kwestie van aanleg. Zelf probeer ik me af en toe in te beelden hoe Ik geloof vast dat er zoiets als een geluks-gen ik me zou voelen als ik door de crisis al mijn bestaat.” spaargeld zou verliezen. Daar zit ik dan, in Het zou kunnen. Ik ken mensen die letterlijk mijn armzalige flatje op de Turnhoutsebaan, alles hebben, die rijk zijn en knap en geslaagd met een kaduke gaskachel en een kraan die in het leven, met een villa in een chique wijk lekt. Beneden in de gang staat een roestige en nog een sympathiek vakantiehuisje in de fiets, naast de lege flessen Château Misère van Dordogne er bovenop. Hun kinderen hebben de buren. Ik ben al mijn boeken kwijt, voor blonde krullen en goede manieren, hun part- een prikje naar de Slegte gedaan om mijn elekner is trouw en slank. Ze zijn gezond en ook triciteitsrekening te betalen. Ik voed me met hun kroost en hun ouders zijn gezond en hun frieten van op ’t Hoekske en spaghettisaus uit hond en hun kat hebben een stralende vacht potten en in de Lidl koop ik met mijn laatste en stinken niet te erg uit hun bek. Normaal geld een kratje armemensenpils. gesproken zouden het voorbeelden moeten En dan ineens, als door een wonder, schijnt de zijn van grote welvarendheid en diep geluk zon door mijn vuile ramen. Ik hoor het lachen en toch zijn het de malcontentste sacherij- van een paar voetballende jongens op straat en nen die ik ken. de vrolijke muziek van die vriendelijke man van naast de deur die zijn auto aan het wassen is. Ik leg een kussen op mijn stoel en begin het Bril van Phara de Aguirre kruiswoordraadsel op te lossen dat ik gisteren Niet alleen foeteren ze aan één stuk door over uit een krant heb gescheurd. Zes verticaal: ‘de het lawaai bij het zwembad van de villa naast lichtstad’: Parijs. de hunne, over de kwaliteit van de aardbeien En ik denk: God, wat voel ik me miserabel. en hun knieën die pijn doen van het joggen, Zoals ik al zei: waarschijnlijk geen gen voor maar ook over mensen en dingen waar ze geluk. Missie van de LBC-NVK De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die als deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v). De LBC-NVK is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten, die streeft naar solidariteit onder werknemers. Nationale en internationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmiddel. De LBC-NVK staat voor een democratische kijk op de samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare tegenmacht zijn.

ons recht verantwoordelijke uitgever: Marc Weyns Sudermanstraat 5 • 2000 Antwerpen hoofdredacteur: Denis Bouwen redactiesecretaris: Jan Deceunynck vormgeving: Peer De Maeyer drukkerij: Corelio Printing redactie en administratie: Sudermanstraat 5- 2000 Antwerpen Tel. 03/220.87.11 • Fax 03/220.89.83 lbc-nvk.persdienst@acv-csc.be www.lbc-nvk.be

LBC-NVK-secretariaten en -steunpunten • LBC-NVK AALST Hopmarkt 45 - 9300 Aalst tel. 053/73.45.20 - fax 03/220.88.01 lbc-nvk.aalst@acv-csc.be • LBC-NVK ANTWERPEN Nationalestraat 111-113 - 2000 Antwerpen tel. 03/222.70.00 - fax 03/220.88.02 lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be • LBC-NVK BRUGGE-OOSTENDE Kan. Dr. L. Colensstraat 7 - 8400 Oostende Steunpunt: Oude Burg 17- 8000 Brugge tel. 059/55.25.54 - fax 03/220.88.15 lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be • LBC-NVK BRUSSEL Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel tel. 02/557.86.40 - fax 03/220.88.05 lbc-nvk.brussel@acv-csc.be • LBC-NVK DENDERMONDE Oude Vest 146 - 9200 Dendermonde tel. 03/765.23.71 - fax 03/220.88.19 lbc-nvk.dendermonde@acv-csc.be • LBC-NVK GENT-EEKLO-ZELZATE Poel 7 - 9000 Gent tel. 09/265.43.00 - fax 03/220.88.08 lbc-nvk.gent@acv-csc.be • LBC-NVK HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 11 - 1500 Halle tel. 02/557.86.70 - fax 03/220.88.06 lbc-nvk.halle@acv-csc.be • LBC-NVK HASSELT Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt tel. 011/29.09.61 - fax 03/220.88.09 lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be • LBC-NVK KEMPEN Korte Begijnenstraat 20 - 2300 Turnhout tel. 014/44.61.55 - fax 03/220.88.20 lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be • LBC-NVK KORTRIJK-ROESELARE-IEPER President Kennedypark 16D - 8500 Kortrijk Steunpunten: H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare St. Jacobsstraat 34 - 8900 Ieper tel. 056/23.55.61 - fax 03/220.88.12 lbc-nvk.kortrijk-roeselare-ieper@acv-csc.be • LBC-NVK LEUVEN Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo tel. 016/21.94.30 - fax 03/220.88.13 lbc-nvk.leuven@acv-csc.be • LBC-NVK MECHELEN-RUPEL Onder Den Toren 5 - 2800 Mechelen-Rupel tel. 015/71.85.00 - fax 03/220.88.14 lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be • LBC-NVK OUDENAARDE Koningsstraat 5 - 9700 Oudenaarde tel. 053/73.45.25 - fax 03/220.88.03 lbc-nvk.oudenaarde@acv-csc.be • LBC-NVK SINT-NIKLAAS H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas tel. 03/765.23.70 - fax 03/220.88.18 lbc-nvk.sint-niklaas@acv-csc.be • LBC-NVK VILVOORDE Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde tel. 02/557.86.80 - fax 03/220.88.07 lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be

algemeen secretariaat Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen Tel. 03/220.87.11, Fax 03/220.89.83 lbc-nvk@acv-csc.be | www.lbc-nvk.be Ons Recht wordt gedrukt op verbeterd krantenpapier. Dit papier wordt gemaakt op basis van gerecycleerd materiaal. Ons Recht | 116de jaargang | JUNI 2012  | 23


Ons Recht  

Ons Recht is het ledenbladvan dechristelijke bediendenvakbond LBC-NVK

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you