Page 1

eindejaars premies 2012

Ons Recht | 116de jaargang | DECEMBER 2012  |

13

Š foto: imageglobe

dossier


dossier eindejaarspremies 2012

Eindejaarspremie komt er weer aan Wettelijke regeling voor alle werknemers is er niet Marc Weyns

December is een maand van feestjes en cadeaus. Het komt goed

14 | DECEMBER 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

van pas dat er dan een eindejaarspremie wordt uitgekeerd. Maar hoe zit het met die eindejaarspremie? Hebben alle werknemers

daar recht op? En aan welke voorwaarden moet een werknemer voldoen om er één te krijgen?

Er bestaat geen wettelijke regeling over de eindejaarspremie of dertiende maand die voor alle werknemers geldt. In veel bedrijfstakken maakten de vakbonden en de werkgevers wel afspraken over de eindejaarspremie. Door die collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s hebben de meeste werknemers er toch een echt recht op. Het overzicht van die sectorale regelingen vind


zijn bijvoorbeeld cao’s die de premie alleen toekennen aan werknemers die minstens zes maanden in dienst zijn. Zulke voorwaarden zijn geldig voor zover ze geen onrechtmatige discriminatie vormen. Deeltijdse werknemers bijvoorbeeld mogen niet uitgesloten worden: zij hebben recht op de premie in verhouding tot hun arbeidsduur. Heel wat cao’s koppelen de premie aan de arbeidsprestaties in de loop van het jaar. Wie een tijdlang afwezig was op het werk zal de eindejaarspremie navenant zien verminderen. Maar sommige afwezigheidsperiodes

worden door de cao’s meestal wél in aanmerking genomen voor de toekenning van de premie.

Berekening Hoe wordt de eindejaarspremie berekend? Doorgaans is de premie gelijk aan een gewoon maandloon. Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Soms stemt de eindejaarspremie overeen met een percentage van het jaarloon of met een bepaald aantal uurlonen. Komt voor de berekening van de eindejaarspremie alleen het vast loon in aanmerking of ook commissielonen of andere premies? Het antwoord op al die vragen is terug te vinden in de sectorale cao’s. Voordelen in natura zoals het privégebruik van de bedrijfsauto komen vrijwel nooit in aanmerking. Heeft een werknemer nog recht op de premie wanneer hij de onderneming heeft verlaten in de loop van het jaar? De algemene regel is dat de werknemer recht heeft op de premie in verhouding tot het aantal maanden dat hij in de loop van het jaar in dienst was van de onderneming. Maar het Hof van Cassatie aanvaardde wel dat van die algemene regel wordt afgeweken; dat moet dan wel duidelijk zo voorzien zijn in de cao of in het contract. Van de eindejaarspremie wordt de gewone bijdrage voor de sociale zekerheid afgehouden (13,07 procent). De bedrijfsvoorheffing, het voorschot op de belastingen dus, wordt anders berekend dan op het gewone loon. Hoeveel er ingehouden wordt, lees je in de onderstaande tabel. Heb je nog vragen over jouw eindejaarspremie? Neem dan contact op met het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek. De lijst met alle secretariaten vind je achteraan in Ons Recht.

Jaarbedrag van de belastbare normale brutobezoldiging (bruto min RSZ-bijdragen)

© foto: imageglobe

je terug in de grote tabel. Maar er zijn nog altijd enkele sectoren waar het niet lukte een cao af te sluiten over de eindejaarspremie. In die sectoren hebben de werknemers toch recht op een premie wanneer dat is overeengekomen in hun contract of wanneer het is opgenomen in het arbeidsreglement. Of zelfs wanneer het gewoon het gebruik is dat de onderneming ieder jaar een premie betaalt. De sectorale cao’s of de individuele contracten geven doorgaans enkele voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen. Er

Tot 7.045 euro Van 7.045,01 tot 8.700,00 Van 8.700,01 tot 10.755,00 Van 10.755,01 tot 12.710,00 Van 12.710,01 tot 14.760,00 Van 14.760,01 tot 16.825,00 Van 16.825,01 tot 20.875,00 Van 20.875,01 tot 22.935,00 Van 22.935,01 tot 31.160,00 Van 31.160,01 tot 41.440,00 Boven 41.440,00

% BV 0 23,22 25,23 30,28 35,33 38,36 40,38 43,41 46,44 51,48 53,50

Ons Recht | 116de jaargang | DECEMBER 2012  |

15


Uitzendarbeid Eindejaarspremie en vakbondspremie 2012 Wie als uitzendkracht genoeg arbeidsdagen naar alle uitzendkrachten. Luik B van dat presteerde, heeft recht op een eindejaars- document stuur je ingevuld terug naar het premie. In de loop van december stuurt het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. Sociaal Fonds van de Uitzendkrachten een Denk je aan de voorwaarden te beantwoorattest naar de uitzendkracht. den maar heb je toch geen formulier gekregen? Neem dan contact op met de LBC-NVK. Vakbondspremie 95 euro Wij kijken dan hoe het komt dat je geen formulier kreeg. De gewerkte en/of gelijkAls LBC-NVK-lid krijg je ook nog eens een vak- gestelde dagen tussen 1 juli 2011 en 30 juni bondspremie wanneer de eindejaarspremie 2012 kan je bewijzen aan de hand van je via onze diensten wordt uitgekeerd. Die pre- loondocumenten. mie bedraagt 95 euro. Je lidgeld loont dus.

Bedrag eindejaarspremie

Voorwaarden

De eindejaarspremie bedraagt 8,27 procent van de lonen die je als uitzendkracht verdiende tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers (13,07 procent) en de bedrijfsvoorheffing (18 procent).

• lid zijn van de LBC-NVK (ACV) • het formulier van de eindejaarspremie uitzendarbeid bezorgen aan het plaatselijke LBC-NVK - secretariaat, in plaats van het te sturen naar het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten • tewerkstelling gedurende 65 dagen als uitzendkracht tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012.

Wat te doen?

Meer informatie vind je op www.acv-interim.be

16 | DECEMBER 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

Vrije universiteiten De leden van het academisch en administratief technisch personeel van de vrije universiteiten krijgen een eindejaarspremie zoals toegekend aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het bedrag is een percentage van het baremamaandloon van november. Het toegepaste percentage hangt af van de graad van de werknemer. Voor doctoraatsbursalen wordt de eindejaarspremie zo berekend dat het nettobedrag op hetzelfde neerkomt als dat van assistenten (AAP) - dus 59 procent van het brutoloon van een assistent. Dit zou na belastingen op hetzelfde moeten neerkomen als 41 procent van het (lager) brutobeursbedrag, waar enkel nog RSZ van afgaat. De uitzondering op de regel zijn de IWTbursalen, die geen eindejaarspremie krijgen aan het einde van het jaar, maar elke maand in hun beursbedrag één twaalfde van hun eindejaarspremie krijgen. Academisch personeel: percentage van het brutoloon(beurs) van november: • het zelfstandig academisch personeel 53 procent; • het niet gerangschikt vastbenoemd wetenschappelijk personeel 53 procent; • de doctor-assistenten en het bijzonder academisch personeel met de weddeschaal doctor-assistent of hoger 53 procent; • de gastprofessoren 53 procent; • de assistenten, praktijkassistenten en wetenschappelijke medewerkers 59 procent; • de doctoraatsbursalen 41 procent.

© foto: imageglobe

Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten stuurt automatisch in de tweede week van december een eindejaarspremiedocument

© foto: imageglobe

dossier eindejaarspremies 2012

Administratief en technisch personeel: percentage van het brutoloon van november: • personeel met graad 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17: 53 procent; • personeel met graad 6, 7, 8, 9 en 14: 59 procent; • personeel met graad 3, 4 en 5: 65 procent; • personeel met graad 1 en 2: 70 procent. De eindejaarstoelage wordt volledig toegekend bij voltijdse prestaties tijdens de referteperiode 1 januari – 30 september. Bij deeltijdse prestaties tijdens deze periode wordt het bedrag pro rata toegekend.


En daar is mijn eindejaarspremie Als u in een sector werkt waar een eindejaarspremie wordt uitbetaald, is het verstandig hieronder even te kijken of u wel krijgt waarop u recht hebt. Let wel: dit overzicht slaat op de regelingen zoals die per sector werden vastgelegd. Gunstiger regelingen op ondernemingsvlak zijn dus niet uitgesloten. Je vindt de informatie ook terug op http://eindejaarspremies.lbc-nvk.be.

Bedrag van de premie

Tijdstip van betaling

Toekenningsmodaliteiten

DISTRIBUTIE Zelfstandige kleinhandel (PC 201) en middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) A. Bedienden: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar. B. Filiaalhouders of ingeval commissieloon wordt betaald: 100% maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke lonen van het betrokken jaar. C. In geval van onvolledig dienstjaar wordt de premie berekend a rato van 1/12de per gepresteerde maand

- In dienst zijn op 31/12 en 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming. - Ook toegekend als men op het ogenblik van de betaling in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof is. - De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen). - Wanneer de bediende op 31 december geen 12 maar tenminste 6 maanden in dienst is, mag de premie worden herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling. - Zelfde regeling bij einde arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en tenminste 6 maanden in dienst is geweest.

Tussen 15 en 31 december­.

Kleinhandel in voedingswaren (PC 202) Kerstpremie - Administratief en verkooppersoneel: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar - Filiaalhouders: gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend, begrensd tot 1.487,36 euro - Aanvullende Kerstpremie: 148,73 euro voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties)

- In dienst zijn op 31/12. - 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in de onderneming werkzaam zijn. - Ook toegekend aan bedienden die per 31/12: · in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; · zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)

Vóór Kerstdag.

Grote kleinhandelszaken (PC 311) Voltijds: - volledig jaar dienst: loon december. - niet volledig jaar in dienst of periodes gespreid over meerdere jaren: pro rata dienstperiode. Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode.

- Ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn in de loop van het jaar. - Ook toegekend aan bedienden die per 31/12: · in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; · zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)

December, tenzij andere overeenkomst of gebruik.

Warenhuizen (PC 312) Maandloon november, verhoogd met: - maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden; - Aanvullende Kerstpremie 297,47 euro voor voltijdsen (pro rata voor deeltijdsen).

- Einde december in dienst zijn. - Ten minste 3 maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend) in het betrokken jaar. - Ook toegekend aan bedienden die per 31/12: · in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd; · zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)

December.

Apothekers en tarificatiediensten (PC 313) Een eindejaarspremie van 20% van het brutomaandloon wordt toegekend aan de werknemers die betaald worden volgens het sectorale minimumbarema. Werknemers die beter betaald worden ontvangen een EP als hun brutojaarloon lager is dan het baremaloon x 12,2 (exclusief vakantiegeld, inclusief alle extralegale voordelen). De EP bedraagt dan het verschil tussen het bruto baremaloon x 12,2 - het ontvangen brutojaarloon.

FINANCIEN Notariaat (PC 216) Volledig maandloon.

Betaling met het loon van december

Voor bedienden die gedurende het hele kalenderjaar contractueel verbonden zijn: - in geval van tijdelijke afwezigheid met loonderving in de loop van het kalenderjaar om andere redenen dan ziekte, ongeval of zwangerschap, wordt het bedrag verminderd in verhouding tot de dagen van loonderving ten overstaan van 250 werkdagen per jaar; - indien de bediende in de loop van het jaar een notariskantoor verlaat om bij een ander notariskantoor in dienst te treden, moeten de beide werkgevers een deel van de premie betalen in verhouding tot de bij hen gepresteerde maanden en berekend op resp. het maandloon bij vertrek en het maandloon voor december.

Aan het einde van het jaar.

Makelaars (PC 307) Werknemers aangeworven na 1 januari 2008, hebben recht op een eindejaarspremie gelijk aan een volledige 13e maand als ze op 31 december van het lopende jaar ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming en een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming op 31 december van het jaar. De 13de maand stemt overeen met evenveel twaalfden van het maandloon als het aantal gewerkte maanden in het betrokken jaar.

Ons Recht | 116de jaargang | DECEMBER 2012  |

17


dossier eindejaarspremies 2012

Bedrag van de premie

Toekenningsmodaliteiten

Tijdstip van betaling

Werknemers reeds in dienst voor 1 januari 2008 blijven uiteraard hun eventueel reeds bestaande eindejaarspremie (of volledige 13de maand) minstens behouden. Elke eventuele loonsverhoging moet bij voorrang gebruikt worden om een eindejaarspremie in te voeren of een bestaande eindejaarspremie te verhogen tot een 13de maand. Er is een overeenkomst afgesloten om vanaf 2013 voor alle personeelsleden een 13de maand uit te betalen Spaarbanken (PC 308) Maandloon.

Pro rata indien geen volledige arbeidsprestaties.

Beursvennootschappen (PC 309) Maandloon

- Verbonden zijn door een contract van onbepaalde duur op het ogenblik van betaling. - Anciënniteit van minstens 6 maanden op het ogenblik van betaling. De toekenning gebeurt per volledig gepresteerde kalendermaand. - Gepensioneerden ontvangen de premie pro rata wanneer zij de onderneming verlaten voor de datum van de betaling van de premie en mits een anciënniteit van 6 maanden. - Het bedrag van de premie mag worden herleid a rato van de afwezigheden in de loop van het jaar die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 30 dagen ziekte of ongeval.

Banken (PC 310) Volledig maandloon. Alternatieve regelingen zijn mogelijk via ondernemingscao’s

Pro rata indien geen volledige arbeidsprestaties.

Openbare Kredietinstellingen (OKI’s) (PC 325) Volledige maandwedde

- In geval van zwangerschapsverlof of afwezigheid door arbeidsongeval wordt deze niet verminderd, bij andere afwezigheden wordt deze pro rata berekend maar kan de dertiende maand niet zakken onder de wedde van de laatste maand van het jaar voordien.

December of bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen of volgens afspraak op ondernemingsvlak.

INDUSTRIE Scheikunde (PC 207) 100% maandloon.

- 31/12 lopende jaar minstens 6 maanden anciënniteit. - Op ogenblik van betaling arbeidsovereenkomst. - Pro rata aantal gewerkte maanden. - Recht bij ontslag door werkgever (min. 6 maanden anciënniteit), ook voor bruggepensioneerden. - Recht bij zelf ontslag nemen (min. 1 jaar anciënniteit) - Geen recht bij ontslag om dringende reden. - Voor handelsvertegenwoordigers is premie maximum 2.106,30 euro - Zelfde voorwaarden gepensioneerden en rechtverkrijgenden als gevolg van overlijden.

Vóór 25/12.

Metaalsector Waasland 13de maand. Loon referte 30/11.

- 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in de referteperiode van 1/12 tot 30/11. - Pro rata van het aantal gepresteerde maanden in geval van opzegging of pensionering.

Uiterlijk de laatste werkdag vóór 25/12.

Metaalsector Oost- en West-Vlaanderen (behalve Waasland) 13de maand (loon referte 1/7)

- In dienst op 30/11. - 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode van 1/12 tot 30/11. - Pro rata van de prestaties in geval van opzegging, brugpensioen, pensioen, contract bepaalde duur.

Uiterlijk op 31/1 volgend jaar.

Metaalsector Brabant 6,66% van jaarlijks brutoloon (effectieve prestaties en gelijkstellingen).

- 1 jaar anciënniteit. - Pro rata temporis bij ontslag, contract bepaalde duur, brugpensioen en pensioen, in de referteperiode (1/12 – 30/11).

December.

Metaal Antwerpen en Limburg 100% van brutoloon van november (premies niet inbegrepen met uitzondering van productiepremie).

- In dienst op 30/11. - 6 maand anciënniteit. - 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode 1/12 - 30/11. - Pro rata temporis bij brugpensioen, pensioen, ontslag, einde stage...

Uiterlijk op 31/12.

Metaal (PC 209) Geen nationale overeenkomst of regeling.

Petroleum (PC 211) Opname 13de maand in het jaarinkomen. Vandaar de bepaling dat de officiële loonschaal 13 keer per jaar moet worden betaald.

Niet bepaald in de cao maar in het algemeen eind december.

Textiel (PC 214) 1. Anciënniteit van 6 maanden tot minder dan 12 maanden: 7,3% jaarlijkse bezoldiging. 2. Anciënniteit van + 12 maand - 8,33% van de jaarlijkse bezoldiging voor bedienden wier bezoldiging veranderlijk is - 13de maand gelijk aan maandloon december voor wie bezoldiging forfaitair wordt vastgesteld.

Behoren tot de uitvoerende bedienden; minstens 6 maanden anciënniteit; niet meer dan één ziekteperiode van hoogstens 30 dagen afwezigheid hebben; bij herhaalde ziekteperiodes berekening pro rata temporis. Uitzonderingsregeling voor handelsvertegenwoordigers. Pro rata bij vroegtijdige uit-diensttreding behalve om dringende redenen.

Afrekening december.

Kleding en confectie (PC 215) Aanvulling van het dubbel vakantiegeld: 90% van maandloon december. Bij pro rata berekening 7,5% van de brutolonen door de werkgever betaald in de loop van het dienstjaar. Specifieke regeling handelsvertegenwoordigers.

Pro rata toekenning in geval van vroegtijdige uitdiensttreding (minstens 3 maanden dienst) behalve om dringende redenen.

Samen met maandloon december

18 | DECEMBER 2012 | 116de jaargang | Ons Recht


Bedrag van de premie

Tijdstip van betaling

Toekenningsmodaliteiten

Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing (PC 219) Geen regeling op sectorvlak. Het jaarloon – loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen niet inbegrepen - moet wel minstens gelijk zijn aan 13,92 keer het baremiek minimummaandloon. In de meeste ondernemingen hebben de bedienden wel recht op een 13de maand. Voedingsnijverheid (PC 220) - Volledig maandloon. - Bij veranderlijk loon: gemiddelde van 12 voorgaande maanden.

Aan de bedienden die tijdens het dienstjaar gedeeltelijke prestaties hebben geleverd, wordt de premie betaald naar rato van hun effectieve en gelijkgestelde prestaties, behalve: - de bedienden die vrijwillig ontslag nemen en op dit ogenblik nog geen vol jaar anciënniteit hebben; - in geval van ontslag door de werkgever om zwaarwichtige reden; - indien de bediende op het ogenblik van de betaling van de premie nog op proef is; De premie naar rato is wel verschuldigd aan de bedienden die met wettelijk of conventioneel brugpensioen gaan. De maanden van pensioen of brugpensioen geven recht op betaling van 20% van de overblijvende premie en dit tot 31 december van het lopende jaar.De gelijkstellingsperiode bij ziekte of ongeval is beperkt tot 12 maanden.

Einde boekjaar of einde kalenderjaar.

Papiernijverheid (PC 221) Volledig maandloon.

- In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling; - 6 maanden anciënniteit hebben; - Pro rata indien geen volledig jaar anciënniteit. - Bedrag wordt verminderd a rato van niet-gelijkgestelde afwezigheidsdagen.

Bij het neerleggen van de maatschappelijke rekeningen of in de maand december, tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak.

Papierverwerking (PC 222) Minimum een maandloon.

- In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling. - Minstens 6 maanden anciënniteit hebben. - Bedrag wordt verminderd naar rato van de niet gelijkgestelde afwezigheden. - Voor bedienden die in dienst kwamen en die ten minste zes maanden anciënniteit hebben, staat de premie in verhouding tot het aantal gewerkte maanden.

In de loop van de maand december, tenzij op ondernemingsvlak anders overeengekomen.

Non-Ferro (PC 224) 1 maandloon.

- verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, op het ogenblik van de betaling van de premie; - op het ogenblik van de betaling van de premie een desgevallend onderbroken anciënniteit hebben van ten minste zes maanden, voor zover deze periode zich situeert in een periode van 12 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling; - in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar. Voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die de anciënniteitsvoorwaarde zoals hierboven vermeld vervullen, wordt de premie pro rata temporis toegekend. - Bij uitdiensttreding vóór de betaaldatum – uitgezonderd bij ontslag om een dringende reden – wordt ongeacht het soort arbeidsovereenkomst, en voor zover de voorwaarden vermeld hierboven vervuld zijn, de eindejaarspremie betaald pro rata temporis op het ogenblik van deze uitdiensttreding.

December.

NON-PROFIT Federale Non-Profitsectoren(PC 330) A. Ziekenhuizen: 328,80 euro + 2,5% van brutojaarloon (brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) +(Attractiviteitspremie: 620,37 euro + 0,53% van brutojaarloon (brutojaarloon = brutomaandloon inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). B. Thuisverpleging (o.a. Wit-Gele Kruis): idem ziekenhuizen. C. Revalidatiecentra: idem ziekenhuizen. D. Rustoorden: idem ziekenhuizen. E. Wijkgezondheidscentra: idem ziekenhuizen. Vlaamse Non-Profitsectoren F. Opvoedingsinstellingen (PC 319.01): 618,51 euro + 4,61% van brutojaarloon (brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). G. Kinderopvang (Kribben, Peutertuinen en diensten Opvanggezinnen )(PC 331): idem opvoedingsinstellingen H. Centra voor geestelijke gezondheidszorg (PC 331): idem opvoedingsinstellingen I. Gezinszorg(PC 318.02): idem opvoedingsinstellingen behalve voor werknemers dienstencheques, die hebben de volgende EP: 1. Variabel gedeelte: 3,52% van brutojaarloon (bruto­ jaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12). 2. Vast geïndexeerd gedeelte van 328,80 euro 3. Vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro J. Socio-cultureel Werk (PC 329) - Sociaal-cultureel werk: 618,51 euro + 2,30% van brutojaarloon (brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) - Maatschappelijk opbouwwerk: idem opvoedingsinstellingen

In dienst van 1/1/12 tot 30/9/12 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft. Deeltijdsen pro rata.

December.

Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen.

Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen. Idem ziekenhuizen.

In dienst van 1/1/12 tot 30/9/12 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.

December.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Referteperiode 1/1/12 – 30/11/12: iedere gewerkte of ermee gelijkgestelde maand geeft recht op 1/11 van de premie. Deeltijdsen: pro rata.

December.

In dienst van 1/1/12 tot 30/9/12 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.

December.

Ons Recht | 116de jaargang | DECEMBER 2012  |

19


dossier eindejaarspremies 2012

Bedrag van de premie - Integratiecentra: idem opvoedingsinstellingen - Andere sectoren: 618,51 euro + 2,30% van brutojaarloon (brutojaarloon = brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12) K. Beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327) - Beschutte werkplaatsen: • Productiepersoneel: 79% van maandloon • Omkaderingspersoneel: 13de maand (+ septemberpremie van 288,55 euro + 2,11% van jaarloon (= 12 X brutomaandloon augustus)) - Sociale werkplaatsen: • Productiepersoneel: 79% van maandloon juli • Omkaderingspersoneel: 612,30 euro + 4,61% van jaarloon (werkelijk loon toegekend in de periode van 1 december vorig jaar tot 30 november dit jaar)

Toekenningsmodaliteiten

Tijdstip van betaling

Referteperiode: septemberpremie: 1 september voorafgaand jaar tot 31 augustus dit jaar. Proportioneel indien men minder gewerkt heeft.

13de maand: december. Septemberpremie: met loon september

In dienst van 1/1/12 tot 30/9/12 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.

DIENSTEN Aanvullend Nationaal Paritair Comité (PC 218) - Volledig maandloon. - Voor handelsvertegenwoordigers met veranderlijk loon: maandgemiddelde van de laatste 12 maanden (evenwel begrensd op het hoogste bedrag van de 4de categorie in de loonschaal). Indien het vast gedeelte hoger ligt dan dit bedrag wordt de premie toegekend op dit vast gedeelte.

- 1/12 premie per gepresteerde maand, vanaf 6 maand tewerkstelling. Gelijkgesteld met arbeidsprestaties: vakantie, feestdagen, klein verlet, beroepsziekte, arbeidsongeval, bevallingsrust, eerste 60 dagen bij ziekte en ongeval, vaderschapsverlof, syndicaal verlof, betaald educatief verlof - Ook bij ontslag of einde arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht, brugpensioen, einde tijdelijk contract of contract voor een duidelijk omschreven werk van minstens 6 maanden - Ook bij ontslag op initiatief werknemer, mits 5 jaar anciënniteit - Niet bij ontslag om dringende reden

Op het einde van het jaar, tenzij anders bepaald in de onderneming.

Internationale handel, vervoer en aanverwante sectoren (PC 226) - Er wordt een jaarlijkse premie uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsgrijpt, aan de bedienden die gelijktijdig aan volgende twee voorwaarden voldoen: - in dienst zijn op de datum waarop de premie wordt uitbetaald, en - in de onderneming effectief tewerkgesteld zijn geweest gedurende het hele refertejaar.

- Voor bedienden wier bezoldiging contractueel samengesteld is uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte, is het bedrag van de premie gelijk aan het vast gedeelte van de maand waarin de uitbetaling gebeurt, verhoogd met het maandelijks gemiddelde van de veranderlijke gedeelten die betaald werden in de loop van de twaalf maanden die de maand van uitbetaling van de premie voorafgaan. - Voor de bedienden die in de loop van het refertejaar overstappen van een voltijds naar een deeltijds arbeidsregime of omgekeerd of die in de loop van het refertejaar overstappen van een deeltijds arbeidsregime naar een ander deeltijds arbeidsregime, wordt de premie als volgt vastgesteld: de som van elk maandloon van het refertejaar (exclusief de jaarpremie, het dubbel vakantiegeld en andere veranderlijke bezoldigingselementen die niet regelmatig en op voortdurende wijze worden toegekend) gedeeld door twaalf.

Op het einde van het jaar

Filmzalen (PC 303) 5% van het aantal arbeidsuren oktober x 12 x uurloon november.

12 maanden dienst (zoniet proportioneel)

Tussen 15/12 en 31/12.

Filmverdeling Loon november.

12 maanden dienst (zoniet proportioneel).

Tussen 15/12 en 31/12.

Technische filmbedrijvigheid 8% van 12 x loon november.

12 maanden dienst (zoniet proportioneel).

Tussen 15/12 en 31/12.

Begrafenisondernemingen (PC 320) Idem als ANPC.

Idem als ANPC, behalve: geen pro rata wanneer bediende zelf ontslag neemt.

Idem als ANPC.

Groothandel verdelers van geneesmiddelen (PC 321) - Loon december voor wie het hele jaar in dienst is geweest. 1/12 van de premie per maand tewerkstelling voor wie ten minste 6 maanden anciënniteit heeft.

In dienst zijn op 31 december en op die datum minstens 6 maanden anciënniteit hebben of in de loop van het jaar met pensioen of brugpensioen vertrokken zijn of ontslagen zijn en 6 maanden anciënniteit hebben.

Vóór 25 december.

Uitzendarbeid De eindejaarspremie bedraagt 8,27 procent van de lonen die je als uitzendkracht verdiende tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012 Het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers (13,07 procent) en met de bedrijfsvoorheffing (18 procent).

- Lid zijn van de LBC-NVK (ACV) - Het formulier van eindejaarspremie uitzendarbeid aan de LBC-NVK bezorgen, in plaats van het te sturen naar het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten - Tewerkstelling gedurende 65 dagen als uitzendkracht in de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. Vanaf 2011 wordt ook de regel heringevoerd dat uitzendkrachten die vast in dienst treden in de onderneming waarin ze voorheen als uitzendkracht werkten, recht hebben op de eindejaarspremie na 60 dagen tewerkstelling als uitzendkracht

Persbedrijven Idem als Aanvullend NPC.

Idem als ANPC

Audiovisuele sector (PC 227) Regeling zoals het ANPC voor alle bedrijven die voorheen onder dat toepassingsgebied vielen.

Idem als ANPC

Universiteiten Zie op blz. 16 Automobielinspectie Idem als Aanvullend NPC.

20 | DECEMBER 2012 | 116de jaargang | Ons Recht

December.

Eindejaarspremies 2012  

Overzicht per sector van de eindejaarspremies 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you