Page 1

Informasjonshefte til heimen

S k u l e 책 r e t 2012/13


Velkommen igjen! Velkommen tilbake til eit nytt skuleår ved Sagvåg skule. Det er alltid kjekt å ta imot forventningsfulle elevar etter ein lang sommarferie. Alle elevane møter eit nytt skuleår med litt sommarfuglar i magen og med forventningar til det nye skuleåret. Det gjer også me vaksne som jobbar på skulen vår. Med andre ord er det ikkje berre elevane i første klasse som er spente. Også i år tek det nye elevar til i fleire av klassane, og me kan også ynskja nytilsette velkomne.

Skulen vår Me kjem også dette året til å arbeida vidare med å gjera skulen vår til ein trygg arena for læring. Me ynskjer å halda fram med samlingar for heile skulen, med nye vekeoppdrag som skal bidra til å styrkja det sosiale miljøet og fremja læring. At me er ein liten skule med berre 160 elevar, gjev oss eit godt utgangspunk til å vera ein inkluderande skule. Så hugs det viktige mottoet vårt: Sagvåg skule- SKULEN VÅR

Ingen store endringar Skuleåret 2012/13 ber ikkje preg av dei store endringane i Skule-Noreg. Rett nok innfører ungdomsskulane nye valfag, men for oss i barneskulen held arbeidet med Kunnskapsløftet fram som før Denne læreplanen frå 2006 har definert mål i alle fag. Heile planen finn de på nettsida vår.

Sagvåg skule går også i gang med eit spanande samarbeidsprosjekt med Høgskulen i SørTrøndelag der skriving i alle fag står i sentrum. Me skal også halda fram med det kommunale SOL-prosjektet (Systematisk Observasjon av Lesing)

Me vil også gjera justeringar i leksehjelpa i 1. til 4.klasse, for å auka kvaliteten i dette tilbodet. Følg med på nettsida vår, der finn de heile tida nytt frå skulen. På Facebook og Twitter skal me også gje lyd frå oss, men det vil alltid vera nettsida som er «dagsavisa» vår. I dette heftet har me også teke med nokre av oppslaga frå nettsida vår frå førre skuleåret.

VELKOMMEN TIL NYTT SKULEÅR!

Lars Bakka -rektor-

1


Vår

Visjon

er at

alle ved Sagvåg skule, er trygge, trivst og får utvikla seg i eit godt læringsmiljø. 1. Me er greie med kvarandre. 2. Me hjelper til med å halda skulen rein og fin. 3. Alle får vera med å leika, og me seier fine ting til kvarandre. 4. Me kan få lov til å ha med mobiltelefon dersom det er greitt for dei heime. Telefonen skal vere avskrudd og liggje i skuffa di i undervisningstida. Mobiltelefonen kan få vere på i friminuttet, men det er ikkje lov til å ta bilete eller filma kvarandre. 5. 6. 7. 8.

Me tek vare på det som veks, og på utstyr både inne og ute. Me får ikkje ta med snop på skulen, men me kan bruke sukkerfri tyggegummi. Me held oss på skuleområdet i skuletida. Turar, ekskursjonar o.l. er unnateke. Snøball kastar me på blink der me har lov.

9. Er ein elev borte frå skulen, må kontaktlærar få ei tekstmelding (sms) før kl.08:30. Skulen tek kontakt med heimen dersom ein elev ikkje kjem til skulen utan at me har fått melding om dette på førehand. Treng eleven fri, spør føresette om dette på førehand. Dersom eleven har vore hindra frå å gjera leksene til rett tid, eller eleven ikkje kan delta i kroppsøving eller symjing, skal føresette også skriva ei melding. I desse tilfella kan det nyttast e-post eller tekstmelding. 10. Dersom me får lov heime kan me sykle til skulen frå den hausten me tek til på 5.klasse. Me fylgjer sjølvsagt trafikkreglane og alle MÅ bruka hjelm. Me kan frå 5.klasse også nytta rulleskøyter / brett / sparkesykkel / einhjuling i friminutta. Aktiviteten skjer der me har lov. Heimen må avgjere om noko av dette utstyret også kan nyttast som framkomstmiddel til og frå skulen. Me brukar alltid hjelm og vern. 11. Brot på ordensreglane og uhøvisk framferd kan føra til bortvising frå klassen, d.v.s. til rektor. I slike høver vert også foreldra kopla inn. Dersom me bryt ordensreglane:  vil dette verta på peika av dei vaksne  du kan bli sendt til samtale med rektor  du kan få melding heim

2


Sagvåg skule Fitjarvegen 120, 5410 Sagvåg

Hovudnummer: 53 40 97 10 Helsesøster : 53 40 97 19 Administrasjon Rektor: Bakka, Lars lars.bakka@stord.kommune.no Assisterande rektor: Petterteig, Egil egil.petterteig@stord.kommune.no Lærarar Almås, Lene Tislevoll helene.t.almas@stord.kommune.no Teamleiar 5-7: Byrknes, Kjell Ove kjell.byrknes@stord.kommune.no Flatøy, Brita brita.flatoy@stord.kommune.no Giving, Åshild ashild.giving@stord.kommune.no Gjellestad, Tvedt Turid turid.gjellestad@stord.kommune.no Halvorsen, Gro Akselsen gro.halvorsen@stord.kommune.no Teamleiar 1-4: Holm, Anne Brit anne.brit.holm@stord.kommune.no Heimro, Hildegunn S hildegunn.s.heimro@stord.kommune.no Misje Kvernenes, Ingrid ingrid.kvernenes.misje@stord.kommune.no Myhre, Kari kari.myhre@stord.kommune.no Thoresen, Erlend erlend.thoresen@stord.kommune.no Trevland, Anne Elisabeth anne.elisabeth.trevland@stord.kommune.no Skjønberg, Jenny Sætre jenny.saetre.skjoenberg@stord.kommune.no Vikanes, Aasne aasne.vikanes@stord.kommune.no Morsmålslærar Katarina Justina Palac (Morsmålslærar i polsk) SFO/fagarbeidarar/ assistentar/lærlingar Leiar SFO: Monsrud, Hilde-Gunn hilde-gunn.monsrud@stord.kommune.no Bendiksen, Jorunn jorunn.bendiksen@stord.kommune.no Karlsen, Jarle Ernst jarle.ernst.karlsen@stord.kommune.no Magnussen, Elisabeth elisabeth.magnussen@stord.kommune.no Macsik, Elin B. elin.bunes.macsik@stord.kommune.no Føyen, Beate Mettâlâ beate.mettala.foyen@stord.kommune.no Slaggerud, Ann Tove ann.tove.slaggerud@stord.kommune.no Lærlingar Grillo, Teresa tgrillo52@gmail.com Reinhald Bratland Aga, Haldis

3

Telefon 975 52 195 975 52 197 909 81 467 903 67 032 472 33 661 906 77 728 456 16 831 920 36 820 975 52 196 915 54 308 971 12 324 402 91 029 916 45 197 473 30 373 997 10 609 975 02 947 463 94 846

959 28 074 959 40 426 905 82 809 974 62 388 944 30 793 413 09 941 977 44 517 932 37 504 932 53 665


Glimt frå dei første skuledagane 2012

Alle oss ved Sagvåg skule

1.klasse

4


2.klasse

3.klasse

5


4.klasse

5.klasse

6


6.klasse

7.klasse

7


Dei tilsette ved Sagvåg skule frå A til Å Helene Tislevoll Almås Lærar 909 81 467 Eg har jobba som lærar på Litlabø skule sidan 2002 og flytta over til Sagvåg skule hausten 2011. Eg skal i år arbeida i sag09. Eg er kontaktlærar for Mathilde, Jonas, Mihail, Emilie, Marius, Maria NB, Emma, Einar Bea og Willy Andre

Lars Bakka Rektor 975 52 195 Eg byrja som rektor ved Sagvåg skule hausten 1995. Dette skuleåret skal eg forutan å vera rektor ha symjeundervisninga i 2. -3.-4.-5 og 6.klasse. Eg har også musikk i 1.klasse.

Jorunn Bendiksen Assistent i skule og SFO

Kjell Byrknes Lærar

959 40 426

903 67 032

Eg har jobba som assistent ved Sagvåg skule i sidan 2006. Dette skuleåret er eg på sag03 og på SFO

Eg har jobba på Sagvåg skule sidan 1991. I år skal eg arbeida i 6.klasse. Eg er kontaktlærar for: Ørjan, Andreas, Øyvind, Hallvard, Natalie, Sofie, Tommy, William, Stian, og Martin

Brita Flatøy Lærar

Beate Mettâlâ Føyen 413 09 941

472 33 661

Eg har byrja på mitt andre år ved Sagvåg skule. Er assistent i 1.-4.5.-6. og 7.kl Eg er også assistent i symjeopplæringa.

Eg har jobba ved Sagvåg skule i mange år. Dette skuleåret underviser eg i 2. og 3 .klasse. Eg er kontaktlærar for desse elevane i 3. klasse: Nora, Daria, Thea, Jonas, Tobias, Marcus, Sebastian, Philip, Erika-Kristin, Julianne, Yvonne.

Åshild Giving Lærar

Turid Tvedt Gjellestad Lærar 456 16 831 Dette skuleåret skal eg vera saman med elevar frå 2, 5 og 7.klasse.

906 77 728 Eg kom til Sagvåg skule hausten 2010. Før det har eg vore 3 år ved Langeland skule. I år skal eg ha 5. klasse. Eg er kontaktlærar for: Birthe, Sigve, Olve, Alberto, Silje, Daniel H, Kaisa, Michelle, Mathilde, Bjørn Sigurd og Angelo.

Hildegunn Heimro Lærar

Gro Akselsen Halvorsen Lærar

915 54 308

920 36 820 Eg har arbeidd ved Sagvåg skule sidan 1994. Eg er kontaktlærar for alle elevane i 2 klasse ( sag 11 )

Eg kom til Sagvåg skule hausten 2008. Tidlegare jobba eg på Våge skule på Bømlo. I tillegg har eg jobba med psykisk utv.hemma i Stord Kommune. Dette året skal eg vera i 6. klasse saman med Kjell. Eg er kontaktlærar for: Aleksander, Askil, Charlotte, Johannes, Marius, Martina, Solveig, Sølve og Torben.

8


Anne Brit Holm Lærar

Haldis Bratland Aga Reinhaldar

97552196

932 53 665

Eg har arbeidd ved Sagvåg skule sidan 2005. Dette skuleåret er eg i 1.klasse og er kontaktlærar for alle elevane i sag12. I tillegg er eg teamleiar for småskulen.

Eg har jobba som reinhaldar ved Sagvåg skule sidan 2006.

Jarle Karlsen Barne- og ungdomsarbeidar

Elisabeth Magnussen Barne og ungdomsarbeidar

905 82 809 Eg er fagarbeidar i Barne- og ungsdomsarbeid og har arbeidd som assistent ved Sagvåg skule sidan oktober 2006. Eg har også arbeidd ved Stord ungdomsskule

Tlf: 97462388 Har jobba på Sagvåg skule sidan 2005. I år er eg i 6. og 7.klasse og SFO

Dette skuleåret er eg på sag08.

Elin Bunes Macsik Assistent i skule og SFO

Ingrid Kvernenes Misje 971 12 324

944 30 793

Eg er ny på Sagvåg skule denne hausten, og skal vere på 1. og 7. trinn og noko på 5. trinn. Tidlegare har eg jobba på skular i Oslo.

Eg er assistent i skule og SFO. Dette året er eg mest i 3.klasse i skuletida.

Hilde-Gunn Monsrud, Barne og ungdomsarbeider

Kari Myhre Lærar

959 28 074 Eg har jobba på Tjødnalio skule og i Tjødnalio barnehage før eg byrja på Sagvåg skule januar 2011. Dette året skal eg vera i 1. klasse, og SFO leiar.

402 91 029

(sag10).

Eg har jobba på Sagvåg Skule sidan 1996. Dette skuleåret skal eg vera kontaktlærar for elevar i 3.klasse

Eg er kontaktlærar for: Sara, Haakon, Eline, Ludvig, Jone, Lars, Danita, Benedikte, Samuel, Emilie og Ingeborg.

Egil Petterteig Lærar

Katarina Justina Palac Morsmålslærar polsk

975 52 197

463 94 846

Eg er assisterande rektor, og har og sekretæroppgåvene på skulen. I tillegg til alt kontorarbeidet er eg glad for å framleis få vera litt med i fjerde klasse. Eg har jobba på Sagvåg skule sidan 2000.

Eg kjem frå Stettin i Polen og har budd i Noreg i to år. Eg har undervisning ved Sagvåg skule nokre timar onsdagar og fredagar.

9


Queensway Medhjelpar

Jenny Sætre Skjønberg Lærar 997 10 609

Eg har vore på Sagvåg skule sidan 1995. Eg kom frå London til Noreg ein junidag i 1984. Eg har jobba i Tvedestrand, Bømlo og her på Sagvåg skule. Eg er kontaktlærar for alle elevane på Sagvåg skule! :-)

Eg har arbeidd som lærar ved Sagvåg skule sidan januar 2007. Dette skuleåret skal eg vera på sag09 Eg er kontaktlærar for: Maria H, Damian, Iver Emil, Simon, John Martin, Vera, Marièll, Daniel, Håvard Mikal, Iselin Therese og Malin Sofie

Ann Tove Slaggerud Assistent i skule og SFO

Erlend Thoresen Lærar

916 45 197

977 44 517 Eg har vore tilsett i Stord kommune sidan 1992 og har vore ved Sagvåg skule sidan 2006. Dette skuleåret er eg på sag07 og sag06t og i SFO etter skuletid.

Eg har tidlegare jobba ved Leirvik skule og Khronengen skole i i Bergen. Frå i haust er eg tilsett ved Sagvåg skule, og ser fram til å bli kjent med den flotte skulen og alle dei kjekke elevane. Eg er kontaktlærar på femte trinn. Mine kontaktelevar: Roger , Tor, Joar, Lina, Casper, Jacob, Amalie, Daniel N, Sander, Karine og Sunniva

Anne Elisabeth Trevland Lærar

Aasne Høviskeland Vikanes Lærar

473 30 373 Har vore tilsett ved Sagvåg skule sidan 1995. Er kontaktlærar i 7. klasse. Kontaktelevar: Alexandra, Nora, Klemet, Vilde, Maria M, Marie, Even H, Olve, Emil Andrè, Tor, Synne, Kyrre, Håvard, Krystian

975 02 947

Eg har arbeidd ved Sagvåg skule i mange år. Dette skuleåret skal eg arbeida i sag 06 og vera kontaktlærar for Maria B, Amalie, Kristina, Marius, Mats Xander, Andrea Maud, Benjamin, Victoria, Jed, Hannah Mathea, Even V, Eirik, Fredrik og Sephora. Teresa Grillo Lærling

Liljan Vestbøstad Waage Leiar i SFO

Eg er lærling i Barne- og ungdomsarbeidarfaget. Eg er med i 2.klasse og SFO

(Liljan er ute i morspermisjon dette skuleåret)

10


Skuleruta 2012/13

11


SFO SFO er eit tilbod til born i alderen 6 til 10 år. SFO er open før og etter skuletid frå kl.06.45 til kl.16.15 Tilbodet skal gje borna tilsyn, omsorg og læring gjennom leik, allsidige aktivitetar og sosial utvikling i samvære med andre born, personale, foreldre og nærmiljøet. Liljan Vestbøstad Waage er leiar i SFO. I haust er blitt laga eit eige infohefte for SFO. Liljan har og utarbeidd et internt rutinehefte for dei tilsette for å etablere betre rutinar internt i SFOtilbodet. Sjå også heimesida til SFO for prisar og vilkår: http://skule.stord.kommune.no /sagvaag/sfo.htm

Skulevegen Frå tid til anna får me melding om hendingar på skulevegen. Etter at elevane går frå heimen til dei kjem til skulen har dei sjølvsagt ikkje kontinuerleg tilsyn. Me set stor pris på å få melding om ’hendingar’ på skulevegen, men det er også viktig at de som foreldre tek tak i uønska åtferd som skjer på skulevegen. I tidsrommet 08:15 til skuleslutt føl me godt med på kva som skjer inne og ute på skulen. På skuleveg til og frå skulen må elevar, foreldre og skulen saman sjå til at også dette vert ein trygg arena for borna.

Skuledagen og leksehjelp Alltid start kl 08:30

Skuledagen sluttar: Måndag: 13:00 1.-2.-3.-4.klasse (Leksehjelp for 3.+4.klasse kl 13:00-14:00) 13:35: 5.-6.-7.klasse Tysdag: 13:00 1.-2.klasse (Leksehjelp for 1. + 2. klasse kl. 13.00-13.30) 13:35 3.-4.-5.-6.-7.klasse Onsdag: 13:00 1.-2.-3.-4.klasse (Leksehjelp for 3.+4.klasse kl 13:00-14:00) 13:35: 5.-6.-7.klasse Torsdag: 13:00 1.-2.klasse (Leksehjelp for 1. + 2.klasse kl. 13.00-13.30) 13:35 3.-4.-5.-6.-7.klasse Fredag: 13:00 1.-2.-3.-4.klasse 13:35 5.-6.-7.klasse

Mouse-mischief i 1.klasse Onsdag 26.oktober 2011

Turid har hatt bokstavinnlæring med Mouse-mischife i 1.klasse i dag.

12


Samarbeidsorgane Nytt rundskriv om foreldresamarbeid august 2010>>

FAU: Foreldra sitt Arbeids Utval SMU: SkuleMiljøUtval SU: SamarbeidsUtvalet Fau-leiar: Nestleiar fau: Kasserar: Skrivar: Kfu-representant: Vara kfu: Smu-representant: Representant 17.mai-komitè:

1.kl sag12

2.kl sag11

3.kl sag10

4.kl sag09

5.kl sag08

6.kl sag07

7.kl sag06

Vert valt på første møtet hausten 2012

1. Monica Ann Eikeset, FAU, SMU og SU 2. Turid Steinsland Nilsen, vara for nr 1 2012/14 3. Jan Roar Hovland, vara for nr 2 4. Michael Knardrup –Larsen, vara for nr 3 1. Marianne Søreide, FAU, SMU og SU 2. Tom Ove Føyen, vara for nr 1 3. Kjersti Storesund, vara for nr 2 4. Maria Kristiansen, vara for nr 3

2011/13

1. Helga Titland, FAU, SMU og SU 2. Gunvor Lie Andersland vara for nr 1 3. Kjetil Fyllingen, vara for nr 2 4. Kari Lygre, vara for nr 3

2012/14

1. Ingrid Vikanes Risnes , FAU, SMU og SU 2. Ingjerd Lorentsen , vara for nr 1 2011/13 3. Linda Nysæter Sagvaag , vara for nr 2 4. Helene Andersen Risnes, vara for nr 3 1. Hanne Karine Risnes, FAU, SMU og SU 2. Bjarte Leth, vara for nr 1 3. Monika Saue, vara for nr 2 4. Randi L. Natvik, vara for nr 3

2012/14

1. Britt Helen Aasbø FAU, SMU og SU 2. Margaret Tjøsvoll, vara for nr, 1 3. Laila Teigen, vara for nr. 2 4. Hilde Mari Bolkan, vara for nr. 3

2011/13

1. Anne Britt Melkevik Dahle, FAU, SMU og SU 2. John Helland, vara for nr 1 3. Diana H. Bergeland, vara for nr 2 4. Margareth O. Mjønes, vara for nr 3

2012/13

Verv som skal fordelast mellom foreldrekontaktane:

     

Leiar FAU Nestleiar FAU Skrivar FAU Kasserar FAU Leiar 17.mai-komiteen Sagvåg skule (6.steget) Kommunalt foreldreutval (KFU) kontakt (Ein person + vara)

13

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande. Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. Føyd til med lov 17 juni 105 nr. 2005 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660). Skulemiljøet: http://www.lovdata.no/all/tl19980717-061-011.html


Utdrag frå Rundskriv F-10-08 30.06.08 Lokal oppfølging Skoleeierne bes om å gi informasjon om lovendringene til skolene, slik at elever, foreldre og lærere er kjent med nye bestemmelser. Det bes samtidig om at skolene gjøres kjent med den nye læreplanen. Dette skal sikre at skolenes undervisning i RLE er i samsvar med menneskerettighetene.

Takk til alle som kom!!

Med hilsen Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Gunnar Mandt avdelingsdirektør

Onsdag 9.november 2011 (Oppdatert 10.november 2011

I dag har det vore open dag på Sagvåg skule med innsamlingsaksjon til Redd Barna. Det kom inn heile 21.503,50 kroner. Desse pengane er no overført til Redd Barna. Det vart ein koseleg skuledag med mange på besøk. Elevane gjore ein flott innsats i salsbodene og på scenen til slutt.

Endeleg ein onsdag utan regn ! Onsdag 11.januar 2012

1 og 2 klasse var som vanleg om ute. Denne gongen steikte me fiskekaker på grua og alle leika i nærområdet til skulen :) Tekst & foto: Gro A Halvorsen

14

Fritak frå delar av RLE-faget Nye lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget religion. livssyn og etikk § 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. § 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.


Tekstmelding når eleven ikkje kjem til skulen.

Brannalarm o o o o

Ved Sagvåg skule ber me om at de nyttar tekstmelding eller mail til skriftleg kontakt med skulen. Me ynskjer også at melding om sjukdom vert meldt før skuledagen tek til på SMS (tekstmelding). Trur ein at eleven vert borte fleire dagar, er det nok å melda frå om dette i den første tekstmeldinga. På denne måten veit me kva elevar som skal vera til stades når den første timen tek til. Dersom ein elev ikkje kjem, utan at me har fått melding om dette om morgonen, tek me kontakt med heimen. Ein treng då ikkje skrive melding i etterkant når eleven kjem tilbake på skulen.

Brann vert varsla med korte støyt i ringeklokka. Elevane går roleg ut gjennom garerobane eller andre rømingsvegar. Dei stiller opp som vist på oversikta under på rekkje på baksida av skulen. Rektor "melder av" årsstega frå læraren.

Ved brann går elevane opp i løypa rundt skogen. Ved øving går elevane inn att.

Revidert regel nr 9: Er ein elev borte frå skulen, må kontaktlærar få ei tekstmelding (sms) før kl.08:30. Me tek kontakt med heimen, dersom ein elev ikkje kjem til skulen utan at me har fått melding om dette på førehand. Treng eleven fri, spør føresette om dette på førehand. Dersom eleven har vore hindra frå å gjera leksene til rett tid, eller eleven ikkje kan delta i kroppsøving eller symjing, skal føresette også skriva ei melding. I desse tilfella kan det nyttast e-post eller tekstmelding.

Målprøven

Fredag 23.september 2011

3. klasse måtte lufta seg litt før målprøven i dag, slik at då me kom inn att var det full konsentrasjon :-) Tekst & foto: Jenny Sætre Skjønberg

15


Handlingsplan ved alvorlege ulykker (Frå planen: Trivsel og Tryggleik http://skule.stord.kommune.no/sagvaag/TT.htm) Ansvar / instruksar Alarmplaninstruks for rektor (Lars Bakka) Mediekontakt i samband med alvorlege ulykker · Berre rektor skal uttala seg. (Meir på nettsida vår) Alarmplaninstruks for assisterande rektor Ansvarleg for alle elevane som er på skulen. · Undervisningsinspektør skal sjå til at alle klassane har ein vaksen hos seg. (Helst klassestyraren.) · Fungerer som rektor om rektor ikkje er til stades.

Stasjonsarbeid i 2.klasse Onsdag 25.januar 2012

Før me gjekk ut og akte i dag, arbeidde 2.klasse på stasjonar. Dei skreiv ord om verdensrommet med hoppebokstavene, øvde seg på samanhengande skrift, las i småbøker og jobba med matematikkoppgåver på Salaby. Her kjem nokre bilete frå dei ulike aktivitetane.

Tekst & foto: Brita Flatøy

Alarmplaninstruks for sosiallærar: Sosiallærar I (5.-7.st) Ansvarleg for varsling av pårørande. · Ver alltid sakleg, kort og konsis. (Ikkje uttal deg om skadeomfang e.l.) · Gje alltid rask og rett informasjon. (Eks. "De må møta på Fylkessjukehuset straks.") · Hald deg til fakta. · Ha kontroll med situasjonen. Sosiallærar II (1.-4.st) overtek rolla til sosiallærar I dersom ho/han er borte. (Sjå nettsida vår.) Skulefritidsordninga: Alarmplaninstruks for tilsette i SFO Det er til ei kvar tid dei som er på arbeid i SFO-tilbodet som har ansvar for at gjeldande rutinar for kritiske situasjonar vert følgde. Dersom rektor er til stades vert instruks den same som i skule. Dagar rektor ikkje er til stades, må den/dei som bemannar tilbodet handtera ein eventuell krisesituasjon

BRANN 110

Planetane

POLITI 112

Tysdag 31.januar 2012

Verdsrommet er spennande å lære om. 6. klasse har starta arbeidet med å laga planetane av ballongar, avispapir og tapetlim.

Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland

16

Lege/ambulanse 113


Tannhelse-tenesta Elevane vert til vanleg innkalla til tannlege annakvart år.

Attgløymde klede Skulen tek vare på klede som vert liggjande att på skulen. Mot slutten av året vert desse lagt fram for henting før dei vert kasta eller gitt til Fretex. Merk kleda med fullt namn, særleg klede som mange har like, som t.d. regnklede.

PPT

Dokkemakarar i 7.klasse Fredag 2.februar 2012

Elevane i 7.klasse er flinke handverkarar og kunstnarar. Du kan sjå utstillinga i 'Stokksunder' på Sagvåg skule i desse dagar.

Tekst & foto: Toril Sandvik Bruket

Stord PPT dekker kommunane Stord og Fitjar. Ansvarsområdet dekker barn og unge 0-16 år og vaksne over 20 år. I praksis gjeld det heimeverande barn, barn i barnehagar og barn og unge i grunnskulen. I tillegg gjeld det vaksne som har rett på spesialundervisning etter Opplæringslova. PPT i skule og barnehage: Tenesta skal hjelpa skulen i arbeidet med kompetanseutvikling og med å leggja opplæringa til rette for elevar med særskilde behov. PPT skal også sjå til at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering i samband med søknad om ressursar til spesialundervisning

Lus

God mat er viktig Torsdag 2.februar 2012

Kvar torsdag kan elevane i 5. til 7.klasse kosa seg med grove rundstykke og smørelunsj. Det er elvane som jobbar i elevkantina som gjer alt klart og ryddar etterpå. Mange vil ha det slik kvar dag, men då tenkjer dei elevane nok ikkje på at det er foreldra som betaler for dette.... Kva det kostar å melde seg på ordninga finn du her>> Tekst & foto: Lars Bakka

Meld frå straks frå til skulen dersom de oppdagar at borna dukkar har fått hovudlus.

Meir informasjon Du finn alle infoskriva frå skulen på denne nettadressa: http://skule.stord.kommune.no /sagvaag/infoskriv.htm

17


Skade på materiell Etter vedtekne reglar er skulen ikkje ansvarleg for bortkomne klede eller skade på klede, eller andre gjenstandar. Om eleven må ha pengar med seg, må desse aldri liggja i klede elevane heng frå seg på gangen.

Steg for steg Sagvåg skule arbeider målretta med å betra trivselen og åtferda til elevane. Me har m.a. nytta eit opplegg som er oversett frå amerikanske tilhøve av Nasjonal- foreningen for folkehelsen. Opplegget heiter Second Step, eller i norsk oversetjing ”Steg for steg".

Teieplikt Teiepliktreglane i grunnskulen lyder slik:

Alle som gjer teneste, eller arbeider, etter denne lova har teieplikt etter reglane i forvaltningslova, §13

Smartboardkurs Fredag 3.februar 2012

Fredag hadde lærarane ved Sagvåg skule kursdag nummer to om bruk av Smartboard med Ingvild Toft. Den første kurdagen var i haust. Etter denne andre kursdagen veit me mykje om avansert bruk av dei digitale tavlene våre. Om nokre år må det vera slike tavler i alle klasseromma.

I rundskriv F-139/86 understrekar KUF at desse reglane gjeld for alle som arbeider i skulen, også frivillige hjelparar ved turar, festar e.l.

Tekst & foto: Lars Bakka

Skulebiblioteket Skulebiblioteket står sentralt i arbeidet til elevane. Her finn dei eit godt utval med skjønnlitteratur og faktabøker. Elevane kan også søkja etter titlar i biblioteket vårt på Internett.

Skuleskyss Elevar på 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skuleskyss. For elevar på 1.klasse/førskule er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skuleveg, har rett til gratis skuleskyss same kor lang skuleveg dei har.

Leggetid

Steinsamlinga i Almåsvegen Onsdag 2.mai 2012

5.klasse har dag vore på vitjing til Karl Olav og Laila Vestvik og sett den utruleg flotte steinsamlinga dei har i heimen sin. Karl Olav viste oss rundt, gav informasjon og svara på alle spørsmål elevane stilte. Laila hadde baka bollar og laga til saft. Til slutt fekk kvar elev velja seg to steinar som dei fekk med seg heim. Tusen takk til ekteparet Vestvik for at me fekk koma. Foto: Toril S Bruket og Annbjørg Luggenes

Alder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11.år 12 år

Leggetid kl 19.30 kl 19.45 kl 20.00 kl 20.15 kl 20.30 kl 20.45 kl 21.00

18


Skulehelsetenesta

O-løp for lærarane Tysdag 10.april 2012

Camilla Berg Larsen er på skulen på torsdager fra 08.30 -14.00 og kan treffast på helsesøsterkontoret. Ein når helsesøster på 53 40 97 19 tysdag, onsdag og torsdag Mail: camilla.berg.larsen@stord.kommune.no Mobil: 975 52 024 Hausten 2012 er eg på Sagvåg skule desse torsdagane: 6/9-20/9-18/10-25/10-15/11-22/11-29/11-6/12 Faste oppgåver I løpet av året er: - Individuell samtale og vaksine for 2.klasse - Vaksine i 6 og 7 klasse. - Pubertetsgrupper på i 6 klasse. - Individuelle saker.

I dag har Harald Gjøsæter, Øyvind Almås og Ingolv Dybvik demonstret oløp med digitale postar. Dette flotte utstyret får me no låna av O-gruppa i Solid slik at me kan få bruka det i kroppsøingstimane med elevane utover våren. Tekst & foto: Lars Bakka

'Du skal ikkje tru det blir sommar....' Torsdag 21.juni 2012

Elevar og foreldre kan elles ta kontakt om ein har problem i forhold til søvn, kost, vener, familieforhold eller er trist og har det vanskelig. Helsesøstre har teieplikt etter ”helsepersonellova”.

Siste skuledag med ein strålande elevflokk på Sagvåg skule i allsong med sommarsongen over alle sommarsongar 'Du skal ikkje tru det blir sommar' ljomande i amfiet ynskja med kvarandre god sommar!

Tilsyn med elevane

Aball1 på Sagvåg skule Torsdag 24.mai 2012

I dag fekk 6.klasse møta FKH-spelarane Eirik Mæland, Chris Pozniak og Tor Sandnes frå Aball1. Allball var eit flott konsept som elevane fekk vera med på i den timen me fekk opplæringa. Me har no fått utstyret til Sagvåg skule og det vert garantert brukt i matematikk, matte og gym i tida som kjem!

19

Sagvåg skule har tilsyn med elevane 15 minutt før skulen tek til om morgonen. Dette tyder i praksis at dei som ikkje nyttar Sfo får tilsyn frå kl 08:15. Etter skuletid har elevane ikkje tilsyn etter skuletid. Unnataket er dei som skal ta buss. Desse elevane får fylje av ein av dei tilsette ved skulen til busstoppen. Den vaksne ventar til bussen kjem og ser elevane vel av garde. Dei som har plass i SFO kan ikkje forvente tilsyn før tilbodet opnar kl 06.45

, kva er det? ”Fronter” er ein elektronisk læringsplattform som alle elevane på nyttar. Du kan lese meir om Fronter på: http://www.fronter.no/


Uteområdet vårt

Sagvåg skule har eit flott uteområdet. Den raude streken på dette kartet syner kva som vert definert som leikeplass for borna. Kva klasse ”går opp tomta” kvart år.

Rundkøyring

FAU arbeider med å få gjennomslag for at det vert laga ei rundkøyring framfor ballbingen slik at bilane som kjem til skulen med born slepp å køyre heilt inn på skuleplassen.

20


Årshjul SFO AUGUST SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER

Bli kjent på sfo og rutinar. Leika inne og ute Me startar opp med aktivitetar i gymsal og matservering kvar torsdag. Bærplukkingstur Bake rundstykke, ha smørelunsj Laga smykke Laga grønsaksuppe, starter opp med litt juleverkstad

Oppstart SFO 16. august

Haustferie veke 41 8. Planleggingsdag 9. kursdag

DESEMBER JANUAR

Tur (prøver å ta med lavo) Advent, bake lussekattar, Julefilm og grautfest m\ overrasking Vinteraktiviteter, laga islykter

FEBRUAR

Akedag i nærmiljøet

MARS

Starter med påskeaktiviteter Påskelunsj Mykje uteaktivitetar, så frø og laga sunn mat

APRIL MAI JUNI

Plukke blomster, laga 17mai teikning Laga matpakke og ete ute Fotballturnering Grillfest

Juleferie frå 22. Første skuledag etter jul 3. Planleggingsdag 1. Vinterferie 25.-28. Vinterferie 1. Påskeferie 25.-29. Påskeferie 1. Fri 1., 9., 10., 17., 20., Siste dag på SFO før Sommarferie 21.juni GOD SOMMAR

JULI

21


Det grunnleggende kravet til skolemiljøet – opplæringsloven § 9a–1 § 9a–1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Førskuledag Tysdag 5.juni 2012

Namnelappar må til når det er førskuledag. Det er kjekt å få lov til å møta dei elevane som skal ta til ved Sagvåg skule hausten 2012. I dag var det førskuledag der elevane fekk møta fadrane, læraren, Quennsway og rektor. Det såg ut til at det vart eit kjekt første møte med skulen. 1.klasse 2012/13 har allereie fått eiga heimeside>>

Alle elever har rett til et godt skolemiljø Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet. Skolemiljøets virkning på elevenes helse, trivsel og læring Bestemmelsen understreker at det avgjørende i loven er hvilken virkning skolemiljøet har på elevene, og ikke hvorvidt de enkelte sidene ved miljøet tilfredsstiller målbare verdier. Målinger og observasjoner av miljøet er likevel viktige, fordi de kan si noe om hvilken virkning de forskjellige miljøfaktorene kan ventes å ha på elevenes helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Dette innebærer at bestemmelsen ikke bare handler om å hindre plager og dårlig læring, men også om at skolemiljøet skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring. Det er også viktig å merke seg at det ikke bare er helsen som skolemiljøet skal fremme, men også trivselen og læringen. Dersom forhold i skolemiljøet skaper mistrivsel eller forringer læringen, er ikke dette i samsvar med loven.

Bokinnlevering Tysdag 19.juni 2012

På Sagvåg skule er me i full gang med innlevering av skulebøker og bøker som elevane har lånt i skulebiblioteket. Alle utlåna er registrert digitalt, så alle elevane får spørsmål om bøker som ikkje er komme tilbake. Flott om de også ser etter heime om det er bøker som burde vore returnerte til skulen før skuleslutt.

 

Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser.

§ 9a–1 – en overordnet norm

Elevenes rett etter opplæringsloven § 9a–1 ligger til grunn for tolkningen av de øvrige bestemmelsene i kapittelet. Bestemmelsen har også betydning for tolkningen av de enkelte kravene i kommunehelsetjenestelovens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Der denne forskriften sier at noe skal være «tilfredsstillende», eller noe ikke skal overskride «et allment akseptert nivå», må dette ses i forhold til at elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom for eksempel luften i klasserommet er slik at elevene blir trøtte og uopplagte slik at det blir vanskelig å lære, vil dette ikke være «tilfredsstillende» etter kravet til inneklima i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 19. PS! Dersom ditt barn vert utsett for plaging eller mobbing i løpet av skuleåret så er det viktig at de melder frå til skulen om dette. Eg vil då fatte eit enkeltvedtak med ein tiltaksplan i tråd med §9a i Opplæringslove. Lars Bakka

22


Me vil informera om planar for skuledrifta frå lokalt-, kommunalt- og nasjonalt nivå, men me vil også på same tid visa ein levande Sagvåg skule. På Twitter, Facebook og nettsida vår vil de kunna følgja elevane våre i leik og læring. Likevel vil dei fysiske møta, som t.d. foreldremøta og utviklingssamtalane, vera dei viktigaste kontaktpunkta mellom heim og skule. Me har også konkludert med at dette heftet framleis har ein plass i informasjonsutvekslinga.

23

Infoskriv Sagvåg skule 2012/13  

Informasjon frå Sagvåg skule skuleåret 2012/13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you