Page 1

΢άββατο 27.03.2010

Γονείσ ςτα πρόθυρα νευρικήσ κρίςησ

Ανοικτή Συζήτηςη ςτον 1ο όροφο

ΜΕΓΑΡΟ

΢ΣΑΪΝ

Καλαποθάκη - Πλατεία Ελευθερίας Με απλή λογική και κοινό μυαλό: Ακούμε. Σκεφτόμαστε. Σεβόμαστε. Μιλάμε!

Παρακμή;

milame!

Νέοι Άνθρωποι με αγωνίεσ, ιδέεσ, λύςεισ ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ»

1-6 μ.μ. Από το …χαλαρό Facebook ςτθν επικοινωνία των -ιντα με τουσ νζουσ 17-35 ετών.


΢άββατο

27.03.2010

Παρακμή;

ΜΕΓΑΡΟ

΢ΣΑΪΝ

milame! Χαλαρά, δίχωσ θμεριςια διάταξθ, θ γενιά των Βορειοελλαδιτών που πλθςιάηει ι ξεπζραςε τα 50 τθσ χρόνια, επιχειρεί να ανοίξει ζνα γόνιμο, διαρκι και θλεκτρονικό διάλογο με όλα τα "παιδιά" τθσ.

1-2 μ.μ.

Αφετηρία

Με τθν προςζλευςθ μοιραηόμαςτε ανάμεςα ςτουσ δφο ορόφουσ. ΢το αμφικζατρο για τισ πρϊτεσ κουβζντεσ και ςτο κυλικείο για καφζ.

2-4 μ.μ.

Γνωριμία

Φίλεσ και φίλοι από το Facebook, τθ δουλειά, τθ φοιτθτικι και κοινωνικι ηωι, ξαναβρίςκονται για να κατακζςουν αντίδοτα -με τθν απλι λογικι και το κοινό τουσ μυαλόςτθ διάχυτθ Παρακμι. Να δουν το κοινό μασ αφριο με όςθ αιςιοδοξία επιτρζπουν οι καιροί.

Δίχωσ γκρίνιεσ, με κετικι ενζργεια και καλι διάκεςθ, κα επιχειριςουμε να ακοφςουμε μια γενιά που παίηει το Internet ςτα δάχτυλα!

4-6 μ.μ.

Προτάσεις

΢κοπόσ μασ δεν είναι να φλυαροφμε. Οι νζοι άνκρωποι είναι αυτοί που κα πάρουν ςτα χζρια τουσ τθν ευκφνθ να κτίςουν πάνω ςτα χαλάςματα ενόσ ευλογθμζνου τόπου. Σισ δικζσ τουσ προτάςεισ κζλουμε να ακοφςουμε. Κι ασ είναι άλλεσ ανεπεξζργαςτεσ κι άλλεσ ουτοπικζσ. Ευκφνθ μασ να τισ ηυγίςουμε αξιοκρατικά και δίκαια. Σο City College παραχϊρθςε δωρεάν τον πρϊτο (Αίκουςα «Ροδοφλα Κεχαγιά») και τον δεφτερο όροφο (Κυλικείο) του Μεγάρου ΢τάιν. Ευχαριςτοφμε κερμά!

Μικρές υπενθυμίσεις 1. Παρακαλείςτε να προςζλκετε με κετικι ενζργεια. Αφιςτε τθ κλίψθ και τθ μιηζρια ζξω από το Μζγαρο ΢τάιν. Αν τθ φζρετε μζςα, μάλλον κα ςασ απογοθτεφςουμε! 2. Οι παρόντεσ Λάηαροι ΔΕΝ ΕΟΡΣΑΖΟΤΝ και δεν δζχονται δϊρα. Αν είςτε παρόλα αυτά ανζνδοτοι, αντί δϊρων υποςτθρίξτε εμπράκτωσ αυτι τθ λιτι πρωτοβουλία! 4. Δεκτά και τα παιδιά κάτω των 17 ετϊν. ΢το Κυλικείο κα υπάρχει χϊροσ γι αυτά και φροντίδα για δθμιουργικι απαςχόλθςθ. Κι αν προκφψει από τα "βρζφθ" κάποιο ζξυπνο ςλόγκαν, ακόμθ καλφτερα για όλουσ μασ! 5. ΢ε αυτι τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ κζλουμε να αποφφγουμε κάκε ενζργεια που κα «μεταφραηόταν» ωσ υποκρφπτουςα άλλεσ προκζςεισ και φιλοδοξίεσ. ΢το ΢τάιν κα προτείνουμε τθν επόμενθ ςυνάντθςθ να τθν οργανϊςουν οι 17-35άρθδεσ!

Η ςυηιτθςθ κα ςυνεχιςτεί θλεκτρονικά. Ο 21οσ Αιώνασ ευτυχώσ μασ δίνει πολλζσ λφςεισ.

ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΪΝ: Σάββατο 27.03.10  

Θεσσαλονικείς γύρω από τα -ήντα συναντούν τη γενιά μεταξύ 17-35 ετών για να αφουγκραστούν ανάγκες, όνειρα και αγωνίες. Από τη 1 ως τις 6 το...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you