Page 1

NUTHARC SPECIMEN BOOK 2013 A B O OK D E S I G N E D TO G U I DE TH E U S ER T HRO UG H T H E I NT E N D E D WAYS TO APPLY TH E TYPE FAC E . F E AT U R I N G N U TH ARC R EG U L AR AN D ALT E R N AT I V E , W I T H A S EL EC TION OF USEFUL G LY P H S I N C L U D E D.

DESI GN E D BY CHRI S L AW S O N


PRESENTING ... NUTHARC REGUL AR & nut h ar c a lt e rn at i ve


N UT HARC R EG U L A R & A LT ER NATIV E AR E SANS - S ER IF TYPE FAC E s B AS E D O N T H E ANC IENT NOR D IC AL PH ABET KN OWN AS T H E F U T H A R K .

THE A LTE R N AT I V E C H A R AC TERS C L OS ELY R EFL EC T TH E RUN I C A L P H A B E T I N U S E A TH OU SAND YEARS AG O, BY NORS E CI VI L I SAT I O N S S U C H AS T H E V IK ING S AND TH E G ER M ANIC .


B O DY CO PY: 7 / 14 P T. ( + 10 0 TR AC K ING ) T HI S I S A D E MO N S T R AT I O N OF TH E EFFEC TIV ENES S OF N UTHARC AS B O DY C O PY. IF U S ED IN TH IS WAY, C AR E S H OU LD B E TAKEN TO MA I NTA I N T HE C L AR ITY OF TH E M ATER IAL H EL D BY THE TY P E FAC E . I T I S S U ITABL E FOR S H OR T PAR AG R APH S O F T EXT, SU C H AS I M AG E C A P TIONS OR FOR S M AL L TYPOG R APH IC WO RKS S U C H AS B U S I N E S S C AR D S.

HEA DE RS : 19 / 2 8 P T. ( + 3 0 0 TR AC K ING )

E XAMPLE OF HEADER DEM O N ST R AT I O N T E X T: 3 0/42 PT.

T Y P E FA C E D E M O N S T R AT I O N


R EG U L A R

I S B E S T U S ED W H EN L EG IBIL ITY IS C R U C IAL . SUITABLE FO R S MA L L PAR TS OF BODY C OPY, A C ONTEM PORARY RE SPO N SE TO T H E A N C IENT NOR D IC AL PH ABET IN TH E FORMAT O F A MO DE RN SA N S - S E RIF TYPEFAC E.

3 0 P T.

ABCDEF GHIJKLM NOPQRST UVWXYZ ÀÁÂÄÃÅÈÉÊË ÌÍÎ Ï ÒÓÔÕÖØ ÙÚÛÜ ß Þ Ð ÇŁ Š Ý Ÿ Ž


alter n at i ve

i s TA I L O RED for exp eri m enta l p i ec es , b e st suite d in a h i g h p oi nt s i ze to m a xi m i s e l eg i b i lty. a de dicate d d i s p l ay font th at a i m s to c a p tu re th e e sse n ce o f t h e a n c i ent nord i c ru ni c a l p h a b et.

30 p t .

abcdef ghijklm nopqrst uvwx y z àáâäãåèéêë ìíî ï ò ó ô õ ö ø ùúûü ß þ ð çł š ý ÿ ž


G LY P H S

T H E R A N GE OF G LYPH S TH AT S PAN OV ER TH E N UT HARC TY P E FAC E S H OU L D BE S U FFIC IENT FOR AL L DISPL AY P U R P O S E S. AL L NU M ER AL S AR E AL S O INC L U DE D AS PART O F T H E PAC K AG E.

12345678 90 ! @ £ $ % ^ &* ( ) ¡€ # ¢• ª {}[]<> - + / | \ . ,;:’ ”? _


the five b o xing w iz ard s jump q u i ck ly


TRAC K I N G

A LT H O U G H IT D EPEND S ON TH E PU R POS E OF T HE TYPE FACE , N U T H A RC TEND S TO WOR K BES T W H EN IT IS GIVE N RO O M TO B R E AT H E . TH E D EFAU LT TR AC K ING C ONS TR ICT S T HE TYPE FACE , A D D I T I O NAL S PAC E AL L OW S TH E L ETTER FOR MS TO E MBRACE T H E W H I TE S PAC E.

( B O DY C O PY +100 TR AC K ING )

D E FAU LT TR AC K ING

NUTHARC + 10 0 T R AC K ING

NUTHARC + 2 0 0 T R AC K ING

NUTHARC


d e fa u lt tra ck i ng

nutharc + 10 0 t ra ck i ng

nutharc + 2 0 0 t ra ck i ng

nut h arc


AVAIL ABLE AT: T E NDO LL ARFO NT S. CO M

specimendev1  

specimendev1

Advertisement