Page 1

ลอว์นิวส์

แจกฟรี

ฉบับที่ 11 1-15 มิถุนายน 2557

TIMELINE

TIMELINE

ที่แห่งนี้

TIMELINE

PHOTO

BINGEWATCH

BINGEWATCH

TALK TO HER

issn 2350-9848

เล่าเรื่องรัฐประหารในประวัติศาสตร์ผ่านไทม์ไลน์ (หน้า 7) รู้จักท�ำเนียบรัฐบาลเพิม่ ขึน้ ใน “ที่แห่งนี”้ (หน้า 5) ชมภาพ สงครามโลกครัง้ ที่สองในกูเกิล้ สตรีทวิว (หน้า 15) ท�ำความรู้จักแมวไฮโซแห่งวงการแฟชัน่ ของคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ (หน้า 11) ซินเดอเรลล่าในโลกแห่งความเป็นจริงบนจอภาพยนตร์ (หน้า 10) คุยกับวิว-วรรณรธ สนธิไชย (หน้า 10)


ข่าว 1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 เริ่มจ่ายเงินจำ�นำ�ข้าวเก้าหมื่นล้าน เตรียมเบิกบานสรรพากรลดภาษี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตัดสินใจกู้เงิน 9.2 หมื่ น ล้ า นบาท เพื่ อ นำ � มาจ่ า ยให้ แ ก่ ช าวนาที่ เข้ า ร่ ว ม โครงการรับจำ�นำ�ข้าว โดยเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. คาดจะจ่ายให้ครบทุกคนภายใน 1 เดือน

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เตรียมเสนอ ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากอัตราสูงสุด 35% เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายเป็น 1.2 แสนบาทต่อคนต่อปี และคงอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% อีก 1 ปี ให้ คสช. พิจารณา

4 5 ที่กระบี่หวิดบึ้มซำ�้ตอร์ปิโด “แอ๊ด”แต่งเพลงหนุน“ตู่” สู้เพื่อชาติ ชาวประมงพืน้ บ้านใน จ.กระบี่ พบลูกระเบิดตอร์ปโิ ดสมัย สงครามโลก บริเวณอ่าวติงไหร ต.เกาะศรีบอยา จึงได้ลาก เข้าฝั่ง เพื่อจะนำ�มาผ่าเอาเศษเหล็กไปขาย แต่ตำ�รวจพบ เข้าเสียก่อน จึงห้ามชาวบ้านเข้าใกล้และให้เจ้าหน้าที่กู้ ระเบิดมาเก็บกู้

แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลง “นาวารัฐบุรุษ” ให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเป็นกำ�ลังใจในการทำ�งานเพื่อ ชาติ พร้อมเสนอแนะให้ตั้งกระทรวงประชาธิปไตยเพื่อ ปลูกฝังประชาธิปไตยแก่ประชาชน

7 8 ขุดสวนปาล์มเจอแผ่นทองร้องไชโย เขมรเซย์โนห้ามพลัดถิ่นตั้งรัฐบาล ชาวบ้าน อ.เขาชัยสน พัทลุง แห่ขุดหาแผ่นทองคำ�พื้นที่ สวนปาล์ม หลังเจ้าของที่ดินดังกล่าว ขุดพบแผ่นทองคำ� จำ�นวนมาก นอกจากนี้ ยังพบจี้ ต่างหู และเศษไหแตก อธิบดีกรมศิลปากรเผย อายุเก่าแก่เท่านครวัด 700 -800 ปี

ยินดีต้อนรับสู่โรงแรม XXX ค่า นี่เป็นกุญแจห้อง XXX ที่คณ ุ ได้ทาการจองไว้นะคะ

นายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น ของกัมพูชาประกาศจะไม่ให้ชาว ต่างชาติในประเทศกัมพูชาเป็นที่มั่นในการจัดตั้งรัฐบาล พลัดถิ่นเด็ดขาด แม้จะเป็นพันธมิตรกับเขาอย่าง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ตาม เพราะรัฐธรรมนูญกัมพูชาไม่ อนุญาตให้ทำ�ได้

ขอบคุณ มากค่ะ

นพ.กำ � จร ตติ ย กวี รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า กำ�ลังหามาตรการใน การควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาเอกชนให้เข้มยิ่งขึ้น หากพบว่าจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพ อาจให้คืนสถานะ กลับไปเป็นวิทยาลัยดังเดิม

6 ขับประมาทชนยับพังนับโหล

เกิ ด เหตุ ร ถบรรทุ ก หกล้ อ วิ่ ง มาด้ ว ยความเร้ ว สู ง พุ่ ง ชน รถยนต์ที่จอดติดอยู่บนสะพานข้ามแยกพระรามเก้ามุ่ง หน้าไปยังโบสถ์แม่พระ เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายกว่าสิบ คัน มีผไู ด้รบั บาดเจ็บ 3 คน ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่าง หนัก

เรื่อง : วีรวัฒน์ จิตต์ปรุ ง ภาพ : dailynews.co.th, naewna. com

เรืเรื ่องและภาพโดย ่องและภาพ : ปองกานต์ ปองกานต์ขุนขุภาษี นภาษี วันรุ่งขึ้น

ภายในห้อง

....? หลังจากกลับมาที่ห้อง

3 เล็งลดเกรดมหา’ลัยสอนไม่ดี

ขอโทษนะคะคุณ! ทางโรงแรมเราระบุชัดเจน ว่าเราไม่ รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหายของลูกค้านะคะ

เอาล่ะ! เก็บของในตู้เซฟแล้ว ล็อค ห้องเรียบร้อย ปลอดภัยหายห่วง! คุณต้องรับผิดชอบ! อ่าว...

ว้ายตายแล้ว!! กระเป๋าสตางค์หายไป!

คุณคะ ดิชั้นขอแจ้งเรื่องค่ะ คือกระเป๋าสตางค์ดิชั้น หายไป ทั้งๆที่ดิชนั้ เก็บไว้ในตู้เซฟในห้องค่ะ แล้ว....

นี่! ถ้าคุณหมายถึง ป้ า ยในห้ อ งพั ก นะ ตามกฎหมายปพพ. มาตรา 677 ถื อว่ า เป็นการแสดงเจตนา ฝ่ า ย เ ดี ย ว เ พื่ อ ย ก เ ว้ น ค ว า ม ผิ ด ของโรงแรม ตกเป็น โมฆะย่ะ!


บทบรรณาธิการ จากทีไ่ ด้มกี ารถกเถียงกัน ต่างฝ่ายต่างชุมนุมประท้วงกัน มานานว่า ควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือควรเลือกตั้งก่อน ปฏิรูป ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คำ�ตอบก็ออกมา เป็นการ “รัฐประหาร” ซึง่ ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้ กฎอัยการศึกมาล่วงหน้าแล้ว แต่เมื่อทุกฝ่ายไม่สามารถ ตกลงกันได้ เมือ่ ฝ่ายทหารมองรูปการณ์แล้วว่าไม่นา่ จะมี ทางจบลงกันได้โดยเร็ววัน ประกอบกับเริ่มมีการก่อการร้ายมาก ขึน้ กระจัดกระจายไปทัว่ เริม่ มีการใช้อาวุธสงคราม เศรษฐกิจซบเซา ลง ขาดความน่าเชือ่ ถือในสายตาของต่างชาติ เพือ่ รักษาความสงบ และเพื่ อ ปกป้ อ งประเทศชาติ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ผู้ บัญชาการทหารบก จึงได้ตัดสินใจประกาศการยึดอำ�นาจ ทำ�การ รัฐประหาร และดำ�เนินการบริหารประเทศ โดยเตรียมใช้ธรรมนูญ ชั่วคราวเพื่อจะตั้งนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูป เพื่อจะทำ�หน้าที่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ถึงแม้จะมีบางประเทศหรือประชาชนบางกลุม่ ทีย่ งั ไม่เห็น ด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนี้ แต่เมื่อประเทศชาติเดินทางมาถึง ทางตันกันแล้ว จะมีทางใดที่เป็นทางออกของประเทศชาติได้และ ไม่ท�ำ ให้ประเทศชาติตอ้ งบอบช้�ำ และย่�ำ อยูก่ บั ทีอ่ กี ต่อไป เราก็ควร จะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกร่วมกันนะคะ เรือ่ งภายในประเทศ ของเรา เราคนไทยเท่านั้นที่น่าจะเป็นผู้รู้ เป็นผู้เห็น และเข้าใจ สถานการณ์มากที่สุด คนอื่นจะพูดกันว่าอย่างไร เขาก็ไม่ได้มีส่วน ร่วมในความเป็นคนไทย ในความเป็นชาติไทยของเรา คงไม่มใี คร จะหวังดีและร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศชาติของเราได้ดีเท่ากับ เราชาวไทยด้วยกันเองนะคะ อีกประการหนึ่ง ถ้าเราลองไตร่ตรอง กันให้ดี ๆ จะเห็นได้วา่ กฎหมายถูกตราขึน้ มาเพือ่ รักษาความสงบ สุขให้กับประเทศชาติ กฎหมายถูกตราขึ้นมาตามยุคตามสมัยเพื่อ ให้คนในยุคในชาตินั้น ๆ อยู่กันได้อย่างมีระเบียบ หากกฎหมาย ใดไม่เหมาะกับยุคสมัยหรือสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ก็น่าจะมีการ ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั โดยตัง้ อยูบ่ นหลักการของ ความถูกต้องและศีลธรรมอันดีอันจะนำ�ไปสู่ความสงบสุขของบ้าน เมือง อาจจะเพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ยึดหลัก กฎหมาย Civil Law ซึ่งมักจะตีความตามตัวบทกฎหมาย จนบาง ครั้งเราอาจจะเผลอลืมนึกถึงจุดรากลึกของการตรากฎหมายนั้นๆ

4

ค�ำขวัญ วันสภาทนายความ งานใหญ่อย่างงานของ สภาทนายความ ต้องการจิตต์ท่ี มัน่ คง มีหลักการ จึงจะท�ำงาน ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จิตต์ท่มี นั่ คง มีหลักการ ต้องการหลักธรรมอันอบรมได้ ด้วยตนเอง โดยอาศัยพระบรม พุ ทโธวาท ที่ว่า : จงเว้นความชัว่ ทัง้ ปวง กระท�ำแต่ความดี ท�ำจิตต์ของตนให้ผ่องใส นีจ้ ะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ด้วยดี ดังปรารถนา

สัญญา ธรรมศักดิ์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘

(จากหนังสือ “สภาทนายความ เพื่อทนายความ”)

ลอว์นิวส์

ว่า กฎหมายนั้น ๆ ตราขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ ใด และต้ อ งการจะปกป้ อ งสิ่ ง ใด หาก วั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น เปลี่ ย นไป กฎหมายก็ ค วร เปลี่ยนตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เพื่อให้สามารถ รักษาความสงบสุข ความเป็นระเบียบในชาติ บ้านเมืองได้ หลังจากเกิดการรัฐประหารได้ไม่กี่วัน ผลงานชิ้นแรกของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ เราได้เห็นกันก็คือ การจ่ายเงินคืนให้กับชาวนาในกรณีของ การจำ�นำ�ข้าว โดยคาดว่าจะจ่ายหมด 9 หมืน่ ล้านบาทภายใน 1 เดือนนี้ นอกจากนี้ยังได้มีคำ�สั่งปรับเปลี่ยน โยกย้าย ข้าราชการบางตำ�แหน่งให้เหมาะสม อีกทัง้ ได้เรียกให้บคุ คล สำ�คัญ ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มารายงานตัว เพื่อช่วยกันวางแผนการปฏิรูปประเทศกันต่อไป นอกจากความร้อนแรงจากเหตุการณ์รัฐประหาร ในกรุงเทพมหานครแล้ว ทางภาคใต้ของประเทศไทย ยังมี เหตุระเบิดใหญ่ที่จังหวัดปัตตานี ทำ�ให้มีผู้คนเจ็บล้มตายอีก เป็นจำ�นวนมาก รวมทั้งไฟฟ้าดับไปทั่วเมือง ส่วนทางภาค เหนือของประเทศของเราก็ยังมีเหตุการณ์ after shock จาก แผ่นดินไหวอยู่ต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็น เดือนแห่งความร้อนแรงจริงๆ ทั้งในปีนี้และปีก่อนๆ ที่ผ่าน มา มักจะมีเหตุการณ์สำ�คัญที่ร้อนแรงเกิดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคมอยู่เสมอนะคะ แต่ต่อจากนี้ไป ก็หวังว่านี่คงเป็นจุดเปลี่ยนและ วุ่นวายที่สุดในรอบปีนี้กันแล้ว หวังว่าสถานการณ์บ้านเมือง เราคงมาถึงขาขึ้นกันได้แล้วนะคะ หยุดทะเลาะกันเถอะค่ะ และหันมาจับมือร่วมกันและช่วยกันฟื้นฟูประเทศไทยเราที่ บอบช้ำ�เหลือเกินแล้วในขณะนี้ อย่างน้อยก็นึกถึงพ่อของเรา กันบ้างนะคะ แอน พี. วรรณประทีป บรรณาธิการ

LAWNEWS

จัดท�ำโดยสภาทนายความในพระบรมราชู ปถัมภ์

ที่ปรึกษา นายเดชอุ ดม ไกรฤทธิ์ นายพู ลศักดิ์ บุ ญชู ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรพล สินธุ นาวา นายชวน คงเพชร ดร. สุธรรม วลัยเสถียร นายสุมิตร มาศรังสรรค์, นายนิวัติ แก้วล้วน, ดร. เกียรติศกั ดิ์ วรวิทย์รัตนกุล บรรณาธิการ นางแอน พลอยส่องแสง กองบรรณาธิการ นายสุวิทย์ เชยอุ บล นายสุนทร พยัคฆ์ นายวิเชียร ชุ บไธสง นางสาวอรอนงค์ เทศะบ�ำรุ ง นายธีรศักดิ์ วิชชุ ตานนท์ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ นายสุชาติ ชมกุล นายชลิต ขวัญแก้ว ร้อยตรีสุรศักดิ์ รอนใหม่ นายพิเชฐ คูหาทอง นายอาสา เม่นแย้ม นายผาติ หอกิิตติกุล นายวิทยา แก้วไทรหงวน นายวันรัฐ นาคสุวรรณ นายโอฬาร กุลวิจิตร นายวีรวัฒน์ จิตต์ปรุ ง นายยศกร ศรีอมร นางสุภัทธนีย์ พวงส�ำลี นางสาวฐิติพร อรุ โณทัยวิวัฒน์ นายพรชัย ภารการ นางสาวปองกานต์ ขุ นภาษี ศิลปกรรม นายฉัตรชัย ทองศักดิ์ ส�ำนักงาน เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-1567 แฟกซ์ 0-2282-9908 E-mail : lawnewslct@gmail.com Website : Lawnewslct.blogspot.com


ขบข่าวเอามากัด ABC นิรนาม

SURPRISE!! ช่ วงนีส้ ถานการณ์บ้านเมืองเรามักมีเรื่องให้ตื่นเต้นประหลาดใจกันอยู ่เรื่อย เรียกได้ว่าเป็น ช่ วงเวลาแห่ง “เซอร์ไพรส์”

4

เริ่มตั้งแต่ท่าทีของลุงกำ�นันที่จู่ๆ ก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่พร่ำ�ไม่ขาดปากว่า “เราจะต้องชนะ” กลับกลายมาพูดว่า ถ้าครั้งนี้ยังไม่สามารถจบเกมได้ก็จะขอมอบตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม ทำ�ให้มวลมหาประชาชนประหลาดใจไม่น้อยกับ ท่าทีที่เปลี่ยนไป แต่ก็ไม่มีใครนึกเป็นจริงเป็นจังอะไร เพราะขนาดลุงกำ�นันพูด “ครั้งสุดท้าย” มาไม่รู้กี่หนแล้ว ยังไม่ เห็นจะสุดท้ายตามที่แกว่าจริงๆ สักหน สัปดาห์ถดั มา ก็มเี รือ่ งเซอร์ไพรส์ตามมาอีกครัง้ เมือ่ บิก๊ ตูป่ ระกาศกฎอัยการศึกตอนตีสาม และได้ออกมานัง่ อ่าน ประกาศตอนหกโมงกว่าๆ รับเช้าวันใหม่ ทำ�เอาบรรดาคนทำ�งานตกตะลึงไปเป็นแถว แต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือการปิด ทางด่วนในเช้าวันเดียวกัน ทำ�ให้การจราจรเป็นอัมพาตไปทั่วทั้งกรุงเทพ โดยเฉพาะที่ด่านบางนา หางแถวท้ายขบวนติด ยาวข้ามจังหวัดไปถึงอำ�เภอบางพลี สมุทรปราการ เล่นเอาหลายคนยอมแพ้ ไม่ไปทำ�งาน ถือโอกาสพักผ่อนอยู่บ้านหนึ่ง วัน ด้านผู้ใช้รถไฟฟ้าก็ใช่ว่าจะรอด เพราะคนแห่กันมาใช้จนโบกี้รถไฟแทบระเบิด ส่วนสื่อต่างชาติพอเห็นทหารออกมา ยืนตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ก็ประโคมข่าวใหญ่โตราวกับมีเหตุนองเลือดกลางกรุงแบบปีก่อนๆ แต่สุดท้าย เหตุการณ์ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากรถติดวินาศสันตะโรในตอนเช้า ความเซอร์ไพรส์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันถัดมา เมื่อ ผบ.ทบ. เรียกประชุมตัวแทน 7 ฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล รักษาการ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง กปปส. และนปช. ส่งตัวแทนมาฝ่ายละ 5 คน เพือ่ มาเจรจาหาข้อยุตปิ ญ ั หาบ้านเมืองทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ บรรยากาศการประชุมเจรจาเป็นไปอย่างคึกคักครืน้ เครงละเลง ฟอง สังเกตได้จากภาพถ่ายเซลฟี่ที่ออกมาจากทั้งสองฝ่ายที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีร่องรอยของความเครียด แต่ยังคงมีริ้วรอย ของวัยในบางคน ต่างจากตอนที่หลายๆ คนไปขึ้นเวที ปราศรัยกันดุเดือดเลือดพล่าน จนผู้ชมทางบ้านเริ่มคิดว่าน่าจะได้ เห็นทางออกของปัญหาของชาติในชาตินี้ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าตอนบ่ายๆ อย่างที่กังวล หลังจากเจรจากันไปจนถึงตอนเย็น “ครูบิ๊กตู่” ก็ได้แจกการบ้าน 4 ข้อไปให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายไปขบคิดกันว่า จะมีแนวทางออกของปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไร คือ จะปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้ง? จะมีรัฐบาลรักษาการได้อย่างไร? จะมีการทำ�ประชามติหรือไม่? จะสร้างบรรยากาศไปสู่การเลือกตั้งได้อย่างไร? และให้มาส่งการบ้านในวันรุ่งขึ้น ก่อนจะ ปล่อยเด็กนักเรียน เอ้ย! ตัวแทนกลับบ้านไป วันรุ่งขึ้น ถึงเวลาตรวจการบ้าน มีตัวแทนบางคนไม่มาเลยให้เพื่อนมาส่งการบ้านแทน แต่บรรยากาศในการ ประชุมในวันนี้ดูตึงเครียดและจริงจังกว่าเมื่อวาน มีการสั่งริบมือถือ เหมือนกฎในโรงเรียนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะกลัว ตัวแทนจะเอาไปถ่ายรูปเล่นในห้องประชุมอีก นอกจากนี้ บรรยากาศการประชุมก็กลับทวีความเครียด เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ ไม่ยอมกัน แตกต่างวันแรกอย่างสิ้นเชิง จนในที่สุด “บิ๊กเซอร์ไพรส์” ก็มาถึง ก่อน 5 โมงเย็นเล็กน้อย โทรทัศน์ทุกช่องก็ถูกตัดเข้าสัญญาณรายการพิเศษ “ผบ. เหล่าทัพ พบประชาชน” โดย มีครูบิ๊กตู่อ่านแถลงการณ์ยึดอำ�นาจครั้งล่าสุดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันเพลินๆ ขณะกลับบ้าน ส่งผลให้การ จราจรช่วงเย็นที่ว่าติดขัดอย่างหนักแล้ว ยิ่งติดขัดมากกว่าเดิม โดยเฉพาะหลังการประกาศเคอฟิวช่วง 4 ทุ่มถึงตี 5 ทำ�ให้ ผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้าทัง้ บนดินและใต้ดนิ ปรับตัวกันไม่ทนั เบียดเสียดแย่งกันขึน้ รถไฟฟ้ากลับบ้าน จนบางสถานีมผี โู้ ดยสาร ล้นออกมาจนถึงชานชาลาชั้นล่าง ส่วนรถไฟใต้ดินต้องมีการจำ�กัดจำ�นวนผู้โดยสารที่จะลงไปยังชั้นจำ�หน่ายบัตรเช่นกัน ส่วนตัวแทนที่เข้าไปร่วมประชุม ก็โดนส่งตัวเข้าบ้านนักล่าฝัน ให้ไปกินอยู่หลับนอนด้วยกันตามบ้านพักหลัง ต่างๆ ทั่วประเทศ เปรียบเสมือนพาไปค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดช่วงเปิดเทอมใหม่ ก่อนจะทยอยปล่อยออกมาที ละหลังตามพฤติกรรมของคนในบ้าน แต่อย่างไรก็ดี มีอกี เรือ่ งทีอ่ าจเป็นเรือ่ งเซอร์ไพรส์ส�ำ หรับคนทีเ่ กิดไม่ทนั ยุคบิก๊ บังก่อรัฐประหารเมือ่ ปี 2549 หรือ อาจจะเกิดทันแต่แอ๊บเด็ก ก็คือ ปรากฏการณ์เซเว่นอีเลฟเว่นปิดให้บริการ ที่ทำ�ให้หลายๆ คนต้องไปรื้อฟื้นสัญญาสมัย พระเจ้าเหาทีเ่ คยสัญญาว่าจะทำ�อย่างนัน้ อย่างนีห้ ลังเซเว่นปิด แต่ทเี่ ดือดร้อนทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ น้องหมาเจ้าถิน่ ทีน่ อนหน้า ร้านเซเว่น ที่ไม่มีที่พักพิงให้ตากแอร์ในเวลากลางคืนที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทั้งคนทั้งหมาเลย พรุ่งนี้จะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกไหมนะ?

เกร็ดกฎหมาย

“ศาลทหาร” ช่ วงเวลาแห่ ง การรั ฐ ประหารและการประกาศใช้ ก ฎ อัยการศึ กเช่ นนี้ เราเริม่ จะได้ยินชื่อ “ศาลทหาร” เข้ามา มีบทบาทมากขึน้ เรื่อยๆ แต่ศาลทหารนัน้ คืออะไร? ตามพระราชบัญญัตธิ รรมู ญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ศาลทหารแบ่งเป็น 3 ชัน้ เหมือนศาลพลเรือน ได้แก่ ศาลทหารชัน้ ต้น ศาลทหารกลาง ศาลทหารสูงสุด โดย ผู ้ท่อี ยู ่ในอ�ำนาจศาลทหารในเวลาปกติก็คือ นายทหาร ทุกระดับ รวมถึงผู ท้ ก่ี ระท�ำผิดกฎหมายทหาร แต่ในเวลา ไม่ปกติ คือ เวลาที่มีการรบหรือประกาศสงคราม หรือ ประกาศกฎอัยการศึ ก (ดังเช่ นในขณะนี)้ ศาลทหารก็มี อ�ำนาจพิจารณาคดีอาญาตามที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติได้ประกาศให้อยู ใ่ นอ�ำนาจของศาลทหารด้วย ซึ่ง ตามค�ำสัง่ คสช. ที่ 37/2557 ได้ก�ำหนดให้คดีต่อไปนีอ้ ยู ่ ในอ�ำนาจของศาลทหารด้วย คือ 1. การกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 107-112 (ความผิดต่อองค์พระมหา กษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู ้ส�ำเร็จราชการแทน พระองค์) 2. การกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 113-118 (ความผิดต่อความมัน่ คงภายใน ราชอาณาจักร) ยกเว้นซึ่งการกระท�ำผิดเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง ภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ.2551 หรื อ พระราช ก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 3. การกระท�ำความผิดตามประกาศหรือค�ำสัง่ ของ คสช. วิธพ ี จิ ารณาความของศาลทหารก็จะอนุญาต ให้มีทนายความเข้าไปว่าความได้ทัง้ ในเวลาปกติและใน เวลาไม่ปกติ ตามมาตรา 55 ซึ่งคูค่ วามสามารถอุ ทธรณ์ ฎีกาไปได้ตามล�ำดับชัน้ ศาล แต่ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ไม่สามารถอุ ทธรณ์หรือ ฎีกาได้ ตามมาตรา 61 วรรคท้าย ในขณะนี้ บุ คคลแรกทีจ่ ะถูกน�ำตัวขึน้ ศาลทหาร เป็นคนแรกในยุ ค คสช. นีก้ ็คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ซึ่ งฝ่ าฝื นค�ำสัง่ ไม่ไปรายงานตัวต่อ คสช. ภายในระยะ เวลาที่ก�ำหนด ซึ่ งจะมีโทษสูงสุดคือจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ก็ตอ้ งจับตา ดูกนั ไปว่าคดีนจี้ ะกลายเป็นบรรทัดฐานให้แก่ผูอ้ นื่ ที่ยงั ไม่ มารายงานตัว ให้รีบมารายงานตัวหรือไม่?


ที่แห่งนี้ ว. ราชดำ�เนิน

ทำ�เนียบรัฐบาล

จากความวุ ่นวายทางการเมืองในรอบหลายปี ท่ผ ี ่านมา ถ้าไม่นับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว “ที่แห่งนี”้ ก็นับว่าเป็นสถานที่ยอดฮิ ตอีกแห่งที่มันจะเป็นเป้ าหมายของการชุ มนุมทั ง้ แบบชัว่ คราวและปั กหลักค้างคืน เนื่องจากที่แห่งนีเ้ ป็นสัญลักษณ์ถึงอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทัง้ ยังเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกหลายครัง้ ที่แห่งนี.้ .. ท�ำเนียบรัฐบาล ทำ�เนียบรัฐบาล เดิมชื่อ “บ้านนรสิงห์” ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่ เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้เป็นมหาดเล็กที่ทรงไว้ วางพระราชหฤทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานใกล้ชิด โดยสร้างขึ้นจากทรัพย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ให้มาจัดสร้างอาคารและสิ่งต่างๆ โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นผู้สร้าง แต่ยังไม่แล้ว เสร็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ทำ�ให้การ ก่อสร้างหยุดชะงักลง และกลับมาสร้างต่ออีกครั้งในอีกหลายปีถัดมา ชื่ อ บ้ า นนรสิ ง ห์ นี้ ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานแน่ ชั ด ว่ า เป็ น ชื่ อ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎล้าเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าพระยา รามราฆพตัง้ ขึน้ เอง แต่สนั นิษฐานว่ามีทมี่ าจากเจ้าพระยารามราฆพ เคย ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บัญชาการกรมมหรสพ ซึ่งมีตราเป็นรูปนรสิงห์ อันเป็น ปางหนึง่ ของพระนารายณ์ทที่ รงอวตารลงมาในโลกมนุษย์ เพือ่ ปราบยักษ์ ร้ายที่ชื่อ "หิรัณยกศิปุ" โดยมีกายเป็นมนุษย์ แต่หัวและเล็บที่ปลายนิ้ว เป็นสิงห์ แต่เดิม บ้านนรสิงห์ เคยมีรูปปั้นนรสิงห์เต็มตัว ตั้งอยู่บริเวณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคูฟ่ า้ ปัจจุบนั ไม่ทราบว่ารูปปัน้ นรสิงห์นไี้ ด้เคลือ่ น ย้ายไปอยู่ ณ ที่ใด ต่อมา ราวต้นปี พ.ศ. 2484 ในระหว่างสงครามมหาเอเชีย บูรพา ญี่ปุ่นได้เจรจาเพื่อขอซื้อหรือเช่าบ้านนรสิงห์ (ในขณะนั้นยัง ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) เพือ่ ทำ�เป็นสถานทูตญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย ด้วย เห็นว่าอาคารมีความสวยงามยิง่ ไม่นานหลังจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ปี เดียวกัน เจ้าพระยารามราฆพ ก็ได้มีหนังสือถึง นายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ในขณะนั้น) เพื่อเสนอขายบ้านแก่ รัฐบาล ในราคา 2,000,000 บาท เพราะเห็นว่าใหญ่โตเกินฐานะ และ เสียค่าบำ�รุงรักษาสูง แต่กระทรวงการคลังก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ล่วงมาถึงเดือนกันยายน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน ขณะนัน้ เห็นควรให้รฐั บาลไทยซือ้ บ้านนรสิงห์ไว้ เพือ่ เป็นสถานทีร่ บั รอง แขกเมือง ในทีส่ ดุ ได้ตกลงซือ้ ขายกันในราคา 1,000,000 บาท โดยคณะ ผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพอาภา และ พลเอกเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม) ได้อนุมัติภายใต้ พระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงการคลัง จ่ายเงินของสำ�นักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แก่เจ้าพระยารามราฆพ แล้วมอบบ้าน นรสิงห์ ให้สำ�นักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล โดยให้ใช้เป็นที่ตั้งทำ�เนียบ

รัฐบาล และเป็นสถานที่รับรองแขกเมือง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทั้งยัง ได้เปลี่ยนชื่ออาคารต่างๆ ในบ้านนรสิงห์เสียใหม่ เช่น เปลี่ยนชื่อตึก ไกรสรเป็นตึกไทยคู่ฟ้า รัฐบาลไทยจึงเปลี่ยนชื่อบ้านนรสิงห์เป็น ทำ�เนียบสามัคคีชัย และทำ�เนียบรัฐบาลตามลำ�ดับ พร้อมกันนัน้ ได้ยา้ ยทีท่ �ำ การสำ�นักนายก รัฐมนตรี จากวังสวนกุหลาบ เข้ามาด้วย ต่อมา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้ซอื้ ทำ�เนียบรัฐบาล จากสำ�นักงาน ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ โดยทำ � สั ญ ญาซื้ อ ขายกั น ในราคา 17,780,802.36 บาท แล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำ�นักงานที่ดินจังหวัด พระนคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ภายในทำ�เนียบรัฐบาลมีอาคารทีส่ �ำ คัญหลายแห่ง เช่น ตึกไทย คูฟ่ า้ ตึกสันติไมตรี ตึกนารีสโมสร ตึกบัญชาการ ซึง่ ใช้เป็นสถานทีท่ �ำ งาน ของข้าราชการสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี รวมถึง “รังนกกระจอก” ที่ใช้ เป็นสถานที่ทำ�งานสำ�หรับนักข่าวในทำ�เนียบรัฐบาล ต่อมา พื้นที่เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของข้าราชการจึงได้ขยายพื้นที่ไปยังบริเวณส่วนการศึกษาของโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อ พ.ศ. 2530 และได้ใช้เป็นที่ตั้งของสภาค วามมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานในสังกัดสำ�นักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน ทำ�เนียบรัฐบาลได้ใช้เป็นสถานทีท่ �ำ งานของนายกรัฐมนตรีทกุ คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยกเว้นในสมัยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่ไม่เคย ได้เข้าไปทำ�งานในทำ�เนียบรัฐบาล เนื่องจากมีผู้ชุมนุมจากพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปิดล้อมทำ�เนียบรัฐบาลไว้ เนือ่ งจากตึกไทยคูฟ่ า้ เป็นสถานทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงของ ชาติ จึงไม่เปิดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชม ยกเว้นในวันเด็กแห่งชาติเท่านัน้ ซึ่งจะมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น กิจกรรมที่เด็กๆ รอคอยและเข้าแถวต่อคิวกันเป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมด้วย เช่นกัน ทำ�เนียบรัฐบาลจึงเป็นสถานทีท่ แี่ สดงถึงอำ�นาจในการบริหาร ประเทศ รวมทัง้ ยังเป็นสถานทีท่ สี่ ร้างความประทับใจให้แก่แขกบ้านแขก เมืองได้เห็นถึงศิลปะอันงดงามที่ผสมผสานระหว่างไทยและเทศไว้อย่าง สง่า เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ผู้ที่มาเยือน

5


สิทธิสตรี

แอน พี. วรรณประทีป และ ยศกร ศรีอมร

MISSCOVERY Bewtyfulmom

กฎหมายครอบครัวกับ สิทธิและหน้าที่ของหญิงไทย : ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ตอน “สัญญาก่อนสมรส” เมือ่ ทำ�การสมรสกันแล้วก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาขึน้ ซึง่ ได้เคยกล่าวไปแล้วในบทความฉบับ ที่ 9 แต่นั่นเป็นความสัมพันธ์ หน้าที่ที่สามีภริยาในเชิงจริยธรรมที่พึงปฎิบัติต่อกันในฐานะคู่ชีวิต ซึ่งหากรักกัน ดีก็คงไม่มีปัญหาอันใดให้ปวดหัว แต่ปัญหาหลักที่มักจะทำ�ให้คู่สมรสขัดแย้งกันคือ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพราะว่ากันแล้ว เงินทองก็ไม่เข้าใครออกใคร ฉะนัน้ เหล่าผูห้ ญิงทำ�งาน (Working Woman) โปรดอ่านบทความนี้ เพื่อเป็นข้อคิดก่อนทำ�การสมรส โดยหลักแล้วการจัดการทรัพย์สินในครอบครัว ถ้าทรัพย์นั้นมิใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (สินส่วนตัว) ก็ ต้องร่วมกันจัดการหรือได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจัดการทรัพย์สินนั้นๆ (ป.พ.พ. มาตรา 1476) เว้น แต่การจัดการทรัพย์สินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1476 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถจัดการไปได้โดยไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย แต่เพื่อความมีเสถียรภาพในการจัดการทรัพย์สินระหว่างสมรส คุณผู้หญิง สามารถเจรจากับคุณสามี เพื่อขอควบรวมอำ�นาจในการจัดการทรัพย์สินในระหว่างที่สมรสกันได้ โดยทำ�เป็น “สัญญาก่อนสมรส” ตามมาตรา 1465 เรียกได้ว่าคุณผู้หญิงสามารถใช้มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนที่ได้สะสมมา ในช่วงหวานชื่นนี้ ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ ให้คุณผู้ชายใจอ่อนยอมอยู่ภายใต้การควบรวมอำ�นาจของคุณผู้หญิง ก่อนทำ�การสมรสได้ (มิเช่นนั้น จะไม่ยอมสมรสด้วยนะ) ชื่อบอกอยู่ชัดเจนว่าเป็นสัญญาก่อนสมรส จึงต้องมีการตกลงทำ�สัญญากันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส (แต่หากทำ�สัญญากันหลังสมรสก็จะมีผลใช้บังคับกันตาม มาตรา 1469) ซึ่งสัญญาก่อนสมรสเป็นการตกลงกัน ระหว่างสามีภริยาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ โดยเป็นการยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามวิธจี ดั การทรัพย์สนิ ของคูส่ มรส ที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ มาตรา 1465 ถึง มาตรา 1493 เช่น หากได้ทำ�สัญญาก่อนสมรสไว้ว่าการขายที่ดินสินสมรสให้ ภริยากระทำ�ได้เพียงผูเ้ ดียว ก็จะทำ�ให้สามีไม่มสี ทิ ธิขายทีด่ นิ และภริยาสามารถขายทีด่ นิ ได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความ ยินยอมจากสามีเลย ซึ่งหากมิได้ทำ�สัญญาก่อนสมรสกันไว้ การขายที่ดินต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีก ฝ่ายก่อนตาม มาตรา 1475 (1) ประกอบมาตรา 1476/1 รูปแบบของการทำ�สัญญาก่อนสมรสกฎหมายกำ�หนดไว้ว่า ให้จดข้อตกลงลงในทะเบียนสมรสพร้อม กับการจดทะเบียนสมรส หรือทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสพร้อมพยานอีก 2 คน แนบไว้ท้ายทะเบียน สมรสและจดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่ามีสัญญาก่อนสมรสอยู่ (มาตรา 1466) โดย ข้อความในสัญญาก่อนสมรสต้องไม่ขัดต่อความสงบ หรือศีลธรรมอันดี ทั้งห้ามระบุให้ใช้กฎหมายของประเทศ อื่นบังคับในเรื่องการจัดการทรัพย์สิน มิฉะนั้นแล้วสัญญาก่อนสมรสจะตกเป็นโมฆะ โดยเมื่อสัญญาก่อนสมรสมี ผลบังคับแล้วจะทำ�การเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล (มาตรา 1467) เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันว่า สัญญาก่อนสมรสเป็นเรือ่ งการจัดการทรัพย์สนิ ใน ”ระหว่างสมรส” เท่านัน้ หากข้อตกลงในสัญญามีวา่ ให้สนิ สมรสตกแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ หลังจากทำ�การหย่ากัน หรือให้อ�ำ นาจปกครองบุตร ตกแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อสัญญาเช่นว่านี้ไม่สามารถบังคับได้ ข้อความนั้นตกเป็นโมฆะ เพราะการแบ่งสินสมรส เป็นการแบ่งหลังจากการสมรสสิ้นสุด หรืออำ�นาจปกครองบุตรก็เป็นการตกลงกันหลังจากการสมรสสิ้นสุดแล้ว เช่นกัน อย่างไรก็ดี สัญญาระหว่างสมรสก็สามารถมีได้ ซึ่งมิได้กำ�หนดรูปแบบไว้เหมือนกับสัญญาก่อนสมรส แต่มาตรา 1476/1 ก็กำ�หนดไว้ว่าการจัดการสินสมรสจะแตกต่างไปจากที่กำ�หนดในมาตรา 1476 ได้ก็แต่โดย สัญญาก่อนสมรสเท่านั้น ดังนั้น สัญญาระหว่างสมรสจะกำ�หนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินมิได้ กฎหมายจึง กำ�หนดให้คสู่ มรสบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ตามมาตรา 1469 แต่หากไม่บอกล้าง และมีการจัดการทรัพย์สนิ ให้ บุคคลภายนอกไป เช่นนี้บุคคลภายนอกที่ไม่รู้เรื่องสัญญาระหว่างสมรสถือเป็นผู้สุจริต ไม่จำ�ต้องคืนทรัพย์ที่ตน ได้มาจากการจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ชอบนั้น มีหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าเราสามารถทำ�สัญญาก่อนสมรสได้ ซึ่งก็มีประโยชน์เพื่อช่วยให้ทั้งฝ่ายชาย และหญิงได้ตกลงในเรือ่ งทรัพย์สนิ กันให้ชดั เจนแต่แรกก่อนทีจ่ ะมีการสมรสกัน เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะทะเลาะ กันต่อไปในเวลาที่สมรสกันไปแล้ว ฝ่ายชายและหญิงสามารถระบุกันให้ชัดเจนไว้ในสัญญาเลยได้ว่าทรัพย์สิน ใดบ้างที่เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายมาก่อน และหากสมรสไปแล้วทรัพย์สินใดจะให้เป็นสินส่วนตัวต่อไปหรือ เป็นสินสมรส รวมทั้งอำ�นาจในการจัดการทรัพย์สินด้วยว่าทรัพย์สินชิ้นใดจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้จัดการ อันนี้ก็แล้ว แต่คู่สมรสแต่ละคู่จะตัดสินใจว่าควรจะมีสัญญาก่อนสมรสหรือไม่ บางคู่อาจจะคิดว่าไม่ไว้วางใจกันหรือไรจึงต้อง ทำ�สัญญาก่อนสมรสก่อน แต่บางคู่ที่ทำ�ธุรกิจการค้าและต้องการความคล่องตัว และเข้าใจถึงประโยชน์ของการ ทำ�สัญญาก่อนสมรส ก็อาจจะตัดสินใจทำ�สัญญาก่อนสมรสร่วมกันก่อนทำ�การสมรสก็เป็นไปได้

6

นำ�้หนักเกิน โอ๊ย! เรื่องนีเ้ ครียดสุดค่ะ ไม่อยากพู ดเลย แต่ต้องพู ด เพราะมันส�ำคัญต่อชีวิตความงามของดิฉันเป็นอย่าง มาก นึกภาพตามนะคะ ผู้หญิงหน้าเป๊ะตัวเล็กๆนางหนึ่ง ก่อน แต่งงานหุ่นอ้อนแอ้นอรชร เอวคอด สะโพกผาย ใส่อะไรก็ดูดี ชวน วาบหวามเป็นยิ่งนัก หลังแต่งงานอวบขึ้นน้อยๆพองามตามสไตล์ข้าว ใหม่ปลามัน ตระเวนกินและเที่ยว แต่ร่างนางยังดูดีอยู่ พอรู้ว่าท้อง และไม่แพ้ ทานได้ทุกอย่าง อาหารเพื่อสุขภาพทั้ง นั้น อาทิ ทุเรียน ปลาร้า มะม่วงกะปิ ลอดช่องกะทิสด ลูกชิ้นระเบิด เฟ รนช์ฟราย ไก่ทอด ดับเบิลวอปเปอร์เพิ่มชีสเพิ่มเบคอน (สั่งเป็นเซ็ท และเปลี่ยนเป็นฮัชบราวส์) ฯลฯ ตั้งจิตมโนทุกคืน ออร์เดอร์เมนูสามีทุก วัน คุณหมอบอกห้ามน้ำ�หนักขึ้นเกิน 15 กิโล (นี่โหมดผ่อนผันแบบสุด ตัว บางหมอให้แค่ 12 กิโลนะคะคู้ณ) ดิฉันเหยียบมิด โดนเข้าไป 18 กิโลค่ะ! ยังค่ะ ไม่ใช่แค่นั้น นับน้ำ�หนักขึ้นสุทธิสิริรวมจากวันที่เริ่มท้อง ลูกชายคนแรกจนถึงวันสุดท้ายก่อนคลอดลูกชายคนที่สอง คือขึ้นมา ทั้งหมด 23 กิโล! ตกลงนี่ฉันท้อง หรือมีใครตัดต่อยีนส์ฮิปโปโปเตมัสให้ ดิฉันคะ! ความจริงมันมาตอนที่ต้องลด เดือนแรก น้ำ�หนักลงไปเร็ว มาก อร๊าย.. ดีจัง ให้นมเอง เลี้ยงลูกเอง มันดีแบบนี้ล่ะ น้ำ�หนักลงไป อย่างรวดเร็ว 10 กิโล! แต่ยังคงสวาปาม 3-4 มื้อ (อ้างว่า)เพื่อสร้าง น้ำ�นมที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตลูก ทุกมื้อต้องตบท้ายล้างปากด้วยขนม ผล ไม้ ปั๊มนมกลางคืนก็ต้องมีน้ำ�หวานบ้าง กรุบกรอบบ้างให้หายหิวโหย เดือนที่สองน้ำ�หนักลงไป... 1 กิโลถ้วน... เฮ้ยยยยยยย! ไม่จริงงงง มัน ไม่จริงใช่ไหม เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือน 5.... ณ บัดนาว 5 กิโล สุดท้าย มันยังไม่ไปไหน ลดข้าวเย็น ทานสลัด ออกกำ�ลังกาย อุ้มลูก ฮืออออ... มันยาก มันยากมาก เวลาลง มันลงเป็นขีด เวลาขึ้น มันขึ้น เป็นกิโล เอาเอวคอด สะโพกผายอันล้ำ�ค่าของฉันคืนมา ไม่มีแล้วสินะ หุ่นเซี้ยๆเมื่อวัยขบเผาะ... ร่ำ�ไห้ ตะเกียกตะกาย อยากได้เมตาบอลิซึ่ม อันเดิมเมื่อวัย 18 (แบบที่อดมื้อเย็นมื้อเดียว หายไป 2 โล) ตอนนี้ลูกคนเล็ก 9 เดือนแล้ว มวลฮิปโปในร่างกายค่อยๆ ยุบลงเรื่อยๆ แปรผันตามความพยายามลุ่มๆดอนๆของดิฉัน เหลือโปร เจคต์ความเฟิร์มที่อาจได้มาสู่กันฟังในโอกาสต่อไป... เพราะยังไม่ได้ เริ่ม! เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 5 กิโลสุดท้าย มันจะอยู่กับคุณตลอดไป ถ้า คุณไม่วางแผนการกินตั้งแต่เริ่มท้อง ไม่ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ไม่ได้ เลี้ยงลูกด้วยทำ�งานบ้านด้วย (และอาจต้องทำ�งานนอกบ้านด้วย... ดั่ง หญิงแกร่งทั้งหลายที่ดิฉันขอแสดงความนับถือ) พอลูกหลับห้ามแอบนั่ง กินขนม นอนขึ้นอืดดูซีรี่ส์ ระหว่างให้นมก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกิน คำ�นาณแคลอรี่กันเลยถ้าเป็นไปได้ เอาล่ะสาวๆ เริ่มกันซะตั้งแต่วันนี้ ยังไม่มีสามีก็เริ่มได้ เพื่อ สุขภาพและความงามที่ยั่งยืน จะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าพึ่งเวเซอร์ (ดูดไขมัน) โดยไม่จำ�เป็นด้วยค่ะ


TIMELINE วีรจิตต วัฒนบำ�รุง

รัฐประหารในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี บนเส้นทางสายประชาธิปไตย ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์ ต่างๆ มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชุ มนุมประท้วง การก่อจลาจล การแย่งชิงอ�ำนาจ กันไปมา รวมถึงการรัฐประหารทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในช่ วงแรกของประชาธิปไตย ที่เกิดขึน้ แทบจะทุกปี ไทม์ไลน์ฉบับนีจ้ ะพาไปย้อนดูเหตุการณ์รัฐประหารในแต่ละครัง้ ที่ ผ่านมา 24 มิถุนายน 2475 ค ณ ะ ร า ษ ฎ ร ก่ อ ก า ร ป ฏิ วั ติ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง การปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบ ประชาธิปไตย 15 มีนาคม 2476 น า ย ปรีดี พนมยงค์ ประกาศเค้าโครง เศรษฐกิจที่เป็นการปฏิรูปที่ดินและ สวั ส ดิ ก ารแก่ ป ระชาชน (สมุ ดปก เหลือง) แต่สมุดปกเหลืองดังกล่าว กลับถูกโจมตีว่าคล้ายกับเค้าโครง เศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์ และนำ�ไป สูค่ วามแตกแยกอย่างรุนแรงในคณะ ราษฎร เนื่องจากพระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิ อั ค เนย์ และพระ ประศาสน์พิทยายุทธ ซึ่งเป็นทหาร เสือผูก้ อ่ การในคณะราษฎรเห็นด้วย กับพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ใน ขณะที่นายทหารคณะราษฎรส่วน ใหญ่เห็นด้วยกับนายปรีดี รัฐประหารครั้งที่ 1 1 เมษายน 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายก รัฐมนตรี ประกาศพระราชกฤษฎีกา ปิ ด การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พร้อมประกาศงดใช้รฐั ธรรมนูญบาง มาตรา 12 เมษายน 2476 น า ย ปรี ดี ถู ก บี บ บั ง คั บ ให้ เ ดิ น ทางไป ฝรั่งเศส 18 เมษายน 2476 ทหารเสือคณะราษฎร อันประกอบ ไปด้วย พระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิอัค เนย์ และพระประศาสน์พิทยายุทธ ประกาศลาออกจากตำ�แหน่ง โดยให้ เหตุผลว่าเพื่อรักษาสุขภาพจากการ ต ร า ก ต รำ � ทำ � ง า น จ น สุ ข ภ า พ เสื่อมโทรม รัฐประหารครั้งที่ 2 20 มิถุนายน 2476 ในช่วงค่�ำ พระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงพิบูลสงคราม และหลวงศุภ

ชลาสัย นำ�กำ�ลังทหารบก ทหารเรือ และพลเรื อ นเข้ า ยึ ด อำ � นาจจาก พระยามโนปกรณ์นิติธาดา โดยให้ เหตุผลเพื่อเป็นการเปิดสภาผู้แทน ราษฎรให้ท�ำ หน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญ ทำ � ให้ พ ระยามโนปกรณ์ นิ ติ ธ าดา ต้ อ งเดิ น ทางไปปี นั ง และอาศั ย อยู่ จนถึงแก่กรรมที่นั่น รัฐประหารครั้งที่ 3 28 พฤษภาคม 2490 เนือ่ งจากรัฐบาลถูกวิจารณ์ถงึ ปัญหา ต่างๆ เช่น การลักลอบค้าข้าว ปัญหา ค่ า ครองชี พ ที่ สู ง ขึ้ น ถึ ง 10 เท่ า ภายในระยะเวลาไม่ถงึ 10 ปี รวมถึง การสั่ ง ซื้ อ รถหรู สั ญ ชาติ อ เมริ กั น จำ�นวน 18 คัน ทำ�ให้รัฐบาลของพล เรือตรีถวัลย์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์ และ คณะรัฐมนตรีลาออกจากตำ�แหน่ง ทั้งคณะ แต่รัฐสภาก็ได้เลือกให้พล เรือตรีถวัลย์ กลับมาดำ�รงตำ�แหน่ง นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 7 พฤศจิ ก ายน 2490 23.00 น. “คณะทหารแห่งชาติ” ได้แก่ พลโทผิน ชุณหะวัณ พร้อม ด้ ว ยนาวาอากาศเอกกาจ กาจ สงคราม, พันตำ�รวจเอกเผ่า ศรียา นนท์, พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์, พัน เอกถนอม กิตติขจร, พันโทประภาส จารุเสถียร, และร้อยเอกสมบู ร ณ์ ชุณหะวัณ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ชาติชาย”) ได้นำ�กองรถถังส่วน หนึ่งบุกเข้าไปควบคุมตัวพลเรือตรี ถวัลย์ในงานลีลาศการกุศล ภายใน สวนอัมพร 8 พฤศจิ ก ายน 2490 02.00 น. ค ณ ะ ท ห า ร แ ห่ ง ช า ติ ประกาศยึดอำ�นาจจากรัฐบาลพลเรือ ตรี ถ วั ล ย์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลเพื่ อ ปกป้ อ ง เกียรติยศของพระราชวงศ์และเพื่อ กวาดล้ า งการฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง พร้อมยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 และได้ แต่งตัง้ นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายก รัฐมนตรี รวมถึงจอมพล ป. พิบูล

สงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารแห่ง ชาติ 5 ธั น ว า ค ม 2 4 9 0 ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2 4 9 0 ห รื อ ที่ รู้ จั ก กั น ใ น ชื่ อ “รั ฐ ธรรมนู ญ ใต้ ตุ่ ม ” เนื่ อ งจากผู้ ก่ อ การรั ฐ ประหารได้ เ ตรี ย มร่ า ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไว้ ก่ อ นการยึ ด อำ�นาจ และได้นำ�ไปซ่อนไว้ใต้ตุ่ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ใ ครรู้ ถึ ง แผนการยึ ด อำ�นาจ รัฐประหารครั้งที่ 4 29 มกราคม 2491 วันเลือกตัง้ ทัว่ ไป พรรคประชาธิปตั ย์ ได้รบั คะแนนเสียงมากทีส่ ดุ นายควง อภัยวงศ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคจึงได้ ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีอกี สมัย 6 เมษายน 2491 คณะ รัฐประหารชุดเดิมจี้ให้นายควงลา ออก เนือ่ งจากล้มเหลวในการลดค่า ครองชีพ ซึง่ การรัฐประหารในครัง้ นี้ มิได้มีการเคลื่อนย้ายกำ�ลังพลแต่ อย่างใด นอกจากพลเอกผินได้เดิน ทางไปพบนายควงด้วยตนเองเพื่อ แจ้ ง ให้ น ายควงยอมลาออกจาก ตำ�แหน่งในช่วงบ่ายวันนัน้ ก่อนนาย ควงจะยื่นหนังสือลาออกพร้อมคณะ รั ฐ มนตรี ทั้ ง ชุ ด ในเวลาเย็ น วั น เดียวกัน 8 เมษายน 2491 จอมพล ป. พิบลู สงคราม ดำ�รงตำ�แหน่งนาย รัฐมนตรีต่อจากนายควง อภัยวงศ์ รัฐประหารครั้งที่ 5 27 พฤศจิกายน 2494 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทหาร และรถถัง ประจำ � ตามจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ทั่ ว ทั้ ง กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2494 ใน ช่ ว งค่ำ � “คณะบริ ห ารประเทศ ชั่ ว คราว” ซึ่ ง เป็ น ทหารจากคณะ รัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2490 ได้ยึด อำ�นาจจากรัฐบาลจอมพล ป. เพื่อ

1

2

3

4

5

1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ภาพ : bloggang.com) 2. จอมพลผิน ชุ ณหะวัณ (ภาพ : mojo-usedbooks.tarad.com) 3. สี่ทหารเสือแห่งคณะราษฎร (ภาพ : reurnthai.com) 4. นายควง อภัยวงศ์ (ภาพ : pantip.com) 5. จอมพล ป. ประชุ มกับคณะรัฐประหารหลังยึดอ�ำนาจตัวเองเสร็จสิน้ (ภาพ : mba-magazine.blogspot.com)

7


ผ ดุ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ พ้ น จ า ก ภั ย คอมมิ ว นิ ส ต์ นำ � ไปสู่ ก ารยกเลิ ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 และนำ�รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กลับมาใช้ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ในหลายมาตรา และเป็นครั้งแรกที่ เป็นการ “รัฐประหารตัวเอง” 2 4 มี น า ค ม 2 4 9 5 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พระบรมราชโองการแต่งตั้งจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย รัฐประหารครั้งที่ 6 26 กุมภาพันธ์ 2500 วันเลือกตัง้ ทัว่ ไป ซึง่ การเลือกตัง้ ครัง้ นี้ มี ก ารโกงการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ใหญ่ ที่สุดครั้งหนึ่ง มีการข่มขู่และใส่ร้าย ผู้ ส มั ค รจากพรรคฝ่ า ยค้ า นอย่ า ง กว้างขวาง การนับคะแนนเลือกตัง้ ที่ ใช้เวลาถึง 7 วัน 7 คืน เกิดคำ�ศัพท์ ใหม่ได้แก่ “ไพ่ไฟ” หมายถึงบัตร เลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้ ล่วงหน้าแล้ว ที่ใส่ลงไปในหีบบัตร เลื อ กตั้ ง หลั ง หมดเวลาลงคะแนน เลือกตัง้ และ “พลร่ม” หมายถึงการ เวียนคนมาลงคะแนนเลือกตัง้ ซึง่ ผล การเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นี้ พรรคเสรี มนั ง คศิ ล าของจอมพล ป. ได้ รั บ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 83 ที่ นั่ง จาก 160 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมี สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตอี ก ประการหนึ่ ง คื อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงมี พ ระนามในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิทธิเลือกตั้งด้วย 2 มีนาคม 2500 นิสิต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ ประชาชนรวมตัวกันคัดค้านผลการ เลือกตั้งและเรียกร้องให้มีการเลือก ตั้ ง ใหม่ จอมพล ป. จึ ง ประกาศ ภาวะฉุกเฉิน และแต่งตั้งให้ จอมพล สฤษดิ์ เป็นผู้ปราบปรามการชุมนุม แต่เมื่อฝูงชนเดินทางมาถึงสะพาน มัฆวานรังสรรค์แล้ว จอมพลสฤษดิ์ กลับเป็นผูน้ �ำ เดินขบวนพาฝูงชนข้าม สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยกล่าวว่า ทหารจะไม่ มี วั น ทำ � ร้ า ยประชาชน และเป็นผู้เปิดประตูทำ�เนียบ นำ�พา ประชาชนเข้าพบ จอมพล ป. ซึ่ง จอมพล ป. ก็ได้รับปากว่าจะจัดให้มี การเลือกตั้งใหม่ จากเหตุการณ์ดัง กล่ า ว ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การท้ า ทาย อำ � นาจจอมพล ป. เป็ น อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ การชุมนุมในครั้งนี้ นับ เป็ น การชุ ม นุ ม โดยประชาชนครั้ ง แรกตั้ ง แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการ ปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 1 1 กั น ย า ย น 2 5 0 0 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรี

8

มนังคศิลาจำ�นวน 62 คน ประกาศ ลาออกจากพรรคเสรีมนังคศิลา 13 กันยายน 2500 พ ล ตำ�รวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดี กรมตำ�รวจในขณะนัน้ ถูกบีบให้ออก จากตำ�แหน่ง 16 กันยายน 2500 18.00 น. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ผู้ บัญชาการทหารบก นำ�กำ�ลังพลเข้า ยึดอำ�นาจจากจอมพล ป. พร้อมทั้ง สั่งปลด จอมพล ป. และ พลตำ�รวจ เอกเผ่ า ศรี ย านนท์ ออกจาก ตำ�แหน่ง ซึ่งจอมพล ป. ได้หลบหนี ออกนอกประเทศไปทาง จังหวัดตราด ต่อมา จอมพล ส ฤ ษ ดิ์ ไ ด้ ตั้ ง น า ย พ จ น์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี การ รัฐประหารในครั้งนี้ เป็นการกำ�จัด ฐานอำ�นาจฝ่ายจอมพล ป. พิบูล สงครามทีผ่ กู ขาดมานานเกือบ 10 ปี อย่างสิ้นเชิง

6

7

7

รัฐประหารครั้งที่ 7 1 มกราคม 2501 พลโท ถนอม กิตติ ขจร (ยศในขณะนั้น) ได้รับการแต่ง ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่หลังจาก นั้ น เกิ ด ความวุ่ น วายในรั ฐ สภา เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการเรียกร้องเอาประโยชน์ โดยขูว่ า่ ถ้ า ไม่ ใ ห้ จ ะถอนตั ว ออกจากการ สนับสนุนรัฐบาล 20 ตุลาคม 2501 ในตอน เช้า จอมพลสฤษดิ์เดินทางกลับมา จากต่างประเทศ หลังจากเดินทางไป รั ก ษาโรคประจำ � ตั ว ก่ อ นที่ พ ลโท ถนอม จะลาออกจากตำ�แหน่งใน ตอนเทีย่ งวันนัน้ แต่ยงั มิได้ประกาศ ให้ประชาชนทราบ 21.00 น. จอมพลสฤษดิ์ ร่วมมือกับ พลโทถนอม ประกาศยึ ด อำ � นาจ เบ็ดเสร็จโดยให้เหตุผลเพื่อป้องกัน ภั ย คุ ก คามจากลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ยุบสภา และ กฎหมายพรรคการเมือง โดยเป็นอีก ครัง้ หนึง่ ทีเ่ ป็นการรัฐประหารตัวเอง 28 มกราคม 2502 ประกาศใช้ ธ รรมนู ญ ปกครอง อาณาจักร พ.ศ. 2502 ซึ่งมาตรา 17 ได้ ใ ห้ อำ � นาจเบ็ ด เสร็ จ แก่ น ายก รัฐมนตรีในการจัดการบุคคลที่เป็น ภัยต่อความมั่นคงแห่งอาณาจักร 9 กุมภาพันธ์ 2502 จอม พลสฤษดิ์ ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนายก รัฐมนตรี 8 ธันวาคม 2506 จ อ ม พลสฤษดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม ณ โรง พยาบาลพระมงกุฎเกล้า จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกรัฐมนตรีสืบต่อ

8

9

10

6. รถถังออกมาวิง่ บนถนน ในคราวรัฐประหาร พ.ศ. 2500 (ภาพ : sanamluang2008.blogspot.com) 7 หนังสือพิมพ์ลงข่าวการแต่งตัง้ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกฯ (ภาพ : thaienews.blogspot.com) 8 จอมพลถนอมประกาศยึดอ�ำนาจตัวเอง (ภาพ : sanamluang2008.blogspot.com) 09 รถถังหน้าลานพระราชวังดุสิต ในปี 2549 (ภาพ : oknation.net) 10 คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอ�ำนาจ (ภาพ : politic.boxza.com)

รัฐประหารครั้งที่ 8 10 กุมภาพันธ์ 2512 การเลือกตั้งทั่วไป พรรคสหประชา ไทยของจอมพลถนอมได้ ค ะแนน เสียงมาเป็นอันดับที่ 1 ด้วยจำ�นวน

75 ที่นั่ง จากทั้งหมด 219 ที่นั่ง ใน ขณะพรรคประชาธิปัตย์ของหม่อม ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้คะแนน เสียงมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยจำ�นวน 53 ที่นั่ง

7 มีนาคม 2512 จอมพล ถนอมได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น นายกรัฐมนตรี 17 พฤศจิกายน 2514 สืบ เนื่องมาจากสมาชิกพรรคสหประชา ไทยของจอมพลถนอม ได้เรียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ตามที่ จอมพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วง เลื อ กตั้ ง เมื่ อ ได้ รั บ ประโยชน์ ตอบแทนจึงพากันเรียกร้องและขู่ว่า จะลาออกจากพรรค 19.00 น. จอมพลถนอม กิตติขจร ประกาศใช้กฎอัยการศึก และยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 พร้อมทัง้ ประกาศยุบสภา และยุบพรรคการเมือง สร้างความ ไม่พอใจให้แก่บรรดานักศึกษาและ ประชาชน เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2511 ใช้เวลาร่างนานถึง 10 ปี แต่ ก ลั บ ได้ ใช้ เ พี ย งไม่ น าน ก็ ถู ก ยกเลิกอีกครั้ง 1 5 ธั น ว า ค ม 2 5 1 5 ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง ราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 และให้น�ำ มาตรา 17 ตามธรรมนูญปกครอง อาณาจักร พ.ศ. 2502 กลับมาใช้อีก ครั้ง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจ ควบคุ ม เหตุ ก ารณ์ ค วามสงบใน ประเทศได้ 29 พฤษภาคม 2516 พล เอกประภาส จารุเสถียร ได้รับการ แต่งตั้งเป็นจอมพล และเป็นบุคคล สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในยศ จอมพล 1 4 ตุ ล า ค ม 2 5 1 6 “เหตุการณ์วนั มหาวิปโยค” จอมพล ถนอม จอมพลประภาส และพันเอก ณรงค์ กิตติขจร ต้องเดินทางออก นอกประเทศ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐประหารครั้งที่ 9 4 เมษายน 2519 วันเลือกตัง้ ทัว่ ไป พรรคประชาธิปตั ย์ ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่ 1 หม่อมราชวงศ์เสนีย์จึงได้เป็นนายก รัฐมนตรี 1 9 กั น ย า ย น 2 5 1 9 จอมพลถนอมเดินทางกลับประเทศ และบวชเป็นเณรทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร 4 ตุลาคม 2519 นักศึกษา ที่รวมตัวกันขับไล่เณรถนอม และ แสดงละครล้อเลียนการฆ่าแขวนคอ พนักงานการไฟฟ้า 2 คนเมื่อวันที่ 26 กันยายน แต่หนังสือพิมพ์ดาว สยามกลับนำ�ภาพดังกล่าวไปตกแต่ง ให้บุคคลในภาพดูคล้ายกับสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ทำ � ให้ เ กิ ด กระแสต่อต้านกลุ่มนักศึกษาเป็นวง กว้าง>>

อ่านต่อหน้า 12


Law Citizen

“ เ มื่ อ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ แ ล้ ว คุณค่าของการเป็นอาจารย์ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ตี ค่ า อ อ ก ม า เป็ น เงิ น ได้ แต่ เ ป็ น คุ ณ ค่ า ด้ า น อื่ น ที่ คุ ณ ไ ด้ แ ล ะ เ ป็ น คุณค่าที่เงินซือ้ ไม่ได้” ฉบับนีจ้ ะพาไปพู ดคุยกับ อาจารย์หนุ่มรุ ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีด็อกเตอร์ จากสหรัฐอเมริกาด้วยทุนจาก สกอ. “ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล” ตอนนีเ้ พิง่ บินกลับมาสอนทีม่ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะมาเล่า ประสบการณ์ ข องการเป็น อาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช ากฎหมายให้ บ รรดา นักศึ กษาและผู ้ท่สี นใจจะเรียนกฎหมาย รวมถึงผู ้ท่อี ยากเป็นอาจารย์ ได้ฟังกัน “เรียนสาธิตจุฬาฯ จนจบ ม. 6 ชอบเรียนกฎหมาย เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ เรี ย นกฎหมาย สอบเอ็ น ทรานซ์ เ ข้ า นิติศาสตร์ จุฬาฯ จบแล้วก็ไปทำ�งานกับ อาจารย์วิษณุ เครืองาม ตอนนั้นท่านเป็น รองนายกฯ ทำ�งานอยูก่ บั ท่านประมาณ 2 ปี หลั ง จากนั้ น ก็ ส อบชิ ง ทุ น ของ สกอ. (สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) เป็น ทุนอาจารย์ ไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้าน กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทีม่ หาวิทยาลัยเซาเธิรน์ แคลิฟอร์เนีย (University of Southern California, USC) และ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (University of California Los Angeles, U C L A ) ส่ ว น ป ริ ญ ญ า เ อ ก ก็ เรี ย น ที่ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) ซึง่ ในระหว่าง เรียนปริญญาเอกมีโอกาสได้ไปเป็นอาจารย์ แลกเปลี่ ย น (visiting scholar) ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิรก์ ลีย์ (University of California, Berkley, UC Berkley) ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ใช้ทนุ อยูท่ มี่ หาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) “เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กไปเรี ย นด้ า น กฎหมายการค้าการลงทุน อาจจะเป็นข้อ

จำ�กัดของทุน แต่เมื่อไปเรียนแล้วก็สนใจ รู้สึกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างตื่นตัวกับ การค้าระหว่างประเทศมาก ประเทศต่างๆ ก็พยายามเปิดประเทศ ซึง่ เป็นคนละแนวกับ สมัยโบราณ สมัยนีเ้ หมือนว่าเราไม่มกี �ำ แพง ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้จะมี เออีซีด้วย มันน่าสนใจเพราะมันเป็นปราก การณ์ ก ารค้ า น่ า จะมี ส่ ว นนำ � มาพั ฒ นา ประเทศได้ แต่เหมือนกับประเทศของเรายัง ไม่ได้พัฒนามาก ซึ่งควรจะไปได้มากกว่านี้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราค่อนข้างเปิดในการทำ�สนธิสญ ั ญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ “ชีวิตประจำ�วันของผมก็คือการ สอน การทำ�วิจัยให้กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การเปิ ด เสรี ท างการค้ า เออี ซี ในแง่ ข อง กฎหมาย ศึกษากฎหมายทั้ง 10 ประเทศใน แง่ ข องการค้ า การลงทุ น แล้ ว ก็ นำ � มา วิเคราะห์วา่ ประเทศไทยควรปรับปรุงด้านใด บ้าง เพราะเหลือเวลาอีกไม่เกิน 2 ปี ก็ต้อง เปิดเออีซีแล้วตอนสิ้นปี 2558 “การเป็นอาจารย์ที่ มสธ. มีความ แปลกกว่ า ที่ อื่ น ก็ คื อ ไม่ มี ชั้ น เรี ย นที่ มหาวิทยาลัย แต่จะผลิตสื่อการเรียนการ สอน เช่น ตำ�รา สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เพื่อ กระจายออกไป มีการสัมมนาเสริมในวัน

เสาร์อาทิตย์ เพื่อสรุปเนื้อหาสำ�คัญ ตอบ ปัญหาทีส่ งสัย แล้วก็ไขข้อข้องใจในการเรียน ให้แก่นักศึกษา หลังจากนั้นก็จะเป็นการ สอบ “สิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจในการเป็ น อาจารย์คือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ความเห็นกับคนที่หลายระดับ หลายกลุ่ม บางคนเป็นด็อกเตอร์จากสาขาอื่น เป็นผู้ พิพากษา เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึง่ ก็จะมีมมุ มอง ทางด้านกฎหมายและสังคมที่แตกต่างออก ไป เพราะกฎหมายเกิดขึ้นจากความเป็นไป ในสังคมและวัฒนธรรม หล่อหลอมออกมา เป็นกฎหมาย ในมุมมองของกฎหมายทีเ่ ป็น เครือ่ งมือดูแลสังคม การทีเ่ ราพูดคุยกับผูค้ น หลายๆ กลุ่ม ทำ�ให้เรามีมุมมองใหม่ๆ เกิด ขึ้น และทำ�ให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นผู้ให้เพียง อย่างเดียว แต่หลายๆ ครั้ง เรายังเป็นผู้รับ ด้วย คือได้เรียนรู้จากนักศึกษาด้วย “ประทับใจในการเรียนกฎหมาย เพราะเราเห็นว่าวิชาชีพนีเ้ รามารถใช้ให้เป็น ได้ ทั้ ง ประโยชน์ แ ละเป็ น ทั้ ง โทษ แต่ จ าก ประสบการณ์ เราเห็นประโยชน์ว่าสามารถ ช่วยเหลือคนได้ในหลายๆ เวลา เมือ่ มีปญ ั หา หลายๆ ระดับ เราพยายามหยิบยื่นไปช่วย เขาได้ และทำ�ให้เรารูส้ กึ ดีวา่ ทำ�ให้ปญ ั หาเขา

ได้รับการแก้ไข มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น อีก เรื่องคือ เมื่อมาสอนก็ได้ให้ความรู้แก่คนอื่น ซึง่ กฎหมายทุกวันนีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นมาก การ สอนก็เป็นการสร้างอาวุธให้แก่คน เพือ่ ไม่ให้ ใครมาเอารัดเอาเปรียบ “ฝากถึงผูท้ สี่ นใจจะเป็นอาจารย์วา่ ชีวติ อาจารย์อาจไม่ใช่ชวี ติ ทีห่ รูหรา หรืออาจ เป็นชีวิตที่อู้ฟู่ แต่เป็นแกนหลักของประเทศ ซึ่งไทยเราอาจจะมองข้ามไป แต่จริงๆ แล้ว ถ้าไม่มอี าจารย์ทดี่ ี ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ประเทศของ เราอยู่ไม่ได้แน่นอน ถ้าใครสนใจในอาชีพนี้ ก็ขอให้มาเลย แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนใน การศีกษา เดี๋ยวนี้คุณสมบัติคนที่จะมาเป็น อาจารย์อาจจะสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน คือต้องจบ ปริญญาเอก เมื่อคุณสมบัติสูง เป้าหมายก็ ต้ อ งชั ด เจน แล้ ว ก็ ต้ อ งมุ่ ง มั่ น เรื่ อ งเรี ย น กฎหมายไม่ใช่เรื่องยาก ใครอ่านหนังสือก็ เรียนกฎหมายได้ แต่ปญ ั หาคือ ความอดทน และความมุ่งมั่นมากกว่าที่ผ่านพ้นสมาธิใน การอ่าน และเมื่อเป็นอาจารย์แล้ว คุณค่า ของการเป็นอาจารย์ไม่สามารถตีค่าออกมา เป็นเงินได้ แต่เป็นคุณค่าด้านอื่นที่คุณได้ และเป็นคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้”

9


BINGEWATCH

THE LOOKS

Bo

GRACE OF

MONACO ซินเดอเรลลาในโลกแห่งความเป็นจริง หรือนกน้อยในกรงทอง

ภาพที่หลายๆคนคุ้นชินกับเจ้าหญิง Grace คง หนีไม่พ้นภาพในชุ ดราตรียาว แน่นอนว่า Grace of Monaco ก็มีภาพนี้

ซินเดอเรลลาเป็น 1 ในเทพนิยายในฝัน ของเด็กหญิงตัวน้อย ด้วยเรือ่ งราวของรัก แรกพบ เจ้าชาย และเรือ่ งราวทีจ่ บลงด้วย ความสุข แต่เมื่อพูดถึง Cinderella ใน ชีวิตจริง เชื่อว่า Grace Kelly อดีตนัก แสดง Hollywood เป็นคำ�ตอบทีห่ ลายๆ คนมีในใจเป็นลำ�ดับต้นๆอย่างแน่นอน Grace Kelly เป็นนักแสดงชาว อเมริกัน โดยเธอเข้าสู่วงการด้วยการ เป็นนักแสดงผ่านทางจอโทรทัศน์กอ่ นที่ จะหันไปแสดงด้านจอภาพยนตร์ โดย เธออยูใ่ นวงการเพียง 5 ปี ก่อนทีจ่ ะอำ�ลา วงการเพื่อเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้า ชาย Rainier ที่ 3 แห่งโมนาโค

หลังจากทีเ่ ข้าพิธอี ภิเษกสมรส เธอได้กลายเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกให้ ความสนใจ แต่เรื่องราวที่เป็นหน้าฉาก อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยมี ใ ครเห็ น ความ ต้องการและตัวตนของเธออย่างแท้จริง ภาพยนตร์ Grace of Monaco เปิดฉากด้วยชีวติ หลังอภิเษกสมรส ในปีที่ 6 ของเจ้าหญิง Grace เมื่อเธอ พบว่าเธอไม่ได้มคี วามสุขกับการเป็นเจ้า หญิง และเมื่อเธอได้รับข้อเสนอในการ หวนกลับไปเป็นนักแสดงที่เจิดจรัสภาย ใต้สปอตไลท์ แน่นอนว่าทำ�ให้เธอต้อง เลือกระหว่างชีวติ ทีเ่ ธอใฝ่ฝนั กับชีวติ ของ เธอ ณ ปัจจุบันในฐานะเจ้าหญิง

โดย Grace Kelly รับบทโดย Nicole Kidman แค่ชอื่ ก็บง่ บอกถึงความ สามารถว่าเธอจะตีความและแสดงบทนี้ ได้อย่างเข้าถึง โดยเธอเคยได้รับรางวัล ออสการ์, BAFTA, ลูกโลกทองคำ� ยืนยัน ความสามารถของเธอ นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมี Tim Roth และ Frank Langella ซึ่งเป็นอีก 2 นักแสดง เจ้าบทบาท ซึ่งจะมาช่วยแต่งเติมเรื่อง ราวให้น่าสนใจมากขึ้น ร่วมหาคำ�ตอบว่าท้ายทีส่ ดุ แล้ว เธอจะเลือกหนทางไหน และจริงๆแล้ว เธอคือ Cinderella ใช่หรือไม่ ได้ทุกโรง ภาพยนตร์ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้

TALK TO HER

ในวันที่ทรงผมไม่เป็นใจ แน่นอนว่าต้องมี Accessory ปกปิ ดผม อะไรจะเหมาะไปกว่าผ้าพันคอผืนสวย

ภารการ

วิว วรรณรธ สนธิไชย

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยนิ ชื่อเสียงของนักแสดงสาวมากฝี มอื จากบทบาทฝาแฝดในละคร “สุดสายป่ าน” ที่จบไปพักใหญ่ๆ แล้ว วันนีเ้ ธอมาพร้อมกับผลงานล่าสุดคือ “เล่ห์นางฟ้ า” จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “วิว วรรณรธ สนธิไชย” ก่อนที่เราจะนัดเธอสัมภาษณ์นี้ เธอ มีงานถ่ายแน่นตลอด 7 วัน ทัง้ “เล่ห์นางฟ้ า” ที่ถ่ายท�ำไปด้วยและออนแอร์ไปพร้อมๆ กัน และ “เงาใจ” ที่มีคิวออนแอร์ช่วงปลายปี เราเลยขอติดสอยห้อยตามเธอไปสัมภาษณ์ถึง กองละครกันเลย จะเป็นยังไงนัน้ เราไปพู ดคุยกับเธอกันดีกว่า...

ละครนางฟ้า ออกอากาศทุก วันจันทร์-อังคาร เวลา 20.10 น. ทางช่อง 5 ไป follow อินสตาแกรม ของ วิว-วรรณรธ สนธิไชย ได้ที่ @villwannarot

10

ช่วงนีท้ �ำ งานตลอด 7 วันเลยค่ะ คิวแน่น มากๆ บางวันถ่ายละครถึงตี 3 พอตี 5 ก็ต้องไปถ่ายละครต่ออีกเรื่องนึง วิว ว่าช่วงนีว้ วิ งานหนักสุดๆ เลยนะ (ยิม้ ) คือถ้าถามว่าเหนื่อยมั้ย บอกเลยว่า มากกกกก (ลากเสียงยาว) แต่มนั สนุก นะ การมากองนี่เจอพี่ๆ คอสตูม, ช่าง หน้า, ช่างผม วันๆ ก็มีเรื่องนู่นนี่นั่น มาเม้าท์กนั บรรยากาศในกองมันเลย แบบจูงใจให้เราอยากมาทำ�งาน “บทบาทใน ‘เงาใจ’ รับบท เป็ น "เมทิ นี " ค่ ะ เป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ รั ก ครอบครั ว มาก ทำ � ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ครอบครัวและคนรอบข้าง ค่อนข้าง มองโลกในความเป็นจริง คือไม่ได้เป็น แบบผู้หญิงโลกสวยสู้ใครไม่เป็น ต้อง ยอมแต่งงานกับน้องชายฝาแฝดของ

พระเอก เรือ่ งนีม้ นั น่าติดตามมากตรง ที่ พระเอกเนีย่ ปลอมตัวมาเป็นฝาแฝด ของตัวเอง และที่น่าติดตามอีกอย่าง นึงเลยคือ อาเปีย๊ ก (พิศาล อัครเศรณี) มากำ�กับ เรื่องมันเลยออกมาแบบ กึ่ง ตบจูบ (หัวเราะ) และยิ่งมีพี่อ้อม (พิย ดา อัครเศรณี) มาช่วยบี้ และบิ๊วด์ อารมณ์ให้วิว วิวว่านี่คือละครที่สนุก อีกเรื่องเลยแหละ เพราะตลอดการ ทำ�งานมาวิวก็ประทับใจ “หลังจากนีถ้ า้ มีเวลาว่างให้ หยุดยาว วิวก็อยากจะไปเที่ยวทะเล คือวิวว่ามันชาร์จพลังเราไวมากเลย การไปทะเล โดยส่วนตัวคือ ถ้าให้วิว ไปเที่ยวภูเขานี่ก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์ (หัวเราะ) แต่ถ้าเป็นทะเลนี่สู้ตายค่ะ (ยิ้ม)

“สถานการณ์บ้านเมืองเรา ช่วงนีก้ ต็ งึ เครียดพอสมควร ก็ไม่อยาก ให้เครียดกันเลยค่ะ รักกันๆ นะคะ (ทำ�เสียงอ้อน) ก็ถ้าเครียดๆ ก็ลองใช้ วิธีแบบวิวกันก็ได้นะคะ ออกไปเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำ�ตก ให้ธรรมชาติบำ�บัด เรา มันช่วยได้เยอะค่ะ ยิ่งเมืองไทยมี ที่เที่ยวเยอะแยะ เหนือ กลาง อีสาน ออก ตก ไปกันเถอะค่ะถ้ามีเวลา แต่ ยังไงวิวก็ขอเลือกทะเลอยู่ดี (หัวเราะ) “สุดท้ายนี้วิวจะขอฝากให้ผู้ อ่าน ‘ลอว์นิวส์’ ติดตามผลงานของวิว ทั้ง "เล่ห์นางฟ้า" ที่กำ�ลังออนแอร์อยู่ และ ‘เงาใจ’ ที่มีควิ จะออนแอร์ช่วงสิ้น ปีดว้ ยค่ะ เป็นกำ�ลังใจให้ววิ กันด้วยนะ คะ ขอบคุณ ‘ลอว์นิวส์’ ด้วยนะคะ


Let’s Meet The Coolest Cat In The World :

Choupette Lagerfeld! เชื่อว่าแฟนๆคนรักแมวหลายๆคงคุน้ หน้าคุน้ ตากับ Choupette Lagerfeld แมว ลูกรักของ Karl Lagerfeld Creative Director ของ Chanel & Fendi

Choupette เคยถ่ายแบบให้กับนิตยสารทั้ง Vogue, V Magazine, W Magazine รวมทั้งมีหนัง สั้นเผยแพร่ในเว็บของ Net-A-Porter รวมทั้งได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบแมวในสังกัด IMG ด้วย ซึง่ ก่อนหน้านี้ Karl Lagerfeld ดีไซน์เนอร์ชอื่ ดังซึง่ กลายมาเป็นทาสแมวตัวแม่ได้ออกมาเปิดเผย ถึงความหลงใหลในตัวของแมวสุดรักตัวนี้ว่า เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะตกหลุมรักแมวได้อย่างหัวปัก หัวปำ�ขนาดนี้ โดยเขาพบกับแมวสาวพราวเสน่ห์ครั้งแรกเมื่อนายแบบหนุ่ม 1 ใน Muse ของเขาอย่าง Baptiste Giabiconi นำ�มาฝากไว้ในช่วงคริสต์มาส เนื่องจากเขาจะไปเที่ยวและไม่มีใครดูแลหล่อน และ แน่นอนว่า Karl ตกหลุมรักแมวเหมียวตัวนี้เข้าอย่างจัง และ Baptiste ก็ไม่มีโอกาสพาตัวแมวสุดที่รักของ เขากลับบ้านหลังจากจบเทศกาลคริสต์มาส Choupette เป็นแมวที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากสื่ออยู่ไม่น้อย หลังๆทุกบทสัมภาษณ์ของ Karl มักจะมีคำ�ถามถึงหล่อนจน Karl เคยพูดทีเล่นทีจริงว่ารู้สึกว่า แมวตัวน้อยของเขาจะดังกว่า Karl ด้วย ซ้ำ� ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความน่ารักของหล่อน Karl จึงทุ่มเทเอาอกเอาใจเจ้าเหมียวตัวนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องที่ Choupette มีคนรับใช้ 2 คน เพื่อคอยจดบันทึกสิ่งที่เธอทำ�ในแต่ละวัน โดยคนหนึ่งดูแลเธอ ช่วงกลางวัน และอีกคนหนึง่ ดูแลในช่วงกลางคืน เนือ่ งจาก Karl ไม่อยากพลาดเรือ่ งราวต่างๆของแมวแสน รัก ซึ่งกิจกรรมในแต่ละวันของแมวไฮโซตัวนี้ ประกอบไปด้วยการวิ่งเล่น หาหมัด และฉีกกระดาษ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย Karl ยังให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันของเขาคือ เวลาที่ Choupette ขึ้นมา นั่งบนกระดาษวาดรูปในขณะที่เขาทำ�งาน หรือเวลาที่หล่อนเอาของเล่นขึ้นมาถึงเตียงของเขา เพื่อให้เขาไว้ เป็นของขวัญ ด้วยความรักที่มีต่อ Choupette Karl Lagerfeld ได้ออกคอลเลกชั่นแคปซูลซึ่งได้แรงบันดาลใจ จากเจ้าเหมียวตัวนี้ รวมถึงกระเป๋า Chanel ในคอลเลกชั่น Fall 2012 ก็ได้แรงบันดาลใจจากหล่อนเช่นกัน นอกจากนี้ Choupette ยังมี Twitter ส่วนตัว ซึ่งเขียน Tweet โดย Karl Lagerfeld ไป follow ได้ที่ @ChoupettesDiary

เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ท่ีประสบความส�ำเร็จมาก อีกเรือ่ งของช่ วงซัมเมอร์นี้ เก็บทัง้ เงินและค�ำชมของ แฟนหนั ง กั น ไปเยอะ แถมยั ง สร้ า งสถิ ติ ใ หม่ อี ก มากมาย ไม่แปลกที่ทางค่ายจะเตรียมท�ำภาคสอง แล้ ว ทางแฟนหนั ง ก็ ร อลุ้ น กั น ว่ า จะได้ เ ห็ น สั ต ว์ ประหลาดตัวไหนออกมาสู้กับก๊อตซิลล่าอีก (ภาพวาดโดย Naoki Urasawa)

ภาพเบือ้ งหลังของ X-Men : Days of future past ในฉากการต่อสู้ของ Sunspot ภาคนีน้ ับได้ว่าเป็น ภาคที่ท�ำเงินมากสุดและประทับใจแฟนบอยมากสุด ภาคต่อไป X-Men : Apocalypse ได้วางก�ำหนด ฉายไว้แล้ว 27 พฤษภาคม 2559

11


continued from page 16 4. Capital markets activity remains robust. Since 2010, there have been 15 initial public offerings for OFS companies. Since 2013, there have been seven OFS follow-on equity offerings with a total deal value over US$1.4 billion and 17 OFS high-yield debt offerings with a total deal value over US$7 billion. 5. MLPs continue to proliferate. OFS companies are increasingly using MLP structures (seven OFS MLPs have gone public since 2010), including OFS providers with less-traditional MLP businesses such as frac sand, salt water disposal wells and compression services. In addition, some traditional MLPs have been expanding into oilfield services as they reposition their businesses to take advantage of

ต่อจากหน้า 8 6 ตุ ล า ค ม 2 5 1 9 “เหตุการณ์ 6 ตุลา” ตำ�รวจและ ทหารในกำ � ลั ง เข้ า ปราบปราม นั ก ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธรรมศาสตร์อย่างรุนแรง มีผู้เสีย ชีวิตและสูญหายเป็นจำ�นวนมาก 18.00 น. พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ประกาศยึด อำ � นาจจากรั ฐ บาลโดยใช้ ชื่ อ ว่ า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ห้ า ม อ อ ก น อ ก เคหะสถานในเวลาที่กำ�หนดทั่วราช อาณาจักร 8 ตุ ล าคม 2519 นาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับการแต่ง ตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐประหารครั้งที่ 10 20 ตุลาคม 2520 พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ยึดอำ�นาจ จากรัฐบาลนายธานินทร์ เนื่องจาก เห็นว่าการทำ�งานของนายธานินทร์ เป็นไปอย่างล่าช้าเกินไป ประกอบ กับสถานการณ์ภายในประเทศที่ยัง ไม่ ส งบ พร้ อ มประกาศยกเลิ ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 พร้อมทั้งยุบสภาปฏิรูป การปกครองแผ่ น ดิ น และใช้ รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน 2520 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้รับ การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 29 เมษายน 2531 ก า ร เลือกตัง้ ทัว่ ไป พรรคชาติไทยของพล เอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รบั คะแนน เสียงมากที่สุด 87 ที่นั่งจาก 357 ที่

12

the North American infrastructure build-out. 6. Spin-offs are an increasingly popular option for OFS companies. Spin-offs, which may allow certain businesses to command higher valuations if owned and managed separately rather than as part of a single enterprise, have become an effective tool to satisfy shareholders seeking to unlock value. Spin-offs can often be accomplished in a manner that is tax-free to both the existing public company and its shareholders. Existing conditions in debt markets may allow companies to obtain relatively low borrowing costs for the business being separated and monetize value for the parent company. A number of OFS companies have recently announced or completed spin-offs of portions of their business in order to capitalize on trading multiples and focus on high rate of return opportunities.

นั่ง พลเอกชาติชายจึงได้เป็นนายก จากวันที่ยุบสภาจนถึงวันเลือกตั้ง น้อยเกินไป การจัดคูหาที่ทำ�ให้การ รัฐมนตรี ลงคะแนนไม่เป็นการลับ และมีการ ว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กให้สง่ รัฐประหารครั้งที่ 11 ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยง 23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประกาศ เกณฑ์ร้อยละ 20 ของคะแนนเสียง ยึ ด อำ � นาจจากรั ฐ บาลพลเอกชาติ ซึง่ ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตัง้ ชาย ขณะกำ�ลังนำ� พลเอกอาทิตย์ ได้ก�ำ หนดวันเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ใหม่ กำ�ลังเอก ไปถวายสัตย์ปฏิญาณใน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 19 กันยายน 2549 พล โอกาสเข้ารับตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่า ั ชาการ กระทรวงกลาโหม โดยได้ใช้ชื่อคณะ เอกสนธิ บุณยะรัตกลิน ผูบ้ ญ ผู้ก่อการว่า “คณะรักษาความสงบ ทหารบก ประกาศยึดอำ�นาจจาก เรียบร้อยแห่งชาติ” (รสช.) ซึ่ง พล พันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร นายก เอกสุ น ทรได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลในการยึ ด รัฐมนตรี ขณะทีพ่ นั ตำ�รวจโททักษิณ อำ�นาจในครั้งนี้ว่า เพื่อขจัดปัญหา เดิ น ทางไปร่ ว มประชุ ม สมั ช ชา สำ�คัญ 5 ประการ ที่จะนำ�พาให้ สหประชาชาติ โดยใช้ ชื่ อ คณะผู้ ประเทศชาติ พ บกั บ ความหายนะ ก่อการว่า “คณะปฏิรูปการปกครอง ได้แก่ พฤติการณ์ฉอ้ ราษฎร์บงั หลวง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ ข้าราชการการเมืองใช้อำ�นาจกดขี่ มหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ” ข่มเหงข้าราชการประจำ�ผู้ซื่อสั ต ย์ (คปค.) ซึง่ แม้วา่ พันตำ�รวจโททักษิณ สุ จ ริ ต รั ฐ บาลเป็ น เผด็ จ การทาง จะได้ ถ่ า ยทอดสั ญ ญาณเสี ย งทาง รั ฐ สภา การทำ � ลายสถาบั น ทาง โทรศัพท์ มาประกาศสถานการณ์ ทหาร การบิ ด เบื อ นคดี ล้ ม ล้ า ง ฉุกเฉินผ่านทางสถานีโทรทัศน์โม เดิ ร์ น ไนน์ (ช่ อ ง 9) แต่ ก็ ถู ก ตั ด สถาบันพระมหากษัตริย์ สัญญาณในขณะกำ�ลังประกาศอยู่ นั้น ต่อมา คปค.ได้ประกาศยกเลิก รัฐประหารครั้งที่ 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2 เมษายน 2549 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 พร้อมประกาศกฎอัยการ ทั่วไป โดยได้คะแนนเสียงมากถึง ศึกทั่วประเทศ 1 ตุลาคม 2549 460 ที่นั่งจาก 500 ที่นั่ง เนื่องจาก พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี และพรรคมหาชน ประกาศคว่ำ � พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ บาตรไม่ลงเลือกตั้ง เพราะต้องการ แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จ เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อน 8 พฤษภาคม 2549 ศาล รัฐประหารครั้งที่ 13 รัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 6 วินิจฉัย 1 พฤศจิกายน 2556 ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระ 3 ร่าง เป็ น การเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรม กฎหมาย เนื่องจากมีระยะเวลานับ ท่ามกลางการชุมนุมประท้วงคัดค้าน

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจากกลุ่ม ผู้ชุมนุมหลายกลุ่ม ภายหลังกลุ่มผู้ ชุ ม นุ ม นี้ ไ ด้ เรี ย กตั ว เองว่ า “คณะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ ก า ร เปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อั น มี พ ระ มหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ” (กปปส.) และได้ยกระดับการชุมนุม เป็นขับไล่รัฐบาล 9 ธันวาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี ประกาศยุบสภา 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันเลือกตั้งทั่วไป กปปส. เดินหน้า ตามแผนขัดขวางการเลือกตั้ง จน ทำ�ให้ไม่สามารถเลือกตัง้ ได้ในหลาย หน่วยเลือกตั้ง 21 มีนาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยให้การ เลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น การเลื อ กตั้ ง ที่ มิ ช อบด้ ว ย รัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่สามารถ จั ด การเลื อ กตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั่ ว ประเทศภายในวันเดียว 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ � วิ นิ จ ฉั ย ให้ ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่ง ลักษณ์สิ้นสุดลง เนื่องจากการโยก ย้ายตำ�แหน่งเลขาธิการสภาความ มั่นคงแห่งชาติ โดยมิชอบ 10 พฤษภาคม 2557 แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า น เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นัดชุมนุม ใหญ่ที่ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) เพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของรัฐบาล รักษาการ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทรโอชา ผู้ บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎ อัยการศึกในเขตกรุงเทพมหานคร

แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล เ พื่ อ ค ว บ คุ ม สถานการณ์ความขัดแย้งทางการ เมืองที่มีการชุมนุมของผู้สนับสนุน และต่อต้านการทำ�งานของรัฐบาล รักษาการ 22 พฤษภาคม 2557 พล เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการ ทหารบก ประกาศยึดอำ�นาจจาก รัฐบาลรักษาการ ในเวลา 16.30 น. โดยใช้ ชื่ อ คณะผู้ ก่ อ การว่ า “คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) พร้ อ มทั้ ง ควบคุ ม ตั ว ตั ว แทนจาก รัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ พรรค เพื่อไทย กปปส. และ นปช. ไปไว้ที่ ค่ายทหาร ประกาศให้ผู้ชุมนุมทั้ง สองฝ่ายสลายตัว และประกาศห้าม ออกนอกเคหะสถานในเวลา 22.0005.00 น. ก่อนจะประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในเวลาต่อมา 26 พฤษภาคม 2557 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะ คสช. จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ค ณะ รัฐประหารมักน�ำมากล่าวถึงทุกครัง้ ก็คือ “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึน้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในหมู ่ นั ก การเมื อ งด้ ว ย กันเอง หรือระหว่างประชาชนด้วย กั น เชื่ อ ว่ า ถ้ า นั ก การเมื อ งและ ประชาชนทุ ก คนต่ า งค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ความขัดแย้งก็จะไม่เกิด และก็จะไม่มี การรั ฐ ประหาร อั น จะท� ำ ให้ ก าร พัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่าง ราบรื่นตามครรลองที่ควรจะเป็น


IRS BEGINS 409A AUDIT INITIATIVE Timothy B. Arends , Timothy D. S. Goodman, Jamison Klang, Marianne O’Bara and Michael J. Voves of Dorsey & Whitney LLP

IRS representatives have recently announced that the IRS has begun a compliance initiative project to check compliance with section 409A of the Internal Revenue Code (“409A”). Initially, Information Document Requests (IDRs) will be sent to a group of less than 50 large companies selected from a pool of employers that have already been selected for employment tax audits. These companies were chosen based on the high likelihood of having deferred compensation arrangements subject to 409A. The IRS will gather information regarding general compliance with 409A and work to refine their audit techniques for future use. The project will be of limited scope and will review the following three issues: (1) initial deferral elections, (2) subsequent deferral elections and (3) compliance with 409A’s distribution requirements, including the requirement to delay certain payments to specified employees of public companies by six months. The focus of the 409A audits will be on each company’s ten highest paid individuals. Despite this recent uptick in IRS scrutiny of deferred compensation arrangements, we are not suggesting that you hire counsel to review all of your current plans and arrangements for documentary compliance, especially if you have received ongoing legal advice regarding 409A compliance since it was first effective. However, this is a good opportunity to ensure that you are in operational compliance with 409A in a few key areas that are the focus of this first audit initiative. In particular, we recommend that you review the methods used to identify your specified employees. As a reminder, public companies should be identifying their specified employees annually and using a consistent compensation definition in assembling your list of specified employees. Furthermore, your specified employees should be counted using your entire controlled group. In addition, if you have permitted re-deferrals of compensation under a plan, we suggest ensuring that your documentation and election timing meet the requirements of the 409A regulations, as this subsequent deferral of compensation is an area of emphasis by the IRS in the current audits, and likely in future audits as well. The IRS is using the upcoming limited scope 409A audits as a compliance check and as a way to plan for future audits in this area.

entering the aec

Lao PDR : Part 1 The Lao PDR is a communist single-party, socialist republic, and its single party is the Lao People’s Revolutionary Party (LPRP). The President is head of state and also the General Secretary of the Lao People’s Revolutionary Party. The Prime Minister is the head of government and also a senior member of the Politburo of the Revolutionary Party. Government policies are determined by the Political Bureau and the Central Committee, and the Council of Ministers vets important government decisions. Laos became an ASEAN member in 1997. Legal System The Lao PDR has a civil law system based on traditional customs, French legal norms and procedures, and socialist practices. The People’s Supreme Court is the highest court, and the president of the People’s Supreme Court is elected by the National Assembly which also appoints the rest of the People’s Supreme Court judges. The Appellate Court is next in the hierarchy followed by the People’s Provincial and Municipality Courts, and the People’s District Courts. Visas & Work Permits All foreigners wishing to live or work in the Lao PDR must comply with the country’s immigration and work‐permit regulations. The official business language is Lao, and as a member state of the Organisation Internationale de la Francophonie, French is also widely spoken and understood. The country’s signage is bilingual in Lao and French. a) Visas - All visitors to the Lao PDR need a visa; however; most ASEAN nationalities can enter visa free. Visitors can obtain a 15‐day visa on arrival or go to a Lao PDR embassy for a one‐month visit visa. One year work visas are available for foreigners working in Lao, but a trip out of the country is necessary.

b) Work Permits - After a foreigner acquires a one-year work visa, it’s relatively easy to apply for a work permit and residence card. Openness to Investment and Incentives The Lao PDR has one of the world’s ten fastest‐growing economies and keeps increasing its foreign investment totals, especially in mining, hydropower, and agriculture. Vietnam, China, and Thailand are its largest sources of foreign investment with each investing about US$2.5 billion in Lao from 2000 to 2010. The country initiated a VAT tax system in 2010, and its overall economic growth reduced official poverty rates from 46% in 1992 to 26% in 2010. While the Lao PDR strives to be more transparent and is open to foreign investment, matters pertaining to business transactions and investment can be very opaque. The 2009 Law on Investment Promotion governs foreign investment in Laos and states that foreign and domestic investment will receive equal treatment and incentives; however, this is open to interpretation. 100% foreign ownership of businesses is allowed, and all sectors are open to foreign investment unless they impact national security, national traditions, health and the environment. Laos grants incentives for foreign investment, and agriculture, industry, handicraft and services are current promoted activities. Banking and Foreign Exchange The Lao PDR banking sector consists of the central bank, Bank of the Lao PDR, stateowned commercial banks, private banks, joint stock banks, and branches of foreign banks and non-bank financial institutions. The Lao PDR has strict foreign exchange controls with a limited list of permissible foreign currency transactions.

13


MEANING OF

Benrishi Zeirishi

“CONTROL”

Shihō shoshi Gyōsei shoshi

Russell Kennedy

Gutteridge v Commissioner of Taxation [2013] AATA 947 Mr & Mrs Gutteridge were a husband and wife who were the beneficiaries of a discretionary trust. The trust carried on a business. When the business was sold, the trust made capital gains. The trust sought to claim the CGT small business concession. The concession is only available if the assets of the taxpayer, and any entities “connected with” the taxpayer, do not exceed $6m. The sole director and shareholder of the trustee was Mr & Mrs Gutteridge’s daughter. She controlled another entity which had assets. The Commissioner considered that those entities were “connected with” the trust, and added them for the purposes of the test. This brought the value of relevant assets over the $6m maximum limit. Mr & Mrs Gutteridge appealed to the AAT. The primary issue was whether the daughter “controlled” the Trust — that is, whether the trustee “could reasonably be expected to act” in accordance with the directions or wishes of the daughter. If the daughter “controlled” the trust, the assets of her separate entity would need to be included in the test. Based on the evidence before it, the AAT held that Mr Gutteridge alone controlled the trustee. Even though the daughter was the sole director and shareholder, the trustee was not accustomed to act in accordance with her wishes. Accordingly, the concession was held to be available. This case has potentially wide reaching implications in trust and taxation law.

14

LEGAL TERM & CONCEPTs MADE EASY

Ann & Edward Ploysongsang

Continuing our focus on the legal profession in other countries, in this issue we remain in Japan to consider the Benrishi and a few other legal professionals. Benrishi (noun). Benrishi are Japanese legal specialists that specialize in patent law, and other areas of intellectual property (IP) law as well as unfair competition law. They are often graduates in fields other than law, most typically in the sciences and engineering, and must pass a separate benrishi examination, which currently has singledigit pass rate. As with the increasing pass rate for the bengoshi examination (now about 30%), it is likely that the pass rates for the benrishi examination will also increase in the near future as patent work comes to the fore in Japan. All benrishi must be properly registered on the List of Patent Agents. The profession falls under the supervision of the Ministry of International Trade and Industry (MITI). Zeirishi (noun). Zeirishi are Japanese tax and tax law specialists. Their prime areas of work include preparing tax returns, giving advice on tax matters, and representing clients before or else obtaining tax assessments from the Japanese tax

authority. Assuming a candidate is not already a bengoshi or a certified public accountant (CPA), they must pass a special zeirishi examination. The profession falls under the supervision of the Japan Federation of Tax Agents Association. Shihō shoshi (noun). These are judicial scriveners. They may draft legal documents in anticipation of litigation before courts or before the Ministry of Justice. Furthermore, they may assist clients in commercial (i.e., company) and real estate registration matters. Lastly, they may represent clients in arbitration and ADR matters and in summary courts, but not in other courts. They are licensed by the regional offices of the Ministry of Justice, and must remain members of the judicial scrivener association for their prefecture. Gyōsei shoshi (noun). These are administrative scriveners. They may draft legal documents and file them with administrative agencies depending on their area of expertise (e.g., Immigration). They may also give limited legal advice in preparing such documents. To become a gyōsei shoshi one must typically pass an administrative scrivener examination. This examination

may be waived for certain professions such as bengoshi. There are several other licensed specialists whose work touches on various areas of Japanese law. These include Fudōsan kantei-shi (immovable property appraisers) and Tochi Kaoku chōsa-shi (land and house investigators) among others. Example 1: Bengoshi are eligible to become benrishi by satisfying the educational and training requirements and also passing the benrishi examination. Example 2: Many zeirishi begin their careers as bengoshi and CPAs. Example 3: Court secretaries (jimukan), court clerks (shokikan) and secretaries of the Ministry of Justice with at least 5 years experience may serve as shihō shoshi. Example 4: Lawyers, patent agents, tax agents, CPAs and those with twelve years of experience serving as an official of a national or municipal government are automatically eligible to become gyōsei shoshi. All others must pass an administrative scrivener examination.


PHOTOS

Second world war in Google Street View theguardian.com

Comparison with Thailand & the US In general, there are many types of legal practitioners in Japan. The bengoshi or Japanese attorney seems to enjoy the broadest powers whereas the other professions serve limited roles in more specialized areas. This diversity of legal practitioners is perhaps not surprising given Japanese culture, which still discourages formal litigation and instead favors consensual approaches to resolving disputes. Historically, this culture has kept the number of bengoshi down though it has not lessened the need for service providers to handle more mundane legal matters. By having different types of service providers Japanese society has ensured that its legal needs are being met, but without increasing the number of bengoshi and hence increasing the amount of litigation (at least according to Japanese theory that more lawyers lead to a more litigious society). These other legal professions also offer Japanese bengoshi a way to obtain additional credentials thereby establishing additional areas of expertise and allowing them to generate more revenue. The practice of a Japanese benrishi will likely be broader in scope than a Thai or US patent agent though not as broad as a US patent attorney. In Thailand, a non-lawyer, such as an engineer and other careers, can also become a patent agent after he/she has passed the examination and register as a patent agent. Whereas a US patent agent or a Thai patent agent (assuming the agent is not also a Thai lawyer) can only represent clients in the process of obtaining a patent and cannot otherwise give other legal advice or services, a benrishi can also represent clients in administrative proceedings and out-of-court negotiations pertaining to IP rights, as well as in related areas including IP licensing and enforcement. Legal representation is also possible in courtroom settings. The benrishi’s practice, however, will not be as broad as a US patent attorney, who can functions both as a patent agent and as a full-fledged attorney in all areas of law. In Thailand, most tax specialists are either attorneys or CPAs. The same is true in the US though it is possible for non-lawyers and even non-CPAs to become qualified to practice before the US Tax Court upon passing a special, court-administered examination. As far as we know, both Thailand and the US do not have judicial or administrative scriveners. These functions are typically handled by attorneys, patent attorneys or agents, or other licensed professionals.

Please note that the contents and views expressed in this issue are strictly those of the authors, and do not necessarily represent the views of the Lawyers Council of Thailand, its leadership or its members.

15


LaWNEWS

June 1 -15, 2014 free!!

oilfield-construction.com

6 Oilfield Services Trends In Unconventional Resources Ryan J. Maierson and John M. Greer of Latham & Watkins LLP North American drilling and production activity is increasing service and technology demands and leading to shifts in capital markets and M&A transactions. North America continues to be one of the largest oil and gas producing areas in the world. While the US oil and gas industry is still in the early stages of shale development and production, US production growth is at a record high and still accelerating. The following six trends likely will be positive for industry participants in oilfield services (OFS). 1. Shale gas and tight oil are driving changes in the field. The majority of US oil and natural gas

ลอว์นิวส์

production growth can be attributed to tight oil and shale gas. Innovation such as horizontal drilling is increasing well productivity, which has led to an exponential increase in the demand for downhole technologies, proppants, fresh water supply, and waste water and sold waste disposal. 2. Changes in the field are driving changes in the market. The OFS sector was the best performing energy subsector in 2013 (+27.6 percent), which was in line with the broader market (+29.6 percent). OFS companies are seeing an increase in revenue as exploration and production companies raise their capital expenditure budgets, allowing oppor-

tunities to buy into industry innovations and technology that will increase production and efficiency. 3. M&A activity is up. With a 10 percent uptick in M&A transactions from 2012 to 2013, the OFS sector is expected to see a steady increase in deal count. Observers expect a continued focus on market positioning and capacity investment for the OFS industry, particularly as it serves unconventional development and offshore exploration and production. Consolidations to capture scale of operations effects, for both assetheavy and asset-light OFS companies, may drive acquisition activity. continued on page 12

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-1567

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ พ.211/2547 ปณ.ราชดำ�เนิน เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า 3. ไม่ยอมรับ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 5. ไม่มารับภายในกำ�หนด 6. เลิกกิจการ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ 8. อื่นๆ ลงชื่อ.........................................

Lawnews11  
Lawnews11  
Advertisement