Page 1

Riigihange


B端roost


Advokaadibüroo VARUL on asutatud 1994. aastal ning kasvanud üheks suurimaks Baltikumi haardega advokaadibürooks Eestis. Meie Tallinna, Tartu, Riia, Vilniuse ja Minski kontoris töötab kokku kuuskümmend viis advokaati ja juristi. VARULi büroo on spetsialiseerunud kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisele kõigis äri- ja avaliku õiguse valdkondades. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset õigusteenust Balti riikides ja Valgevenes. VARUL on kahe tunnustatud kutseliidu – Hiina-Euroopa Õigusliidu (Chinese European Legal Association, CELA) ja üleilmse õigusfirmade võrgustiku (The Law Firm Network) – liige. Mainekad rahvusvahelised õigusturuülevaated on hinnanud kõrgelt VARULi kogemust klientide nõustamisel sellistes valdkondades nagu ühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, finants- ja pangandusõigus, pankrotiõigus, Euroopa Liidu ja konkurentsiõigus, kinnisvara- ja ehitusõigus, maksuõigus ning kohtuvaidluste lahendamine. Näiteks Legal 500 nimetas VARULi Eesti kontori 2012. aastal esimese kategooria bürooks kõigis hinnatud valdkondades. Law Business Researchi väljaanne „Who’s Who of Public Procurement Lawyers” on nimetanud büroo riigihankespetsialiste korduvalt, sealhulgas aastatel 2011 ja 2012, Eesti juhtivateks ekspertideks selles valdkonnas. 2011. aastal valis hinnatud õigusajakiri The Lawyer VARULi viie parima büroo hulka Baltikumis.


B端roo riigihankepraktika


Abistame kliente kõigis riigihanke etappides. Hankijaid alates hankemenetluse planeerimisest kuni järelevalveni hankelepingu täitmise üle, pakkujaid pakkumuste koostamisest kuni hankelepingu täitmisega seonduvate vaidlusteni. Esindame hankijaid ja pakkujaid riigihangete vaidlustuskomisjonis, uurimisorganites ja kohtutes. Riigihangete seadus ei anna vastuseid paljudele küsimustele, mis hankijatel ja pakkujatel hankemenetlustega seoses tekivad. Osa neist on puhtalt õiguslikud, mille puhul pole seadusandja olukorra lahendamiseks piisavalt täpset normi ette näinud. Teine teemaring seondub küsimusega, kuidas korraldada hankemenetlust võimalikult efektiivselt, et saavutada olemasolevate ressurssidega parim tulemus. Siinkohal tulevad kõigepealt kasuks meie asjatundjate teadmised Euroopa Liidu riigihangete õigusest ja sellega seotud kohtupraktikast, mis on Eesti siseriikliku õiguse suhtes ülimuslik ning seega esmane allikas, millele tuginedes tõlgendada Eesti riigihangete seadust. Teiselt poolt on büroo eksperdid saanud hangete korraldamist ja nendes osalemist nõustades mahuka kogemustepagasi, mis võimaldab anda nõu ka hangete korraldamisega seotud sisulistes küsimustes. Nõustame kliente näiteks sellistel teemadel nagu kvalifitseerimis- ja hindamistingimuste koostamine ning anname pakkujatele praktilisi näpunäiteid töömeetodite kohta, mis aitavad vähendada pakkumuses vigade esinemise riski.


Advokaadibüroo VARUL nõustab kliente kõigis riigihangetega seotud küsimustes, sealhulgas: •

hankija organisatsioonis hangete läbiviimise korralduse hindamine ja parandamine

hankemenetluse ja -lepingu planeerimine

hankedokumentide ja -lepingu koostamine

hankemenetluse läbiviimine, sh tehniline teenindamine

hankelepingu täitmine, muutmine ja järelevalve

pakkumuse koostamine

pakkuja esindamine hankemenetluses

vaidlused riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes

riigihangetega seotud järelevalve- ja süüteoasjad

Euroopa Liidu toetuste kasutamisega kaasnevad hankekohustused avaliku ja erasektori koostöö (PPP)


Hankijate nõustamine hankemenetluste läbiviimisel

12

Pakkujate nõustamine hankemenetluses osalemisel

15

Esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes

17

Esindamine riigihangetega seotud süüteoasjades ja nõustamine muudes hankemenetlusel osalemist mõjutavates küsimustes

20

Euroopa Liidu toetuste kasutamisega kaasnevad hankekohustused

22

Avaliku ja erasektori koostöö

25

Seminarid ja artiklid

29

Meeskond

32

Kontaktid

39


12

Hankijate nõustamine hankemenetluste läbiviimisel Alates 2012. aastast näeb riigihangete seadus ette, et hankijal peab olema sätestatud riigihangete läbiviimise kord. Isegi kui seda nõuet seaduses ei oleks, on hankemenetluste läbiviimisega seonduvate ülesannete jaotamise ja sellega kaasneva vastutuse jagamine ennekõike asutuse juhi huvides. Just tema peab võimalike puudujääkide või ebaselguse puhul lihtsamal juhul kas andma aru asutuse töö puuduliku korraldamise eest või halvemal juhul vastutama süüteomenetluses. Hindame olemasoleva hangete läbiviimise korra õiguspärasust ja piisavust ning anname nõu puudujääkide kõrvaldamise kohta, aidates sealhulgas koostada ja täiendada hankekordi ja -plaane. Hankemenetluse ja -lepingu planeerimise kohta on levinud eksitav seisukoht, et riigihangete seadus jätab hankijale väga vähe võimalusi kujundada ise hankemenetlust ja hilisemat hankelepingut ning seetõttu ei ole hankijal võimalik kasutada oma raha eesmärgipäraselt ja otstarbekalt. Sageli jäetakse aga seejuures tähelepanuta seadusega lubatavad vähem tuntud meetmed, mis võimaldavad oluliselt paindlikumat hankemenetlust ning lepingut. Kuna piir lubatu ja lubamatu vahel võib näida esmapilgul ebaselge, on otsuste vastuvõtmise eel vaja kasutada asjatundja abi. Peamisteks märksõnadeks on selles valdkonnas raamlepingud, alternatiivsed pakkumused, läbirääkimisi sisaldavad hankemenetluse liigid ja hankemenetlusele eelneva tehnilise dialoogi pidamine. Hankedokumentide koostamisel saame aidata kolmel moel. Esiteks, kui hankijal on tööl hankespetsialistid, kes koostavad ise hankedokumendid, on neil võimalik meie asjatundjaga jooksvalt nõu pidada. See teenus on soodsam ja kiirem kui hilisem vaidluste lahendamine. Teiseks, kui tegemist on tavalise hankemenetlusega, saavad suure osa hankedokumentide koostamisega seonduvast tehnilisest tööst teha advokaatide juhendamisel ära meie riigihangetele spetsialiseerunud assistendid advokaatide juhendamisel. Seejärel lisavad advokaadid hankedokumentidesse konkreetsele hankele ainuomased sätted ja kontrollivad dokumendid üle. Nii on nõustamisteenus hankija jaoks märksa soodsam, ilma et tehtaks järeleandmisi kvaliteedis.


13

Kolmandaks, menetluslikult keeruliste, suuremahuliste või muul moel hankijale eriti oluliste riigihangete puhul koostavad VARULi advokaadid hankedokumendid tervikuna ise, lähtudes konkreetse hankemenetluse omapärast. Hankemenetluse korraldamisel saame kanda hoolt kõigi hankemenetluse käigus vastuvõetavate otsuste koostamise eest ning nõustada otsuseid vastuvõtvaid hankekomisjoni liikmeid. Peale selle saab jätta meie hooleks hankemenetluse tehnilise teenindamise, sealhulgas hankega seotud teadete lisamise riigihangete registrisse, pakkujatega suhtlemise, pakkumuste vastuvõtmise ja registreerimise ning hankekomisjoni koosolekute korraldamise. Hankelepingu täitmise, muutmise ja järelevalve valdkond hõlmab praktikas sageli keerulist küsimust sellest, millistel tingimustel on lubatud hankelepingut muuta. Saame anda nõu nii lepingumuudatuste lubatavuse hindamisel kui ka hiljem vastavad muudatused ja põhjendused vormistada. Veel kuulub hankelepingu täitmise ja järelevalvega seonduva hulka kliendi nõustamine ja esindamine suhtluses lepingupartneriga.

Nõustamiskogemus •

Kaitseministeeriumi nõustamine seoses Vabadussõja võidusamba rajamisega, sealhulgas sobivate hankelahenduste leidmine ja hankedokumentide koostamine, nõustamine seoses lubade ja kooskõlastustega ning esindamine seoses tekkinud õigusvaidlustega. Harjumaa Ühistranspordikeskuse nõustamine ja esindamine Harjumaa avaliku liiniveo lepingute sõlmimiseks korraldatavates hankemenetlustes.

Ida-Tallinna Keskhaiglale õigusarvamuse koostamine seoses hankijastaatuse küsimusega.

Riigihangete dokumentide koostamine ja hankemenetluste korraldamine projekteerimise ja omanikujärelevalve teenuste tellimiseks, mis oli seotud kortermajade energiatõhusa renoveerimise toetusmeetme rakendamisega KredExi poolt.


14

Adven Eesti (endise ärinimega Fortum Termest) nõustamine riigihangete korraldamisel soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamiseks Pärnusse.

Edelaraudtee Infrastruktuuri nõustamine hankemenetluste korraldamisel ja Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatavate projektide rakendamisel.

Eesti Maaülikooli nõustamine seoses seadusega nõutud lubade ja registreeringute kontrollimisega hankemenetluses ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamise alustega. Tuuleenergia nõustamine seoses PRIA poolt kaasrahastatava Mäli ja Tamba tuulepargi hankemenetlusega ning tarnelepingute sõlmimisel Enercon GmbH-ga tuulikute soetamiseks ja Empoweriga taristu väljaehitamiseks.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse nõustamine mobiilpositsioneerimise süsteemi hankemenetluses.

Adven Eesti (endise ärinimega Fortum Termest) nõustamine Pärnu koostootmisjaama projekti hankemenetlustes.

Tallinna Ülikooli nõustamine loomemaja Nova ehitamisega seotud riigihankemenetluses.

Tallinna Kommunaalameti nõustamine seoses Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimiseks korraldatud riigihankega.

Tõrva linnavalitsuse nõustamine seoses riigihangete ja Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatavate projektide elluviimisega.

Imatra Elektri (endise ärinimega Fortum Elekter) nõustamine elektrienergia kauglugemise süsteemi ja arvestite ostmise riigihanke korraldamisel.


15

Pakkujate nõustamine hankemenetluses osalemisel Nõustame nii Eesti kui ka välisriikide hankemenetlustes osalevaid pakkujaid. Läti, Leedu ja Valgevene riigihangete puhul kasutame sealsete kolleegide abi ning teiste välisriikide hankemenetluste puhul teeme koostööd oma partnerbüroodega. Saame aidata ka neid ettevõtteid, kes soovivad esitada pakkumuse oma äritegevusele olulises hankemenetluses, kuid pole varem riigihangetel osalenud või omavad selles valdkonnas piiratud kogemust. Sel juhul võtame pakkumuse koostamisel juhtrolli enda kanda. Esimeses etapis selgitame välja hankija esitatud nõuded ja edastame pakkujale nimetatud nõuetest süsteemse nimekirja. Vajaduse korral juhime kliendi tähelepanu võimalikele puudustele hankedokumentides, mille kohta tuleks hankijalt selgitusi küsida. Sellele järgneb teise etapina pakkumuse koostamine, mille käigus edastame pakkujale küsimused vajaliku teabe ja dokumentide kohta ning saadud vastused lisame ettenähtud vormis pakkumusse. Kolmandas etapis toimub pakkumuse lõplik vormistamine ja esitamine. Pakkumuse koostamisega seonduvate tehnilist laadi tööde puhul, nagu etteantud dokumendivormide täitmine, dokumentide vormistamine ja süstematiseerimine, kasutame büroos sellele tööle spetsialiseerunud hankeassistentide abi. Seejärel veendub asjaga tegelev advokaat dokumentide vastavuses hankija seatud nõuetele – nii saavutame kvaliteetse tulemuse mõistliku hinnaga. Pakkumuse esitamise järel esindame ja nõustame pakkujat ka edasises hankemenetluses. Vajadusel aitame vastata hankija küsimustele pakkumuse kohta. Anname hinnangu hankija otsuste õiguspärasusele, seda nii pakkujat kui ka tema konkurente puudutavate otsuste puhul. Kui ettevõte koostab pakkumuse ise, saame anda talle nõu ühes või mitmes ülalmainitud küsimuses. Aitame näiteks selgitada välja, milliseid dokumente hankija nõuab, ning anname hinnangu sellele, kas koostatud pakkumus vastab nõuetele. Meie poole võib pöörduda ka selleks, et saada kiiresti juriidilist nõu üksikute hankemenetlusega seotud küsimuste kohta, mis aitab vältida hilisemat kulukat vaidlustusmenetlust.


16

Nõustamiskogemus •

Cybernetica nõustamine USA valitsuse korraldatud Montenegro piiriseiresüsteemide hankes.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses Võru Vesi riigihankega.

Soome tee-ehituskontserni Destia nõustamine seoses osalemisega teedeehituse riigihangetel ja valdkonna ettevõtete omandamisega Eestis. Tech Groupi nõustamine seoses osalemisega Lätis korraldatud pakkeliini ostmise riigihankel.

Bussivedusid osutava ettevõtte L&L nõustamine Lääne-Virumaa avaliku liiniveo riigihanke asjus.

Infotehnoloogia ettevõtte Fujitsu Services nõustamine seoses tarkvarahankega.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses Emajõe Veevärgi veetöötlusjaama hankega.

Mercedes-Benzi ja Setra autobusse tootva Daimleri kontserni ettevõtte EvoBus GmbH esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis seoses linnaliinibusside riigihankega, mille korraldas Tallinna Autobussikoondis.

Cybernetica nõustamine USA kaitseministeeriumi alluvuses tegutseva agentuuri DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) korraldatud andmetöötlustehnoloogia hankes.

Celander Ehituse nõustamine spordija meelelahutuskeskuse ehituse hankel Klaipedas Leedus.

Tiptiptapi nõustamine seoses Leedus asuva Jonava linna laste mänguväljaku ostu ja paigaldamise hankega.

Tartu Milli nõustamine Leedus toimunud sekkumisvarude hanke asjus.

Elva linnavalitsuse esindamine Riigikohtus seoses korraldatud jäätmeveo lepingus ristsubsideerimise lubatavusega. Tegu on esimese Riigikohtu menetlusse jõudnud korraldatud jäätmeveo konkursse puudutava vaidlusega.

Mitme kohaliku omavalitsuse, sealhulgas Kiviõli linna ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esindamine jäätmeveoga seotud vaidlustes.

Prügivedu Tallinn esindamine paljudes jäätmeveovaidlustes üle Eesti.


17

Esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes Esindame riigihangetega seotud vaidlustes nii hankijaid kui pakkujaid. Pakkujate puhul, kes osalevad välisriigis läbiviidavas hankemenetlustes, korraldame Läti, Leedu ja Valgevene riigihangete puhul esindamise oma kolleegide abiga meie büroo vastavas kontoris. Muude välisriikide puhul kasutame oma partnerbüroode abi. Riigihangetega seotud vaidluste puhul pakume klientidele esiteks täismahus esindamist, kus koostame vaidlustuse, esialgse õiguskaitse taotluse ja võimalikud hilisemad kaebused ning esineme kliendi nimel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Teiseks saame riigihangetega seotud vaidluste puhul nõustada kliente üksikküsimustes. See hõlmab näiteks olukordi, kus hankijal või pakkujal on tööl oma hankespetsialistid, kes koostavad vaidlustuse ja esindavad hankijat vaidlustuskomisjonis, kuid hankija või pakkuja soovib saada juriidilist nõu mõne vaidlust puudutava nüansi kohta. Riigihangetega seotud vaidlustustes osalevatele hankijatele ja pakkujatele saame anda nende õiguste parimaks kaitsmiseks kolm põhimõttelist soovitust. 1.

Tasub teha kõik endast olenev, et vältida vaidluse tekkimist. Teisisõnu tuleks küsida nõu juba enne vaidluse puhkemist, sest selle lahendamine vaidlustuskomisjonis või kohtus on kulukas ja nõuab aega. Tuleb ka arvestada, et vaidluse lõpptulemus on alati teatud määral ettenägematu.

2.

Pöörduda vaidluse eduvõimaluste kohta esialgse hinnangu saamiseks meie poole viivitamatult, sest menetlustähtajad on riigihangetega seotud vaidluste puhul äärmiselt lühikesed.

3.

Vaidluse võimalusest teadasaamisel koguda ja süstematiseerida kogu hankemenetlusega seotud materjal ning esitada see meile juba esimesel pöördumisel.


18

Tuletame meelde, et peale hankemenetluse korraldamisega seotud otsuste saab vaidlustada ka hankemenetluse korraldamata jätmise ja nõuda sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamist. See puudutab juhtumeid, mil leping sõlmiti ilma hankemenetluseta juhul, kus seadus kohustab seda korraldama. Sellisel juhul on võimalik taotleda lepingu tühisuse tuvastamist. Tuleb siiski arvestada, et meiega tasub ühendust võtta kohe pärast seda, kui vastavad asjaolud on teatavaks on saanud.

Nõustamiskogemus •

Kaitseministeeriumi esindamine vaidluses seoses NATO eriprotseduure järgiva rahvusvahelise hankega, mis korraldati NATO julgeolekuinvesteeringute programmi raames rahastatud Ämari lennubaasi rekonstrueerimiseks.

Soome tee-ehituskontserni Destia esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes seoses Lääne maakonna riigimaanteede hoolde ja säilitusremondi hankega.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse esindamine elektroonilise piletimüügisüsteemi hankel pretsedenti loovas kohtuvaidluses pakkumuste hindamise üle.

Facio Ehituse nõustamine riigihankeobjektidega seotud ehitusvaidlustes, mis tulenesid Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde vaidlustamisest.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses Emajõe Veevärgi veetöötlusjaama hankega.

Koger Projektijuhtimise nõustamine Pärnu ümbersõidu ja Koidula piiripunkti hoonetega seotud ehitusvaidlustes.

K&H esindamine Maksu- ja Tolliameti vastu Tartu Ringkonnakohtus maksuotsuse kehtivuse peatamise küsimuses, millega sai maksumaksja ühtlasi võimaluse jätkata riigihangetel osalemist.

Hispaania elektrirongide tootja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) S.A. nõustamine seoses Elektriraudtee korraldatud 283 miljoni euro suuruse riigihankega elektri- ja diiselrongide soetamiseks.


19

Kaitseministeeriumi esindamine Miinisadama kaide rekonstrueerimisega seotud riigihankevaidluses.

BMGS Eesti filiaali esindamine Maksu- ja Tolliameti vastu Tallinna Ringkonnakohtus maksuotsuse kehtivuse peatamise küsimuses, millega sai maksumaksja ühtlasi võimaluse jätkata riigihangetel osalemist.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses aktsiaseltsi Narva Vesi hankega.

Soome tee-ehituskontserni Destia esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes seoses Kose piirkonna riigimaanteede hoolde ja säilitusremondi hankega.

Facio Ehituse esindamine Uikala prügila ehitamisega seotud vaidluses.

Betoneks Ehituse esindamine Paide jäätmekäitlusjaama ehitamisega seotud vaidluses.

GoBusi esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes avaliku liiniveo hankemenetlustes osalemisega seotud vaidlustes.

Tallinna Kommunaalameti nõustamine Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise riigihankega seotud vaidemenetlustes riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtumenetlustes halduskohtutes.

Facio Ehituse ja Elinord Ehituse nõustamine Vaeküla kooli ehitustöödega seotud vaidluses.

Merko Ehituse ja Per Aarsleffi esindamine Läti Riigihankeametis sadama taristu hanke konkureeriva pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse vaidlustamisel.

Merko Ehituse kontserni kuuluva Merks SIA esindamine Läti Konkurentsiametis Riia linnavalitsuse korraldatud renoveerimistööde hanke vaidlustamisel.

Soome tee-ehituskontserni Destia esindamine vaidlustuskomisjonis ja kohtutes seoses Viljandi maakonna riigimaanteede hoolde hankega.


20

Rohkem kui 20 kütusemüüja esindamine halduskohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga seoses vedelkütuse seadusest tuleneva maksutagatise andmisega, mille käigus kohaldas halduskohus esialgset õiguskaitset ning kohustas maksuhaldurit registreerima kütusemüüja majandustegevuse registris minimaalse tagatisega või tagatist esitamata. Esialgse õiguskaitse kohaldamine võimaldas mitmel äriühingul osaleda kütuse riigihangetel.

Järve Bussipargi nõustamine seoses riigihangete seadusest tulenevate nõuetega avaliku liiniveo lepingu pikendamiseks.

GO Groupi nõustamine reisijateveolepingutega seotud vaidlustes.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses Emajõe Veevärgi veetöötlusjaama hankega.

Esindamine riigihangetega seotud süüteoasjades ja nõustamine muudes hankemenetlusel osalemist mõjutavates küsimustes Esindame ja nõustame kliente riigihangetega seotud järelevalve- ja süüteomenetlustes. Riigihangete järelevalve on Rahandusministeeriumi korraldatav menetlus, mille tulemuseks võib olla ettekirjutuse tegemine, kuid mis võib kasvada üle ka süüteomenetluseks. Riigihangetega seotud süüteod algavad riigihangete seaduses esitatud väärteokoosseisudest ja lõpevad karistusseadustikus sisalduvate kuriteokoosseisudega. Riigihangetega seotud kuriteo toimepanemise eest võidakse määrata karistus alates rahatrahvist kuni kolmeaastase vangistuseni. Nõustamine ja esindamine Rahandusministeeriumi poolt läbiviidavas järelevalvemenetluses on oluline, kuna järelevalvemenetluses väljaselgitatud asjaolude pinnalt otsustatakse sageli, kas alustada süüteomenetlust ning kui seda tehakse, tuginetakse seletustele ja teabele, mis koguti eelnenud järelevalvemenetluse käigus.


21

Kiire ja teadlik reageerimine on sellistel puhkudel kriitilise tähtsusega, vastasel juhul võib teadmatusest ebaselgeid ütlusi andnud isik põhjustada süüteomenetluse alustamise, ehkki ta ei ole pannud toime õigusrikkumist. Süüteomenetluse alustamine toob aga sõltumata lõpptulemusest kaasa märkimisväärse kahju kahtlusaluse mainele. Kohtueelses süüteomenetluses kaitseme isikuid, kellele on esitatud kahtlustus süüteo toimepanemises. Samuti nõustame riigihangete läbiviimisega seotud otsuse teinud kollegiaalorganite liikmeid, kes on kaasatud süüteomenetlusse selgituste saamiseks, et nad mõistaksid oma menetluslikku seisundit ja oleksid teadlikud oma õigustest süüteomenetluses. Kohtumenetluses kaitseme kohtualuseid isikuid nii väärteo- kui kriminaalmenetluses ning sarnaselt kohtueelse menetlusega nõustame ja esindame teisi isikuid, kes osalevad kohtumenetluses tunnistajana või muus rollis. Nõustamine muudes rikkumistega hankemenetlusel osalemist mõjutavates küsimustes. Nõustame pakkujaid ka muudes küsimustes eesmärgiga vältida olukordi, kus riigihangetel osalemine on pakkuja jaoks takistatud. See hõlmab muu hulgas äriühingu jagunemise või ettevõtte võõrandamise puhul selle tagamist, et riigihankel kvalifitseerumiseks vajalikud näitajad liiguksid soovitud äriühingusse, samuti maksuvaidluste ajaks esialgse õiguskaitse hankimist, mis võimaldab jätkata riigihangetel pakkujana osalemist ka maksuvaidluse ajal.

Nõustamiskogemus •

Rahandusministeeriumi nõustamine vaidlustes FCF Lilleküla Jalgpallistaadioniga seoses Lilleküla jalgpallistaadioni ehitusega.

Kohalikule omavalitsusele eksperdiarvamuse koostamine seoses heakorrahanke rikkumiste ja esitatud süüdistusega.

Ettevõtte nõustamine seoses Läti filiaali piiriülese jagunemisega, mille puhul ettevõttel õnnestus moodustada uus ühing ilma võlausaldajate kohustusteta, säilitades samal ajal riigihanke kogemuse järjepidevuse.


22

Kohaliku omavalitsuse nõustamine ja esindamine Rahandusministeeriumis ja kohtus riigihankealase süüteoga seonduvas väärteomenetluses.

Mitme kliendi esindamine menetlustes seoses konkurentsiseaduse järgimisega ühispakkumiste esitamist puudutavates küsimustes.

Ehitusettevõtte esindamine uurimises seoses riigihankest tuleneva konkurentsialase süüteoga.

BMGS Eesti filiaali esindamine Maksu- ja Tolliameti vastu Tallinna Ringkonnakohtus maksuotsuse kehtivuse peatamise küsimuses, millega sai maksumaksja ühtlasi võimaluse jätkata riigihangetel osalemist.

Rohkem kui 20 kütusemüüja esindamine halduskohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga seoses vedelkütuse seadusest tuleneva maksutagatise andmisega, mille käigus kohaldas halduskohus esialgset õiguskaitset ja kohustas maksuhaldurit registreerima kütusemüüja majandustegevuse registris minimaalse tagatisega või tagatist esitamata. Esialgse õiguskaitse kohaldamine võimaldas mitmel äriühingul osaleda kütuse riigihangetel.

K&H esindamine Maksu- ja Tolliameti vastu Tartu Ringkonnakohtus maksuotsuse kehtivuse peatamise küsimuses, millega sai maksumaksja ühtlasi võimaluse jätkata riigihangetel osalemist.

Euroopa Liidu toetuste kasutamisega kaasnevad hankekohustused Seoses Euroopa Liidu struktuurivahendite ning muude rahvusvaheliste ja siseriiklike toetuste üha hoogsama kasutuselevõtuga on ka riigihangete alases nõustamises tekkinud kaks uut valdkonda. Tavaliselt on toetuse saamise üks nõue see, et projekti raames peavad ka need isikud, kes ei ole muul juhul kohustatud lepingute sõlmimiseks hankemenetlust korraldama, järgima lepinguid sõlmides vähemalt riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.


23

Peale selle auditeerib toetuse jagaja kõiki toetusesaajaid sõltumata nende riigihangete korraldamise kohustusest. Auditi käigus hinnatakse muu hulgas läbiviidud hangete vastavust toetuse saamise tingimustele. Nõustame isikuid, kes on kohustatud järgima projektiga seotud lepingute sõlmimisel riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid sarnaselt hankijatega riigihangete korraldamisega. See tähendab, et saame olla abiks alates hanke planeerimisest ning hankedokumentide koostamisest kuni pakkumuste hindamise ja lepingu sõlmimiseni. Sõltuvalt kliendi soovist võib meie roll seisneda jooksvas konsultatsioonis üksikute küsimuste osas kuni hankega seotud dokumentide koostamise ning tehnilise teenindamiseni. Riigihanke üldpõhimõtete järgimise kohustus võib tunduda riigihangete seaduses sätestatud lakoonilist loetelu alusel esmapilgul lihtne, ent tuleb silmas pidada, et kõik need põhimõtted on välja kasvanud Euroopa Liidu õigusaktidest ja kohtupraktikast. Seetõttu tuleb tulevaste auditite huvides tagada nende põhimõtete sisustamine Euroopa Liidu õiguse kohaselt. Toetuste kasutamise auditeerimisel ja hilisemal toetuste tagasinõudmisel on hangete läbiviimisega seotud rikkumistel oluline koht. Olukorra muudab eriti keeruliseks see, et järelevalvet tehakse sageli pärast seda, kui projekt ja sellega seotud hanked on juba ellu viidud ning tagasinõudest tekkiv kahju on seetõttu väga suur. Kui järelevalvet tehakse aga enne toetuse väljamaksmist, on toetuse saaja jaoks keeruline kaitsta oma õigusi tulemuslikult seepärast, et vaidlustele kuluva aja tõttu viibib väljamakse tegemine ning toetuse saaja peab katma selleks ajaks tehtud kulutused oma vahenditest. Seetõttu on oluline, et toetuse saaja suudaks oma õiguseid kaitsta kohe, kui järelevalvemenetlus algab ning negatiivset auditi lõppotsust vältida. Selle eesmärgi saavutamiseks nõustame kliente kõigis küsimustes, mis seonduvad toetuste kasutamise õiguspärasust hindavate audititega. Muu hulgas hõlmab see teenus nõustamist ja esindamist suhtlemisel järelevalveorganiga ning kliendi töötajate koolitamist selles, kuidas käituda auditi läbiviimise ajal teadlikult. Samuti aitame ette valmistada järelevalveorganile esitatavaid dokumente. Et toetuste kasutamise auditeerimisel ei piirduta tavaliselt hangete korraldamise õiguspärasuse kontrollimisega, kaasame oma töösse büroo spetsialiste ka teistest valdkondadest, nagu lepingu-, töö- ja maksuõigus. Peale riigihangetega seotud küsimuste nõustame kliente kõigis muudes valdkondades, mis puudutab toetuste taotlemist ja nende kasutamist.


24

Nõustamiskogemus •

Tõrva linnavalitsuse jooksev nõustamine seoses riigihangete ja Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatavate projektide elluviimisega.

Edelaraudtee Infrastruktuuri nõustamine seoses Euroopa Regionaalarengufondi poolt kaasrahastatava Türi-Viljandi teelõigu renoveerimise hankega.

Adven Eesti (endise ärinimega Fortum Termest) nõustamine riigihangete korraldamisel (sealhulgas Euroopa Liidu riigihangete direktiivi kohaldamisel) Pärnusse elektri- ja soojusjaama rajamiseks.

Tuuleenergia nõustamine seoses PRIA poolt kaasrahastatava Mäli ja Tamba tuulepargi hankemenetlusega ning tarnelepingute sõlmimisel Enercon GmbHga tuulikute soetamiseks ja Empoweriga taristu väljaehitamiseks.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses Emajõe Veevärgi veetöötlusjaama hankega.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses aktsiaseltsi Narva Vesi hankega.

Eliko Tehnoloogia Arenduskeskuse nõustamine seoses EASi tehtavate audititega Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse kasutamise kohta

Imatra Elektri (endise ärinimega Fortum Elekter) nõustamine elektrienergia kauglugemise süsteemi ja arvestite ostmise riigihanke korraldamisel.

K&H esindamine vaidlustuskomisjonis seoses aktsiaseltsi Võru Vesi riigihankega.


25

Avaliku ja erasektori koostöö Riigihangete regulatsiooniga seotud küsimused moodustavad suure osa avaliku ja erasektori koostöö (PPP) projektide rakendamisel lahendamist vajavatest probleemidest. PPP-projektidega seotud kontsessioonilepingute valdkond on üks Euroopa Liidu riigihangete õiguse kiiremini arenevaid harusid, seda nii kohtupraktika kui ka seadusandluse tasandil. Seepärast tasub olla neid projekte ellu viies kursis riigihankeid puudutavate aktuaalsete nõuetega, sest paari aasta tagused seisukohad võivad olla juba aegunud. Ehkki Eesti on PPP-projektide rakendamisel Balti riikide seas pigem konservatiivsel positsioonil, on selle ala lai praktiline kogemus meie büroo Läti ja Leedu kontori advokaatidel, keda saame vajaduse korral kliendi nõustamisse kaasata. Peale selle on Leedus olemas kõnealust valdkonda reguleerivad õigusaktid, mille vastuvõtmise eel on hulk PPP-projektide rakendamisel esile kerkivaid küsimusi juba läbi arutatud. Abistame kliente kõigis avaliku ja erasektori koostööprojektide rakendamist puudutavates küsimustes. Siia kuulub nõustamine sellistes valdkondades nagu projektide struktureerimine, riigihangete korraldamine, projektilepingute ja muu projektidokumentatsiooni koostamine ning tagatisstruktuuride analüüsimine. Kompleksse teenuse osutamiseks kaasame vajaduse korral büroo teistest töörühmadest advokaate, kes on spetsialiseerunud kohtuvaidluste, ehituse, maksude, investeeringute kaitse ja rahastamise valdkonnale ning muudele asjassepuutuvatele küsimustele.

Nõustamiskogemus •

Leedu majandusministeeriumi ja Vilniuse linnavalitsuse nõustamine seoses Vilniuse linna valgustuse rekonstrueerimise ja teekatete uuendamisega.

Vilniuse rahvusvahelise lennujaama nõustamine lennujaama laiendamise ja arendamise nendes küsimustes, mis puudutasid kontsessioonilepingut ja PPP-mudelit.


26

Läti Keskkonnaministeeriumi abistamine rahvusvahelise kontsessioonikonkursi dokumentatsiooni ja kontsessioonilepingu projekti ettevalmistamisel Zebrene ohtlike jäätmete prügila opereerimiseks järgmise 20 aasta jooksul.

Leedu majandusministeeriumi nõustamine avaliku ja erasektori koostööprojektides mitme Leedu politseihoone rekonstrueerimiseks ning Vilniuse, Klaipėda, Panevėžyse ja Šiauliai linna vanglate ja kinnipidamisasutuste ehitamiseks.

Läti Transpordiministeeriumi ja VAS Latvijas Valsts Ceļi tellimusel eksperdiarvamuse koostamine Läti esimese tee-ehituse PPPprojekti DBFO-lepingu kohta. Katseprojekt hõlmab maantee E77 lõiku Riia ümbersõidust Sēnīteni ja investeeringu maht on üle 100 miljoni euro.

Leedu keskkonnaministeeriumi nõustamine piirkondlike jäätmehoidlate ja erainvestorite vahelise võimaliku partnerlusmudeli analüüsimisel seoses biolagunevate jäätmete lagundamiseks rajatava taristu väljaehitamise ja jäätmetest energia tootmisega.

• •

Vilniuse linnavalitsuse nõustamine seoses avaliku ja erasektori koostööprojektina Vilniusesse rajatava multifunktsionaalse staadioniga, sealhulgas riigi vahendite ja laenukapitali kombineerimise ning Euroopa Liidu toetuste, sh JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) kaasamise küsimustes.

Vilniuse linnavalitsuse nõustamine seoses mitme Vilniuse koolimaja renoveerimisprojektiga.

Vilniuse Ülikooli nõustamine avaliku ja erasektori koostöös valmiva immunoloogiainstituudi juurdeehituse asjus.

Erainvestori nõustamine Karoliniškėsi kliiniku ehitusega seotud kontsessioonilepingu sõlmimisel.

Erainvestori nõustamine Naujoji Vilnia kliiniku ehitusega seotud kontsessioonilepingu sõlmimisel.

Vilniuse Ülikooli nakkushaiguste kliiniku nõustamine seoses hoonete rekonstrueerimise ja teenuste kvaliteedi kättesaadavuse parandamisega seotud PPP-projektiga.

Šiauliai linnavalitsuse nõustamine otstarbekusuuringute tegemises seoses sotsiaalmajade ja kalmistu rajamisega keeruka PPP-struktuuri kaudu. Teenus hõlmas riigi vahendite ja laenukapitali kombineerimise küsimusi ning Leedu avaliku ja erasektori koostööpraktika analüüsi. Leedu majandusministeeriumi nõustamine seoses Marijampolė linna sotsiaalmajade rajamisega


27

Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõustamine intelligentsete transpordisüsteemide juurutamisel.

Lazdijai rajooni ja Alytuse maakonna nõustamine infosüsteemi ja e-teenuste juurutamisel.

Leedu majandusministeeriumi ja maanteeameti nõustamine seoses Mauručiai-Puskelniai (osa Via Baltica projektist) ja Vilniuse-Utena teelõigu rekonstrueerimisega.

Üksikasjalikult on PPP-projektide korraldamisel olulisi hankemenetluse korraldamist puudutavaid nõustamisteenuseid kirjeldatud leheküljel 12.


Seminarid ja artiklid


30

Büroo advokaadid esinevad sageli riigihankeid käsitlevatel seminaridel ja koolitustel. Hiljuti oleme koolitanud Eesti Audiitorkoja liikmeid, SA Innove ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse töötajaid. Büroo riigihankespetsialistid on koostanud Eesti esimese riigihankeid käsitleva raamatu „Riigihange. Põhimõtted, hankija ja hankeleping” (Äripäev 2008). Selles selgitatakse riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste hankijate poolt seadusega ette nähtud riigihangete korraldamist, toetudes Eesti ja Euroopa Liidu õigusele ja kohtupraktikale. Antakse ülevaade riigihangete korraldamise põhimõtetest, avaliku sektori hankijatest ja võrgustikega seotud hankijatest, hankeobjektidest, hankelepingute eriliikidest, ideekonkurssidest ja eranditest. Järgmisel lehel olevad artiklid on leitavad meie koduleheküljelt aadressil www.varul.com/publikatsioonid


31

2011

EBRD raporti „Avaliku ja erasektori koostöö ja kontsessioonid” Eesti peatükk

2011

The International Comparative Legal Guide to Public Procurement

2011

Getting the Deal Through – Public Procurement – Estonia

2011

Does your tender match the requirements of the „green public procurement”?

2011

No open procedures in defence and security tenders

2011

Getting the Deal Through – Public Procurement – Lithuania

2010 Getting the Deal Through – Public Procurement – Estonia 2010 Guidelines: Legal Strategy in Public Procurement 2009 Amendments to the Latvian Public Procurement Law: What should be taken into consideration when submitting a tender? 2009 Amount of payment for complaint to the Procurement Monitoring Office is set 2009 Getting the Deal Through – Public Procurement – Estonia 2008 Riigihange. Põhimõtted, hankija ja hankeleping (Äripäeva raamat)


Meeskond


33

Martin Tamme, mag. iur., MRICS Eesti riigihangete osakonna juht, partner, vandeadvokaat

Martin Tamme on Eesti büroo riigihangete, kinnisvara ja ehitusõiguse töörühma juht. Ta on keskendunud peamiselt ehitus- ja kinnisvarasektoris tegutsevate klientide nõustamisele riigihangete ja kohtuvaidluste valdkonnas. Martin Tamme on kogunud tuntust seoses keerukate kohtuvaidluste ja hankeprojektidega, sealhulgas Vabadussõja võidusamba rajamise projekti ja Ämari lennuvälja rajamise hankevaidlusega. Martin Tamme on rahvusvaheliselt tunnustatud kinnisvaraeksperte ühendava organisatsiooni Royal Institution of Chartered Surveyors liige.

telefon +372 626 4300 mobiil +372 503 5380 e-post martin.tamme@varul.com


34

Vaido Põldoja, LL.M. partner, vandeadvokaat

Vaido Põldojal on suured kogemused hankemenetlusi puudutavate konkurentsiõiguse küsimustega, sealhulgas nendega, mis käsitlevad konkurentsi rikkumist hanketurgudel ja sellega seotud kriminaalmenetluses. Ta on esindanud Soome tee-ehituskontserni Destia seoses teedeehituse riigihangete ja valdkonna ettevõtete omandamisega Eestis. Vaido Põldoja oli koostöös Hogan Lovellsiga Eesti ettekandja Euroopa Komisjoni uuringu „EU-27 State Aid” koostamisel ning ta teeb regulaarset kaastööd Pariisi Konkurentsiõiguse Instituudi riikide konkurentsialase pretsedendiõiguse andmebaasile e-Competitions.

telefon +372 626 4300 e-post vaido.poldoja@varul.com


35

Jaak Parre vandeadvokaadi vanemabi

Jaak Parre nõustab nii hankijaid kui ka pakkujaid riigihankemenetlustes. Tema kogemused ulatuvad riigihangete planeerimisest kohtuvaidlusteni. Ta on nõustanud kliente mitmes olulises kohtuasjas, mis on olnud seotud Euroopa Liidu riigihankepõhimõtete siseriikliku kohaldamisega. Muu hulgas on ta nõustanud Imatra Elektrit (endise ärinimega Fortum Elekter) kaugarvestite hanke ja Adven Eestit (endise ärinimega Fortum Termest) Pärnu koostootmisjaama hangetel. Tema varasem töökogemus IT-spetsialistina toob kasu klientide nõustamisel IT-hangete ja nendega seotud lepinguliste suhete alal. Lisaks on Jaak Parrel kogemus põhiseaduslikkuse vaidlustes ja vastav varasem töökogemus Õiguskantsleri Kantseleist. Jaak Parre on esimese Eestis avaldatud riigihankeõiguse kogumiku „Riigihange. Põhimõtted, hankija ja hankeleping” kaasautor. Samuti on ta alates 2009. aastast kogumiku „Getting The Deal Through – Public Procurement” Eesti peatüki kaasautor. Ta on osalenud rahvusvahelise advokaadibüroo Gide Loyrette Noueli poolt Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) jaoks tellitud avaliku ja erasektori koostöö ja kontsessioonide teemalise uuringu Eesti peatüki koostamises.

telefon +372 626 4300 mobiil +372 5668 3692 e-post jaak.parre@varul.com


36

Kristina Laarmaa, LL.M. vandeadvokaat

Kristina Laarmaal on laialdased kogemused riigihangete valdkonnas. Ta on nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid hankemenetluste eri etappides ning vaide- ja kohtumenetlustes. Muu hulgas on ta andnud Tallinna Kommunaalametile nõu Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise riigihanke kohta, mis oli viimaste aastate suurimaid hankeid Eestis, samuti osales ta Vabadussõja võidusamba valgustusseadmete riigihanke korraldamises. Peale selle, et Kristina Laarmaal on riigihangetega ulatuslikud praktilised kogemused, on ta tunnustatud ka selle ala akadeemilise spetsialistina. Ta on juhendanud riigihangete kursust Tartu Ülikoolis ja tegutsenud sama valdkonna koolitajana Äripäeva koolitustel. Kristina Laarmaa oli aastatel 2009–2011 kogumiku „Getting The Deal Through – Public Procurement” Eesti peatüki kaasautor, samuti on ta osalenud kaasautorina kogumiku „The International Comparative Legal Guide to Public Procurement” Eesti peatüki koostamises.

telefon +372 626 4300 mobiil +372 521 6660 e-post kristina.laarmaa@varul.com


37

Lauri Almann, LL.M. vandeadvokaadi vanemabi

Lauri Almann on spetsialiseerinud projektifinantseerimisele ja riigihangetele. Enne büroosse tööle asumist töötas ta üle kümne aasta juhtivatel ametikohtadel mitmes riigiametis. Kaitseministeeriumis töötamise ajal juhtis ta arvukalt laiaulatuslikke relvastus- ja taristuprojekte ning vastavaid hankeid. Advokaadina on ta teiste hulgas nõustanud Cyberneticat Montenegro piiriseiresüsteemide konfidentsiaalse andmetöötlustehnoloogia hanke asjus, mille viis USA valitsuse korraldusel läbi USA kaitseministeeriumi alluvuses tegutsev agentuur DARPA. Lauri Almann on esindanud Eesti riiki edukalt mitmesugustes rahvusvahelistes kohtuvaidlustes ning kuulunud paljude välismaiste ametkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega läbirääkimisi pidanud riiklike delegatsioonide koosseisu, sealhulgas Eesti NATOga liitumise läbirääkimiste delegatsiooni. Ta on osalenud õigusaktide väljatöötamises, sealhulgas riigihangete seaduse, riigisaladuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja rahuaja riigikaitse seaduse väljatöötamises. Samuti on Lauri Almann aidanud kaasa avaliku sektori reformidele Gruusias, Montenegros, Bosnias ja Hertsegoviinas, Afganistanis ning Ukrainas.

telefon +372 626 4300 e-post lauri.almann@varul.com


38

Triinu Kinkar, MA vandeadvokaadi abi

Triinu Kinkar nõustab kliente peamiselt riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Ta on spetsialiseerunud ettevõtjate koostöövormide problemaatikale, sealhulgas ühispakkumuste, allhankijate kasutamise ja vahendite jagamise lubatavuse hindamisele ning hankemenetluse konkurentsiõiguslikele aspektidele. Triinu Kinkar nõustab hankijaid seoses pakkujate koostöövormide kasutamise mõjutamisega ning on andnud MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus nõu avaliku bussiliiniveo hankemenetluse ettevalmistamisel. Ta on kaasautorina osalenud Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) tellimusel rahvusvahelises advokaadibüroos Gide Loyrette Nouel koostatud avaliku ja erasektori koostöö ja kontsessioonide teemalise uuringu Eesti peatüki koostamises.

telefon +372 626 4300 mobiil +372 5663 7458 e-post triinu.kinkar@varul.com


EESTI

LEEDU

Ahtri 6a, 10151 Tallinn Kaluri 2, 51004 Tartu

Konstitucijos av. 7 LT-09308 Vilnius

Martin Tamme, mag. iur., MRICS partner, vandeadvokaat tel +372 626 4300 faks +372 626 4306 martin.tamme@varul.com

partner, vandeadvokaat tel +370 5248 7337 faks +370 5248 7338 marius.devyzis@varul.com

LĂ„TI

VALGEVENE

LV-1050 Riga

1st Zagorodny Lane 20 220073 Minsk

partner, vandeadvokaat tel +371 6732 0000 faks +371 6732 0065 debora.pavila@varul.com

Edgars Koskins, LL.M. partner, vandeadvokaat tel + 375 1 7207 1810 faks + 375 1 7202 2367 edgars.koskins@varul.com


Riigihangete kogumik  
Riigihangete kogumik  

Riigihangete kogumik

Advertisement