Page 1

โครงการสอน รหัสวิชา 2100-1007 รายวิชา งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น หลักสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2555 จัดทำาโดย นายชัยวัฒน์ สามสาลี แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ


โครงการสอนรายวิชา

รหัสวิชา 2100-1007 รายวิชา งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. จำานวนคาบ/สัปดาห์ 4 คาบ หน่วยกิต 2 ………………………………………………………………………………………………………………

1.จุดประสงค์ รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำางาน การคำานวณที่ใช้ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน 2. เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น 3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการทำางาน มีความรับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

2.มาตรฐานรายวิชา 2 3 1. เข้าใจหลักการทำางาน การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกลพื้นฐาน 4 2. กลึงขึ้นรู ปชิ้นงาน โลหะตามแบบสัง่ งาน 5 3. ไสปรับขนาดชิ้นงาน โลหะตามแบบสัง่ งาน 3.คำาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ การจำาแนกชนิด ส่ วนประกอบ หลักการทำางาน การบำารุ งรักษาและ หลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคำานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาำ เป็ นในการปฏิบตั ิงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความ ปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับคมดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า งานกลึงปอก งานไส ราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู งานรี มเมอร์


4. การวิเคราะห์ เนือ้ หา มาตรฐาน เนื้อหา/สาระ 1. เข้าใจหลักการทำางาน การปรับตั้ง การใช้งาน 1.1 ส่ วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่ องเลื่อยกล เครื่ องมือกลพื้นฐาน 1.2 ส่ วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่ อง เจียระไน การลับคมมีดกลึงปาดหน้า การลับคมมีดกลึงปอก การลับคมดอกสว่าน 1.3 ส่ วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่ องเจาะ การคำานวณความเร็ วตัด ความเร็ วรอบ อัตรา การป้ อน 1.4 ส่ วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่ องกลึง การคำานวณความเร็ วตัด ความเร็ วรอบ อัตรา การป้ อน 1.5 ส่ วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่ องไส 2. กลึงขึ้นรู ปชิ้นงาน โลหะตามแบบสัง่ งาน 2.1 งานกลึงปาดหน้า 2.2 งานกลึงปอก 3. ไสปรับขนาดชิ้นงาน โลหะตามแบบสัง่ งาน 3.1 งานใสราบ 3.2 งานไสบ่าฉาก


5. การแบ่ งหน่ วยการสอน มาตรฐาน

- เข้าใจหลักการทำางาน การ

เวลา(คาบ) ทฤษฎี ปฏิบตั ิ 4

หน่วยที่

หัวข้อการสอน

1

ำ นบำารุ งรักษาเครื่ องมือกล 1. ประเภทเครื่ องมือกลและน้ามั

2

2. การตัดด้วยเครื่ องเลื่อยกล

2

2

3

3. เครื่ องเจียระไนคมเครื่ องมือและการใช้งาน

2

2

4

4. งานลับคมมีดกลึงปาดหน้า

1

3

5

5. งานลับคมมีดกลึงปอก

1

3

6

6.ชนิดดอกสว่านและการลับคมดอกสว่าน

1

3

7

7. เครื่ องเจาะและการเจาะรู

2

2

8

4

9

8. หลักการหาค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัดและอัตราการป้ อนงานกลึง งานเจาะ 9. การคำานวณค่าการส่ งกำาลังด้วยสายพานและเฟื อง

10

10. เครื่ องกลึงและการกลึงงาน

2

26

11

11. เครื่ องไส

2

2

ปรับตั้ง การใช้งาน เครื่ อง มือกลพื้นฐาน

- กลึงขึ้นรู ปชิ้นงาน โลหะตาม แบบสั่งงาน - ไสปรับขนาดชิ้นงาน โลหะ ตามแบบสั่งงาน

4

การไสราบและการไสบ่าฉาก รวม

4 25

47


6. แผนการวัดผล 6.1 แนวการวัดผล 6.1.1 เนื้อหาสาระ - ทฤษฏี - ปฏิบตั ิ 6.1.2 พฤติกรรม

80 35 45 20

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

6.2 แผนการวัดผล การวัด วิธีการวัดและคะแนนเต็ม หน่วยที่ ครั้งที่ ทฤษฏี ปฏิบตั ิ 1 1-4 - แบบฝึ กหัดเครื่ องเลื่อยกล - งานลับมีดปาดหน้า 5 คะแนน 5 คะแนน - แบบฝึ กหัดเครื่ องเจียระไน 2 คะแนน

2

5-8

- แบบฝึ กหัดเครื่ องเจาะ 3 คะแนน - การคำานวณค่าความเร็ ว รอบ ความเร็วตัดและ อัตราการป้ อน งานกลึง งานเจาะ 4 คะแนน

- งานลับมีดปอก 5 คะแนน - งานลับคมดอกสว่าน 5 คะแนน

รวม พฤติกรรม - การมาเรี ยน 16 1 คะแนน - ความพร้อมในการ เรี ยน 1 คะแนน - การส่ งงานและ ความร่ วมมือ 1 คะแนน - ความมีระเบียบ วินยั และการแต่ง กาย 1 คะแนน - การมาเรี ยน 21 1 คะแนน - ความพร้อมในการ เรี ยน 1 คะแนน - การส่ งงานและ ความร่ วมมือ 1 คะแนน - ความมีระเบียบ วินยั และการแต่ง กาย 1 คะแนน

หมายเหตุ


การวัด วิธีการวัดและคะแนนเต็ม หน่วยที่ ครั้งที่ ทฤษฏี ปฏิบตั ิ 3 9-10 - การคำานวณค่าการส่ ง - งานกลึงเสาธงย่อส่ วน 15 คะแนน กำาลังด้วยสายพานและ เฟื อง 4 คะแนน

4

10

- แบบฝึ กหัดงานกลึง 3 คะแนน

5

11

- แบบฝึ กหัดงานไส 2 คะแนน

รวม หมายเหตุ พฤติกรรม - การมาเรี ยน 23 1 คะแนน - ความพร้อมในการ เรี ยน 1 คะแนน - การส่ งงานและ ความร่ วมมือ 1 คะแนน - ความมีระเบียบ วินยั และการแต่ง กาย 1 คะแนน

- งานกลึงเสาธงย่อส่ วน - การมาเรี ยน 22 15 คะแนน 1 คะแนน - ความพร้อมในการ เรี ยน 1 คะแนน - การส่ งงานและ ความร่ วมมือ 1 คะแนน - ความมีระเบียบ วินยั และการแต่ง กาย 1 คะแนน - การมาเรี ยน 1 คะแนน

18


- คำานวณงานไส 2 คะแนน - สอบย่อย 10 คะแนน

- ความพร้อมในการ เรี ยน 1 คะแนน - การส่ งงานและ ความร่ วมมือ 1 คะแนน - ความมีระเบียบ วินยั และการแต่ง กาย 1 คะแนน

7. เกณฑ์ การประเมินผลการเรียน 7.1 ระดับคะแนน 80.100 75.79 70.74 65.69 60.64 55.59 50.54 0-49

เกรดที่ได้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

แผนการสอน  

งานเครื่องมอกลเบื้องต้น