Page 1


Î, ÓÆÀÑ! ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÌÎÍÑÒÐÎÂ! ÇÀÌÀËÞÉ ÈÕ ÊÀÊ ÑËÅÄÓÅÒ, ×ÒÎÁÛ ÑПÀÑÒÈÑÜ!


Каляки Маляки  

Это остроумное творение Эрве Тюлле, художника и фантазера, автора полюбившейся всем «Живой книги». «Каляка-маляка» – это мощный толчок к раз...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you