__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ROLŠUE

suvi I JA SmO krenUli do MOG sTaNA. KaD SE s nekIm dRugAroM PENjem Uz StEpeniCE MOJe ZGRaDE, uVeK ŠAPUćEm Iz sTraHA da Će REći Nešto grOZno ŠTO BI NAvELo kOMšiluK Da me oMRzNE… Oni Iz AGENciJe TE nIsu ZvaLi, A?

oVOg pUta NIje, SREĆoM. joK.

AL’ SaD Ću dA ČeKIraM mEJl, sAMO Da StigNem kUćI.

kaD tI KA’Em, OnaJ MAToRi fIrCa keROvE U buljU! Vid’o sAm Ga!

o, DOBar dAn, KoMšINice!

KAkOSTE?

pRiMEr moJIh stRePNji

GosPOdIn pANaT JE KoMŠijA ISPOD menE. iMamo kuRtOAZaN odnOs. izvOL’te.

oh, KAkav diVAN mlaDIć .

kaKo sTE? SVe OkEj?

oHO, DobrO VečE, goSpOdINe PAnaT.

brate, nE delujE mi okeJ… vI’š DA izgLEda K’O MAks RoKaTANSkI KaD je sAZnaO dA SU mu žENU i Malo DetE IskASapiLI Oni BAJKerI.


otkaD SI se uSELiO, oKA nIsaM SklOpio!

Oka NISAm sKloPiO!

I Ti I DaLJE to rAdiš! NOn sTop!

Taj zvUK NikAKO da StAne!

šTa Je to?!?TAj ZvUk?? VrRrRR

PRVa FAZa: zBunJoZA.

mOlIM?

eh?

nE zNaM ŠtA…

poKušavAm da Se zAMisLIm kaO ŠUMAhERa nA roleRima KOJI MorA Da kRijE STrAst uNUTaR četIri ZIdA DOma SVogA.

vRrRrR

VrRR!

Druga fazA: sPuŠTANje LOptE.

ČimE To radIŠ? ROlšUAMa?!

kUNEM Se dA nE KapiRAm…

AKo mi OBJasnIte, ProbAću Da…

dajtE MI krilA, oH, ROLerI slobODE!

ROLšuaMA?

ma kAK’i.


čujtE, niJe moGUĆE. Ali akO MI KAžETe kaDA to ČujETe i IZ KOJE Sobe, PrOBaćU dA…

STALNO to čUJEm! uveK I sVUda!

, imaš RolŠue znAM ja!

rOLŠUE! AmaBre KOjTIJEkURAc aKo ti sMeTAm Otkad SAM DoŠO šTomItO raNijE nIsi ReKo MAJmuNE jedan NEDOJebAnI MaTori?!!!

Treća FAZa: jEBANJe kEVe.

ajde, sofrOniJE, DođI.

luDIMatoRi v pSIhObizgo

zNAš Šta Su U mOje vREMe rAdilI s Tak’imA, a? JE L’ ZnAš?!


aL’ on imA ROlŠuE!

IDe sTAlNO R VrRrR

vR!

Rolšue, kAd KažEm!

ajde DE, NikAd ne zNaŠ štA raDI TA mLadEŽ. MOžDA doZiVa SOtonU.

IZvinITE! NećEMO DA se SvađAmo s VaMA. jebOTE, ’Si ČUo MAtOrog KOnJa?!

ŠtA Koj’ kuRac rOlšUE!

LUDak.

RoLŠue, EJ!

mA PuSTi ga, NIKAD ne zNaŠ kAKo ĆE MatORCi dA reaGUJu… moŽDA TE IskaSApe dOK sPaVAš…

tjA, rolšue, da ne pOVErUJeš…

vID’o si Mu OčI, lUd jE

SuVI!

AJD’ se javi, BlIžE Ti Je Fon!

kUrac mAlo, KOd tebE sMo! akO Se jAVim, poMIsLićE Da SmO PedERI! uf…


ZNAČENJA

oD MALIh nOGU Sam pRidAVao ZNAČenJE MNOgIm DoGađAjiMa KOJI su nAizgled NEBITni. PSsSt, dRužE, mOŽeŠ DA Mi daš gUmIcu zA brisaNjE?

ZamiSLI! MOglA je Da JE tRAŽi od DrUGIH šesT OSoba Oko sEBe! moGLA je da OBrIŠE plJuvAčKoM!

AlI ne, tRaži JE OD TebE!

to MOra dA znaČi NEšTo!

StALNO sam To RADIO.

ovO JE Već DrUgi puT ovE nedElje Da mE UdARa! BeZ SuMNJE ŽeLI DA mi POrUčI nEŠto!

o, IZviNI, ne VidEh Te.

možDa JE TO MetAFoRa zA udarcE njeNOG sRCA.

kO zNa Gde Mi jE DAnas glAVa.

KreČU!

vErujem dA SaM DEšIfROVAo kOd!

KAd UZmeMo u ObzIr koLiKO TE je PUta nAgaZIlA, iLI uDaRilA sLUčaJNo…

“SluČAJNo“, KakODANE… …I to prebACimO u MoRZEOVu jedna tAčazBuku… ka zA svaKi INciDEnT…


dOBIjAMo FRazU “VOlim tE LuDo“!

Da, sAd RaZUMEm!

jA saM rAzmiŠlJaO o SAMOm čINu…

ilI “bOLi Me muDo“. ALi ne BIH rEKao.

a kLjuč JE bIlA UČestaLoST!

TA dEvOJČIca je gEniJe ZlA!

Da rEKAPItULiRamo SVe. SEdam “slUčAJnih“ SuDaRA za jedAN MEseC.

DEVeT poZiva dA tI Traži DOMAćI. dvaNAESt ZaHTeVA za OlovkE, fLOMAsteRE i GumIce.

PREma MoJim prORAČuNIMa, nedostAjE JeDiNO PoSLEdnjI KOrak. mORa dA se raDi o SAMOj IzJaVi ljUBAvI!

KlUpko se POLAKo ODmoTaVA!

eJ, DruŽE…

uh?

MORAm nešto da TI kAžEM.

Evo pOSLeDNjEg korAKa! SPReMAn sam!

armAdilovO pRorOčanstVo Se ObIsTiNjUJE!


želELa Bih dA UpoZNaš MOG noVOg DeČkA, GrEga.

tI si oNaj ŠTO RADI doJajnE crteŽE DRAgOnboLa, TAKO? toOoTalNi zAkOn! SkoRO Kao mOJE AZurNo plave OčI.

VIŠe NEGo RanJeNO, oSEćAO saM Se PrAZno… mOja životNA fILOzoFiJa jE pROPAla, I nisAM VIše imao NAčIna DA TUMaČim StvArNOsT oKO sEbe. čak NI dAnaS NE ŽeliM DA VErujem da svAKa StVAR nEMa NIkAKvO DodaTnO zNAČenJE. koji smOr. ČEKAj, čekaJ… nEKi PROrAČuNI sU BiLI pogRešni. mOŽdA u STvaRi kAžE “treba TI čUDo“…

ali srž pRorOčAnStva je oVIm sAMO oJaČANa…


PRECI …i SoRAJa vOLI kU srANjE,

MenJaj.

gLedao,

…SeDaM mOĆ- mEnjAJ. Nih rEndžeR

JADNo,

…NA IZBO mEnjaJ. RiMa zA

…OTKriLI su RoĐakA vElOciraPtoRA KOJI je ŽiVEo pre 65 MILiOna…

OStavi! AU braTE, RođAk VelOCIraptoRA!!!

uVek sam iMAO atAvISTiČKU I BEzusloVnU LJubav PremA DiNOSaURusIMA. Šta ćEš dA bUDeŠ Kad poRASTEš?

DiIiNOSAUrus!

Zakon! VidI mU zuBEKANje!

kroZ SazREVANje, naUčiO sAm Da SE oBuZdAM U DrušTvU, alI uVeK JE LjUbAv Bila tu. A šta žeLIŠ DA budEš pOsle ŠKoLOvanJA?

DInOsAurUS diNosauRUS DInOsAuRUS diNosauRUS PREVodilac.

aLi TO nIje Pos--

dINosAURuS! OkeEeEJ…

(jestE, na mATuri SaM ImAo takvU fRizurU. Ne, nIsAM pONoSan NA TO.)


jeDinI RAzlOG ZBog kOGa (Još) NE nAVijaM zA NuKLearnU APOkalIpSu ČovEčANstVa Je TO Što PRE SmrTi žeLIM dA viDIm KlOniRaNE dInosAUruSe. nIkO NE iZlAzI mOŽeTE ZaJebITE odaVDe dOK nE DA gledatE SVA vaŠA deBiLna viDIm tiRANo- “ paRk iz doba IstRAŽiVaNjA O kozSaUrusA! jure” AKo vaM METIci I farmAFALi INSPine juNaCeUtSKiM pIZDaraCIJA. RiJAma I svE će čiTE se. biTI u rEdU…

GLavom Mi kOlA Na hILjAde mogućiH PrIMEna TAKVOG otkRiĆa. vAŠE mLeKO i PIta Od šlJiVA, goSpODInE.

HVaLA, REdžiNalDe.

moŽeŠ na počinak.

prOKLEte Farmaceutske kompanije, NEPrIJatelji nApRETka! svE OVo pRIČAM da BiSte shvATILi ENtUZIJazAm S KOjiM PraTIm DokuMentARCE O ToJ temi, jElTe.

…ROĐAk velociraPTORA jE u zamCI! sAM Ne možE ništa prOTIV tRicerAToPSa!

neEe! pAZI, rođačE!

iza tebE!


Ale aLE!

ali eVo, Iz guSTE veGEtACije sTIžU POJaČAnja!

Ale aLE!

neMA viŠE NaDe ZA TRIcEratOpsA!

jEBOte, sIgUrAn SaM DA Ja poTičEm Od NeKoG VELOCIRAPtora! baci mi TaJ švePS.

dAj ja Da proBAM.

NEće da sE OtVoRi.

niŠTA, NI da mRDne.

mA JEbeš Ga. trPEĆeMO ŽEĐ.

…šmokljosaurUS Je bio mEđu pRvIMA kOji sU IzumrLi, JeR nIjE Bio U StaNJu dA UlOVI hranu, NiTI DA doseGnE DO gRaNA Sa voćeM…


BO G DAN A POSLE NEkoliKO PUTa goDIšnJe, usrEd pOSLA… DoGOdi SE.

a?

MOJ najGorI KOŠmAR.

NAraVno, OvAj TRaGIčNi DogAđa se uVEk ZBIvA Kad kASniM s pOSLom.

RRK R R R R R R cRRRR NaJVAžnIja MAšiNa ŽIvOtA moGa se gASi.

NEeEeE

PočeKaJ! O rA tRi mesE- zmISliM O! Čn gI Lo ca reTušA odOŠE, a SUtR A je DEdlaJn!

jesi bEkapovAO?


nAraVNO DA ne, dRuŽE arMADILo! pRemalO MESTA Na disKU.

EeEeEh… PA ONDA… aKO Su ostALe SEriJe, nEma fRke.

TreBa NEgDe dA stanU SIlNE seRijE.

baš Mi se poNOVo GlEDA lost.

šTa SI

amAN, ZaR ne kAPIraŠ DA jE ROK do SUtra! kAKO Ću?!

rEk’O?

MoRAm da gA NOsiM na oprAvKu!

htEdOH Reći DA možDA…

nE, Ne, sAmO jE BITna StVAr, PA…

zaR bi oDBAcIO sve u ŠTa VErUJeMo?!

zar ne shvAtaš? od TEbe SE ZAHteVa da imaš vERe!...


sIGuraN Si dA je taKO nAJBoLjE?

...vEre U BOGA daNA PoSlE!

na KOLENA pReD onim kOjI obiTaVA u taMI!

SvAKakO! znAŠ VEĆ moliTvU.

„sVe ću UgaSitI i NA počInaK OTiĆI, i kAd sutRa oČI OTvoriM, SVE će sE RešIti SAmO oD sEbe. aMIN.” kaKVA OPravk A.

NaPOMenA: VIZUElNi pRIkaz bogADanAPOsLe JE plod mašTe. jEr ON Je BESteLEsAn i NePojMlJIv. I Bi TAKO!

vera SE TRAžI!

JeSi lI OstaVio čAnČE MLeka PORED KompA?

dobrO. spavAjmo.

ahA.


diŽ’ SE! kUcNuo je čas IStinE!

NI MlEko ni pITA OD šLJiVa NIsU tAKnuTe!

MoLImTiseBOžEdanAPoSleNEOstavLjAjSVoGvernOgRaBA…

mORe, NEk Se tEra U KuRAC! gDe sI nESTaO kAd te TVoja DEcA isKaJu, A? nOSiM GA Na oprAvKU.

dObRo, aLi NE hulI…

Ne smEMO DA ga neRVIrAmo.

znaš dA ima joŠ stvArI Za kOJe SE MoliMO…


mOŽDA je PRoblEM ŠtO Je mLEKo BilO dUgoTrajNO…

PregORElA sijaLICA KoJa čekA Na intErveNcIju BOGADanApoSlE. POsLedNJa pRomEnA: MarT 2009.

poKVaReNA vraTA ORmanA SE ZatVAraju do POLA, ČekaJU NA inTERveNCIju BogaDAnapOslE. PoSLedNJA prOMEna: jANUaR 2010.

bežičnI miš PrAzNIH BatERiJA KojI Čeka nA iNTErVencIJu bOGaDANaposlE. POSLednjA pRoMENa: JUn 2008.

gomila prAznIh HeMijskIh KOJE čekaju NA intERveNcIJU boGadAnaPOSLE. posleDNjA PrOmEna: MAJ 2009.


STEPENICE BEZLIčNe.

To JE KAO košmaR.

istovETne. StepEnice. sTEPeNICE.

hMmM …

jOŠ StEpenica.

Ne.

STEPenICE.

zAmOrNe.

jebEM Ti stepEnIce.

LažlJiVE. ufF

uUf

...nE.

KaO košmAR.

kao lAvirInt.


obESHraBRUjuće.

IZlUđuJUćE.

stepEnice.

STEPeNICE.

stepEnice.

iZLAZ!

konačNO vAzduh!


šTO oPEt zvOni?

ŠTakojKuRAc prekIdaš vEZU NA inteRfONu PrE nego ŠTO mI KaŽEš NA koM JebEnOm SpRatU žiVIŠ, A?

MoŽDa ONo nije BIO oN…

i šTO U tv0joJ zgRaDI mOB nEma siGnaL, A?

i ŠtAkoJKuRaC nIsTE NApiSalI imenA Na VrAtIMa, A?

i šTo nE DržIŠ OtVoReNa vrATa kAd ČEKaš DA dOđeM, a?

JeBELitIdATijebEm StePENIce. OKEj…

…Al’ bIo si JUČe na vEčeRI…

a i prekjučE…

Profile for Lavirint

Zerocalcare: Armadilovo proročanstvo  

zerocalcare zavir

Zerocalcare: Armadilovo proročanstvo  

zerocalcare zavir

Advertisement