a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Macan Solanović Strukan

p o s ta n a k


Macan Solanović Strukan

mister maÄ?ak p o s ta n a k


EDICIJA: vrbino grožđe, knjiga 13

MISTER MAČAK p o s t a n a k Scenario: Darko Macan Crtež: Robert Solanović Tuš (6. i 7. poglavlje): Fran Strukan

Izdavač: Gagarinova 10c, Novi Sad Za izdavača: Gligorije Grebić Urednik izdanja: Robert Solanović Tehnički urednik: Zlatko Milenković DIZAJN: Neznani Junak Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad COBISS.SR-ID 313195024 ISBN 978-86-87901-13-5

Mister Mačak © Robert Solanović


p og l a v l j e 1


SIROtište “sveti kANtun”, mORski kOtAR, PRIJE dVAdESet GodINA.

NE!

ni OVAj, nI oVaJ … ne, NE I

nE!

SLAB VaM jE IzbOr OvE gOdine, sestRo … NE, Ne, NI ovaJ … ovAj možE!

… nE, Ne, ne … ovaj MOŽE, ovaj Ne …

oProstITe, GOsPoDinE doktOrE …

dOkTorE sOvulJaGa! neĆeTE SE PoKAjati, kUNem sE!

mEne! IzaBEriTe

MENe!

MISTER MAČAK

menE iZABeRItE,

5

POSTANAK


Ne, Ne … oHO, Što To OVdje viDiM?

mIroSlav Mačak vAmA Na UsluZi, gOSpODInE dOKtORe!

OVaKvE oTpatkE NE MOrAte Ni izVoDItI PrEd mEne, SEStRo!

hU-Hu!

MrvOSlaV mačIĆ, htIo SI rećI!

za tAkVu SITNeŽ neMa MJesta NA mome oTokU! HuhuhU!

oProStiTe, goSpoDiNE doKtOrE …

Ne, MoLiM vAs, DoKTOre … gosPODinE! POveDiTE Me sa SOBOM! uČiniT ćU SvE ŠTo kažeTE …

… samO Me odvedite s Ovog bešćuTnOg MJEsTa!

VaS dvOJICA! DoKaŽiTE da saM Vas DobRo izABrAO oSloBodiTe me oVe dosADE!

ODMAh, ghoSPODiNe DHokTOre!

NHa! NhA!

nA! na!

DObRO je biLo, dOsTA Sad!

AU!

ULAzIte!

au!

eVO, sEstrO, PReMa DOGOVorU …

hvaLa, gOSpoDInE DOktoRE, HVaLa!

MISTER MAČAK

6

POSTANAK


nE … do kto r e … UzMiTe MENE …

misLIš li, mIRosLAvE, dA SAm zaBoRavIlA kAkO SI OVo MjESTo NaZvaO “bEŠĆUtnIm”?

SaDA ćEŠ u krEvET bEz vEČeRE …

… A zA SutRa ĆU veĆ sMIslIti NEŠtO od čEGA ĆEŠ pRopiŠatI krV I žuč!

NISAM, NE boj SE …

krU U U u …

KRuu U U … oDuVIJeK saM BIo sItaN … sITNEŽ, JE Li? ovAj, MiRosLAVE … ŽelUDaC Ti tAKo krULI DA NE mOgu ZASPAtI!

ZnAM, sReĆkO, alI NE BrInI … NEćE jOš dUgo.

MISTER MAČAK

a Od pREsKOčenIH VeČErA SAm se I StanjiO! što znaČi …

7

POSTANAK


Ne ostaJeM Više Ni ČasKA U OVOMe paKlU! PRonaĆI ćU DOkTOrA sOVulJAGU ILi UmrIJeTi poKUšavAJUĆi!

… DA ME oVE rEšetkE VišE Ne MOGU zADRŽaTi!

MIROSLAVE … SRETNO!

UZMI BAR I MOJ ŠAL! Ti SI lud!

CIJU U …

MISTER MAČAK

8

POSTANAK


SAMO MALO … DOKTOR JE SPOMENUO OTOK! SIGURNO JE, DAKLE, KRENUO PREMA MORU!

TRAGOVI DŽIPA DOKTORA SOVULJAGE! PO NJIMA ĆU GA NAĆI!

JAO! NA GLAVNOJ JE CESTI SNIJEG ZATRPAO TRAGOVE! KAKO ĆU ZNATI KAMO SU SKRENULI?

A-HA!

MIĆA LUKA! TO JE NA OBALI! SAMO MORAM IĆI U TOM SMJERU I STIĆI ĆU GA!

MISTER MAČAK

9

POSTANAK


JOŠ mAlo … JOŠ samo MaLo … sIgurno JE veĆ jUTRO … NaIći ĆE nEtKo …

sTIĆI ćU DO …

… lukE.

gOsPOdine DOKTOre, izgLedA Kako se rAzVEdravA!

MISTER MAČAK 10 POSTANAK


odLičNo! mOĆi ćEMo IsplovitI s plIMOM! uSTAJ! kuPI stVAri!

ah, BAŠ JE LIJEPo NaPaDAlo …

o, štO Je ONO? NEKI čUdan cvIJeT, Hu-Hu?

HO-HO! TO jE MHIroSLAV!

ZnaTe Što, UKRcaJte I NJEGA … MOžda pOsluži!

zANiMlJivO! je lI Živ?

jEdva JeDVICe.

OtOk … MOram …

OtOK …

MISTER MAČAK 11 POSTANAK


doKtore! OtOk nA VidIKU!

… otOK NA viDiKu!

OTok nA vidIKu?!

gdje … tko … Ja …

pokAZaO sI zaVIDnU iNIciJATIvu, izDRŽljIvOSt I, svakaKO, sMIoNOsT …

DOKToRe! AlI kAko … gdje sam … GOSpodINE?

saMo pOlAKo, mIrOsLaVE! Ne NapReŽi SE, još sI SLAB …

LJUdi POPuT TebE - oDvaŽNI I čVRsTi - Su nEoPHOdNI ZA osTVaRenje MoGA NaumA, ZnAš li, MIRosLAve?

iskreno, zAdiVLJEN Sam!

sTVarAnJE noVoga sVIjETA! bOljeG, pRaveDnIJeG sVIJeTa! SVijetA JaKiH I ČaSnIH Ljudi!

KAKVOG nAuma, gospodInE?

JEsI LI uz mENE, miROSLavE?

MISTER MAČAK 12 POSTANAK


VI ME … ŽELITE UZ SEBE? JA TE TREBAM UZ SEBE.

N-NIKAD ME NITKO PRIJE NIJE TREBAO …

UZ VAS SAM, GOSPODINE!

MOŽEŠ ME ZVATI “DOKTORE”!

E DOKTOR DOBRI S O KUĆI... VRATI


jesU lI To NOvi rEgruTI, gOsPoDine dOKTorE?

nAraVNO, EDVArDE.

ć ... učit e nas kako i. . . s e t uć

OvAj zADnji … nije Li Malo ŽgolJAv.

nije FIZIčkI JaK, EdVarDE …

… ALI iMa OnU pRavU snagU. sLUTim da bi Od njEga mOgLo BitI nešTo - vrIjEdI gA DrŽatI NA okU!

VRLo dobro, GOspoDIne.

ŠTO MIslite, JE Li naM oVo sPavAonIcA?

?! MISTER MAČAK 14 POSTANAK


ŠtO Je, pIkzibNERU? saD SI DOKToROv mIljeNiK PA MIsLIŠ Da NAM se sMIjeŠ OBrAćaTI?!

… plaNIRAM Se oSVeTiti SlABIJEMU oD vAS DVojice!

MHOžda nAm SE PhLaNiraŠ i osvEtiTI?

nIKakO, nIKAKo …

OhoHO! tO jE tikO, NHEsUMNjiVo!

JA slabIji? Zar jA?!

a NHEGO SAm JA?! DHRž’!

Gh! MOlIM?!

uJ!

jesTe lI pRimiJEtILi? nA prOzoriMa NeMA rEšetAKA …

nha! Nha! nha!

… oVDJe smo KoNačNo slobODni! nha! NHa! na! NA!

Na! nA! na!

MISTER MAČAK 15 POSTANAK


... slobodni ... ... slobodni ...

OpROSTI, ZadUbIo saM Se U SjEĆAnja … kaKVe SU VIJEStI?

mirOslave, Slušaš li ti menE?

. . . s lo b o d n i . . .

DAnAS.

ŠTO? tKO? kako? i NADASVE: ZAšto?

onda NEmam PuNO IzboRA …

… MORat ĆU IH VrATITi IZa rešEtAKA!

MISTER MAČAK 16 POSTANAK

iSTIna Je: DoKtor sOvulJAgA i njegOvI PomOĆnICi su oPET uTEKLi … sloboDni su!


p og l a v l j e 2


dANAs.

… i TAKo Je, ZahVaLjuJUćI PRAvOVrEMENOJ iNteRvEnciJI miSTeRa mAČkA, u POsLjEDnji čAs ZAUSTaVLjen jOŠ jedAn zlOKobni PlaN Doktora SoVuljaGe koJI jE SA sVoJIm STrojEM zA pRaNje UMA bIO naKAnIO …

jaO!

UhHh …

jHAO!

daNas. STRiček maČak, Ja bIh AutogrAM!

PriJe PETNaEst gOdina. A ja biH samo potPis!

KAMO Nas voDIte, GOspodINe? jA biH KUći!

Ja BI’ siTnO zA SLAdoLED!

ja Bih taTU!

Ja bi’ SLADOLeD!

MISTER MAČAK 19 POSTANAK

Ja bIh MaMU!


kaKvA KuĆa!? KakVi Mama i TaTa?! umuKNItE i u Kavez!

IZvRStan ulov, miroslaVE! tI sI nAjbOlji OD SviH mOjiH reGrUTeRa!

NIsU te GanuLE NjiHovE suzE?

zašTO bI? AKO SAm ja rAStao BEz RodiTeLjA, MOgu I onI!

ŠTo, nAŽaLost, i nIJe teŠkO …

ja sam ga uLOviO! To je moJ Ulov!

UosTaloM, TRebali Bi mi biTI zaHVALNI! uMJEsTO raZmAŽEnih maLOgRAđAna oD njIH Će POSTATI ElITNI sTANOVNici NoVOgA svIjeTa …

mHOJ JE! mhOj!

… SVIJETA KoJEgA ćEMo IzgraDIti pOD VAŠim VoDsTVOM, doKtOrE sovULjAgA!

… tE sam tE ZAto i oDABrAO ZA miSiju oD naRoČiTa ZNaČaJa!

“… PoLIJeĆete nOĆaS!”

mISIjU!

tAkO jE. POveSt ćeš pOla TucETA KADeTA, EdvaRD će PIlOTIRATI …

Ti SI, mIRoSLAve, doiSTa NAJBolJI UČeNiK KOJEgA SaM ikADA iMAO …

MISTER MAČAK 20 POSTANAK

sVJEtlA rICH’N’PooRA nA vIDiKu, MLadi GOSpoDiNE!


brZO smo sTiglI DO OdrEdIŠtA! SvaKa Čast, eDVaRDe! KADeTi, pOzOr - IsKAČeMo Za MaNJe oD MiNUTE! PRAsOlinI, je li čaMAc Spreman?

isKLjUčiT ću STroJeVE, goSPoDInE, KaKo nE BisMO PRIvlačILI PAŽNJU. ISKaČeTE zA mInUTU!

SvE jE sPreMNo, GOspOdiNE!

za DOKTorA sOVULjagU …

… I NOVi SViJeT!

JESmo LI svi tu? mOUSEbERrya NEma, GOSpoDinE!

MISTER MAČAK 21 POSTANAK


zNaO sAm! kuMIo mE nekA GA poVEdEm, A sAd nE mOŽe pRonAćI čamac!

gOspoDInE!

TAmo!

tako, dAkLE. prEtPOSTAvimO da jE MOUSebeRRy gOtoV. VESLAJte!

koJI je bROj mOUsEbERryJEvE miNe, prAsoliNI? PET, GoSpodIne. 5555, dAkLE.

i eNTeR.

ALI, GoSpOdiNe … možDa JE još ŽIV, MOždA …

B-BIo jE UnUTRa … poždERAO ga je s OPREmoM!

ALI MoGao Je i nE bIti! ONda BISmo ga beZ razlOga RaznijEli!

MISTER MAČAK 22 POSTANAK

vesLaJTe!


tRAŽItE METU … TRAŽiTe mETu …

eNo gA, GoSpoDinE … “SkARAbuĐen!”

vas dVOjIcA MINiRAJTE kOTLovNICU, VAs dvOjE DRŽiTe sTRaŽU NA pALuBI … pRAsolIni I ja ćemo SE pobrInUtI ZA oPLaTu!

BRAvO, prasoLiNi, To je NAŠA meTA!


narAVNO, gospODIne, ali kakO Će PotApaNJe oVOg TErEtnjAKa doPrinIjeTI uSPOSTaVljanju NoVOGa SVIJeTa?

zAŠTO oVo RAdiMo, goSPoDIne?

GOspoDiNE …?

Kakvo jE to PItanje, praSOLinI? zato Što Nam JE DokTor tAKo ZAPoVJEDIo, NAraVno!

rEci, PRaSolIni!

niJE naŠE

piTATi, PRasoLiNI, veĆ sluŠaTi!

PUCa SE! oTkrili sU Ih! PožUrImO!

NE! svaKomE JE NjEgOv zadAtaK pRva BRIGa! mI miNiraMo trup!

TaC!

tAc! taC !

Br R

RR T

tAJ kRik … ZvUčalO jE Kao ištvAN!

!

jOŠ JeDna miNa, PrAsOlini! uSrEdOTočI se nA zAdatak!

AAAH!

MISTER MAČAK 24 POSTANAK

zaR im neĆEMO pOMOći!?


noVI SvIjet nE čeKA NikOgA! oN JE ZA jAKE I brzE!

SvE pOsTAvLjeno! vesLaj, praSoLiNi, DEtONIraT ćEMO Ih s UDaLJEnOsTi!

ZAr nEĆeMO čeKATI oSTale, GosPodINe? MOŽdA ima prEžIVjeLIH?

NULa-NUlA-NULa-NUlA! i EnTEr!

To! “skarABuĐeN” je gotoV! poTPUN usPJeH!

To Je tiNA LiU, GOSpOdinE!

GospoDiNe! u VODI!

MISTER MAČAK 25 POSTANAK


A-aLI BIlO IH Je P-pReViŠe … T-TuceTI … U-UČiNILI SmO štO sMO M-mOgLI …

dOBRo jE, tInA! na SigUrNOM Si!

u-učinIlI SMO ŠTO SmO M-mOGLI, G-GOsPOdinE …

Za n -N Ovi SviJET!

zA D-DOKTO …

DA. DOBrO. nišTa Sad.

pOMOZI Mi Da Je bAcimO u More! NE SMIjEMo prOPUSTITi ČaS sAsTaNka S eDvarDom.

ŠtO SI TO RekaO, PRAsoliNi?!

reKao sAM “Ne” !

“gOspodiNE”!

Ne, goSpodiNE!

MISTER MAČAK 26 POSTANAK


zašTo jE MOrala UMriJeTi?! rEcITE mI: ZaŠTo JE tina morALa uMRiJeti?!

NoVi SViJeT tRAži ŽrTve! I KAD iH TRAŽI, naŠe JE da se ŽRtVUjEmo!

NE!

SvaKi sVijeT KoJI Se grAdi Preko lEšEVa DjECE ne moŽe bItI DobAr! NE može Biti nIštA BolJI Od OVOgA!

uSTrijELITe me AKO ŽelitE, GOspoDinE, rAznESIte I meNE …

… AlI Ja BIRaM morske Pse rAdijE NegO vAš NOVI SVIJet!

PraSoLIni, vRaĆaJ SE!

EDvARD …

MISTER MAČAK 27 POSTANAK

VrAĆaJ sE KAd tI kAŽeM! čUješ lI TI meNE?!


Je Li MisIJA PRoTekLA u Redu, MLADI gOsPoDine? jESt, EdvarDe.

ČeStItaM, miroslaVE! izvrsnO ObAvlJEN PosAo!

biRO mi je zaDOvorsTvO POSrOvaTI S VAMa, DoKToRe!

dRugiH PreživjeliH nEma, MLAdI GosPoDINE?

čuLI STe, A nEsuMNjIVO su vam I vAšE UhOde VEć pOTVRDILE: “skARAbuđEn” i NJEGOv tovaR sU NA dnu MORA pa VAŠ TovAr odMAH vRijEDI višE!

dOkTORE, ONE tetOvAŽe NA vAšEM GOstu … zAr jE JaKuZA*?

nEmA, eDVArDE.

hvArA vAm, dOKtorE, OvdjE jE mARi PokrON za vAS!

DOkTorE, NIsMo vALJda PotopIlI tovAr dROgE KaKo bIsMO PomOgLi kONKuRenTSkiM krIJUMČARiMa?

hmm …? ne znaM, NIsaM pITAO.

tAKoĐer, pRIjateLjU drAGi, tAkođer …

* JAPaNsKA MafijA.

MISTER MAČAK 28 POSTANAK

zar sMo To UčINILi zA novAc?


u novoM SVIJeTU NoVAC NEćE BITi potrEBan, ALi DoK nOVi sVIjet nE DoĐE … oDRŽavANjE OVoG otOka KoŠta, REGRUti KoštAJu, sVe koŠtA …

TO NiJE u REdU, doKtORe! trEbALi sTe nAm reĆI! TrEBALI ste Mi REći!

oDmoRI sE, mIroslavE. razGOvaRAT ćemo ujuTRO!

‘SI VidIo? Ovi tvOJI sE nE DeRu vIŠE KAo JučeR!

jOš Khoji Dhan Pa Će u PhIonIRe, OndA U KHadete i MHožEš iH vhoDitI U mhisIJe!


Uh!?

Gf!

štO te spOPalo, MiRosLAve? za DoKTOra SoVulJagu!

Z-ZA NoVi svIjet!

miROslavE …? tI sI Lhud!

phOlaKo, smhIRi Se … ZA DoktOrA sOvULjagu!

Za n-nhOVi SViJET!

ZA DoktOrA sOvULjagu!

khAKva je TO žhIvOtINja!

nIJe NI ČuDo šTo jE DOKtOrU naJdrAŽI!


p og l a v l j e 3


PRiJe tRINAEsT gODInA.

dHA! I ŠteTa Što Je DHoKTOr ZaPoVIJEDIO edhvaRdu nheka nHAs čUVa! EDHVarD nHiKAd NHe sPava! bAš BisMo Mogli zbrIsati u Grad, NA kONCeRt, VEČeRas … šTEta šTO smO KAžnJeNi Jer SMO i JUČer ZBRISaLI Na KonCeRT!

Dhižem ZA šaKu!

ODUStaJEm!

EDVARDa PUStItE mEni …

… smIsLiO sAm KaKO ćEmO ga se riješIti!

a ULažEM, Ulažem …

BAh, oduStAJEM! NIJE mI vAs ViŠE zabavNo ni pEljeŠITI!

MISTER MAČAK 33 POSTANAK


Ah.

m M Mmm …

oNda, IsTINa JE, eDvaRDE? ti STVArno nikaD, nIkaD, nIkad Ne SPAVAš?

neKAD sam MnOgo SpaVAo, MLADI GoSPODiNe, Ali istINa Je … zAdNjIh sEdAM goDiNA nISaM okA SkLoPio!

BUDnOsT PRIJE SvEga, A? … SIgurNo JE SuPer kAD tI trEĆinA žIVoTa ne OdE sAMo Tako!

ČiNjeniCa jE, mladI GOSPodIne, DA OvakO IMam VIšE VRemENa za RAZMiŠLjANJe. za PLaNIrANJe.


ti SI DuGo s doktOROm SovulJAGoM, jE Li?

otprIlIKE SeDAm gOdina, MlaDI gosPodiNe.

UAU! ZNAČi, BiO SI uZ NjeGa Kad Je pORAzio MjeSeČarA, PROfeSorA PRAvDu I PLaVOg PSA?! tAKO NekAko, mlaDI gOsPoDInE.

tI Si oNda vALjDa nAJVEĆI pRIstaŠA DOKToROvE VIziJe noVog SVijETA, JE lI, edVaRDE?

Što STE PiTALI, MLaDi goSPOdIne?

Ahh … NiŠTA VaŽnO, eDVardE.

sReTno S VjeŽbanJEM!


m M Mmm …

KONCERT! KONCERT!

DHJEVOJKE! DHJEVOJKE!

ĆEVAPI! ĆEVAPI!

ONDA, DJEČACI, KAMO? U ŽIVOT?

MISTER MAČAK 36 POSTANAK


nhiSMo mI NhIšta!

mirOsLAV JE Sve SmisLIo!

KAKO SaM I pREtpostaVIO, Ti Si, miROsLAve, sMIsLio NAčin … da ČujEm, kakO jE BILO!?

PFFf …

N-n-NISI GA v-VALjDA UsPAvaO!

nISi VaLJda!

beZ uZRUJaVAnJa, djeČaCi … KAzNa jE bILa SamO tEST! zaNiMalO ME KAKO ćETE sE PrOVuĆI pored EDVARDA!

JEsam. PA ŠTO? NEBESa! gdJe je! GdJe je?!

uZBUNa! uzBuNa! SVI NA ORužjE! svi …

hrČE U vJEŽBAoNici! ŠTo …

lAkO! dAo sAm MU Šaku ovih I saD SPaVa K’o zAKLaN!

*CviK!*

što JE To? tko Je to?!

MISTER MAČAK 37 POSTANAK


STREeePItE …

Jer, MJEseČaR sE vrAtiO! ma … To JE edvarD! zaR je EDVArd MjESeČAr?!

mh-mH-MHJEsEčAr?!

EDVaRD JE PoDVOJeNA lIčnoST! KAd jE BuDAn Je EdvARd, Kad SpAvA je mJEsEČaR!

SeDAm sam gA goDIna dRžAo budNiM, a Sad …

… sad SMO GOToVI!

MISTER MAČAK 38 POSTANAK


kuCnuo TI je POSlJEdNji ČAs, DoKtore!

nE KOrIStI TI NI MolitI SE … Nema TOg nEbA koje BI HtJElO tvOjU poGANU DušU! m-miroslAve! što To raDIŠ?!

mA, bez brIGe … TO je sAmo StaRI edvaRd!

nhE prIvlAčI phažNjU NA nhas!

hEJ, EdVarDE! JESI LI ZA kiCKbOxiNG!

mjESeČAR nE mAri zA DOb, sAmo za kRivNjU …

mISLiš Li KAkO ĆU te pošTeDjETi zAtO ŠTo SI dJEČAK?

…I Kaznu!

ha- haA! PrOmAŠiO sI, STARče! sad ćEš ViDjetI šTo PRAVa dOb zNaČi!


ahH!

haN!

LaKO Je UDaRAtI VREćU kojA nE UzVRAća, jE li, eDVarde!?

hoĆeŠ LI se pRobUDItI AKO tE uspAvAM, edVArdE?

pOGledaJ ME U oči, dJEčaČE, i rEci po IStInI … … JesU li To EdVaRdoVe OČI?

O-OvaJ … Ja …

MISTER MAČAK 40 POSTANAK


Ako nIŠta DRUgo, dječaČe, pOKAzao Si HrAbROsT …

DO sKORog SUSReTA, DOKtOre sOvUljaGO!

… MOŽDA oD TEbe joŠ i bUDE neŠtO.

n-nEsTALi SU!

Nh-nhETRAgOm!

To Je MjESEČArOvA SpECIJalNOSt! brzo, Momci, Nemamo VRemenA Za guBLjenje …

mJEseČAr SE vRAtIO …

… POčINJE RaT!

MISTER MAČAK 41 POSTANAK


BUDaN, DjeČaČe?

pUSTi ME! nemaŠ mE PrAVo DRžAti u laNcima!

čuDNE rIjEČi Od NekadaŠnJeG SOVulJAGinA RegRUterA … mudRa odLuka, EDvARde … ZAtO ću tE OVoGa PuTa pošTEdjETI!

?

DolaZaK ovAMo Bio Je RIzik. u SEdAM godiNA oPReMa JE MoGlA I ZATAJITI. no, SaD kaD SMO ovDJE, uvjeRiT ĆeŠ SE …

… aLi, NEkA Ti BUde.

… NEĆe mI bITi POtrebnI LANcI KaKo bIH te

zaDRžao!


N-nE … ne …

NEee!

DaNAS.

šTo mu JE vEčeRas, andReA?

MISTER MAČAK 43 POSTANAK

aH … PoneKAd GA, KAd je Pun MJESEC, pRePLAve sJeĆAnJa …


sjeĆa Se … ONIH daNa?

saD će se vJeRoJatnO ZatVORITi u SvoJ PodrUM usPomena …

da, tvrTkO … NE TraJe DUGo, ALi Dok tRaje nIJE mu dO raZGoVoRA.

MISTER MAČAK 44 POSTANAK


p og l a v l j e 4


dANAS.

oPA! iMaš dObrU kOlekciJU stRiPova, AndRea! NISaM se tOMe od teBE nadaO!

SIloM PRiLika, tVRtKo … IZ MirOSLaVA NEKad riJeČi tREba užaRENIm kLijEŠTIMa izVlaČitI - mORalA SAm Se SNaĆI akO sAM htJElA DOZNATi NjEGOvu PrOšloSt!

ČEkAj mALO … ŽeLiš Li rEći dA je svE ovO IstINa?!

Ne, TvrtKo: to Su STRipOVI. aLi liKOvI u NjimA …

MISTER MAČAK 47 POSTANAK

… oNI Su ZAIsTa pOsTOJali!


“pRofeSor praVdA …”

SrEDnJi trozubAc lIJEVOM I DEsNOM: sAndA pAnDA pokušAlA JE uTEćI točNo sTAzOM kOju Sam PREDVidiO … štO IMA kOD vAS?

“… doktOr sOVULJAGa …” LIJeVI Ovdje! MojI VIbrOVI su poGODILi frekvENcIJU ZIDOVA - NEćE IZdRŽAtI nI mInUTu!

NE ZNaM šTo je S MJESEČAROM, On Se sÂM PošaO SUkobitI Sa sANDiNom BaNDOm!

“… I Mjesečar …”

baš NEkA bANDa.

OsTaLo Mi jE MetAkA.

“… BoRiLi su sE prOTIv ZločiNa UdružENI u TroZUbac! ”

MISTER MAČAK 48 POSTANAK


“PRIČalO se da PRAVDa Stoji I IZa oViH STRipOva, alI NijE TO vaŽnO …”

odličNO StE provELI moJ naCRT u Djelo! NAZDRAVIMO PeDEsET i ČEtVRtoj USPjEŠnoJ aKcIJi POd mOJim vOdsTVOM!

zA tROzuB …

?

?!

nEtkO nam je ProdrO U SklONIšTe? kaKo jE TO mOguĆe?! KaKO JE TO mOGućE?!

tReba PoĆi PO poJačANjE … EvO, jA ću - vi IH zaDRŽIte!

TIŠiNa …

NIJe mOGUĆe … Nije mOgUĆE …

… NEtKo jE tamO!

PrOKletsTvO!

MISTER MAČAK 49 POSTANAK


NiŠtA Ne BrInITE, lJuDI! MojI pokEBoTI ĆE se poBRINuTi zA UlJEZa!

ovAj … ČIm nAĐEM bAtERijE!

Ima Li netkO paR TucEta Onih jAKIH?

nADjaČaNi!

Kako jE ovo MOGućE … nAdmuDrEnI SmO!

NadIgRaNI!

dObAr dAN, drUŠTVo …

… TREBam LI SE PReDSTaVItI? tO Je P-P-P …

GlAVom, aL’ bez BrAde …

TKo?

… pLAVi paS!

… KOLEge!

MISTER MAČAK 50 POSTANAK


pLaVi NAM je kOlegA?

NE bih rekaO. PReMa mojim obavijESTiMa On jE iZUZETnO POdmukAO KRImINalAC! Jao, Jao, KAko li me OGOvaraju, doK Sam jA sAmo …

okRuTaN, TaKoĐER.

pLAVI JE pLaVa! MOže!

TifFaNY CartiEr!

TIfFaNY … tkO?

… cuRA želJNa zABAVe!

lIJepo Je sreStI FAnA.

tIffAny caRtiER! naJbolJE plAĆENI sUPermODeL svIjETa! pozNata Po ToMe štO PoNeKAD uMakNe PApArAzzimA I ZABAVLJA SE tko ZnA gDje … TrEbAO saM Znati, trEbaO saM zaKLjučIti!

Super … ŠtO?

a mEne? A mene?!

i TeBe istO.

taKvi LjEPOTANi sU UVijeK DobRODošLi!

… PrimaTe LI Me U sVOJ KluB?

ONda, DEČKI, šTo kAžETE …

MISTER MAČAK 51 POSTANAK


U tROzuBAC?! aLi TRoZuBaC moŽE iMAti SAmO TRi ZuBa! osIM toGa, tI si … TI Si …

… ŽENa?

NIsAM vIše, tO MI jE DOsAdILo!

kRiMiNAlAC!

akO sE ODluČItE PRaVItI MI DrUŠtVO, NAZoVITE me. bRoj moG aGenta je U ImENIKu!

BiLA sAM TakO UsamLJENa s One sTrANe ZaKoNa. ZAželJEla SAM sE DOBROGA DrUšTvA!

pusica!

MoraT ćemO dOBRo rAzMISLITi O SVemU OvOme …

o OvOmE ćEMo MoRaTI … dobRO RAZMiSLITi.

DefINiTIvNo! doBro rAZMiSLiti. DEFiNItivNo, dA!

MISTER MAČAK 52 POSTANAK


PLavi pAS! znao sAm, hAHAHa! zNAO Sam!

zNAo sI da jE PlAvI PAS zaPRAVO tiFfANY cArtiER? MA, ne To! PogleDAJ …

moJ sUSJeD ĐURo jE REKAO: “NIje, to Ti Je TeUTA!”

u OsMOM BroJU “TROzuPcA”, pOSljeDNjem KoJI jE ikAd iZašAo, NAJAvlJeN jE novI ČLAn!

Znao SAM DA jE TO trEBao BItI pLAvi paS!

jA saM MU RekaO: “bUDAlo, veRITY COMICs nE ObjAVLJuje TEUTu, ne može tEutA U ‘trOzUbac’!” On meNi: “TEuTA!” Ja njEmu: “PlAvI PaS!”

E, KRASNa su TO vrEmEnA BIlA … TkO ZNa GDje je ĐUrO saD?

jOJ dA, oPROSTi. ŠTo JE BiLo S “TRozuPcEM”? prAVIm?

pRimIli sU TIFFany U kLub, NARavnO. i oNDa …

MISTER MAČAK 53 POSTANAK

OVAj … ZanIMa LI Te ŠtO jE dAlje bilo s “TRozUPCEM”? ONIM PravIM?


OVO Je ZAisTA BiO užiTAk gLeDATi! SkOrO sam ZabORaVIO KAKo Si i ti JUNAk od aKcIJE! je LI Te NešTo NAdAHNulO? netKO?

oPeT Se OsJećAM MlaD!

OoOo …!

aaaA …!

Što PriČaŠ? JeSi saV bIJEL, aLI SAmO SI DvIJE GODInE stArIJI od MenE!

samO dA nE bi MORao StUpIti Pred svOJu DRAgu i ReĆi jOj dA JE U nJU zALJUblJEn! tiFFaNY joŠ ne Zna, JE li TAkO?

znAm jOJ tRŽišnu CIjEnu U ŠesT VAlUTA i nA DVAnAest jEZika … ŠUTI, sOvULjaGO, ŠUTI … I GleDaJ! DAnAS Ću JOj ReĆi! DanaS ĆU Joj oVO daTi!

ČeKanJEm SE LJUBAv ne Hladi, veĆ PODgrIJAva! šTO ti zNAš O LjubaVi, pTIčuRino LJigAva?

I ZALjUbLjen! ZAlJUbLJEn! a ZalJublJen ČovjEK čInI ČUDA: pREMješTa pLAninE, oSvaJa pLAnETe!

vlAStoručNO sAm izbRUsio taJ pRSten od JednE brTvE mOje orbitAlNe STaNiCE! KovInA jE tO nehRĐAJUĆA I VJeČna, BaŠ KAO mOjA LjuBaV!

ČuDnO Neko Zlato … bAZDi po StroJNom ULjU!

tOČNO KAo ŠtO JE MariLYn PJEVALA: “BRtvE Su DJeVojČini naJBolji PrijatEljI …”

ŠtO RaDI MJEsEČAr? zaštO nE SPuštA “MJesečInu”?

mjesEčAru? HaLO, mjEseČARu …

MISTER MAČAK 54 POSTANAK


Aaaa …

… mjeSEčArU, JAVi SE!

AKo sI TAKO DOBar sAd, dOK spAvaŠ, kAKo Li si teK dobAr kaD SI BUDaN?

BUdaN NiSAm NIZaštO, vJeRUj mI. Ne budi me

nIKADa!

MoŽda Im Se NeŠTo DOgODIlO?! aktiVIrAt ćU PrOtOkol pRizEMlJENJa!

HOĆemo li joŠ JEdnOm, čARoBnI mOJ mjeSEčarU?

duŽNOSt ZOVE. dRuGi pUt.

druGI pUT?

nEĆE Biti DRUgog pUTA!

SaMo JE jeDAN Put?

SaMO JE JedaN pUt.

MISTER MAČAK 55 POSTANAK

EH, A MOžDa IM se NiŠTa NiJE DoGoDiLo? HAjD’mo Na kAVu DOK ne SlETe, PričAt Ćeš Mi kaKo LJUBAV MIjeŠa pLAnIne I SVE TO …


RASTrgAt Ću Te, IZrOdE MuČki! izDaJiCo!

zar VJERuJEš kAko Te jEdnA AkcIja Učinila JUNaKOM!? JeDNA PObjeDA NePoBjEdIVIm? aU Uh!

a zar TI VJERUJEŠ da BIH SE udRUŽiO S TOboM da NIsAm ImAO TAjNO OruŽJE U PRiPreMi?

VoRVANJ!

VOrvanj? što Je, ono, VorvANJ? NEki DiO KItA?

da …

… ALI Je I hipNOtiČKi ključ kOjI EDvArDa NORkoPiNGa BuDI Iz osobE MjeSEčarA u NJeGov SVAKIDaŠNJi, NIšTAvan iDEntitet!

nitKO niJe MUDrIjI OD PrOfesORA pRaVDE! NiTKo!

MISTER MAČAK 56 POSTANAK


POĐIMO, TIFFANY … NE ZNAM KAKO TE ZAVEO, ALI OPRAŠTAM TI! POĐIMO I ZAJEDNO ĆEMO …

MA, KOJI TE ĐAV’O SPOPAO, MAČORČINO OFUCANA! PA ŠTO AKO SAM SE MALO ZABAVLJALA? ZAR ŽIVOT NIJE VEĆ PREOZBILJAN!

SPAVALA SAM S TOBOM, SPAVALA SAM S MJESEČAROM I SOVULJAGOM … PA ŠTO!?

OJ, STOJ! ISKRENOST JE PRECIJENJENA, ZNAŠ! HAJD’MO SVI RADIJE MALO LAGATI!

SPAVALA SI SA … SVIMA NAMA?

VI, DEČKI, JEDNOSTAVNO VIŠE NISTE ZABAVNI!

MISTER MAČAK 57 POSTANAK

AL’ NE BOJ SE - NEĆU VIŠE!


OSTAVI ME NA MIRU! OSTAVITE ME SVI NA MIRU!

KRVARITE, GOSPODINE. BISTE LI ŽELJELI DA VAM PREVIJEM TAJ DLAN?

JA BIH ŽELIO JEDAN ČAJ. S RUMOM I CEDEVITOM!

ČAJ S RUMOM I CEDEVITOM. ODMAH, GOSPODINE!

“ODMAH, GOSPODINE!”

O, PA NIJE OVO NI TAKO LOŠE ZAVRŠILO!

UAU!

JE LI DA JEST? BAŠ TUŽNA PRIČA …

MA DA, I TO … ALI ZNAŠ ŠTO SAM BAŠ SHVATIO? ŠTO?

KAKO SAM SE SVE OVE GODINE NADAO DA ĆE DEVETI BROJ IPAK JEDNOM IZAĆI!

MISTER MAČAK 58 POSTANAK


p og l a v l j e 5


PrijE dvanAesT gOdiNA. nETkO Je dOjaVIo polICijI TAjnu rijeČ kojA gA bUdi iz tRaNsA!

MJESeČar UHićEn? Pa kAko?!

al’ nIJe Li oN na stRANI ZaKoNa?

NE Znam BAŠ … ubIO Je ŠeRIFa!

oprOstItE, gOspoDine ČuVArU … kako sE zVaO ŠErif KOJEg Sam … koJeG SAM uBIO?

nE PRAvi se Da tI JE sTALo!

PRaSoliNi.

ZvaO se PrasoLinI.

MISTER MAČAK 61 POSTANAK

znaO saM nEKOĆ jednog pRASoLInIja …


PRaSoliNi … čEkaJ, TO je I meNi POznATo! Je Li to onaJ KLINAC Iz sirOTIŠtA?

DAnAs.

nE, To Je JEdaN oD posADe S KoJOM SAm naPaO “SkAraBuĐEn”.

“… ALI Ne I Od suSRetA S MJeSeČArEm.”

“tako JE! zNAČI, IZVUKAO Se?” “od MORskiH PAsa jEst …”

pReDaj Se U iME zaKon aHh!

suđE Je U sudopeRU pA kad Ti se Bude daLo …

JA SaM dObar MAlI VOJNIk …

OkEj, mJesEČar je opET EdVaRD i U ZAtvORU jE. a GDJe SI Ti zA tO VrIJEMe?

“… KOJI ČinI sVe DA sPAsI SVOGA GospodARA.”

niŠtA NE BRINi, UČITelju mjeSEČAre…

MISTER MAČAK 62 POSTANAK

... stiže Mlađak!

Profile for Lavirint

Mister Machak: postanak - gvir  

Darko Macan, Robert Solanović, Mister Mačak

Mister Machak: postanak - gvir  

Darko Macan, Robert Solanović, Mister Mačak

Advertisement