Page 1

LA VEU

de deSant SantAndreu Andreu Juny-颅juliol 2009 Num. 7

02675$'路(17,7$76 Cultura i oci sota el sol

CULTURA Biblioteca La Sagrera_Marina Clotet Una nova biblioteca al districte

PUNT DE MIRA 7HVWLPRQLG路XQGHOVSDUHVDIHFWDWVHQHOSUREOHPD de les escoles del barri


EDITORIAL

J Â

a  ha   arribat,   un   any   grafia  social,  cultural  i  espor-­ proper   mes   de   setembre   amb   PpV OœHVWLX , DPE HOO tiva   del   nostre   barri.   Tanma-­ noves   notícies   i   assumptes   a   i   per   a   molts   dels   an-­ WHL[ OœDVIL[LDQW VRO GHO PHV tractar,   i   esperem   retrobar-­ dreuencs,  les  vacances.   de   juny   segurament   va   fer   vos     de   nou,   amb   mÊs   ganes   És   temps   per   aprofitar:   els   que   moltes   de   les   persones   que   mai   de   fer   coses   i   portar   GLHV VœDOODUJXHQ ILQV OœLQILQLW TXH VœKL YROLHQ DFRVWDU VœKR endavant  objectius  i  somnis.     els   capvespres   semblen   no   pensessin   dos   cops   abans   de     acabar,  les  terrasses  i  els  car-­ fer-­ho.   Estem   a   la   vostra   disposició   UHUV VœRPSOHQ GœDFWLYLWDW   durant   tot   el   mes   de   juliol   a   quan   cau   el   sol,   i   de   llevant   En   el   panorama   cultural   des-­ OœDGUHoDGHOœ$VVRFLDFLyLDOD bufa  una  brisa  fresca  que  por-­ taquem   que   tenim   una   nova   nostra  web.   ta  olors  salats  de  Mediterrani.   biblioteca   al   districte:   La   Bi-­   I  per  tot,  es  percep  un  atmos-­ blioteca   Marina   Clotet,   inau-­   fera   neta,   lluminosa,   alegre   i   gurada  el  passat  20  de  juny.    I     despreocupada.   Sí,   Ês   temps   finalment,  i  no  menys  impor-­   per  aprofitar.     tant,   recollim   el   testimoni   BONES  VACANCES       GœXQ GHOV SDUHV DIHFWDWV SHO 'œ(67,8   $ OD QRVWUD UHYLVWD GœHVWLX WHPDGHODPDQFDQoDGœRIHUWD   dediquem   un   breu   article   so-­ escolar   al   nostre   barri.   Un   Associació  Veïnal     EUH OD SDVVDGD 0RVWUD Gœ SUREOHPD GHO TXH Oœ$$99 Sant  Andreu  Sud   Entitats  del  Districte,  i  la  des-­ Sant  Andreu  Sud  porta  infor-­ afortunada   elecció   ²en   opi-­ mant  des  que  va  sorgir,  i  que   nió  nostra²  dels  dies  en  que   encara  no  està  del  tot  solucio-­ aquesta   es     celebra.   La   Mos-­ nat.     WUD Gœ(QWLWDWV pV XQD DFWLYLWDW   interessantíssima   que   dóna   a   /œHVWLX pV XQ ERQ PRPHQW conèixer  a  tots  els  ciutadans  i   per   recuperar   forces   i   vitali-­ ciutadanes   de   Sant   Andreu   tat,   per   tal   de   retornar   al   se-­ les  diverses  entitats  i  associa-­ tembre   amb   mÊs   energia   que   cions   que   conformen   la   geo-­ mai.   Nosaltres   tornarem   el  


BREUS EL DISTRICTE DE SANT ANDREU TÉ UNA NOVA BIBLIOTECA

E   

ls  habitants   de   La   Sa-­ grera   i   també   de   Sant   Andreu   de   Palomar   disposen,   des   del   pas-­ VDWGHMXQ\G¶XQQRXHTXLSD ment   cultural:  la   Biblioteca   Ma-­ rina   Clotet,   un   edifici   de   nova   planta,    lluminós  i  espaiós,  situat   a   la   planta   baixa   i   el   primer   pis   GH O¶HGLILFL GH SURWHFFLy RILFLDO Camp  del  Ferro.       La   nova   biblioteca   està   batejada   amb  el  nom  de  una  de  les  veïnes   més  carismàtiques  del  barri  de  la   Sagrera,   Marina   Clotet.   Persona   dinàmica   i   compromesa   amb   la   vida   cultural   i   social   als   barris,   Una tamborilada a la inauguració de la Biblioteca, el &ORWHW YD IXQGDU HQWUH G¶DOWUHV passat 20 de juny la   coral   infantil   i   juvenil   el   Re-­ guitzell,   al   Casal   parroquial   de   Crist   Rei.   Va   ser   guardonada   DPE HO 3UHPL G¶+RQRU GH 6DQW Per a més informació: $QGUHXO¶DQ\LDPEHO3UH Biblioteca La Sagrera_Marina Clotet PL G¶+RQRU GH O¶$VVRFLDFLy GH Direcció: Camp del Ferro, 1-­3 Veïns   de   la   Sagrera   de   forma   08027 Barcelona SzVWXPD O¶DQ\  $PE Telèfon: 93 340 86 75 aquest   nou   i   moderníssim   espai,   VH OL UHW O¶KRPHQDWJH PpV HVSH-­ Mail: barcelona.mc@diba.cat cial.  

/¡23,1,�$1'5(8(1&$ 6LYROVFRPSDUWLUODWHYDRSLQLyVREUHXQWHPDFRQFUHWHQYLD¡QVXQPDLOD santandreusud@telefonica.net (OWHX PDLO VRUWLUj SXEOLFDW HQ DTXHVWDVHFFLy/¡HVFULW KD GHWHQLU XQPj[LPGH vuit línies en word, lletra 12, i pot estar escrit en català o en castellà.


PUNT DE MIRA

EL MALSON ESCOLAR CONTINUA 7HVWLPRQLG¡$OEHUW3DORPRXQGHOVSDUHVDIHFWDWV per la problemà tica de les escoles

I Â

nexplicablement,  a  aques-­ Però  darrera  de  les  bones  inten-­ tes   alçades   del   mes   de   cions  cal  inversió  i  planificació.   juliol,   encara   queden   5   A   Sant   Andreu   tot   això   no   ha   casos   per   resoldre.   I   par-­ funcionat  en  absolut  per  a  mol-­ lem   de   nens   i   nenes   de   3   anys   tes   famílies.   Tot   i   que   podien   del  barri  de  Sant  Andreu,  que  el   triar   per   ordre   de   preferència   proper   curs   seran   escolaritzats   fins   a   6   escoles,   la   manca   evi-­ fora  del  seu  barri  si  el  Consorci   dent   de   places   escolars   ha   fet   no  resol  la  seva  situació.  Ja  són   que  la  major  part  de  les  escoles   4   mesos   de   tortura   emocional   VœRPSOLVVLQ HQ SULPHUD RSFLy per   aquests   pares.   Això   ja   Ês   $L[t ERQD SDUW GœDTXHOOV D TXL del  tot  inadmissible,  són  perso-­ el   sorteig   no   els   va   deparar   la   nes   i   no   un   petit   percentatge   VRUWGœHQWUDUHQODVHYDSULPHUD GœHUURU FRP HOV FRQVLGHUD HO opció,  no  han  tingut  possibilitat   Consorci.   GœHQWUDU HQ FDS GH OHV DOWUHV   RSFLRQVTXHYDQLQGLFDULVœKDQ I   no   parlem   vist   immer-­ Darrera de les bones del   gran   sos   en   una   intencions cal inversió nombre   de   a u t è n t i c a   pares   i   ma-­ odissea   per   i planifcació, res   descon-­ aconseguir   i a Sant Andreu això tents   per   un   escolaritzar   no ha funcionat procÊs   de   el  seu  fill  al   preinscrip-­ ció,   que   tot   i   que   naixia   amb   bones   intencions,   ha   estat   un   autèntic  malson.  El  pròleg  de  la   UHYLVWD ³%DUFHORQD pV XQD ERQD HVFROD´TXHHOVVHQ\RUV+HUHXL Maragall   van   fer   arribar   a   les   nostres   cases,   parlava   de   les   excel¡lències   del   sistema   edu-­ catiu  de  Barcelona,  de  la  fantàs-­ tica   oportunitat   que   suposa   po-­ GHUWULDUOœHVFRODTXHPpVHQFDL xi   amb   les   nostres   conviccions   personals  i  de  la  importància  de   OœHVFROD GH SUR[LPLWDW SHU DO correcte  desenvolupament  soci-­ al  dels  nostres  fills  i  filles.    

barri.    I  si  parlem  de  números,  es  trac-­ WD GœXQD VHL[DQWHQD GH IDPtOLHV TXH VœKDQ YLVW DIHFWDGHV 8Q  GHO WRWDO D OHV TXDOV VHœOV hi   ha   negat   completament   el   seu  dret  a  triar  escola  i  han  ha-­ gut   de   fer   tot   un   periple   de   re-­ FODPDFLRQVSHU³PHQGLJDU´TXH DOPHQ\VVHœOVKLUHVSHFWLHOGUHW de  tenir  una  escola  de  proximi-­ tat,  encara  que  no  fos  cap  de  les   que  havien  triat  inicialment.          

El  problema   de   base   Ês   que   el   Consorci   no   ha   planificat   bÊ   la   demanda   escolar   que   hi   hauria   per   aquest   proper   curs   i   no   ha   previst   les   places   suficients.   A   SDUWLU GœDTXt HV YHXHQ REOLJDWV D improvisar   solucions   i   passar   la   pilota   a   les   escoles   per   a   que   as-­ sumeixin   les   conseqßències   del   seu  error.  Obrir  noves  línies  i  am-­ pliar   ratis   són   solucions   transitò-­ ries   i   puntuals   però   que   el   Con-­ sorci   ja   aplica   de   manera   recur-­ rent  en  detriment  de  la  qualitat  de   OœHQVHQ\DPHQW  

ESCOLA PER TOT SANT ANDREU Aquest ĂŠs el lema del

 blog creat recentment   per Albert Palomo, on                  V¡DFWXDOLW]HQOHVQRWtFLHV      VREUHO¡HVWDWGHOSUREOH   ma de les escoles al nos-­   tre barri, i on es pot par-­      lar i discutir els temes. Doneu una ullada a:

http:// escolaxtotsasantan-­ dreu.blogspot.com/


Per  suposat,   que   quan   hi   ha   un   SUREOHPD FRP HO GœDTXHVW DQ\ tota   la   comunitat   educativa   ha   de  ser  solidaria  i  fer  els  esforços   necessaris   per   acollir   a   aquests   nens   i   nenes   que   queden   fora   del   barri.   Pobrets,   són   qui   menys  culpa  tenen  de  tot  plegat   i  qui  paguen  les  conseqßències.        

eV HO PRPHQW GÂśDSHOÄ ODU SHU D que  tota  la  problemĂ tica  escolar   que   vivim   a   Sant   Andreu   VÂśDFDEL MD L QR QRPpV DOV VH nyors   del   Consorci,   sinĂł   als   seus   responsables   polĂ­tics,   se-­ nyor   Hereu   i   senyor   Maragall.   6ROXFLRQHX IDYRUDEOHPHQW GÂśXQ FRS SHU WRWHV OD VLWXDFLy GÂś aquest  any  i  que  això  no  es  torni   a  repetir  mai  mĂŠs.    

Per  descomptat  que  des  de     Oœ$VVRFLDFLy GH 9HwQV GH 6DQW Andreu  Sud  vetllarem  per  a  que   així   sigui,   iniciant   ja   una   cam-­ panya   aquest   setembre   per   de-­ fensar   el   dret   a   una   escola   pú-­ blica   i   de   qualitat   per   tots   els   ciutadans  del  barri  de  Sant  An-­ dreu.           Albert  Palomo  

LA FOTO       )HVXQDIRWRJDItDG¡DOJXQDVSHFWHGH6DQW$QGUHXTXHQRHWVDWLVIDFLDGMXQWD un petit text (màxim quatre línies de word tamany 12 )i envia-­la a: santandreusud@telefonica.net

6$17$1'5(8&(/(%5$/¡(67,8 A RITME DE VALS I DE SAMBA El  passat  dissabte  27  de  juny,  el   SDYHOOy GH Oœ$,66 YD GHL[DU GH banda   els   esports   per   llançar-­se   totalment   als   braços   del   ball   de   saló.   Els   valsos   mÊs   elegants,   els  ritmes  mÊs  candents  del  Ca-­ rib,   i   els   pasdobles   mÊs   airosos   van  apropiar-­se  de  la  gran  canxa   esportiva.   La   celebració   va   ser   organitzada  pel  grup  de  Balls  de   Saló  de  la  Lira,  i  comptava  tam-­ bÊ   amb   la   presència   dels   alum-­ QHV GœDOWUHV HVFROHV FRP OD GH la   pròpia   AAVV   Sant   Andreu   Sud.  La  primera  part  de  la  festa   HVYDFHQWUDUHQOœH[KLELFLyGHIL de   curs   dels   alumnes,   mentre   que  a  la  segona  part  es  va  oferir   una   exhibició   professional   per   part   dels   professors   i   parelles   convidades,  entre  elles  els  cam-­ /DSDUHOODFDPSLRQDGœ(VSDQ\DLQWHUSUHWDQWXQcha-­cha-­chå   pions   de   balls   de   saló   a   nivell   espanyol.   Tot   regat,   evident-­ ment,  amb  un  bon  cava.  Que  la   *UXSGHEDOOGHVDOyGHO¡$$996DQW$QGUHX6XG festa  continuï,  i  fins  setembre!     Tots els dilluns, de 21:00 a 22:30  


02675$'¡(17,7$76 Els herois que van desafiar la calor

E   

ls  passats   dies   13   i   14   de   juny   es   van   reunir   als  terrenys  del  parc  la   Pegaso   la   major   part   de  les  entitats  del  nostre  districte,   per   tal   de   donar   a   conèixer   la   seva   tasca   als   visitants   que,   ar-­ mats   amb   vanos   i   amb   ampolles   GœDLJXDIUHVFDSDVVHMDYHQKHURL cament  per  entre  les  parades  sota   un   sol   de   justícia.   Efectivament;͞   finals  de  juny,  i  el  temps  anunci-­ ava  ja   la   immediatesa   de  lœestiu.   Donada   la   bondat-­   excessiva   ¹   del  clima  que  va  fer  aquest  parell   de   dies,   es   d'agrair   ¹  i   molt   ¹   la   presencia   de   tots   aquells   ciuta-­ dans  que,  tot  i  així,  no  van  fallar  

amb  la  seva  cita  i  van  acostar-­se   a  tafanejar.   I  als  standsPpVGHOPDWHL[3HU sones   fent   anar   els   vanos   a   una   velocitat   inaudita,   sufocats,   con-­ testant  amablement  a  les  pregun-­ tes   dels   visitants,   però   amb   el   desig   secret     de   que   aquell   mal-­ son  acabÊs  aviat.  Perquè  la  calor   era   asfixiant.   El   terra   del   parc   cremava  i  desprenia  bafarades  de   SROV /HV DPSROOHV VœDFDEDYHQ GœXQ VRO JORS L DX D EXVFDU-­ne   mÊs  al  stand  habilitat  com  a  bar,   que  per  cert  estava  bastant  retirat   de   la   Mostra.   I   el   famós   llac   de   la   Pegaso,   la   vista   del   qual   ha-­ guÊs  mitigat  un  xic  ¹  encara  que   fos   psicològicament   ¹   la   sensa-­

ció  de   calor,   estava   completa-­ ment  sec.  En  poques  paraules,  un   paratge  sufocant  i  ingrat,  malgrat   els   esforços   de   la   gent   per   con-­ vertir-­lo  en  un  lloc  agradable  per   al  passeig  i  les  xerrades.     En  tot  cas,  no  hi  ha  dubte  de  que   DL[zVtTXHKRpV/D0RVWUDGœ( ntitats  sempre  Ês  un  bon  lloc  per   poder  endinsar-­se  en  la  vida  cul-­ tural,  esportiva  i  social  del  nostre   barri.   És   un   bon   moment   per   descobrir   entitats   que   no   sabíem   que   existien,   i   que   potser   ens   interessen   mÊs   del   que  creiem.   I   Ês  un  bon  moment  tambÊ  per    


petar  la  xerrada  amb  les  persones   Tot  això  ens  porta  a  reconsiderar   què   no   fer   la   Mostra   durant   dels   stands,   i   per   deixar   que   ens   les  dates  en  que  es  celebra  la  fa-­ aquests   mesos   tan   bonics   i   tan   expliquin   en   què   consisteix   ser   PRVD 0RVWUD Gœ(QWLWDWV GHO 'LV poc  agressius  en  quant  a  calor  es   tricte.  No  Ês  coherent  que  es  faci   refereix?   FDQWDLUH D Oœ(FR IHU WHDWUH DOV en   unes   dates   tan   delicades   com     Catalanistes   o   jugar   a   futbol   al   són   els   dies   de   mitjans   de   juny.   $TXHVWD pV SRWVHU Oœ~QLF GHVD UE   Sant   Andreu.   En   poques   pa-­ No,   definitivament   no   Ês   una   vantatge   de   la   Mostra.   És   una   raules:   una   bona   oportunitat   de   bona   elecció,   donat   que   estem   activitat   interessantíssima   que,   tanmateix,     no   es   gaudeix   conèixer   en   profunditat   No Ês coherent que la Mostra bÊ.   I   això   Ês   molt   trist,   la   vida   activa   de   Sant   es faci en dies tan calorosos perquè  es  un  problema  que   Andreu  del  Palomar.   es   pot   solucionar.   Ja   veu-­ com el mes de juny rem  si  de  cara  a  altres  edi-­ Però   per   damunt   de   tot,   cions   la   cosa   millora.   Si   per   sobre   de   la   diversió   i   de   la   SDUODQW GœXQD DFWLYLWDW D OœDLUH no,  haurem  de  seguir  parlant  dels   conversa  agradable,  per  sobre  del   lliure,  i  que  per  tant,  el  mÊs  lògic   YLVLWDQWV FRP GœDXWqQWLFV KHURLV passeig   i   de   les   relacions,  plane-­ Ês  que  es  faci  en  èpoques  en  que   3HUTXq VœKD GH VHU XQ YHULWDEOH java  el  fantasma,  terrible  i  invisi-­ la   temperatura   sigui   mÊs   suau,   KHURLSHUDEDQGRQDUOœDLUHFRQGL ble,   de   la   calor.   Les   diferents   per   tal   de   que   la   gent   es   senti   cionat   i   el   refresquet   de   casa,   i   actuacions  que  es  van  programar   temptada   al   passeig.   Què   tenen     endinsar-­te  en  una  aventura  sem-­ animaven  la  festa,  però  ningú  no   GH GROHQW OœDEULO R HO PDLJ SHU blant.     oblidava   que   tenia  la  camisa   xo-­ H[HPSOH" $ SDUW GH JDXGLU GœXQ   pa  de  suor  i  la  gola  seca.  I  vinga   FOLPD PpV VXSRUWDEOH WHQLP OœD fer   anar   el   vano.   Això   sí,   al   GGLWLX GH TXH OœDEULO L HO PDLJ                                              Sonia  Ruz  Comas   menys   en   repartien   de   gratuïts,   són,   tradicionalment,   els   mesos   de  vanos.   culturals   per   excel¡lència.   Per    

Durant els dos dies que durà la Mostra, ca-­ da entitat va col¡laborar amb un es-­ pectacle propi per entretenir els visi-­ tants. A la fotografía, dos dels gegants de Sant An-­ dreu del Palomar


/LA_VEU_DE_SANT_ANDREU_NUM_7  

http://www.santandreusud.com/images/stories/LA_VEU/LA_VEU_DE_SANT_ANDREU_NUM_7.PDF