Page 1

Kommunevalgprogram 2011-2015

Lavangen Senterparti Med hjerte for hele Lavangen Loabát min váimmus “Utvikling og trivsel fra fjord til fjell..”


Med hjerte for hele Lavangen Lavangen Senterparti bygger programmet sitt på prinsipprogrammet til Senterpartiet. Vi vil ha et sterkt og stabilt lokalsamfunn som tar vare på kultur, næring, landskap og livsmiljø og således tar hele Lavangen i bruk. - Lavangen Senterparti går til valg på å fortsatt være egen kommune - Lavangen Senterparti vil ikke innføre eiendomsskatt.

Våre hovedsaker - Sikre trygt og stabilt vann til hele kommunen - Ekstern vurdering av sektorer i kommunen, for å vite hvordan vi skal gi innbyggerne et best mulig tilbud - Jobbe for et samisk språkbad oppvekstsenter - Fokus på utbygging av minikraftverk Fokus på fremtidsrettet kloakksystem - Vedtak som gjøres skal følges opp og bli effektuert. - Jobbe for å få flest mulig positive og stolte Lavangsværinger - Web-overføring av kommunestyremøtene - Videreutvikle Lavangen i vekst for å få til en positiv næringsutvikling i kommunen - Samarbeide med andre kommuner om en felles ungdomsarbeider

Verdiplattform Målet for Senterpartiet sin politikk er å skape et fellesskap av frie selvstendige mennesker, der rettferdighet, trygghet og likevekt er sentrale prinsipp. Senterpartiet bygger sin politikk på: - Desentralisering av makt, kapital og bosetning - Enkeltmenneske sin rett til å velge bosted og skape sitt eget liv - Folkestyre og lokaldemokrati - Lokal verdiskapning og selvråderett over ressursene - Solidaritet - Frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet


Næringsutvikling, nyKvalitetssikring og skapning og bygdeutvikling resultatforbedring For å utvikle et tilpasningsdyktig lokalsamfunn er det viktig å satse på nyskapning og utvikling. - Videreutvikle Lavangen i vekst - Støtte og legge til rette for kompetansehevingstiltak - Ha fokus på nærvær og interesse for næringslivet - Stimulere og utfordre næringslivet til selv å ta grep - Utvikle samarbeidet med reiselivet lokalt, regionalt og nasjonalt. - Se på ordninger som gjør det lettere for unge å etablere seg - Skilt ved E6 “Norges vakreste og stilleste fjord” med pil ned mot fjorden

Vi er ikke tilfredse før du er det!! - Kompetanseheving ved kurs og utdanning av kommunens ansatte - Klart prioriterte og definerte arbeidsoppgaver for kommunens ansatte - Rask kommunal saksbehandling - Lett tilgjengelige søknadsskjemaer på hjemmesiden - Alle vedtatte planer på hjemmesiden

Lavangen som samisk kommune - Sikre den samiske befolkningen muligheter til kulturell og språklig utvikling på egne premisser. - Senterpartiet ser på den samiske kultur og bosettingsmønster som noe verdifullt man må ta vare på. - Arbeide opp mot sametinget for videreføring og økning av tospråklighetstilskuddet - Jobbe for et samisk språkbad oppvekstsenter


Folkestyre

Miljø Lavangen Senterparti vil føre en restriktiv politikk der hensynet til unik natur bli respektert - Arbeide for ENØK-tiltak både i kommunen, blant bedrifter og i private hustander - Arbeide for et levende landbruk med mange beitedyr som holder naturlandskapet i hevd - Jobbe for miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg - Kommunen skal hele tiden være ryddig og se bra ut - Nytt vannverk i kommunen

Alternativet til et lokalt folkestyre er at vi blir styrt av sentrale krefter. For Senterpartiet er det viktig å øke innbyggerne sin medvirkning i politikken. - Regionalt og interkommunalt samarbeid er viktig, vi vil stille krav til at vi skal oppnå resultat. - Avgjørelser skal fattes nærest mulig den det gjelder - Videreutvikle ordførerrollen i 100 % stilling - Ha folkeavstemninger i saker som er særlig viktige for kommunen - Stimulere til folkelig medvirkning og bedre dialog mellom innbygger og kommune. - Innføre direkte web-overføring av kommunestyremøtene

Kommunikasjon Fremtidsretta kommunikasjonsløsninger er avgjørende for vekst og utvikling i distriktssamfunnet - Arbeide for å bedre standarden på fylkesveiene i kommunen - Bedre standardene på de kommunale veiene - Utvikle nye gang- og sykkelstier i kommunen - Prioritere utvikling av bredbånd og ITbaserte kommunikasjonsløsninger


Ungdom og oppvekst For at Lavangen skal være en trygg og spennende kommune å vokse opp i vil vi sikre høy kvalitet på tjenestene for de unge. Det er viktig at tilbudet stimulerer forebygging, gode holdninger og styrke lokal kunnskap og identitet. - Gjennom egen barne og ungdomsplan sørge for at oppvekst er i fokus - Kommunen skal ha ansvar for oppfølging og utviklingen av ungdomsrådet i kommunen - Det skal jobbes med å videreutvikle en møteplass for ungdom på ettermiddagstid - Sikre god oppfølging av barn med spesielle behov - Sikre fortsatt samiskopplæring på skolen - Lavere priser for barnhage og SFO - Satse på ungt entreprenørskap i ungdomskolen - Styrke kontakten med det lokale næringslivet for arbeidslivsutprøving blant unge - Etablere scooterløype i kommunen - Legge til rette for sommerjobber for ungdom - Bidra til at ungdom velger bort narkotika og andre rusmidler


Landbruk

Kultur

Som en av de kommunene i landet med yngst gjennomsnittsalder i denne næringen må vi legge til rette for at næringen får de utviklingsmulighetene den har behov for. - Styrkning av kommunal rådgivningstjeneste med å arbeide for et større fagmiljø. - Legge til rette for “Inn på Tunet” prosjekt, grønn omsorg og andre gårdstilknytta næringer - Arbeide for en ny rovviltpolitikk - Ivareta dyrket mark og skog

Vi vil ha en levende bygd med gode og varierte kulturtilbud. - Støtte kultur- og idrettsarrangement Gi støtte til frivillige organisasjoner - gjeninnføre kulturmidler - Øke satsing på musikk- og kulturskolen i kommunen - Satse på at vi har idrettslag som er i utvikling og godt driv - Flerbrukshall i bruk for alle - Ta vare på vår språklige kulturarv - Styrke økonomien i Krambuvika bygdemuseum - Etablere scooterløyper i kommunen - Forskjønne redskapshuset på kirkebakken for å oppnå likhet i byggeskikk med dagens kirke - Sikre kirken og kirkegården økonomiske rammer som gir grunnlag for godt vedlikehold.


Helsevern og omsorg Lavangen kommune skal ha en trygg og nær omsorgstjeneste, med fokus på kvalitet og faglig forsvarlighet. Det skal være trygt og godt å bli gammel i Lavangen. Det skal drives god personalpolitikk som skal gjøre det attraktivt å jobbe i kommunens omsorgstjeneste. - Sette brukeren i fokus - Gi støtteordninger til de som tar helsefagutdanninger - Tilby alle faglærte minimum 50 % fast stilling - Fokusere på forebyggende helsearbeid i hjemmetjenesten - Omgjøre rusprosjektstillingen til fast stilling - Få ned en ruspolitisk handlingsplan - Styrke psykiatritjenesten i kommunen - Opprettholde alle stillingene i PU-bolig - Sommerjobb for ungdom som aktivitetshjelper på Lavangsheimen

Regionalt og interkommunalt samarbeid Trygge tjenester krever aktive samarbeidsløsninger - Næringsutvikling og politisk påvirkningssamarbeid skal være et hovedsatsingsområde for det regionale samarbeidet - Arbeide aktivit i regionrådet - Videreutvikle K4samarbeidet - Regionalt og interkommunalt samarbeid skal styrke det lokale selvstyret - Styrke satsing av felles barnevern

- En interkommunal ungdomsarbeiderstilling - Arbeide aktivt for å samordne reiselivet i Sør Troms regionen - Arbeide aktivt i Sør-Troms museum - Utvikle Astafjord vekst


Kandidatene våre

Lavangen SP liste til kommunevalget 2011-15: 1. Erling Bratsberg (Kum.) Soløy 1969 Lærer/Adjunkt 2. Sandra Nygård Borch Aa 1988 Jusstudent 3. Ivan Røkenes Sneverbakken 1965 Fagarbeider 4. Anne Kari Hommedal Aa 1983 Sjukepleiar 5. Ludvik Ingebrigtsen Tennevoll 1967 Entrepenør 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Geir Inge Flatmo - Lotternes Hellfrid Berglund - Tennevoll Lasse N. Olsen - Spansgården Tor Erik Lind - Aa Marthe Røkenes - Tennevoll Stig Vimme - Tennevoll Sissel B. Rydningen - Lotternes Lars Petter Nilsen - Rød Maria Kristiansen - Moan Bodil Halvorsen - Moan Arnfinn Andreassen - Soløy Cathrine Jørgensen - Soløy Simon Rydningen - Lotternes Ina Antonsen - Sneverbakken

- 1966 - 1950 - 1992 - 1974 - 1988 - 1974 - 1964 - 1975 - 1993 - 1959 - 1945 - 1992 - 1988 - 1993

Lavangen Sp sitt kommnevalgprogram  

Lavangen Senterparti sitt kommunevalgprogram

Lavangen Sp sitt kommnevalgprogram  

Lavangen Senterparti sitt kommunevalgprogram

Advertisement