Page 1

inhoudsopgave verenigingsnieuws Van de redactie Bestuur

2

3 watersport

Commissies 4 Van de voorzitter

6

Jaarverslag 2010

8

Verslag Roode Hooft Commissie 2010 10 Verslag Fotocommissie 2010

12

Verslag Mediacommissie 2010

14

Stichting Jachthaven Noordergat

16

Wedstrijdkalender 2011

19

Wedstrijduitslagen 2010

20

Verslag wedstrijdcommissie 2010

23

Verslag Valkwedstrijden

24 25

Verslag Jeugdcommissie informatie Verslag CAM Race 2010

26

Van de havenmeester

30

Weerberichten

32

Belangrijke telefoonnummers

32

Boot- en busdienst

37

Openingstijden bruggen en sluizen

38

Wetenswaardigheden 54 Kiek over diek

59

Koken in de kombuis

60

Verre reizen...

62

Een zeiler met een missie

63

Wad strijd

64

Dangast voorbij

66

Toertocht naar Ameland

70

Thema: Humor op het water Humor op het water

74

Humor onder de waterlijn

75

De trein was er eerder...

76

Spookschip 78 Springjongeren en hangouderen

80

Ledenlijst 84 Adverteerdersindex 92

Getijverschillen 40 De Meetpaal

41

Carolustrofee 42 Getijtafels 46

1


JAARBOEK 2011 39E JAARGANG

WATERSPORTVERENIGING “LAUWERSZEE” Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 – nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570 Gironummer 1756950 Lid van de K.N.W.V.

van de redactie Het Plaatgat is dicht, geen verkeerleiders meer op de vuurtoren? Wat verandert er allemaal? Wat gebleven is: het Jaarboek, een goede traditie van onze vereniging. Vorm en indeling zullen u bekend voor­ komen. Zelfs de samenstelling van de redactie is niet veranderd. Wij hopen u weer voorzien te hebben van de nodige

informatie en wetens­waardigheden over het Lauwersmeer en Waddenzee, over de wedstrijden en de vereniging.Veel dank voor Els Knol-Licht voor al haar fotobijdragen! En wij danken de trouwe adverteerders die deze uitgave mogelijk helpen maken.

Wilt u s.v.p. alle adreswijzigingen, wijzigingen in bootsnaam doorgeven aan het secretariaatsadres, email: lauwerszee@home.nl. Dat is de enige plek waar het adressen­ bestand is vastgelegd. Dank u voor uw medewerking:

Vormgeving Pentapark, Groningen

Redactie jaarboek 2011 Marria Bosman Henk de Bruijn Siebe Kuipers Iddie Munstra Marlies Smid

2

Wij wensen u een goed vaarseizoen!

Drukwerk W.M. Veenstra, Groningen Redactieadres Henk de Bruijn tel: 050-3141813 hwadebruijn@planet.nl Marlies Smid-Roos tel: 050-5270606 smidroos@planet.nl


BESTUUR W.S.V. “LAUWERSZEE” 2011 voorZitter: Peter Bunschoten

Lid: Jan Brouwer

secretaris: Jeroen Mulder

Lid: Frea van der Zee l

penningmeester: Gertrud Boelens WEBSITE: www.lauwerszee.nl

Lid: Jan van Elsen

Clubhuis: Het Roode Hooft: Noordergat 1, Lauwersoog, tel: 0519-349154. De contributie bedraagt voor het jaar 2011 € 37,50 per lid. Kajuitdeurdelers & jeugdleden € 20,-. Opzeggingen dienen vóór 1 december

van het lopende verenigingsjaar te worden doorgegeven aan de secretaris, email: lauwerszee@home.nl Wilt u s.v.p. uw lidmaat­schaps­nummer vermelden bij uw overschrijving. Giro: 1756950 t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee, Groningen.

3


commissies Roode Hooft Commissie: Ton Henskes (vz) Willemijn Nieuwenhuizen (secr) Reny van Elsen Jan van Elsen Tet Loos Jelto Veldman Frea van der Zee Media commissie: Jaap Huttinga (webmaster) Gerard du Bois Niels Tempel Peter Tempel

4

Jeugdcommissie: Herman Hoogenberg Herman Sips Jan Brouwer Redactiecommissie: Marria Bosman Henk de Bruijn Siebe Kuipers Iddie Munstra Marlies Smid

Foto- en Videocommissie: Menno Buiskool Jaap Huttinga Els Knol-Licht Ankie Salters Niels Tempel Wedstrijdcommissie: Bert Glazenburg (vz) Wim Jelsma (secr) Reint Kool Henk van der Ley Jeroen Mulder


van de voorzitter Beste mensen, Allereerst wens ik degenen die zondag 9 januari verstek hebben laten gaan en de tractaties, verzorgd door de Familie van der Steen en Joost Smid, gemist hebben nog een gezond jaar en veel vaarplezier in 2011.

Kijkende naar de toekomst, dan blijkt uit onderzoek, dat er op niet al te lange termijn de gevolgen van de algemene vergrijzing zich in de watersport zullen laten voelen. Dit gecombineerd met een andere levens­stijl zal, volgens experts, een forse afname van het aantal booteigenaren ten gevolge hebben. Dit zal ontegenzeggelijk gevolgen hebben voor de meest voor de hand liggende zaken, maar ook voor de verenigingen en dus ook de onze. Het winnen van water­sportleden, die geen jachteigenaar zijn, zal essentieel zijn om ook in de toekomst als gebruikersgroep mee te tellen in maat­schappelijke ont­ wikkelingen en bij over­heden. De ver­ wachting is, dat er een toename komt in jachteigenaren, die “joint owner” zijn of die gebruikmaken van huurschepen. In de komende jaren zullen wij dus moe­ten nadenken over alternatieven die de vereniging kan bieden voor deze laatste groep. Uw bijdrage in deze zal zeer op prijs gesteld worden. 6

Foto Els Knol-Licht

Een ander onderwerp, waarvoor onze gezamenlijke inspanningen van belang is, is het werven van leden. Dat is o.a. van belang om onze belangen als watersporter evenwichtig vertegenwoordigd te hebben, via bijvoorbeeld het watersportverbond als het over de toekomst van het gebruik van de wateren en oevers gaat in zaken zoals Natura 2000. Over het onderwerp Natura 2000 kunt u in dit jaarboek nog verder lezen in een


bijdrage geschreven door Janny Dubois. Langs deze weg wil ik nogmaals blijkgeven van onze waardering voor al haar verrichte inspanningen in de afgelopen jaren om onze belangen te behartigen, waarbij zij ongetwijfeld menige frustratie te verwerken kreeg als zij met diverse organen om tafel zat en probeerde om onze belangen veilig te stellen.

Dit is tot stand gekomen dankzij het werk van onze vrijwilligers, zonder wie de vereniging niet draaiende te houden zou zijn. Deelnemen aan deze activiteiten is de mooiste blijk van waardering voor onze vrijwilligers voor de door hun ver足richte inspanningen. Dus schrijf u in via de contacten zoals aangegeven op de nieuwjaarskaart.

Ten slotte: Zoals u op de nieuwjaarskaart hebt kunnen lezen, zijn er weer veel activiteiten op touw gezet voor dit jaar.

Ik wens u allen een behouden vaart. Peter Bunschoten

7


Jaarverslag 2010 In januari 2010 had de vereniging 353 leden,waarvan 3 ereleden en 35 kajuitdeurdelers en 3 jeugdleden.

Het bestuur bestond op 1 januari uit: Dhr. P. Bunschoten, voorzitter Dhr. J. Mulder, secretaris Mw. G. Boelens, penningmeester Dhr. J. Brouwer Dhr. J. v. Elsen Mw. F. v.d. Zee De samenstelling van de diverse commissies vindt u in de verslagen van de commissies. De daling van het aantal leden heeft zich ook dit jaar weer voortgezet. Het percen足 tage leden onder de vaste liggers daalt ook nog steeds. Reden om u allen op te roepen uw buren op de steiger dit seizoen eens aan te spreken en aan te moedigen lid te worden. Het jaar begon direct al goed, doordat de weergoden de nieuwjaarsborrel onmogelijk maakten. Sneeuwduinen en stuifsneeuw maakten de weg naar Lauwersoog onbe足 gaanbaar, zodat we de borrel moesten afgelasten. De enkeling die de reis wel waagde werd gelukkig toch goed opgevangen. Eind januari werd toch een filmavond gerealiseerd over de afsluiting van de Lauwerszee. Hoewel ook hier het weer roet in het eten gooide, konden velen de weg naar Lauwersoog vinden, en werd het een gezellige avond. 8

In februari werd weer de winterbijeenkomst van de wedstrijdcommissie gehouden in het Roode Hooft. Bart Boosman vertelde over zijn deelname aan de Ostar race met zijn zelfgebouwde zeilboot, wat een erg leuk en inspirerend verhaal opleverde. Tevens werd hier de Carolustrofee uitge足reikt, omdat dit eerder niet gelukt was. Eind maart zoals gewoonlijk de leden足 vergadering. Deze werd goed bezocht, mede doordat de weersomstandigheden intussen aanmerkelijk verbeterd waren. In april werd een workshop koken aan boord gehouden in het Roode Hooft. De animo was nog wat schuchter, maar het werd een leuke middag en avond. In 2011 gaan we dit weer proberen! Op 29 april werd het Roode Hooft seizoen geopend. Ter elfder ure werd aan deze avond een instructie toegevoegd voor de nieuwe AED op de haven. Mede door de late aankondiging was de belangstelling nog gering, maar in 2011 proberen we het nog een keer. Ondertussen is het eerste leven al gered met deze defibrillator, dus het is nu al de moeite waard! De geplande zondagwedstrijden op het Lauwersmeer gingen helaas niet door wegens te weinig belangstelling. We gaan dit het volgend jaar niet weer proberen. Ook de Garnalenrace moest wegens te


weinig belangstelling worden afgelast. Gelukkig had de Borkumrace meer be足 langstelling, deze kon met een aardig aantal boten worden verzeild. In juni vonden de weergoden het toch weer nodig zich met de voorjaarsrace te bemoeien. Onder stormachtige vlagen tot windkracht 8 voer het startschip Indeweer uit om 3 deelnemers te starten, waarvan er een al voor de start moest opgeven wegens een gescheurd grootzeil. In even jaartallen is het weer tijd voor de Colin Archer Memorial Race. In goede samenwerking hebben de stichting CAM足 Race, de stichting Jachthaven Noordergat en de WSV Lauwerszee hier half juli weer een mooi evenement van gemaakt. Voor de gelegenheid was het Roode Hooft met een tent vergroot. Het was gezellig druk op de haven en de maaltijd op het Roode Hooft was een groot succes. We hopen in de komende jaren hier weer samen een leuk evenement van te kunnen maken! In september werd weer een toertocht gehouden naar Ameland. Op vrijdagavond werd een tochtplanning gemaakt met instructie hoe het tij te berekenen en dergelijke. Op Ameland werd de tocht

afgesloten met een borrel met muzikale begeleiding. Het was erg gezellig en we hopen dat er volgend jaar weer veel mensen meevaren. Begin oktober waren de weergoden ons eindelijk eens gunstig gezind, en kon de najaarsrace rekenen op warme belang足 stelling. Ook de afsluitende barbequeavond met live muziek op het Roode Hooft trok weer veel belangstelling. De volgende dag viel helaas het Optimistje zeilen in het water door de weersomstandigheden. Maar ja, het was tenslotte ook al oktober.. Volgend jaar weer iets eerder. Het jaar werd afgesloten met de najaars足 vergadering in november. Ted van der Zee verzorgde hier na afloop een verhaal over veiligheid op zee en de werkzaamheden van Rijkswaterstaat op het Wad. In het jaar 2011 wensen wij ieder een goed zeilseizoen en we hopen iedereen weer te mogen ontmoeten bij de activiteiten.

Jeroen Mulder Secretaris WSV Lauwerszee

9


Van de Roode Hooft Commissie

Het jaar 2010 begon met erg slecht weer, vandaar dat de nieuwjaarsbijeenkomst met oliebollen niet doorging. Begin maart was er een diner voor de bar vrijwilligers, waarbij een ieder weer gevraagd wordt om een weekend of in de vakantie een week te draaien. Voor het seizoen begint, wordt het Roode Hooft door een bedrijf schoongemaakt. De vloer hebben we zelf onder handen genomen. Zo en dan fris het seizoen weer in. Maar dan blijkt, dat onze leverancier ons niet meer wil leveren. We zijn te klein en een seizoensbedrijf, dat dit al meer dan 30 jaar zo is, doet schijnbaar niet ter zake. We nemen contact op met bedrijven uit de buurt en er komt een vertegenwoordiger praten. Besloten wordt, dat ook zij de drank gaan leveren. Nu hebben we één leveran­ cier voor (bijna) alles. Voor de prijzen aan de bar heeft dit vooreerst nog geen ge­ volgen. In 2011 bekijken we dit opnieuw. We moeten ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Sietse Burema gaat een jaartje zeilen. We bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Gaandeweg het jaar zoeken we naar een nieuwe voorzitter. Deze wordt gevonden in de persoon van Ton Henskes. Begin oktober is de kennismaking en gaan we met hem in zee. 10

Vanuit het bestuur komt er versterking in de commissie in de persoon van Frea van der Zee. Het jaar 2010 was natuurlijk ook het jaar van de CAM race. Altijd een drukke gezellige week in het ROODE HOOFT. Hulde aan de vele vrij­­wil­ ligers die dit mogelijk maken. De afslui­ting met diner, dit jaar met een grote tent erbij, om meer ruimte te creëren voor de bezoekers, was een groot succes. De zomervakantie blijft een struikelblok om voldoende vrijwilligers te werven. We streven ernaar om alle dagen open te zijn, tot nu toe lukt dat aardig. Maar het is wel een punt van zorg. Aan het eind van het seizoen alweer de afsluiting met de BBQ en de band KOI. Voor het komende seizoen gaan we op dezelfde voet verder. We doen ons best om nieuwe vrijwilligers te werven, dus heeft u belangstelling geef u op bij Tet Loos. Voor dit jaar een mooi seizoen en tot ziens op HET ROODE HOOFT! De Roode Hooftcommissie


11


Van de Fotocommissie

Foto Els Knol-Licht

Foto Els Knol-Licht

12


Foto Ankie Salters

Foto Els Knol-Licht

DE NIEUWE THEMA’S VOOR DE FOTO’S OP DE WAND IN HET ROODE HOOFT ZIJN: 1) SCHEEF inleveren voor 15 mei 2011 2) LAAG (WATER) inleveren voor 15 oktober 2011 Uw bijdrage opsturen in origineel formaat naar quasie@bloemenhuiseva.nl.

13


Verslag MediaCommissie 2010 Deze commissie houdt zich bezig met e-mail (garnalennet) en de website van de vereniging en soms met echte techniek (PC en internet) in het Roode Hooft. Leden zijn: Peter Tempel (moderator garnalennet), Gerard du Bois, Jaap Huttinga (vervangend web-master), Niels Tempel (tot voorjaar 2010 vanuit het bestuur WSV – daarna als vrijwilliger die contact houdt met het bestuur). Activiteiten 2010/2011 Vernieuwing website De commissieleden hebben in 2010 on­ voldoende prioriteit kunnen geven aan laatste feiltjes en nog op te lossen hobbels. We hebben enkele malen overleg gehad en gezamenlijk gekeken naar de op te lossen knelpunten, eind 2010 is overleg gevoerd met de bouwers van het systeem. In januari zal het nieuwe systeem operationeel kunnen zijn. Tijdens de najaarsvergadering is 2010 door Niels Tempel betoogd dat het tijd vraagt om de website bij te houden en dat de web­ master(s) wel van anderen (de organisa­ toren van activiteiten binnen de vereniging) de nieuwe informatie (activiteiten, uit­ slagen, foto’s, plannen e.d.) voor de web­site moet ontvangen. Bij deze gelegenheid heeft Els Knol-Licht redactionele onder­ steuning aangeboden, daarvan zullen we in 2011 graag gebruik maken. 14

Website 2011 Zodra de nieuwe site gebruikt kan worden is de eerste taak om te besluiten welke actieve leden uit de vereniging een rol kunnen en willen spelen in het up to date houden van de nieuwe site. Betrokkenen zullen door Jaap Huttinga en Niels Tempel direct worden benaderd. Samen met Els Knol-Licht zal gekeken en besloten worden welke stukken van de oude site hergebruikt kunnen worden en voor welke onderdelen nieuwe actuele info, foto’s e.d. moeten worden verzameld. Daarbij wordt ook gekeken welke commissies, commissie­leden en bestuurders daarin een rol kunnen spelen. Deze zullen worden benaderd. Zodra de nieuwe site in de basis opera­tio­neel in gebruik genomen kan worden zal dat ook gebeuren. We kondigen dat aan op Garnalennet.


Kort daarop zullen we de actieve aan de website bijdragende vrijwilligers de gelegen­­­heid bieden om te leren hoe ze zelf onder­ delen van de site in “beheer” kunnen nemen. Er zal worden gezorgd voor een vorm van eindredactie (Jaap, Niels, Els). Infrastructuur Roode Hooft – internet en e-mail in het Roode Hooft (en omstreken) In 2009 is een draadloos Access Point in het Roode Hooft geplaatst. Het bereik is tamelijk groot, ook vanuit de haven is met een WiFi antenne vanaf een boot toe­ gang mogelijk. Het gebruik van internet in clubhuis en via eigen laptop is gratis. Met de stichting Jachthavens wordt overlegd of we in gezamenlijkheid tot een gecom­ bineerde service kunnen komen die voor liggers en passanten gratis kan worden gebruikt. In 2009 is afgesproken in te zetten op de ontwikkeling van één ge­ zamenlijke toegang tot de e-mail en

internet faciliteit op de haven. In 2010 zijn contacten gelegd met leveranciers om te zien of er een professioneel vergelijkbaar alternatief aanbod kan worden gevonden voor het in 2011 aflopende KPN contract. Dit voorjaar wordt duidelijk wat de toe­ komst na juni 2011 zal worden. Webmaster WSV Lauwerszee Jaap Huttinga heeft in 2010 als webmaster opgetreden. Dat blijkt kunst en vliegwerk. De ondersteuning door andere leden van bestuur en commissies was te matig. De webmaster moet achter te veel zaken aan. Dat lukt lang niet altijd; hier­boven[website] is beschreven hoe we dat gaan oplossen. Daarnaast zoeken we nog steeds een webmaster. Melden bij Niels Tempel: niels.tempel@trimaran-trojka.nl of Jaap Huttinga: quasie@bloemenhuiseva.nl

15


Stichting Jachthaven Noordergat Wat is nu helemaal een jaar, ‘t is zomaar om, althans in onze beleving. Zo ben je bezig met het voor elkaar te krijgen dat de nieuwe bootlift kan worden gebruikt en even later ben je al weer bezig de boten uit het water te halen voor de winterstop. Tussendoor natuurlijk weer volop genoten van het varen met de boot op Lauwersmeer, Meren, Wadden en of Zeeën. Als je deze betrekkelijk vroeg begonnen winter in je lijf voelt, dan is nu nog varen voor de meesten niet direct de eerste optie, maar daar kan je heel verschillend mee om gaan. Eerde Beulakker zal juist zeer in zijn ele­ment zijn. Nog net het vaarverbod voor de Elfstedentocht vermeden op zoek naar nog koudere gebieden. Deze winter in onze haven niet weer een groot project, wel weer nieuwe acties en activiteiten, die de haven net weer even een extra accent geven. Wij willen er hier een tweetal noemen. 16

1. Fietsen Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor de plaatsing van fietsen bij elke ingang van een steiger. Een activiteit die al langer op het lijstje staat en die vaste liggers en passanten in de gelegenheid stelt zijn/haar fiets fatsoenlijk neer te kunnen zetten. 2. betaalpasterminal Daarnaast een, in onze ogen, belangrijke aanschaf en installatie van de betaalpas­ terminal voor het tanken van diesel. Een niet geringe investering die het mogelijk maakt, zelf zijn diesel op een door hem/ haar gewenst tijdstip te tanken. Een wens die door velen, vaste liggers, vaste klanten, passanten en voorbijgangers gedurende langere tijd is geuit. Gezien deze investering is het wenselijk dat door meer mensen, dan tot nog toe, van deze zelftankmogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. Mede een reden om te kijken of er een betere plek


in de haven te vinden is voor het tanken van de diesel. Wij kunnen ons voorstellen dat het tanken makkelijker is, wanneer je niet helemaal de haven in hoeft te varen. Zo hebben wij naast de hui­dige plek bij de mastenkraan gekeken of de westzijde van het caisson een mooie plek zou zijn? Op zich een overzichtelijke plek voor ieder die langs vaart, maar een onmogelijke plek om met zeer harde wes­tenwind, aan lager wal, diesel te tanken. Voor alsnog blijft de dieselpomp daarom op zijn huidige plek. Het jaar 2011 gaat voor de stichting ook in als het jaar waarin één van de bestuurs­ leden met zijn functie als bestuurslid en voorzitter van het bestuur stopt. Ik hoor U denken: ”Gaat Wim Appelboom ermee stoppen?”. “Nee, hij is er met de jaar­ wisseling al mee gestopt!” Wim Appel­ boom, de vriendelijke zeebonk, wie kent

Stichtingsbestuur: Voorzitter: Klaas Sijpkens, Wehe-den Hoorn Secretaris: Ruud v.d.Steen, Zuidlaren Penningmeester: Koos Bakema, Groningen Lid: Harm Jan Klamer, Roden Lid: Andries Staal, Rasquert Havencommissie: Hein Boersma, Anjum Havenmeester: Douwe Slagman Noordergat 1 9976 VR Lauwersoog De havenmeester is bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Tel.: 0519-349040 Fax: 0519-349480 Email: havenmeester@noordergat1.nl

hem niet? De altijd geïnteresseerde, mak­ kelijk contacten aangaande, scheepvaart­ kundige. Wim keek op één van zijn mooie oude klokjes, klokjes die hij zelf hersteld heeft, en zag dat het tijd was met deze bestuursfunctie te stoppen. Wim heeft in totaal twintig jaar als bestuurslid gewerkt, waarvan negen jaar als voorzitter. Een niet geringe prestatie, waar wij met zeer veel waardering op terugkijken. Wij als bestuur prijzen ons gelukkig dat wij in staat zijn geweest een nieuw bestuurslid te vinden in de persoon van Andries Staal. Dit jaar zal Klaas Sijpkens het voorzitter­ schap van het bestuur op zich nemen. Kortom wij zijn als bestuur weer compleet en helemaal klaar om het vaarseizoen 2011 weer tot een succes te maken. Bestuur stichting jachthaven Noordergat Lauwersoog

Assistenthavenmeeester: Jan van der Galiën Administratie: Jachthaven Noordergat Lauwersoog Postbus 71 9300 AB Roden Tel.: 050-5010176 Fax: 050-5010177 E-mail: administratie@noordergat.nl De Jachthaven is eigendom van: Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog. Aangesloten bij de HISWA KvK Groningen 41009718 Postbanknr.: 3418104 Rabobank: 33 52 02 799 17


Wedstrijdkalender 2011 Datum

Wedstrijd

Starttijd bij benadering

14 mei

Voorjaarsrace

10.00 uur

28 mei

Borkumrace

09.00 uur

18 juni

Garnalenrace

13.00 uur

24 september

Najaarsrace

10.00 uur

25 september

Optimistenrace

12.00 uur

Voorjaars- en Najaarsrace vinden plaats op het wad tussen Lauwersoog, Schier en Engelsmanplaat, De Borkumrace gaat buitenom naar Borkum en de Garnalenrace over het wad naar Noordpolderzijl. De optimistenrace is op het Lauwersmeer bij de haven. Inschrijving tijdens de Briefing op de vooravond voor de wedstrijd. Briefing begint om 20.30 uur in het clubhuis ‘het Roode Hooft’ op het haventerrein. Inschrijfgeld 10.00 euro. Voor actuele informatie raadpleeg de website www.lauwerszee.nl . De wedstrijden staan open voor iedereen: scherpe jachten, multihulls en platbodems, beginners en ervarenen, ontspannen vaarders en fanatiekelingen, solozeilers en hele gezinnen van kleinkind tot opa en oma. Ook niet-leden zijn welkom. Bij 10 jachten of meer wordt de groep gesplitst in 2 klassen. Bij de berekening van de uitslagen voor scherpe jachten wordt als handicap het SW-cijfer gehanteerd (zie hiervoor www.sailsupport. nl). Voor multihulls is dit de Texel-rating (ctcnederland.nl of texelrating.org) en voor ronden platbodems de KNWV-formule (platbodemzeilen.nl/ handicap.htm (of .ppt) (of s.bos15 @chello.nl). Bij de inschrijving bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste handicapgegevens. Heeft u deze (nog) niet, dan kunt u meedoen buiten mededinging. De jaarprijs van WSVLauwerszee wordt berekend volgens het bonuspuntensysteem: 1e –0 punten, 2e –3, 3e –5.7, 4e –8, 5e –10, 6e –11.7, 7e –13, 8e –14 enz. en er wordt rekening gehouden met het aantal wedstrijden. Er is een jaarprijs voor scherpe jachten, een voor multihulls en een voor rond- en platbodemjachten. Deze worden uitgereikt bij de winterlezing in februari. Namens de wedstrijdcommissie, Bert Glazenburg

19


Wedstrijduitslagen 2010 voorjaarsrace 19 JUNI 1. Liefde (B.J. Klatter) 2. Osprey (v. Houten)

De wisseltrofee voor Rond- en Platbodems “De Uitdager�

Borkumrace 5 juni Multi-hull klasse Scherpejachten 1. Zeezwaluw (E. Munstra) 1. Osprey (v. Houten) 2. ADHD (W. de Vries) 2. Liefde (B.J. Klatter) 3. Trojka (N. Tempel) 3. Lizzy (Rozendal)

Najaarsrace 2 oktober Vrije Klasse Multi-hull klasse 1. Castor (H. Boersma) 1. Trojka (N. Tempel) 2. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Zeezwaluw (E. Munstra) 3. Liefde (B.J. Klatter) Rond- en platbodems 1. Weerlicht (L.J. Knol) 2. Tante Sien (H.J. Hageman) 3. Horus ( D.J. Wever) Overall-winaars 2010 Multihull klasse: Rond-en platbodems: Vrije klasse:

20

Foto Els Knol-Licht

Zeezwaluw (E. Munstra) Weerlicht (L.J. Knol) Liefde (E. Munstra)

wisselprijs Schilderij Weerlicht uitdager Accubak met inscriptie


Jaarverslag wedstrijdcommissie 2010 De commissie bestond in 2010 uit Bert Glazenburg, Wim Jelsma, Jeroen Mulder, Henk van der Leij en Reint Kool

De eerste activiteit van de wedstrijdcom­ missie was de winterlezing in februari. Bart Boosman vertelde tijdens deze bijeenkomst zeer gepassioneerd en humorvol over zijn eigenhandig gebouwde Boosman 30, waar­ om zijn boot de Franschman heet, zijn zeil­ tochten en zijn deelname aan de Ostar 2009. Een lezing die zeer de moeite waard was. Op binnenwateren is deelgenomen aan de verenigingswedstrijden in de 2e divisie. Elders in dit jaarboek kunt u lezen over de resultaten hiervan. Daarnaast hadden we voor het 2e jaar ‘Vrijdagavondwedstrijden’ in valken van de zeilschool georganiseerd. Hiervoor bleek net als in 2009 weer te weinig belangstelling te zijn. De verplaatsing van de woensdagavond naar de vrijdagavond heeft niet de ge­ wenste toeloop van deelnemers opge­leverd. Ook voor de avondwedstrijden op het Lauwersmeer met eigen boten was nauwelijks belangstelling.

Voor de scherpe jachten zijn we dit jaar over gegaan op het SW-systeem van KNWV met bijbehorende programma. Het per boot instellen en toelichten van de gehanteerde kenmerken en daaruit voortkomende handicap koste de nodige tijd. Hierdoor duurde het maken van de indeling van de deelnemers bij de wedstrijden langer dan wij voor ogen hadden. De deelname aan de zoutwaterwedstrijden gaf een wisselend beeld. De eerste race was de Borkumrace met een handjevol deel­ nemers. Voor de garnalenrace “nieuwe stijl”, naar Noordpolderzijl, waren maar twee aanmeldingen, dus deze wedstrijd hebben we afgeblazen. De voorjaarsrace bleek samen te vallen met een WK-wedstrijd van Oranje en was met 3 inschrijvingen een minimale race, waarvan vlak voor de start ook nog een deelnemer uitviel door materiaal problemen. Maar met het oog op de CAM-race hebben de twee overgebleven boten deze wedstrijd op het scherpst van de snede uitgevochten. De najaarsrace had weer een redelijk deel­ nemers­veld en was weer ouderwets gezellig.   Namens de wedstrijdcommissie, Wim Jelsma 23


Valkwedstrijden op het Lauwersmeer Verenigingscompetitie In 2010 hebben we opnieuw met een 3-tal valken namens de WSV Lauwerszee deelgenomen aan de Verenigingscompetitie van het Watersportverbond District Noord. Bertus de Graaf met Jaap Huttinga, Ruud van der Steen met Luit Gelling en Bram van der Leij met Henk van der Leij vormden het vaste team, 1 wedstrijd hebben Pim en Ankie Salters als invallers meegezeild. Er wordt met 3 valken per team tegen elkaar gevaren op de thuiswateren van de vijf verschillende verenigingen (totaal dus 15 valken), ieder team organiseert een wedstrijd. Het team van WSV Lauwerszee kwam voor het 2e jaar uit in divisie 2 en heeft zijn wedstrijden op diverse Friese meren en de eigen wedstrijd op het Lauwersmeer gevaren. De wedstrijden vonden plaats in de periode van april tot

24

juni, met de finale slotavond in september op het Heegermeer, met in totaal ca. 60 boten. Evenals in 2006 en 2008 hebben we onze divisie gewonnen, met als resultaat nu promotie naar de hoogste divisie. Tot de laatste wedstrijd op het Heegermeer was het niet zeker, dat we de eerste plaats zouden behalen. In principe konden nog 4 van de 5 teams kampioen worden. Het is dankzij goed en fanatiek zeilen toch gelukt om de eerste plaats in divisie 2 te behalen. Komend jaar gaan we ons best doen om Noordelijk kampioen te worden. De uitslagen en foto’s van 2010 zijn te zien op de site van het watersportverbond onder zeilen, wedstrijdzeilen, verenigingscompetitie district noord. Henk van de Leij


van de jeugdcommissie We hadden verschillende plannen om iets met de jeugd in de jachthaven te gaan doen. De uitvoering of misschien mogen we in dit geval spreken van de uit varing van de plannen valt en staat met hoeveel jongeren we kunnen bereiken en enthousiast maken om iets vanuit de haven te ondernemen. Dit jaar wilden we graag elkaars boten be­ kijken, zodat iedereen ontdekt, wie waar ligt. Hier hadden we een soort speurtocht door de haven voor bedacht. Daarna zouden we met verschillende kleine bootjes naar de overkant van de baai varen, tegenover de camping, om daar een dagkamp op te richten waar we om een kampvuurtje een leuk spel zouden kunnen doen. Een ander plan was ook om op een wat gro­tere platbodem, vissersman model, samen uit te varen. Met z’n allen op 1 boot om elkaar beter te leren kennen. Een van de Hermannen verzon zelfs dat we zouden kunnen droogvallen op Engels­ manplaat en daar avonturen beleven. Maar ja, is dat verantwoord was al gauw de vraag? Hoe kom je daar achter? We kunnen proberen elkaar flessenpost te sturen maar komt dat aan? Dat blijft altijd een gok. Voor de gezamenlijke dag hadden we helaas te weinig aanmeldingen. Het werven ging via aanplakbiljetten in de haven. Hiermee bereikten we te weinig mensen om het plan door te laten gaan.

Het bereiken van elkaar is steeds een moeilijk te overwinnen drempel. Nog moeilijker dan het ondiepe geultje naar de jachthaven van Schiermonnikoog. Daarom nu het idee om een haven Hyve aan te maken. Via internet is het makkelijk om heen weer te communiceren en kunnen ouders ook mee overleggen of ideeën aandragen. We zijn nu bezig om een Jeugd van Noor­ dergat Hyve te maken, een publieke Hyve. Bij het schrijven is de Hyve nog niet klaar om te testen, maar de bedoeling is dat als je Noordergat invult bij het zoekscherm van Hyves, dat je er zo op komt. Een alternatief voor komend jaar zou ook kunnen zijn dat we met verschillende gezinnen naar Schiermonnikoog varen. Dan mogen, zeg maar, de ouders ook mee. Samen op varen en elkaar een weekend ontmoeten in de haven van Schier. Beste ouders zo’n idee kan dat? Willen jullie dat eens met het gezin bespreken en laten horen via de mail naar hermanhoo@planet.nl. Je krijgt dan ook een mail terug met hoe de Hyve van de Jeugd van het Noordergat op Hyves te vinden is. Via Hyves kan de jeugd ook aan elkaar kenbaar maken wie wanneer vaart en waarheen, zodat varen nog leuker wordt. Herman Hoogenberg

25


VErslag cam race 2010 piao Vrijdag 16 juli 2010 Alle schepen moesten naar de buiten­haven, wij dus ook. Ik had aangeboden om te helpen met het aanwijzen van de ligplaatsen in de buitenhaven, maar eerst hebben we de Piao naar de buitenhaven gebracht. Daarna ben ik gaan helpen met het aanwijzen van de ligplaatsen in de buitenhaven. Aan het eind van de mid­dag kwam de eerste van de twee andere bemanningsleden aan boord, Juan, een Spanjaard. Later op de avond kwam nummer twee aan boord, Guy, een Belg. De twee opstappers vervingen de vaste bemanningsleden die in verband met hun werk op het laatst verstek moesten laten gaan. Uiteindelijk waren we met z’n vieren: Peter Bunschoten (schipper), Guy Sarlet, Juan Bravo en ik, Rianne Koenen. Een internationaal gezelschap en de voertaal aan boord was daarom Engels. Zaterdag 17 juli 2010, de start Na zaterdag heel vroeg opgestaan te zijn, ben ik naar het schip van mijn ouders gelopen om wat spullen op te halen en mijn tante nog even te plagen voor we weg zouden gaan. Daarna heb ik me bij Peter en Guy gevoegd voor de laatste instructies van het bestuur en de laatste weersverwachtingen. Hierna zijn we aan boord gegaan om de boot klaar te gaan maken voor vertrek en was het wachten tot we naar buiten gingen om het zeil op te zetten en te starten. Terwijl we keken naar alles wat om ons heen gebeurde, begon het te regenen. Gelukkig hield dit voor de start op en hadden we bij de start een mooi windje. Toen het startschot viel was het snel de zeilen trimmen en hadden we een goede start. 26

Voor mij was het nog heel erg wennen, aangezien het de eerste keer was dat ik langer dan een paar uur ging zeilen. In het begin was het heel druk met het telkens van koers veranderen en zorgen dat we de boeien aan de goeie kant passeerden, ook al konden we zien dat lang niet iedereen dit deed (helaas). Vlak voordat wij afbogen om het laatste rak van het Westgat in te varen staken wij nog een rif, daar de wind opstak en wij dat rak moesten laveren. Het rif ging er buiten direct weer uit. Ook ging het wachtsyteem van 4 uur op en 4 uur af direct na het ronden van de verkenner in werking. Eenmaal buiten heeft Peter me naar de kooi gestuurd, aangezien ik later die avond wacht zou hebben samen met Peter. Toen ik wakker werd kwam ik er, tegen mijn verwaching in, achter dat ik toch echt wel zeeziek kon worden. Hier heb ik een poosje last van gehad, later hoorde ik dat Juan hier ook wat last van had en dat Peter overwogen had om terug te gaan. Op dat moment zelf heb ik dat nooit meegekregen. Na een paar uur ben ik weer naar buiten gesukkeld en na mijn maag in zee geleegd te hebben, ging het iets beter. Nadat ik mijn wacht gelopen had, besloot ik dat ik voorlopig niet meer naar beneden zou gaan en wel in de kuip zou slapen.


Ondertussen voeren wij, na het waypoint van de Racom, die midden in de diepwater­ geul ligt aan stuurboord gelaten hadden, bij een stevige wind met ruim 6.5 kn en een noordelijke koers van 10 graden de nacht door. Zondag-maandag 18-19 juli 2010 Na de tweede keer dat ik wacht had ge­had ben ik toch maar weer naar beneden gegaan en toen ging het al een stuk beter. Elke keer dat ik boven kwam had ik wel even last van een tollende maag maar dat ging snel weer over en als ik eenmaal achterop aan het sturen was ging het prima. Ik vond het dan ook niet erg om 4 uur lang daar te zitten. De door Guy meegenomen Zweedse geroosterde broodjes (IKEA) kwamen goed van pas. De door Peter gekookte maaltijden waren voor Juan en mij wat te veel en die gunden we aan Guy en Peter. Peter loste me wel regelmatig af omdat ik me heel erg aan het ritme moest aanpassen

en ’s nachts hield ik het niet altijd zo lang vol. ’s Nachts zeilen vond ik wel heel erg mooi. Als het helder was dan kon je vaak wel wat van de andere zeilschepen zien, hun toplicht dan. Ook vond ik het heel mooi als je de grote scheepvaart voorbij zag komen. Het was soms wel even puz­ zelen waar ze heen voeren en of ze heel dicht in jouw buurt kwamen. Maar tijdens de race hebben we niet echt problemen gehad met andere scheepvaart door op tijd te anticiperen op hun snelheid en koers en zo de beroepsvaart de ruimte te laten. Boven Denemarken kwam ik er achter dat er wel hele kleine boeien lagen en dat ik er soms bijna overheen voer. Na aan Peter gevraagd te hebben wat voor boeien het waren, kwam ik tot de conclusie dat ze wel iets groter hadden gemogen. Het waren namelijk boeitjes (blaasjes) die de vissers daar neergelegd hadden als markering. Door de golven zag ik ze vaak pas laat, soms zelfs pas als ik ze opeens naast me zag bij het achterschip. Ondertussen voeren wij onder spinaker 27


met ruime wind met de stroom mee de klassieke CAM race route langs de Deense kust noordoostwaards. Ik begon me ook eindelijk weer goed te voelen als ik niet te veel heen en weer bewoog door het schip. Aan dek had ik veel minder last. Nu hoefde ik niet aan dek tijdens het zeilen, alleen bij het opzetten van het grootzeil, maar dat was nog bij Lauwersoog. Als er tijdens de reis zeilen werden gewisseld deed Peter dit altijd samen met één van de andere beman­ ningsleden of soms met beide, terwijl ik dan probeerde de boot op koers te houden of als het nodig was wat af te vallen of op te loeven. Rond een uur of 3 ’s middags op maandag wist Peter ons te vertellen dat we waar­ schijnlijk ergens die nacht nog de finish­lijn gingen passeren. We voeren een noordelijke koers net oostelijk van de finishlijn en had­ den de stroom mee. Later zou de stroom onder de Noorse kust westelijk afbuigen en namen we dus wat ruimte ter compensatie van het wegzetten. Wel werd het nog een wilde rit de laatste uren naar de finishlijn, daar de wind aantrok. We staken twee reven en hakten aan de wind op ons doel af door een wilde zee met stroom tegen wind golven. De golven waren de afgelopen nacht ook al behoorlijk hoog. Ik weet nog dat ik aan de ene kant heel blij was dat ik eindelijk bij Noorwegen was, maar aan de andere kant ook wel teleur­ gesteld, want ik had het ondanks de zee­ ziekte heel erg naar mijn zin gehad en ik begon me nu ook echt weer goed te voelen. Eenmaal voor de kust van de Larvik fjord 28

stonden we met z’n allen in het schemer te turen om te kijken of we over de golven heen de finishboei konden vinden die de finishlijn zou vormen met het lichtbaken op het eilend voor de kust. Peter ging naar beneden om onze positie nog een laatste keer te controleren en opeens komt er van beneden: ‘Gefeliciteerd, we zijn nu gefinisht’. Aan de hand van onze positie bleek dat we de finishlijn gepasseerd waren. En Peter meldde ons bij het CAM race kantoor en kwam toen naar buiten om ons naar binnen te varen. In minder dan 56 uur waren wij over de lijn, geen slecht resultaat voor ons gevoel met zo’n zware boot. Peter besloot dat we de zeilen op zouden houden en door zouden zeilen totdat we in de beschutting van het hoge land waren. De wind was behoorlijk stevig en de golven vrij hoog. Voordat we de ingang van Sta­ veren tussen de rotsen hadden gevonden, waar wij door moesten, duurde ook nog even, want het weer werkte niet erg mee. Even had Peter er nog aan gedacht te wachten tot de volgende morgen, voordat we naar binnen gingen, maar uiteindelijk lukte het toch.


Ik had eerder die avond al contact opge­ nomen met de mensen in Staveren, en die hadden me allemaal beloofd te wachten met naar bed gaan, totdat ik daar was aangekomen. Toen wij binnenvoeren stonden ze ook allemaal op het bruggetje te wachten en te zwaaien. Na afgemeerd te zijn en alles een beetje aan kant gemaakt te hebben vroeg ik aan Peter of hij het erg vond als ik naar mijn opa en oma ging. Zijn antwoord was ‘natuurlijk mag dat’. Eenmaal over een stuk of 6 schepen heen geklommen te zijn stond ik op de kaai in Staveren. Wat was dat een raar gevoel. Toen ik het kantoor binnenkwam werd ik van alle kanten gefeliciteerd met mijn eerste overtocht van

Lauwersoog naar Staveren zeilend. Na een hele poos bij opa gezeten te hebben en alles verteld te hebben, ben ik weer terug gegaan naar boord om daar samen met de mannen nog even wat te borrelen. Daarna was het tijd om naar bed te gaan en een beetje slaap in te halen. Ik was op dat moment alleen helemaal niet moe meer. Al met al heb ik veel geleerd van deze race en een mooie voorbereiding voor de Willem Barentsz op Terschelling. Als ik de kans krijg zou ik hem zeker nog een keer willen zeilen. Ik heb er erg van genoten. Rianne Koenen

29


van de havenmeester Beste Watersporters, Na een koude en tot nu de langste winter in de twaalf jaar dat wij hier wonen, wordt het toch weer voorjaar. De laatste restjes sneeuw blijven liggen tot ver in maart en heel langzaam komt de belangstelling van booteigenaren voor hun boot terug. De schepen kunnen weer te water. De nieuwe botenlift is nog niet klaar. Dus wordt er eerst een grote rijdende kraan gehuurd. Twee zaterdagen in april gaan er met veel helpende handen boten te water. Maar ook worden er bootjes door eigenaren vanaf de helling in het water gelaten. Dit gaat meestal goed maar soms ook niet zoals bij deze eigenaar die voor het eerst een boot heeft en er heel erg voorzichtig mee omgaat.. Een toeschouwer steekt hem de helpende hand toe en biedt aan de boot met zijn grotere auto te water te laten. Het resultaat is dat hij de auto over de drempel duwt en dat zijn vrijwel nieuwe Mercedes vol water loopt. Hij moet in onderkleding onder water, dat dan nog maar een paar graden is, om de trailer los te maken en de auto wordt total loss verklaard. Dat Lauwersoog steeds meer bezoekers trekt merken we ook aan de schoolreisjes die met bussen vol kinderen langs komen om er met de Natuurschool op uit te trekken. Dit maakt hongerig en bij het Booze Wijf krijgen ze dan ook allemaal patat. Als een van onze vaste haven­ bewoners dit ziet, krijgt deze ook trek. Hij gaat tussen de kinderen zitten en krijgt zowaar ook een patatje met. Als andere havenbewoners dit zien, voelt hij zich betrapt, stopt snel de patat in zijn fietstas 30

om dit aan boord verder op te eten. Zo blijf je kind met de kinderen. De watertank aan boord kan soms een bron van bacteriën zijn en zo komt het dat een booteigenaar Steradenttabletten in de tank doet om hem te reinigen maar hij gooit er zoveel in dat er geen water maar schuim uit de kraan komt. Hij raadpleegt een tandarts op de haven en deze zegt dat dit geen kwaad kan om het als drinkwater te gebruiken, omdat mensen met een kunstgebit dit vaak op het nachtkastje hebben staan en s’nachts ook rustig van dit water drinken en er nog nooit iemand ziek van is geworden. Dat niet iedereen meteen een goede zee­ man is blijkt uit het volgende. Deze mijn­ heer komt in het voorjaar met een mooi bootje en krijgt een vaste ligplaats. Toch valt zijn gedrag op, hij loopt altijd op blote voeten en heeft zijn rode auto met gewone verf blauw geschilderd. Als hij gaat varen wordt al snel duidelijk dat dit nog niet zo gemakkelijk gaat. In totaal moet de K.N.R.M. hem drie keer van het wad redden. Als ze hem uiteindelijk met de mast doormidden en een kapotte motor van Ameland weer naar zijn vaste plekje brengen, kan hij niet meer weg, maar daarmee is de ellende nog niet voorbij.


Als hij zijn brandende spiritus kooktoestel­ letje wil bijvullen gaat het weer mis, hij verbrandt hierbij zijn blote voeten. Gelukkig loopt het relatief goed af. Hij vertrekt met zijn bootje en dit is voor ons wel een zorg minder omdat wij toch elke dag even gingen kijken of alles nog in orde was. Zo gebeuren er elk jaar weer verrassende en soms minder leuke dingen, die het beroep als havenmeester interessant maken. De winter is er dit jaar weer vroeg bij, maar één ding is zeker, het wordt ook nu weer voorjaar. Wij wensen u een mooi en zonnig 2011. Groeten, Douwe en Trynke Slagman Foto Pim & Ankie Salters

31


WEERBERICHTEN Stormwaarschuwingen en veiligheids-berichten aankondiging direct: VHF kanaal 16 en DSC kanaal 70, bericht op kanalen 23 en 83, herhalingen beginnend 01.33 elke vier uur Kustwacht Schiermonnikoog weerbericht op VHF kanaal 5 om 0.30, dan elke twee uur. INTERNET En dan zijn er natuurlijk nog vele sites op het internet te vinden. Wij noemen er een paar: www.knmi.nl/voorl/weer 2001publish.zeilen.com/meteo/bracknel.htm/www.wetteronline.de www.weeronline.nl/zeil.htm www.filo.nl/users/kortweer/kw-db. en verder verwijzen wij u naar de website van onze vereniging www.lauwerszee.nl waarop nog meer links vermeld staan. NEDERLAND 07.00u -18.00u 23.00u 9.40u + 21.40u UTC 01.33u UTC

Radio 1, elk uur uitgebreide weersverwachting Nederland Radio 1/747 kHz, uitgebreide weersverwachting Nederland SBB 3672 kHz. uitgebreide weersverwachting SBB 3672 kHz. stormwaarschuwingen elke vier uur

NOORD- EN OOSTZEE Deutsche Welle 6075 kHz 9545 kHz om 13.55 aansluitend driedaagse vooruitzichten NDR 4 702 kHz en 972 kHz om 00.05, 08.30 en 22.05 Deutschlandfunk 1269 kHz om 01.05, 06.40, 11.05 en 21.05 Dld.Radio Berlijn 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk

BELANGRIJKE TELEFOON­­NUMMERS Spoednummer arts Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog Lauwersoog ‘t Roode Hooft Bruggen Friesland (centraal nummer) Jachthavens Delfzijl Neptunus Dokkumer.Nwe.Zijlen “Lunegat” Lauwersoog “Noordergat” Oostmahorn “Bootsgat” Schiermonnikoog en VHF kanaal 31 rond HW Zoutkamp “Hunzegat” 32

0900 9229

070 3123326 070 3123325 0519 349154

Kustwacht alarmnummer 0900 0111 Zeeverkeerspost Schiermonnikoog 0519 531247 Politie, regiopolitie Groningen Visserijhaven

0900 8844 0519 349023

Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl

0519 349043 0596 633860

058 2925888 0596 615004 0511 408303 0519 349040 0519 321445 0519 531544 0595 402875

Voor meer links en informatie WEBSITE WSV LAUWERSZEE:www.lauwerszee.nl


telefoon 0519 349040 www.noordergat.nl www.jachthavenlauwersoog.nl


Bootdienst van Lauwersoog naar Schiermonnikoog 2011 www.wpd.nl Vertrek Lauwersoog Ma t/m vr zaterdag zondag 06.30 06.30 09.30 09.30 09.30 11.30 (1/6 t/m 30/9) 11.30 (1/6 t/m 30/9) 11.30 (1/6 t/m 30/9) 13.30 13.30 15.30 (1/6 t/m 30/9) 15.30 (1/6 t/m 30/9) 15.30 17.30 17.30 17.30 19.30 (alleen vrijdag) Vertrek Schiermonnikoog Ma t/m vr zaterdag zondag 07.30 07.30 10.30 10.30 10.30 12.30 (1/6 t/m 30/9) 12.30 (1/6 t/m 30/9) 12.30 (1/6 t/m 30/9) 14.30 14.30 16.30 (1/6 t/m 30/9) 16.30 (1/6 t/m 30/9) 16.30 18.30 18.30 18.30 20.30 (alleen vrijdag) Voor extra diensten met de feestdagen zie www.wpd.nl Busdienst Lauwersoog Groningen bus nr 163 www.9292ov.nl www.qbuzz.nl Vertrek Lauwersoog Jachthaven Ma-vr 8.27 11.27 13.27 15.27 17.27 19.27 21.27a Za 8.27 11.27 13.27 15.27 17.27 19.27 Zo 9.27 11.27 13.27 15.27 17.27 19.27 a = alleen vrijdag Vertrek Groningen station kijk op www.9292ov.nl of www.qbuzz.nl Busdienst Lauwersoog Leeuwarden bus nr 50 www.9292ov.nl www.connexxion.nl Vertrek Lauwersoog Dorp Ma-za 7.13 8.14 Zo

9.14 9.15

11.14 13.14 11.15

15.14 17.14 19.14 15.15 17.15 19.15

Vertrek Leeuwarden station kijk op www.9292ov.nl of www.connexxion.nl 37


openingstijden bruggen en sluizen Lauwersoog Robbengatsluis: VHF 84 April tot en met oktober Maandag t/m zaterdag: Zon- en feestdagen:

07.00 uur - 19.00 uur 08.30 uur - 20.00 uur

Bediening 1e en 2e pinksterdag 08.00 - 22.00 uur. 20 minuten voor het vertrek van de veerboot naar Schiermonnikoog wordt de brug over de sluis niet bediend i.v.m. de aansluitende busdienst. Dit kan met name voor schepen met mast voor (extra) vertraging zorgen. In het hoogseizoen kan de vertraging (m.n. in het weekend bij hoog water) oplopen tot ca. 3 uur. Reitdiep, incl. sluis Dorkwerd, Hunsingokanaal en Friese Sluis VHF afwisselend per brug kanaal 84 en kanaal 85: April tot en met oktober Maandag t/m zaterdag: 07.00 uur - 19.00 uur Zondagen 09.00 uur - 19.00 uur Dokkumer Nieuwe Zijlen (VHF 18) ook brug Ee Verder zoals bruggen Friesland Bruggen Friesland: April tot en met oktober 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.15 uur en 17.15 - 19.00 uur Juni, juli en augustus tot 20.00 uur www.rijkswaterstaat.nl/dvs/themas/scheepvaart/sluizenbruggen/publicaties/ MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN Borkum Radar 18 Delfzijl sluis 26 Eemskanaal, Centr.Post 64 Dokkumer Nwe Zijlen 18 Lauwersoog visserijhaven 11 Lauwersoog sluis 84 Reitdiep Centr.Post 84 en 85 Oostersluis Groningen 20 Bruggen stad Gron. 9 Schiermonnikoog 16 / 5 / 67 Ameland 16 / 5 Terschelling 16 / 2 / 4 Den Helder 16 / 62 Informatiebulletin inclusief weersverwachting Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

38


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor hoog- en laagwater t.o.v. Lauwersoog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzien足Iijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. door weersom足standigheden. H.W. L.W. Ameland (Nes) + 0.07 + 0.14 Baltrum + 1.08 + 1.29 Borkum + 1.03 + 1.09 Bremerhaven + 2.58 + 3.25 Brunsb端ttel + 3.48 + 4.41 Cuxhaven + 2.43 + 3.21 Delfzijl + 1.48 + 2.24 Den Helder - 2.36 - 2.11 Den Oever - 1.39 - 0.49 Dover + 1.38 Eemshaven + 1.08 + 1.38 Emden + 2.28 + 2.14 Harlingen - 0.27 + 1.04 Hoek van Holland + 4.17 + 4.21 Holwerd + 0.15 + 1.00 Kornwerderzand - 0.44 + 0.08 Langeoog + 1.13 + 1.49 Noordpolderzijl + 0.53 Norderney + 0.58 + 1.29 Oude Schild (Texel) - 1.53 - 1.37 Schiermonnikoog + 0.11 + 0.05 Spiekeroog + 1.23 + 1.49 Terschelling - 0.49 - 0.42 Vlieland - 1.23 - 1.04 Wangerooge + 1.23 + 1.49 Wilhelmshaven + 2.28 + 2.39 * Op veel plekken van deze lijst is de tijd van hoog- en laagwater niet de tijd van stroomkentering. * Nauwkeurigheid van deze lijst wordt niet gegarandeerd. U kunt de getijtabellen voor Lauwersoog in een veel groter lettertype ook vinden op de website van de vereniging: www.lauwerszee.nl en op http://filo.nl/zeilen. Vanaf die plaats kunt u ze zelf in elk gewenst formaat uitprinten. 40


DE meetpaal De meetpaal telefoonnummers zijn niet meer in gebruik.

Voor berekening wantij-passage: De gegevens komen van Rijkswaterstaat: ofwel:

www.quicktide.nl live.getij.nl www.rijkswaterstaat.nl/water scheepvaartberichten en waterdata actuele waterdata

41


carolustrofee Deze trofee werd in 1995 door mevrouw Carolus beschikbaar gesteld voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het jaarboek. Winnaars: 1995: Mevrouw M. Ram - Laméris 1996: De heer G. Schmitz 1997: Mevrouw A. Salters 1998: Redactie Jaarboek 1999: De heer F.J. Licht 2000: De heer F.J. Licht 2001: De heer P. Bouma 2002: De heer J. van Lochem 2003: De heer J. Kuik 2004: Mevrouw E.A. Knol - Licht 2005: De heer J. Kemkers 2006: Mevrouw H. Boonstra 2007: De heer J. Smid 2008: Mevrouw E. Priest – Heemstra 2009: De heer B. Glazenburg 2010: Mevrouw G.M. de Bruijn De heer H.W.A. de Bruijn

42

Foto: Els Knol-licht


StadsJachthaven “Reitdiep� Groningen - Gelegen aan de

staande mastroute Eems/Dollard via Groningen richting Friesland en de Wadden

- Gelegen aan de

rondweg van Groningen met snelle aansluitingen op geheel Noord Nederland

- Centrum Groningen

makkelijk te bereiken per auto, bus (lijn 11) en fiets

- Gratis parkeren - Technisch en motor

onderhoud aanwezig

- Inleverpunt zeilmakerij - Veilige haven met

dagelijks toezicht

De NIEUWE jachthaven in Groningen met ca. 220 ligplaatsen

Havenkantoor: Reitdiephaven 151 9746 RC Groningen tel: 06-34477366

info@reitdiephaven.nl www.reitdiephaven.nl


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen April 2011 datum 1 vr

uu:mm

HW LW cm NAP

4:16 10:36 16:26 22:36

88

4:50 11:06 17:05 23:05

91

3 zo NM 16:32

5:25 11:35 17:36 23:36

94

4 ma

5:56 11:45 18:06

100

2 za

5 di

6 wo

7 do

8 vr

9 za

10 zo

112

111

111

0:06 6:26 12:25 18:36

112

0:45 6:56 12:55 19:08

110

1:05 7:20 13:15 19:38

106

1:45 7:45 13:56 20:11

99

2:16 8:16 14:15 20:40

91

2:44 8:56 15:15 21:19

82

106

108

106

103

99

95

-143 -137 -146 -141 -144 -143 -144 -148

-148

-151

73

12 di

4:44 10:46 17:10 23:36

65

6:10 12:07 18:24

64

13 wo

14 do

-150 -143

-140

87

90

72

2:21 8:56 14:46 21:00

84

3:20 9:45 15:46 21:56

94

4:21 10:36 16:40 22:51

101

18 ma VM 4:44

5:16 11:15 17:36 23:29

106

19 di

6:00 12:06 18:26

112

15 vr

16 za

17 zo

-146 -137

90

0:54 7:46 13:36 19:56

-154 -147

HW LW cm NAP

3:45 9:40 16:06 22:16

-156 -151

uu:mm

11 ma EK 14:05

-153

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

46

datum

20 wo

0:25 6:46 12:46 19:11

102

114

122

126

127

125 117

-127

datum 21 do

120

1:56 8:00 14:05 20:31

110

2:46 8:35 14:45 21:10

97

3:25 9:15 15:35 21:56

83

25 ma LK 4:47

4:26 10:05 16:36 22:50

70

26 di

5:25 11:00 17:46

62

27 wo

0:06 6:36 12:26 18:44

60

1:20 7:35 13:45 19:54

65

2:31 8:44 14:50 20:54

75

3:14 9:34 15:46 21:44

84

22 vr

-120 -103

-124 -110 -140 -126 -153 -139 -158 -148 -158 -155 -158 -162

-157 -168

HW LW cm NAP

1:11 7:27 13:26 19:56

-130 -112

uu:mm

23 za

24 zo

28 do

29 vr

30 za

120

119

115

108

100

94

94

97

101

103

-156 -169 -153 -165 -145 -154 -134 -139 -121 -124 -108

-113 -100 -116 -107 -127 -121 -136 -131

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Mei 2011 datum 1 zo

uu:mm

HW LW cm NAP

4:06 10:14 16:25 22:30

91

4:46 10:56 17:00 23:05

98

3 di NM 8:51

5:21 11:31 17:41 23:45

105

4 wo

5:56 12:06 18:10

110

2 ma

5 do

6 vr

7 za

8 zo

9 ma

10 di EK 22:33

104

104

105

0:15 6:26 12:35 18:49

104

0:50 6:55 13:06 19:20

101

1:25 7:25 13:45 19:56

95

2:06 8:06 14:15 20:30

88

2:56 8:46 15:00 21:16

80

3:35 9:30 15:55 22:16

72

112

112

110

108

105

101

-141 -137 -143 -141 -146 -146 -149 -151

-152

datum 11 wo

12 do

13 vr

-150 -143

-134

6:05 11:45 18:10

66

98

100

80

2:46 9:16 15:09 21:26

90

3:45 10:06 16:09 22:20

99

17 di VM 13:09

4:34 10:45 17:16 23:05

107

18 wo

5:35 11:46 18:06

115

15 zo

16 ma

19 do

-140 -128

67

1:46 8:25 14:10 20:15

14 za

-146 -136

4:45 10:36 17:06 23:14

71

-153 -148

HW LW cm NAP

0:35 7:16 13:00 19:20

-154 -152

uu:mm

20 vr

105

110

115

117

116

0:06 6:20 12:25 18:56

113

0:45 7:06 13:05 19:36

107

122

125

-118

datum 21 za

-134 -119 -143 -129 -150 -139 -152 -146 -150 -151 -149 -157

-149

99

2:25 8:20 14:36 21:06

89

3:16 8:54 15:26 21:46

79

24 di LK 20:52

4:06 9:45 16:16 22:31

70

25 wo

4:44 10:30 16:55 23:20

65

26 do

5:45 11:30 18:05

64

27 vr

0:20 6:35 12:36 19:05

66

1:25 7:45 13:56 20:15

73

2:25 8:45 14:50 21:05

82

3:21 9:25 15:39 21:50

91

4:06 10:26 16:31 22:35

100

22 zo

23 ma

28 za

29 zo

-162 -149

30 ma

-163 31 di

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

1:35 7:40 13:56 20:16

-130 -114

uu:mm

125

121

115

107

100

95

92

92

94

97

99

-149 -160 -146 -152 -139 -141 -131 -130 -121 -120 -112

-115 -107 -117 -110 -124 -119 -132 -127 -137 -134

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

47


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juni 2011 datum

uu:mm

HW LW cm NAP

1 wo NM 23:03

4:46 11:00 17:04 23:26

108

2 do

5:27 11:40 17:50

113

3 vr

100

0:06 6:00 12:21 18:36

100

0:46 6:40 12:50 19:11

98

1:20 7:16 13:25 19:50

95

2:06 7:56 14:16 20:36

90

2:50 8:41 14:56 21:21

85

3:46 9:26 15:45 22:16

79

9 do EK 4:11

4:25 10:26 16:46 23:11

74

10 vr

5:36 11:25 17:46

72

4 za

5 zo

6 ma

7 di

8 wo

116

118

119

119

118

115

111

107

-141 -139 -144 -145

-147

11 za

-147

-149 -140

1:16 7:45 13:46 20:05

79

2:15 8:34 14:45 20:54

88

3:20 9:46 15:55 21:55

99

15 wo VM 22:13

4:26 10:36 17:06 23:05

110

16 do

5:21 11:26 17:56 23:45

119

6:10 12:05 18:49

126

12 zo

13 ma

14 di

-146 -136

17 vr

-143 -131

18 za

-139 -126

19 zo

-137 -123

HW LW cm NAP 73

-150 -144

uu:mm 0:10 6:46 12:30 18:50

-148

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

48

datum

20 ma

105

104

105

106

106

103

0:45 6:56 12:50 19:26

99

1:36 7:36 13:36 20:09

93

2:16 8:11 14:16 20:46

87

130

130

127

-136 -123 -136 -126 -137 -132 -138 -138 -137 -144 -138 -150 -140 -155

-142

datum 21 di

81

3:36 9:20 15:40 22:01

76

23 do LK 13:48

4:10 10:00 16:14 22:41

73

24 vr

4:55 10:46 17:16 23:14

70

25 za

5:56 11:36 17:54

69

26 zo

0:16 6:50 12:35 18:55

72

1:20 7:56 13:56 20:15

79

2:36 8:45 15:06 21:25

89

3:26 9:50 15:56 22:15

101

4:18 10:35 16:46 23:00

110

22 wo

27 ma

28 di

29 wo

-155 -147 -150

HW LW cm NAP

2:56 8:46 14:55 21:20

-156 -145

uu:mm

30 do

121

113

103

94

87

83

85

90

96

100

-144 -142 -139 -132 -130 -122 -119 -113 -109

-108 -101 -108 -102 -114 -111 -123 -122 -131 -131

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Juli 2011 datum

uu:mm

HW LW cm NAP

1 vr NM 10:54

5:06 11:26 17:36 23:51

116

2 za

5:49 12:05 18:20

121

3 zo

101

0:36 6:36 12:40 19:06

100

1:05 7:10 13:26 19:50

98

2:06 7:59 14:00 20:36

96

2:40 8:46 14:56 21:15

94

3:36 9:26 15:36 22:06

89

8 vr EK 8:29

4:26 10:11 16:26 22:45

84

9 za

5:05 11:06 17:26 23:46

80

6:05 12:00 18:14

78

4 ma

5 di

6 wo

7 do

10 zo

125

128

131

130

126

119

109

100

-135 -138 -138 -144

-139

datum 11 ma

81

1:56 8:26 14:36 20:56

90

3:06 9:20 15:45 22:00

103

4:10 10:26 16:56 23:07

115

15 vr VM 8:39

5:16 11:16 17:50 23:57

124

16 za

6:06 11:55 18:39

130

12 di

13 wo

14 do

-151 -141 -150 -139 -147 -137

17 zo

-142 -133

18 ma

-135 -127

19 di

-127 -121

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

0:46 7:16 13:15 19:35

-148 -141

uu:mm

20 wo

96

96

99

100

99

0:35 6:42 12:41 19:16

96

1:15 7:16 13:16 19:51

93

1:45 7:51 13:56 20:26

91

2:26 8:19 14:30 20:50

89

133

133

130

124

-120 -117 -117 -120 -119 -129 -125 -139 -131 -147 -135 -150

-139

datum 21 do

86

3:36 9:28 15:46 21:57

82

23 za LK 7:02

3:54 10:06 16:04 22:31

78

24 zo

4:40 10:40 16:44 23:16

75

25 ma

5:30 11:29 17:34

73

26 di

0:03 6:45 12:45 19:26

75

1:36 8:15 14:15 20:34

86

2:56 9:26 15:26 21:56

100

3:50 10:15 16:26 22:45

113

30 za NM 20:40

4:45 10:55 17:15 23:25

122

31 zo

5:36 11:46 18:05

128

22 vr

27 wo

28 do

-147 -146

29 vr

-144 -146 -138

HW LW cm NAP

2:55 8:56 14:55 21:22

-149 -142

uu:mm

114

104

94

86

79

78

85

95

102

105

-140 -129 -132 -119 -121 -112 -111 -104 -99

-96 -90 -94 -95 -104 -111 -117 -125 -125 -135 -130 -142

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

49


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Augustus 2011 datum 1 ma

uu:mm

HW LW cm NAP

0:25 6:21 12:26 18:56

106

0:55 7:06 13:06 19:46

105

1:46 7:45 13:51 20:26

105

2:31 8:36 14:35 21:06

104

3:16 9:10 15:21 21:46

100

6 za EK 13:08

3:50 9:50 16:06 22:19

96

7 zo

4:46 10:35 17:06 23:16

90

5:24 11:36 18:05

86

2 di

3 wo

4 do

5 vr

8 ma

9 di

10 wo

133

137

140

138

132

120

106

94

0:10 6:40 12:50 19:25

88

1:30 7:55 14:21 20:35

96

88

90

-135

11 do

-139

-152 -144

4:06 10:04 16:46 22:55

122

13 za VM 20:57

5:00 11:06 17:36 23:35

130

14 zo

5:48 11:34 18:22

132

15 ma

0:20 6:29 12:15 18:52

98

0:50 6:56 12:57 19:26

97

1:15 7:25 13:25 19:50

98

1:55 7:57 13:55 20:21

99

2:27 8:26 14:35 20:46

97

2:45 8:50 14:55 21:05

93

12 vr

-147 -142 -138 -136

16 di

-127 -126

17 wo

-113 -114

-101 -105 -96 -109

HW LW cm NAP 109

-152 -143

uu:mm 2:55 9:16 15:35 21:55

-148

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

50

datum

18 do

19 vr

20 za

97

101

100

133

132

129

123

113

103

-104 -123 -118 -138 -129 -144 -134 -143

-135

datum

3:04 9:20 15:14 21:35

88

22 ma

3:40 9:56 15:54 22:15

85

4:24 10:46 16:54 23:16

81

24 wo

5:34 11:55 18:15

79

25 do

0:30 7:15 13:25 20:10

85

2:16 8:45 14:56 21:15

102

3:20 9:45 16:00 22:20

118

4:20 10:46 16:55 23:16

129

29 ma NM 5:04

5:10 11:25 17:46 23:53

136

30 di

6:00 12:06 18:37

140

31 wo

0:45 6:46 12:45 19:22

23 di

26 vr

-136 -141

27 za

-135 -141

28 zo

-131 -136 -123 -128

HW LW cm NAP

21 zo LK 23:54

-139 -137

uu:mm

-116

94

86

78

74

83

96

107

111

112

113 143

-120 -111 -111 -104 -99 -92 -87

-82 -86 -87 -104 -105 -123 -118 -135 -126 -141 -132 -145

-138 -148

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen September 2011 datum 1 do

uu:mm

HW LW cm NAP

1:26 7:36 13:36 20:01

113

2:07 8:16 14:15 20:36

113

2:40 8:56 15:01 21:17

112

4 zo EK 19:39

3:20 9:30 15:56 21:50

108

5 ma

4:16 10:16 16:40 22:46

102

5:05 11:04 17:45 23:47

97

6:05 12:23 19:04

96

2 vr

3 za

6 di

7 wo

8 do

9 vr

10 za

143

139

130

115

100

87

82

1:16 7:24 14:06 20:25

103

2:46 8:55 15:26 21:51

117

3:46 9:55 16:22 22:40

129

88

99

105

-143

datum 11 zo

-140 -142

133

12 ma VM 11:27

5:26 11:26 17:52 23:56

132

13 di

6:01 11:50 18:20

130

14 wo

0:15 6:26 12:14 18:46

103

0:34 6:57 12:56 19:16

107

1:16 7:26 13:26 19:46

110

1:34 7:56 13:50 20:06

108

2:10 8:20 14:26 20:30

104

2:35 8:51 14:50 21:06

99

2:55 9:26 15:30 21:46

95

-129 -134 -116 -121

15 do

-100 -105

16 vr

-85 -94

-80 -101 -94 -119 -113 -134

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

HW LW cm NAP

4:46 10:55 17:16 23:25

-146 -145

uu:mm

17 za

18 zo

19 ma

20 di LK 15:39

104

102

128

126

120

111

101

93

85

-125 -137 -129 -133 -128 -127

-129

datum 21 wo

91

4:54 11:16 17:45 23:56

88

23 vr

6:25 12:45 19:46

91

24 za

1:26 8:05 14:26 20:50

106

2:51 9:16 15:26 21:56

122

3:45 10:06 16:26 22:46

134

27 di NM 13:09

4:35 10:56 17:16 23:30

140

28 wo

5:30 11:35 18:06

143

29 do

0:10 6:20 12:25 18:51

119

0:55 7:06 13:11 19:36

121

22 do

25 zo

-126 -133

26 ma

-124 -129 -119 -122 -114 -116 -110 -110 -103

HW LW cm NAP

3:44 10:16 16:30 22:36

-125 -132

uu:mm

30 vr

77

73

82

97

108

114

117

143

141

-100 -90 -88 -77 -86

-80 -103 -98 -122 -113 -133 -122 -137 -129 -138

-135 -138 -140 -135

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

51


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen Oktober 2011 datum 1 za

uu:mm

HW LW cm NAP

1:30 7:46 13:50 20:11

123

2:05 8:31 14:35 20:46

122

2:45 9:10 15:35 21:26

119

4 di EK 5:15

3:40 9:55 16:14 22:15

114

5 wo

4:46 10:44 17:36 23:05

108

5:50 12:16 18:56

106

2 zo

3 ma

6 do

7 vr

8 za

9 zo

10 ma

134

122

107

92

82

79

0:45 7:05 13:35 20:16

110

2:05 8:36 14:56 21:26

119

3:16 9:36 15:56 22:05

128

4:08 10:26 16:35 22:56

130

86

97

104

106

-142

datum 11 di

-120 -130

127

12 wo VM 4:06

5:26 11:26 17:46 23:34

124

13 do

5:56 11:50 18:10

123

-108 -116

14 vr

-94 -100

15 za

-80 -90

-75 -96 -88 -111 -105 -122 -117 -125

HW LW cm NAP

4:50 10:55 17:16 23:26

-130 -139

uu:mm

16 zo

17 ma

18 di

19 wo

20 do LK 5:30

106

110

0:16 6:22 12:14 18:38

116

0:46 6:56 12:44 19:06

119

1:16 7:26 13:26 19:36

117

1:46 7:56 13:44 19:59

113

1:55 8:22 14:14 20:36

109

2:40 9:06 15:04 21:16

106

3:30 9:45 16:05 22:16

102

120

115

108

99

91

83

76

-120 -121 -119 -117 -120 -118

-124

datum 21 vr

99

22 za

5:54 12:27 19:05

101

23 zo

0:50 7:25 13:46 20:20

111

2:16 8:36 14:50 21:15

123

3:10 9:25 15:45 22:10

133

26 wo NM 21:56

4:05 10:14 16:41 23:06

138

27 do

5:00 11:16 17:36 23:46

139

28 vr

5:56 12:01 18:15

138

29 za

0:20 6:46 12:46 19:06

128

1:06 6:31 12:36 18:40

131

0:45 7:16 13:26 19:26

131

24 ma

25 di

-120 -122 -117 -117 -113 -113 -108 -108 -101 -101

30 zo

-90 31 ma

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

52

HW LW cm NAP

4:35 10:56 17:46 23:25

-121 -125

uu:mm

74

81

94

105

113

118

123

132

124

112

-92 -80 -92

-82 -106 -96 -122 -111 -130 -120 -131 -126 -129 -130 -127

-135 -125 -137 -122 -134 -116

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD


Lauwersoog

Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen November 2011 datum 1 di

uu:mm

HW LW cm NAP

1:24 7:56 14:16 20:00

128

2 wo EK 17:38

2:26 8:40 15:15 20:56

123

3 do

3:15 9:36 16:15 21:46

117

4:14 10:33 17:16 22:45

112

5:30 11:50 18:25

112

4 vr

5 za

6 zo

7 ma

8 di

9 wo

10 do VM 21:16

99

87

79

77

81

0:15 6:46 13:05 19:24

114

1:26 7:34 14:06 20:30

117

2:26 8:40 14:51 21:10

119

3:16 9:20 15:36 21:46 3:51 9:56 16:06 22:16

89

98

104 118 109 116 115

-126

datum 11 vr

-108 -115

12 za

-97 -102

13 zo

-87 -92

14 ma

-80 -92

-83 -99 -94 -107 -104 -112 -109 -112 -112 -113

Referentievlak: NAP LLWS = NAP-170 cm; LAT = NAP-175 cm

15 di

uu:mm 4:26 10:26 16:36 22:46 4:56 11:06 17:11 23:05

HW LW cm NAP 116 121 114 123

5:24 11:35 17:41 23:45

111

6:06 11:54 18:10

105

123

0:04 6:36 12:45 18:46

121

0:56 7:10 13:26 19:20

119

1:24 7:56 14:05 20:06

116

18 vr LK 16:09

2:26 8:35 15:05 20:55

113

19 za

3:26 9:40 16:04 22:00

110

4:25 10:56 17:14 23:16

110

16 wo

17 do

20 zo

99

92

85

79

76

79

-114 -115 -117 -118 -119 -119 -119 -117

-116 -113 -113

datum

5:46 12:11 18:46

22 di

0:30 6:56 13:09 19:46

119

1:35 7:56 14:09 20:25

125

2:35 8:50 15:11 21:26

129

23 wo

24 do

-90

98

108

118

26 za

4:36 10:41 16:56 22:55

127

5:31 11:36 17:45 23:40

121

28 ma

6:15 12:26 18:26

113

29 di

0:35 7:06 13:17 19:06

136

1:16 7:46 13:56 19:46

134

27 zo

-90 -101

87

3:41 9:45 16:00 22:15

-96 -101

113

25 vr NM 7:10

-103 -105

HW LW cm NAP

21 ma

-109 -109

uu:mm

30 wo

129 126

132

136

103

94

-109

-99 -118 -109 -123 -117 -123 -123 -121 -127 -119 -131 -119 -133 -119

-132 -118 -127 -115

Nederlandse tijd Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

53


Wetenswaardigheden over ons vaargebied

Navigatie: Het Plaatgat is dicht! Het lag al een paar jaar in de verwachting maar nu is het zover. De geul was de laatste tijd flink versmald en afgelopen februari heeft Rijkswaterstaat de betonning opgenomen. Het Rif en het Simonszand waren al afgesloten door het Ministerie in het kader van de Natuurbeschermingswet maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Het Watersportverbond heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen een aantal van deze afsluitingen en ziet de uitkomst met spanning tegemoet. Maar het betekent wel dat ook voor het jaar 2011 op de hydrografische kaarten deze gebieden weer als verboden gebied staan aangegeven. Het rumoer rond de bezetting van de vuurtorens van Schiermonnikoog en Terschelling duurt voort. De zeeverkeerscentrale zal worden overgeplaatst naar de zeevaartschool Terschelling waar de verkeersleiders alles zullen volgen via beeldschermen. De nieuwe radar op Schiermonnikoog is het eerste onderdeel dat werd geleverd. De hele zomer hebben we via kanaal 5 van de verkeersleiders op Schier kunnen horen dat er problemen zijn met de kwaliteit van die 54

radar en dat radarbegeleiding niet beschikbaar of maar beperkt bruikbaar is. Ook nu (in januari) wordt dit nog altijd doorgegeven. Het lijkt erop dat het nieuwe systeem, zodra dit klaar is, geëvalueerd zal worden met de bezetting op de vuurtorens. Er is toegezegd dat de twee vuurtorens overdag nog bezet zullen blijven maar het is onduidelijk of dit gekwalificeerde verkeersleiders zijn. Wij zijn dan ook niet tevreden met een bezetting alleen overdag: calamiteiten spelen zich nu eenmaal niet alleen in daguren af en snelle reactie, met goede locale kennis is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid. De toekomst Mogelijk worden in de loop van 2011 definitieve locaties aangewezen voor de bouw van extra windmolenparken op zee. Het Watersportverbond ijvert voor de doorvaar­ baarheid van deze windmolenparken voor de recreatievaart of op zijn minst voor een passagemogelijkheid in de vorm van corridors. De meeste watersporters zullen echter deze parken niet opzoeken en er dus ook niet doorheen willen varen. Maar als het nodig is dan is het goed er doorheen te kunnen varen i.p.v. een grote omweg te moeten maken.


Er zijn plannen voor elektriciteitskabel tussen Denemarken en Nederland, deze nieuwe COBRA-kabel moet lopen van Esbjerg naar de Eemshaven. Deze kabel is nodig zodat er in de toekomst energie kan worden uitgewisseld tussen de windmolens in Nederland en Denemarken. De kabels in zee kunnen in Nederland de kompassen en stuurautomaten verstoren. De ‘grote vaart’ heeft hier meestal minder hinder van omdat zij met gyrokompassen werken. Lauwersmeer Het was al enige tijd zo dat grotere schepen grote moeite hadden om bij de ligplaatsen aan de eilanden te komen. De vaargeulen waren dichtgeslibd en de eilanden zelf waren ontoegankelijk door de dichte struikbegroeiing. Deze winter wordt het Lauwers­­ meer beter toegankelijk gemaakt door het baggeren van de vaargeulen. Hierbij ging het niet alleen om de hoofdvaargeulen, maar ook om de nevengeulen, zodat de eilanden weer bereikbaar worden. De begroeiing wordt gesnoeid of opgeruimd en een aantal steigers worden vervangen. De werk­zaam­heden moeten voor half

maart, het begin van het broedseizoen, gereed zijn. De provincies Fryslan en Groningen en de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en De Marne zullen de kosten voor het baggeren, bijna € 1 miljoen, dragen. Staatsbosbeheer en het Overlegorgaan Lauwersmeer zullen ook bijdragen aan de kosten. Natuur: Verstoren watersporters de natuur? Niet veel, zo leren de gegevens die door twee onderzoeksbureaus boven tafel zijn gehaald. Tenminste zeker geen verstoring zo ernstig dat de instandhouding van soorten vogels, zeehonden en flora bedreigd wordt door de watersport. Er is niet veel reden om in te grijpen in de huidige mogelijkheden op het Wad. Half december heeft het Watersportverbond aan de betrokken overheden en natuur­organisaties uitleg gegeven over de vaargedragingen van watersporters. We zeggen steeds dat er weinig verstoring is door recreatievaart op het Wad. Dat blijven we ook vol overtuiging uitdragen. Daarbij is aangegeven wat volgens ons belangrijk is: wij zijn geen rondvaartboot, wij zijn geen wadloper. En: wij vinden nog steeds dat de watersport niet of nauwelijks verstoort of dat wij de instandhouding van soorten in gevaar brengen. Het varen en droogvallen van jachten moet mogelijk blijven. Maar het kan beter: soms doen mensen iets wat niet goed is, zonder te weten dat hun gedrag nadelig is voor de natuur. Als je dan uitgelegd wordt dat je door je anders te gedragen geen verstoring veroorzaakt, dan zijn we weer een stapje verder. Bovendien: we zijn in 2007 begonnen met het Con­ venant Vaarrecreatie vanuit het gezamen­ lijke plan om bijvoorbeeld verstoring verder terug te dringen. Door de samenwerking in het Convenant konden we de bepalingen die zijn vastgelegd in de PKB Waddenzee m.b.t. onze belangen, (o.a. geen uitbreiding Foto: Ubi Ockema

55


De Robbegatsluis: De winterbediening van de sluis is uit­ gebreid; vanaf januari is er een nu ook zondagsbediening van 9.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt dus van 1 november tot 1 april, voor alle schepen, dus ook jachten.

van havens, niet verder dan 200 m van de betonde geulen, etc.) loslaten. Maar als de voorwaarden van het Convenant niet kunnen worden verwezenlijkt zouden de natuur­organisaties wel eens op hun beloften terug kunnen komen door hun medewerking aan het Convenant op te zeggen. Dan zijn we terug bij af: we moeten ons weer houden aan de 200 meter grens, er komen geen aanlegplaatsen meer bij etc. Voor al dan niet ervaren pleziervaarders die op het Wad varen (en niet alleen van bijvoorbeeld van het IJsselmeer rechtstreeks naar de havens van de eilanden) zal er komend voorjaar op twee locaties aan het Wad een eendaagse cursus “Genieten van en op het Wad” worden georganiseerd. De cursus word georganiseerd aan de kust, in clubhuizen van onze watersportverenigingen, zodat de deelnemers ook nog even kunnen oversteken naar het slib van het Wad en daar kunnen ontdekken wat je allemaal kunt tegenkomen als je eventjes wroet in de bodem. De cursus zal dit voorjaar worden gehouden in de clubhuizen van de WSV Lauwerzee en de Harlinger WSV. Kosten € 50.00 p.p. Data en tijdstip worden nog bekend gemaakt. 56

De laatste jaren is er veel ergernis en on­ duidelijkheid over het schutten van de rondvaartboot Esonborg die een toeristische dienst tussen Oostmahorn en Schiermonnik­ oog onderhoudt. Volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) heeft de Esonborg, net als andere grote schepen, geen recht op voorschutting. Ook de Provinciale Staten hebben zich vorige jaar uitgesproken met een nee tegen, net als bij een vroeger verzoek van de Silverwind. Na een beroep heeft de rechter geen uitspraak gedaan maar de partijen geadviseerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Uit het overleg tussen provincie en Wagenborg is naar voren gekomen dat er geen recht op voorrang kan worden verleend en dat voor het sluispersoneel de dienstinstructie geldt: alle schepen, zowel passagiersschepen, zeilcharters als jachten worden in volgorde van aankomst geschut. Daarbij heeft binnen één schutting een groot schip voorrang op een klein schip. Dat heeft te maken met een zo optimaal mogelijke benutting van de sluiskolk en de ruimte onder de ophaalbrug. Wat betekent deze uitspraak nu voor watersporters? Het is geven en nemen van beide kanten. Ben je in het bezit van marifoon, dan is het goed om uit te luisteren en/of je te melden, Goed aansluiten bij de al wachtende schepen, zodat de sluismeester overzicht heeft. Niet voordringen! Verder is het verstandig om buiten de piektijden (dit is meestal rond hoogwater) te schutten. Houd ook rekening met de spertijden van de brug. Vanaf 20 minuten voor de afvaart van de veerboot blijft de brug gesloten.


Vergroting van de sluis of een nieuwe sluis zit er voorlopig nog niet in omdat in verband met de verwachte stijging van de zeespiegel veel meer maatregelen genomen moeten worden. In ieder geval komt er een groot gemaal, zal de zeekering verhoogd moeten worden en in combinatie daarmee een nieuwe of vergrootte sluis. Vergroten van de sluis op dezelfde plaats betekent een zeer langdurige scheepvaartstremming en dat is in feite niet mogelijk. Met dank aan Janny du Bois voor de gegevens en foto’s, Henk de Bruijn

57


KIEK OVER DIEK De provincie Groningen heeft bij het Waddenfonds een aanvraag ingediend voor het project ‘Kiek over Diek’, een project dat ontwikkeld wordt in samenwerking met de gemeenten in het Waddengebied. Deze aanvraag is gehonoreerd met een subsidie van € 2,7 mln. Met evenveel geld van de betrokken overheden is er over een periode van 5 jaar € 5,4 mln. beschikbaar voor de ontwikkeling en de uitvoering van een fietsroute van Lauwersoog tot ‘Dollard tou’. Waar gaat het om: De Groningse Waddendijken doorsnijden een fascinerend gebied met een ongekende landschappelijke en natuurlijke rijkdom. Het landschap is in alle seizoenen overweldigend in zijn grootsheid en weidsheid. De natuur van het Wad en de kwelders, akkers met vette klei, imposante boerderijen, dijken en wierden vertellen het verhaal van landaan­winning en bedijking, het verbond met de zee en de eeuwige strijd er tegen. Nergens is dat landschap in al zijn facetten beter te beleven dan vanaf de zeedijk, op de grens tussen zee en land. Aan de ene kant de eindeloze, altijd veranderende Wadden­ natuur, aan de andere kant het polderland met aan de horizon de kerktorens van de oude dorpen. Er is alleen één maar: de meeste bezoekers zien de Waddenzeedijk voornamelijk vanuit de verte. Er zijn slechts weinig mogelijkheden om de dijk te bereiken en deze zijn dikwijls zo onopval­lend dat alleen kenners ze weten te vinden. Voor wie eenmaal bij de dijk is aangekomen, zijn de mogelijkheden beperkt. Fiets- en wandelmogelijkheden zijn er niet of nauwelijks. Met lichte overdrijving kun je zeggen dat de rijkdom van het Groningse kustgebied grotendeels een goed bewaard geheim is. Het project ‘Kiek over Diek’ wil daar verandering

in brengen. Het ontsluit de schatten van het Groningse kustgebied door de ontwikkeling van een doorgaande route langs en over de hele Groningse Waddenzeedijk, van ‘Lauwersoog tot Dollard tou’. Een uitdagende, markante en unieke route, waar fietsers, en ook wandelaars, kunnen genieten van ongekende uitzichten over de gescheiden werelden van buitendijkse kwelders en het binnendijks gevormde land. De route wordt een avontuurlijke, ‘eigen’ vorm van toegankelijkheid, in de vorm van ‘pionieren’ en ‘ontdekken’. Natuurlijk wordt dat zodanig gedaan dat de natuurlijke waarden van rust en ruimte langs de dijk bewaard blijven. ‘Ontsluiten waar het kan, beschermen waar het moet’. De route voert langs verschillende attractiepunten zoals uitkijk- en vogelkijk­posten, kunstobjecten, informatiepunten en bezoekerscentra en doet dorpen en haventjes aan. Het project voorziet ook in aansluitingen met het achterland, zodat verschillende rondgaande routes mogelijk worden, die kust en achterland verbinden. Voor de mensen die wat langer op Lauwersoog verblijven ontstaat zo een prachtige mogelijkheid om wat meer van de omgeving te zien. Marria Bosman 59


koken in de kombuis Een leuk initiatief van Gertrud Boelens en Frea van der Zee: op een zaterdagmiddag in april verzamelden zich een aantal zeilers in het Roode Hooft om eens lekker te gaan kokkerellen. In de keuken werden een drietal werkplekken gemaakt en om de beurt gingen wij aan de slag. Net als in de kombuis werken op de vierkante meter met eenvoudige ingrediĂŤnten.

Hoogtepunt was uiteraard het moment dat de gerechten op tafel verschenen om verorberd te worden. Uit de kommentaren was af te leiden dat de volgende twee recepten het meeste succes hadden. Vis met room: Nodig: Vis (bv kabeljauw of pangasius), 2 uien, laurier, mayonaise, knoflook(poeder), 100ml kook/sojaroom, (oudbakken) brood.

60

Recept: doe de vis in de pan met koud water tot deze net onder staat. Uien in ringen er bij met tijm, laurier, zout en peper. Verwarm de vis langzaam, een half uur laten staan, net niet koken. Maak intussen aioli (mengsel van mayonaise en knoflook). Als de vis gaar is de pan van het vuur halen en de aioli in kleine beetjes door het kookvocht roeren zodat het niet gaat schiften.Opnieuw langzaam verwarmen en de room erbij gieten. Direct op­ dienen met een snee brood.


Geflambeerde appels: Nodig: 2 eetlepels rozijnen, 1 glaasje rum, 4-5 appels en 3 eetlepels suiker Recept: laat de rozijnen een poosje weken in de rum. Schil de appels, snijdt ze in vieren en verwijder het klokhuis. wat boter smelten in de koekepan en de appelpartjes aan alle kanten mooi goudbruin laten worden (dit duurt een kwartiertje). Strooi de suiker er over en roer de rozijnen met rum erdoor. Even wachten tot alles warm is en dan flamberen. Direct opdienen. Foto: Ankie Salters Intussen trek gekregen? Op 23 april a.s. organiseren Gertrud en Frea opnieuw een workshop “Koken aan Boord�. Opgeven via lauwerszee@home.nl. Opgetekend, Henk de Bruijn

Foto: Els Knol-Licht

61


Verre reizen .... Ons clublid Pieter Bos zeilt in verre oorden, samen met Tyne maakt hij een tocht rond ZuidAmerika die enkele jaren zal duren. Zij varen in een zelf gebouwd jacht ‘Job’, op basis van de Falcon 44. Het gehele schip is gebouwd in composiet waarbij vacuuminjectie is toegepast. Het heeft een liftkiel zodat de diepgang tot 1,50 meter kan worden teruggebracht. Na hun vertrek uit Lauwersoog in 2008 hebben zij eerst uitvoerig Spanje en Portugal bezocht. Via Madeira zijn ze naar de Canarische eilanden gegaan. Pieter is solo de Atlantische oceaan overgestoken, eerst naar de Kaap Verdische eilanden en toen naar Brazilië. Hun avontuurlijke tocht bracht hen naar Argentinië en door de Straat Magellaan, waar zij o.a. het Stateneiland bezochten. Op zo’n tocht gebeurt natuurlijk van alles: ‘s nachts een vissersnet invaren, van anker raken en tegen het rif hobbelen of een rat die het interieur vernielt, het loopt allemaal goed af. Maar deze tocht levert ook adembenemende foto’s op! Via de Chileense kust zijn zij weer naar het noorden gevaren. Een deel van deze route was ook in de achttiende eeuw gevolgd door de Russische marineman Adam von Krusenstern. De jaar­wisseling werd in Peru doorgebracht en het plan is om via het Panamakanaal naar het Caribische gebied en Cuba te gaan. Volgend jaar staan de Verenigde Staten op het programma. Wie Pieter en Tyne wil volgen kan hun reisverhalen lezen en foto’s inzien op: www.job-lauwersoog.blogspot.com. samengevat, Henk de Bruijn 62


een zeiler met een missie Deze zomer (2010) hadden wij clubhuisdienst. Op een avond kwam er een man met een hond binnen. Die hond had een prachtige krul in zijn staart, wat opviel. Vroeger zag je veel van deze honden, maar dan met een korte staart. Het was een Airedale Terriër. De hond heette Max. Hij wilde wat eten en bestelde onze nasi met saté en een biertje. Toen hij klaar was met eten, zat hij wat te kijken in onze vaarkaarten en vroeg mij of hij het westgat oost of beter west uit kon varen. Hij moest uiteindelijk naar Helgoland. Ik vroeg Jan Brouwer of hij deze man, die Carel heet met een ”C”, kon helpen. Er kwam nog een aantal mensen bij die hem van advies diende. Later vroeg hij mij of er iemand was die hem door de sluis zou kunnen helpen. En zo als ik was, riep ik vanaf de bar: “Is er iemand die deze man morgen om 9.00 uur door de sluis wil helpen?”. En natuurlijk kwamen er een paar die dit wel wilden doen. De afspraak werd gemaakt. Toen kwam zijn verhaal los: Hij was vorig jaar met zijn vrouw naar Helgoland gevaren en wilde doorgaan naar Oslo. Samen was het geen probleem geweest met varen, want ze waren al overal geweest. Maar nu op Helgoland kwam er een probleem. Zijn vrouw werd ziek en ze voelde het ergste. Teruggevaren naar de thuishaven, het ziekenhuis in en vier weken later is ze overleden. Op haar sterfbed had Carel beloofd dat hij haar urn naar Helgoland zou brengen en daar zou uitstrooien en de rest in Oslo. Op Helgoland hadden ze nl. de fijnste vakantie sinds jaren gehad en in Oslo waren ze niet meer gekomen. Hij had dit ook met zijn twee dochters besproken.

Die dochters hielden regelmatig telefonisch contact met hem. Maar hij moest nu alleen, en ook door de sluis. Maar hij zou geholpen worden. Hij vertelde dat hij na het verlies van zijn vrouw een half jaar lang in een rood busje Zuid-Europa had doorgecrost om zijn verdriet te verwerken, wat ook niet hielp. Maar nu moest hij alleen, naar zee, naar Helgoland. De avond liep lang door. De volgende morgen, wie zien wij om half twaalf lopen? Carel met hond Max. Ik vroeg waarom hij niet weg was. Hij: “Ik werd pas om half elf wakker. Ik ga morgen wel”. De dag erop weer Carel met hond Max. De dag erop: “Nu ga ik echt weg. Vanmiddag ga ik om 16.00 uur door de sluis want morgenvroeg moet ik om 4.15 uur, dat is twee uur voor laag water, vertrekken”. Het was 27 juli en 3 augustus moest hij op Helgoland zijn, de dag van het overlijden van zijn vrouw. Eerst naar een van de Duitse waddeneilanden, dat is een dag varen, en van daar de volgende dag naar Helgoland, ook een dag varen. En zo is hij vertrokken. Een paar weken later was hij terug in ons clubhuis en vertelde aan een van onze leden, dat hij in het Westgat bijna verzopen was. Het was slecht weer en hij kon de luiken alleen niet dicht krijgen en de boot liep bijna vol water. Maar hij is toch weer in onze haven aangekomen. Missie volbracht. Jan en Reny van Elsen 63


WAD strijd Najaarswedstrijd RPB Wsv Lauwerszee “WEERLICHT’ met vlnr Fred Licht, Luuk en Els Knol (-Licht) en Joske Hoomans(-Knol) Zaterdagochtend in Lauwersoog grijs en druilerig, met een waarschuwing voor stevige wind 5-6 Bft en uitschieters tot 7 Bft uit ZO-Z. Niet aantrekkelijk om daarvoor je bed uit te komen voor een zeilwedstrijd op het wad. Maar ja, we hebben de Jaarwisselprijs 2009 -zelf als naam ‘de Uitdager’ meegegeven- te verdedigen, dus ‘moeten’ we wel. Uit voorzorg worden twee reven gelegd, waarvan een voor de start er al uit gaat. Windrichting overigens niet verkeerd, dat scheelt heel wat gebeuk in de golven met een wind tegen stroom situatie. Niet vanwege het weer, maar door diverse omstandigheden, ontbreken een aantal serieuze tegenstanders in de strijd, waaronder de belangrijkste: zusterschip ‘Gossiemijne’. Als op het laatst blijkt dat Siger Bosch met zijn nieuwe schokker Blue Bird, op weg naar Lauwersoog, ergens op een plaat is blijven steken, blijven er maar drie concurrenten over: twee Westerdijk schouwen (10m Tante Sien en 9m Jan van Dijk) en de schouw ‘HORUS’. Een makkie? Nou niet dus. Het startsein komt voor ieder onverwacht eerder 64

dan verwacht volgens GPS-tijd. We zijn net bezig ons te verwijderen van de startlijn om ‘positie’ te kiezen, gaan snel overstag en starten bij toeval als eerste. Edoch, volgens het startschip dat in de startlijn geankerd ligt, gaan we niet door de beoogde startlijn, al gaan we tussen de omschreven boeien door. Verwarring alom. We moeten tegenstrooms terug en zien de andere drie halve wind met stroom mee snorrend en bruisend van start gaan. De ‘HORUS’ zelfs met kluiver en waterzeil erbij. Een nieuwe uitdaging voor ons. Inhalen. Onze klaargelegde kluiver komt er snel bij. Het loopt soepel stroom mee. De eerste, ‘Jan van Dijk’ hebben we snel te pakken want die zeilt ondertuigd en buiten de sterkste stroom. Maar voor de andere twee moeten we meer moeite doen in het volgende tegenstroomse kruisrak. En daar zullen we het van moeten hebben, tactisch varen. En dat levert zienderogen resultaat op. Al gauw liggen we op een kruisende ramkoers met het zwaardere zusterschip ‘Tante Sien’. We wijken, spannend voor beide partijen, haarscherp achter ze langs, en blijken bij de volgende slag al voldoende voorsprong te hebben opgebouwd om voor ze langs te komen zonder dat ze echt hoeven uit te wijken. Een lichte euforie maakt zich van ons meester, maar we zijn er nog lang niet.


We varen met handicapformule en we dienen een behoorlijke voorsprong op te bouwen om te kunnen winnen. De wad strijd gaat voort. De van Schiermonnikoog komende veerboot werkt mee en draait keurig achter beide strijdende schepen langs de haven van Lauwersoog binnen. Door het uitstromende water van de spuisluizen zijn we noordelijker weggezet dan ons lief is, we halen de boei O1 niet en moeten nog een extra slag maken. De ander ‘gelukkig’ ook. Door naar het oosten kan de kluiver weer bij. Ronden als eerste gijpend de SMW 1 paal en steken voor de wind de geul over naar de O5. Zien tot onze schrik dat we een fout dreigen te maken, we naderen de (rode) O4 ipv de (groene) O5. Weer gijpen en koers herstellen. ‘Tante Sien’ gaat rechtstreeks, maar we blijven voor. Een tweede ronde volgt, het tij is inmiddels aan het kenteren, de vloedstroom komt op gang. Andere tactiek. Met één oog op de stroomrichels en één op de dieptemeter varen we op het randje van de ondiepte. Het loont, we lopen verder uit. Als we voor de tweede keer aan het kruisrak moeten beginnen is de wind een fractie zuidelijker geworden, dus gunstiger om wat langere slagen te kunnen maken over bakboord. Niet gunstig genoeg om de kluiver te laten staan.

Weer zo uitkienen dat we de stroom zo optimaal mogelijk benutten. Dat lijkt bij ons beter te lukken dan bij de meest zichtbare achtervolger, want we lopen gestaag uit. Ondertussen zien we bovenin het grootzeil meerdere scheurtjes in een baan ontstaan, tja het tuig is van 1977. Vrees voor een fatale scheur tijdens deze wad strijd is er niet. En het seizoen zit er voor ons op, dus voort. De vlagen lijken minder te zijn geworden. Het laatste rif gaat eruit. De kluiver kan weer bij na de passage van de O1. Nog een stukje naar het oosten met stroom mee. En dan een pittige eindspurt tegenstrooms scherp aan de wind de ondiepe hoek zien te vermijden. Op ons horloge om zeven minuten over half twee worden we afgeblazen door het finishschip. Circa negen minuten later volgt ‘tante Sien’. Is het tijdsverschil genoeg? Dat wordt rekenen als we terug zijn in de haven. Samen liggen we in de sluis, opgetogen gezichten en praat over en weer over de gestreden strijd. Later blijkt dat wij het inderdaad hebben gered. Het rare gedoe rond de start is vergeten, de uitdager heeft gewerkt. ‘s Avonds is er bbq in het clubhuis met het mooiste uitzicht. De nieuwe energie wordt eruit gesprongen op de muziek van de ophitsende band KOI. Els Knol - Licht 65


dangast voorbij Was vorige jaren de wind spelbreker om in Dangast te komen, deze zomer speelde de wind nauwelijks een rol. De restauratie van onze nieuwe boot was nog lang niet voltooid en dus besloot ik om een tocht met mijn andere vaartuig te maken: een zeekayak. Zo’n ding is eenpersoons en niets voor mijn vrouw dus die ging wat anders doen. Maar alleen is ook maar alleen en bepaald niet volgens de veiligheidsregels van de NKB. David is dan de beste partner, een stayer, zwijgzaam en met grote belangstelling voor de natuur. Na 2 uur in stilte peddelen kan hij naast je komen varen en je een beestje tonen op een stukje zeewier. “Lijkt op een schelpdier, maar zonder schelp en met een waaierpootje zoals van een zeepok dus toch misschien een kreeftachtige” zeg ik dan, waarna hij het beestje zonder commentaar voorzichtig terug in het water laat zakken. Eerst zouden we naar Oslo en over de WestZweedse scherenkust hadden we alvast een uitvoerige reisbeschrijving gelezen. Aan dat stuk zijn we nooit toegekomen. Om ‘erin te komen’ eerst maar eens van Amsterdam naar Lauwersoog. Wij wildkampeerden langs de dijk bij Marken, Enkhuizen, Kornwerderzand en op het Amelander strand. In het donker tentje opzetten en bij het eerste licht weer afbreken. Eén tentje gaf minder gedoe dan twee en we wenden aan elkaars nabijheid. Eén brander met pan voor een 66

gezamenlijke maaltijd bleek ook voldoende. Afwassen met nat zand. Met 10 liter drinkwater konden we een week toe. Alles voor een hele week past makkelijk in de kayak. Je zwemt je dagelijks schoon en spoelt je wetsuit uit. Wij waren wat vlot bij Lauwersoog en zijn nog doorgepeddeld naar Noordpolderzijl. Nergens zo slikkig en ook nergens zoveel steltlopers gezien als op het wantij van Schier. Het vervolg begon uiteraard bij Noord­ polderzijl. Op naar het Duitse wad. In Norderney-haven mochten we slapen in de jollenkreuzer die ik aan de havenmeester daar had verkocht. Op het zuidweststrand van Spiekeroog is het noodweer, bliksem alom en nergens beschutting maar het tentje is van superkwaliteit en houdt stand. Naast ons ligt een halfvergaan zeehondje zonder schedel en ik neem de onderkaak mee als trofee. David is 43, ik 57 en in Harlesiel voegt Nico van 63 zich bij ons. Nico is geheel zelfvoorzienend, heeft voor 3 weken leeftocht mee en lijkt varend meer op een onderzeeër dan een drijvende boot. Hij vaart veel zwaarder dan wij maar houdt dat wekenlang vol. Hoe ouder hoe taaier. Met 6Bft schuinachter en hoosbuien vliegen we over de ondieptes naar de Jade waar we in de luwte van de dijk doorvaren naar Hooksiel.


In de Kaiserbalje moeten we wachten op water, altijd een goed moment voor koffie, lunch en toilet. Ons met de handen op de bodem afzettend (wel even opletten waar de toiletresultaten drijven) schuiven we met het eerste water over het wantij en varen in rechte lijn de Weser over naar Wremen. Alle ondieptes, kribben en dammen langs de Weser vormen bij hoogwater geen obstakel voor een kayak. Maar hier, op de dijk ten westen van Wremen in het avondzonnetje besef ik mij, dat ik prestatiegerichter ben dan ik dacht. Pas hier besef ik me dat ik een makkelijke kans om eindelijk eens Dangast aan te varen heb laten schieten. In plaats van ons met de vloed het Jadebusen in te laten spoelen, heb ik mij laten leiden door ons einddoel. Ja, zei de mij nu wel te zwijgzame David, ik begreep al niet waarom je meteen richting Weser wilde. Afijn, terugvaren was ook voor mij mentaal niet haalbaar, laat staan voor Nico die zelfs nog nooit van Dangast had gehoord. Dus door naar Neuwerk. Als ik ooit moet bijkomen van een burnout, midlifecrisis of gewoon overwerktheid, ga ik naar Neuwerk. Schiermonnikoog is er oorverdovend druk bij, al die duinen door elkaar, dat geschreeuw van die meeuwen en gedreun van de branding, laat staan alle door elkaar lopende en fietsende toeristen. Op Neuwerk is niets. Nou ja, wat gras en een enkele verdwaalde vogel en heel, heel veel stilte. Er staat een oude toren met aan de voet een armzalig cafeetje. Een waar paradijs voor wie daar gevoel voor heeft! Schoor­ voetend komt een gezinnnetje uit Cuxhaven een praatje maken, hun nieuwsgierigheid wint het van hun bescheidenheid. En dan één van de gevaarlijkste trajecten, de Elbe over. Uiteraard is ons leven ons lief. We hebben ruim ervaring opgebouwd met varen op zee en onze boten zijn de beste in hun soort. We dragen wetsuits tegen onderkoeling, dragen een zwemvest, hebben goede navigatie- en communicatiemiddelen.

Maar vanaf Neuwerk noordoostwaarts verdwijn je in een eindeloze ruimte met geulen en platen, veel groter dan op ons wad, en zonder beschutting van een waddeneiland en met sterkere stromingen. Ons besluit om naar Friedrichskoog te varen wordt op Davids verzoek bijgesteld. Hij is de koelbloedigste (of overmoedigste?) en weet ons te overtuigen dat als we voor Trischen langs varen we in één keer naar Büsum kunnen. En zo geschiedde. Maar het was wel een klere-eind, waarbij we kilometers tegen de stroom in moesten zodat ik de blaren in mijn handen had en de stemming bij aankomst niet best was. Zo’n tentje waar je dan toch samen in moet is dan erg krap. Daarna volgde een vrolijke tocht over de ondieptes van Blauort waar het water zo laag stond dat we moesten uitstappen en de kayak slepen. Omdat het zakkend water was gingen we hard lopen via smalle stroomgeultjes waar af en toe kuilen in zaten waar we dan languit in voorover vielen, tot groot plezier van de anderen. Na nog een stukje ebstroom in de Eider sloegen we ons bivak op op het zuidelijkste puntje strand van Eidersted. Een paradijselijk stukje land met beginnende duintjes met erachter eindeloze kwelder helemaal paars van de Lamsoor en dat alles met prachtig warm zomerweer. Dus alles uit en zwemmen, pootje baden en zomaar liggen en luisteren. Ons eerstvolgende doel was hallig Süderoog, een terp midden in het wad met een boerderij. Ik kneep hem voor de oversteek daarnaartoe met die harde wind.

67


‘OK David’, zei ik, ‘ik wil wel doorvaren maar dan moet je me elk half uur vragen hoe het met me is’. Dat deed hij keurig en ik herwon mijn zelfvertrouwen, zelfs toen we dwars door een partij brekers moesten. We sleepten onze kayaks de kant op en overlegden waar we de tent op zouden zetten. Er kwam een man aanlopen, de strandvoogd/boer/visser/vogelwacht. Hij rook sterk naar paard. Of we wisten dat het eiland verboden toegang was. Ik liet hem onze kaart zien waarop dat niet aangegeven stond en bood excuus aan. Hij liet een aantal nesten van bontbekplevieren zien als verklaring waarom hij ons niet kon laten kamperen. We moesten maar op de boer­ derij komen slapen. En zo kwamen we ieder met wat spullen onder de arm bij de boerderij alwaar kippen en ganzen vrij rond­ liepen en rozen tegen de oude muren bloeiden. We kregen soep, salade en koffie en voor elk een eigen bed. De vrouw des huizes eiste wel dat we onze marifoons en mobieltjes in een grote metalen pan deden tegen de straling. De deksel ging er pas weer af toen we de volgende dag vertrokken. Op hallig Hooge op een zolder is een cultuurhistorisch museum. Toegang 3 euro staat er op een bord bij de ingang maar de gids weigerde geld in ontvangst te nemen. Dat bord had ie misschien in een nuchtere bui in de winter gemaakt, maar nu met de klanten voor z’n neus was het z’n eer te na om het geld te innen. ‘We zijn naar hallig Oland gevaren’ sms’te ik naar mijn vrouw de volgende middag. Onze vaste telefoon zet dat dan om in een spreekstem: “We zijn naar Helgoland gevaren”, hoorde mijn 68

vrouw en daar is ze best even van geschrokken. Temeer daar ik mijn mobiel om de batterij te sparen de rest van de dag uit zet. Oland heeft een schattig getijdehaventje dat ik elke wadvaarder kan aanraden! De terp/ wierde/warft/werf is nog zoals ik me onze wierden in vroeger tijden voorstel. Eigenlijk een hele grote dobbe (ringdijk) met in het midden een vijver met zoet water voor vee en mensen. De dijk is zo breed dat de boerderijtjes er op passen. Oland is met een smalspoortje over het wad met de vaste wal verbonden. Op gammele open dieselwagentjes bonken en schudden de bewoners naar de wal en terug, behalve bij springtij of storm want dan loopt de boel onder. Van al dat peddelen krijg je dorst en als we op de boertige kleigrond een cafeetje zagen bestelden we steevast een ‘potkaffee’, een grote mok koffie. Toen we op het eiland Föhr kwamen in het plaatsje Wijck bestelden we dadelijk een ‘potkaffee’. Maar Föhr is geen hallig en bestaat niet uit klei. Het is stevige keileem en ligt vanzelf meters boven zeeniveau. Op het terras werden we dan ook vragend aangekeken. “Bedoelden we misschien een kännchen kaffee?”. Ook op Amrun en Sylt geen potkaffee! Op Sylt misten we meer. De mensen op het strand hadden geen kleren aan. Vooral de ouderen niet. De oude Freikörperkultur wordt spaarzaam door de nieuwe generatie overgenomen. Die is meer gericht op seksualiteit en heeft vaker moeite met naaktheid. Dit was onze conclusie nadat wij in onze stinkende wetsuits naar het strand waren gevaren voor een pauze. Door de stevige enkele brandinggolf die hier op het strand breekt hadden we wat last om weer in zee te komen.


Mijn oplossing was de kayak erdoorheen te duwen en pas daarvoorbij in de kayak te kruipen. David ging met zijn boeg in de dumpgolf liggen en peddelde er dan keihard doorheen. Maar Nico’s kayak was te zwaar. En om de scheg aan de achterkant niet onwrikbaar vast te krijgen met zand wilde hij achterstevoren starten. Tot tweemaal toe was hij teruggespoeld toen twee oudere echtparen aanboden om hem te helpen. De vier naakte oudjes duwden hem na een mislukte poging met succes door de branding. Nico was ze uiteraard dankbaar, maar hij zei wel dat hij zoveel rimpeligs voor zijn hoofd heen en weer had zien bungelen dat hij de volgende keer toch maar weer met de boeg naar voren wilde starten. Laat in de avond kwamen we aan op het Deense eiland Rømø. Ik vond het net Drenthe aan zee, met veel heide, kleine

dennebomen en vennetjes. De enige haven wordt gedomineerd door Klaas Puul en Heiploeg, die hier de visserij in handen hebben. Het leek Lauwersoog wel, alleen was de schol veel groter en werd deze keurig in room­boter gebakken! Voor mij was hiermee de cirkel rond en was ik er klaar mee. Ribe had ik nog wel willen zien en het eiland Fanø, maar veel kon dat niet meer aan mijn indrukken toevoegen. Zwager Klaas heeft me opgehaald en David en Nico zijn daarna nog helemaal langs de Jutlandse kust en door het Limfjord gevaren. Ieder z’n meug, zeg ik maar, ik was al verzadigd. Volgend jaar is de boot af en gaan we zeilend naar Dangast! Bert Glazenburg

69


toertocht naar ameland Op vrijdagavond 10 september komt een illuster gezelschap bijeen in het Roode Hooft. Onder de bezielende begeleiding van Neeltje Valkhof en Martin Cazemier, wordt vanavond de toertocht naar Ameland voorbereid. De week ervoor zijn via de digitale snelweg al tabellen en berekeningen over wantijen en hoog- en laag-water heen en weer gemaild. Vanavond wordt nog eens besproken hoe je een dergelijke tocht over de wantijen van het Wad tussen Lauwersoog en Ameland kunt plannen. Termen als Diepgang, Doodtij, Springtij, Oostenwind, de Twaalfdenregel vliegen over tafel, en de zeekaart wordt grondig bestudeerd. Ook de perikelen die bij de sluis kunnen optreden worden doorgenomen.Tenslotte worden we het eens over een vertrektijd,

70

en sommigen nemen nog een borreltje om zich wat moed in te drinken. De volgende ochtend vinden we zeven jachten voor de sluis van Lauwersoog. Het waait stevig uit zuid-zuidoostelijke richting, maar de Zoutkamperlaag is bezeild. De Sunday Child vaart nijver heen en weer als een bezorgde kloek om haar kuikens, en zo komen we allemaal veilig aan bij de Paesensrede. De meeste boten laten hier de zeilen zakken, om op de motor het eerste wantij te bedwingen. Een paar wat meer ervaren zeilers maken echter een paar slagen op het Wad, en steken hier en daar een tonnetje af. In konvooivaart gaat het dan over het Wierumerwad, en na het eerste wantij gaan hier en daar weer wat zeiltjes omhoog. De berekeningen blijken goed te zijn uitgevoerd, want iedereen komt zonder kleerscheuren over het wantij. Voor de haven van Ameland komen we zelf nog in de problemen, omdat de motor warm loopt.


Voor de wind afdrijvend, bereiken we net de steiger. De haven zelf mogen we nog niet in, omdat er zwemwedstrijden aan de gang zijn (jawel). Snel wordt de impeller van de koelwaterpomp verwisseld, en tegen de tijd dat dit karweitje is geklaard, is de haven ook weer open.

Anlegebier te nuttigen, en om Neeltje en Martin te bedanken. Iedereen is het er over eens: Volgend jaar weer naar Ameland! Gaat u ook mee volgend jaar? De bemanning van de Kanoet

We krijgen allemaal een mooi plekje toe足 gewezen van de havenmeester, die van onze komst op de hoogte was gesteld. Aan het eind van de middag is er palaver aan boord van de Sunday Child. In de ruime kajuit van de catamaran vindt iedereen een plekje, en ieder heeft iets lekkers meegenomen. De bemanning van de Enjoy komt met liedboekjes en een trekzak aan boord, en al spoedig wordt het erg gezellig. Aan het einde van de middag wordt nog even de vertrektijd voor de volgende dag bepaald, en gaat eenieder zijns weegs. De volgende ochtend is het rustig weer, en gemoedelijk dobberen we terug richting Lauwersoog. Uit de achterhoede klinkt af en toe iets dat lijkt op een harmonica. Eenmaal op de Zoutkamperlaag neemt de wind toch nog weer een beetje toe, en kan er nog even echt gezeild worden. Aan het eind van de middag is iedereen weer veilig en wel in de haven van Lauwersoog aangekomen, en komen we nog even bijeen in het Roode Hooft, om een 71


Humor op het water

73


Humor op het water Dit is best wel een confronterend thema, er is immers steeds humor op het water alleen herken je het soms pas later. Tijdens onze zeilvakantie op de Oostzee is het volgende ons in een voor ons onbekende jachthaven overkomen. Na een prachtige zeiltocht van een uur of 6 met windkracht 5 komen we in de aanloop van een Deens jachthaventje. De beschrijving van de haven geeft aan dat de boxen lang genoeg zijn en dat het water ook diep genoeg is. Ik zie dat de haven al redelijk druk bezet is en dat er bij de ligplaatsen waar ik in de wind kan afmeren nog een plaatsje is. De invaart naar de box is niet ruim dus met een aardige snelheid, om verlijeren te voorkomen, draai ik de box in. So far so good! Totdat de boot shokking klem loopt tussen 2 forse houten palen, net voor de grootste breedte van ons schip. De afstand van de boeg tot de wal is zeker nog 5 meter! Goedwillende Denen en Duitsers komen ons vanaf de steiger ‘te hulp’. Ze kijken eerst bedenkelijk maar al gauw zien zij er de humor van in en roepen ons allerlei welgemeende oplossingen toe. Ondertussen probeer ik achteruit de boot weer vrij te maken, alleen op de motor lukt het niet! Wat ik ook probeer, de boot zit helemaal klem tussen die palen! We duwen en trekken, maar het is vergeefse moeite. En ondertussen staan er steeds meer mensen te kijken. Ik moet zeggen dat dat

74

een irritant gevoel is. Ze zeggen toch altijd: de beste stuurlui staan aan wal? Dan maar een lijn op de paal en via de voorbolder trekken op de schootlier. Ook dit levert te weinig kracht op om uit de innige omhelzing te komen. Met wisselend voor en achteruit, bakboord en stuurboord om en spanning op de lijn lukt het na een flink aantal lange minuten uiteindelijk wel. De boot springt los en we verlaten met een behoorlijke snelheid de box. De lijn blijft eenzaam op de paal achter als wij naar een wel passende ligplaats, aan de andere kant van de haven, varen. Die lijn moet natuurlijk terug, maar hij hangt aan een paal waar je vanaf de steiger of vanaf een boot niet bij kunt. Goede raad is duur. Als we zijn afgemeerd spring ik overboord om de lijn zwemmend op te halen. Het is ondertussen guur en koud weer geworden en als ik de lijn heb losgeworsteld, biedt een Duitse schone op een schip in de buurt mij een welkome droge handdoek en zwemtrap aan. Ze heeft, samen met een aantal vrouwen, het hele gedoe met veel hilariteit gadegeslagen. Ik neem het aanbod graag aan, want in m’n natte plunje naar de andere kant van de haven lopen is geen prettig vooruitzicht. Met een ongemakkelijk gevoel kleed ik mij deels uit. Gelukkig is de overwegend vrouwelijke bemanning vriendelijk en kan ik met hun handdoek weer naar mijn warme boot! De Festmacher smaakt met een glimlach nog beter! Tjaard W. Kuijper, Lutine


Humor onder de waterlijn Kabouters Gelooft u in kabouters? Nou ik niet meer en toch heb ik een volwassen mens in deze kleine medemens onder ons hierin laten geloven. Voor een klant moest ik namelijk een Etap 22 in de antifouling zetten. De beste man had mij aangeven waar het schip lag en ik toog met alle middelen, die daarvoor nodig waren naar het betreffende schip. Ik vond hem al spoedig en deed waarvoor ik ingehuurd was, trots liep ik er nogmaals omheen en had weer een klus erop zitten. Ik waande mij rijk. Tot het moment dat de havenmeester mij aansprak en vroeg wanneer kan die Etap te water. Ik zei trots dat de boot klaar was en te water kon. Hij zei: ik ben net wezen kijken, maar er was nog niets gebeurd. En ik dacht hoe eigenwijs kun je zijn? Na beraad besloten we samen te gaan kijken en jawel hij toonde mij de Etap en inderdaad geen spoor van een antifouling. Wat mij echter wel opviel, was dat de boot die ernaast lag

(ook een Etap) er bijlag alsof hij pas van een nieuwe laag antifouling was voorzien. Aan de kwaliteit kon ik zien dat ik dat gedaan had. En jawel ik moest kleur bekennen, ik had de verkeerde boot te pakken gehad. Diezelfde dag heb ik de Etap, die te water moest nog in de antifouling gezet en had mijn fout hersteld. Een week later kwam de eigenaar van de voor mij verkeerde Etap op mijn preekstoel kloppen. De eigenaar van deze boot stond op de steiger en zei: “bent u de kabouter die mijn boot in de antifouling heeft gezet?” Ik vroeg: “Gelooft u dan nog in kabouters?” Hij zei: “Even wel, maar ik wist niet dat ze zo groot waren, ik was van plan om het zelf komend weekend te doen, maar gelukkig hadden de kabouters het al gedaan”. “Wat krijgt u van mij” vroeg hij. Ik antwoordde: “Hoofdpijn”. Alsnog gaf hij mij een vergoe­ ding voor de gedane werkzaamheden. Wat een aardig mens. Henk Kuilman

75


“ De trein was er eerder dan de Ruhezone” Het is juli 1992. Met onze drie kinderen (Gineke 5, Gerko 8 en Marga 10 jaar) maken we een zwerftocht over het Duitse Wad. Dit is de derde zomer dat we varen en we hebben ons 6 meter-bootje ingeruild voor een Engelse kimkieler van 7.50 meter. Voor het eerst kunnen alle kinderen aan boord slapen! En we kunnen droogvallen. Dit betekent dat Friesland achter ons ligt en het Wad voor ons. De hele winter hebben we ons verlekkerd aan de vaarwijzer voor de Duitse Wadden van Jan Heuff en het weer kan niet stuk deze zomer. Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Lange­ oog, Spiekeroog: we bezoeken ze allemaal en overal ankeren we een paar dagen op aanwijzing van Jan Heuff. Jachthavens doen we slechts aan om wat boodschappen te doen. Iedereen geniet van dit zwervend bestaan. We hebben aan niets gebrek, hoewel Gerko een moord zou doen voor een patatje (een traktatie in ons gezin

76

slechts voor verjaardagen en af en toe in de vakantie). We naderen op donderdag 16 juli het keerpunt van onze vakantie. We hebben nog ruim een week en liggen op Spieker­ oog. Onder grootzeil en genua gaan we naar onze verste vakantiebestemming: Wangeroog. Ten oosten van de jachthaven op de Westanleger vallen we droog. Het Wad is hier wat hoog, maar met onze 80 centimeter komen we altijd weer los. We blijven een paar dagen. Strand om de hoek, prachtige duinen en een wad vol


bloeiend lamsoor, wat wil een mens nog meer? Na een rustige waddennacht gaan we na het ontbijt op weg naar het dorp. We willen de vuurtoren beklimmen (Helgoland zien) en boodschappen doen. Volgens Jan Heuff is de spoorbaan de enige wandelweg naar het dorp. We stappen stevig door en zelfs de jongste, in de regel nog geen fanatieke wandelaarster, loopt dapper mee. De dwars­ liggende bielzen kan ze net afreiken met haar vijfjarige beentjes. Ze loopt als een kievit, geen mens kan haar bijhouden. Na de vuurtoren en de winkels kopen we een ijsje om moed te krijgen voor de wandeling terug naar de boot. Even buiten het dorp pakken we de spoor­ baan weer op. Het eerste deel ligt er een fietspad naast. Nabij het wadhaventje (ongeveer halverwege) buigt dat fietspad af naar de Westturm aan de noordwest­kant van Wangerooge. Wij moeten naar de Zuidwestkant. Dus kiezen we voor de spoorbaan. Met jonge kinderen loopt dat bovendien veel sneller. Als we goed en wel op weg zijn, zien we dat Marga en Gineke die voorop lopen via het fietspad verder gaan. Wat blijkt? Een politieman heeft hen van de rails gestuurd. Geduldig staat hij ook op ons drieën te wachten. Hij sommeert ons via het fietspad naar de Westturm te lopen en dan via een zandpad door de duinen naar de Westan­

leger. Als we uitleggen dat we op het wad liggen en in de veronderstelling verkeren dat het ‘gestattet’ is om van daaruit via het spoor naar het dorp te gaan, wijst hij ons erop dat dit gebied Ruhezone 1 is en dat je daar niet mag lopen. Schipper Fokko werpt tegen dat een trein ook niet erg ruhig is, maar daar is de hermandad niet van onder de indruk. De trein was er eerder dan de Ruhezone: wegwezen! Onderdanig volgen we de orders op. Als het tot ons doordringt dat we zeker een half uur langer moeten lopen deels door mul zand, krijgen we de neiging na het wadhaventje de rails maar weer te nemen. De vooroplopende dames worden terug­ gefloten en we gaan per spoor verder. Niet lang daarna komt er een werklocomotief aan. Dat is de politieman flitst het door ons heen. Die heeft natuurlijk dat treintje gevorderd om te kijken of we wel naar hem geluisterd hebben. In gedachten zie ik al een flinke deuk in ons vakantiebudget. “Als ik in de cel moet, vraag ik om patat” zegt Gerko die altijd overal een lichtpuntje ziet. En ja hoor, de trein stopt…. Met bonzend hart wachten we af. Wie schetst onze verbazing als blijkt dat de machinist ons vriendelijk uitnodigt met hem mee te rijden naar de haven! Lucy Doorn (anno 2010 a/b White Cloud)

77


Spookschip Het gebeurde tijdens de terugreis van Egersund (N.) naar Lauwersoog in 2009. Marlies was teruggevlogen van Stavanger naar huis en Henk de Bruijn was opgestapt. De weersverwachting voor de komende drie dagen was gunstig met waarschijnlijk zuid oostelijke wind de derde dag. De Hotse Hiddes zeilt niet zo hoog aan de wind en we besloten om niet de kortste lijn te volgen, langs 6° OL naar het zuiden, maar eerst richting Thyboron aan de Deense kust te koersen. Daarmee wilden we voorkomen dat we door te zuidelijke wind later bij Terschelling zouden uitkomen. We vertrokken vroeg in de morgen en zeilden op enige afstand van de kust. Dat is een hoge kust die je heel lang nog kunt zien. Af en toe zagen we scheepvaart in het Skagerak. Het was gemakkelijk varen, de stuurautomaat op de helmstok en be­ schut achter de buiskap de wacht houden. De zee was rustig, de wind liet het afweten en de motor ging aan. Na een kleine 24 uur 78

zagen we de lage Deense kust, eerst de lichten en later de duinen. Toen we dicht genoeg bij waren hadden we bereik met de gsm telefoon en belden we Marlies wakker. Ze bekeek de laatste weersverwachtingen op internet voor de komende 2 dagen. Er waren geen verrassingen en we konden de koers naar Lauwersoog verleggen (ZZW). Bij de lunch maakte Henk zo´n verrukkelijk ´gebakken eitje van Bet´, een recept van de dochter van zijn hospita in de studenten­tijd. Het leek een gemakkelijke tocht, maar plotseling, in de avond weigerde de stuurautomaat dienst! Ook de andere instrumenten werkten niet meer en er kwam damp uit de hondenkooi! Eén blik op de accu onder het luik bevestigde het vermoeden dat de accu oververhit was geraakt en kookte en stoomde. Gelukkig zijn er 3 accu´s aan boord en konden de instrumenten bij accu 2 op (accu 1 is voor de motor). Op aanraden van Henk is de accuruimte goed met een basische stof schoongemaakt. De reis werd voortgezet.


In de nacht kwam de wind weer en kon de motor uit. De sterrenhemel was inderdaad magnifiek. Het logboek vermeld “mooie nacht”. Alleen hierom al houd ik van zeilen! Waar zie je dat nog op land? Aan de zuid­ oostelijke horizon waren flikkerlichten te zien, die moeten van het windmolenpark `Horns Rif` zijn. We hebben de wachten in de nacht wat verlengd. De zee was nog rustig en er was weinig scheepvaart, wel af en toe een vissersboot. Daar moet je altijd op letten, want die gaan soms plotseling varen op een afwijkende koers. Tijdens mijn wacht zag ik een wit toplicht in het oosten, het was nog ver weg. Het schip kwam steeds dichterbij, maar ik kon geen boordlichten waarnemen. Vreemd! Om vier uur werd Henk wakker voor zijn wacht. Ik maakte hem attent op steeds dichterbij komende schip. Hij keek even naar buiten en hij zag het meteen: een planeet! Ik schoot in de lach, een bevrijdende lach en voegde ´dit schip` toe

aan mijn zeezeilerservaring: als je moe wordt werken je hersens minder goed. De reis is verder goed verlopen, de wind trok wat aan, we hebben het eerste rif gezet, weggehaald en gezet en we pas­ seerden de scheepvaart­routes in de middag en avond. We arriveerden te Lauwersoog om half zeven in de ochtend en het leek net alsof de CAM Race die dag zou gaan vertrekken: wel honderd jachten lagen tegen vissersschepen aan. Het bleek dat de vorige dag de sluis defect was geweest. We zijn als een van de eersten naar binnen geschut voor een goede slaap op het anker in het Nieuwe Robbengat. Later hebben we vastgesteld dat het Venus geweest moet zijn. Joost Smid

79


Springjongeren en hangouderen Het is najaar 2010. In het clubhuis bruist het van leven. De najaars­ wedstrijd is achter de rug, het seizoen wordt besloten met een bbq en muziek. Bij de tap hebben ze het druk, de stemming zit er goed in. Muziekband Koi zweept op tot beweging. De gevoelstemperatuur stijgt tot tropische waarden. ’T Roode Hooft is in de ban van de Caribische klanken. Jongeren springen op tafels, heupwiegend, alles onder controle.

Het is al laat. Buiten donker en relatief fris. Bij de laatste steiger willen Anne-Marie en haar vriendin Marjolein met hun twee hondjes Vosje en Stoer nog een nood­ zakelijk avondwandelingetje maken voor ze zich aan boord ter ruste begeven. 80

Anne-Marie bereikt de steiger niet en bun­ gelt aan het landvast. Behalve Marjolein is er geen mens te bekennen. Anne-Marie blijkt niet in staat zichzelf met hulp van Marjolein uit het water te hijsen. Marjolein wil hulp halen.


“Hang je goed?”, vraagt ze. “Ja, ik hang goed”, antwoord Anne-Marie. “Hou je het even vol?”, vraagt Marjolein. “Jawel”, zegt Anne-Marie, “alles onder controle”. Marjolein verdwijnt in het donker over de steiger en ziet de lichten bij ‘t Roode Hooft nog branden. Daar spreekt ze mensen aan die ze bij de bar treft. Niet al te nuchter meer zijnde denken ze aan een grap. Ze zien het al voor zich, Anne-Marie hangend in het water. Dat willen ze weleens zien als Marjolein aandringt. Vrolijk gaan ze met Marjolein mee naar de steiger. Niet direct kunnen ze zien of het waar is.

“Waar hangt Anne-Marie?” “Even verderop, bij onze boot, die Cornish, ‘MORGAWR’”. Zowaar, Anne-Marie hangt er nog. Met man, vrouw, macht en kracht wordt ze uit het water gehesen. Druipend en lachend op de steiger zegt ze “Dankjewel jongens, ik zal me omkleden en dan kom ik nog wel even naar het clubhuis om te zien wie jullie zijn.” En zo geschiedde. De tap ging nog even door. Alles onder controle. Foto’s en tekst: Els Knol-Licht

81


82


www.pico-scheepselektro.nl 06 - 83 215 260 ing. Reint Kool reint.kool@hetnet.nl

Voor advies en hulp bij: * Jachtelektrotechniek * Ontwerp installatietekeningen * Marifoon en portofoon * Klein motoronderhoud

* Schilderadvies/onderhoud * Lopend want * Wadvaarcusussen op Vissermanplatbodem


91


adverteerders No Limits Ships omslag CIV 5 Zeezeilschool Lauwersoog 7 Bloemenhuis Eva 15 Regatta Borkum-Helgoland 18 21 Nautische Unie Beuving 22 29 Blue Loeks Pierenend 31 Fikkers 33

92

Kuilman 34 Oar & Sail 34 Wolf Harms 35 35 Schierzicht Jachthaven Noordergat 36 Lunegat 39 DuBois 42 Passantenhaven Lauwersoog 43 LBB motoren 43 Bootcentrum Zuiderdiep 44

Stadsjachthaven Reitdiep 45 57 Waddeninzicht Davids 58 Suyderoogh 72 Keijzer 72 Masten en zo 83 Pico scheepselectronika 83 omslag Pentapark DOV omslag WSC Oosterhaven omslag

Foto: Els Knol-Licht

Jaarboek2011  
Jaarboek2011  
Advertisement