Page 1

Jaarboek 2006 36e jaargang Wa t e r s p o r t ve re n i g i n g “ L a u we r s ze e ”

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 - nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingsregister K.v.K. 40023570 Gironummer 1756950 Lid van de N.N.W.B.

Van de redactie Va n d e re d a c t i e ,

In één oogopslag zal u, lezer en lezeres, duidelijk zijn dat hier een bijzonder Jaarboek ligt: we hebben dit jaar het omslag uitgebreid met een uitklapbare flap en er zijn een aantal kleurenpagina’s opgenomen in dit Jaarboek. Deze extra’s hebben als voornaamste reden dat dit jaar voor onze vereniging een feestjaar is, dat wij als Jaarboekredactie op onze eigen manier extra luister proberen bij te zetten. De feestelijkheden zullen zich concentreren rond de opening van ’ t Roode Hooft op 20 mei en rond het jubileumweekeinde van 2 en 3 september. Wij lopen alvast op deze gebeurtenissen vooruit en presenteren u de wordingsgeschiedenis van ’t Roode Hooft in kleur, om er zo van onze kant een feestelijk tintje aan te geven. Het jubileum vormde voor uw redactie de aanleiding en inspiratiebron voor enkele speciale onderdelen: we kijken in woord en beeld terug naar de eerste 25 jaar van de vereniging, waarbij we ons op het destijds verschenen, onvolprezen jubileumboek baseren. Over enkele grote lijnen uit de verenigingsgeschiedenis van de meest recente 15 jaar kunt u ook een artikel vinden in dit nummer. Maar wij vonden alleen terugkijken, hoe interessant misschien ook, als redactie niet genoeg. En daarom hebben wij een zeer uiteenlopende keur aan auteurs, leden en niet-leden van de vereniging gevraagd om zich eens te buigen over een visioen. De vraag die wij hen voorlegden was of ze in ongeveer twee alinea’s iets wilden opschrijven over hoe zij denken dat het er over 40 jaar uit zal zien. Elk heeft dat gedaan vanuit haar of zijn eigen betrokkenheid bij de vereniging, het gebied, het varen of vanuit nóg een andere invalshoek. Wij hopen u als lezer hiermee enkele handvaten aan te bieden om uw eigen fantasie over die toekomst de vrije loop te laten…wie weet wat dat nog voor moois oplevert. Natuurlijk ontbreken ook de verhalen in dit nummer niet, we hebben zelfs het verslag van een avontuur op rijm gekregen. Verder kunt u weer alle vaste rubrieken tegemoet zien en stelt ook dit jaar iemand uit onze directe omgeving zich persoonlijk aan u voor. Wij wensen u prachtig vaarseizoen, Re d a c t i e j a a r b o e k 2 0 0 6

Redactieadres

Reinhilde van der Kroef Jensemaheerd 147 Fred Licht 9736 CK Groningen Henk de Bruijn tel. 050 3131273 Siebe Kuipers Drukwerk: Scholma Druk, Bedum Vormgeving en opmaak: Pentapark, Groningen 1

WSVL 2006 boek.indb 1

14-03-2006 19:16:25


Bestuur Vo o r z i t t e r

L id

Dhr. N. Tempel

Mw. R. van der Kroef

Se c re t a r is

Dhr. J.W. van Dijk

L id

Dhr. R. Klazinga

Pe n n i n gm e e s t e r

Mw. M. Kuilman

Website

www.lauwerszee.nl C lubschip

Noordergat 1, Lauwersoog. Tel.nr.: 0519 - 349154

Lid

Dhr. J. van Elsen

C ontributie

De contributie bedraagt voor het hele jaar 2006 29,- Euro per lid. Kajuitdelers en jeugdleden 14 Euro.

Lid

Dhr. K.S. Sijpkens,

Gironummer vereniging

1756950, t.n.v. penningmeester WSV Lauwerszee, te Ten Boer

2

WSVL 2006 boek.indb 2

14-03-2006 19:16:26


Commissies Clubschipcommissie:

Tineke Joustra (vz) Sietze Buruma Reny van Elsen Marion Groenhorst Georg Schmitz Tet Loos (secr.) Roel Klazinga

Re d a c t i e c o m m i s s i e :

Fred Licht Siebe Kuipers Henk de Bruin Reinhilde van der Kroef

C o m m i s s i e nieuwe media:

Georg Schmitz (webmaster) Gerard du Bois Rob Selles Reinhilde van der Kroef

Technische commissie

Jan van Elsen Roel Klazinga Frits du Bois

We d s t r i j d c ommissie:

Wim Jelsma (secr.) Heico Pijper Sylvia Buiskool Jan Lemstra Joost Smid Jan Willem van Dijk Siger Bos

3

WSVL 2006 boek.indb 3

14-03-2006 19:16:26


4

WSVL 2006 boek.indb 4

14-03-2006 19:16:27


Van de voorzitter Vorig jaar maakte ik op deze plek gewag van onze verjaarsdagswens om zekerheid te krijgen over de huisvesting van onze vereniging. Wel, we kunnen nu vaststellen dat onze wens ruimschoots in vervulling is gegaan! Terwijl ik dit schrijf wordt er namelijk hard gewerkt aan de inrichting van en de verhuizing naar ons nieuwe clubonderkomen, ’ t Roode Hooft. Er is onvoorstelbaar veel gebeurd het afgelopen jaar: Ten tijde van het verschijnen van het vorige Jaarboek kregen we de zekerheid dat de Stichting Jachthavens de plannen klaar had om een gebouw op ‘de Pukkel’ neer te zetten waarin onze vereniging haar onderkomen zou krijgen. De buitengewone ledenvergadering heeft vervolgens in mei het bestuur unaniem gemachtigd om het spaargeld van de vereniging te gaan besteden aan de inrichting van dat pand! En dat zijn we dus gaan doen.

Een en ander is verder mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting Colin Archer Memorial Race in de vorm van een bar en een prachtig verlichtingsplan. We vieren dit jaar echter niet alleen de opening van ’t Roode Hooft (dat doen we op 20 mei, met een grootse openingsdag samen met de Stichting Jachthavens en de dag daarna houden we open huis voor alle belangstellenden) we vieren ook ons 40-jarig bestaan als vereniging. En dat doen we met elkaar in het laatste vakantieweekeinde, op 2 en 3 september. Veel hiervan is nog in nevelen gehuld, de lustrumcommissie wil ons verrassen, dus als u daar meer van wilt weten: koopt u vooral een kaart om dit festijn mee te maken! Ik weet zeker dat het veelzijdig en fantastisch gaat worden. Ik wens u een feestelijk vaarseizoen toe. Wij hebben als bestuur de voorzetten geven, nu is het aan u om ze samen met ons in trappen!

Heeft u het gebouw al gezien? Zo niet: gaat u gauw eens een kijkje nemen, want zoals degenen die het al gezien hebben kunnen beamen: het is een prachtig gebouw. En bovenal: het uitzicht is onovertroffen, u kunt van achter uw tafeltje binnen of op het terras (achter glas, uit de wind en in de zon!) over het meer uitkijken en genieten van het unieke uitzicht op het Nationaal Park. Maar zoals gezegd, ook binnen valt er veel te genieten. Er komt een prachtige inrichting waaraan door de inrichtingscommissie bestaande uit een aantal leden aangevuld met externe deskundigen heel hard is gewerkt.

Reinhilde van der Kroef,

5

WSVL 2006 boek.indb 5

14-03-2006 19:16:28


�������������������� ����������������� ���������������������������

6

WSVL 2006 boek.indb 6

14-03-2006 19:16:28


Stichting Jachthaven Lauwersoog

Twee belangrijke zaken voor de jachthaven zijn aangepakt. Het volledige houtwerk van de caissonsteiger moest worden vernieuwd. Het houten dek en beschoeiïng waren door de tand des tijds aangetast, het stamde nog uit de aanlegfase van de jachthaven. Voorzien van nieuw hardhout ziet het er erg netjes uit en kan weer jaren mee. Na de bouwvakantie is gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis. Het oude clubschip van de vereniging (in vroeger jaren nog door de stichting aangekocht) voldeed niet meer aan de eisen. Samen met de Watersportvereniging Lauwerszee zijn we al jaren met ideeën over een nieuw clubhuis aan het stoeien geweest, maar nu is het dan zover. De plek op de pukkel is uniek en het gebouw mag er ook wezen. Rond de jaarwisseling is de bouw klaar en kan de vereniging starten met de inrichting. Opening is gepland op 20 mei. Het clubschip vertrekt in het voorjaar en op die plek realiseren we nieuwe steigers en ligplaatsen. Bij het klaarmaken van de bouwgrond hadden we nog een tegenvaller: de iepen bleken aangetast door de iepziekte, dit bleek ook te gelden voor alle iepen op het haventerrein. In de herfst zijn alle aangetaste bomen gekapt, waardoor de haven er wat kaler uitzag. Maar in het voorjaar worden nieuwe bomen en struiken geplant. Ook de vooruitgang staat niet stil: er zijn wifi-antennes geplaatst en dit jaar kunnen we dus aan boord van onze boten internetverbinding maken. Over het hoe of wat wordt U nog geïnformeerd. Nieuw was afgelopen jaar ook de mogelijkheid van pinbetalingen: voor liggers en gasten makkelijk en voor onze havenmeester ook veiliger omdat er minder geld in kas is. Als laatste kunnen wij U melden dat de verkoop van de resterende grond van de

pukkel een feit is. Op de valreep van 2005 is de akte voor de verkoop bij de notaris gepasseerd. De koper wil er een paar recreatiebungalows realiseren. Wij wensen onze liggers een goed vaarseizoen. Administratie Stichting Jachthaven:

Postbus 71, 9300 AB Roden Telefoon: 050 501076 Fax: 050 501077 Email: jachthaven.noordergat@castel.nl Website: www.noordergat.nl Bankrelatie: RabobankNoord-Groningen, rek.nr.: 33.52.02.799 Girorek.: 3418104 Havenmeester: D.Slagman Telefoon havenmeester: 0519 349040 Stichtingsbestuur:

voorzitter: sekretaris: penn.m.: lid: lid: Havencomm.:

W.Appelboom, Middelstum R.v.d.Steen, Zuidlaren A.Bakema, Groningen H.Klamer, Roden K.Sijpkens, Ulrum H.Boersma, Anjum

7

WSVL 2006 boek.indb 7

14-03-2006 19:16:29


8

WSVL 2006 boek.indb 8

14-03-2006 19:16:29


Jaarverslag Slotzin van het verslag van vorig jaar was de onderkoelde zin “Dit jaar zal de beslissing vallen of er wel of niet een nieuw clubgebouw komt”, die de scepsis van uw bestuur toentertijd weergaf. Zo als u allen nu weet was deze scepsis onterecht en is wat het bestuur betreft omgeslagen in enthousiasme. Op de foto wordt in het opgeleverde casco de gebruikersovereenkomst tussen vereniging en stichting getekend. Voor de vereniging markeert dit het einde van het begin, want alle plannen en voorbereidingen om het gebouw in te richten zullen, terwijl dit boekje wordt gemaakt, moeten worden gerealiseerd maar dat is voor het verslag van volgend jaar. Aan het eind van 2005 had de vereniging 374 leden waarvan 3 ereleden, 7 buitenlandse leden, 2 jeugdleden en 34 kajuitdeurdelers. Het aantal leden is hiermee ten opzichte van 2004 met 10 leden afgenomen. Het bestuur van de vereniging bestond op 1 januari 2005 uit de volgende personen: Voorzitter mw. R. van der Kroef Vice-voorzitter dhr. N. Tempel Penningmeester mw. M. Kuilman Secretaris dhr. J.W. van Dijk Lid dhr. K. Sijpkens Lid dhr. J. van Elsen Lid dhr. R. Klazinga In de voorjaarsvergadering heeft de vereniging afscheid genomen van haar secretaris Enno Olsmeijer. Enno was iemand die niet vaak en dan ook nog zeer to the point zijn mening verwoordde. Door hem is veel werk verzet in de 6 jaar dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Vanaf deze plaats wil ik namens de vereniging hem daarvoor nogmaals bedanken.

Jaar vergaderingen

Veel leden hebben de voor- en najaarsvergaderingen bezocht. Voor de najaarsvergadering was dit opmerkelijk omdat hiervoor toch een zeker risico moest worden genomen want bezuiden Zwolle was er door zware sneeuwval geen verkeer meer mogelijk. Gevolg van dit laatste was ook dat de geplande presentatie van de plannen van de inrichtingscommissie niet kon doorgaan (de benodigde beamer en laptop bevonden zich ten zuiden van Zwolle). De presentatie werd uitgesteld tot de nieuwjaarbijeenkomst. Op 27 mei is een bijzondere ledenvergadering gehouden met als agenda voorstellen gerelateerd aan een nieuw verenigingsonderkomen. Aanwezig waren 75 stemgerechtigde leden en er zijn 38 machtigingen ontvangen. Bij acclamatie is besloten verenigingsgelden te besteden voor de inrichting van het nieuwe gebouw op basis van de voorliggende concept gebruikersovereenkomst en om het clubschip te verkopen en voorzover noodzakelijk voor de verkoop een dokbeurt te geven. Commissie clubschip

De commissie heeft een goed jaar achter de rug. Voor 2005 wordt ook nu weer een beroep gedaan op leden om zich aan te melden voor bardienst in een nieuwe en meer dan ooit uitnodigende omgeving. Voor een verslag van de commissie wordt naar elders in dit jaarboek verwezen. Commissie nieuwe media

De website is verhuisd naar een nieuwe provider. De site is meer dan ooit geraadpleegd. Op de site zijn vele foto’s van de nieuwbouw en inrichting van het nieuwe onderkomen verschenen. Het garnalennet 9

WSVL 2006 boek.indb 9

14-03-2006 19:16:29


wedstrijden waren bevredigend. Zie verslag van de cie.

is nog altijd op de vertrouwde wijze ‘in de lucht’ en er is weer een nieuwe ‘oude’ pc ter beschikking gekomen, die naar het nieuwe clubhuis gaat meeverhuizen. Zie ook verslag van de commissie zelf.

Technische commissie

De commissie heeft onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het clubschip in kaart gebracht en een aantal noodzakelijke technische voorzieningen gerealiseerd. Verder wordt de verkoop van het clubschip begeleid door deze commissie.

J e u g d ze i l e n

Afgelopen jaar bestond de groep uit 8 zeilertjes. Het gestaag afnemend aantal deelnemers maar ook de bezetting van de commissie zijn zorgpunten voor het bestuur. Er is beleid door de ledenvergadering geaccordeerd onder welke voorwaarden het jeugdzeilen in onze vereniging door kan gaan. Belangrijkste twee punten zijn voldoende deelnemers afkomstig uit eigen leden en een adequate bemanning van de “commissie”. Hierbij opnieuw een oproep voor zowel deelnemers als organisatoren en instructeurs.

Ti jdelijke commissies

Om het nieuwe verenigingsonderkomen te helpen realiseren en in verband met het nakende lustrum zijn een aantal tijdelijke commissie aan het werk gegaan. Hier op volgend een korte verslag. I nrichtingscommissie

De commissie is dit voorjaar van start gegaan en heeft met grote inzet plannen uitgewerkt om het nieuwe onderkomen in te richten. Haar vuurdoop onderging de commissie bij het tijdig opleveren van het installatie schema. Voor grote delen van de inrichting zijn de plannen op het

We d s t r i j d c o m m i s s i e

Het enthousiasme - en tijdens de wedstrijden het fanatisme - was onveranderd groot. De deelnemersaantallen aan de verschillende

Opleidingen voor: Vaarbewijzen �� Marcom B �� Theoretische �� kustnavigatie G.P.S. �� Opgave:

Vaarschool Wolf Harms Akeleiweg 52, 9731 JB GRONINGEN telefoon: 050 5414594

Ook cursussen in: �� Zuidbroek �� Wildervank

Leden WSV Lauwerszee w w w. n o o rd . n e t / h a r m s

10% korting 10

WSVL 2006 boek.indb 10

14-03-2006 19:16:30


moment van schrijven van dit verslag afgerond en aan de leden getoond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Als eerste is de opdracht voor de keukeninrichting inmiddels aan de leverancier verleend. Commissie G e b r u i k e r s ove re e n k o m s t

Deze commissie heeft haar werkzaamheden ten aanzien van een gebruikersovereenkomst met de Stichting Jachthavens afgerond. De overeenkomst is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst getekend. Uit deze overeenkomst vloeit voort dat met andere betrokkenen afspraken moeten worden geformaliseerd zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de Vereniging en de Stichting CAMRace. Hier wordt aan gewerkt.

jaren verstuurt de penningmeester geen acceptgirokaarten meer, omdat dat een te dure operatie is. Dat betekent wel dat de leden nu dus zelf een overschrijving moeten doen om hun contributie te betalen. Het versturen van de herinneringen kost het bestuur helaas nog altijd meer tijd en geld dan noodzakelijk.

Lu s t r u m c o m m i s s i e

De commissie borrelt van de ideeĂŤn om de opening van ons nieuwe onderkomen (op 20 mei) en het achtste lustrum van de vereniging (in weekeinde van 2 en 3 september) te vieren. Plannen van de commissie zijn elders opgenomen in dit jaarboek.

Administratie

Veel leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun e-mail adres door te geven. Daarvoor dank. Een deel van de communicatie met de leden kan hierdoor veel goedkoper dan via de traditionele post. In het afgelopen jaar zijn meer dan 100 mutaties aan het watersportverbond doorgegeven. Naast nieuwe leden en leden die hebben opgezegd betrof het ook erg veel correcties van adressen waarbij gezien het aantal er toch enige twijfel rees of het in alle gevallen wel correcties waren. Hierbij het verzoek om als uw gegevens zoals opgenomen in dit boekje niet correct zijn dit aan het verenigingsecretariaat door te geven.

A n d e re a c t i v i t e i t e n

Het aantal overige verenigingsactiviteiten is in 2005 beperkt geweest. We hebben in februari in samenwerking met de watersportvereniging van de Gasunie, in het Gasuniegebouw in Groningen een lezing kunnen organiseren over de berging van de Koersk. Veel leden hebben hieraan plezier beleefd. De reden dat er verder relatief weinig andere activiteiten zijn georganiseerd hangt direct samen met hetgeen u het komend jaar kunt verwachten: heel veel tijd van het bestuur is opgeslokt door de organisatie van de nieuwbouw, de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken. Voorts zijn wij in het najaar druk aan de slag gegaan met het lustrum.

Vooruitblik

Er staat de vereniging een spannend jaar te wachten waarin wij verwachten onze lang gekoesterde ambities te kunnen realiseren. Daarnaast een bruisend jaar omdat wij als vereniging 40 jaar jong zijn.

Contributie

De contributie is verhoogd op basis van de inatiecorrectie. Reeds enkele

Jan Willem van Dijk, secretaris 11

WSVL 2006 boek.indb 11

14-03-2006 19:16:31


速 Strandweg 1 . 9976 VS Lauwersoog . telefoon (0519) 34 90 45 fax (0519) 34 91 95 . www.lauwersoog.nl . info@lauwersoog.nl 12

WSVL 2006 boek.indb 12

14-03-2006 19:16:32


Clubschipcommissie Op 5 november was de laatste vergadering van het jaar 2005 van de clubschip commissie. Het winterseizoen breekt midden in de herfst aan. De vraag is of de volgende vergadering in maart 2006 gesproken moet worden over de clubschip commissie of is het dan de clubhuis commissie? Of wordt het tijd voor een geheel nieuwe moderne benaming als activiteiten commissie WSV Lauwersoog? Het afgelopen jaar stond in het teken van de bouw van het nieuwe clubhuis. In het clubschip werden de tekeningen gepresenteerd, na de bouwvakvakantie kwamen de contouren van het clubhuis daadwerkelijk in beeld.

wil je ook, je ontmoet behalve je mede clubleden ook zeilers van ver overzee: Denen, Noren, Zweden, Duitsers en ook vanuit Engeland steken ze over.

In de weekenden waren er dit jaar op vrijwillige basis zoveel aanmeldingen voor het draaien van de bardienst dat er nauwelijks gezocht hoefde te worden. Wie weet krijgen we nog te maken met een wachtlijst voor de bardienst met zo’n mooi clubgebouw. Vanwege het 40-jarig jubileum van de watersportvereniging op 20 mei en het lustrumweekend 2 en 3 september zijn extra vrijwilligers welkom. Melden bij Niels Tempel, tel. 050-5773810 of e-mail: niels.tempel@tiscali.nl Heeft u nog belangstelling om in het hoogseizoen één dag, of een weekend of midweek dienst te willen draaien, geef u dan op bij onze secretaresse Tet Loos of iemand anders van de clubschipcommissie of vul het formulier in: http://www.lauwerszee.nl/html/ cs_dienst_aanmeldform.htm . Want wat

Aansluitend aan de najaarsrace op zaterdag 1 oktober was de jaarlijkse barbecue met de gezelligheid en live muziek van Jeanet Hartlief. Dit soort evenementen laat zien dat een grotere locatie mogelijkheden bied. De andere evenementen die voor de nodige aanloop zorgden waren de Garnalen en Borkumrace, de voorjaarsrace en de woensdagavond wedstrijden. Leden van de commissie en vrijwilligers kwamen 3 december bijeen om het clubschip op te ruimen. Een overvolle container was het resultaat. Op dit moment, december 2005 worden de plannen voor de inrichting van het nieuwe clubhuis met voortvarendheid ter hand genomen. Op zaterdag 20 mei wordt het clubhuis feestelijk geopend met aansluitend op 21 mei nog de gehele dag Open Huis. Natuurlijk bent u van harte welkom en wensen we u een veilig vaarseizoen 2006 toe met de juiste wind in de zeilen of de goede brandstof in de tank. De clubschipcommissie.

13

WSVL 2006 boek.indb 13

14-03-2006 19:16:34


14

WSVL 2006 boek.indb 14

14-03-2006 19:16:34


15

WSVL 2006 boek.indb 15

14-03-2006 19:16:34


Wedstrijdjaar 2005 de riffen uit de zeilen en de werden de lichtweer zeilen gehesen. Bij de finish, de ingang van de Fisscher Balje, was de wind weg en verschillende snelle schepen dreven met de vloed voorbij de merktekens en moesten de motor starten om Borkum te bereiken. Dat betekent helaas diskwalificatie. De terugreis van Borkum is geen wedstrijd, maar verliep met een zuiden wind kracht 5 Bf.: pittig. De Garnalenrace voor rond- en platbodems en ondiep stekende schepen wordt zonder rating gevaren en finisht in het Eemswadje. Verschillende schepen liepen vast en moesten hun motor gebruiken. Opnieuw heeft de wedstrijdcommissie op twee WAW´s (woe nsdagavondwedstrijden) georganiseerd in tien valken van de Zeilschool ´de Lauwer´ van Frans Pot. In twee manches konden de deelnemers hun krachten meten op een circuit in het Nieuwe Robbengat. De deelname is snel overtekend, het was weer leuk en gezellig! Voor het eerst is het gelukt om een trimdag te houden. Schippers die advies wilden hebben over de trim van hun zeilen op hun eigen boot, zeilden rondjes op een baan op het Lauwersmeer en kregen een trimmer op de verschillende rakken een trimmer aan boord. Er stond een windje 3 Bf. En het geheel duurde circa twee uur. De trimmers, Frits du Bois en Jaap Huttinga, werden met een rubberboot op de schepen van deelnemers overgezet. Zij gaven vele zinvolle aanwijzingen. De deelnemers waren meer dan tevreden. De wedstrijdcommissie heeft na zes jaar opnieuw Harry Amsterdam uitgenodigd om de winterlezing te geven over ´Zeiltrim en tactiek´. Harry heeft een uitgebreide prijzenkast en vaart gewoonlijk in toer/wedstrijd jachten. Hij werkt bij de Vries Sails in Grouw.

Wedstrijdjaar 2005 Waarom doen we het eigenlijk, wedstrijden met toerzeiljachten? Dit heeft de wedstrijdcommissie zich laatst nog eens afgevraagd. Wij vonden een viertal redenen belangrijk: 1. sneller zeilen dan de ander: winnen, 2. beter zeilen leren, 3. tactiek verbeteren, het vaarwater uitbuiten en 4. zo snel mogelijk aan de bar, de gezelligheid! Bij onze wedstrijden op het zoute water hanteren we handicap formules om de kenmerken van de boot te compenseren zodat een vergelijking van de gezeilde tijd mogelijk is. De routes van de Voorjaarsrace en de Najaarsrace starten meestal even oostelijk van de visserijhaven; de ronden platbodems zullen zo mogelijk een wantij passeren; de scherpe jachten gaan door de geulen van het wad, de Zoutkamperlaag en het Westgat. Maar de uiterton zit niet meer in de routes omdat hij zover boven Schiermonnikoog is komen te liggen; we verlengen de route nu met een lus in het gebied. Ieder jaar is de situatie weer anders, het moment van hoog- en laagwater, springtij of doodtij, de windsterkte en de windrichting. In het jaar 2005 was het wind in de week voorafgaand aan onze wedstrijden steeds matig tot krachtig en dat merkten we in het aantal aanmeldingen, niet iedereen kon een zeevaste bemanning voor elkaar krijgen. Uiteindelijk was het weer op de zaterdag steeds goed en de wind gematigd. Er moest telkens wel hard gewerkt worden, maar de deelnemers werden beloond met een prachtige zeildag. Aan de Borkumrace voor scherpe jachten, die het weekend na Pinksteren gevaren wordt, ging ook een onstuimige week vooraf. Maar tijdens de race konden 16

WSVL 2006 boek.indb 16

14-03-2006 19:16:35


Wedstrijduitslagen 2005 Ga r n a l e n ra c e 2 1 m e i

1. Vrij (P. Oberman) 2. Jakketar (P. Boom) 3. Adelheid (H. Pijper)

B o r k u m ra c e 2 1 m e i

Vrije klasse 1 1. Whale (S. Buruma) 2. Gurli (P. v.d. Grijspaarde) 3. Saleh (B. de Graaf ) (H.Boonstra)

Vrije klasse 2 1. Hockeman (G. Wieringa) 2. She Bee (G. Merkus) 3. Gimmick (J. Elzinga)

Multihull klasse 1. Sparks (J.S. Schaafsma) 2. Zeezwaluw (E. Munstra) 3. RoadRunner

Multihull klasse 1. Zeezwaluw (E. Munstra) 2. Dwarsloper (Bart&Nienke) 3. Trojka (N. Tempel)

Rond- en platbodems 1. Adelheid (H. Pijper) 2. Kokkel (M. Buiskool) 3. Vrouw Harmanna (S. Bos)

Vrije klasse 1 1. Gurli (P. v.d. Grijspaarde) 2. Gele Lis (E. Buwalda) 3. Demarage (L. Bakker)

Vrije klasse 2 1. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Theodorus (F.J. Licht) 3. Jakketar (P. Boom)

Vrije klasse 3 1. Quasi (J. Huttinga) 2. She Bee (G. Merkus) 3. Castor (S. Boersma)

Vrije klasse 4 1. Liefde (B. Klatter) 2. Pollux (H.J. Boersma) 3. Hockeman (G. Wieringa)

Rond- en platbodems 1. Adelheid (H. Pijper)

Rond- en platbodems 1. Vrouw Harmanna (S.

Vo o r j a a r s ra c e 1 1 j u n i

N a j a a r s ra c e 1 o k t o b e r

Multihull klasse 1 1. Zeezwaluw (E. Munstra) Bos) 2. Tingha (T. Blom) 3. RoadRunner (H.Boonstra) Vrije klasse 1 1. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Gurli (P. v.d. Grijspaarde) 3. Saleh (B. de Graaf ) Vries)

2. Tante Sien (fam.Havenga) 2. Ielgoes (M. Snel) 3. Weerlicht (L.J.Knol) 3. Koggeschip (J.C. v. Cleef ) Vrije klasse 2 1. Moonbow (J.A. Salome) 2. Dormelie (W. v.d. Woude) 3. Demarage (L. Bakker)

Vrije klasse 3 1. Quasi (J. Huttinga) 2. Zenith (J.W. van Dijk) 3. De vrije vogel (T.de

Zeezwaluw (E. Munstra) Adelheid (H. Pijper) Gurli (P. v.d. Grijspaarde)

- Schilderij als wisselprijs - Weerlicht uitdager - Accubak met inscriptie

Vrije klasse 4 1. Pollux (H.J. Boersma) 2. She Bee (G. Merkus) 3. Hockeman (G. Wieringa) O ve ra l l - w i n n a a r s

Multihull klasse: Rond-en platbodems: Vrije klasse:

17

WSVL 2006 boek.indb 17

14-03-2006 19:16:35


�����������������

� �

18

WSVL 2006 boek.indb 18

14-03-2006 19:16:37


Toelichting wedstrijdprogramma 2006 moeten worden, hebben consequenties voor de handicap. De overall-prijs wordt berekend volgens het bonuspuntsysteem, dat wil zeggen: 1e - 0 punten, 2e – 3, 3e – 5.7, 4e – 8, 5e – 10, 6e – 11.7, 7e – 13, 8e – 14 enz. en er wordt rekening gehouden met het aantal wedstrijden. De Garnalenrace en de woensdagavondwedstrijden tellen hiervoor niet mee.

In de wedstrijdkalender staan de wedstrijden vermeld, die georganiseerd worden door Lauwersoog (L) en door Oostmahorn (O). Briefing is de avond tevoren om 20.30 uur, voor Lauwersoog in het nieuwe clubhuis, voor Oostmahorn in ‘De Oude Veerdam’, strand Oostmahorn. (Briefing nachtrace zelfde avond om 19.00 uur) Dit jaar zijn er voor de derde keer 2 woensdagavond-wedstrijden (WAW). Ze worden gehouden in gehuurde valken van zeilschool de Lauwer te Lauwersoog. Een deel van de huur wordt gesponsord door zeilschool de Lauwer en Ingenieursburo Aafjes te Zwolle. Per boot bedraagt de huur voor de deelnemers 10 euro per avond. Er kunnen 11 valken worden gehuurd, dat betekent dat er maximaal 22 mensen kunnen deelnemen. Er zullen een aantal manches gezeild worden, waarbij vóór elke manche geloot zal worden om de valken en er in de volgende manche een wissel is voorgeschreven tussen stuurman en fokkemaat. De overall-winnaar wordt bepaald door de beste resultaten van het totaal aantal manches – 1. De slechtste manche van 2 WAW’s telt voor een deelnemer niet mee.

Na de najaarsrace is er ’s avonds een barbecue, georganiseerd door de clubschipcommissie. Opgave een week tevoren in het clubschip. Namens de wedstrijdcommissie: Siger Bos

Bij de berekening van uitslagen voor scherpe jachten wordt als handicap het SW cijfer gehanteerd, uitgegeven door het KNWV. Voor multihulls wordt de Texel-rating gebruikt en voor rond- en platbodems (voorlopig) de KNWVformule. Voor rond- en platbodems zijn rolkluivers in een wedstrijd niet toegestaan. Gebruik van halfwinders en waterzeilen, die bij de briefing opgegeven 19

WSVL 2006 boek.indb 19

14-03-2006 19:16:38


20

WSVL 2006 boek.indb 20

14-03-2006 19:16:38


Wedstrijdprogramma 2006 O = Oostmahorn, wedstrijden op het Lauwersmeer L = Lauwersoog, wedstrijden op het wad en/of de Noordzee Lo c a t i e Datum

Wedstrijd

Star ttijd

L

13 mei

Voorjaarsrace

9.30/10.30 uur

O

27 mei

Oostmahorn regatta

10.30 uur

L

31 mei

Woensdagavondwedstrijd in valken

19.00 uur

L

10 juni

Garnalenrace voor ondiep stekende schepen over het wad

8.15 uur

L

10 juni

Borkumrace (over zee)

11.00 uur

L

21 juni

Woensdagavondwedstrijd in valken

19.00 uur

O

1 juli

6-uurs om de plaat

10.30 uur

O

9 sept.

Nachtrace

21.00 uur

L

23 sept.

Najaarsrace

9.00/10.00 uur

L

24 sept.

Optimistenrace voor volwassenen

12.00 uur

O p g a ve u i t e r l i j k e e n we e k vo o r d e we dstrijd bij:

O. Gerke Merkus, g.merkus@hccnet.nl, tel. 0653 394 311. L. Siger Bos, s.bos15@chello.nl, tel 058-2672541. Startgeld:

O. € 10 op de briefing óf € 7 een week voor de wedstrijd overmaken op rek.nr. 3461.13.296 t.n.v. JCVO te Oostmahorn. L. € 10 op de briefing óf € 7 een week voor de wedstrijd overmaken op rek.nr. 3182.49.294 t.n.v. Watersportver. Lauwerszee te Groningen.

21

WSVL 2006 boek.indb 21

14-03-2006 19:16:39


Colin Archer Memorial Race 2006 Iets meer dan 25 jaar geleden, in oktober 1980, is er voor het eerst gesproken over een Colin Archer Race en in juli 1982 is de eerste race gestart, toen met 35 deelnemers, waarvan er 18 reglementair aankwamen; nu op 15 juli 2006 zal voor de 13e keer gestart worden en is de naam, alweer lang geleden, veranderd in Colin Archer Memorial Race, afgekort C.A.M.R. Er is en er wordt nog steeds hard gewerkt om de organisatie rond te krijgen, maar we gaan er van uit, dat het aantal inschrijvingen iets boven de 140 schepen zal liggen. Naast dus een behoorlijke groei in het aantal schepen is een opvallend verschijnsel dat de lengte van de schepen en het aantal opvarenden de laatste jaren per jaar gemiddeld met ongeveer 10% groeit. Was in 1982 een schip van 10 meter al behoorlijk groot, nu vinden we die lengte in de onderste helft van de lengtelijst. We kunnen dit dan ook zonder meer als een succes beschouwen, waar we trots op zijn. Om alles te realiseren hebben we veel hulp gehad van leden van de Watersport Vereniging Lauwerszee en van de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog waarbij onze haven- meester een cruciale rol vervult. Van buiten de jachthaven zijn er natuurlijk nog heel veel andere organisaties en mensen die ons helpen bij de uitvoering, waarvan ik er enkelen wil noemen, zonder de anderen te kort te doen, ik denk dan aan: de Waddenzee van Rijkswaterstaat, de Kon. Ned. Reddingsmij., de Politie te water, de mensen van de Visserijhaven en de Kon.Landmacht met het startkanon. Op al deze medewerkers zullen we voor 2006 ook weer een beroep doen. Eén punt in de organisatie is op het moment waarop ik dit schrijf nog niet rond en dat is de sponsoring, maar we denken dat ook dat wel rond zal komen; hoe dan ook, de race gaat door. We zullen deze keer voor het eerst gebruik kunnen maken van het nieuwe clubhuis (vanaf zaterdag 7 Juli ) voor de aanmelding van de deelnemers en het kantoorwerk, waardoor de gasten/deelnemers direct de weg naar onze club gevonden hebben. Om kort te gaan; we verwachten een mooie week met mooi weer en veel mooie schepen. Mocht U verder geïntresseerd zijn of meer informatie willen, dan kunt U de ook eens kijken op www.camr.nl. Hier staan veel foto’s en veel informatie op. Ook kunt U contact op nemen met Willem van der Woude, die het vrijwilligerswerk coördineert, telefoon 0595-431696 indien U denkt bij te kunnen dragen en hij nog mensen zoekt. Martin Loos 22

WSVL 2006 boek.indb 22

14-03-2006 19:16:39


Beste watersporters Na wat het weer betreft een wat mindere zomer, maar met een fantastisch najaar is hier weer een kattebelletje van uw havenmeester. Jan v.d. Galien was dit jaar weer onze vaste medewerker en U kon hem vooral vinden bij de dieselpomp. Het was een rustig jaar met weinig ups en downs.

zijn weg en hij heeft ze nooit meer terug kunnnen vinden. Jammer toch, je bent fotograaf of niet. Verder was er dit jaar bij de ingang van het haventerrein een nieuwe slagboom, nu hoeven we niet telkens meer in en uit de auto zoals bij het oude hek. Lekker bij slecht weer. Een van onze havenbewoners opperde: “Ik vraag mij af wie het eerste tegen deze slagboom rijdt…” en ja hoor, dat werd dus zijn vrouw; resultaat: voorruit kapot.

In de zomer veel over het weer klagende passanten wat Douwe best wel eens deed roepen “ Ik word er gek van”. Veel mensen vragen je heel serieus: “Havenmeester zou het om 2 uur wel droog zijn?” of: “Is om 4 uur de wind wel gaan liggen?” Een cursus bij Piet Paulusma zou niet verkeerd zijn, maar zelfs hij heeft het weleens mis en dan word je er persoonlijk op aangesproken.

Drie keer is scheepsrecht, dit geldt zeker voor een van onze zeilschepen, de schipper meldde aan de havenmeester dat het schip lek was en dat hij graag op de kant getakeld wilde worden. Na controle bleek een scheur nabij een steun van de schroefas te zitten. Onze monteur zou dit wel eventjes weer dicht lassen. Resultaat was dat het schip 3 x in en uit water is getakeld voordat het dicht was. Je kunt lassen of niet en de schipper had 3 x kraanonkosten, wel zuur!

Wel zien we dat mensen het er toch maar op wagen, en na een paar uur door de K.N.R.M worden teruggebracht. Deze had het dit jaar dan ook erg druk. We wisten wel dat veel passanten elk jaar terugkomen, maar de familie Vreezeman en de familie Kruske uit Papenburg waren er dit jaar al voor de vijfentwintigste keer! Ze blijven dan ook altijd minstens een week of langer. Tijd voor een cadeautje en een foto voor dit boekje.

Nu alles in de winterrust is denken we alweer aan het nieuwe seizoen zonder clubschip maar met een prachtig nieuw clubhuis. Hopelijk maakt u er veel gebruik van. Verder wensen wij u weer een prachtig vaarseizoen.

Deze haven wordt bewoond door veel mensen met evenzoveel beroepen, zo ook een professionele fotograaf. Deze maakt van dit jubileum mooie foto’s met Martin Loos en Douwe samen met de jubilerende gezinnen. Resultaat: GEEN FOTO’S! Ze

Groetjes Douwe, Trynke en Jacob Slagman.

23

WSVL 2006 boek.indb 23

14-03-2006 19:16:40


Wetenswaardigheden rondom het Lauwersmeer

wat speelde in het Overlegorgaan van het Nationaal Park Lauwersmeer, vooral, of eigenlijk, in het bijzonder, vanuit de natuurbeschermingsorganisaties. Toen werd door de voor het waterbeheer verantwoordelijke overheden het idee van zout terugbrengen compleet van tafel geveegd: vanwege veiligheid van het gebied niet bespreekbaar. Milieudefensie heeft in de zomer van 2005 weten te bewerkstelligen dat men in het BOWL (Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer) toch overstag is gegaan voor argumenten om in elk geval de optie, weer zout water in het meer meegenomen gaat worden in het onderzoek naar te toekomst over waterbeheer in het meer. De scenario’s waar nu onderzoek naar zal worden gedaan zijn:

Tja, zeg nooit nooit, want ideeën kunnen veranderen. We denken inmiddels heel anders over natuur dan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Dus wie weet, komt er toch weer zout water in het Lauwersmeer. Trouwens, het zout is, zeker in de buurt van de dijk, nooit helemaal verdwenen. Via de bodem komt zoute kwel in het Lauwersmeer, vooral in de buurt van de dijk. En zie maar in het gebied ten oosten van de woonkern, daar is een gebiedje waar zelfs kunstmatig zout water wordt opgepompt met een molentje, zodat de zoutwatervegetatie daar kan blijven bestaan. De provincies Groningen en Fryslân zullen in 2006 de Watervisie Lauwersmeer uitbrengen, dan zal de beslissing over het toekomstige waterregime in het Lauwersmeer dichterbij komen. Waterafvoer- en waterbergingsfunctie en de natuurfunctie zullen de belangrijkste onderdelen in deze visie zijn. Een en ander zal belangrijke gevolgen hebben voor het gebied. Want het is duidelijk dat er “iets” moet gebeuren, gezien de verwachtingen over de toekomst m.b.t. stijging waterspiegel, bodemdaling, veranderende weersbeelden etc. Bovendien is er de verplichting deze visie op te stellen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Er moet dus zeker iets worden gedaan, al is het alleen maar om te voorkomen dat we in de toekomst natte voeten krijgen. Maar er is bij velen angst over het terugbrengen van zout water in het Lauwersmeer. Wij, watersporters zijn gelukkig niet de enigen die er problemen mee hebben. Om maar een paar groepen te noemen: de landbouw, de dorpen rondom het meer hebben ook zo hun huiver over dit idee. En in eerste instantie was het wel een item

a . Peilconsolidatie.

Handhaven van het huidige peil, (niveau NAP – 1.03). Er komt een nieuw, groot gemaal bij Lauwersoog, geen andere maatregelen. b. Nat zoet systeem.

’s Zomers handhaven van huidige peil ’s winters hoger peil (NAP –0.63) en meer fluctuaties in waterstanden, (desnoods peil – 0.43) en een nieuw groot gemaal bij Lauwersoog. c . Nat zout systeem.

Peil zoals bij model b., maar met zout water, alhoewel nog bekeken moet worden hoe dit kan worden gerealiseerd. Dus ook dan een groot gemaal bij Lauwersoog. d . Gedempt getij.

Zout water gaat vrij in en uitstromen door de spuisluis bij Lauwersoog. Beperking in waterstand tot maximaal NAP - 0.53 naar NAP 0.5. Dan wordt een gemaal gebouwd bij Dokkumer Nieuwe Zijlen het gemaal bij Electra wordt vergroot. De kaden rondom het meer worden verhoogd en de spuisluis wordt aangepast. 24

WSVL 2006 boek.indb 24

14-03-2006 19:16:40


wordt een gedeelte ingericht als passantenhaven voor jachten: er komen vrijwel zeker ligplaatsen in de visserijhaven voor de pleziervaart en een aantal plaatsen voor de bruine vloot. Het is puur een passantenplek, het zullen geen vaste ligplaatsen zijn die gehuurd kunnen worden. De betaling van de liggelden via een “parkeermeter” zal worden geïnd. Jammer misschien voor een aantal jachten die nu aan de binnenkant hun ligplaats hebben, maar het betekent voor ons wel dat we minder lange wachttijden zullen krijgen bij de sluis en dan profiteren wij er ook weer wat van.

Uiteindelijk is de beslissing vooral een beslissing over veiligheid, maar er zal ook naar natuurwaarden worden gekeken. En “onze” angst. Sommigen lijkt het aantrekkelijk als er weer fluctuerend peil in het Lauwersmeer zal zijn, al dan niet zoet of zout. Anderen zien de enorme zandverstuivingen uit te begintijd in de jachthaven Noordergat weer voor hun netvlies. En de enorme kosten…. Ja, wat de toekomst ons brengen zal? Maar mocht het gebeuren dan is de angst voor kosten volgens de deskundigen niet reëel: er komt compensatie voor alle kosten die in dit verband gemaakt zouden moeten worden. Maar wijzelf zijn bang dat, tegen de tijd dat de luxe van recreatie onder aan het lijstje van de te compenseren groepen verschijnt, de pot inmiddels leeg zal zijn. Immers de kosten die boeren, permanente bewoners van het gebied en anderen hebben zullen de voorliggende posten op het lijstje zijn, en of er dan nog wat over is voor ons? En de angst van de vroegere zandverstuivingen? Daar wordt steeds van gezegd dat de verruiging niet zo ver terug zal komen. Als ikzelf eerlijk daar naar kijk kan ik me dat ook niet voorstellen: denk maar aan de situatie in Hooksiel, waar veel wadvaarders wel eens hun boot door de sluis naar binnen hebben gestuurd. Daar is sinds 1974 weer zout water in het bekken teruggekomen, maar de natuur heeft zich keurig aangepast en de loofboombossen zijn geweldig mooi en het gras is er ook heel groen. Oh ja, een voordeel van zout water: geen hordes vliegjes meer op je boot, in je mond etc. Mocht u er tot in detail, meer over willen weten: kijk bij Nederland leeft met water, bij de provincie Groningen, water etc. op internet. In de visserijhaven te Lauwersoog

Het gevecht rondom de bemensing van de vuurtoren Schiermonnikoog is nog altijd gaande. Er is een afspraak dat er niet gelijk wordt afgebouwd, maar de dreiging van de onbemande toren is er wel. Het kan nog een paar jaar duren, maar de ontwikkelingen lijken somber. Wij, het Watersportverbond, blijven vechten voor een toren met niet alleen een marifoonantenne die wordt doorgestraald naar een bureau ergens aan de wal en radarbeelden die ook daar verweg moeten worden ontleed, door mensen die de plaatselijke situatie niet, of nauwelijks kennen. We willen menselijke oren en ogen daarboven! In november is er vanuit het Watersportverbond een overleg geweest in ons clubschip met alle voor het nautisch beheer verantwoordelijke instanties. Het was een hele klus om precies duidelijk te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is in het meer. Het leek jarenlang een Kafka-achtige situatie, we werden van het kastje naar de muur gestuurd, etc.. Uiteindelijk 25

WSVL 2006 boek.indb 25

14-03-2006 19:16:40


26

WSVL 2006 boek.indb 26

14-03-2006 19:16:41


hebben we met de hulp van de provincie Groningen het beheer boven tafel gekregen: Rijkswaterstaat blijkt (nog) verantwoordelijk te zijn. Nog, want het is al jaren de bedoeling dat het nautisch beheer overgaat naar de twee provincies. Maar die willen het beheer pas overnemen nadat alle achterstallig onderhoud is weggewerkt. RWS zegt dat ze inmiddels hun verantwoordelijkheid t.a.v. het meer zien en ook beseffen dat de recreatievaart een klant van hen is. Bottleneck is weliswaar de financiering van de revitalisering van het meer. Maar er is nu duidelijk dat het ernstig begint te worden: er moet gebaggerd worden, eilandjes moeten worden opgeknapt etc. Onze waslijst van problemen is bekend en er wordt serieus naar gekeken! Bovendien zijn er een aantal wensen: heropening van de Babbelaar voorop uiteraard. Maar daar schijnt geen enkele kans op te zijn. Zegt men. Dan eventueel andere plekken, waar rust gevonden kan worden en waar van de omgeving genoten kan worden zonder overlast van buren. Bijvoorbeeld een paar ankerplekken, daar waar geen goede ankergrond is, desnoods met een aan een stevig betonblok verankerde boei. Het lijkt allemaal bespreekbaar. We hopen op een goed resultaat.

ook steeds positief geweest, had zelfs al een toewijzing gedaan, maar werd door Rijkswaterstaat, in overleg met andere organisaties (natuurbeheer) teruggeroepen. Ook de gemeente De Marne kwam al in het geweer. Maar naast de kitesurfers die aan de binnenkant, op het meer dus, hun sport beoefenen is er een groep die aan de buitenkant, op het Wad actief is. Tegen die kitesurfplek, ook ongevaarlijk v.w.b. watersport en beroepsvaart geen probleemplek. Maar hier is een protest van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ingediend. Half februari is besloten dat er een proef van een jaar komt met een gebied waar zowel kitesurfers als andere watersporters kunnen varen. Het gebied is niet helemaal wat wij wilden, maar anders zou er vanwege verstoring van vogels helemaal geen kitesurfen op het meer toegestaan worden. We zullen zien of het samengaat. Last, but not least: een nieuwe vette kluif: de nieuwe PKB-Waddenzee. Door het ministerie van VROM “het land ingegooid”. We moeten heel snel reageren maar hebben nog niet de volledige teksten beschikbaar. Tegen de tijd dat u dit leest is de termijn van inspraak al lang verstreken, we hopen er het beste van voor onze doelgroep, maar weten het nog niet volledig. Vandaar ook geen opsomming op deze plaats van de knelpunten die ons raken, danwel de positieve ontwikkelingen die we tegemoet kunnen zien m.b.t. varen op het Wad.

Verder wordt nog gepraat over de kitesurfspot bij de Hoek van de Bant. In principe is alle kitesurfen in Nederland verboden, dit volgens de regels van het vorige jaar herziene BPR, behalve op plaatsen die speciaal daarvoor zijn aangewezen. Voor Noord Nederland zou dat hoogstens een plek aan het IJsselmeer betekenen. Daar zijn wij het niet mee eens. Ook kitesurfen is een vorm van watersport en moet ergens een kans hebben. Gelukkig hebben de besturen van alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen rondom het Lauwersmeer, zich hierover ook in positieve zin uitgesproken. De gemeente Dongeradeel, waar deze plek ligt, is

Janny du Bois, regiovertegenwoordiger Watersportverbond.

27

WSVL 2006 boek.indb 27

14-03-2006 19:16:41


De laatste 15 jaar, enkele lijnen In het onderstaande willen we als vervolg op de korte samenvatting van hoofdpunten uit de verenigingsgeschiedenis op basis van het in 1990 verschenen jubileumboek een aanvulling schrijven. Dit doen we aan de hand van een drietal grote lijnen uit de meest recente geschiedenis van de vereniging. Wij pretenderen hiermee geenszins uitputtend te zijn, in tegendeel zelfs. Wel hopen we hiermee enige mijlpalen te markeren uit die recente geschiedenis. We willen geen kroniek schrijven, maar toch beginnen we met enkele feitjes: in 1986 telde de vereniging zo’n 500 leden. Nu, 20 jaar later zijn dat er nog ‘maar’ een kleine 400. Dat het ‘m echter niet in de kwantiteit zit maar in de kwaliteit, willen we u hieronder laten zien. Want in figuurlijke zin zijn we zeker gegroeid in de afgelopen jaren!

daad een fonds in het leven geroepen, het ‘Fonds Vervanging Clubschip’. Er is veel nagedacht en vergaderd over hoe zo’n nieuw clubonderkomen er zou moeten en kunnen komen. Lange tijd bleven de plannen echter vooral het droomkasteel of een ander vluchtig object, waarvoor het jaarboek zowel in 2001 als ook in 2004 suggesties aandroeg. Uiteindelijk bleek in het jaar 2000 dat de Stichting Jachthavens het zeer gewenst leek om een nieuw clubhuis te bouwen aan de wal, zodat op de ligplek van het clubschip nieuwe ligplaatsen konden worden aangelegd. Hoewel wij als vereniging behoorlijk wat geld bijeen hebben weten te sparen, bleek in de jaren na de millenniumwissel dat een gebouw aan de wal financieel boven onze mogelijkheden uitging. Dat hield in dat we dus samen met de Stichting tot een plan moesten zien te komen. Het duurde tot begin 2005 totdat een dergelijk plan aan ons als vereniging kon worden gepresenteerd. Maar toen lag er dan ook een voorstel waar het bestuur meteen warm voor liep. In grote lijnen kwam dat erop neer dat de Stichting Jachthavens op de Pukkel een casco ging bouwen dat de vereniging van haar spaargeld zou inrichten. Enkele maanden heel hard werken resulteerden in een druk bezochte bijzondere ledenvergadering die op 27 mei 2005 werd gehouden. Daar gaven de leden het bestuur unaniem toestemming om het Fonds Vervanging Clubschip te gaan gebruiken om het nieuwe pand in te richten, om een gebruikersovereenkomst voor het nieuwe gebouw met de Stichting te gaan afsluiten en om het Clubschip te verkopen. Bij het ter perse gaan van dit jaarboek wordt aan deze hoofdpunten de laatste hand gelegd. De gebruikersovereenkomst met de Stichting is op feestelijke wijze door beide partijen getekend tijdens de nieuwjaarsvisite

De behuizing

“Hoe de toekomst eruit gaat zien? Ons ouwe trouwe clubschip zal eens moeheidsverschijnselen gaan vertonen. Er zal fondsvorming nodig zijn voor vervangend onderdak. Daarvoor en ook voor andere zaken die zich in de toekomst ongetwijfeld zullen aandienen, is een sterke vereniging nodig.” Op de laatste pagina van het jubileumboek dat in 1991 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd uitgegeven, vragen de auteurs zich onder meer op dit punt af wat de toekomst onze watersportvereniging gaat brengen. Wij kunnen intussen vaststellen dat wij als vereniging in dit nieuwe jubileumjaar 2006 van de vooruitziende blik van de toenmalige bestuurders en leden van onze vereniging dankbaar de vruchten plukken. De afgelopen 15 jaar is een toekomstig ander clubonderkomen regelmatig gespreksonderwerp geweest. Er is inder28

WSVL 2006 boek.indb 28

14-03-2006 19:16:42


van de vereniging. En we bereiden er ons op voor om per 20 mei 2006 ons nieuwe onderkomen ‘t Roode Hooft samen met de Stichting Jachthavens en haar genodigden officieel feestelijk te openen. Ook de derde havenbewoner, de Stichting CAMRace maakt deel uit van het project: zij subsidieert een stuk van de inrichting in de vorm van de binnenverlichting en de bar. Zij zal daarvoor in de periode rond de tweejaarlijkse start van de Colin Archer Memorial Race met haar gasten intensief gebruikmaken van ‘t Roode Hooft. Daarnaast durven we erop te rekenen dat alle leden zich in de komende jaren helemaal thuis gaan voelen in hun nieuwe ‘huis’ met het unieke uitzicht over het Nationaal Park Lauwersmeer.

zijn nog maximaal drie termijnen van drie jaar zitting hebben in het bestuur waarvan twee termijnen als secretaris, penningmeester of voorzitter. Deze regeling staat garant voor een continu vernieuwingsproces binnen het bestuur. Als het goed is ontwikkelen de ouders zich verder tot wijze grootouders, die – wellicht soms hoofdschuddend maar vooral vol belangstelling – de strapatsen van de jeugd volgen. De digitale revolutie en de vereniging

Een derde thema dat we hier niet onbesproken willen laten is de digitalisering die de afgelopen jaren in alle levenssferen om zich heen heeft gegrepen en hoe wij daar als watersporters in het algemeen en als vereniging in het bijzonder mee te maken hebben gekregen. Een GPS is bijvoorbeeld op de meeste schepen al niet meer weg te denken en velen hebben de kaarten digitaal op de laptop staan. Gesprekken tussen watersporters gaan steeds vaker over digitale kaartsysteem, de keuze van een GPS en de vraag of men nog papieren kaarten aan boord zou moeten meenemen. Deze ontwikkelelingen op het gebied van de navigatie resulteerden onder andere in een cursus waarbij de deelnemers konden leren hoe zij digitale (waypoint-)gegevens voor hun GPS bruikbaar konden maken. Maar dat is natuurlijk niet het enige waaruit blijkt dat ook onze vereniging te maken heeft met de digitale revolutie. Want in het vorige millennium startte watersportvereniging Lauwerszee met haar eigen website: www.lauwerszee.nl. Intussen heeft deze zich ontwikkeld tot een drukbezocht digitaal verenigingsplatform. Veel van de leden, bezoekers en andere belangstellenden halen er informatie over de vereniging en vinden er foto’s van verenigingsevenementen. Daarnaast kent de vereniging het

D e ve re n i g i n g

In het aangehaalde jubileumboek werd ook gerept van een sterke vereniging die nodig is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. Intussen heeft de vereniging in 1999 statutair zo’n versterking ondergaan. Veel verenigingen krijgen ergens in hun geschiedenis te maken met het feit dat er na een aantal jaren een nieuwe generatie leden opgeld doet, die staat te trappelen om het roer over te nemen. We zouden zo’n periode van statutenwijziging kunnen vergelijken met de puberteit van een opgroeiende jongere. Vaak gaat dit, net als in de opvoeding, met allerlei emoties gepaard. Dat is ook in de WSV Lauwerszee zo gegaan. Een oude garde die, met haar ervaring en kennis, op de achtergrond actief blijft, is in dit soort situaties een goede garantie om de continuïteit binnen zo’n vereniging te kunnen bewaren. De belangrijkste concrete wijziging in de statuten van de watersportvereniging Lauwerszee was de beperking van de zittingsduur van bestuursleden. Men kan sinds de statuten gewijzigd 29

WSVL 2006 boek.indb 29

14-03-2006 19:16:43


������������ ��������� ������������� ��������������� ������������������� �������������������������������� ����������������� ������������������������� ���������������

������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� 30

WSVL 2006 boek.indb 30

14-03-2006 19:16:43


wordt opgemaakt. Betekende dit in het begin nog dat er veel materiaal door de redactie uitgetypt of gescand moest worden, tegenwoordig wordt vrijwel alle kopij digitaal aangeleverd. En ook de wedstrijdcommissie heeft haar administratie in de computer gezet, waardoor alle bootgegevens, ratings en overige informatie zelfs tijdens de briefings met één druk op de knop beschikbaar zijn. Zo verlicht de digitale revolutie op allerlei manieren het vrijwilligerswerk in onze vereniging. Het zal duidelijk zijn dat de watersportvereniging Lauwerszee ook op het punt van de digitalisering niet heeft stilgezeten en dat zij er alles aan doet om mee te gaan in de vaart der volkeren…

Garnalennet, waarop de deelnemers, informeel nieuwtjes en wetenswaardigheden met elkaar kunnen uitwisselen. Door zijn laagdrempeligheid en zijn informele karakter vervult het voor de deelnemers de functie van een digitaal clubhuis. En op het clubschip kwam een computer, waarmee aanwezigen tegen een geringe onkostenvergoeding konden internetten. Dit leverde de mogelijkheid aan de gebruikers om vlak voor vertrek nog even de meest recente weersinformatie op te zoeken, een faciliteit waardoor velen tegenwoordig goed geïnformeerd aan grotere en kleinere tochten kunnen beginnen. Ook kan men van hieruit het thuisfront via email van de allerlaatste nieuwtjes op de hoogte stellen. En deze ontwikkelingen, waarbij de vereniging faciliteiten beschikbaar stelt aan liggers en passanten, heeft alweer een vervolg gekregen: vanaf het begin van dit seizoen biedt de jachthaven de bezoekers en liggers de mogelijkheid om op het hele haventerrein draadloos internetten (wifi). Maar ook achter de schermen wordt door besturen en commissies druk gebruik gemaakt van computer en internet. Dat is eigenlijk al in 1986 begonnen, toen het secretariaat het ledenbestand op de computer zette. Sindsdien in de ledenadministratie geautomatiseerd. En intussen zijn er zelfs mailings van het bestuur die degenen die hun emailadres bekend hebben gemaakt alleen nog digitaal ontvangen. Hiermee bespaart het bestuur niet alleen portokosten, maar bovendien hoeft er daardoor door de bestuursleden aanzienlijk minder gevouwen en geplakt te worden. De commissie nieuwe media, die in het jaar 2000 in het leven is geroepen, houdt nu de website, het garnalennet en de computer in het clubschip aan de praat. Deze commissie is na enkele bijeenkomsten vlak na haar oprichting niet meer bijeen geweest en communiceert uitsluitend nog langs de digitale snelweg. En dan is er natuurlijk dit jaarboek, dat al sinds 1998 digitaal

Tot besluit is het misschien ook aardig om facet van ons verenigingsleven te noemen dat niet veranderd is: de wedstrijden. Die zijn er nog altijd, het ene jaar met een groter deelnemersveld dan het andere, maar de wens van een deel van de leden om hun zeilkunst onderling te meten is altijd gebleven. En dat levert ook buiten de vereniging resulaten op, getuige het feit dat de laatst gehouden CAMRace, in een deelnemersveld van 120 schepen, toch door een verenigingslid gewonnen is, terwijl door andere leden goede resultaten worden geboekt in de 24uursrace. Daarmee sluiten wij af. Veel verandert, ook in onze vereniging, er is ook een stuk continuïteit. En over wat we van de toekomst kunnen verwachten kunt u meer lezen elders in dit jaarboek! Reinhilde van der Kroef

31

WSVL 2006 boek.indb 31

14-03-2006 19:16:43


32

WSVL 2006 boek.indb 32

14-03-2006 19:16:44


Veertig jaar voor- en achteruit tekst Els Knol-Licht, ‘Weerlicht’, ‘vaste’ ligger steiger B Foto’s: Els, Luuk en Joske Knol

Parkeerterreinen met rollend blik rijzen boven de horizon uit vanwege de trek naar veer- en visserijhaven. Daar komt geen bootje aan te pas. Ze zijn er wel, die bootjes. En die bootjesmensen hebben van meet af aan de touwen ineengeslagen, vandaar nu de viering van 40 jaar vereniging.

E e n s g i n g d e ze e h i e r t e k e e r

In het Jaarboek 1979 (het oudste dat ik in huis heb) staat dat de vereniging is opgericht op 26 mei 1966 als: Watersportvereniging “Lauwerszee” voor Zoutkamp en omgeving, vereniging voor zeil-, motor-, kanovaarders en andere watersporttoeristen. Dus eigenlijk wordt het 40-jarig bestaan een week te vroeg gevierd en ook nog eens op een verkeerde plek. Ik vrees voor Zoutkamp dat we over veertig jaar amper meer weten dat Zoutkamp ooit een florerend vissersdorp is geweest aan de monding van het Reitdiep, met een directe open verbinding met de rest van de wereld. Niet alleen voor onze vereniging is in het Lauwerszeegebied de nadruk komen te liggen op Lauwersoog. En is de omgeving in 40 jaar uitgegroeid tot het Nationaal Park het Lauwersmeer, een inmiddels gerenommeerd natuuren recreatiegebied, voor meer mensen dan de watersporter. Afgezien van de militairen komen zeer velen vierwielig naar het Lauwersmeergebied voor wat er sinds de verzoeting door de indijking groeit en bloeit, vliegt en zwemt. Er is bos, er zijn paden, oevers, kaden en geheime cirkels.

De vereniging richt zich nu nog wel op de watersport, meer op de recreant dan op de toerist, maar ook dat zal veranderen. Het lijkt mij niet onmogelijk dat de jachthaven, waar nu nog de meeste van onze leden hun thuishaven hebben voor hun eigen boot, over even zovele jaren is gevuld met een diversiteit aan huur- en leaseboten, waarmee passanten voorgeprogrammeerd het water op gaan. Of men is thuis of in het uitgedijde clubhuis virtueel aan het varen en zoekt men via Google-earth naar de slikken en prielen op het wad. Het eenvoudig zelf de touwtjes in handen hebben en houden, bestemming kiezen naar daar waar niets is boven Groningen is er niet meer bij. Jaren 70

Het Jaarboek van de Watersportvereniging anno 2005 meldt dat het de 33e jaargang is. Waaruit ik concludeer dat u nu de 34e in handen hebt en de eerste jaargang verschenen moet zijn in 1973, toevallig het jaar waarin wij met ons jonge gezin een plek zochten voor onze boot, een pracht houten eiken Pluut van 9 m, in het Noorden. Dichter bij huis dan Staveren, van waaruit we vertrouwd waren geraakt met het wad. Al een jaar eerder hadden we gekeken bij de nog nieuwe jachthaven Noordergat. Vreselijk wat een gat: kaal, koud, zilt en zanderig. Het kon niet op tegen het lieflijke liggen in Staveren aan de Schans. Maar we waren jong en wilden wat, vooral wad. Dan weegt de urenlange autorit vica versa met kleine kinderen van Groningen naar Staveren

Geheime cirkels nabij Zoutkamp

33

WSVL 2006 boek.indb 33

14-03-2006 19:16:44


De boot deed zijn naam eer aan, we gingen zo snel als de weerlicht en wonnen als nieuwkomer van de toen ook al wedstrijdzeilende Koggeschip. De toon was gezet: ‘voor de wind vaart zelfs een bos stro’, zei onttroonde schipperse Brons. De stromingen op de Zoutkamperlaag kunnen we inmiddels wel dromen, op de (on)dieptes kunnen we slaapwadwandelen. Ik vijzelde in een paar winters mijn vrouwlijke gebrekkige theoretische kust- en zelfs astronavigatie kennis op dankzij ‘Loos’cursussen in het clubschip, ook al waren we geen zeezeilers. Wel wadvaarders, maar je kunt nooit weten immers in zo’n zeegat! Wadvaarders, als vereniging, bestond nog niet. We lieten onze meiden, zodra ze hun eigen hoofd boven water konden houden (en dat leerden ze jong), zeilles nemen in de Optimisten van de vereniging. Zelf stond ik ook instructie te geven als lid van de jeugdcommissie. Alleen luisterde ons eigen kroost beter naar de anderen dan naar mij.

en twee uur soms motorend Staveren - Kornwerderzand vanwege het tij en de tijd niet meer op tegen het wad binnen handbereik vanuit een kille haven. Dus werd de knoop doorgehakt. We kwamen en bleven in Lauwersoog. Inschepen in Lauwersoog 1975

De Pluut maakte plaats voor een ruimere nieuwe stalen 10m zeeschouw, Weerlicht, waarmee we in 1977 een vaste ligplaats kregen aan de westzijde van steiger B in het laatste gedeelte, naast zeezeiler Pollux. Het zal aan deze fris Friese stuurboordburen gelegen hebben dat we al gauw lid werden van de vereniging. Zij vertelden, ongetwijfeld onder het genot van een biertje, van de vereniging en het clubschip en de jaarlijkse wedstrijden. En wij wilden onze krachten wel meten. Sindsdien hebben we geloof ik geen voor- of najaarswedstrijd op het wad meer gemist. Legendarisch, althans in onze ogen, waren onze eerste wedstrijden: bij de ene haakten we af na een misplaatste poging vanwege teveel wind (8-9 Bft) en golven, waar de schouw op danste als op een springmat. Bij de andere wedstrijd moesten we de uiterton ronden, zover op zee waren we van ons leven nog niet geweest, laat staan met een platbodem met zijzwaarden. Het beruchte zeegat was zo lieflijk als wat, zoiets kon dus ook met een zeeschouw.

Optimistenstrijd tussen moeder en dochter

Van de diverse lichtingen veelbelovende zeilertjes en zeilstertjes zullen ongetwijfeld velen de komende 40 jaar de

34

WSVL 40 jaar .indd 34

16-03-2006 15:31:31


of droog vallen, vrij zijn, in het soms koude, kale, zilte en zanderige niets, waar we van zijn gaan houden en waar zoveel om je heen gebeurt door water, stroom, licht en lucht. Als we terugkomen in de haven is het voor ons meestal geen clubschiptijd, noch verlangen. Toch voelt de vereniging als een familie, het clubonderkomen als een bindend element, het is vertrouwd, het is eigen, het is een soort thuiskomen ook al vaar je er alleen maar langs en zwaai je naar de vaag herkenbare schimmen die je ziet in of rond het Roode Hooft. In 1998 wordt in het Jaarboek voor het eerst gewag gemaakt van de gedachte een ‘Commissie Vervanging Clubschip’ in het leven te roepen door de toenmalige voorzitter Wim Laseur. Het heeft heel wat spraakwater opgeleverd. De verdwijning van het clubschip zal een kentering teweeg brengen in het aanzien van de haven en de tijdsbesteding van veel leden.

wateren van Lauwersoog en omstreken eens nostalgisch komen bezoeken met hun eigen kroost. Helaas, voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging is er te weinig jeugd om door te gaan met de zaterdagse lessen. En dat juist nu, nu er voor de (groot)ouders zo’n prachtig clubhuis is van waaruit ze hun opvolgers aan lager wal kunnen zien raken. Wa d , i k h e b j e l i e f

De vermelding ‘Zoutkamp en omstreken’ verdwijnt overigens bij de 26e jaargang uit het Jaarboek. Het is sindsdien kortweg Watersportvereniging “Lauwerszee’ en het verenigingslogo ‘de Garnaal’ verschijnt na de eerst kwart eeuw van de vereniging op de voorkant van het Jaarboek. Volgens mij ten teken dat de vereniging en zijn leden toch vooral buitendijks georiënteerd zijn. Wij zijn dat ook. Buitendijkse orientatie

De vooruitgang

Persoonlijk zie ik het als een duurzame vooruitgang als de watersportvereniging ‘Lauwerszee’ blijft zoals ze is begonnen: een vereniging zonder poeh ha. Drijvend op de minder vaarlustige leden. Het nieuwe onderkomen zal daar verandering in brengen. Het is zo mooi dat we er amper in ons zilte zeilkloffie naar binnen durven. Maar dat gaan we wel doen, tot in lengte van onze grijze jaren, zonodig komen we met onze rolwater terug om uit te kijken over het Lauwerszeemeer naar de veronderstelde Lauwerszeemeerminnen. Want minnen zijn er, ook nu. Probeer op een beloofd zonnig lang weekend met gunstig tij rond koffietijd de sluis maar te passeren. Zeker weten dat het tij niet wacht en jij wel. Maar ook daarin komt verandering de komende 40 jaar. Het nu modern ogende clubhuis groeit uit tot een bedrijvig dagtoeristisch oord. Een deel van de glaswanden zijn

Nagenoeg elk weekend als de trossen los gaan begeven we ons sluiswaarts, het wad op. Al ruim dertig jaar. Weer, wind en onze tijd, al dan niet strokend met tij en (on)diepten op het wad zorgen er vaak voor dat we zeilend vanuit Lauwersoog niet ver komen, hoeven we ook niet, we willen (op het) wad zijn, ergens ankeren

35

WSVL 40 jaar .indd 35

16-03-2006 15:32:34


� ����������������������������������� ��������� ������������������� �

������������������������������������ � ���������������������������� ������������������ �

�������������������������� ����������������������������� 36

WSVL 2006 boek.indb 36

14-03-2006 19:16:45


grootse schermen geworden waarin je meeslepend virtueel versneld kunt varen. Je hoeft daarvoor dus zelf niet meer het wad of het meer op. Tegenwindse trajecten en koude schaduwrijke rakken worden versneld doorlopen. Het eindeloze wachten (en genieten) op het gaande en komende water na een al dan niet bewuste vastloper met droogstaan kan gecomprimeerd worden tot een welbewuste tijdsspanne. Het project wordt gesponsord door de natuurorganisaties en wereldwadbeheer. En als ze schijnt zal de zon gezien vanuit het clubhuis alleen nog gratis verblindend zakken achter de dijk. Die, zicht op de horizon en zeehonden ontnemende, dijk is natuurlijk een hindernis, zeker na de noodzakelijke verhoging.

tanig en gegroefd. Vuurtorenwachters, reddingbootopstappers en bergers zijn tot maritieme geschiedenis geworden. Via de satellieten worden de gewenste hulpacties met snelle, golfloos varende en/of geluidloos vliegende, robots uitgevoerd indien men zich daar vooraf voor heeft verzekerd. Voor niets wordt je leven niet meer gered. Lauwersoog: navel van de wereld

De nog bestaande, modern geoutilleerde, ‘Klassieke Platte vloot’ en de satellietbestuurde zeilende zeevaarders kunnen vlot sluizen. De schepen worden bij sluisnadering automatisch op volgorde aangehaakt en door de sluis geleid. Het is een aquaduct met twee kommen. Binnendijks is een Mondiaal Brakwatergebied ontstaan, zo uniek in de wereld dat men van heinde en ver pijlsnel naar hier geschoten wordt om te kunnen waterspelen met aangelijnde lopende zeehonden, een nieuwe uitwas. Uiteraard kan er overnacht worden in een van onze Clubhotels. Het restaurant met de smakelijke naam ‘de Pukkel’ wordt geopend bij het 50-jarig bestaan van de vereniging. In 2045 krijgt het Roode Hooft Hotel een tweede dependance in Zoutkamp. Het garnalen- en palingtoerisme bloeit uitzinnig. Oostmahorn is uitgegroeid tot de 12e stad van Friesland èn Nederland. Lauwersoog is als recreatief verkeersknooppunt ter land, ter zee en in de lucht Harlingen voorbij gestreefd. De veerboot heeft zijn langste tijd gehad voor de toerist. Er zijn doorzichtige zweefvliegtuigen voor in de plaats gekomen die garant staan voor een snelle doorlopende verbinding tussen de eilanden, ook Duitse, en Lauwersoog. Zelfs uitstapjes boven Simonszand, Rottumerplaat- en oog en omgeving zijn mogelijk zonder dat de zeehond zijn kop opsteekt of een vogel verstoord wordt. De dieren, zowel onder

Ouderwets over de dijk kijken

Maar voor het zicht maakt het niet uit. Je kunt een wadcam op elk gewenst plekje richten. Zo geschiedt de begeleiding en beloodsing dan ook radiografisch door ‘de beste stuurlui aan de wal’. En die zitten in het clubhuis met een verweekt en verbleekt hoofd, niks meer

37

WSVL 40 jaar .indd 37

16-03-2006 15:33:05


38

WSVL 2006 boek.indb 38

14-03-2006 19:16:49


Lauwersoog anno 2003

als boven water hebben zich in weerwil van Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplaatst naar mensrijker gebieden. Zo komt men er te laat achter dat hier ‘vroeger’ meer mensen hadden moeten kunnen komen natuurminnen. Dat ‘vroeger’ is ook een beetje ‘nu’, anno 2006. Dat Grunnigers dan bij hoog- en laagwater beweren dat er niets gaat boven Groningen kan ik als honderdjarige misschien nog begrijpen, maar dat ze het nu al zoveel jaren beweren …!

Wij wensen de vereniging een lang en bruisend leven toe met leden en passanten, die vaak los gooien, die veel los maken, doch vroeger of later hier weer vast maken om elkaar te treffen in het clubhuis. Wellicht ziet u ons ook.

Mede dankzij ‘de Watersportvereniging Lauwerszee’ hebben wij zelf in de laatste drie decennia het zanderige, zilte, winderige kale gat van 40 jaar terug zien groeien tot een prettige beschutte haven met vele trouwe, inmiddels ouwe maar ook nieuwe bezoekers van het Roode Hooft.

39

WSVL 2006 boek.indb 39

14-03-2006 19:16:49


MARVIN ZEILMAKEIJ MEUBELSTOFFERING Reparatie van tenten, voortent, bootkappen enz. Tevens nieuw werk zoals luifels, dekzeilen, huiken, railingzeilen, boottenten, hoezen enz. Stofferen van boot- en caravankussens. Nieuw aanmaken van elk model kussen voor boot en caravan. Vele soorten polyether en andere schuimsoorten zijn te leveren en aanpasbaar in de meeste diktes van de kussens. Speciaal schuim verkrijgbaar voor een ieder met nek-, schouder- en rugproblemen. Voor vrijblijvende prijsopgave kom ik met stalenboeken bij u thuis om ter plaatse uw boot en caravan te meten voor het plaatsen van de kussens. Ook eventuele gordijnen worden op maat gemaakt. Op verzoek worden stalenboeken meegebracht.

Van Brakelplein 3 - 9726 HA Groningen Tel. 050-3143021 - Mobiel: 06-53143767

40

WSVL 2006 boek.indb 40

14-03-2006 19:16:49


Impressie nieuwbouw ‘t Roode Hooft

41

WSVL 2006 boek.indb 41

14-03-2006 19:16:56


42

WSVL 2006 boek.indb 42

14-03-2006 19:17:01


43

WSVL 2006 boek.indb 43

14-03-2006 19:17:09


Bloemen zijn prachtig... zeilen is machtig

Bloemenhuis EVA Kerklaan 67 9717 HB Groningen Tel: 0505731080

44

WSVL 2006 boek.indb 44

14-03-2006 19:17:16


Bent U al eens aan de Engelse Noordoostkust geweest? Ruige hoge rotsen, afgewisseld door baaien met verlaten stranden, duinen, riviertjes. Een glasheldere zee, papegaaiduikertjes, alken, zeekoeten, Jan-van-Genten, dolfijnen, soms een walvis. Eilanden, oude havenstadjes, stoere vissersgemeenschappen. Ruïnes van burchten en abdijen die herinneren aan een roemrucht verleden.Een dunbevolkte kuststreek, lieflijk glooiend, met in de verte de toppen van een ruig heuvelland.

Als je zo’n beschrijving van een vaargebied leest, denk je al gauw dat je er heel ver voor moet varen. Maar nee hoor, ze liggen binnen een actieradius die prima haalbaar is voor een ‘normale’ vakantie van enkele weken, op nog geen 300 mijl varen van onze kust. Het gaat over de kust van Northumberland en Zuid Schotland, zeg maar van Newcastle tot de Firth of Forth.

www.saileastcoastuk.co.uk

www.hartlepool-marina.com www.quaymarinas.com www.amble.co.uk www.eyemouthharbour.com

45

WSVL 2006 boek.indb 45

14-03-2006 19:17:19


Jachthaven Lunegat Jachthaven Lunegat is gelegen in het zuidwesten van het weidse Lauwersmeergebied, nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen aan de rand van het nationaal park. Het Lauwersmeergebied heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een schitterend natuuren recreatie gebied.Jachthaven Lunegat biedt ruime accommodatie voor passanten en heeft plaats voor 370 vaste ligplaatsen. Faciliteiten: - Winterberging buiten of in ge誰soleerde loods - 2 verwarmde schilderloodsen - Trailerhelling en hijskraan tot 20 ton - Vuilwater en bilgewaterpomp - Toiletten en douches - Scheepsbenodigdheden - Dieselpomp - Restaurant op loopafstand - Fiets en boot verhuur - Wassen en drogen - Draadloos internet (Wifi)

Informatie bij havenmeester Rob Meijer Kwelderweg 1 - 9291 MD Dokkumer Nieuwe Zijlen Tel: 0511-408303 Fax: 0511-408740 E-mail: Jachthaven.Lunegat@worldonline.nl - www.lungat.nl

46

WSVL 2006 boek.indb 46

14-03-2006 19:17:20


Weerberichten Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct: VHF kanaal 16 en DSC kanaal 70, bericht op kanalen 23 en 83, herhalingen beginnend 01.33 elke vier uur Kustwacht Schiermonnikoog weerbericht op VHF kanaal 5 om 0.30, dan elke twee uur Nederland

07.00u -18.00u 23.00u 9.40 + 21.40 UTC 01.33 UTC

Radio 1, elk uur uitgebreide weersverwachting Nederland Radio 1/747 kHz, uitgebreide weersverwachting Nederland SBB 3672 kHz. uitgebreide weersverwachting SBB 3672 kHz. stormwaarschuwingen elke vier uur.

N o o rd - e n O o s t ze e

Deutsche Welle 6075 kHz 9545 kHz om 13.55 aansluitend driedaagse vooruitzichten. NDR 4 702 kHz en 972 kHz om 00.05, 08.30 en 22.05 Deutschlandfunk 1269 kHz om 01.05, 06.40, 11.05 en 21.05 Dld.Radio Berlijn 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk Radio Bremen I (alleen Noordzee) 936 kHz 23.05 Op het internet

En dan zijn er natuurlijk nog vele sites op het internet te vinden. Wij noemen er een paar: http://www.knmi.nl/voorl/weer http://2001publish.zeilen.com/meteo/bracknel.htm http://www.wetteronline.de http://www.weeronline.nl/zeil.htm

en verder verwijzen wij u naar de website van onze vereniging www.lauwerszee.nl waarop nog meer links vermeld staan.

47

WSVL 2006 boek.indb 47

14-03-2006 19:17:21


����������������

������������������

������������� ����������������������� � �������������������������� � ������������������� � ������������� ����������������������������������������������������������������������������������

48

WSVL 2006 boek.indb 48

14-03-2006 19:17:22


Getijverschillen GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor hoog- en laagwater t.o.v. Lauwersoog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzien-Iijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. door weersom-standigheden.

Ameland (Nes) Baltrum Borkum Bremerhaven Brunsb端ttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangerooge Wilhelmshaven

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

H.W. 0.07 1.08 1.03 2.58 3.48 2.43 1.48 2.36 1.39 1.38 1.08 2.28 0.27 4.17 0.15 0.44 1.13 0.53 0.58 1.53 0.11 1.23 0.49 1.23 1.23 2.28

+ + + + + + + -

L.W. 0.14 1.29 1.09 3.25 4.41 3.21 2.24 2.11 0.49

+ + + + + + +

1.38 2.14 1.04 4.21 1.00 0.08 1.49

+ + + + +

1.29 1.37 0.05 1.49 0.42 1.04 1.49 2.39

* Op veel plekken van deze lijst is de tijd van hoog- en laagwater niet de tijd van stroomkentering. * Nauwkeurigheid van deze lijst wordt niet gegarandeerd. U kunt de getijtabellen voor Lauwersoog in een veel groter lettertype ook vinden op de website van de vereniging: www.lauwerszee.nl en op http://filo.nl/zeilen. Vanaf die plaats kunt u ze zelf in elk gewenst formaat uitprinten.

49

WSVL 2006 boek.indb 49

14-03-2006 19:17:24


Voorbeel getijtabel via internet

50

WSVL 2006 boek.indb 50

14-03-2006 19:17:24


51

WSVL 2006 boek.indb 51

14-03-2006 19:17:26


52

WSVL 2006 boek.indb 52

14-03-2006 19:17:28


53

WSVL 2006 boek.indb 53

14-03-2006 19:17:29


54

WSVL 2006 boek.indb 54

14-03-2006 19:17:31


brug doorvaarthoogte

hoogten t.o.v. gemid. HWS HWspringtij HWdoodtij

kaart diepte

tijhoogte

Middenstand NAP LWdoodtij

verval bij doodtij

verval bij springtij

zeeniveau hoogte droogvallend

LWspringtij LLWS = gemiddeld Laag LaagWaterSpring = reductievlak kaart

� � � � � � � � �

Seendweg 16 (Havennr. 3010) 9936 GA DELFZIJL Tel. +31 (0)596-614404 Fax +31 (0)596-616189 info@nautischeunie.nl www.nautischeunie.nl

ADVIES

VERKOOP

ONDERHOUD

Opblaasboten Polyesterboten Aluminium visboten Kano’s Buitenboordmotoren Waterski-artikelen Wakeboards Visvinders Accessoires

REPARATIE

2500 m2 Watersportplez

ier

55

WSVL 2006 boek.indb 55

14-03-2006 19:17:33


Klaas Koch Even voorstellen: Klaas Koch, ik kwam kwam op de wereld in Groningen 14 februari 1950. Sterrenbeeld waterman. Als kind bracht ik mijn vakanties door op Terschelling bij zee dus, omdat mijn ouders daar 2 zomerhuisjes hadden. Ook ging ik zo vaak ik maar kon mee op de Boukje, een Zoutkamper viskotter de (Zk 15) van Marinus Tillema, die als stuurman bij mijn opa op de kuster Geertruida had gevaren. Als de gelegenheid zich voordeed vaarde ik met de kusters van mijn ooms mee (ik had 4 ooms die kapitein en eigenaar waren van kusters). Helaas geen verre reizen, maar van Delfzijl naar Groningen om hout te lossen in de Oosterhaven. Toen ik later mijn vakanties naar het Spaanse Mallorca en Ibiza maakte, ben ik gaan snorkelen, ik raakte gefascineerd door het onderwater leven en ik wilde dieper en langer onderwater. In september 1976 ben ik lid geworden bij Miramar Groningen, een bijzonder leuke duikclub met in het bestuur mensen die niet alleen over het duiken práten, maar die zelf ook duiken. Mijn eerste buitenwater duik heb ik net als de meeste noordelijke duikers gemaakt in Tynaarlo en wel op 13 februari 1977. De hond ging ook altijd mee.

Op 18 juni 1978 maakte ik mijn eerste wrakduik op de Boetak in de Waddenzee bij Terschelling. De Boetak is tot zinken gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog; hij was geladen met o.a lampenfittings. Deze werden toen al geborgen door Duikteam Equador van Terschelling, om met de opbrengst van het kopergeld hun clubkas te spekken. Op 6 juli 1978 werd een wrakduik georganiseerd door Hans Oldenburger met een viskotter, de WON 24, van de gebroeders Kooistra. Deze hadden net een nieuw wrak op de schrijver gekregen ten noorden van Terschelling. Beneden aangekomen keek ik mijn ogen uit. Het zicht was meer dan 15 M en ik wist niet waar ik het eerst of laatst moest grijpen, er lag van alles: porseleinen serviesgoed, olielampjes, naaimachines, flesjes azijn, kortom, één grote grabbelton. Ik had nog geen netje en moest alles in de hand mee naar boven nemen – ik heb direct mijn duikuitrusting uitgebreid met een boodschappennetje. Wij hebben het wrak de naam gegeven Porseleinwrak. Later, toen Equador achter de positie van het wrak kwam heeft Hille van Dieren uitgezocht dat dit het stoomschip de Thasos was, geladen met stukgoed. Sinds die duik ben ik besmet met het wrakduikersvirus. Daar is maar 1 medicijn voor: zoveel mogelijk wrakduiken maken.

56

WSVL 2006 boek.indb 56

14-03-2006 19:17:34


Olielampje – messchede en kopje uit de Thasos

Vanaf dat moment was ik bij elke wrakduiktrip die er in het noorden werd georganiseerd. We gingen met viskotters vanuit Harlingen en Lauwersoog naar verschillende wrakken die de schippers wisten te liggen. Omdat zij niet elk weekend met duikers de zee opgingen heb ik een rubberboot aangeschaft, een Zodiak MK 11 met een Yamaha 25 PK buitenboordmotor. Omdat er nog geen gps was kon ik alleen betonde wrakken vinden, dat waren er 3: de Elphis, de Kalö en de Amerskerk. Met een zeekaart in een plastic hoes en duikkompas en met de duikbril op tegen het spatwater scheurde ik naar de wrakken. Ik had ook geen fishfinder en moest om het wrak te vinden de dreg achter de rubberboot slepen tot deze achter het wrak bleef haken. De Zodiac ging ook mee op mijn vakanties naar Bretagne en Zuid-Frankrijk waar ik vele wrakduiken maakte op de bekende wrakken zoals o.a de Donator. Rond 1985 kwamen de eerste sportvisvaartuigen in Lauwersoog waaronder de Lauwers van Eelco Staal, een voormalige boeienlegger van Rijkswaterstaat. Deze huurde ik voor het wrakduiken, kosten 900 gulden voor de zaterdag en 1100 gulden voor de zondag. Om het betaalbaar te houden moest ik een ploegje bij elkaar bellen van 30 duikers. Als er te veel wind stond moest ik het duiken afblazen en wilde dan de volgende week. De schipper had dan vaak al afspraken met sportvissers zodat ik dan het weekend met de hond in het bos liep in plaats van een mooie wrakduik te maken. Het werd mij wel duidelijk: om regelmatig te kunnen wrakduiken moest ik een eigen schip kopen. Na talrijke schepen te hebben bekeken van slepers tot viskotters zag ik in Stavoren de Zeester te koop liggen, ik was meteen verliefd: met dit schip kon ik met mijn familie op vakantie en de weekenden wrakduiken.

57

WSVL 2006 boek.indb 57

14-03-2006 19:17:34


In september 1989 heb ik de Zeester gekocht en voorzien van een marifoon, fishfinder, Decca en een door Miramar Groningen gesponsorde RVS duiktrap. Vanaf 1990 trok ik elk weekend als het weer gunstig was (soms ook als het weer niet gunstig was windkracht 7) met de Zeester erop uit om te wrakduiken. Met een vast ploegje van 8 prettig gestoorde wrakduikers konden we nu op zoek gaan naar nieuwe wrakken, van de west- en noordkust van Nederland, noordkust van Duitsland en. Helgoland tot en met de westkust van Denemarken. Zeester

We hebben veel nog maagdelijke wrakken met de Zeester gelokaliseerd zoals: vele Duitse voorpostenboten, M-boten en Sperbrechers uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, vrachtschepen, stoomschepen tot baggermolens aan toe. Met een aantal wrakken hebben we de pers en de TV gehaald, zoals: de Engelse onderzeeër HMS E 3 en het koperschip de Kerwood. Ik hoop nog vele jaren met de Zeester uit te varen, nieuwe wrakken te ontdekken en mooie duiken te maken. Groet Klaas Koch

58

WSVL 2006 boek.indb 58

14-03-2006 19:17:35


hier komt nog een beeld

Vi s i o e n e n & Visie 4 0 j a a r vooruit Onze watersport vereniging krijgt op haar 40ste een nieuwe impuls waar velen lang naar hebben uitgezien. Een heel nieuw onderkomen op een prachtige locatie. Vandaaruit een magniefiek uitzicht naar het zuidwesten; het Lauwersmeergebied. Hoe vaak zullen wij daar genieten van zonsondergangen, opgezweept water en veranderende vergezichten. Hoe zal die toekomst er uit gaan zien. Een vraag welke opdoemt na zoveel jaren van bestaan. Na het stilstaan bij wat het verleden ons gebracht heeft nu een blik naar evenzovele jaren vooruit. Wat zeggen ingewijden en deskundige betrokkenen daarvan. Een zeer gevarieerde groep mensen met ervaring en kennis van zaken waren bereid daar vanuit hun leven, werken, studie en onderzoek een kijkje te gunnen. Verrassend welke gedachtensprongen er blijken te leven. Hoe divers kunnen visies en visioenen uiteenlopen. In een aantal zal u zich kunnen inleven, maar in een paar bijdragen zal uw kijk op de wereld wellicht tot verder nadenken stemmen. Wij vragen uw aandacht voor 11 inzendingen en stellingen welke betrekking hebben op ons zo gewaardeerd vaargebied Fred licht

De auteurs: Carla Alma “Meerinzicht in 2046, Lauwersmeer weer zee?” Bevlogen beschermster van natuur- en landschapswaarden en daarnaast redactielid van het 2-maandelijks tijdschrift “Noorderbreedte”. Karel Essink “Lauwersmeer en Waddenzee over 40 jaar” Marien ecoloog welke zich 35 jaren onafgebroken bezig hield met bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee.

59

WSVL 2006 boek.indb 59

14-03-2006 19:17:38


Wadvaarders met een platbodem blijven toekomst zien in traditionele boten. Een medicus kijkt generaties verder.

Frans Bout “Tochtplanning, vroeger en nu” Door zijn lezingen voor de club een welbekende zeiler uit onze haven (“Blaustirns”) en enthousiast meteoroloog.

Geurt Busser “Hand aan de kraan houden” Intens beleven en vastleggen “wads” ons lief is. Hij vecht ervoor in aquarel en woord op sprekende beeldende wijze.

Frans Pot “Lauwers-meer of minder” Eén van de buren, de zeilschool “De Lauwer”, belanghebbende in een positieve beleving van de Lauwersmeerwaarden.

M eer inzicht in 2046, Lauwerszee weer zee?

Harro Meijer “2046: Wereldwijd klimaat-experiment ten einde. De uitslag is ........” Onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van de RUG. Beziet klimatologische veranderingen- o.a. via de CO2meetpaal op het Lutjewad.

Maar kort in haar bestaan heeft deze watersportvereniging kunnen genieten van haar echte naam: de Lauwerszee. Vanaf 1969 werd deze estuariumachtige inham van het getijdengebied de Waddenzee afgesloten middels een dijk, ondoordringbaar als de Afsluitdijk die haar voorging in de afsluiting van de Zuiderzee. Ook met diverse andere ingrepen is de Waddenzee ingesnoerd en verkleind en rechtgetrokken. En daar zijn wij, het nijverige en immer tegen het water vechtende Nederlandse volkje, nog steeds mee bezig, ons nauwelijks bewust van de gevolgen die dat aan natuur en aan ons psychische welzijn teweegbrengt! Zal men tot inkeer komen in de komende decennia? Zal de wens die door velen wordt geuit om de zout-zoet-overgang in het Lauwersmeer te herstellen worden uitgevoerd? Als van ouds vechten boeren en waterschappen hierin tegen natuurbeschermers en watersportgenieters. En hoewel de mens natuurlijk altijd al tegen het water vocht (lees hierover vooral het boekje “De Schimmelruiter” van Theodor Storm), zie ik de landschappen van mijn jeugd, die zich afspeelde in de vijftiger en zestiger jaren aan het Noord-Groningse Wad, inmiddels bijna als historisch authentiek! Wat moeten we met zoete plassen, met de windmolens en saaie bosjes en soldaatje spelen in het Lauwersmeer. Ik pleit ook voor terugkeer van het begrip: een “Eiland in de verte” zoals de oude Marten Toonder dat beschreef, met andere woorden laat het maar een dag gaans kosten over het

Joan Stam “Lauwersoog 2010” Burgemeester van de gemeente “De Marne”. Bestuurster met veel oog voor een aangenaam menselijke beleving in binnenen buitengebied. Piet Bos “Net zoals Jules de Corte” Met zijn café, restaurant en haven “Het Booze Wijf ” streeft hij als buurmanondernemer naar verdergaand goed gevoel over vele accomodaties. Pieter Bouma “De Rijkswaterstaat” Specifiek vanuit waterbouwhundig oogpunt ziet de alreeds 20 jaar gepensioneerde ingenieur (en zeiler) een wentelverschijnsel. Robbert Das “Toekomstvisie van Robbert Das” Wat ziet een futuroloog bij uitstek. Als toekomstkijker, denker, illustrator en ontwerper ziet hij afname van luxe. Daarnaast zijn beeld als zeiler/ jachtontwerper. Menno Buiskool “Zuinig zijn op ons gebied” 60

WSVL 2006 boek.indb 60

14-03-2006 19:17:39


Wad om eilanden als Rottumeroog of zelfs Schiermonnikoog te bereiken! Dat betekent voor watersporters en bezoekers van eilanden dat je er echt wat voor over moet hebben om het Wad te beleven en te ondergaan. Weg met de insnoering, ruimte, ruigte en beleving, ik hoop op het beste voor natuur en watersporters in het Lauwersmeer en op het Wad in de komende veertig jaar! Carla Alma --------L a u we r s m e e r e n Wa d d e n ze e ove r 40 jaar Wat zal de Watersportvereniging LAUWERSZEE over 40 jaar om zich heen zien? Ik probeer hierop een antwoord te geven als marien ecoloog die werkzaam was bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat. Ik begin met het Lauwersmeer, vroeger – tot 1969 – Lauwerszee. Wellicht zien we het getij weer terugkeren, zij het gedempt. In de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee wordt tenminste het voornemen aangegeven om tenminste één belangrijke zoet-zout overgang in het Waddengebied te herstellen. Dat zou het Lauwersmeer kunnen zijn en dat zou kunnen leiden tot herstel van brakke overgangszones in vegetatie en waterfauna. Voor de Waddenzee trek ik een aantal ontwikkelingen door die vorig jaar zijn gerapporteerd in het Quality Status Report Waddenzee 2004. Als gevolg van ‘global warming’ zullen strenge winters nog minder vaak optreden dan in de afgelopen 15 jaar. Dit leidt tot verminderd voortplantingssucces onder tweekleppige schelpdieren, en daardoor tot afname van bestanden van bijv. mossel, kokkel en nonnetje. Een aantal vogelsoorten dat voor hun voedselopname specifiek op deze schelpdiersoorten is aangewezen zal verder in aantal afnemen. Dit betreft onder andere eidereend, scholekster en kanoet. Bij laagwater zullen grote oppervlakten van de platen bedekt zijn met Japanse oesters, daarmee mosselbanken overwoekerend en verdringend. Op zich kunnen banken

en riffen van Japanse oesters zich tot soortenrijke levensgemeenschappen ontwikkelen. Tenslotte zal de Grijze zeehond talrijker zijn geworden en op meerdere locaties dan nu kolonies vormen, mogelijk ook in het gebied van Rottumerplaat-Rottumeroog. Karel Essink - Paterswolde --------Tochtplanning, vroeger en nu. Voorjaar 2046. Het ijs is nu verdwenen. Het was een ruwe winter. “Opwarming van de aarde”, zeiden ze. Jawel. Dat is ook uitgekomen. Daar had men het in 2006 nogal eens over. De zeespiegel zou stijgen, Nederland zou een Zuidfrans klimaat krijgen. Nou, we mogen blij zijn dat het ijs op tijd is gesmolten, deze winter. Over een paar maanden de Colin Archer Memorial Race weer. En wij? Wij gaan het grote water weer op. Na een koufront met NW-wind naar het zuiden. Of anders met een gerieflijk oostenwindje, vanwege hoge druk boven Zuid Zweden. Is het nu anders dan vroeger? Valt mee, de zeeën zijn wat kouder, de koufronten lijken wel wat minder venijnig. Er zijn ’s zomers wat vaker hogedrukgebieden. Er staat wèl meer water op het Wad dan vroeger …. Wat gek, dat men dacht dat het hier warmer zou worden …. Nou ja, iedereen dacht: overal warmer, dan hier ook. Maar de zeetemperatuur is hier wel gedaald! Vooral in de winter. Ze hadden er niet op gerekend, dat de warme golfstroom het loodje zou leggen. Het zoute water dat vroeger, bij Groenland aangekomen uit het oosten, naar beneden zakte (door verdamping en afkoeling zouter en kouder, en dus zwaarder geworden) en dan over de bodem zuidwaarts stroomde, werd verdund door het smeltwater van Groenlands ijskap. Toen zakte het natuurlijk niet meer! De Caraïbische Zee, niet meer gevoed door die benedenstroom uit Groenland, hield op met warm water zenden naar het noordoosten …… Niks warme winters!! ……

61

WSVL 2006 boek.indb 61

14-03-2006 19:17:40


JachtcentrumJ Hoofdvestiging Ee

Vestiging Oostmahorn

Jachtservice

Jachtbemiddeling

Watersportwinkel

Verkoopsteiger

Jachtbemiddeling Jachtlakken -

International Epifanes Sikkens De IJssel Coelan Alexseal

Jachtschilderen Jachtinstallatie - Webasto - Eberspacher - Lombardini - Steyr Jachtconstructie Scheepstimmerman Zeilmaker

Jachtcentrum Navigium Stienfeksterwei 30 9131 KM Ee

Tel/Fax. 0519 - 518400 Bootsgat@hetnet.nl Mob. 06-51143877

62

WSVL 2006 boek.indb 62

14-03-2006 19:17:41


temperatuur, maar ook aan het wind- en neerslagpatroon en niet te vergeten aan de zeewaterspiegel. Vooral die laatste twee zullen voor Nederland ingrijpende gevolgen hebben. Maar, helemaal zeker is dat alles (nog) niet: Het klimaatsysteem van de aarde is geweldig complex en dus uiterst moeilijk te beschrijven en te voorspellen. Het lijkt wel of de mensheid dus besloten heeft “om het dan maar uit te proberen”. We doen als het ware het experiment: “Zal het flink verhogen van de concentraties broeikasgassen het klimaat op aarde beïnvloeden en wat zijn daarvan de gevolgen?” Ik durf te voorspellen dat we over veertig jaar het antwoord weten, sterker nog, aan den lijve ondervinden. Maar of we daar dan ook blij mee zullen zijn? Het is natuurlijk niet echt een goed idee om een experiment te doen met iets waar je zelf midden in zit... Harro Meijer --------Lauwersoog 2010

Maar …. we zeilen gewoon door. We halen volautomatisch weerkaartjes binnen, we plannen nog steeds onze tochten, gebruik makend van verwachte winden. Als ze dat in 2006 hadden geweten! …. Dan hadden ze ook niet ongerust hoeven te zijn. F.O. Bout --------“ L a u we r s - m e e r o f m i n d e r ” Het is al weer een tiental jaren geleden dat het congres werd gehouden onder de titel “Lauwers-meer of minder” . We gaan voor meer, maar ook met minder? Met meer wordt m.i. bedoeld betere aanlegplaatsen voor passanten, grotere sluis voor of na de dijk, een gemaal bij Lauwersoog en uitbreiding vaargebied ten noorden van het zgn. ‘vogeleiland’. Het gemaal maakt het mogelijk om zowel vanuit de waterbeheersing als vanuit de natuurbeleving - zoutwater - de belangen te combineren in het toekomstige beheersplan Nationaal Park. Met minder gaat de voorkeur uit naar beperking van de geluidsoverlast door tanks op de oefenbanen en door de vele snelle motorfietsen met hun gierende geluiden die je op grote afstand kan horen. Minder zwerfvuil door achteloos weggegooide verpakkingen van patat en drinken. En natuurlijk met minder hoge snelheid van het vaarverkeer naar en van de jachthavens. Dus meer Lauwersmeer! Frans Pot --------2 0 4 6 : We re l d w i j d k l i m a a t experiment ten einde. De uitslag is....”

Lauwersoog – binnen Lauwersoog 2010. Ik kom uit het zuiden aanrijden over de Strandweg. Het getijdensysteem van de Waddenzee is doorgedrongen tot het laatste stuk en aan beide kanten komt het water totaan de berm. Het dorp is ’s winters in zichzelf gekeerd; overwinterende gasten wandelen langs de stranden op weg naar warme chocolademelk met appeltaart.’s Zomers is het een drukte van belang. Bewoners en gasten van het recreatieve dorp, de camping en de jachthaven ontmoeten elkaar in het Boze Wijf of een avn de andere uitspanningen die zijn ontstaan. De Strandweg is een echte dorpsstraat geworden waar het gezellig wandelen is. De huizen langs de weg en langs het water geven Lauwersoog een geheel eigen karakter – een verre echo uit Scandinavië. Er zijn drijvende woningen bij, en je vindt er woningen op palen die het unieke karakter van dit “wetland”onderstrepen.

Door in hoog tempo fossiele brandstoffen te verbranden verhoogt de mensheid de concentraties van CO2 en andere broeikasgassen flink. Deze broeikasgassen zijn heel belangrijk voor het op aarde heersende klimaat. Verhogen van de concentraties heeft met grote waarschijnlijkheid een verhoging van de wereldwijde temperatuur tot gevolg en wel zodanig dat we het de komende tientallen jaren echt gaan merken. Niet alleen aan de

Lauwersoog – buiten. De haven is een markante wereld waar de 63

WSVL 2006 boek.indb 63

14-03-2006 19:17:43


inmiddels aangepast naar de wensen van de watersporters, lekker op je gemakje zondagavond met hoog water van Schier terug naar Lauwersoog, heerlijk! Wat voor schepen geldt, geldt ook voor kampeermiddelen. Afgezien van de grootte, zal er in de toekomst minder gekampeerd worden. De grijze golf en hun kinderen kiezen voor comfort en gemak. Hier is immers nog ruimte voor beweging, ontmoeten, recreatie en sport. Lauwersoog krijgt diverse hotelaccomodatie met een keur aan activiteiten. Op Schiermonnikoog zijn de mogelijkheden meer beperkt, daar kan gelukkig niet veel meer. De bevolking van Lauwersoog zal relatief sterk groeien omdat er geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen recreatieve en permanente bewoning. Ook denk ik dat er meer op schepen zal worden gewoond. (je bent een wijze man martin!) Mede door deze ontwikkelingen kunnen voorzieningen het hele jaar open blijven. Om het dagtoerisme uit de regio te blijven boeien, zullen er attracties moeten worden ontwikkeld, wat dat ook moge zijn. De (grootschalige)visserij zal langzaam verdwijnen. Als de door het Nationaal Park voorgestelde natuurontwikkeling gaat plaatsvinden, ben ik echt heel benieuwd hoe e.e.a. er over 40 jaar uitziet. Met getijbeweging en menselijk ingrijpen zoals nu, of zonder dit laatste als een soort Biesbosch volkomen dichtgegroeid, allebei even interessant! Al met al denk en hoop ik dat het een heel prettige omgeving blijft om te verblijven, groet Piet Bos --------D e rijkswaterstaat

sfeer van zee en vis, van touw en schip, en de puurheid van het wad voelbaar is. De vissers komen er graag: ze krijgen een goede prijs op de afslag, en de voorzieningen zijn er puik. Ook veel toeristen zie je hier: ze bezoeken de historische garanalenkotter, en varen een stukje mee op het wad. Ze komen naar de prachtige exposities en evenementen in het duurzaamheidscentrum, pakken een terrasje of ze flaneren langs het water de gezelligheid van op zoek naar een van de gezellige eettentjes waar Lauwersoog om bekend geworden is. Voorbij de haven fietsen ze weer de rust van het wad tegemoet – buiten de dijk langs op weg naar Pieterburen en verder totaan Nieuw Statenzijl. Joan Stam --------N e t zo a l s J u l e s d e C o r t e Net zoals Jules de Corte het zong zou ik het ook wel eens willen weten, hoe het er over 40 jaar uit zou zien. Er zal veel veranderen en anders worden, maar niet zo snel als de eerst 40 jaar. Wat ik hiervan denk en wat ik aantrekkelijk zou vinden voor Lauwersoog en het gebied laat ik u hier in het kort weten. Het Lauwersmeer heeft over de 100 km prachtige oevers, oevers die zo moeten blijven. Toch kunnen we soms op een heel klein stukje leuke veranderingen aanbrengen, omdat mensen (ook gebruikers van het gebied) graag aan oevers vertoeven.Wat zou het toch prachtig zijn om komende vanuit Friesland over de weg of over water, geconfronteerd te worden met een prachtig bebouwde kade tussen de sluis en de ingang van onze jachthaven. Zo’n rijtje Hollandse of Scandinavisch aandoende huisjes waarbij je denkt, dat ziet er gezellig uit! In het Nieuwe Robbengat liggen veel schepen voor anker en aan moorings, de capaciteit aan ligplaatsen is immers beperkt. De schepen worden steeds groter, met meer motorvermogen, en er wordt minder gezeild (vergrijzing).Ik denk dat meerdere families een schip zullen gebruiken (time sharing). De brug en sluisbediening is

De rijkswaterstaat gaf leiding bij de afsluiting van de Lauwerszee, maar heeft zich daarna in hoofdzaak uit dit gebied teruggetrokken. Ondergetekende, destijds ingenieur van de Rijkswaterstaat, was niet rechtstreeks bij de afsluiting betrokken, ( wel bij de Eemshaven en de haven van Delfzijl ), en is overigens reeds ± 20 jaar 64

WSVL 2006 boek.indb 64

14-03-2006 19:17:43


water, automatisch geprogrammeerd (3).

met pensioen. Wie wil er nu nog naar hem luisteren?

De watersportvereniging wordt een amateur-werf met service.

Velen zullen weten dat bij versterking van de zeeweringen ( deltawet ) werd rekening gehouden met een zeespiegelrijzing van 20 cm per eeuw. Zeespiegelrijzing of landdaling? Feit is dat men in noord - Scandinavië jarenlang een zeespiegeldaling constateerde. We bevinden ons gezamenlijk op een langzaam wentelende aardschol. Naast dit wentel – verschijnsel, is het mogelijk dat zich ( als extra ) een zeespiegelrijzing zal voordoen. Daarbij hoort: dijkverzwaring, werk voor aannemers, lasten voor belastingbetalers.

Robbert Das, Villeneuve Loubet, Frankrijk

Wat gebeurt er met het wad bij zeespiegelrijzing? Mijn persoonlijke verwachting is dat het wad zich zal aanpassen. Omstreeks het begin van onze jaartelling waren de wantijen bij hoogwater passeerbaar met ongeveer 1,50 m diepgang en dat is altijd in hoofdzaak zo gebleven. Mijn vermoeden is dat de natuur het zo, en niet anders, wil. P.M.Bouma. --------To e k o m s t v i s i e va n Ro b b e r t D a s

--------Zuinig zijn op ons gebied Een watersportvereniging waarvan de leden kunnen kiezen of ze binnen de dijk of buiten de dijk willen varen, maar ook op het wad de prieltjes en slenkjes kunnen zoeken waar ze kunnen onthaasten en slechts op het ritme van het tij voorscharrelen. De tijd besteden aan het herstellen van zichzelf (re-creeren) op een manier dat hun kinderen dat op dezelfde manier nog kunnen doen dus zonder beschadiging van de omgeving. Ook mag er gerust met de elementen gestreden worden. Wind en water zijn bondgenoot en soms tegenstander, maar ook over 40 jaar hopelijk nog van dezelfde gematigde klimaatsoort. Onze bootjes zullen wel wat veranderen, meer onderhoudsarme materialen en onvermijdelijk meer, (voor velen vast veel meer) elektronica. En meer zonnecellen voor de benodigde elektriciteit. Toch denk ik dat de traditionele scheepstypes niet verdwenen zullen zijn over veertig jaar. Ik kan mij een rolreefgrootzeil op een schouw nog niet helemaal voor de geest halen,

Veertig jaar verder zal watersport in het algemeen veranderd zijn. West Europa als deel van de EEC beleeft een economische crisis, veroorzaakt door een sterke daling van het gemiddelde inkomen, werkloosheid en sterke inflatie van de euro.. Deze verarming, dankzij toetreding van achtergebleven landen in de EEC, treft luxe. Nederlanders hebben weinig geld en tijd voor boten. Zelfbouw op uit één stuk geperste aluminium casco’s ligt binnen bereik van ijverige jonge mensen dankzij een ECO-subsidie op te hergebruiken materialen, (Aluminium). Voor Wadden en Lauwersmeer zullen boten platbodems worden met dekken uit nieuwe lichte, te verbranden kunststoffen (2) gelijmd op de rompschaal (1). Zeilschepen hebben één a-symmetrisch steekzwaard (4) en een uitzwenkbare ballastarm boven

vervolg op pagina 68

65

WSVL 2006 boek.indb 65

14-03-2006 19:17:44


zeil- & surfschool

De Lauwer Een week lang op vakantie met een leuke groep jongens en meisjes van je eigen leeftijd (8 tot 18). En ondertussen ook goed leren zeilen of surfen. Dat kan bij zeilschool De Lauwer die al 30 jaar deze vakantieweken organiseert. Je kunt kiezen uit valk, laser, catamaran, optimist en diverse surfboards.

Zeil- of sur f naar : www.delauwer.nl ; e-mail: info@delauwer.nl Vraag onze gratis CD-Rom: 0519 349000 O ok verhuur recreatiebungalow s.

66

WSVL 2006 boek.indb 66

14-03-2006 19:17:45


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Spoednummer arts Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog Lauwersoog ‘t Roode Hooft 0519 349154 Bruggen Friesland (centraal nummer) Douane 0519 349142 Jachthavens Delfzijl Neptunus Dokkumer.Nwe.Zijlen “Lunegat” Lauwersoog “Noordergat” Oostmahorn “Bootsgat” Schiermonnikoog Zoutkamp “Hunzegat” KNRM, alarmnummer Zeeverkeerspost Schiermonnikoog Politie, regiopolitie Groningen Visserijhaven 0519-349023 Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl Waterpolitie

0900 9229 070 3123326 070 3123325 058 2925888

0596 615004 0511 408303 0519 349040 0519 321445 0519 531544 VHF kanaal 31 rond HW 0595 402875 0900 0111 0519 531247 050 5995995 0519 349043 0596 633860 0343 535355

Voor meer links en informatie WEBSITE WSV LAUWERSZEE: www.lauwerszee.nl

67

WSVL 2006 boek.indb 67

14-03-2006 19:17:45


maar je kunt je voorstellen dat er toch pioniers komen die het voordeel van diverse zaken aan elkaar willen koppelen. De Scheldeschouwen zijn daar natuurlijk al wel een beetje een voorbeeld van, toch zet dat nog niet erg door. En er worden momenteel toch vrij wat nieuwe Lemsteraken gebouwd volgens honderd jaar oud concept, maar wel met leuke lieren, drie snelheden etc. . Een beetje afzien past ook wel bij vrije tijds besteding, maar het moet wel leuk blijven. Daarom zullen ook de meeste bootjevaarders ‘s nachts heel vaak in de haven te vinden zijn en blijft het ‘s nachts op het wad “buitenblijven” toch maar een beperkte bezigheid. Maar ik denk dat ook over veertig jaar nog steeds een hele groep mensen het een heerlijke manier vinden om hun vrije tijd door te brengen op en rond Lauwersoog en het ook weer overdragen aan de na hen komende generaties. Daarom moeten we zuinig zijn op ons gebied. Menno Buiskool, WR155 / Kokkel --------H a n d a a n d e k ra a n

wordt automatisch het ¨bezoekgeld¨ van je rekening afgeschreven. De eerste kring heeft een prachtig uitzicht op het natuurgebied, de volgende kringen krijgen het recht een webcam te plaatsen. Waddenzee De gaswinning in de Waddenzee heeft volkomen onverwachte positieve effecten opgeleverd: Zij is door de geweldige zandhonger dichtgeslibd. Met de doorzettende zeespiegelrijzing is zij in 2031 compleet weggespoeld. De eilanden waren gelukkig, met geld uit het Waddenfonds, al verzadigd met de modernste polyurethaan schuimen en epoxies zodat ze bleven drijven, verankerd aan boorputten, gas en elektriciteits-leidingen. Alleen Schiermonnikoog is losgeslagen en drijft nu voor de kust van Florida. Klosem en Kallemooi worden nog traditioneel gevierd. De dieren die van belang waren zijn ondergebracht in het Lauwersmeer. De vuurtorens hebben een aantal jaren leeggestaan, maar zijn uiteindelijk bemand door vogelwachters. Vogels werden vroeger geringd, soms gezenderd, maar op de Waddenacademie is besloten om een erfelijk ¨bio chipje¨ in te bouwen, waardoor ze radiografisch bestuurbaar zijn. Zo kunnen ze via een landingsplatform precies op de lopende band gedirigeerd worden. Windmolenparken, affakkelvlammen, hefeilanden, boortorens en vliegvelden hebben een waarschuwing zendertje waardoor de vogels er in een boog omheen vliegen. Eindelijk gedraagt de natuur zich wetenschappelijk verantwoord. Helaas gaan criminelen en terroristen ook gebruik maken van deze besturing; dit heeft geleid tot de bloedige ¨vogeloorlogen¨. De killer mus van de Taliban bijvoorbeeld is wereldwijd gevreesd. Op het Lauwersmeer worden zendertjes verhuurd waarmee je alle soorten dieren leuke kunstjes kunt laten doen. Dit is een publiekstrekker van jewelste. Het hand aan de kraan principe heeft ook voor de komende generaties gezorgd dat natuurwaarden voor 100 procent gewaarborgd waren. Geurt Busser

Elke aanvraag voor activiteit in een natuurgebied wordt toegestaan: MET DE HAND AAN DE KRAAN! Pas als er schade is moet de kraan een beetje dicht! Dat scheelt een boel rompslomp. Lauwersmeer Het Lauwersmeer is verzilt zodat uitzicht belemmerende boompjes en struiken op natuurlijke wijze verdwenen zijn en de belevingswaarde van dit uitgestrekte natuurgebied gewaarborgd is. Het meer is vol steigers met bootjes en ´s avonds is er feestverlichting met onderwater schijnwerpers, net een groot aquarium, prachtig bij de barbecue. In het buitengebied zijn vis- en zeehonden kwekerijen om het natuurgebied te bevoorraden. Goed voor de werkgelegenheid. NAM/Shell is zo aardig geweest om het laatste gas te reserveren voor affakkelvlammen, zodat de generatie die hiermee is opgegroeid niet onwennig wordt. Opdat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten is het meer rondom volgebouwd met clubhuizen en van plastic nagemaakte houten vakantiehuisjes. Op enkele plaatsen is een doorgang, hier 68

WSVL 2006 boek.indb 68

14-03-2006 19:17:46


Opening ‘t Roode Hooft zaterdag 20 mei 2006 Inleiding en aanleiding

Zondag 21 mei

Zoals bekend is in de bijzondere ledenvergadering van 27 mei 2005 besloten in te stemmen met de bestuursvoorstellen inzake de besteding van opgespaarde gelden (fonds vervanging clubschip) voor de inrichting van de nieuwbouw op de Pukkel. Met dit gedenkwaardige besluit kon de stichting Jachthaven de bouw van een nieuw clubhuis te starten. De tweede oplevering heeft inmiddels plaats gevonden; tijdens de oliebollen- en nieuwjaarsbijeenkomst hebben we het gebouw kunnen zien. In het pand is de gebruikersovereenkomst tussen WSV en stichting getekend. De inrichting van het gebouw is ter hand genomen en wordt dit voorjaar gerealiseerd. De nieuwbouw die ’t Roode Hooft gaat heten wordt op feestelijke wijze met spektakel geopend op zaterdag 20 mei 2006. Feestelijke opening ’t Roode Hooft De openingsdag zal een aaneenschakeling zijn van verschillende gebeurtenissen. Deze dag beschouwen we tegelijkertijd ook als de start van de viering van het 40 jarig jubileum.

• Open huis voor belangstellenden uit de omgeving. Pavoiseren

De toegangspoort van het haventerrein zal er feestelijk versierd uitzien. Wij willen graag dat de boten van onze leden en van alle liggers er ook feestelijk uitzien. Ons vriendelijke doch dringende verzoek; pavoiseer uw boot ook, hang haar vol met vlaggen en vlaggetjes. Zorg voor een feestelijke uitstraling van uw steiger! De WSV Lauwerszee heeft ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan vanaf de seizoensopening in ’t Roode Hooft clubvlaggen te koop met extra opdruk van het cijfer 40. We nodigen u uit om ook zo’n vlag aan te schaffen.

40

D e d a g z a l z i c h o n g e ve e r a l s vo l g t u i t z i e n :

• ’s ochtends uitzending RADIO Noord vanuit ’t Roode Hooft • ’s middags vlootschouw van een representatief deel van WSV vloot • openingshappening met echte piraten, sleutels en schepen • de openingshandeling van ’t Roode Hooft door de burgemeester van de gemeente de Marne, mw. drs. J.A.J. Stam • receptie voor alle leden, liggers, genodigden en gasten

3 februari 2006 Niels Tempel Vice voorzitter WSV voorzitter openings- en lustrumcommissie

69

WSVL 2006 boek.indb 69

14-03-2006 19:17:47


Viering 40-jarig bestaan WSV Lauwerszee 2/3 september In 2006 is het 40 jaar geleden dat de WSV Lauwerszee is opgericht. Dit 8e lustrum willen, ook vanwege de verhuizing naar ’t Roode Hooft, in stijl vieren.

We organiseren een maaltijd; deze moet vooraf worden besteld en betaald. Er zal een keuze zijn uit 2 gerechten met tenminste 1 vegetarische keuze. • Ieder lid krijgt toegang tot deze maaltijd en tot de festiviteiten (toneelspektakel met muziek, live band - dansen) door de maaltijdkaart te kopen. Kosten per volwassene € 15, per kind beneden 12 jaar € 6,50. Een kaart voor alleen toegang (geen maaltijd) kost € 6,50. Wij roepen ieder op om vroeg in het seizoen deze kaarten aan te schaffen zodat we de maaltijden kunnen inkopen en regelen.

Z a t e rd a g 2 s e p t e m b e r

Eind van de ochtend/begin van de middag Op zaterdag 2 september starten we aan het begin van de middag met een puzzeltocht op het Lauwersmeer. Je kunt meedoen in je eigen boot of in een valkje. Deze tocht voert langs bijzondere plekken en puzzelopdrachten op Lauwersmeer (lengte van de tocht wordt bepaald door wind en weer). Tweede helft van de middag Dan is iedereen weer terug in de haven en starten we met een borrel en dan begint vanaf circa 16.30 uur een uitgebreid cultureel programma met • cabaret • maaltijd • toneelspektakel met fanfare • een live band en dansen. • We zorgen voor een tent zodat we (in geval van regen) droog kunnen kijken naar het spektakel en kunnen dansen. ‘t Roode Hooft fungeert als de barruimte.

Zondag 3 september

Op zondag houden we kajakwedstrijden (in manches) tussen teams van de afzonderlijke steigers in de haven. Natuurlijk doen we dat pal voor de ramen van ’t Roode Hooft! Vanaf circa 13.00 uur. We roepen ieder lid en elke ligger op om mee te doen aan deze activiteiten. 3 februari Niels Tempel Vice voorzitter WSV voorzitter openings- en lustrumcommissie

70

WSVL 2006 boek.indb 70

14-03-2006 19:17:48


De watersportvereniging “Lauwerszee” 40 jaar De eerste 25 jaar

die kennen wij nu als de jachtenhaven “Noordergat”.

Wat betekent een jubileum voor de ‘nieuwere’ leden van onze vereniging? Speciaal voor hen enkele alinea’s over het verleden van de “Lauwerszee”.

De watersportvereniging “Lauwerszee” werd op 26 mei 1966 opgericht te Zoutkamp, de thuishaven was toen nog de binnenhaven van Zoutkamp die eerst nog met de garnalenvissers gedeeld werd. Later beschikte de vereniging over de lange steiger langs de strekdam. Uit overleg met de autoriteiten bleek dat de aanleg van een jachthaven in Zoutkamp voorlopig niet uitvoerbaar was en toen viel het oog op de werkhaven bij Lauwersoog. Rijkswaterstaat wilde liever zaken doen met een stichting dan een vereniging en zodoende werd in 1969 de Stichting jachthavens Zoutkamp en

Het ontstaan van de vereniging en de jachthaven hangt nauw samen met de geschiedenis rond de inpoldering van de Lauwerszee. Een van de eerste activiteiten in 1962 betrof de aanleg van een werkeiland, dat nog herkenbaar is als het sluizencomplex en de veerhaven van Lauwersoog. Er werd ook een bouwput aangelegd voor de constructie van de 26 caissons, waarmee het zeegat gedicht zou worden. Deze bouwput werd opengegraven tot een werkhaven en

Het werkeiland bij de inpoldering Lauwerszee

71

WSVL 2006 boek.indb 71

14-03-2006 19:17:48


72

WSVL 2006 boek.indb 72

14-03-2006 19:17:49


Ponton jubileum

bevatte vele adviezen over het wadzeilen voor de vele nieuwelingen van de vereniging. Het maakt ook melding van een geslaagde vistocht om botjes te vangen in de Siege. ‘s Winters werden er navigatiecursussen georganiseerd. Wedstrijdjes zijn er natuurlijk altijd wel gehouden maar in 1974 werd er een “echte” open zeilwedstrijd georganiseerd op de Zoutkamperlaag, kompleet met wedstrijdcommissie en handicapformule. Het ledenaantal groeit verder en de annalen vermelden nu ook gezamenlijke toertochten naar Ameland en via Borkum ging men op bezoek bij WSV “Neptunus” in Delfzijl. De strenge winter van 19781979 veroorzaakte grote schade aan het steigerwerk in de jachthaven, het rijzen en dalen van het ijsoppervlakte werkte de steigerpalen los. Om winterschade in de toekomst te voorkomen zijn toen bellenbanen langs de steigers aangelegd. Een aantal ondernemende zeilers maakte het stoutmoedige plan voor een zeezeilrace naar Larvik en de eerste Colin Archer Race ging op 18 juli 1982 van start. U kent het succes van dit idee, de CAM-races zijn uitgegroeid tot een van de grootste zeezeilraces van Nederland. De organisatie werd in 1990 overgenomen door een daartoe opgerichte stichting.

Lauwersoog opgericht voor het beheer van de jachthavens. Na de sluiting van de Lauwerszeedijk, ook in 1969, werden de twee reserve-caissons aan de westkant van de werkhaven afgezonken om als golfbreker te dienen en in 1971 vinden de eerste jachten hier hun ligplaats. De leden van de watersportvereniging timmerden de open caissons van boven dicht. De jachthaven was toen een open bouwterrein en de eerste schippers moesten het vele zand trotseren dat hier rond stoof. Het wachtschip van de rondvaartonderneming Spido uit Rotterdam werd aangekocht om als drijvend clubhuis dienst te doen. Het werd opgeknapt op de werf Niestern en in 1975 afgemeerd aan de binnenzijde van de afgezonken caissons.

Wilt U meer weten over de geschiedenis van de vereniging? Deze is uitvoerig beschreven in het Jubileumboek 19661991 en is nog steeds te koop, navragen in het ‘t Roode Hooft. Henk de Bruijn

Door een intensieve ledenwerfactie steeg het aantal leden tot 250, gezamenlijk werd het wad verkend door tochten naar de Engelsmanplaat en Schier. Het eerste jaarboek kwam uit in 1973, het

73

WSVL 2006 boek.indb 73

14-03-2006 19:17:50


Het avontuur met de Windbreker te verpletteren. Maar niets van dat alles gebeurde. Onze zeilreis naar de Wester Eems over het Wad verliep vlekkeloos. Vlakbij de F1-ton bij Borkum viel echter de buitenboordmotor van de Windbreker uit. Ik slaagde er niet in om handmatig te starten. Ik stuurde een SMS naar Henk om even te waarschuwen dat er iets aan de hand was. De Valsolda en de Kloek kwamen onmiddellijk aangesneld om hulp te bieden. De oorzaak was vermoedelijk het ontluchtingsknopje van de benzinetank, dat door het trillen van de motor dicht was gaan zitten. Daardoor was er een vacuüm in de tank ontstaan en kon de benzine niet meer naar de motor stromen. Hierna konden we de Burkanahaven van Borkum binnenvaren. Het was schitterend weer. Sommigen hebben een fiets gehuurd bij de havenmeester, anderen liepen een stuk over het eiland.

Het is traditie geworden dat wij in het voor- en najaar een zeilreis van 9 dagen vanuit Lauwersoog organiseren. Henk en ondergetekende, Kees Barlagen zijn er in 2004 mee begonnen. Dit verslag betreft de najaarstocht van 2005. Henk voer dit najaar met zijn zwager Ate. Het was de eerste keer dat ook Jan met zijn Kloek in het flottielje van schepen meevoer. Zijn maat was Erik. Mijn maat was dit najaar Bert, een naar Amsterdam geëmigreerde Groninger. Het zeiljacht van Henk heet “Valsolda”. Het is een Parker Super Seal van 27 voet en het heeft een hefkiel. Jan zeilt met een Westerley Centaur. Dit jacht heeft kimkielen en heeft een diepgang van 90 cm. Mijn Windbreker is een Compromis 720 uit 1978. Het is 7,20 meter lang, 2,50 m breed en heeft een diepgang van 90 cm.

De volgende ochtend kwam de zon alweer in het oosten op en scheen onbarmhartig in onze kuip. Om ca 12.30 uur zou het HW zijn op Borkum. Er stond een zachte bries uit ZW. Omstreeks 10.00 uur vertrokken we over het wad, onder Borkum door naar de Ooster Eems. Vandaag zou het volle maan worden. De invloed van de maanstand op de beweging van het water was al goed merkbaar. De stroming van het water was aanmerkelijk heftiger dan normaal. Een paar weken eerder was ik op de Valsolda van Juist naar Borkum meegevaren. Wij hadden toen ontdekt dat er een ondiepte zit bij de ingang van de route onder Borkum (boei Fischerbalje 14). We passeerden de ondiepte ook dit keer zonder problemen. Op de Ooster Eems hesen we het grootzeil. Bijna voor de wind voeren we onder Juist door. Jan en Erik zaten op het voordek van de Kloek

De reis begon in Lauwersoog op zaterdag 17 september 2005. Drie bootjes dapper op stap. De eerste dag dreigden de wolken ons met hun regen

74

WSVL 2006 boek.indb 74

14-03-2006 19:17:50


met de afstandsbesturing. We hadden de vloed mee. Ook het zeegat tussen Juist en Norderney was een eitje. Het weer was rustig en met een windje van ca 3 Bf “kachelden” we door naar Baltrum. Het werd tijd voor de stop. Er was ruimte genoeg in de haven. We hebben Baltrum bekeken. Het is er erg rustig en een beetje “stijf ” van opzet,

maar beslist geen onplezierige plek. De volgende dag hadden we geen enkele moeite met het temperatuurtje van 2223 graden. De wind was Z-ZW 2-3 Bf. HW Baltrum Westende viel om 13.13 uur. We vertrokken om ca. 11.00 uur. We hadden een route uitgestippeld over het wantij van Baltrum. Dit is het hoogste wantij van het Duitse wad. We schatten deze op ruim 1 meter droogvallend. Daarna voeren we – met de eb-stroom nog steeds in de rug – het heerlijk onder het eiland Langeoog door. Na het zeegat tussen Langeoog en Spiekeroog bereik je al gauw de haven van Spiekeroog. In de geul naar de haven dreef een bootje met daarin een jongen die

de buitenboordmotor probeerde te starten. We hebben hem een lijntje toegeworpen, want het leek er niet op dat hij het apparaat weer aan de praat zou krijgen. Later bleek dat er een gat in zijn benzineleiding zat. Een nacht op het wad

In verband met de zuidelijke windrichting besloten we dinsdagmorgen om onder Spiekeroog door te varen en dan door het zeegat naar buiten te gaan. We vertrokken uit Spiekeroog om ongeveer 12.00 uur (HW Spiekeroog om 14.20 uur). Henk heeft in het zeegat op makreel gevist, maar het makreel-seizoen was kennelijk al afgelopen. Er zat dus niets anders op dan maar weer iets blik-achtigs te bedenken voor de avondmaaltijd. Maar voor de bemanning van de Windbreker zou deze avond de maaltijd iets anders aflopen…. Het was een heerlijke tocht de zee op, want de zon liet zich weer gelden en de wind was zacht uit het zuiden. Om ongeveer 14.30 uur besloot ik terug te keren naar het wantij onder Spiekeroog. We hadden immers afgesproken die avond in de haven van Langeoog te liggen. Om ongeveer 16.30 uur waren we in het zeegat tussen Spiekeroog en Langeoog. Jan voer met de Kloek vlak bij ons aan bakboord-zijde. We lieten boei OB 9 aan bakboord liggen en voeren in de richting van boei LW8. Plotseling zagen we de Kloek een duikeling maken: hij had de grond geraakt. Jan stuurde onmiddellijk noordelijker en wij dus ook. Voor ons pakte dat goed uit. Bij LW8 aangekomen marifoonde Jan dat het al erg ondiep werd. Volgens hem zouden we het wantij niet halen. We besloten om toch door te gaan en

75

WSVL 2006 boek.indb 75

14-03-2006 19:17:52


Carolustrofee s Winnaars: uw M. Ram-LamĂŠri ro v e M mitz 1995: eer G. Sch 1996: De h uw A. Salters ro 1997: Mev ctie Jaarboek a d e R : 8 9 t 19 eer F.J. Lich 1999: De h eer F.J. Licht 2000: De h er P. Bouma e 2001: De h eer J. van Lochem h e D : 2 0 0 2 eer J. Kuik 2003: De h uw E. Knol-Licht ro v e 2004: M eer J. Kemkers h e D : 2005

Ăœ b Ja 38 er hr e

e w e rd D e ze tr o fe or o d 5 in 19 9 C a ro lu s w u ro v e m aar b e sc h ik b oor het g e st e ld v le u k st e , , te is moo tt ig st e , b e st e , n u li jk st e e k k e a a n tr t e st u k in h . k e o ja a rb

nk

ga

u

f ee

-S

KW

U

r to

G

PS

i av

N

en

S

P fG

g

a

m

r la

A

a nl

A

PN

au

ne

er W

t

at

t ks

e ig

E

Teledienst Rhaudermoor

B. Harms - Fernsehtechnikermeister - Telefon 04952-3174 76

WSVL 2006 boek.indb 76

14-03-2006 19:17:53


dat is natuurlijk niet voldoende om de grote krachten die op de paal uitgeoefend werden op te vangen. Het duurde dus slechts 15 seconden eer deze buis eraf werd gerukt, van het dek afrolde en spoorloos verdween. We hielden de wadpoot nog steeds met handkracht in bedwang. Plotseling brak de paal finaal doormidden. De wadpoot bestaat normaliter uit twee delen die tegen elkaar gezet worden in een huls van roestvrij staal. De hefboomwerking van het tegenhouden van de boot op de

eventueel op het wantij droog te vallen. Aan dek van de Windbreker had ik de wadpoten al klaar gelegd, omdat we er al rekening mee hadden gehouden dat we zouden moeten droogvallen. Nog geen 5 minuten na het besluit om door te varen, marifoonde Henk dat de Windbreker naast de boeienlijn zat. Door de sterke stroming waren we ongemerkt in noordelijke richting weggezet. Bert had het idee dat het roer al over de bodem schuurde. Ik heb toen direkt sterk naar bakboord gestuurd, richting de geul. Ik zag het zand opstuiven in het water. Met de motor vol open probeerde ik tevergeefs nog verder naar de geul te komen. Het was duidelijk dat de Windbreker vast zat in het zand, zodat verdere actie om met de motor de boot los te varen het gevaar van roerschade meebracht. Ik besloot om het anker te werpen. Achteraf hadden we - denk ik - ook nog wel even kunnen wachten met het werpen van het anker. We waren misschien door de sterke stroming toch nog mee getrokken naar dieper water. Maar aan de andere kant heeft het werpen van het anker misschien voorkomen dat we nog hoger op het zand zijn gezet. Daarna zagen we hoe sterk het water stroomde. Na ongeveer 5 minuten begonnen we met het uitzetten van de eerste wadpoot aan bakboordzijde. Het bleek erg moeilijk om de paal vast te houden in een bepaalde stand. Door de sterke stroming en het bewegen van de boot achter het anker, werd de boot soms tegen de paal gedrukt en soms bewoog de boot zich van de paal af. Met z’n tweeën probeerden we te voorkomen dat de boot “over de paal” heen gedrukt werd. Maar de paal kwam steeds schuiner te staan en dit probeerden we op te vangen door de paal met een lijn vast te zetten. Bert had deze lijn aan de handgreep bevestigd die aan het dek gemonteerd zit. Deze roestvrij stalen buis zit met slechts twee popnagels vast en

paal was zo groot, dat de paal het begaf. De paal van europees kastanje hout was 5,5 cm_. Ik had niet verwacht dat dit zou kunnen gebeuren. Gelukkig konden we beide delen van de gebroken wadpoot aan boord leggen, omdat het onderste deel met een schoorlijn op de voor en achterkikker aan de boot vast zat. Op de foto zie je dat de wadpoten boven het dek uitsteken. Om de wadpoot aan het dek vast te zetten gebruikten we een sjorband met een ratelsysteem er in. Dit systeem rolt de band om een klein tonnetje. Het weer afwikkelen van de sjorband lukte niet. Als gevolg van de spannende situatie had ik ook niet meer de rust om te bekijken hoe het wel zou moeten. Gelukkig was Bert wel in staat om het nog eens te proberen en lukte het 77

WSVL 2006 boek.indb 77

14-03-2006 19:17:54


met de bemanning van de Valsolda en de Kloek of zij nog een oplossing hadden voor het probleem dat we maar een bescheiden steun aan stuurboord hadden. We hadden één paal gemonteerd en nog steeds geen steun aan stuurboord. Bert opperde om de vaarboom te gebruiken. Deze hebben we aan het stag gemonteerd. Ook deze paal ondervond door het zakken van de boot de krachten van de boot, zodat de paal krom ging staan.

hem om de band los te krijgen. De schoorlijnen moesten worden losgemaakt en daarna konden we pas de tweede paal pakken om deze aan bakboord te bevestigen. Er was inmiddels zoveel tijd verstreken – naar schatting 30 minuten – dat de boot vaster was komen te staan in het zand en niet meer heen en weer door het water bewoog. We zetten toen de tweedepaal naast de boot en sjorden hem aan het dek vast. Maar de paal kwam steeds schuiner te staan en de sjorband kwam onder steeds grotere spanning te staan. We begrepen pas later wat er precies gebeurde en waarom er zulke grote krachten op de wadpoot aan bakboordzijde werden uitgeoefend. De boot werd door de sterke stroming het zand “ingespoeld”. De kiel zakte er bijna geheel in weg. Dit zakken van de boot had tot gevolg dat de wadpoot, die op het dek was gefixeerd, in het zand werd gedrukt. Door de schuine stand van de paal was het logisch dat de paal zijwaarts werd weggedrukt. Ik heb toen ik dit in de gaten kreeg – de sjorband ruimte gegeven zodat de krachten niet meer op de paal werden uitgeoefend. Gelukkig brak de paal niet. Daarna heb ik via de marifoon overlegd

Jan kwam op het lumineuze idee om één van de stalen pijpen van de maststrijkinrichting naast de boot vast te zetten. Tot slot ben ik in het water gegaan om het bovenste deel van de gebroken wadpoot te gebruiken als laatste steun. Het was toen ongeveer 18.00 uur. Tot nu toe was het nog redelijk goed afgelopen: de Windbreker stond nog recht op en er was geen grote schade ontstaan. We liepen naar de Valsolda om even op verhaal te komen. In geuren en kleuren en onder het genot van een pilsje vertelden we het avontuur. Daarna liepen we nog even naar de Kloek. Jan en Erik hadden nog wat eten voor ons bewaard. Teruggekeerd op de Windbreker begon

78

WSVL 2006 boek.indb 78

14-03-2006 19:17:54


Bert en Bob werd mijn bemanning voor het laatste deel van de tocht. Na ons avontuur was het heerlijk om in een restaurantje een warme maaltijd te nuttigen onder het genot van een heerlijke weizenbier. De volgende dag zijn we omstreeks 11.00 uur vertrokken richting het zeegat tussen Juist en Norderney om van daaruit onder Juist door naar de Ooster Eems te komen. Een nieuwe poging van Henk om makreel te vangen mislukte jammer genoeg. Omstreeks 16.00 uur voeren we de Burkana-haven op Borkum in.

het nadenken over hoe nu verder? We hadden het anker uitliggen naar voren en vonden dat beide niet zo’n goede uitgangssituatie. We wilden de boot bij opkomend water onder controle hebben en niet eerst om het anker heen moeten “zwaaien”. Dus de eerste actie was het uitbrengen van het hoofdanker naar achteren. Daarna hebben we gesproken over de wadpoten: moesten deze eerst op hun plek blijven totdat we dreven of zouden we deze al vast weghalen om er verdere geen last van te hebben? We redeneerden dat de boot zó ver in het zand was weggezakt dat deze zonder wadpoten wel rechtop zou blijven staan. Dit plan hebben we uitgevoerd en het bleek volkomen te kloppen. We konden dus rustig wachten tot hoog water. Omstreeks 12.00 middernacht kwamen we los. Het was volle maan en het leek wel of er een gloeilamp vlak boven ons stond, zó licht was het. We hadden een route in het GPS gezet naar een plek tussen de twee laatst gepasseerde boeien in (de LW6a en de LW8). Omstreeks 02.00 uur gingen we op pad (1 uur vóór HW) naar boei LW6a. Bert op het voordek met de schijnwerper. De boei was in de lichtbundel goed te zien. In water van ca 6 1/2 meter diep hebben we het anker uitgeworpen. Ik heb tot 07.00 uur ankerwacht gehouden en zette steeds de wekker om niet in slaap te vallen. Op een gegeven moment hoorde ik gesnuif vlak naast de boot. Het bleek een zeehond te zijn die wilde zien of ik het nog naar de zin had.

Op huis aan

Vrijdag om 13.45 uur vertrokken we voor de laatste tocht van deze reis. We zeilden met een lichte bries uit het zuiden. Later

draaide de wind naar ZW. Ik had de motor omhoog getrokken. De Valsolda heeft ons het grootste deel van deze dag niet kunnen inhalen, hetgeen bij mij wel een glimlach veroorzaakte. Om 18.30 uur waren we bij de WG2. Om 19.30 uur was het donker. Met de lichtenlijst in de hand was het geen enkel probleem om de Zoutkamperlaag op te varen naar de haven van Lauwersoog. Omstreeks 20.30 uur voeren we de buitenhaven binnen.

Het was nog geen tijd voor vertrek. Er viel intussen nog heel wat op te ruimen aan boord: wadpoten schoonmaken, de lijnen, waarmee de wadpoten vastgemaakt waren oprollen, dek spoelen, de afwas. Om 12.00 uur kwam het sein van de mede-zeilers dat we konden vertrekken richting Nordeich. Er stond inmiddels een ruime hoeveelheid water onder de kiel. Om 17.00 uur arriveerden we ter bestemde plaatse. Ik nam afscheid van

Kees Barlagen 79

WSVL 2006 boek.indb 79

14-03-2006 19:17:55


Waddenavontuur

September 2005, het laatste weekend met 5 tri’s en 1 mono een wadtocht gepland. 16 rompen kruisend naar Simonszand. Daar in de prachtige lagune beland. 1 uur voor hoogwater nog niet gestrand. Er is verhoging volgens het scheepvaartbericht. Maar met zuidoost en verlaging in ‘t vooruitzicht is het niet verantwoord voor anker te gaan. Want dan komen we hier voorlopig niet weer vandaan. Met elkaar overlegd via de marifoon: ‘nou, dan gaan we toch gewoon naar de oostpunt van Schiermonnikoog!’ Een paar uur later liggen we daar 2 aan 2 droog. Tijd voor après-sailing, een maaltijd en een flinke wandeling. ’s Nachts wordt het vloed en de wind draait, waardoor het hele spul de plaat op waait. Als gevolg daarvan komen 2 tri’s niet los. Ook niet met hulp van de motor, ze zijn echt de klos! Want het volgende tij is lager, so-wie-so. De andere 4 deden het zo: Motor aan, 2 overboord en duwen maar… Zij speelden het in het duister klaar los te komen en te verkassen naar dieper water. Maar een paar uur later, het is licht en een uur of zeven, zijn 2 tri’s door de stroming flink afgedreven. Vlak bij een ton worden ze wakker, wat een schrik! Gelukkig komen ze niet in aanraking met het blik. Gevolg is zoeken naar een nieuwe ankerplek, op een voldoende diepe stek.

80

WSVL 2006 boek.indb 80

14-03-2006 19:17:57


Rond het tijdstip van laagwater druk overleg. Want de 2 hoog op de plaat willen vandaag wél weg. Met peddels rond de rompen een geul gemaakt. Zware spullen in de bijboot en die erachter gehaakt. 3 ankers richting de geul, lijnen strak op de lier. De uitvoering van het plan geeft nog het meeste plezier. 1,5 uur voor hoog: daar komen ze aangewaad, de hulptroepen, 7 personen, staan paraat om de romp opzij te duwen, eerst achter, dan voor. Duwen, lieren, tillen, lieren, duwen, tillen ... en ja hoor, stukje bij beetje schuiven tot hij drijft. En daarna zorgen dat dat zo blijft. Vervolgens is nummer 2 aan de beurt. Ook die wordt naar dieper water gesleurd. Daarna gaan de helpers weer weg. Maar met z’n allen is een flinke klus geklaard zeg! Het heeft voordelen, zo’n gezamenlijk weekend. Dat zeg je achteraf, als je weer in je thuishaven bent. Bemanning van Zeezwaluw en RoadRunner Bedanken de bemanning van Jakketar en Dwarsrunner En ook van <20 plus en Trojka. (Dwarsrunner moet zijn Dwarsloper, maar dat rijmt niet ja) Houkje Boonstra (RoadRunner)

81

WSVL 2006 boek.indb 81

14-03-2006 19:17:58


�������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

82

WSVL 2006 boek.indb 82

14-03-2006 19:17:59


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN L a u we r s o o g Ro b b e n g a t s l u i s :

VHF 84

April tot en met oktober Maandag t.m. zaterdag: Zon- en feestdagen:

07.00 uur - 19.00 uur 09.00 uur - 20.00 uur

Re i t d i e p, i n c l . s l u i s D o r k we rd , H u n s i ngokanaal en Friese Sluis

VHF afwisselend per brug kanaal 84 en kanaal 85: April tot en met oktober Maandag t.m. zaterdag: Zondagen

07.00 uur -19.00 uur 09.00 -19.00 uur

D o k k u m e r N i e u we Z i j l e n ( V H F 1 8 ) o o k brug Ee

Verder zoals bruggen Friesland B r u g g e n Fr i e s l a n d :

April tot en met oktober Juni, juli, aug.

9.00 -12.00 , 13.00 - 16.15 uur en 17.15 -19.00 uur Tot 20.00 uur

M A R I FO O N V E R K E E R M E T B RU G G E N / S LUIZEN EN ZEEVERKEER SPOSTEN

Borkum Radar Delfzijl sluis Eemskanaal, Centr.Post Dokkumer Nwe Zijlen Lauwersoog visserijhaven Lauwersoog sluis Reitdiep Centr.Post Oostersluis Groningen Bruggen stad Gron. Schiermonnikoog Ameland Terschelling

18 26 64 18 11 84 84 en 85 20 9 16 / 5 / 67 16 / 5 16 / 2 / 4

Informatiebulletin inclusief weersverwachting Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

83

WSVL 2006 boek.indb 83

14-03-2006 19:17:59


D u B o i s M a r i tiem D u B o i s Maritiem richt zich g eheel op de d i e n s t ve rlening aan de waterspor ter. Op u dus. Met dertig jaar er varing in de jachtbouw en –reparatiesector van alle markten thuis. Enkele voorbeelden • Aan- en verkoop keuringen • In zelfbouwtrajecten - verzorgen wij de totaalbegeleiding - kunt u de moeilijkste delen aan ons uitbesteden • Wij kunnen bij nieuwbouw namens u de bouwbegeleiding doen • Verzekeringszaken: door onze 30-jarige ervaring in de jachtbouw kunt u het regelen uw claim met de verzekeringsmaatschappij gerust aan ons overlaten Vo o r ve rd e re i n f o r m a t i e z i e d e we b s i d e Frits du Bois:

www.duboismaritiem.nl of bel 06 20030617

92

WSVL aanmelden wedstrijd.indd 92

15-03-2006 16:57:48


AANMELDINGSFORMULIER ZEILWEDSTRIJDEN 2006 Ondergetekende: Naam: Adres: Postcode:

E-mailadres: Tel: Woonplaats:

Geeft zich op voor de volgende wedstrijd(en): O. = Oostmahorn L. = Lauwersoog R = platbodems S = scherpe jachten en kajuitmhl Kruis aan

Datum

Wedstrijd

Starttijd

L

13 mei

Voorjaarsrace

9.30 uur 10.30 uur

R=rond/platbodem S=scherp jacht/MHL R S

O

27 mei

Oostmahorn regatta

10.30 uur

R en S

L

31 mei

Woensdagavondwedstrijd 19.00 uur

Gehuurde valken

L

10 juni

Garnalenrace (wad)

8.15 uur

R en ondiep S

L

10 juni

Borkumrace (over zee)

11.00 uur

S

L

21 juni

Woensdagavondwedstrijd 19.00 uur

Gehuurde valken

O

1 juli

6-uurs om de plaat

10.30 uur

R en S

O

9 sept.

Nachtrace

21.00 uur

R en S

L

23 sept. Najaarsrace

L

24 sept. Optimistenrace

9.00 uur 10.00 uur 12.00 uur

S R Optimist

We d s t r i j d e n va n a f L a u we r s o o g ( L ) :

Formulier opsturen naar: S.H.Bos, Harkemastate 17, 8925HD Leeuwarden. Tel.nr. 058-2672541. E-mail: s.bos15@chello.nll ❒ Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 3182.49.294 t.n.v. Watersportver. Lauwerszee te Groningen. We d s t r i j d e n va n a f O o s t m a h o r n ( O ) :

Formulier opsturen naar: J.C.V.O., Zuiderbolwerk 51, 9101 NE Dokkum. Tel.nr. 0653394311. E-mail: g.merkus@hccnet.nl ❒ Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 34.61.13.296 t.n.v. J.C.V.O. te Oostmahorn. ❒ Ik betaal € 10 tijdens de briefing. Briefing is de avond tevoren om 20.30 uur, clubhuis (L), of De oude veerdam, strand Oostmahorn (O). (Briefing nachtrace zelfde avond om 19.00 uur) Handtekening:

93

WSVL 2006 boek.indb 93

14-03-2006 19:18:02


GEGEVENS WEDSTRIJDSCHEPEN (invullen voor nieuwe schepen en/of bij veranderingen of wijzigingen van bestaande.)

Naam schip: __________________________

Type: ____________________

Zeil-/ wedstrijdnummer: __________

Bouwjaar: __________

L.o.a.:__________m

L.romp_________m

L.w.l.:__________m

Diepgang:________m Soort kiel: vast / ophaalbaar / vleugelkiel Waterverplaatsing:__________kg. Grootzeil:__________m___

Genua I / II / fok:__________m___

Bezaan:__________m___

Kluiver:__________m___

Rolgenua met foam en hoog opgesneden schoothoek: ja /nee (ja = +1,5) Aantal schroefbladen, indien vast opgestelde motor:__________(>2 = +1). Klapschroef / schroef in vaanstand / schroef keerbaar: ja / nee (ja = – 2); Diameter schroef:__________cm (alleen voor RPB) • Staal / hout / kunststof / ander materiaal __________ • Spi / bollejan gebruiken ja / nee (spi -2,5; bollejan e.d. -2) • Aanhangmotor ja / nee; Ophaalbaar ja / nee; (wat is standaard voor het schip? Inboard / outboard / ophaalbaar__________ • Solozeiler: ja / nee (ja = +2) • Materiaal zeilen: dacron (polyester) / laminaat / __________ (anders dan polyester = -1) • Genua I: ja / nee (nee = +0,5) • Uitgebouwd grootzeil (verder dan achterstag): ja / nee (ja = -1) Zo nauwkeurig mogelijk invullen en doorhalen wat niet van toepassing is! (+/geldt alleen voor SW cijfer bepalen) Deelnemers dienen hun formulier minimaal 1 week voor de wedstrijd (Lauwersoog) te versturen óf in de bus in het clubschip te deponeren óf deze gegevens te e-mailen naar s.bos15@chello.nl

94

WSVL 2006 boek.indb 94

14-03-2006 19:18:02


Zeiltrimdag Ve r s l a g va n d e ze i l t r i m d a g o p 1 1 s e p t e m b e r.

Zondag 11 september kregen we de mogelijkheid om te kijken hoe we meer snelheid uit onze boot kunnen halen. Er werd op het Lauwersmeer een parcours uitgezet en twee ervaren wedstrijdzeilers nl. Jaap Huttinga en Frits du Bois kwamen bij de deelnemers aan boord. Ik ben een enthousiaste en genietende meezeiler, mijn taak is de navigatie, verzorgster van de inwendige mens en toezicht op de fok/ genua; het laatste meestal op aanwijzing van Tjerk, de schipper, en verder geniet ik van de rust van het water. Maar toen Jaap aan boord kwam veranderde mijn beeld over de taak van een fokkenist totaal. Ik leerde dat het schuiven van de schoothoek over de voetrails naar voor of wat naar achter heel belangrijk is, dat de ronding en de wind niet uit de top van het zeil mag ontsnappen en vooral dat de telltails mooi naar achteren moeten wapperen. En dat ik als stelregel moet nemen dat het verlengde van de schoothoek in het midden van de voorstag moet uitkomen. Ik wordt voortaan dus een erg bezig bijtje. Ook de schipper kreeg de nodige aanwijzingen: hoe een plooi uit het onderlijk te halen, hoe door de grootschoot naar links of rechts over de overloop de verstellen de ronding en snelheid verbeterd kan worden door wat meer druk op het roer. We hadden een mooie wind om te oefenen en door het kleine parcours kregen we te maken met verschillende winden. Terwijl de instructeur op een ander schip was konden we het geleerde in praktijk brengen, tot hij voor de tweede keer aan boord kwam en nog even herhaalde wat hij ons reeds verteld had:

er bleef toch nog heel wat te verbeteren. In de kantine werd nog even nagepraat en konden nog vragen worden gesteld. Alle deelnemers waren het eens: het was een interessante en plezierige middag. Met dank aan onze instructeurs genieten we nog meer van onze boot. Zaterdag 2 oktober konden we de opgedane kennis in de praktijk brengen... de najaarsrace. De hele week was de weersvoorspelling regen en harde wind. Al vroeg gaan we door de sluis, de wind valt tegen maar trekt in de loop van de morgen aan; het blijft droog en we krijgen zelfs de zon te zien Na een gunstige start met nog niet teveel wind en tegen de stroom zeilen we oostwaarts, het veld blijft aardig bijeen. Eenmaal westwaarts wordt het opkruisen, de wind wakkert aan.. het gaat fantastisch. We voeren wat teveel zeil; de afweging wordt gemaakt: nu wat de teveel maar straks is het gunstig. De tonnen worden op de juiste wijze gerond, er wordt gewerkt aan de zeilstand, de snelheid loopt op, we lopen zelfs uit op de ons omringende boten. Het gaat geweldig, zelfs voor de wind houden we een goede snelheid. Als het voorzeil moet uitgeboomd worden breekt de boom doormidden. Wat een pech, de achterliggende boten halen ons in, met een betere zeilvoering en betere stroom. Na een fantastische zeildag halen we de derde prijs...bedankt Jaap en Frits De bemanning van de Vrije Vogel, Tjerk en Marie-ThÊrèse de Vries.

95

WSVL 2006 boek.indb 95

14-03-2006 19:18:03


Inhoud Van de redactie Bestuur Commissies Van de voorzitter Jaarverslag Clubschipcommissie Nieuwe Media Stichting jachthaven Lauwersoog Wedstrijdjaar 2005 Wedstrijduitslagen 2005 Toelichting wedstrijdprogramma 2006 Wedstrijdprogramma 2006 Beste watersporters Colin Archer Memorial Race 2006 Wetenswaardigheden De laatste 15 jaar. enkele lijnen Veertig jaar voor- en achteruit Impressie nieuwbouw â&#x20AC;&#x2DC;t Roode Hooft Weerberichten Getijverschillen Getijtabellen Klaas Koch Visie & Visioenen Belangrijke telefoonnummers Opening â&#x20AC;&#x2DC;t Roode Hooft Viering 40-jarig bestaan 40 jaar watersportvereniging Het avontuur met de windbreker Corolustrofee Openingstijden bruggen en sluizen Ledenlijst Aanmeldinsformulier wedstrijden Zeiltrimdag

1 2 3 5 7 11 12 15 16 17 19 21 22 23 24 28 33 41 47 49 51 56 59 67 69 70 71 74 76 83 84 93 95

Beuving Bloemenhuis Eva Bossina Brands CIV Davids De Houtwarf De Lauwer DOV Du Bois Maritiem Fikkers Het Binnenhof Het Booze Wijf Hunfeld Jachtwerf du Bois Jachtwerf Ee LBB Lunegat Marvin Pentapark Pierenend Radio Holland Schierzicht Secuk Stichting LO Struijk Supermarkt Teledienst Vaarschool Harms Van Nulck Waddeninzicht Waterborg WSC Oosterhaven Zeezeilers van Marken

4 44 30 32 36 40 10 66 omslag 92 26 6 10 55 18 62 18 46 40 82 3 38 72 45 14 48 38 76 8 26 92 20 en omslag omslag 48

96

WSVL 2006 boek.indb 96

14-03-2006 19:18:03

Jaarboek2006  
Jaarboek2006  
Advertisement