Page 1

JAARBOEK 2003 31E JAARGANG WATERSPORTVERENIGING “LAUWERSZEE” Goedgkeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 – nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570. Gironummer 1756950 Lid van de N.N.W.B.

VAN DE REDACTIE Het eenendertigste Jaarboek is een themanumer geworden: varen en cultuur. De schilder Jan Lucas van der Baan was een van de leden van het eerste uur: hij ontwierp zowel het logo van onze vereniging (zie boven) als dat van de Stichting Jachthavens. In een artikel gaan wij in op de relatie tussen zijn zeilers-bestaan en zijn werk. Waddenschilder Geurt Busser is ook lid van onze vereniging. De redactie viel de eer te beurt om met hem een schilder-vaartocht te mogen meemaken. Van deze ervaring kunt u in een verslag lezen. Een cultureel evenement van heel andere orde is het Oerolfestival op Terschelling. Ook daarover in dit nummer een artikel. Ons mederedactielid Fred Licht maakte opnieuw enkele tekeningen ter illustratie van het Jaarboek. En twee van onze leden verzorgden op ons verzoek fotografie en tekst voor de middenpagina. Naast deze culturele uitingen vindt u natuurlijk ook dit jaar weer enkele reisverslagen. Wilt u s.v.p. alle adreswijzigingen, wijzigingen in bootsnaam doorgeven aan het secretariaatsadres. Dat is de enige plek waar het adressenbestand is vastgelegd. Dank u voor medewerking en Een fijne vaarzomer toegewenst door: REDACTIE JAARBOEK 2003 Janny du Bois Reinhilde van der Kroef Fred Licht Drukwerk: Scholma Druk, Bedum Redactieadres: De Larix 20 9741 NS Groningen tel. 050-5719454 email: indeweer@hetnet.nl 1

pagina 1-2.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:44 Vierkleurendruk


BESTUUR W.S.V. “LAUWERSZEE” per 1-1-2003 Voorzitter: J.Smid

secretaris: E.J.Olsmeijer

penningm.: Mw. M. Kuilman

lid:

Mw R. van der Kroef

lid:

K.S.Sijpkens

lid:

N. Tempel

WEBSITE: wwwlauwerszee.nl EMAILADRES: lauwerszee@filo.nl CLUBSCHIP: Noordergat 1, Lauwersoog, tel 0519349154 De contributie bedraagt voor het jaar 2003 € 27,- per lid. Voor kajuitdeurdelers € 13,-- en jeugdleden € 10,-. Gironr. vereniging: 1756950 t.n.v. penningm. WSV Lauwerszee, Groningen

COMMISSIES Clubschipcommissie: commissie: Dineke Geling Marion Groenhorst Tineke Joustra (v.z.) Tet Loos (secr.) Georg Schmitz Dick Hukema

Fotocommissie:

Internet

Menno Buiskool Sylvia Buiskool Els Knol Joop van Meggelen Ankie Salters

Gerard du Bois Reinhilde v.d. Kroef Henk Menninga Georg Schmitz Rob Selles

Jeugdcommissie: Wieke Boersma Daan Brand (coord.) Rieks Gerdes Frodo Grob Jan van der Tuuk Adrie Willekes

Wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra (secr) Sylvia Buiskool Wim Laseur Jan Lemstra (v.z.) Joost Smid

2

pagina 1-2.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:44 Vierkleurendruk


Van de Voorzitter In het vorige jaarboek heb ik beschreven dat het bestuur van de vereniging van mening is dat wij een nieuw clubonderkomen moeten zien te verkrijgen, aangepast aan de eisen van deze tijd. De ambitie die hier aan ten grondslag ligt, wil ik u niet onthouden: Lauwersoog ontwikkelt zich verder tot hèt centrum in Noord Nederland voor de vaart op het oostelijk Wad, naar het Duitse Wad en voor scherpe jachten naar de Oostzee (Kielerkanaal), naar Noorwegen (Larvik) en naar de Hanze havens aan de Duitse Noordzee kust. Alle direct belanghebbenden bij de watersport in Lauwersoog, te weten liggers in de jachthaven, leden van WSV Lauwerszee, de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog en de Stichting Colin Archer Memorial Race verenigen zich met het doel om een clubhuis te bouwen op de “Pukkel”, dat ruimte biedt aan bovenstaande ambities. Overigens blijft de haven zijn onopgesmukte karakter behouden. U zult denken, ´Moet dat nou, zo´n ambitie?´ Mijn antwoord is, ´Ja, als je jezelf geen doelen stelt dan krijg je een ongerichte ontwikkeling van haven en vereniging. Van belang is voorts dat de Schoenerbult, op loopafstand van de haven, de functie van campingrestaurant met ruime openingstijden krijgt; in ons clubhuis is dan alleen een kleine keuken nodig. In de werkgroep ´t Roode Hooft´ is het afgelopen jaar nagegaan of en hoe een clubhuis op de Pukkel te verwezenlijken is. De deelnemers uit de Stichting Jachthavens, de Stichting CAM Race en uw vereniging zijn uitgegaan van bovenstaande ambities. In de tweede helft van januari, als ik dit schrijf, heeft de werkgroep een zestal keer vergaderd en is een plan uitgewerkt om een clubhuis onder architectuur te doen verrijzen. Tegelijkertijd is gekeken naar de financiering en daar stuiten we op een probleem; bouwen is duur en financiering van dit plan lijkt moeilijk. Wij zullen nu alternatieven moeten gaan bekijken. Ik zal u op de hoogte houden. Bovenstaande heeft de nodige aandacht van het bestuur opgeëist, maar zeker niet alle! Het Nationaal Park Lauwersmeer in oprichting heeft haar concept ´Beheer- en Inrichtingsplan´ opgesteld en de NNWB en uw bestuur hebben daar kritisch naar gekeken. Het plan is logischerwijze sterk gericht op bescherming van de natuur, waarbij men gemakkelijk de belangen van de recreanten uit het oog verliest. Wij hebben op een bijeenkomst in Kollum ingesproken en later ons commentaar schriftelijk ingediend. Het lijkt er op dat het inlaten van zout water door de spuisluis, van de baan is. Tenslotte wil ik de Stichting CAM Race feliciteren met het succes van de 11e race; veel deelnemers zijn in Larvik aangekomen en er hebben zich onder de deelnemers geen ongelukken voor gedaan. Aan de voorbereidingen hebben veel leden van onze vereniging als vrijwilliger een steen of een steentje bijgedragen; hulde. Ik wens u voor 2003 een goed vaarseizoen toe en een behouden vaart. Joost Smid 3


De jachthaven centraal in het Lauwersmeer op ca. 20 min. varen van de zeesluis. Naast alle havenfaciliteiten ook voor o.a.: gasflessen in div. soorten, bunkerstation, fiets– en zeilbootverhuur, watersportartikelen en levensmiddelen, catamaranstrand (meer dan 30 leden) en natuurlijk het onovertroffen Paviljoen Boei 19 met uitzicht over de haven en het Lauwersmeer. Voor info: Paviljoen Boei 19: 0519 321021 Jachthaven Oostmahorn: 0519 3214445, e-mail: jachthavenoostmahorn@ zonnet.nl www.oostmahorn.com

JACHTHAVEN OOSTMAHORN Oostmahorn 31 9133DT Anjum Tel: +31 (0)519321445 Fax: +31 (0)519321345 Rabobank: 346105129 KVK 1041444. BTW-nummer 3336190B01


Jaarverslag 2002 Op 31 december 2002 had de vereniging 427 leden Hiervan waren: 3 ereleden, 382 gewone leden waarvan 9 uit het buitenland, 5 jeugdleden en 37 kajuitdeurdelers. Helaas moest een groot aantal leden wegens wanbetaling worden geschrapt van de ledenlijst. Door een wervingsactie in de haven zijn er gelukkig ook leden bijgekomen. Het bestuur van de watersportvereniging was op 1 januari 2003 als volgt samengesteld: Voorzitter dhr. J.Smid vice voorzitter dhr. K.Sijpkes penningmeester mw. M.Kuilman secretaris dhr. E.J.Olsmeijer Lid mw. R.van der Kroef Lid dhr. N. Tempel In het jaar 2002 heeft dhr. Apelboom afscheid genomen van het bestuur. De voor en najaarsvergaderingen waren weer goed bezocht door de trouwe leden. Het bestuur hoopt dat ook de nieuwe leden aanwezig zullen zijn op volgende vergaderingen. Commissie clubschip: De commissie heeft nog altijd behoefte aan meer inzet van de leden. Er zijn nog genoeg mogelijkheden om clubschipdienst te doen. Vooral in het hoogseizoen, als iedereen ook zelf met vakantie is, bleek de bezetting van de diensten een probleem. Dit seizoen is dat met veel improvisatie van diverse families voor de meeste dagen opgelost. Een groot aantal leden heeft een certificaat voor bediening van een sportkantine door vrijwilligers gehaald in verband met de aanscherping van de Horeca wet en de aan te vragen nieuwe vergunning voor het clubschip. Clubonderkomen De Stichting jachthavens is nog niet verder met de projectontwikkelaar en de verkoop van grond, om zodoende ruimte te creĂŤren voor een clubhuis op de "Pukkel". De gemeente zal eerst een bestemmingsplan wijziging moeten doorvoeren. Zover is het nog niet. Een commissie van de vereniging bestaande uit leden van het bestuur, leden van de Stichting CAMrace en bestuursleden van de Stichting Jachthavens beraden zich over een ontwerp en het verwerven van fondsen om een clubhuis te kunnen bouwen. De komende jaren zullen we in ieder geval nog gebruik maken van het huidige clubschip. 5


Supermarkt Slijterij Shipstore Haven 14 9976 VN Lauwersoog

Voor al uw dagelijkse boodschappen! Dagelijks open: 08.00—18.00 Wij bezorgen ook!

& Telefoon 0519 – 34 90 53 ) Fax 0519 – 34 93 33

Jan Jansma Spijkergoed in timmerwerk!!! Scheepsbetimmeringen Reparaties Onderhoud


Commissie nieuwe media De site van de vereniging www.Lauwerszee.nl en het garnalennet is de informatie lijn voor nautische informatie op en rond het Lauwersmeer en het Oostelijk Wad. De site wordt goed bezocht en ziet er steeds aantrekkelijker uit. Jeugdcommissie Dit jaar waren er niet zoveel aanmeldingen voor het jeugdzeilen. Wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie verheugt zich over het toenemend aantal wedstrijdzeilers. Zie het verslag elders in dit blad. Redactie Jaarboek Zoals we langzamerhand gewend (en verwend) zijn zag het jaarboek er weer perfect uit. De Carolustrofee voor het beste artikel ging dit jaar naar het verslag van de reizen van Jacques van Lochem naar Antarctica . Andere activiteiten De ontvangst van nieuwe leden en nieuwe liggers in de haven was goed bezocht en er hebben zich nog enkele nieuwe leden aangemeld. Tijdens de najaarsvergadering hield Piet Bos eigenaar van de camping Lauwersoog een enthousiast verhaal over zijn plannen met de camping en verdere recreatieve voorzieningen voor Lauwersoog. Een man met durf en visie. De dieselcursus door Jacques van Lochum was goed bezocht. De veiling van overbodige bootsartikelen onder leiding van dhr.Loos is altijd weer een belevenis. Mensen die hun spullen kwijt willen of juist willen aanvullen kunnen hier goed terecht.Het rondje Schiermonnikoog voor niet diep stekende jachten is helaas niet doorgegaan wegens de weersomstandigheden. Het blijft echter op het programma staan voor het volgend jaar. Het verhaal over de reis naar Riga door enkele leden van de vereniging was zeer boeiend. Helaas was de organisator Joost Smid door ziekte niet aanwezig maar Marlies heeft hem zeer goed vervangen. Wie verre reizen doet‌. De CAM race was dit jaar weer een doorslaand succes. Veel deelnemers en goed weer. Voor de organisatie was het vergaan van de Indeweer een domper. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Dhr. Bouma hield een uitstekende lezing met dia’s over het ontstaan van het Lauwersmeer. Enno Olsmeijer secretaris

7


telefoon 0519 349040 www.noordergat.nl www.jachthavenlauwersoog.nl


Stichting Jachthaven Lauwersoog In 2002 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting Jachthaven gewijzigd. We namen afscheid van Louwrens Timmer en Nieco Nieboer, die beide een groot aantal jaren aktief geweest zijn voor de jachthaven. Nieco is jarenlang secretaris geweest en stond bekend om zijn droog-humoristische wijze waarop hij de notulen en verslagen maakte en voorlas. Louwrens is vanaf het begin bij de oprichting en bouw van de jachthaven betrokken geweest en heeft een groot aantal jaren als voorzitter zijn stempel op de haven gedrukt. We zullen hun inbreng in het bestuur missen. Als nieuwe bestuursleden in het bestuur van de stichting zijn aangetreden Brigitta Kraaijeveld en Klaas Sijpkens, de laatste op voordracht van het bestuur van de Watersportvereniging. Het afgelopen jaar bracht veel drukte in de jachthaven. We hebben veel passanten gehad en het gebeuren rond de Colin Archer Memorial Race gaf grote aktiviteit in de haven. Kennelijk wordt jachthaven Lauwersoog steeds bekender in den lande en daarbuiten, dat is goed voor het beheer van de haven. De nieuwe betonvloer heeft goed voldaan, maar staat zo vol dat het bestuur aan uitbreiding daarvan denkt. De uitbreiding van de loods laten we maar even wachten: de wachtlijst voor een overdekte plek is niet zo groot. De steigers B en C worden dit jaar grondig gerestaureerd: alleen de palen blijven staan en het hele bovenwerk wordt vernieuwd, waarbij ook de stroomaansluitingen worden uitgebreid. Zo kunnen deze steigers weer jaren mee. Voor een nieuw clubhuis worden op dit moment plannen ontwikkeld door een werkgroep uit de Stichting, de Watersportvereniging en de Stichting CAMR. De plek wordt hoogstwaarschijnlijk de pukkel, maar over de vormgeving, investering en dergelijke zijn de gelederen het nog lang niet eens. Maar we vertrouwen erop dat we met iets komen. Wij wensen onze liggers een goed vaarseizoen voor 2003. Administratie Stichting Jachthaven: Postbus 71, 9300 AB Roden Telefoon: 050 5010176 Fax: 050 5010177 Email: jachthaven.noordergat@castel.nl Website: www.noordergat.nl Bankrelatie: Rabobank Noord-west Groningen, rek.nr.:33.52.02.799 Girorek.: 3418104 Stichtingsbestuur: Voorzitter: W.Appelboom Secretaris: B.Kraaijeveld Penn.meester: A.Bakema Lid: H.Klamer Lid: K.Sijpkens Havencommissaris: H.Boersma 9


Guppenpagina

Tekeningen Lars en Rianne Koenen Lars tekende het schip van zijn dromen, Rianne hun eigen Abt.

10

pagina 10-11.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Jeugdzeilen Wie op zaterdagochtend in Lauwersoog komt, ziet al vroeg bedrijvigheid in en om het clubschip. Een groep kinderen is druk bezig om, met hulp van ouders, een stel Optimisten is het water te leggen en op te tuigen. Enkele begeleiders hebben intussen een volgboot opgehaald en zijn bezig om boeien in het water uit te leggen. Het is mooi weer, dat wil zeggen het waait niet te hard, en dus worden de boeien buiten de haven uitgelegd. Bij hardere wind kan er ook heel goed in de haven rondom het clubschip gezeild worden. Een voor een varen de optimisten uit richting boeien. Het blijkt voor sommigen een hele toer om bij de bovenwindse boei uit te komen. Dankzij de aanwijzingen van de begeleiders in de volgboot lukt het uiteindelijk. Anderen hebben het kunstje al beter door en genieten zichtbaar van het mooie zeilweer. Het is toch geweldig om als schipper en stuurman van je eigen bootje daarheen te varen waar je maar wilt! Na een uurtje varen komen de bootjes weer terug aan de steiger en is het tijd voor een glas drinken in het clubschip. De instructeur tekent een optimist op het schoolbord, een boei en een windpijl en vraagt de kinderen hoe het bootje tegen de wind in bij de boei kan komen. Na een eerste aarzelend antwoord komt er een hele discussie op gang waarbij termen als overstag gaan, schoot aanhalen, aan de hoge kant zitten, oploeven en nog veel meer zeilersjargon aan bod komen. Als je wilt leren zeilen hoort de theorie er ook bij. Intussen is de wind flink aangetrokken en komen donkere wolken dreigend dichterbij. Er wordt daarom besloten om vandaag het water niet meer op te gaan, en dus kunnen de optimisten weer afgetuigd en opgeruimd worden. Daarna is er nog wat tijd over om de knopenlijntjes tevoorschijn te halen en nog eens te oefenen toe je een mastworp maakt of een platte knoop. Ook in 2003 is er weer jeugdzeilen. Wat we willen is om kinderen vanaf 8 jaar vertrouwd te maken met het zeilen in de optimist, om ze op een verantwoorde manier te leren zeilen en het belangrijkste: om ze plezier te laten hebben in het zeilen. Er wordt gevaren in de 8 optimisten die de vereniging in bezit heeft. Dat betekent dat een groep uit maximaal 8 kinderen bestaat. Als er meer aanmeldingen zijn worden 2 groepen gevormd. Iedere groep zeilt gedurende het seizoen 6 keer, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Onze ervaring is dat beginners na die 6 keer bij gunstige weersomstandigheden goed zelfstandig kunnen zeilen. De eerste zeildag staat gepland op zaterdag 17 mei. Het verdere programma wordt ingevuld als we weten hoeveel kinderen mee gaan doen. In de schoolvakanties zijn er geen zeillessen. Van de ouders verwachten we enige hulp bij het in en uit het water halen van de boten, en voor het bemannen in een volgboot. Inlichtingen en opgave bij Daan Brand, telefoon 050-3010332, e-mail dwbrand@worldonline.nl 11

pagina 10-11.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


www.brawa.nl


Clubschipcommissie

Deze keer geven we geen terugblik op het vorige seizoen maar een vooruitblik op het komende seizoen: We zijn van plan wat meer zomeravond activiteiten te organiseren en dan op vrijdag of zaterdagavond. Hierbij vragen we ook de leden om met suggesties te komen.Vorig jaar heeft Pieter Bouma een mooie diavoorstelling gegeven en is de film “Het raadsel van de wadden “ vertoond. We merken, dat daar best belangstelling voor is. Voor de voorjaarsschoonmaak (12 april) vragen we leden of ze mee willen helpen. Naast het schoonmaken zijn er ook kleine timmer- en schilderklusjes! We hopen ook dat er meer leden clubschipdienst willen doen. Dit kan ook met twee families of vrienden, zodat je elkaar wat kunt afwisselen en er ook gelegenheid is om te varen. Vooral in de zomervakantie is er gebrek aan vrijwilligers. Graag opgeven bij Tet Loos telnr: 0519 349248. Tenslotte zoeken we nog scheepsartikelen om het clubschip te decoreren. Heeft u iets, meldt dit dan even bij Dick Hukema. Laten we er met zijn allen weer een gezellig seizoen van maken!

Carolustrofee

Deze trofee werd in 1995 door mevrouw Carolus beschikbaar gesteld voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het jaarboek. Winnaars: 1995: Mevrouw M. Ram-Laméris 1996: De heer G. Schmitz 1997: Mevrouw A. Salters 1998: Redactie Jaarboek 1999: De heer F.J. Licht 2000: De heer F.J. Licht 2001: De heer P. Bouma 2002: De heer J. van Lochem

Klaverjassen in het clubschip

Van oktober tot en met april wordt er elke 3e vrijdagavond in de maand op het clubschip geklaverjast. Iedereen is welkom. Opgave bij Eddy Schuiten (050 5771364) 13


Internetcommissie

14

pagina 14-15.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


15

pagina 14-15.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


pagina 16-17.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Wedstrijdkalender 2003 Locatie Datum

Wedstrijd

Starttijd

O

3 mei

Oostmahorn regatta

10.30 uur

L

24 mei

Voorjaarsrace

± 9.30 uur

L

14 juni

Borkumrace (over zee)

± 3. 00 uur

L

14 juni

Garnalenrace voor ondiep stekende zeilschepen over het wad

8.00 uur

O

28 juni

6-uurs om de plaat

10.30 uur

O

9 aug.

Solo race

10.30 uur

O

13 sept.

Nachtrace

21.00 uur

L

27 sept.

Najaarsrace

± 9.30 uur

L

28 sept.

Optimistenrace voor volwassenen

12.00 uur

O = Oostmahorn, wedstrijden op het Lauwersmeer L = Lauwersoog, wedstrijden op het wad en/of de Noordzee Opgave uiterlijk een week voor de wedstrijd bij: O. Gerke Merkus, g.merkus@hccnet.nl, tel. 0653 394 311. L. Houkje Boonstra, henk.boon@hccnet.nl, tel. 0595 571811. Startgeld: O. € 10 op de briefing óf € 7 een week voor de wedstrijd overmaken op rek.nr. 3461.13.296 t.n.v. JCVO te Oostmahorn. L. € 10 op de briefing óf € 7 een week voor de wedstrijd overmaken op rek.nr. 4366.81.056 t.n.v. H.N.Boonstra-van Warners te Leens.

17

pagina 16-17.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Toelichting wedstrijdprogramma 2003 In overleg met de zeiltak van J.C.V.O. te Oostmahorn hebben we voor 2003 weer een gevarieerd wedstrijdprogramma samengesteld. De wedstrijden vanuit Oostmahorn vinden alle plaats op het Lauwersmeer, de wedstrijden vanuit Lauwersoog op het wad. Alleen de wedstrijd naar Borkum gaat voor scherpe jachten over de Noordzee. Op dezelfde dag als de Borkumrace vindt er vanuit Delfzijl ook een wedstrijd plaats naar Borkum. De dag erna kan men meedoen met de wedstrijd Borkum-Delfzijl of terugvaren naar Lauwersoog. Voor liggeld in Burkana Hafen wordt een regeling getroffen met Louk Kaelen, de havenmeester. Per schip een vast bedrag, te betalen bij inschrijving voor de wedstrijd. Na de wedstrijd kan men meedoen aan de barbecue en genieten van muziek. Zowel Oostmahorn als Lauwersoog hanteren bij de berekening van uitslagen voor scherpe jachten als handicap het SW cijfer, uitgegeven door het KNWV. Voor multihulls gebruikt Lauwersoog de Texel rating en voor rond- en platbodems de Lauwersoog formule. De overall prijs wordt berekend volgens het bonuspuntsysteem, dat wil zeggen: -1e 0 punten, 2e – 3, 3e – 5.7, 4e – 8, 5e – 10, 6e – 11.7, 7e – 13, 8e – 14 enz. en er wordt rekening gehouden met het aantal wedstrijden. Bij aanmelding een week voor de wedstrijd en overmaking van het startgeld krijgt men € 3 korting. Zie ook het aanmeldingsformulier. Op de briefing worden dan de wedstrijdbepalingen met de te varen route en een deelnemerslijst (met de klasse-indeling) uitgereikt. Hoe meer schepen tijdig zijn opgegeven en op de deelnemerslijst staan, hoe beter de schipper kan zien, tegen wie hij moet strijden. Zelfs kan hij uitrekenen, hoeveel sneller hij moet varen om te winnen. Na de najaarsrace is er ’s avonds een barbecue, georganiseerd door de clubschipcommissie. Opgave een week tevoren in het clubschip. Namens de wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra

De laatste nieuwtjes over wedstrijden en andere wetenswaardigheden vindt u op onze WEBSITE en wisselt u uit via het GARNALENNET 18

pagina 18-20.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Wedstrijduitslagen 2002 Borkumrace 25 mei Garnalenrace (wad) 1. Gossiemijne (R.v.d.Steen) 2. Ielgoes (M. Snel) 3. Weerlicht (L.J. Knol)

Vrije klasse 1 1. Zenith (J.W. van Dijk) 2. Gina (W. Kootstra) 3. Quasi (J. Huttinga)

Vrije klasse 2 1. Windroos (B.Klatter) 2. Chapeau (K. Pestman) 3. Rush (J. Metzlar)

Multihull klasse 1. Zwaluw (E. Munstra)

Rond- en platbodems 1. Ielgoes (M. Snel) 2. Groene Engel (J.C.Bosch) 3. Linquenda (J.D. Hukema)

Rond- en platbodems 2 1. Gossiemijne (R.v.d.Steen) 2. Weerlicht (L.J. Knol) 3. Tante Sien (fam.Havenga)

Vrije klasse 1 1. Pardoes (G.W. de Does) 2. Sankt Pauli (W. Miedema) 3. Neeltje Kobus (Veldstra)

Vrije klasse 2 1. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Saleh (B. de Graaf) 3. Demarage (L. Bakker)

Vrije klasse 3 1. Quasi (J. Huttinga) 2. Yoho (E. Hermse) 3. Bonanza (H. Boonstra)

Vrije klasse 4 1. Celesta III (G. Olthuis) 2. Hockeman (G. Wieringa) 3. Pretender (R. Bous)

Vrije klasse 5 1. Marjella (J.A.v.Houten) en 2. Bruun-F (J. Westenbrink) 3. Chapeau (K. Pestman)

Voorjaarsrace 8 juni

1. Pollux (H.J. Boersma)

Najaarsrace 28 september Multihull klasse 1 1. Inter 18 (S.Kuitert/A.Wiersma) 2. Bim 16 (F.Mauritz/S.de Jong) 3. Inter 20 (A.Schuiling/R. Blanken)

Multihull klasse 2

Rond- en platbodems

1. Dwarsloper (Bart&Nienke)

1. Morgan (P.&A. Salters)

2. Trojka (Niels Tempel)

2. Weerlicht (L.J.Knol)

3. Zwaluw (E. Munstra)

3. Gossiemijne (R.v.d.Steen)

Vrije klasse 1 1. Theodorus (F.J. Licht) 2. Gurli (F. v.d. Grijspaarde) Overige 4 schepen zijn niet gefinisht

Vrije klasse 2 1. Quasi (J. Huttinga) 2. Saleh (B. de Graaf) 3. Hotse Hiddes (J. Smid)

Vrije klasse 3 1. Bonanza (H. Boonstra) 2. Zenith (J.W. van Dijk) 3. Favonius (J. van Zeilen)

Vrije klasse 4 1. Skirnir Overige 8 schepen zijn niet gefinisht

Overall-winnaars (wisselprijzen) Rond-en platbodems: Scherpe jachten:

Gossiemijne (R.v.d.Steen) Quasi (J. Huttinga)

- Weerlicht uitdager - Wedstrijdbokaal

19

pagina 18-20.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


WEDSTRIJDJAAR 2002 Voor de winterlezing was dit jaar Hans Horrevoets uitgenodigd: een profzeiler, bekend van onder meer de Whitbread race. Het ging ons om kneepjes van het wedstrijdvaren op getijde water, maar het verhaal bleek vooral te gaan over de effecten van droogvallende platen, de kustlijn en thermiek op de windrichting en –sterkte. Er waren ongeveer 45 leden op af gekomen, veel minder dan in voorgaande jaren toen er ruim honderd mensen in de zaal zaten. We hebben besloten in de winter van 2003 iets anders te organiseren: het wordt een bezoek aan zeilmakerij De Vries in Grouw. De Borkumrace, vroeg in het seizoen, trok meer deelnemers dan voorheen. Vanwege de slechte weersvoorspelling voor de nacht werd de start voor buitenom verschoven naar ’s-middags 1300 uur. Het is een prachtige zeildag geworden. De twaalf scherpe jachten hebben gesurft over de golven. Ook de vijf rond- en platbodems, die vijf uur eerder vertrokken waren over het Wad, werden royaal voorzien van wind, zon en water. Helaas was er minder wind bij de Voorjaarsrace. Er kwamen 34 boten aan de start, waarvan 8 rond- en platbodems en 1 multihull. Twee hefkielers kozen voor een kortere route en liepen vast. Alle anderen hebben wel de finish gehaald. Dit laatste kan niet gezegd worden van de Najaarsrace. Gebrek aan wind werd 17 van de 48 deelnemers noodlottig. Voor het eerst deden open multihulls uit Oostmahorn, zeven in getal, mee op het Wad. Zij deden hun voordeel met het lichte weer en zeilden een mooie wedstrijd. Zij zijn enthousiast om volgend jaar weer mee te doen. Een andere boot die het onder de gegeven omstandigheden goed deed, was de Morgan, een rondbodem van Skandinavische komaf. Achteraf gezien was de indeling van dit verhoudingsgewijs lichte schip in onze RPB-klasse niet zo’n goede greep. Dat zullen we een volgende keer anders doen. Als vanouds werd de dag en het vaarseizoen feestelijk afgesloten met de barbecue, waarvoor de eer toekomt aan de clubschipcommissie. Al met al was 2002 een goed jaar voor het wedstrijdvaren. Veel enthousiaste medewerking van begeleidingsschepen, en deelnemersvelden die gemiddeld 15% groter waren dan in 2001. De wind is en blijft de grillige vriend van de zeiler. Volgend jaar zullen we nieuwe wedstrijdbanen ontwerpen, waarbij Aeolus zo weinig mogelijk kans krijgt spelbreker te zijn. Namens de wedstrijdcommissie, Wim Laseur

20

pagina 18-20.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


WEERLICHT UITDAGER Vanaf het begin dat we met onze 10 m Westerdijk zeeschouw WEERLICHT zeilden hebben we deelgenomen aan de voor-en najaarswedstrijden. Dus al ruim 50 keer. In tegenstelling tot wat je vaak ziet bij wedstrijden dat de man met een stel welwillende kameraden aan de start verschijnt, hebben Luuk en ik altijd samen gevaren. In de wedstrijden wel ‘extra bemand’, in de ‘kinderjaren’ aangevuld met studievrienden of familieleden. Naarmate onze eigen kweekbemanning-dames groter werden zeilden we bij voorkeur als gezin: een beter ingewerkt team kun je niet hebben! Rinske en Luuk voor het deken trimwerk, Joske en ik voor de fijnere afstemming in de kuip. Zelf stuur ik in wedstrijden altijd, op die ene keer na dat Joske als puber het roer koelbloedig en met veel gevoel overnam toen ik door een nare schouderblessure het helmhout wel uit handen moest geven. Ook nu de dames allang het huis uit zijn willen ze op de wedstrijden graag blijven bemannen. Een portie gezonde strijdlust en het resultaat werken daar positief aan mee. Rinske’s vriend Tijs, ook met zeilen opgegroeid, versterkt ons team soms, maar voelt zich wel eens teveel bij zoveel ‘schouw-en beterweters’ aan boord. Het moet najaar ‘77 geweest zijn dat we voor het eerst de strijd zullen aangaan met een stuk of 8 andere wedstrijdminnende rond- en platbodems uit de buurt. Pa Licht en mijn jongste broer, Ronald, mee als bemanning. Het grut ondergebracht bij Oma. Het is vreselijk weer. Buien en windkracht 8. De wedstrijd is ‘buiten’, op de Zoutkamperlaag. Door de westelijke windrichting en laatste uur afgaand tij staat er een relatief onrustig zeetje. We hebben gezien de wind zwaar gereefd. Te zwaar. Het loopt voor geen meter. Eigenlijk gekkenwerk om zo de eerste wedstrijd te willen varen. Als het tij keert, en dat zal onherroepelijk gebeuren zal het vast rustiger gaan, maar dat willen we niet afwachten. We keren terug naar de sluis en willen afmeren aan het remmingwerk. Ze zijn met een schutting naar binnen bezig. Ronald staat aan het roer en bedient de gashandle. In plaats van stoppen, schieten we vooruti als hij de handle in de achteruit zet. ‘Andere kant op’, brult Luuk die op het voordek klaarstaat met een landvast. Ronald reageert snel met nieuwe actie. Handle andere kant op. Weer sprong voorwaarts. Luuk rent tierend naar achteren. Drukt met kracht de handle in de achter uit …de schouw schiet nogmaals vooruit. Dit gaat mis. Om knallen op de dichte sluisdeur te voorkomen geeft Luuk vol roer naar bakboord en poogt in de nauwer wordende trechtermond nog een draai linksom te maken. De kop dreunt op het remmingwerk aan de overzijde, de kluiverboom steekt tussen de palen. De schouw deinst wat terug. We maken geschrokken vast. Schade blijkt te verwaarlozen. Dan kijken wat er mis is. Een moertje bij de keerkoppeling is losgetrild. Zal niet goed aangedraaid zijn geweest. 21

pagina 21-25.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Nieuwigheid, gebrek aan roest. Je moet er niet aandenken wat er gebeurd was als we de wedstrijd hadden uitgevaren en het remmingwerk vol broos polyester had gelegen…!. In het volgend voorjaar schrijven we opnieuw in. Rustig weer, zeer rustig. De route voor rond-en plat gaat evenals die voor de scherpe jachten, via een aantal boeien op de Zoutkamperlaag naar de uiterton en met een mooi voordewindsrak weer terug. We winnen. Onze eerste overwinning werd door oudgedienden, de familie Brons met hun KOGGESCHIP, afgedaan met de legendarische woorden ’Voor de wind vaart zelfs een bos stro’. Daar sta je dan met je trotse gevoel! Na verloop van jaren raakt men in Lauwersoog er wel aan gewend dat we vaker winnen. We weten steeds beter hoe we met een bos stro moeten omgaan. Ook al omdat we ‘het lucratief op stroom varen’ onder de knie krijgen door steeds goed op het tij, de tijd, op de dieptemeter, op stroomrafelingen, stroomrichting en vlaagjes te letten. Dat doen we niet alleen tijdens de wedstrijden, maar gewoon vanzelf elke keer als we zeilen en je je eigen snelheid kunt vergelijken met andere zeilschepen in de buurt. Een geweldige eye-opener hadden we begin jaren tachtig in een wedstrijd toen we zagen hoe Bart Mol op zeeschouw de GULDEN WILLEM als enige na het ronden van de scheidingston bij het Smeriggat de rand langs de Engelsmanplaat en de ingang van het Wierumerwad opzocht. En zo met een grote omweg over ondiep water, alle schepen ver achter zich liet, die over de grond gezien voor de kortste weg terug hadden gekozen. En midden in de geul voor de wind tergend langzaam tot niet vooruitkwamen in de sterke tegenstroom. De GULDEN WILLEM won glansrijk door deze tactiek. Een soortgelijke manoeuvre deed de slimme Maarten Snel een paar jaar terug toen hij als eerste de boei bij het Smeriggat rondde. Hij zocht onmiddellijk de Engelsmanplaat kant op met zijn schokker IELGOES. Wij, varend in een andere platbodemklasse, dachten succes te hebben met een andere tactiek.Ons voorbeeld werd gevolgd door alle anderen! Buitenstrooms opvaren langs de platen aan 22

pagina 21-25.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


de rode zijde van het vaarwater. Edoch, de winst t.o.v. de IELGOES verdween zienderogen naarmate de ebstroom doorzette en wij allen bovendien de geul nog moesten oversteken (en hard wegdreven). Met uitermate veel moeite hebben wij de finish nog gehaald. Maarten, ingedeeld in de langzame (!) klasse platbodems was allang gefinishd. In de loop der jaren zijn veel van onze concurrenten opgehouden met (wedstrijd)varen (moedeloos geworden??) of ze veranderden van huwelijkse staat en/of scheepstype. Zo kon het gebeuren dat we jaren achtereen in wedstrijden eenzaam aan de kop onze strijd voerden. Een jaren achtereen de jaarwisselprijs wonnen. Nieuwe concurrenten liepen in zeilervaring jaren op ons achter en/of kenden het vaargebied minder goed. Ondanks het gebrek aan echte tegenstand bleven we er naar streven goed te varen. De situaties met licht weer zijn op stromend water het ergst. Als je niet oppast gaat de stroom er voortijdig met jou vandoor en haal je de boei nooit en te nimmer. Onze huidige aartsrivaal GOSSIEMIJNE kan daar al veel over verhalen! Tussentijds ankeren is een optie. Alhoewel we daarmee ook een paar keer geweldig de mist in gegaan. De ene keer doordat we in de concentratie op een krappe boeironding bij het Smeriggat niet in de gaten hadden dat Kees en Bertie de Lindt met hun toenmalige schokker NARWAL een anker uitgegooid hadden na de boeironding. Waarna we reddeloos tegen hun boot aandreven. En een andere keer toen we na een hele tijd geankerd te hebben en er weer een zuchtje wind kwam, onze koers naar ondieper water zetten, waardoor we onwetend van het kwaad dat we over ons zelf uitriepen de ronding van een merkteken van de baan weer ongedaan maakten. En reglementair werden gediskwalificeerd. We waren niet de enige. Dat was ‘de les van de loze lus’ (zie ook mijn verhaal in Spiegel der Zeilvaart, 2003, nr 1). Die keer verdiende de op handicap eeuwig kansloze hoogaars THOMASVAER van de familie van Roon de eerste prijs! Van elke wedstrijd steek je wel weer wat op. De wedstrijdcommissie in 23

pagina 21-25.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Lauwersoog probeert creatief te zijn in klasse-indelingen (niet altijd even gelukkig, zoals in najaar 2002) en in het uitstippelen van routes. Een variant op de Zoutkamperlaag met lussen is bijvoorbeeld een rondje Engelsmanplaat. Of over het wantij onder oostelijk Schiermonnikoog in 2000. Ook die keer ligt me nog vers in het geheugen. We mochten beslist niet blijven steken, vanwege een geboekte vliegreis de volgende dag, om ons bij Rinske te voegen die ver weg zat jarig te wezen. Joske was mee als bemanning, evenals mijn broer Fred. Beiden zouden desnoods als het ‘mis’ ging de volgende dag de boot door de sluis en naar de jachthaven kunnen brengen. Als wij er maar af konden zonodig met behulp van een nachtelijk hoogwater. Aanvankelijk staat er een leuk westelijk windje. De start is naar het oosten, drie uur voor hoogwaterspring. Er zal veel water komen. Theelabeltje als tell tale Gaandeweg neemt de wind af, maar met de stroom mee komen we op een bepaald moment wel over het wantij en hebben nog net genoeg wind om vooruit te komen in de tegenstroom aan die kant. Zorgvuldig buiten de geul blijven, heel berekenend varen om niet voortijdig weggezet te worden vòòr het verste merkteken dat gerond moet worden en in de stroombaan van de geul ligt. Alles lukt volgens plan. Als wij als eerste die boei ronden hebben we zelfs nog wat stroom mee terug. Toch wordt het daarna echt zenuwslopend. De wind valt geleidelijk aan helemaal weg. De Waddenzee ziet eruit als een spiegeltje. We drijven richting wantij, soms dwars of zelfs achterstevoren. Stroomvariaties veroorzaakt door de bodemstructuur zullen hier debet aan zijn. Onze grootste zorg is het zien en benutten van elk zuchtje wind om de neus de goede kant uit te houden. We MOETEN voor het tij kentert over het wantij zijn, anders kunnen we de wedstrijd wel vergeten. We spreken een uiterste tijd af waarop we beslissen of de motor gestart zal worden. We zetten een kopje thee om de spanning te breken. Fred krijgt een lumineus idee om het labeltje van het theezakje als tell tale te gebruiken. Het wordt opgehangen aan het wedstrijdnummer tussen de stagen. Zowel aan bak- als aan stuurboord. Een vouwtje erin..! Het werkt perfect. Het minste geringste zuchtje zien we. En zo ontdekken we waar de wind ‘het meest’ vandaan komt. Voorzichtig proberen we de boeg de juiste kant uit te krijgen om dat zuchtje dan ook ’ten volle’ te kunnen benutten. Het lichaamsgewicht aan boord wordt verdeeld om een lichte helling te maken. De zwaarsten, Fred en Luuk maken de lage kant. Joske (voorop) en ik (stuurvrouwe) als lichtsten aan de uiteinden. We durven haast niet te bewegen, noch te praten, zo stil is het. Ogen gericht op het theelabeltje. Om een lang verhaal kort te maken, we hebben het wantij, de eerste prijs en het vliegtuig gehaald. De meeste andere deelnemers hebben de strijd voortijdig moeten staken om op motor nog terug te kunnen komen bij de sluis en in de haven, voor de seizoenafsluitende barbecue bij het clubschip. De traditionele Optimistenwedstrijd tussen wedstrijdvaarders moesten we 24

pagina 21-25.pub pagina 4

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


die keer helaas laten schieten. Een paar jaar terug kwam er de klad in onze jaarlijkse overwinningenreeks.

Vandaar dat we de al vaak gewonnen jaarwisselprijsbeker in 2000 hebben behouden en een nieuwe prijs ter beschikking hebben gesteld , inmiddels benoemd tot ‘de WEERLICHT UITDAGER’. Over 2000 en 2002 aan GOSSIEMIJNE uitgereikt. Door onszelf gewonnen in 2001. De beste stuurlui aan wal kunnen bedenken wie nu (weer) aan de beurt is…! Tekst en foto’s Els Knol Licht, kaart Fred Licht

25

pagina 21-25.pub pagina 5

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


Aan de toegangspoort van het Lauwersmeer en de Waddenzee te Dokkumer Nieuwe Zijlen. Biedt ruime accommodatie voor passanten en heeft plaats voor 325 vaste liggers.

Faciliteiten:

Informatie bij havenmeester

        

R. Meijer Kwelderweg 1 9291 MD Dokkumer Nieuwe Zijlen Tel: 0511-408303 Fax: 0511-408740 E-mail:

Diesel, olie, water Scheepsbenodigdheden Vuilwater– en bilgewaterpomp Trailerhelling, hijskraan (tot 10 ton) Toiletten en douches Winterberging met permanent toezicht Restaurant en café op korte afstand Natuurgebied met wandel en fietspaden Fiets en boot verhuur

pagina 26.pub pagina 1

jachthaven. lunegat@worldonline.nl www.lunegat.nl

zondag 8 december 2013 20:43 Vierkleurendruk


De Lysefjord Blak was de zee toen we noordwaarts voeren. Geen wind, motor aan. Op weg naar Mandal in Noorwegen om de westkust te verkennen. Half juni, Nederland pufte door een korte hittegolf, vanuit het westen werd die gevolgd door een zwaar onweer. Het is weer wennen 3 uur op, drie uur af; de stuurautomaat houdt ons op koers. Midden in de eerste nacht zette ik de motor even stil om het oliepeil te controleren. Dat was goed fout, er was nauwelijks een olieniveau op de peilstok te zien. Olie bijvullen, m´n laatste halve liter ging er in zonder invloed op het peil; motor uit. Zeilen omhoog en dan maar 2 knopen varen in plaats van 5,5. Koers verlegd naar Deense kust, de vissershaven Hvide Sande, nog nooit aangelopen. De volgende morgen zagen we het front uit het westen aankomen zetten. Motor controleren, verdorie wel ruim genoeg olie! Motor aan, zeilen weg en daar kwam de wind en de hagel. Zo groot als duiven eieren. Ik was bang dat ze door de buiskap zouden slaan, maar die functioneert als trampoline. De zee was gelukkig nog niet opgebouwd. Na het front bleef het regenen met een matig zicht, de zeilen konden weer omhoog. De havenmond Hvide Sande is van een afstand moeilijk te herkennen, ook de radar gaf geen uitsluitsel, maar toen we dichterbij kwamen, werd alles helder. ´s Avonds om tien uur vast en na een borreltje lekker slapen. De volgende dag opnieuw de motor nagekeken; wat ik al vermoedde werd bewaarheid: er zat eerder te veel dan te weinig olie in het carter. Les: nooit het oliepeil meten met een warme motor! Inkopen en een rustige dag. Daarna verder naar Mandal, eerst motor, later zeil. De scheepvaart in de route naar Skagen hield ons bezig. In de avond, het wordt nauwelijks donker, moeten de riffen achtereenvolgens gezet worden; het is nu onaangenaam hobbelig. In de vroege morgen passeren we de vuurtoren Ryvingen en een uur later leggen we vast en gaan we slapen in Mandal. Het was de langste dag en dus was er een kermis, maar gelukkig sluit die hier 27

pagina 27-29.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


's avonds op tijd. Na het ronden van kaap Lindesnes, de zuidelijkste punt van Noorwegen, is de richting van Stavanger NW; de wind en de stroom kwamen daar ook vandaan. We kozen eieren voor ons geld en zijn in verschillende fjorden gaan schuilen. In Egersund, een aardige stad, hebben we vijf dagen gelegen, een auto gehuurd en het binnenland ingereden. De dalen zijn dun bevolkt, maar de bergen kaal. We zagen op de kaart een weg die naar het einde van de Lysefjord leidde. Een smalle maar goede weg kronkelde omhoog naar een uitgestrekt gebied van afgeronde rotsen met uitsluitend gras en mos als vegetatie, waar nog resten van sneeuw lagen. Er waren diverse stuwdammen die water vasthielden; zij behoren bij een uitgebreid waterkracht complex. Het uiteinde van de Lysefjord is op zeeniveau en de weg beweegt zich op ongeveer 700 meter hoogte. Er is een netwerk van tunnels voor het water aangelegd naar de turbines en een spiraliserende autotunnel(!) om naar zee niveau af te dalen. Het uitzicht boven was adembenemend; een restaurant en verschillende bergwandeltochten; ik heb er een beklommen. Ons plan stond vast, als we in Stavanger zijn gaan we de Lysefjord invaren. De tocht van 60 mijl naar Stavanger hebben we met weinig wind gevaren, de ligplaats is midden in de stad, een beetje luidruchtig en ‌. BraziliÍ had het wk-voetbal gewonnen. De volgende dag de stad bekeken en naar het Sardines Museum in Gamble Stavanger, een must! Als je wat verder de fjorden bij Stavanger invaart zie je overal buitenhuizen van de Noren: Stavanger is de oliestad en er wordt goed verdiend. We 28

pagina 27-29.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


zoeken een mooie ankerbaai niet ver van het begin van de Lysefjord. De fjord is 40 km lang, tussen de ½ en 1 mijl breed en later ook een ½ mijl hoog; er zijn geen ankerplaatsen, te diep, en er wonen geen mensen. We vullen de dieseltank voor we vertrekken, het weer is Noors, regenbuien en mistslierten, een bijzondere ervaring. Als we het einde van de fjord naderen klaart het op. We leggen de boot aan een steiger en kijken of er wat te beleven is; helemaal niks, kantoren en woningen van de elektriciteitsmaatschappij en geen winkels. We zien het restaurant hoog boven.We varen weer terug. Verrast zien we een zeehond zwemmen en even later een groep op stenen liggen; het zijn grijze zeehonden. We kunnen nu ook de toppen van de bergen goed zien en als we langs de ´Prekestolen` varen zie ik door de kijker mensen met hun benen over de rand zitten, op de rots 600 m boven het water, ik griezel ervan. Op de terugweg komen we een jacht tegen, het eerste. ´s Avonds ankeren we weer op de zelfde plaats, een groene, goed beschutte baai. Het was een fantastische belevenis. De Hotse Hiddes heeft hierna zijn koers verlegd naar het zuiden om bij de finish van de CAM Race in Larvik te zijn. Tekst en foto's Joost Smid

29

pagina 27-29.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


SCHEEPS– en MOTORENTECHNIEK / SERVICE 

Alle onderhoudswerkzaamheden aan uw schip

Elektrisch, hydraulisch, dieseltechniek

Levering en installatie van alle mogelijke onderdelen

Levering en inbouw van nieuwe scheepsmotoren Voorbeeld: Mitsubishi 33 pk 4 cil. dieselmotor, met keerkoppeling, dashboard enz. Compleet ingebouwd in uw schip voor Euro 6000,- en dit is incl. B.T.W.!!

Revisie en reparatie van scheepsmotoren.

Taxatie en aankoopkeuringen

Ed van den Born Tel. 0651383953 E-mail: b3.marimtech@tiscali

pagina 30-33.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Wetenswaardigheden rondom Lauwersoog Er zijn veel plannen rondom Lauwersoog, sommige zelfs al in uitvoering De voornaamste willen we u niet onthouden: Tijdens onze najaarsledenvergadering heeft Piet Bos al het een en ander verteld over zijn plannen, m.b.t. de camping en met het voormalige terrein van Expozee. Het is de bedoeling dat er aan de westkant van de camping wordt uitgebreid, niet zozeer met meer plaatsen voor caravans en of tenten, maar met voorzieningen. In het voormalige gebouw Expozee (wat dan ook niet als zodanig herkenbaar zal blijven) is een restaurant, een winkel, wasserette een speelplek voor zo'n 75 à 80 kinderen, bedoeld voor slecht weer gepland. Bovendien zal het bezoekerscentrum van het Nationaal Park Lauwersmeer (mits daarvoor de financiën worden gevonden) hieraan worden gekoppeld. Buiten wordt ook nog een speelbos, met veel water gecreëerd. Dit laatste wordt zeker aantrekkelijk voor kinderen, maar volwassenen kunnen zich er ook heel aardig vermaken (en nog wat leren…) Er kan straks waarschijnlijk gespeeld worden met een heuse sluis en nog meer verrassingen, waarmee werking van natuur en water dichterbij komen. Verder komt er, in principe, een uitzichttoren, van zo'n 20 meter hoog, zodat je tot over de dijk en het hele Lauwersmeer kunt kijken, mits het helder weer is. Voor ons, gezien vanuit de jachthaven Noordergat, dus een aanwinst! We krijgen vlakbij de haven, om de hoek, een restaurant en interessante voorzieningen! Dan hebben Köby en Annie Rickal, het havenmeesterechtpaar op de jachthaven van Schiermonnikoog, van vele jaren, afscheid genomen. De gemeente Schier heeft gemeend hiermee ook het beheer van de haven te moeten beëindigen: De watersportvereniging heeft het stokje overgenomen. Ze werken er al vanaf de herfst. De juridische constructie is ons nog niet geheel duidelijk, maar het heeft in elk geval met de vereniging Lytje Pôle te maken. Bovendien hebben de gezamenlijke jachthavens op de Waddeneilanden een Stichting opgericht, om hun gezamenlijke belangen samen aan te pakken. We zullen het komend jaar merken of deze ontwikkelingen, op Schiermonnikoog, op alle Waddeneilanden, ook voor ons, als bezoekers van de Waddenhavens, gevolgen hebben. Het Nationaal Park Lauwersmeer in oprichting heeft de afgelopen maanden wat strubbelingen met haar partners gehad over het Beheer en Inrichtingsplan (B.I.P.) Als u dit boekje leest zal het BIP wel zijn aangenomen door de diverse partners van het Overlegorgaan van het Nationaal Park. Hopelijk is dat zo, want we willen allemaal best wel wat. En het Nationaal 31

pagina 30-33.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


tel. 0519-349200 fax 0519-349382

pagina 30-33.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Park geeft kansen om het gebied verder te ontwikkelen. Niet iedereen is onverdeeld blij met alle plannen, denk maar aan het invoeren van een zout zoet gradiënt met een gedempte eb en vloed, waar de meningen over verdeeld zijn. Maar het geeft ook kansen. Bijvoorbeeld kansen om te baggeren zodat de eilandjes in het meer weer beter bereikbaar worden, om er nieuwe palen te slaan, ter vervanging van de afgebroken palen, zodat we er weer met meerder schepen kunnen liggen. En te denken valt aan het bijbouwen van een paar nieuwe steigers, op beschutten plekken in het meer. Bovendien, wat zegt u van de kansen om weer te mogen ankeren in de Babbelaar… Ach wie weet… Dan waren er, vooral de afgelopen herfst, perikelen rondom de bediening van de sluis in Lauwersoog. Het was aan alle kanten onduidelijk tot hoe laat er op zondag geschut werd. Het leek willekeur, maar dat bleek het absoluut niet te zijn. De mensen op de sluis hadden opdracht in het voor– en naseizoen eerder te stoppen, als er weinig aanbod was al vanaf zeven uur, anders uiterlijk half acht. Dit was alleen maar bekend bij de desbetreffende dienst op het Provinciehuis (die er werkelijk van overtuigd waren dat het al jaren zo liep…) en bij de mensen die het moesten uitvoeren. En die laatsten kregen het op hun brood: van ons, woedend en wel, van hun bazen… Wij lazen op de borden bij de sluis, in ons jaarboekje en in de folder van de provincie Groningen over bedieningstijden brug– en sluisbedieninge dat er geschut wordt tot 20.00 uur op zondag. Wie had er gelijk… We hopen dat er vanaf dit voorjaar duidelijkheid is. De nieuwe afspraak is dat er op zondag, ook in mei en oktober, wordt geschut tot 20.00 uur! Maar echt niet langer. Als er dan, onverhoopt, nog twee schuttingen liggen te wachten: helaas. Morgenvroeg de eerste dan dus. Er wordt geschut tot 20.00 uur. Dit lijkt ons een duidelijke regeling. Over het gevoel bij de jachten dat beroepsvaart, de rondvaartboot en charterschepen, "voorschutting" krijgt, zijn we ook met de provincie in gesprek geweest. Men zegt dat er geen voorkeursbehandeling is. Wij weten dat het soms wel tendentieus lijkt te zijn. Als het deze zomer weer gebeurt, geeft u het dan onmiddellijk aan ons door. Dan is het concreet en kunnen we er iets aan doen. Er wordt door de beheerders van de sluis bijvoorbeeld gezegd dat de indeling van de sluis door de bedienaar wordt geregeld. Dit is ook zo bepaald in het B.P.R. Maar dat is ook geen bezwaar: als men een groot schip voorin wil hebben, oké, maar wel samen met die schepen die ook, op volgorde van aankomst, recht hebben om in diezelfde schutting mee te gaan. Niet alles hoeft op een weegschaaltje, maar soms is het overduidelijk. Van die laatste categorie, echte voorrang, willen we graag melding! We hebben het liefst dat u dat via email doet: groningen@nnwb.nl, of anders per brief: NNWB Groningen, Postbus 145, 8700 AC Bolsward. En neemt u s.v.p. de moeite om het te schrijven, dan pas kunnen we iets aan doen! 33

pagina 30-33.pub pagina 4

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Terschelling en het Duitse gebied worden aan de zuidkant tonnen opgenomen. Er worden vier lichtboeien met racon in de tussenzone gelegd en de meeste van de huidige rode en groene tonnen zullen verdwijnen. Op termijn zal ook de betonning in het Duitse stuk van de route veranderd worden. Dit plan wekt veel verbazing bij milieuorganisaties etc. Een slechte zaak vinden de milieuorganisaties. Dit gebied wordt druk bevaren door grote schepen, en met het kwetsbare Wad erachter gaan de risico's voor rampen door deze maatregelen groter worden. De wijzigingen zullen al op de nieuwe kaarten van de Hydrografische Dienst en de nieuwe zeekaarten zijn doorgevoerd.

34

Vanaf deze zomer mogen we misschien weer droogvallen in het hele Waddengebied (behalve uiteraard in de gesloten zones) We zullen ons netjes moeten gedragen, volgens de al veel langer bestaande gedragsregels, waarnaar de afgelopen tijd nog eens kritisch gekeken is. De diverse organisaties zoals NNWB, Vereniging van Wadvaarders en BBZ hebben druk onderhandeld en kennelijk nu werkelijk aangetoond dat wij er niet op uit zijn op te verstoren. Het gaat, als er al wat gebeurt, om een heel kleine groep die verstoort, en dat zal waarschijnlijk met de zwaarste beperkende maatregelen ook wel blijven gebeurden. De gemiddelde Wadvaarder heeft geen moeite met de door onszelf en onze organisaties opgestelde gedragsregels. We willen de natuur niet verstoren. We willen geen vogels en zeehonden verjagen. De regels zijn al diverse keren in dit jaarboek besproken. De voornaamste zoals geen honden los laten lopen op droogvallende platen, geen muziek hard laten schallen. Maar ook niet gaan wandelen op droogvallende platen, waar vogels net neerstrijken om voedsel te zoeken. Ach we kennen de regels wel en van nature zijn we al geneigd ons netjes t.a.v. vogels en zeehonden te gedragen. Wij zien ze ook graag scharrelen rondom het droogstaande schip. Het droogvallen mag weer, maar het gaat om een proefperiode van viewr jaar, dus als we ons niet netjes gedragen worden we afgestraft. We hopen dat het dorrgaat, maar bij het ter perse gaan van dit boekje (25 februari) is hierover nog geen zekerheid, ondanks eerder gepubliceerde verhalen in diverse watersportbladen. Tekst Janny du Bois; tekening Fred Licht

pagina 34.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Jan Lucas van der Baan In een uitgave van ons Jaarboekje over het thema ‘Varen en cultuur’ mag de naam van Jan Lucas van der Baan niet ontbreken. Als lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg en medeoprichter van het Grafisch Centrum was hij niet alleen een gerenommeerd Groninger kunstschilder. Hij was tevens, samen met zijn echtgenote Peta Edzes, één van de leden van het eerste uur van onze watersportvereniging. Wij hebben het logo van onze vereniging aan hem te danken. Hij was ook de ontwerper van het beeldmerk van de Stichting Jachthavens. Het is geen toeval dat het eerste hoofdstuk van het boek dat is gewijd aan zijn leven en werken de titel meekreeg: Jan Lucas van der Baan, een varende schilder.¹ Vele van onze leden hebben hen nog gekend, Jan van der Baan en Peta van der Baan-Edzes, en bewaren dierbare herinneringen aan hen. Bij Pieter Bouma, die Jan en Peta al sinds zijn tienerjaren kent, zijn wij te rade gegaan om het één en ander te vertellen over die andere kant van kunstschilder Jan van der Baan, zijn liefhebberij voor varen, boten, het wad. Voor zijn werk als kunstenaar hebben wij een bezoek gebracht aan de tentoonstelling over zijn werk in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. En wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschenen boekwerk Het schildert van Hein Bekenkamp en Annemarie Timmer. De eerste kennismaking van Pieter (en diens oudere broer Ben) Bouma met Jan van der Baan en Peta Edzes dateert van omstreeks 1933 en vond plaats in een schiphuis van Visser aan het Paterswoldse Meer. De Bouma’s hadden daar een 16m², en in de nabijheid daarvan was vaak een fleurige groep van wat oudere jongelui. Daaronder waren Jan (met een Fries schouwtje) en Peta (met de kleine BM Tureluur). Ook Jan’s oudere broer 35

pagina 35-36.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Ansichtkaart door Jan van der Baan aan de kapitein van de Tureluur 36

pagina 35-36.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Sjoerd en diens latere vrouw Leny waren regelmatig in dit gezelschap te vinden. Uit de tijd, waarin Jan in Amsterdam studeerde voor zijn lesbevoegdheid als tekenleraar, dateren door hemzelf gemaakte ansichtkaarten, gericht aan de kapitein van de Tureluur, mej. Peta Edzes. In 1936 kwam Jan, met zijn diploma’s op zak, weer terug naar Groningen en verloofde zich met Peta. De Tureluur, waarmee ze samen menig wedstrijd op het Paterswoldse Meer hadden gevaren en vakantietochten door Friesland hadden gemaakt, werd ingeruild voor het kajuitjachtje de Pijlstaart. In de eerste oorlogsjaren troffen de zeilende jongelui elkaar zowel bij zeilwedstrijden op het Paterswoldse meer, als in Friesland, bij het paviljoen aan het Snekermeer. En hoewel dat (als gevolg van de avondklok) verboden was, overnachtten ze clandestien in hun boten. In 1942 trouwden Jan en Peta. Na de oorlog verplaatst het tafereel zich naar Delfzijl. Mede aan boord van de Eems van de bevriende Pieter en Ben Bouma² maken Jan en Peta kennis met het vaargebied van de Eems en de Dollard. Het paar laat daarop met geld uit de erfenis van tante Jantje Olivier-van der Baan, in Gorredijk de Olivier bouwen. Het scheepje heeft zelfs de luxe van een 9 p.k. sterke, ingebouwde benzinemotor. Er breekt hiermee een nieuwe episode aan in het varend leven van het zeilers-echtpaar Van der Baan, vooral nadat omstreeks 1958 in de buitenhaven van Delfzijl een jachthaven tot stand komt. Er worden tochten op de Eems en de Dollard en het wad gemaakt. Bovendien wordt de Olivier in Delfzijl een geliefd centrum van gezelligheid in de haven: iedereen is er welkom, vele vrienden komen er op de koffie en de thee en maken zeiltochten mee. Er volgen tochten door Nederland, via het IJsselmeer 37

pagina 37-38.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


naar Noord-Holland en Friesland, tijdens welke tochten niet alleen tentoonstellingen worden bezocht, maar Jan ook schilder- en tekenwerk maakt. In 1952 ondernam de Olivier een waddentocht naar Ameland en Schiermonnikoog. In 1955 en 1956 maakte hij een tocht samen met de Eems op het Nederlandse en Duitse wad. Pieter Bouma herinnert zich dat Jan van der Baan een ‘gevoelsschipper’ was, waardoor er zich nog wel eens een kleine misrekening kon voordoen, waarvan Peta behoorlijk nerveus kon worden. Onbedoeld droogvallen aan de verkeerde kant van de prikken was wel eens het gevolg van Jan’s vaarstijl. In 1959 maakten de Olivier en de Eems een ruige tocht met harde wind (7-8) op het wad². Jan en Peta hadden daarvóór noch daarná een vergelijkbare ervaring. Andere keren waren Jan en Peta de hele zomervakantie aan boord van de Olivier te vinden op Schiermonnikoog. Hiervan getuigen vele schilderijen en tekeningen van Jan. In 1962 maakte de Olivier zijn grootste buitenlandse tocht: naar Denemarken. Pieter Bouma had daar een jaar eerder met zijn Eems al een ‘verkenningtocht’ gemaakt en trad nu aan bood van de Olivier als navigator op. Eén van de jaarlijks terugkerende evenementen in de jaren zestig was de Borkumrace vanuit Delfzijl. 38

pagina 37-38.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


De Olivier was geen snel schip, maar door zijn soliditeit wel zeewaardig. Jan verzekerde zich dan veelal van een zeewaardige aanvulling op zijn bemannning (soms één van de Bouma’s), en deed zo mee aan de wedstrijd. In 1963 leverde dat zelfs een tweede prijs op. Het wad, de eilanden, de natuur, de haventjes die zij aandeden, die mensen en de schepen die zij ontmoetten, inspireerden Jan tot vele werken.

Geleidelijk aan veranderde de sfeer in de haven van Delfzijl. Veel liggers begonnen het als een uitdaging te zien om ook bij minder gunstige weersomstandigheden een weekeind-tocht naar bijvoorbeeld Borkum te maken. In die sfeer voelden Jan en Peta, gezelligheidsmensen als zij waren, zich minder thuis. Daarbij kwam de aantrekkingskracht van Schiermonnikoog. En er kwam een alternatief: in 1969 werd de Lauwerszee afgesloten. De nieuwe jachthaven en watersportvereniging aan het Lauwersmeer lokten. watersportvereniging aan het Lauwersmeer lokten. Dit luidde een volgende episode in, in het varend bestaan van het echtpaar Van der Baan: hun thuisbasis werd Lauwersoog, een vereniging 39

pagina 39.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


en een haven in opbouw, dichtbij Schiermonnikoog. Hier vonden de Olivier en later de Vielle, hun motorboot met steunzeil, een nieuwe pleisterplaats. Maar dat was niet het enige. Onze watersportvereniging en jachthaven hebben heel wat te danken aan deze leden. Jan en Peta werden geziene bemanningsleden van het clubschip, waar ze er met anderen een wedstrijd van maakten om de hoogste omzet te draaien. Jan van der Baan ontwierp voor de kersverse vereniging het garnalenlogo. Samen met het beeldmerk van de Stichting Jachthavens, dat hij ook bedacht, zette hij zijn nieuwe thuishaven daarmee op een geheel eigen wijze op de kaart. Reinhilde van der

š Bekenkamp, H., en A. Timmer, Het schildert. Leven en werk van Jan Lucas van der Baan (Assen/Groningen, 2002). ² Zie ook eerdere afleveringen van dit Jaarboek, waarin enkele artikelen van de hand van Pieter Bouma over de waddentochten van de Eems.

40

pagina 40.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


In een jaarboek met het thema ‘varen en cultuur’ mag het festival waar deze twee elementen elkaar misschien wel op hun meest natuurlijke wijze raken, niet ontbreken. Wij hadden er voor u natuurlijk een leuk artikeltje over kunnen schrijven, maar zelf kunnen ze dat op Terschelling veel mooier en beeldender. Vandaar dat we de volgende informatie, onder dankzegging aan de samenstellers, hebben over genomen de de Oerolwebsite: www.oerol.nl

22e Oerol festival "Een Bewogen Horizon" Moving Landscapes 12 t/m 22 juni 2003 Wie in de zomermaanden met zonnig weer vanaf de Friese kust naar het noorden staart kan iets bijzonders te zien krijgen. Trillend aan de horizon, aan het einde van de Waddenzee, ligt een landschap in beweging. Terschelling heeft de gedaante aangenomen van een fata morgana: een luchtspiegeling of 'Dome', zoals de Terschellingers het fenomeen noemen. Terwijl het eiland wandelt, en het wateroppervlak bedrieglijk stil kan lijken, bevindt zich de meeste beweging juist ónder het wateroppervlak. Het landschap van de wadden, dat met name bij vloed voor het grootste deel onzichtbaar is, is voortdurend aan verandering onderhevig. De niet aflatende waterstromen, de consequente afwisseling van eb en vloed, laten de zandbanken onafgebroken afkalven en bijgroeien. Geen dag is het onderwaterlandschap hetzelfde. De eilander moet dan ook steeds weer op zoek naar een nieuwe vaargeul. Zijn weg naar huis is iedere keer anders, de veilige route moet steeds worden herontdekt. Deze zoektocht naar de juiste weg staat symbool voor de thematiek van Oerol 2003. Een Bewogen Horizon; op zoek naar het thuisland, het landschap waar men zich thuis voelt. Het landschap als podium In 2003 is de thematiek gericht op het landschap. Na twee jaar de eilander centraal te hebben gesteld, beweegt het festival zich weer volop over het eiland. Terschelling wordt enerzijds 'beschermd' door nieuwe beperkende maatregelen opgelegd door het nieuwe Europa. Weer en wind vormen de duinen. Het strand en de invloeden van de zeestromen en natuurelementen houden het landschap continu in beweging. Anderzijds is het landschap gecreëerd door de mensenhand, voornamelijk de eilander in een voortdurende balans tussen strijd en samenspel met de grillige hand van de natuur. De binding met dit landschap is emotioneel, er is een bewogenheid. Het eilander landschap is podium voor Oerol, het festival dat zich jaarlijks meer aan het landschap hecht. Terschelling is het uitgangspunt, de inspiratiebron voor een Europees festival.Locatietheater is het speerpunt in de programmering van dit multidisciplinaire festival. Daarbij is het landschap 41

pagina 41-43.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


niet alleen decor: de samenleving, de geschiedenis en 'de vrijstaat Oerol' zijn belangrijke uitgangspunten voor de voorstellingsmakers. In 2003 staat voorop dat het landschap altijd in beweging is. Waar gaat het naar toe? Waar ligt de horizon? Dát willen wij in kaart brengen: 'Mapping the Landscape'. Hoe het begon Twintig jaar Oerol. In 1982 is Oerol gestart vanuit de Stoep, de kroeg van Joop Mulder. Geïnspireerd door het Festival of Fools ging Joop met vrienden en bekenden op Terschelling aan de slag. Oerol begon met theater en vooral ook muziek. Slauerhof, Nasmak, Future, Ton Lebbink en de Slaflose Nachte. Op straat onmoette je destijds het Onktheater Overal, the Barneys en Jango Edwards. Shusaku was het eerste locatieproject. Op het strand bij Midsland renden Joop en collega kroegeigenaar Piet Huisman (van Wyb en later de Rustende Jager) over het strand met een paar bouwlampen om zo steeds opnieuw een scène "uit te lichten". Dit gebeurde met drie bouwlampen en een kabel priklicht. De vele meters verlengkabel werden door alle eilander aannemers vrijwillig afgestaan. Hoewel met de beste bedoelingen, maakten Joop en Piet er een vrolijk zooitje van; de stoppen van de strandtent waar de stroom werd afgetapt sloegen meerdere malen door. Piet daar weer hard dravend heen door het mulle zand terwijl Joop, al struikelend over de danseressen, probeerde de verrichtingen van de dames nauwkeurig bij te lichten… Dat werd Oerol. Een fenomeen was geboren. Wij kunnen hier als jaarboekredactie eigenlijk nog maar één ding aan toevoegen: vaar midden juni naar Terschelling en maak het mee! Het thema ziet er voor ons, waddenliefhebbers, in elk geval zeer aantrekkelijk uit. Hoe het programma er concreet uitziet, wordt pas bij het begin van het festival bekend en kunt u in de folders, kranten en op de oerol-site opzoeken. Er zijn meerdere manieren om naar Terschelling te varen: u kunt voor de route door Friesland kiezen, naar Harlingen en vervolgens de oversteek maken van Harlingen naar Terschelling. U kunt 42

pagina 41-43.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


natuurlijk ook over het wad gaan. De meesten van u (de hele snelle, en de heel ondiepstekende jachten uitgezonderd) zullen dan, vertrekkend vanuit Lauwersoog, rekening moeten houden met een tijstop. De derde optie is ‘buitenom’, door het Westgat naar buiten en door het Stortemelk bij Vlieland weer naar binnen, óf, korter: door het Westgat naar buiten, tussen Ameland en Terschelling weer naar binnen en de tocht voortzetten over het wad onder Terschelling langs. Tekst: Reinhilde van der Kroef Illustratie: Fiets in water Foto: Thomas Hantke

Kraan tot 10 ton

43

pagina 41-43.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


De mooie machtige noorderdijk beschermt ons lieflijk havenrijk. De vloed, de wind tasten ons niet aan,

Foto's: Georg Schmitz Kwatrijnen: Albert Moesker

Zomers naar de Oost gegaan. ’s Winters in de loods nu staan. Alles is in diepe rust. In ’t Roode Hoofd blijft ’t bier in ’t fust.

Van ’t westen vaart men in en uit, met arme en ook rijke buit, in kleine of grote schuit, ’t maakt allemaal niets uit. Waar ’t Roode Hoofd nu ligt, schepen aan drie zijden in ’t zicht. Wil men er toch anders tegen

44

45


Zeilen in de geschiedenis Als redelijk alternatief is dit jaar een zeilreis gemaakt in de mythologische wateren van de Middellandse Zee. Het vertrekpunt is Malta, een eiland dat in feite een groot fort is. Verbazingwekkend is dat niet; het ligt immers zeer strategisch in het hart van de Middellandse Zee en in de 2e wereldoorlog is de betekenis daarvan

wel bewezen. Reeds 1400 jaar voor Christus werd het door de Feniciërs veroverd. Daarna zijn gedurende 3400 jaar zo’n 10 bezetters geweest met als laatste de Engelsen welke in 1969 zijn vertrokken. Vanuit de Grand Harbour, de natuurlijke haven van de hoofdstad Valletta, vertrekken wij voor de eerste reis richting Sicilië en dankzij een westenwind 4 bereiken na 1 dag de Golfo di Noto bij Syracuse. Aldaar wordt stil gestaan bij het feit dat hier ons aller Michiel de Ruyter is gesneuveld. Wat verderop ligt Catania waar wij binnen lopen om een excursie te maken naar de besneeuwde Etna en om een groot feest bij te wonen. Bij dit feest wordt herdacht dat bij een uitbarsting van de Etna een vrouw in nachtgewaad al biddend een lavastroom kon afbuigen. Nagenoeg alle vrouwen lopen die dag dan ook in nachtgewaad, echter in de stijl van het jaar 1700. Zo te zien waren er toen nog geen negligees. Enigzins vermoeid vertrekken wij ‘s-avonds laat richting Straat van Messina en wij zijn blij dat wij bij Scylla en Charybdis niemand verliezen zoals Odysseus overkwam toen hij hier indertijd langs voer. In 2 dagen tijd zeilen wij vervolgens, met zonnig weer rond een rokende 46

pagina 46-47.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Stromboli om, met behulp van de motor weer richting Malta te varen voor het uitwisselen van gasten. De stilligdag in Valletta wordt gebruikt voor een excursie naar de vroegere hoofdstad Mdelin alwaar de bouwstijlen uit het griekse, arabische en romeinse tijdperk duidelijk herkenbaar zijn. ‘s-Avonds zoek ik in Valletta tevergeefs naar het ”Straatje van alles” alwaar ik als jonge zeeman in 1966 nog een biertje heb gedronken. Navraag leert dat de zin van dit straatje verloren ging toen in 1969 de laatste engelse militairen het eiland verlieten. Met de volgende ploeg gaat het richting Griekenland waarbij het Kanaal van Korinthe zal worden genomen. Een studie van de almanak geeft echter aan dat op de dag van onze geplande aankomst dit voor onderhoud gesloten zal zijn zodat gekozen wordt voor een koers om de zuidkust van de Peloponnisis. In het begin lukt dit aardig en met een noordwesten wind varen wij bakstag met zo’n 8 mijl per uur richting Kaap Akra Maléas. Door een krimpende wind moeten wij een stormrondje maken want gijpen doe je niet met 1200m2 zeiloppervlak. Na de kaap wordt het door venturi werking ineens pal noordenwind en moet de motor zijn werk doen. Het doel Piraeus wordt echter volgens plan bereikt en voor een redelijke prijs kunnen wij aldaar een bus huren. De excursie naar Athene doet mij goed. Uiteraard eerst de Acropolis en de Tempel van Zeus. Lyrisch word ik als ik daarna de Areopagus bezoek, een heuvel vernoemd naar Zeus’ zoon ARES, alwaar de adelsraad en later het hooggerechtshof zetelden. Met de muziek van Never a Sunday is dit ‘s-avonds uitgebreid herdacht in een zeemansetablissement te Piraeus. Het volgende hoogtepunt van de reis is het Kanaal van Korinthe dat de Peloponissis tot een eiland maakte toen het ruim 100 jaar geleden werd aangelegd. Bij stralend weer denk ik aan 38 jaar geleden toen ik hier op een coastertje doorheen voer. In de Golf van Korinthe krijgen wij een noordwest 8 op de kop zodat het oliezeil weer moet worden gebruikt en wel in die mate dat wij voor alle zekerheid nog een bunkerstop in Patras maken. 47

pagina 46-47.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Met de buik vol gasolie kiezen wij weer zee en blijkt het bunkeren overbodig geweest te zijn want met ineens gekrompen zuidenwind 5 is Malta in 2 dagen bereikt. Dit was dus: zonder ARES met ARES geconfronteerd worden. Een redelijk alternatief en geweldige belevenis. Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest dient te worden. Jacques C.M. van Lochem

Naschrift van de redactie Op 30 januari 2003 overleed Jacques van Lochem, nadat hem tijdens de najaarsvergadering van 2002 voor zijn vele bijdragen aan ons Jaarboek de Carolustrofee was toegekend. In het voorjaar van 2002 maakte hij de hier beschreven reis in de Middellandse Zee. Wij zijn blij dat we dit artikel, dat hij nog speciaal voor het Jaarboek 2003 schreef, konden plaatsen. Zijn medepassagier Ard Meinen maakte de foto's en Fred Licht maakte de tekening van de Eendracht. 48

pagina 48-49.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Onze kijkerbak In de winter van 1996 heb ik een kijkerbak gemaakt, die aan de binnenkant van de kajuit, de kijker voor het grijpen houdt. Dat is zo gekomen. In de zomer van1995 gingen wij midden augustus met vakantie naar Oost Engeland. Gewoon naar het noorden, de scheepvaartroutes haaks kruisend en dan west uit. Er was een hoge drukgebied en er viel niet veel te zeilen. Midden op de Doggersbank de motor uit en zwemmen, opdrogen in de zon en vrijen. We kwamen uit in Blyth, een oud Engels havenstadje dat zijn glorie had beleefd in de tijd van de kolen export. Het clubschip is daar een oude coaster met een grote clubzaal in het ruim en natuurlijk leren fauteuils, heel apart. Daarna naar het noorden langs de kust, buitengewoon rustig en leuk. We zijn tot Berwick upon Tweed gekomen, een stadje op de grens van Engeland en Schotland. We wilden graag naar Edinburgh, maar met de boot zou dat nog twee dagen varen zijn en natuurlijk ook weer terug. We besloten het rustig aan te doen en zijn met de trein een dag naar Edinburgh gegaan. Dat was een groot succes; het bekende festival was daar in volle gang. Eerst de stad bekeken en we vonden dat de mooiste die we in Groot Brittanië bezocht hebben. We besloten onze dag met een humoristische theatervoorstelling en een comfortabele treinreis. Op de terug reis naar het zuiden hebben we ook Holy Island bezocht met de ruïne van het grote klooster. Via Amble en Hartlepool zijn we in Whitby terecht gekomen. Aan de oostkust van Engeland een must. Nog een tocht met de museum stoomtrein door de Yorkshire Moors gemaakt, fantastisch met de bloeiende heide. De tijd begon op te raken en we besloten westwaarts te gaan richting Den Helder. Als je die route neemt vaar je tussen vele olie en gas platforms door. In de nacht knipperen ze allemaal, maar met de decca konden we onze koers goed houden. We hadden een wind van W 3 en de boom kon te loevert in de genua; een bulletalie aan de giek. Marlies neemt omstreeks middernacht de wacht over en ik kan een paar uur slapen. Ik sliep nog niet of Marlies riep me “Joost kom eens kijken”. Ik trok eerst iets aan mijn voeten en warme kleren aan, maar Marlies riep opnieuw, “Joost direct komen”. Ik haastte me nu naar de kuip en zag dwars voor me een grote ferry die naar bakboord uitgeweken en gestopt was. We zaten beiden met knikkende knieën in de kuip. De ferry was met grote snelheid recht op ons afgekomen en leek aanvankelijk op een platform. De boordlichten waren niet te onderscheiden geweest van de vele felle lichten op het schip. In onze consternatie vergaten we de schipper te bedanken via de marifoon. De terugreis is verder zonder incidenten verlopen en de volgende avond zijn we Oude Schild binnen gelopen. Dit incident heb ik voorgelegd aan een schipper op de grote vaart en die vertelde me dat er altijd een kijker gereed ligt op de brug. Die winter heb ik de kijkerbak gemaakt. Joost Smid

pagina 48-49.pub pagina 2

49

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Portret: Geurt Busser Geurt Busser, waddenschilder. Voor hem is het varen op het wad een manier om zijn beroep uit te oefenen. Naast een vrachtwagen, die hij als atelier heeft ingeruimd, heeft hij een kotter, de UQ 12, die hij ook als atelier heeft ingericht. Hij is lid van onze vereniging. In het kader van ons thema ‘Varen en cultuur’ zijn we bij hem thuis in Warffum op bezoek gegaan voor een gesprek over zijn werk, het wad, het water. Ter aanvulling hierop hebben we ook het onlangs van zijn hand en door hem in eigen beheer uitgegeven boekwerkje Duurzaam Groningen (Warffum 2002) gelezen. Sinds 1967 is hij schilder. Zijn concept is even eenvoudig als duidelijk herkenbaar. “Ik schilder altijd in de richting van de (ondergaande) zon, met waterverf kun je wel donkerder maken, niet lichter. En er moet water op de voorgrond zijn, zodat de ondergaande zon weerspiegelt in het water, met daarachter een silhouet. Langs onze oost-west kust is dat lastig, dus ben ik altijd op zoek geweest naar locaties in een andere windrichting. Jarenlang was mijn vaste plek het Lauwersmeer (vanaf de wal) bij de Vlinderbalg. Ik was daar terechtgekomen omdat de rest van de provincie in de jaren zeventig zó dichtgebouwd was geraakt dat ik er steeds minder plekken vond die aan mijn voorwaarden voldeden, zonder dat een of ander bouwsel mijn horizon vervuilde.” Naarmate hij meer in zijn verhaal raakt lichten zijn ogen feller op en worden 50

pagina 50-51.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


de uithalen in zijn stem heftiger. “Bij de Vlinderbalg heb ik van 1978 tot 1987 gewerkt. Maar toen hebben ze ‘mijn’ plek afgegraven ten behoeve van het militaire oefenterrein. Ik moest dus iets anders zoeken. In die tijd ben ik begonnen met de bouw van mijn sloep, zodat ik daarmee meer mogelijkheden zou krijgen om op geschikte plekken te werken. En tijdens de bouw ging ik op zoek naar nieuwe locaties. Hoe ik die zocht? Vaak tijdens het schaatsen. Voor mij is schaatsen ook een manier van werken, immers waar je kunt schaatsen is water, en je kunt er in andere jaargetijden heen varen. Toen de sloep eenmaal klaar was heb ik die ingericht als atelier en ben ik de wateren in de provincie, zoals het Reitdiep en het wad gaan verkennen, op zoek naar nieuwe werkplekken. Het wad heeft als nadeel dat ik veel langer onderweg ben naar mijn werkplekken (toch al snel 2 à 3 uur), maar een voordeel is wel dat ik alle kanten op kan schilderen en er meer onderwerpen/gegevens beschikbaar zijn. Vergeleken met het werken aan de Vlinderbalg is het wel een stuk duurder. En dan ben ik ook nog afhankelijk van het tij: als hoogwater bij zonsondergang valt is dat voor mij, zonder de platen, ook weer minder

"De hierbij afgebeelde aquarel is van 5 januari 2003, aan het eind van een prachtige winterdag. In het noorden hingen lange sliertige buiten die zomaar ontstonden, niet onder een wolk wegkwamen. Dat heb ik zelden gezien. Ik was daar zo mee bezig dat ik niet doorhad dat er ook al één boven mij hing. Daarvan zijn de eerste druppen hagel en natte sneeuw in het werk te zien."

51

pagina 50-51.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Een geliefde alternatieve plek is het Reitdiep, waar dat meandert tussen Schouwerzijl en Garnwerd, want daar kan ik de hele dag met de zon mee schilderen, daar heb ik de hele tijd water, een silhouet en de zon. Omdat de zon zo’n belangrijke rol speelt bij het werk zoals bij mij, maakt het seizoen natuurlijk ook veel uit. In voor- en najaar werk ik graag bij het Brakzandster gat, daar heb je met goed zicht het silhouet van Wierum prachtig op de achtergrond. In oktober/november is het Smeriggat een mooie plek voor mijn werk, met het Oerd van Ameland op de achtergrond. In de zomer ga ik graag schilderen bij Rottumerplaat, in de geul bij het baaitje aan de zuidoost kant van het eiland. Het wad is wel de grens voor mij. Voor mijn soort werk is de zee niet interessant genoeg en bovendien zou dat ook technisch slecht uitvoerbaar zijn, omdat het daar toch te onrustig is. Op het wad heb ik prima ankerplekken, waar ik met mijn slingerzeil prachtig stabiel achter mijn anker kan liggen en kan werken. Een enkele keer werk ik ook terwijl het schip op de automaat vaart. Voor mijn soort werk ben ik gebonden aan de ondergaande zon. En dat moment verschilt natuurlijk ook per seizoen. Om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn (en te kunnen komen) is bovendien het tij van groot belang. Daarbij komt dat ik snel moet werken, want als de zon eenmaal onder is, heb je ook bijna geen licht meer. Daar komt in de winter nog wat anders bij: zodra de zon horizontaal staat, waardoor het werk al in de schaduw is, en vervolgens onder gaat, 52

pagina 52-53.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


daalt de temperatuur ook enorm snel. Dat betekent soms dat die onder nul komt en dan bevriest mijn werk, dan heb ik de ijsbloemen er op staan. Ik werk ‘in het nat’, daar komen geen droge hard omlijnde vormen in. De droogtijd (of het bevriezingsmoment) bepaalt dus hoeveel tijd ik voor een werk heb. Meestal maak ik in 20 minuten à een half uur een aquarel. Dat is een groot voordeel van het voor- en najaar, dan duurt het drogen langer vanwege de kou en het water bij een lagere temperatuur dikker, dan kan ik ook grotere werken maken. Het dikst is het water bij 4° C. Wist je trouwens dat door die waterdikte de deining in de winter ook veel langer blijft doorstaan? Door de waterdikte kan ik in voor- en najaar veel langer doorwerken en de zon gaat ook veel langzamer onder, inde zomer dondert hij recht naar beneden, maar als het eenmaal gaat vriezen dan is het ook zómaar gebeurd. Om dat te voorkomen leng ik het water aan met jenever, want daardoor daalt het vriespunt van het water (tot -5°C) zodat ik dan nog wat extra tijd win om het werk af te maken. Mijn waterpotje ruikt in het voorjaar naar een café in de morgen, verschraalde drank. Met de sloep was het in koude tijden wel afzien. Ik had een houtkacheltje aan boord, maar ik had nooit genoeg aanmaakhoutjes bij me en die vind je 53

pagina 52-53.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


niet op het wad. Op die manier heb ik een groot deel van het moeizaam ingetimmerde interieur van de sloep weer verstookt‌Soms was ik dan een hele dag bezig om drie kooltjes aan de gang te houden. Dan kwam er dus niets van werken terecht. Intussen heb ik de kotter, en die is veel beter verwarmd, zodat ik nu ook beter de nacht kan overblijven en mijn aquarellen op tijd drogen.

54

pagina 54-55.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Toen ik begon als varend schilder heb ik me afgevraagd hoe ik dat het beste kon organiseren, wat voor een werkschema het beste zou zijn. Ik heb toen dat van de garnalenvissers overgenomen: vier dagen werken, één dag onderhoud aan het schip en de weekeinden vrij en in mijn geval ook inlijsten en de verkoop aan huis. Over het algemeen is er bij elk weertype wel een beschutte werkplek te vinden. Ik heb wel met zuidwest 9 nog vlak onder de wal gewerkt, op het Ra. Het grote probleem is dan alleen dat me de penselen van dek waaien en dat het water over het papier geblazen wordt. Dan blaast een plas verf over het papier met dezelfde snelheid en richting als de wolk die ik schilder, ik hoef dat alleen maar een beetje te begeleiden. Ik heb het wel eens gehad dat een prent me van dek waaide in een dikke bui, en die bleef in het zand verderop steken. Er was wel een stuk beschadigd en dat heb ik eraf gehaald, maar de luchten op die prent waren zó mooi geworden, dat dit avontuur toch een mooi schilderij opleverde. Iets anders, dat me ook nog wel eens overkomt is dat ik overvallen word door een bui terwijl ik mijn werk nog niet af heb. Normaal gesproken probeer ik het dan net op tijd veilig binnen te hebben, waar het dan kan drogen. Over het algemeen voel ik de eerste drup 20 meter van tevoren aankomen. Maar soms mislukt dat en ik heb het wel meegemaakt dat dan na de bui mijn hele schilderij was weggeregend, ik zag de verf er tijdens die bui gewoon afdruipen…. Toen kon ik dus weer van voren af aan opnieuw beginnen. Naschrift/bijschrift van de auteur. De bijgaande fotoserie is gemaakt aan boord van de UQ 12, op een ijskoude januari namiddag, er stond een stijve noordooster. We gingen tegen zonsondergang ten anker op het Lauwersmeer. Het was glad op dek door de vorst. Eerst werd het water met jenever aangelengd en vervolgens ging Geurt Busser precies te werk zoals hij verteld had. Het moest allemaal snel gebeuren, omdat het bijna te koud was om het penseel nog in de hand te kunnen houden. Tekst en foto's: Reinhilde van der Kroef Schilderijen: Geurt Busser 55

pagina 54-55.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Opleidingen voor:    

Vaarbewijzen Marcom B Theoretische kustnavigatie G.P.S.

Opgave: Vaarschool Wolf Harms Akeleiweg 52, 9731 JB GRONINGEN telefoon: 050 5414594

Leden WSV Lauwerszee

pagina 56.pub pagina 1

10% korting

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Met de Symon den Danser in 26 dagen rond Engeland Het was niet zo dat ik me niet realiseerde dat 1600 mijl (achteraf) 26 dagen – toch ruim 61 mijl per dag – is. Maar gaande de reis werd het me toch duidelijk. Want mijn maat W. had in zijn agenda staan maandag 17 juni weg uit Lauwersoog en zaterdag 13 juli weer in de haven van Dokkumer Nieuwe Zijlen. W. had een planning gemaakt en daar stond het in. Dus zondag 16 juni, afscheid van de familie. Maandag om 04.30 met het tij mee naar buiten, op naar Peterhead, 370 mijl. Prachtig weer de eerste dagen. Parker, onze stuurautomaat deed het werk, waar we te weinig wind hadden stond de motor bij. En dat is nogal ‘ns gebeurd. W. schrijft veel op onderweg. Een boek, net als Harm Slomp of Ben Hoekendijk? Die hebben prachtige boekjes geschreven over ongeveer dezelfde reis. Onweer op zee, het kon niet anders na die hitte. Dikke klappen, bliksemschichten die dichtbij de boot sissend in het water slaan… Dan Peterhead aanlopen in de avond, 66,1 uur op zee, waarvan 24 motoruren. Afstand 368 mijl, 5,6 mijl/h. Rijst met vis gemaakt, de kabeljauw gekregen van een visserman. De volgende dag Whitehill, een klein haventje in N. Schotland. Maken vast, de havenmeester aan boord, gezelligheid. Hij vindt de Beerenburg echt heel lekker. Daarna gaan we met zijn allen naar de boot van Mike. De verhalen komen los en de flessen ook. We moeten uit alle flessen proeven; zwaar werk. Mike vertelt van die twee zeilschepen die 100 meter uit elkaar passeren met de spi op. Op tegengestelde koers, en van die boot van de R. A.F. (Royal Air Force) die veel aan het bier hadden gedacht maar het water waren vergeten. Ze moesten van zee gehaald worden met een sleepboot, dramatische taferelen, doodziek allemaal. De volgende dag naar Inverness. Pure natuur, dolfijnen die meters de lucht in springen met de draai om de lengteas. Ze kijken je aan, opwinding over en weer. Vastmaken aan gammele palen van de British Waterways. Een kantoortje zoals ik een schuurtje heb, een jong grietje handelt alles af. 160 pond kost het om door het Caledonian Canal te mogen varen. Om te beginnen 4 sluizen achter elkaar. Je gaat omhoog, alle fenders uit. Zo gaat het 35 sluizen lang, geen paniek, geen opwinding, klapje achteruit, de meisjes pakken het touwtje aan, alles klaar, take it easy. De natuur langs het kanaal is een grote botanische tuin. Het gefluit van otters is er te horen, waterwerken die de stroom van diverse wateren en rivieren regelen, nergens beton of duikers. Een paadje loopt langs het kanaal, een enkele wandelaar in regenkleding outfit, sjouwt tegen de wind en de regen en de kou. Drammadrochit in Lochness. Een haven, er liggen veel huurboten, met afgevaren schuurlijsten, 57

pagina 57-59.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


onervaren schippers, veel te veel gas op de schroef, achterstevoren de sluis in, vrouwen op het voordek, scheldende mannen, trossen die door de lucht in het water vallen. De instructeurs van de botenverhuurders leggen in een half uur uit wat je moet doen in blaffend Schots en stappen dan van boord, een kras meer of minder, who cares? We passeren Fort Augustus, 5 sluizen, het hoogste punt. Hollanders op vakantie, ‘Hé joh, heb je geen werk?’. Rotterdam, Feyenoord. Er staat een café dat ‘neuk café bar’ heet, het staat er echt…hoe zou je dat moeten uitspreken? Dan Loch Oich, een haventje leggen, douche gelegenheid – sauna – effe vlug, vlug. Ze zijn al aan het sluiten. De reis gaat verder, alles op de motor. Z.w. wind, koers z.w.. Van de andere kant beginnen is wat dat betreft beter. Dan de volgende dag ‘s avonds in Corpach, het einde van het kanaal. Diesel tanken; ook water, waar ik doodziek van ben geweest. Een jong meisje bedient weer de sluis, de diesel schuimt erg en het duurt daardoor erg lang. Haar vrijer komt met een brommer langs scheuren ‘Waar blijf je nou?’ Ze schreeuwt terug, heeft haar op haar tanden: ‘Zie je dan niet dat ik aan het werk ben?’ We gaan op weg naar Craobh haven, door een angstaanjagend stuk water, over falls en draaikolken, Loch Linnhl. Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland verdwijnt in de mist. Dan komt de Mull of Kintyre, dikke wind op de kop. Koud, rot stinkweer. Te laat het zeegoed aangetrokken, een breker weggekopt, zeiknat. Dan de haven – ongezellig. Het weerbericht is onduidelijk. We gaan op pad om iets te weten te komen. We worden bij Tony ontvangen op zijn schip. Tony lacht vaak en heel schel; is de enige Engelsman tussen Schotten en Ieren en kan geen goed doen. Poor Tony. Maar ze zuipen wel al mijn whisky op. Er zit een piloot bij die het gesprek overheerst, half Engels, maar daar praat hij behendig overheen. Hij vraagt aan mij of ik al wat gevaren heb. Het wordt stil, men is benieuwd. Ik vertel van de driehoek Noordzee en de CAMRace en de Fastnet en die tocht naar de Carieb. Hij is afgetroefd. Enig leedvermaak is zichtbaar, maar een mooi verhaal had hij wel. Er vaart een grote tanker over de oceaan in slecht 58

pagina 57-59.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


weer; er rolt een dikke golf over het dek, alles blijft werken, alleen de hut van de schipper daar gaat deur slecht van open en moet hij op zijn kant naar binnen. Pet af omdat hij een dikke kop heeft, dus ook een grote pet op. Zelf gezien. Geen twijfel mogelijk. Dit zijn mooie dingen voor de mensen. De whisky is op, dus wij gaan ook naar boord. Geen weerbericht in het geroezemoes. De volgende ochtend. De zon schijnt, we gaan trossen los, op naar Port Ellen. 9 Uur varen, we moeten ankeren. Rond de baai staan whiskyfabrieken. Ik kook iets lekkers en we luisteren naar Beethoven en praten over de thuissituatie bij W., waar hij het zo moeilijk mee heeft. Wie kookt hoeft niet af te wassen, is bij mij aan boord regel. De volgende dag is het donderdag 27 juni. 8.30 Anker op naar Carrickferus, 8 uur varen. Noord Ierland, ik hijs de Ierse vlag en we gaan met de bus naar Belfast. Het mobiel gaat over. Adrie uit Terschelling, of ik het adres van Hans in Sneek weet. Leg de situatie uit, maar Adrie praat maar door. Ik breek af; kost klauwen vol geld, vanaf de Hollandse grens moet ik voor de kosten opdraven. We kijken met beklemd hart naar de teksten op flatgebouwen, aangevend de tegenstelling tussen protestanten en katholieken. Ready for peace prepare for war, mannen met zwarte vechtpakken en schiettuig in de aanslag. Geen poldermodel. Zou wel beter zijn geweest. Belfast is een ruime plattelandsgemeente. Ik verstuur veel ansichtkaarten. Vooral naar Jürgen en Lisl uit Hamburg. Jürgen is van een beer van een vent een hulpbehoevende man geworden door een attack. Hij is veeleisend en ongemakkelijk geworden. Lisl helpt hem, ze verdient een standbeeld. Om hun huis een tuin waar jonge herten geboren worden. Ik hoop voor allebei dat hij er weer bovenop komt. Aan boord aangekomen staat een zenuwachtige Mike mij op te wachten, of ik niet weet dat in Noord Ierland niet de Ierse vlag gehesen moet worden? Het kan je dood wel worden, beet hij me toe. Ik moet de Engelse vlag in het want hebben. Tja, niet in de Mc. Millen gekeken. Foutje. De volgende dag doedelzakmuziek. 15 Bands. Er wordt gestreden wie de beste en de mooiste is. De volgende week doen er 70 korpsen mee. Prachtig gezicht. Wij varen naar Howth. 100 Mijl. We doen er 17½ uur over, waarvan 6 uur op de motor. Alles op de kop. Tot nu toe 778 mijl afgelegd. We maken een trip naar Dublin. Het ziet er welvarend uit. De EU is goed voor de Republiek Ierland geweest. Je kan met euro’s betalen. Maken foto’s bij het standbeeld van Molly Malone. We zingen het liedje van Molly zacht voor ons uit. Buiten Dublin heb je nog het 59

pagina 57-59.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


makkie Arklow. Een grote marina, 20 pond havengeld. Toe maar. W. is weer terneergeslagen, ik kook wat lekkers en we luisteren naar de negende van Beethoven (Alle Menschen werden Brüder). Dinsdag 27 juli; Milford haven, 85 mijl in 14 uur. De taal is heit fantastisch.

Aberdaugleddau is ook Milford Haven, maar dan in het Welsh. De supermarkten zijn in het koninkrijk goed voorzien, je hebt er nog de Spar en de Coöperatie. De kippen wegen 4 kg en kosten 16 pond. Maar er zit geen smaak aan. Het brood is redelijk en de verse groenten prima. Ik maak veel pasta’s aan boord en gebruik alleen olijfolie. Woensdag 3 juli. We beginnen aan de lange trip langs Lands End naar Falmouth, 145 mijl. NW 6-7, dat schiet op. Helder weer, koud, geen visserman te zien, geen dolfijnen. Alleen in N. Schotland, is dat geen goed teken. Het weerbericht is uitstekend verzorgd door de kustwacht. Vertelt dat we later op de reis een krimpende wind mogen verwachten. We komen niet langs de kaap en moeten 2 uur de motor erbij zetten. Onze koers is nu oostelijk en we gaan op huis aan richting Frankrijk. Parker, onze stuurautomaat is vol bezig, prima werktuig. Falmouth doen we aan na 27 uur varen. Flinke golven, lager wal. Een gezellige plaats. Veel scheepjes door anker. We drinken wat in een bruine kroeg. Op de marifoon voordat we binnenliepen probeerde ik op kanaal 16 verbinding te maken met een schip uit Hoorn. Hun kanaal 77 deed het niet, maar de kustwacht maakte er korte metten mee: ‘Dit is een werkkanaal, dus wegwezen’. Zij hadden een rondje Engeland helemaal buitenom gevaren en hadden wind 10-11 beleefd met z’n tweeën; petje af. Kopen weer ansichtkaarten. Mijn broer haalt er zijn inspiratie voor prachtige schilderijen van. Het doel is om Cowes aan te doen. ‘s Nachts, aardedonker, een bijna-aanvaring met een ander zeilschip recht op mij af: hard stuurboord. De zuidkust van Engeland is een lust voor het oog overdag, zowel als ‘s nachts. De lichtjes in de nacht, de verschillende kleuren groen met de zon erover overdag. De ingang van de Solent nadert en ook de bij de zeilers bekende rotsformatie de Needles. Veel stroming. Cowes. 24 Pond 60

pagina 60-61.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


havengeld. Alles is hier schepen, zeilboten groot en klein. We gaan bij het wegvaren de Medina op en zien de Kingfisher van Ellen McArthur liggen. Solo, de wereld rond, wat een prestatie in een recordtijd. Zondag 7 juli, los voor en achter. Koers Oost, Boulogne sur Mer, 120 mijl, duur 21 uur. Je moet het kanaal over. Ik heb nu al maagkrampen. Je moet dit bij daglicht doen en altijd achterlangs. Ik moet 4 keer terug, in de nevel doemt weer een schip op. Ze varen 25 knopen. We melden ons model af bij de Britse Kustwacht, prima instelling, altijd bereid je steenkolen Engels aan te horen. Boulogne sur Mer. Groezelig, het stinkt er. Maar de koffie is er lekker. Oppassen bij het invaren op de havenlichten. Er varen veel ferries uit. Ik scheer mijn baard af. Een pijnlijke operatie. De Vlaamse buurman is het er niet mee eens, vond met baard mooier. Oostende. In Vlaanderen, de havenmeester bekt iedereen in rad Hollands-Duits-Frans af. Ik ben hem net voor. Weet het nog van de vorige keer. Hij heeft er niet van terug. Grote dure zeiljachten liggen er in de haven. Dikke mannen en opgedirkte vrouwen die luid met elkaar praten. Holland op zijn smalst. Wij zien er ook niet uit, logisch dat ze ons niet zien zitten. We hebben allebei ons laatste schone T-shirt aan. Verse groente ingeslagen… oergezellige stad. Pakken een Vasje, het lekkerste bier auf der Welt. Dan Oostende-Vlieland, 156 mijl in 27 uur varen. Bij het verlaten van de haven heb ik 4 snoeren van vissers in het want, wat liepen ze te schelden, maar het komt goed, geen simmetje gaat kapot. Ik scheld in plat Amsterdams terug, weten ze ook wat dat is. De Vlaamse kust naar Zeeland. Dan de Waterweg oversteken, ons afmelden aan de andere kant. Ze hebben gevoel voor zeilschepen die havendienst; wel zo hard als je kan, motor bij en alle zeilen op. Scheveningen-Zandvoort. Het is warm weer, onweersdreiging. De discomuziek dreunt over het water, alsof je er bij zit zo hard. Een klapgijp, verraderlijk weer. Nee, we gaan niet bij Den Helder naar binnen, anders is ons rondje Engeland niet af. Vlieland is vol, te vol. Home sweet home. De laatste reis is 60 mijl naar Lauwersoog. Bij het binnenvaren van Lauwersoog lag de vloot van de CAMRace klaar voor de start, Het kriebelt wel. Wie houdt er ook rekening mee dat ze na 2 maanden al vol zitten? Maar deze reis is ook prachtig geweest. Het thuisfront is in de haven aanwezig. Er wordt gezoend. E. van W. ziet er goed uit. Het klikt weer tussen hun, een goed gevoel heb ik ervan. Champagne – nog een glas. Toe maar. Mijn Will is er ook en Harrie. Box 18 Dokkumer Nieuwe Zijlen is weer bezet. Het schip lag diepgeladen toen we wegvoeren, maar we hebben het zeker 10 cm omhoog gevreten. Geen onvertogen woord gevallen. Het is het waard geweest. 1600 mijl in 26 dagen, 307.45 uur, waarvan 113,5 motoruren. Gemiddelde snelheid 5,2 m/h. We hebben 209 liter diesel verbruikt, per uur 1,84 liter. Kosten € 670, 26 per man, inclusief alles (proviand, diesel, de kroegen, havengelden) de duurste haven was Cowes: € 36,77, de goedkoopste Vlieland: € 14,06. Op verzoek van de redactie heb ik het oorspronkelijke verhaal van 17 kantjes ingekort. Tekst en foto’s Joop Kuik 61

pagina 60-61.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


pagina 62-63.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


WEERBERICHTEN MARIFOON Nederland:  Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct: VHF kan. 16 en DSC kan. 70, bericht op kan. 23 en 83, herhalingen elke vier uur: 01.33 etc  Aankondiging op VHF kan. 16 en berichten op kan. 23 en 83: weerbericht kustwateren: 08.05, 13.05, en 23.05 uur.  Kustwacht Schiermonnikoog (en andere kuststations), weerbericht op kan.5: 0.30 u., dan elke 2 uur.  Kustwacht Brandaris weerbericht kan 2: 1.30 u, dan elke 2 uur.  Informatie over Nederlandse weerberichten op Internet: http://www. knmi.nl Buitenland: Noordzee - Duitse Bocht – Oostzee Borkum kan. 28 Cuxhaven kan. 83 Elbe Weser kan 01 en 24 Finkenwerder kan. 23 Helgoland kan.27 en 88 Kiel kan. 23 en 26 Lûbeck kan. 27 en 88 Eemsrevier: kan. 18, kan 20, kan 21: telkens 10 min.voor elk heel uur. RADIO Nederland uitgebreide weersverwachting Nederland (lokale tijden) 07.00u -18.00u Radio 1, elk uur 23.00u Radio 1 (en ook op 747 kHz) SSB: om 9.40 en 21.40 uur UTC. op 3672 kHz. en stormwaarschuwingen volgens schema te beginnen 01.33 elke vier uur. Noord-en Oostzee (oude SSB-weerbericht) Deutsche Welle om 13.55u op 6075 kHz 9545 kHz + aansluitend driedaagse vooruitzichten. NDR 4 om 00.05u en 08.30u en 22.05u op 702 kHz en 972 kHz Deutschlandfunk 01.05u en 06.40u en 11.05u en 21.05 op 1269 kHz Dld.Radio Berlijn 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk Radio Bremen I (alleen Noordzee) 23.05u 936 kHz De Duitse Weerberichtendienst (DWD) stelt gratis een faxweerbericht ter beschikking, ook in buitenland, verversing om ± 08.00 u, 14.00 u, 18.00 u, 22.00 u.Tel.nr. 0049 (0) 221 3893208 63

pagina 62-63.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Europese zeil- & surfschool

De Lauwer

Een week lang zeilen of surfen. Spannend, avontuurlijk, gezellig en lekker op het water met Europese leeftijdgenoten

En er is meer dan alleen zeilen‌., een heel programma. Kijk in de folder of op internet. Probeer deze zomer iets anders en doe zoals duizenden jongens en meisjes al voor jou deden. De Lauwer verzorgt al bijna 25 jaar lang zeil– en surfcursussen. Voor jongeren vanaf 8 tot 18 jaar. Vraag onze folder: 0519 349000 Kijk op internet: www.delauwer.nl Of mail ons via: delauwer@inn.nl Erkenning ANWB en CWO

pagina 64-67.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


TELEFOONNUMMERS Alarmnummer Artsenpost Winsum Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog Lauwersoog Bruggen Friesland (centraal nummer) Groningen, stad Oostersluis Clubschip wsv L'zee Lauwersoog Douane Jachthavens Delfzijl Neptunus Abel Tasman (Het Dok) Dokk.Nwe.Zijlen "Lunegat" Lauwersoog "Noordergat" Oostmahorn "Bootsgat" Schiermonnikoog Zoutkamp "Hunzegat" KNRM, alarmnummer Kompasstellen Nautische boeken Kustwacht Schiermonnikoog Milieu alarmnummer Politie te water Politie, regiopolitie Groningen Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl Tandarts Heuvink, Ulrum Taxi Zeeverkeerspost Schiermonnikoog

112 0595 441300 070 3123326 070 3123325 058 2925888 050 3188500 050 5410097 0519 349154 0519 349142 0596 615004 0596 616560/ 0596 616487 0511 408303 0519 349040 0519 321445 0519 531544 0595 40258 0900 0111 0596 634870 0519 531247 058 2122422 050 3130746 0515 429099 050 5995995 0519 349043 0596 633860 0595 402015 0519 349292 0519 531247

WEBSITE WSV LAUWERSZEE: wwwlauwerszee.nl

65

pagina 64-67.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


74

pagina 64-67.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Lauwersoog Robbengatsluis VHF 22: van april tot en met oktober Maandag t.m. zaterdag: 07.00 uur - 19.00 uur Zon- en feestdagen: 09.00 uur - 20.00 uur Reitdiep, incl. sluis Dorkwerd VHF kan 84 afwisselend per brug kan 85: Maandag t.m. zaterdag: 07.00 uur -12.00 uur, 13.00 - 19.00 uur Zondagen 09.00 -12.00, 13.00 -17.00 uur idem Hunsingokanaal idem (m.u.v. bediening zondag: tot 19.00 uur) Dokkumer Nieuwe Zijlen (VHF 18) ook brug Ee Zie hieronder: bruggen Friesland Bruggen Friesland: (april tot en met oktober) 9.00 -12.00 , 13.00 - 16.15 uur en 17.15 -19.00 uur (juni, juli, aug. Tot 20.00 uur) MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN Borkum Radar 18 Delfzijl sluis 26 Eemskanaal, Centr.Post 64 Dokkumer Nwe Zijlen 18 Lauwersoog haven 9 Lauwersoog sluis 84 Reitdiep Centr.Post 84 en 85 Oostersluis Groningen 20 Bruggen stad Gron. 9 Schiermonnikoog 16 / 5 / 67 Ameland 16 / 5 Terschelling 16 / 2 / 4 Informatiebulletin inclusief weersverwachting Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

67

pagina 64-67.pub pagina 4

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


pagina 68-69.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor Hoog en Laag water ten opzichte van Lauwersoog Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienlijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. doorweersomstandigheden. Ameland(Nes) Baltrum Borkum Bremerhaven Brunsbuttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangerooge Wilhelmshaven

H.W.

L.W.

+ 0.07 + 1.08 + 1.03 + 2.58 + 3.48 + 2.43 + 1.48 - 2.36 - 1.39 + 1.38 + 1.08 + 2.28 - 0.27 + 4.17 + 0.15 - 0.44 + 1.13 + 0.53 + 0.58 - 1.53 + 0.11 + 1.23 - 0.49 - 1.23 + 1.23 + 2.28

+ 0.14 + 1.29 + 1.09 + 3.25 + 4.41 + 3.21 + 2.24 - 2.11 - 0.49 + 1.38 + 2.14 + 1.04 + 4.21 + 1.00 + 0.08 + 1.49 + 1.29 - 1.37 + 0.05 + 1.49 - 0.42 - 1.04 + 1.49 + 2.39

N.B. Op veel plekken van deze lijst is de tijd van Hoog (Laag) Water niet de tijd van stroomkentering.

69

pagina 68-69.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Hoog- en laagwater Lauwersoog april 2003 ______________________________

mei 2003 ___________________________

datum

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ________________________________________

datum

01 di NM 11:46

01 do NM 11:24 23:46 02 vr 12:00

96 108 102

03 za

00:16 12:30 00:40 13:06 05 ma 01:16 13:30 06 di 01:45 14:06 07 wo 02:15 14:24 08 do 03:06 15:04 09 vr EK 03:45 16:04 10 za 05:05 17:31 11 zo 06:14 18:34 12 ma 07:45 20:06 13 di 08:56 21:00 14 wo 09:56 22:06 15 do 10:46 22:56 16 vr VM 11:26 23:35 17 za 12:05

106 106 102 106 95 103 87 98 78 93 68 88 59 84 55 85 57 91 68 103 81 115 92 122 100 125 106 124 111

18 zo

119 116 111 118 101 118 88 114 75 108 65 102 60 99 61 99 68 101 77 103 86 104 93 103 100 102 106 100

23:35 11:55

92 118 92

00:11 12:30 04 vr 00:36 12:55 05 za 01:05 13:26 06 zo 01:24 13:50 07 ma 02:06 14:04 08 di 02:15 14:34 09 wo 02:57 15:25 10 do EK 04:00 16:25 11 vr 05:16 17:40 12 za 06:45 19:04 13 zo 08:15 20:24 14 ma 09:31 21:41 15 di 10:25 22:36 16 wo VM 11:16 23:16 17 do 11:55

116 96 113 99 108 100 101 98 93 94 85 90 76 85 66 78 57 75 57 81 68 96 83 112 94 122 100 128 104

18 vr

130 107 128 109 122 110 111 109 97 104 80 97 66 91 58 90 60 96 71 106 82 112 89 113 92 110

02 wo 03 do

00:00 12:30 19 za 00:45 13:16 20 zo 01:25 13:56 21 ma 02:16 14:25 22 di 03:00 15:15 23 wo LK 03:55 16:05 24 do 05:00 17:16 25 vr 06:04 18:24 26 za 07:24 19:56 27 zo 08:55 21:00 28 ma 09:56 21:56 29 di 10:35 22:36 30 wo 11:17 23:17

05:36 17:46 06:06 18:17 06:32 18:40 07:00 19:16 07:28 19:46 07:52 20:11 08:20 20:36 08:46 21:11 09:26 21:56 10:16 22:45 11:15

157 148 153 149 151 153 152 156 153 156 151 153 147 148 142 143 134 133 120 120 103

00:06 12:46 01:35 14:04 03:00 15:22 04:06 16:20 04:56 17:12 05:46 18:06 06:26 18:49 07:11 19:31 07:51 20:11 08:26 20:56 09:06 21:35 09:45 22:26 10:47 23:35 11:45

109 94 116 105 139 126 157 142 167 154 171 162 171 170 169 174 164 174 155 167 144 155 129 138 112 123 99

00:55 13:36 02:26 14:45 03:25 15:46 04:15 16:36 04:55 17:10

119 102 132 119 147 135 154 143 154 146

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ____________________________________

04 zo

00:26 12:51 01:05 13:36 20 di 02:00 14:10 21 wo 02:56 15:05 22 do 03:55 15:55 23 vr LK 04:45 17:06 24 za 05:55 17:55 25 zo 06:55 19:16 26 ma 08:00 20:25 27 di 08:54 21:04 28 wo 09:56 21:55 29 do 10:15 22:45 30 vr 11:06 23:16 31 za NM 11:46 23:56 19 ma

05:31 17:46 06:06 18:16 06:25 18:46 06:56 19:19 07:26 19:45 07:56 20:15 08:26 20:50 09:06 21:35 09:56 22:30 10:56 23:45 12:16

152 147 151 150 153 153 154 154 152 151 148 147 142 142 134 135 122 126 109 121 104

01:16 13:41 02:25 14:45 03:26 15:46 04:20 16:46 05:10 17:36 06:01 18:25 06:47 19:16 07:25 19:56 08:06 20:35 08:51 21:25 09:36 22:16 10:26 23:16 11:31

129 114 147 131 161 146 168 156 168 163 166 169 162 172 159 171 153 166 146 156 135 142 122 130 112

00:25 12:46 01:35 14:00 02:46 15:06 03:36 15:50 04:16 16:36 04:50 17:16 05:26 17:45

125 108 129 116 137 126 143 134 146 137 147 140 148 143

70

pagina 70-74.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Hoog- en laagwater Lauwersoog juni 2003

juli 2003

___________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________

___________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________

01 zo

01 di

12:10

110

00:25 12:51 01:06 13:05 04 wo 01:24 13:56 05 do 02:04 14:36 06 vr 02:54 15:15 07 za EK 04:00 16:16 08 zo 05:05 17:16 09 ma 05:54 18:15 10 di 07:10 19:25 11 wo 08:05 20:36 12 do 09:05 21:36 13 vr 10:16 22:30 14 za VM 11:06 23:15 15 zo 11:46

97 110 91 107 84 104 76 101 68 99 63 97 60 98 62 102 69 107 78 112 89 116 100 118 109 115 117

16 ma

110 122 103 125 94 126 85 123 76 117 69 110 65 103 64 97 67 93 73 92 83 93 93 96 102 97 108 97 112

02 ma 03 di

00:16 12:36 01:06 13:25 18 wo 01:55 13:59 19 do 02:45 14:55 20 vr 03:25 15:35 21 za LK 04:15 16:25 22 zo 05:05 17:25 23 ma 05:55 18:25 24 di 07:06 19:26 25 wo 07:45 20:14 26 do 08:55 21:04 27 vr 09:45 22:06 28 za 10:36 22:56 29 zo NM 11:05 23:36 30 ma 11:45 17 di

06:06 18:22 06:36 19:06 07:06 19:30 07:36 20:06 08:16 20:39 08:56 21:30 09:40 22:26 10:40 23:30 11:50

149 146 149 146 147 145 143 142 137 139 131 135 124 130 117 130 115

00:46 13:05 01:49 14:15 02:49 15:15 03:50 16:16 04:46 17:15 05:36 18:16 06:25 19:06 07:10 19:45 07:49 20:36 08:35 21:17 09:15 22:00 10:02 22:51 10:56 23:34 11:50

135 120 145 131 153 142 156 151 155 157 153 161 152 164 151 164 150 161 147 154 141 145 133 134 122 124 113

00:34 13:00 01:46 14:05 02:46 15:06 03:30 16:01 04:16 16:46 05:00 17:31 05:46 18:11

119 108 120 110 125 116 131 123 135 128 138 133 139 137

00:16 12:37 02 wo 00:56 13:06 03 do 01:36 13:46 04 vr 02:16 14:26 05 za 02:55 15:16 06 zo 03:45 16:06 07 ma EK 04:25 16:45 08 di 05:24 17:46 09 wo 06:24 18:56 10 do 07:35 20:06 11 vr 08:45 21:16 12 za 09:56 22:26 13 zo VM 10:46 23:26 14 ma 11:35

95 114 92 115 88 115 83 115 78 114 73 112 69 110 68 107 70 104 77 104 88 106 101 108 114 108 124

15 di

00:16 12:15 16 wo 00:55 13:16 17 do 01:56 13:56 18 vr 02:30 14:36 19 za 03:10 15:16 20 zo 03:50 16:06 21 ma LK 04:30 16:35 22 di 05:16 17:14 23 wo 05:55 18:10 24 do 06:44 19:14 25 vr 07:54 20:24 26 za 09:05 21:24 27 zo 10:06 22:25 28 ma 10:45 23:15 29 di NM 11:36

105 130 100 133 94 133 88 129 82 122 77 112 73 102 70 92 70 85 72 81 79 83 90 88 101 94 110 97 116

30 wo

98 121 98 125

31 do

00:06 12:10 00:40 12:51

06:16 18:46 06:55 19:26 07:36 20:05 08:11 20:34 08:46 21:26 09:36 22:16 10:26 23:16 11:25

140 139 139 141 137 141 135 139 131 137 128 134 124 131 121

00:16 12:30 01:15 13:46 02:26 14:49 03:26 16:06 04:26 17:06 05:26 18:09 06:26 19:02 07:06 19:40 07:46 20:21 08:20 20:56 08:55 21:36 09:36 22:16 10:18 22:52 11:00 23:35 11:50

129 120 129 123 132 131 135 139 137 147 140 154 142 158 145 159 147 156 148 150 145 142 138 131 128 120 115 109 102

00:36 12:55 01:46 14:15 02:50 15:19 03:51 16:26 04:36 17:11 05:20 17:56 06:06 18:41 06:34 19:21

101 93 100 94 107 104 116 114 123 124 128 131 131 138 133 143

71

pagina 70-74.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Hoog- en laagwater Lauwersoog augustus 2003

september 2003

___________________________________

___________________________________

datum

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________

datum

01 vr

01 ma

01:26 13:26 02 za 02:06 14:06 03 zo 02:46 14:56 04 ma 03:15 15:36 05 di EK 04:10 16:26 06 wo 04:55 17:05 07 do 05:44 18:25 08 vr 06:54 19:34 09 za 08:14 20:55 10 zo 09:24 22:16 11 ma 10:35 23:16 12 di VM 11:36

96 128 94 130 90 128 85 123 81 114 77 104 75 96 79 92 90 96 106 103 122 107 133

13 wo

00:16 12:05 00:50 12:56 01:36 13:24 02:06 14:05 02:25 14:40

106 138 103 139 98 136 94 130 90 122

03:05 15:16 03:30 15:45 20 wo LK 03:55 16:15 21 do 04:35 17:05 22 vr 05:35 18:04 23 za 06:55 19:46 24 zo 08:14 21:00 25 ma 09:36 21:55 26 di 10:25 22:55 27 wo NM 11:15 23:35 28 do 11:57

87 111 84 100 80 90 77 81 74 74 76 74 86 83 101 93 114 101 123 104 129

29 vr

105 134 105 138 105 139

14 do 15 vr 16 za 17 zo

18 ma 19 di

30 za 31 zo

00:15 12:35 00:55 13:06 01:40 13:46

07:20 20:01 08:06 20:41 08:40 21:16 09:15 22:01 10:06 22:46 10:56 23:36 12:06

136 145 136 144 136 139 133 133 128 124 121 114 113

00:34 13:16 02:00 14:35 03:15 15:55 04:26 17:06 05:20 17:55 06:11 18:49 06:56 19:26 07:26 19:56 08:01 20:25 08:36 21:01

106 110 106 116 113 129 123 142 133 151 139 154 142 151 144 147 146 142 144 135

09:06 21:36 09:35 22:00 10:16 22:35 10:56 23:27 11:56

138 125 127 115 114 104 100 92 85

00:15 13:05 02:06 14:55 03:26 15:57 04:04 16:46 05:00 17:36 05:45 18:26 06:31 19:00 07:11 19:42 07:51 20:21

81 77 81 86 94 104 108 120 119 132 126 140 132 146 137 148 140 145

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________ 02:26 14:30 03:06 15:05 03 wo EK 03:45 16:06 04 do 04:25 17:06 05 vr 05:25 18:15 06 za 06:34 19:35 07 zo 07:54 21:06 08 ma 09:20 22:10 09 di 10:25 23:05 10 wo VM 11:10 23:50 11 do 11:55

102 135 98 125 93 112 88 97 84 86 86 84 97 91 116 103 132 109 141 110 142

12 vr

00:36 12:25 01:06 13:00 14 zo 01:14 13:35 15 ma 01:56 14:05 16 di 02:15 14:36 17 wo 02:34 14:55 18 do LK 03:04 15:15 19 vr 03:44 16:05 20 za 04:45 17:14 21 zo 05:55 18:45 22 ma 07:40 20:24 23 di 09:06 21:46 24 wo 10:06 22:36 25 do 10:40 23:26 26 vr NM 11:25

106 139 103 135 102 128 102 119 100 108 96 98 92 88 87 78 81 70 78 69 86 80 103 94 119 105 131 111 138

27 za

113 142 114 144 114 141 114 134

02 di

13 za

28 zo 29 ma 30 di

00:07 12:06 00:46 12:40 01:15 13:26 01:50 14:16

08:26 20:56 09:06 21:30 09:46 22:04 10:35 23:00 11:30

140 137 136 127 129 113 118 99 105

00:15 13:06 01:35 14:35 03:05 15:56 04:10 16:56 05:11 17:42 05:56 18:26 06:30 18:56 07:00 19:25 07:30 19:50 08:00 20:14 08:30 20:46 09:00 21:16 09:30 21:46 10:05 22:25 10:55 23:31 12:10

86 97 85 107 100 126 118 142 131 149 136 146 138 140 139 136 140 133 139 128 133 121 124 113 113 104 101 92 86 77 74

00:50 13:45 02:35 15:20 03:40 16:16 04:36 17:05 05:20 17:56 06:06 18:37 06:51 19:19 07:31 19:56 08:11 20:36

68 78 79 102 99 122 114 136 125 143 132 146 139 146 143 141 143 132

72

pagina 70-74.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Hoog- en laagwater Lauwersoog oktober 2003

november 2003

___________________________________

___________________________________

datum

datum

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________ 01 wo 02:36 111 08:46 138 14:56 122 21:06 120 02 do EK 03:10 107 09:31 129 15:46 106 21:46 106 03 vr 04:00 101 10:16 114 16:50 90 22:46 89 04 za 05:11 96 11:20 99 17:54 79 23:50 76 05 zo 06:25 97 12:57 92 19:25 80 06 ma 07:50 108 01:20 77 20:56 90 14:20 106 07 di 09:06 124 02:56 95 22:05 103 15:36 126 08 wo 10:05 137 03:45 115 22:50 111 16:31 139 09 do 10:56 141 04:47 127 23:36 111 17:16 141 10 vr VM 11:26 139 05:26 131 17:52 136 11 za 00:05 109 06:00 131 12:05 134 18:26 129 12 zo 00:14 110 06:30 131 12:15 129 18:45 127 13 ma

00:40 12:55 14 di 01:10 13:26 15 wo 01:46 13:50 16 do 02:05 14:05 17 vr 02:27 14:56 18 za LK 03:04 15:25 19 zo 03:55 16:34 20 ma 05:14 18:20 21 di 06:50 19:45 22 wo 08:15 21:05 23 do 09:15 22:00 24 vr 10:11 22:45 25 za NM 10:55 23:30 26 zo 10:36 23:16 27 ma 11:26 23:45 28 di 12:06

113 123 114 115 111 105 106 94 100 85 95 75 88 67 86 67 92 78 108 94 124 107 136 114 142 118 144 120 142 122 137

29 wo

123 127 123 114 119 98

30 do 31 vr

00:15 12:56 01:06 13:35 01:56 14:25

06:55 19:15 07:31 19:42 07:55 20:05 08:28 20:36 08:56 21:05 09:29 21:50 10:26 22:45 11:25

132 127 132 125 126 119 119 113 111 105 102 94 90 79 79

00:11 13:04 01:46 14:46 03:06 15:36 03:56 16:31 04:46 17:16 04:37 17:00 05:26 17:45 06:06 18:29 06:46 19:06 07:36 19:46 08:16 20:26

69 83 76 105 96 126 114 139 126 143 134 144 140 141 143 136 143 128 138 118 128 105

hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ___________________________________ 01 za EK 02:45 113 09:06 114 15:47 84 21:20 91 02 zo 03:44 108 10:10 101 16:50 77 22:25 79 03 ma 05:05 108 11:30 96 17:54 77 23:56 79 04 di 06:14 114 12:55 106 19:25 87 05 wo 07:25 124 01:21 94 20:36 98 14:06 120 06 do 08:36 132 02:15 110 21:15 106 14:56 129 07 vr 09:26 133 03:16 120 21:56 109 15:38 130 08 za 09:56 130 03:56 123 22:26 111 16:16 126 09 zo VM 10:15 125 04:31 123 22:35 115 16:46 123 10 ma 10:45 121 05:06 123 23:04 119 17:16 123 11 di 11:35 116 05:30 125 23:45 120 17:39 124 12 wo 11:55 109 06:06 124 18:16 122 13 do 00:15 117 06:36 120 12:25 100 18:40 118 14 vr 00:34 111 06:55 114 12:47 90 19:10 113 15 za 01:16 106 07:35 109 13:15 81 19:46 106 16 zo 01:35 101 08:10 104 14:26 73 20:26 97 17 ma LK 02:45 97 09:06 96 15:30 67 21:20 87 18 di 03:44 96 10:10 91 16:35 68 22:46 79 19 wo 04:54 101 11:36 95 18:10 77 20 do 06:25 112 00:06 84 19:14 89 12:56 111 21 vr 07:35 124 01:15 100 20:20 102 13:55 128 22 za 08:36 133 02:16 116 21:16 111 14:44 137 23 zo 09:25 138 03:09 128 21:55 118 15:40 140 24 ma NM 10:15 138 04:06 135 22:46 123 16:36 138 25 di 11:06 134 04:56 140 23:27 127 17:21 135 26 wo 11:46 127 05:46 142 18:00 131 27 do 00:06 130 06:36 142 12:25 116 18:46 126 28 vr 00:55 130 07:21 139 13:35 104 19:26 120 29 za 01:41 128 08:05 131 14:26 92 20:15 112 30 zo EK 02:36 123 08:56 120 15:20 82 20:54 102

73

pagina 70-74.pub pagina 4

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


pagina 70-74.pub pagina 5

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Kom eens kijken in onze showroom

pagina 83-85.pub pagina 1

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Boot van Lauwersoog naar Schiermonnikoog Maandag t/m vrijdag

6.30

9.30

11.30 13.30 Van 1-7 T/m 31-8

17.30

zaterdag

6.30

9.39

11.30 13.30 Van 1-6 Van 1-3 T/m 31-8 t/m 31-10

17.30

9.30

11.30 Van 1-7 t/ m 31-8

Zon- en feestdagen

15.30

17.30

19.30 Alleen op vrijdag

19.30 Van 1-7 T/m 31-8

Extra afvaarten in 2003: 11.30 op 18-4, 2-5, 23-5, 29-5, 6-6 en 9-6; 13.30 op 20-12 en 27-12 19.30 op 28-5 en 9-6

Boot van Schiermonnikoog naar Lauwersoog Maandag t/m 7.30 vrijdag

10.30

12.30 Van 1-7 T/m 31-8

14.30

18.30

Zaterdag

10.30

12.30 Van 1-6 T/m 31-8

14.30 Van 1-3 T/m 31-10

18.30

10.30

12.30 Van 1-7 T/m 31-8

Zon- en feestdagen

7.30

16.30

18.30

20.30 Alleen op vrijdag

20.30 Van 1-7 T/m 31-8

Extra afvaarten in 2003: 12.30 op 18-4, 2-5, 23-5, 29-5, 6-6 en 9-6; 14.30 op 20-12 en 27-12 En 20.30 op 28-5 en 9-6.

Info aansluitend busvervoer tel. 0900 9292

84

pagina 83-85.pub pagina 2

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


Kruis aan

Datum

Wedstrijd

Starttijd

R=rond/platbodem S=scherp jacht/MHL

r O

3 mei

Oostmahorn regatta

10.30 u.

R en S

9.30 u.

R en S

±3.00 u

S

8.00 u.

R en ondiep S

Geeft zich op voor de volgende wedstrijd r O 28 juni 6-uurs om de plaat (en): O. = Oostmahorn L. = Lauwersoog P. = platbodems S.= scherpe jachten r O 9 aug. Solorace Wedstrijden vanaf Lauwersoog (L): Formulier opsturen naar: H.N.Boonstrav.Warners, Valge 19, 9965 PD Leens. r O sept. Nachtrace Tel.nr.13 0595-571811. E-mail: henk.

10.30 u.

R en S

10.30 u.

R en S

21.00 u.

R en S

r L

27 sept.

Najaarsrace

±9.30 u.

R en S

r L

28 sept.

Optirace voor volwassenen

12.00 u.

Optimist

AANMELDINGSFORMULIER ZEILWEDSTRIJDEN 2003 r L 24 mei Ondergetekende:

Voorjaarsrace

Naam: _______________________ E m a i l : ___________________ r L 14 juni Borkumrace A d r e s : tel: ____________ P o s t c o d e : r L 14 juni Garnalenrace (wad) W o o n p l a a t s : _______________________

Wedstrijden vanaf Lauwersoog (L): Formulier opsturen naar: H.N.Boonstra-v.Warners, Valge 19, 9965 PD Leens. Tel.nr. 0595-571811. E-mail: henk.boon@hccnet.nl r Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 43.66.81.056 t.n.v. H.N.Boonstra-v.Warners te Leens. Wedstrijden vanaf Oostmahorn (O): Formulier opsturen naar: J.C.V.O., Zuiderbolwerk 51, 9101 NE Dokkum. Tel.nr. 0653394311. E-mail: g.merkus@hccnet.nl r Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 34.61.13.296 t.n.v. J.C.V.O. te Oostmahorn. r Ik betaal € 10 tijdens de briefing.

Handtekening deelnemer:

(Briefing is de avond tevoren om 20.30 uur) (Briefing nachtrace zelfde avond om 19.00 uur)

85

pagina 83-85.pub pagina 3

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk


GEGEVENS WEDSTRIJDSCHEPEN

Volledig invullen s.v.p.

ja / nee

Kluiver:

ja / nee

st.

Diameter schroef:

m² Bezaan:

Soort kiel: vast/ ophaalbaar/ vleugelkiel

m Diepgang:

Type: ______________

 Spi/ bollejan gebruiken

ja / nee; Opklapbaar

L.romp

Naam schip:

m

Bouwjaar: ________________

m L.w.l.:

Zeil-/ wedstrijdnummer: ______________ L.o.a.: kg. m² Genua/fok:

Wvpl.: Grootzeil:

Aantal schroefbladen, indien vast opgestelde motor:  Doorhalen wat niet van toepassing is:  Staal/ hout/ kunststof/ ander materiaal

 Aanhangmotor

ja / nee

 Vrije klasse/ Rond- / Platbodem

 Klapschroef

m

cm (RPB)

zondag 8 december 2013 20:44 Vierkleurendruk

Deelnemers dienen hun formulier minimaal 1 week voor de wedstrijd te versturen of in de bus in het clubschip te deponeren

pagina 86.pub pagina 1

86


Inhoudsopgave Inhoud Redactioneel…………………..….…1 Bestuur en commissies….…….……2 Van de voorzitter…………..….…….3 Jaarverslag…………...……..….……5 Stichting Jachthaven………….…….9 Jeugdcommissie……...…...……...11 Clubschipcommissie………...…….13 Internetcommissie…..……………..14 Wedstrijdkalender……………….…17 Toelichting wedstrijdprogramma…18 Wedstrijduitslagen 2002…………..19 Wedstrijden 2002……..…………… 20 Weerlicht uitdager...……………….21 Lysefjord…………………..………..27 Wetenswaardigheden..……………31 Jan Lucas van der Baan...………..35 Oerolfestival..………………………41 Middenpagina...……………………44 Zeilen in de geschiedenis……...…46 Onze kijkerbak…………..…………49 Portret Geurt Busser...…………….50 Rondje Groot Brittanië..…………...57 Weerberichten..…………………….63 Telefoonnummers..………………..65 Openingstijden bruggen/sluizen….67 Getijverschillen ……………………69 Getijdentafels Lauwersoog…...…..70 Ledenlijst……………………….…...75 Dienstregeling boot………………..84 Aanmeldingsformulier wedstrijden.85 Inhoud……………………...….……87 Achterspiegel………………...…….88

Inhoudsopgave Inhoud Adverteerders

Redactioneel…………………..….…1 Bestuur en commissies….…….……2 Van de voorzitter…………..….…….3 Jaarverslag…………...……..….……5 Stichting Jachthaven………….…….9 Jeugdcommissie……...…...……...11 Clubschipcommissie………...…….13 Internetcommissie…..……………..14 Wedstrijdkalender……………….…17 Toelichting wedstrijdprogramma…18 Wedstrijduitslagen 2002…………..19 Wedstrijden 2002……..…………… 20 Weerlicht uitdager...……………….21 Lysefjord…………………..………..27 Wetenswaardigheden..……………31 Jan Lucas van der Baan...………..35 Oerolfestival..………………………41 Middenpagina...……………………44 Zeilen in de geschiedenis……...…46 Onze kijkerbak…………..…………49 Portret Geurt Busser...…………….50 Rondje Groot Brittanië..…………...57 Weerberichten..…………………….63 Telefoonnummers..………………..65 Openingstijden bruggen/sluizen….67 Getijverschillen ……………………69 Getijdentafels Lauwersoog…...…..70 Ledenlijst……………………….…...75 Dienstregeling boot………………..84 Aanmeldingsformulier wedstrijden.85 Inhoud……………………...….……87 Achterspiegel………………...…….88

Waterborg……...omslag binnen voor Jachthaven Oostmahorn……….…..4 Supermarkt Lauwersoog…………...6 J. Jansma…………………..………..6 Stichting Jachthaven Lauwersoog...8 Brands Motorenservice……………12 Waterborg………….……………….16 Jachthaven Lunegat……………….26 Teledienst Rhaudermoor………….29 B3 Marimtech……………..………..30 Restaurette Schierzicht…………...32 Jachtwerf du Bois…………….……43 Vaarschool Harms………………....56 Jachtservice Struijk………………..56 CIV Lauwersoog…………………...62 Zeilschool De Lauwer……………..64 Wadpaviljoen “Pierenend”………..40 W a t e r s p o r t c e n t r u m Oosterhaven...66 Binnenhof…………………………...68 Davids Maritiem……………………68 Zeezeilers van Marken……………74 Beuving Jachtservice……………...83 DOV…………..omslag binnen achter Waterborg…….omslag buiten achter

87 87

Adverteerders Waterborg……...omslag binnen voor Jachthaven Oostmahorn……….…..4 Supermarkt Lauwersoog…………...6 J. Jansma…………………..………..6 Stichting Jachthaven Lauwersoog...8 Brands Motorenservice……………12 Waterborg………….……………….16 Jachthaven Lunegat……………….26 Teledienst Rhaudermoor………….29 B3 Marimtech……………..………..30 Restaurette Schierzicht…………...32 Jachtwerf du Bois…………….……43 Vaarschool Harms………………....56 Jachtservice Struijk………………..56 CIV Lauwersoog…………………...62 Zeilschool De Lauwer……………..64 Wadpaviljoen “Pierenend”………..40 W a t e r s p o r t c e n t r u m Oosterhaven...66 Binnenhof…………………………...68 Davids Maritiem……………………68 Zeezeilers van Marken……………74 Beuving Jachtservice……………...83 DOV…………..omslag binnen achter Waterborg…….omslag buiten achter

87 87


88

CULTUURBEWUSTZIJNSVERANDERING

CULTUURBEWUSTZIJNSVERANDERING

Vroeger sprak het ziekenfonds met respect en uit een solidariteitsprincipe over haar patiënten. Nu spreekt de ziektekostenverzekeraar, een onderdeel van een multiverzekeringsconcern, niet meer over patiënten, of de tijdelijke tussentijdse naam cliënten, maar over hun “schade post”. Toen de zeehondencréche in Pieterburen het respectabele aantal van 639 donateurs had verloren, sprak moederoverste van de zeehonden over het feit dat er een markt moet zijn voor 80.000 zeehondencrèche-donateurs. Geen vriendelijke woorden over lieve mensen, die uit gevoel van solidariteit met de zielige zeehonden, graag jaarlijks een bijdrage wilden storten, om hun steentje bij te dragen. Neen, marktprincipes en management lijken nu ook openlijk hun intrede te hebben gedaan in de wereld van dierenleed en filantropie. De verklaring was simpel; veel mensen kwamen onder de indruk van wat zij tijdens een bezoek aan de zeehondencrèche zagen. Men vulde een aanmeldingspapiertje in en werd zodoende donateur. Eenmaal thuisgekomen sloeg de dagelijkse nuchterheid toe, er moesten al zoveel dingen betaald worden, en via het berouw van het impulsieve invullen van het aanmeldingspapiertje, kon de zeehondencrèche naar zijn donateurscenten fluiten. Bovendien had men op de administratie van de zeehondencrèche al twee jaar het bestand niet geschoond. Schijnbaar geen last gehad van een teruglopende basisinkomstenpost. De voorlichting in de zeehondencrèche is dan ook niet niks. Waren er vroeger 15.000 zeehonden, nu zijn dat er slechts 5000! Amper 1/3 dus. Voor het gemak en het overzicht is vergeten erbij te vermelden dat deze zeehonden een habitat hadden van Zeeland zonder deltawerken, Zuiderzee zonder afsluitdijk en Lauwerszee zonder afsluitdijk. Tel daarbij op alle kwelders, en de habitat van de zeehond is in Nederland met de helft verkleind! Bij de opvang van zieke zeehonden wordt de zeehond niet meer als een wild dier gezien, maar als een maatschappelijk fenomeen. De verdediging hiervan gaat niet meer via argumenten maar via arrangementen. Als wij naar ons zelf kijken, dan zal een ieder zich er op kunnen betrappen dat we deze verschuiving van argumenten naar arrangementen ook zelf toepassen. Hoe is het gegaan met het rapport op argumenten over het clubschip? Met welke arrangementen wordt er verder gewerkt?

Vroeger sprak het ziekenfonds met respect en uit een solidariteitsprincipe over haar patiënten. Nu spreekt de ziektekostenverzekeraar, een onderdeel van een multiverzekeringsconcern, niet meer over patiënten, of de tijdelijke tussentijdse naam cliënten, maar over hun “schade post”. Toen de zeehondencréche in Pieterburen het respectabele aantal van 639 donateurs had verloren, sprak moederoverste van de zeehonden over het feit dat er een markt moet zijn voor 80.000 zeehondencrèche-donateurs. Geen vriendelijke woorden over lieve mensen, die uit gevoel van solidariteit met de zielige zeehonden, graag jaarlijks een bijdrage wilden storten, om hun steentje bij te dragen. Neen, marktprincipes en management lijken nu ook openlijk hun intrede te hebben gedaan in de wereld van dierenleed en filantropie. De verklaring was simpel; veel mensen kwamen onder de indruk van wat zij tijdens een bezoek aan de zeehondencrèche zagen. Men vulde een aanmeldingspapiertje in en werd zodoende donateur. Eenmaal thuisgekomen sloeg de dagelijkse nuchterheid toe, er moesten al zoveel dingen betaald worden, en via het berouw van het impulsieve invullen van het aanmeldingspapiertje, kon de zeehondencrèche naar zijn donateurscenten fluiten. Bovendien had men op de administratie van de zeehondencrèche al twee jaar het bestand niet geschoond. Schijnbaar geen last gehad van een teruglopende basisinkomstenpost. De voorlichting in de zeehondencrèche is dan ook niet niks. Waren er vroeger 15.000 zeehonden, nu zijn dat er slechts 5000! Amper 1/3 dus. Voor het gemak en het overzicht is vergeten erbij te vermelden dat deze zeehonden een habitat hadden van Zeeland zonder deltawerken, Zuiderzee zonder afsluitdijk en Lauwerszee zonder afsluitdijk. Tel daarbij op alle kwelders, en de habitat van de zeehond is in Nederland met de helft verkleind! Bij de opvang van zieke zeehonden wordt de zeehond niet meer als een wild dier gezien, maar als een maatschappelijk fenomeen. De verdediging hiervan gaat niet meer via argumenten maar via arrangementen. Als wij naar ons zelf kijken, dan zal een ieder zich er op kunnen betrappen dat we deze verschuiving van argumenten naar arrangementen ook zelf toepassen. Hoe is het gegaan met het rapport op argumenten over het clubschip? Met welke arrangementen wordt er verder gewerkt?

Mannetje Klop

Mannetje Klop

88

Jaarboek2003  
Jaarboek2003  
Advertisement