Page 1

JAARBOEK 2002 30E JAARGANG WATERSPORTVERENIGING “LAUWERSZEE” Goedgkeurd bij Koninklijk Besluit Opgericht 26 mei 1966, 14 november 1968 – nummer 56 Inschrijfnr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570. Gironummer 1756950 Lid van de N.N.W.B.

VAN DE REDACTIE Het dertigste jaarboek. Een jubileum dus! Wat hebben wij dit jaar voor u? Onder andere het thema ‘Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen’. Wij hebben reisverslagen van tochten naar Antarctica, Riga, rond Engeland en varen in Kroatië. Verder hebben wij het thema ‘wad’ op verschillende manieren benaderd: op luchtige, nuttige en poëtische wijze. Ook dit jaar hebben wij de pagina’s voor uw leesgemak weer voorzien van icoontjes: verenigingsnieuws onder ’garnaal’, informatie onder ’boek’ en artikelen onder ’boot’. Wij hebben dit jaar de getijdentafels anders kunnen opmaken dan de afgelopen jaren mogelijk was. Wij hopen dat zij hierdoor voor u een stuk bruikbaarder zijn geworden. Wilt u s.v.p. alle adreswijzigingen, wijzigingen in bootsnaam doorgeven aan het secretariaatsadres. Dat is de enige plek waar het adressenbestand is vastgelegd. Dank u voor medewerking en Een fijne vaarzomer toegewenst door:

REDACTIE JAARBOEK 2002 Janny du Bois Reinhilde van der Kroef Henk Kuilman Fred Licht Drukwerk: Scholma Druk, Bedum Redactieadres: De Larix 20 9741 NS Groningen tel. 050-5719454 email: indeweer@hetnet.nl 1

pagina 1-4.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:22 Vierkleurendruk


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. “LAUWERSZEE” per 1-1-2002 Voorzitter: J.Smid

secretaris: E.J.Olsmeijer

penningm.: Mw. M. Kuilman

lid: W.Appelboom,

lid: K.S.Sijpkens

lid: W.H.Zaagman,

WEBSITE: wwwlauwerszee.nl EMAILADRES: lauwerszee@filo.nl CLUBSCHIP: Noordergat 1, Lauwersoog, tel 0519349154 De contributie bedraagt voor het jaar 2002 € 26,- per lid. Voor kajuitdeurdelers € 12,50 en jeugdleden € 10,-. Gironr. vereniging: 1756950 t.n.v. penningm. WSV Lauwerszee, Groningen

COMMISSIES Clubschipcommissie: Dineke Geling Marion Groenhorst Tineke Joustra (v.z.) Tet Loos (secr.) Georg Schmitz Dick Hukema

Fotocommissie: Menno Buiskool Sylvia Buiskool Els Knol Joop van Meggelen Ankie Salters

Jeugdcommissie: Wieke Boersma Daan Brand (coord.) Rieks Gerdes Frodo Grob Jan van der Tuuk Adrie Willekes

Wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra (secr) Sylvia Buiskool Wim Laseur Jan Lemstra (v.z.) Joost Smid

Internet commissie: Gerard du Bois Reinhilde v. d. Kroef Henk Menninga Georg Schmitz Rob Selles

2

pagina 1-4.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:22 Vierkleurendruk


Van de Voorzitter Ons clubschip, ´t Roode Hooft, is eind 1974 als ´Het Wachtje‘ in Rotterdam gekocht en vervolgens naar zijn huidige ligplaats in Lauwersoog gesleept. In 1986 is het clubschip door de Stichting Jachthavens aan de WSV Lauwerszee verkocht. Het geklonken casco is overigens van veel grotere ouderdom, ik heb me laten vertellen dat het ver voor de oorlog in Engeland is gebouwd. Het clubschip, hoe gezellig het ook door de clubschipcommissie gemaakt wordt, is gedateerd. Enkele jaren geleden is door een commissie uitvoerig onderzocht of en hoe het schip gemoderniseerd kan worden. Hieruit is naar voren gekomen dat dit wel kan maar dat het niet aan te bevelen is om er grote investeringen in te doen; dat is goed geld naar kwaad geld gooien. Het clubschip is de ontmoetingsplaats van leden, voor gewoon een kopje koffie, voor een koel biertje na een dag zeilen, voor het jeugdzeilen, voor de briefings voor onze wedstrijden en voor de prijsuitreiking daarna. En ik vergeet niet de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, het winter klaverjassen en de winter lezingen. In de zomer kunnen passanten er terecht voor informatie over ons vaargebied en voor een gezellige avond. Tijdens de voorbereiding van de Colin Archer Race wordt de inwendige mens er versterkt en zo kan ik wel door gaan. Mijn boodschap is, wij moeten een nieuw club onderkomen zien te verkrijgen, dat aangepast is aan de eisen van deze tijd. Gezien het verzoek van de Stichting Jachthavens om de huidige ligplaats van het clubschip voor passanten te kunnen gebruiken en het aanbod om grond op ´de Pukkel´ beschikbaar te stellen, lijkt bouw van een nieuw clubhuis de aangewezen koers. Op het moment dat ik dit in januari schrijf heeft het bestuur een voorstel geformuleerd voor de wijze waarop wij tot een clubhuis kunnen komen. Het hoofdpunt daarin is dat dit uitsluitend zal lukken als alle betrokkenen samenwerken. Het zal een gezamenlijke inspanning moeten zijn van leden van de WSV Lauwerszee, de liggers, de Stichting Jachthavens, de Stichting CAM Race en de gemeente de Marne. Laten we wel zijn, is Lauwersoog niet dé uitvalsbasis voor het Oostelijk Wad en het Duitse Wad? En voor de reis naar Borkum, Norderney en de Oostzee via Brunsbüttel en Kiel? Voor de reis op Noorwegen zijn we dat al, want de CAM Race heeft honderden Nederlandse zeilers voor het eerst kennis laten maken met dit bijzondere vaargebied! Dit jaar start op 15 juli de 11e Race al. Daarnaast vergeet ik bijna het prachtige zeilgebied van het Lauwersmeer. Buiten we onze ligging wel voldoende uit? Voor de verwezenlijking van een nieuw clubhuis is dit van wezenlijk belang. Ik hoop dat onze plannen uw steun krijgen, want die hebben we nodig! Ik wens u een goed vaarseizoen toe en een behouden vaart. Joost Smid 3

pagina 1-4.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:22 Vierkleurendruk


tel. 0519-349200 fax 0519-349382

4

pagina 1-4.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:22 Vierkleurendruk


Jaarverslag 2001 Op 31 december 2001 had de vereniging 447 leden Hiervan waren : 3 ereleden, 397 gewone leden waarvan 13 uit het buitenland., 8 jeugdleden en 39 kajuitdeurdelers Het bestuur van de watersportverening was op 31 december 2001 als volgt samengesteld: Voorzitter dhr. J.Smid vice voorzitter dhr. W.Appelboom penningmeester mw. M.Kuilman secretaris dhr. E.J.Olsmeijer Lid dhr. K.Sijpkes Lid dhr. H.Zaagman In de najaarsvergadering is mevr. van der Kroef aangekondigd als te benoemen bestuurslid in de voorjaarsvergadering. De heer Zaagman trad uit het bestuur wegens te drukke werkzaamheden. De redactie van het jaarboek en de Jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie hebben dezelfde samenstelling behouden. NNWB WSV Lauwerszee is lid van het overkoepelende Bond de NNWB. De NNWB (de Noord-Nederlandse Watersport Bond) is een sterke vereniging van watersportverenigingen met 16.000 leden. Een professionele krachtige NNWB is van belang om het beleid mede te kunnen bepalen betreffende bijvoorbeeld het Wad en het Nationaal Park het Lauwersmeer. De milieulobby is veel sterker dan de recreatievaart lobby. In de nieuwe Planologische Kernbeslissing Waddenzee is overigens wel rekening met het commentaar van de watersport gehouden. Ter ondersteuning van het werk van de NNWB is in de ledenvergadering een contributieverhoging van F.5,- per lid voor de NNWB goedgekeurd. Commissie clubschip: De commissie heeft behoefte aan meer hulp van de leden. Er zijn nog genoeg mogelijkheden om clubschip dienst te doen. Er zou verbetering moeten komen in de inkomsten van het clubschip omdat deze te laag is in verhouding tot de omzet naar horeca begrippen. Dit jaar is het bestuursregelement “alcohol in het clubschip� van kracht geworden in verband met de aanscherping van de Horeca wet en de aan te vragen nieuwe vergunning voor het clubschip. Clubonderkomen De Stichting jachthavens en een projectontwikkelaar hebben een principe contract opgesteld over de verkoop van grond ten behoeve van woningen. De gemeente zal echter eerst een bestemmingsplan wijziging moeten doorvoeren. De vereniging beraadt zich op het verwerven van fondsen om het clubhuis te kunnen bouwen. Voor het tot werkelijke plannen komt zullen er inspraak mogelijkheden zijn. In ieder geval blijven we de eerstkomende jaren gebruik maken van het huidige clubschip. 5

pagina 5-7.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:23 Vierkleurendruk


Jachtservice Kuilman

     

Verkoop van schepen Onderhoudswerkzaamheden Elektrische installaties Schilderwerk Wegbrengen en halen van jachten Zeiltochten op een V.d. Stadt 34

Lauwersmeer, Noordzee maximaal 3 personen

Jachtservice Kuilman Telefoon Mobiel

050 3023090 06 18879286

6

pagina 5-7.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:23 Vierkleurendruk


Commissie nieuwe media Er is nu een site van de vereniging www.Lauwerszee.nl en het garnalennet is de informatielijn voor nautische informatie op en rond het Lauwersmeer en het Oostelijk Wad. Deze site functioneert goed en is gepromoveerd van experimenteel tot een vaste status. Jeugdcommissie Dit jaar waren er dit jaar niet zoveel aanmeldingen voor het jeugdzeilen. Wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie verheugt zich over het toenemend aantal wedstrijdzeilers. Zie het verslag elders in dit blad. Het Optimist zeilen voor volwassenen was weer een groot succes. Redactie Jaarboek Het jaarboek zag er weer perfect uit. Boeiende artikelen en waardevolle informatie. Alle lof voor de redactie. De Carolus trofee voor het beste artikel ging dit jaar naar het verslag van de reizen van het zeilschip de Eems geschreven door de heer P. M. Bouma. Andere activiteiten De ledenvergaderingen werden bezocht door ca. 40 leden, de actieve kern van de vereniging. Met een ledental van 447 is dat toch wat weinig. De ontvangst van nieuwe leden en nieuwe liggers in de haven was goed bezocht en er hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld. Als vervolg op de informatieochtend over varen in Denemarken stond dit jaar varen naar Engeland op het programma. Leden vertelden over hun reis naar Engeland en gaven waardevolle tips en anekdotes voor toekomstige Engelandvaarders: de zaal was vol. De lezing door Jacques van Lochem over zijn reis naar Antarctica met de bark Europa was een coproductie met de Twee ProvinciĂŤn te Paterswolde. Een boeiende lezing welk goed werd bezocht. De veiling van overbodige bootsartikelen onder leiding van dhr.Loos was goed bezocht. Vaak gingen goed bruikbare artikelen voor spotprijzen van de hand. Het rondje Schiermonnikoog voor niet diep stekende jachten is helaas niet doorgegaan wegens de weersomstandigheden. Het blijft echter op het programma staan voor het volgend jaar. De wedstrijdcommissie organiseerde een uitstekende lezing door Peter Tans over de Whitbread race. Een viertal jachten van WSV Lauwerszee hebben meegevaren in de Rally naar Riga, georganiseerd door Joost Smid, weliswaar buiten verenigingsverband, maar onze garnaal was toch mooi vertegenwoordigd op deze verre bestemming. Vooruitblik Dit jaar staat de CAMRace weer op het programma. In de cyclus over reizen van leden zal een reisverslag over de reis naar Riga worden gegeven. De cursus dieselonderhoud staat weer op het programma en de wedstrijdcommissie zal ongetwijfeld weer een boeiende lezing verzorgen over het wedstrijdzeilen. Enno Olsmeijer secr. 7

pagina 5-7.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:23 Vierkleurendruk


Supermarkt Slijterij Shipstore Haven 14 9976 VN Lauwersoog

Voor al uw dagelijkse boodschappen! Dagelijks open: 08.00—18.00 Wij bezorgen ook!

& Telefoon 0519 – 34 90 53 ) Fax 0519 – 34 93 33

8

pagina 8-10.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Stichting Jachthaven Lauwersoog Veel aandacht vorig jaar in ons bestuur voor de toekomt van de landtong. De zuidelijke strook daarvan is een wildernis. Natuurlijk heeft dat z'n eigen bekoring, maar daarvoor hebben we die grond indertijd niet gekocht. We proberen er wat rendement uit te halen, dat de haven ten goede komt. Gemakkelijk is dat niet. Wil je bijvoorbeeld wat bouwen, dan heb je medewerking van instanties nodig. Daar komt bij dat wij als stichting niet zelf daar iets gaan ondernemen. We zijn geen projectontwikkelaar en begeren dat ook niet te worden. Het resultaat van één en ander is: verkoop aan een bouwer / ontwikkelaar onder de voorwaarde dat die binnen redelijke termijn de vereiste medewerking bemachtigt. En nog steeds blijft het westelijk eind beschikbaar ten behoeve van de vereniging…. Een grote verandering verleden jaar was het leggen van een betonvloer op een deel van het parkeerterrein. Er kunnen nu meer schepen buiten worden gestald. Helaas zijn in de vloer gebreken geconstateerd; we hopen die spoedig te kunnen (laten) herstellen. Een ander systeem van vervoer van schepen naar en van de berging zit er (voorlopig in elk geval) niet in. Te duur. Intussen vragen de travellift en in toenemende mate ook verschillende steigers om een opknapbeurt. Uitbreiding van de loods is pas verantwoord als de tarieven voor overdekte berging op een hoger peil liggen. Aanstaand winterseizoen wordt daartoe weer een stap gezet, zoals aan onze liggers is bericht. Er is vraag naar overdekte ruimte. Binnen het bestuur wordt gewerkt aan wijzigen van de samenstelling. Realisering van de plannen doet de gemiddelde leeftijd van de leden dalen, maar dat zal bij niemand, die een beetje op de hoogte is, verbazing wekken. Hieronder treft u de situatie aan per 1-1-2002. Veel vaargenot in dit jaar, voor alle lezers!

Administratie Stichting Jachthaven: Postbus 71, 9300 AB Roden Telefoon: 050 5010176: fax: 050 5010177 Emailadres: jachthavennoordergat@castel.nl Bankrelatie: Rabobank Noord-west Groningen, rek.nr.: 33.52.02.799 Girorekening: 3418104 Stichtingsbestuur: Voorzitter: L.H.Timmer, Groningen Secretaris: N.E.Nieboer, Haren Penn.meester: A.Bakema, Groningen Lid: H.J.Klamer Lid: W.Appelboom, Middelstum Havencommissaris: H. Boersma, Anjum 9

pagina 8-10.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Opleidingen voor:    

Vaarbewijzen Marcom B Theoretische kustnavigatie G.P.S.

Opgave: Vaarschool Wolf Harms Akeleiweg 52, 9731 JB GRONINGEN telefoon: 050 5414594

Leden WSV Lauwerszee

10% korting

Jan Jansma Spijkergoed in timmerwerk!!! Scheepsbetimmeringen Reparaties Onderhoud

10

pagina 8-10.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Van de clubschipcommissie. We kunnen terug zien op een gezellig vaarseizoen. Het clubschip werd redelijk bezocht. We hebben nogal wat nieuwe bezoekers gekregen, die ons Palmbier ontdekt hebben. Er zijn heel wat vaatjes doorgegaan. Het jaar startte met de nieuwjaarsreceptie, die ook altijd druk bezocht wordt. De ruime opstelling van stoelen en tafels gaf het gebeuren een wat informeler karakter en zorgde voor een gemakkelijker contact tussen de mensen. Verder waren er natuurlijk het jeugdzeilen, de wedstrijden en aan het slot van het seizoen de barbecue, die toch wel het hoogtepunt van het clubschipgebeuren vormt. Mies Kuilman is als penningmeester toegevoegd aan de commissie. Ook dit jaar zijn er de nodige verbeteringen aan het clubschip gerealiseerd. De entree met kasten langs de wand, een nieuwe koelkast en tafels voor buiten. Er zijn 4 clubschipdienst-vrijwilligers met vlag en wimpel geslaagd voor het diploma sociale hygiene. Bij het ter perse gaan van het Jaarboek 2002 heeft een groot aantal vrijwilligers de verplichte cursus verantwoord alcoholgebruik van NOC*NSF gevolgd. Op grond hiervan krijgen zij een certificaat waardoor ook zij in de toekomst bevoegd zijn tot het doen van bardienst in het clubschip. Hiermee voldoen we aan de nieuwe horecawet. De bezetting van het clubschip is elk jaar een heel probleem. We hebben veel vrijwilligers nodig! Hierbij een dringende oproep: geef je s.v.p. zo spoedig mogelijk op bij Tet Loos, telefoonnummer 0519 349248. Op- en aanmerkingen, die het clubschipgebeuren verbeteren of het bezoek aan het clubschip verhogen, zijn altijd welkom. Suggesties kunt u doorgeven aan een van de commissieleden. Verder wensen wij u een goed vaarseizoen toe.

Klaverjassen in het Clubschip. In de wintertijd, van oktober tot en met april, wordt er elke derde vrijdagavond in de maand, voor de gezelligheid en ter versterking van de onderlinge banden, op het clubschip geklaverjast. Iedereen is welkom. Elke maand (voor de competitie), danwel eenmalig , zomaar eens tussendoor. Opgeven bij Eddy Schuiten tel. 050 5771364 11

pagina 11-12.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


10% korting voor Verenigingsleden

12

pagina 11-12.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Wedstrijdkalender 2002

O

18 mei

Oostmahorn Regatta Start 10.30 uur

L

25 mei

Lauwersoog-Borkum via zee en wad Start 1.30 uur (S); 7.30 uur (RPB)

L

8 juni

Voorjaarsrace Start 9.00 uur (RPB); 9.30 uur (S)

O

29 juni

Solorace Start 10.30 uur

O

24 aug

6-uurs om de plaat Start 10.30 uur

O

21 sept

Nachtrace Start 21.00 uur; briefing 19.00 uur

L

28 sept

Najaarsrace Start 10.00 uur (S); 10.20 uur (RPB)

L

29 sept

Optimistenrace voor volwassenen Start 10.30 uur; briefing 10.00 uur

Informatie: O Oostmahorn (J.C.V.O.), wedstrijden op het Lauwersmeer; Briefing de avond voor de wedstrijd om 20.30 uur in Boei 19. Contactpersoon: Gerke Merkus, tel. 0653394311, e-mail g.merkus@hccnet.nl L Lauwersoog (wsv Lauwerszee), wedstrijden op zout water; Briefing de avond voor de wedstrijd om 20.30 uur in het clubschip. Contactpersoon: Houkje Boonstra, tel. 0595-571811, e-mail henkboon@altavista. net S = scherpe jachten; RPB = rond- en platbodems. Aanmelden een week tevoren bij de contactpersoon! Aanmeldingsformulier achter in het jaarboek

13

pagina 13-17.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Toelichting wedstrijdprogramma 2002 Het komende seizoen zijn door de wedstrijdcommissie weer 3 wedstrijden gepland op zout water. In overleg met de Jachthaven en Camping Vereniging Oostmahorn (JCVO) worden er door hen 4 wedstrijden georganiseerd op het Lauwersmeer (zoet). De data worden in de wedstrijdkalender vermeld met een O ervoor. Zowel Lauwersoog als Oostmahorn hanteren voor deelnemende scherpe jachten het SW handicap systeem. SW staat voor snelheidsfactor watersport. Deze SW cijfers worden jaarlijks uitgegeven door het KNWV. De wedstrijd naar Borkum is evenals voorgaande jaren op dezelfde dag als de Delfzijl-Borkum race. De zeegaande scherpe jachten varen een nachtrace, de start is namelijk om 01.30 uur. De platbodems en ondiepe scherpe jachten kunnen 6 uren later starten en strijden dan op het wad om de eer voor wie het eerst aankomt. Minimaal aantal deelnemers is 4. ‘s Avonds zijn er diverse festiviteiten op het haventerrein van Burkana, o.a. een barbecue en waarschijnlijk live muziek. Het is er altijd erg gezellig. De dag erna wordt de wedstrijd Borkum-Delfzijl gehouden, georganiseerd door wsv Neptunus. Voor deelnemende schepen geldt in jachthaven Burkana op Borkum een gereduceerd tarief. De najaarsrace wordt aan het einde van het seizoen gehouden met ‘s avonds een barbecue, georganiseerd door de clubschipcommissie. Opgave een week tevoren in het clubschip. De zondag daaropvolgend is er zoals gewoonlijk het optimistenzeilen voor volwassenen in de omgeving van de jachthaven. Minimum leeftijd is 18 jaar. Voor een goede organisatie stelt de commissie het op prijs, wanneer aanmeldingen 1 week voor de wedstrijd, maar uiterlijk donderdag binnen zijn. Dit in verband met het samenstellen van een deelnemerslijst naar klasse-indeling, die op de briefing wordt uitgereikt. Het liefst ook spinnakers en speciale voorzeilen uiterlijk donderdag opgeven. Wanneer 1 week tevoren betaald wordt, is slechts 7 euro verschuldigd, op de briefing moet 10 euro betaald worden. Namens de wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra (henkboon@altavista.net

De laatste nieuwtjes over wedstrijden en andere wetenswaardigheden vindt u op onze WEBSITE en wisselt u uit via het GARNALENNET 14

pagina 13-17.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


DE WEDSTRIJDUITSLAGEN 2001 Voorjaarsrace 19 mei RPB klasse 1: 1. Weerlicht (L.J. Knol) 2. Gossiemijne (R.v.d.Steen) 3. Vrouw Harmanna (S.H. Bos) Vrije klasse 1: 1. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Leijzijde (D. v.d. Leij) 3. Gele Lis (E. Buwalda)

Multihulls: 1. Quest (W. Appelboom)

Vrije klasse 2: 1. Zenith (J.W. van Dijk) 2. Quasi (J. Huttinga) 3. Stamper (J. Wolhuis)

Vrije klasse 3: 1. Free (E.J. Olsmeijer) 2. Lybertijn (J.A. Salomé) 3. Marilena (P. Hiemstra) Lauwersoog-Borkum 9 juni Wedstrijd gestaakt wegens te weinig wind Najaarsrace 29 september RPB klasse 1: 1. Ielgoes (M. Snel) 2. Donger (M. Buiskool) 3. Koggeschip (J.C. van Cleef)

RPB klasse 2: 1. Weerlicht (L.J. Knol) 2. Vrouw Harmanna (S.H. Bos) 3. Gossiemijne (R. v.d. Steen)

Multihulls: 1. Omswinder (Ch. van Roon) 2. Trojka (N. Tempel) 3. Mach 3 (H.F. Poutsma)

Vrije klasse 2: 1. Quasi (J. Huttinga) 2. Saleh (B. de Graaf) 3. Kees (R. v.d. Kroef)

Vrije klasse 3: 1. Zenith (J.W. van Dijk) 2. Stamper (J. Wolhuis) 3. Lybertijn (J.A. Salomé)

Vrije klasse 4: 1. Skirnir (J.G.W. Wieringa) 2. Marjella (J.A.. van Houten) 3. Free (E.J. Olsmeijer)

Vrije klasse 1: 1. Hotse Hiddes (J. Smid) De wisselprijzen voor de beste jaarresultaten gaan naar: Rond- en platbodems: Weerlicht - schipper L.J. Knol Vrije klasse: Zenith – schipper J.W. van Dijk Deze prijzen zijn uitgereikt tijdens de winterlezing 25 januari 2002 in Grijpskerk, waar Hans Horrevoets een lezing hield over Taktiek en Strategie. 15

pagina 13-17.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


WEDSTRIJDEN IN 2001 Sinds 1997 is het gebruikelijk het seizoen vooraf te laten gaan door de “winterlezing”. Dit keer kwamen ruim honderd belangstellenden naar De Tapperij voor het verhaal van Peter Tans. Niet alleen is de spreker wachtcommandant geweest op de Brunel Synergy bij de laatste Whitbread race, hij is vooral een zeer boeiend verteller. We konden er maar niet genoeg van krijgen! De wedstrijdcommissie kan dit soort avonden aan de leden bieden dank zij haar sponsor: Ingenieursbureau Aafjes, en een bijdrage uit de kas van de Vereniging. De lessen van Peter Tans konden in praktijk gebracht worden bij de voorjaarsrace, waaraan 29 schepen deelnamen. De multihuls (3) zijn terug van weggeweest. Samen met 6 platbodems en 20 scherpe jachten kwam er een mooi veld aan de start, bij een lekker zonnetje en een plezierige bries. Wat jammer van die aanvaring kort na de start. Als alle aandacht op de concurrenten is gericht, zie je te laat een andere deelnemer. Het weekend na Pinksteren stond in het teken van de Borkumrace en de Garnalenrace. Helaas viel er weing te racen voor de 11 jachten buitenom en de 4 op het wad. Al snel liet de wind het afweten, waardoor het op zee met oude deining heel onplezierig werd. Op het wad konden we genieten van de zon en de stilte. Uiteindelijk werd het motorvaren voor iedereen, waarbij er zes doorgingen naar de Burkana haven. Daar wachtten de barbecue, het shantykoor en de prijsuitreiking zonder winnaars door de inventieve havenmeester. Intussen waren ca 60 jachten uit Delfzijl gearriveerd. Dat was een prachtig veld, de volgende dag in de zon op de Eems. De vier deelnemers uit Lauwersoog deden het niet slecht in het Neptunusgebeuren: een achtste, een zesde en twee eerste plaatsen voor de Quasi (Huttinga) en de Pollux (Boersma). Na de zomerpauze was de Vereniging gastheer voor de Combi Noord. In een baan op het Lauwersmeer, bewaakt door vier schepen van ons, streed de zeiljeugd van het Noorden in Optimisten en Splashes. De harde wind, met uitschieters naar 7, en felle buien, zorgden voor fraaie plaatjes. Je krijgt wel respect voor die “snotneuzen”, vooral als je later bij de prijsuitreiking in de loods ziet, hoe klein sommige kampioenen nog zijn! 16

pagina 13-17.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


De windverwachting voor district Rottum was ZO 3-4 bij de aanvang van de Najaarsrace. Dat leek aanvankelijk gunstig voor het ongekend grote veld deelnemers: 41 boten, waarbij 6 multihuls en 11 platbodems. De wind bleef in het Westgat waaien, maar zakte in op het Zoutkamperlaag. Dit was de belangrijkste reden dat nogal wat scherpe jachten (9) moesten opgeven. Twee boten waren te laat bij de finish (na verlenging). Zij hebben de volhoudersprijs gekregen. De platbodems hadden een ander probleem. Zij waren ruim op tijd bij hun finishlijn bij de Z3/PR8 maar konden er moeilijk over heen komen door de sterke stroom. Het is hun tenslotte allemaal gelukt. Het afnemen van de wind leidde er ook toe dat de wedstrijdleiding op Kongo, Eems en Meander nogal veel mededelingen had voor de deelnemers, die niet allen marifoon aan boord hadden. Die deelnemers zijn mobiel gebeld. Na de prijsuitreiking kwam het barbecuefeest en, de volgende morgen, de Optimistenrace. Deze is bedoeld voor senioren, maar onder de 18 deelnemers waren iets te veel junioren. Dat moeten de senioren niet op zich laten zitten! Het afgelopen jaar was er een van veel enthousiasme: van deelnemers, begeleidingsschepen en uw commissie. Met klem nodigen wij opstappers uit om met de begeleidingsschepen mee te varen. We bieden je een vaardag op het wad, met het schouwspel van de wedstrijden. Als tegenprestatie wordt van je gevraagd een paar keer op een toeter te blazen of een chronometer af te lezen of wat op te schrijven. Doorgaans zeer gezellig. Tot ziens. Namens de wedstrijdcommissie, Wim Laseur

17

pagina 13-17.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


OPTIMISTENRACE NAJAAR 2001

Of het ĂŠĂŠn met het ander samen hangt weet ik niet, maar na de dag van een geslaagde najaarsrace met veel deelnemers in alle klassen was er de volgende dag ook spontaan veel animo voor de bijna traditioneel geworden Optimistenstrijd tussen volwassen (?) zeilers. Maar liefst 18 deelnemers, waaronder hele families ofwel bemanvrouwingen schreven zich 's ochtends in: Albert S, Joost S, Georg S, Jaap H, Martijn-HettyJanWillem v. D, ElsJoske-Rinske K en Mattijs de W, Wim A, Daan B, Dick H, Bertus d G en Hado G plus een toekomstig volwassene Marije S. Verhouding 'heren' staat tot 'dames': 3 op 1. Uitslag omgekeerd: 1e wordt Rinske Knol 2e Daan Brand 3e Joske Knol en jawel 4e Els Knol-Licht. De kindKnolletjes hebben een goede zeilschool gehad, bij het jeugdzeilen van de WSV Lauwerszee! 18

pagina 18-19.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Zes bootjes, van niet gelijke kwaliteit. Om de bootjes lootjes trekken en drie voorronden om het kwaliteitsverschil van de bootjes te neutraliseren. Verliezer eerste ronde in winnende bootje, winnaar van een ronde in verliezende bootje etc. De strijd was heavy. Rondes met veel, weinig en vlagerige wind. En veel aanmoedigingen vanaf de wal en vanuit de volgboot. Geen omslaanders dit jaar voor zover ik me kan herinneren. Wel natte broeken. Het blijven jeugdbootjes waar grote lijven zich in wringen of ledematen laten uitsteken, moeizaam verplaatsend bij elke een manoeuvre, te traag reagerend op een onverwachte vlaag, waterscheppend, kopgaffelstotend, kledinghakend en knieontwrichtend.

tekst Els Knol-Licht, foto's familie Knol , Erika van der Steen en Wim Laseur.

19

pagina 18-19.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Met een Westerly Centaur rond Groot-Brittannië. Vroeger zeilde ik als jongen in een zelfbouw zeilkano op het Zuidlaardermeer. Ik droomde van wereldreizen met een zeiljacht. Alle boeken in de bibliotheek over dit onderwerp verslond ik. Inmiddels 40 jaar oud geworden ben ik mijzelf goed genoeg leren kennen om te weten dat zo’n wereldreis niet zo bij me past. Verhalen van reizen door anderen verslind ik nog steeds. In het voorjaar van 1999 heb ik de beslissing genomen om weer een eigen zeiljacht te hebben, ondersteund door mijn lieve “non-sailing” vrouw Johanna. Ik wist al snel zeker: het moest een Westerly Centaur zijn. Mijn zeilgebied is het IJsselmeer en de Waddenzee, dus geringe diepgang en kunnen droogvallen is een must. Een kimkieler als de Centaur is daarbij een enorm voordeel. Daarnaast zeil ik meestal solo, dus dat vraagt om een betrouwbaar vergevingsgezind scheepje. Na eerdere ervaringen met andere zeiljachtjes heb ik de voorkeur voor een zwaar gebouwd schip; de lagere snelheid bij minder wind heeft voor mij minder prioriteit dan de veiligheidsfactor dat een toenemende wind meteen tot zeil reven noopt. Na het raadplegen van Internet heb ik alle 7 voor verkoop beschikbare Centaur’s in Nederland bekeken en gekozen voor de “Sturdy”, bouwnummer 1374 van in totaal 2200 stuks. Sturdy komt uit Zeeland en uw lid Henk Kuilman heeft me in 1999 op de 1e tocht buitengaats geassisteerd om haar naar de thuishaven Workum te krijgen. Jaarlijks maken we aan het begin en het einde van het vaarseizoen een tussenstop in de jachthaven van Lauwersoog, waar Henk Kuilman mijn “scheepsverzorger” is. In 1999 en 2000 heb ik heerlijk met de Sturdy op het wad gevaren met af en toe een heel klein stukje Noordzee. Daar werd het plan reëel om in de zomer van 2001 huis en werk 3 maanden vaarwel te zeggen en een circumnavigatie te maken: niet om de wereld, maar om het eiland Groot-Brittannië. Ik las alles wat te lezen valt over het kustzeilen in Engeland. De Sturdy werd aangepast met een radar en zwaardere stuurautomaat. Een aantal zeilvrienden reageerden enthousiast toen ik hen uitnodigde om een week of twee een etappe mee te zeilen. Uiteindelijk hebben 8 vrienden een stuk meegezeild en heb ik 2 van de 3 maanden gezelschap aan boord gehad. Op 29 april 2001 vertrok ik met de Sturdy en opstapper Henk Kuilman voor een oversteek van 300 mijl (hemelsbreed 220 mijl) naar Blyth, in Noordoost Engeland. Bij het afmelden per marifoon bij de Brandaris was ik best zenuwachtig. Het vertrouwde gebied gaan we verlaten en de verwachte terugkomst in Nederland is pas over 3 maanden! De oversteek is koud, maar vrijwel probleemloos. De radarreflector slaat te pletter tegen de mast en de verstaging aan lijzijde raakt steeds los. Niet erg, maar vraat wel om regelmatige aandacht. Op Koninginnedag liggen we in de buurt van de Doggersbank in een windstilte en worden gefêteerd op een prachtige show van een grote groep tuimelaars. Ja, dit wordt een mooie reis. Na de oversteek moet Henk terug naar Nederland wegens zakelijke activiteiten en 20

pagina 20-24.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


vaar ik alleen verder. Op de tekening kunt u de route volgen. Ik kies voor de passage door het Caledonian Canal in plaats van de noordelijker passage door de Pentland Firth. Johanna komt een weekje over en we gaan relaxed door het kanaal en over de meren, waar we ook een goed beeld krijgen van de Schotse natuur. Het zeilen aan de westkust van Schotland is geweldig. Een massa open water, vlak aan de Atlantische oceaan, maar (bijna) altijd beschut door de vele eilanden. Bij de oversteek van Schotland naar Noord-Ierland over de North Channel in de Ierse zee maak ik een grote vergissing. Ik lig samen met opstapper Hans Hoppe al een paar dagen slecht weer uit te rijden 21

pagina 20-24.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


achter het anker in de beschutting van het eiland Gighia. Als de weersverwachtingen beter beloven vertrekken we de volgende ochtend. Het waait ongeveer NW 6, en we hebben de wind ruim van achteren. De stroom in dit gebied is berucht en loopt op tot ca. 5 knopen. Precieze planning van de passagetijd is dus een vereiste. We moeten de tijwissel pakken iets ten noorden van de Mull of Kintyre. Als we te vroeg zijn krijgen we een poosje wind tegen stroom in het gebied iets ten zuiden van Kintyre waar we veel meer te lijden zullen krijgen. Echter, we varen te snel. We zijn al flink gereefd, maar de Sturdy vaart met deze harde ruime wind sneller dan ik gepland heb. De golven zijn indrukwekkende monsters door de storm van de afgelopen dagen. Door de open ligging t.o.v. de Atlantische oceaan is de volgende beschutte plek Groenland, dus de golven hebben alle tijd gehad om zich op te bouwen. Wij hebben geen tijd, want voortdurende concentratie is nodig om Sturdy goed over te golven te laten gaan. Ik durf niet achterom te kijken want golven van 5 meter hoog vlak achter de kuip doen mijn hart overslaan. Maat Hans becommentarieert de golven en we komen in een goed ritme waarbij de Sturdy de golven afrijdt op een indrukwekkende manier. Steeds op de top van de golf surfen we een tiental seconden mee, waarbij de schroefas meedraait. Dan maken we bijna 6 knopen door het water! Plus 3 knopen stroom mee en we naderen de beschutting van Ierland 9 mijl per uur. Dat lucht op. Ook al komt er al geruime tijd geen druppel water op of in de Sturdy, de zee is te indrukwekkend om leuk te zijn. De volgende keer niet alleen het overtrekken van de storm afwachten maar ook nog een dag extra om de zee te laten bedaren. De oversteek van 50 mijl hebben we in minder dan 7 uur gedaan. De beschutting van de haven Carnlough in Noord-Ierland trekt. Als we de beschutting van de kaap naderen neemt de wind sterk toe rond de ronding van de kaap. Carnlough is een piepklein haventje met een ingang a la Vlieland. Alleen is de ingang aan beide zijden met basaltblokken bepaald en staat de stroom nog iets sterker dan bij ons in de Waddenzee. We raken de bodem even en zijn dan binnen. De wind is weg en we merken dat het lekker warm weer is. De havenmeester staat op de pier naar ons 22

pagina 20-24.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


te kijken en merkt op: “You had quite an interesting time, didn’t you”. De volgende twee weken zeilen we op de Ierse zee en brengen een bezoek aan het eiland man tijdens de Man-motorweek. Deze is echter afgelast vanwege de MKZcrisis. Het varen in dit gebied is goed te doen, maar vraagt om nauwkeurige stroomberekeningen en goed luisteren naar de weersberichten. Het ronden van de vele kapen rond de kust stelt de zenuwen regelmatig op de proef. De zeen zijn onveranderlijk wild en grillig. De stromen botsen tegen elkaar en een beetje wind zorgt al voor kermis. Vaak duurt het maar een kwartiertje en dan keert de rust op het water weer terug. Gelukkig zijn de Britse weersberichten over de marifoon geweldig goed. Steeds weer blijkt dat zij weersveranderingen enkele dagen tevoren goed kunnen aangeven. Voor ons in een klein zeiljacht van 28 voet (8 meter) is dat een goede veiligheidsfactor. Bij voorspelde windkracht 7 en/of “rough sea” varen we niet uit. Windkracht 6 alleen als de wind achterlijk in komt. Dat blijkt in de praktijk goed te werken. In de 2e helft van juni verkennen we Cornwall. Het aantal plezierjachten is nog steeds gering. Deze omgeving is te ver weg voor veel mensen om te bezoeken. Aan de noordkust is alleen Padstow met haar bassin geschikt voor kieljachten. Wij pruttelen echter langs de kust en kunnen met onze kimkieler overal terecht. In de haven van St. Ives aan de kust van Cornwall liggen we voor anker in de haven. Het is prachtig zomerweer en als het laag water wordt trekken vele gezinnen met kleine kinderen het strand op. Naast de inmiddels drooggevallen Sturdy bouwen kleuters een zandkasteel. Dat maakt het kustzeilen rond Engeland zo aantrekkelijk. Het bezoek aan de Scilly eilanden, 30 mijl west van Lands End, in de oceaan is een hele belevenis. Je waant je in de Caraïben. Subtropische planten en bomen. Witte stranden en azuurkleurig helder water. Overal beschutte ankerplekken achter de verschillende eilandjes. Het navigeren tussen de eilanden is meterswerk. Gelukkig beschikken we over een zeekaart op grote schaal. Deze plek heeft een enorme historie op het gebied van scheepswrakken en eilandgeschiedenis. Moeilijk voor te stellen dat je maar 50 kilometer van het meest westelijke puntje van Engeland bent. We komen voor het eerst we Nederlanders tegen. Het is nu ook drukker met plezierjachten. Het vakantieseizoen is begonnen. Samen met opstapper Henk Bulthuis maken we met rustig weer een rondje langs de onbeschutte westkant van de Scillies en raken onder de indruk van het natuurgeweld. We komen een paar maal in bijna aanvaring met een grote haaiensoort, de “Basket Shark”. Ongevaarlijk, want deze soort snuift plankton op vlak onder wateroppervlakte. Dat is dan ook het probleem: je ziet alleen de top van de rug- en staartvin. Ze gaan niet aan de kant, dus een omtrekkende beweging is noodzakelijk. Via de zuidkust van Cornwall, met de legendarische Helford River, maak ik samen met opstapper Alko de oversteek over het Kanaal naar de Kanaaleilanden tussen Normandie en Bretagne. We bezoeken alle eilanden en schuilen een aantal malen in de haven van St. Peter Port op Guernsey als een zomerdepressie overtrekt. Schuilen op Guernsey is geen straf, want het is een fantastische leuke haven met tal 23

pagina 20-24.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


van terrasjes en winkels. We verpanden ons hart aan de kleinste eilanden Herm en Sark en maken daar leuke dingen mee. Na een tussenstop op Alderney kruisen we de Alderney Race op weg naar Cherbourg. We zetten met het dwars oversteken van de race een nieuw snelheidsrecord van 10 knopen voor de Sturdy. Als je de stroom van de Race optimaal benut, kun je met een gewoon zeiljacht een snelheid maken van 15 a 20 knopen! In de Grande Rade van Cherbourg geeft de trouwe MD2B Volvo Penta de geest. Na 26 jaar trouwe dienst is het gedaan. De lokale Volvo-dealer constateert een minuscuul roestgaatje in het motordeksel. Dat is minimaal een grote revisie. Ik baal! Nog maar 400 mijl te gaan. Net nu we de drukke routes van het Kanaal en de zuidelijke Noordzee moeten passeren. Vrouwlief komt met de suggestie om een buitenboordmotor te kopen en de motor in Nederland te laten repareren. Na overleg met deze en gene kies ik voor een kleine buitenboordmotor van 3 pk, die ik ook voor de dinghy kan gebruiken. Zo geschiedt het dat de Sturdy 2 dagen later de haven van Cherbourg verlaat met een belachelijk kleine motor van 3 pk aan de achtersteven. 3 pk voor 3.000 kg is niet meer dan een hulpmotor om havens in en uit te varen. Voorlopig hebben we de buitenboord niet nodig: de volgende 24 uur zeilen we met de uitgeboomde halfwinder noordwaarts naar Boulogne. De wind komt uit het westen, kracht Bft 3. Beter kan dus niet. De rest van de tocht noordwaarts is lastiger. De wind is steeds noordoost en zwak. We kiezen voor een noodprocedure: met tij tegen duiken we in een van de vele Belgische haventjes om te slapen en te eten en met tij mee maken we weer een paar mijl progressie richting huis. Het gaat niet snel, maar wel echt zomerweer. Uiteindelijk maken we een grote slag de Noordzee op en komen ter hoogte van Rotterdam weer terug in Nederlandse wateren. Het is onvoorstelbaar druk op zee met vrachtschepen en tankers en het gemis van een echte motor is zenuwslopend. Het laatste stuk naar IJmuiden is gelukkig weer bezeild en met de halfwinder op komen we op 1 augustus terug in Nederland. Opstapper Frank krijgt een Vipbehandeling en wordt op het Centraal station te Amsterdam afgezet. Solo neem ik de passage van de oranjesluizen en ben na 3 maanden weer terug op het IJsselmeer. De vaarkaarten heb ik onderweg weggeven, zodat ik op gezond verstand door de nacht naar Enkhuizen vaar. De diepgang van “maar� 3 meter baart me zorgen, tot ik me realiseer dat dit hier normaal is. Na een nachtje voor anker bij Enkhuizen ben ik vergeven van de zwarte vliegjes (gatver.). In totaal heb ik deze tocht 2300 mijl gevaren en afgezien van de motor geen grote problemen gehad. In de namiddag van 2 augustus vaar ik gepavoiseerd met de gebruikte landenvlaggetjes de haven van It Soal te Workum binnen. Vrouw en vrienden zijn op de steiger om me in te zwaaien. Lekker om weer thuis te zijn, maar wat een heerlijke zeilreis. Harm Slomp 24

pagina 20-24.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Beste Watersporters. Het jaar 2001 zit er op. Na nu drie seizoenen meegedraaid te hebben, was dit volgens ons een prima jaar. Lekker weer in de zomer en nog een heerlijke oktober maand er achteraan als toetje. Nu in januari is het hier stil en rustig met prachtige winterluchten en ganzen die 's avonds luid gakkend overvliegen. Alle jaargetijden hebben hier zo hun charme. In de zomer werk je samen met de mensen van de haven en in de winter heb je veel meer contact met de bewoners van Lauwersoog. Veel van deze mensen werken in de plaatselijke horeca of op de camping, dus die zie je in de zomer ook niet. Foto: Els Knol

Ondanks het goede jaar zijn er ook dit jaar weer vertrouwde gezichten die stoppen met varen. Daar komen nieuwe en vaak jongere mensen voor in de plaats, die pas beginnen te varen. Toch zijn ook voor het komende seizoen alle vaste plaatsen weer bezet en bestaat er ook nog een wachtlijst voor een vast ligplaatsje. Al met al een goed begin voor het seizoen 2002. Ook in het afgelopen seizoen hebben weer vernieuwingen plaatsgevonden. Er is 2000 vierkante meter beton bijgekomen, inclusief enkele stroomkasten. Er staan dit jaar dan ook weer meer schepen op de wal voor de winterstalling dan in de voorafgaande jaren. De speeltuin is opgeknapt en ook het strandje is in ere hersteld. Toch gebeuren er ook minder positieve dingen aangaande Lauwersoog. Zo verdwijnt de douanepost en betekent dit een meldplicht voor alle buitenlandse schepen die via onze sluis naar binnenkomen. Zo moeten onze Oosterburen, ook al zijn het vaste liggers, als ze een dagje naar Schiermonnikoog zijn zich bij vertrek en terugkomst melden. Dit betekent allemaal weer extra rompslomp voor de buitenlandse watersporters, waar we niet op zitten te wachten in onze vrije tijd. Wij hopen we dat we U in het komende seizoen weer van dienst kunnen zijn en kunnen rekenen op een prettige samenwerking. Hierbij wensen we alle watersporters een zonnige zomer 2002 toe. Douwe, Trienke en Jacob Slagman. 25

pagina 25-26.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


26

pagina 25-26.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Het "echt" redelijk alternatief. Het is een gewoonte geworden dat een der bemanningsleden van de ARES onder de titel Het Redelijk Alternatief een stukje schrijft over exotische belevenissen in den vreemde. Nu is dat niet het geval omdat de ARES nauwelijks gevaren heeft. Technische problemen? Neen. Gebrek aan tijd? Ja. Hoe kan dat? Welnu; vorig jaar stelde Ketelbinkie in zijn stukje Niagara Falls dat Antarctica erg mooi schijnt te zijn. Nu hebben ketelbinkies normaal gesproken niets te vertellen doch ik heb zijn (kinderlijke) suggestie toch maar overgenomen en heb als HWTK aangemonsterd op de bark EUROPA. Deze lag immers eind januari in de meest zuidelijke stad ter wereld: Ushuaia op Tierra del Fuego. Zoals je met de trein vanuit Den Helder en Delfzijl alleen maar terug kunt zo ligt het ook in Ushuaia, zij het dat het daar alleen per vliegtuig kan. Wil je toch verder dan gaat dit per schip en in dit geval per zeilschip. Daarbij zijn we begonnen de 500 mijl brede Drake Passage over te steken; aanvankelijk een kokende massa zeewater van 0° Celcius welke op ongeveer 60° zuiderbreedte echter overgaat in een vlakke zee. Voorbij die 60° kom je in de convergentiezone en gaat er niets meer overboord. Ook geen etensresten. Tussendoor nog "even" een gebroken gaffel gerepareerd in de deksalon want alleen daar was het warm genoeg om de lijm uit te laten harden en hoe krijg je anders een gevaarte van 12 meter benedendeks? Op Antarctica zijn een aantal bestemmingen bezocht welke allen met elkaar één ding gemeen hebben. Politiek! Alhoewel het VN Antarctica verdrag stelt dat zeker tot 2041 dit continent van niemand is, trekken een groot aantal landen hun claims niet in. Havens en Europa op Deception Island

steigers zijn er niet. Alles gaat per Zodiac. Rescuekansen bijna 0. Bezocht zijn: Deception Island, Trinity Island en Port Lockroy; allen British Antartica. Aitcho Island, Argentine Island, Petermann Island en Neko Harbor; allen Argentine Antarctica. Last but not least: Vernadsky base dat door Ukraine van Engeland is overgenomen. Hoeft Engeland het niet op te ruimen en Ukraine heeft straks z'n claim. 27

pagina 27-29.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Op Vernadsky, bij de poolcirkel, bezoeken wij de "most southern pub in the world" waar uit argentijnse bieten zelfgestookte wodka wordt gedronken. Zuidelijker varen kan niet meer i.v.m. gevaar voor vastvriezen. Dan begeeft de scheepsverwarming het wat voor mij 6 uur klussen betekent. Eenmaal het schip weer warm vallen alle dames mij dankbaar om de hals. Ook ik ben dankbaar! Dan wordt het tijd om tot ziens te zeggen tegen de souvenir- ansichtkaart- paspoortstempel- en postzegelverkopers alsmede tegen de pinguins, orka's, bultruggen, blauwe vinvissen, zeeluipaarden, zeehonden, pelsrobben, zeeolifanten, krabbeneters, reuzenstormvogels, reuzenalbatrossen, Magelaanse scholeksters, vliegende- en niet-vliegende stoombooteenden, antarctische sternen, blauwe breedbaardneukpapagaaitjes en wat dies meer zij. Er wordt gevraagd om niet de groeten te doen aan Lenie. Wil je de dieren zien? Kijk dan op de websites www.barkeuropa.com en www.gafftop.com. Het volgende doel is Cape Horn, met Cafe Peter op Faial, de Texas Bar in Houston en de TrapafbinnensociĂŤteit in Hongkong een van de meest begeerde zeilersplekken ter wereld. Kun je jezelf bij de laatste 3 plaatsen goed vermaken, bij Cape Horn heb je dat niet. De Drake Passage is wederom een kokende soepketel en aan wal gaan is onmogelijk.

28

pagina 27-29.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Teruggekomen in Ushuaia de passagiers weg en is de bemanning weer onder elkaar. Wat storen en stappen en dan begint de 3500 mijls reis naar Brazilië. Na Stateneiland voorbijgezeild te zijn bezoeken wij nog Puerto Argentina op Las Malvinas oftewel Port Stanley op de Falkland Eilanden. Naast vele mijnenvelden en schapen ook echt engelse huizen, echte engelse pubs en echt engelse gezichten welke mij aan Barra doen denken alwaar de ARES 2 jaar geleden was. Goed, verlost van onze ponden kiezen wij dan voor 3 weken zee en varen om de oost de oude zeilroute naar Bahia, eerst met bakstag westenwind, later voor het lapje op de zuidoost passaat. Vissend, werkend en genietend van het al maar mooier wordende weer bereiken wij tenslotte Brazilië en hoe heet die haven nou: Barra! waar mijn term eindigt en ik met weemoed van de bemanning afscheid neem. Thuisgekomen gauw de ARES in het water laten gaan om vervolgens weer gevraagd te worden om de EENDRACHT te bemannen. Hiermee zoals altijd met veel plezier een paar engelse havens zoals Great Yarmouth maar ook Greenwich bezocht en begin juli dan toch eindelijk op de ARES met Schiermonnikoog als eerste bestemming. Van rust kwam geen sprake. Koffie drinkend bij Köby meldt zich per telefoon de Clipper STAD AMSTERDAM; of ik daar als HWTK kon waarnemen? Dineke keek me schuin aan, knikte minzaam ja zodat ik enkele dagen later al weer naar Bergen vloog en mij ineens op ruim 60° noorderbreedte bevond. Amen. Met deze clipper hebben we de laatste Cutty Sark Tall Ships Race gewonnen, na een fantastisch gevecht geleverd te hebben met de poolse DAR MLODZIEZY en de russische MIR. Met op het hek een spandoek "follow me" lopen we Esbjerg binnen alwaar ik 2 dagen De Stad Amsterdam (links) bij de start in Bergen later weer op de EENDRACHT overstap om daarmee naar Vlissingen te varen. Daarna......4 dagen thuis zeg (wat een luxe zeg) en weer nog een reisje naar de engelse zuidkust te doen. Uiteindelijk ben ik nog gestart in de najaarsrace op Lauwersoog, vergezeld door good old Henk Wiersma. Het was een prachtige dag en de uitslag is bekend. De ARES bemanning heeft begrip getoond en vond het sociaal verdedigbaar dat er dit jaar geen traditionele redelijk alternatiefreis overzee kon worden gemaakt. Het redelijk alternatief in 2001 was dus: HWTK op Tall Ships. Hoe bestaat het. Maar mooi was het wel! Jacques C.M. van Lochem 29

pagina 27-29.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


De jachthaven centraal in het Lauwersmeer op ca. 20 min. varen van de zeesluis. Naast alle havenfaciliteiten ook voor o.a.: gasflessen in div. soorten, bunkerstation, fiets– en zeilbootverhuur, watersportartikelen en levensmiddelen, catamaranstrand (meer dan 30 leden) en natuurlijk het onovertroffen Paviljoen Boei 19 met uitzicht over de haven en het Lauwersmeer. Voor info: Paviljoen Boei 19: 0519 321021 Jachthaven Oostmahorn: 0519 3214445, e-mail: jachthavenoostmahorn@ zonnet.nl www.oostmahorn.com

JACHTHAVEN OOSTMAHORN Oostmahorn 31 9133DT Anjum Tel: +31 (0)519321445 Fax: +31 (0)519321345 Rabobank: 346105129 KVK 01041444. BTW-nummer 3336190B01

30

pagina 30-32.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Carolusbokaal De carolusbokaal werd in 1995 door mevrouw Carolus beschikbaar gesteld voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het jaarboek. 1995: Mw. M. Ram-LamĂŠris 1996: Dhr. G. Schmitz 1997: 1997 Mw. M. Salters 1998: Redactie jaarboek 1999: Dhr. F.J. Licht 2000: Dhr. F.J. Licht 2001: Dhr. P. Bouma

Foto: Els Knol

HuisHoudelijkeTips voor AanBoord We hebben een paar handige tips voor aan boord voor u verzameld. Ze zijn niet nieuw en al vele malen toegepast, maar wie er wat aan heeft kan er mee gaan werken. Afbakbroodjes hoeven niet persĂŠ in de oven. Een hapjespan (zo'n grote koekenpan met platte bodem, anti-aanbaklaag en deksel) voldoet ook. Doe geen extra bakvet in de pan. De broodjes in de pan deksel erop, zo laag mogelijk vuurtje eronder. Let een beetje op. Want de baktijden voor de oven zijn niet toepasbaar. Soms is het lekker de broodjes nog even op de kop te leggen, zodat de bovenkant iets knapperiger wordt. Voor het schoonmaken van romp en dek zijn, vooral voor polyesterboten, veel, soms zeer prijzige, middelen in de handel. Maar de ouderwetse groene zeep doet hetzelfde en geweldig goed. Schip weer Spic en Span: glimt mooi en goed wit! Maar pas op: de oppervlakte wordt eerst wel gladder, kijk uit voor uitglijden, zeker bij nat weer. Nog zo'n ouderwets middeltje, voor hen die een hekel hebben aan dieselolieluchtjes aan boord: Met kamferballen neutraliseer je de dieselolielucht. Een paar ballen in de motorruimte leggen (laat maar liggen, maakt niet uit) en het zorgt dat de diesellucht verdwijnt! Er komt geen kamferlucht voor in de plaats. Drogisten hebben nog steeds kamferballen te koop. Met de hand slagroom kloppen is een crime! Een slagroomklopper is meestal niet het meest logische uitrustingsstuk van een boot. Maar toch, we hebben er iets op gevonden. De meeste schepen hebben wel een boormachine in de vaste gereedschapsset voorradig. Als er slagroom geklopt moet worden zijn soms de taartvorkjes er ook: doe twee van die vorkjes (punten naar buiten) in de boormachine en razen maar. Andere oplossing: een kleinere garde aanschaffen, daar het haakje afzagen en weer hup in de boormachine. Net echt, gaat perfect! 31

pagina 30-32.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Rondje Schier We hadden het vorig jaar zo mooi bedacht: een rondje Schier. Helaas, les 1 van het zeilen gooide roet in het eten. Het weer werkte niet mee (teveel wind om de zeegaten nog leuk door te kunnen komen) en dus kon het rondje Schier niet doorgaan. Maar we laten de moed niet zakken. We gaan het dit jaar opnieuw proberen. Op zaterdag 7 september. Mocht het weer dan onverhoopt opnieuw niet meewerken dan doen we een nieuwe poging op zaterdag 21 september. We willen een rondje Schier tegen de klok in varen. Daarvoor hebben we een tij met veel water in de ochtend nodig. De twee genoemde data voldoen aan deze voorwaarden. We vertrekken ’s morgens om 09.30 buiten de sluis. Op vrijdagavond 6 (respectievelijk 20) september is om 20.00 uur een korte voorbespreking in het clubschip. Iedereen, met een niet te diep stekend zeilschip of een zeevaste motorboot, is welkom en vaart mee op eigen verantwoordelijkheid. Reinhilde van der Kroef

www.lauwerszee.nl en het Garnalennet Intussen hebben vast velen al gezien dat de WEBSITE van onze vereniging grondig wordt ‘gerestyled’. Maar dat is niet het enige, ook de commissie zelf is intussen gerestyled. Deze bestaat nu uit Gerard du Bois, Reinhilde van der Kroef, Henk Menniga, Georg Schmitz en Rob Selles. Met vereende krachten gaan zij het komende jaar proberen om onze verenigingssite nóg mooier, nóg informatiever en nóg toegankelijker te maken. Wij vragen van u om ons (liefst digitaal) foto’s op te sturen, graag voorzien van een onderschrift (zoals datum en plaats van de foto). Wij hebben het voornemen om de foto’s die wij binnenkrijgen te gaan bewaren in een digitaal fotoarchief, zodat u over enige tijd nog eens met weemoed terug kunt kijken naar plaatjes ‘uit de oude doos’. Het emailadres is lauwerszee@filo.nl. U kunt op onze site terecht voor allerhande verenigingsinformatie, ook voor de wedstrijden. U kunt zich zelfs digitaal voor de wedstrijden aanmelden, terwijl de uitslagen natuurlijk ook razendsnel te raadplegen zijn op de site. Verder helpen wij u door middel van links weerberichten, getijden, andere havens enzovoort te vinden. Naast onze site hebben wij ook nog een discussie– en informatieforum: het Garnalennet. Hieraan kan iedereen meedoen. U kunt zich hiervoor opgeven via de website. Dit is geen officieel verenigingsorgaan, maar biedt elk die wat te vragen of te zeggen heeft de gelegenheid om dit te delen met alle andere bijna 100 verenigingsleden die ook meedoen aan het Garnalennet. Als u email heeft kunt u meedoen. Meldt u dus aan! Commissie Nieuwe Media 32

pagina 30-32.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Wetenswaardigheden rondom de Lauwerszee Lauwersoog douanedoorlaatpost. Sinds 1 januari 2002 is er voor wat het binnenlopen van de haven van Lauwersoog één en ander veranderd. De Koninklijke Marechaussee is niet LANGER AANWEZIG. Dit houdt een verandering voor het binnenlopen in. A Voor Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ( Benelux ) schepen, met opvarenden uitsluitend uit één van deze drie landen is er niets veranderd. B Voor schepen met een andere vlag of met opvarenden uit een niet-Beneluxland, geldt dat men zich moet houden aan het systeem van “vooraanmelding” - vooraanmelding houdt in, dat men voor het binnenlopen van de buitenhaven Telefonisch contact moet opnemen met de Kon. Marechaussee; men krijgt dan instructie hoe verder te handelen, - men dient altijd een lijst van opvarenden / bemanningslijst in drievoud klaar te hebben met de volgende gegevens per persoon (bij bemanningsverandering dient deze lijst ook aangepast te worden): - naam schip – thuishaven – nationaliteit, en van de opvarenden : naam – voornamen – geboortedatum - paspoortnummer - drie uur voordat het schip weer gaat varen, naar de Waddenzee of verder dient men de Koninklijke Marechaussee wederom telefonisch te informeren met betrekking tot de plannen. Er zijn dan drie instructies mogelijk: 1 men krijgt toestemming om de reis normaal te vervolgen, eventueel na het beantwoorden van een paar vragen, terwijl medegedeeld zal worden wat met de bemanningslijst te doen, 2 men krijgt instructie om te wachten op een bezoek van ambtenaren van de Kon. Marechaussee 3 men krijgt opdracht door te varen naar een officiële doorlaatpost, Harlingen of Delfzijl. In het algemeen zal mogelijkheid 1 het meest voorkomen, terwijl mogelijkheid 2 zéér sporadisch en mogelijkheid 3 zéér zéér sporadisch zullen voorkomen. Schepen uit niet Beneluxlanden, of met opvarenden uit niet Beneluxlanden, welke bijvoorbeeld voor een weekendje of een paar dagen naar één van de Waddeneilanden gaan moeten zich dus drie uur voor vertrek en bij terugkeer wederom melden bij de Koninklijke Marechaussee. Info: Martin Loos Over de afstandsbediening van het Reitdiep is al diverse malen geschreven. Een groot aantal mensen van onze vereniging heeft gereageerd op de oproep van de NNWB regio Groningen/ Drenthe om hun ervaringen met die afstandsbediening te melden. Onze dank hiervoor. Zo konden we gefundeerd, met vele ervaringen van gebruikers, met de dienst wegen en kanalen van de provincie Groningen na het 33

Pagina 33-36.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


vaarseizoen de gang van zaken in het eerste jaar van invoering evalueren. Het overgrote deel van de reacties klonk positief doch waren er ook diverse kanttekeningen: *De Robbegatsluis is (vooral in het vakantieseizoen) te klein en wordt soms onrendabel gebruikt. *Er is geen meldknop bij de Robbegatsluis (niet nodig: er is permanent iemand bij dit beeldscherm aanwezig en camera's zijn kortgeleden aangepast). *Spertijd bij vertrek van de veerboot is soms langer dan nodig. *Meldknop bediening bij brug / sluis Lammerburen werkt niet optimaal. (Moet intussen zijn opgelost). *Meer kleine bolders op sluizen Dorkwerd (tussenvoegen) en Electra (op lage balk). *Bij de brug te Zoutkamp aan de zuidzijde is de meldknop moeilijk te vinden. *Soms wordt slecht gereageerd op meldknoppen, wel op marifoon. *De oversteek bij de sluis Dorkwerd dwars over het Van Starkenborghkanaal is onoverzichtelijk, waardoor een onveilige situatie kan ontstaan. Sommige van deze punten zijn door de beheerders gemakkelijk op te lossen. Daar zal ook snel aan worden gewerkt, ander zijn minder makkelijk, maar komen zeker ook aan bod zo is ons verzekerd. Verder komen er nieuwe marifoonkanalen in dit traject: voor de Robbegatsluis te Lauwersoog VHF kan. 84. Voor de sluis en brug Lammerburen (Electra voor de kenners) en brug Garnwerd VHF kan. 84 en voor Dorkwerdersluis, Platvoetbrug (gelijk bij Van Starkenborghkanaal de eerste brug in het Reitdiep), Wierumerschouw, Rode Haan, Hunsingobrug en Reitdiepbrug en Friese Kokersluis (Zoutkamp) VHF kan. 85. Uiteraard is de invoering van deze nieuwe marifoonkanalen geen wens van de provincie. Ze werden door de radiocontroledienst op de vingers getikt. Er moet namelijk om en om een ander kanaal worden gebruikt in dit soort circuits. Bovendien heeft Norddeich Radio kanaal 22 geclaimd, en moet de provincie Groningen al haar marifoonkanalen van die frequentie afhalen. Mocht u nog zaken tegen komt welke voor verbetering vatbaar zijn, s.v.p. meldt ons dat! NNWB, regio Groningen, Postbus 145, 8700 AC Bolsward, of emailadres: groningen@nnwb.nl. 34

Pagina 33-36.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


De ontwikkeling van het Nationaal Park Lauwersmeer i.o. komen steeds verder. U leest er waarschijnlijk regelmatig iets over in de krant, of in één van de informatiekranten van het Nationaal Park zelf. Trouwens om misverstanden te voorkomen: niet het hele Lauwersmeergebied valt onder het Nationaal Park. De grens loopt ruwweg gezegd langs de randen van het meer en de natuurgebieden aan het meer. Maar bij Lauwersoog vallen de stranden bijvoorbeeld ook buiten die grens. Er is wel een "doorwerking" van effecten naar buiten die grenzen. Maar de stand van zaken nu: het "beheersplan" (BIP) voor het gebied wordt momenteel geschreven. Ter voorbereiding hierop zijn door de diverse werkgroepen (zoals recreatie, waarin de NNWB is vertegenwoordigd) deelplannen geschreven en zijn er een aantal workshops gehouden over diverse onderwerpen. Voor wat betreft onze belangen, de watersport op het meer, is in het deelplan recreatie alles overgenomen wat wij het vorige jaar (zie ook jaarboek 2001) hadden ingebracht. Of het wordt overgenomen in het beheersplan zelf, wachten we af. In elk geval is er meer oog gekomen voor de belangen van de watersport: niet alleen uitgaan van de huidige situatie, maar ook herijken van de mogelijkheden. Niet alleen vasthouden aan beperkingen die al 20 of 30 jaar bestaan, maar uitgaan van de situatie nu. Bijvoorbeeld: opnieuw kijken naar de Babbelaar (ooit afgesloten ter bescherming van één bepaalde vogelsoort, die daar intussen niet meer voorkomt doordat de begroeiing compleet is veranderd). Uiteraard betekent dit niet dat alles wat wij graag zouden willen al is toegezegd, het zal ook worden afgewogen met andere belangen in het gebied: vooral de natuur. Maar de deur om ernaar te kijken is open! Tijdens één van de workshops "Water" kwamen de ideeën om weer meer getij in het meer toe te laten ook breeduit aan de orde. Heel extreem geformuleerd naar twee kanten toe: de vier bij het meer betrokken Waterschappen willen er helemaal niet over denken (zij zijn de beheerders van het gebied v.w.b. waterbeheersing) en aan de andere kant Mw. Woudstra van de Vereniging tot behoud van de Waddenzee die het liefst de hele dijk zou afbreken. Daartussenin zitten een aantal varianten. Bijvoorbeeld de mensen van Staatsbosbeheer willen graag de oorspronkelijke fauna, die ontstond na de sluiting van de dijk in april 1969, vasthouden. Ze denken aan een moerasachtig gebied. Dit kan met een half getij, met doorlating van zout water naar binnen (ook nu komt er zout water naar binnen door doorlating van kwelwater door de dijk. De eerdere verwachting was dat dan een gedeelte van het meer weer zout/brak zou worden, maar laatste onderzoekingen zeggen dat het hele meer en een stukje Reitdiep zullen dan weer zout worden. Maar het beoogde effect, handhaving van de eerder plantensoorten, kan ook bereikt worden met zoet water, door minder water te lozen naar buiten toe. Er kan ook gedacht worden aan een lager standaardpeil in het meer, maar dat betekent dat er niet meer op natuurlijke wijze geloosd kan worden door de sluizen open te zetten. Het huidige peil van het meer ligt al op bijna laag water buiten en naarmate de zeespiegelrijzing doorzet wordt het verschil steeds kleiner. Het verlagen van het peil zou wel gunstig zijn voor het Lauwersmeer als boezem voor 35

Pagina 33-36.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


het achterland: er kan dan meer water worden geborgen in het meer. Deze filosofieën hebben grote gevolgen voor ons met onze bootjes en boten op het meer. Als het peil lager zou zijn dan kunnen we op nog veel minder plekken komen dan nu: we hebben al zoveel problemen met de verondieping op het meer. Voor kleinere boten zou verhoging van het peil een definitief einde van varen op het meer kunnen betekenen. Dan wordt de wateroppervlakte veel groter, de plekjes op beschut te liggen veel kleiner. Het probleem van liggen in jachthavens zal wel te overbruggen zijn: dijken eromheen, drijvende steigers (kost alleen maar veel geld, maar het kan allemaal). Ach, we zijn er nog niet, er zal nog veel water door de sluizen gaan voor hier een beslissing over valt, maar we moeten er zeker alert op zijn er staat iets te gebeuren! Het terrein van Expozee zal, als de plannen van campinghouder Bos doorgaan, worden bijgetrokken bij de camping. De ingang naar de camping wordt verplaatst. Er komen chalets op het terrein. Bovendien is deze locatie één van de mogelijke plaatsen voor het bezoekerscentrum van het Nationaal Park Lauwersmeer. Van de huidige locatie Expozee zal, als alles doorgaat, alleen het restaurantgedeelte. De Schoenerbult blijven staan. Het oude expositiegedeelte zal worden gesloopt. Daar komen dan een kleine horecavoorziening, het ontvangstgebouw van de camping, een overdekte waterspeeltuin en een winkel. Alles gaat in elk geval wel in één koop; dus ook het haventje. Een aanleiding voor deze plannen is dat Bos op z'n huidige camping meer en meer overlast heeft op drukke dagen van dagjesmensen die via zijn terrein het strand achter de camping bezoeken. Zij stallen hun auto's op het campingterrein. Bos wil die stroom reguleren. Auto's naar de zuidelijker gelegen stranden met parkeerplaats. Lopende mensen (uit de woonkern, Robbenoord en jachthaven) kunnen wel via de camping naar de stranden blijven komen. Of één en ander haalbaar is wordt momenteel onderzocht. Info: Janny du Bois

36

Pagina 33-36.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Wetenswaardigheden rond het wad Het Kustwachtcentrum is verhuisd van IJmuiden naar Den Helder en heet nu in de praktijk ook Kustwachtcentrum Den Helder. Gelijk op 3 januari hadden we een fikse storm en kwamen er een aantal schepen voor de kust in moeilijkheden. Op de Sloman Traveller, een ro-ro-schip, brak brand uit (volgende dag gifwolken over Terschelling en Vlieland) en de coaster Hunte kon geen snelheid meer maken tegen de wind in en verdaagde op het strand van Texel en zat daar twee weken geboeid. De kustwacht raakte meteen gewend aan de nieuwe naam, zij het dat die dag een aantal keren per ongeluk nog de oude naam IJmuiden Rescue werd gebruikt. Tegen de tijd dat wij weer buiten gaan varen met onze jachten zal die vergissing vast niet meer gemaakt worden. Het centrum is ondergebracht in het nieuwe Marinehoofdkwartier / Kustwachtcentrum op het haventerrein van de Marine in Den Helder. Hiermee is de reorganisatie, met als doel de operationele leiding over de Kustwacht onder te brengen bij de Marine, die vanaf 1995 in gang werd gezet afgerond. Voor de duidelijkheid: Nu dus Den Helder Rescue met alarmtelefoonnummer 0900 0111. Verder bereikbaar onder telefoonnummer 0223 542300. Het KNMI gaat de districtsindeling voor wind- en stormwaarschuwing in april verder regionaliseren. De aanleiding is het toegenomen gebruik van de kustwateren door de recreatievaart. Bovendien zijn er intussen betere voorspellingsmethoden. Daardoor kunnen waarschuwingen nog adequater worden gegeven. De nieuwe indeling kent vijf districten voor de kustwateren: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Rottum en vijf voor de ruime binnenwateren: Zierikzee, Marken, Ijsselmeer, Harlingen en Delfzijl. Meer info; www.knmi.nl. Verder heeft u misschien gelezen over het afsluiten van het Poepegat. Het gebied wat regelmatig wordt afgesloten in verband met schietoefeningen (begrensd door de gele palen) zou afgesloten worden als artikel 17 gebied, ter bescherming van zeehonden. Hiertegen is door de NNWB, samen met diverse andere organisaties heftig geprotesteerd. Het kan toch niet meer zo zijn dat klakkeloos, zonder enig overleg door het ministerie van LNV een maatregel wordt uitgevaardigd, (die wat ons betreft ook niet eens zinvol lijkt). Het persbericht wat in november 2001 naar aanleiding van die plotselinge maatregel door de NNWB werd uitgegeven drukken we hierbij integraal af:

Persbericht. Groei aantal zeehonden maakt uitbreiding bescherming overbodig. De zeehondenpopulatie in het Waddengebied is sterk gegroeid. Er komen steeds meer zeehonden en ze zijn steeds gezonder. In de praktijk blijkt ook dat waddenwatersport en zeehonden goed samengaan. Toch stelt het ministerie van De Landbouw en Visserij (LNV) voor om met ingang van 2002 de 37

Pagina 37-39.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


watersportmogelijkheid nog verder te beperken vanwege de zeehondenrust. De Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB) komt samen met andere organisaties zoals Watersportberaad, KNWV, Wadvaarders en BBZ in het geweer tegen dat voorstel. De zeehondenpopulatie is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. Ook het ministerie van LNV zelf vermeldt dat in het Jaarboek Waddenzee 2000. In de jaren negentig was de zeehond nog een bedreigde diersoort, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Zeehonden werpen en zogen hun jongen daar waar gevaren wordt en onrust is. Niet alleen rustig voorbijvarende of stilliggende bootjes, maar zelfs schietoefeningen door Defensie en herrie van straaljagers werken kennelijk niet ernstig verstorend. Ondanks het bestaande (recreatieve) medegebruik in de Waddenzee, heeft de zeehondenpopulatie zich goed hersteld. De huidige beschermende maatregelen zijn dus voldoende. Sterker nog, er zijn nu zoveel zeehonden, dat openstellen van delen van beschermende gebieden gerechtvaardigd is. Desondanks stelt LNV-Noord voor om voor de zeehondenrust het "Groninger Defensiegebied" als nieuw tijdelijk "gesloten gebied" te verklaren op grond van de Natuurbeschermingswet. In de praktijk betekent dat weer een stuk van het Waddengebied de hele zomer (15 mei - 1 september) is afgesloten. Zeilers worden daardoor soms tot een lange omweg en meer motorgebruik gedwongen. Jarenlang heeft de natuurminnende recreatiesector de door de overheid opgelegde beperkingen gerespecteerd. Denk daarbij aan de beperkte Blauwe Balg doorvaart en de grote stukken permanent afgesloten gebieden in het oostelijk deel van de Waddenzee. Zeker de watersportsector is er van overtuigd dat er door de mens met extra zorg omgegaan moet worden met de bedreigde soorten in de natuur. Echter, het aantal zeehonden in de Waddenzee is de laatste jaren sterk gegroeid en bovendien blijken de dieren gezond te zijn. Meer gebieden afsluiten voor de rust van de zeehond is volgens de watersportsector dan ook niet meer verdedigbaar. 38

Pagina 37-39.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Het voorstel van LNV druist ook in tegen het advies van de Wadden Advies Raad (WAR) over het ontwerp PKB-Waddenzee (deel 1 van het ontwerp Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee) WAR pleit voor het opnemen van een duidelijk streefbeeld en referentiekader: hoeveel zeehonden zijn er nu en hoe groot moet de populatie zijn om extra beschermende maatregelen achterwege te kunnen laten. Juist omdat de zeehondepopulatie in de Waddenzee zo gegroeid is, adviseert de WAR aanpassing van het beleid. Het effect van het beleid neemt namelijk toe als bewoners en gebruikers de maatregelen accepteren en begrijpen en dat is bij het afsluiten van meer gebieden niet het geval Half februari blijkt dat we wel iets hebben bereikt met onze protesten. Het lijkt erop dat we wel "langs de gele palen" kunnen blijven varen, maar dat het gebied verder wordt afgesloten. Daarmee is het belangrijkste doel, het kunnen blijven afsteken van de route Lutjewad, met het voorkomen van een half uur extra varen, dan wel de motor aanzetten om de tonnen te kunnen volgen, gered. Info: Janny du Bois.

39

Pagina 37-39.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Wadpaviljoen “Het Pierenend�

Rij even door, daar krijgt U een prachtig uitzicht voor

* Sfeervol restaurant * Voor koffie en gebak * Plate service

* Uniek om het uitzicht over de waddenzee * Gebakken vis * Overdekt terras

Tot ziens op: Haven 50, Lauwersoog - Tel. 0519 349422

40

Pagina 40-43.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


11e Colin Archer Memorial Race Lauwersoog wederom startplaats 13 juli 2002 zal zij weer van start gaan. Het vervolg op de zo succesvol verlopen 10e jubileum-race in het milennium-jaar 2000 naar de geboorteplaats van Colin Archer, het noorse Larvik. De CAM-Race wordt om de twee jaar gezeild, de eerste werd verzeild in 1982. Nu, half februari, zijn al meer dan 130 van het maximale aantal aanmeldingen (120) binnen. Zeer veelbelovend; de vorige keer was dat aantal in mei bereikt. Opvallend verschijnsel is de toegenomen groote van de jachten en het feit dat er zoveel nieuwelingen bij zijn. Het toont eens te meer hoe populair de CAMR als internationale zeilrace is geworden. Bij elkaar ongeveer anderhalve kilometer lengte aan zeilboten. De deelname staat open voor meerdere klassen: IMS, ORC, Texel-Yardstick voor multihulls en lengteklassen voor ongemeten boten. Voor elk wat wils. De wedstrijd valt onder de classificatie categorie 2 volgens de Internationale Bijzondere Bepalingen van de Ocean Racing Club. Donderdag 18 juli maken de klasse-winnaars in onderlinge wedstrijden uit wie zich overall-winnaar mag noemen, voor velen een bijzondere humoristische uitdaging. Ze worden namelijk gevaren in Optimisten, de kleinste internationale jeugdklasse. Dit spannende spektakel vindt plaats op het water van de Viksfjorden, bij het idyllisch gelegen terrein van de Seilforening Larvik. Lauwersoog-Larvik, een afstand van 360 mijlen hemelsbreed, maar langer om te zeilen vanwege de route via de boei EF/B in de grote scheepvaart route. Verrassende stroomeffecten in het Skagerrak zorgen voor navigatorische hindernissen. Een aanbreng-race naar een vakantie-startpunt. Een vlotte route met alle soorten weersomstandigheden. Opkloppen tegen straffe noordwesters in de Duitse Bocht en de Noordzee. En zomerse blakten in het Skagerrak zorgen voor enerverende stille perioden. Verraderlijke zijstromingen voor de Larviksfjord maken de laatste loodjes onverwacht spannend. Voor velen 3 dagen zeer intensief zeezeilen. Vaak wisselen de boten in Larvik van bemanning; de wedstrijdploeg gaat terug met de auto van de aan boord komende vakantiegangers. Een stukje historie. Colin Archer, befaamd door ontwerp en bouw van zijn sterke, zeewaardige dubbelenders, werd 22 juli 1832 in Larvik geboren. Het poolschip FRAM van Amundsen was een speciaal ontwerp van hem; het staat nu in het scheepvaart museum van Oslo ter bezichtiging, zeer de moeite waard. 150 jaar nadat Colin Archer ter wereld kwam, ging de eerste Memorial Race van start; in 1982 met 40 jachten. Het is nu uitgegroeid tot een zeer aantrekkelijke grote zeilrace naar ScandinaviĂŤ. Maximaal 120 jachten kunnen deelnemen, een limiet vanwege het beperkt aantal ligplaatsen in Lauwersoog en Stavern (Noorwegen). 41

Pagina 40-43.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Oorspronkelijk werd de race georganiseerd door de WSV Lauwerszee in samenwerking met het maandblad ZEILEN en de Seilforening Larvik. In 1990 ging de organisatie over in handen van de Stichting CAM-Race te Groningen en de Stiftelsen CAMR LARVIK. In 1998 startte de race eenmalig vanuit Defzijl vanwege de Tall-ships manifestatie Delf-Sail. Een start onder de minst denkbare omstandigheden; opkruisen door de Eemsmonding met een harde noordwester. Voor de kust langs opkloppen tot boven Ameland en dan later nog met stormachtige wind verder naar het noorden. Van de 104 deelnemers kwamen 38 aan in Stavern, het havenplaatsje voor Larvik. De helft viel al uit in de onstuimige nederlandse wateren. Het jubileumjaar 2000 gaf een heel ander beeld: oorspronkelijk het maximale aantal deelnemers: 120, een kleine tien uitvallers en vijf/zes boten trokken zich terug. Voor het eerst een noorse overall-winnaar: Sten Johnsen met de Big D, de voormalige One-tonner van wereldkampioen 1988, Koning Harald van Noorwegen. De Tonnerre de Breskens van Piet Vroon werd winnaar op line honours, gezeilde tijd 53:14:10. Dik twee dagen, voor de meesten werden dat 2,5 tot 3 dagen onder goede zeilomstandigheden, waaronder windstilten in het vaak zo winderige onvoorspelbare Skagerrak. Larviksfjord Vanuit het gezellige havenplaatsje Stavern gaat de "Parade of Sail" met alle boten op donderdag feestelijk gepavoiseerd door de Larviksfjord. ‘s Middags DE strijd in de Optimisten om onderling uit te vechten wie de winnaar der winnaars genoemd mag worden. En dan de grote barbecue na de prijsuitreiking, muziek en vertier tussen nederlandse en noorse bemanningen. Een steeds weer feestelijke afsluiting van een levendig zeilevenement. In het najaar (meetal november) vindt de uitreiking plaats van de veroverde wisselprijzen. Een middag om na te praten, ervaringen uit te wisselen en van gemaakte beeldopnamen na te genieten.

42

Pagina 40-43.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Oproep Een evenement als de CAM-race dankt haar succes mede aan de vele enthousiaste vrijwilligers. Op de startdag en de week ervoor is er van alles aan te pakken: vlaggemasten plaatsen, deelnemende jachten keuren, eventueel hulp op het clubschip, helpers op assisterende schepen, koeriersdiensten etc. Daarvoor heeft de organisatie hulp van vrienden nodig; vrijwilligers die dit zeilevenement en warm hart toe dragen en daarvoor samen de handen uit de mouwen willen steken.Inlichtingen bij: M.H.Loos (Martin) Voorzitter tel/fax : 0519-349248 Noordergat 3, 9976 VR Lauwersoog , e-mail: loos@euronet.nl internet: www.camr.nl Fred Licht

43

Pagina 40-43.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


44

Pagina 44-46.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Zinloze discussie. Heeft U dat ook wel eens, dat je denkt: “Ben ik nu zo’n rare vogel of zit de rest zo raar in mekaar?” Voor mijn eigen ego denk ik het laatste maar. Dat zal wel niet kloppen en daar leg ik me dan ook maar bij neer. Dat geeft rust. Zo kwam ik de afgelopen zomer na een prachtige zeiltocht in Kalmar (Zweden) aan. Bij binnenkomst bleken de meeste plaatsen bezet en mijn geoefend oog viel op een Nederlands jacht en ik besloot daar langszij te gaan liggen. Ik besprak de aanmeer-manoeuvre met het enige bemanningslid dat ik aan boord had en ook hij gaf groen licht om aan te geven dat hij het er volledig mee eens was. Ik had het kunnen weten, er hingen geen stootkussens langszij, ik dacht nog: “Misschien een arme Nederlander die niet voldoende stootkussens aan boord had,” of misschien had hij deze vorm van gastvrijheid gewoon vergeten. “Je moet ook niet altijd te negatief denken”, dacht ik. Langzaam voer ik op het jacht af, we hadden inmiddels extra stootkussens buitenboord gehangen om te laten zien dat ik de beste bedoelingen voor had en serieus met dit soort zaken omga. Aan boord van het jacht was geen enkele vorm van leven te bespeuren hetgeen mij enigszins geruststelde. Geconcentreerd zette ik de aanlanding in, mijn maat voorop knikte bemoedigend dat alles perfect verliep en er klaar voor was. Toen ik het jacht tot op een meter was genaderd gebeurde het: twee keer het geluid van een rits en daar verscheen de eigenaar in beeld. Een soort Louis van Gaal-type. Deze gaf mij in de Nederlandse taal te verstaan dat mijn plannen niet op prijs werden gesteld en dat er nog voldoende ruimte elders was. Hetgeen ik niet met hem eens was, maar ik zei verder niets. Ik stond perplex over zoveel vriendelijkheid uit de mond van een landgenoot. Na een eenzijdige discussie van ca 4 minuten bedankte ik de man hartelijk voor de snelle wijze waarop hij zijn karakter aan mij had uitgelegd, gooide de motor in de achteruit en met behulp van twee vriendelijke Nederlanders vond ik toch nog een plaatsje. Toen ik na enkele dagen te zijn doorgevaren – ik was inmiddels alleen – des morgens om 05.00 uur in Ventspilts (Letland) aankwam en mij moest melden bij de Grenzpolizei kregen we de volgende in mijn ogen zinloze discussie. Ik moest een bemanningslijst overleggen. Deze had ik keurig ingevuld met alleen mijn naam erop, ik was immers alleen. Op de kade werd een tafeltje gebruikt als bureau. Hierop werden de formaliteiten afgehandeld, gelukkig regende het niet, anders zou het maar een smeerboel worden. Toen hij mijn formulier had bestudeerd keek hij mij indringend aan en vroeg of ik alleen was, ik zei “ja”, waarop hij zei dat dat niet mogelijk was. Ik keek hem aan en zei nogmaals dat het echt zo was, waarop het spelletje welles nietes begon, tot het moment dat ik hem voorstelde om bij mij aan boord te komen en zich ervan te overtuigen dat ik echt niet meer mensen aan boord had, sprak hij eindelijk de wijze woorden: “Ik geloof je wel”. Op de terugweg in Holtenau opnieuw een discussie die niet nodig was. Na in de sluis te hebben afgemeerd begaf ik mij naar de sluismeester om de passagekosten 45

Pagina 44-46.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


te voldoen. Bits vroeg hij de lengte van mijn schip, Ik zei: “34 voet 10.25 meter”, duidelijker kon ik niet zijn en ik moet eerlijk bekennen dat ik vaak 10 meter opgeef, dit schijnt typisch Nederlands te zijn. Ergens vertrouwde de beste man mij niet en vroeg waar mijn schip lag. Ik wees het hem aan; hij keek en stelde vast dat de boot 12 meter was, tikte dit bedrag in zijn kassa die het bonnetje met een gorgelend geluid uitspuwde. Ik was stomverbaasd en ik betaalde, wel teveel natuurlijk, maar ik had geen zin in een discussie en dacht: “Dit is echt de laatste marschall hulp die je krijgt.” En dan de oeverloze discussie over het milieu en let wel we moeten zuinig zijn op onze natuur, maar je kunt het ook overdrijven, ik zeg altijd er zijn grenzen. Wat al die regelneven en nichten in Brussel allemaal bedenken daar heb je geen weet van. Zo kochten wij het afgelopen najaar milieuvriendelijke aanmaakblokjes voor de open haard, nou het enige wat brandde was de verpakking. Toen het begon te vriezen trakteerde ik mij op een bus ruitenontdooier van het merk “WEG IJS”, milieuvriendelijk natuurlijk. Toen ik het gebruikt had kon ik de merknaam wel veranderen in “WEG GELD”: het enige resultaat was een vieze prut op mijn voorruit die ik vermoedelijk met een niet milieuvriedelijk en agressief middel moet verwijderen. En U begrijpt het al: zo kom je automatisch op de antifoulings die we weer met kilo’s tegelijk op onze boot gaan kliederen en het ene is nog beter dan het andere, als er maar genoeg gif in zit, want antfouling zonder gif is geen antfouling. Jawel het bestaat wel, maar het werkt niet. Het maffe is, je mag het wel kopen, het mag wel op de boot zitten maar je mag het er niet opkladderen. Als U het nog begrijpt? Het enig alternatief: een harde, maar vooral een gladde oppervlakte waar de aangroei geen schijn van kans heeft is: de zgn Pim Fortuyn antifoulings want op deze schedel heb ik nog nooit geen aangroei gezien. Ik wens U veel vaarplezier. Henk Kuilman.

Kijkt u eens op onze website (www.lauwerszee.nl) hoe u lid van het Garnalennet kunt worden 46

Pagina 44-46.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Jaarboek Lauwerszee Wad honds Slikfilosofie Traag murmelt een ebstroompje ergens langs de randen van de wijdse slibvlakte. De lucht is vervuld van een zilte roes die opborrelt. Alsof het komt uit die ontelbare pierenhoopjes. Zouden het pierescheetjes zijn. Als mens kan je dat afvragen, al mijmerend met een verre blik over de ruimte van het wad. Wat een vlakte. Onder water valt er veel meer te beleven. Vrijwel ongezien krioelen daar de garnalen, scharrelen de krabben en gapen de schelpen. Het getij en de wind bewegen die grijsbruine troebele soep oneindig vaak heen en weer. Af en toe schiet er een soepel vet lijf voor je neus langs. Zal wel zo'n hond zijn, waarbij je je afvraagt of het een leniehond of een waddenhond is. Of zou het een kruising zijn. Hoe komen ze toch bij de benaming zeehond, op zee? Daar zitten ze helemaal niet. Aan de rand, dat wel, eigenlijk een soort randverschijnsel. In meerdere opzichten ook. Het zijn zoogdieren, maar levend in en van die gevulde oersoep. Voedselnajagende onder de rand van de waterspiegel en verpozend daarboven. Het liefst op de rand van een beetje stevige zandplaat. Een wadden-zee-plaat-rand-hond dus eigenlijk weet je wel of niet. Kortom een randverschijnsel. Willekeurig duo Vanwege alle bedreigingen van de soort is er een verhitte discussie ontstaan. Een soort onderzeese vulkaan met erupties. Af en toe een spuiter en een hete woordenbrei die uitbraakt en sissend in grote wolken stoom wegdrijft. Al naar gelang de wind richting wetsdienaren, natuurbeschermers of naar de watertoerist. Bij wijze van inleving daarom gezocht naar twee wat afzonderlijk gelegen gewone zeehonden (om het een-voudig te houden). Kijken wat voor verhaal ze te vertellen hebben. Een vochtig interview bij zakkend water (een mens gebruikt daarvoor een dikke dichte laag neopreen). Stelt u zich maar voor: een plekje op het wad aan de zuidrand van een geul boven het Poepegat. Noordelijk van paal 4. Op een geëigende hondse manier heb ik mij naar hun toe gewrikt om het “laagdrempelig” te maken. Het lukt zowaar, het is gelukkig rustig weer, geen kanongedonder. Een waterig zonnetje, ZW briesje en laat in de ochtend. Even voorstellen: De eerste, wat op haar zij gelegen, stelt zich voor als Bif. Ze heeft een tic aan haar rechteroog en loenst ook een beetje, maar verder wel aardig, ietwat mager, zo'n anorexia typetje. Verder doet ze er tijdelijk het zwijgen toe. Haar tijdelijke compaan komt kreunend overeind en dient zich hees aan als Dras. Felle blik en nieuwsgierig. Heeft een raar komvormig litteken op de linkerdij en beweegt zich omzichtig. Ziet mij kijken en zegt dat het wel meevalt in de gloep. Iets wat ik niet snap. Hij legt uit dat het het goedje is waar ze doorheen schieten als ze onder de bovenkant zijn. Wat wij het wateroppervlak noemen. Gloep, het heeft wel wat. Als hij zich voorzichtig weer laat zakken zie ik waarom. In zijn zij zit een forse 47

Pagina 47-49+.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


schram. Hoe dat komt vraag ik. “Ja, dat komt wel vaker voor als het dondert in de lucht” zegt hij, “maar het is anders dan wanneer het boven donker is en helderzoete gloep op de bovenkant komt. Het lijkt op een kleine dode snelle vogel zonder vleugels die dan uit het verre (wij noemen dat de lucht) valt. Het is me al eens eerder overkomen. Half dood was ik. En prikken wat het deed. Jullie soort weten daar wat van. Er kwam een gromdrijver (motorboot dus) langs toevallig. Die zie ik wel vaker hier. Toen hebben ze me meegenomen. Griezelig wel. Al die gromgeluiden en trillingen. Hoe jullie daar mee kunnen leven. Raar soort zijn jullie. Kom ik terecht in holte waar je het verre niet kunt zien. Allemaal stelters (dat zij wij, mensen) die dingen doen. En dan die gekke alleen maar schijnsel gevende pijpen. Zo heel anders dan het rond dat warmte geeft. Supervlakke witte rotspartijen rondom en het geluid galmt daar, niet normaal. Als je roept schrik je van je eigen geluid dat van alle kanten komt. Waanzinnig. Ze hebben er witte rotsbakken vol met heel schone gloep. En steeds maar stelters met gekke vellen en geluiden. Soms heel veel. Het is dat ik van mezelf wil weten wat er aan de vin is. Je weet niet wat je overkomt.” Hij strekt zich wat spastisch uit en zwijgt. Ik ben redelijk overdonderd door deze ontboezemingen en ga van de weeromstuit ook wat anders liggen. De rits van het neopreen pak hangt wat open en er stijgt een ziltige walm uit op, vermengd met wrange neopreenlucht. Stinkende stelters zullen ze wel denken. Zo liggen we een tijdje voor onszelf uit te mijmeren. Bif blijft moedeloos voor zich uit staren, beetje gek gezicht met dat loensen. Je vraagt je af wat ze nou precies zien. Het schijnt zo’n 15 meter te zijn dat ze echt iets goed waarnemen. Eens kijken wat zij los wil laten. “Bif?” Ze schrikt haast, kijkt even en draait dan gauw haar kopje weer de andere kant op. Goed, geen haast, wat geduld kan geen kwaad. Minuutje stilte. Dat verbaast haar kennelijk en ze gluurt vlugjes naar mij. Ik schurk heen en weer, snuif nog eens en zeg zo in de ruimte "Vroeger waren jullie met veel minder”. Ze reageert traag, wat hees, nog weinig toeschietelijk. “Mag zijn, je kunt soms geen rustig plekje vinden”. “Hoe dat zo”,vraag ik, niet al te snel. “Ach, ik ben niet zo’n familiebeest en er komen steeds meer bij”. Dat is ongetwijfeld waar, tegenwoordig schatten ze hun aantal op een dikke 5000 en dat is bijna een vertienvoudiging van de toestand in het midden van de jaren 70. “Kom je hier vaker” pols ik verder. “Ja hoor, al heel lang” Dus maar doorvragen, Dras was heel wat toeschietelijker. Hij kijkt wel maar zegt niets, knippert wat met de ogen en snuift. “Zeg Bif, ken je toevallig ook die, wat jullie die gladde rotsbakken noemen, met al die stelters”? “Och, praat me er niet van, d’r zat ééntje bij die maar door bleef ratelen”. Wat zou ze daarvan weten. Doorvragen dus. “Hoe ben je daar terechtgekomen, zou je me dat willen vertellen?” Ze snuift en knippert wat verdrietig met haar ogen. “ Ja, ik was Befje, mijn moeder, kwijt en heb haar dagenlang geroepen en was erg alleen. En honger had ik. Toen hebben een paar stelters mij meegenomen. Ik schrok me toen wild van al die rare en harde geluiden. Ze hebben me gevoerd. Dat was heel aardig. Eigenlijk wel een leuke tijd gehad toen. Er waren meer zoals ik en op den duur was het best wel makkelijk. 48

Pagina 47-49+.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Al die aandacht en visjes. En ik ging me steeds beter voelen.” Ze kijkt me verwijtend aan en loenst vreselijk. Het rechteroog knippert. “En toen, want als je weer goed was zullen ze je wel teruggebracht hebben” opper ik aanmoedigend. Gesnuif als reactie. “Dat is het nou met jullie stelters, jullie snappen er geen bot van. Eindelijk begin je je weer een foka te voelen (zo noemen ze zich) en meteen daarop weer een hoop geduw en getrek. Uit de schone gloep en dan in een donkere kast waar je het vreselijk benauwd in krijgt. Ik had het niet meer. En dan laten ze je achter aan de rand van de gewone gloep. Je snapt het niet. Eerst durfde ik er niet uit, je weet maar nooit. En dan gekir van ze: “oehoe Biefje, kijk eens hoe mooi het buiten is”. Op een gegeven moment ben ik maar gauw de gloep ingegaan en ben heel ver weg getrokken. Sindsdien weet ik niet waar ik het moet zoeken. Het is dat Dras bij me in de buurt blijft, hij snapt iets van die belevenissen met jullie stelters.” Dras kijkt en rolt heen en weer. “ Er zijn ook zulke gekken bij. Ik heb meegemaakt dat ze met ontzettend grote gromdrijvers heel hard over je heengaan en als je aan de bovenkant kijkt waar dat nou weer voor nodig was dan hoor je ze schreeuwen als ze je zien. Alsof ik gekke fratsen aan het uithalen ben. Die anderen vallen wel mee. Die komen bij aan de rand van de gloep en laten daar hun blaasdrijver liggen. Wel dom hoor, want die dingen kunnen er niet eens afwakken (zichzelf naar de rand van de geul bewegen bedoelt hij). Daar drogen ze helemaal uit. Wat griezelig is met die drijvers is die zwarte schim die steeds meedrijft aan de bovenkant. Vooral als het boven warm is met het rond, dan zie je het veel, het verandert ook steeds van vorm bij de drijver. Ik ga het maar uit de weg. Weet je wat dat is”? Wat zou hij daarmee bedoelen. Een zwarte schim, het lijkt wel een soort spook. Voorstelbaar; het zal wel iets met de schaduw van de zeilen te maken hebben. En dat probeer ik hem uit te leggen. Hij kijkt me wantrouwend aan en snuift een paar keer heftig. “Dus volgens jou zijn die zwarte schimmen vriendelijk en horen ze bij blaasdrijvers”. Wat ik volmondig beaam. “Mmm”, snuift hij, ”ik hou je aan je woord, en laat ons nu maar weer met rust” Nu, vandaar, wat krijg je het benauwd in zo’n neopreen stinkpak, je moet er wad voor over hebben om met een paar medegebruikers te conserveren. Fred Licht (bijgenaamd “de banaan” bij duikteam Miramar uit Groningen, vanwege dat knalgele neopreen natpak)

49

Pagina 47-49+.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Wad honds Slikfilosofie Traag murmelt een ebstroompje ergens langs de randen van de wijdse slibvlakte. De lucht is vervuld van een zilte roes die opborrelt. Alsof het komt uit die ontelbare pierenhoopjes. Zouden het pierescheetjes zijn. Als mens kan je dat afvragen, al mijmerend met een verre blik over de ruimte van het wad. Wat een vlakte. Onder water valt er veel meer te beleven. Vrijwel ongezien krioelen daar de garnalen, scharrelen de krabben en gapen de schelpen. Het getij en de wind bewegen die grijsbruine troebele soep oneindig vaak heen en weer. Af en toe schiet er een soepel vet lijf voor je neus langs. Zal wel zo'n hond zijn, waarbij je je afvraagt of het een leniehond of een waddenhond is. Of zou het een kruising zijn. Hoe komen ze toch bij de benaming zeehond, op zee? Daar zitten ze helemaal niet. Aan de rand, dat wel, eigenlijk een soort randverschijnsel. In meerdere opzichten ook. Het zijn zoogdieren, maar levend in en van die gevulde oersoep. Voedselnajagende onder de rand van de waterspiegel en verpozend daarboven. Het liefst op de rand van een beetje stevige zandplaat. Een wadden-zee-plaat-rand-hond dus eigenlijk weet je wel of niet. Kortom een randverschijnsel. Willekeurig duo Vanwege alle bedreigingen van de soort is er een verhitte discussie ontstaan. Een soort onderzeese vulkaan met erupties. Af en toe een spuiter en een hete woordenbrei die uitbraakt en sissend in grote wolken stoom wegdrijft. Al naar gelang de wind richting wetsdienaren, natuurbeschermers of naar de watertoerist. Bij wijze van inleving daarom gezocht naar twee wat afzonderlijk gelegen gewone zeehonden (om het een-voudig te houden). Kijken wat voor verhaal ze te vertellen hebben. Een vochtig interview bij zakkend water (een mens gebruikt daarvoor een dikke dichte laag neopreen). Stelt u zich maar voor: een plekje op het wad aan de zuidrand van een geul boven het Poepegat. Noordelijk van paal 4. Op een geëigende hondse manier heb ik mij naar hun toe gewrikt om het “laagdrempelig” te maken. Het lukt zowaar, het is gelukkig rustig weer, geen kanongedonder. Een waterig zonnetje, ZW briesje en laat in de ochtend. Even voorstellen: De eerste, wat op haar zij gelegen, stelt zich voor als Bif. Ze heeft een tic aan haar rechteroog en loenst ook een beetje, maar verder wel aardig, ietwat mager, zo'n anorexia typetje. Verder doet ze er tijdelijk het zwijgen toe. Haar tijdelijke compaan komt kreunend overeind en dient zich hees aan als Dras. Felle blik en nieuwsgierig. Heeft een raar komvormig litteken op de linkerdij en beweegt zich omzichtig. Ziet mij kijken en zegt dat het wel meevalt in de gloep. Iets wat ik niet snap. Hij legt uit dat het het goedje is waar ze doorheen schieten als ze onder de bovenkant zijn. Wat wij het wateroppervlak noemen. Gloep, het heeft wel wat. Als hij zich voorzichtig weer laat zakken zie ik waarom. In zijn zij zit een forse schram. Hoe dat komt vraag ik. “Ja, dat komt wel vaker voor als het dondert in de lucht” zegt hij, “maar het is anders dan wanneer het boven donker is en helderzoete 47

Pagina 47-49.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


gloep op de bovenkant komt. Het lijkt op een kleine dode snelle vogel zonder vleugels die dan uit het verre (wij noemen dat de lucht) valt. Het is me al eens eerder overkomen. Half dood was ik. En prikken wat het deed. Jullie soort weten daar wat van. Er kwam een gromdrijver (motorboot dus) langs toevallig. Die zie ik wel vaker hier. Toen hebben ze me meegenomen. Griezelig wel. Al die gromgeluiden en trillingen. Hoe jullie daar mee kunnen leven. Raar soort zijn jullie. Kom ik terecht in holte waar je het verre niet kunt zien. Allemaal stelters (dat zijn wij, mensen) die dingen doen. En dan die gekke alleen maar schijnsel gevende pijpen. Zo heel anders dan het rond dat warmte geeft. Supervlakke witte rotspartijen rondom en het geluid galmt daar, niet normaal. Als je roept schrik je van je eigen geluid dat van alle kanten komt. Waanzinnig. Ze hebben er witte rotsbakken vol met heel schone gloep. En steeds maar stelters met gekke vellen en geluiden. Soms heel veel. Het is dat ik van mezelf wil weten wat er aan de vin is. Je weet niet wat je overkomt.” Hij strekt zich wat spastisch uit en zwijgt. Ik ben redelijk overdonderd door deze ontboezemingen en ga van de weeromstuit ook wat anders liggen. De rits van het neopreen pak hangt wat open en er stijgt een ziltige walm uit op, vermengd met wrange neopreenlucht. Stinkende stelters zullen ze wel denken. Zo liggen we een tijdje voor onszelf uit te mijmeren. Bif blijft moedeloos voor zich uit staren, beetje gek gezicht met dat loensen. Je vraagt je af wat ze nou precies zien. Het schijnt zo’n 15 meter te zijn dat ze echt iets goed waarnemen. Eens kijken wat zij los wil laten. “Bif?” Ze schrikt haast, kijkt even en draait dan gauw haar kopje weer de andere kant op. Goed, geen haast, wat geduld kan geen kwaad. Minuutje stilte. Dat verbaast haar kennelijk en ze gluurt vlugjes naar mij. Ik schurk heen en weer, snuif nog eens en zeg zo in de ruimte "Vroeger waren jullie met veel minder”. Ze reageert traag, wat hees, nog weinig toeschietelijk. “Mag zijn, je kunt soms geen rustig plekje vinden”. “Hoe dat zo”,vraag ik, niet al te snel. “Ach, ik ben niet zo’n familiebeest en er komen steeds meer bij”. Dat is ongetwijfeld waar, tegenwoordig schatten ze hun aantal op een dikke 5000 en dat is bijna een vertienvoudiging van de toestand in het midden van de jaren 70. “Kom je hier vaker” pols ik verder. “Ja hoor, al heel lang” Dus maar doorvragen, Dras was heel wat toeschietelijker. Hij kijkt wel maar zegt niets, knippert wat met de ogen en snuift. “Zeg Bif, ken je toevallig ook die, wat jullie die gladde rotsbakken noemen, met al die stelters”? “Och, praat me er niet van, d’r zat ééntje bij die maar door bleef ratelen”. Wat zou ze daarvan weten. Doorvragen dus. “Hoe ben je daar terechtgekomen, zou je me dat willen vertellen?” Ze snuift en knippert wat verdrietig met haar ogen. “ Ja, ik was Befje, mijn moeder, kwijt en heb haar dagenlang geroepen en was erg alleen. En honger had ik. Toen hebben een paar stelters mij meegenomen. Ik schrok me toen wild van al die rare en harde geluiden. Ze hebben me gevoerd. Dat was heel aardig. Eigenlijk wel een leuke tijd gehad toen. Er waren meer zoals ik en op den duur was het best wel makkelijk.Al die aandacht en visjes. En ik ging me steeds beter voelen.” Ze kijkt me verwijtend aan en loenst vreselijk. Het rechteroog knippert. 48

Pagina 47-49.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


“En toen, want als je weer goed was zullen ze je wel teruggebracht hebben” opper ik aanmoedigend. Gesnuif als reactie. “Dat is het nou met jullie stelters, jullie snappen er geen bot van. Eindelijk begin je je weer een foka te voelen (zo noemen ze zich) en meteen daarop weer een hoop geduw en getrek. Uit de schone gloep en dan in een donkere kast waar je het vreselijk benauwd in krijgt. Ik had het niet meer. En dan laten ze je achter aan de rand van de gewone gloep. Je snapt het niet. Eerst durfde ik er niet uit, je weet maar nooit. En dan gekir van ze: “oehoe Biefje, kijk eens hoe mooi het buiten is”. Op een gegeven moment ben ik maar gauw de gloep ingegaan en ben heel ver weg getrokken. Sindsdien weet ik niet waar ik het moet zoeken. Het is dat Dras bij me in de buurt blijft, hij snapt iets van die belevenissen met jullie stelters.” Dras kijkt en rolt heen en weer. “Er zijn ook zulke gekken bij. Ik heb meegemaakt dat ze met ontzettend grote gromdrijvers heel hard over je heengaan en als je aan de bovenkant kijkt waar dat nou weer voor nodig was dan hoor je ze schreeuwen als ze je zien. Alsof ik gekke fratsen aan het uithalen ben. Die anderen vallen wel mee. Die komen bij aan de rand van de gloep en laten daar hun blaasdrijver liggen. Wel dom hoor, want die dingen kunnen er niet eens afwakken (zichzelf naar de rand van de geul bewegen bedoelt hij). Daar drogen ze helemaal uit. Wat griezelig is met die drijvers is die zwarte schim die steeds meedrijft aan de bovenkant. Vooral als het boven warm is met het rond, dan zie je het veel, het verandert ook steeds van vorm bij de drijver. Ik ga het maar uit de weg. Weet je wat dat is”? Wat zou hij daarmee bedoelen. Een zwarte schim, het lijkt wel een soort spook. Voorstelbaar; het zal wel iets met de schaduw van de zeilen te maken hebben. En dat probeer ik hem uit te leggen. Hij kijkt me wantrouwend aan en snuift een paar keer heftig. “Dus volgens jou zijn die zwarte schimmen vriendelijk en horen ze bij blaasdrijvers”. Wat ik volmondig beaam. “Mmm”, snuift hij, ”ik hou je aan je woord, en laat ons nu maar weer met rust”. Nu, vandaar, wat krijg je het benauwd in zo’n neopreen stinkpak, je moet er wad voor over hebben om met een paar medegebruikers te converseren. Fred Licht (bijgenaamd “de banaan” bij duikteam Miramar uit Groningen, vanwege dat knalgele neopreen natpak)

49

Pagina 47-49.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Riga, Letland en Estland Een stukje historie Na de Eerste Wereldoorlog zijn de Baltische Staten twee decennia onafhankelijk geweest. Daarna werd het een verboden gebied. Wij in het westen weten maar heel globaal waar ze liggen, al zijn deze Staten inmiddels tien jaar vrij. In 1939, bij het geheime Molotov-Ribbentrop Pact tussen Hitler en Stalin, werden de Baltische Staten aan de invloed van Stalin toegewezen. De Russen bezetten de landen en de vrije regering werd naar Moskou uitgenodigd en is daaruit niet teruggekeerd. Het land werd hierna bestuurd volgens het Sovjet model. Echter al in 1941, ondanks het Pact, viel Duitsland Rusland binnen en werden de Baltische Staten door Duitse troepen bezet. Aanvankelijk zagen de Letten de Duitsers als bevrijders en hielpen sommigen bij de deportatie van de Joden, maar er was ook verzet en vele Letten vonden de dood. In 1945, na de overwinning op Duitsland, vluchten Letten naar het westen en anderen werden door de Sovjets, die onmiddellijk terugkeerden, gedeporteerd naar Siberië. Letland werd een vazal staat van de Sovjetunie. De economie is geheel gecollectiveerd en godsdienst werd verboden. Vooral Riga werd geïndustrialiseerd en grote groepen Russen werden naar Riga gestuurd om te werken. Tijdens de perestrojka kwam het nationalisme opzetten en dat leidde in 1990, bij het uiteenvallen van de Sovjetunie, tot het uitroepen van de onafhankelijke Staten, Estland, Letland en Litouwen. In 1991 werden zij lid van de VN. Een indrukwekkend museum in de binnenstad van Riga getuigt van deze verschrikkelijke bezettingsperiode Gildehuis uit 14e eeuw, herbouwd in 1997. van vijftig jaar (!). Het ontstaan van de Rally In 1999, tijdens onze reis door het Gøtakanaal in Zweden, ontmoetten wij zeilers uit Riga, die ons vertelden dat Riga in 2001 800 jaar bestond. Riga is een stad zo groot als Amsterdam met een rijke historie uit de Hanze tijd en uit haar tweede bloeitijd omstreeks 1900. Het plan ontstond om Riga te bezoeken in 2001 en daarbij na te gaan of andere Nederlandse zeilers daarvoor ook interesse hadden. 50

Pagina 50-51.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Via publiciteit binnen diverse watersportbladen, zoals het Jaarboek van WSV Lauwerszee, Toerzeilers en de Kustzeilers heeft een dertigtal schepen zich voor de Rally naar Riga opgegeven. U hoeft zich niet te schamen als u niet precies weet waar Riga ligt; dat wisten wij twee jaar geleden ook niet. Natuurlijk kennen we de Baltische landen, maar dat de Golf van Riga tien keer zo groot als de Zuiderzee is, dat was voor ons en de meeste Nederlanders onbekend. We hebben kaarten gekocht en via de Ambassades contact gezocht met de Letse watersport organisatie. Alle informatie uitwisseling is verder via het ideale medium e-mail verlopen. De deelnemers waren geheel vrij in de keuze van hun route naar de Golf van Riga; er was afgesproken om eind juni in een klein havenplaatsje in de Golf een groep Letse zeilers te ontmoeten en samen met hen het laatste deel van hun driedaagse wedstrijd te varen naar Riga. Onze reis Ons eigen plan was om met de Hotse Hiddes de route om Jutland te nemen en via de Sont naar de Oostzee te gaan; helaas was het weer op de Noordzee bij ons vertrek dusdanig slecht dat we hiervan af moesten zien en zijn we toch via Brunsbüttel en Holtenau naar de Oostzee gegaan. Deze reis verliep zeer voorspoedig, we konden veel zeilen en we besloten om alsnog naar de Sont te gaan en Helsingør en Kopenhagen te bezoeken. Helsingør, de plaats waar eeuwenlang tol betaald moest worden aan de Deense koning om de Sont te mogen passeren, heeft een indrukwekkend slot. Wij waren er op de dag dat Prins Hendrik jarig was, ja de prins-gemaal die nu moeite heeft met zijn rol in de Deense monarchie; met kanonschoten vanuit het slot werd zijn verjaardag gevierd. De tolregisters zijn behouden gebleven en vormen nu een rijke bron van informatie over onze scheepvaart in de gouden eeuw op de Oostzee, waarover ik in vorig jaarboek heb geschreven. Wij hebben met een goed diner in Helsingør onze tol betaald. Via Kopenhagen, dat een langer bezoek rechtvaardigt, zijn we naar Ystad aan de zuidkust van Zweden gevaren en vervolgens naar Grønhøgen op Øland. Af en toe varen we een nacht door, om de beurt de wacht. Het is midden juni en het wordt nauwelijks donker. Via de stad Kalmar, zeer de moeite waard, naar de noordpunt van Øland en vandaar net voor een depressie uit naar Visby de hoofdstad van het grote eiland Gotland. Visby is een prachtige oude Hanzestad met een intacte middeleeuwse 51

Pagina 50-51.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


muur en vele bezienswaardigheden. Wij hadden ons verheugd op het Zweedse Midzomernachtfeest daar, maar dat viel in het water door de depressie. Met een huurauto hebben we het eiland verkend. Onderweg hadden we al verschillende deelnemers aan de Rally naar Riga ontmoet en in Visby lagen er wel 12; erg gezellig. Toen het weer verbeterde zijn we naar het noorden gevaren, naar de Farøsund. Ons werd aangeraden om hier uit te klaren, daar we ´Schengen´ zouden verlaten; achteraf bleek dat niet noodzakelijk. Samen met Henk Kuilman van de Jo-Ann, die solo zeilde, hebben we met een lopend windje in 20 uur de oversteek naar de Letse havenstad Ventspils gemaakt. De havenmeester en de douane stonden ons op te wachten en klaarden ons vlot in. Letland Ventspils was en is een belangrijke, ijsvrije haven aan de Westkust van Letland voor de uitvoer van grondstoffen uit Rusland. De haven en de industrie waren sterk vervuild, maar nu wappert de blauwe vlag fier langs het strand en is er heel veel gesaneerd. De stad en speciaal het woongedeelte ziet er zeer goed onderhouden uit met parken en speel gelegenheid voor kinderen waar wij nog wat van kunnen leren. Dit Rotterdam van Letland is een trekpaard van de Letse economie en mag zelf een deel van de inkomsten besteden ten behoeve van de bevolking. Een Nederlander die de haven autoriteiten adviseert, gaf ons veel interessante informatie over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren in Ventspils en Letland. Andere boten, die uit Gotland vertrokken, zijn rechtstreeks naar de Golf van Riga gevaren, zij werden allen door een schip van de Letse ‘Coastguard´ over de marifoon aangeroepen om gegevens omtrent hun reis, tonnage, bemanning en lading. Na een lange dag varen langs de Letse kust en om de ondiepten bij de vuurtoren van Kolka heen kwamen wij aan in het haventje Roja. Er lag een grote Nederlandse vloot van deelnemers, die ons hartelijk ontvingen. Ook de kustwacht stond ons aan de kade op te wachten om onze crewlist en paspoorten te controleren en te stempelen. In een eenvoudige restaurant konden we voor weinig geld eten en een glaasje drinken (Georgische wijn!). Een gezellige avond. De volgende dag met weinig wind naar Mersrags, eveneens een klein haventje; maar ook hier staat een lid van de kustwacht bij aankomst klaar om onze bemanninglijst te stempelen. Voorzieningen zijn er haast niet en de havenmeester laat ons in het Lets weten dat we geen havengeld behoeven te betalen. 52

Pagina 52-53.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


De volgende dag om 12 uur start bij Engure de wedstrijd over 25 mijl samen met Letse zeilers naar de mond van de Daugava, de rivier waar Riga aan ligt. Heerlijke zon, maar weinig wind pal tegen. De vloot van een 50 tal schepen waaiert uit over de Golf van Riga. Iedereen probeert een richting te vinden waar wat meer wind staat, onder de kust of juist naar het oosten. In de avond begint het boven het land te onweren, we hopen op een draai in de wind, want we zijn bijna bij de ton voor de ingang. Maar dan komt er een zwarte lucht vanaf de rivier op ons af, vlug het grootzeil neer, maar voor de genua is het al te laat, wij kunnen hem niet meer in rollen; hij slaat als een bezetene in Bf 8; ineens ligt de genua in het water. Marlies vaart op de motor met een zicht van 20 m. De genua kan ik binnen boord halen. Vlak langs een zeeschip varen we de rivier op, de wind neemt snel weer af. Een Letse zeilboot zonder motor is op de pier geworpen en de Indeweer heeft de kustwacht opgeroepen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers en kan de boot op sleeptouw genomen worden naar Riga. Wij varen tegen middernacht de jachthaven van Riga binnen, vlakbij de oude stad. Alle deelnemers hebben enige hachelijke momenten beleefd, maar anders dan schade aan de zeilen is er niet voorgevallen. Even bijkomen met een glaasje. Riga Katarina Hartgers een Nederlandse Letse met wie ik een half jaar intensief e-mail contact heb gehad zie ik de volgende morgen voor het eerst, een fijne ontmoeting; zij is onze steun en toeverlaat voor de komende dagen. Zij en een andere gids leiden ons door de oude stad. We keken onze ogen uit. Prachtige Jugendstil gebouwen, ĂŠĂŠn met Zweedse hulp geheel gerenoveerd pand konden we bezichtigen! Het vrijheidsmonument en de oude binnenstad. Daar werd nog met man en macht gewerkt om de laatste gebouwen in hun oude luister te herstellen. Met een bus werden we naar de residentie van de Nederlandse ambassade gebracht; die ligt in een beveiligd gebied met nieuwe grote woningen aan een idyllisch meer. Onze ambassadeur, Nico Beets, had ons uitgenodigd voor een aangeklede lunch en vertelde vol lof over wat de Letten in de afgelopen jaren op eigen kracht hebben bereikt. Ook de samenleving van Letten met de grote Russische bevolkingsgroep geeft momenteel weinig problemen. De druk van de EG om goed om te gaan met de minderheid is daar debet aan. 53

Pagina 52-53.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


´s Avonds vond de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd. De Letten gebruikten een uitgebreide ratingformule waar onze schepen niet in te plaatsen waren, maar voor de winnaars van de klassen was een boek over Letland en een fles Letse champagne beschikbaar. Het weer was opgeklaard en met de muziekinstrumenten werden onze liederen tot in de late uurtjes gezongen. De excursie De tweede dag maakten we een bus excursie naar het platte land. Eén van de bussen had bij de start al motorische pech, maar in deze groep vakantiegangers hoorde je geen wanklank. Het platteland is zeer dun bevolkt met veel bossen en af en toe boeren dorpen. De landbouw lijkt op die in ons land in de jaren vijftig. In een geaccidenteerd terrein gaan we naar het kunstenaars dorp Pedvale. Na de koffie maken we een wandeling langs een pad met vele moderne kunstwerken; heel apart! Verder naar het stadje Kuldiga met een heel brede waterval. Het stadje zag er keurig uit. Kenners speelden op het orgel in de Lutherse kerk, anderen wandelden wat rond. Het was een lief, wat ingeslapen stadje. Ons diner werd gehouden in het kasteel Edole van een vroegere Duitse grootgrondbezitter, dat geleidelijk gerestaureerd werd. Dat was een hoogtepunt van ons bezoek aan Letland, lekker eten in een sfeervolle ambiance! Verblijf in Riga De derde dag was voor vrij om de stad te bezoeken. De organisatoren bezochten de burge-meester om hem het speciaal in Workum gebakken bord van de Rally aan te bieden. Hij was daar verguld mee en beloofde de volgende dag de ´Parade of Sails´ op de Daugava rivier af te nemen. ´s Avonds volgde een farewell party met de Letse zeilers in de Lido Windmill, een uitgebreid eetpark voor groepen en families. Helaas lieten de Letse zeilers het afweten en waren wij er alleen met onze gastheer Gunars Steinerts. Nadien werd er op de haven gezongen uit de liederen bundel. Op de laatste dag hebben we de ´Parade of Sails´ gehouden op de rivier voor de burgemeester. Dit was in de pers en op de televisie te zien. Het was het einde van het officiële programma. Wij bleven nog twee nachten in Riga om op eigen gelegenheid de stad te bekijken en inkopen te doen. 54

Pagina 54-55.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Estland Het was prachtig warm weer en we vertrokken vroeg richting Estland. Alles op de motor. In de laatste Letse havenplaats aan de oostkust Salacgriva hebben we uitgeklaard en vandaar pal noord naar Pärnu in Estland. Die stad is in de zomer de Estse culturele hoofdstad waar we met de neus in de boter vielen. De eerste avond in de Lutherse kerk een fantastisch kamerconcert van een Russisch strijkkwartet en de volgende dag in een bomvolle kerk een concert van oude orthodoxe kerkliederen door een Russisch mannenkoor. We hebben genoten. Vervolgens voeren we naar het eiland Kihnu in de Golf, daar is de tijd stil blijven staan. Fietsen over zandpaden en iets eenvoudigs eten in het enige restaurant van het eiland. Het weer sloeg om, met westen winden en ons plan om via het grote eiland Saaremaa terug te gaan moesten we aanpassen. We zijn naar het noorden getrokken over ondiep water met veel onderwater stenen en spaarzame betonning. Wat een uitvinding is de gps in dat geval. Via Virtsu naar de stad Haapsalu; een gebied met flinke magnetische deviaties. Overal zie je op de wal richtborden voor de vaarwegen. Navigeren met de vinger op de kaart. Ook in Haapsalu veel vakantiegangers en muziek en feest, alleen hier was het popmuziek. Er waren in de laatste havens verschillende Rally boten die naar Tallinn en Helsinki wilden; van hen konden we waypoints en kaarten lenen voor onze doorsteek naar de Finse Golf. Een geschikte aanloophaven is Letma op het westelijke eiland Hiiumaa. Prima te bezeilen. Terugreis Nu moesten we toch echt aan de terugreis beginnen, want Marlies moest weer aan het werk. We maakten een tocht van 24 uur naar Sandham in de scheren voor Stockholm. Het onweer onderweg was indrukwekkend. Van nu af aan konden we beschut tussen de scheren naar het zuiden varen, geankerd in een idyllische baai van een eiland, bomen met vogels rondom. De terugreis ging via vele interessante havens, te veel om op te noemen, de motor hebben we veelvuldig moeten gebruiken bij gebrek aan wind. In 9 dagen waren we in Heiligenhaven in Noord Duitsland waar Marlies van boord ging en Theo haar plaats overnam. Via Rendsburg, Helgoland en Norderney kwamen we weer in Lauwersoog terug. We hebben twee maanden gevaren en circa 1200 mijl afgelegd. Epiloog De Hotse Hiddes is uitgerust volgens normen van de ‘Internationale Bijzondere Bepalingen 2000-2001’, uitgegeven door de KNWV. Deze zijn afgeleid van de regels van het Offshore Racing Council en zijn vergelijkbaar aan de eisen die bijvoorbeeld aan deelnemers van de Colin Archer Memorial Race worden gesteld. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de zeewaardigheid van de bemanning; ik mag me gelukkig prijzen met een zeevrouw! Daarnaast is natuurlijk ´tijd´ een belangrijk aspect; de snelste tocht van de Rally was vijf weken uit en thuis vanuit Delfzijl, maar veel deelnemers hadden wel drie maanden ter beschikking. Joost Smid 55

Pagina 54-55.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Zeilmakerij K.B.Starkenburg

Singelweg 25 9291 ML Kollum Tel 0511 408223

56

Pagina 56.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:26 Vierkleurendruk


Naar Kroatië met trailerbare trimarans Inleiding Wanneer je tijdens een zomervakantie eens ergens anders wil varen dan in je reguliere vaargebied dan heb je maar één keus: Op tijd vertrekken en flink doorvaren. Je kunt dan, met een multihull, met gemak varen in Denemarken, Noorwegen, Zweden (als je veel tijd hebt) of naar het zuiden: Zuid Engeland, Bretange en misschien nog wel iets zuidelijker (als je voldoende tijd hebt). Wil je echt naar een ander gebied, met een ander klimaat, bijvoorbeeld varen in de Middellandse Zee dan moet je of heel veel tijd hebben (en een boot waarmee je lange tochten kunt maken) of je moet gaan traileren. Dat kan niet met elke boot; sommige kleinere kajuitcats kunnen uit elkaar worden genomen; trimarans als de Dragonfly en de Farrier-trimarans zijn gericht op trailerbaarheid. Twee leden van WSV Lauwerszee, Niels Tempel en Frits du Bois, varen in 2001 beide in een Farrier-ontwerp: Frits in een eigen gebouwde F9R (=F31R) en Niels een F24MKII-“Trojka”. De laatste boot is een gewone produktieboot gebouwd door Corsair Marine USA en in Nederland geïmporteerd door Jan de Boer Catamarans bv. Frits komt mede door z'n duikhobby al jaren in Kroatië, en Niels wilde met partner Bertha graag naar het Mediterrane klimaat. Eerst hadden ze gekozen voor Zuid Frankrijk, maar onder invloed van de enthousiaste verhalen van Frits besloten ook zij om naar Kroatië te gaan. Uiteraard spraken ze af elkaar te ontmoeten. Hieronder delen van het vakantieverhaal Frits en Niels met hun F-boats in de Adriatische Zee. Hun basis en vertrekpunt lag in Istrië. (zie kaartje). Reizen van en naar Kroatië Wanneer je reisdoel Kroatië is en je wilt varen vanuit Istrië, dan moet je vanuit Nederland via Duitsland en Oostenrijk reizen om via Slovenië op het scheireiland Istrië, Kroatië binnen te gaan. De route met de minst mogelijke stijgingen loopt via Keulen, Frankfurt , München, Salzburg, Villach (Karawankatunnel) en Ljubliana. Een andere route, waar je voor kunt kiezen afhankelijk van je vertrekpunt en van 57

pagina 57-61.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


de kracht van je auto, loopt via Hannover, Kassel, Munchen en dan verder. Deze route kent veel meer sterk stijgen en dalen in de Harz; de route is echter verkeerstechnisch gesproken veel rustiger dan de route via Keulen en Frankfurt. Bij beide routes gaat het om een reis van circa 1500 kilometer; dat betekent dat je met pauzes en overnachtingen ongeveer 2 ½ dag nodig hebt om op een plaats te komen waar je je boot te water kunt laten. Overnachten deden Frits en zijn zoons in de (grotere) boot op parkeerplaatsen bij benzine stations. Bertha en Niels zoeken betrouwbare campings en slapen in een kleine tent die snel en eenvoudig is op te zetten. 2.1 Wettelijke regels en obstakels Om met een trailer plus boot van pakweg 2100 kg door Europa te mogen rijden moet je een auto hebben met voldoende vermogen . Bij elke auto is een RDW verklaring te krijgen waar op staat wat de auto mag trekken. Niels en Bertha hadden een VW Passat station die 1500 kg mocht trekken. Op de vlakke weg, van de stad Groningen naar Lauwersoog en omgekeerd ging dat dan ook uitstekend. Met boot en trailer. De trailer woog, volgens de RDW papieren 680 kg. Een keertje langs de weegbrug maakte duidelijk dat ze bij elkaar, met de F24MKII met alle spullen erin op de trailer, een kleine 1800 kilo achter hun auto hadden hangen. Deze constatering deed Bertha en Niels besluiten om, voor hun vakantie naar KroatiÍ, een auto te zoeken die gemaakt is om een zware ladingen te kunnen trekken over grote afstanden en over heuvels, bergen en dalen. Dit werd een mooie grote jeep, met grijs kenteken, en inderdaad ruim voldoende power. Deze jeep mag volgens de RDW maximaal 3300 kg (geremd) trekken. Dat maakte het inderdaad goed doenlijk om met de vrachtwagens mee op te rijden zonder bergop een obstakel te worden. Frits heeft op dit moment een 4 wd pickup met 80 pk maar bergop reed hij soms maar 30 km in de eerste versnelling. Met de auto en trailer van Niels en Bertha bleek dat zij gemakkelijk bergop kunnen rijden en vrachtwagens bij houden en daar waar nodig in kunnen halen. Vanwege de huidige inhaal verboden voor vrachtwagens en voor auto’s met aanhanger, ontstaat er bij onvoldoende vermogen al gauw een grote, vaak boze, file achter je. De ervaring van Frits is dat dit slecht is voor het vakantiegevoel. De maximale maten die je mag trekken met een BE rijbewijs zijn een 58

pagina 57-61.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


lengte van 12m en een breedte van 2.5m. De papierwinkel valt om met boot en auto te mogen afreizen valt wel mee: de trailer moet het vereiste RDW registratie bewijs hebben, de auto als extra de groene kaart. Bij de boot een ICP bewijs en een verzekering die ter plaatse (Kroatië) de WA dekt. Overigens heeft de ANWB keurige lijsten van wettelijk nodige en andere nuttige zaken wanneer je met een boot door Europa reist. In Kroatië moet je voordat de boot te water gaat bij de plaatselijke haven kapitein een vaarvergunning voor Kroatië kopen; een bemanningslijst (crewlist) is daarbij noodzakelijk. Voor een 10 m boot kost deze permit ongeveer 200 euro. Als je een boot hebt die sneller kan varen dan 20 km dan moet je ook nog een vaarbewijs overleggen . Bij elke haven die je aandoet wordt van je verwacht dat je deze ‘permit’ overhandigd. Je kunt pas weer weg na betaling en pas dan krijg je je papieren terug. Kroatië/Istrië als vaargebied Istrië is een schiereiland in de Adriatische zee dat ligt tussen Triëst en Reijeka; grofweg gesitueerd tegenover Venetië. Aan de Oost en Zuid kant liggen diverse bekende eilanden en eilandjes; KRK, Cres, Losjin en Mali-Losjin. Zuid-oostelijk, richting Zadar ligt een schier eindeloze rij eilanden langs de kust. Kroatië kent 1.185 eilanden en eilandjes, heeft een totale kustlijnlengte van 4.012 kilometer en kent gemiddeld 2600 zonuren per jaar. Afstanden op en rond Istrië zijn te overzien: Rovinje – Veruda 20 NM, Cres – Sveta Marina (bij Rabac) circa 13 NM, Pomer – Cres circa 28 NM. In de tijd dat Joegoslavië nog bestond was Istrië al een zeer geliefde vakantiestreek; veel grote en kleinere naturistencampings aan zee ontvingen er veel Duitsers, maar ook Nederlanders, Belgen, Scandinaviërs. Rovinje Mensen op het schiereiland voelen zich meer verwant met Italianen dan met Kroaten; dit is onder andere te zien aan de ijssalons die er prachtig uitzien . Het grote verschil met varen in bijvoorbeeld het IJsselmeer, of op het Wad, ligt, naast het onnederlandse weer, in de hardheid van de omgeving. Alles is rots of beton. Rots dat is de kust, beton dat zijn de drijvende steigers. Dat betekent dat een beetje deining die een haven binnenkomt vaak drie of viervoudig wordt weerkaatst. Je kunt lelijk liggen te bokken bij een beetje wind die verkeerd de haven binnenkomt. Bertha en Niels hebben als gevolg hiervan een half doorwaakte nacht meegemaakt.

59

pagina 57-61.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Kaarten, pilots en meteorologie Vaarkaarten en pilots en zijn in Nederland te koop. Niels kocht bij de scheepsboekhandel in Delfzijl de Admirality chart nummer 204: “Sedmovrace to Trieste and Ravenna to Venezia”. Dit bleek een tamelijk globale kaart te zijn die zonder pilot met detailkaarten van havens niet te gebruiken is. De pilot die zij hebben is het “Kustenhandbuch Kroatien, edition maritim”. Hierin goede beschrijvingen en een waterkaart, en in het boek ook gedetailleerde beschrijvingen met kaartjes van elke haven, maar ook van baaien. Beschreven worden de mate van beschutting bij elke windrichting. In Kroatië kochten zowel Niels als Frits kaarten van het Hydrografisch Instituut van de republiek Kroatië, uitgegeven te Split. De schaal van de kaarten (1:100.000) maakt ze goed bruikbaar om baaien in te varen. Niels gebruikt daarnaast een Geonav GPS met kaartplotter en heeft daarbij de juiste Navionics kaartjes beschikbaar; daarmee zie je jezelf varen op de kaart van het gebied. Voor koersbepaling op langere trajecten (zoals van Medulin naar de plaats Cres), in combinatie met gebruik van de autohelm, bleek dit een nuttig hulpmiddel.. Weerberichten zijn beschikbaar op verschillende VHF kanalen (Marifoon) – welke kanalen is afhankelijk van het gebied waar je vaart. Ervaring van Frits is dat zware en afwijkende winden goed worden voorspelt. Varen & ontmoetingen Niels en Bertha werden, als ze koud zijn aangekomen op Valalta, de boot was al neergezet, in de volle zon bezig de mast op te zetten worden, verrast door een Duitse F24MKI uit Jever. De man doet vaak boodschappen in Groningen. Hij komt al langer in Kroatië met zijn boot en het allermooiste wat hij het liefst nog eens wil doen is met eigen schip Venetië binnenvaren. Dat moet zeer zeer prachtig zijn. Hij legt de boot later aan een mooring in de baai voor de camping. Dit kost ook geld, maar veel minder dan in de jachthaven. Hij kan toch van alle voorzieningen gebruik maken. Frits en zijn nieuwe schip (F9R) Voor Frits was het de eerste proefvaart en de eerste keer dat de boot te water ging. Je kunt je wel voorstellen dat dit de kick van het jaar was .Mooie omgeving, helder water, mooi weer, goede wind en een nieuwe boot. Na nog een week sleutelen kon er gevaren worden. Vrijwel alles functioneerde zoals bedoeld. Hieruit blijkt dat wanneer als je bouwt volgens een goed en beproefd ontwerp en alles uitvoert zoals het hoort, er weinig mis kan gaan. Deze boot was de eerste van een serie van 6. Twee toekomstige eigenaren kwamen per auto langs om mee te zeilen, een andere kwam met zijn F 24 MKI langs om mee te zeilen en te vergelijken hoe één en ander functioneerde. Vanuit SV Marina hebben wij veel kleine en grote proefvaarten gemaakt Naar Cres, naar Valun, Rabac, Mali Losjin, Rijeka en Pula. Hoewel er in dit gebied veel jachthavens zijn, is ankeren in je eigen privé baai het leukst. Ankeren is echter niet zo gemakkelijk als op het Wad; door de stenige 60

pagina 57-61.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


grond en het diepe water moet je of een anker hebben dat haakt, of een die je kunt gebruiken op een zanderige bodem. Door het heldere water is een dergelijke plek goed te zien. Bertha en Niels zijn bij Frits in zijn “privé”-baai op bezoek geweest. Dat was leuk en gezellig en geeft altijd een leuk plaatje. Voor Niels en Bertha was het instructief om eens met het grootste zusje te mogen varen; dat imponeert vooral door het rustige vaargedrag en de grote afstand die je hebt tot het water, vergeleken met de lage kuip van de Trojka, hun F24MKII. Andere ontmoetingen In het eerste jaar met de Trojka hebben Niels en Bertha Friesland doorkruist en het IJsselmeer twee maal rondgevaren. Alleen in Lelystad waren er ontmoetingen met multi-hulls. Er liggen daar een aantal Farrier-trimarans. Verbazingwekkend was daarom het hoge Farrier-tri gehalte van de wateren rond Istrië. Een opsomming:  Twee Oostenrijkse broers in hun F24 MKI te Rovinje; zij lagen in tegenstelling tot Bertha en Niels ingeklapt in een box. Zij bleken de oude Nederlandse importeur, Jan de Boer, te kennen.  Twee Zwitserse heren in een F31 te Cres; ook zij kenden Jan de Boer  De Nederlandse F24MKI te Pomer van Roel Ruig + vrouw en kinderen uit Amsterdam; zij stappen dit jaar in hun nieuwe F9R gebouwd bij Frits du Bois. Zij zijn ook nog bij Frits op bezoek geweest en hebben daar met zijn boot meegevaren. Leuk om te zien waren de kleine kinderen op de trampoline (volkomen vertrouwd met de tri) terwijl ze in de avondzon met een licht briesje wegvoeren. Frits du Bois & Niels Tempel 61

pagina 57-61.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


62


Portret Wij hebben in onze vereniging iemand die op nationaal en zelfs op internationaal niveau meepraat over het wad. Op ledenvergaderingen horen we regelmatig een kort verslag van de stand van zaken. Zijn naam: Martin Loos. Maar wat beweegt hem eigenlijk? Wat is volgens hem de betekenis van de Waddenzee? Welke uitgangspunten hanteert hij in dit werk? Hoe ervaart hij zijn gesprekspartners in het “grote Waddenspel”? Waar moet het in zijn visie heen met de Waddenzee? De redactie van het Jaarboek heeft hem opgezocht en over deze onderwerpen een gesprek met hem gevoerd. “Als je sommigen hun zin zou geven dan kunnen we over een aantal jaren het Wad nog slechts op de televisie zien. Maar wat ik mij ten doel stel bij mijn werk is dat mijn kleinkinderen later ook nog van het wad kunnen genieten, als het even kan zelfs van een nog groter deel daarvan dan wij nu kunnen. Dat is mijn drijfveer bij mijn werk in de Waddenadviesraad en ook op internationale bijeenkomsten. De Waddenzee wordt gedeeld door velen, mens en dier. Er wordt in dezen vaak een tegenstelling gesuggereerd tussen de belangen van “de” natuur en overige belangen. Maar de mens is toch ook een deel van de natuur? En ik vind dus dat het wad zo beheerd moet worden dat er ruimte is voor mens en dier. We zullen er met elkaar uit moeten komen: vogels, zeehonden, de recreanten, de economische belanghebbenden (visserij, toerisme, de NAM), defensie. Daarom is het ook dat ik totaal geen spanning ervaar in het feit dat ik met twee petten op over het wad praat: namelijk de pet van de recreatievaart en die van de (garnalen-)visserij. Mijn visie is dat er in principe op het wad ruimte genoeg is voor iedereen en dat we er geen museum van moeten willen maken. Hoe ben jij ertoe gekomen om je zo intensief met het waddenvraagstuk te gaan bezighouden? Dat is min of meer toevallig geweest. Tot mijn 36e heb ik gevaren, ik was kapitein en voer over de hele wereld. Met de zee had ik al heel vroeg iets. Als kleine jongen wist ik al dat ik naar zee wilde. Waar komt zoiets uit voort? Ik weet het niet precies. Kinderboeken, jeugdige vrijheidsdrang, het idee om de wereld te willen ontdekken? Maar ik ben inderdaad op mijn 15e naar zee gegaan, als lichtmatroos. De praktijk was natuurlijk veel minder romantisch, maar toch heb ik wel het gevoel dat wat ik op zee zocht, dat ik dat ook heb gevonden. Ik kwam er al snel achter dat wilde je maximal plezier beleven aan dat vak, dat je dan moest zien de baas te worden op een schip, want scheepvaart is een hiërarchische wereld. Dus ik ben naar de zeevaartschool gegaan en heb daar mijn 63

pagina 63-69.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


diploma’s gehaald. Via de kleine kustvaart (later heette dat de kleine handelsvaart) kon ik verder opklimmen, werd eerste stuurman en vervolgens was ik op mijn 25e kapitein. Maar helaas kwam aan deze carrière voortijdig een einde, toen ik op mijn 36e als gevolg van enkele maagoperaties werd afgekeurd. Ik was nog best jong toen en de grote vraag was wat ik nou verder met mijn leven ging doen. Sinds het moment van mijn afkeuring was het eigenlijk met de dingen die ik toen ging doen dat ofwel het moment van succes net voorbij was ofwel dat het nog moest komen. Intussen hadden we ook een gezin en drie kinderen. En we hadden een zeilboot, op Lauwersoog. Daarmee zeilden we onder andere op het wad. Maar ja, er moesten toch keuzes worden gemaakt. Nou hadden we toen de zeilboot kunnen verkopen maar mijn vrouw Tet leek dat geen goede oplossing; die zag heel goed dat Martin zonder water achter de geraniums ongelukkig zou worden. Dit schip lag toen al op Lauwersoog en het stond me wel aan. Dus toen hebben we ervoor gekozen de zeilboot en het huis te verkopen en daarvoor dit schip, de Anna Maria, te kopen en erop te gaan wonen. Zo kon je hobby en wonen bij elkaar brengen. En we hebben met het schip waarop we wonen ook gevaren, rond Schiermonnikoog, het Wad op, maar we zijn er ook een keer of drie mee naar Denemarken geweest en zelfs een keer naar Larvik. Gegeven je lig- en woonplaats, gegeven ook het vaargebied van je schip, dat toch in de eerste plaats een waddenschip is, lijkt het vrij logisch dat de werkzaamheden zich ook in toenemende mate op dat waddengebied zijn gaan concentreren. Maar kunnen we zeggen dat je daarmee een nieuwe weg bent ingeslagen na het beëindigen van je leven als kapitein op de kleine handelsvaart? Ik had voordat ik op Lauwersoog kwam te wonen enige bestuurlijke ervaring opgedaan. Ik was intussen gevraagd om lid van het bestuur van de watersportvereniging te worden, nadat ik daarvoor al een paar cursussen had gegeven. En toen werd ik gevraagd om actief te worden in de Waddenadviesraad. Toen heb ik gezegd dat ik dat op voordracht van de watersport ik best wilde (je zit namelijk niet als vertegenwoordiger van een belangengroep in de Waddenadviesraad), maar dat ik dan ook een directe lijn met een van de koepelorganisaties in de watersportwereld wilde hebben. Zodoende werd ik toen 64

pagina 63-69.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


ook bestuurslid van de NNWB. Tegelijkertijd was ik door een groep garnalenvissers langs de waddenkust gevraagd om secretaris van hun bond te worden. Zij zochten daar een niet-vissersman voor die wat tijd had, want die hadden zijzelf niet doordat ze natuurlijk op zee zitten. Deze samenloop van omstandigheden stelde mij in de positie om daadwerkelijk aan iets te kunnen gaan werken wat mij zinvol leek – naast de diepere motivatie dat ook mijn kleinkinderen nog moeten kunnen genieten van het wad. Wat is namelijk het geval? Tussen degenen die van het wad gebruik maken treedt een grote versnippering op. De watersport zet zich af tegen de bruine vloot, de bruinevloter zet zich af tegen de visserman en de watersporter en de visserman staat weer tegenover de watersporter. Nu ik met althans met twee van deze belanghebbenden achter mij in die Waddenadviesraad plaats kon nemen, had ik het gevoel deze schijnbare belangentegenstellingen te kunnen overstijgen. Bovendien versterkte het mijn inbreng in die raad natuurlijk als ik vanuit een bredere achterban het woord kon voeren. Die belangen lopen meer parallel dan je op het eerste gehoor misschien denkt. Als je bijvoorbeeld bekijkt hoe sommige biologen de toekomst zien: eerst de kokkelvisserij van het wad, dan de mosselvisserij, vervolgens de garnalenvisserij en uiteindelijk de recreatie – al is dat laatste nog niet zo hard geformuleerd, het is gewoon een tendens. Hiermee zijn de belangen van de vissers en de recreatieve gebruikers van het wad dus op een lijn en kan ik die uitstekend gezamenlijk vertegenwoordigen. Natuurlijk zijn er wel onderlinge irritaties tussen deze twee gebruikersgroepen van het wad, maar die komen toch wel vaak voort uit het feit dat een van de partijen op zijn strepen gaat staan en geen rekening met de ander houdt (een zeiler die koste wat kost voorrang neemt op een vissende, dus slecht manoeuvreerbaar kotter, een Urker die op volle kracht vlak langs een pleziervaartuig vaart). Maar dat zijn geen basistegenstellingen in belangen, dat zijn tegenstellingen die door irritaties ontstaan. En die juist als iedereen zich er wat meer bewust van zou zijn dat je nou eenmaal die waddenzee met elkaar moet delen, dat je hoe dan ook tot elkaar veroordeeld bent, oplosbaar zijn. Mits iedereen ook bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen. Als je dan dingen ziet gebeuren die niet kunnen (iemand die zijn hond uitlaat op een plaat waar een kolonie zeehonden ligt bijvoorbeeld), dan moet je er wat aan doen, en dan bedoel ik niet door een stukje in een krantje te schrijven, maar dan moet je het gemeenschappelijk belang, dat ook je eigen belang is, beschermen door zo’n figuur op zijn daden aan te spreken. Maar je uitgangspunt is dus steeds: het wad is groot genoeg om het met elkaar te delen: de recreant, de visser en ook het milieu en de natuur. Ja, dat is zo. Alleen is het kennelijk wel zo, dat we ons niet kunnen gedragen tenzij we in de gaten gehouden worden. Dat in de gaten houden zal dan ook voor mij, als er weer meer gebieden toegankelijk zullen worden, een voorwaarde zijn. Want een zo’n figuur die zich niet weet te gedragen verpest het weer voor jaren voor al die anderen die dat wel kunnen. 65

pagina 63-69.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Natuurlijk haal je, zolang als je met meerdere belanghebbenden samen iets tot stand moet brengen nooit 100%. Dat is ook niet nodig. Maar je probeert steeds op grond van feitelijkheden tot keuzes te komen. En als het om een realistische keuze gaat, zal ik die ook naar de achterban toe verdedigen. Zo heeft in de voorgaande Planologische Kernbeslissingen (PKB’s) – die speelden in de tijd van de grote crisis onder de zeehonden in het waddengebied – gestaan dat er gestreefd werd naar maatregelen zodat er een levensvatbare populatie zeehonden op het wad zou ontstaan. Ik heb me daar achter gesteld en dit beleid ook altijd volledig naar buiten toe ondersteund. Maar wat is er nu gebeurd? Er dreigde niet meer gesproken te worden over een levensvatbare populatie, maar over een ongestoorde ontwikkeling van de zeehonden. En dat is levensgevaarlijk. Ik heb daarop mijn steun hieraan opgezegd, want daarmee is wat mij betreft geen draagvlak meer te vinden binnen de recreatievaart. Dit heb ik ook kenbaar gemaakt. Intussen is in de nieuwe PKB het meeste van de inbreng van de recreatievaart gehonoreerd. Niet 100%, maar toch zeker wel 90%. Welke tendensen zie jij met betrekking tot het beleid ten aanzien van het waddengebied? Mensen bekijken de hele zaak vaak zo beperkt. Aan de ene kant zie ik bijvoorbeeld belanghebbenden die bij van alles en nog wat zeggen “dat hoort niet op het wad”. Om te beginnen bijvoorbeeld speedboten. Maar wat is het vervolg? Daarna volgen een motorboot en dan een boot met witte zeilen, zodat op het laatst alleen nog maar schepen uit de 16e eeuw hier mogen varen. Dan zet je dus de ontwikkeling stil, en dat is dus flauwekul. En windmolens dan? Misschien zijn de molens bij Kinderdijk, die nu een grote attractie zijn, door de toenmalige bewoners ook wel niet zo leuk gevonden. Dit soort opinies zijn allemaal zo subjectief. Wij willen het met z’n allen toch ook warm hebben? Nee, ik ben tegen die windmolens, omdat ze vaargebied (en met mijn andere pet op visgebied) afsluiten. Dat geldt ook met defensie. Als defensie op het wad wil oefenen, moet je je dus afvragen: is er een alternatief? En bovendien, willen wij een defensie hebben die ons kan verdedigen als wij dat willen? En als je geen beter alternatief hebt, waar er anderen minder last van hebben dan zul je dus moeten accepteren dat ook dat een medegebruiker van het waddengebied is. Als je dus aan al deze medegebruikers voorbij wilt gaan, als je dus geen consequenties wilt verbinden aan het feit dat je vis wilt eten, dat je het warm wilt hebben, dat ook een flatbewoner uit de grote stad in zijn vakantie wel eens naar buiten wil, bijvoorbeeld op het water wil zijn, als je verdedigd wilt kunnen worden als dat nodig is, en vindt dat het wad er alleen is voor de ‘de natuur’ en dus tevens voorbijgaat aan het feit dat ook wij mensen met zijn allen een stuk van de natuur vormen, dan is het wad uiteindelijk iets dat je alleen nog op televisie kunt zien. Is dat wat we willen? Wat is het waddengebied volgens jou? Het meest onderzochte, het meest omgespitte, het meest ge- en misbruikte natuurgebied dat wij in Nederland kennen. Maar als we er dus met zijn allen plezier van willen kunnen hebben dan zullen we dus met elkaar moeten praten over de vraag hoe dat het beste voor alle belanghebbenden kan. Dat hoeft voor mij dus 66

pagina 63-69.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


niet elke dag, op elk uur en op elke plaats te zijn. Dat is bespreekbaar. Bovendien staat dat niet vast maar is het gebruik en de mogelijkheden van dat gebruik aan verandering onderhevig, zoals bijvoorbeeld uit het zeehondenverhaal blijkt: na meer dan tien jaar bewust ruimte voor de versterking van zeehondenpopulatie te hebben gemaakt, is er nu in het waddengebied weer sprake van een levensvatbare populatie, dus zul je je doelen in dat opzicht opnieuw moeten bespreken en aan moeten passen aan de nieuwe omstandigheden. En dat is dus mijn werk. En mijn insteek daarbij is het menselijke medegebruik van het wad mogelijk te maken en mogelijk te houden en dit daar waar het kan te verbreden. Maar wat die discussie zo moeilijk maakt is dat ik vaak het gevoel krijg dat degenen die vanuit de natuur en milieuhoek hierover meepraten daar een soort religie van maken. En dat leidt er dan toe dat men zijn eigen visie als enige waarheid poneert en daardoor wordt een gesprek, een gezamenlijke afweging van belangen wel erg moeilijk. Het lijkt soms wel alsof sommigen vinden dat ze alleenrechten hebben of dat ze spreken namens anderen die alleenrechten hebben. Dan wordt het praten dus wel erg moeilijk. Want dan is er geen ruimte meer voor andere belangen, dan wil men alleen nog maar zijn eigenlijk gelijk halen. En steekt daar alle energie in. En zo krijg je dus te maken met al die belangen en krachten, met het politieke spel dus. Ja. En dan gaat er bijvoorbeeld spelen de vraag: namens hoeveel achterban praat jij nou? Dan praat ik namens misschien zo’n 300.000 watersporters. Maar de natuuren milieumensen praten namens zo’n 6 miljoen donateurs. Dat zijn dus 6 miljoen kiezers! En al die aanhang kun je niet zomaar even een salto mortale laten maken, omdat een bepaalde doelstelling intussen gehaald is. Terwijl het oorspronkelijke ideaal toch in een wat ander licht is komen te staan. Zo heeft het succes van de zeehonden de oorspronkelijke doelstelling van Lenie ‘t Hart toch eigenlijk overbodig gemaakt, en is er alleen nog ruimte voor een educatief centrum daar. Maar ja, verkoop dat maar eens aan al diegenen die jarenlang die arme zeehondjes hebben gesteund. Dan ben je die donateurs dus kwijt, en dan slinkt je achterban, en dan vermindert je invloed. Zo worden er dus mythes in stand gehouden. En dan is een andere vraag hoe het onderzoek, waarop we ons beleid 67

pagina 63-69.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


proberen te baseren tot stand komt. Want al die onderzoeksorganisaties zijn intussen geprivatiseerd. En die hebben natuurlijk toch de neiging om hun resultaten naar hun opdrachtgever toe te schrijven. En die zeehonden en die vogels kunnen zelf niet vertellen hoe het zit. En je moet niet alleen steeds weer de geloofwaardigheid van de feiten waarmee je probeert te werken toetsen. Ook in de kring van je eigen achterban moet je zorgen dat je geloofwaardigheid niet wordt ondergraven. We hebben enkele jaren terug, na brede ruggenspraak met een groot deel van de watersporters, de tien geboden voor de wadden-watersporters geformuleerd. Daar heeft iedereen zich toen achter gesteld en dan moeten die dus ook gehandhaafd worden want als iedereen zich daaraan houdt dan ontstaat er geen overlast naar de andere medegebruikers. Maar dat moet kennelijk afgedwongen worden. Degene die zich daar dan niet aan houdt moet dat dus heel hard voelen, want anders lappen we het met ons allen toch weer aan onze laars. En waar hebben we het dan over? Misschien 8 overtredingen per jaar. Dus de meesten houden zich daar ook aan. Maar die enkele die dat niet doet, zet de hele zaak in een keer weer jaren terug. Dus die moet je dan toch heel hard treffen. Heb je met dit werk nu je interesses en je betrokkenheden op een gelukkige wijze aan elkaar weten te koppelen? Ja, ik denk het wel, want het spel van het onderhandelen spreekt me enorm aan. Ik had ook in de politiek kunnen gaan misschien, maar ik denk dat ik niet zo iemand ben die zich gemakkelijk schikt in een fractiediscipline [is dat dan toch weer die vrijheidsdrang Martin???]. In de vorm waarin ik nu opereer voel ik me toch vrijer. Het kan best zijn dat zo nu en dan de uitkomsten van de onderhandelingen niet direct stroken met de belangen van groepen die mijn achterban vormen. Wel op de lange termijn, zoals ik hiervoor heb uitgelegd, maar niet steeds op elk detail. En hoe ziet dat werk er nu in de praktijk uit? Ik ben dus op een betrekkelijk willekeurige wijze terecht gekomen in activiteiten die goed bij me passen. En dat is op die manier uitgegroeid tot een 30-urige werkweek ofzo. Maar waar ik me dan wel zorgen om kan maken is hoeveel geld dit soort dingen allemaal kosten. Het internationale deel hiervan wordt betaald door het Watersportberaad, het nationale deel door het KNWV en de NNWB samen en het regionale deel door de NNWB. Bij de keuze om mee te doen aan de voorbereiding van zo’n internationale ministersconferentie moet daarom altijd worden afgewogen of de kosten nog opwegen tegen wat het oplevert. En dat kun je van tevoren nauwelijks voorzien. Voor dat project heb ik bijvoorbeeld op zijn minst 20 nachten in hotels doorgebracht en pakweg 16000 kilometer afgelegd. Dat betaal ik niet zelf, dat betaalt de georganiseerde watersport. Ik verdien er ook niet op hoor, want de onkostenvergoedingen die voor deze dingen staan worden direct op de rekening van de NNWB gestort. En dan scheelt het ook nog dat door mijn twee petten een deel van al die kosten ook nog worden gedragen door de visserij, omdat die ook graag wil dat ik daar zit, zodat het niet alleen op de watersport drukt. Maar het

68

pagina 63-69.pub pagina 6

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


blijven toch wel kosten hoor. Dus ik ben voor die laatste vergaderingen maar in een bed & breakfast gaan overnachten. Maar ja, dan mis je dus wel een deel van de ‘wandelgangen’, juist dat stuk waarin je meestal de beste zaken doet. En je verdient dan dus wel geld, maar het kost in de resultaten. En wat die hele investering opgeleverd heeft? Dat er niet meer beperkingen zijn gekomen. Dat is niet zo makkelijk over te brengen hoor. En hoe gaat het nu verder? Ik ben gevraagd of ik het nog vier jaar wil doen. En dat zal ik ook doen. In elk geval wat de NNWB betreft. Voor wat de Waddenadviesraad betreft weet ik het nog niet, want daarvoor moet gesolliciteerd worden. Ik weet nog niet eens of ik wel wil solliciteren. Voor het trilateraal overleg (tussen de Deense, de Duitse en de Nederlandse betrokken) ben ik nu gevraagd om de initiërende vergaderingen bij te wonen en te zorgen dat er een trilaterale waddenadviesraad ontstaat. Dat is ook de reden dat ik nog verder wil. Want die wil ik nog van de grond hebben. Als die van de grond komt beschouw ik dat als een van mijn grootste successen. Want dat heb ik samen met een ambtenaar ooit zelf aangeslingerd. En als dit er komt dan heb ik als ik ermee stop in elk geval ervoor gezorgd dat de invloed van de recreatie op het wad maximaal kan blijven. Reinhilde van der Kroef

69

pagina 63-69.pub pagina 7

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


70

pagina 70-73.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


WEERBERICHTEN MARIFOON Nederland:  Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct: VHF kan. 16 en DSC kan. 70, bericht op kan. 23 en 83, herhalingen elke vier uur: 01.33 etc  Aankondiging op VHF kan. 16 en berichten op kan. 23 en 83: weerbericht kustwateren: 08.05, 13.05, en 23.05 uur.  Kustwacht Schiermonnikoog (en andere kuststations), weerbericht op kan.5: 0.30 u., dan elke 2 uur.  Kustwacht Brandaris weerbericht kan 2: 1.30 u, dan elke 2 uur.  Informatie over Nederlandse weerberichten op Internet: http://www.knmi.nl Buitenland: Noordzee - Duitse Bocht – Oostzee Borkum kan. 28 Cuxhaven kan. 83 Elbe Weser kan 01 en 24 Finkenwerder kan. 23 Helgoland kan.27 en 88 Kiel kan. 23 en 26 Lûbeck kan. 27 en 88 Eemsrevier: kan. 18, kan 20, kan 21: telkens 10 min.voor elk heel uur. RADIO Nederland uitgebreide weersverwachting Nederland (lokale tijden) 07.00u -18.00u Radio 1, elk uur 23.00u Radio 1 (en ook op 747 kHz) SSB: om 9.40 en 21.40 uur UTC. op 3672 kHz. en stormwaarschuwingen volgens schema te beginnen 01.33 elke vier uur. Noord-en Oostzee (oude SSB-weerbericht) Deutsche Welle om 13.55u op 6075 kHz 9545 kHz + aansluitend driedaagse vooruitzichten. NDR 4 om 00.05u en 08.30u en 22.05u op 702 kHz en 972 kHz Deutschlandfunk 01.05u en 06.40u en 11.05u en 21.05 op 1269 kHz Dld.Radio Berlijn 177 kHz en 6005 kHz tijden als Deutschlandfunk Radio Bremen I (alleen Noordzee) 23.05u 936 kHz De Duitse Weerberichtendienst (DWD) stelt gratis een faxweerbericht ter beschikking, ook in buitenland, verversing om ± 08.00 u, 14.00 u, 18.00 u, 22.00 u. Tel.nr. 0049 (0) 221 3893208 71

pagina 70-73.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Europese zeil- & surfschool

De Lauwer

Een week lang zeilen of surfen. Spannend, avontuurlijk, gezellig en lekker op het water met Europese leeftijdgenoten

En er is meer dan alleen zeilen‌., een heel programma. Kijk in de folder of op internet. Probeer deze zomer iets anders en doe zoals duizenden jongens en meisjes al voor jou deden. De Lauwer verzorgt al bijna 25 jaar lang zeil– en surfcursussen. Voor jongeren vanaf 8 tot 18 jaar. Vraag onze folder: 0519 349000 Kijk op internet: www.delauwer.nl Of mail ons via: delauwer@inn.nl Erkenning ANWB en CWO 72

pagina 70-73.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Alarmnummer Artsen v.d.Riet Zoutkamp de Vries Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog Lauwersoog Clubschip wsv L'zee Lauwersoog Douane Jachthavens Delfzijl Neptunus Abel Tasman (Het Dok) Dokk.Nwe.Zijlen "Lunegat" Lauwersoog "Noordergat" Oostmahorn "Bootsgat" Schiermonnikoog Zoutkamp "Hunzegat" KNRM, alarmnummer Kompasstellen Nautische boeken Milieu alarmnummer Zeeverkeerspost Schiermonnikoog Politie te water

Politie, regiopolitie Groningen Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl Tandarts Heuvink, Ulrum Taxi

112 0595 401300 0519 341286 070 3123326 070 3123325 0519 349154 0519 349142 0596 615004 0596 616560/ 0596 616487 0511 408303 0519 349040 0519 321445 0519 531544 0595 40258 0900 0111 0596 634870 058 2122422 0519 531247 0519 349220 058 2123044 0515 429099 050 5995995 0519 349043 0596 613293/ 610248 0595 402015 0519 349292

WEBSITE WSV LAUWERSZEE: wwwlauwerszee.nl

73

pagina 70-73.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


74

pagina 74-77.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Lauwersoog Robbengatsluis VHF 22: van april tot en met oktober Maandag t.m. zaterdag: 07.00 uur - 19.00 uur Zon- en feestdagen: 09.00 uur - 20.00 uur Reitdiep, incl. sluis Dorkwerd VHF kan 84 afwisselend per brug kan 85: Maandag t.m. zaterdag: 07.00 uur -12.00 uur, 13.00 - 19.00 uur Zondagen 09.00 -12.00, 13.00 -17.00 uur idem Hunsingokanaal idem (m.u.v. bediening zondag: tot 19.00 uur) Dokkumer Nieuwe Zijlen (VHF 18) Zie hieronder: bruggen Friesland Bruggen Friesland: (april tot en met oktober) 9.00 -12.00 , 13.00 - 16.15 uur en 17.15 -19.00 uur (juni, juli, aug. Tot 20.00 uur) MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN Borkum Radar 18 Delfzijl sluis 11 Delfzijl 66 en ship ship 14 Eemshaven1 9 en ship ship 14 Eemskanaal, Centr.Post 64 Dokkumer Nwe Zijlen 18 Lauwersoog haven 9 Lauwersoog sluis 84 Reitdiep Centr.Post 84 en 85 Oostersluis Groningen 20 Bruggen stad Gron. 9 Schiermonnikoog 16/5/67 Ameland 16/5 Terschelling 16/2/4 Informatiebulletin inclusief weersverwachting Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

75

pagina 74-77.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


    

Div. Vis– en Vleesspecialiteiten Ruimte voor feesten en partijen Snackbar Meeneem maaltijden/Pizza’s Groot terras met uitzicht over Lauwersmeer  Uw gastheer en gastvrouw: Bert en Ina

Geen vervoer? Wij halen en brengen u tegen een geringe vergoeding De Rug 5 9976 VT Lauwersoog tel. 0519 349314 (5 km voor Lauwersoog afslag Ballastplaat) Vanaf de krokusvakantie t/m de herfstvakantie: alle dagen geopend vanaf 11.00 uur

76

pagina 74-77.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor Hoog en Laag water ten opzichte van Lauwersoog Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienlijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. doorweersomstandigheden. Ameland(Nes) Baltrum Borkum Bremerhaven Brunsbuttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangerooge Wilhelmshaven

H.W.

L.W.

+ 0.07 + 1.08 + 1.03 + 2.58 + 3.48 + 2.43 + 1.48 - 2.36 - 1.39 + 1.38 + 1.08 + 2.28 - 0.27 + 4.17 + 0.15 - 0.44 + 1.13 + 0.53 + 0.58 - 1.53 + 0.11 + 1.23 - 0.49 - 1.23 + 1.23 2.28

+ 0.14 + 1.29 + 1.09 + 3.25 + 4.41 + 3.21 + 2.24 - 2.11 - 0.49 + 1.38 + 2.14 + 1.04 + 4.21 + 1.00 + 0.08 + 1.49 + 1.29 - 1.37 + 0.05 + 1.49 - 0.42 - 1.04 + 1.49 + 2.39

N.B. Op veel plekken van deze lijst is de tijd van Hoog (Laag) Water niet de tijd van stroomkentering. De hiernavolgende getijdetabellen van Lauwersoog zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 2001"; uitgegeven door de SdU op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, samengesteld en berekend door het RIKZ.

77

pagina 74-77.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Hoog– en laagwater Lauwersoog april 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 ma 01:36 129 08:01 167 14:00 106 20:16 173 02 di 02:16 119 08:36 158 14:36 103 20:50 168 03 wo 03:06 104 09:11 147 15:04 97 21:25 156 04 do LK 03:35 86 09:46 132 19:27 15:55 90 22:16 139 05 vr 04:46 69 10:36 114 16:44 82 23:05 119 06 za 05:34 56 11:30 97 18:00 78 07 zo 07:00 53 00:25 104 19:25 81 12:54 88

mei 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 wo 01:56 107 08:02 157 14:11 111 20:26 167 02 do 02:46 92 08:35 148 14:45 106 21:11 156 03 vr 03:15 76 09:15 136 15:25 98 21:50 140 04 za LK 04:15 62 10:00 121 09:16 16:36 90 22:45 122 05 zo 05:26 52 10:56 105 17:41 85 23:43 108

08 ma 09 10 11 12 13

08:25 20:56 di 09:34 21:45 wo 10:30 22:35 do 11:05 23:05 vr NM 11:30 21:21 23:46 za 12:06

19 20 21

26 27 28

105

00:15 12:46 00:56 13:15 01:20 13:46 02:06 14:25 02:56 15:05 EK 03:56 21:42 15:55

105 105 101 105 96 104 88 102 78 99 68 95

04:55 17:10 06:05 18:26 07:20 19:36 08:25 20:46 09:36 21:46 10:20 22:25 VM 11:15 13:51 23:26

27 ma 28 di

109 102 106 101 101 99 94 96 84 91 72 86 62 82

07:01 19:16 07:26 19:40 07:56 20:10 08:26 20:46 09:00 21:28 09:46 22:20 10:46 23:35

157 156 156 156 153 155 148 151 141 145 128 133 112 121

15 wo

59 86 67 99 80 114 92 124 100 129 104 129 108

12:05

101

22 wo

01:16 13:40 02:36 14:56 03:35 15:58 04:30 16:56 05:26 17:47 06:10 18:30

124 108 142 126 159 143 168 154 170 162 169 169

23 do

126 111 118 112

06:56 19:16 07:25 19:56

166 172 162 172

29 wo

06:04 18:25 07:46 20:06 wo 08:55 21:05 do 09:55 22:06 vr 10:45 22:56 za VM 11:25 05:00 23:34 zo 12:16

23 di

25

12:10

14 di

00:24 13:00 00:54 13:26 wo 01:24 13:50 do 02:05 14:25 vr 02:56 14:55 za EK 03:34 14:48 16:00 zo 04:56 17:04

22 ma

24

13 ma

07 di

111 101

16 di

18

50 85 57 91 70 99 82 105 91 107 98 108 102 107

00:05 12:30

15 ma

17

06:14 18:56 07:46 19:54 08:50 20:54 09:45 21:56 10:25 22:36 11:00 23:11 NM 11:46 12:45 23:46

02:17 14:35 03:15 15:46 04:16 16:26 04:56 17:06 05:26 17:40 06:01 18:15 06:25 18:46

14 zo

29 ma 30 di

00:31 12:55 01:15 13:36

60 92 74 104 85 110 90 111 94 111 97

06 ma

110 103 129 122 143 135 149 141 151 145 153 149 155 153

08 wo 09 do 10 vr 11 za 12 zo

16 do 17 vr 18 za 19 zo

20 ma 21 di

24 vr 25 za 26 zo

30 do 31 vr

12:16

94

01:15 13:50 02:36 14:56 03:26 15:46 04:10 16:25 04:46 17:05 05:26 17:46

110 100 125 116 139 129 148 137 152 143 155 147

05:56 18:21 06:36 18:56 06:54 19:19 07:36 19:55 08:05 20:36 08:45 21:20 09:36 22:15

157 152 157 154 155 155 151 153 145 149 137 143 126 134

62 95 62 99 69 107 79 115 89 120 98 121 104 119

10:35 23:36 11:56

115 129 110

00:55 13:16 02:02 14:26 03:05 15:25 03:59 16:26 04:55 17:26

135 116 148 130 158 143 162 152 161 158

11:56

110

00:05 12:36 00:56 13:05 01:35 13:56 02:25 14:36

114 115 106 118 96 117 84 113

05:46 18:10 06:26 18:57 07:06 19:32 07:34 20:16 08:20 20:56

158 162 155 164 153 164 151 159 147 150

78

pagina 78-82.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Hoog– en laagwater Lauwersoog juni 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 za 03:16 72 08:55 138 15:26 106 21:35 138 02 zo 03:55 62 09:46 127 16:16 98 22:19 125 03 ma LK 04:50 56 10:30 115 02:05 17:05 92 23:15 114 04 di 05:51 55 11:26 104 18:05 89 05 wo 06:56 59 00:19 111 19:05 90 12:35 100 06 do 07:56 68 01:36 117 20:16 93 13:45 105 07 vr 08:56 79 02:36 128 21:05 98 14:56 117 08 za 09:46 90 03:19 139 21:56 102 15:46 127 09 zo 10:25 99 04:06 146 22:46 104 16:31 135 10 ma

11:10 23:26 11:45

11 di NM 01:47 12 wo 00:06 12:25 13 do 00:35 12:56 14 vr 01:25 13:36 15 za 02:06 14:16 16 zo 02:56 15:06 17 ma

105 104 108 102 110 99 112 94 113 88 114 81 113

04:51 17:16 05:36 17:56 06:05 18:36 06:46 19:16 07:19 19:56 08:06 20:35 08:46 21:31

150 141 151 146 151 149 149 151 146 150 141 148 135 144

03:56 16:07 18 di EK 04:45 02:29 17:00 19 wo 05:50 18:00 20 do 06:45 19:05 21 vr 08:00 20:15 22 za 09:00 21:26 23 zo 10:06 22:15

74 111 70 110 69 109 71 109 78 110 87 111 96 111

09:36 22:14 10:35 23:25 11:35

129 139 123 137 120

00:30 12:45 01:36 14:06 02:36 14:59 03:36 16:06

138 122 141 128 145 137 146 143

24 ma VM 10:45 23:42 23:16 25 di 11:35

106 108 114

26 wo

104 120 98 123 90 123 83 120 75 114

04:30 17:09 05:26 17:55 06:10 18:49 06:56 19:26 07:25 20:06 08:07 20:40 08:46 21:21

146 149 144 152 144 154 144 153 145 150 144 145 140 137

27 do 28 vr 29 za 30 zo

00:06 12:16 00:45 12:45 01:36 13:25 02:10 14:15 02:56 15:00

juli 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 ma 03:35 69 09:20 133 15:46 106 21:56 127 02 di LK 04:04 64 10:00 123 19:19 16:25 98 22:35 118 03 wo 05:06 62 10:46 113 17:15 92 23:25 112 04 do 05:44 63 11:36 104 17:54 88 05 vr 06:55 68 00:15 109 18:55 87 12:40 100 06 za 07:50 76 01:30 113 20:04 90 13:45 102 07 zo 08:55 86 02:35 121 21:04 95 14:55 112 08 ma

09:50 22:16 09 di 10:40 23:00 10 wo NM 11:26 12:26 23:46 11 do 12:06

97 100 106 103 112 103 117

12 vr

00:30 12:46 01:16 13:14 02:06 14:16

101 121 98 125 94 128

02:57 15:06 03:47 15:45 17 wo EK 04:36 06:47 16:45 18 do 05:15 17:46 19 vr 06:26 18:46 20 za 07:25 19:44 21 zo 08:24 21:16 22 ma

13 za 14 zo

15 ma 16 di

23 di

09:40 22:16 10:35 23:11 11:26

24 wo VM 11:07 25 do 00:06 12:06 26 vr 00:46 12:46 27 za 01:16 13:20 28 zo 01:50 13:55 29 ma 30 di 31 wo

02:15 14:36 03:06 15:05 03:24 15:40

03:26 15:55 04:16 16:46 05:06 17:36 05:45 18:26 06:29 19:11 07:21 19:56 08:06 20:46

130 123 136 132 140 139 141 145 142 150 142 152 141 152

90 128 85 125 80 119 76 111 75 104 78 100 86 100

08:46 21:25 09:30 22:16 10:26 23:06 11:16

139 149 137 144 132 137 126

00:00 12:15 01:05 13:36 02:16 14:45

130 121 124 119 123 124

99 102 111 103 120 100 126 96 129 92 129 88 125

03:16 15:56 04:15 16:56 05:16 17:50 06:00 18:39 06:46 19:16 07:16 19:46 07:45 20:26

126 132 130 140 134 146 137 147 138 145 140 143 142 140

84 119 80 111 76 103

08:20 20:52 08:56 21:26 09:25 21:55

141 135 135 127 127 119

79

pagina 78-82.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Hoog– en laagwater Lauwersoog augustus 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 do LK 03:54 73 09:59 119 12:22 16:15 96 22:35 113 02 vr 04:35 71 10:45 110 17:05 90 23:15 107 03 za 05:25 71 11:35 100 17:50 86 04 zo 06:35 73 00:16 101 19:04 84 12:46 94

september 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 zo 04:24 81 10:51 104 16:54 85 23:20 96

05 ma

05 do

06 07 08 09

07:55 20:24 di 09:04 21:46 wo 10:10 22:35 do NM 11:00 21:15 23:37 vr 11:46

10 za

81 88 94 96 108 103 119 106 127

01:25 14:16 02:46 15:20 03:51 16:26 04:40 17:16 05:36 18:10 06:26 19:00 07:10 19:46

100 97 108 111 119 124 127 136 132 145 137 152 142 156 145 156 146 151 143 141 137 128 127 114 115

02 ma

11:56

92

114 144

00:30 13:20 01:59 14:50 03:20 15:55 04:20 16:55 05:16 17:56 06:06 18:46

86 89 89 103 104 122 118 137 128 147 136 153

00:45 12:55 10 di 01:36 13:36 11 wo 02:10 14:27 12 do 02:50 15:16 13 vr EK 03:36 20:08 15:55 14 za 04:15 16:44 15 zo 05:10 17:55

114 147 113 146 111 140 107 129 101 114 95 98 90 85

06:56 19:26 07:41 20:08 08:15 20:49 09:01 21:27 09:41 22:00 10:26 22:45 11:15 23:45

143 155 148 153 149 145 146 132 137 118 123 101 107 86

16 ma

89 80 96 86 111 97 126 105 134 107 135

12:36

94

105 132

01:05 14:05 02:46 15:25 03:51 16:26 04:40 17:16 05:27 17:56 06:01 18:26

80 99 93 117 112 132 125 138 129 136 130 132

00:20 12:26 00:55 12:50 01:15 13:26 01:34 13:56 02:05 14:15 02:24 14:35 LK 02:54 19:03 15:30

105 130 106 127 107 121 105 114 102 107 98 99 95 91

06:30 18:50 06:55 19:15 07:28 19:46 07:55 20:15 08:26 20:35 08:50 21:06 09:26 21:46

130 131 132 130 133 128 130 124 125 120 121 115 115 106

03:44 16:24

91 81

10:16 22:46

105 92

03 di 04 wo

06 vr

07 za NM 05:10 08 zo 00:06 12:16 09 ma

00:20 12:36 01:06 13:04

107 133 106 138

01:55 13:56 02:36 14:47 14 wo 03:27 15:23 15 do EK 03:59 12:12 16:26 16 vr 04:50 17:16 17 za 05:45 18:15 18 zo 06:55 19:24

104 140 101 138 96 131 91 120 85 107 81 95 82 89

07:56 20:36 08:36 21:16 09:15 21:56 10:00 22:36 10:50 23:26 11:51 00:31 13:07

103 106

19 ma

90 92 104 98 119 103 129 103 132

99 110 107 123 119 136 129 143 133 142 134 139 136 137

19 do

100 132 97 131

01:46 14:26 02:55 15:46 04:06 16:46 05:06 17:38 05:46 18:21 06:27 18:56 06:56 19:22

96 127 96 122 94 114 90 106 86 99 84 92

07:26 19:56 07:56 20:26 08:25 20:56 08:56 21:15 09:25 21:45 10:00 22:26

138 135 138 131 134 125 127 120 121 115 114 107

26 do

11 zo

12 ma 13 di

08:05 20:55 09:14 21:55 10:26 23:06 11:10 23:46 11:56

20 di 21 wo 22 do

23 vr VM 00:29 24 za 00:20 12:26 25 zo 00:56 12:56 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 za

01:26 13:35 01:50 14:01 02:20 14:25 02:45 14:55 03:04 15:35 LK 03:45 04:31 15:54

05:35 18:15 06:55 19:44 08:35 21:04 09:34 22:26 10:35 23:15 11:26

17 di 18 wo

20 vr

06:14 19:15 07:45 20:40 09:06 21:56 10:06 22:35 10:50 23:25 11:26

21 za VM 15:59 22 zo 00:05 12:05 23 ma 24 di 25 wo

27 vr 28 za 29 zo

30 ma

79 80 82 83 96 94 113 105 128 112 138

80

pagina 78-82.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Hoog– en laagwater Lauwersoog oktober 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 di 05:06 87 11:26 92 17:44 75 23:45 78 02 wo 06:15 89 12:55 87 19:36 80 03 do 08:00 103 01:25 79 20:50 94 14:25 103 04 vr 09:16 121 02:44 96 21:55 107 15:29 125 05 za 10:11 137 03:56 114 22:56 115 16:30 140 06 zo NM 10:55 146 04:56 127 13:18 23:36 119 17:26 147 07 ma

11:40

150

08 di

00:25 12:25 01:05 13:16 01:46 13:56 02:21 14:35 03:05 15:36 EK 03:45 07:33 16:15

120 149 120 144 119 135 117 121 112 105 106 88

05:46 18:17 06:30 19:01 07:16 19:41 07:55 20:16 08:36 20:50 09:09 21:36 09:56 22:09

136 149 143 148 147 143 148 135 143 125 134 111 119 96

04:40 17:24 05:56 18:45 07:10 20:15 08:30 21:25 09:36 22:25 10:26 23:01 10:56 23:26

100 76 97 73 102 80 114 94 126 104 132 109 132 110

10:44 23:15 11:55

101 80 87

00:29 13:46 02:16 15:06 03:26 15:56 04:16 16:35 04:50 17:16

72 91 83 109 103 124 117 130 123 129

21 ma VM 11:25 09:20 23:50 22 di 11:55

129 112 126

23 wo

00:25 12:26 00:45 12:56 01:04 13:05 01:35 13:45 02:00 13:14

114 123 115 118 113 112 111 105 108 96

05:25 17:46 06:01 18:16 06:30 18:46 07:00 19:16 07:25 19:35 07:59 20:06 07:26 19:46

123 127 124 127 126 127 127 126 125 123 123 119 119 113

01:45 14:04 29 di LK 02:24 06:27 15:05 30 wo 03:45 16:24 31 do 04:54 17:54

104 86 99 76 96 72 99 78

08:06 20:26 08:56 21:09 10:06 22:36 11:25 23:55

114 104 105 91 94 78 93 80

09 wo 10 do 11 vr 12 za 13 zo

14 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo

24 do 25 vr 26 za 27 zo

28 ma

november 2002 ______________________________________ datum hoogwater laagwater h min NAP h min NAP NLtijd +cm NLtijd -cm ______________________________________ 01 vr 06:25 111 12:56 108 19:14 91 02 za 07:45 126 01:26 96 20:35 104 14:06 127 03 zo 08:46 138 02:26 114 21:20 114 15:00 139 04 ma NM 09:25 21:34 22:06 05 di 10:15 22:56 06 wo 10:54 23:37 07 do 11:56

145 119 146 122 142 124 135

03:20 15:52 04:12 16:46 05:05 17:31 05:50 18:11 06:36 18:46 07:10 19:26 07:50 19:54

127 143 135 141 140 138 143 134 143 128 139 121 130 111

08 vr

00:11 12:36 00:45 13:26 01:36 14:16

126 124 125 110 121 95

11 ma EK 02:25 21:52 15:05 12 di 03:15 15:55 13 wo 04:14 17:04 14 do 05:30 18:15 15 vr 06:34 19:24 16 za 07:35 20:36 17 zo 08:40 21:04

115 81 108 71 103 68 104 73 109 84 116 96 122 104

08:36 20:45 09:30 21:46 10:36 22:44 11:55

116 99 101 85 88 75 87

00:20 13:10 01:35 14:06 02:25 14:56

78 99 92 112 105 120

18 ma

09:20 21:45 09:56 22:21 20 wo VM 10:25 02:34 22:56 21 do 11:06 23:26 22 vr 11:36 23:34 23 za 11:55

123 110 122 115 120 117 117 118 113 117 108

24 zo

00:04 12:24

116 101

03:10 15:36 03:56 16:05 04:28 16:46 05:06 17:16 05:36 17:46 06:06 18:15 06:35 18:51

113 123 116 124 119 125 121 126 123 125 123 123 122 119

00:45 13:21 01:24 14:04 27 wo LK 02:15 16:46 15:10 28 do 03:24 16:25 29 vr 04:40 17:40 30 za 05:56 18:56

115 93 112 83 108 76 106 73 109 77 115 85

07:05 19:26 07:55 20:06 08:46 21:07 09:50 22:15 11:10 23:30 12:26

119 113 115 105 108 95 102 88 103 90 113

09 za 10 zo

19 di

25 ma 26 di

81

pagina 78-82.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Aan de toegangspoort van het Lauwersmeer en de Waddenzee te Dokkumer Nieuwe Zijlen. Biedt ruime accommodatie voor passanten en heeft plaats voor 325 vaste liggers.

Faciliteiten:

Informatie bij havenmeester

        

R. Meijer Kwelderweg 1 9291 MD Dokkumer Nieuwe Zijlen Tel: 0511-408303 Fax: 0511-408740 E-mail:

Diesel, olie, water Scheepsbenodigdheden Vuilwater– en bilgewaterpomp Trailerhelling, hijskraan (tot 10 ton) Toiletten en douches Winterberging met permanent toezicht Restaurant en café op korte afstand Natuurgebied met wandel en fietspaden Fiets en boot verhuur

jachthaven. lunegat@worldonline.nl www.lunegat.nl

82

pagina 78-82.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


91

Pagina 83-90.pub pagina 9

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


start; in 1982 met 40 jachten. Het is nu uitgegroeid tot een zeer aantrekkelijke grote 11e Colin Archer Memorial Race zeilrace naar ScandinaviĂŽ. Maximaal 120 jachten kunnen deelnemen, een limiet vanwege het beperkt aantal ligplaatsen in Lauwersoog en Stavern (Noorwegen). Lauwersoog wederom startplaats 13 juli 2002 zal werd zij weer van start gaan. Het door vervolg op de Lauwerszee zo succesvolinverlopen Oorspronkelijk de race georganiseerd de WSV 10e jubileum-race in het milennium-jaar 2000 naar de geboorteplaats Colin samenwerking met het maandblad ZEILEN en de Seilforening Larvik.van In 1990 Archer, het noorse Larvik. De CAM-Race wordt om de twee jaar gezeild, de eerste ging de organisatie over in handen van de Stichting CAM-Race te Groningen en de werd verzeild in 1982. Stiftelsen CAMR LARVIK. Nu, half startte februari, meer dan 130 van het maximale aantal aanmeldingen In 1998 de zijn race al eenmalig vanuit Defzijl vanwege de Tall-ships manifestatie (120) binnen. Zeer veelbelovend; de vorige keer was dat aantal in mei bereikt. Delf-Sail. Een start onder de minst denkbare omstandigheden; opkruisen door de Opvallend verschijnsel is de toegenomen de jachten en het feit tot datboven er Eemsmonding met een harde noordwester.groote Voor van de kust langs opkloppen zoveel nieuwelingen bij zijn. Het toont eens te meer hoe populair de CAMR als Ameland en dan later nog met stormachtige wind verder naar het noorden. Van de internationale zeilrace is geworden. Bij elkaar anderhalve kilometer 104 deelnemers kwamen 38 aan in Stavern, hetongeveer havenplaatsje voor Larvik. De helft lengte aan zeilboten. viel al uit in de onstuimige nederlandse wateren. Het jubileumjaar 2000 gaf een heel ander beeld: oorsronkelijk het maximale aantal De deelname120, staateen open voortien meerdere klassen: IMS, boten ORC, trokken Texel-Yardstick voor deelnemers: kleine uitvallers en vijf/zes zich terug. multihulls en lengteklassen voor ongemeten boten. Voor elk wat wils. Voor het eerst een noorse overall-winnaar: Sten Johnsen met de Big D, de De wedstrijdOne-tonner valt onder van de classificatie categorie 2 volgens Internationale voormalige wereldkampioen 1988, Koning de Harald van Bijzondere Bepalingen van de Ocean Racing Club. Noorwegen. De Tonnerre de Breskens van Piet Vroon werd winnaar op line Donderdag 18 julitijd maken de klasse-winnaars in onderlinge wedstrijden uitdat wie2,5 zich honours, gezeilde 53:14:10. Dik twee dagen, voor de meesten werden overall-winnaar mag noemen, voor velen een bijzondere humoristische uitdaging. tot 3 dagen onder goede zeilomstandigheden, waaronder windstilten in het vaak zo Ze wordenonvoorspelbare namelijk gevaren in Optimisten, de kleinste internationale jeugdklasse. winderige Skagerrak. Dit spannende spektakel vindt plaats op het water van de Viksfjorden, bij het idyllisch gelegen terrein van de Seilforening Larvik. Larvikfjord Vanuit het gezellige havenplaatsje Stavern gaat de "Parade of Sail" met alle boten Lauwersoog-Larvik, eengepavoiseerd afstand van 360 hemelsbreed, maar langer om tein op donderdag feestelijk doormijlen de Larvikfjord. S'middags DE strijd zeilen vanwege de route via de boei EF/B in de grote scheepvaart route. de Optimisten om onderling uit te vechten wie de winnaar der winnaars genoemd Verrassende het Skagerrak voor navigatorische mag worden.stroomeffecten En dan de groteinbarbecue na de zorgen prijsuitreiking, muziek en vertier hindernissen. tussen nederlandse en noorse bemanningen. Een steeds weer feestelijke afsluiting Een aanbreng-race naar een vakantie-startpunt. Een vlotte route met alle soorten van een levendig zeilevenement. weersomstandigheden. Opkloppen tegen noordwesters Duitse Bocht In het najaar (meetal november) vindt de straffe uitreiking plaats van in dede veroverde en de Noordzee. En zomerse blakten in het Skagerrak zorgen voor enerverende wisselprijzen. stille perioden. zijstromingen de Larvikfjord maken de laatste Een middag omVerraderlijke na te praten, ervaringen uit voor te wisselen en van gemaakte loodjes onverwacht spannend. beeldopnamen na te genieten. Voor velen 3 dagen zeer intensief zeezeilen. Vaak wisselen de boten in Larvik van bemanning; de wedstrijdploeg gaat terug met de auto van de aan boord komende Oproep vakantiegangers. Een evenement als de CAM-race dankt haar succes mede aan de vele enthousiaste vrijwilligers. Op de startdag en de week ervoor is er van alles aan te pakken: Een stukje historie. vlaggemasten plaatsen, deelnemende jachten keuren, eventueel hulp op het Colin Archer, befaamd door ontwerp en bouw van zijn sterke,etc. zeewaardige clubschip, helpers op assisterende schepen, koeriersdiensten dubbelenders, 22 juli 1832 in van Larvik geboren. Het vrijwilligers poolschip FRAM Daarvoor heeftwerd de organisatie hulp vrienden nodig; die ditvan Amundsen was een speciaal ontwerp van hem; het staat nu in het scheepvaart zeilevenement en warm hart toe dragen en daarvoor samen de handen uit de museum Oslo ter bezichtiging, zeer de moeite waard. mouwen van willen steken. 150 jaar nadat Colin Archer ter wereld kwam, ging de eerste Memorial Race van Fred Licht 1

pagina cam.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


Inlichtingen bij: M.H.Loos (Martin) Voorzitter tel/fax : 0519-349248 Noordergat 3 e-mail : loos@euronet.nl 9976 VR Lauwersoog internet: www.camr.nl Fred Licht

1

pagina cam.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:25 Vierkleurendruk


92

pagina 92-96.pub pagina 1

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk

7.30 6.545 8.25 8.025 9.20

8.10 9.05 9.30 10.30 11.30 12.25

Boot van Schier Bus van L’oog Bus in Gron. CS

Zat. + Zon. Bus van Gron. CS Bus in L’oog Boot van L’oog

za/zo 8.20 9.15 9.30 za 7.30 8.25 9.20 9.17 10.12

za/zo 10.20 11.15 11.30a zo

za 12.20b 13.15b 13.30b za/zo 10.30 11.30 12.25

zo za zo 12.20c 14.20d 14.20 13.15c 15.15d 15.15 15.30 za/zo za zo 12.30a 14.30b 13.30a 15.30b 15.17 14.25a 16.25b 16.12

17.17 18.12

za/zo 16.20 17.15 17.30 za

zo 16.30 17.30 18.25

zo 18.20 19.15 19.30e za/zo 18.30 19.30 20.25

zo 20.30f 21.30f 22.25f

a Op zaterdagen in juni, juli & aug. op zondagen alleen in juli & aug. b Alleen op zaterdagen in maart t/m oktober c Alleen op zondagen in juli & augustus d Op zaterdagen alleen in juni, juli & augustus e Alleen op zondagen in juli & augustus f Alleen in juli & augustus

20.302 21.302 22.252

16.10 18.10 20.252 17.05 19.05 21.202 17.30 19.302

12.304 14.30 18.30 13.053 13.304 15.30 19.30 14.053 14.304 16.25 20.25

10.10 12.10 11.05 13.05 11.301 13.30

1 Alleen in juli & augustus 2 Alleen op vrijdag (niet feestdagen) 3 Niet in juli en augustus 4 Alleen in juli en augustus 5 Overstappen in Ulrum op lijn 165

Boot van Schier Bus van L’oog Bus in Gron. CS

Werkdagen Bus van Gron. CS Bus in L’oog Boot van L’oog

Arriva LIJN 63

BUS- EN BOOT GRONINGEN-SCHIERMONNIKOOG


AANMELDINGSFORMULIER ZEILWEDSTRIJDEN 2002 Ondergetekende : Naam:

E-mail:__________

Adres:

tel.: _________

Postcode:

Woonplaats: _______________________

Geeft zich op voor de volgende wedstrijd(en): O. = Oostmahorn L. = Lauwersoog P.= platbodems S.= scherpe jachten O.

r

Oostmahorn regatta

start 18 mei

10.30 uur

L. uur

r

Lauwersoog-Borkum

start 25 mei

01.30 uur S

L.

r

Garnalenrace (wad)

start 25 mei

07.30 uur P

L.

r

Voorjaarsrace

start 8 juni

09.00 uur P 09.30 uur S

O.

r

Solo-race

start 29 juni

10.30 uur

O.

r

6-uurs om de plaat

start 24 aug.

10.30 uur

O.

r

Nachtrace

start 21 sept.

21.00 uur

L.

r

Najaarsrace

start 28 sept.

10.00 uur S 10.20 uur P

L.

r

Optimistenrace

start 29 sept.

10.30 uur

11.00

Wedstrijden te Lauwersoog (L): Formulier opsturen naar: H.N.Boonstra-v.Warners, Valge 19, 9965 PD Leens. Tel.nr. 0595571811. E-mail: henkboon@altavista.net r Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 43.66.81.056 t.n.v. H.N. Boonstra-v.Warners te Leens. Wedstrijden te Oostmahorn (O): Formulier opsturen naar: J.C.V.O., Zuiderbolwerk 51, 9101 NE Dokkum. Tel.nr. 0653394311. E-mail: g.merkus@hccnet.nl r Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd € 7 op rek.nr. 34.61.13.296 t.n.v. J.C.V.O. te Oostmahorn. r Ik betaal € 10 tijdens de briefing.

Handtekening deelnemer:

(Briefing is de avond tevoren om 20.30 uur) (Briefing nachtrace zelfde avond om 19.00 uur)

93

pagina 92-96.pub pagina 2

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Volledig invullen s.v.p. GEGEVENS WEDSTRIJDSCHEPEN Naam schip: Type: ______________ Zeil-/ wedstrijdnummer: Bouwjaar: __________ L.o.a.:

m L.w.l.:

m

Diepgang:

L.romp

m

m

Wvpl.:

kg Soort kiel: vast/ ophaalbaar/ vleugelkiel

Grootzeil:

m² Genua/fok:

Bezaan:

m² Kluiver:

Aantal schroefbladen, indien vast opgestelde motor: st.

Diameter schroef:

cm (RPB)

 Doorhalen wat niet van toepassing is:  Staal/ hout/ kunststof/ ander materiaal  Vrije klasse/ Rond- / Platbodem  Spi/ bollejan gebruiken

ja / nee

 Aanhangmotor

ja / nee; Opklapbaar

 Klapschroef

ja / nee

ja / nee

Deelnemers dienen hun formulier minimaal 1 week voor de wedstrijd te versturen of in de bus in het clubschip te deponeren

94

pagina 92-96.pub pagina 3

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Inhoud

Adverteerders

Redactioneel…………………………1 Bestuur en commissies………………2 Van de voorzitter…………………….3 Jaarverslag…………...………………5 Stichting Jachthaven………………....9 Clubschipcommissie………...……...11 Wedstrijdkalender……………...…...13 Wedstrijduitslagen………………….14 Wedstrijden in 2001………………...16 Optimistenrace……………………...18 Rondje Groot-Brittannië……………20 Van de havenmeester……………….25 Het redelijk alternatief 2001………..27 Carolusbokaal………………………31 Huishoudelijke Tips………………..31 Rondje Schier………………………32 Website WSV………………………32 Wetenswaardigheden Lauwerszee…33 Wetenswaardigheden Wad…………37 CAMRace…………………………..41 Zinloze discussie…………………...45 Middenpagina’s…………………….47 Rally naar Riga……………………..50 Kroatië……………………………...57 Portret………………………………63 Weerberichten………………………71 Telefoonnummers…………………..73 Bruggen en sluizen………………….75 Getijverschillen……………………..77 Getijdentafels Lauwersoog…………78 Ledenlijst…………………………...83 Dienstregeling boot/bus…………….92 Aanmeldingsformulier wedstrijden...93 Inhoud………………………………95 Achterspiegel……………………….96

Waterborg………....omslag binnen voor Restaurette Schierzicht…….………….4 Kuilman Jachtservice……………….…6 C.I.V. Lauwersoog…………………….8 Supermarkt Lauwersoog……………....8 J. Jansma……………………………..10 Vaarschool Harms…………………...10 Waterborg…………….……………...12 Davids Maritiem……………………..26 Jachthaven Oostmahorn……………...30 Teledienst Rhaudermoor……………..36 Jachtservice Struijk…………………..40 Wadpaviljoen “Pierenend”…………..40 Jachtwerf du Bois……………………56 Zeilmakerij Starkenburg……………..56 Stichting Jachthaven Lauwersoog…...62 Brands Motorenservice………………70 Zeilschool De Lauwer………………..72 Watersportcentrum Oosterhaven…….74 Suyderoog……………………………76 Jachthaven Lunegat………………….82 Compact/DOV…...omslag binnen achter Waterborg………...omslag buiten achter

95

pagina 92-96.pub pagina 4

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk


Balloade van n zeehond Aiglieks was ik t wel nuver zat, achter vis aan joagen op t Wad. Van vrunden heurde k, dat gaait zo, doe gaaist gewoon in de W.A.O. Din komst in Pieterburen op n stee, doar leven zeehonden hail tevree. Mit veurflappen swaaien noar t pebliek, t laifst mit zien twijen tougeliek. Dat is t ainege waj huift te doun, veur Lenie en zeehonden heur fatsoun Lu goan din hail tevree noar hoes, wie hebben wieder gain gesoes. De vis dij wordt noar ons tou brocht, ze vlaaigen zomor deur de locht. Hap, hap, dat is roazend vlogge doan, din kinnen wie eevm sloapen goan Wie moaken ons doar nait slim drok, Lenie dut lu wel bie de bok. Dij tappen heur flappen veur ons plezaier, boetendes wie bint beschaarmde daaier. Mannetje Klop

96

pagina 92-96.pub pagina 5

woensdag 20 november 2013 17:27 Vierkleurendruk

Jaarboek2002  
Jaarboek2002  
Advertisement