Page 1

F1Y.1 0 MyY

12

\‘'34,..„ .;..

-

iiictens oefeningen, SMW 1 -5MW 10: A

61:—Durint

s+,

firing practices, SMW 1 -SMW

10:


UNIEK voor Noord Nederland!

FASHION MARITIEM

,tot.RSPo#r

Een spraakmakende en exclusieve collectie maritieme kleding Gedegen vakkennis groot assortiment alle topmerken en lage prijzen

1000 m2* ZEILKLEDING * WATERSPORTKLEDING en MODE

JACHTZEILEN EN TUIGERIJ JACHTBESLAG BOEKEN EN KAARTEN

1111~I

REDDINGSMIDDELEN ELEKTR(ON)ISCHE APPARATUUR

* GRATIS: de „dikke" Nauticring Catalogus.

WATERBORG WATERSPORT LAGE DER A 3/A-STRAAT 5 TEL: (050) 312 40 53 (open: ma. 13.00 18.00 / di. t/m vr. 10.00 - 18.00 / za. 10.00 -11.00 donderdag koopavond) -

WATERBORG WATERSPORT GRONINGEN


JAARBOEK 2000 28EJAARGANG WATERSPORTVERENIGINd "LAUWERSZEE9 Opgericht 26 mei 1966 Goedgkeurd bij Koninklijk Besluit 56, 14 november 1968 Inschrijf-nr. Verenigingenregister K.v.K. 40023570. Gironummer 1756950 Lid van de N.N.W.B.

VAN DE REDACTIE Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw, zelfs een nieuw millenium. Maar in het Jaarboek zult u vele vertrouwde zaken terugvinden: het verenigingsnieuws, mededelingen van verschillende organisaties, belangrijke telefoonnummers, bustijden, ledenlijst, verhalen van zeilavonturen enzovoort. Ook de veelgebruikte getijdentafels zijn — al is het dan ook in een nieuwe opmaak — weer opgenomen. Ook de icoontjes zijn natuurlijk gebleven: garnaaltje voor verenigingsnieuws, boekje voor informatie en bootje voor alle mooie verhalen en beelden over het zeilen en varen. We hebben ook enige nieuwe elementen toegevoegd: het Jaarboek heeft een echte `Guppenpagina' gekregen, bedoeld voor de jeugdige leden, door de jeugdige leden. Iedereen onder de 18 mag voor deze rubriek iets leuks inzenden. Ook nieuw is de column: we hebben hem 'Achterspiegel' gedoopt en degene die ons deze achterspiegel voorhoudt is Mannetje Klop. Wij hebben ons dit maal niet alleen door het verleden laten inspireren (zoals uit de artikelen over De havens van Zoutkamp en De Eems blijkt) maar we hebben de gedachten ook door de toekomst laten dwalen: dat heeft een prachtige tekening (met toelichting) over Lauwersoog in 2010 opgeleverd. In zijn algemeenheid hebben we geprobeerd om het boekje zoveel mogelijk met beeldmateriaal te verluchtigen. Wij sluiten dit maal dan ook af met u veel lees- èn kijkplezier toe te wensen. REDACTIE JAARBOEK 2000 Janny du Bois Reinhilde van der Kroef Fred Licht Carla Viallé Drukwerk: Scholma Druk Bedum

Redactieadres: De Larix 20 9741 NS Groningen telefoon: 050-5719454 email: indeweer@hetnet.nl

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LA4WERSZEE" per -2000 (2 4 Voorzitter: J.Smid Goem.Borgesiusl. 145 tel. 050 5270606 9722 RG Groningen email: smidroos@inn.nl secretaris: E.J.Olsmeijer Oostervalge 31 tel 0595 422692 9989 EK Warffum email: olsmeijer@hetnet.nl penningm.: G.Schmitz, O.Ebbingestr 61-1b tel. 050 3143126 9712 HD Groningen email: boterd@x4all.n1 lid: W.Appelboom, Grachtstraat 10 tel. 0595 551885 9991 BA Middelstum email: appelboom@freemail.nl lid: J.du Bois-Minholts De Larix 20 tel. 050 5719454 9741 NS Groningen email: indeweer@hetnet.nl lid: K.S.Sijpkens Ommelanderweg 32 tel. 0595 401943 9978 TC Hornhuizen email:k.s.sijpkens@worldonline.n1 WEBSITE: wwwlauwerszee.nl EMAILADRES: lauwerszee@filo.n1 CLUBSCHIP: Noordergat 1, Lauwersoog, tel 0519349154 De contributie bedraagt voor het jaar 2000 f 50.- per lid. Voor kajuitdeurdelers en jeugdleden f 25.- Gironr. vereniging: 1756950 t.n.v. penningm. WSV Lauwerszee, Groningen

COMMISSIES Clubschipcmrunissie: Dineke Geling Marion Groenhorst Tineke Joustra (v.z.) Tet Loos (secr.) Georg Schmitz Jeugdcommissie: Wieke Boersma Daan Brand (coord.) Rieks Gerdes Frodo Grob Jan van der Tuuk Adrie Willekes

2

Fotocommissie: Menno Buiskool Sylvia Buiskool Els Knol Joop van Meggelen Ankie Salters Wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra (secr) Sylvia Buiskool Luuk de Groot Wim Laseur Jan Lemstra Joost Smid


Toekomst Clubschip: Willem Appelboom Dineke Geling Marion Groenhorst

Reinhilde van der Kroef Eddy Schuiten Joost Smid

MIDZOMERNACHTFEEST Op zaterdag 24 juni in het jaar 2000 organiseert de WSV "Lauwerszee" een

Midzomernachtfeest op het Lauwersmeer. Voorlopig Programma •

Avondtocht met eigen boot naar nu nog onbekende bestemming • Muziek van Mississippi Jazzband ontvangt u • Bijzondere folk muziek • Voordracht Lauwers Legende • Ontvangst van Neptina • Midzomernachtmaaltijd

Het officiële deel van het programma speelt zich ter plekke af van 21.30 tot circa 01.00 uur.

Deelname voorwaarden Opgaveformulier en betaling vooraf bij leden van de feestcommissie persoonlijk of dienstdoeners op het clubschip. Zie ook publicatiebord aldaar. U ontvangt tijdig een bewijs van deelname per schip en routebeschrijving. U neemt uw eigen drankvoorraad en kommaliewant mee heen en afvalresten mee terug.

Kosten f.10,- per volwassene, kinderen vrij. Uiterlijk 17 juni te voldoen. In geval het weer tegenwerkt wordt het programma aangepast.

de feestcommissie: Jaap Huttinga; Els Knol-Licht; Albert Schoneveld; Joost Smid

3


ris\\ VAN DE VOORZITTER Een prachtig vaarseizoen ligt achter ons. Voor het eerst sinds jaren was de maand september ook mooi weer en dat was te merken aan de grote deelname aan de slotactiviteit, de najaarswedstrijd met de gezellige barbecue en de optimistenrace. Uw voorzitter heeft daarbij zijn zwemkunst uitstekend kunnen bewijzen. Ik vond het gezellig op de haven en in het clubschip; verschillende avonden werd er muziek gemaakt en is er uit volle borst gezongen. De wegblijvers hadden ongelijk. Van groot belang voor de toekomst van de vereniging is het werk van de Commissie Toekomst Clubschip. De resultaten van hun beraad hebben zij afgelopen zomer getoond op de mini-expositie in het clubschip. De reacties daarop van de leden zijn verwerkt en de commissie wil in dit jaar met een voorstel naar het bestuur en de leden komen over de wijze waarop het huidige clubschip vervangen gaat worden. Het huidige clubschip heeft ongeveer 25 jaar zijn trouwe dienst bewezen, maar kent zijn beperkingen en investeringen in verbeteringen zullen niet gemakkelijk de voordelen van een nieuw onderkomen evenaren. Ik hoop op een groot draagvlak onder de leden bij het nemen van een besluit tot vernieuwing. Het bestuur wil komende zomer omstreeks de langste dag een Midzomer Nachtfeest organiseren op het Lauwersmeer, om precies te zijn op zaterdag 24 juni a.s. Ondiep stekende schepen zullen die avond een tocht maken naar een plaats aan het meer waar zij elkaar gezamenlijk treffen en met acoustische muziek en zang de Midzomer nacht zal worden gevierd. Ook voor kinderen zal het spannend zijn. Eigenaars van diep stekende schepen zullen worden verzocht om aan te monsteren op de deelnemende schepen. Verder maak ik u attent op de plannen van de Uit- en Thuis Club en de Rally naar Riga in 2001, waarover elders in het Jaarboek gewag wordt gemaakt. Tenslotte wil het bestuur in september een tocht en excursie naar Rottum organiseren. Ik wens u een behouden vaart in 2000. Joost Smid

4


JAARVERSLAG 1999 Op 31 december 1998 had de vereniging 449 leden en het jaar eindigde met 451 leden. Het bestuur was 1 januari als volgt samengesteld: Dhr. J .Smid, voorzitter, Mw. A. Salters-Wortelboer, vice-voorzitter, Mw. J. du Bois-Minholts, secretaris, Dhr. G. Schmitz, penningmeester, Dhr. W. Appelboom, Dhr. M. H. Loos, Mw. K. G. Pettinga, Dhr. L. H. Timmer. In de voorjaarsledenvergadering traden vier bestuursleden af, Mw. Pettinga, Mw. Salters en de heren Loos en Timmer. Na de verwerking van alle perikelen, na de statutenwijziging, was dat een logische zaak. Het aftreden werd vanwege langdurig bewezen bestuurlijke diensten en inzet voor de vereniging aanleiding Dhr. L .H. Timmer en Dhr. M. H.Loos te benoemen tot erelid. Daarnaast was dit de gelegenheid Mw. T. Loos-Kroeger vanwege haar enorme inzet voor de vereniging en in het bijzonder het reilen en zeilen van het Clubschip mede te benoemen tot erelid! Tijdens deze ledenvergadering werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: Dhr. E. Olsmeijer en Dhr. K. S. Sijpkens. Voorlopig wil het bestuur met een kleiner aantal mensen gaan werken. Mutaties in de diverse commissies: In de jeugdcommissie vond een grote wisseling plaats: Mw. Boelens trad af en Dhr. Brand werd de nieuwe coordinator. Verder gingen Mw. W. Boersma, de heren R. Gerdes, F. Grob, J. v. d. Tuuk en A. Willekes helpen bij het lesgeven aan de jeugd. De wedstrijdcommissie werd versterkt met Dhr. L. de Groot, Mw. E. Knol-Licht trad tot de foto- & videocommissie toe, de redactiecommissie ging in dezelfde samenstelling door met haar werk, evenals de commissie toekomst clubschip. Ook in 1999 begonnen we het verenigingsjaar met de Nieuwjaarsvisite en de traditionele oliebollen, met nieuwe bakkers: ook zij bakken lekkere oliebollen! Weer een gezellige goed bezochte eerste verenigingsdag van het jaar! De in november 1997 door de ledenvergadering aangenomen statuten werden in februari bij de notaris vastgelegd. Reeds op de voorjaarsledenvergadering ontvingen veel leden het Jaarboek 1999, de anderen kregen het daarna toegestuurd. Een heel dik Jaarboek deze keer, met een iets groter lettertype.

5


Het winterprogramma werd voornamelijk gevuld met 'aangeklede' koffieochtenden. De onderwerpen waren als volgt: De secretaris Dhr K. Wesselius van het Toeristisch Overleg Waddenzee, met het thema "Wat willen wij", Dhr. W. v. d. Kooi, inspecteur scheepvaart Prov.Groningen over regelgeving op het water en Dhr. F. Licht met het onderwerp Ergonomie aan boord In november startte het winterprogramma weer. De eerste avond werd verzorgd door Dhr.Hukema en ging over EHBO aan boord. En er was in december een avond met dia's van dhr. A. Weener. Een prachtige presentatie van Delfsail en de start van de CAMR. Helaas deze beide activiteiten met weinig belangstelling van leden. De commissie toekomst clubschip wilde meer duidelijkheid over de wensen van leden t.a.v. een clubonderkomen. Zij deden dit middels een miniexpositie in het clubschip, waarbij gelijk een enquĂŞte werd gehouden. Resultaat: we willen liefst een schip, iets breder, maar niet groter dan het huidige. De onderlinge wedstrijden in mochten zich in 1999 verheugen in een goede belangstelling, de Voorjaarsrace en de Borkumrace evenwel met weinig wind, de Najaarsrace daarentegen met liefst 28 scherpe jachten en 9 platbodems met goede wind en scherpe strijd. Ten gevolge van de voorspelde wind uit het oosten is de garnalen race naar de Eems afgelast. Naast het weergeven van de verenigingsactiviteiten in het jaar 1999 neemt de Foto- & Video Cie. deze winter een aantal interviews af met leden van het eerste uur om de historie van de vereniging vast te leggen. De jeugdcommissie begon dit jaar door de vele vakantie dagen in het voorjaar laat en maakte de opleiding in september af. De kinderen boften met het mooie weer en het enthousiasme was groot, ook als de optimist onverhoopt omsloeg en er gezwommen moest worden. Spil van verenigingsaktiviteiten blijft het voor onze vereniging en voor de jachthaven Lauwersoog karakteristieke Clubschip. De zorg voor voldoende mensen die dienst willen doen, blijft. Vooral in de hoogzomerweken is het moeilijk leden te vinden die hun tijd beschikbaar willen stellen. Daarnaast moet het schip drijvende blijven en goed worden onderhouden. Ook een taak met veel zorg voor de commissie. Voor uitgebreidere informatie over aktiviteiten van de diverse commissies verwijzen we naar de verslagen van deze commissies. Onze vereniging is met drie personen vertegenwoordigd in de NNWB; Dhr. A. Mulder, vice voorzitter, die veel vertegenwoordigingen in landelijke organisaties verzorgt, Dhr. M. H. Loos, die de voor onze vereniging zo belangrijke waddenzaken behartigt en Mw. J. du Bois die de NNWB in Groningen en Drente vertegenwoordigt.

Janny du Bois-Minholts

6


STICHTING JACHTHAVEN LAUWERSOOG In het begin van 1999 werden we opgeschrikt door de ernstige ziekte van onze voorzitter, de heer L.Timmer Gelukkig is hij nu weer redelijk hersteld en draait hij weer mee in het bestuur. In het voorjaar trad onze nieuwe havenmeester aan, de heer D.Slagman. Hij had al eerder op onze haven gewerkt, dus hij kende de situatie al wat. We hopen dat het eerste seizoen voor hem goed is bevallen en wensen hem en zijn vrouw een goede tijd op Lauwersoog toe. Verder zijn er vorig jaar weer een aantal zaken veranderd en verbeterd. Een aantal steigers zijn voorzien van kopsteigers, bedoeld voor passanten en een paar grotere schepen. Ze zijn het afgelopen seizoen driftig gebruikt. Er worden nu nog voorzieningen aangebracht, m.n. electriciteit. Om in het hoogseizoen voldoende service te kunnen bieden is de was- en drooggelegenheid uitgebreid. In het oude toiletgebouw zijn nieuwe ramen met horren aangebracht, waardoor de ventilatie is verbeterd. Er is een nieuwe trekker aangeschaft. Onze havenmeester heeft hierop een aantal zaken aangebracht waardoor deze trekker optimaal ingezet kan worden op onze haven. De havenmeester heeft gedurende het seizoen ondersteuning gehad van Jurjen Vroom, die bij ons werkzaam was in het kader van de WIW. Onze administratrice, mevrouw Berends, heeft te kennen gegeven te willen ophouden. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet voor de jachthaven. De administratie gaat nu gevoerd worden door ons bestuurslid H.J.Klamer, terwijl het toewijzen van ligplaatsen door de havenmeester wordt gedaan. Tevens is het adres en telefoonnummer van de stichting veranderd. We vertrouwen erop dat deze wijzigingen leiden tot verbetering van de voorzieningen en de serviceverlening op onze haven, zonder dat onze jachthaven een "marina"wordt; daar zitten we met z'n allen niet op te wachten. Rest ons nog onze liggers en gebruikers van onze haven een goed vaarseizoen toe te wensen. Administratie Stichting Jachthaven: Postbus 71, 9300 AB Roden telefoon: 050-5010176; fax: 050-5010177 Bankrelatie: Rabobank Noord-west Groningen, rek.nr.: 33.52.02.799 Girorekening: 3418104. Stichtingsbestuur: Voorzitter: L.H.Timmer, Groningen Secretaris: N.Nieboer, Haren A.Bakema, Groningen Penn.meester: H.J.Klamer, Roden Lid: Lid: W.Appelboom, Middelstum Havencommisaris: H.Boersma, Anjum

7


BUITENBOORDMOTOREN - HONDA - SUZUKI - YAMAHA - MARINER reparaties / inruil .1•1■ 2■ 2■ 731911SteM11..

POLYESTER VISTOER-SPORTBOTEN ALUMINIUM VIS-TOERBOTEN RUBBERBOTEN SPORT-FAMILIE TRAILERS

BRANDS WARFHUIZEN

TEL: 0595 - 571 773 's maandags de gehele dag en donderdag na 12 uur gesloten


10ECOLIN ARCHER MEMORIAL RACE 2000 Ofschoon het nog vrij ver weg lijkt, zijn de voorbereidingen voor de 10e "Colin Archer Memorial Race" alweer in een vergevorderd stadium: posters, uitnodigingen, sponsors, enz. enz. De startdatum is vastgesteld. Het wordt zaterdag, 15 juli en zoals we nu denken 14.00 uur. Natuurlijk zullen wij proberen de 10ewedstrijd een speciaal tintje te geven, maar hoe dat er uit gaat zien weten we nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg. Wel is toegezegd, dat op dezelfde zaterdag ook een visserijdag in de buitenhaven zal worden georganiseerd. Samen een elkaar versterkende activiteit, waardoor ook een grotere publieke belangstelling mag worden verwacht. In grote trekken zal de voorbereiding voor de CAMrace ongeveer hetzelfde zijn als in het verleden. Tot tevredenheid van velen weer in Lauwersoog! Wel verwachten we meer deelnemers; we zetten het maximum op 120 schepen, dat is 20 meer dan in het verleden. Met de Stichting Jachthavens zijn reeds afspraken gemaakt. Tijdens de vorige keren hebben we altijd veel medewerking van de leden van de W.S.V. Lauwerszee gehad. Natuurlijk hopen we dat ook deze keer veel vrijwilligers zich zullen melden. Het gaat dan om de periode van 8 tot en met 15 juli. Ook als u maar 1 of 2 dagen beschikbaar heeft, is dat voor ons belangrijk. Samen zullen we de mogelijkheden over de aard en de duur van de werkzaamheden doorspreken. Activiteiten waarbij medewerkers kunnen worden ingezet zijn: • controle van schepen en uitrustingen (op basis van uitrustingslijsten en een korte instructie van tevoren) • assistentie voor onze 'walkapitein' Harm-Jan Klamer (de schepen die zich aanmelden moeten op de voor hen bestemde ligplaatsen terechtkomen, en verder om behulpzaam te zijn bij andere zaken de schepen betreffende) • Daarnaast hebben we enige motorschepen met bemanning nodig om tijdens de startdag verschillende ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Kortom: voor elk wat wils. Mocht u er voor voelen, neem dan even contact op met Lena Faber, telefoon 050 — 3116281 of tijdens schooltijden: 050 — 3129427. Tot slot hopen wij, dat het een geslaagde Colin Archer Memorial Race wordt. Vooraf een gezellige week met als centraal voorbereidingspunt het clubschip 'Het Roode Hooft'. Martin Loos, Stichting C.A.M.R.

9


FOTO- & VIDEOCOMMISSIE De (video) fotocommissie is blij dat ze Els Knol, de beste en actiefste zeilfotograaf van het noorden, bereid heeft gevonden de foto-afdeling te ondersteunen en te verlevendigen. In het nieuwe bestuur is Enno Olsmeijer het foto- en videoaanspreekpunt. Onze oproep aan u is voor een visuele bijdrage zet nog steeds niet veel zoden aan de dijk. Een leuke foto of een sfeervol videobeeld hoeft niet technisch volmaakt te zijn als herinnering voor later.

VAN DE CLUBSCHIPCOMMISSIE Met u allen ziet de clubschipcommissie met genoegen terug op een mooie zomer. Het was mede aan het mooie weer te danken dat onze jachthaven, en dus ook het clubschip goed bezocht is. Ook blijken wij in ons midden een aantal muzikanten te hebben en begeleid door accordeons en gitaren is er menig liedje gezongen hetgeen in belangrijke mate aan de gezelligheid heeft bijgedragen en ook bezoekers heeft aangetrokken. De barbecue aan het slot van het seizoen trok een record aantal gasten en wederom dankzij de voortreffelijke muziek van Albert Schoneveld en zijn kornuiten mag deze happening als geslaagd en voor herhaling vatbaar worden beschouwd. Een minpuntje is de geringe bereidheid van onze leden om eens een dienstje te draaien. Een aantal leden heeft daardoor extra diensten gedraaid (hulde daarvoor) hetgeen toch eigenlijk niet de bedoeling kan zijn. Geeft u daarom massaal op bij Tet Loos 0519 349248 of spreek eens met mensen die wel dienst draaien. Uw ogen gaan dan open. Tevens zoeken we mensen die het clubschip een warm hart toedragen en ons willen versterken in de clubschipcommissie. Belangstellenden kunnen zich informeren bij de leden. In het jaar 2000 bent u op zondag 20 februari welkom op de jaarlijkse koffieochtend in het clubschip om eventueel te praten over een dienst. Op 15 april is weer de gezamenlijke gezellige schoonmaadag Tot slot nog de tekst van de nieuwe bijsluiter van Kalmoes en Sonnema: Een tekort aan Beerenburg kan leiden tot ernstige stoornissen aan het humeur.

Veel plezier het komend seizoen. De clubschipcommissie.

10


t717\ COMMISSIE TOEKOMST CLUBONDERKOMEN In 1999 heeft de Commissie Toekomst Clubonderkomen (CTC) zich vooral beziggehouden met het inventariseren van allerlei mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. een toekomstig clubonderkomen. De leden hebben daar vooral van gemerkt dat we in de zomer een mini-tentoonstelling hebben gehad in het clubschip, waarin we iedereen uitnodigden om met ideeën, wensen en voorstellen te komen. Vooral mondeling heeft dit de nodige reacties en gesprekken opgeleverd. Daaruit bleek dat er heel wat leden zijn die een meer eigentijds clubonderkomen aantrekkelijk zouden vinden, dat de meeste leden niet persé een grotere ruimte willen, maar wel minder een pijpenla. En men bleek over het algemeen geporteerd voor een drijvend clubonderkomen. Uit berekeningen die de CTC zelf maakte was al gebleken dat de exploitatie van het clubonderkomen slechts haalbaar blijft als de bar door vrijwilligers wordt gerund. Vervolgens heeft de CTC zich, zowel technisch als financieel verder georiënteerd op mogelijke drijvende en te bouwen clubonderkomens en een aantal deskundige leden uit de bouw-, inrichtings- en financiële wereld uitgenodigd om ons verder te helpen. De bouwdeskundigen hebben ons vervolgens een lijstje met kritische kanttekeningen meegegeven met als centrale vraag of de keuze voor drijven wel praktisch en rationeel was. Vooral de mogelijkheden tot uitbreidingen in de toekomst zouden met een keuze voor drijven tot vrijwel nul gereduceerd worden terwijl het winnen van meer breedte ook lastig zal zijn op een ponton. Ook onderhoudtechnisch zal drijven ons voor meer problemen met zich meebrengen dan bouwen op het land. Vervolgens togen de financiële deskundigen op pad, om te bezien hoe een en ander gefinancierd zou moeten worden. Dit leverde voor de commissie enkele geheel nieuwe bevindingen op: de Stichting Jachthavens bleek de huidige ligplaats van het clubschip op termijn te willen inrichten als ligplaats voor grotere schepen. De Stichting wil daartegenover grond beschikbaar stellen voor het bouwen van een clubhuis op de "Pukkel". De bouw van het casco hoopt de Stichting te financieren door een deel van haar grond aan een projectontwikkelaar te verkopen die aan de zuidzijde van de landtong een aantal (vakantie-)woningen zou willen realiseren. Deze bevindingen veranderden het perspectief van de CTC ingrijpend. Wij menen als CTC niet verder te moeten gaan met het ontwikkelen van plannen totdat er duidelijkheid is over het doorgaan van de plannen van de Stichting Jachthavens. Daarom heeft de CTC besloten om een eindrapport te gaan maken, waarin de bevindingen tot nu toe op een rij worden gezet. Dit rapport zal, met de nodige adviezen over de volgende stappen in het voorjaar aan het bestuur worden aangeboden. De CTC, februari 2000

11


„tp.TE R SPORT

WATERBOB GR ONINGF

Gedegen vakkennis groot assortiment alle topmerken en lage prijzen

UNIEK voor Noord Nederland! FASHION MARITIEM Een spraakmakende en exclusieve collectie maritieme kleding

1000 m 2* ZEILKLE;;NS * WATERSPORTKLEDING en MODE ZEILEN EN TUIGERIJ JACHTBESLAG BOEKEN EN KAARTEN REDDINGSMIDDELEN

ELEKTR(ON)ISCHE APPARATUUR * Vraag naar de clubkorting! * GRATIS: de „dikke” Nauticring Catalogus.

WATERBORG WATERSPORT LAGE DER A 3/A STRAAT 5 TEL: (050) 312 40 53 -

(open: ma. 13.00 - 18.00 / di. t/m vr. 10.00 - 18.00 / za. 10.00 - 17.00 donderdag koopavond)

WATERBORG WATERSPORT GRONINGEN

12


tt` WEDSTRIJDPROGRAMMA 2000 Za. 20 mei

L

VOORJAARSRACE (wad)

start:10.30 u. platbodems, start:11.45 u. scherpe jachten; briefing: 19 mei, 20.30 u. Za. 3 juni

O

OOSTMAHORN-REGATTA, start: 10.30 u. briefing in rest. Boei 19, 2 juni, 20.30u.

Za. 17 juni

L

LAUWERSOOG-BORKUM, via Westgat, voor zeewaardig uitgeruste schepen.

start 4.30 u.; briefing 16 juni, 20.30 u. Za. 17 juni

L

GARNALENRACE voor rond- en platbodems en ondiepe scherpe jachten over 't wad.

start 8.30 u.; briefing 16 juni, 20.30 u. Zo. 18 juni

D

BORKUM-DELFZIJL

Za. 1 juli

O

6-UURS OM DE PLAAT, start 10.30 uur briefing in rest. Boei 19, 30 juni 20.30 u.

Za. 9 sept.

O

NACHTRACE (volle maan), start 21.00 u. briefing in rest. Boei 19, 9 sept. 19.00 u.

Za. 30 sept.

L

NAJAARSRACE (wad)

start: 10.00 u. platbodems, start: 10.30 u. scherpe jachten briefing 29 sept. 20.30 u. na prijsuitreiking: barbecue; opgave 1 week van te voren in het clubschip. Zo. 1 okt.

L OPTIMISTENRACE volw. (jachthaven)

start 10.30 u.; briefing 10.00 uur Contactpers. Lauwersoog: Contactpers. Oostmahorn: Contactpers. Delfzijl:

Houkje Boonstra, tel. 0595-571811 Bertus de Graaf, tel. 0519-241532/0655534831 Zwanet Mooij, tel. 050-3186095

Aanmeldingen minimaal 1 week voor de wedstrijd!

13


Toelichting wedstrijdprogramma 2000 Het komende seizoen zijn door de wedstrijdcommissie weer 3 wedstrijden gepland op zoutwater. Misschien dit jaar een wedstrijd met een ankerstart. In overleg met de Jachthaven en Camping Vereniging Oostmahom worden er door hen 3 wedstrijden georganiseerd op het Lauwersmeer (zoet).Deze worden in de wedstrijdkalender vermeld met een 0 ervoor. Gezelligheid vinden we belangrijk. Daarom organiseert de wedstrijdcommissie voorafgaand aan de prijsuitreiking van de voorjaarsrace een borreluurtje met iets lekkers. Dat laatste voor rekening van de wedstrijdcommissie. De wedstrijd naar Borkum is evenals vorig jaar op dezelfde dag als de Delfzijl-Borkum race. 's Avonds zijn er diverse festiviteiten op het haventerrein van Burkana. Onze prijsuitreiking vindt plaats na die van Delfzijl-Borkum. De dag erna wordt de wedstrijd Borkum-Delfzijl gehouden, georganiseerd door Neptunus. Voor deelnemende schepen geldt in jachthaven Burkana op Borkum een gereduceerd tarief, nl. DM 10,00 per nacht. De najaarsrace wordt aan het einde van het seizoen gehouden met 's avonds een barbecue,georganiseerd door de clubschipcommissie. Opgave vooraf. Zowel Lauwersoog als Oostmahom hanteren voor deelnemende scherpe jachten het SW handicap systeem. SW staat voor snelheidsfactor watersport. Deze SW cijfers worden jaarlijks uitgegeven door het KNWV. Voor een goede organisatie stelt de commissie het op prijs, wanneer aanmeldingen 1 week voor de wedstrijd binnen zijn. Wanneer eveneens 1 week tevoren betaald wordt, is slechts f 15 verschuldigd, op de briefing moet f 20 betaald worden. Namens de wedstrijdcommissie: Houkje Boonstra

DE WEDSTRIJDUITSLAGEN 1999 Lauwersoog-Borkum 29 mei Vrije klasse 1: 1.Hotse Hiddes (J.Smid) 2. Quasi (J.Huttinga) 3. Saleh (B.de Graaf)

14

Vrije klasse 2: 1.La Nueva (W.de Vries) 2. Marjella (J.A..v.Houten) 3. Albatros (J.H.van Tuil)


Voorjaarsrace 12 juni RPB klasse 1: 1. Weerlicht (L.J.Knol) 2. Gossiemijne (R.v.d.Steen) 3. lelgoes (M.Snel)

Vrije klasse 1 (kimkielers): 1.Restless (H.de Vries) 2. Leijzijde (D.v.d.Leij)

RPB klasse 2: 1.Vrouwe Maria (K.Fleer) 2. Groene Engel (J.C.Bosch) 3. Linquenda (J.D.Hukema) Vrije klasse 2: 1.Quasi (J.Huttinga) 2. Saleh (B.de Graaf) 3. Bonaparte (H.Boonstra)

Vrije klasse 3: 1. Pollux (H.J.Boersma) 2. Free (E.J. Olsmeijer) 3. She Bee (G.Merkus) Najaarsrace 25 september RPB klasse 1: 1. Donger (M.Buiskool) 2. lelgoes (M.Snel) 3. Vrouwe Maria (K.Fleer)

RPB klasse 2: 1.Gossiemijne (R.v.d.Steen) 2. Weerlicht (L.J.Knol) 3. Gerda (W.Smit)

Vrije klasse 1: 1. Hotse Hiddes (J. Smid) 2. Saleh (B.de Graaf) 3. Leijzijde (D.v.d.Leij)

Vrije klasse 2: 1.Talisman (H.J.Brouwer) 2. Panacee (B.J.Mol) 3. Quasi (J.Huttinga)

Vrije klasse 3: 1. Edeni (D.Zuidema) 2. Pollux (H.J.Boersma) 3. Berenboot (B.van Bon) De wisselprijzen voor de beste jaarresultaten werden gewonnen door: Rond- en platbodems: Gossiemijne - schipper R. v.d. Steen Hotse Hiddes - schipper J.Smid Vrije klasse: Een originele wisselprijs voor de platbodems is ter beschikking gesteld door de fam. Knol van de Weerlicht, die (al jaren) de wisselbeker in bezit had.

15


Vis eten kan overal op Lauwersoog... maar hier zit u goed, uit de wind, in de zon en bij slecht weer droog!

Restaurette 'Schierzicht' Haven 8a - Lauwersoog - tel. 0519-349200 fax 0519-349443 Rieks Gerdes, zijn vrouw en medewerkers zorgen voor sfeer, kwaliteit en een bèste bediening. En voor afwisseling, vele visvariëteiten; zout, zuur, gedroogd, gerookt en natuurlijk versgebakken. Verder hapjes, snacks, ijssoorten en patat met van Mies. Dè plek voor lekkerbekjes en andere smulpapen, waar je het zout van de zee proeft, met het mooiste uitzicht over haven, steigers en Waddenzee. Bij ons doen de echte vissers zich zelf te goed, dat zegt wel wat! Ruim terras, parkeerterrein en invalidentoilet. Zomerdags geopend van 09.00 tot 19.00 uur, 's winters van 09.00 tot 18.00 uur.

16


VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE OVER 1999 Zoals ook in 1998 startte het wedstrijdseizoen in februari met een opwarmer. Deze keer werd de koffie geserveerd tijdens een lezing over de tuigage. Deze vond plaats te Haren en werd wederom verzorgd door Harry Amsterdam uit Sneek. We zijn het jaar begonnen met het houden van een enquête onder de zeilers. Er zijn 110 schippers aangeschreven, waarvan er 31 hebben gereageerd. Deze laatste hebben reeds de uitslag ontvangen. Dit seizoen hebben we de wensen al zoveel mogelijk vervuld. Voor de platbodems hebben we een aparte enquête gehouden. De resultaten daarvan worden in het aanstaande seizoen verwerkt. Sylvia gaat dat doen. Daarbij hebben we nog een aktie gestart om meer kimkielers, u weet wel het type boot van onze voorzitter, aan de startlijn te krijgen. Het resultaat daarvan was dat er slechts één boot met twee kimkielen extra meedeed. We blijven toch proberen om er meer aan de start te krijgen. De eerste race werd gehouden op 29 mei 1999, de Borkumrace. Voor de wedstrijd over het wad had zich slechts één deelnemer opgegeven. Deze wedstrijd is dientengevolge afgelast. De race over zee werd gevaren door 10 schepen, verdeeld over twee klassen. Het was een succes dat onze wedstrijd samenviel met de race van Delfzij1 naar Borkum. Voor komend jaar gaan we dat wellicht weer doen. De prijzen werden gesponsord door de firma Heiploeg, daarvoor nog onze dank. De tweede race van het seizoen was de voorjaarsrace. Er deden ca. 30 scherpe jachten aan mee. Er stond helaas een zwak windje, zodat de baan bij WG8 moest worden ingekort. Evert Stel heeft dat op zijn voortreffelijke wijze verzorgd. Er hadden toch weer 3 schippers de te zeilen baan niet goed vooraf doorgenomen. Ze dachten zonder de Z13 te ronden de wedstrijd te kunnen winnen. Echter voelden de welronders zich terecht gepasseerd en dienden een protest in, welke uiteraard werd gehonoreerd. Van enig leedvermaak was achteraf wel sprake, omdat van die 3 nietronders er twee op een zandplaat vast kwamen te zitten en niet voor donker thuis waren. Ook was er nog een schipper die even stiekem, dacht ie, z'n motor had gestart om een probleemtje op te lossen. Uiteraard is die ook gediskwalificeerd, hetgeen bij de prijsuireiking terecht niet onopgemerkt is gebleven. De platbodems, 9 stuks, hadden de pech dat de laatste groep vanaf de laatste boei voor de finish stroom tegen had. Het laatste schip finishte 3 uren later dan de eerste. Dientengevolge hebben we hun klasse verdeeld in twee groepen, hetgeen zo werd gewaardeerd dat we die indeling ook bij de najaarsrace hebben gehandhaafd. De najaarsrace, 25 september, werd gevaren door totaal ca. 38 schepen. De weersvoorspelling was ZW 4-5. De snelle scherpe jachten hebben de route naar de uiterton gevaren, terwijl de minder snelle schepen tot Engelsmanplaat zijn gezeild. De wedstrijdcommissie moet erkennen dat de gekozen baan niet ideaal was, er viel niets te kruisen. Houkje Boonstra

17


en Wim Laseur zijn al druk in de weer om voor komend seizoen een goede baan bij elke windrichting te ontwerpen. Aan de reacties te merken hebben de zeilers een prima zeildag gehad. Enig rumoer viel wel te bespeuren tijdens de prijsuitreiking. Immers het was Ruud van der Steen gelukt om Els Knol van haar eerste plaats te verdrijven. Maar Els heeft al beterschap beloofd en zal zeer zeker revanche nemen. De Optimistenrace werd dit jaar verzorgd door Joost Smid, Ankie Salters was verhinderd. Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar Jan en Ank Meinders. Wij mochten zowel bij de voorjaarsrace als bij de najaarsrace gebruikmaken van hun prachtige schip als startschip. Maar dat niet alleen, proviand was volop aanwezig. Evert Stel en Wim Appelboom hebben ons met hun schepen geweldig geholpen. Luuc de Groot heeft inmiddels onze commissie versterkt met o.a. zijn financiĂŤle kennis. Een speciale dank gaat uit naar ons commissielid Houkje Boonstra. Zij verricht als secretaris niet alleen ontzettend veel werk, maar het is bovendien nog van hoogwaardige kwaliteit. De wedstrijdcommissie heeft het sterk gewaardeerd dat de opkomst bij de prijsuitreikingen hoog was, wellicht betekent dat de opkomst bij de wedstrijden ook weer groter wordt. Namens de wedstrijdcommissie, Jan Lemstra

STEL ORTHOPEDIE B. Y. Brinkstraat 9-13 9481 BJ Vries Tel. 0592-542555 Fax. 0592-543793 Erkend Ziekenfonds Leverancier.

Stel Orthopedie is een bedrijf dat (bijna) alles maakt ter ondersteuning of vervanging van een menselijk lichaamsdeel. Daaronder vallen o.a. prothesen, beugels, steunzolen, therapeutische kousen, sportbraces... etc. U kunt zelf kiezen wie uw leverancier is, en dat wordt niet bepaald door uw voorschrijver. Voor vrijblijvende informatie kunt u ons altijd bellen. Stel Orthopedie is landelijk erkend leverancier voor alle verzekeraars en is als eerste bedrijf gecertificeerd in Nederland door de Stichting Erkenningsregelingen. Wij wensen u allen een behouden vaart.

18


J Van de (niet)eeuwige platbodemwinnaar Door Els Knol-Licht zeeschouw "Weerlicht" Traditiegetrouw hadden we aan het begin van het laatste jaar van de 20e eeuw bij ons aller vereniging ingeschreven voor de drie wedstrijden: Voorjaarsrace-Garnalenrace-Najaarsrace. De Garnalenrace over het wad richting Eems verviel vanwege gebrek aan andere deelnemers. We wonnen alleen de Voorjaarsrace. Wie had dat gedacht? Wij niet. Als jarenlange winnaar van de wisselprijs, inmiddels 5 jaar achtereen, voelden we ons vrij zeker van onze eerste plaats. En varen, op eigen verzoek, met wedstrijdnummer 1 om anderen extra te prikkelen. Die prikkel werkt. Niet alleen bij de opvarenden van `Gossiemijne', eveneens een 10m Westerdijk zeeschouw. Ook platbodemligger Dick Hukema doet zijn uiterste best anderen aan te sporen te doen wat hein zelf niet lukt, n.l. sneller te zijn dan de "Weerlicht". Aan onze steiger (B) liggen de meeste actieve platbodems dicht bij elkaar. We hebben met de `Gossiemijne' al heel wat afgekletst en vergeleken samen, geanalyseerd waarom wij wel en zij (nog) niet wonnen. Hoe leergierig ze zijn moge blijken uit de resultaten. In de vorige Garnalenrace (1998) zaten ze ons al aardig op de kont. De foto is door Erika van der Steen gemaakt toen ze ons zeer nabij kwamen. Als waarschuwing?

Weerlicht wordt op de kont gezeten door Gossiemijne. Foto: Erika van der Steen). In het vorige Jaarboekje (blz. 73) staat letterlijk: "Misschien onderschatten we de bemanning van het zusterschip `Gossiemijne' en maken ze

19


binnenkort een einde aan onze serie overwinningen. We zullen goed bij de les blijven". Bij de les gebleven? De Voorjaarsrace op 12 juni 1999: start halfnegen, anderhalf uur voor hoog. Een redelijk veld aan deelnemers (8). Ook nieuwe, zoals de enthousiaste familie Bosch. We hebben geen bijzondere voorbereidingen getroffen. Behalve onze dochter Joske, geen extra bemanning aan boord gehaald. Er wordt rustig weer en water verwacht. Windrichting Z-ZW 3-4 meen ik. We zijn op elkaar ingespeeld. Taakverdeling als vanouds. Vanwege de vroege start haasten we ons vrijdagsmiddags nog om op tijd door de sluis te komen. Nemen tijd voor de briefing en bereiden ons geestelijk voor op de te varen route. De platbodems moeten een eindje oost en een eindje west. Het stelt weinig voor als wedstrijd. De uiterton hebben we in onze wedstrijdgeschiedenis maar ĂŠĂŠn keer hoeven te ronden, eind jaren zeventig (weet je nog van toen, oudje?). Nu denkt de wedstrijdcommissie dat de Engelsmanplaat al te ver is. Tegen halftwaalf is het voor ons alweer een bekeken zaak. De Gossiemijne, goed bemand, op 7 minuten achterstand; de schokker Ielgoes, een nieuwe ster aan het firmament, daar weer zo'n 6 minuten achter. De Donger kreeg nogal hinder van de doorzettende ebstroom op zijn laatste rak van Brakzand naar de finish. Hij kwam om halfdrie alsnog binnen. Van de wedstrijd zelf is weinig blijven hangen. Dat kan van de Najaarswedstrijd niet gezegd worden, achteraf. 25 september 1999. Wederom wordt er om halfnegen gestart. 10 deelnemende platbodems. Stroom en wind mee richting oost. Verwachting

20


toenemende wind met buien. Ditmaal worden we met zijn allen de plaat op gestuurd voor een wat wij noemen 'rondje Menno': globaal is dat vanaf Lauwersoog halverwege oost punt Schier, ergens midden op de hoogte de `prik van Jom' ronden en vervolgens koers zetten naar de veerdam van Schier. Aldaar dienen we een bepaalde boei nog bakboord te passeren, waarna het een ieder vrij staat koers te zetten naar de finishlijn. Voor het eerst een merkwaardige `wedstrijd'route, n.l. eentje waarbij je, althans in den beginne, geen haast hebt: er staat nog te weinig water, het opkomend tij begint nog maar net met volle teugen binnen te stromen. De schokker Ielgoes van Maarten Snel snelt in vol ornaat met alle zeilen bij als eerste zuigend de ondiepte op. Je kon het zien aankomen en we verkneuterden ons bij het zien van zoveel argeloze wadzeilerij! Nee, dan wij. Hebben voor het gemak het rif er maar in laten zitten dat er sinds vorige week nog inzat en varen de kluiver aan dek, in alle gemoedsrust gezellig gelijk op mee met de rest van het veld. Vinden het ondertussen wel jammer dat onze echte, gevoelsmatige wedstrijdconcurrent, de Gossiemijne, door een vermoedelijk foute inschatting van de meestroom aan het startschip is blijven hangen. "Einde wedstrijd eer die begonnen is", denken we. We voelen de teleurstelling mee. Onze aandacht verplaatsen we naar de schepen rondom ons. Mooie plaatjes schieten van zo dichtbij. Dat zien we niet vaak. Heeft ook wel iets, al heeft het volgens Luuk meer van een toer- dan van een wedstrijdtocht. Als we de prik van Jorn ronden is het nog steeds krap gesteld met het water onder het schip. Je voelt het aan de trek op het roer als we oploeven voor de aan-de-windse koers. Optimaal varen met vol tuig zit er niet in, dus laten we het rif maar zitten. Als we de helling zien van met vol tuig, inmiddels achter ons, varende schepen in combinatie met hun niet grotere snelheid dan wij, vinden we het wel comfortabel zo. Niks geen bovenmatige krachtinspanningen om op koers te blijven door de zuiging van het schip. Niks geen risico op gebroken zwaarden. Gewoon als stuurvrouwe een hand vrij voor het fototoestel, koffie en koek. En aandacht voor ons last-minute bemanningslid' die we vrijdags nog opgetrommeld hebben omdat we, gezien de weers- en windverwachting voor vandaag, te weinig handen (wederom Luuk, dochter Joske en ik) aan boord dachten te hebben om met kluiver te varen. De kluiver komt er echter onder deze omstandigheden niet aan te pas. Joske vraagt nog wel of het rif er niet eens uit moet. Hadden we daar maar oor voor gehad. Pas toen ik via een kruispeiling oog kreeg voor 'in de verte bolle bruine zeilen met een briesende snor voor de boeg, schrokken we wakker. De kijker erbij om te zien wie ons dreigde veer te zijn. De `Gossiemijne' !!! Opeens ontstond er bij ons aan boord enige paniek. Hij vaart alsof zijn leven ervan afhangt, geen vlag achterop, dus volop in de strijd. Oh jee ...in een snelle actie ontreven wij. We waren bezig met een uit tactische overwegingen in ĂŠĂŠn lange, niet al te knijpende (`gang is alles .'! roept Luuk voor de zoveelste keer) slag over bakboord over Brakzand te varen naar de finish. Waarbij ik

21


rekening dacht te houden met de ons nog oostwaarts zettende vloedstroom. Maar verkijk me kennelijk toch op de sterkte van de stroom in de Zoutkamperlaag. We komen net te laag uit om de finish rechtstreeks te bezeilen. Nog twee korte slagen. We zien de Gossiemijne voor ons finishen. Drie minuten later worden we zelf afgetoeterd. Dat moet even wennen. Niet als eerste over de finish ... na al die jaren. Zelfs al zou de Gossiemijne gediskwalificeerd zijn vanwege z'n vreemde start ... dan nog heeft die een opmerkelijke race gevaren. Ruud & Erika en bemanning feliciteren we al vast per 'mobiel' en horen dat ze doorvaren naar de Engelsmanplaat. Het is nog maar tegen elven. Om 11.15 HW. Een uur later gaan we langszij als ze hun anker hebben uitgegooid. Tot feliciteren en de verhalen over en weer van hoe het zo is gekomen komt het niet. De wind is aangewakkerd, hun anker krabt, we dreigen gezamenlijk aan lager wal te raken. Motor aan, wij ankeren vervolgens en als de Gossiemijne langszij komt gaat ook ons anker aan de haal. Een boei van het Smeriggat nadert snel evenals een een bui. Snelle actie geboden. Het lukt allebei om los van elkaar grip te krijgen achter eigen anker als het water met bakken uit de hemel komt. Van bijpraten komt niets. We loeren vanachter de raampjes naar de in de waas van regen verdwijnende schimmen van de nog wedstrijdvarende scherpe jachten, die op terugweg zijn van de uiterton. Bakken een ei en nemen maar een borrel. Einde middag bij de sluis en later bij het clubschip komen de verhalen los. Iedereen lijkt blij dat de eeuwige winnaar eindelijk verloren heeft. We hebben de tijd gehad om aan het idee te wennen en juichen van harte mee als Ruud die avond onder groot applaus zijn zwaar bevochten eerste prijs in ontvangst neemt. Nog meer gejuich als ook de jaarwisselprijs aan de Gossiemijne wordt toegekend. Gossie beter dan wij? Dat kan niet waar zijn! Een latent voornemen wordt opeens acuut. Er moet een nieuwe wisselprijs komen, want de 'oude' is al van ons. Ik bied spontaan aan om voor een nieuwe wisselprijs te zorgen. Thuis slaat de twijfel toe. Hoezo is de Gossiemijne beter dan wij? Als ik de uitslagen van Voor-en Najaarsrace naast elkaar leg en optel (uitkomst gezeilde tijd x handicap) zijn wij nog altijd de snelste. Dus vraag ik bij de wedstrijdcommissie na waarop de beslissing is gebaseerd. Er wordt verwezen naar het wedstrijdreglement (die hebben we niet meer). Regel A2.3: bij gelijke uitkomst (in deze situatie beiden 1 ptn voor een eerste plaats, beiden 2 ptn voor een tweede plaats) is de laatste wedstrijd doorslaggevend. Goed dat er een wedstrijdcommissie is om de regels te bewaken! Ik had de zorg voor een nieuwe wisselprijs op me genomen. Het zou geen traditionele beker worden, want die hebben wij qua uiterlijk nooit begerenswaard gevonden. Maar wat wel??

22


Maanden heeft het idee (en de uitvoering) kunnen rijpen. De uiteindelijke wisselprijs symboliseert `rond- en plat', is 'bodem' en verwijst naar de tijd die de Gossiernijne nodig had / heeft om te starten. Op de winterwedstrijdcommissie-avond hebben we de prijs met veel plezier aan Ruud en Erika van der Steen overgedragen. Met de waarschuwing erbij dat we zeker van plan zijn om deze prijs 'terug' te winnen. Waarmee we gelijk de uitspraak van het forum der wedstrijddeskundigen van die avond in praktijk brachten: "een wedstrijd begint al op de wal". Voor de opvarenden van de zusterschepen GOSSIEMIJNE en de WEERLICHT is die gezonde rivaliteit voor 2000 dus al begonnen Edoch, waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er ras mee heen. Wie zal de derde zijn?

I

Voor een kop koffie, een frisdrankje. gebakken vis, verse vis

Dagelijks geopend van 09.00-18.00 Uur. Geschikt voor groepen tot 100 pers. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers!

23


Jachtwerf du Bois - Winterberging op bewaakt terrein. - Reparatie in staal, polyester, hout en epoxy. - Nieuwbouw van elk type schip, idem. - Alle soorten timmerwerk : - teakdekken - binnenbetimmeringen - restauratiewerkzaamheden - masten, zwaarden e.d. - Levering en inbouw van motoren en schroefinstallaties. - Levering en inbouw van alle electronische apparatuur. - Tuigen van alle typen schepen. - Kraan tot 15 ton. - Duikwerkzaamheden :

- Onderwaterinspectie - Schroef klaren etc.

Duinkerkenstraat 18, 9723 BR Groningen. Tel. (050) 313 05 82 - Fax (050) 312 89 78

Supermarkt Slijterij Shipstore Haven 14 9976 VN Lauwersoog

Voor al uw dagelijkse boodschappen! © Telefoon 0519 — 34 90 53 ® Fax 0519 — 34 93 33

24


Signalementen Cd-rom's, je kunt er niet meer omheen. Ook voor ons watersporters zijn veel bruikbare cd-rom's te koop (of te huur bij een bibliotheek). Ik heb er vier voor u uitgekozen, die meer dan de moeite waard zijn! WINGPS Pro 3.0: GPS Navigatie met uw Notebook Navigatiesoftware van Stentec.com. Het betreft de nieuwste professionele versie van de populaire, gratis op Internet verkrijgbare shareware versie WINGPS. U kunt de gescande of gekochte bitmap kaarten van de Noordzee, en de Waddenzee Oost- en Westblad gebruiken voor routeplanning en nauwkeurige navigatie aan boord van uw schip. Met de nieuwe info-data optie kunt u zelf foto's, video, tekst, of Windowbestanden koppelen aan aardcoordinaten. Voor navigatie moet u wel een GPS ontvanger aansluiten op uw notebook. Hij is in de volgende talen te bestellen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Deens. Gevaarlijke of verboden gebieden, zoals ondieptes kunnen op de kaarten worden gemarkeerd. U wordt gewaarschuwd als u deze gebieden binnenkomt. Naast uw GPS kunt u ook andere instrumenten, zoals autopilot, wind-, diepte-, temperatuur- en luchtdrukmeter via een NMEA interface aansluiten. Er kan natuurlijk nog veel meer. De provincie Friesland gebruikt dit systeem voor het bijhouden van boeien op de Friese meren en deze digitale kaart van Friesland is nieuw.0 kunt dus zo, met de NMEA aansluiting op uw computer uw GPS aansluiten en dan uzelf zien varen over de kaaert als u door Friesland trekt. Aanbevolen hardware: GPSontvanger met NMEA aansluiting. Systeemeisen: WINDOWS 95/98/NT. Cd-rom: 486 DX2 66 Mhz, 16 mb RAM, SVGA. Prijzen: Complete DKW1800 serie digitale kaarten f 599,- ; WINGPS Pro 3.0 f 499.- inc. 1 DKWkaart naar keuze Diverse upgrade e.d. verkrijgbaar. Losse kaarten van 1800 serie f 99.- p.st. met wekelijkse BAZ service gratis via internet. Vervanging oude kaart f 33.Match Racing 2000 (van Stentec): Wedstrijdzeilen op de PC Nederlandstalig, 3D interactief simulatiespel waarin je met z'n tweeen of alleen tegen de computer kunt wedstrijdzeilen. Behalve een spannend wedstrijdspel is Match Racing 2000 een uitstekende trainingshulp voor wedstrijdzeilers en juryleden, en een goede introductie tot het matchracen. Het wordt geleverd compleet met twee Sail Simulator stuureenheden met helmstok, en een Y-kabel voor snelle aansluiting op uw gamepoort. Ook is er een jewelboxversie leverbaar. Behalve met de olympische Soling kielboot, kunt u ook met de sportieve Laser wedstrijdzeilen. Tevens kunt u ook zeilen met alle boottypen van Sail Simulator 2.1 en Sail Simulator 3.0, en met de extra boten uit de Sail Simulator Add On cd-rom. Ook met een Skfitsje, Tornado catamaran of Whitbread 60 is nu mogelijk.

25


De baan kan in grootte worden aangepast. Netals bij echt zeilen, vergt het zowel behendigheid als tactisch inzicht. U kunt verschillende banen kiezen, en de windsterkte en vlagerigheid zelf instellen. Tussen de wedstrijden door kunt u genieten van prachtige foto's en videoclips van Soling en Laser. Er wordt gezeild volgens de nieuwste regels van de International Sailing Federation (ISAF). U kunt een umpire aanzetten, die strafpunten in de vorm van gele en blauwe ballen uitdeelt. Systeemeisen: WIN 3.1/95, 486 DX 33 Mhz, 8 MB RAM, SVGA, 2 speed cd-rom. Talen: Nederlands, Engels. Prijs: compleet inclusief 1 stuureenheid: f 119,-- Extra aanvullingen niet inbegrepen. ANWB Vaarbewijs CD-ROM: Thuis oefenen voor het examen. Voor veel schippers in Nederland is een vaarbewijs verplicht. Met dit oefenprogramma van de ANWB kunt u zich voorbereiden op de examens Klein Vaarbewijs I en II. Nieuwe 1998-versie met 900 vragen uit het officiĂŤle cursusboekje van de gezamenlijke watersportbonden. Nederlandstalig op 3,5"diskette of op CD-ROM. Systeemeisen: 3.5"of CD-ROM, 486 DX@ 66 Mhz, 6 MB RAM, VGA Prijzen: Klein Vaarbewijs I&II, Windows op CD-ROM f 34,95 Klein Vaarbewijs I&II, Windows op 3.5"diskette f 29,95 Nieuw van Stentec Software: Sail Simulator 4 Evenals met voorgaande versies kunt u met de Sail Simulator 4, alleen of samen met anderen, (leren) zeilen en navigeren op uw PC. Met de rekensnelheid van de moderne PC wordt het zeilen op de golven een onvergetelijke ervaring. Doordat hardware-acceleratie van beeld en geluid worden ondersteund, kon dit zeilsimulatieprogramma worden gemaakt met het realisme van moderne computergames. Door de standaard Windows menustructuur voelt u zich snel vertrouwd met het programma. Een duidelijke Nederlandstalige helpfunctie en handleiding geven antwoord op de meest voorkomende vragen. Het instrumentenpaneel bevat alle noodzakelijke boordinstrumenten, zoals kompas, log, dieptemeter, windmeter en GPS-ontvanger. Tevens kunt u een window openen, met de kaart van het gekozen vaargebied. Hierop kunt u navigeren, een route uitzetten met waypoints. Als de GPS aanstaat, wordt uw huidige positie op de kaart geplot. Het bevat een zeer realistische en dynamisch golfveld, waarop het varen zeer spectaculair is. Er kan nog veel meer, u bepaalt zelf vaargebied, windsnelheid, soort boot, dag/nachtsituaties, u bedient zelf de zeilen etc. etc. Een speciale Force Feedback Joystick laat u de krachten op de helmstok en grootschoot voelen. Minimum computersysteem: Pentium II of compatibel, met 32 MB RAM, en 50 MB vrij op uw harde schijf. Windows 95, 98 of 2000. Een 8MB 3D

26


grafische accelerator kaart. Een 4 speed CD-ROM speler is vereist. Minimale schermresolutie is 640*480 bij 16 bits kleuren. Introductie: mei 2000 prijs. F 159.-. Maar een lekker boek lezen kan natuurlijk ook! Kent u de volgende klassieker al? Het raadsel van de Wadden door Erskine Childers Het is de Nederlandse vertaling van het begin deze eeuw door Childers geschreven The riddle of the Sands. Korte samenvatting: in het moeilijk toegankelijke Duitse Waddengebied ontdekken twee jonge Engelsen voor de eerste Wereldoorlog plannen voor een Duitse invasie in Engeland. Een hele korte samenvatting, ik weet het. Maar spannend dat het is! En als je een wadvaarder bent herken je alle beschreven plekjes zo goed. De Nederlandse vertaling is goed gedaan, maar voor de anglofielen onder ons kan ik het oorspronkelijk werk echt aanbevelen. Smullen van de prachtige Engelse taal. En ook voor dit boek geldt: als je het niet wilt kopen, ga dan eens naar de bibliotheek! Ook al is het boek op dat moment niet aanwezig, aanvragen kan altijd! Carla Viallé

SCHEEPSElkEKTRONIKA Ons pl, gramma

Marifoons Portable marifoons GSM/NMT telefoons Portofoons/mobilofoons SSB zenders/ontvangers NAVTEX-ontvangers Amateur zend/ontvangers Wereld-ontvangers GPS-navigatie Scanners Semafoons TV 12 volt Omvormers Omroepinstallaties Weersatelliet-ontvangers Telefoons (ook draadloos)

'r

Weerkaartschnivers Verrekijkers\ Radar 27 MHz zend/ontvangers Microfoons Luidsprekers pHoofdtelefoons Kompassen Eigen technische dienst Batterijen vim,montage en Accu's reparatie. Acculaders ''''',.ioott.itL Alarmsystemen Decca-Navigatoren Zonnepanelen W Kabels/pluggen/antennes Faxen (portable 12/24 volt) Satelliet TV/RADIO ontvangst-syst.

Tevens verzorgen wij de inbouw en herprogrammering van ATIS in uw marifoon. Lageweg 2a • 9251 JW Betgum Tel. 0511 - 464800 • Fax: 0511 - 465789 ~T+1"Un~U4 11~

27


Week 37 Een verslag van de gebeurtenissen in de periode van 12 tot 18 september 1999, toen we ( Mariette, mijn broer Reinhard en ik) onze nieuwe Sophie van Zeewolde naar Lauwersoog brachten. De nieuwe Sophie is een stalen zeilkottertje van 29 voet met kimkielen; een ontwerp van Martin Bekebrede; het casco in 1985 gebouwd op de werf van Jan van der Weide in Stroobos ( inmiddels naar Hongarije) en afgebouwd bij "De Haan" te Uitwellingerga. De kinderen brachten ons met de auto en zagen de boot voor het eerst. Daarom zijn we eerst nog op de motor het Wolderwijd opgegaan. De mogelijk laatste zondag van een fantastische nazomer lokte veel mensen naar het water. Hoewel de Friese meren ook wel druk zijn, kennen wij dit gekrioel in het noorden toch niet. Die speedboten en jetski's scheuren om je heen - wat een lol. Ze bonken over de golven - last van je rug, nieren hoofdpijn; om over de overlast en ergernis bij anderen maar te zwijgen. Hoewel: in mijn jonge jaren zou ik dat ook wel mooi gevonden hebben. Terug in de haven is Reinhard, die mee gaat als opstapper, aangekomen. De kinderen uitgezwaaid en aan boord gegaan. `s Morgens afgetankt en om ongeveer 10 uur vertrokken richting noorden lichte NW wind, droog en warm - het water spiegelglad. We lopen ongeveer 5 knopen bij 2400 tpm: de motor, een Yanmar 2QM 21 PK, loopt dan het prettigst. De vaart over de randmeren verloopt rustig; zo druk als het gisteren was zo verlaten is het nu! De Hardersluis (enige in de kolk), haventjes, de Elburgerbrug, het naaktstrand (een paar vuttende mannen) de Roggebotsluis, het Ketelmeer. Voorbij het slibdepot in aanleg, midden in het Ketelmeer, komen er wat golven, even later worden die wat onstuimiger en bij de Ketelbrug waar we om 16.10 aankomen, gaat het zelfs flink tekeer. De doorvaarthoogte van de brug is 12,9 meter en onze Sophie is 12,8 meter hoog. Vanwege de golfslag durf ik er niet dichtbij te komen - laat staan er onderdoor te varen. Omdat de brug van 16 uur tot 18.30 uur niet open gaat vanwege de drukte op de A6 zoeken we een rustige ligplek langs de dijk - door het rollen en stampen op de steile golfslag krijgt MariĂŤtte het te kwaad. Eenmaal voor anker in de luwte van het noordelijke bruggehoofd, herstelt ze zich weer. Even na half zeven gaat de brug open en zitten we op het IJsselmeer: ruim water: op weg naar Urk.

28


In de Oosterhaven van Urk overnachten we, afgemeerd aan de sleepboot Aquanaut. 't Is een warme nacht, ik slaap maar in de kuip. Tot diep in de nacht rijdt de Urker jeugd onafgebroken in auto's en op bromscooters heen en weer over de havenhoofden. 's Morgens om 8 uur pakken ze de draad weer op. Wat ze er zoeken ?? Hoewel we ons met een gsm'etje hebben aangemeld, laat de havenmeester zich niet zien - misschien dacht hij in de maling genomen te worden: Reinhard meldde het schip aan als de Eendracht i.p.v. de Eenhoorn zoals de Sophie op deze reis feitelijk nog heet. De volgende dag boodschappen doen (olielampje in heel Urk niet te krijgen), pas om 11 uur vertrokken, nog steeds NVV-wind. Een uur buiten Urk de zeilen gehesen, na een half uurtje toch op de motor verder; met deze wind verliezen we teveel tijd; we proberen vrijdag in Lauwersoog af te meren. Tegen 17 uur liggen we voor Staveren. We besluiten hier te overnachten. De Lorenzsluizen halen we voor donker toch niet meer. Het is hier ook veel gezelliger. Twee arisch coffee's bezorgen mij evenwel een beroerde nacht . Dag 3 om 9 uur vertrek. Rustig weer, wind N kracht 3, later 4/5. De boot vaart fantastisch, wat ben ik apentrots. In de voorhaven van de Lorenzsluizen meren we aan voor(bij) een boot die in z'n eentje drie ligplaatsen probeert te bezetten. Bij het inlopen van de sluis zit hij zo te haspelen dat we daar maar niet op wachten. Hierover is meneer

29


zo boos dat hij ons bij het uitvaren van de sluis vuil kijkend en flink toeren makend voorbij komt stuiven, gezien de beperkte ruimte en het tegemoet komend verkeer, weinig elegant. We zitten op de Waddenzee - zout water onder de kimmen - stuurboord uit naar Harlingen (boze meneer bakboord naar Texel). In Harlingen overnachten we in de Noorderhaven - vanuit de haven een heel andere "kijk" dan vanaf de weg; ook veel interessante bootjes. Volgende dag berekenen we: 14.10 HW - 11 uur vertrek. Met de vloed mee het eerste wantij over. Als dat voorspoedig verloopt staat er nog voldoende water voor het tweede. Eerder - op de wal bij de ANWB keuring - was me opgevallen dat maar één van de drie roerhaken geborgd was met één 3 mm splitpennetje. Een klap onder tegen het roer en zo'n pennetje (plus roer) is weg. Om dit zeer denkbare onheil te bezweren heb ik het roer gezekerd met een lijn aan het hek. Varendeweg ontdek ik ook meer "gebreken": Het schip lijkt nooit verder dan het IJsselmeer te zijn geweest. Zo is de mastvergrendeling onvoldoende geborgd en zijn de luchtinlaten voor het motor-compartiment onderin de kuip aangebracht. Ook is het ankergerei te licht. Stapvoets, met de stroom mee krabbelden we over het wantij. Lichte golfslag en de wind draaiend naar het westen. Prima zeilweer maar met alle aandacht bij de geulen, de stroom en de boot, is daar geen tijd voor. Het roer hield zich goed. Het tweede wantij (Abt) idem. Toch waren we opgelucht toen we in de Kromme Balg weer door dieper water gingen - het laatste stukje nog voor vandaag: Nes op Ameland. Inmiddels is de wind aangewakkerd en is er behoorlijke zeegang in het gat tussen Terschelling en Ameland. De boot werkt zich daar fantastisch doorheen met opvallend weinig buiswater. Vanuit de lage positie op het water en mede door de schaduw- en zonplekken vormen de tonnen en bakens waar 4 geulen samenkomen een onoverzichtelijk geheel. We moeten ook nog leren kijken. Met Reinhard aan het roer en ik met de kaart proberen we in deze betonning enige helderheid te brengen en de richting naar het Molengat te peilen. Daarbij verliezen we onze positie even uit het oog en schampen de steile richel van een hoge Tok!! - weg is het roer. Gelukkig nog wel vast aan de plaat en ja daartoe aangeknoopte lijn. Met vereende krachten proberen we het roer weer op z'n plaats te krijgen, maar de zeegang maakt dit onmogelijk. Om rustiger te liggen de kluiver uitgezet, maar de boot loopt teveel vaart, kluiver weer in. Eén pen schiet op zijn plaats maar het roer slaat door een zijdelingse golf opzij en de pen buigt als een ijzerdraadje. Geen beginnen aan.

30


Net als we besluiten onze heilloze pogingen te staken en de zeilen te hijsen om te proberen Nes te halen of om, als dat niet zou lukken, de boot droog te zetten op een plaat (de wind staat gunstig) worden we gepraaid door een zeilend charterschip, één waarmee we - in ons perifere gezichtsveld - vanaf Harlingen al zijn opgetrokken op weg naar Ameland. De schipper van de "Annachina M" had onze situatie goed ingeschat ! Er worden voorbereidingen getroffen om een tros over te zetten. Opschietend in de wind worden de opvarenden (een groep brandweerlieden uit Hannover in opleiding op een teambuildings oefening) keurig in het gelid door "der Chef' geïnstrueerd, de zeilen gaan omlaag en op de motor wordt de draai ingezet om ons vanaf bakboordzijde achterop te benaderen. De bocht pakt te krap uit en de tros was niet het enige contact wat bij die gelegenheid werd gelegd ! Schade gelukkig alleen maar wat verf.

De nieuwe Sophie gesleept door de Annachine M. Wat een rust plotseling, achter zo'n schip op weg naar Nes. Op de kade van de haven stond een monteur van een plaatselijk bergingsen reparatie bedrijf ons al op te wachten - via de kustwacht op de vuurtoren en de altijd bedrijvige marifoons, weet iedereen direct wat er aan de hand is in deze Waddenwereld. De volgende morgen al kwam hij de verlengde haken voorzien van 6 mm splitpennen aan boord brengen. Nog onvoldoende maar in ieder geval een stuk safer dan voorheen. 2 x 24 blikjes Heineken "fur die Manshaft" en een Groninger Hooghoudt voor de Schipper van de "Annachina M" vormden de afsluiting van ons averij avontuur. De laatste etappe: Ameland - Lauwersoog. Volgens een groepje schouwzeilers met een sterke waduitstraling in de haven van Nes, maakte het qua waterdiepte nauwelijks uit of we de noordelijke route tussen het Rif en Engelsmanplaat namen of onderlangs over het Wierumerwad gingen; we kozen de zuidelijke doorgang omdat we dan eerder "thuis" zouden zijn.

31


Na eerst nog opgewonden genoten te hebben van een drietal zeehonden zo'n 15 meter van de boot, liepen we bij de derde prik op het Wierumerwad al aan de grond. Pogingen om vlot te geraken leverden niets op, behalve, bij laag water zichtbaar, een mooie slingerende geul over de plaat. De nabije toekomst zag er niet erg rooskleurig uit (over 4 dagen pas weer voldoende water volgens de getijdetafel). Na enige aarzeling toch maar dhr M. Loos gebeld in Lauwersoog voor overleg. Martin Loos, mijn coach bij het behalen van mijn vaarbewijs en altijd helder in zijn oordeel over lieden die tegen het hoogst van het tij, met een ongunstige maanstand en bij ZO-wind denken een wantij te moeten nemen en dan anderen daarmee lastig te vallen - Hij hield zich kranig in !! Nog meer pech: gedurende dit gesprek raakt het beltegoed van de prepay GSM op; de contacten met onze jongste dochter - pas begonnen in Maastricht - eisen hun tol. We berusten in ons lot - als we al weg zouden kunnen, moet dat vannacht om 03.45 uur. Reinhard heeft nog één streepje energie in zijn mobiel en dat bewaren we (als niets meer lukt) voor morgen als de "bemanning" naar huis wil. Er zal in de haven van L'oog wel iemand zijn die ze van de plaat op wil pikken. Anker uit in de richting waar nog water staat - een witte plastic tas in de prik, voor de nachtelijke oriëntatie - watertank leeg en acht fenders onder de kimmen. Zo nodig kan ik van boord om gewicht te besparen en extra druk/trek kracht te leveren. 300 kg extra drijfvermogen kan net het verschil uitmaken is de alom heersende gedachte. We strekken de benen op "onze" plaat, maken wat foto's van een prachtige zonsondergang, eten, borrelen en gaan te kooi. Ikzelf kleed mij warm aan en blijf die nacht in de kuip om van het wad en m'n nieuwe schip te genieten. Eerst nog overal lichten rondom, op het vaste land en op de eilanden maar als de lichte damp overgaat in vette mist verdwijnen die ook - af en toe nog een blaffende hond en om ongeveer 2.00 uur enkele discogangers die lawaaierig thuis komen ergens uit de richting van Moddergat . Rond 3.00 uur een peiling gedaan; ziet er niet goed uit, kom nog zeker 30 cm water tekort, dat redden we niet meer in een kwartier - half uur. Bemanning wekken, zoals beloofd, of maar laten slapen. Hé, er komt een gat in de mist - het licht van Schier wordt weer zichtbaar wel aan de verkeerde kant van de mast - is de boot dan toch al iets gedraaid? Bestaat niet. Het licht van Schier gaat ook niet heen en weer. Er zit nog een klein lichtje bij. Nu ook een rood lichtje en dan een diep grommend geluid: "Reinhard, Mariëtte, in de benen - - - - er komt een schip". Even later ligt de Annie Jacoba Visser langszij. Voorstellen, praatje maken , de situatie bekijken en aan de slag. We krijgen een opstapper met portofoon aan boord, een stevige tros wordt voorop vastgemaakt (gelaste bolder is een voorwaarde) en 900 PK gaan aan het

32


j

werk - eerst het anker opzoeken - onze boot wordt met grof geweld over en door het zand gesleept. Houdt het roer het? Ik stuur zoveel mogelijk naar buiten, zo komt het roer wat omhoog te staan. Anker op en langs de plastic zak naar dieper water. Na ongeveer een minuut of tien hebben we het zo'n 300 meter verder gelegen groene baken bereikt en komen we in bevaarbaar water. Mede vanwege de dichte mist worden we door de Reddingboot naar Lauwersoog gesleept. Met een knoop of 8 (we hebben nog geen log aan boord), al zoekend naar de bakens in de mist, worden we via het Smeriggat (30/40 cm meer water dus) naar het Westgat gesleurd en dan recht toe recht aan naar de haven. Het is in de mist nog even zoeken naar de haveningang (je hoort hem wel maar je ziet hem niet). Maar dan liggen we ook om 06.30 uur aan de drijvende steiger naast de Ferry naar Schier. Moe, opgewonden door het avontuur, maar opgelucht en tevreden over de goede afloop varen we even over zevenen door de sluis en maken vast bij het clubschip. We zijn er. Willem Cannenburg

De Annie Jacoba Visser en haar bemanning op een meer relaxed moment

33


JACHTHAVEN

PIET HETOOG OP: BORIUM SCHIERMONNIKOOG. AMELAND. TERSCHELLING. FRIESE MEREN EN GRONINGSE MAREN 1

TELEFOON (0519) 34 90 40 34


CUXHAVEN NW-6 U, of de bemanning, moet naar huis maar u bent geen risikozoeker! Bel de Uit en Thuisclub (UTC) om uw schip naar huis te brengen, zodra het wat minder hard waait.

DIT JAAR WAT VEE ER WEG ? Je wilt wel eens naar de Oostzee of langs de Engelse kust, maar je vakantie is te kort of je bemanning te licht. Maak een afspraak met de Uit en Thuisclub (UTC). Wij zorgen voor de heen- of terugreis: met of zonder eigenaar aan boord. ERVAREN ZEILERS HELPEN U -mits de uitrusting van de boot toereikend is -op basis van een contract tegen een bescheiden vergoeding

De Uit en Thuisclub (UTC) Willem Appelboom Reinhilde van der Kroef Wim Laseur Jacques van Lochem Joost Smid

0595-551885 <appelboom@freemail.nl> 050-5773934 <histodat@noord.bart.nl> 050-5254304 <laseur.van.leeuwen@hccnet.nl> 050-5343854 <ares 1 @wxs.nl> 050-5270606 <smidroos@inn.nl>

Er is nog plaats in de UTC voor ervaren mensen die gedurende (een deel van) de zomer beschikbaar zijn.

35


AANLEGGEN September is de maand , waarin we zolangzamerhand weer denken om het vaarseizoen te beëindigen. Lauwersoog speelt voor ons als min of meer tijdelijke verblijfplaats vaak een praktische en aangename rol. Na onze vele omzwervingen op het wad zowel in oostelijke als westelijke streken, lokt ons de jachthaven Noordergat steeds weer! Meestal tegen het einde van het seizoen, zonder enige planmatigheid, knopen we onze boot vaak in de buurt van Het Roode Hoofd vast, vooral ook, omdat we de talloze vriendschappen ter plaatse, voor we weer huiswaarts gaan, nog eens willen genieten en bevestigen! Ons uiteindelijke doel, de winterberging van onze boot, bevindt zich in Workum, zodat voor onze laatste vaart in het seizoen diverse wegen zich aanbieden. Mede door het feit, dat we meestal op het wad varen, besluiten vaak weer eens door Friesland naar Workum te varen, waarbij de weerfactor ook mede bepalend kan zijn. Vooral in de herfst met wat minder verkeer op het water, afgezien van de vele hindernissen (bruggen), genieten wij van de tocht langs Dokkum, Leeuwarden en de Friese meren. Als uitstapje wijken we ook wel van de min of meer direkte route af en besluiten dan een ommetje te maken. Zo waren wij , dwz. mijn vrouw en ik vergezeld van onze hond weer eens „binnendoor" onderweg en besloten Eernewoude weer eens te bezoeken! Hierbij zij vermeld, dat onze hond, een rustige zwartharige labrador-teef, graag met ons meeging, maar een boot niet tot haar uitverkoren vervoermiddel behoorde. Zoals geleerd bleef ze, wel onder grote zelfbeheersing keurig aan boord, totdat de bemanning haar de aanwijzing gaf, dat ze het schip mocht verlaten. Hierbij zal zeker de uitstekende proviandering op „haar" boot als katalisator gediend hebben. Uiteindelijk in Eernewoude in de buurt van het hotel Princenhof aangekomen, gingen we tegen het einde van dag op zoek naar een voor ons geschikte ligplaats. We kijken uit naar een „walletje" om het onze hond straks mogelijk te maken om zelfstandig van boord te gaan! Aan het einde van een aantal boxen op de kop van de steiger, vinden we snel wat we zochten, op de kop van de steigerkombinatie heeft men tussen de uiterste palen een smalle plank bevestigd, een wel iets kritieke maar tevredenstellende aanlegmogelijkheid voor onze doeleinden. Onze toekomstige buren zitten gezellig op het dek van hun boot, onder het genot van een drankje, onze ophanden zijnde aanlegmaneouvre gade te slaan. Alles gaat perfekt! Onze boot nadert heel langzaam de smalle plank en zodra dat kan, springt vrouwlief van boord met het voortouw in haar hand en balanceert zich behoedzaam naar een paal en gooit het touw er omheen. De volgende handeling is voor de schipper! Traag nadert het achterschip ,de wal", vervolgens stapt de schipper op het vrij smalle achterplecht om vandaar het achtertouw om een iets verder gelegen paal te werpen! Of deze handeling met succes bekroond werd is echter niet bekend, daar op dit

36


kritieke moment de arme baas zijn evenwicht verloor en achter de boot in het water verdween! Vrouwlief verloor van de schrik ook bijna haar evenwicht en liet daardoor het nog niet belegde voortouw uit haar handen glippen. Onder applaus van de buren dreef nu de boot, onder pas verworven commando van onze hond, langzaam van de steiger weg! Vastberaden bleef het dier, zoals geleerd, aan boord en verbaasde zich zichtelijk over het gedrag van haar gewezen bemanningsleden. Gelukkig wist de te water geraakte na enig gestoei via de zwaardklamp weer aan boord te komen om vervolgens de boot naar behoren aan te leggen. Na opgedroogd te zijn en een biertje op de goede afloop genuttigd te hebben, verlieten hond en baas tijdelijk de boot , om â&#x20AC;&#x17E;onder ons", eventuele toekomstige verrassingen tijdens het aanleggen te overleggen! J.van Dierendonck

Wadpaviljoen "Het Pierenend"

uli

Rij even door, daar krijgt U een prachtig uitzicht voor

* Sfeervol restaurant * Voor koffie en gebak * Plate service

* Uniek om het uitzicht over de waddenzee * Gebakken vis * Overdekt terras

Tot ziens op: Haven 50, Lauwersoog - Tel. 0519-349422

37


Al enige tijd vaart de gedachte door mijn hoofd om met mijn boot de Baltische Staten te bezoeken. Zij zijn onafhankelijk, nog arm, maar redelijk stabiel en willen de banden met het westen graag aanhalen. En voor mij betekent het een nieuwe bestemming en dat trekt. Afgelopen zomer heb ik de prachtige tocht door het Gotakanaal dwars door Zweden gemaakt en onderweg verschillende boten uit de Baltische staten ontmoet die dezelfde route voeren van Stockholm naar Göteborg door het kanaal en via de Sont weer terug. Van enkele Letten uit Riga heb ik gehoord dat in het jaar 2001 de hoofdstad Riga 800 jaar bestaat en ik denk dat daar feestelijkheden aan verbonden zullen zijn. Op de internet site www.riga800.1v heb ik informatie gevonden. Riga moet een prachtige stad zijn met veel jugendstil gebouwen. Via verschillende wegen ben ik bezig contacten te leggen in Riga. Onze zeevarende voorvaderen maakten tochten met hun houten schepen naar de Baltische landen om handel te drijven. Zij deden dat zonder al de hulpmiddelen die wij nu hebben; zou het niet een idee zijn om die tocht geheel of gedeeltelijk na te varen? Dus een 'Rally naar Riga' in 2001. Ik schrijf dit nu al omdat een dergelijke reis de nodige voorbereidingen vraagt en bij velen ligt de vacantiebestemming voor komend jaar al vast. Voor het jaar 2001 zullen er nog mogelijkheden zijn. Bovendien is deze reis heen en terug nauwelijks te doen in vier weken. Er zijn twee bemanningen nodig of gewoon veel meer tijd. `Rally naar Riga' is in mijn ogen • een typische toertocht, geen wedstrijd, maar de deelname behoeft niet beperkt te zijn tot leden van de WSV `Lauwerszee'. Zo heb ik mijn plan ook voorgelegd aan de vereniging van Toerzeilers. Geïnteresseerden verzoek ik contact met mij op te nemen om over dit plan van gedachten te wisselen; dat kan telefonisch 050-527 0606 of via email smidroos@inn.nl. Januari 1999, Joost Smid

38


Het Redelijk Alternatief II Omdat het wachten op een evenement de bemanning te lang duurt is bedacht om ook in de oneven jaren een tocht te maken. Het is natuurlijk waanzin om bij een gevoeld tekort aan zeemijlen te wachten eer er iemand zo gek is, in een georganiseerd verband, een zeiltocht te organiseren. Je kunt immers driehonderd en zestig dagen per jaar varen. (vier of vijf dagen zijn gereserveerd voor de familie). Omdat het 's winters nogal koud is en omdat het 's zomers lang licht is wordt de datum van vertrek op 19 juni gesteld. De bestemming blijft het geheim van het te verwachten weder. Kaarten van de gehele Noordzee zijn beschikbaar van zuid tot noord. Tien dagen zijn beschikbaar. De tocht begint met een lang traject interliner naar Harlingen. De dienstregeling sluit zo nauw dat er tot aankomst Harlingen geen gelegenheid is om een kop koffie te kopen, laat staan te drinken. Aangekomen in Harlingen direct aan het bier (gezien het dorstige weer). Ik wijt het hieraan dat we de rest van de reis uitsluitend tegenwind hebben ondervonden. (Zelfs bij een perfecte dienstregeling moet je toch minstens het openbaar vervoer ergens de schuld van kunnen geven). Het schip heet "Ares", een mobiel vacantiebungalowtje dat normelitair stationair in de,haven van Lauwersoog ligt te vervuilen. De eigenaar is al lang blij als er een vlag op wappert. De bemanning bestaat uit overgekwalificeerde kunstzeelieden die gezamenlijk vele duizenden zeemijlen achter hun naam kunnen schrijven. Hetgeen overigens niet betekent dat zij enig nautisch benul hebben. Maar ja wie heeft er op een dergelijk minitripje nu een heuse bedrijfsarts aan boord, die bovendien de meest ernstige gezondheidsproblemen vertoont. De schipper-eigenaar heet Jacques, waarschijnlijk bij vele lezers bekend. De tocht begint en eindigt met tegenwind en daar tussendoor hebben wij alles in de wind. Dit schijnt voor velen een drama maar het mocht de pret niet drukken. De uitgezette route is vooral bedoeld om de bemanning de kans te bieden de eigen nautische grenzen te verkennen, hetgeen volledig in het water is gevallen. We hebben het uitstekend naar de zin gehad. We hebben havens gezien waar we onze kleinkinderen menige winteravond geboeid mee kunnen houden en we hebben uitstekend gezeild Zeilen is eigenlijk niet leuk zonder serieuze technisch problemen. De eigenaar had voor ons ingebouwd: 1 X genua 2 (achterlijk rot), 1 X bezaan (moest nodig worden vervangen), 1 X genua 2 (idem), 1 X onderwatertoilet (van fundering losgekomen), 1 X koelwaterthermostaat (finaal verrot), 1 X koelwaterpomp (door alle commotie gedemonteerd maar

39


toch goed werkend), 1 X IJmuiden Marina (het meest desolate oord dat je met een jacht kunt aandoen met optimale discoherrie). Deze rampspoed wordt in de regel veroorzaakt door stilliggen maar is uitstekend als middel om de kleinkinderen zoet te houden. Varen bestaat uit het aanlopen en het uitvaren van havens. Wat daar tussenin ligt is om zo snel mogelijk te vergeten. De eerste aanloop is op een klein riviertje (om het gehalte

Hollanders laag te houden zijn de namen gefingeerd) Burra geheten. We meren aan de eerste barkruk van de lokale kroeg en krijgen korting van de

40


havenmeester. De stilte is adembenemend, daar hebben we dus wat aan gedaan. Gedurende het uitvaren vinden we het bijna jammer weer te vertrekken. De tweede aanloop is op een klein riviertje (.. ) Yarra geheten. De kroeg is al een stuk verder weg en de havenmeester weet exact hoeveel we moeten afrekenen. We liggen prompt tussen twee Nederlandse jachten in. Ik weet niet wat het is maar het valt mij op dat de mensen met de duurste schepen het meest hebben aan te merken op hun vaargebied. Gelukkig heeft het lokale wijnproefgezelschap twee schepen verder een proefavondje zodat de afstand tot de lokale kroeg eenvoudig is af te leggen. Aanloop drie bestaat uit een armoedig plaatsje met een naar eigen zeggen zeer mondaine yachtclub. Wat de schipper hier te zoeken had weten we niet precies. Wellicht was alles begonnen om het tijdelijk lidmaatschap dat door het exorbitant hoge liggeld voor een dag verworven werd. Hij kan nu opscheppen dat hij enige tijd lid is geweest van de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club. Vanaf hier vieren we alleen nog verjaardagen en sturen richting Nederland. Met oost 4 a 5 is dit toch een langduriger traject dan het thuisfront denkt. Vooral mensen die lokaal in IJmuiden goed bekend heten te zijn kunnen zich hier nog al eens op verkijken. 100 mijl in minder dan 36 uur is nog niet eens zo slecht als je geen genua 1, geen genua 2, geen toiletpot, en geen koelwater hebt. De kustwacht heeft van al onze sores lucht gekregen en roept ons op (een voortreffelijke service voor het thuisfront maar echt hun taak niet, namens het thuisfront daarom hartelijk bedankt). We trachten een GSM lijntje naar de wal te gooien maar krijgen een ietwat stuurse reactie. Uren daarvoor hadden we immers via een bekend schip nog een fax laten sturen. De ontvanger van de fax dacht echter steeds gebeld te worden en de hoorn van het o zo ingewikkelde ISDN systeem steeds van de haak. Geen fax dus. Gedurende het middernachtelijk uur blijkt de reis opeens over. De penoze van IJmuiden heet ons welkom met ongezelligheid en de uitstraling van een tienerdisco. 'Er komt wel veel lawaai uit maar laat het in vredesnaam niets voorstellen'. Lauwersoog, timmer maar een gezellige serre aan je clubschip en laat je niet verleiden duur te doen. Er gaan anders zo veel mensen klagen over het vaargebied. Een graag welkome gast, Maarten

41


Nieuws van "De Marrekrite: Als je in de provincie Fryslรกn rondvaart kom je niet om "De Marrekrite" heen. Zichtbaar zijn vooral de aanlegplaatsen op zorgvuldig geselecteerde plekken. Inmiddels heeft "De Marrekrite" zo'n 350 locaties door heel Fryslรกn ingericht, en er komen voortdurend nieuwe bij, zoals het afgelopen seizoen in het Tjeukemeer, en dit seizoen de Aegehoek. Bij elkaar hebben die aanlegvoorzieningen een lengte van ruim 33 kilometer, en bieden plaats aan zo'n 5000 boten. Het seizoensonderhoud van al die voorzieningen wordt uitgevoerd door loonbedrijven, door de provincie, door Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, vrijwilligers en anderen, op basis van jaarlijkse afspraken. Naast het seizoensonderhoud hebben we ook te maken met de vervangingsinvesteringen. De steigers hebben een gemiddelde levensduur van 25 รก. 30 jaar. Om al die voorzieningen kwalitatief op peil te houden werkt "De Marrekrite" met een meerjaren onderhoudsplan waarin vervanging van "versleten" steigers een aanzienlijke kostenpost vormt. Deze vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betreffende provinciale diensten en vergt inclusief het seizoensonderhoud meer dan een miljoen gulden per jaar. Soms worden we geconfronteerd met gedeeltelijk verbrande planken van een uit de hand gelopen barbecue, en zelfs constateren we dat er steigerplanken losgeschroefd en meegenomen worden! Voor het steigertje thuis? Niet doen dus!! "De Marrekrite" doet echter nog veel meer voor de watersportliefhebber. Er wordt gezorgd voor afvoer van afval uit de recreatiegebieden, door de "milieuboten" van de gemeenten Boarnsterhim en Wymbritseradiel. Het baggerfonds van "De Marrekrite" draagt er toe bij dat recreatieve vaarwegen op de diepte gehouden worden voor de toervaarder. Ook coordineert "De Marrekrite" het overleg dat geleid heeft tot uniforme brug- en sluisbedieningstijden in geheel Fryslรกn. Wat minder opvalt is dat "De Marrekrite" betrokken is bij vele overlegsituaties waar het belang van de waterrecreatie in meer of mindere mate aan de orde is. Daarbij gaat het om de inrichting van Nationale Parken, herinrichting van het platteland, de ontwikkeling van nieuwe vaarroutes. Vaak leidt deze betrokkenheid tot nieuwe projecten, waarvoor dan weer geld nodig is (bijv. Tjeukemeer en Middelseertite). Veelal is gedeeltelijke financiering door derden mogelijk, zoals de provincie, nationale overheid en/of Europese Unie. Maar altijd zal een deel door "De Marrekrite" zelf opgebracht moeten worden, zoals ontwikkelkosten, aanloopkosten en soms een deel van het uitvoeringsbudget. Enkele jaren terug hebben provincie en de 21 aangesloten gemeenten de bijdrage aan "De Marrekrite" aanzienlijk verhoogd om de 42


vervangingsinvesteringen mogelijk te maken. Gevolg hiervan is dat er weinig financiële ruimte meer is voor nieuwe projecten. Die situatie kan uiteraard niet blijven bestaan. Immers "De Marrekrite" is er voor om voor u het varen en aanleggen nog aantrekkelijker te maken. Om dit mogelijk te maken heeft "De Marrekrite" met de watersportsector (watersportorganisaties en bedrijfsleven) een Ontwikkelingsfonds in het leven geroepen. Dit fonds zal gevoed moeten worden met bijdragen van particulieren en bedrijfsleven, ondersteund door een actief wervingsbeleid tot de verkoop van nog meer Marrekrite-vlaggen. Die bijdragen moeten "De Marrekrite" in staat stellen herinrichting of kwalitatieve verbetering van bestaande voorzieningen mogelijk te maken, nieuwe en alternatieve vaarroutes te ontwikkelen en de dienstverlening te vergroten. De Marrekrite-vlaggen zijn en blijven een belangrijk symbool voor "De Marrekrite", en leveren een belangrijke bijdrage aan het budget. Maar we zouden graag nog meer boten met onze wimpel willen zien. Het zou niet mogen voorkomen dat er recreatief gevaren wordt in Fryslán zonder Marrekrite-vlag aan boord. Daar mogen we elkaar als waterrecreanten best op aanspreken. En hoe vaak komt het nu voor dat een kleine "vrijwillige" bijdrage zoveel gratis plezier biedt, en bovendien een organisatie als "De Marrekrite" in staat stelt haar dienstenpakket steeds verder uit te breiden. Waterrijk Fryslán biedt heel veel. Met uw steun maakt "De Marrekrite" er nog meer van. Meer info via www.marrekrite.nl

De Henk Carolus Bokaal

De Henk Carolus bokaal werd in 1995 beschikbaar gesteld door mw. Carolus voor het mooiste, leukste, beste, nuttigste, aantrekkelijkste stuk in het Jaarboek. De bokaal werd uitgereikt aan: 1995• Mw. M. Ram-Laméris 1996• Dhr. G. Schmitz 1997: Mw. A. Salters 1998: Redactie Jaarboek 1999: Dhr. F.J.Licht

43


E

£5,

a, CO a)

CD

O

0

Cl) 21

0 -0 u ) O O .0 E o c c "0 c CD = O Q) cu x . O) :12 O_ ca = c a) .— 0 0 q) O cu . c ...... c r,v "c-75 0 c ' 5: as u' 2 c7) .u. 5: c o_ . ® L. c cf, O 0 O 2- :0 cd 1✓ O c ca ca 4--, 1 O -D = cp cn E 175 2 0 co E .79 O A pf. (1) ,.... 2 a 1.6. "0a), O

c Tri a)

Q.0 tA N

44

a) 0.

+ 6 en

0

® O ri. O

a" cl

E O

C to' 0 ,

g cp o L. , "-2 .2 0 co ce , 0.. > ___ --.... ID >i CI)

0 M CC .0

•: ax •

CD

ej 0ai x c. (1)

U) O CO

o

43,

O

0

:orn omstraat *- • • k• roningen -e •s-

0

co 2_ _

ar& ler Noord Nederland ", alg allir

• 22

ET)

ohnson DM OTORENExcl. dea

Ski & WakeboardCentre: Jobe, Neptune, Hyperlite, Connelly

- Er. WWW.REKABO.


Skyline Lauwersoog Zomaar op een zaterdag of zondag bleef het hangen. Het was een gedachte over een typisch menselijk gedrag. Op de een of andere manier hebben we de behoefte om op vooruitgeschoven punten en hoogten de omgeving te verkennen. Zelfs op een winterse dag merk je die drang in Noordpolderzijl. Mensen die de ruimte opzoeken en over de horizon aan zee willen kijken. In Lauwersoog merk je dat nog sterker; havenactiviteiten zijn trekpleisters. Er gebeurt wat aan de rand van land en water. Daar heb ik op ingehaakt met een paar beelden. Het ene idee haalde het andere uit. Facelift visserijhaven Een visserijhaven is een werkhaven. Alles draait om vis, garnalen en mossels. Bedrijven clusteren daaromheen. Verder blijft de haven achterin een leeg gat waar niets interessants te ontdekken is. Windmolens wieken daar door de tijd. Dat zou een mooie plek zijn voor een activiteit die het havenkarakter wat aardigheid en allure geeft. Denkende aan masten van een historisch zeilschip, de sierlijke lijnen van een fraai passagiersscheepje. Een stoere viermastbark bijvoorbeeld als de Russische "Kruzenstern". En die voormalige butterfahrt-schepen zouden het ook goed doen; schepen met harmonische lijnen, een echte zeeg. Maar wel schepen met een blijvende functie; ze zouden regelmatig moeten varen (liefst). Kortom, echte schepen met allure. Aan de andere kant zou mooi plaats zijn voor de hedendaagse variant van het zeilen met passagiers; de chartervaart. Dan hebben ze een vaste plek met walvoorzieningen zodat de opvarenden niet de overige gelegenheden afstruinen voor het piesje en poepje. Een steunpunt in Lauwersoog vermindert waarschijnlijk (tijdelijk) het gebruik van de sluis. Geen nodeloze irritatie door de nieuwbakken "beroepsvaarders". Er zitten gewoon recreanten op, net als op ieder jachtje. Zo'n haven mag dan voor het oog aantrekkelijker worden qua skyline en activiteit, er kleven een paar onfrisse maren aan. De rotzooi die in de haven overboord gaat, drijft de hoeken in en verspreidt daar de geur van afval en bederf. Het volk wat van de haven gebruik maakt neemt het niet zo nauw met de frisse zee. Dus gingen de gedachten naar een soort mileuhaventje dicht bij de bron. Ergens opzij van de dokken. En dan de dokken zelf: een altijd interessante plek om naar diverse schepen op het droge te kijken. Waarom zien dokken er meestal uit als drijfsels die op een onverklaarbare manier, ondanks de vele roest, de kop boven water houden. De schepen erin fleuren op met een frisse kwast verf en de drager moet genoegen nemen met een altijd vuile overall. Heel wat anders dan de schepen van de betonningsdienst. Die verkeren

45


J uiterlijk in uitstekende staat. Voor hen is de andere kant gereserveerd naast de dokken; een eigen buitendijkse plek met aanverwante voorzieningen. Zo raakt de haven al aardig opgevuld. Met het oog op Schiermonnikoog Kijkers te over. Waarom dan geen uitkijktoren op de rand van wad en haven? Van dichtbij over het havengebied uitziende, verderop naar het wad, de geulen, het eiland en in het zuiden het hele Lauwersmeergebied. Er valt gewoon veel interessants te zien! De locatie bij het huidige "piereneind" vraagt er haast om. En waarom zo'n saaie rechte dijk eigenlijk? Maak er uitstulpingen in naar buiten toe met een simpele windvanger ervoor als een soort open scheepsbrug. Buitendijks, het "Wadgat" Gedacht aan een buitendijkse jachthaven met een beperkte capaciteit voor vaste liggers. Een deel ervan moet vrij blijven als vlucht-en wachthaven (in verband met de sluis). Een haventje waar de gezelligheid de boventoon heeft door aankleding, architectuur en speelsheid in dijkvorm. Hogere delen erin: uitkijkpunten. Kleinschalig van opzet. Ik denk dan aan het Zweedse "Smogen" en het Franse "Honfleur". Beslist geen BlaBlaMarina als IJmuiden. Klein maar fijn. De Waddenclub zal haar bedenkingen wel hebben, maar de opzet is hoe dan ook meer gericht op verfijning en verbetering van het bestaande. Sluizen Jawel, in meervoud! Een tweede sluis naast de bestaande met een veel gebruiksvriendelijker schutsysteem. Voorzien van vlinderdeuren die snel openen en sluiten mogelijk maken. Met steigers aan weerszijden die mee op en neer gaan. Deze glijden langs profielen in de sluiswand. Steigers met stevige bolders; afgelopen zomer zien en voelen werken in Tynemouth aan de Engelse oostkust - gloednieuw! Geen brug erover uiteraard, maar een tunnel eronderdoor. Daar op aansluitend een parkeergarage voor Schiergangers. Bovenop die (zeshoekige) garage is er weer een prachtige plek voor een restaurant met uitzicht rondom. De tunnel zou zelfs ondergronds aansluiting kunnen hebben met de garage. Door de tweede sluis moet de KNRM naar de oostkant verhuizen van de "havendienstpukkel". Daar is plaats voor een diensthaven. Aan de buitenkant achter palen de reddingboot en aan de binnenkant politie, douane en havenboten. Een idee achter alles is dat de visserij zelf economisch van minder betekenis zal worden vanwege overbevissing. Een bredere economische basis kan op vele manieren gunstig zijn voor de haven.

46


J Binnendijks De Jachthaven "Noordergat" ondergaat wat aanpassingen! Een clubhuis met een (liefst klassieke buiten werking gezette) vuurtoren. Eenvoudig van vorm, veel hout en terras. Kunnen genieten van de plek en het uitzicht. De havenmeester krijgt een centraal (drijvend?) kantoor in de jachthaven. Er komen achterin loodsen bij voor berging die er kleinschaliger uitzien. En voorts wat ik 'schiphuizen' heb genoemd: Beetje op Scandinavische leest geschoeid, met zadeldaken. Met ruimte ervoor, inclusief steigers. Iets voor bewoners of nautische apparatuur. Deze huizen staan met de rug tegen de tunnelwand. Het verkeer De tunnel onder de sluizen door is al een hele ingreep en voorkomt onnodige fileopbouw te land en te water. Gekoppeld daaraan twee rotondes aan het begin en einde voor een soepel verloop van de verkeersstroom. Vooral de westelijke uitloop van de tunnel vereist zorgvuldige vormgeving vanwege de korte draai en ondergrondse koppelingen. Met de huidige ontwikkeling in de boortechnieken wellicht uitvoerbaar. De schets bevat nog meer verfijningen; al deze gedachten worden niet geplaagd met kostenoverwegingen en/of iets niet of wel zou kunnen, danwel wenselijk zijn. Het gaat om het idee. Fred Licht 2/2000

Hoe dit er uit zou zien kunt u op de volgende pagina's bekijken!

47


J Verdere geschiedenis van de `Eems', 1937 â&#x20AC;&#x201D;1965 In het jaarboek 1999 werd de Tems' ten tonele gevoerd. Thans meer over dat eikenhouten scheepje, 7 m. lang, 32m2gaffeltuig. Mijn vader kocht het in 1937 voor f 675,-. Het plan was om er direct een tocht mee te maken naar Zeeland, en wel met 5 man: vader, oom en 3 jongens. Wij waren tot dan 16m2zeilers. De tocht startte voorspoedig. Op het IJsselmeer hadden we een flinke noordoostelijke bries en de enige verrassing was dat de golven veel hoger A waren dan wij hadden verwacht. Toen verder door de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, dat toen nog via VianenGorinchem voerde. We overnachtten ten zuiden van Vianen, gewoon afgemeerd aan de oever van het kanaal. Dat zou bij het huidige Amsterdam-Rijnkanaal volstrekt onmogelijk zijn We overnachtten gewoon langs de oever We bereikten uiteindelijk Dordrecht, het weer sloeg om, de moed zonk, en via Aalsmeer en Amsterdam kwamen we terug in Paterswolde. In 1938, 1939 en 1940 maakten we tochten op het IJsselmeer, mede ter plaatse van de huidige Noordoost-polder. Zo zeilde ik over het gebied, waar mijn latere vrouw Agnes een groot deel van haar jeugd zou doorbrengen. We overnachtten in de haven van het toenmalige eiland over de , Id.;epte Schokland,

50


J voeren bij Kraggenburg het Zwarte Water op en waren waarschijnlijk het laatste jacht dat de toen sterk verzande haven van Kuinre binnenliep. Dat laatste was in de zomer van 1940, toen de Duitsers het zeilen op het IJsselmeer nog niet hadden verboden. Een jaar later was de polder afgesloten en lag de haven van Kuinre droog. En de oorlog greep om zich heen. Kort na de oorlog werd een oude droom tevoorschijn gehaald: met de Tems' het wad bezoeken. In augustus 1946 was het zover. Vanuit Buitenstvallaat bij Drachten voeren wij, zonder motor, door de Zwemmer. Dat betekende: bij vrijwel elke brug zeil en mast neer en weer op, maar je moet iets voor het goede doel over hebben. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen brachten we alles in topconditie en bereikten we het zoute water via de huidige uitwateringssluis. Er was een lichte wind en met het staartje van de eb voeren we tussen de slibbanken door, voorbij Oostmahorn, en we verkenden het mooie estuarium. Mij was verteld dat de beste manier van overnachten in het waddengebied was: achter 2 ankers. Aldus ankerden we voor de nacht nabij de splitsing van Slenk en Dokkumerdiep. 's Nachts bij hoogwaterkentering stond er oostenwind, en dwars op de golven lagen we flink te rollen. Naderhand bleek je in het algemeen beter te kunnen overnachten aan de pier van Schiermonnikoog of in Oostmahorn langszij de reddingsboot Insulinde'. Dat laatste was in principe verboden, maar de Toxopeussen, zelf enthousiaste zeilers, maakten daar geen moeilijkheden over. Zij hoefden in de zomer maar zelden uit te varen; er voeren op het wad toen nog weinig jachten en helemaal geeneen die bij het minste of geringste om hulp riep. De volgende dag bezochten we de Engelsmanplaat, nog een dag later beĂŤindigden we onze verkenningstocht in Zoutkamp. Het was ons zeer goed bevallen, ook al omdat we bij vissers en andere varenslui veel vriendelijkheid en vriendschap ontmoetten.

51


In 1947 zou een uitgebreider bezoek aan het wad worden gebracht. De boot lag vaarklaar in Groningen, toen â&#x20AC;&#x201D; helaas â&#x20AC;&#x201D; de zwaardkast ernstig begon te

lekken. We moesten terug naar de werf van Visser in Paterswolde, waar de boot op de wal werd gezet. Omdat het middenzwaard zelden werd gebruikt, besloten we zwaard en zwaardkast te verwijderen. Het zwaard was een zware oude scheepsplaat, waar klinknagelgaten in zaten. 'Zet het eerst maar even tegen die boom', zei de oude Jan Visser, en 25 jaar later stond het daar nog! Inmiddels werd de reparatie goed uitgevoerd, de sleuf in de kielbalk werd gedicht en er dwars over werden nieuwe wrangen geplaatst. Toen een nieuwe poging. Zonder veel moeite bereikten we Schiermonnikoog, waar de foto's uit het jaarboek 1999 werden genomen. Met weinig wind vertrokken we van Schier, moesten in de priel zelfs een eindje met de vaarboom bomen, toen kwam er een mooie noordoosten wind door. Die blies ons langs Holwerd naar de mond van het Molengat tussen Hollum en Ballum. We wilden naar Nes, maar dat was nu in de wind en in de stroom. Zonder motor zat er niets anders op: ankeren. Eerst tegen de avond kenterde het tij, we kruisten op tot een enigszins beschutte ankerplaats tussen Ballum en Nes, en in de vallende duisternis ging opnieuw het anker over boord.

52


J De volgende dag zou een poging worden gewaagd om Harlingen te bereiken. Het kostte moeite om het Molengat uit te komen, we moesten tegenstroom opkruisten over de ondiepe Hessing. Toen, in het vaarwater van de Zwarte Haan, nam de zuidwestenwind geleidelijk toe tot 5 á 6. We moesten reven, er stond in de omgeving van het wantij nogal wat zee, en we kwamen slecht vooruit. In arren moede besloten we om terug te gaan, een lange terugtocht, maar gelukkig voor de wind. We moesten nog wat bijreven. In Nes maakten we vast naast een andere boot en hielden onze boot rechtop met touwen aan de mast. 's Anderendaags zeer vroeg vertrokken. Nu zat het ons mee. In de loop van de dag kwam de gewenste mooie noordoostenwind door, en moe maar voldaan kwamen we aan het eind van de middag in Harlingen aan. Daarna Kornwerderzand — Workum — Friesland. Dit verhaal wordt te lang. Toch zijn er nog vermeldenswaardige belevenissen met de 'Berns', wellicht voor een aantal lezers interessant. Die stel ik echter uit tot het volgende jaarboek. Nog één voorval: in 1963 lag de Tems" midden in de bouwvak-vakantie geheel alleenaan de pier van Schiermonnikoog. P.M. Bouma

c.i.v. LAUWERSZEE

Cooperatieve in- en verkoopvereniging van visserijbenodigdheden WIJ LEVEREN O.A. AAN:

• visserij • aannemers • transportbedrijven • industrie • watersport • agrariërs • particulier HAVEN 16-20, 9976 VN LAUWERSOOG -TEL. (0519) 349291 - FAX (0519) 349176 Elke dag geopend van 08.30 tot 17.00 uur (zaterdags tot 12.00 uur) K.v.K. te Groningen onder nummer 29476

53


Wetenschappelijk probleem

...

Vorig seizoen, ergens onderweg op het Wad kwam een ervaren zeilster bij ons aan boord. Het gesprek kwam op .... Dat ding wat je uitboomt als je voor de wind vaart. Ze noemde het een fokkeloef. Zeer duidelijk, later, verderop in het gesprek hoorde ik dat woord nog eens: "fokkeloef'. Het drong toen tot me door dat dat een heel logische benaming voor dat ding was. Maar ikzelf heb altijd gedacht dat het een fokkeloet is. Dus ben ik, zonder eerst een woordenboek te raadplegen maar eens een mini-enquete gaan houden in m'n omgeving. Is het nu een een fokkeloet (moderne spelling fokkenloet) of een fokke(n)loef. Zou het een Groningse uitdrukking zijn? Per slot van rekening overkomt me dat vaker. De mini-enquete leerde me wel wat. De vraag die ik stelde was: "hoe heet dat ding dat je uitboomt als je voor de wind vaart", dus zonder beĂŻnvloeding van mijn kant.

De eerste slachtoffers waren allen Groningers. Zij zeiden fokkeloet. Toen de niet-Groningers: ook fokkeloet Dan maar eens een woordenboek erbij gepakt. Toen kwam de echte verwarring. Het woord staat niet in Koenen, niet in Kramer' s woordenboek en niet in de oude Van Dale (de nieuwe hebben we niet). Dan het "Groene Boekje", daar staan immers alle Nederlandse woorden in. Kennelijk is het geen Nederlands woord want het staat er niet in. Maar het Groene Boekje leerde me wel iets: daar staat wel de fokkenmaat benoemd. Dus, als het een Nederlands woord zou zijn zou het nu ook een fokkenloet moeten zijn geworden. We hebben nog een paar (oudere) boekjes voor beginnende zeilers, wat zeggen die over ons gezochte woord. De variatie fokke loet duikt op. Maar toch... het blijft een t. Dan eens het woord loet opgezocht in Van Dale. Dat zegt o.a.: "benaming voor verschillende werktuigen, bestaande uit een steel met een breed ijzeren voorstuk, waarmee men schept of krabt. Dat brengt het weer dichter bij een fokke(n)loet.

54


Dan bestaat er een woordenboek met scheepstermen in diverse talen. Wij bezitten het niet, maar een kennis heeft het wel. Daarheen gebeld: het boek was niet gelijk te vinden, maar had wel gelijk het Groene Boekje erop na gezocht en een woordenboek. Dat gaf (uiteraard) dezelfde conclusies als hierboven beschreven, dus een aardige bevestiging. Later bleek dat in het Scheepswoordenboek (uitgave van een aantal jaren terug, dus oude spelling) wel het woord fokkeloet bekend was. Het is dus definitief een fokkenloet! Toch klinkt het woord fokke(n)loef wel heel goed: je gebruikt de stok om de fok te loevert te zetten. Maar het zal wel ergens anders vandaan komen als iedereen zo duidelijk overtuigd is van fokke(n)loet. Wie helpt me eens uit deze verwarring door de herkomst van het woord te achterhalen? Janny du B ois.

nh

11h

II

1

r â&#x2013; =

jaai

1975 - 2000

2wit2mT7[1.92 QVcDo 02n{021 delfziji

DE WATERSPORTSPECIALIST

WATERSPORTWINKEL, ook voor nautische geschenken SCHEEPSTUIGERIJ masten, zeilen en rvs verstaging SCHEEPSTIMMERBEDRIJF reparatie, onderhoud zeil- en motorjachten Eemskanaal Noordzijde 53' 9934 RE Delfzip aan de jachthaven 't Dok Telefoon (0596) 61 81 62

* eigen ligplaatsen voor de wal

55


J Als je verweg vaart, vaar je veel voorbij Of ik wel een stukje wilde schrijven over waar ik niet geweest ben, want "daar ga jij zo grappig mee om..." Ze bedoelde dat ik rustig één of twee week lig te wachten op gunstige omstandigheden om naar Thyboron te varen en als die omstandigheden zoch niet voordoen dan via het NOK naar Denemarken vaar en me uitstekend vermaak. Ik zeg: "Ja dat was ik al eens van plan en dit lijkt mij een mooi moment om er nu mee te beginnen." Als je in de winter of het voorjaar mensen vraagt naar hun vakantieplannen dan hoor je vaak "Wij gaan naar..." "Wij willen dit jaar naar..." vervolgens hoor dan een verweg-bestemming die zelfs met zeer gunstig weer niet te doen is in vier week. Het gevolg is: moeten varen terwijl het eigenlijk niet kan en je het ook liever niet wilt en veel motoren. Stress dus. Norderney is een haven die zowel op de heen- als terugreis naar Denemarken gunstig ligt om te overnachten. Daar komen elke dag een aantal schippers op de steiger bij elkaar om het weerbericht te bespreken. Of liever gezegd: weerberichten, want er zijn er meer. Aan de hand van deze gesprekken wordt besloten of er gevaren wordt. Die gaan varen zijn gespannen: is het wel een goed besluit? Zij die blijven zijn ontspannen maar moeten wel verder. Zij kunnen nog een mooie dag op het eiland maken. Maar moeten wel verder... Tenminste als je met alle geweld een te ver doel wilt halen. Ik ken mensen die vanuit Noord.Holland met hun boot naar Zweden wilden. Ze zijn daar ook geweest. Ze gingen over het IJsselmeer — zeilen? Kan, maar motorend door Friesland, Groningen, Noord-Duitsland, Elbe over, NOK naar Kiel. Daar kan gezeild worden. Kan! Maar we willen naar Zweden. Vorig jaar niet gelukt, dus motoren, elke dag 50/60 mijl. Op dezelfde wijze zijn ze teruggevaren. Is dit leuk? Als je een zeilboot hebt? Als je verweg vaart vaar je héél veel voorbij wat je niet ziet. De charme van een zeilboot is dat je afhankelijk bent van het weer, van de wind en van de windrichting en dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn. Vakantieplannen kunnen dan ook niet iets definitiefs zijn maar een richting. Dus: "We gaan richting..." Dat heeft al direkt iets ontspannends van "..we hoeven niet persé" en tegelijk ook iets spannends van ..."waar zullen we terecht komen?" Je gaat dus varen als het kan, zoals ik Martin Loos eens hoorde zeggen. Waar je dan terecht komt is een verrassing. En als je een paar dagen niet kan varen dan is er alle gelegenheid om dan ter plaatse de omgeving te leren kennen. Zijn, dat is de kwestie. Waar je ook bent met je lijf wees daar ook met je gedachten. En dan komt het helemaal goed!

56


Veel verwegvaarders zijn met hun lijf in Norderney en met hun gedachten in Denemarken of Zweden. Daar kan je heel ongelukkig van worden. Maak van je vakantie geen prestatietocht. Als je je blind staart op dat ene doel dan vervaagt de omgeving. Staar je niet blind, maar heb een open mind. Dan zie je zoveel, beleef je zoveel. Dan is alles zoveel leuker, ook voor de rest van de bemanning. Een bekende schrijver zei eens: "Schrijven is schrappen." Ik had dus met het volgende kunnen volstaan: Als je verweg vaart vaar je veel voorbij. Zoek niet maar vind: Open mind Zijn, dat is de kwestie. Waar je ook bent. Varen als het kan. Een zeilboot moet zeilen. Maak van he vakantietocht geen prestatietocht. Maar zo is het een beetje droog. Neem maar iets te drinken. Proost! Behouden vaart. Laat het me weten als het u bevallen is. Hartelijke zeilersgroet. Lambert Bosveld.

salon galerie

aQ Specel kraneweg 16 9718 jr groningen tel. 050 - 314 62 40

dick zuidema erik doff

57


DE WATERSPORTVERENIGING Onze vereniging telt al jarenlang zo'n 450 leden. De meeste verenigingen hebben al jarenlang een iets teruglopend ledenbestand, maar onze vereniging gelukkig niet. Toch verbazend, want mensen, zeker ons soort ongeregeld, loslopende watersporters is slecht te organiseren. We zijn immers al zo gebonden! Toch kan ook de watersport niet zonder een belangenbehartigingsorganisatie. Denk maar eens aan alle voorzieningen die er nodig zijn. We willen het wel graag goed geregeld hebben, maar het moet 'vanzelf naar ons toekomen'. 'Ze' moeten er maar voor zorgen... Dat lukt natuurlijk niet. Ieder voor zich werkt natuurlijk ook al niet, dan wordt het in watersportland een enorme chaos en die overheden zien ons komen... Maar er speelt nog veel meer, want de watersport wordt van alle kanten belaagd. Nieuwe bruggen, Vogelrichtlijn, demping van vaarwaters, snelle veerboten, bedieningstijden bruggen en sluizen aanpassen aan bezuinigings-wensen van de overheden... Daar kunnen we als individu niet tegenop. Maar gezamenlijk, niet alleen in onze eigen vereniging, maar in grotere verbanden, kunnen we een krachtig protest laten horen! Zo is onze vereniging WSV Lauwerszee, aangesloten bij de Noord Nederlandse Watersportbond. Die NNWB is weer aangesloten bij het Watersporberaad, een gezamenlijke organisatie met bijvoorbeeld de twee kanobonden, de sportvissers, de KNMC, duikorganisaties etc. Het Watersportberaad heeft de taak om op landelijk nivo de belangen van ons, ook van de leden van de WSV Lauwerszee te behartigen. Maar regionaal zijn we er ook goed bij betrokken: zelfs met twee leden van onze vereniging die in de NNWB belangenbehartiging tot taak hebben: Mw. Janny du Bois voor de provincies Groningen en Drente en Dhr. Martin Loos voor Waddenzaken. Watersportverenigingen hebben naast belangenbehartiging nog een ander zeer belangrijk aspect: gezelligheid, gezamelijke activiteiten. Nuttige avonden op het Clubschip, zoals deze winter de avond over brandblussers etc. met Zeevaartschooldocent Marinus Steenbergen. Maar ook de wedstrijden die onze wedstrijdcomissie elke zomer voor u organiseert vallen hieronder. Uiteraard hoort ook het Midzomernachtfeest op 24 juni hierbij! Ach, eigenlijk is dit artikeltje ook niet echt voor u bedoeld, als u dit leest bent u immers al lid van de vereniging. Of is uw kajuitdeurdeler nog geen lid? Dat zou natuurlijk ook een goed idee zijn: Want de kracht van de organisaties is immers het getal: spreken namens 100 mensen of spreken namens 200 mensen maakt tegenover de overheden toch wel enig verschil! Maar toch, misschien is het een onderwerp om eens tijdens die lekkere borrel op die heerlijke namiddag in het zonnetje, onderuitgezakt in de kuip, te bespreken. Janny de Bois

58


'3roninger

van hou L n schepen en

e jac e

Groningen Maritiem meningstijden: Yerkdagen 9.00 -17.0o u Zaterdag 10.00-17.00 u Zondag op afspraak

Groningen Maritiem MS. Romulus Bornholmstraat bij 10 9723 AX Groningen

Telefoon: (050) 589 12 71 Mobiel: 06-51196519 Fax: (050) 589 17 47

E-mail: maritiem@inn.nl Internet: www.bootselect.nlimaritiem


60


DE HAVENS VAN ZOUTKAMP Zoutkamp heeft in vele opzichten een levendige geschiedenis. Op sommige plaatsen zijn ook nu nog herinneringen aan dit verleden terug te vinden, op andere plekken is dat veel minder makkelijk en hier en daar probeert men verwijzingen naar het verleden in ere te herstellen. Zo heeft dit dorp aan de Lauwerszee havens, sluizen en waterwegen gekend die er nu niet meer zijn. Bovendien ligt er de bakermat van onze eigen watersportvereniging. Reden om eens in verleden van Zoutkamp te duiken. Om het spoor niet bijster te raken hebben we de kaart hiernaast van nummers voorzien. 1.

Tussen de dijk en de tegenwoordige Spuistraat liep tot Âą 1880 het Spui. Dit afwateringskanaal spuide via de Zoutkamperpomp in wat toen de buitenhaven was. Deze haven werd op diepte gehouden door de stroming die ontstond van het spuien. Via de sluis konden kleinere schepen met gestreken mast binnenkomen Bovendien kon men de landerijen rond het dorp onder water zetten voor defensiedoeleinden.

Het Spui: Het bruggetje naar de oude binnenhaven, de twee kalkovens, vandaar uit van links de twee huisjes 1 met grote kap/lmet kleine kap: hier was vroeger de 'de b'rak' (de kazerne) gevestigd. Verder zien we de (inmiddels afgebroken) Gereformeerde Kerk met daarvoor de pastorie. 2.

In de jaren 1858 kwam het Hunsingokanaal klaar, dat via de eveneens nieuwe Hunsingosluis het achterland verbond met de Lauwerszee. Omdat deze sluis niet kon schutten was doorvaart door de sluis slechts mogelijk wanneer het tij in de Lauwerszee gelijk was aan het binnenwaterpeil (gelijkwater).

61


Hunsingokanaal vanaf de Hunsingosluis: aan de linkeroever was vroeger het spoorlijntje naar Winsum, dat in 1942 door de Duitsers werd opgedoekt. In het lage witte gebouw was een houtzagerij gevestigd, het gebouw rechts was de hellingschuur. Het schip links heeft een breefokra en het schip rechts is een paviljoentjalk (zonder roef).

Links het lange hoofd en rechts het korte hoofd met de badboot `Schiermonnikoog' en de badgasten. De dienstregeling van de veerboot ging volgens het tij naar wat nu de jachthaven van Schiermonnikoog is. De kaartjes werden in het witte hokje op de steiger verkocht. Rechts op de foto zien we het vuurtorentje op de leidain van de Hunsingosluis, waarop een rood licht stond.

62


3.

In 1878 werd het Reitdiep afgesloten. In de dijk kwam een sluis die de verbinding met de open zee vormde. De buitenhaven werd hierdoor binnenhaven. Buiten de sluis was ook een aanlegmogelijkheid, maar die was zรณ open en onbeschut dat hij niet voldeed. Na de stormramp van 1883 kreeg Zoutkamp buiten de sluis het Lange en Korte Hoofd. Daar kan men tot de dag van vandaag wel veilig afmeren.

4.

Terzelfder tijd werd het Spui gedempt en werd de dorpsgracht verbreed waardoor een hele nieuwe binnenhaven ontstond. Op de plaats van de Zoutkamperpomp kwamen de deurenloodsen van de nieuwe Reitdiepsluizen. Tegenwoordig is in deze loodsen horeca gevestigd. Rond deze binnenhaven en het Hunsingokanaal ontstond allerlei bedrijvigheid: kalkovens, een houtzagerij en een scheepswerf (van Woldring) en later garnalendrogerijen (o.a. van Heidema en van Toxopeus) langs het kanaal. Deze binnenhaven is in de vijftiger jaren weer gedempt. De herinnering aan de oude situatie zal binnenkort herleven als het voormalige Spui wordt uitgegraven en daar een waterpartij komt. Voor de locatie van de oude binnenhaven speelt men met dezelfde plannen.

Hier zien we de oude binnenhaven vanaf de Hunsingosluis. Het vierkant links aan de overzijde van het kanaal is de plek waar eerder de kalkovens stonden (zie foto 1). In de haven zien we zeilende bedrijfsvaartuigen. Verder zien we de Gereformeerde kerk en de molen midden in het dorp.

5.

In de jaren twintig maakte de visserij een bloeiperiode door. Toen ook verschenen de eerste `stoomtrolders' (stoomtrawlers, o.a. van Buitjes en Scherpenhuizen). Hun diepgang leverde een nieuw probleem op: er

63


moesten voor hen nieuwe aanlegplaatsen komen. De paar steigertjes aan de buitenzijde van de havendam in het Reitdiep boden onvoldoende plaats.

de De moderne stoomtrolders konden vanwege hun diepgang niet buitenkant van de havendam komen en moesten dus een stukje u:t de wal afmeren. Het oude visserschip vooraan kan wel aan de kade afmeren.

6.

De nieuwe kademu , (r, die nog net voor de crisis van 1929 werd aangelegd, langs de kade de visafslag. Op de voorgrond zien we een garnalenschip en een garnalensloep. Op de achtergrond de stoomtrolders: hier konden ze wel

64


langs de wal afmeren. Langszij de stoomtrolder 'Albatros' een kolenbunkerschip.

6.

Er kwamen grootse plannen voor uitbreiding van de haven. Door de economische wereldcrisis, die in 1929 uitbrak, werden daarvan alleen een verlenging van de Reitdiepskade gerealiseerd (1928), waar voortaan de stoomtrolders aanlegden, en een nieuwe visafslag.

7.

In 1969 tenslotte werd de Lauwerszee afgesloten. De visserij verplaatste zich grotendeels naar Lauwersoog. Zoutkamp is zich verder gaan richten op de recreatievaart. De binnenhaven werd geĂŤxploiteerd door onze (in 1966 in Zoutkamp opgerichte) Watersportvereniging Lauwerszee, die hier tevens zijn eerste thuishaven vond. Het beheer van de binnenhaven werd in 1984 ondergebracht bij de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog. Havenmeester van de binnenhaven was Vijko Luidden Toen deze, als rechtgeaard Zoutkamper, een kotter kocht werd H. Westra (foto rechts) als havenmeester aangesteld.

De binnenhaven: nu recreatiehaven

65


j Intussen werd in 1975 in de kwelders achter de Hunsingosluis een nieuwe jachthaven gebouwd: Hunzegat, waar de brugwachter op de Hunsingobrug M. Abbas, havenmeester werd.1

Een plaatje dat de oudere leden zich wellicht nog kunnen herinneren: munitieschepen op het Reitdiep met vlaggetjesdag. Deze munitieschepen hebben â&#x20AC;&#x201D; soms in groten getale â&#x20AC;&#x201D; in de jaren 1960-1975 in het Reitdiep bij Zoutkamp gelegen.

In 1990 is de binnenhaven overgegaan naar de Watersportvereniging Zoutkamperril en is enkele jaren daarna Hunzegat aan particulieren verkocht. Het beheer van zowel de binnenhaven als de buitenhaven en jachthaven Hunzegat is intussen samengebracht onder de Havens Hunzegat BV. Reinhilde van der Kroef/Harmannus van Oosterom

Zie: Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Watersportvereniging Lauwerszee, 1966-1991.

1

66


OOK U KUNT ONS NODIG HEBBEN! KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ

ZONDER U REDDEN WE HET MET!

Uitsluitend door vrijwillige bijdragen in stand gehouden. Ook u kunt 'Redder aan de wal' worden voor minimaal f 30,â&#x20AC;&#x201D; per jaar.

KNRM - Haringkade 2 1976 CP IJmuiden Tel. 0255-520501 Postbank rek.nr. 26363

67


GUPPENPAGINA

Veugdzeilen' door Marije

Wie schrijft of tekent volgend jaar iets voor de `Guppenpagina'?

68


WEERBERICHTEN MARIFOON Stormwaarschuwingen en veiligheidsberichten aankondiging direct op VHF kan. 16 en DSC kan.70, bericht op kan.23 en 83, herhalingen elke vier uur: 01.33 etc Aankondiging op VHF kan. 16 en berichten op kan. 23 en 83: weerbericht kustwateren: 08.05, 13.05, en 23.05 uur. Kustwacht Schiermonnikoog (en andere kuststations), weerbericht op kan.5: 0.30 u., dan elke 2 uur. Informatie over Nederlandse weerberichten op Internet: http://www.knmi.n1 Buitenland, Noordzee/Duitse Bocht SMD op marifoon: Stade Radio kan.26 Cuxhaven Radio kan. 83 Nordsee Radio kan. 23 Eemsrevier: kan. 18,20,21: telkens 10 min.voor elk heel uur.

RADIO uitgebreide weersverwachting Nederland (lokale tijden) 07.00u -18.00u Radio, lelk uur 23.00u Radio 1 (en ook op 747 kHz) SSB: om 9.40 en 21.40 uur UTC. op 3672 kHz. en stormwaarschuwingen volgens schema te beginnen 01.33 elke vier uur. Weerbericht Noord-en Oostzee (oude SSB-weerbericht) Deutsche Welle om 13.55u op 6075 kHz 9545 kHz + aansluitend driedaagse vooruitzichten. NDR 4 om 08.30u en 22.20u en 00.05 op 702 kHz en 972 kHz Deutschlandfunk en Dld.Radio Berlijn 01.05u en 06.40 en 11.05 1269 kHz en 177 kHz en 6005 kHz (op 1269 van 15-4 / 30-9 ook om 21.05) Radio Bremen I (alleen Noordzee) 23.05u 936 kHz De Duitse Weerberichtendienst (DWD) stelt gratis een faxweerbericht ter beschikking, ook in buitenland, verversing om Âą 08.00 u, 14.00 u, 18.00 u, 22.00 u. Tel.nr. 049 (0)69 8056 1201.

69


WATERSPORTCENTRUM OOSTERHAVEN IN GRE? N EN

RSPORT i'VAN WAtE OP HET GEBITh - Scheepsbengcligicclen - keUririp S5 1441"lCin r

- Stroomsystemen en cfchji-e:gaten, sc heepsmotoren en inboeudelen

- S CheepnleUVIb eliU\- 4 uirne pgrkeergel_dwltt

lcy

vco!-

evv auto als uw schip -

0.-ost,r4- kr-icie 3 - 4 9711

70

owityp,pErerlk ,al ler

-v-

Grc,niegen el (05ii?'

1.11.!8'.22


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Alarmnummer 112 Artsen v.d.Riet Zoutkamp 0595 401300 de Vries 0519 341286 Automatische peilschaal waterstand Schiermonnikoog 070 3123326 Lauwersoog 070 3123325 Clubschip wsv L'zee Lauwersoog 0519 349154 Douane 0519 349142 Jachthavens Delfzijl Nerptunus 0596 615004 Abel Tasman (Het Dok) 0596 616560/ 0596 616487 Dokk.Nwe.Zijlen "Lunegat" 0511 408303 Lauwersoog "Noordergat" 0519 3490 Oostmahorn "Bootsgat" 0519 3./1445 Schiermonnikoog 0519 531544 Zoutkamp "Hunzegat" 0595 402588 Kompassteller (Datema Delfzijl) 0596 613810 KNRM, alarmnummer 0900 0111 Zeeverkeerspost Schiermonnikoog 0519 531247 Politie te water 0519 349220 058 2123044 Politie, regiopolitie Groningen 050 5995995 Sluis Lauwersoog 0519 349043 Sluis Delfzijl 0596 613293/ 610248 Tandarts Heuvink, Ulrum 0595 402015 Taxi 0519 349292

71


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Lauwersoog (Robbengatsluis VHF 22): van april tot en met oktober Maandag t.m. zaterdag: 07.00 uur - 19.00 uur Zon- en feestdagen: 09.00 uur - 20.00 uur Reitdiep, incl. sluis Dorkwerd (VHF 22): idem Hunsingokanaal idem (m.u.v. bediening zondag: tot 19.00 uur) Dokkumer Nieuwe Zijlen (VHF 18) Valt onder algemene regeling brugopeningstijden Friesland: van 1 april tot 1 november 09.00-12.00 uur en 13.00-16.15 uur en 17.15-19.00 uur MARIFOONVERKEER MET BRUGGEN/SLUIZEN EN ZEEVERKEERSPOSTEN

Lauwersoog haven Lauwersoog sluis Zoutkamp sluis/brug Reitdiep Centr.Post Dorkwerdersluis Dokkumer Nwe.Zijlen Delfzijl sluis Bruggen Eemskanaal Oostersluis Groningen Bruggen stad Gron. Schiermonnikoog Armeland Terschelling

9 22 22 22 18 11 69 20 9 16/5/67 16/5 16/2/4

Informatiebulletin inclusief weersverwachting Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF kanaal 5 om 00.30 uur, 02.30 uur, enz., elke twee uur.

72


Allerlei Jaarboek 2000 is op het Clubschip in voorraad, ook voor niet-leden en als tweede exemplaar thuis. Prijs f 1 5.00 Zomertijd 2000 begint op 26 maart om 02.00 uur en eindigt 29 oktober 03.00 uur. Vakanties 2000: Tulpen- of Meivakantie: 29 april / 7 mei, Zomervakantie (noord):22 juli / 3 september, voortgezet onderwijs vanaf 15 juli / 3 september, Herfstvakantie (noord): 21 oktober / 29 oktober. De NNWB heeft zich ook met een Website op Internet genesteld, adres: http//www.nnwb.cybercom.n1 Op het mededelingenbord in het Clubschip kunt u uw advertentie kwijt (s.v.p. met datum wel even terughalen als de koop gesloten is; na drie maanden wordt alle informatie ververst). Het Fotoboek naar aanleiding van ons 25 jarig jubileum kunt u nog steeds kopen op het Clubschip en bij het secretariaat van de vereniging: u betaalt slechts f

Zeillessen: voor beginners en gevorderden op zaterdagochtenden voor maximaal drie groepen à 12 deelnemers in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Inlichtingen op het Clubschip. Klaverjassen? In de winter elke 3e vrijdag van de maand, in het Clubschip, ook voor één keer een avond bent u van harte welkom. Clubschipdienst doen? Eventueel zelfs een hele week in de zomer of één van de weekends of een gedeelte van een zomerweek. Aanmelden bij Tet Loos, tel 0519-349248. Vooral voor de zomermaanden zijn veel dienstdoenden extra gewenst! Ook als u alleen maar avonden aanwezig kunt zijn in de zomerse werkweken wil Tet Loos graag uw aanmelding voor hulp! Anders zullen we noodgedwongen weer eens voor een dichte deur staan met z'n allen. Al "redder aan de wal"? Donateur van de K.N.R.M.? Gauw doen! Niet alleen voor uw eigen hulp in nood, maar ook als steun voor deze zo nuttige organisatie heel belangrijk! U steunt zo het reddingswerk en blijft op de hoogte van aktiviteiten door toezending van "De Reddingboot". Postbus 434, 1970 AK, IJmuiden. Tel. 0255-520501.

73


Zwemvesten: Zoekt u een goede bestemming voor uw in onbruik geraakte zwemvesten voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar? Schenk ze dan aan de Jeugdkommissie. Ze zijn er vast heel blij mee! Er ligt een fototoestel van de fotocommissie in het Clubschip. Maakt u een gedenkwaardig feit mee, neem dan even kontakt op met de clubschipdienstdoenden, zodat een en ander vast komt te liggen in de analen van de club. `s Zaterdags tussen 17.00 en 18.00 uur "Happy Hour" op het Clubschip. (Behalve vakantietijd) Drankjes en koffie en thee kosten f 1.- per stuk (buitenlands gedistilleerd, longdrinks uiteraard f2.-) Maar wel aldoor gelijk afrekenen, natuurlijk. In een koffer op het Clubschip zijn boeken Hier kunt U Uw oude boeken kwijt. Zoekt U er zelf boeken uit doe dan f 1.50 per stuk in de kas van het Clubschip. (ook eerder gelezen boeken kunnen elke keer weer terug in het circuit!)

Ook 's winters is er van alles te doen op ons clubschip. Zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsvisitie: hier zien wij onze zeer gewaardeerde `oliebollenbakker' Ruud van der Steen aan het fornuis.

74


Positiebepaling, Waterkaarten, Boeken, Kompasstellen, Reddingsmiddelen, Veiligheidsvoorzieningen

cis

R I TI

E

Landstraat 3, 9934 BG Delfzijl Postbus 290, 9930 AG Delfzill Tel (0596) 634870 Fax (0596) 634827 E-mail Davids@globalxs.nl

Uw kompas voor onder andere: 4> Zeekaarten en waterkaarten- van:

- A.N.W.B. - Nautische Veroffentlichung 0 - Imray c\I - Deense, Zweedse, Noo rse hydro - B.A. kaarten Chartworx electronische kaarten ------- -

s

Pilots van bijna alle Europese landen:

- North France Pilot - Mediterranean Cruising Handbook' - Nordseekuste - Segeln in IMnemark - Norwegian Cruising Guide - The East Coast - Wash to Ramsgate

081Kaarten - Electronische kaarten - Pilots - Studieboeken - Wetboeken Kompassen - Kompenseren - Plaatsbepaling - Electronica - Kijkers Vlaggen - Klokken - Veiligheidsmiddelen - Reddingsmiddelen Noodsignalen - Lampen - Batterijen - Pennen - Enzovoort

82


Snelting Sparenberg Sparenberg Sprik Sprik Sprong v.d. Staal

G.J. J.A. P. W. J. A. A.

Koningslaan 27 Meerkoetlaan 7 Meerkoetlaan 7 Uranusstraat 9 KI. Woltjerweg 42 Oostereluft 116 Margrietlaan 32

1405 GJ 9765 TC 9765 TC 9742 JR 9636 BE 8332 DJ 9953 PB

Bussum Paterswolde Paterswolde Groningen Zuidbroek Steenwijk Baflo

Steen v.d. Steen v.d. Stel Sterkenburg Sulzberg Suys Swanenburg Swart Teisman TeismanBakker Timmer Timmermann Toonen Toxopeus Treurniet Tromp Tulner Valkhof Veen Veeneman Veeneman Veenhoff Veenstra Veldman

R. E.K. E. K. H. C.M.M. J. H. H.P. J

Bernhardlaan 13 Bernhardlaan 13 Brinkstraat 13 Julianastraat 34 Am Fehnkanal 3 Beverhof 24 JM Schwizergut 21 Elmersmastraat 9 Verl.Hereweg 125b Verl.Hereweg 125b

9471 EH 9471 EH 9481 BJ 9974 RR D-26506 9675 N P CH 8610 9745 AK 9721 AK 9721 AK

Zuidlaren Zuidlaren Vries Zoutkamp Norden Duitsland Winschoten Uster Zwitserland Groningen Groningen Goningen

L.H. A. Th. J.A. D.M.L. G.H.M. H.R. Neeltje A.W. J. G.P. E. F.J. J.J.

U.Emmiussingel 19 Auf den Beerenk.82 Dijkweg 17 De Schans 44 Zuidlaan 21 Oostumerweg 11 Wierum 28 ldsingha 14 Rijksstraatweg 36 Zigzagoven 97 Noordwijkweg 24 Kraneweg 1-4 Woelkamp 3 De Omloop 4

9711 BB D 46282 9905 TD 9974 PL 1861 GS 9893 TB 9831 SL 9269 VJ 9752 AE 9934 NB 9804 RB 9718 JC 9944 AZ 9774 PX

Groningen Dorsten, Duitsland Holwierde Zoutkamp Bergen Oostum Aduard Veenwouden Haren DelfzijI Noordhorn Groningen Nieuwolda Adorp

M.O. H. M.H. J.

De Bolle 18 Stationsweg 8 Pastoriepad 3 Noordersingel 21 Ossedijk 14 W.de Zwijgerstr.1 De Snik 38 Hoofdstraat 3 Lemenweg 3 Haddingestraat 12 Julianalaan 62 Vlinderbalg 8 Paul Krugerstraat 28 Wierde 15 Verl.Stationsweg 48 Vlinderbalg 4 Gaickingahof 17

9254 JC 9951 PA 9993 TL 9901 BN 9698 TA 9953 PM 9974 NE 9501 CL 9533 TB 9711 KD 9462 PH 9976 VL 8917 BM 9965 TA 9471 PM 9976 VL 9801 EC

Hardegarijp Winsum Westerwijtwerd Appingedam Wedde Baflo Zoutkamp Stadskanaal Drouwen Groningen Gasselte Lauwersoog Leeuwarden Leens Zuidlaren Lauwersoog Zuidhorn

Veldstra Velterop Venema Versteeg Vialle Visser Visser Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de Vries de

C. H. J.B. W. E.J. R. K. C.W. J.J. W. T. Peter F.

Jonas Zon Zon Bluemaster Langouste Tayari Jonathan Livingston Gossiemijne Gossiemijne Meander IV Suhei Incurable Grommertje Riva Johanna Johanna Lavica Hamborg Anna Catharina Brakzand Eeyore II Se-Falkje Ishtar Sunday Child Calidris Twei Bliss Ranselgat Sneeuwgans The Rose of Tudor Neeltje Kobus Zeeraaf Neptunus Vrouwe Clasina Meroakei Premier Cru Secunda Zwalker Catharina Narwal La Nueva Najade l'Hirondeau

83


Vrijma Vroonhoven van Walda Waterborg bv Wegman Wehner Went Went Westenbrink Westra Wetzinga Wiegersma Wiegersmavan Zoenen Wiekel Wielenga Wierda Wieringa Wieringa Wiersma Wijk de Wildeveld Willekes Willemsen Winden v.d. Wingerden van Witkamp Wobben Woldring Wolters Wolthuis Woltjer Woude v.d. Wubs Zaagman Zant Zanten van Zee v.d. Zeinstra Zijlstra Zoethout Zuidema Zuidervaart Zuylen van

84

H. J.

Semmelweisstraat 19 Damsterweg 45

9728 NA 9629 PB

Groningen Steendam

Bossa Nova Trouvaille

P.

9351 JG 9723 HK 9671 EB D26784 1788 KV 9725 BD 9301 PK 9909 TN 9406 CJ 9804 PE 9804 PE

Leek Groningen Winschoten Leer, Duitsland Den Helder Groningen Roden Spijk Assen Noordhorn Noordhorn

Picaro

H.B. A. J.G. J. G.J. K.E. G. P.H. H.R.P.

Grietenij 100 Koldingweg 20 Poortstraat 16 Wilhelminengang 1 Doorzwin 2914 Ver1.0osterweg 32 Klimop 14 Kolhornsterweg 16 Van Der Waalspad 17 Langestraat 15 Langestraat 15

G.D. A. A. J.A. P. H. P. J. A.J.K. Robert H. C

Oude Rijksweg 12 Goudsbloemweg 18 Esdoornlaan 1 Y.v.d.Fearweg 31 Lettelberterdijk 10 Verzetstrijderslaan 27 Postbus 21 Grote Haddersstr. 11 Westerhornerweg 16 Schoonoord 2 Groningerweg 26 Rijksstraatweg 308

9798 PA 9765 HS 9331 HG 8915 KK 9811 PC 9727 CA 4670 AA 9982 AR 9843 TN 6931 BT 9765 TB 9752 CM

Garmerwolde Paterswolde Norg Leeuwarden Enumatil Groningen Dinteloord Uithuizermeeden Grijpskerk Westervoort Paterswolde Haren

R. H. J. W. J. J. W.M. H.K. W.H. Th. J. T. W. P. J. D.

Spuistraat 4 Grachtstraat 68 Wadwerderweg 10 Hildebrandstraat 61 Mondriaanstraat 43 Breehorn 114 Taeckemalaan 33 Kijlsterweg 17 Prinsesseweg 2-2 Roodehaansterweg 2 Zeskampen 4 Buterblom 4 Ambonstraat 1 b J.P.Beukemastraat 19 Spantenzetter 37 P.J.Noel Bakerstr.100

9974 RH 9717 HL 9988 SX 9798 PH 9732 JM 8223 CS 9981 PB 9502 EL 9717 BH 9886 PJ 9482 RR 9166 SJ 9715 HA 9965 RJ 9611 MR 9728 WD

Zoutkamp Groningen Usquert Garmerwolde Groningen Lelystad Uithuizen Stadskanaal Groningen Saaxum Tynaarlo Schiermonnikoog Groningen Leens Hoogezand Groningen

C.W. C.

Bargerkampenweg 23 7812 BV Bargerkampenweg 23 7812 BV

Emmen Emmen

TimpeTe Wijsant Bruun F Walvis Alligator Seabound Seabound Napapiiri Danish Blue Pamaki Skirnir III Risico Notos Great Skua Leonarda Second Love Boekanier Marjet II Trial 9 Our Pride Kerry Kolme Dormelie Njord Avalon Aegir Hendrika Westerburen Skiron Us Wille Second Start Balaenoptera Edeni Stormvogel Stormvogel


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor Hoog en Laag water ten opzichte van Lauwersoog Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienlijke tijdsverschillen en met afwijkingen o.a. door weersomstandigheden. Ameland(Nes) B altrum B orkum Bremerhaven Brunsbuttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangerooge Wilhelmshaven

H.W.

L.W.

+ 0.07 + 1.08 + 1.03 + 2.58 + 3.48 + 2.43 + 1.48 - 2.36 - 1.39 + 1.38 + 1.08 + 2.28 - 0.27 + 4.17 + 0.15 - 0.44 + 1.13 + 0.53 + 0.58 - 1.53 + 0.11 + 1.23 - 0.49 - 1.23 + 1.23 + 2.28

+ 0.14 + 1.29 + 1.09 + 3.25 + 4.41 + 3.21 + 2.24 - 2.11 - 0.49 + 1.38 + 2.14 + 1.04 + 4.21 + 1.00 + 0.08 + 1.49 + 1.29 - 1.37 + 0.05 + 1.49 - 0.42 - 1.04 + 1.49 + 2.39

N.B. Op veel plekken van deze lijst is de tijd van Hoog (Laag) Water niet de tijd van stroomkentering, De hiernavolgende getijdetabellen van Lauwersoog zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 2000"; uitgegeven door de SdU op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, samengesteld en berekend door het RIKZ.

85


LAUWERSOOG / Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters Maart 2000 datum

1 wo

2 do

3 vr

April 2000 NAP cm

uu:mm 5:45 12:04 18:40 1:04 7:14 13:56 20:06 2:26 8:25 14:45 21:06

60 -85

datum

-91

datum

uurmm

NAP

16 do

17 vr

-96 86 -108 76 -112 98

18 za

-124

19 za

datum

uu:mm

16

3:25 956 15:50 2156

NAP cm

cm

0:07 6:30 12:45 18:44

-117 75 -102 88

1

246 106 15:05 21:14

-109 95

1:25 7:55 14:06 20:04

-128 83 -116 103

2

3:45 10:00 16:06 2216

-130 85 -126 106

17 ma

2:46 8:54 15:10 21:16

-144 93 -132 117

3 ma

4:24 10:46 16:48 2306

-145 94 -139 112

18 di --- 1141

5:76 11:26 17:35 23:26

3:51 10:00 16:05 21:54

-158 100 -144 124

4 di *20:12

5:16 11:30 1730 23:36

-155 99 -148 116

19 wo

556 12:07 /8:16

99

za

zo

-109 71

za

89

-153

-138 116

4:28 10.46 16:51 22.25

-163 96 -149 119 -164 98 -154 119 -161

3:20 9:36 15:36 21:46

-124 107

4:05 10:15 16:21 22:26

-135 92 -133 112

20 ma 'C-05:44

4:46 10:56 16:56 22:45

-164 101 -152 127

5 wo

5:56 12:06 18:10

-161 101 -155

20 da

0'06 6:30 12:20 18:45

116 -158 103 -159

6 ma *06:17

4:48 10:56 17:01 22:55

-143 95 -140 116

21 di

5:26 11:26 17:41 23:25

-165 101 -157 126

6 do

0:15 6:36 12:35 1256

119 -164 103 -160

21 vr

0:35 701 12:45 19:12

112 -157 106 -161

7 di

5:26 11:25 1736 23:25

-149 98 -146 120

22 wo

6:06 12:06 18:16 23:55

-162 105 -160 121

7 vr

9'46 7:16 13:16 19:25

121 -164 104 -163

22 za

716 7:26 13:25 /9:46

105 -156 107 -159

8

6:00 11:55 18:16

-154 100 -151

23 do

6:36 12:30 18:40

-159 100 -162

8 za

1:15 7:45 1335 20:05

119 -160 104 -163

23

1:35 756 14:00 2221

95 -152 104 -153

0:06 6:36 12:36 18:39

123 -155 100 -154

24 vr

0:40 7:00 13:05 19:12

114 -155 96 -160

9 zo

2:05 8:26 14:15 20:34

113 -153 102 -159

24 ma

0:46 7:16 13:00 19:16

123 -152 99 -153

25 za

1:16 7:30 1325 19:49

103 -149 95 -153

10 ma

2:56 9:00 15:15 21:26

103 -144 98 -152

25 di

1:26 7:40 13:46 19:56

118 -147 94 -150

26 zo

1:45 9:00

11 di

3:46 9:46 16:06 22:20

90 -131 92 -141

26 wo «21:30

21:21

90 -140 90 -142

1-54 8:15 14:26 20:36

109 -139 89 -144

27 ma

3'15 9:30 15:24 21:56

78 -130 84 -128

12 wo

4:50 10:45 17:15 23'36

77 -116 87 -129

27 do

13 ma 007:59

2:56 9:00 14:55 21:26

97

28 dl «02.'21

3:45 10:16 16:14 22:35

66 -117 77 -113

13 do

5.55 1206 18:26

69 -104 88

28

14 di

3:56 9:56 16:16 22:29

84

29 wo

4:55 70:55 17:24 23:35

57 -103 71 -98

14 vr

0:56 7:26 1226 19:40

-127 71 -107 96

29 za

5:05 11:10 17:30

75 -101 79

6'10 1/55 18.55

52

15 za

216 8:34 1446 2055

-138 79 -122 107

30

4 za

5 ZO

WO

g do

10 vr

11 za

12 ZO

15 wo

86

-128 83 -134 -113 78 -122

1455

30 do

31 vr

ILNIS = NAP -170 cm:LAT = NAP -174 cm

86

NAP cm

75

66

uurcm

1:05 746 13:34 2215

-89 72

01530

20

vr

70

-156

84

2:20 825 14:24 2250

-145 97 -143 72

2:56 9:01 15:05 21:26

-137 90 -132 62

3:36 9:35 75:44 22:06

-127 82 -121

4:25 10:26 16-44 23:00

54

5:24 11:15 18:05

51

0:16 7:23 1246 19:36 1:56 8 05 1416 2246

-93 56 -90 82

Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

-114 76 -110 -101 76 -105 56 -97 -

83 -115 69 .109 95


LAUWERSOOG / Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters Mei 2000 datum

Junl 2000

uu:mm

NAP

datum

uu:mm

cm

255 9:26 15:16 21:35

84 -127 106

3:50 10:76 16:05 2226

3 wo

NAP

datum

uu:mm

cm

NAP

datum

uurmm

NAP -146 105 -143 99

cm

cm

16 dl

3:56 1526 1520 22:15

-158 93 -147 112

1 do

4:00 1031 1627 22:40

-162 103 -752 118

16 vr

4:55 10:54 17:26 23:14

-153 95 -142 114

17 wo

4:45 11:06 17.06 23:00

-158 97 -150 110

2 vr â&#x20AC;¢14:14

4:50 11:15 17:76 23:31

-165 109 -159 118

17 za 3700:27

5:36 11:35 23:55

112 -143 97

4:36 11:00 16:55 23:11

-163 102 -152 118

18 do ,1 759:34 -

5:26 1126 17:46 23.46

-154 101 -151 106

3 za

5:40 17:56 18:06

-164 113 -164

18 zo

6:11 12:10 18:35

-146 117 -144

4 do *06:12

5:26 11:46 17:42 23:46

-167 105 -160 179

19 vr

5:55 11:55 1826

-152 107 -152

4 zo

0:16 6:26 12:36 18:56

115 -161 117 -167

19 ma

0:30 640 12:56 19:16

94 -147 118 -143

5

6:06 12:26 18:31

-168 107 -165

20 za

0:16 6:36 12:35 18:50

103 -152 112 -154

5 ma

1.05 7:76 13:20 19:45

111 -158 121 -169

20 di

1:15 7:16 13:25 19:46

89 -146 116 -141

6 za

525 6:45 12:55 19:10

118 -166 110 -168

21 zo

545 6:55 13:06 1921

98 -153 114 -153

6 di

1:50 8:01 14:06 20:36

105 -155 123 -168

21 wo

1:35 7:46 14:06 20:18

83 -143 111 -137

7 zo

1:17 7:31 13:30 19:56

114 -162 112 -168

22 ma

1:26 7:36 13:46 19:55

90 -151 110 -147

7 wo

2:45 8:45 15:06 21:26

97 -150 122 -184

22 do

2:25 8:26 14:40 20:56

77

B na

1:55 8:05 14:16 2036

108 -155 112 -165

23 di

2:00 8:06 14:15 2030

BI -146 104 -140

8 do

3:40 9:29 15:55 22:15

90 -144 120 -158

23 vr

3:05 556 15:20 21:35

71

2:56 8:50 15:00 21:26

98 -147 110 -158

24 wo

235 8:36 14:44 21:06

71 -139 96 -132

9 vr 3105:29

4:40 10:26 16:50 23:16

83 -136 116 -150

24 za

3:56 9:36 16:06 22:04

66

3:46 9:35 16:06 22:20

87

3:21 9:10 1524 21:45

63 -132 89 -126

10 za

5:40 11:26 1145

78 -128 111

25 zo Si 03:00

4:45 10:26 1636 23:05

64

-136 105 -149

25 do

4:56 10:36 17:00 2325

77 -124 102 -141

26 vr 513:55

416 9:55 16:15 22:36

57 -123 85 -120

11 zo

5755 11:46 18:16

72

27 za

4:54 10:57 17:25 23:35

55 -113 85 -178

12 ma

6:25 72:00 18:35

59 -109 89

13 di

066 7:35 13:20 19:45

-124 69 -114 97

14 wo

15 do

1

ma

2 di

vr

ii

10 oo 122:00 11 10

2 Ir

14

15

na

-136

-116 101

0:40 7:10 13:06 19:26

-139 73 -117 104

28 zo

1:45 8:26 14:26 20:36

-145 79 -127 109

29 ma

-154

30 di

206 8:40 1420 2556

-138 82 -128 106

31 wo

3:06 541 75:30 21:51

-153 94 -142 114

2:55 9:36 75:26 21:35

87 -139 112

LIWS =- NAP-170 cm: LAT = NAP-174 cm

0:16 6:46 12:35 19:01

-144 76 -124 108

26 ma

121 7:56 13:46 20:00

-143 78 -126 106

27 di

2:26 8:45 14:56 21:15

-144 84 -132 105

28 wo

3:26 9:45 15:45 22:06

-746 92 -138 104

29 do

4:10 10:30 16:41 22:45

-147 99 -142 102

30 vr

15:06

5:35 11:25 17:45 0:16 634 12:36 18:44 1:26 7:50 13:56 19:54

-145

-138 106 -132 -133 101 -129 -128 91 -127 -122 96 -126 55 -11E1 97 -127 69 -117 99 -133 79 -124 104

225 8:55 14:55 2116

-136 111

3:25 656 15:56 22:15

-150 103 -146 115

-142 91

Cursief gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

87


LAUWERSOOG / Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters Augustus 2000

Juli 2000 datum

uu:mm

NAP

datum

uu:mm

NAP

datum

uu:mm

NAP

datum

uurcm

NAP cm

cm

cm

CM

6:07 12:15 18:42

-145 137 -152

16 wo

0:06 6:10 12:16 18:40

99

aso 6:56 13:06 19:32

114 -150 141 -167

17 do

0:40 648 12:45 19:15

100 -134 126 -137

3 do

1:40 7:46 13:46 20'19

111 -154 142 -168

18 vr

1:16 7:21 13:20 19:56

100 -137 127 -137

93 -140 121 -137

4 vr

2'26 8:26 14'35 20:59

106 -156 140 -154

19 za

1:45 7:50 13:56 20:26

99 -137 126 -115

1:30 7:32 13:46 20:06

91 -140 120 -136

5 za

3:03 9:06 15:15 206

100 -154 133 -154

20 zo

2:25 8:20 14:30 20.45

96 -135 123 -132

21 vr

2:10 8:06 1445 20:36

88 -137 117 -134

6 zo

3:45 9:40 15:55 22:16

93 -147 121 -141

21 ma

2:56 8:56 15:05 27:20

92 -132 117 -128

95 -151 130 -161

22 za

2:34 8:41 14.-56 21.-10

83 -135 113 -132

7 ma a03:02

4:36 10:26 16:45 22:52

85 -135 108 -127

22 di 520:51

3:36 9:36 15'50 22:06

87 -128 110 -121

4:20 10:05 1635 22:45

89 -145 123 -151

23 zo

a.20 9:16 15:36 21:50

79 -131 109 -130

8 di

5:20 11:11 17:35 23:45

81 -121 95 -112

23 wo

4:04 10:14 18:40 22:56

83 -121 102 -112

9 zo

5:05 11:01 1775 23:36

82 -136 113 -139

24 ma 513:02

405 10:06 16:26 22:36

75 -127 105 -126

9 wo

5:55 12:06 18:35

78 -106 86

24 do

4:55 11:26 1724

94

10 ma

5:05 17:55 18:26

78 -125 104

25 di

4:56 10:56 17:10 23:35

73 -122 102 -122

10 do

0:34 7:04 13:15 19:45

-101 81 -98 83

25 vr

-129

26 wo

5:45 11:56 18.04

74 -117 99

11 vr

1:55 8:20 14:40 20:54

-101 90 -104 86

26 za

-118

140 7:54 14:10 20:30

-125 81 -118 95

27 do

0:40 700 13:10 1920

-120 79 -117 100

12

3:10 9:36 75:48 22:00

-111 102 -115 95

27 zo

-110 2:40 , 9:05 1/ 110 -127 15:20 '. 109 21:45

13 do

2:40 9:05 15:12 21:24

-127 91 -124 95

28 vr

1:49 8:26 14:28 20:56

-123 90 -125 105

13 zo

4:09 10:26 15:46 22:44

-121 113 -123 '97

28 ma

3:50 10:75 16:30 22:50

-122 126 -141 116

14 vr

3:35 10:06 16:10 22:25

-131 101 -130 97

29 za

3:06 9:25 15:35 21:55

-130 105 -136 112

14 ma

4:56 11:06 17:26 23:36

-127 120 -128 98

29 di 7912:1 9

4:56 11:06 1739 23:46

-132 118 -152 118

15

4:30 10:45 1706 22:55

-135 110 -133 96

30 zo

4:02 10:25 16:40 23:00

-137 119 -146 115

15 di 2 07.13

5:35 11:35 18:06

-130 123 -131

30 wo

5:52 11:49 18:32

-141 145 -158

31 ma *0425

5:06 11:20 17:46 2156

-141 130 -154 116

31 de

036 6.- 40 12:40 1912

117 -147 147 -160

1

za ®21:20 2 ZO

3 ma

4 tli

5 WO

6d o

7 vr

8 za 514:53

11 di

12 WO

za

426 10:45 16:56 23:17

-153 113 -153 116

16 zo 1215:55

5-16 11:26 17:39 23:34

-136 116 -135 95

1 di

5:15 11:36 1750

-153 121 -159

17 ma

5:44 11:55 18:20

-137 120 -136

2 wo

0:06 6:16 12:20 18:51

114 -153 127 -164

18 di

0:14 631 12:25 19.01

94 -139 121 -137

1:01 707 13:04 19:46

111 -153 131 -168

19 wo

0:55 7:00 73:17 1936

1:45 7:56 14:00 20:31

106 -154 134 -170

20 do

2:45 8:36 14:45 21:16

101 -154 134 -168

3:36 9:26 15:46 22:00

0:36 6:55 13:00 19:25

77 97

LLWS = NAP -170 cm; LAT .= NAP -174 cm

88

za

0:07 6:14 12:33 19:16 1:26 7:34 14:08 20:24

Curs7elgerhukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

-132 125 -134

81 -112

-102 83 -106 93 -100 93 -113 99


LAUWERSOOG

Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters

Oktober 2000

September 2000 datum

uurmm

1 vr

1:26 7:26 13:19 1956

2

datum

uurcm

16

244 7:06 12:54 19:31

115 -134 130 -133

17 di

1:26 745 13:46 19:55

116 -134 126 -127

109 -134 106 -121

18 wo

2:00 8:26 14:35 20:36

2:44 9:10 15:25 2126

103 -123 92 -109

19 do

2:40 9:00 15:20 21:15

112 -126 106 -109

5 do D12:59

3:24 9:51 75:45 2206

97 -108 79 -95

20 vr Q09:59

3:36 9:50 16:25 22:17

107 -116 93 -95

95 -118 97 -101

6 vr

4-05 10:36 16:45 22:56

90

21 za

4:46 10:45 17:25 23:26

102 -104 85 -83

4:51 11:07 7745 23:36

91 -106 88 -88

7 za

5:15 11:36 18:05 2245

85

22

5:45 12:16 18:44

85

5:54 12:25 18:54

91

8

23 ma

87

0:56 216 13:46 2005

-81 110 -108 93

1:00 7:25 13:56 2020

-85 101 -106 96

9 ma

24 dl

2:55 8:26 14:55 2126

-94 122 -123 103

datum

uurmm

108 -134 131 -137

1 zo

1:26 7:36 13:30 19:56

114 -143 132 -136

1:26 7:36 13:26 19:52

108 -135 131 -135

2 ma

1:56 8:02 14:16 2220

112 -141 120 -130

1:56 754 14:06 20:19

107 -134 127 -130

3 di

2:20 8:35 1424 20:50

2:25 8:36 14-35 2056

104 -131 I/O -123

4 wo

20 wo

254 9:10 1536 21:36

99 -127 109 -114

88 -114 86 -100

21 do (iO3:28

3:51 9:55 16:15 22:26

84

22 vr

datum

uurmm

114 -151 145 -157

16 za

0:56 7:01 12:56 19:26

2:06 8:06 14:06 20.28

110 -152 138 -151

17 zo

3 zo

2:35 8:36 14:46 21:00

105 -149 128 -141

18 ma

4

3:16 9-11 15:15 21:36

99 -142 114 -129

19

3:34 9:45 15:54 22:05

93

4:20 1026 1634 22:45 5.10 11:16 17:34 23:35

za

ma

di )18:27 6 wo

do 7

8 vr

9 za

6:15 12:26 18:45

NAP cm

-130

di

99 -115

-96 76 -85 83 -81

23 za

72

-99

102 -99

-68 87 -69 71

3:15 9:36 15:56 22:15

-110 132 -134 111

-114 132 -138 115

11 wo

3:50 laas 16:21 22:35

-104 122 -120 107

26 do

4:21 1220 16:56 23:06

138 -138 114

4:45 /0:46 1776 2326

-127 142 -147 118

12 do

4:36 10:46 1700 2316

-115 127 -129 112

27 vr *0258

5:16 17:11 17:36 23:46

-129 138 -136 115

5:36 11:24 18:06

-136 145 -149

13

5:17 11:20 17:40 23:50

-122 130 -134 114

28 za

5:55 /7:35 18:15

-132 124 -132

29 vr

0:16 6:26 12-16 18:46

117 -140 144 -146

14 za

5:56 11:56 18:16

-128 131 -136

29 zo

0:10 5:30 11:14 17:46 23:46

117 -133 129 -128 119

30 za

0:51 701 12:45 19.26

116 -143 139 -141

15 zo

026 6:36 12:3/ 18:56

115 -132 132 -136

30 ma

6:06 12:05 18:15

-133 122 -127

31 di

0:16 6:36 12:36 18,15

120 -132 112 -124

3:35 9:56 16:16 22:14

-104 114 -114 98

26

3:41 9:56 16:26 22-36

12 di

431 10:40 17:01 23:05

-176 123 -124 104

27 wo *21:53

13 WO

5:16 11:26 17:36 23:46

-122 126 -129 106

28

14 do

5:45 11:55 18:17

-126 128 -133

15

0:21 6:26 12:14 18:51

108 -130 129 -137

vr

zo

25 wo

-97 117 -123 107

1721:37

-75 66

-87 111 -105 98

2:25 8:45 1516 21:36

ma

-81

-119

84

25 ma

11

59

115 -131 117

3:50 9:04 15:35 21:55

-88 101 -99 B9

ZO

6:35 12:54 19-14

-91

ma

NAP cm

10 di

78

2:41 8:44 15:15 20:35

88

zo

NAP cm

1:25 8:05 14:36 2034

0:54 7:25 1254 20:20

10

-77

NAP cm

24 zo

-82

di

do

TIMS = NAP -170 cm: LAT = NAP â&#x20AC;¢174 cm

vr :110:53

-68 98 -85

-123

Curswl gedrukte tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

89


LAUWERSOOG / Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters November 2000 datum

December 2000 NAP

mErnm

datum

uu:mm

Cm

1 wo

0:45 7:06 12:55 19:16

2da

1:26 7:45 13:45 19:50

3 vr

4 za

008:27 5 zo

5 ma

NAP

datum

uu:mm

NAP

cm

datum

uurmm

NAP

cm

CM

118 -126 99 -118

16 do

0:34 7:10 13:15 19:14

123 -134 113 -119

1 vr

1:00 7:15 13:04 1926

117 -113 84 .113

16 za

1:26 7:59 1416 20:06

130 -138 100 -121

112 -116

17

1:36 7:56 14:05 20:16

122 -128 102 -110

2 za

1:25 7:50 1945 20:01

108 -105 75 -106

17 zo

2:27 8:51 15:05 20:55

127 -133 92 -115

2:15 8:25 1414 20:36

101 -97 69 -98

18 ma 90141

3:15 9:40 76:16 21:56

95

19 di

4:21 10:40 17:05 22:56

118 -119 81 -103

20 wo

5:26 11:46 1910

81

21 do

0:06 6:36 12:51 19:20

-101 109 -114 85

vr

87 -109

2:06 8:15 14:25 20:25

104 .104 75 -99

18 za 916:25

2:35 8:56 15:15 21:06

118 -120 92 -100

3 zo

2:45 8:56 15:15 21:05

96

19 zo

3:36 9:56 16:15 22:16

114 -112 85 -91

4 ma 004:55

2:54 9:05 15:35 21:25

4:46 11:06 17:35 23:26

113 .108 84 -89

5 di

3:54 10:10 16:34 22:36

5:56 12:15 18:55

115 -172 88

6 wo

22 wo

0:40 7:00 13:26 1955

-97 120 -120 96

7 do

6:10 12:41 1905

100 -101 85

22 vr

1:16 7:24 73:50 20:26

-106 108 -116 92

3:40 9:45 16:17 22:06 4:45 10:56 17:40 23:15

-91 67 87 89 -79

20 ma

63 -75 88 -73

27 di

67 -69

-90 93 -88 67

-108

112 -114

-84 95 -90 73 -85

6:10 12:25 19:06

79

0:56 7:25 13:46 19:54

-77 106 -99 93

23 do

1:56 8:05 14:2fi 20:56

-108 124 -126 103

8 vr

0:55 7:14 13:40 20:16

-95 109 -116 97

23 za

2:15 8:35 14:46 2954

-113 109 -118 100

3 10

1:55 8:15 14:36 20:55

-95 117 -117 105

24 vr

950 106 15:21 21:35

-118 126 -128 108

9 za

1:59 8:25 14:35 21:06

-110 118 -128 107

24 zo

3:15 9:14 15:36 21:45

-119 108 -119 108

10 /1'

2:45 9:06 15:21 21:40

-110 125 -129 113

25 za

3:46 9:35 16:06 22:18

-123 124 -125 112

10 zo

2:55 9:04 15:25 21:55

-122 123 -134 114

25 ma 018:22

4:05 9:54 16:21 22:26

-122 106 -120 115

3:36 9:51 16:06 22:26

-121 129 -134 116

26 zo 00911

4:25 10:25 16:48 22:46

-125 121 -123 117

11 ma -r 1903

3:56 10:06 16:16 22:35

-130 125 -135 119

26 di

4:46 1934 16:56 22:50

-122 104 -120 121

12 'o

4:20 10:25 16:46 22:55

-128 130 -136 118

27 ma

5:06 10:55 17:15 23:16

-125 117 -122 122

12 di

4:41 10:51 16:55 23:15

-136 124 -134 123

27 wo

5:20 11:15 17:25 23:14

-123 101 -122 123

3

5:06 11:05 17:26 23:35

-133 129 -135 120

28 di

5:41 11:24 17:45 23:46

-126 111 -123 125

13 wo

5:31 11:36 17:45 23:45

-139 120 -132 127

28 da

5:56 11:45 18:06

97

5:46 11:35 18:06 2154

-135 126 -131 122

29 wo

6:10 12:05 18:15

-125 104 -122

14 do

6:16 12:20 18:36

-140 115 -129

29 vr

6:25 12:36 18:34

-136 121 -126

30 do

0:20 6:45 12:34 18:50

123 -121 94 -119

15 vr

0:30 7:06 13:16 19:15

130 -140 108 -126

30 za

0:25 6:59 13:06 19:06

31 ZO

1:04 7:36 13:24 1936

7 ii

3 NO

:a 4122:15

na

4 li

5 VO

94

4:54 11:20 17:45 23:46

-91 66

123 -126 85

-80

LLWS = NAP -170 cm: LAT = NAP -174 cm

90

0:00 6:25 12:14 18:29

Cursief gediuk te tijdstippen zijn in ZOMERTIJD

-122 -124 123 -121 92 -124 118 -118 86 -121 112 -113 80 -117


AANMELDINGSFORMULIER ZEILWEDSTRIJDEN 2000 Ondergetekende : Naam: Adres: Postcode:

E-mail: tel.: Woonplaats:

Geeft zich op voor de volgende wedstrijd(en): 0. = Oostmahorn L. = Lauwersoog P.= platbodems S.= scherpe j. L.

0 Voorjaarsrace

start 20 mei

10.30 uurP 11.45 uurS

0.

0 Oostmahorn-regatta

start 3 juni

10.30 uur

L.

0 Lauwersoog-Borkum

start 17 juni

4.30 uur S

L.

0 Garnalenrace (wad)

start 17 juni

8.30 uur P

0.

0 6-uurs om de plaat

start 1 juli

10.30 uur

O.

o Nachtrace

start 9 sept.

21.00 uur

L.

0 Najaarsrace

start 30 sept.

10.00 uurP 10.30 uurS

L.

0 Optimistenrace

start 1 okt.

10.30 uur

Wedstrijden te Lauwersoog (L): Formulier opsturen naar: H.N.Boonstra-v.Warners, Valge 19, 9965 PD Leens. Tel.nr. 0595-571811. 0 Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd [15. op rek.nr. 43.66.81.056 t.n.v. H.N.Boonstra-v.Warners te Leens. Wedstrijden te Oostmahorn (0):

Formulier opsturen naar: J.C.V.O., Zuiderbolwerk 51, 9101 NE Dokkum. Tel.nr. 0519-241532 of 0655534831. 0 Ik betaal (minimaal 1 week) vooruit per wedstrijd f 15 op rek.nr. 34.61.13.296 t.n.v. J.C.V.O. te Oostmahorn. 0 Ik betaal f 20 tijdens de briefing.

Handtekening deelnemer:

(Briefing is de avond tevoren om 20.30 uw) (voor de nachtrace zelfde avond om 19.30 uur)

91


m2Genua/fok:

GEGEVENSWEDSTRIJDSCHEPEN

-c

0 IE c.) co E ca as Z CL 0

17)

c

'Es c

c

O

Cr.)

0

.0 a) cf) •: N cd (5_ 0 Ri "E ci > _i 0

Klapschroef

E

ja / nee; Opklapbaar

ri)

Aanhangmotor

0

ja / nee / opgeven opbriefing

0

Spi/bollejan g ebruiken

Vrije klasse/Rond- / Platbodem

E

Staal/ hout/kunststof/ ander materiaal

0.. E 2

m2 Klu iver:

Diameter schroef:

m2 Bezaan:

0 >,

Doorhalen wat niet van toepassing is:

Volledig invu .p. • • • •llen •s.v•

• 4

E c

01

E

0

° Ej

a)

0 c

c

*02 :3 0 as

c

a) co ms c o o a)

(

0)

T".

rd E

E

c 0)

E

c .c c

a) c

as

e.t)

E 0.) c

a)

T)

• :a"


). ,-. ,-. c c Ir)

cn en N N N

0 C ,-. N CV cv

■ -■

0 V> 0 ^. 0 e") .C5 r-: r"-:

c;

M

c0.

en. . O —, —, ,--, ,-.... ,-,

O tr-) c •-■ c> en có c; (:,

c,-i _, ,....•

0

ct

1.) N ell N e j Q) I) cl)

1 CD tr) CD N ,--+ en 0 "d' v-; 1.-i

cr) cn N pi ---, c-j , ,--, ...-■ ,.....■

c) cs) t--4 ad c:J

c>

Ir) en N

.4 N Ir) c cd

06

N N

0

^cf ••0 0 II) (..1 ,-,

4

CS

1:3 1-,

eg eg et ,Z:> C> C V> N rr) cf") N

WV V kr) N ,-1

N cc-i 7I:

N rn

N ,-, ,.._, ,__,

---, ,-, 4

,--1 .1:1 42 41 = 0 ir) crl cn N

tt - i<

4

kr)

,--:

si ,--1 ,-1 ,—.1 N

41

ol,r)c)

cc c>

Boot van Schier Bus van L'oo& Bus in Gron. CS

,-.1

en

tr-) kr-, 0 0

t--- N , —

en

,

0 "C) ..3 ci) N ,,, 0 0 kr) to t... 0 to 0 --1 N ct N (,) MI CA Cl. 0, "D 0_, . 4 kr; D "0 s... 0 0 kj 0

cc tr) c> -, c> rn c,i en rei I -• ,-. -,

)-.

b-0 = 0.0 cri

—1 N

,--. ..-■ .-■

N

,--J ,,,.. ...aN .--1 cs, ,---: ,-. ,-1 "Q.

c5

,e). •rt cr 0 CD 0 M en en

O ).- c>

(:) C) kr)

N

N .-+ M N M M -.. ,-.

0ccoir,

N7 en cn

,--,

O— N

N •-■ )--■ ,--4

Cki C) kr) C) CA 1-, r2

CA h ,---.

c5 ,_, -4 -, ,_, -

C Q. -,

C N © kr) C) '-'" CA ■-. Cr) N 00 G\ C7\

C) kr) CD en CA N N 00 G \

Boot van Schier Bus van L'oog Bus in Gron. CS

en en N

0 0 kr) C+1 er) N

o■,oci -1 ,•-1

0c5 01

C 0 In

00 0 v25 c-4 ,__, ,.., „__, N

Za', +Zoo. Bus van Gron. CS Bus in L'oog Boot vanL 'oog

c•I C., kr) C 0 C"'")

e•.1 0 en C; CA

21.302 ] 22.252

1

Arriva LIJ N 63 Wetkdag1,1 Bus vanGron. CS Bus inL'oog Boot vanL'oog

BUS- EN BOOT GRONINGEN-SCHIERMONNIKOOG

eNI V") N C; N

2L202

1.) O ir) c> c ;• c) c> ir) N --, en r..1 en en N c0 04 c:);. cr,S cd 0-; C -. — ,.- N ■-■ ,-, (-.1


Inhoud Van de redactie Bestuur/commissies Midzomernachtfeest ... Van de Voorzitter Jaarverslag Stichting Jachthavens CAMRace Foto- & videocommissie Clubschipcommissie Toekomst Clubschip Wedstrijdprogramma Toelichting wedstrijdprogramma Wedstrijduitslagen '99 Verslag wedstrijdcommissie Van de (niet) eeuwige platbodemwinnaar Signalementen Week 37 Uit & Thuisclub Aanleggen Rally naar Riga Redelijk Alternatief II Marrekrite Skyline Lauwersoog Verdere geschiedenis van de Tems', 1937-1965..... Wetenschappelijk probleem Als je ver weg vaart Watersportvereniging De havens van Zoutkamp Guppenpagina Weerberichten Telefoonnummers Openingstijden bruggen & sluizen Allerlei Ledenlijst Getijverschillen Getijdentafel Aanmeldingsformulieren wedstrijden Dienstregeling boot & bus Inhoud Adverteerders Achterspiegel

94

1 2 3 4 5 7 9 10 10 11 13 14 15 17 19 25 28 35 36 38 39 42 45 50 54 56 58 60 68 69 71 72 73 75 85 86 91 93 94 95 96


Adverteerders Waterborg buitensport Brands Waterborg buitensport Restaurette Schierzicht Stel Orthopedie Visser Vis Supermarkt/Slijterij/Shipstore Jachtwerf Du Bois Dolstra Elektronica Stichting Jachthaven Pierenend Rekabo CIV Lauwerszee Jachtservice Jos Struyk Salon de Spiegel Groningen Maritiem KNRM Watersportcentrum Oosterhaven Davids Maritiem DOV-verzekeringen Waterborg buitensport

binnenzijde omslag voor 8 12 14 18 22 24 24 27 34 37 44 53 55 57 59 67 70 82 binnenzijde omslag achter buitenzijde omslag achter

95


Achterspiegel Op deze zondagmiddag in Februari is het weer merkwaardig zacht. Nog veel te vroeg hangt dat zachte in de lucht. De hele echten wachten eigenlijk al vanaf de jaarwisseling hierop, alsof vanaf dat moment de definitieve wende van afzien naar verlangen plaatsvindt. Watersporters voelen dan onmiddellijk dat milde gevoel wat ze onverbiddelijk naar een water en haven doet trekken. Kijkend vanaf de dijk naar de lege haven komen direct de visioenen van in welhaast elke box een schip op het imaginaire netvlies. Het oog valt op het lichtrode gebouwtje, het clubschip, stil en verlaten ligt het daar. Vragen wellen op. Was er niet een enquête geweest? Wat zou er toch moeten veranderen? Al gravend in de herinnering komen opeens accordeontonen boven. Met die tonen komt ook het beeld terug. Een beeld van een lange tafel met vele bekenden uit de haven en daar omheen nog een schil met nog meer bekenden. Het beeld wordt steeds duidelijker en de accordeonmuziek steeds luider. De herinnering wordt zo duidelijk dat je de ogen even sluit, bang dat het beeld zal vervagen en de realiteit van het moment weer de boventoon zal voeren. Veel gezongen melodieën komen in flarden door. In uiterste concentratie lukt het steeds meer beelden terug te roepen. Maar door deze concentratie komen ook andere beelden weer terug. Waar het muzikale op die avonden zulk een bindende factor was, waren er ook discussies. Ja, daar was het weer, de muziek zou te hard gespeeld worden. Opeens is de herinnering weg en komt de realiteit van argumenten en redeneringen weer op de eerste plaats. Met open ogen kijk je nog eens naar dat kleine lichtrode gebouwtje, wat daar stilletjes dobberend ligt en geen weet heeft hoeveel er over haar, door haar bezoekers, ook in het winterseizoen, wordt gesproken, teruggedacht, gemijmerd, gediscussieerd en vergaderd wordt. Ook voor het clubschip geldt de regel van elke willekeurige kroeg; als zij eens zou kunnen vertellen wat haar wanden in een heel seizoen horen! Over schippers die niet zwemmen maar baden, over schippers die nooit omslaan, maar gezeten in een Optimist onmiddellijk een onder water inspectie uitvoeren. Opmerkelijk is, dat de rolgelijkschakeling een ieder tot schipper maakt. Misschien het voordeel van één van de laatste onbeschermde titels in deze overgeorganiseerde maatschappij. Als een ieder dan als schipper zijn rol speelt, mag je verwachten dat een ieder in deze maritieme wereld van gelijk gezag en belang is. Het maakt immers niet uit of je een groot schip hebt of een kleintje, zeegaand of nooit de sluis uit, oud of jong, man of vrouw, een ieder is schipper en volledig verantwoordelijk op zijn schip. Nu hebben de meeste van deze schippers nog een gemeenschappelijke eigenschap. Ze zijn allen lid van de Watersport Vereniging Lauwerszee. Eigenlijk moesten we hier een ideale situatie aantreffen. Een vereniging met allemaal schippers, dus gelijken, die verantwoordelijkheid gewend zijn te dragen voor hun schip en bemanning. Lief clubschip, mogen jouw wanden eens spreken? Mannetje Mop

96


Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje

Verzeker uw boot bij DOV! Vaak honderden guldens voordeliger! Doe uw voordeel met de diepgaande kennis van DOV. Bel voor meer informatie

(050) 318 02 48.

dau L1=1:1=1

Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact "DOV" nv Postbus 1070, 9701 BB Groningen Telefoon (050) 318 02 48 Fax (050) 312 97 66 www.dov-verzekeringen.n1


UNIEK voor Noord Nederland! FASHION MARITIEM stoERSPo,p r

WATERBORG GR ()HINGEN .

Gedegen vakkennis groot assortiment alle topmerken en lage prijzen

Een spraakmakende en exclusieve collectie maritieme kleding

1000 m2* ZEILKLEDING * WATERSPORTKLEDING en '117 a117111/ 011,: MODE gikg JACHTZEILEN EN TUIGERIJ JACHTBESLAG BOEKEN EN KAARTEN REDDINGSMIDDELEN ELEKTR(ON)ISCHE APPARATUUR * Vraag naar de clubkorting! * GRATIS: de â&#x20AC;&#x17E;dikke" Nauticring Catalogus.

WATERBORG WATERSPORT LAGE DER A 3/A-STRAAT 5 TEL.: (050) 312 40 53 (open: ma. 13.00 - 18.00 / di. t/m vr. 10.00 - 18.00 / za. 10.00 - 17.00 donderdag koopavond)

WATERBORG WATERSPORT GRONINGEN

Jaarboek2000  
Jaarboek2000  
Advertisement