Page 1

WATERSPORT101 as

2

UWERSZEE


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAM P TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodje garnalen"

Ruime parkeergelegenheid.


WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en Lauwersoog Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 inschrijfnr. Ver. Reg. K.v.K.: V 023570 Vereniging voor zeil-, motorboot-, kanovaarders en andere watersportbeoefenaren. Aangesloten bij de N.N.W.B. Ereleden: H.J. Bos P. Lap

Winsum. Zoutkamp.

JAARBOEK 1987

15e jaargang

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE Tot ons genoegen kunnen we ook dit jaar weer een jaarboek aanbieden. Voor de lezer hopen we dat het voor hen eveneens een genoegen is om op deze wijze op de hoogte te blijven van het wel en wee van onze vereniging. In vergelijking met het jubileumjaar 1986 is de inhoud iets minder uitgebreid. Vanzelfsprekend is er aandacht besteed aan de zeilrace Lauwersoog - Larvik v.v., maar ook andere activiteiten verdienen onze aandacht. Dringend verzoeken we daarom onze leden om spontaan de pen ter hand te nemen en ons bij te staan om de inhoud informatief, leerzaam en aantrekkelijk leesbaar te houden. Wij danken dan ook zeer hartelijk de leden en niet-leden die dit jaar weer een bijdrage hebben geleverd.

REDAKTIE JAARBOEK 1987

REDAKTIEADRES

Janny du Bois Hendrik Jan Bos Christie Koenders Fred Licht Rienk Mulder

Stadsweg 3 9731 CP Groningen tel. 050-415322

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE" Voorzitter

: H.S. Carolus

Tuindersweg 7b tel. 05968-1570 9912 PG Leermens Secretaris : mevr. J. du Bois Stadsweg 3 tel. 050-415322 9731 CP Groningen Penn. meester : P. Kiel Elzenlaan 36 tel. 050-770429 9741 NE Groningen Vice voorz. : J.G. v. Meggelen Saffierstraat 19 tel. 050-714001 9743 LE Groningen Lid : H.J. Boersma Molenbuurt 13 tel. 05193-1437 9133 MA Anjum Lid : A. Katsman Nederhorstlaan 4 tel. 05908-18430 9301 WB Roden Lid : M.H. Loos p/a Noordergat tel. 05908-17688 9976 VM Lauwersoog Lid : S.A. Schuit Beatrixlaan 18 tel. 050-342034 9752 LP Haren Lid : L.H. Timmer Kamplaan 14 tel. 050-255786 9722 SH Groningen De kontributie voor het jaar 1987 bedraagt wederom 30 gulden per lid. Voor huisgenoot-leden 15 gulden per jaar. Gironr. vereniging: 1756950 t.n.v. Penningmeester W.S.V. "Lauwerszee". In het jaarboekje vindt u ingesloten de lidmaatschapskaart van onze vereniging. Slechts diegenen die hun kontributie over het jaar 1987 hebben voldaan staan in de ledenlijst vermeld en ontvangen dit jaarboekje. P.K.

STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Secretariaat : Postbus 172, 9750 AD Haren. : Rabobank Leens, rek.nr. 33.52.02.799. Bankrelatie Girorekening : 3418104. Stichtingsbestuur:

Voorzitter Secretaris Penn.meester Lid Lid Havencommissaris Havenmeesters: "Noordergat" L'oog

"Hunzegat" Zoutkamp "Oude Binnenhaven" 2

: L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. : N.E. Nieboer, Hildebrandlaan 23, Haren. : F.G. Spits, Haren. : C. van Wingerden, Haren. : F.B. Bronsema, Ulrum. : J.O. Posthumus, Eenrum. : E.E. Heerma, Noordergat 1, 9976 VM Lauwersoog tel. 05193-9040 A. Groeneveld (ass. havenmeester) J. Bartelings, Strandweg, Zoutkamp, tel. 05956-2588


VAN DE VERENIGINGSVOORZITTER 1987 ... alwéér een jubileumjaar? Nééé - zult u zeggen - bespaar ons dat en gun ons nu alsjeblieft eens een gewoon rustig jaar, we zijn net weer een beetje bijgekomen van alle gebeurtenissen en toestanden van 1986; de viering van ons 20jarig bestaan, de derde CAM-race met alles d'r op - en d'r aan inclusief een echte commissaris, ambassadeur en startschip - en hebt u het inwendig totaal gerenoveerde "'t Roode Hooft " gezien? Geweldig toch ?? MAAR ... een beetje een jubileumjaar is dit jaar wèl! Kijkt u maar eens voorin dit Jaarboek, dan zult u zien, dat dit voor de 15e keer is verschenen! En dat mag toch waarachtig ook wel even onze aandacht hebben. Voor mij was het reden om eens te gaan zitten snuffelen in de voorgaande nummers - een interessante bezigheid, dat verzeker ik u. De diverse redacties hebben van jaar tot jaar geweldig veel werk moeten verzetten om een verenigings-jaarboek op zo'n niveau te kunnen presenteren, daar mogen we als leden van die vereniging best eens onze grote waardering en dank voor uitspreken! En zonder ook maar iemand tekort te doen mag ook best eens zwart-op-wit vastgesteld worden dat één naam - gespeld al naár de tijdsmode - het vaakst voorkomt: H.J. Bos - Hendrik Jan Bos! Hendrik Jan, een extra schouderklop voor je inzet als drijvende kracht gedurende die vele jaren! EN VOOR HET OVERIGE ... wens ik met u dat 1987 een rustig, prettig en goed watersport-jaar zal worden. Wellicht dat we ons in alle rust eens kunnen bezinnen op nieuwe activiteiten, waarbij ik denk aan onze binnenwater-vaarders en de Sectie Motorboten ... Uw verenigingsvoorzitter: Henk S. Carolus

UITNODIGING INTRODUKTIE IN DE VERENIGING Het bestuur nodigt nieuwe leden van de vereniging en diegenen die belangstellend zijn naar de organisatie van de vereniging, naar de verhouding vereniging - stichting Jachthavens, enz., uit om op vrijdag 8 mei 's avonds om 20.00 uur uit om in het Clubschip met elkaar en met het bestuur van de vereniging te komen kennismaken. Het is de bedoeling om naast informatie over de vereniging zelf ook het een en ander te vertellen over het Lauwersmeer, over het varen op tij-water en een aantal wetenswaardigheden van het Wad. Dus, tot ziens op 8 mei! Het Bestuur 3


COUP, IN- EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN

"LAUWERSZEE"

U.A.

HAVEN 6 LAUWERSOOG — TELEFOON 05193-9164

Voor al uw watersportartikelen zoals: * LAMPEN 24 - 110 - 220 volt * ZWEMVESTEN (sailing belt) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * BRANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwa) * OOSTENDER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN 11 kg FLESSEN * SMEEROLIE * GASOLIE * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN * enz. enz.

Alle werkdagen geopend van maandag t/m zaterdag van 8.30 - 17.00 uur


JAARVERSLAG 1986 Op 8 november bereikte het bestuur het bericht dat ons ere-lid Janny Toxopeus was overleden. Velen waren op de crematie aanwezig. Het jaar 1986 begon met 520 leden, door het verhalen naar een andere haven of door het verkopen van het schip bedankten 25 leden. Hier stond tegenover dat er zich 20 nieuwe leden meldden, zodat 31 december van het jaar 1986 de vereniging 515 leden telde. Het bestuur Het bestuur van de vereniging bestond bij het begin van het jaar uit de volgende leden: Voorzitter: Vice-voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:

Heer H.S. Carolus Heer J.G. van Meggelen Heer L.H. Siertsema Heer P. Kiel Mw. J. du Bois-Minholts LH. Timmer M.H. Loos A. Katsman H.J. Boersma

Op de ledenvergadering van donderdag 27 maart vonden geen bestuursmutaties plaats. Het bestuur vergaderde op: 3/1, 10/2, 8/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12. Op 8 maart vergaderde het bestuur ook met de leden van de diverse commissies van de vereniging.

COMMISSIES Clubschipcommissie: De samenstelling van deze commissie ondervond geen wijziging. Jeugdcommissie: Els Knol-Licht en Luuk Knol verlieten deze commissie, hiervoor in de plaats kwamen Nora Appelboom en Christie Koenders. Wedstrijdcommissie: Ook deze commissie werd wat samenstelling betreft niet gewijzigd. Fotocommissie: Deze vrij nieuw ingestelde commissie werd wat samenstelling betreft niet gewijzigd. Open boten wedstrijd groep: Ook in deze commissie dezelfde leden als het vorig jaar. Toercommissie: Deze commissie is opgeheven, daar de belangstelling voor haar activiteiten minimaal was. 5


SPRAYHOODS BOOTKAPPEN DEKKLEDEN KUIPKLEDEN ENZ.

SCHUIMRUBBER JACHT EN CARAVANKUSSENS BEKLEDINGSSTOF ENZ.

L.H. KOERSEN dekkledenverhuur en-verkoop DELFZIJL tel. 05960 - 15585 6


Jubileumcommissie: "Nog nader in te vullen" stond in het jaarboekje 1985; in 1986 bestond deze uit Hein Boersma, Hendrik Jan Bos, Marjan Bredman, Christie Koenders en Nel Siertsema. Redactie Jaarboek: Zij die het jaarboek 1985 samenstelden, deden dit ook voor 1986. Sectie motorbootvaren: Een nieuwe activiteit in onze vereniging, die alle motorbootvaarders onder de leden tracht te verenigen. Een later ingestelde bouwcommissie t.b.v. het clubschip bestond uit een vaste kern van: Gerard Smit, Martin Loos, Joop van Meggelen en Harm Jan Klamer. Activiteiten Een belangrijke activiteit in onze vereniging waren wel de festiviteiten rondom het 20-jarig bestaan van onze vereniging. Deze activiteiten werden op zaterdag 21 juni gevierd, opgeluisterd door de aanwezigheid van een 15-tal schepen met bemanningen van de w.s.v. "Onderdendam". Zo was er een speurtocht voor de jeugd, waar ongeveer 50 personen aan deel namen. 's Avonds was er het grote feest in de feesttent waar eerst een show was van ThÊrèse Germain, later kon ook op de muziek van de band gedanst worden. Tussen de nummers door was er de prijsuitreiking van de wedstrijdcommissie. Ook enige leden van de vereniging gaven een show ten beste. Getuige de goede opkomst - volle bak -, de goede weersomstandigheden en de goede sfeer, kon teruggezien worden op een geslaagde dag. Op 1 januari werd het clubschip definitief gekocht, de aankoopsom diende in 7 termijnen te worden voldaan. Na de aankoop is de bouwcommissie hard aan het werk gegaan en heeft het clubschip grondig aangepakt. De vloeren, de ramen (isolerend glas) werden gerenoveerd, loodgieters- en schilderwerk werd uitgevoerd, nieuw meubilair werd aangeschaft. Op zondag 13 juli vertrokken uit Lauwersoog ruim vijftig jachten die meededen aan de CAMR van Lauwersoog naar Larvik. De wedstrijd ging onder ruw weer van start. De race is goed verlopen en de ontvangst in Noorwegen was weer goed. Een andere activiteit van geheel andere aard was het gereedkomen van het huishoudelijk reglement waarover veel gedacht en gesproken is. Dit reglement is op de ledenvergadering van 28 november aangenomen. Op 5, 6 en 7 september vonden de Open Moth Nederlandse Kampioenschappen plaats die goed verliepen. Het bestuur was bij de navolgende activiteiten vertegenwoordigd: 15/3 30/5 11/11 29/11

vergadering van de N.N.W.B. afscheid van de Inspecteur Scheepvaart en Maritieme zaken. bijeenkomst van de watersportverenigingen rondom het Lauwersmeer. vergadering van de N.N.W.B.

7


WATERSPORT WINKELSCHIP Uw adres voor scheepsaccessoires in de ruimste zin van het woord. Buiten alle mogelijke kleine accessoires, zijn wij gespecialiseerd in o.a.:

— ELEKTRONIKA - VERWARMING — BUITENBOORDMOTOREN SERVICE — AUTOMATISCHE BESTURINGEN — RUBBERBOTEN — BUTAAN-, PROPAAN- EN CAMPINGGAS * NIEUW!! Seasure- en Hye blokken. EEN GOEDE SERVICE is er"lijft ons uitgangspunt, bijv.: Marifoon- en VDO testapparatuur, Seafarer ruilinstrumenten, vaste inbouwtarieven voor : elektronika, aut. besturingen en verwarmingen. INKOOP VAN 2e HANDS GOEDEREN TEGEN KONTANTE BETALING. Test de nieuwe MINI RADARS in de praktijk. Wij bieden U deze mogelijkheid.

Dankzij de herinrichting van de kade en plaatsing van parkeermeters, nu volop PARKEERMOGELIJKHEDEN. De onlangs geopende Oostelijke ringweg, heeft voorts de BEREIKBAARHEID geoptimaliseerd. U bent 's maandags van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur welkom om geheel vrijblijvend onder het genot van een kopje koffie eens rond te komen snuffelen.

WATERSPORT WINKELSCHIP OOSTERKADE T/0 NR. 2 9711 RS GRONINGEN TELEFOON: 050-130922 050.145001 8


De ledenvergaderingen werden gehouden op 27 maart en 28 november; beide keren in het clubschip. Hoewel deze vergaderingen zeer belangrijk zijn, was er nog een belangrijke bijeenkomst nl. de nieuwjaarsreceptie die op zondag 5 januari gehouden werd; "een succes", de hofmeester J.G. van Meggelen van het C.S. "Het Roode Hooft" zorgde voor honderden oliebollen!! Correspondentie werd met de provincie, waterstaat, gevoerd - zonder resultaat overigens - over een voor te stellen wijziging in de openingsuren van de sluis te Lauwersoog. Geprotesteerd werd bij de directie Friesland van de Rijkswaterstaat over de maximum snelheden en het aanwijzen van vaargebieden voor snelle motorboten op het Lauwersmeer. Op 11 november verscheen het rapport "Maak van het Lauwersmeer meer meer". Onze voorzitter vertegenwoordigt onze vereniging in de "Federatie Watersportverenigingen Noord Groningen". Bovendien heeft hij zitting in de werkgroep "Lauwersmeer". Namens de bond heeft hij zitting in de commissie planologie Groningen en Noord-Drente N.N.W.B.

In de loop van het jaar waren er een aantal besprekingen tussen de besturen of delegaties uit de besturen van de N.N.W.B. en het K.N.W.V. Het punt van onderwerp was de hoogte van het lidmaatschap van de N.N.W.B.-leden; op de vergadering van 29 november werd besloten het lidmaatschap per 1 januari 1987 te beĂŤindigen. De cursus scheepsmotoren eindigde met het feestelijk uitreiken van een certificaat op 25 maart aan de deelnemers. In het verslag dient ook melding te worden gemaakt van de volgende activiteiten voor de leden: 28/2 14/3 29/3 17/5 21/6 24/8 30/8 4/10 14/11 12/12

avond met de Rijkspolitie te water loodsmanwerk door de loods Boxma veiling van scheepsartikelen Lauwersoog - Delfzijl N.K.K. multihull's, vrije klasse en platbodems Voorjaarsrace N.K.K., multihull's, vrije klasse, Rond- en platbodems Prethardzeilerij Najaarsrace Traditionele fondue avond Lezing van de Heer John Jansen Pim Salters, een lezing met dia's, "Met de Julia naar Noorwegen"


Verder nog: "De juiste koers kwijt???", twee avonden om uw kustnavigatie op te frissen op 4/4 en 2/5. De jaarlijks terugkerende Jeugdzeilcursus voor de jeugd en het Vrijdagopen-boot-zeilen voor de oudere jeugd. In het najaar is weer een cursus scheepsmotorenkennis begonnen met een nieuwe cursus lassen, vijlen en boren, alle beide cursussen onder deskundige leiding in de zeevaartschool te Delfzijl. Iedere derde vrijdagavond van de maand was er klaverjassen in het clubschip, alleen tijdens het winterseizoen. Zoals u ziet, veel, zeer veel activiteiten, uw vereniging leeft en het bestuur hoopt, mede door uw medewerking, dat het jaar 1987 ook weer een actief jaar mag zijn.

Groningen, 1 januari 1987 LH. Siertsema secretaris

Garage Veenwijk AUTOMOBIEL- en GARAGEBEDRIJF

Levering van: Gebruikte- en nieuwe auto's Benzine-, diesel- en scheepsmotoren Keerkoppelingen, onderdelen enz.

scheepsmotor

bij ons in onderhoud en laat deze door ons repareren!!

Geef uw

HET adres:

Garage Veenwijk Hoofdstraat 29, Houwerzijl. Tel. 05957-1333.

10


COMMISSIES VAN DE WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" Clubschipcommissie:

Jeugdcommissie:

Wedstrijdcommissie:

Trijn Hoving Piet Kiel Harm Jan Klamer, v.z. Hil Krook-Pruys Tet Loos Joop Tijpens

Willem Appelboom Sjabbe Hoving Dick Hukema, v.z. Christie Koenders Joop van Meggelen Eddy Schuiten Jan Wieringa

RenĂŠ Bos Lena Faber Ton Katsman Martin Loos Joop van Meggelen Bart Mol

Fotocommissie:

Motorbootsektie

Hendrik Jan Bos, v.z. Trijn Hoving Johan Kamps

Hans Broen Simon Schuit

11


JACHTHAVEN H UNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuten lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 15, Eenrum (Gr.)


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG In 1986 heeft de bedrijvigheid in de havens zich gestabiliseerd. Het aantal passanten nam iets af, volgens de havenmeesters een gevolg van het mooie weer; men blijft dan korter in de haven liggen. Het aantal vaste liggers nam toe en was bijna maximaal, slechts enkele boxen werden niet verhuurd. De exploitatie van de havens zal in de toekomst naar onze mening moeilijker worden omdat door het subsidiebeleid in de provincie een aantal jachthavens is aangelegd waar geen of een zeer laag havengeld wordt gevraagd waardoor een concurrentievervalsende situatie is ontstaan. Het wordt voor de bestaande havens daardoor steeds moeilijker een sluitende exploitatie te bereiken. Het bestuur vraagt zich dan ook af op welke wijze wij onze havens nog aantrekkelijker kunnen maken. Suggesties in deze worden door ons gaarne aangehoord en afhankelijk van de financiële consequenties, gerealiseerd. Tijdens het jaarlijks schouwen van de havendoor bestuur, havencommissaris en havenmeesters is gebleken dat binnenkort vrij uitgebreid onderhoudswerk zal moeten worden uitgevoerd. Het belangrijkste onderhoud zal moeten gebeuren in de binnenhaven van Zoutkamp. De kademuur aan de dorpszijde van de haven is bouwvallig en zal hersteld moeten worden. Wellicht is het mogelijk in combinatie met deze herstelwerkzaamheden een elektriciteits- en waterleiding aan te leggen. Ook aan de passantenkant van de haven zal enig onderhoudswerk moeten worden verricht aan het houtwerk en tegelpad. De binnenhaven zal een eigen havenmeester krijgen omdat gebleken is dat één havenmeester beide havens te Zoutkamp niet optimaal kan bedienen. In de haven Hunzegat zal een telefooncel gebouwd worden zodat men ook daar dan 24 uur per dag kan telefoneren. Om het haventerrein wat minder gemakkelijk toegankelijk te maken voor onbevoegden zal een slagboom geplaatst worden die uitsluitend te openen is met behulp van een sleutel. Deze sleutel is verkrijgbaar bij de havenmeester tegen betaling van f 10,- statiegeld. De stroomkastjes zullen naar het midden van de steigers verplaatst worden, een verbetering voor de liggers die aan het einde van de steigers liggen. Er wordt langs het noordoostelijk talud een langssteiger gebouwd die bedoeld is voor het meren van kleine boten. De weg langs de caravans zal hersteld en verbeterd worden. Het zal ook in de toekomst niet toegestaan zijn om met auto's tot voor de caravans te rijden. In de haven Noordergat zal het talud aan de noordzijde hersteld worden. De reeds lang beloofde verbetering van de trailerhelling wordt dit jaar uitgevoerd. Enkele gordingen worden vervangen. Op de eerste steiger zal een stroomkastje aangelegd worden. Er zal ter ontlasting van het toiletgebouw in het hoogseizoen een toiletwagen geplaatst worden. Het bestuur is bezig informatie te verzamelen voor het bouwen van een winterbergingsloods. En op het caisson is enig onderhoudswerk noodzakelijk aan hek en plankier. Als laatste mededeling wensen wij alle liggers een goed vaarseizoen 1987. Het Stichtingsbestuur 13


GE, WATERBORG GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

PERFEKT! KWALITEIT en LAAG IN PRIJS • JACHTBESLAG EN ACCESSOIRES - touwwerk o.a. GLEISTEIN - eerste klas kwaliteit staaldraad - HASSELFORS terminals N.B. GRATIS PERSEN RONSTAN en NAUTOS beslag - pompen, dekdoorvoeren - Lieren ENKES/LEWMAR etc. - FURLEX rolfoksystemen - Spinnakerbomen - Alle RVS-beslag - Petr. en spir. lampen - Reddingboeien en fenders

• ZEILMAKERIJ - reparatie van zeilen - giekkleden, sprayhoods, railingkleden, dektenten - winterdekkieden

• INSTRUMENTARIUM - marifoons - logs, snelh.- en dieptemeters etc. - VDO en IDEA - kompassen SILVA - gaskomforen

• ONDERHOUDSMIDDELEN - RUWA jachtlakken en antifoulings - polyesther rep. kitg - schoonmaakmateriálen

• SURFSPORT - surfboards en accessoires - wet- en drysuits. steamers - surfzeilen (GAASTRA, NEIL PRYDE) - alle accessoires

• KANOSPORT - LETTMAN en COLEMAN kano's - alle kano accessoires • LASER ZEILBOTEN Hoofddealer

• OPTIMISTEN • KLEDING - zeilkleding NELLY HANSEN, RUKKA, MUSTO and HYDE - Bootschoenen en laarzen - Zwemvesten H.HANSEN, BESTO, etc. - LIFA ondergoed - H.HANSEN warmte kleding - EQUINOX - regenkleding - veiligheidsharnassen

• WOLLEN KLEDINGSHOP - Exclusieve Franse, Deense en Engelse truien. Deense zeil- en vissersbroeken. Eigen import. Iets bijzonders. - LEIDSE ZEEDUFFELS (joppers) en montycoats. - Bretonse kielen

BELANGRIJK - U als verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. - Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen.

GEBR. WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050-122417 en 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur


Wedstrijdkalender 1987. 2 mei

Bijeenkomst met ge誰nteresseerden voor surfen (11.00 uur)

23 + 24 mei

In samenwerking met D.T.P. ruim water weekend in de klassen Laser, Optimist, Mirror, Vaurien, etc.

28 t/m 31 mei

Lauwersoog - Helgoland - Lauwersoog Klassen: Vrije klasse, N.K.K., Multihull

5 juni

Lauwersoog - Delfzijl. Klassen N.K.K. en Multihull en vrije klasse (buitenom) Ronde en Platbodemjachten (over het Wad)

20 juni

Voorjaarsrace. Klassen N.K.K. (meetellend voor het kampioenschap N.N.W.B.), Ronde en Platbodemjachten, Mulithull's, vrije ongemeten klasse

27 juni

Flitsend Optimistenevenement - Klassen: Flits en Optimist A + B (Juist ook voor eigen jeugdleden!)

3 t/m 6 september

N.K.S. International Moth en eventueel Sunfish

13 september

Prethardzeilerij

19 september

Najaarsrace (zie 20 juni)

Helaas ontbreekt hier het verslag van de wedstrijdcommissie

15


D'UKSTRA'S BAKKERIJ bij de molen telefoon 1302

ANJUM Elke dag komt de bakker in de jachthaven en in bungalowpark „Robbenoord". Van ± 9 uur — ± 12 uur kunt U ons dus vinden op Lauwersoog met een wagen vol verse warmebakkers-produkten. Niet thuis? Dan rijdt U toch even naar de hoek bij de molen in Anjum. In onze winkel willen wij U graag van dienst zijn. Tot ziens bij:

Dijkstra's warme bakkerij bij de molen Anjum (tel. 05193-1302) Al meer dan 50 jaar Uw beste bakker voor het beste brood.


JEUGDZEILEN 1986 Zoals elk jaar nu ook weer een verslag van de jeugdcommissie. Dit jaar zijn we met een nieuwe opzet van lesgeven begonnen. We zijn gerichter bezig gegaan met een lesrooster, wat zowel bij de kinderen als bij de instrukteurs, goed bevallen is. Terwijl het in het verleden nog was van: „we zien wel wat we vandaag gaan doen", was het nu elke zaterdag bekend welke stof er behandeld zou worden. Dit was vooral voor de instrukteurs een stuk prettiger werken, omdat niet elke zaterdag dezelfde mensen lesgeven. Wat het weer betreft zat het ons mee in 1986. Wij zijn begin mei gestart en eind september met een examen geëindigd. Bij dit examen moesten de kinderen een bepaalde baan afleggen en laten zien wat ze geleerd hadden. Dit werd per onderdeel beoordeeld met punten. Helaas zijn er toch nog een paar gezakt. Deze laatste les sloten we af met een feestje en een barbecue. Tussen de slingers werd er flink gegeten en gedronken, waar iedereen met veel plezier aan meedeed. Om nog even op de lessen terug te komen, kunnen we zeggen dat de jeugd meer en doelbewuster les heeft gehad. Natuurlijk ging er nog wel eens wat mis, maar het spreekwoord zegt niet voor niets: „wie werkt maakt fouten". Al met al was het jeugdzeilen in 1986 een groot succes, wat te danken is aan het grote enthousiasme van de kinderen en de inzet van de leden van de jeugdcommissie, die elke zaterdag weer voor 100% paraat stonden. Zelfs afgelopen winter hebben ze niet stilgezeten. Alle optimisten zijn van onder tot boven opgeknapt. Ze hebben zelfs allemaal dezelfde kleur gekregen. Ook komt er een goede opbergplaats voor de bootjes en toebehoren. Dus voor het komende vaarseizoen een fris begin. Voor de gevorderde jeugd wordt een apart lesuur opgezet met meer gerichte les. De eerste les in 1987 is op 9 mei. Het lesgeld bedraagt f 35,—. Zoals altijd is een zwemdiploma verplicht, evenals een zwemvest aan in de boot. De leeftijd is van 7 t/m 12 jaar. En les wordt er altijd gegeven, ook al sneeuwt het! Aanmelden kan telefonisch op nummer 050-131204, en op 9 mei van 's morgens 9 uur tot 12 uur in het clubschip. Hopend weer een grote opkomst te krijgen en veel mooi zeilweer, wensen wij de nieuwe leerlingen veel succes en een goed seizoen toe! De jeugdcommissie Dick Hukema - Wim Appelboom - Sjabbe Hoving - Joop van Meggelen Eddie Schuiten - Jan Wieringa - Christie Koenders 17


S. Uithoorn Usquert Zeilmakerij en Zonweringsbedrijf Sinds 1954

Tevens mobiele werkplaats tel. 05950-2924 FOTOCOM MISSIE De enige commissie die duidelijk aan "ondervoeding" lijdt is wel de fotocommissie. In het vorige jaarboek werd een beroep gedaan op de leden om foto's, eventueel met bijbehorende tekst, aan ons op te zenden. In een uitgebreid verlanglijstje werd aangeduid waarom het vooral gaat. Was bij een vorige oproep de aanmelding goed te noemen, deze keer was het resultaat bijna nihil. U weet wat onze bedoeling is. We trachten foto's te verzamelen die betrekking hebben op de voormalige Lauwerszee en de activiteiten van toen, als visserij, pleziervaart, veerboten e.d. Tevens van de indijking en wat er later allemaal is ontstaan. Ook activiteiten van onze vereniging zijn natuurlijk zeer welkom evenals andere vormen van recreatie. De uitgeleende foto's krijgt ieder na gebruik (copiëren of afdrukken) weer ongeschonden retour. We maken het u erg gemakkelijk, want één telefoontje van u en we maken een afspraak. Mocht de opzet met uw medewerking toch nog slagen dan kan een informatief fotoboek(en) ontstaan die verder door ons van commentaar wordt voorzien en t.z.t. ter inzage zal liggen in het clubschip. Wilt u allen nog eens in uw oude schoenendozen kijken? We zouden het zeer op prijs stellen foto's van toen en actuele foto's (of negatieven) van heden van u te ontvangen. H.J.B. 18


WSV LAUWERSZEE

Ook 1986 begon traditiegetrouw met de nieuwjaarsvisite. De oliebollen en appelflappen gebakken door de heren Koopman en Van Meggelen vonden gretig aftrek bij de zeer velen, die de tocht naar Lauwersoog ondernomen hadden. Het bezoekersaantal op de eerste zondagen in februari, maart en april viel wat tegen, daarentegen werd de veiling van gebruikte scheepsartikelen zeer goed bezocht, er werd druk gehandeld en veel artikelen kregen een nieuwe eigenaar. De geserveerde, zelfgemaakte snert vond de weg naar vele hongerige magen. De voorjaarsvergadering zorgde eveneens voor een volle bak. In april werd er een begin gemaakt met de grote opknapbeurt van het clubschip. Er kwamen prachtige aluminium ramen, er werd nieuwe vloerbedekking gelegd, het plafond werd gewit en last but not least werd het meubilair vervangen. De keuken werd grondig aangepakt, de indeling veranderd, zodat het nu nog prettiger werken is voor de dienstdoende families. Diverse apparaten in de keuken werden vervangen. Voordat het clubschip in mei weer open ging, werd het geheel door een groep enthousiaste leden schoongemaakt, hier ging het gezegde op: „Vele handen maken licht werk". De prijzen van de koffie en dranken werden aangepast. Door de vakantiespreiding, die enige jaren geleden van kracht werd is het clubschip in de zomermaanden 10 weken open. De bezetting van al deze weken is soms moeilijk te realiseren, maar het is ons uiteindelijk toch weer gelukt. Mocht u belangstelling hebben eens een week-end of misschien een week dienst te doen, dan kunt u zich opgeven bij Hil Krook, tel. 050-250572. Dit jaar werden er op het Lauwersmeer in samenwerking met D.T.P. zeilwedstrijden georganiseerd. Zeer veel jongeren met ouders/begeleiders wisten de weg te vinden naar Lauwersoog en ook het clubschip voer hier wel bij. De dienstdoende familie heeft vele potten koffie en andere versnaperingen verkocht. Een ander hoogtepunt dit jaar de Colin Archer Race, die voor de derde keer gehouden werd. Steeds meer instanties verlenen hun medewerking en dat is op het clubschip goed te merken; wat te zeggen van al de bemanningsleden van de Scheveningen, die een zeilwedstrijd in kleine bootjes hielden en tussendoor en na afloop de bar in het clubschip wisten te vinden. Voor de genodigden werd een receptie gehouden, prima verzorgd door enige leden van onze vereniging. De voorbesprekingen en prijsuitreikingen van wedstrijden zorgden ook dit jaar voor een overvol clubschip. EÊn wijziging was er dit jaar in het geheel n.l. de prijsuitreiking van de voorjaarsrace werd in verband met het 20-jarig jubileum van de vereniging gehouden in de feesttent op het haventerrein. De zeilopleiding in Optimisten door de jeugdcommissie zorgt voor een gezellige 19


drukte op de zaterdagochtenden, waarbij de ouderen van een lekker kopje koffie kunnen genieten en de jeugd van een flesje fris of een ijsje. De theorielessen van deze opleiding kunnen bij slecht weer prima in het clubschip plaatsvinden. Als afsluiting van het vaarseizoen werd er gefondued. De zaal was sfeervol ingericht en het vlees met toebehoren smaakte prima. Na afloop werd er nog tot in de kleine uurtjes nagepraat. Iedere 3e vrijdag van de maand in het winterseizoen wordt er geklaverjast. Het is een gezellige aktiviteit in de wintermaanden, bezocht door een zeer enthousiaste groep leden. Nieuwe deelnemers zijn Uiteraard van harte welkom. Hoewel de officiĂŤle cijfers op dit moment nog niet bekend zijn, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de omzet ongeveer gelijk is aan die van vorig jaar. In november werd aan de families, die dienst gedaan hebben een Drentse koffiemaaltijd aangeboden, een initiatief dat door iedereen erg gewaardeerd werd. Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken, die het mogelijk gemaakt heeft, het clubschip het afgelopen jaar draaiende te houden. Een goed vaarseizoen toegewenst en tot ziens in "het Roode Hooft". T. L. K.

METAALBEDRIJF

eadelk

Radeko B.V. Grandijk 3 Postbus 1 9150 AA HOLWERD Tel. 05197-1735

In aluminium, kunststof of staal: Complete gevels Ramen Automatische deuren Winkelpuien

"Radeko" een modern ingericht bedrijf met een uitgebreid machinepark. Een vaste kern van deskundige mensen waarborgen al meer dan 25 jaar, dat "Radeko" kwaliteitsproducten levert. 20


MOTORBOOTSECTIE Bladerend in oude jaarboekjes van onze vereniging vindt U in iedere editie een lijstje van commissies. Commissies, waarin de leden zich bezig houden met de verschillende aspecten, die zich voordoen bij het beoefenen van de watersport. U zult zich misschien als motorbootvaarder afvragen; bij welke commissie hoor ik nu thuis? In 1980 bij de zoetwatercommissie? In 1981 bij de toercommissie? In 1986 vindt U geen commissie meer, waar U met Uw specifieke problemen om raad kunt gaan. Naamloos gestorven? Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit, dat bij de motorbootvloot weinig belangstelling was voor de activiteiten van de commissies voornoemd. Deze werden hierdoor niet geinspireerd tot het nemen van initiatieven. In 1983 werd een, overigens zeer geslaagde, tocht naar Onderdendam gemaakt. Daarna liepen nog enkele pogingen op niets uit door gebrek aan belangstelling. Uiteindelijk heerste stilte. Het bestuur is evenwel niet geneigd het hoofd in de schoot te leggen, mede gesteund door geluiden, die van de zijde van de vloot werden gehoord. Besloten werd een motorbootsectie in te stellen. Wat stelt deze sectie zich ten doel? Motorbootvaarders staan bekend als individualisten, zeilers trouwens ook, maar zij vinden elkaar in wedstrijden. Met enige vindingrijkheid zijn ook wedstrijden voor motorbootvaarders te bedenken, evenwel is gebleken, dat de belangstelling te verwaarlozen is. Het maken van tochten met grote aantallen schepen wordt in het algemeen als weinig aantrekkelijk ervaren. Onze gedachten gaan uit naar de mogelijkheid van het uitwisselen van ervaringen, opgedaan bij tochten door weinig bevaren gebieden. Het varen van tochten in kleinere groepen van 2-4 schepen, ook op zout water. Bij het overwinnen van "zoutwatervrees" hebt U dan steun van meer ervaren clubgenoten. Ook is naar voren gebracht het varen met minder validen. Een suggestie, die we zeker overnemen. Hierbij moeten we wel bedenken, dat onze mogelijkheden qua accommodatie op de meeste schepen zeer beperkt zijn. We moeten hierbij zeer selectief te werk gaan. De motorbootsectie hoopt een instituut te kunnen zijn, waar motorbootvaarders elkaar met hun problemen, wensen en initiatieven kunnen vinden. S.A.S.

WEGMAN EN GEERLINGS Watersport Bootartikelen - Boten - Bootmotoren FOLKINGESTRAAT 25, GRONINGEN Telefoon 050-180524 en 05970-3042 Dealer Johnson b.b. motoren Dealer Honda b.b. motoren Bootbeslag Waterkaarten - Getijtafels

21


Ledenlijst per 1 januari 1987 Ereleden: BOER D. K. DE BOS H.J. LAP P.

DE LIJNBAAN 9 ZIJLVESTWEG 9 JULIANASTRAAT 1

9971 BL ULRUM 9951 BH WINSUM 9974 RP ZOUTKAMP

ALIE KEMPHAAN LAUWERSZEE

Gewone leden: AGEMA G. AKKER A.J. V.D AKKERMAN J.J. ALBERTS L.R. AMENS H. ANDRINGA A.J. APPELBOOM W.

POSTBUS 13 POSTBUS 666 PAIR IJZENLAAN 4 VERL.HEREWEG 76 SCHUTTINGALAAN 102 TREKWEG 4 GRACHTSTRAAT 10

9100 AA DOKKUM 3500 AR UTRECHT 9801 JL ZUIDHORN 9722 AG GRONINGEN 7881 XA E.COMPASCUUM 9951 TE WINSUM 9991 BA MIDDELSTUM

ZEEKALF BLAUWE ENGEL BV HVISKER MONTQUI TORNADO EELTJE QUEST

BAAN J.L. V.D. BAKKER L. BAKKER J.B. BALT TH. BANNING L BARENDSET.G. BARON G. BARTELING J.B. BEEN P.H. BEL J. BERENDS L. BERGE B.S. TEN BERGHUIS W. BERGSMA P.E. BERRELKAMP W.A. BEUKEMA M. BEUKEMA M. BIECKMAN A.M. BIJK A.A. BIJL G.K. BIJLJ. V.D. BLECOURT P. DE BLICKMAN J.R. BOER A.J. DE BOER J.I. DE BOER L.P. DE BOERSMA H.J. BOTS F. DU BOTS G. DU BOLTB. BOOM W. BOOM G. BOON N.D. BOONSTRA A. BOONSTRA K.J. BOONSTRA A. BOS R.TH. BOS R.

HERESINGEL 6A POSTKADE 44 H.SCHOLTESTRAAT 1 SLINGE 32 FR IESESTRAATWEG 57A PEIZERWEG 264 DE SCHANS 11 POSTBUS 2321 VALGEWEG 6 BEYUMERWEG 15 PARKWEG 13A VERL.HERWEG 182 HERESTRAAT 25 DENNELAAN 27 HOLTSTEK 34 HOOFDSTRAAT 21 SCHOUWEN 3 BOTERDIJK 13 FRAMAHEERD 1 VAN HOUTENSTRAAT 21 BORGWEG 30 LANDSCHAPLAAN 153 KONINGSLAAN 51A JENSEMAHEERD 179 STATIONSWEG 7 SCHANS 24 MOLENBUURT 13 DUINKERKENSTRAAT 18 STADSWEG 3 CHURCHILLWEG 35 TURFSINGEL T.O. NR.82 BELLINGEWEER 2 GRONINGERWEG 46 ROHELSTERWEG 2 G.BORGESIUSLAAN 64 JOHAN CLANTSTRAAT 1 OUDEWEG 123 KONINGSWEG 3

9711 ES GRONINGEN 9643 JT WILDERVANK 9971 AW ULRUM 9204 KL DRACHTEN 9718 NC GRONINGEN 9744 BD GRONINGEN 9101 HR DOKKUM 9704 CH GRONINGEN 9892 PD FEERWERD 9737 AB GRONINGEN 9725 EA GRONINGEN 9722 AM GRONINGEN 9953 PH BAFLO 7822 EJ EMMEN 9713 DC GRONINGEN 9951 AG WINSUM 9963 TB WARFHUIZEN 9765 EA PATERSWOLDE 9737 NH GRONINGEN 9801 KH ZUIDHORN 9951 BG WINSUM 7824 BG EMMEN 1406 KG BUSSUM 9736 CL GRONINGEN 9989 BT WARFFUM 9974 PL ZOUTKAMP 9133 MA ANJUM 9723 BR GRONINGEN 9731 CP GRONINGEN 9974 PA ZOUTKAMP 9711 VX GRONINGEN 9951 AM WINSUM 9738 AB GRONINGEN 9285 XB BUITENPOST 9722 RL GRONINGEN 9831 PG ADUARD 9608 PL WESTER BROEK 9731 AM GRONINGEN

LA VIELLE NEW CHAPTER JAPILIE WYNBREKKER THE ROSE OF TUDOR ALGEA SECOND LIFE SLEMPIE HINKE KLUUT ROKSAND STROMHELLA

22

PABAR BETELGEUZE BRAVE HENDRIK ZEEHOND ELECTRA FLAMBOYANT BRANDEMAN ZOLTKAMP AIN AUDACTER AESQUARE ZK 26 BOREAS POLLUX DUO INDEWEER NORDHAVET LA COQUILLE SOETE DEERN BIBI ANTJE SIETSKE ATERIX-IDEFIX SNUBBEL SILVA PIETER JAN


BOS C. BOSVELD L. BOTJES E. BOTTEMA J.D. BOUMA P.M. BOUMA D. BOUMAN J.W. BOUMAN P.R. BOUS R. BOUT J.G. BRAND D.W. BRANDS J.T. BRANDSMA A. BREDMAN B. BROEN J.J. BROER T. BROESDER E.H. BRONS-V.D. BAAN I. BROUWER J. BRUST K. BRUYN C.J. BRUYNE P.E. DE BUEVING J. BUINING A.A. BUITENKAMP W. BUITJES D.J. BULDER K.M. BUTTER E.J.

OMALA DE LAAN 119 9981 GN UITHUIZEN BORGERCOMPAGNIE 129B 9631 TG BORGERCOMPAGNIE LARIBO PLATVOET 9752 PG HAREN ERASMUSLAAN 16 VEERMAN 9951 GK WINSUM VIOLENSTRAAT 6 WADVOGEL 9711 EB GRONINGEN TROMPSTRAAT 25 WELGELEGEN STATIONSSTRAAT 8 9974 SK ZOUTKAMP HOUTRIB DUINROOSPLANTSOEN 14 2015 KE HAARLEM MALLEGAT ZUIDVELD 13 9755 TK ONNEN 9717 CC GRONINGEN CALYPSO ORANJESINGEL 15 JORIS P OVERWINNINGSPLEIN 98 9728 GW GRONINGEN 9781 VE BEDUM LEDA DE ESDOORN 22 BARON VAN ASBECKWEG 22 9963 PC WARFHUIZEN 9891 BC EZINGE ALBERTINE ALLERSMAWEG 8 L'ESPERANCE TERBORGSTEEG 11 9751 BN HAREN EROICA SAVORNIN LOHMANPLEIN 9 9722 HR GRONINGEN 9581 CA MUSSELKANAAL TOJAKI ANNEMOONSTRAAT 2 9833 PC DEN HAM (GR) JOHANNA S.VELDSTRAWEG 98 KOGGESCHIP 9712 XK GRONINGEN N.BINNENSINGEL 120 9801 BA ZUIDHORN STATIONSWEG 5 9745 CH GRONINGEN MISTRAL KERKSTRAAT 151 7828 RV EMMEN LAAN V.D. BORK 818 AQUAMARIJNSTRAAT 725 9743 PT GRONINGEN ABIGAL 9951 BC WINSUM BORGWEG 89 LENMINKDINEN C.F.VAN SYTZAMASTR. 24 9951 AL WINSUM BATEAU BREEUWER 18 9611 MA HOOGEZAND 9974 RX ZOUTKAMP DARIJANA BEATRIXSTRAAT 22 JUMPER 9722 SE GRONINGEN HONDSRUGLAAN 16 9724 KN GRONINGEN NIEUWSTRAAT 46

CAROLUS H. CATS H.E. CAZEMIER D.P. CLOO T. CORNELIS R. CROUWEL W.H. CUPERUSBEEKHUIS N.

TUINDERSWEG 7B VISMARKT 46 ZONNDEHOF 14 AUAMARIJNSTRAAT 26 POP DIJKEMAWEG 47 WESTZEEDIJK 200

9912 PG LEERMENS 9711 KV GRONINGEN 9301 JC RODEN 9743 RA GRONINGEN 9731 BD GRONINGEN 3016 AM ROTTERDAM

STORE NISSE SAN MAR DIGRANDE PEPPER HECORU GILI

STELMAKERIJ 14

9932 GL DELFZIJL

M/S ROJO-N

DAGELET A.J. DEELMAN B. DIEPEN F. VAN DIEPSTRA F.E. DIJK J.A. VAN DIJK G. VAN DIJKEN J.I. VAN DIJKSTRA P. DIJKSTRA A. DIJL W. VAN DIJTZ P. VAN DOES M. DE VAN DONG G.A. V.D DORSTENTIMMERMAN D.S. V. DRIJVER J. DROST J. DUIF G.

DIJKSWEG 17 WILBRANDUSSTRAAT 14 VERL.HEREWEG 111 GAAIKINGALAAN 2 ASSERSTRAAT 34 OUDE WIJK 18 GROENDIJK 22 DORPSTRAAT 1 NOORDWOLDERWEG 86 HELPERESWEG 19 HOENDIEP 181 BLANKENHEIMLAAN 13 HOENDIEP 327

9973 PR HOUWERZIJL 9831 SJ ADUARD 9721 AJ GRONINGEN 9801 EA ZUIDHORN 9451 AD ROLDE 9822 AJ NIEKERK 9621 TL SLOCHTEREN 9283 TC SURHUIZUM 9781 AK BEDUM 9722 RP GRONINGEN 9745 EB GRONINGEN 9451 KK ROLDE 9744 TD GRONINGEN

STRUNER CHEETAH TIME OUT VROUWE EGBERTA KON TIKI MAAIKE RAMBOE SIENT HIELE ALLEMANSEIND SANDETTIE MARTINA

BOSHUISWEG 2 OOSTERDUINWEG 30 HOGE DER Aa 3/2 ZIJLSTERWEG 18

7233 SE VIERAKKER 1972 NG IJMUIDEN 9712 AC GRONINGEN 9892 TE FEERWERD

EEYORE II DAGERAAD BUTTERFLY FERRY ZILTE DOFFER

ELLENS J.G. ERNENS B.G. ESSINK W.

PATRIJSPOORT 104 BOTERAKKER 1 DE PELFINNE 10

9733 GN GRONINGEN 9451 GS ROLDE 9123 J K METSLAWIER

MARELL MARBLITS DE VROUWE GEERTRUI

23


FABER W. FABER J.P. FEEKES A. FEENSTRA D.F. FLIKKEMA H.

ACACIALAAN 24 GOUDLAAN 533 ZONNELAAN 85 SCHIPDIJK 5 SCHOOLSTRAAT 60

9741 KK GRONINGEN 9743 CP GRONINGEN 9742 BB GRONINGEN 9321 TV PEIZE 9981 AP UITHUIZEN

GAAIKEMA C.A. DE KAMP 5 9883 TD GELING J.H. DU PERRONLAAN 24 9721 XE GORT S.J. HOOFDWEG 239 9765 CK GRAAF L. DE TSJERKEBUORREN 13 9123 JT GREINER L.W. MEIDOORNLAAN 6 9756 BP GROENDIJK A.O. BURG.WIERSUMSTRAAT 25 9967 RC GROEN ENDAAL S.W. BROEKLAAN 7A 9405 AL GROENENDAL J. NOORDERSTATIONSTR. 29 9716 AP GROENEVELD A. PR.BERNHARDSTRAAT 30 9974 RV GRONINGEN H. E. VAN NIEUWE DIJK 1 7707 RJ GROOT H.E. DE ACHTER 'T HOUT 1 9301 KR GROOT R.H. DE KORREWEG 75A 9714 AC GROOT H.W. DE POTGIETERLAAN 39 9752 EW GROOT T. DE BOTERDIJK 39 9765 EB GULIK D.T. VAN MR.P.J.TROELSTRAWEG 56 8917 CP HAAK H. HAAN F. DE HAANDEL A.H. VAN HACQUEBORD L. HAGENAUW J. HAMERSMA R.R. HAMMING D.R. HAMSTRA J.A. HAMSTRA J. HARRENSTEIN G.C. HARTLIEF R.R. HEEG S.R. HEERING H.C. HEERMA E.E. HEIDEMA H. HEKKEMA K. HELDEN L.W. VAN HENDE E.R. V.D. NESSE A. HEUFFJ.H. HEYSTRA P. HOEKSTRA 0. HOEVE T. HOFMAN W. HOVING S. HUBERTS P.S. HUISMAN H.G. HUISMAN J. HUKEMAJ.D. JAGER J.A. DE JILDERDA R.J. JONCKERS NIEBOER R.P. JONG H. DE JONG P. DE JONG W. DE JONGE B. DE

24

DE EIKEN 67 POSTBUS 645 STADSWEG 56 WORTELHAVEN 16 TJONGER 77 POSTBUS 2160 VISKENIJ 5 MARGRIETSTRAAT 16 MARGR I ETSTRAAT 16 WESTERVALGE 78 PRAEDINIUSSTRAAT 10 OOSTERSTRAAT 54 DR.A.JACOBSSTRAAT 19 ZEEDIJK 3 SLUISWEG 22 HOOFDSTRAAT 6 NWE. KIJK IN 'T JATSTR. 46 PEIZERWEG 278 GEERAKKERS 44 HOOFDWEG 93 VLINDERBALG 6 LICHTBOEI 197 TENJENSEMAHEERD 102 CAMSTRABUREN 37 C.ALTINGSTRAAT 46 HOLTSTEK 65 KOLFSTRAAT 26 LAUWERSSTRAAT 1 PR. MARGRIETSTRAAT 28 MERCURIUSSTRAAT 8 F.TIMMERMANSLAAN 11

OLDEHOVE GRONINGEN PATERSWOLDE METSLAWIER GLIMMEN EENRUM ASSEN GRONINGEN ZOUTKAMP BALKBRUG RODEN GRONINGEN HAREN PATERSWOLDE LEEUWARDEN

9269 PR VEENWOUDEN 9700 AP GRONINGEN 9885 PC LAUWERZIJL 9101 NM DOKKUM 9204 AN DRACHTEN 9704 CD GRONINGEN 9915 PT 'T ZANDT 9285 TW BUITENPOST 9285 TW BUITENPOST 9989 EE WARFFUM 9951 CB WINSUM 9989 AE WARFFUM 9611 EA SAPPEMEER 9976 VM LAUWERSOOG 9974 RJ ZOUTKAMP 9982 AG UITHUIZERMEEDEN 9712 SJ GRONINGEN 9744 BE GRONINGEN 9468 EB ANNEN 9615 AB KOLHAM 9976 VL LAUWERSOOG 9732 JK GRONINGEN 9736 CG GRONINGEN 8917 AG LEEUWARDEN 9101 VX DOKKUM 9713 DB GRONINGEN 9717 GR GRONINGEN 9974 RG ZOUTKAMP 9744 CN GRONINGEN 9742 CX GRONINGEN 9721 WB GRONINGEN

NOORDERSTATIONSTR. 34A 9717 KP GRONINGEN CZAAR PETERSTRAAT 52 1018 PA AMSTERDAM ASSERSTRAAT 47 9331 JB NORG KAMERFOELIEWEG 17 9765 HH PATERSWOLDE DE WOLDEN 23 9468 CA ANNEN

MAANJE KLOP SECOND TO NONE DUBHE MODALIMAR TJITSKE SWALVE BRULBOEI VROUWE FOSKEA MERIDON CANTECLAER LEUGENBANK

HOOP EN AL MARJANNEKE MALLEMOK DE BRUNTE VIVERE EBENHAEZER ZEEZWALUW THE SILENT LADY MINOS PETRONELLA CHRISTA ANIMO EUREKA DE VIJF HARTEN PETROEISA BORNRIF MAZWELKLA ORC ELECTRA DELTA 'T ROGSANDT GOLFE DE LAVICA FRODO AMARANT TOGEARRE ONEDIN II WIZZ E WAZZ COMPAAN STERN 'T KLEINE DING MIRE TAIFOEN ZEBULON BREEVEERTIEN PALU-MARU ANNA CHRISTINA ZWOEGER


9785 AB ZUIDWOLDE 9617 AG HARKSTEDE 9717 BN GRONINGEN 8935 RN LEEUWARDEN

JONGE J. DE JOOLEN J.H. VAN JORRITSMAJ. JOUSTRA S.

BOTERDIEP OZ 17 DRIEMERENWEG 2 KONINGINNELAAN 35 SLEUTELBLOEMWEG 45

KAMMEN F.B. VAN KAMMINGA F. KAMPS J. KARSEBOOM J.W. KATE F. TEN KATSMAN A. KEMKERS J.H. KEST F.R. KEULEN E. KIEL P. Kl EWIET G. KIEWIET K. KLAMER H.J. KLATTER E. KLEI J.A. V.D. KLEINE H. DE KLOMPIEN H. KNEEPKENS P.E. KNOL L.J. KNOL J.P. KNOL-BRUINS H. KNOLLEMA P.J. KOEKOEK L.C. KOERSEN L.H. KOK M.R. KOK Tj. KOMDEUR H.A. KOOPMAN J.H. KORNELIS H. KORVER T.G. KRAMER J.M. KRAMER G. KREMER K.E. KROES G.S. KROL J. KROL D. KROL G. KROMME H.F. KROOK M.H. KROOK-PRUIS H. KROON T.L. KROON R.J. KROON R. KUIK J.L.

9718 JC GRONINGEN KRANEWEG 9 PAAPSTILSTERWEG 22 9986 XR OLDENZIJL 9321 AC PEIZE GRONINGERWEG 6A HOOFDWEG 72 9627 PE HELLUM 9939 TC TJUCHEM WEEREWEG 23 NEDERHORSTLAAN 4 9301 WB RODEN HET GEBINT 6 9356 CP TOLBERT 9701 BJ GRONINGEN POSTBUS 1370 9715 RT GRONINGEN ARUBASTRAAT 47 ELZENLAAN 36 9741 NE GRONINGEN 9674 BV WINSCHOTEN LINDELAAN 37 AE WEG 7 9946 RH WOLDENDORP KLIMOP 10 9301 PK RODEN 9711 LM GRONINGEN HERESTRAAT 104 NIEUWE STREEK 79 9891 AC EZINGE WILGENLAAN 9, 9363 CS MARUM SNELLUSSTRAT 19 9727 JK GRONINGEN 9974 ZG ZOUTKAMP AB ms NOVA CURA VALREEP 20 9732 EE GRONINGEN OOSTERSTRAAT 65 9989 AC WARFFUM 9605 PC KIELWINDEWEER DORPSSTRAAT 110 EENERSTRAAT 9 9331 HA NORG 9606 PP KROPSWOLDE MEERWEG 80 MERAKLAAN 6 9934 HH DELFZIJL 9717 GT GRONINGEN BAANSTRAAT 25 DIEFTILWEG 16 9912 TA LEERMENS PR.J V WIERDSEMASTR.188 3151 EH HOEK VAN HOLLAND DE RUYTERSTRAAT 17 9781 BW BEDUM 9731 GB GRONINGEN ORCHIDEESTRAAT 16 NARCISSENVELD 64 1901 LK CASTRICUM FOSSEMAHEERD 81 9737 KB GRONINGEN 9737 MB GRONINGEN BOTTEMAHEERD 83 9914 PS ZEERIJP NOORDERSTRAAT 11 8267 AD KAMPEN FRIESEWEG 4 HUNEBEDSTRAAT 2A 9531 JV BORGER NOORDWOLDERWEG 43 9785 AP ZUIDWOLDE TORENSTRAAT 6 9891 AG EZINGE 9977 RD KLOOSTERBUREN HOOFDSTRAAT 26 BURG.VENEMASTRAAT 52 9671 AC WINSCHOTEN 9722 AP GRONINGEN HELPEROOSTSINGEL 3 NI EUWEWEG 25 9603 BG HOOGEZAND 9722 SG GRONINGEN KAMPLAAN 15 9970 AA NIEKERK HOOFDSTRAAT 20 9407 CH ASSEN WOERDES 58

LAAN L. V.D. LALKENS E. LAMERIS A. UkMERS C.J. LANDMAN P.J. LANGE H.J. DE LANJOUW J. LASEUR W.J. LASKER P.

FLORALAAN 77 ZUIDERBOLWERK 59B NOORDERHAVEN ZZ 12 HAVO HINDRIKSWEG 18 BURG.KUIPERSLAAN 85 MIDDELHORSTERWEG 76 RIJKSSTRAATWEG 233A HOGE HEREWEG 11 HERENWAL 96

9521 CS NIEUW BUINEN 9101 NE DOKKUM 9712 VK GRONINGEN 9765 GG PATERSWOLDE 8375 BK OLDEMARKT 9751TH HAREN 9752 CA HAREN 9756 TG GLIMMEN 8441 BC HEER ENVEEN

EENHOORN GRIETJE DE GROENE GOLF BELUGA DEMI ZEPHYRUS LUWIET NOSSA OOSTERWEEREN WYSANT TRIPLE RIDDLE OF THE SANDS KIELZOG NEREIDE BLIZZARD BRUUN F JARVI SCOLBLAGH WEERLICHT LIBERTE ZEEHOND DE HARMONIE M/S WESTERHORN SANTA LUCIA DE TWEEDRACHT RED CLOUD THISLUCKT BLINKER DIKKOP GOEJAN-VAARWEL CHRISTA KRAGGENBURG APOLLONIA DEJA JAN VAN GENDT LESTE STUVER VROUWE JANNA DE VROUWE JAN NA SCHOLE II NJORD SIMON DEN DANSER ZUIDERBOL IPHIGENEIA KING SIZE BOEMERANG RUBAIYAT KLOEK TAPEGEUR

25


LASKER P. LAZONDER N. VAN LEDEBOER H. LEEST M. V.D. LEIJDSMAN H. LEMSTRA J. LETSCH J.A. LICHTAR. LICHT F.J. LIND VAN WIJNGAARDEN C. DE LINGE A. VAN LOOFF J.J. DE LOOS M.H. LOOTS W. LOUWES H.J. LUDWIG H.H. LUIKS R. LUINGE W. LUITJ.J. LUMMEL A. VAN LUTJE SPELBERG H.C. LUYKEN B.F.

W.A.SCHOLTENWEG 15A PANHUYSLAAN 3 BALLOERWEG 15 BUNNEMAHEERD 123 TOPAASSTRAAT 26 G.BORGESIUSLAAN 16 MAASLAAN 33 ENTINGE 58 BARTHOLD ENTENSWEG 8

9607 PH FOXHOL 9351 CA LEEK 9409 TN LOON 9773 RM GRONINGEN 9743 LD GRONINGEN 9722 RH GRONINGEN 9725 HV GRONINGEN 9331 LL NORG 9991 CW MIDDELSTUM

BREITNERLAAN 45 RIJKSSTRAATWEG 15 KAM ERL.ONNESSTRAAT 134 ROBBENOORD 26 EWER 3 WESTPOLDER 22 RIJKSSTRAATWEG 353 ST.JACOBSSTRAAT 2B STEENBAKKERIJ 25 A.G.BELLSTRAAT 11 PRAKKENSTRAAT 5

2596 GW DEN HAAG 9752 AA HAREN 9727 HR GRONINGEN 9976 VB LAUWERSOOG 9966 VE ZUURDIJK 9975 WJ VIERHUIZEN 9752 CH HAREN 8911 HT LEEUWARDEN 9951 KA WINSUM 9989 AS WARFFUM 9104 HR DAMWOUDE

9951 JA WINSUM MUNSTERWEG 19 STEENHOUWERSKADE 122 9718 DK GRONINGEN

HERMINA KLAASZ ARCTICA BRUINVIS VIGILANTER AEOLUS SIDDHARTHA THEODORUS NARWAL WINDROOS RAN ZWALUW MARIANNE POSEIDON ZODIAK ARANPLUS SPELEVAER

MAAR J.H. V.D. MALDEGEM A. VAN MANSHOLT R.L. MARCHIE VAN VOORTHUIZEN E.H. DU MARTENS K. MARTENS R.G. MEDENDORP J.J. MEERING J. MEGGELEN J.G. VAN MEIJER J. MEIJER J.A. MEINARDI E.K. MEYDEN R.J. V.D. MIJNLIEFF H. MOEDT S. MOESKER A. MOL B. MOLEN K. V.D. MOLLEMA R. MOLLER A.G. MONSTER J.W. MULDER H.C. MULDER R.J. MULDER R.F.

OMMELANDERWEG 2 MENNEWEER 1 WESTPOLDER 7

9978 TC HORNHUIZEN 9975 W ULRUM 9975 WJ VIERHUIZEN

OMMELANDER ZWALUW

NIEUWE KERKHOF 30A MR. P.A. BERGSMASTR. 23 WINSCHOTERKADE 17A LEEUWSTRAAT 1 GREEDEN 6 SAFFIERSTRAAT 19 RUBENSSTRAAT 25 BOKUM 6 HAMRIK 61 STRUISGRAS 25 HEREWEG 33 SCHATSBORGERWEG 6 ESWEG 1 CHRYSANTENLAAN 1 JAC.WIERSUMSTRAAT 11 DE KAMP 4 BOELEMAHEERD 115 KAREL DOORMANLAAN 1 ASSUMBURG 8 ELZENLAAN 2 KORHOENLAAN 6

9712 PW GRONINGEN 9104 HA DAMWOUDE 9711 EA GRONINGEN 9981 CM UITHUIZEN 9967 PG EENRUM 9743 LE GRONINGEN 9718 MB GRONINGEN 9977 TC KLOOSTERBUREN 9951 HK WINSUM 2804 NM GOUDA 9831 PA ADUARD 9915 TJ 'T ZANDT 9462 PC GASSELTE 9951 GS WINSUM 9981 JH UITHUIZEN 9886 PD SAAXUM 9736 HG GRONINGEN 9801 ED ZUIDHORN 9301 VK RODEN 9321 GM PEIZE 9751 GZ HAREN

WADPIER STILLE WILLE LASTDRAGER DIEWERKE WILLEM

SLIVEREN MAN GULDEN WILLEM DITTA THORSHOVDI CAROCINA GROMMER ZEEROB 'T SEEWIJF TAURUS

NIEBOER R. NIEBOER N.E. NIEMEIJER H.H. NIENHUIS R. NIEUWENHUYZEN J. NIJBORG L. NIJVEEN G. NIMWEGEN F.

CLAUSSTRAAT 18 HILDEBRANDLAAN 23 OUDE SCHOOLWEG 3 CHURCHILLWEG 6 VAN'TZUDEN 2 MULTATULISTRAAT 107 WEEGSCHAALSTRAAT 17 POSTBUS 6160

9744 EH GRONINGEN 9752 ET HAREN 9756 BX GLIMMEN 9974 PC ZOUTKAMP 9351 LG LEEK 9721 NH GRONINGEN 9742 NB GRONINGEN 9702 HD GRONINGEN

TRUE LOVE NANNIE DALGA ZEEWOLF CLOCHARD SANDETTY LADY JEANNY ROWIN

26

DE GEBROEDERS OUDBOKUM FJORGEN BLAUWBAAI DOORDRIJVER


OELE J.A. OLSMEIJER E.J. 00MKES H. OOSTENBRINK D.J. OOSTERHOF L. OOSTERHOFF H.J. OOSTLAND J. OOSTRA G. OPPENHUIZEN C. OVEN C. VAN OVEN A.A. VAN OVERBEEK W.J.

H.SCHAPERLAAN 8 OOSTERVALGE 31 WOORTMANSDIJK 9 MERNAWEG 33C ZUIDERPARKLAAN 6 GRONINGERWEG 7 'T HOLTSTEK 3 HOOFDSTRAAT 29 J.C.KAPTEIJNLAAN 20A V.KETW.VERSCHUURLN 91 JOH.CLANTSTRAAT 4 TERBORGSTEEG 15

9269 PK VEENWOUDEN 9989 EK WARFFUM 9608 TA WESTERBROEK 9964 AP WEHE DEN HOORN 9951 TL WINSUM 9321 AB PEIZE 9781 NJ BEDUM 9989 AM WARFFUM 9714 CR GRONINGEN 9721 SH GRONINGEN 9831 PG ADUARD 9751 BN HAREN

PANMAN R.D. PANMAN E. PETTINGA K. POEL E.J. V.D. POELJE H. VAN POELMAN W. POLEE R. POLEE H.J. POLS-VALKHOF N. POPPEMA T.J. POST G. POST A. POSTHUMUS J.O. POSTMA G. POSTMA G. POSTMUS P. POT/ZEILSCH.DE LAUWER F.B. POTHOF R.J. PURMER M.C.

AKENVEENWEG 5 MIDDELSTUMERWEG 17A J.P.SANTEEWEG 43 ANREPERSTRAAT 192 HOOFDWEG 255 THORBECKELAAN 5 HERTENDIJK 6 HERTENDIJK 6 HUYGENSTRAAT 20 RIJKSSTRAATWEG 51 KLOOSTERMANSTRAAT 13 JASPISSTRAAT 1 BURG.WIERSUMSTRAAT 38 WOERDAKKERS 23 CHURCHILLWEG 7 WOLDWEG 153

9482 TM TYNAARLO 9959 TC ONDERDENDAM 9312 PC NIETAP 9404 LK ASSEN 9765 CM PATERSWOLDE 9722 NA GRONINGEN 9321 TT PEIZE 9321 TT PEIZE 9636 CA ZUIDBROEK 9752 AC HAREN 9286 EP TWIJZEL 9743 JT GRONINGEN 9967 RD EENRUM 9461 EB GIETEN 9974 PA ZOUTKAMP 9606 PC KROPSWOLDE

NOORDERGAT 8 STATIONSWEG 71 POSTBUS 172

9976 VR LAUWERSOOG 9471 GL ZUIDLAREN 9300 AD RODEN

RADEMAKERS A. REIJNERS J.M. REINALDA L.M. REINDERS H.F. REISIGER J.H. RHEBERGEN S.C. R1EKERK J. ROOS G.A. DE ROOZENBURG J.M. ROZEMA A. RUITER H. RUITER J.E. RUTGERS A.L. RUYTENBERG C.

DRAKESTEIN 34 BOERHAVEHOF 10 H.L.WICHERSTRAAT 31A HOEND1EPSKADE 15A SCHULTINGASTRAAT 22 TRANSVAALSTRAAT 55-111 MUNSTERWEG 6 JACHTLAAN 36 SPIREALAAN 13 KL.LUIDENSSTRAAT 5 KENNEMERLAND 128 OUDE RIJKSWEG 20 L. V.D.VEENSTRAAT 6 WADWERDERWEG 3

1121 HC LANDSMEER 9752 NG HAREN 9723 AE GRONINGEN 9718 BE GRONINGEN 9781 GB BEDUM 1092 HC AMSTERDAM 9951 JA WINSUM 9751 BV HAREN 9741 PA GRONINGEN 9971 AN ULRUM 9405 LM ASSEN 9798 PB GARMERWOLDE 9798 PL GARMERWOLDE 9988 ST USQUERT

SALTERS P. SANGERS J. SCHAAFSMA J.S. SCHEEPENS C. SCHEEPSTRA L. SCHEEPSTRA B. SCHENKELJ.C. SCHIPHOUWER F. SCHIPPER A. SCHOGT R.G.

KERKPAD 3 SCHOUWERZ.WEG BOOT 5 DE SCHANS 42 BOERSTERWEG 26 AMSTERDAMSEWEG 22 OOSTMAHORN 20 VAN HOUTENLAAN 208 ONDER DE WIEKEN 4 TROELSTRALAAN 15 WESTERSINGEL 33

9884 PD NIEHOVE 9951 TG WINSUM 9101 HR DOKKUM 9796 TB SINT ANN EN 3812 RS AMERSFOORT 9133 D TANJUM 9722 GZ GRONINGEN 9774 PV ADORP 9722 JA GRONINGEN 9831 PC ADUARD

CIRDAN TRIANTHA LIPPE HEBBES COMME CA II LANGOEST OMMELANDER CLEONE GROENE ENGEL SCYLLA HALAMAN CYRAE ROGGEBOT DAARDE WIEF RA CATMARIN STEENBOCK STERN COLUMBIAD PANACEE DOROTHEA DA CAPO QUISTNIX NARWAL PANACEA DEINING KATJE TIPPEL BO'RA FAMALYN CAPRICE AVRATOS DOBBELJOETIE GROM MELDOR EVERAID JULIA SIDDHARTHA SPARKS WOELWATER MARIKE DE EINDER CAROLINA BARACUDA SLOF

27


SCHRAFFORT KOOPS H. SCHREUDER H. SCHUIT S.A. SCHUITEN E. SCHUTTER A. DE SCHUURMANS F. SENECHAL W. SEYDELL H.B. SIBERING A. SIEGERS H. SIERTSEMA L.H. SIJPKENS K.S. SIJTSMA W. SILVESTER J.T. SLANGENBERG R.U. SMEETS J. SMID L. SMIT T. SMIT W. SMIT D. SNAKENBORG H.R. SNELTING G.J. SNIEDER W. SNOECK HENKEMANS J.R. SOBEL S.J. SPRIKW. STAVAST F.H. STEMERDING A. STERKENBURG K. STERKENBURG J. STOELINGA P.W. STRAATEN W.H. V.D. STRASSENBURG K. STRATING J. E. STROOSMA J.W. STRUIK K.H. STRUYK J.

DILGTWEG 18 9751 NG HAREN GOUDEN HINDE BARON VAN ASBECKWEG 19 9963 PA WARFHUIZEN BEATRIXLAAN 18 9752 LP HAREN XAVERIUS II LANDSTRAAT 5 9711 GP GRONINGEN LINRO WESTPOLDER 1 9975 WJ VIERHUIZEN STORMPIE STELMAKERIJ 9 9932 GJ DELFZIJL HEILTJE TUINBOUWSTRAAT 22 9717 JH GRONINGEN 'd OME JAN RENSUMAHEERD 70 9736 AC GRONINGEN MISTY EESERSTFtAAT 22 9531 CM BORGER VIKING 9711 EA GRONINGEN WINSCHOTERKADE 18 SIMONSZAND FLORESPLEIN 9A 9715 HH GRONINGEN NEELTJE 9978 TC HORNHUIZEN OMMELANDERWEG 7 ANTARES DE AEK 11 9074 DA HALLUM ALDGILLES VAART NZ 16 9401 GM ASSEN SILVESTRIS ROSA II SCHEPPERIJLAAN 52 9951 BL WINSUM HOORNSEDIEP 158 9725 HP GRONINGEN JOFFER ANJE NIEUWE SCHOOLWEG 2A 9756 BB GLIMMEN CARLET VERBINDINGSWEG 2 9974 PG ZOUTKAMP ROB 9974 PG ZOUTKAMP VERBINDINGSWEG 2 LAUWERSZEE W.J.DETHMERSWEG 4 9994 PC TOORNWERD MAR FAMKE DAMSTERWEG 51 9911 TB OOSTERWIJTWERD DANDELION JAC.V.OFFWEGENLAAN 23 2282 HN RIJSWIJK JONAS VLINDERBALG 4 9976 VL LAUWERSOOG TUULA LANGEWOLD 19 9642 EL VEENDAM BURG.L.VAN ADUARDSTR.59 9902 NJ APPINGEDAM URANUSSTRAAT 9 9742 JR GRONINGEN RIJKSSTRAATWEG 21 9752 M HAREN POORTKAMPEN 27 9801 JB ZUIDHORN JULIANASTFtAAT 34 9974 RR ZOUTKAMP ELENSTERWEG 9 9971 BA ULRUM HAAGBEEMD 8 5641 NC EINDHOVEN KLIMOP 12 9301 PK RODEN HOOFDSTRAAT 6 9968 AE PIETERBUREN RIJKSSTRAATWEG 30 9756 AG GLIMMEN V.HEEMSKERCKSTFtAAT 35A 9726 GC GRONINGEN KOCHSTRAAT 96 9728 KG GRONINGEN EEMSKANAAL NZ 53A 9934 RE DELFZIJL

TRYLOGY PRINCESS 33 BONITO DE OPKIKKER ARAGORN ARIES LIBRA NIENKE

TAPPEL H. TIJPENS J. TIMMER L.H. TON J.L. TOXOPEUS J.A. TOXOPEUS H. TRENNINGDE GOEDE M.

DR.PHILIPSWEG 4 EREPRIJS 77 KAMPLAAN 14 VOORSTRAAT 9 DE SCHANS 44 DE SCHANS 34

9403 AE 8935 JD 9722 SH 9696 XG 9974 PL 9974 PL

GARUDA YELLOW BIRD LAVICA PRINSES BRAKZAND DWARSGAT

OOSTERSTRAAT 14

9771 AS SAUWERD

CALIDRIS

UBELS J.R.

MEERKOETLAAN 9

9765 TD PATERSWOLDE

JANINE

VEENEMAN J. VEENHOFF E. VEENSTRA F.J. VEENWIJK J. VEENWIJK W. VEER R.E. TER VEGTER K. VELDE J.J. V.D.

WEDMANSTFtAAT 24 ACHTERSTEKAMP 28 NASSAUSTRAAT 105 BUITENSINGEL 170 JULIANASTRAAT 39 GROENENDAAL 38 ESSERLAAN 13 CHOPINLAAN 45

9791 BK 9301 RC 9675 EN 9883 SM 9974 RP 9722 CS 9722 SK 9402 SE

28

ASSEN LEEUWARDEN GRONINGEN OUDE SCHANS ZOUTKAMP ZOUTKAMP

TEN BOER RODEN WINSCHOTEN OLDEHOVE ZOUTKAMP GRONINGEN GRONINGEN ASSEN

BANJAERDT CORMORAN BLUEMASTER TROEL DOOR DE WIND

BLUE PETER SNEEUWGANS JANNA WIERD VROUWE MARGARETA TIKONDA


VELDE N.J. TER VELDMAN J.J. VELDSTRA M.O. VELTEROP H. VENEMA C. VENEMA K. VENEMA M.H. VISSER C. VISSER T. VISSER J.H. VISSER H. VRIES J. DE VRIES J. DE VRIES W.T. DE VRIES E.J. DE VRIES G.Y. DE VRIES W. DE VRIES H. DE VRIES S. DE VRIES R. DE VRIES K. DE VRIES G.H. DE VRIJMA H.

OOSTERBADSTRAAT 11 SPOORLAAN 13 CLEVRINGASTRAAT 18 STEENBAKKERIJ 9 RAALTERVESTE 2 DOLLARD 57 SMIRNOFFSTRAAT 3 TUSSEN DIJKEN 8 KORTLANDSEWEG 7 GELINGE 6 WILLEM DE ZWIJGERSTR. 1 BAAMBRUGSEZUWE 180 BORGERSPARK 1 HERTENKAMP 3 LEMENWEG 3 WILHELMINASTRAAT 3 HOOFDKADE 27 VERL.HEREWEG 165 ESSERLAAN 6 HADDINGESTRAAT 14-1 ESSEN 20 TURELUUR 1 SEMMELWEISSTRAAT 19

9726 CJ GRONINGEN 9774 PC ADORP 9964 BB WEHE DEN HOORN 9951 KA WINSUM 3432M NIEUWEGEIN 9642 JB VEENDAM 9716 JP GRONINGEN 9161 BP HOLLUM (AMELAND) 9321 GA PEIZE 9471 JL ZUIDLAREN 9953 PM BAFLO 3645 AL VINKEVEEN 9642 LK VEENDAM 9641 GA VEENDAM 9533 TB DROUWEN 9611 JS SAPPEMEER 9503 HB STADSKANAAL 9721 AN GRONINGEN 9722 SL GRONINGEN 9711 KD GRONINGEN 9751 NC GRONINGEN 9843 GJ GRIJPSKERK 9728 NA GRONINGEN

WAGENAJ.G. WAL R. V.D. WASSENAAR J. WEERDEN G.J. VAN WEGMAN H.B. WERNSEN J. WESTENBRINK G.J. WESTERIK H. WESTRA G. WESTRA P. WETZINGA G. WIERDA A. WIERINGAJ.A. WIERSMA P.S. WIERSMA H. WIERSMA D.J. WIERTSEMA J.P. WIJBENGA H. P. WIJBENGA H. WIJCHERS C.H. WIJKSTRAA. WIJKSTRAA. WILDEVELD J. WINDT C. DE WINGERDEN C. VAN WITKAMP R. WOLDERINGH S. WOLTERS W. WOLTHUIS J. WOLTHUIS J. WORTELBOER G.R. WOUDE G.H. V.D. WOUDE W.M. V.D. WOUDEROORDA H. V.D.

PARKWEG 65A HUMALDAWEI 41 ASSERBRINK 64 POSTBUS 1616 POORTSTRAAT 16 ENEMASTRAAT 18 KLIMOP 14 EMDABORG 6 IT SKIPPERLAN 11 JULIANASTRAAT 21 VAN DER WAALSPAD 17 ASSERSTRAAT 135 VERZETSTRIJDER 8 BARTELAAR 7 VERZETSTRIJDERSLAAN 27 VAART WZ 6 MOLENWEG 114 PONTDIJ K 30 DORPSSTRAAT 1 HOOIWEG 78 LINDSTERLAAN 16 ONNERWEG 84 GROTE HADDERSTRAAT 11 RADIJSTRAAT 51C RIJKSSTRAATWEG 308 CHURCHILLWEG 27 GOUDSBLOEMWEG 14 FLORAKADE 324 REITDIEPSKADE 3 STATIONSSTRAAT 9 KERKPAD 3 ZUIDERPARK 8 FIVELWEG 23

9725 EC GRONINGEN 9131 EN EE 7812 NL EMMEN 9701 BP GRONINGEN 9671 EB WINSCHOTEN 9351 MP LEEK 9301 PK RODEN 9751 SJ HAREN 9074 BM HALLUM 9974 RP ZOUTKAMP 9406 CJ ASSEN 9336 TA HUIS TER HEIDE 9102 DN DOKKUM 9468 CJ ANNEN 9727 CA GRONINGEN 9963 PH WARFHUIZEN 9365 PH NIEBERT 8525 GG LANGWEER 9974 PN ZOUTKAMP 9761 GT EELDE 9363 EB MARUM 9751 VG HAREN 9982 AR UITHUIZERMEEDEN 9741 BL GRONINGEN 9752 CM HAREN 9974 PA ZOUTKAMP 9765 HS PATERSWOLDE 9713 ZK GRONINGEN 9718 BP GRONINGEN 9988 RP USQUERT 9884 PD NI EHOVE 9724 AE GRONINGEN 9987 SH ZIJLDIJK

BREEWEI 75A

8406 EC TIJNJE

NEELTJE KOBUS FINDOLA VEENJOL ANIMO BOREAS ROBBENGAT VROUWE CLASINA TJEERD OTTO NEWWORLD HADRON PREMIER CRU LIBRA DOBBER 'T KOTTERKE NJORD SECUNDA DE ZWALKER TURELUUR BOSSA NOVA AEOLUS II SAM SAM VIKING ONYX BRUUN F FORNOJELSE MARE FRIESICUM HILDA ALLIGATOR PAMAKI SKIRNIR III OOSTERMOER NOTOS WATERGRUWEL DONALD NAUPLIUS ACE OF HEARTS FLEUR ZEE EEND LEONARDA WINDTKRAGT 81 BOEKANIER MARJET II ZWARTE ZWAAN OUR PRIDE DEXTEX DORMELIE

29


WOUDSTRA F. WUBBOLTS A.J. WUBS H.K.

GORECHTKADE 135A ALBERT HAHNLAAN 47 UTRECHTSELAAN 60

9713 BN GRONINGEN 9744 HR GRONINGEN 9501 PV STADSKANAAL

RESTLESS ZEEAREND TOURNESOL

ZAAGMAN W.H. ZANDT E.J. ZANTEN J. VAN ZEINSTRAW. ZELDENRUST P. ZIJL W. ZIJLSTRA A. ZIJLSTRA P. ZONDERMAN G.H. ZWART A.

TEN OEVERLAAN 43 JASMIJNSTRAAT 6 ZESKAMPEN 4 AMBONSTRAAT 1B DE LEIJEN 30 POSTBUS 11 DE POEL 5 J.P.BEUKEMASTRAAT 19 LEENSTERWEG 20 DORPSSTRAAT 3

9744 GE GRONINGEN 9951 GR WINSUM 9482 RR TYNAARLO 9715 HA GRONINGEN 8604 CE SNEEK 9780M BEDUM 9251 AS BERGUM 9965 RJ LEENS 9971 EC ULRUM 9974 PN ZOUTKAMP

ECLIPSE HENDRIKA AMPHITRITE SEEFUGEL OMEGA DEINEMEID US WILLE WULFER

Gezinsleden: BOISMINHOLTS J. DU STADSWEG 3 BOOM-OORTWIJN F. I. BELLINGEWEER 2 BOS P. TURFSINGEL T.O. NR.82 BUEVING S.D. BORGWEG 89 BUTTERSFIELD J. FRIESEWEG 4 CAROLUS-REIJER T. TUINDERSWEG 7B FABER LENA GOUDLAAN 533 KIEL-MULDER G. ELZENLAAN 36 KNOL-LICHT E.A. VALREEP 20 KOENDERS C. ZAAGMULDERSWEG 75A LOOST. ROBBENOORD 26 RITTER I. DORFENERSTRASSE 14 SCHUITEN L. SMIDJ. SMID-BENES T.H. MIT G.H. STRASSENBURG E.

LANDSTRAAT 5 STRUISGRAS 25 NW.SCHOOLWEG 2A HELPEROOSTSINGEL 3 HOOFDSTRAAT 6

9731 CP GRONINGEN 9951 AM WINSUM 9711 VX GRONINGEN 9951 BC WINSUM 8267 AD KAMPEN 9912 PG LEERMENS 9743 CP GRONINGEN 9741 NE GRONINGEN 9732 EE GRONINGEN 9713 LG GRONINGEN 9976 VB LAUWERSOOG D 8226 ALTENMARKT/ALZ. W.DLD. 9714 GP GRONINGEN 2804 NM GOUDA 9756 BB GLIMMEN 9722 AP GRONINGEN 9968 AE PIETERBUREN

INDEWEER SOETE DEERN LA COQUILLE STORE NISSE SECOND TO NONE KIELZOG ACHTERLICHT 'T KLEINE DING RAN

A SPEEDHOG DE VROUWE JANNA

Jeugdleden: BOERSMA S. HARRENSTEIN C.G. KATSMAN B.J. KATSMAN C.A. KOMDEUR W. LASEUR H.J. LOOS B.M. MOL W.W. MOL E.T. SPELBERG C. SPELBERG J. VEEN M. V.D. WIERSEMA K.L.

30

MOLENBUURT 13 9133M ANJUM WESTERVALGE 78 9989 EE WARFFUM NEDERHORSTLAAN 4 9301 WB RODEN NEDERHORSTLAAN 4 9301 WB RODEN PR.J.V.WIERDSEMASTR.188 3151 EH HOEK VAN HOLLAND TOTAL LOSS HOGE HEREWEG 11 9756 TG GLIMMEN STERN 982 ROBBENOORD 26 9976 VB LAUWERSOOG KAMELEON CHRYSANTENLAAN 1 9951 GS WINSUM CHRYSANTENLAAN 1 9951 GS WINSUM MUNSTERWEG 19 9951 JA WINSUM ZAZA MUNSTERWEG 19 9951 JA WINSUM STAMPERTJE ROBBEGAT 5 9976 VK LAUWERSOOG VAART WZ 6 9963 PH WARFHUIZEN KAMELEON


Leden buitenland: BOGER H. BRAMER U. BUCHLER KL.

SOLINGERSTR.198 BONIFACIUSSTR. 9 BURGSTRASSE 2

ALDEKERKERSTR.22 KICKEL F.J. KURDSCHILDGEN K. DUSSELDORFERSTR.64 DORFENERSTRASSE 14 RITTER W.D. SULZBERG H.

AM FEHNI<ANAL 3

LANGENFELD W.DLD. IRENE FAIRWIND BOCHUM W.DLD. BADEN-BADEN AMISU W.DLD. BRISE D 4150 KREFELD W.DLD. D-4018 LANGENFELD B.R.D. HENNE D 8226 ALTEMARKT/ALZ A W.DLD. SUHEI NORDEN W.DLD. D4018 D 436 D 757

31


NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM

Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum Openingstijden : 10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen : 14.00 - 17.00 uur Op maandagen gesloten. Noordelijk Scheepvaartmuseum en Tabacologisch-museum een trekpleister voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis en een vraagbaak voor vele restaurateurs van oude schepen, evenals voor modelbouwers. Gevestigd in een zeer oud gebouw, uniek voor de stad Groningen.

in het GOTISCH HUIS

GRONINGE N

Brugstraat 24 tel.: 050-122202


ONDERKOELING Regelmatig duikt dit begrip op wanneer we te maken hebben met de minder aangename kanten van ons (wadden)zeeklimaat. Onderkoeling ofwel hypothermie blijkt een verschijnsel te zijn waar veel misverstanden over bestaan. Dat afkoeling het grootste gevaar is voor drenkelingen weet niet iedereen en dat het verhelpen van onderkoeling zelfs voorzichtig en geleidelijk moet gebeuren is nog minder bekend. Redenen te over om er eens aandacht aan te schenken; wat is het, hoe verhelp je het en wat doe je eraan om het te voorkomen. Onderkoeling is een zodanige afkoeling dat het lichaam niet meer de energie kan opbrengen die nodig is voor het handhaven van de normale lichaamstemperatuur rond de 37째 Celcius. Een onderzoek uit 488 schipbreuken waarbij 27.500 schipbreukelingen waren betrokken, toonde aan dat onderkoeling zelfs gevaarlijker is dan de kans op verdrinken. De Fastnet-race in 1979 waarbij 17 zeilers omkwamen maakte eens te meer duidelijk, waar de grootste bedreiging vandaan komt! Bij een te lage temperatuur - beneden de lichaamstemperatuur van 37 graden komen drie opeenvolgende toestanden voor. I De eerste treedt op bij een temperatuursdaling tot 34 graden. Rillingen en een bleke huid door samengeknepen bloedvaten bepalen het uiterlijk. Mensen raken in toenemende mate de kluts kwijt en tonen weinig belangstelling meer; zij krijgen ook wel eens slaapneigingen. Horen, zien en spreken zijn soms niet mogelijk. II De tweede toestand tussen 34 en 30 graden wordt al ernstiger. Het rillen stopt en de spieren verstijven; langzamerhand is er sprake van een halve - of gehele bewusteloosheid. Zwemmen kunt u wel vergeten dan. III Beneden 30 graden in de derde toestand verdiept de bewusteloosheid zich. De mensen reageren steeds minder, hebben verwijde oogpupillen en geven geen reactie op licht. Aan de pols is het kloppen van het hart nauwelijks waarneembaar of zelfs afwezig. In het laatste geval moet u zich niet vergissen; het lijkt alsof de dood al is ingetreden maar zover is het dan nog niet altijd. Kunstmatige ademhaling en zo mogelijk hartmassage kunnen juist dan redding betekenen. In zekere zin is de lage temperatuur dan een voordeel omdat de stofwisseling in die koude situatie ook vertraagd wordt. De hersenbeschadiging door zuurstof tekort treedt pas wat later op. Normaal is na 4 minuten de grens bereikt maar in onderkoelde toestand kan onder gunstige omstandigheden een kwartier nog haalbaar zijn. Afkoeling beneden 30 graden Celcius betekent in de meeste gevallen dat hulp vaak te laat komt. Wat doen we met een onderkoelde watersporter als we daar onverwacht mee te maken krijgen. Snelle opwarming is fataal, dus nooit hete koffie, soep, warme dekens en hete kachels. Het enige effekt van de laatste twee is dat de armen en benen, de ledematen, eerder warm worden dan de rest die veel belangrijker is voor het levensbehoud. Snelle opwarming aan de buitenkant verwijdt de bloedvaten en op die manier komt er doorstroming van koud bloed naar het kwetsbare binnenste. U hebt kans dat het hart het dan niet meer aan kan. Alcohol heeft door zijn bloedvatverwijdend effekt het zelfde resultaat. 33


Wat moet u wel doen. Zoek een beschutte minder warme plaats en sla onverwarmde dekens om. Als drankje kunt u lauwe thee gebruiken. Geleidelijk op temperatuur komen door eigen lichaamswarmte is verreweg het veiligste. In ernstige situaties hoeft het geen betoog dat het waarschuwen van een arts meteen moet gebeuren. Via Scheveningen Radio hebt u in de regel binnen 5 minuten een arts aan de marifoon van Radio Medische Dienst. Deze zal een eerste advies geven en kan er daarna voor zorgen dat er een hulpaktie op touw wordt gezet. Ook voor niet dringende gevallen kunt u daar terecht ingeval er geen telefoon(cel) in de buurt is, zij staan dag en nacht ter beschikking. Uit het voorgaande blijkt dat u nuchter moet handelen en dat snel toegevoerde warmte bij een onderkoeld persoon een averechtse uitwerking heeft, alle goede bedoelingen ten spijt. Onderkoeling ontstaat niet zomaar; een watertemperatuur van 20 graden levert niet Ă la minuut problemen op. Bij 24 graden (zo warm zijn de meeste zwembaden amper) moet u zich al niet te veel bewegen als u door wat voor reden dan ook in het water terecht komt. Elke beweging in het water haalt warmte bij uw lijf weg en dat moet voorkomen worden. Valt u overboord, hou dan zoveel mogelijk kleding aan, want ook in het water isoleert die kleding. Koud water koelt 4, 5 maal zo snel af als koude lucht en u gaat tenslotte niet met opzet in de koude wind staan als u het voor het kiezen hebt. In de kleding blijft, in het water liggende, veel lucht hangen en dat geeft wat extra drijfvermogen. Alles aanhouden, ook uw laarzen want het weegt niets onder water en opgewarmd water in uw laarzen voelt beter aan dan blote onbeschermde voeten. De afkoeling gaat veel sneller wanneer de kale huid blootgesteld wordt aan de al of niet natte omgeving.

De ledematen koelen het eerste af omdat de bloedvaten daarvan zich gaan vernauwen om warmteverlies te voorkomen. De belangrijkste organen als hersenen, hart, nieren en lever blijven op die manier zo lang mogelijk voorzien van zuurstof en dus van warmte. Probeer dus op wat voor manier dan ook de warmte vast te houden, kruip in elkaar en maak het afkoelingsoppervlak zo klein mogelijk. Bedenk wel dat in het voor- en najaar bij watertemperaturen van 15 graden u het niet langer dan ongeveer 5 uren vol kunt houden met weinig kleding. Bij 4 graden is het binnen een uur bekeken. Zwemmen vergroot het gevaar voor snelle afkoeling; de wal moet wel dichtbij zijn wil het de poging waard zijn; bij water van 15 graden zou 1,5 km. zwemmen in rustig water eventueel haalbaar zijn. Neem in geval van twijfel dus maar geen risiko. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom afkoeling, luidt ook boven water het devies. Trek bijtijds kleren aan en wacht niet tot u het al koud hebt want het kost uw lichaam extra energie om weer op peil te komen. Een zich koud en onbehaaglijk voelend mens valt eerder ten prooi aan zeeziekte en ik mag aannemen dat u daarvan enige kaas hebt gegeten. Zoniet, dan wordt de kaas al gauw visvoer. Sokken, handschoenen, mutsen lijken nuttige attributen; ze zijn het einde wanneer ze droog en warm blijven bij wat minder prettig weer. Koude voeten ellende zal u niet onbekend voorkomen; trekkers gebruiken weleens van die waterdichte moonboots, misschien is dat ook een probaat middel aan boord. Zoveel lichaamsbeweging hebben we daar niet altijd tenslotte.

34


GeĂŻsoleerde drijfpakken worden steeds meer gedragen en dat hoeft niemand te verwonderen. Het lichaam blijft er lekker warm in en zelfs in het water verlies je weinig van je lichaamswarmte. Je blijft drijven op de koop toe en daarmee wordt de overlevingskans aanzienlijk vergroot. Watersporters die echt veel op het water zijn doen er goed aan zoiets aan te schaffen. De hoge prijs weegt ruimschoots op tegen de ellende die er mee voorkomen wordt. Ik kan erover meepraten. Afgezien van het warm houden met kleding bestaat er nog zoiets als de vraag waar het lichaam de energie vandaan moet halen om op temperatuur te kunnen blijven. Eenvoudig, zorg voor het natje en het droogje op zijn tijd. Eten en drinken van goed te verteren voedsel lijkt voor de hand te liggen. Zwaar op de maag liggende kost en alcohol kunt u beter bewaren voor aan de wal, u zal er daar zelf allicht minder last van hebben afgezien van de overige mede-opvarenden. Kort geleden hebben wij van dit alles wat kunnen proeven tijdens een praktijkoefening met zelf opblazende reddingvlotten. Dat vond plaats in een golfslag-zwembad met een aangename temperatuur en zelfs dat was bepaald niet zo simpel. Het laat zich denken wat er gebeurt als u er onvoorbereid mee te maken hebt. Dan krijgt u situaties als bij de Fastnet-race in '79 en recentelijk het ongeval met de 'Qudra' waarbij een dode te betreuren viel. Onderkoeling. Fred Licht Noot: Het kapseizen van de veerboot 'Herald of Free Enterprise' voor Zeebrugge heeft ons ruw met de neus op het feit gedrukt wat betreft de korte tijd die ons overblijft om in leven te blijven in water van 1 Ă 2 graden Celcius. Dezelfde ramp midden in de zomer zou heel wat minder slachtoffers hebben geeist.

JACHTTECHNIEK 'T WITTE LAM (I) f.j. licht

advies/expertise ontwerp/tekeningen bouw/herstel/inbouw alle uitrusting + beslag zeilreparatie hout-epoxy techniek

bureau middelstum 05955.1735 werf GRONINGEN 050.778505

kennis, kwaliteit, veiligheid vormen waarborgen voor een goede vaart

35


DE NIEUWE KUSTWACHT IN NEDERLAND Wij zijn weer eens verrijkt met een voor ons land nieuw begrip - de kustwacht - en velen zullen zich afvragen waar dat wel nuttig voor mag zijn. De kustwacht beoogt niet de zoveelste aparte werkende instelling te zijn, integendeel, ze wil juist meer samenhang geven in allerlei Noordzee aangelegenheden. Om die reden moet u het zien als een samenwerkingsorganisatie waarin een flink aantal instellingen met elkaar intensief contact kunnen houden in bijzondere situaties. Die instellingen zijn de volgende. o Scheveningen-Radio, het alom bekende Rijkskuststation-PCH. o Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en Haritieme Zaken, in de wandeling DGSM genoemd. o Rijkwaterstaat, "de staat in de staat". o Rijkspolitie; de u bekende Waterpolitie en maar ook de Dienst Luchtvaart. o Douane, commentaar overbodig. o Algemene Inspectie Dienst (visserij) regelmatig in het nieuws. o Koninklijke Marine, welke ook in Lauwersoog steeds meer haar gezicht laat zien (de vriendelijke). o Redding maatschappijen; voor ons de "Gebr. Luden" en haar kleinere aluminium en opgeblazen zusjes hier in de buurt. Een respectabele lijst met een tweetal hoofdtaken op de Noordzee waarvan de eerste de dienstverlenende is. Dat houdt in de verkeersregeling en wel buiten de directe aanloopgebieden naar de grote havens. Onder de dienstverlening valt echter ook hulpverlening en redding; voor ons watersporters van groot belang want in noodgevallen zorgt de kustwacht voor een snelle en doeltreffende samenwerking - althans dat is de bedoeling en daar kan veel van afhangen. Verder valt rampenbestrijding onder dit hoofdstuk. Meestal treft de ramp de natuur: de vogels, vissen en alles wat er op en in de Waddenzee leeft en dat merken we het niet aan den lijve. De ondervinding komt pas later. Toezicht en Opsporing is de tweede hoofdtaak. Daaronder vallen onder andere gewoon de politie maar ook toezicht op milieu (jawel) visserij, verkeer en uitrusting van schepen (geen jachten dus, nog niet). Grensbewaking en douanetoezicht hoort er eveneens bij ondanks alle Europese idealen. Bij al deze, vaak niet geringe, taken behoort natuurlijk een bepaald gebied. De Noordzee werd reeds genoemd maar het eigenlijke werkgebied is in beginsel de Noordzee tot aan de grenzen van het Nederlandse deel van het continentale plat. Voor reddingen echter vallen de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuidhollandseen Zeeuwse stromen daar eveneens onder. Scheveningen-Radio in IJmuiden zal het landelijke kustwachtcentrum zijn dat dag en nacht paraat staat en waar alle informatie wordt verzameld en diverse acties worden gecoOrdineerd. Gezien alle medewerkenden staat er een verscheidenheid van schepen, vliegtuigen, helicopters en alle mogelijke middelen ter beschikking om er op los te gaan als dat nodig gaat worden. Op dit alles kunnen wij een direct beroep doen wanneer wij in een situatie terechtkomen die doeltreffende bemoeienis vereist van ter zake kundige mensen met veelzijdig materieel. Op kanaal 16 manifoon (VHF) wordt continu uitgeluisterd, het zelfde geldt voor de noodfrequentie op 2181 kilo Herz. en 500 kilo Herz. Fred Licht 36


WINDSURFEN Windsurfen is de snelst groeiende sport, met in Nederland naar schatting 500.000 beoefenaren. Hoewel velen in de jaren zeventig windsurfen als een rage zagen en dus als iets van voorbijgaande aard zoals dat rages betaamt, is windsurfen toch een blijvertje gebleken. Niemand, ook de geestelijke vader, Jim Drake uit Californië, die in 1967 de eerste stap tot 't windsurfen zette als afgeleide van het spectaculaire "golf surfen", had kunnen vermoeden dat windsurfen binnen 18 jaar van niets tot olympische sport zou uitgroeien. In deze stormachtige ontwikkeling heeft Nederland een belangrijk aandeel gehad. Het was Martin Spanjer van het textielconcern Nijverdal Ten Cate, die in de windsurfplank een ideaal promotiemiddel zag. In 1972 bestelde hij bij Hoyle Schweitzer een "plank". Schweitzer had namelijk Drake, de uitvinder van de mastvoet- en giekconstructie, uitgekocht en was de enige patenthouder van wat later de beroemde "windsurfer" zou worden. Spanjer realiseerde zich na veel vallen en opstaan (dat wel!), dat het windsurfen niet beperkt hoefde te blijven tot een promotiemiddel voor de textielindustrie, maar dat het een geheel nieuwe sport kon worden. Dit idee heeft geleid tot het bekende resultaat. Na diverse rechtszaken werd het aanvankelijk patentrecht dusdanig ondergraven, dat het verviel. Daarmee was de weg vrij voor allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen de surfsport en werd het gelijk van Martin Spanjer, dat het windsurfen als sport toekomst heeft, aangetoond. Velen zullen de naam Ten Cate dan ook associëren met 't windsurfen en niet met het textielconcern.

Waaraan dankt het windsurfen zijn populariteit? Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen: — men raakt niet uitgekeken op de sport, daar het surfen op diverse manieren beoefend kan worden. Zo zal de één ongedwongen wat baantjes willen varen en de ander allerlei stunts willen proberen, eventueel op daarvoor speciaal geconstrueerde planken, terwijl een derde het competitie-element zoekt. Hoe dan ook, voor elke surfer doemen er nieuwe uitdagingen op; — de relatief lage aanschaf- en onderhoudskosten hebben ervoor gezorgd dat watersport bereikbaar werd voor een groot publiek; — betrekkelijk eenvoudig kan men de surfplank op het dak van de auto transporteren naar elke gewenste bestemming.

37


Allemaal positieve punten en toch zullen bij velen vragen opkomen als: "Kan ik dit ook leren?", "Wat voor plank moet ik kopen?", "Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een plank?", enz. Deze realistische vragen zijn niet een-twee-drie te beantwoorden. Wanneer u echter meer over de surfsport wilt weten, is het aan te bevelen eerst een beginnerscursus te volgen.

Een beginnerscursus duurt gemiddeld 6 à 10 uren en kan gespreid worden over een aantal dagen. Vanzelfsprekend wordt men in 10 uur niet een volleerd windsurfer, maar er is dan een goede basis gelegd. Daarna kan men in overleg met de instructeur een keus maken, èèns en nooit weer, Of een surftoekomst die kan variëren van vacantie- tot wedstrijdsurfer(ster). Zelfs kan het leiden tot een levenslange windsurfverslaving. Hoe het ook zij, op het Lauwersmeer is voldoende ruimte en de daar gevestigde zeilscholen zijn zeer actief in deze sport en in alle andere vormen van zeilsport. De w.s.v. „Lauwerszee" kent nog geen afdeling plankzeilen. Toch zou dit overweging verdienen. De vereniging zou daarmee metéén all-round zijn. Berging van de daarvoor benodigde materialen is in het clubschip reeds mogelijk. Om het clubschip mede te benutten als centrum van een windsurfafdeling zou dus ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. C.K. N.B.Het bestuur nodigt iedere geinteresseerde uit om op zaterdag 2 mei a.s. 's morgens om 11.00 uur in het Clubschip te komen om eens te bezien tot welke gezamenlijke aktiviteiten m.b.t. surfen we kunnen komen. 38


Tot uw dienst met alles waar u maar ooit 'n bank voor nodig hebt.

SPAREN • PRIVÉREKENING VAKANTIEREIZEN • BUITENLANDS GELD • VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • PERSOONLIJKE LENINGEN • FINANCIERINGEN • BELEGGINGEN • BEWAARGEVING •

Rabobank Gi 39


WEL EN WEE VAN EEN ÉÉN EN TWINTIG JARIGE Er zijn reeds zoveel belangrijke gebeurtenissen voorgevallen sinds de oprichting van onze watersportvereniging, dat er haast elk jaar wel een gedenkwaardig moment te vieren zou zijn. Waarom eigenlijk niet. Dat we niet afkerig zijn van een feestje bleek het vorig jaar bij het 20 jarig bestaan. Wist u dat we dit jaar reeds voor het 10e jaar jeugdzeillessen verzorgen? Dat dit het 15e jaarboek is had u reeds gelezen. Wat echter de leeftijd van onze vereniging betreft kunt u uitrekenen dat het dit jaar het 21e jaar is, en dat betekent dus in mei: meerderjarig worden en dus volwassen! Laten we er dus ook als volwassenen even over „praten". Onze vereniging heeft als taak de bevordering van de watersport in de ruimste zin. Op de eerste pagina van het jaarboek staat vermeld: "vereniging voor zeil-, motorboot-, kanovaarders en andere watersportbeoefenaren." In dit rijtje staan de zeilvaarders het eerst vermeld, hoewel het niet allen zeilers waren tijdens de oprichting. Zeilen is onbetwist een heerlijke sport. Zowel als team als single-handed is het een sport die de inzet van de hele persoon vraagt, bovendien gezond is en vooral voor de jeugd karaktervormend. Onze zeilers hebben onze vereniging dan ook een grote faam bezorgd en begrijpelijk is het dat sommigen onze club als "zeilvereniging" aanduiden. Zeilers vragen zich wel eens af waar ze het varen met een motorboot, onder de benaming watersport, moeten plaatsen. Een feit is echter dat het wel een sport is om sommige sluizen te passeren en om landinwaarts bepaalde vaarten en "grachten" ongeschonden door te komen. Behendigheid is dan ook vaak belangrijker dan grote snelheid. Motorboot varen, vooral in familieverband, is dan ook een bezigheid die zich uitermate leent om vrije tijd op een ontspannende wijze in de vrije natuur door te brengen. De mogelijkheden buitengaats zijn groot, maar ook landinwaarts worden deze steeds ruimer. Mede door onze vereniging is daar aan dit laatste, en wordt er nog steeds, veel werk voor verzet. In wedstrijdverband echter zijn motorboten, mede door hun zeer verschillende PK's, op snelheid moeilijk met elkaar te meten. Zou dan in de vorm van behendigheid en navigatiekennis niet iets te versieren zijn? Zouden we deze mogelijkheid nog niet weer eens kunnen opnemen? We vragen ons wel eens af of elke nieuwe schipper na zijn - noodzakelijke - navigatiecursus ook meteen op de hoogte is met de praktijk. De praktische toepassing op onbekend water en op het wad. Zou het niet een goede gewoonte zijn om minstens éénmaal per jaar onder goede leiding en in klein groepsverband een verkenningstocht op het wad te maken van b.v. 24 uur? Is het niet een taak van onze vereniging om nieuwe en gevorderde schippers mèt hun wederhelft op deze wijze vertrouwd te maken met de grillen van water en weer? Gelukkig leven en varen de zeilers en de motorbootrecreanten nog steeds "hand in hand" en samen hebben ze onze club groot en volwassen gemaakt. Dat het zo moge blijven! Jammer is het echter dat het uitschrijven van gezamenlijke tochten voor motorbootvaarders de laatste jaren zo weinig respons heeft gekregen. Als dan een tochtje Onderdendam of Eernewoude niet de nodige animo op kan brengen, waarom dan niet de koers verlegd voor b.v. een clubtocht naar Lelystad? Beslist interessant, maar trek er wel een voldoend aantal dagen voor uit.

40


Dan volgen in het rijtje de kanovaarders en andere watersportbeoefenaren. Is het Lauwersmeer niet een mooi gebied voor speciale kano's? Het water mag soms wat wild zijn en ze zullen andere watersporters niet te veel voor de "voeten" moeten lopen maar er is zeker nog wel eeli stuk water waar ze nog wèl terecht kunnen. De plankzeilers hebben reeds hun eigen oefengebied en veelal hun eigen organisatie, maar we dienen ze wel te zien als mede-watersporters. Kortom, de stamvaders van onze vereniging hebben de basis van onze aktiviteiten wel breed uitgelegd. Laten we het ook breed blijven zien in gepaste saamhorigheid. Het moet voor de oprichters een voldoening geweest zijn om hun spruit zo gezond te zien opgroeien. Helaas zijn hun rijen gedund. Moesten we oktober 1985 Adri v.d. Woude naar zijn laatste rustplaats brengen, in november 1986 ging Jan (Janny) Toxopeus van ons heen. Mannen van verschillende allure, maar elk op hun wijze volledig betrokken bij onze vereniging. Vooral de ouderen herinneren zich hun inzet, hun enthousiast meeleven en, niet te vergeten, hun wijze lessen. Met Janny was ook Durk de Boer ÊÊn van onze ereleden. De jongere generatie zal de Boer ni( hebben gekend. Januari 1987 is ook hij, eveneens een man van het eerste uur, op hoge leeftijd heengegaan. Allen hebben ze hun eigen stempel gedrukt. Laten we voortgaan op de weg die zij voor ons hebben voorbereid. Dit voortgaan is afhankelijk van vele faktoren. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat alles crescendo verloopt, ook al zit men midden in een watersportgebied. Blijvende enthousiame i -, nodig en dat bereikt men pas door bij de tijd te blijven en open te staan voor ni(A,Jve ontwikkelingen. Gelukkig krijgt het bestuur geen gelegenheid om in te slapen en zorgt het bestuur op haar beurt dat de leden interesse blijven houden. Het bewijs daarvan is het hoge aantal leden van heinde en ver, waaronder reeds vele vader-en-zoon leden, en de veelheid van aktiviteiter,. H.J.B.

41


rPs

\.*..

, sc> re \C .(z." .•i\c‘ \.`b-\ r k..\, 3.c • e gLe ec..,0, ,0 \,C . c§? \s ‘'• 00. <\ e ec— c( 0 .0. •"0,0 e0 0 '0'2' \ e '4 4 <‘0 \s- (p. „s\t`' \.°,Cce. (0. 4 ,1`2>r‹.‘ eb- e M"?2t .1 4.C) \ e , 9,0• e cic ‘0 ,2P- cr \-\\ e o 44 c‘

, ‘0

,

\,‹'0 o ‹,.3

z e<` .0 .k.'‘ 4 .P . <\ •0 0 ec\ .c\ .0-)‘)\. e4 ,\, eS44 c\ ko /\0-ac

éc`'


LAUWERSMEERJOURNAAL Vooruitgang gaat altijd gepaard met vallen en opstaan. De bakermat van onze vereniging Zoutkamp ontkomt daar niet aan, evenmin als 's lands noordelijkste centrum van visserij- en recreatieactiviteiten Lauwersoog. De gunstige ligging t.o.v. de visgronden en de goede voorzieningen hebben geleid tot een zeer snel gestegen visaanvoer tot boven f 60 miljoen. Een verdubbelde havencapaciteit en dito afslag beloofde een grootse toekomst. Ongetwijfeld zal onzr visserijhaven zeer belangrijk blijven maar schippers weten dat na iedere golftop weer een dal volgt. Van harte hopen we dat na het stormpje van de visafslag het hele visserijgebeuren weer in wat rustiger vaarwater zal belanden. We hebben hier namelijk geen behoefte aan kunstmatig opgewekte stormen. De grote (miljoenen)-klus waarvan de plannen reeds ver gevorderd waren, nl. het opspuiten van de ondiepte oostelijk van Oostmahorn, schijnt voorlopig in de ijskast te zijn gezet. Het voorzag tevens in de aanleg van havenkommen voor 75 tot 100 schepen en in een later stadium tot 150. Evenwel wordt bij Senneroog nog steeds gebaggerd en werkt men aan uitbreiding van de daar reeds bestaande boxen. Vermeldenswaard is ook dat G.S. voor 1987 f 60.000,â&#x20AC;&#x201D; als subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de openstelling van bruggen en sluizen in de regio, tijdens de weekeinden in de zomermaanden. Verwacht wordt dat hierdoor de bediening zeer wordt verruimd. Het zal dit jaar mogelijk zijn om in het weekeinde b.v. van Lauwersoog naar Nieuweschans en naar TermunterzijI te varen, zij het in convooivaart. De vaart van Lauwersoog naar het Zuidlaardermeer was al reeds op alle dagen van de week mogelijk. Vorig jaar werd het Boterdiep opgenomen in de openstelling, waarvan ruim gebruik werd gemaakt.

43


Schepen met staande mast liepen tot vorig jaar vast in de stad Groningen. De openstelling van A en Reitdiep in de stad en tot het Van Starkenborgkanaal is een succes geweest. Dankzij al deze maatregelen voor weekdagen en weekeinden nam de pleziervaart in Groningen toe met 15%. Van 16 mei tot 15 september zullen de vaarmogelijkheden in 1987 de gelegenheid scheppen bijna de gehele provincie te bevaren. Door de nu snel vorderende begroeiing heeft het polderterrein de laatste jaren een meer aangekleed en meer beschut aanzien gekregen. ReeĂŤn, hazen, fazanten en ander wild zijn ruim vertegenwoordigd, evenals ganzen op de grote open plekken. Hoewel bij de aanleg van het militair oefenterrein nog veel aanplant is verwijderd, in 1986 Âą 20 ha., zullen er ook weer nieuwe beplantingszones worden aangelegd. Het oefenterrein - van circa 1500 ha. - zal t.z.t., op het kampement en schietbanen na, vrij toegankelijk zijn. Op het terrein zal minder "in het echt" worden geschoten dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Het aantal schietbanen, waar tanks en rupsvoertuigen rijdende kunnen schieten is teruggebracht. Veel meer zal worden gebruik gemaakt van simulatie-apparatuur. Geoefend wordt er verder op het gehele terrein. Dit jaar wordt, naar verwachting, het eerste deel van het compagnies-oefenterrein Marnewaard op bescheiden schaal in gebruik genomen. Pas in 1989 is het gehele oefenterrein beschikbaar. De schietbaan in de Marnewaard is begin 1988 voor geschut gereed en die in de Kollumerwaard in 1989. Het kampement is dan ook gereed en daarmee is het militaire project Lauwersmeer voltooid. Er zullen geen vaste gevechtseenheden worden gestationeerd, maar is het'de bedoeling dat verschillende eenheden afwisselend uit b.v. Assen of Zuidlaren er zullen oefenen. Het kampement dat plaats biedt aan 600 militairen, is begroot op f 30 miljoen. Voor het gehele defensieproject is de begroting f 160 miljoen. De Marnewaard is het enige gebied in Nederland waar met 25 mm boordwapens geoefend kan worden. Hoewel het militair gebruik prevaleert, wordt getracht zo veel mogelijk rekening te houden met landschappelijke en recreatieve aspecten en overlast voor aangrenzende terreinen zo veel mogelijk te voorkomen. Om natuurgebieden te sparen moest er door defensie o.a. 278 ha. landbouwgrond worden aangekocht. In volgende jaren zal de entree in de polder een geheel andere zijn wanneer de nieuwe Marneweg gereed is. De breedte van deze weg die bij het schrijven van dit stuk nog in discussie was zal, naar we hopen, in staat zijn om de golven van recreanten in afdoende mate te kunnen laten passeren. Want het verkeer zal zeker intensiever worden, vooral als aan de wensen van de N.N.W.B. zou worden voldaan. Het rijk gevarieerde recreatiegebied zal volgens deze instantie een functie kunnen vervullen als overloopgebied voor de watersport vanuit de steeds voller rakende friese meren en is steeds in toenemende mate een doel voor toeristische vaartochten. Reden waarom men concludeerde dat het aantal aanlegplaatsen met een veelvoud zou moeten worden uitgebreid. Uit wetenschappelijk onderzoek zou zijn gebleken dat veronderstelde schadelijke invloed van de waterrecreatie op het natuurlijk milieu in het verleden sterk is overschat. Een andere wens was de doorgraving van de noordelijke Ballastplaat om zodoende vanaf de Zoutkamperril een binnendoor-route te verkrijgen naar Lauwersoog. Het aantal routes zou hiermee kunnen worden vergroot en eveneens zou het van dienst kunnen zijn als het water op het Meer zich eens van de al te ruwe kant laat zien. Realisering van een aantal kleinere toeristische aanlegmogelijkheden aldaar is dan tevens mogelijk. B. 44


S. van Gelder WATERSPORT • ZEILMAKERIJ Watersportkleding: IMHOFF Off. Dealer - MUSTO HENRI LLOYD - PETER STORM ARMOR - LUX

0

Reddingsvesten! Imhoff en Besto. Tevens verhuur: reddingsvesten.

WARMTE ONDERKLEDING ENKES • HARKEN - GLEISTEIN • BARLOW SEAFAST • LEWMAR SEA SURE • FICO - HOLT-ALLEN IYE - HYE CLAM CLEAT NICRO MARINE

Seldén Spibomen, etc.

0 0.

Vf

át <D

O rs O cf, c c <D CC "Q

R.V.S. verstaging - ook terminals Tuigage reparaties Watersportartikelen Seinpistolen en signaalpatronen Motoren verkoop en reparaties International verf systemen Electronica

g g

West System epoxy Iloyd's goedgekeurd BOMBARD

215

BOTEN/ACCESSOIRES

ZODIAK

HOGE DER A 33 9712 AE GRONINGEN TEL. 050-123882

45


0 4,ariv RK,/

,_fm• .---'"

>l,.

:1›

*..• <I>

■ ::

•• k..,

G

•.. e:

Het log van de Marijn Piet Hazenberg, de navigator van de 'Marijn' heeft meer kwaliteiten dan de navigatievoering. Beroepshalve kent hij de luimen van de grote plas van vroeger en hij weet er nu ook nog van te genieten. Het smeuïg vastleggen met de pen van hun belevenissen gaat hem dermate goed af dat je je helemaal kunt inleven in hun belevenissen. Maar hij heeft meer gedaan. Het geheel complete log bevat per wacht de belangrijkste gegevens uit het scheepsdagboek van schipper Michiel, zodat met de regelmaat van de klok de bijzonderheden na te lopen zijn achteraf. Voor het hele werk heeft hij de - 'Venema Automation Award' for good seamanship - verworven. Deze onderscheiding valt ten deel aan de samensteller van het meest volledige logboek dat tijdens de Colin Archer Memorial Race ontstond. Uit oogpunt van goed zeemanschap is het bijhouden van een goed log een eerste vereiste omdat het om verscheidene redenen zeer waardevol blijkt te zijn. Neem het belang voor het bijhouden van een gegist bestek of het verloop van de weerssituatie. De gevoerde zeilen in welke omstandigheden en wat daaruit op te maken valt later. Maar ook dat na een noodgeval aan de hand van de gegevens een conclusie getrokken kan worden over de mogelijke oorzaken. Daar kunnen we wat leerzaams van opsteken. Voor het jaarboek heb ik een keuze gemaakt uit het log van de Marijn. Piet Hazenberg staat zijn mannetje als logschrijver/navigator, maar laat aan het einde ook blijken hoe belangrijk het samenspel is van schipper Michiel en zijn bemanning; de achtergronden van hun prestaties. De Marijn is een polyesther sloep van 8 meter. Type Kelt 8.00 en nam voor de tweede keer deel. Fred Licht

VERSLAG van de zeilwedstrijd, de "COLIN ARCHER MEMORIAL RACE" van LAUWERSOOG naar LARVIK (Ngn) aan de hand van het scheepsdagboek van het zeiljacht

"MARIJN"

46

Schipper: M. Poulie/Michiel Navigator: P. Hazenberg/Piet Hofmeester: F. Emich/Freek Sailmaster: Ph. Drontmann/Philip


Lauwersoog, za. 1217-'86 Gemeerd in de jachthaven van Lauwersoog. In de loop van de dag wordt het provianderen gecompleteerd en alles aan boord nog eens nagelopen. Michiel en ik stellen de te varen route vast en pluggen die in in de A.P. Freek en Philip doen tuigage en zeilen en zelfs wordt de "Marijn" op- en onder de waterlijn schoongeschrobt van evt. aangroei. Houden scheepsraad, waarbij alle calamiteiten, die zich zouden kunnen voordoen, de revue passeren. De schipper wijst alle plaatsen aan waar wát is opgeborgen en gevonden moet worden als er zich iets voordoet. Ook worden er richtlijnen gegeven wat te doen ingeval één van de opvarenden uitvalt (een pols is gauw gebroken!). Hoe de werkzaamheden dan moeten worden verdeeld enz. De schipper, die we nu verder in dit verslag gewoon Michiel noemen, had een lijstje gemaakt met de wachtindeling. Zodanig dat een ieder van ons telkens weer met iemand anders van de bemanning wacht loopt. Ook afwisselend een korte en een langere wacht zodat er elk etmaal een langere tijd geslapen kan worden. Toen ik het lijstje eens goed doornam kwam ik tot de conclusie dat dat heel wat denkwerk moet hebben vereist! Ook krijgt een ieder van ons een bepaalde taak. In de praktijk kwam het er echter op neer dat een ieder deed wat hem op een gegeven moment voor handen kwam. Alhoewel Freek wel de maaltijden bleef verzorgen. Daar is hij nu eenmaal een meester in, maar zeer beslist geen benijdenswaardig baantje. Integendeel. Je moet er goed zeevast voor zijn. Dat waren wij, na enige "oprispingen" trouwens allemaal. Je went tenslotte overal aan! Van mij werd verwacht dat ik met raad en daad terzijde zou staan. Nu, gezien mijn leeftijd, stond ik natuurlijk veel meer met raad dan met daad terzijde. Maar dat werd ruimschoots vergoed door de geweldige fysieke reserves van de anderen! Och, als je de elfstedentocht in een mooie tijd kunt uitrijden, zoals Michiel, dan kun je natuurlijk ook wel tegen de aanslag op je spieren en body als je een zeilwedstrijd vaart! Vooropgesteld dat je bestand bent tegen het hotsen en klotsen, dansen en springen, wiebelen en klapperen van zo'n klein bootje op die grote zee. Want al ben je wereldkampioen in alle sporten, zeeziekte werkt zó onterend-verlammend dat er van al je dappere stoerheid niet veel overblijft! Dan komt het op wilskracht aan totdat je er overheen bent. Enkelen lukt dat niet en die moeten afhaken. Geen schande want een mens is nu eenmaal niet gemaakt om als een waanzinnige heen en weer geschud te worden! Wij hebben alle vier ook nog even een moment van katterigheid gehad. Maar het beïnvloedde geenszins het werk en de goede geest aan boord. Ach, ze hebben hun hele leven van jongsaf aan in zeilbootjes gezeten, omdat hun ouders ook een boot hadden. Wat dat betreft ben ik een outsider. Heb óók m'n hele leven gevaren, maar ben geen zeiler. En ik vraag me soms wel eens af of dat nu wel allemaal nodig is: die touwtjes, frutseltjes, klampjes, spillen op 't dek en een hoop lorren in de mast ... Want je kunt het toch zoveel gemakkelijker doen! In gedachten zet ik dan een litersfles met gasolie op tafel en bekijk het wonder van alle kanten. Want dat is het toch! Met de inhoud van zo'n fles, die je gemakkelijk in je jaszak kunt steken (want een fles jenever werd ook wel eens meegenomen als je was afgemeerd ...) dat beetje spul in die fles brengt toch maar de "Marijn" moeiteloos vijf mijl verder. Die "Marijn" met zijn kiel, z'n tuig, z'n drinkwater, kussens, bedden, banken, kopjes, schotels en ander komaliewant, touwen, zeilen, anker, Philip, Freek, Michiel en ik, enfin de hele bliksemse reutemeteut brengt dat éne flesje gasolie negen kilometer verder 47


Als ik die negen kilometer in 茅茅n uur moest lopen, ben ik doodmoe, m贸cht ik het halen. En ik heb maar alleen mezelf bij me Dit is natuurlijk maar een opwelling die vooral boven komt als ze het ineens in hun hoofd halen om overstag te gaan ... en jij ligt lekker rustig te slapen, maar dan ineens niet meer omdat je ergens tegenaan wordt gekwakt ... En dan doet er iets zeer en lig je op je rug, inplaats van op je zij Onzin natuurlijk want zeilen is oneindig veel mooier dan je rammelend en herriemakend voortbewegen! Hier laat je de natuur het werk doen en dat is heel boeiend. Maar je moet er wel aan wennen Michiel en ik gaan 's avonds naar de briefing waar de race wordt besproken en aanwijzingen worden gegeven. Het is nog steeds rotweer al zijn de voorspellingen niet slecht. Als het echter zo hard waait als vandaag, dan bestaat er een grote kans dat er later moet worden gestart. Gek, vorige keer, nu twee jaar geleden, was het ook al rotweer. Juli is toch eigenlijk een zomermaand...? De eerste wedstrijddag. Dat was wel even "pak 'm beet"! Wat een rotzeetje in dat Westgat. Maar begrijpelijk met die stroom tegen de golven in. Diverse schepen melden zich op de terugtocht. Er spoelde iets overboord, er sloeg iets kapot ... er kwam iets blank te staan ... Voor sommigen kwam het misschien als een gekoesterde reden om er mee te kappen. Met het enige positieve: "We hebben het in elk geval geprobeerd"... Voor anderen was het hel en verdoemenis omdat dit nu juist n.1 moest gebeuren ... Sommige dapperen verhielpen de zaak en starten opnieuw! Het is en blijft fascinerend om schepen in zwaar weer en hoge zee hun zeewaardigheid te zien tonen. En er werd nogal wat getoond! Sommige jachten sprongen letterlijk uit 't water en lieten onbeschaamd zien hoe mooi ze wel van onderen gebouwd waren. Zoals dartele revue-danseresjes T贸ch wel een hemelsbreed verschil in kijkgenot

48


VOORBEELD LOG GEGEVENS Noordzee, maandag 14 juli 1986. Hondewacht. Weerbericht voor Fisher, Duitse bocht: NW. 5/6, aanwakkerend tot 7, krimpend naar ZW. Goed tot matig zicht met hier en daar mistbanken. (met dié harde wind?) Zeilen schraal bij de wind met goede vaart. Stampend en slingerend schip. Te 04.00 u.: : NW. 4. Wind : Goed. Weder : Aansch. Zee : 1013. Barr.

K.Koers Verheid Bestek Zeilen

: : : :

020• Afgel. in de H.wacht: 24,9' 75,5' 54035,7' N. 06* 21,4' 0. Gr. zeil met 1 rf. + H.Asp.

De tweede wedstrijddag. De hele dag stampend en slingerend schip. Maar de vaart is goed. In de ochtend wordt ook het laatste reef uit het gr. zeil genomen en de grote Genua aangeslagen. De wachten worden volgens schema gelopen en dat voldoet prima. Betreffende het natje en het droogje gaat ook alles naar wens. Aanvankelijk hadden wij, vooral ik, weinig eetlust, maar dat werd 's avonds weer ingehaald. Actiefoto's maken gaat niet meer, ... Gisteren, in het Friese zeegat, hield Freek op een gegeven moment een leren zakje buiten de deur, waar water uitliep De plaats waar het apparaat fijn slingervast en direct bij de hand lag, was toch niet goed gekozen ... Of er inderdaad water in de gootsteen komt te staan als het schip op een oor ligt, heb ik niet kunnen vaststellen. Maar je kunt natuurlijk ook een kopje onder de kraan afspoelen ... Stormschade, maar daar ben ik niet tegen verzekerd. Jammer want het is een apparaat met een nog niet te evenaren lens van Carl Zeiss. Jammer. Michiel heeft een A.P.-navigator aangeschaft. Een zeer handig instrument wat mijn positie als navigator danig ondermijnt! Mijn taak is nu om vast te stellen of dat ding de kluit niet belazerd. Het is een buitengewoon handig apparaat en heel gemakkelijk (als je er mee kunt omgaan!) maar het feit dat je van gegevens, buiten je om, afhankelijk bent, maakt mij wat argwanend. Ik ben liever self-supporting en voelde me, wat de moderne navigatiemiddelen betreft, gelukkiger met een goede radar als met een Decca-Navigator. Je moet echter met je tijd mee en het moet gezegd worden: er is een verbazend hoop vernuft opgeborgen in zo'n kastje! Echter, de diverse "say-points" insjekken vereist een stel heel andere hersenen dan wat men gebruikt om een koers en verheidsrekening te maken! Het ding is veel exacter dan ik zou kunnen zijn, maar ook Michiel, blij en trots met zijn aanwinst, hield een slag om de arm en gaf o.a. opdracht om elk uur, of tenminste iedere twee uur, de positie af te lezen en in kaart te brengen. Mogelijke afwijkingen worden dan vrij vlug opgemerkt. Want uiteindelijk heb je eigen gegevens van koers en verheid, dus je gist. Iedereen heeft voldoende slaap genoten en alles loopt perfect. De zee wordt rustiger en regelmatiger onder afnemende windsterkte. Maar vijand nr. één op zee, mist is veel vervelender dan een harde bries. Want verkleumd nat wordt je nu ook. Het is gewoon een laag (zéér laag) hangende regenwolk die ons heeft ingesloten. Hadden te 19.35 u. via Blaavands radio een radiotelefoongesprek met thuis over kan. 23. (4 min.) "Alles wel aan boord" gemeld en de echtgenote van Michiel aan de familieleden van de andere schepelingen. 49


De derde wedstrijddag. Wat reeds over de radio werd medegedeeld klopte (slecht zicht) en was goed dat wij de koers dicht onder de Jutlandse kust hebben. De zee is dusdanig afgenomen dat dat verantwoord was en we voeren be-oosten de koerslijnen van de grotere schepen. Wel moest er natuurlijk scherp worden uitgekeken naar visserslui, maar dat moet je op alle koerslijnen bij alle kusten van de wereld! Gelukkig dat het later weer wat opklaarde, mede omdat de wind aanwakkerde en nog meer kromp, zodat we de spinaker konden aanslaan. Die gaf het schip een prima vaart totdat 'ie om 21.00 u. uit z'n lijken knalde Jammer. Het gaf een reuze knal en ik, die wacht te kooi had, zat meteen recht overeind. Maar zónder die knal had ik dat waarschijnlijk ook gedaan, vanwege de grieven die Michiel overduidelijk ten gehore bracht Jammer. 't Schoot zo lekker op. Hondewacht. Skagerrak, woensdag 16 juli 1986. Varen met een mooie bries richting Larvik maar een harde inzettende stroom geeft vertraging. We moeten af en toe 20• op sturen om op de koerslijn te blijven. Hebben nu mooi de gelegenheid om door optische peilingen onze apparatuur, (vooral de A.P.) te controleren. Nu, daar mankeert niets aan! ETA-telegram verz. te 00.10 u. naar "Grand" - Larvik. Eindpunt in zicht. Variabele en afnemende wind. Pass. te 09.18 u. Rakke Baenne lichtboei. Daarna neemt de wind af tot praktisch nul En als ze waait dan doet ze dat uit diverse richtingen! Zéér weinig vaart. Niettemin passeren we om 11.37 u. de Finish. Totaal gevaren 2 dgn, 21 uur, 25 min. en 46 seconden. Te 11.50 u. afgemeerd te Larvik aan de westzijde van de W-pier, voor 't Grand Hotel. Wind Koers : --- Afgelegd in deze 03.50 u. : ZZO-1. Weder : Fraai Verheid : 368,8' van de VM-wacht: 11' Bestek : Larvik haven. Zee : Barr. Zeilen : neer. : 1009. In Larvik. Binnen drie dagen naar Larvik! Niet gek voor zo'n klein bootje! Die windstilte in de Larvik-fjord was frustrerend! In 't zicht van de finish En maar drijven. Wonderlijk dat zo'n schip dan zonder wind tóch nog vooruit gaat. Er is natuurlijk altijd iéts wind en als het schip dan net zo hard drijft als die wind, nu dan is het windstil aan boord. Heb je tegenstroom, zoals de collega's die meer naar het westen, onder de kust zaten, nu dan wordt het helemaal een ergerlijke zaak. Wat dat betreft had Michiel de zaak goed bekeken: "Wil je wind hebben dan moet je nooit te dicht onder de kust zitten!" Eén van onze collega's werd op den duur zó nijdig dat hij de motor startte en naar Larvik voer. Gaf de race op vlák voor de finish Die was bezig met de stroom weer terug te drijven... Gevleugelde schepen, zoals de "Philips Innovator" en de catamaran van Dubois lagen natuurlijk al lang en breed in Larvik! Die maken snelheden van tien knoop en meer. Maar die zijn niet van onze klasse, d.w.z. die hebben meer klasse dan wij! Wij zijn het eerst binnenkomende kleinste schip. Toch wel iets om blij mee te zijn. Michiel meldt zich in het "Grand Hotel" en wij knappen onszelf en het schip wat op. De helft van de race zit er op! 50


Het verblijf in Larvik was heel prettig! Veel hulp en service van de wal en de spil daarvan was dhr. Kemkers, de Hollandse directeur van het "Grand Hotel". Veel zaken waren gratis zoals onder andere het prachtige overdekte zwembad met douches en sauna's enz. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Het verlangen naar iets wat je ontbeert is altijd het grootst! Philips-Noorwegen verzorgde, in samenwerking met de directie en het personeel van "Grand Hotel" een grandioze barbecue op het terrein van de Larvikse zeilvereniging. Wij troffen onze bekenden weer en maakten een prachtige zeiltocht op donderdag 17 juli naar hun dorpje Heistad aan de Eidanger fjord (voorbij Brevik). Het is er werkelijk schitterend en hun huis lijkt in het paradijs neergeplant, vlak aan de jachthaven aan die schitterende fjord. Als het daar nu ook nog wat meer zomer was Toch noodt zo'n bezoek om gehoor te geven aan de uitnodiging van die alleraardigste mensen om eens een veertien dagen te komen logeren! Er werd nog een zeilwedstrijd gestreden tussen de Noren en de Hollanders. Als schip wonnen natuurlijk de mensen van de "Philips-lnnovator". Geen wonder want dat zijn eigenlijk beroepszeilers. Als land speelden de Noren en de Hollanders gelijk. Voor de schippers is er een cocktail (sorry champagne) party in het Grand Hotel. Leuk om even van gedachten te wisselen met je collega's- mededingers. Er was ook een bustocht door de omgeving zodat we rustig het schitterende achterland van Larvik konden bekijken. We hadden een lunch in "Vindfjelltunet" een houten camping restaurant, 300 mtr. boven de zeespiegel. Philip en ik hebben deze prachtige tocht meegemaakt en hebben er geen spijt van. 't Was heel mooi. 51


Notitie aan het eind van het hele relaas. Met grote voldoening gaan wij naar huis. Er zijn nog een paar leuke dingen te vermelden: De Spinaker, met zwaar markiezendoek oersterk gerepareerd, staat er nog prima bij. Ze is sterker dan ze ooit was, maar ook zwaarder! Dat zo'n bootje zo gemakkelijk stormachtig weer op zee kan verdragen! Dat wijzelf zo veel water en wiebelen kunnen verdragen en dat wij elkander zo goed konden verdragen! Geen spoor van katterigheid of zeeziekte en ook geen spoor van humeurigheid. En dat met alle leeftijden van jong tot oud! Je zou zeggen dat het ergens zou moeten botsen, want neem mij: ik stam gewoon uit een ander tijdperk! Ik ben geen echte zeiler, althans geen wedstrijdzeiler en wat dat betreft moet ik buiten beschouwing blijven. Maar Michiel kan geluk gewenst worden met de rest van zijn bemanning. Zo vlug een zeil werd verwisseld onder de meest rotte omHet standigheden op een waanzinnig tekeer gaand scheepje in 't pikkedonker eten wat onder de meest primitieve scheve toestanden moest worden bereid en toch smakelijk was. En het was echt geen kwestie van "rauwe bonen die zoet smaken..." En tenslotte schipper Michiel, een "man van de wal" zou een zeeman zeggen, maar op en top een zeeman, haastig en t贸ch voorzichtig en onder de meest extreme omstandigheden bezig met zijn kaarten en scheepsdagboek. Waarvan hierbij het aftreksel!

Gezien, de schipper:

de navigator van het zetjacht "MARIJN"

(M. Poulie)

(P. Hazenberg)

52


wat kan Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG

Hogedijken 27 - 9101 VVV DOKKUM - Telefoon 05190-3716

voor u doen?

Overdekte helling â&#x20AC;&#x201D; 's winters verwarmd Schilderwerk in elk systeem Onderwaterbehandeling Betimmeringen Laswerk Onderhoudswerk Motoren-inbouw Scheepsartikelen Scheepsverven voor onder en boven water U kunt bij ons aan Uw eigen schip werken. Eventueel kan Uw schip gehaald en gebracht worden. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij:

ÂŤRGII41,13.311.

Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG Hogedijken 27 - 9101 VVV Dokkum

Via".`

~rarre

- ' '

..


BUITENBOORDMOTOREN 2 t/m 200 PK MARINER-MERCURY HONDA SUZUKI YAMAHA Onderdelen Reparatie 27r 1 Inruil Winterbeurten alle merken

Ir

GENERATOREN Overal en altijd stroom bij de hand.

Vanaf: 220 Volt - 500 A 12 Volt - 8,3 A Zoutkamp 0

BRANDS

Wartbuizen

Groningen

54

Baron van Asbeckweg 22 - 9963 PC Warfhuizen Telefoon: 05957-1773 's Maandags gesloten


PRESTATIETOCHT 'SCHIELAU-RACE' Dit jaar zal voor de 3de achtereenvolgende keer de zeil-, surf-, fiets- en hardloopprestatietocht de 'Schielau-race' worden gehouden, wederom georganiseerd door een aantal leden van de WSV Kollum. Als datum is vastgesteld het weekend van 27, 28 juni a.s. Het idee voor dit evenement is destijds ontstaan vanuit de gedachte dat het ook voor kleinere zeiljachten mogelijk zou moeten zijn, aan een soort Schuttevaerrace deel te nemen, zonder nu direkt te moeten investeren in allerlei apparatuur voor navigatie/kommunikatie en een reeks voorzieningen t.a.v. zeewaardigheid. Dit wil niet zeggen, dat aan het aspekt van veiligheid vanuit de organisatie wordt voorbijgegaan, integendeel: de schepen moeten qua uitrusting aan bepaalde voorwaarden voldoen, aan onderlinge en naar-de-wal-verbindingen wordt aandacht besteed; de (zee) zeilervaring van een aantal bestuursleden doet de rest. Waar gaat het nu allemaal om: kajuitzeiljachten met een 4-koppige bemanning (ieder neemt één van de onderdelen voor z'n rekening) varen zaterdags - volgestouwd met alle benodigde materieel, zoals fiets, surfplank etc. de route Lauwersoog - Schiermonnikoog, waar bij aankomst in de jachthaven direkt een loper op de steiger wordt afgezet (een 'vliegende' start dus) en begint aan z'n plm. 10 km. lange looproute, die o.a. door het duingebied en over het noordzeestrand voert, en langs een aantal kontrOleposten terug naar de veerdam. De totaaltijd van de eerste dag wordt bij aankomst stopgezet, waarna voor een ieder het zoete uitgaansleven van dit prachtige waddeneiland lonkt. Na twee voorgaande ervaringen zijn we het er allemaal unaniem over eens, dat het gezamenlijk overnachten met het hele deelnemersveld - door het tij opgesloten in de havenkom - het gehele gebeuren een unieke dimensie geeft. Indien het gestel (en het weer) het zondagochtend toelaat, varen we terug, waar bij aankomst bij de sluis een fietser met z'n vervoermiddel van boord wordt gezet (dit laatste is nog netjes uitgedrukt, want u heeft het al begrepen, de tijd loopt door) om zo gezwind mogelijk het meer via Zoutkamp, DNZ en Anjum te ronden. De schepen schutten intussen naar binnen (afgesproken werk met de sluiswachter, aangezien haast geboden is). Wanneer de fietser of wat er na ruim een uur van over is (vorig jaar woei het Z.W. 7) weer aan boord is genomen, wordt koers gezet naar de rede van Oostmahorn, waar geankerd wordt om de surfer met z'n materiaal overboord te kunnen zetten. Eénmaal opgetuigd, legt deze een uitgezette route rond het Lauwersmeer af. Zowel voor de zeil-, als surfroute liggen een aantal alternatieven klaar, waaruit op het laatste moment afhankelijk van de weersomstandigheden - in overleg met de schippers - kan worden gekozen. De race wordt ook dit jaar weer van nabij gevolgd door het supporterschip de 'Jacoba' (een omgebouwde rijnaak van 324 ton) aan boord waarvan meegereisde familieleden, vrienden etc. het gehele weekend vol pension genieten. Dit schip doet tevens dienst als varende sociëteit (er is een ruime bar aan boord) en ook worden er de briefings voorafgaand aan elke wedstrijddag gehouden. Ook wordt hier op zondagavond de feestelijke prijsuitreiking plaats, in het Lunegat. Deelname aan de race is dit jaar voor het eerst uitgebreid tot jacnten met een max. lengte van 8.50 m. (was voorheen 7.50 m.) zodat we nu in 2 klassen gaan varen. Voor alle gewenste informatie over dit festijn en/of opgave kunt u ten allen tijde terecht bij Henk Boskma, secretaris, Cantaart 1, 9291 AK Kollum, tel. 05114-1722 55


MET STAANDE MAST NAAR ZEELAND Vakantieplannen maken gaat altijd gelijk: eindeloos praten over allerlei aantrekkelijke bestemmingen en dan tenslotte toch maar weer naar de Oostzee want daar is nog zoveel te zien! Dit jaar echter gaat het anders. Om allerlei redenen gaan we de andere kant uit, richting Zeeland en BelgiĂŤ. Nu hebben we indertijd onze negen meter lange motorzeiler met kimkielen speciaal gekozen met het oog op het Wad en we slepen die poten tenslotte niet voor niets het hele jaar met ons mee. Dus gaan we via Ameland, Terschelling, Texel en dan zullen we via de kust verder. Haast hebben we niet bijzonder, want we hebben van allerlei kanten al gehoord, dat Zeeland toch wel veel kleiner is dan de Oostzee. Maar het weer werkt die eerste week van juli niet mee. Regen en zuidwesten wind 5 tot 6 is alles wat er komt. Omdat we daar principieel tegen zijn, als we naar het zuidwesten moeten, blijven we wat landerig in de haven wachten om tenslotte maar via het IJsselmeer en Amsterdam te gaan. Zo lopen we tenslotte op zaterdagmiddag 11 juli de Oranjesluizen binnen, na een prachtige zeiltocht vanaf Marken. In de Oranjesluizen is het, zoals gewoonlijk vol en we zitten volkomen klem tussen een tanker en een Super Vancraft. Je houdt je adem in van de weelde. Gelukkig is de Vancraft zo vriendelijk even achteruit te slaan en zo kunnen we onder zijn vliegdek door naar voren urmen, een stofdoekje in de hand om onze vieze vingerafdrukken van zijn mahonie te vegen. De ene dienst is de andere waard tenslotte. Varen over het IJ is altijd leuk, alleen de veerponten leiden de aandacht van de roerganger af en toe af van het prachtige Amsterdamse waterfront. Aan stuurboord, vlak bij het Noordhollands kanaal ligt de Sixhaven, met de pont maar vijf minuten van de binnenstad. Zullen we 9Toch maar niet doen, we willen tenslotte naar Zeeland. Om half drie draaien we bakboord uit naar de Oude Houthaven. Daar hebben we ooit eens een nacht gelegen temidden van een onvoorstelbare rotzooi van ronddrijvend plastic, weggeworpen injectiespuiten van junks en andere boeiende zaken. Nu gaan we echter de Westerbrug door, die juist open staat. De brugwachter wordt daar erg opgewonden van, maar hij kalmeert als we voorbij de brug aanleggen en netjes terugwandelen. De kosten van een nachtelijke tocht door Amsterdam blijken f 9,50 te bedragen en we moeten om 2 uur vannacht bij de spoorbrug zijn. Voorbij de Westerkeersluizen vinden we een rustig plekje aan de kade en kunnen we de zaterdagmiddag besteden aan de geneughten van Amsterdam. Als we tegen zevenen weer aan boord gaan, liggen er al een stuk of vijftien jachten om ons heen. Na het eten gaan we maar een poosje te kooi. Om half twee loopt de wekker af en we ontbijten met koffie en een croissant. Als ik tegen tweeĂŤn aan dek kom, liggen er zo'n 25 bootjes om ons heen. De eerste motoren worden al gestart en boordlichten gaan aan. Dat is wat optimistisch, want pas tegen half twee gaan de twee grote spoorbruggen open om het konvooi van de andere kant door te laten. Ik tel zo'n dertig scheepjes. Natuurlijk heeft intussen iedereen van onze kant losgegooid en zo wordt het een heel gedrang in de gracht. 56


Het is bijna half drie als we tenslotte in een lange sliert schepen door de brug gaan. Er zit van alles bij, van een viskotter tot kleine houten sloepjes. Er zijn boeiende variaties op het thema navigatielichten te bewonderen, maar de politie laat gelukkig verstek gaan. Snel gaat het niet. Er zijn blijkbaar niet veel brugwachters in nachtelijk Amsterdam en we verdenken ze ervan dat ze onder het wandelen af en toe even een kroegje aandoen. Voor iedere brug schuift de sliert schepen in elkaar tot een verwarde kluwen. Veel is er niet te zien, het is voornamelijk turen naar het heklicht van je voorganger. Toch leuk. Waarom komt dat licht nu ineens zo dicht bij? Al weer een brug? 0 nee, een plastic zak of een dooie kat in de schroef. Snel een lijntje overgooien. Even later is het probleem opgelost en vaart hij ons weer voorbij. Om 4 uur liggen we met elkaar in de Nieuwe Meer-sluis. Iedereen kijkt wat verdwaasd rond in het natriumlicht. Administratie! Alles moet in tweevoud. Wat zouden ze doen met al die papieren? Weggooien denk ik. Voor alles is afgehandeld en de sluisdeuren opengaan, is het al kwart voor vijf. Aan bakboord, aan de ingang van de Nieuwe Meer ligt de jachthaven van de Koenen waar het goed en goedkoop liggen is. Maar we willen per slot van rekening naar Zeeland, dus varen we verder, de Nieuwe Meer over en zie hoe het langzaam lichter wordt in het oosten. Om kwart voor vijf liggen we voor de Schipholbrug. Die draait pas om zeven uur, dus moeten we een poosje wachten. De kade is er niet op ingericht, enorme bolders op honderd meter en meer uit elkaar. Jeugdjaren in Friesland verloochenen zich niet en nog altijd heb ik een geitepen bij me. Weldra liggen er vier schepen aan gemeerd. Wat doen we? Toch nog maar even de kooi in, daar is het tenminste warm. Om zeven uur precies draait de Schipholbrug en kunnen we weer verder, vlak langs onze nationale luchthaven, over de nog stille Westeinder naar de Ringvaart. Het is grappig om zo hoog boven de Haarlemmermeerpolder te varen. Op de Braassem heerst nog een vredige rust. Omdat alle brugwachters wachten tot alles voor de brug verzameld is, blijft het zondagskonvooi de hele dag bij elkaar en heeft het geen enkele zin om de gashendel verder open te trekken. Alphen a/d Rijn is een leuk plaatsje, met prachtige huizen aan het water. De Gouwe is een nogal saai water met een venijnige golfslag door de harde beschoeiing. Van Gouda krijgen we niets te zien, maar wel moeten we er ruim een uur wachten voor de spoorbrug. Het ligt bovendien maar matig aan een ducdalf. Gelukkig schijnt de zon en het is bovendien lunchtijd. De Julianasluis is mudvol maar het schutten gaat vlot, evenals in Krimpen aan de IJssel, ĂŠĂŠn van die sluizen waarbij je het gevoel hebt dat je voor de gek gehouden wordt, want vlak ernaast is een open verbinding met de Nieuwe Maas. Maar ja, daar is de stormvloedkering en daar kunnen we niet onderdoor met onze mast van 11 meter. Op de Nieuwe Maas krijgen we stroom tegen en een paar grote duwstellen lopen ons voorbij. Vanwege de zondag is het gelukkig niet druk. Het kan hier ook wel anders zijn. Om vijf uur zijn we bij de brug te Alblasserdam. Daar kunnen we net wel of net niet onderdoor, maar we hebben er nu schoon genoeg van en even voor de brug draaien we naar bakboord de kleine jachthaven in. Daar is ruimte genoeg en rust, dat is ook het enige wat er is. Met een zucht van verlichting zet ik de motor af. Na 17 uur varen is het net of dat ding in je achterhoofd staat te draaien. 57


Overigens, als je haast hebt kun je doorvaren en een kennis van ons doet dat dan ook. Hij is tegen een uur of elf bij de Volkeraksluizen, wint bijna een hele dag op ons en bewijst dat je inderdaad in één dag van Amsterdam naar Zeeland kunt varen. Wij doen het wat rustiger aan en varen pas de volgende morgen verder, wat wel het bezwaar oplevert, dat we in een gigantische drukte bij Dordrecht terechtkomen. Midden tussen de duwbakken en tankers liggen we daar meer dan een uur te draaien voor de spoorbrug. Aanleggen kun je er nergens en ik heb wel eens leuker liggen wachten. De brug draait maar vijf minuten en een stuk of 20 jachten verdringt zich als hongerige wolven aan beide kanten. Juist als we de opening induiken begint de sirene te loeien, maar we zijn er! De man achter me moet onverbiddelijk weer terug. Ik hoor zijn tanden knarsen, hij was er al voor ons en moet nu weer een uur draaien. Een ogenblik van onoplettendheid Eénmaal voorbij de brug wordt het leuker. Er staat een stevige bries schuin achter en de genua kan erbij. Er is voldoende ruimte om buiten de tonnenlijn te blijven, zodat we van het vrachtverkeer weinig last hebben. De scheepssloperijen langs het Dortsche Kil stemmen ons wat droevig maar we troosten ons met de gedachte dat, zoveel te meer er gesloopt wordt, zoveel te meer er straks weer gebouwd moet worden en met een zoon in de scheepsbouw is dat een goede zaak. Op het Hollands Diep kan de motor uit en kunnen we voor het eerst sinds het IJsselmeer weer echt zeilen. Een mooi stuk water is dat, en ook hier weer is er voldoende ruimte buiten de betonning zodat we de grote jongens rustig hun snelle gang kunnen laten gaan. Tegen de middag komen we bij de Volkeraksluizen. Opstellen in rijen van vijf. Het is er wel druk, maar de sluizen zijn groot en het schutten verloopt snel. Het elektronische waarschuwingsbord op de vaste brug geeft een hoogte van 11,5 meter aan. Dat is voor ons genoeg, maar onze buurman is 12 meter. Hij moet een beurt overslaan tot het water buiten genoeg gezakt is. Wat moet je ook met zo'n hoge mast! Om twee uur gaan de deuren open en zo zijn we dan op 13 juli eindelijk in Zeeland.

R.J.M.M.

cp% ET E 1Vle. 0

58


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN ROND HET LAUWERSMEER Alleen voor de periode van 1 mei tot 1 oktober. Zoutkamp - Reitdiep : 's Zondags gesloten. De hoogte van de brug over de openstaande sluis is bij tel.: 05956 - 1305 normale waterstand plm. 3.40 mtr. ma. t/m za. 7.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur. (in juni, juli, aug. tot 19.00 uur). Lauwersoog tel.: 05193 - 9043

: ma. t/m vr. van 7.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags van 7.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur. 's Zondags van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur.

Dokk. nw. Zijlen

: ma. t/m vr. van 7.00 - 8.00 uur en 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags idem doch dan tot 19.00 uur. 's Zondags 8.30 - 12.00 uur, 14.00 - 17.30 en 18.00 20.00 uur.

Hunsingobrug Zoutkamp tel. 05956-1587

: ma. t/m vr. van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. : 's Zaterdags (vanaf half mei tot half sept.) 8.30 - 9.00, 13.00 - 13.30 en 17.30 - 18.30 uur. 's Zondags (eveneensvan half mei tot half sept.) van 8.30 - 9.00 en 15.00 - 15.30 en 18.30 - 19.30 uur.

De Friese Kokersluis in de Lauwers bij Zoutkamp: Doorvaarthoogte 2.40 mtr. bij normale waterstand. Schutlengte is maximaal 10 meter.

0 -

lotus HENGELSPORTARTIKELEN

Alle bekende merken voorradig: ABU - Mitchell - DAIWA - DAM 710111 SHAKESPEARE - KUNNAN - SILSTAR BRUCE & WALKER - BROWNING NORTH WESTERN etc.

Het adres voor uw baars- of snoekbaarshengel. MEER DAN 60 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR DE ZEEVISSERIJ

A-straat 12 - Groningen Tel.: 050 - 121893

59


j

* Zelfbouwpakketten * Service enonderhoud

wo ,

Jachttechnische installaties Ele ktronische apparatuur Verwarming

*Bouw kotterjachten 9-13 m. *Motor- en s tuurinrichtingen

BROESDER JACHTBOUW

S. Veldstraweg 98 - 9833 PC Den Ham -Telefoon 05903-1382

*

1 0 CP.

q..

*

Wij hebben onsbedrijf uitgebreid met:

*

ACI-lid. Sinds 1935erkend C.V. installateur.

Centr.verw. op g as of olie Zonnekollektoren Vloerverwarming

E. H.P. BROESDERWARMTETECHNISCH BUREAU (\

AC+

fi ms

***

I


VAREN IS NOODZAKELIJK

door SIEP ZEEMAN (K.N.Z.H.R.M.)

"Navigare necesse est, vivere non est necesse" (Varen is noodzakelijk, leven is niet noodzakelijk), zei Sexus Pompejus rond het begin van de jaartelling tegen zijn bemanning, toen die weigerde uit te varen wegens storm. Men kan met Pompejus van mening verschillen of leven noodzakelijk is, dat varen van levensbelang is, zal iedereen met hem eens zijn. Dat geldt tegenwoordig meer nog dan vroeger. Door de bevolkingsexplosie en de industrialisatie zijn miljoenen mensen afhankelijk geworden van de overzeese handel. Daarnaast is de behoefte om op het water te recreĂŤren enorm toegenomen.

Ontwikkeling Dat de bemanning van Pompejus er zo'n tweeduizend jaar geleden weinig voor voelde met hun primitieve scheepje zee te kiezen, is alleszins begrijpelijk als we bedenken dat vaartuigen in die tijd geheel afhankelijk waren van de grillen van het weer en die der kustbewoners, als ze het ongeluk hadden te stranden. Deze afhankelijkheid van de elementen en de passieve - en soms zelfs vijandige houding van de kustbewoners heeft jaren geduurd. Pas in het begin van de negentiende eeuw werd de hulpverlening aan schipbreukelingen in onze contreien georganiseerd en werden schepen uitgerust met voortstuwingsinstallaties. Sindsdien is de ontwikkeling snel gegaan; de schepen werden steeds zeewaardiger, de motoren betrouwbaarder en sterker, de navigatiemiddelen uitgebreider en nauwkeuriger. Ook het reddingswezen ging beter en efficiĂŤnter functioneren; de technologische ontwikkelingen maakte het mogelijk de roeireddingboten, die in de vorige eeuw allerwege werden gebruikt, te vervangen door mechanisch voortbewogen, zeewaardiger eenheden. Dat was een grote stap vooruit; immers de bemanningen van de roeireddingboten moesten dikwijls hun meerdere erkennen in brekers en branding. In het want gevluchte schipbreukelingen van in nood verkerende schepen moesten dan aan hun lot worden overgelaten. Verscheidene keren ook is het voorgekomen, dat een roeireddingboot omsloeg. Tientallen redders hebben zodoende hun leven verloren. Van reddingen ver uit de kust was al helemaal geen sprake. Het ontbrak de schepen aan apparatuur om de kustbewoners kenbaar te maken dat ze in nood verkeerden en bovendien waren de redders niet in staat en de boten niet geschikt om een lange tocht in een zware zee te maken.

Onvoorwaardelijke inzet Met de komst van motorreddingboten werd een tijdperk ingeluid, die aan de beperkingen zoals slecht weer, grote afstand en hoge branding, een eind maakte. Met de huidige, zelfrichtende boten werden wel reddingen verricht onder extreme weers- en zeeomstandigheden op tientallen kilometers uit de kust. Ofschoon schepen thans aan hogere eisen van zeewaardigheid en veiligheid voldoen, en de bemanningen in het algemeen voor hun taak berekend zijn, betekent dit niet dat scheepsrampen tot het verleden behoren. Mens en materiaal zijn niet volmaakt. Het zal duidelijk zijn, dat vooral kleine schepen regelmatig een beroep moeten doen op het reddingwezen; zij bevinden zich immers in hoofdzaak nabij de ondiepe kusten en in nauwe vaarwaters, terwijl ze tevens kwetsbaarder zijn dan grote schepen. Als we daarbij bedenken dat de vloot van pleziervaartuigen (jachten, zeilplanken en sportvissersschepen) explosief is gegroeid, ligt de ontwikkeling die uit onderstaande tabel blijkt, voor de hand. 61


HULPVERLENING IN DE PERIODE 1936 - 1985

jachten

vissersboten

binnenschepen

zeeschepen

1936 - 1945: 1946 - 1955: 1956 - 1965: 1966 - 1975: 1976 - 1985:

26 105 267 961 2050

141 181 214 196 210

143 143 171 189 168

162 234 186 181 67

Totaal:

3409

942

807

842

Men ziet dat de hulpverlening aan vissersboten en binnenschepen geen spectaculaire wijzigingen vertoont. Het aantal diensten ten behoeve van zeeschepen daalt sinds ongeveer 1950 en is in het laatste decennium zelfs bijna met een derde verminderd. Opvallend is de sterke toename t.b.v. pleziervaartuigen.

62


Oorzaak en gevolg Als we de beroepsvaart buiten beschouwing laten, dan blijkt overduidelijk dat verreweg de meeste moeilijkheden ontstaan als gevolg van menselijk falen. Uit de rapporten van de reddingbootschippers kan worden gedestilleerd dat van de 310 pleziervaartuigen waarvoor de reddingboten in 1986 uitrukten, 133 zijn gestrand. In 66 gevallen waren de moeilijkheden het gevolg van materiaalpech. In de overige gevallen was er sprake van: vermissing, omslaan, lekkage, etc. De meeste moeilijkheden doen zich voor op het IJsselmeer. De rest is ongeveer gelijkelijk verdeeld over het Wad en het IJsselmeer. In de loop der jaren is daarin ook weinig verandering gekomen.

GEBIED WAAR HULP WERD VERLEEND jaar 1959 1969 1979 1986

IJsselmeer % van Wad totaal aantal aantal 15 41 113 166

60 56 54 59

5 21 54 57

% Noordzee aantal 20 29 25 20

5 11 45 59

20 15 21 21

Ondanks de toenemende activiteiten en de daarmee verband houdende paraatheid van boten en bemanningen, zal de in nood verkerende varensman of -vrouw nooit tevergeefs een beroep doen op de Redding-Maatschappij. De steeds grotere inspanningen, die van haar worden vereist, gaan echter wel met aanzienlijke kostenstijgingen gepaard. Daarom zal het nodig zijn, dat het aantal "redders aan de wal" blijft groeien. U kunt op ons rekenen. Mogen wij op u rekenen? Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding-Maatschappij, Spinozstraat 1, 1018 HD Amsterdam, giro 263663. Minimumcontributue f 10,â&#x20AC;&#x201D; per jaar.

Foto: Jan Heuff

63


OP KRUISTOCHT NAAR LAUWERSOOG â&#x20AC;&#x17E;De beste indruk die men ergens opdoet is ook meestal de beste". Zo is het mij ook vergaan, toen ik voor het eerst in Lauwersoog voet aan wal zette. Nu vier jaar geleden. Van Ameland afkomend voer ik over het Wierumerwad, al waar ik m'n schouw droog liet vallen. Tegen de avond hoorde ik de weersverwachtingen voor dit gebied over de radio. Die waren niet al te rooskleurig. N.W. 8 tot 9. Zo lang je droog ligt is dat natuurlijk geen punt. Maar in de nacht kwam de vloed en u begrijpt dat ik natuurlijk geen oog heb dichtgedaan. Alleen maar liggen en luisteren. Alles klinkt verdacht en bij elke klap van een golf tegen de boeg dacht ik dat de boot van het anker was losgeslagen. Ik ging wel tien keer naar buiten om te kijken of alles nog heel was. En nadat alles weer in orde was bevonden, weer naar kooi. De boot steigerde als een paard, dus liggen was dan ook maar het beste. Met laagwater, zo tegen de ochtend, ben ik pas gaan slapen. Toen de vloed in de middag weer kwam opzetten ben ik buiten op het voordek gaan zitten. Binnen was het door het slingeren niet meer uit te houden. De wind zette flink door en de ene regenbui na de andere kwam over. De boot trok flink aan haar anker. Voor aan de boeg zit een houten scheg met een oog waaraan zowel de voorstag als het anker op belegd waren. Op een gegeven moment keek ik daar naar en zag dat er een flinke ruimte tussen boeg en scheg was ontstaan. Met elke ruk aan het anker werd die ruimte groter. Het kon natuurlijk niet lang meer duren of er zou iets heel vervelends gaan gebeuren. Heb toen de ankerlijn op een bolder kunnen vastmaken, doch even later werd die met een luide knal uit het dek getrokken. Gelukkig kon ik de bolder met lijn nog aan dek houden, en haar beleggen op de bakkepoot. Even later zag ik dat het anker lag te krabben en ik dreigde naar de kust te worden geblazen. Heb toen maar snel anker opgehaald en geprobeerd op de motor en iets achterlijke wind naar Lauwersoog toe te varen. Wat ik toen nog niet kende. De sluis door naar de jachthaven. Daar kwam ik hondsmoe aan en vertelde mijn verhaal, na eerst heel vriendelijk te zijn ontvangen. Ik legde het probleem uit dat ik zonder reparaties niet verder kon zeilen. Ik kreeg daarvoor alle gelegenheid. En hulpvaardige en bijzonder aardige mensen hielpen mij daar zo maar, Pro Deo bij. Hartverwarmend. Want ik zat er maar mooi mee. Ik voelde mij er als â&#x20AC;&#x17E;Westerling" dan ook direkt thuis. Wat kon ik dan ook anders doen dan voor deze mensen elke avond die ik daar was, heerlijk gitaar te spelen. De reparatie duurde een dag, mijn verblijf daarom een week. Sindsdien gaat er geen jaar meer voorbij dat ik Lauwersoog niet aandoe. Lauwersoog, centrum van nationaal en internationaal pleziervaartverkeer. Van waaruit velen hun vakantie laten beginnen naar verre landen. Als je nog nooit op het zilte nat hebt gevaren gebruik je Lauwersoog als springplank voor de eerste onzekere tochten naar de eilanden. Of anders het Lauwersmeergebied dat voor elke soort watersporter wel iets te bieden heeft. Mooi natuurgebied waar je heerlijk ergens aan een steigertje kunt genieten van een warme zomeravond. Ik zelf gebruik Lauwersoog altijd als tussenstap op mijn zwerftochten over de Nederlandse en Duitse wadden. Heerlijk even wat bekenden zien. 64


Een uurtje varen over het wad en je zit aan de overkant, op Schier - één van Hollands mooiste eilanden. Alles is er uniek, het liggeld in de haven daar ook Met een platbodem is het daar prachtig droogvallen. In het dorp, gezelligheid en toch nooit te druk. Oplettende passanten kunnen er leuke dingen tegenkomen. Ik liep eens over de steiger van de jachthaven aldaar en zag dat de toiletten rechtstreeks op het wad geloods werden. Op zo'n plek natuurlijk niet ongewoon. Het viel mij op dat onder aan de steiger zich erg veel eenden ophielden die zich, onder luid gesnater, te goed deden aan alles wat van de toiletten uit op het wad kletterde. Voor mij bepaald geen smakelijk gezicht. De eenden waren er dol op, dat was duidelijk. Tegen de avond liep ik in het dorp rond op zoek naar een geschikt eethuisje. Voor één van die gelegenheden zag ik een groot bord staan met in grote krijtletters het menu. Er stond o.a. op: onze specialiteit „eendebout". Ik heb heerlijk aan boord gegeten, met andere ideeën over recycling. Maar terug naar Lauwersoog, waar ik nog veel hoop te komen, met z'n mooie jachthaven, goede accommodatie maar bovenal lieve en vriendelijke mensen. Ik heb wel eens gedacht als ik weer wegvoer; geen wind te hard, geen zee te hoog, ik kom weer terug in Lauwersoog. Maar ja dat ligt zo voor de hand hé? om als slogan te gebruiken. Maar wat dacht u van deze:

Lauwersoog Je bent ontnomen van de zee, doch veilig omsloten door de dijk, vorm je voor velen een goede ree.

Schepen en mensen komen en gaan, meestal heel even. Vrienden maken en kunnen zeggen tot kijk, zijn waardevolle momenten in het leven.

Tot kijk en behouden vaart met muzikale groet, Cees Swart, Alkmaar.

65


DE KLAVERJASSERS Na het vaarseizoen is het clubschip gesloten, dat is vanaf oktober tot en met april. De boten gaan weg of op de wal en in de haven van Lauwersoog wordt het stil. Doch ook in deze wintermaanden, ondanks wind, regen, sneeuw en koude, worden er door verschillende mensen nog lezingen en andere dingen gehouden. Zo is er elke derde vrijdag van de maand klaverjassen voor de watersport-leden en wordt er door jong en oud, man of vrouw, om de prijzen en de wisselbeker gestreden. Er zijn elke keer verschillende prijzen. Steeds wordt er gespeeld in gezellige sfeer. De mensen die daar eenmaal komen, komen dan ook elke keer weer. Dus mensen kom, u bent van harte welkom. De vreugde is groot, de inzet is klein. En u zult net als alle anderen bemerken dat het fijn is om een keer de eerste te zijn. C.K.

PAUL DINGES Verkoop & Service

VOLVO PENTA / DAF MOTOREN Levering van: Onderdelen — Filters en Accessoires Het Adres voor: Schroefasleidingen en Reparatie van Scheepsschroeven

Motorenbedrijf en Machinefabriek Paul Dinges B.V. Zijivest 14 — Delfzijl tel. 05960-15010 — toestel 23 66


FEDERATIE VAN WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN Het bestuur van de federatie is nu uitgebreid van drie naar zeven personen, allen vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Gestaag werkt men voort aan verbeteringen van de recreatieve vaarmogelijkheden. Er zijn inmiddels in de groninger maren een 35-tal vaarweg-bewijzeringsborden geplaatst. Het blijkt een nuttige geste te zijn geweest, vooral voor hen die het gebied nog moeten Ieren kennen. Behoefte was er ook aan aanlegmogelijkheden langs het Reitdiep. Besprekingen met prov. waterstaat zijn gaande over een 8-tal steigers. Het verlanglijstje van de federatie is hiermee nog niet afgewerkt. Bij beleidsinstanties is nu in overweging het voorstel tot doorgraving van de Ballastplaat. Beoogt wordt een veilige doorsteek en de mogelijkheid om een groot aantal ligplaatsen te creĂŤren. Men meent met recht hiervoor te kunnen pleiten omdat vele, indertijd door de R.IJ.P. aangelegde, steigers in het Meer intussen vervallen zijn verklaard. Zou de vrijkomende specie van deze doorgraving niet zijn te benutten voor het nog steeds â&#x20AC;&#x17E;hongerige" defensieterrein? Met genoegen kan gemeld worden dat de restauratie van "het Lange en het Korte hoofd" te Zoutkamp reeds is aangevangen. Dit is het eerste Waterbouwkundige Opleidings Project in de prov. Groningen. (W.O.P.G.) Goede contacten worden onderhouden met de "Vaar-Wel-Gemeenten", de gemeenten die in 1983 het bekende rapport hebben uitgebracht. Dit rapport bevatte uitgebreide plannen ter verwezenlijking van voorzieningen langs de groninger maren. Inmiddels zijn reeds vele hiervan gerealiseerd. Met de werkgroep "Lauwersmeer meer Meer" heeft regelmatig overleg plaats en als "Werk- en Adviesgroep" van de N.N.W.B. heeft de federatie een nuttige taak in adviserende en coordinerende zin. Kunnen we constateren dat door beleids- en uitvoerende instanties veel gedaan wordt aan verbetering van de noordelijke vaarrecreatie, ook heeft men kunnen constateren dat aan de voorgeschreven vaarsnelheid van de recreanten niet altijd de hand wordt gehouden.

We zeggen 't daarom nog eens weer: Gedraagt U op de Maren als heren in 't verkeer. Blijf veel, maar rustig varen! H.J.B.

ook de advertenties van onze zakenlieden. Ga dus naar hen, ze hebben veel te bieden. Lees

67


BERICHT VAN M.S. MIRAMAR Na velen van u te hebben ontvangen als gast in de jachthaven de "Oude Veerdam" op Schiermonnikoog heb ik mijn koers helaas moeten verleggen, nadat mij door een slagschip de wind uit de zeilen is genomen. Als havenmeester- schipper-aan-de-wal heb ik altijd genoten van uw scheepse capriolen, goede raad en gezelligheid. Het weer, hoogwater, getijdetafels, prikken die aan de verkeerde kant stonden of ontbraken, het wel of niet dieper worden van de vaargeul naar de haven waren dankbare discussiepunten. "De grote bek" (megafoon) verleende goede diensten bij het aanlopen van de haven. Het was voor iedereen een happening als op het laatste nippertje een schip werd binnengesleept. Deze ingrediënten gaven een specifieke sfeer aan de jachthaven. Ik zal hier dan ook met plezier aan terugdenken. Als het getij verloopt verzet men de bakens. Voor mij betekent dit een nieuwe haven op zoet water aan de Beulaker Wijde in Noordwest Overijssel. Jachthaven v/h Visser aan de Blauwe Hand. Behouden vaart en tot ziens Teun Nieuwenhuis

Veranderingen op Schiermonnikoog In de jachthaven van Schiermonnikoog is het één en ander veranderd, zoals u begrijpt uit bovenstaande. Misschien heeft u er trouwens al over gelezen of via de tam-tam van gehoord. En als u deze winter op het eiland bent geweest, heeft u de voorbereidingen reeds kunnen zien: sinds begin februari wordt er al gebaggerd in de haven. De gemeente Schiermonnikoog heeft het beheer van de haven weer in eigen hand genomen en heeft tevens een nieuwe havenmeester benoemd. Dit is de heer Rickal, bij velen bekend als schipper van de reddingboot "Nina Anne" en uiteraard van z'n eigen boot "Stavfjord". De haven zelf zult u waarschijnlijk nauwelijks herkennen: deze wordt richting dijk verlengd (tot aan de "wissel"). Bovendien komen er andere steigers: west-oost zullen er een zestal drijvende steigers worden aangelegd. Het is nog de vraag of dit de definitieve haven blijft: de T.H.-Delft zal een onderzoek gaan uitvoeren m.b.t. de ontwikkelingen van geuldiepten, verzanding, etc. Het zou zelfs mogelijk zijn dat er naar aanleiding daarvan wordt besloten om op den duur een nieuwe jachthaven aan te leggen bij de nieuwe veerdam. J.B. 68


WADDEN EN WETTEN DE NATUURBESCHERMINGSWET Het is niet eens zo heel lang geleden dat de belangstelling voor die ellendige verzameling modder-, zand- en slikvlakten in het Noorden zo gering was dat het gebied niet eens bij een gemeente was ingedeeld. Zelfs als er wel grenzen waren (bijvoorbeeld van provincies), was het niet helemaal duidelijk waar ze lagen. In het geval van de grens met Duitsland is dat nog steeds gedeeltelijk zo. Toen de interesse voor het Waddengebied begon te groeien en de overheden er zich mee bezig gingen houden en ministers zelfs gingen wadlopen, bleek dat er veel te veel overheden waren die zich met het gebied konden bemoeien. In totaal ruim 80 ministeries, provincies, gemeenten en allerlei diensten. En ze werkten elkaar ook nog tegen. Waar het ene ministerie een natuurmonument wilde aanwijzen, wilde een ander net een boortoren laten plaatsen. Een gebied beheren zonder dat men weet wat men er mee wil en hoe, kan niet. Inmiddels is het Waddengebied één van de meest onderzochte gebieden in de wereld en zo langzamerhand zijn er stapels papier over volgeschreven; maar dat is niet voldoende. Op basis van al die kennis moest de samenleving en haar bestuur kiezen: wat willen we met het Waddengebied. De Waddenvereniging is één van degenen die er voortdurend op aangedrongen heeft de natuurlijke waarden van het gebied zo goed mogelijk te beschermen. Begin 1980 zette de Tweede Kamer haar handtekening onder een stuk waarin de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het Waddengebied waren vastgelegd. In dit stuk, de Nota Waddenzee, is de bedoeling van de regering duidelijk gemaakt. Kort gezegd: het gaat om het behoud, de bescherming en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuurgebied. Maar zo'n nota heeft helaas niet de kracht en macht van een wet. Dat betekent dat andere zaken, die wel in een wet geregeld zijn, bij de rechter vaak voorrang krijgen als het tot een rechtszaak komt. De Natuurbeschermingswet is een al langer bestaande wet die niet speciaal voor de Waddenzee is gemaakt. Op veel plaatsen wordt zij toegepast om bestaande natuurgebieden een wettelijke bescherming te geven. Met ingang van mei 1981 valt een groot deel van de Waddenzee onder deze wet en is nu staatsnatuurmonument geworden. Hebben de zeehonden dan eindelijk status gekregen? Met de Natuurbeschermingswet kan je een deel van de menselijke activiteiten onder kontrole krijgen. Kwetsbare gebieden, zoals rustgebieden voor zeehonden en broedgebieden voor vogels kunnen nu in bepaalde jaargetijden een "verboden toegang" bordje of boei krijgen. Voor andere delen van de Waddenzee gelden bepaalde spelregels zoals: varen langs de bebakende routes over de wantijen mag, maar droogvallen is alleen dichtbij de geulen nog aanvaardbaar want daar is het het minst verstorend. Maar ook de overheid zal er bij haar plannen rekening mee moeten houden dat de Waddenzee een staatsnatuurmonument is. Ook zij zal zich moeten houden aan de algemene regel uit de Natuurbeschermingswet: "het is verboden om schade toe te brengen aan de natuur". Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat bewoners en gebruikers van het Waddengebied allerlei beperkingen worden opgelegd, terwijl de grote vervuilers en verstoorders buiten schot blijven. Grote, van buiten komende bedreigingen, zoals watervervuiling via Rijn en Noordzee, kunnen helaas niet gestopt worden door een Natuurbeschermingswet. Een gebied aanwijzen als staatsnatuurmonument 69


kan het begin zijn van bescherming en behoud maar is zeker niet voldoende, daar is oneindig veel méér voor nodig. Hoewel menig minister van even zo vele landen al met schone woorden de internationale waarde van het Waddengebied als natuurgebied heeft beleden en bezongen, ontbreekt het nog dikwijls aan daden. Op internationaal niveau zal men de watervervuiling bijvoorbeeld moeten beëindigen. Zolang al deze woorden niet in daden worden omgezet betekent de status van de zeehond niet meer dan bewoner te zijn van een nog steeds bedreigd staatsnatuurmonument. In deze verlichte tijden wegen daden immers zwaarder kan status. Liesbeth Meyer Voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet en het Waddengebied kunt u terecht bij: — Districtskantoor staatsbosbeheer Ennemaborg, Hoofdweg 10, Midwolda, tel. 05975-1452 — Landelijk Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Postbus 90, 8860 AB Harlingen, tel. 05178-5541

Foto: Jan Heuff

70


Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum — — — — — — —

winterberging binnen en buiten reparaties en schilderwerk sleepboot aanwezig voor transport zomerligplaatsen hijsinstallatie tot ca. 12 ton 's zomers korting gelegen aan Winsumerdiep

• • •

Onderdendamsterweg 51, Winsum post: Dobvenne 8; tel. 05951-2332/2424

STICHTING WATERRECREATIE

Winsum en Omgeving

In de gemeente Winsum kunt u gebruik maken van onze

DOE-HET-ZELF DWARSHELLING: Platbodems en dus ook woonschepen tot een lengte van 20 m. en een gewicht van maximaal 48 ton kunnen hier op de helling. Faciliteiten voor reparatie en onderhoud zijn aanwezig. Tarief: f 300,— excl. BTW voor maximaal 5 ligdagen. Per extra dag 10% van dit bedrag. Vraag vrijblijvend nadere documentatie bij de beheerder B. Kamphuis - telefoon: 05951-2957-2332 DWARSHELLING WINSUM - DE WERF 7 - 9951 EZ WINSUM 71


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en overige informatie Artsen voor spoedgevallen dr. Witkamp (Gron.kant.Lauw.geb) dr. Leusink (Oostmahorn, EzumazijI) dr. Bruinsma (Dokk.Nwe.Zijlen) Centraal alarmnummer (voor politie, brandweer en ziekentransport) in Provincie Groningen in Provincie Friesland Clubschip Lauwersoog Douane Lauwersoog Jachthavens DelfzijI Dokk.Nwe.Zijlen "Lunegat" Lauwersoog "Noordergat" Oostmahorn "Bootsgat" Schiermonnikoog Zoutkamp "Hunzegat" Zoutkamp "Oude Binnenhaven" Kompassteller (Roukema DelfzijI) Kustwacht Schiermonnikoog Rijkspolitie te water Scheveningen Radio Sluis Lauwersoog Sluis Delfzip VVV's Lauwersmeer OOST (Expo-Zee) (balie Zoutk.) Lauwersmeer WEST in de molen Anjum Dokk. NZ camping Brandgans

05956-1300 05193-1286 05194-202 050 -131313 058 -155555 05193-9154 05193-9142 05960-15004 05112-303 05193-9040 05193-1445 05195-1544 05956-2588 05956-1686 05960-13127 05195-1247 058 -123044 06 -0104 (gratis) 05193-9043 05960-13293/10248 05193-9045 05956-1957 05193-1926 05112-579

Overige informatie: Bij de VVV's kunt u alle informatie krijgen over: • trein- en busvervoer • taxivervoer • bootdienst Schiermonnikoog • openingstijden winkels, postkantoor • plaats en aanvangstijden kerkdiensten • evenementen • plaats en openingtijden musea etc. Op diverse plaatsen in het Lauwersmeergebied worden GRATIS INFORMATIEKRANTEN/ GIDSEN verstrekt. Zorg dat u ze aan boord krijgt en houdt, want er staan heel veel wetenswaardigheden in: voor het oostelijk deel "Vakantiekrant voor het Marnegebied e.o.; voor het westelijke deel "Vakantiegids 1985". Daarin vindt u waar u gas kunt kopen, fietsen kunt huren, zeevis- of wadlooptochten kunt bespreken enz. enz. te veel om op te noemen.

72


WEERBERICHTGEVING KNMI lokale tijden ma/za.

lokale tijden station radio zondag

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00 12.56

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00

3 en 5 3 en 5 1 1, 2 en 3 5 1 5 1, 2 en 3 1 5 5 1, 2 en 3 1

13.00 15.00 17.00 16.55 18.00 20.00 23.00

15.00 17.00 17.55 18.00 20.00 23.00

frekwenties in Nrd. Nederl. Radio 1: 90.8 (Smilde) 88.6 (Irnsum) Radio 2: 88.0 (Smilde) Radio 3: 91.8 (Smilde) Radio 4: 94.8 (Smilde) Radio 5: 1008, middengolf

SCHEVENINGEN RADIO OP DE MIDDENGOLF (voor marifoon zie blz. 13) 05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40 op frekwenties 1862, 1890, en 's nachts tevens 2824 kHz. (SS B)

Districts-indeling Nederlandse kustwateren

Districts-indeling Noordzee

54° 60°

53°

58°

56°

52°

54'

51°

52° 3°

5'

73


SCHEVENINGEN RADIO OP VHF-KANALEN (MARIFONIE) Tijden van uitzending: -,Na de verkeerslijsten van Scheveningen Radio van 07.05; 13.05; 19.05 en 00.05 uur lokale tijd.

-

Marifoonkanalen: Goes Rotterdam Scheveningen Haarlem Wieringerwerf L7 Continentaal plat West-Terschelling

Nes Appingedam Lelystad Borkum

23 87 83 25 27 28 25

Het weerbericht is bedoeld om de veiligheid van de scheepvaart langs de Nederlandse kust, op de Waddenzee en het IJsselmeer te vergroten.

23 27 83 18-20 (tijd: H + 50)

WEERBERICHTGEVING VIA BUITENLANDSE STATIONS: Nordeich Radio Kiel Radio Rugen Radio Deutschlandfunk Radio Bremen N.D.R. I en II B.B.C. Radio 4

: 2614 Kc. (114 m) 10.10 - 22.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, IJsland, Groenland, Noorwegen tot Spitsbergen. : 2775 Kc. (108 m) 09.40 - 21.40. Voor Skagerrak, Kattegat en Oostzee. : 1719 Kc. (169 m) 10.10 - 22.10 : 1269 Kc. (236 m) 01.05 - 06.40 - 12.40 : 936 Kc. (320 m) 07.00 - 13.00 - 19.00 : 702, 828, 972 Kc., 18.00 - 06.00 en na nieuwsberichten. : 200 Kc. (1500 m) 00.15 - 06.25 - 13.55 - 17.50 Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00 uur.

Vorhersagegebiete des Seewetterdienstes Norddeich Radio (Gebiete, fUr die Wind- und Sturmwarnungen herausgegeben werden, sind fett gedruckt)

NORDSEE N1 N2 N3 N4 N8 N9 N10 N11 N12

Viking Utsira Forties Dogger Fischer Deutsche Bucht sudwestliche Nordsee

OSTZEE B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

74

NOrdliche Ostsee Zentrale Ostsee Sudostliche Ostsee SUdliche Ostsee Westliche Ostsee Belte und Sund Kattegat Skagerrak


Appingedam

27 + 16

MARIFOON-KANALEN Continentaal plat L7

28/84 + 16

Nes 23 + 16 West Terschelling 25/78 + 16

Smilde 24 Tjerkgaast 28/88 Wieringermeer 27/87 + 16

Lelystad 83 / 84 + 16 Haarlem 23/25/85/ +16 Markelo 23

Scheveningen 26/83 + 16 Lopik 86 + Selcal 16 Rotterdam - 24/27/28/87 + 16

Megen 7/88 Arcen 28

Goes 23/25/ 78/84 + 16

Roermond 26

Maastricht 25

Marifoonkanalen met specifiek verkeer. Kustwacht Schiermonnikoog: kanaal 5: verkeerbegeleidingskanaal kan. 67: opsporings- en reddingsaktiviteiten ter plaatse bij ongeval op zee Schip-Schip-Verkeer (navigatie-verkeer) kanaal 6 (en 8) op zee kanaal 10 (en 13) op binnen water Sociaal Verkeer. Kanaal 77 (hét kanaal voor de beroeps-binnenvaart)

Verkeer met bruggen en sluizen: Lauwersoog sluis 22 Harlingen 22 Kornwerderzand sluis 18 den Oever sluis 20 11 Delfzijl zeesluis brug Weiwerd Eemskanaal 22 20 Groningen sluis Gaarkeuken sluis 18 Grouw, spoorbrug 18 brug Eemskan. Driebonds 18

75


Stichting Watersport met Gehandicapten postbus 157 1600 AD ENKHUIZEN Bierkade 1 1601 KR ENKHUIZEN Tel. 02280-12828'

Enkhuizen, februari 1987.

Betreft : Watersportbijscholingsweekend voor kader t.b.v. gehandicapten De Stichting Watersport met Gehandicapten organiseert in 1987 drie landelijke kaderscholingsweekenden. Deze weekenden zijn bestemd voor diegenen die meer willen weten over het geven van watersportinstructie aan lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten. De scholingsweekenden lopen van vrijdagavond t/m zondagmiddag 8 t/m 10 mei in Woudsend * kanoen * zeilen - 22 - 24 mei in Loosdrecht * roeien - 12 - 14 juni in Loosdrecht Elk weekend is praktijkgericht. De volgende onderwerpen komen aan de orde: praktijkinstructie, speelse vormen, til en begeleidingstechnieken, gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen en andere. De cursus is bedoeld voor iedereen die: * ouder is dan 16 jaar en een redelijke eigen vaardigheid heeft in de betreffende tak van watersport * de eigen deskundigheid wil vergroten * reeds als instructeur voor lichamelijk gehandicapten functioneert of daartoe plannen heeft * als vrijwilliger met de watersport voor gehandicapten te maken heeft Kosten, inschrijven De kosten voor het bijscholingsweekend bedragen f.50,=. Inbegrepen zijn huishouding en voeding. Reiskosten en drankjes komen voor eigen rekening. Inschrijven voor 18 april 1987 * kunt zich aanmelden d.m.v. bijgesloten aanmeldingsformulier. Voor nadere informatie kunt u terecht op het bovengenoemde adres. Met vriendelijke groet, STICHTING WATERSPORT MET GEHANDICAPTEN

54

Annemieke Haak

76


SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

„DE

4(

ZEEAREND" 4(

DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP

1((4(

TELEFOON 05956-1647

g

d

4( 4( 4( 4(

h,

4( 4(

4(

4( 4( 4( 4(

4(

Ir( 4( 4( 4( 4( 4( 4( 4( 4(

4(

' ' ,"...

_ --, ._ c

, c:-.. -- :.

4(

--

-

-_, ----

4( Ruime sortering in:

WIJNEN 4( * r BINNENLANDS GEDISTILLEERD 4( 4( * BUITENLANDS GEDISTILLEERD 4( 4( * LIKEUREN BIEREN 4( * FRISDRANKEN

4( 4( 4(

4(

4( 4( 4(

4( -A-

4(

4(

4(

4( 4(


NOORD NEDERLANDSE WATERSPORT BOND

SAMENWERKING KNWV•NNWB Aan: de Ledenvergadering van het K.N.W.V. Het Bestuur van het K.N.W.V. Langeweer, 27 februari 1987. Mijne heren, 1. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van het Verbond van 22 november 1986 heeft het bestuur zijn besluit medegedeeld om de bijzondere contributieregeling met de N.N.W.B. m.i.v. 1 januari 1988 te beëindigen. De vertegenwoordiger van de W.S.V. "Leiden" heeft daarbij als enige gereageerd en gesuggereerd om de problematiek van de KNWV-NNWB verhouding door een Commissie van Goede Diensten te doen bezien, teneinde een breuk te voorkomen. Deze suggestie is door de vergadering overgenomen. Een en ander heeft niet geleid tot wijziging of opschorting van het bestuursbesluit; evenmin is de opdracht of het mandaat van de Commissie aan de orde geweest. 2. De Buitengewone Ledenvergadering van de N.N.W.B. heeft op 29 november 1986 met ruime meerderheid besloten het lidmaatschap van het K.N.W.V. m.i.v. 1 januari 1987 te beëindigen. Daarvoor hadden de leden het continueren van het lidmaatschap op basis van de volledige afdracht vrijwel unaniem verworpen. Aan de besluitvorming lagen ten grondslag: — de aanzienlijke afdrachtverhoging zonder aanwijsbare grotere prestatie; — vrees voor het drastisch teruglopen van de hoge organisatiegraad in het N.N.W.B.-gebied; — een niet aan de afdracht gerelateerd stemrecht; — rechtstreekse relatie van N.N.W.B.-leden met het Verbond en daarmee het uitschakelen en op termijn verdwijnen van de NNWB. De beslissing om 1 januari 1987 in plaats van 1 januari 1988 als beëindigingsdatum aan te houden, werd ingegeven door de wens duidelijkheid te verkrijgen na een jarenlange discussie over de relatie K.N.W.V. - N.N.W.B., een discussie die werd beheerst door voor beide partijen geldende statuten en voorschriften en door gevestigde standpunten. 3. De N.N.W.B.-ledenvergadering onderkende wel de noodzaak van een samenwerkingsverband of - overeenkomst met het K.N.W.V. met het oog op een optimale belangenbehartiging van de watersport en teneinde de mogelijke negatieve gevolgen van het uit elkaar gaan voor de watersport in het algemeen en de wedstrijdzeilerij in het bijzonder te beperken. Overigens gaf ook het K.N.W.V.-bestuur in zijn brieven van 17 april en 17 juli 1984 - toen een beëindiging van het lidmaatschap in het nabije verschiet leek te liggen - aan dat er een goede samenwerking zou moeten zijn. V.w.b. de toeristische watersport werd daarbij ingehaakt op een eerder ontwikkeld samenwerkingsmodel. 78


4. In de, ook aan de K.N.W.V.-verenigingen gerichte mededeling over het opzeggen van het lidmaatschap heeft ons bestuur de bereidheid uitgesproken om met het K.N.W.V.-bestuur te overleggen over verdere samenwerking met de suggestie, dat de eerder genoemde Commissie van Goede Diensten, mogelijk met een aangepaste doelstelling, daarbij een zinvolle inbreng zou kunnen hebben. Het K.N.W.V.-bestuur acht een verwijzing naar deze Commissie gezien de inmiddels ontstane nieuwe situatie echter niet meer opportuun. 5. Wij hebben gemeend deze aangelegenheid, die in zijn consequenties ook de belangen van de leden van K.N.W.V.-verenigingen rechtstreeks raakt, langs deze enigzins ongebruikelijke weg onder Uw aandacht te brengen. De toekomstige samenwerking van K.N.W.V. en N.N.W.B. is ons inziens een zaak waarover niet slechts de twee besturen, maar zeker ook de ledenvergaderingen zich zouden dienen uit te spreken. De N.N.W.B.-ledenvergadering deed zulks, in positieve zin, op 29 november 1986. Wij geven U gaarne in overweging in Uw vergadering eveneens aan te dringen op het tot stand komen van een constructieve samenwerking en het op korte termijn daartoe openen van overleg. Namens het bestuur van de N.N.W.B. Hoogachtend, H. Dieters, voorzitter.

Jan Ozinga's bakkerij ZOUTKAMP

VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART Ook Uw adres voor Levensmiddelen, deze kunnen in Zoutkamp aan boord bezorgd worden.

79


ALLERLEI Nieuwe leden en andere belangstellenden: 8 mei kennismaken 20.00 uur Clubschip. Zomertijd 1987 begint: 28-29 maart en de wintertijd begint weer in de nacht van 2627 september. Zomervakanties 1987: Voor onze regio: van 20 juli t/m 5 september. Jaarboek 1987 is op het Clubschip in voorraad, ook voor niet-leden of voor een 2e exemplaar thuis. Prijs f 7,50. Wist u dat het afgelopen jaar er mensen waren die tijdens de prethardzeilerij de hele dijk aan hun anker mee wilden nemen? "Berichten Aan Zeevarenden" kunt u afhalen van het Clubschip. Als de vlag op het Clubschip wappert is het geopend. Ook u bent van harte welkom. En er zijn vaak sterke verhalen te horen (en te vertellen). Tot nu toe hebben steeds dames de eerste plaatsen bij het klaverjassen bezet. Dus versterking, dames! Zeilplank-opberg-tip: Voor f 45,— in de kelder van het Clubschip. Surfers: 2 mei Clubschip 11.00 uur. Doel gezamenlijke surfaktiviteiten (zie ook artikel ("Surfen"). Wist u dat de Bona bij aankomst in Larvik ontdekte dat ze vergeten hadden de motor af te zetten? Ze waren er heel snel! Copy voor het jaarboek 1988 is van harte welkom. Een verhaal van een tocht door de kanalen, belevenissen op zee of in een haven, anderen genieten er graag van mee. Wat is toch de oorzaak, dat nog steeds niet alle vaste liggers in Zoutkamp en Lauwersoog lid zijn van onze vereniging? Wel, één daarvan is: dat u, geacht medelid, verzuimt om uw buurman-vaste ligger te overtuigen van het nut en het genoegen daarvan. Bernard Martin Loos en Ronald Schuiten brachten tijdens de vrijdagavondzeilerij in het voorjaar 1986 een vrolijk lied vanuit hun boot. Maar helaas moest in de loop van het seizoen deze zeilaktiviteit uit de vaart genomen worden wegens gebrek aan deelname. Clubschipdienst doen? Eventueel zelfs een hele week in de zomer of één van de weekends of een gedeelte van een zomerweek. Aanmelden bij Mw. H.G. Krook-Pruis, tel. 050-250572. Is het u bekend dat Martin Loos nooit meer met drie dames aan tafel wil zitten, omdat hem voor het eerst van z'n leven de mond gesnoerd werd 80


Zeillessen: op 10 zaterdagochtenden voor maximaal drie groepen à 12 deelnemers, leeftijd: 7 t/m 12 jaar. Opgave tel. 050-131204 of zaterdag 9 mei 's morgens in het Clubschip. Kosten totaal f 35,—. Al donateur van de K N Z H R M "Redder aan de wal"? Gauw doen! Spinozastraat 1, 1018 HD Amsterdam giro: 263663. Minimaal f 10,—. u steunt zo

het reddingswerk en blijft op de hoogte van aktiviteiten door toezending van "De Reddingboot". Motorbootvaarders: ga eens langs bij Hans Broen of Simon Schuit, intiatiefnemers leden van de motorboot-sektie om te babbelen over aktiviteiten.

De eerste zondag in januari 1988 is er weer een Nieuwjaarsvisite. Tijdens de le zondag in februari, maart en april is de koffie ook bruin op het Clubschip. Op de vaste-liggersvergadering van de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog kwam o.a. aan de orde: het eventueel bouwen van een loods voor berging en onderhoud van boten. We achten dit punt van zodanig belang dat we het ook hier nog eens onder uw aandacht brengen. Laat eens weten, hoe groot die loods moet zijn en vooral hoe groot is uw belang.

NOORDZEE WADDENZEE, WEES EN WIJS MEE Wilt u, de liefhebber voor uw plezier op het water zijnde, op een nuttige manier de Noordzee en de Wadden en handje helpen, dan kan dat. De Waddenvereniging, geheel voluit de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, en de Werkgroep Noordzee hebben daarvoor een voorgedrukte meldkaart ontwikkeld. Met behulp daarvan kan iedereen ongebruikelijke verschijnselen doorgeven die een bedreiging kunnen zijn voor het gebied waar wij vertier zoeken. Bedoelde verschijnselen die bijvoorbeeld voor melding in aanmerking komen zijn. * Bruine Vlokken; de algenbloei in het zeewater over grote oppervlakken. Door te veel voedingsstoffen in het water ontstaat algenbloei welke zuurstof onttrekt aan het zeewater. * Olie; een oorzaak van veel sterfte onder zeevogels en andere ellende. * Drijfvuil; vaten, containers, jerrycans (bevatten alle misschien gif) maar ook netten waar van alles in verstrikt raakt, zelfs boten. * Vissen; misvormde opgeviste exemplaren. Ontmoetingen met allerlei bijzondere zeezoogdieren zijn ook de moeite waard om een berichtje te sturen. Dit meldingssysteem kreeg haar introduktie op de Hiswa en u kunt meer informatie krijgen bij de Waddenvereniging, tel. 05178-5541, Hans Revier en per post via Postbus 90, 8860 AB Harlingen. 81


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor Hoog en Laag water ten opzichte van Lauwersoog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienlijke tijdsverschillen, afwijkingen.

Ameland (Nes) Baltrum Borkum Bremerhaven Brunsbuttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangeroog Wilhelmshaven

H.W.

L.W.

+ 0.07 + 1.08 + 1.03 + 2.58 + 3.48 + 2.43 + 1.48 - 2.36 - 1.39 + 1.38 + 1.08 + 2.28 - 0.27 + 4.17 + 0.15 - 0.44 + 1.13 + 0.53 + 0.58 - 1.53 + 0.11 + 1.23 - 0.49 - 1.23 + 1.23 + 2.28

+ 0.14 + 1.29 + 1.09 + 3.25 + 4.41 + 3.21 + 2.24 - 2.11 - 0.49 + 1.38 + 2.14 + 1.04 + 4.21 + 1.00 + 0.08 + 1.49 + t29 - 1.37 + 0.05 + 1.49 - 0.42 - 1.04 + 1.49 + 2.39

GETIJTAFELS: De getijtafels (blz. 83-89) zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1986", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 82


DELFZIJL juli 1987

juni 1987 datum

1 ma 2 di 3 wo 4 do EK 19.53 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do VM 21.49 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do LK 12.02 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

NM 6.37

hoogwater

laagwater

datum

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

2.28 14.40 3.09 15.20 3.54 16.03 4.44 16.51 5.41 17.47

117 145 110 139 103 132 96 126 93 122

8.36 21.05 9.09 21.41 9.46 22.23 10.30 23.12 11.23 -

161 162 156 157 150 154 143 152 137 -

6.43 18.53 7.46 19.59 8.46 20.59 9.42 21.54 10.35 22.48

93 122 99 126 108 133 119 140 130 144

0.11 12.24 1.16 13.35 2.21 14.46 3.21 15.47 4.17 16.44

152 133 157 136 167 148 177 162 184 173

11.25 23.41 12.11 0.33 12.55 1.24 13.37 2.14 14.22

140 145 148 144 156 142 162 137 167

5.12 17.42 6.07 18.38 6.59 19.32 7.48 20.22 8.35 21.11

185 181 184 188 182 195 180 200 178 203

11 za

3.05 15.11 3.57 16.04 4.53 17.02 5.53 18.07 6.57 19.15

132 170 126 169 119 163 112 155 108 147

9.20 21.58 10.07 22.47 10.56 23.39 11.49 0.34 12.49

176 203 74 99 71 93 66 84 60

16 do

8.03 20.22 9.05 21.23 9.59 22.16 10.44 23.03 11.23 23.44

108 140 111 134 117 129 124 125 133 123

1.34 13.55 2.36 15.02 3.38 16.06 4.36 17.05 5.27 17.56

76 56 69 57 64 59 62 62 60 63

11.59

142 123 149 124 154 125 156 124 156

6.11 18.39 6.49 19.17 7.23 19.52 7.56 20.26 8.29 21.00

59 63 59 63 59 64 60 66 60 66

0.23 12.36 1.01 13.13 1.39 13.51 2.18 14.29

6.37 18.50 7.40 20.00 8.50 21.12 9.58 22.21 10.59 23.27

98 127 103 128 114 132 129 139 146 144

0.27 12.44 1.27 13.53 2.35 15.07 3.41 16.13 4.43 17.20

53 39 55 47 61 60 66 72

VM 4.32

11.54 0.27 12.45 1.23 13.32 2.14 14.19 3.03 15.06

160 147 170 146 177 142 181 137 181

5.47 18.28 6.48 19.26 7.41 20.17 8.29 21.04 9.14 21.48

70 83 73 95 77 205 182 211 186 210

3.51 LK 21.17

4 16.48 5.27 17.41 6.17 18.37 7.09 19.35

131 177 124 168 117 154 110 139 106 125

9.57 22.31 10.39 23.14 11.23 23.59 12.11 0.49 13.09

186 202 183 189 173 171 159 152 143

8.06 20.37 9.11 21.45 10.13 22.45 11.04 23.34 11.48 -

107 116 114 114 125 117 137 121 146 -

1.48 14.19 2.55 15.30 4.01 16.40 5.01 17.38 5.52 18.24

138 133 133 134 137 42 45 52 52 58

0.15 12.26 0.52 13.02 1.27 13.36 2.03 14.11 2.40 14.47 3.17 15.22

25 53 28 58 32 62 34 64 33 62 27 57

6.34 19.04 7.12 19.40 7.47 20.14 8.20 20.48 8.52 21.20 9.23 21.51

55 61 57 66 60 70 63 73 62 71 60 65

6 ma 7 di 8 wo 9 do 10 vr

12 zo 13 ma 14 di 15 wo

18 za 19 zo 20 ma 21 di wo

23 do 24 vr 25 za NM 21.37

27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 vr

h min NAP MET - cm

9.03 21.35 9.38 22.11 10.15 22.51 10.58 23.35 11.47 -

4 za EK 9.34 5 zo

26 zo

h min NAP MET + cm

122 152 116 147 109 140 102 135 98 130

3 vr

2

laagwater

2.59 15.08 3.41 15.47 4.23 16.27 5.05 17.09 5.47 17.54

1 wo 2 do

17 vr

hoogwater

158 165 155 163 153 162 150 160 146 56

41

LLWS 1985.0 = NAP-207 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 83


DELFZIJL september 1987

augustus 1987 datum

1 za 2 zo EK 20.24 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za 9 zo VM 11.17 10 ma I 1 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo LK 9.25 17 ma 18 di 19 wo 20 do

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

19 49 11 41 07 35 06 27 07 21

9.55 22.22 10.29 22.58 11.10 23.42 12.01 _ 0.38 13.07

157 160 155 156 151 148 141 _ 136 129

8.00 20.44 9.31 22.08 10.42 23.19 11.40 0.20 12.32

14 23 31 33 53 44 71 50 82

1.50 14.34 3.12 15.55 4.28 17.14 5.39 18.22 6.40 19.17

127 129 132 145 145 164 157 184 169 199

1.14 13.21 2.04 14.07 2.48 14.52 3.29 15.36 4.08 16.20

50 87 47 88 41 84 34 75 27 60

7.30 20.04 8.16 20.47 8.57 21.28 9.36 22.05 10.13 22.41

178 206 185 207 189 200 88 86 80 66

4.45 17.02 5.23 17.45 6.06 18.36 7.03 19.38 8.14 21.04

20 42 13 23 08 08 06 00 09 01

10.49 23.16 11.27 23.54 12.13 0.45 13.25 2.08 14.56

65 45 46 25 24

16 wo

07 05 98 06

19 za

9.44 22.29 10.46 23.21 11.32

3.32 16.15 4.38 17.16 5.31 18.03 6.15 18.43 6.53 19.19

10 24 31 45 46 58 54 65 58 69

7.28 19.53 8.01 20.26 8.33 20.57 9.03 21.25 9.31 21.52 10.01 22.23

61 73 64 73 63 67 59 58 55 51 53

24 ma NM 12.58 25 di

0.01 12.10 0.36 12.44

26 wo

1.09 13.15 1.41 13.47 2.14 14.18 2.45 14.50 3.13 15.23 3.41 15.58

39 65 40 67 38 64 33 58 26 51 21 42

23 zo

27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

46

LLWS 1985.0 = NAP-207 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 84

1 di EK 4.47

3.51 15.56 4.22 16.32 4.55 17.11 5.36 18.02 6.35 19.14

22 13 40 26 52 34 58 37 62

21 vr 22 za

datum

2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma VM 19.13 8 di 9 wo 10 do II vr 12 za 13 zo 14 ma 1.5 di

LK 0.44

17 do 18 vr

20 zo 21 ma 22 di 23 wo NM 4.08 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma 29 di 30 wo EK 11.39

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

4.16 16.40 5.01 17.36 6.06 18.57 7.37 20.35 9.14 22.01

119 133 116 121 114 112 118 116 137 130

10.38 23.03 11.28 23.58 12.36 1.16 14.15 2.56 15.49

148 136 136 119 118 102 116 108 139

10.26 23.11 11.24 0.08 12.15 0.58 13.01 1.41 13.44

160 144 178 150 186 149 187 145 184

4.21 17.08 5.30 18.09 6.25 19.00 7.13 19.44 7.55 20.23

131 166 153 186 167 195 176 194 180 187

2.18 14.26 2.52 15.05 3.23 15.41 3.53 16.12 4.23 16.45

141 176 137 163 132 146 126 128 120 111

8.33 21.00 9.09 21.32 9.41 22.00 10.11 22.27 10.42 22.58

182 175 178 159 167 142 150 126 132 110

5.04 17.37 6.07 18.49 7.27 20.13 9.07 21.59 10.18 22.55

114 98 107 90 106 93 119 III 140 131

11.22 23.41 12.21

110 93 88

0.50 14.16 2.59 15.39 4.07 16.41

75 85 87 111 116 139

11.05 23.36 11.43 0.11 12.16 0.43 12.48 1.14 13.17

155 141 162 144 164 144 164 143 163

5.00 17.30 5.45 18.11 6.24 18.49 7.01 19.24 7.36 19.58

138 157 150 166 155 169 158 169 160 166

1.43 13.47 2.08 14.17 2.34 14.52 3.08 15.33 3.51 16.23

140 160 137 155 136 149 135 139 133 127

8.09 20.30 8.40 20.58 9.08 21.23 9.39 21.54 10.18 22.37

160 159 156 149 152 142 149 136 142 124


HARLINGEN juni 1987 datum

juli 1987

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

datum

12.19 0.31 12.49 3 wo 1.01 13.22 4 do EK 1.40 19.53 14.05 5 vr 2.46 15.00

99 59 94 52 89 45 85 42 84

7.13 19.44 7.44 20.21 8.21 21.04 9.05 21.56 9.57 22.57

100 93 98 90 96 89 93 89 91 92

6 za

4.02 16.03 5.11 17.11 6.20 18.23 7.25 19.30 8.22 20.29

43 84 48 87 57 92 67 96 78 98

10.58 0.04 12.09 1.09 13.24 2.10 14.30 3.09 15.30

88

6 ma

96 89 102 93 106 99 107 104

7 di

11 do VM 9.13 21.49 21.25 12 vr 9.59 22.20 13 za 10.43 23.14 14 zo 11.27 15 ma 0.07 12.12

87 97 96 94 105 88 113 81 118

4.05 16.29 4.57 17.25 5.44 18.18 6.29 19.09 7.12 19.58

107 107 105 110 103 112 102 113 102 114

16 di

1.00 12.59 1.52 13.48 2.43 14.40 3.34 15.36 4.27 16.41

74 121 66 120 58 116 53 108 50 101

7.55 20.46 8.41 21.35 9.31 22.27 10.26 23.21 11.27 -

103 114 105 113 107 111 107 109 106 -

5.23 17.48 6.24 18.49 7.22 19.44 8.13 20.34 8.59 21.19

52 95 59 91 69 87 80 84 91 80

0.19 12.34 1.20 13.42 2.24 14.47 3.21 15.46 4.09 16.36

105 104 101 102 98 100 97 97 95 94

9.42 22.00 10.21 22.35 10.57 23.12 11.34 23.54 12.11

99 77 105 75 108 73 110 71 108 -

4.50 17.17 5.26 17.54 5.59 18.29 6.32 19.04 7.04 19.41

94 90 94 88 94 89 96 91 96 92

1 ma

2 di

7 zo 8 ma 9 di 10 wo

17 wo 18 do LK 12.02 19 vr 20 za 2! zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

NM 6.37

1 wo

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

0.39 12.47 1.21 13.21 1.54 13.54 2.19 14.32 2.57 15.21

66 105 60 100 54 96 51 95 52 95

7.38 20.18 8.14 20.56 8.53 21.36 9.37 22.21 10.26 23.12

96 93 96 93 96 92 95 92 93 90

3.52 16.20 4.59 17.31 6.17 18.48 7.36 20.01 8.44 21.12

55 94 61 93 69 93 82 94 95 93

11.23 0.11 12.33 1.18 13.49 2.26 14.58 3.32 16.07

89 89 87 89 90 91 96 94 101

9.42 22.19 10.33 23.18 11.20 0.09 12.06 0.55 12.52

108 91 118 87 127 82 132 77 134

4.33 17.13 5.28 18.11 6.19 19.04 7.06 19.52 7.51 20.36

96 106 98 110 100 113 104 115 108 115

1.38 13.37 2.18 14.20 2.50 15.02 3.18 15.51 4.09 16.55

71 130 65 121 61 109 60 96 61 85

8.36 21.19 9.20 22.02 10.05 22.45 10.53 23.32 11.50 -

112 111 113 104 109 96 101 87 92 -

5.21 18.03 6.34 19.05 23 do 7.41 20.07 8.40 24 vr 21.06 25 za NM 9.30 21.37 21.55

65 79 74 77 86 77 97 78 105 78

0.27 12.57 1.34 14.09 2.44 15.19 3.43 16.18 4.31 17.05

80 84 79 82 83 84 88 86 91 86

26 zo

110 78 114 80 117 81 119 79 117 74 111

5.13 17.45 5.50 18.21 6.24 18.57 6.58 19.32 7.30 20.06 8.02 20.37

91 86 90 87 91 90 93 93 94 93 95 91

2 do 3 vr 4 za EK 9.34 5 zo

8 wo 9 do 10 vr 11 za VM 4.32 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma

LK 21.17

21 di

22 wo

27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 vr

10.12 22.34 10.48 23.11 11.23 23.50 11.59 0.30 12.35 1.07 13.09

LLWS 1985.0 = NAP-118 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 85


HARLINGEN september 1987

augustus 1987 datum

1 za 2 zo EK 20.24 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za 9 zo VM 11.17 10 ma 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo LK 9.25 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo 24 ma NM 12.58 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

hoogwater

laagwater

datum

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

1.35 13.38 1.47 14.06 2.02 14.42 2.50 15.38 4.01 16.56

67 106 63 102 66 99 69 94 71 87

8.36 21.08 9.12 21.43 9.53 22.24 10.42 23.15 11.47 -

94 88 93 85 90 82 85 77 79 -

5.31 18.28 7.08 19.53 8.30 21.14 9.32 22.19 10.25 23.12

75 85 88 87 106 91 121 93 132 91

0.22 13.14 1.48 14.38 3.10 15.59 4.19 17.07 5.17 18.03

72 78 73 86 81 95 88 104 94 109

11.12 23.57 11.56 0.37 12.38 1.12 13.18 1.40 13.53

139 88 141 84 139 80 131 76 117

6.08 18.52 6.54 19.35 7.37 20.14 8.18 20.51 8.57 21.25

99 110 105 109 110 105 112 97 108 87

1.53 14.22 2.16 14.58 3.07 15.58 4.26 17.18 5.54 18.30

74 102 75 88 74 74 72 67 77 68

9.33 21.58 10.09 22.32 10.52 23.17 11.57 0.32 13.26

98 77 86 68 74 61 63 57 62

7.14 19.42 8.23 20.55 9.15 21.45 9.57 22.22 10.31 22.55

89 74 102 81 112 85 117 87 120 89

2.08 14.51 3.17 15.57 4.10 16.46 4.54 17.27 5.33 18.04

65 71 78 81 87 87 89 88 87 89

11.02 23.29 11.35 0.04 12.10 0.36 12.43 1.01 13.13 1.12 13.37

123 91 125 91 124 86 119 80 111 78 104

6.09 18.39 6.42 19.13 7.15 19.44 7.45 20.10 8.14 20.35 8.46 21.05

87 90 88 91 89 88 89 83 88 79 86 77

LLWS 1985.0 = NAP-118 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 86

1 di

EK 4.47

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

1.17 14.04 2.05 15.01 3.23 16.43 5.11 18.27 7.00 19.57

83 97 85 86 81 74 83 75 97 83

9.22 21.43 10.09 22.32 11.15 23.40 12.55 1.22 14.33

84 74 78 68 69 59 68 59 80

8.19 21.10 9.18 22.06 10.08 22.52 10.53 23.31 11.35

117 92 133 96 141 95 144 93 142 -

2.58 15.55 4.06 16.56 5.02 17.47 5.50 18.30 6.34 19.08

72 94 85 103 92 103 96 98 100 92

0.05 12.14 0.34 12.50 0.56 13.18 1.09 13.39 1.34 14.09

92 135 92 124 91 108 92 93 91 80

7.13 19.42 7.50 20.12 8.24 20.39 8.53 21.03 9.21 21.31

103 86 102 80 95 72 83 65 71 60

2.21 15.05 3.33 16.33 5.10 17.56 6.43 19.12 7.56 20.27

86 67 79 59 78 62 89 73 104 84

9.56 22.10 10.51 23.08 12.34 1.21 14.10 2.42 15.20

60 54 50 47 47 48 61 66 78

8.49 21.18 9.29 21.56 10.02 22.29 10.32 23.00 11.04 23.31

115 92 121 96 123 97 126 99 127 99

3.37 16.13 4.24 16.56 5.05 17.36 5.43 18.12 6.19 18.46

79 88 83 91 83 89 82 87 83 84

26 za

11.38

27 zo

0.01 12.13 0.27 12.46 0.45 13.12 0.58 13.41

126 98 121 96 112 96 101 98 90

6.53 19.16 7.25 19.41 7.54 20.04 8.24 20.32 9.00 21.13

83 79 82 74 81 72 79 72 77 69

2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma VM 19.13 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 za 13 zo 14 ma 15 di

LK 0.44

16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma 22 di 23 wo NM 4.08 24 do 25 vr

28 ma 29 di 30 wo EK 11.39


LAUWERSOOG mei 1987 datum

1 vr

juni 1987

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

datum

11.56 _ 0.17 12.29 0.50 13.02 1.26 13.38 2.13 14.23

107 90 105 80 100 69 92 59 83

5.51 18.11 6.21 18.44 6.51 19.16 7.21 19.50 7.57 20.33

145 154 141 147 135 136 126 125 115 113

3.15 15.24 4.29 16.41 5.45 18.03 6.54 19.10 7.53 20.03

51 76 49 74 55 81 67 92 80 102

8.44 21.37 9.55 23.03 11.22

102 103 90 105 91

6 za

0.22 12.42 1.21 13.42

120 106 139 124

9 di

8.44 20.48 9.28 21.29 10.06 22.08 10.39 22.48 11.11 23.31

90 109 96 111 100 112 104 I11 109 107

2.11 14.32 2.56 15.17 3.38 16.01 4.19 16.42 4.59 17.23

153 138 160 148 162 155 161 160 159 164

16 za

11.48

17 zo

0.20 12.31 1.14 13.20 2.15 14.17 3.19 15.22

114 101 117 92 117 82 114 73 110

5.39 18.05 6.20 18.50 7.04 19.41 7.55 20.44 8.56 21.55

156 165 151 163 143 157 132 148 121 142

4.29 16.34 5.43 17.52 6.59 19.08 8.04 20.09 8.54 20.58

67 107 67 107 73 110 80 111 85 107

10.08 23.08 11.24

115 141 117

21 zo

0.18 12.40 1.20 13.43 2.16 14.38

146 126 150 136 150 142

23 di

9.32 21.37 9.59 22.10 10.23 22.43 10.56 23.19 11.32 23.57 12.09 -

89 102 94 97 102 94 109 90 113 86 112 -

3.04 15.26 3.47 16.07 4.23 16.44 4.56 17.18 5.28 17.53 6.00 18.28

146 145 142 146 139 146 139 146 140 145 138 141

2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo EK 3.25 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo VM 13.50 14 do 15 vr

IS ma 19 di 20 wo LK 5.02 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo NM 16.13 28 do 29 vr 30 za 31 zo

1 ma 2 di 3 wo 4 do EK 19.53 5 vr

7 zo 8 ma

10 wo I I do VM 21.49

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

0.38 12.46 1.22 13.26 2.10 14.11 3.04 15.03 4.01 16.01

79 108 72 102 65 96 60 91 58 89

6.33 19.03 7.06 19.40 7.43 20.22 8.29 21.15 9.26 22.19

34 35 27 28 20 22 12 18 06 19

5.02 17.03 6.04 18.07 7.03 19.08 7.57 20.03 8.46 20.54

60 89 66 93 74 99 84 04 94 08

10.34 23.25 11.43

04 24 09

0.27 12.50 1.24 13.49 2.16 14.43

34 19 44 32 51 42

9.30 21.44 10.11 22.36 10.53 23.31 11.37

3.05 15.33 3.52 16.21 4.38 17.09 5.24 18.00 6.13 18.55

54 51 54 57 53 62 51 65 48 65 44 63 41 59 37 52 32 44 27 37

15 ma

0.27 12.26

03 09 11 09 19 06 26 01 31

16 di

1.23 13.20 2.19 14.17 3.16 15.16 4.14 16.19 5.15 17.25

95 132 88 130 82 125 76 118 73 111

7.04 19.51 7.58 20.46 8.52 21.41 9.48 22.38 10.48 23.37

6.18 18.32 7.18 19.34 8.12 20.28 8.55 21.13 9.29 21.51

73 104 77 99 84 95 91 91 98 89

11.55

24

0.38 13.04 1.37 14.05 2.31 14.59 3.19 15.47

32 25 30 29 30 32 30 34

10.03 22.27 10.39 23.05 11.17 23.46 11.55

106 89 113 89 117 89 119 87 118

4.02 16.29 4.40 17.07 5.15 17.44 5.49 18.20 6.23 18.55

31 35 32 37 33 38 34 39 33 38

12 vr 13 za 14 zo

17 wo 18 do LK 12.02 19 vr 20 za

22 ma

24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di

NM 6.37

0.30 12.34

LLWS 1985.0 = NAP-170 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 87


LAUWERSOOG juli 1987 datum

I wo 2 do 3 vr 4 za EK 9.34 5 zo 6 ma 7 di

augustus 1987

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

10 vr I1 za VM 4.32 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do I7 vr

LK 21.17

18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za NM 21.37 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 vr

83 92 99 100 117 108 133 114 145 115

12.37 1.14 13.58 2.23 15.03 3.24 16.06 4.21 17.08

107 120 118 137 128 149 135 157

11 di

11.30

12 wo

0.17 12.19 1.02 13.05 1.44 13.50 2.24 14.32

152 113 154 109 150 103 141 96 126

5.16 18.01 6.05 18.45 6.47 19.24 7.25 19.59 8.02 20.34

141 161 147 160 151 155 151 144 145 130

3.00 15.12 3.37 15.54 4.23 16.49 5.25 17.58 6.35 19.15

88 109 82 92 77 78 77 71 82 73

8.39 21.10 9.21 21.52 10.12 22.47 11.26

134 114 118 97 99 82 83

0.10 13.05

76 85

7.48 20.35 8.50 21.29 9.37 22.08 10.15 22.42 10.48 23.17

93 82 107 92 117 99 124 103 128 106

1.39 14.17 2.41 15.12 3.30 15.58 4.11 16.38 4.47 17.13

86 100 103 116 115 126 121 132 125 136

11.20 23.52 11.51

132 107 133 105 131 101 126 96 ! 19 91 110

5.19 17.46 5.50 18.15 6.20 18.42 6.47 19.08 7.16 19.38 7.48 20.13

129 138 132 138 133 135 132 131 131 127 129 121

67 95 71 95 81 99 95 104 109 108

10.47 23.31 11.56

11 23 12

0.37 13.10 1.41 14.15 2.39 15.12

26 19 32 32 38 44

0.29 12.28 1.20 13.19

122 110 132 110 140 107 145 103 145

3.32 16.08 4.25 17.06 5.19 18.06 6.12 18.59 7.03 19.46

41 53 43 59 45 64 47 67 49 65

2.09 14.10 2.57 15.00 3.44 15.51 4.32 16.46 5.24 17.45

97 141 90 131 83 118 77 104 74 92

7.49 20.30 8.33 21.13 9.17 21.58 10.06 22.48 11.03 23.48

50 58 47 47 39 32 27 18 14 07

16 zo LK 9.25 17 ma

6.20 18.48 7.20 19.53 8.19 20.53 9.09 21.40 9.51 22.20

76 84 83 82 93 84 103 88 111 91

12.18

05

21 vr

0.57 13.34 2.02 14.37 2.59 15.31 3.47 16.17

04 08 09 15 16 23 22 28

22 za

10.29 22.56 11.05 23.35 11.40

118 94 123 97 127 98 128 97 127 92 122

4.29 16.57 5.05 17.33 5.38 18.08 6.11 18.40 6.43 19.11 7.14 19.40

26 32 29 36 32 40 34 41 34 39 32 35

26 wo

DENK AAN DE ZOMERTIJD 88

6.19 18.55 7.35 20.16 8.43 21.31 9.44 22.34 10.39 23.28

5.00 17.08 6.01

LLWS 1985.0 = NAP-170 cm

h min NAP MET - cm

130 131 127 126 122 118 112 108 103 102

30 35 27 32 23 29 19 26 15 23

0.14 12.16 0.53 12.52 1.31 13.29

h min NAP MET + cm

7.45 20.12 8.20 20.50 9.02 21.37 9.54 22.37 11.05 23.52

6.58 19.31 7.33 20.07 8.11 20.47 8.54 21.34 9.46 22.29

9.53 22.36 10.44 23.35 11.36

laagwater

86 116 80 109 76 102 74 95 76 90

84 115 79 111 74 106 69 102 66 98

19.22 8.06 20.27 9.01 21.32

hoogwater

2.06 14.06 2.39 14.45 3.15 15.29 3.58 16.24 5.00 17.34

1.13 13.13 1.57 13.55 2.40 14.38 3.23 15.23 4.09 16.12

8 wo 9 do

datum

1 za 2 zo EK 20.24 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za 9 zo VM 11.17 10 ma

13 do 14 vr 15 za

18 di 19 wo 20 do

23 zo 24 ma NM 12.58 25 di

27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

0.25 12.22 0.56 12.56 1.24 13.31 1.53 14.08

104


LAUWERSOOG

september 1987 datum

I di

EK 4.47

2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma VM 19.13 8 di 9 wo 10 do II vr 12 za 13 zo 14 ma 15 di

LK 0.44

16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma 22 di 23 wo NM 4.08 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma 29 di 30 wo EK 11.39

oktober 1987

hoogwater

laagwater

datum

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

2.27 14.53 3.15 15.55 4.26 17.16 5.53 18.49 7.19 20.18

88 100 85 89 83 82 90 85 106 97

8.27 20.56 9.17 21.53 10.30 23.17 12.24 1.01 13.52

122 109 109 92 93 79 93 86 115

8.33 21.28 9.33 22.23 10.25 23.11 11.12 23.53 11.57 -

126 109 142 116 152 117 154 115 152 -

2.17 14.58 3.18 16.00 4.13 16.55 5.02 17.40 5.43 18.18

105 135 121 146 131 150 138 149 142 143

0.32 12.40 1.07 13.19 1.38 13.53 2.04 14.21 2.29 14.55

111 144 107 130 102 114 96 96 91 81

6.19 18.50 6.53 19.19 7.27 19.49 8.01 20.20 8.38 20.56

145 135 143 125 136 113 123 100 105 85

3.17 15.54 4.30 17.14 5.54 18.39 7.16 20.05 8.23 21.03

84 68 78 62 81 68 93 82 110 97

9.25 21.48 1036 23.06 12.32

84 68 66 56 67

16 vr

1.10 13.48 2.14 14.42

66 90 89 111

19 ma

9.12 21.44 9.50 22.19 10.24 22.53 10.53 23.24 11.19 23.51

122 107 128 111 131 112 132 III 132 110

3.01 15.26 3.41 16.06 4.17 16.41 4.51 17.13 5.22 17.42

106 124 116 130 121 133 125 133 127 132

11.48 0.15 12.21 0.43 12.58 1.18 13.40 1.59 14.35

129 108 124 106 117 104 107 101 94

5.51 18.09 6.20 18.37 6.50 19.08 7.24 19.44 8.05 20.29

129 129 129 125 128 120 125 112 117 97

1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo VM 5.12 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo LK 19.06 15 do

17 za 18 zo

20 di 21 wo 22 do NM 18.28 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do EK 18.10 30 vr 31 za

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

2.57 15.49 4.13 17.16 5.40 18.51 7.08 20.14 8.21 21.16

96 81 94 76 100 83 116 97 133 109

8.59 21.29 10.27 23.05 12.24 0.54 13.42 2.06 14.45

100 78 85 65 93 79 117 102 134

9.18 22.05 10.05 22.46 10.48 23.21 11.28 23.52 12.07 -

145 113 148 113 146 113 140 113 130 -

3.03 15.41 3.54 16.29 4.37 17.09 5.14 17.41 5.47 18.10

118 140 127 137 131 131 134 124 135 119

0.21 12.41 0.48 13.10 1.14 13.35 1.45 14.13 2.32 15.16

113 117 112 102 107 87 101 75 92 64

6.21 18.39 6.55 19.09 7.28 19.39 8.04 20.13 8.48 21.00

133 113 125 104 112 94 95 82 78 66

3.41 16.39 5.11 18.03 6.36 19.19 7.43 20.21 8.35 21.08

84 60 83 67 93 82 09 97 21 08

9.54 22.14 11.37

62 52 62

0.05 13.04 1.28 13.57 2.18 14.42

55 84 77 106 96 120

9.16 21.48 9.50 22.22 10.20 22.51 10.46 23.13 11.17 23.39

27 12 29 13 29 13 27 14 25 16

3.00 15.23 3.38 16.00 4.15 16.34 4.50 17.06 5.23 17.38

109 127 116 129 121 128 124 127 126 124

11.54 0.14 12.38 0.57 13.31 1.47 14.38 2.51 15.54 4.06 17.17

20 18 12 18 01 15 88 10 79 08 77

5.57 18.12 6.32 18.48 7.12 19.29 8.00 20.19 9.06 21.28 10.40 23.02

128 121 127 115 122 105 112 90 98 74 92 70

LLWS 1985.0 = NAP-170 cm

DENK AAN DE ZOMERTIJD 89


E

0 -o

0

0 0

.0 0 .0 _y0 `7"1'

Z co

O 2,

• — cc ir, w

5

N CD CO ct, ,- 0 CO I"- OD ,-

0

CO t.,

N CO CO C)) ,- 0 IX) O C N. ,-

0 0 LO LC) 10 CO

OD 0 CD N N et C., el- el ,- ,-- ,-

§ LO er LO at er

4el" 1

0 CO -4- er NI Cc) ,- ,-

CO 0 OD CV N et NI OD CO ,- ,- ,-

0 to

0

55 t--

ii gi

0 et. et mi , .- ,--

,- ..-

N CV

NI CO er ,- ,-

N ,- C)

c'

NI NI CD CD OD et ,- ( 0 0 ,- NI ,-

0 O 0 O (t) 0 ,-

I

I

I

I

o o o

o, a) o o

o c,-) I 0N

o to OD 1-

CO cD I 0 0

CO 1,0 0

boot aankomst teSchiermonnikoog

bootvertrek van Lauwersoog

bus lijn 51 van Leeuwarden bus lijn 5 1 van Dokkum bus lijn 51teLauwersoog

bus lijn 63 van Groningen bus lijn 63 teLauwersoog

0 LO 0 be 0 0

er

O ab UI N O • G CD

0

12.2

;.: a

ca., )

c

=0) e

C° 05 c g <5

ct. = • 0r °..19 /0 5

•r-

03 C)

0 In

to

e" et

0

CO 0 O) N I,- CO COCO CO

c0

E o o >e co 01M

Cs) 0, C)

0 0

o

(1) 10

CO CO CO

o 0'-.,- .o -

E to c 12 co 2. E

1.1)

0 .-. o

a Á 0 C4 p: C4 co

0 LID 0) ,-

01 C9

0 LID CD et

F o

41 ,,-

Ei Ei

0 0 CO 0 CO V et N N er 0 a) o

`Zr d"

NAAR SCHIERMONNIKOOG

LO et § CO

0 0 el- elCO d-

r_ .__ ■

/5

0 LO CO ,-

N CO CCD LO *- 0

o

G 1:2

5g .3,rtcs 2co i i-g" :31 5

N N

0(.2-12EE

tr) 0 co co co 1r) 0 •:r cn .d- .- c) ..:1- in o 0 oo o - o o —— ,,■

0070>OCe

N 1- 0 C 0. 0 0. id a <0

2 :1

:5 = a. _ > 10 0 bus lijn 63 van Lauwersoog bus lijn 63 teGroningen

z rt z wo Cl j wo cc J

'

(0 in

N CO CO ,- 0 CO 0) 0 ,- .- N

0 LO 0 et t•••• Is,- ,-

V er

z

10 LID IC)

er CO ,- 1-

LO 0 0 CV Nl Lo LCD CO CID ,- ,- ,-

0 N N

bus lijn 51van Lauwersoog bus lijn 51 teDokkum bus lijn 5 1 te Leeuwarden

O' u) cc wEc-

La LO

§ 10

LO LID

0 LO V er LO (C) ,- ,-.

LC)

§ nr

boot vertrek vanSchiermonnikoog boot aankomst te Lauwersoog

CD N.

o

0 o in ll, 0 N N

CD LCD 0 el" 0 CO

1.0 cf)

E

N NI Nl

CO O0 NI CV LID h- CO CO ,-

VAN SCHIERMONNIKOOG

00 V et h- CO .- ,-

2 . CO C.) "

cn

0R

! ta

ca 8 F3 9 - N"> 40

1 21 2 reCL C:

/

1r d

co c° EEEE,-co o .11; ▪ cn Of 0)

21 47 17 2GOt CCCC-04) 0 212

è

EEEE' 0. .a a0,0.0. 0 0 0 0 0 0 0 ▪ ,I="" EL7 O5 O ji

De aankomsttijden vandeboot zijn bijeen g emiddelde vaart ijd aangegeven.

z

cn

11 mei, 15 mei e n 23 mei 1988.

rn

91


92


INHOUDSOPGAVE JAARBOEK 1987 1 2 3 5 11 13 15 17 18 19 21 22-31 33 36 37 40-41 43 46 55 56 59 61 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76 78 80 82 83-89 91 95

WSV Lauwerszee Samenstelling bestuur en stichting Van de verenigingsvoorzitter + uitnodiging nieuwe leden Jaarverslag Commissies Verslag Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Wedstrijdkalender Jeugdzeilen Fotocommissie Het Roode Hooft Motorbootsektie Ledenlijst Onderkoeling Kustwacht Nederland Windsurfen Wel en wee v.e. 21 jarige Lauwersmeer-journaal Marijn-Larvikrace Prestatietocht "Schielau-Race" Met staande mast naar Zeeland Openingstijden bruggen en sluizen Varen is noodzakelijk Kruistocht naar Lauwersoog Klaverjassers Federatie van watersportverenigingen Noord-Groningen Bericht van M.S. Miramar Wadden en Wetten Telefoonnummers --- Weerberichten Scheveningen radio Marifoon-kanalen St. Watersport gehandicapten Noord Nederland Watersportbond Allerlei Getijverschillen Getijdentafels Dienstregeling Aanmeldingsformulier

93


aantekeningen

94


Handtekening: c%

CC

cm c."

o

a a

0. Q. 0 0 C c a) CD a a a) 0

C ..0 0 0 CO U)

0 a) _ _ 22 .--, 0 C

7 3aa 1-

o-7)

1-

5 7

5

17: I,

cc co cb ,_ E cc 0E u.

Z E _a cc LU I(0 Z o

1,-5 -0 a) "C) C

jD

'..-.

2.2 "E _o o

7 2 0

r 6- á > 0 0 0 0 ---

"E

.c _c

a)

a

EODII 2 .c7)

a> -0

c

3

ooio 0 a> -0 ..0 .- 5 0 1)-0 a> caj 2 c o)

o _c

0

W

0

4>,5, ,._

O

o > 0.

p a):,_ =•

Ca

o) . c ,,,)s = a)a> 3 0, o s_ a> o Co2N2 0) a> 22 ca "2 to m o :o a) ca co a, . -c o

.0

c

c d_ ce 0E .>z 0 .j ca c <3} 0 0 -7,y c 0 E o -0 . ._ c ."E", f .r2 2 o "zo), cacts2z '2 (3

WI .."=

.'----c caó)

a)

0, 0 co ••• 0_ - 0 . c \J ej •zi, tri < > Z R

c ''''''Scb cp c ~3°. 'cl5(1) -0 co o) --. os 0 ._ "" in ni Is E _1 > 0_ z 1., 7, <s5..g ,9 0 < o

95


w E

c

cc w o E w g Z >

.0 a) ca

W

W

— d

o cc O 3 > »5

>

1c7) c2 W

3 cc W

E lil cc a) O 3 Lt . <0 0• r Z 0 O u-> ° W (T) E >

z

96

(5) 0

a)

t

c3

> c

E cu T% a)

E

as

cs Lt. 0 0 0 CS N 0

E ca

O

as

0)

C

E

cs cs 0 ts

Voor Rond- en Platbodemjac hten.

c

Zeil/motorboot:

0) 0) c 0 0

isico en verantwoording deelnemers Deelname voor r

2 - 3 - 4bladsschroef

Spi./ Bollejan/etc.:

0) c .; cg-

Marifoon: ja/nee

0

Controle- en hulpschepen): Opgave (

U

ver berghout direkt achter mast Breedte o

O

*Zeildoekkatoen/ kunststof

• Z a> .°)

c

Aanhangmotor:

1. c 0 c..) 0 cp o_ C w "á) a 3 w --

Grootste Genua/ fok:

z c

O.R. -N.K.K. -Multihuils -Vrije klasse -Rond-/ Platbodem. Klasse: I.

c

Zeilnr./Wedstrijdnr.:

"E "E

0 O c

di E c )0

cs

3 1:3 E 'Tb E c

- N u° N>0 0 'r71 D

.

a>

E tg,

• sa) c ns a) —

0 -c 0

c

• c 0. C

C 4., CD '5

(T) 5

▪ a.) as -0 N a> > • 0 a)0 G> >

ft m a) D • t) o 0

E . c as

a> 3c • gió ca ai

o > c

C > 0 IC.

C a)

Z ái f12

r


JACHTHAVEN

Me

ffl

MET HEIOOG OP:

BORIUM SCHIERMONNIKOOG. AMELAND» TERSCHELLING,

FRIESE MEREN EN GRONINGSE MAREN POSTBUS 15 9967 ZG EENRUIT (GN)


011. WERING GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

PERFEKT! KWALITEIT en UW IN PRIJS • JACHTBESLAG EN ACCESSOIRES touwwerk o.a. GLEISTEIN eerste klas kwaliteit staaldraad HASSELFORS terminals N.B.GRATIS PERSEN RONSTAN en NAUTOS beslag pompen, dekdoorvoeren Lieren ENKES/LEWMAR etc. FURLEX rolfoksystemen Spinnakerbomen Alle RVS-beslag Petr. en spir. lampen Reddingboeien en fenders

• SURFSPORT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• ZEILMAKERIJ -

-

• INSTRUMENTARIUM -

• KANOSPORT LETTMAN en COLEMAN kano's alle kano accessoires • LASER ZEILBOTENHoofddealer -

• OPTIMISTEN • KLEDING -

reparatie van zeilen giekkleden, sprayhoods, railingkleden, dektenten winterdekkleden

-

-

surfboards en accessoires wet- en drysuits. steamers surfzeilen (GAASTRA, NEIL PRYDE) alle accessoires

marifoons logs, snelh.- en dieptemeters etc. VDO en IDEA kompassen SILVA gaskomforen

-

zeilkleding HELLY HANSEN, RUKKA, MUSTO and HYDE Bootschoenen en laarzen Zwemvesten H.HANSEN, BESTO, etc. LIFA ondergoed H.HANSEN warmte kleding EQUINOX regenkleding veiligheidsharnassen

-

-

• WOLLEN KLEDINGSHOP -

• ONDERHOUDSMIDDELEN RUWA jachtlakken en antifoulings polyesther rep. kits -schoonmaakmaterialen

-

-

-

-

-

Exclusieve Franse, Deense en Engelse truien. Deense zeil- en vissersbroeken. Eigen import. Iets bijzonders. LEIDSE ZEEDUFFELS (joppers) en montycoats. Bretonse kielen

BELANGRIJK als verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. U Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen.

GEBR. WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050-122417 en 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Jaarboek1987compleet  
Jaarboek1987compleet  
Advertisement