Page 1

Schiermonnik oog

RSPOM'-zm , RENIER

7e

wal

l iermonniko?

2,

2

8

1,

a 2, sj,Ascb11

n

Z A N D

K

BR A

5<0 2 1„

13%

7

0151

01;1

4 17

51_09

0 , 019'1

,.014 • za, 0 ,4 •90004,

(7).3

0 1,

4,

1508sec ros A

1,

2

9

1 06

4,

r t

01Ask

2,

Os

08%

1, 15085801

0l

9,,

1q

\--o311C,15/

0,

12 Lauwersoog---

1'

1,

1'01C!,

2, 1102 2

Q,

,

1,

1,

zuidw al

— Is04s

3

BALLASTPLAAT

M EER

0,

mt

GRO


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodje garnalen"

Ruime parkeergelegenheid.

Aanbevelend: H .WIJBENGA


1

WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en omgeving * JAARBOEK 1979 * Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 * Vereniging voor zeil-, motor-, kanovaarders en andere watersporttoeristen. * Aangesloten bij de N.N.W.B.

* Ereleden: D.K. de Boer, Leensterweg 10, Ulrum. P. Lap, Julianastraat 1, Zoutkamp. J. Toxopeus, Reitdiepskade 14, Zoutkamp. * Even luisteren: Wederom kunnen we u een nieuw jaarboek aanbieden, geachte leden. U vindt hierin weer veel informatie voor wat betreft het reilen en zeilen van de vereniging. We hebben getracht weer zoveel mogelijk voor de watersport belangrijke gegevens in ons gebied te verzamelen. Denkt u er vooral aan de aanmeldingsformulieren, welke u in het boekje vindt, voor deelname aan evenementen op tijd in te zenden. Het is prettig voor de organiserende mensen om op tijd te weten hoeveel deelnemers er bij een evenement verwacht kunnen worden. Veel vaargenoegen wensen wij u voor het komend seizoen toe.

Het bestuur van de W.S.V. "Lauwerszee".


2

SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE". Voorzitter

: J.B. Brons, Noorderbinnensingel 120, Groningen. tel. Secretaresse : H.G. Krook-Prins, Helperoostsingel 3, Groningen. Penn.meester : H.J. Bos, Zijlvestweg 9, Winsum. 2e Voorzitter: L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. 2e Secretaris: E. Abbas, Julianastraat 35, Zoutkamp. Lid : M.H. Loos, Weth. Deodatusplantsoen 35, Roden. Lid : G.H. v.d. Woude, Nieuwstraat 90a, Groningen. Lid : H.J. Boersma, Molenbuurt 13, Anjum. Lid : L.H. Siertsema, Florisplein 7, Groningen.

050-131609 050-250572 05951- 1948 050-255786 05956- 1392 05908- 17688 050-135916 05193- 1437 050-772208

De contributie is voor het jaar 1979 vastgesteld op f 25,--, te betalen op gironummer 1756950, of Rabobank te Winsum(Gn), rekeningnummer 31.60.56.375 t.n.v. penningmeester van de W.S.V. Lauwerszee, 9951 BH Winsum(Gn).

BESTUUR v.d. STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP en LAUWERSOOG. Voorzitter : L.H.Timmer, Kamplaan 14, Groningen Secretaris : A.v.d.Woude, Ifftemalaan 45, Leek Penn.meester: F.G.Spits, Groningen Lid : J.Toxopeus, Zoutkamp Lid : J.J.v.d.Minne, Groningen Giro N23418104, rekening N2Rabobank Leens: 33.52.02.799 Secretariaat: Postbus 172, 9750 AD Haren (Gn) Havencommissaris: J.0. Posthumus, Eenrum : E.E. Heerma, Zeedijk 3, 9976 VM Lauwersoog, 05193- 9040 M. Abbas, Panserweg 2, 9974 SL Zoutkamp, 05956- 1587 Ligplaatsen aanvragen bij de Havenmeesters. Havenmeesters

REDACTIE JAARBOEKJE: E.Abbas H.J.Bos L.H.Siertsema A.v.d.Woude G.H.v.d.Woude Redactie-adres: Zijlvestweg

9,

9951 BH Winsum (Gn), tel. 05951- 1948


3

Bootje varen 1979. Onze vereniging zet de groei steeds voort, gezien de toename van het aantal leden. Op 26 mei a.s. zal het 13 jaar geleden zijn, dat de W.S.V."Lauwerszee" werd opgericht en voor een aantal bijgelovige pessimisten zou het getal dertien een slecht jaar kunnen voorspellen, maar het bestuur gelooft, in hun onverbeterlijk optimisme, aan een voortgaande ontwikkeling. Ik noem een aantal factoren, die aan dit optimisme ten grondslag liggen. Het aantal zoekers naar een goede vorm van recreatie ziet steeds meer, dat aan hun verlangens kan worden voldaan op het Lauwersmeer en het Wad, en zij kunnen het ledenbestand doen groeien. De uitbreiding van de jachthavens en de verbeteringen in de accomodatie hebben gestalte gekregen of verkeren in een gevorderd stadium van voortbereiding. De begroeiing van het omringende land van het Lauwersmeer begint steeds mooier te worden, zodat men kan genieten van varen en wandelen. Verwacht mag worden, dat na de slechte zomer van 1978 een beter voorjaar en zomer 1979 zal volgen. De diverse commissies, die de zomeractiviteiten voorbereiden, bevinden zich al voor de startlijn om een goede vaart te begeleiden. Ik herhaal de wens, in het vorige jaarboekje gedaan, dat het kleine aantal enthousiasten groter zal worden, om aan de werkzaamheden voor onze vereniging deel te nemen, en ik hoop dat u allen van een voorspoedige vaart zult kunnen genieten. J.B. Brons. Wedstrijdcommissie:

Zoutwatercommissie:

J.R. H.J. K.H. M.H. J.G.

E. Abbas J. Huisman L.H. Timmer J. Toxopeus G.H. v.d. Woude B. Heidekamp

Blickman Boersma Koopman Loos van Meggelen

Zoetwatercommissie:

Jeugdcommissie:

H.S. Carolus J. Toxopeus V.D. Keiser B. Mol

J.F. van Dijk J. Huisman R. Nienhuis G. v.d. Meent

Getijtafels: De getijtafels, elders in dit Jaarboek vermeld, zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1979", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.


4

MEDEDELINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR Als we onze pen ter hand nemen voor enkele mededelingen onzerzijds, vriest het buiten dat het kraakt en dreigen sneeuw en ijs het wegwater en railverkeer onmogelijk te maken. Op Lauwersoog wordt geschaatst en wandeltochten naar Schiermonnikoog vanuit Pieterburen worden overwogen. Volgens overlevering kunnen we na een strenge winter een goede zomer verwachten. Met dit beeld voor ogen gaan we er dus weer met goede moed en wel gemutst tegenaan. Met een korte terugblik op 1978 kunnen we constateren dat het bezoek aan de winter activiteiten, zoals Sijtsma, uitleg over het nieuwe betonningsstelsel en de biologie avond; goed geweest is. Een topper was Hoekmeyer's film over zijn wereldreis met de "Elisabeth". Het schiemanswerk onder leiding van de heer Snieder leverde weer een bescheiden aantal touw kunstenaars op. Dankbaar zijn we vooral voor de grote deelname aan de navigatiecursus. De zomerevenementen op het zoute water kunnen alle geslaagd genoemd worden. Op het zoete water heerste een soort zoetwatervrees, voor activiteiten in gezamenlijk verband althans. Er bestaat een zekere twijfel 贸f we daarvoor wel weer iets moeten organiseren. Zeker, de tocht naar Dokkum kan geslaagd heten maar de "zoete inval" daarna zal daar zeker ook debet aan zijn. Individueel de watersport bedrijven, elk op eigen wijze en dan niets te "moeten", het meer of minder ruime sop om je heen en varen maar, is er iets beters te bedenken? Toch zagen we graag dat de voorbereidingen door voldoende deelneming aan alle onderdelen werden gerechtvaardigd. Van een verenigingsbestuur wordt verwacht dat alle activiteiten goed voorbereid worden opgediend. U zult beseffen, geachte lezer, wat dit betekent om met betrekkelijk beperkte middelen een zo gevarieerde groep watersporten te interesseren. Deze variatie loopt uiteen van kleine- tot zeewaardige zeil- en motorboten, van roeien visbootjes tot toer-, wedstrijd- en beroepsschepen. Daar komt bij een opdoemende belangstelling van plankzeil-, waterski- en speedbootminnaars. Voor de naaste toekomst zullen we moeten bedenken dat "in een aquarium niet alle vissoorten elkaar altijd goed verdragen". Daarnaast is er een duidelijk streven om het "maagdelijk", door ons mensen zelf geschapen, gebied zo natuurlijk en ongerept mogelijk te houden, terwijl de exploitatiedrang van onze moderne samenleving ook hier tracht door te dringen, met als gevolg boortorens, kanongebulder en prikkeldraad. Wie hier de juiste weg weet mag het zeggen. Wat onze verenigingsactiviteiten voor 1979 betreft, zijn alle commissies reeds weer druk in overleg. We hopen dat het resultaat Uw goedkeuring mag hebben. Wel vragen we Uw attentie wanneer U gaat verhuizen of een ander schip hebt gekocht. Even een kattebelletje naar het secretariaat en we zijn weer bij en blij. Clubvlaggen zijn weer te verkrijgen bij de penn.meester, de havenmeesters en het clubschip. Maat 30/25 cm. 谩 f 5,--. Toezending f 1,50 extra voor verzendkosten.


5

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG. Indien dit stuk proza geschreven zou zijn in december vorig jaar zou de inhoud er totaal anders hebben uitgezien. Het bestuur was zeer optimistisch over de gang van zaken in de beide havens, Hunzegat en Noordergat, zowel in financiĂŤel opzicht als ook wat betreft de immateriele aspecten. Hoewel de haven in Zoutkamp nog de te verwachten aanloopverliezen liet zien, was de exploitatie toch bevredigend te noemen. Het resultaat van Lauwersoog is positief uitgevallen en zoals gebruikelijk worden positieve saldi gebruikt voor onderhoud en het wegwerken van oude schulden. Ook in het seizoen 1978 was het in beide havens goed toeven en voelen de vaste liggers en passanten van overver er zich goed thuis. De beide "havenfamilies", Abbas en Heerma, hebben zich wel goede gastgezinnen getoond en verdienen alle lof. Zoals gezegd, dit stukje zou anders uitgevallen zijn, maar rond de jaarwisseling sloeg de winter toe. Daar beide havens in een grote boezem liggen waarin soms een groot verval optreedt is door de enorme ijsvorming grote schade toegebracht aan de steigerwerken en de meerpalen. Naarmate de winter langer duurde en in strengheid toenam werd de schade steeds groter en ieder die in de maand februari poolshoogte nam in de havens heeft kunnen zien hoe desastreus de situatie is. Een aantal vrijwilligers heeft zich nog ingezet om de schade zo veel mogelijk te beperken met allerlei materiaal en methoden onder vaak barre omstandigheden. Maar de overmacht is te groot gebleken en als het ijs verdwenen is zal het eerst mogelijk zijn de omvang van de vernielingen te berekenen. Het bestuur is er van overtuigd dat het een verzekeringskwestie is en alle stappen zijn en worden ondernomen de schade te claimen. Natuurlijk wordt de zaak gerepareerd. Doordat de winter zo lang duurde is het niet zeker of per 1 april alles hersteld is, daar wordt door het bestuur wel naar gestreefd. Laat ons het beste er van hopen! Een belangrijke wijziging is voor de vaste liggers aangebracht. Vanaf 1979 is het mogelijk meerjaren-contracten af te sluiten met het grote voordeel dat er voor de liggers geen onzekerheid bestaat over het hebben van een ligplaats voor komende seizoenen. Het bestuur verwacht van deze maatregel ook een verlichting van de administratieve bezigheden in de toekomst. Een goed vaarseizoen 1979 wordt u toegewenst. Het Stichtingsbestuur.


6

DATEMA - DELFZIJL b.v. Oude Schans 11 Delfzijl tel. 05960- 13810 Nautische Instrumenten Zeekaarten en Boeken Instrumentmakerij Communicatie apparatuur

NAUTISCHE UNIE b.v. Molenstraat 2 Farmsum tel. 05960 - 14404 Keuringsstation van Reddingvlotten en Brandblusapparatuur Vertegenwoordiger voor LAUWERSOOG

:

de heer T. Snieder Vlinderbalg 4 tel. 05193 - 407 Zee- en Wadkaarten uit voorraad leverbaar

Modem dienstbetoon aan elke wal Dat vindt u bij de Rabobank met 3000 vestigingen, waar men u van dienst kan zijn op elk gebied waar u de bank nodig hebt U kun vanzelfsprekend ook voor uw recreatie-verzekeringen bij ons terecht U meert veilig bij de

Rabobank Mi Leens - Ulrum Zout kamp - Lauwersoog


7

Windkrachttabel volgens de schaal van Beaufort.

Schaal: 0 1

Benaming: Stilte Flauw en stil

Uitwerking op het zeeoppervlak:

Zeemijl/uur

Meters/sec.

1

Spiegelgladde zee

0,2

Zee licht geschubd aanzien

1-

3

0,3 -

6

1,6 - 3,3

1,5

2

Flauwe koelte

Kleine korte golven nog niet brekend

4-

3

Lichte koelte

Kleine golven, iets brekend slechts enkele schuimkopjes

7 - 10

3,4 -

5,4

4

Matige koelte

Langer wordende golven vrij veel witte schuimkopjes

11 - 16

5,5 -

7,9

5

Frisse bries

Matige golven, grotere lengte, overal witte schuimkoppen, hier en daar opwaaiend

17 - 21

8,0 - 10,7

6

Stijve bries

Grotere golven, overal schuimplekken vrij veel opwaaiend schuim

22 - 27

10,8 - 13,8

7

Harde wind

Brekende koppen beginnen schuimstrepen te vormen in windrichting

28 - 33

13,9 - 17,1

8

Stormachtig

Golftoppen waaien af, forse schuimstrepen

34 - 40

17,2 - 20,7

9

Storm

Zware schuimstrepen, vorming van rollers, uitzicht vermindert

41 - 47

20,8 - 24,4

10

Zware storm

Zeer hoge golven, omstortende golfkammen, zware rollers, zee geeft een wit aanzien

48 - 55

24,5 - 28,4

11

Zeer zware storm

Buitengewoon hoge golven, middelgrote schepen tijdelijk uit zicht, veel verwaait schuim

56 - 63

28,5 - 32,6

12

Orkaan

Lucht met schuim en verwaait zeewater gevuld, zee volkomen wit, geen zicht meer

64

32,7

KOMPENSEERPAAL LAUWERSOOG.

Ware peiling stormseinmast Oostmahorn: 210 Ware peiling toren van Kollumâ&#x20AC;˘ 191

Positie: 53.24.30,53 N 6.11.35,36 0


8

een zeiljacht, een sportboot, een kruiser, een buitenboordmotor? Wij weten er alles van en ... wij hebben ze vanaf het kleinste zeilbootje t/m de meest luxueuze kruisers, snelle zeiljachten en sportboten. En ... wij hebben er ook alles voor: een eigen werf met servicewerkplaats, royale stallingsmogelijkheden en een shipshop boordevol accessoires, gereedschappen en instrumenten. Ook bemiddelen wij desgewenst bij de verkoop van uw boot. Dus steek goed van wal dit vaarseizoen. Breng meteen een bezoek aan watersportbedrijf Lauwerszee. Vlakbij het Lauwersmeer, de Wadden en de Friese meren. WATERSPORTBEDRIJF

10 lauwe~szee Li â&#x20AC;&#x2DC;

ZOUTKAMP

Reitdiepskade 22, tel. 05956-1568


9

OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Alleen voor de periode 1 mei - 1 oktober. Zoutkamp-Reitdiep: Werkdagen van 6.00 - 12.00 en van 13.00 - 19.00 u. Zondag (alleen Zoutkamp) 8.00 - 9.00 en van tel: 05956-1305 18.00 - 19.00 u. De hoogte van de brug over de openstaande provinciale sluis is bij normale waterstand "I" 3.40 meter. Lauwersoog: tel: 05193-9043

Op werkdagen van 04.00 - 21.00 u. Zaterdagen van 04.00 - 18.00 u. Zondagen van 09.00 - 10.00 en van 17.00 - 18.30 u.

Dokk.Nw.Zijlen : tel: 05112-316

Op werkdagen van 06.00 - 20.00 u. Zaterdagen van 06.00 - 19.00 u. Zondagen van 08.30 - 12.00; 14.00 - 17.30 en van 18.00 - 20.00 u.

Hunsingobrug te Zoutkamp:

Dit jaar zal voor het eerst deze brug ook op zaterdag en zondag bediend worden. De openingstijden zijn - van 1 April tot 1 Oct. 's Zaterdags van 9.30 - 10.30 en 16.00 - 17.00 u. 's Zondags van 10.00 - 11.00 en 16.30 - 17.30 u. Dit is een voorlopige regeling voor seizoen 1979.

De Friese kokersluis in de Lauwers bij Zoutkamp heeft een doorvaarthoogte van 2.40 meter bij normale waterstand Schutlengte is maximaal 10 meter. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Kustwacht Schiermonnikoog

: 05195 - 247

(tevens alarmering K.N.Z.H.R.M., "Gebroeders Luden")

: VHF kanalen 6 en 16

Jachthaven Schiermonnikoog

: 05195 - 544

Jachthaven "Noordergat" Lauwersoog

: 05193 - 9040

Jachthaven "Hunzegat" te Zoutkamp

: 05956 - 1587

Jachthaven "Lunegat" te Dokk.Nw.Zijlen

: 05112 - 303

Jachthaven "Bootsgat" te Oostmahorn

: 05193 - 445

Jachthaven Oude â&#x20AC;˘binnenhaven te Zoutkamp : 05956 - 1686 Clubschip,te Lauwersoog

: 05193 - 9154

Sluis Lauwersoog

: 05193 - 9043


10

OPSPORINGS- EN REDDINGSDIENST (OSRD). Bij de Opsporings- en Reddingsdienst der Koninklijke marine staan - dag en nacht - op het marinevliegkamp Valkenburg vliegtuigen en op het marinevliegkamp De Kooy helikopters gereed om bij het eerste alarm op te stijgen en hulp te bieden aan op zee in nood verkerenden, hetzij bij scheepsongevallen of vliegtuigrampen, hetzij aan drenkelingen. Ook het van boord halen van zieken of zwaar gewonden of het afzetten van een arts behoort tot de taken van de OSRD. Deze dienst is opgericht nadat Nederland, als lid van de "International Civil Aviation Organisation", de verplichting op zich had genomen om een opsporings- en reddingsorganisatie in stand te houden voor dat deel van het Noordzee-gebied dat tot het Nederlandse deel van Continentale Plat behoort. De ORSD werkt nauw samen met de bestaande reddingsmaatschappijen, Scheveningen-radio en kustwachtposten. Na een OSRD-alarm stijgt in eerste instantie een opsporingsvliegtuig op, dat het in nood verkerende of om assistentie vragende schip zo snel mogelijk tracht op te sporen. Dit vliegtuig dirigeel-t de diverse reddingseenheden, waaronder eventueel reddingboten, andere schepen of de reddingshelikopter van het marinevliegkamp De Kooy, naar de plaats van het te assisteren schip. Naast het hulpverlenen bij luchtvaart- en scheepsongevallen op zee voert de OSRD ook speciale vluchten uit. Men zoekt soms naar in de duinen verdwaalde kinderen, vissers die ergens op een pier in moeilijkheden zijn geraakt enz. Bij het transport van organen ten behoeve van transplantaties wordt eveneens de hulp van de OSRD organisatie ingeroepen. Het werk van de OSRD speelt zich vaak af onder slechte omstandigheden. Slecht weer, mist en storm zijn regelmatig de omstandigheden waaronder de OSRD moet vliegen. Dat er gevlogen wordt, bewijst de lange reeks acties welke in de loop der jaren werd uitgevoerd. Het aantal mensenlevens dat er mee werd gered, groeit gestaag. L.H.S.

Een goede koers vaart u met een komplete drukwerkverzorging door Grafisch Bedrijf Letsch b.v. Oosterhamrikkade 82 Groningen - Telefoon 050-772605


11

GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT IN ZOUTKAMP. Geneesk. hulp : R. Witkamp, arts, Churchillweg 27, Zoutkamp, tel: 05956 - 1300. Spreekuur 8.30 - 10.30 uur behalve woensdag. Aanlegplaatsen : Oude binnenhaven, westzijde. (in beheer bij W.S.V. "Lauwerszee"). Kade voor jachtwerf "Gruno". Kade voor het watersportbedrijf "Lauwerszee". Buitenhaven, "Lange hoofd". Jachthaven "Hunzegat". Drinkwater

: Oude binnenhaven, westzijde. Kade jachtwerf "Gruno" (tevens gasolie en benzine). Jachthaven "Hunzegat".

Kerken

: N.H. kerk, diensten 10.30 uur. Geref. kerk, diensten 9.30 en 14.30 uur.

GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT OP LAUWERSOOG. Aanlegplaatsen : Jachthaven "Noordergat". Aan remmingswerk voor de sluis (alleen als deze gesloten is). Drinkwater

: Op de steigers van de jachthaven Loskade visserijhaven (min. 3 m3).

Kerkdiensten

: Interkerkelijke diensten in het Expo gebouw.

Voor zeekaarten: de heer T. Snieder, Vlinderbalg 4, Lauwersoog, tel: 05193 - 9007. VVV in Expo-zee gebouw, geopend op werkdagen van 10.00 - 17.00 uur. 's Zaterdags en 's zondags van 14.00 - 17.00 uur. 's Maandags gesloten. Expo-zee is voor groepen van 1 april tot 1 december geopend op aanvraag. Voor ander bezoek van 1 mei tot 1 oktober. De informatiepost is dan ook open.

Een goede pot in Uw kombuis wordt verkregen door te kopen in

't Zuivelhuis ANNEX LEVENSMIDDELEN BADWEG 5 - SCHIERMONNIKOOG - TELEFOON 222


12

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

„DE ZEEAREND" DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

Ruime sortering in:

* WIJNEN * BINNENLANDS GEDISTILLEERD * BUITENLANDS GEDISTILLEERD *

LIKEUREN

* *

BIEREN FRISDRANKEN Aanbevelend, H. WIJBENGA


13

Aalders J.G. Mevr. v. AanholtAlbers Abbas E. Akkerman J.J.H. Alberts L.R. Aling A. Aling K. Alles Frits Alssema J.H.G. Andringa A.J. Appelboom W.

v.d. Baan J.L. Bakker B.V. Bakker J.L. Bakker L. Bakker J.B. Barendse Th. G. Beek H. Beernink J.W. Bel J. ten Berge B.S Berends L. Berghuis W. Bergsma P.E. Bergsma S.J. Beukema M. Beute N.L. Bieckman A.M. Bier J.G. Bierma W.H. BlauwwiekelWieringa Mevr. B. de Blécourt P. Blickman J.R. Boelens F. Boelkens K.W. Boer L.P. de Boer D.K. Boersma H.J. Boersma J. du Bois G. Bohmers H.W.A. Bolt B. Boon N.D. Boonstra K.J. v.d. Boor W. Bos A.H.W. Bos B.W. Bos H.J. Bos J. Bos R. Th. Botje Joh. Botjes E. Bouma D. Bouma G.N. Bouma P.M. Bouman J.W. Bouman P.R.

Rijksstraatweg 380

9752 CR Haren

Botanicuslaan 17 Julianastraat 35 Mernaweg 24a Verl. Hereweg 76 Westpolder 3 Emmalaan 44 Harteveltstraat 17 Coendersweg 11 Trekweg 4 Grachtstraat 10

9751 9974 9964 9722 9975 9471 9771 9991 9951 9991

AA RP AS AG WJ KR CL CC TE BA

Haren Zoutkamp Wehe-Den Hoorn Groningen Vierhuizen Zuidlaren Ulrum Middelstum Winsum (Gn.) Middelstum

Radesingel 23a Nieuwstraat 1 Multatulilaan 8 Hoofdstraat 25 H. Scholtestraat 1 Peizerweg 264 Pr. Bernhardlaan 2 Kustweg 557 Kajuit 63 Vert. Hereweg 182 Parkweg 13a Herestraat 25 Balingerbrink 36 Meerkoetlaan 19 Schouwen 3 Ged. Zuiderdiep 101 a Boterdijk 13 Hoofdstraat 178 Grachtstraat 4

9711 9771 9752 9967 9971 9744 9751 9933 9733

EE AT Go RJ AW

Groningen Ulrum Haren Eenrum Ulrum Groningen Haren Delfzijl Groningen Groningen Groningen Baflo Emmen Paterswolde Warfhuizen Groningen Paterswolde Grootegast Winsum (Gn.)

S. Veldstraweg 64 Landschaplaan 153 Verl. Hereweg 179 Postbus 29 Lopende Diep 5 Zoutkamperweg 2 Leensterweg 10 Molenbuurt 13 Zijlsterweg 6 A. Tasmanstraat 12 Sabotagelaan 128 Churchillweg 35 Groningerweg 46 G. Borgesiuslaan 64 Speenkruidstraat 305 Pomonaweg 4 Rembrandtlaan 4 Zijlvestweg 9 Korreweg 9 Oudeweg 123 Sasmaweg la Erasmuslaan 16 De Schans 26 Z.O. Singel 11 Trompstraat 25 Duinroosplants. 14 Zuidveld 13

9722

9725 9953 7812

BD BJ AZ CD AM EA RH SK

9765 TC 9963 TB 9711 HD

9765 EA 9861 AM 9951 BR 9833 PB 7824 BG 9721 AR 9640 AA 9712 NV 9972 TC 9971 EC 9133 MA 9133 DH 9726 EH 9727 CT 9974 PA 9738 AB 9722 RL 9404 HN 9919 HV 9671 CM 9951 BH 9714 AA 9608 PL 9953 RV 9752 PG 9974 PL 8860 AA 9711 EB 2015 KE 9755 TK

Den Ham (Gn.) Emmen Groningen Veendam Groningen Niekerk (Gn.) Ulrum Anjum Anjum Groningen Groningen Zoutkamp Groningen Groningen Assen Loppersum Winschoten Winsum Groningen Westerbroek Baflo Haren Zoutkamp Harlingen Groningen Haarlem Onnen

Gaélette

Noorman Hvisker Squantina

Alma Eeltje

La Vielle Albatros Waarschip Japilie Algea Noordergat Flying Saucer StrOmhella Lauwers Pabar Krom raken Zeehond Banjerd Struner

Zoltkamp Ain Audacter Wadkraber Boreas Al ie Pollux In de Weer Orm

Asterix-idefix Krambamboelie Kemphaan Stoffel Silva Cintha Platvoet Welgelegen Pytheas Wadvogel Tagrag Mallegat


14

Bous R. Bi ger H. Brand D.W. Brands P. Brandsma A. BrOmer Ulrich Broekens M. Broekhuizen A.J. Broesder E.H.P. Brons J.B. Bronkema Joz. Brouwer J. Brouwer J. Brugma D. Brust K. Buitjes D.J. Buikema J. de Bruyne P.E. Bulder K.M.H. BUchler Klaus Bijk A.A. Bijl G.K. v.d. Bijl J.

Alb. Coendersstr. 2 Solingerstr. 198 H.W. Mesdagstr. 22 Louten 4 Allersmaweg 8 Bonifatiusstr. 9 De Singel 7 Irenelaan 16 S. Veldstraweg 62 N. Binnensingel 120 Hoofdstraat 4 Celebesstraat 43a Stationsweg 5 Juffer Marthastr. 1 Kerkstraat 151 Dorpsstraat 55 Marijkelaan 23 Aquamarijnstr. 725 Hondsruglaan 16 Burgstrasse 2 Hoofdstraat 61 v. Houtenstr. 21 Borgweg 30

9831 PJ Aduard Sunkisst D 4018 Langenfeld (Wdl.)Irene 9718 HH Groningen Leda 9971 BC Ulrum Piabra 9891 BC Ezinge Inter- 540 D 436 Bochum (Wdl.) Fairwind 9133 NH Anjum Eanjum 9781 CR Bedum Batavier 9833 PB Den Ham (Gn.) Johanna 9712 XK Groningen Koggeschip 9975 VS Vierhuizen (Gn.) Da Capo 9715 JB Groningen Fremaja 9801 BA Zuidhorn 9989 EG Warffum 9745 CH Groningen Mistral 9974 PP Zoutkamp Darijana 9953 SB Baflo Anreja 9743 PT Groningen 9722 SE Groningen Jumper D 757 Baden-Baden (Wdl)Amisu 9982 AB Uithuizermeeden Electra 9801 KH Zuidhorn Flamboyant 9951 BG Winsum (Gn.) Brandeman

Carl ton Temple P. Carolus H.S. Cazemier D.P. Cloo T. Compaan L. Cornelis R. Cornelius H.

Boterdiep 69a Tuindersweg 7b Zonnehof 14 Aquamarijnstr. 26 Duinkampen 21 Pop Dijkemaweg 38 Fanerweg 2

9712 9912 9301 9743 9765 9731 9822

Dagelet A.J. Dam M. Dekker Th. v. Diepen F. Diepstra F.E. v.d. Dong G.A. Douma M.A. Drewes H. Drijver J. Dubois F. Duif G. v. Duinen R.J.

Dijksweg 17 9973 PR Methardusstr. 1 9853 PC 9965 TB Wierde 14 Verl. Hereweg 111 9721 AJ 9801 EA Gaaikingalaan 2 9744 TD Hoendiep 327 9761 JK Chopinweg 16 9751 AA Botanicuslaan 1 1972 NG Oosterduinweg 30 Jac. v. Ruysdaelstr. 45 9718 SC Zijlsterweg 18 9892 TE Oude Hoflaan 16 9751 BL

v. Dijk J.A. v. Dijk J.F. v. Dijk G. Dijkstra A. Dijkstra H.A. v. Dijt W.

Turfsingel 35 Het Want 94 Kamer]. Onnesstr. 120 Jansoniusplein 19 Molenweg 16 Helperesweg 19

9712 9733 9727 9203 9781 9722

Eekels H.G. Eisenga J.

De Houtmanstraat 2 Meerweg 175

9601 GH Hoogezand 9752 XB Haren

LK PG JC RA BA BE TB

KJ BG HR NH GM RP

Groningen Leermens Roden Groningen Paterswolde Groningen Niekerk (Gn.)

Houwerzijl (Gn. Munnikezijl Leens Groningen Zuidhorn Groningen Eelde Haren IJmuiden Groningen Feerwerd (Gn:) Haren Groningen Groningen Groningen Drachten Bedum Groningen

Geertje Store-Nisse Digrande De Bereboot Trajanus Hecoru

Ferdinand-P Viking Cheetah Time Out Martina Kereweer Auger II Dageraad Twee ineen Zilte Doffer Catharina Cornelia Vrouwe Egberta Kon- Tiki Delta Hiele

Snacca Frisia


15

v. Emden Andres G.H. Ernens B.G.J. Evenhuis T.J.

Quintuslaan 1 Boterakker 1 Noorderhaven 51

9722 RS Groningen 9451 GS Rolde 9712 VJ Groningen

Faber J.P. Faber W. Flikkema H. Flint Th. Fondsen L. Fuchs G.

Goudlaan 533 Acacialaan 24 Schoolstraat 60 Parklaan 26 Oude Havenweg 3 Rosenstrasse 4

9743 CP Groningen 9741 KX Groningen 9981 AP Uithuizen 9724 AP Groningen 4328 NJ Burghsluis D 4443 Schilttorf p Kreis Bentheim (Wdl.)

Gaaikema Schuiringa K.K. Teenstraweg 14 Beethovenlaan 32 Geling J.H. Geling-Smidt mv. M. Rijksstraatweg 68a Oude Middelhorst 5 Gerrits W. Goosen D. v. Ketw.Verschuurl. 25 Meerkoet laan 22 Gort S.J.J. Gorter A.J. Johan de Wittlaan 5 Vijverstraat 11 Gorter D.E. Gravendeel P. De Esstukken 16 Meidoornlaan 6 Greiner L.W. Groendijk A.O. Burg. Wiersumstr. 25 Groenendal J. Noorderstationstr. 29 Groenendaal S.W.G. Broeklaan 7a Groeneveld K. Elzenlaan 33 v. Groningen H.E.M. Nieuwe Dijk 1 Korreweg 75a de Groot B.H. de Groot T. Boterdijk 39 Grouve Jan De Cloese 13 Mr. P.J. Troelstravan Gulik D.T. weg 56

Kanaalstraat 6 Haaima W. Beemdgras 40 de Haan E. Stadsweg 56 van Haandel A.H. Vert. Hereweg 149 Hadders H.N. Kamplaan 13 Hafkamp W. Hagenauw J. Tjonger 77 postbus 2160 Hamersma R.R. Brink z.z. 4 Hamminga H. Hoge Kamp 21 Harmsma H. Westervalge 80 Harrenstein G.C. Regn. Praediniusstr. 10 Hartlief R. Hereweg 15 Havinga L.G. Kerkstraat 3 Heegstra A.M. Dr. A. Jacobsstr. 19 Heering H.C. Heerma E.E. Zeedijk 3 Heidekamp B. De Schans 17 Heidema H. Sluisweg 22 Hekkema K. Hoofdstraat 6 Hekkema W. Frankrijkerlaan 19 Bleeksteen 14 Helmig J. v.d. Hende E.R.J. Peizerweg 278

9885 TA Lauwerzijl 9722 KK Groningen 9752 AH Haren 9751 TK Haren 9721 SC Groningen 9765 TD Paterswolde 9601 AT Hoogezand 9601 CM Hoogezand 9751 HB Haren 9756 BP Glimmen 9967 RC Eenrum 9716 AP Groningen 9405 AL Assen 9741 NA Groningen

Marblits Spray

Aluconnet Omko Tjitske De Kei Zeerob Mariann F.

Secunda Secunda

Vrouwe Foskea Goorecht Cleone Canteclaer Harrewar Ontario

7707 RJ Balkbrug 9714 AC Groningen 9765 EB Paterswolde 9301 ST Roden

Pepper

8917 CP :Leeuwarden

De Brunte

9882 PB 8935 BL 9885 PC 9721 AM 9722 SG 9204 AN 9704 CD 9471 AB 7963 AW 9989 EE 9951 CB 9967 PP 9135 PK 9611 EA

9976 VM 9974 PK 9974 RJ 9982 AG 9801 HA 9934 LS 9744 BE

Kommerzijl (Gn.) Leeuwarden Lauwerzijl (Gn.) Groningen Groningen Drachten Groningen Zuidlaren Ruinen (Dr.) Warffum Winsum (Gn.) Eenrum Morra (Fr.) Sappemeer Lauwersoog Zoutkamp Zoutkamp Uithuizermeeden Zuidhorn Delfzijl Groningen

Hoop en Al Marjanneke

Lauwerszee Toddler Aegir Drostendiep Resultaat Minos Petronella De Jonge Dirk Christina Eureka Woelwater

Pteroeisa Bornrif De Tijd II Mazwelkla Edwin Boemerang Groote Siege


16

Kalkman Albatros Margrieta J. Dorothee Tuimelaar Flora Maris

Heuff J.H. Heystra P. Hibma M.A. Hoekstra R. Hofstee J.H. Hollander B. Nomen v.d. Heide H.L. H8mmen J. Th. v. Hoorn T.C. Horlings H. v.d. Horn A. Hoving S. Huisman J. Huizinga A.R. Huttinga J.

de Sav. Lohmanlaan 126 9722 HG Groningen 9976 VI Lauwersoog Vlinderbalg 6 9965 PA Leens Hoofdstraat 1 9406 VD Assen Rh8nepad 10 9714 AK Groningen Korreweg 193 9471 BT Zuidlaren Veninge 1 G. Borgesiuslaan 17 Oosterzoom 40 Leensterweg 24 Zaagmuldersweg 10 b Ereprijs 111 C. Altingstraat 46 Wilhelminastraat 38 Acacialaan 59 Asingastraat 25

9722 RB Groningen 9321 EK Peize 9971 EC Ulrum 9713 LH Groningen 8935 JE Leeuwarden 9101 VX Dokkum 9974 SH Zoutkamp 9741 KW Groningen 9716 EK Groningen

Jager W. Jager W.A. Janssen W.G.J. Jonckers Nieboer R.P.W.C. de Jong v.d. Halen H. Jonker M.C.G. Jongsma B. Jorritsma J. Joustra S.

Trekweg 28 v.Moerkerkenlaan 96 de Sav.Lohmanlaan 43

9971 CV Ulrum 9721 TD Groningen 9722 HC Groningen

Zeekat

Noorderstationsstr. 34a

9716 AP Groningen

Zebulon

Stationstraat 3 Schepen Toutenburg1.35 St. Jansstraat 176 Koninginnelaan 35 Reigerstraat 14

9974 9255 9712 9717 9101

Ster

v.Kampen F.E. v.Kampen M. Kamphuis W.C.C. Kamps J. Kamps Mej. J.M. Kamps E.H. Kasemier B. Katje J. Keiser F.D. Kiewiet H.H. Klamer H.J. v.d. Klei J.A. Kiewiet J. Klein D.

Van Cappenbergweg 11 9977 RV Kloosterburen Borgweersterweg 1 9964 TB Wehe-den Hoorn Hoofdkade 4 9503 HA Stadskanaal 9321 AC Peize Groningerweg 8 Roderweg 6 9321 AA Peize Gerard Doustraat 29 9718 RE Groningen 0.Kijk in 't Jatstr. 16b 9712 EH Groningen 8935 JE Leeuwarden Ereprijs 113 Grachtstraat 2 9974 RC Zoutkamp Kalkwijk 64 9603 TD Hoogezand Klimop 10 9301 PK Roden Nieuwe Streek 79 9891 AC Ezinge (Gn.) Straat Magelhaen 6 9642 AA Veendam Dr.A.Jacobsstraat 17 9611 EA Sappemeer

de Kleine H. Kloosterboer H.A. Kneepkens P.E.J.J. Knol Bruins H. Knol L.J. Knol 0.L. Knol Pieter Koersen L.H. Komdeur H.A. Kooi B. Kooistra H. Koopman H. Koops R.A. Korver T.G. Krakau de Jong J. Kremer E. Krikke J.A.

Wilgenlaan 9 Oude Dijk 6 a/b m.s. Nova Cura Dorpsstraat 110 Valreep 20 Hoendiepskade 14 Beukemastraat 17 Nieuwe Weg 12 De Rippert 29 Illigaliteitslaan 156 Oude Middelhorst 7 Jachtlaan 10 De Schans 16 Van Halewijnplein 15 De Sav. Lohmanlaan 29 Woldweg 76 v.Swinderenstraat 25a

9363 9981 9974 9605 9732 9718 9965 9934 9905 9727 9751 9301 9974 2274 9722 9606 9714

SK JC JM BN HP

CS TK ZG PC EE BE RJ RC PT EG TK KP PL VW HC PG HB

Zoutkamp Tietjerk Groningen Groningen Dokkum

Marum Uithuizen Zoutkamp Kielwindeweer Groningen Groningen Leens Delfzij1 Holwierde (Gn.) Groningen Haren Roden Zoutkamp Voorburg (Gn.) Groningen Kropswolde Groningen

Het Schrijverke Nory Aegir Stern

Orca

Lille Baelt Smient Beluga

Gnoom Second Wife Luwiet Thalassa Rita 40+ Corensand Dweller

Magelhaen

Blue Whale Zeehond Weerlicht Z.K.20 Sante Lucia Red Cloud Op Roakeldais Panta Rhei Scamander Heron Blinker Juffer Jaantje


17

Krol J. Kromme H.Fr. Krook-Pruis Mevr. H.G. Kroon R. Kroon R.J. Kroon T.L.H. Kubbenga J.H.H. Kuiper P.L. Kurschildgen K.

Hoofdstraat 78 Hoofdstraat 26

9531 AJ Borger 9977 RD Kloosterburen

Helperoostsingel 3 Hoofdstraat 20 Adm.Helfrichstraat 10 Hoofdstraat 190 Kraaienest 40 Groningerstraatweg 62 DUsseldorferstrasse64

9722 AP 9970 AA 9801 EM 9601 EM 9733 HC 9843 AC D 4018

Groningen De Vrouwe Janna Niekerk (Gn.) Njord, Najade Zuidhorn ScholĂŠ II Hoogezand Owtonia Groningen Grijpskerk Langenfeld (Wdl.)Henne

Uithuizen Zuidhorn Paterswolde Hooghalen Haren Groningen Haren Zoutkamp Zuidlaren Foxhol Groningen Groningen Middelstum

Lambeek A. Lameyer J.J. Lamers C.J. Lampe B. de Lange H.J. de Lange I. Lanjouw J. Lap P. Laseur W.J.J. Lasker P. Lemein P. Letsch J.A. Licht F.J. de Lind van Wijngaarden C.C. van Linge A. Loos H.H. Loots W. Louwes H.J. Ludwig H.H.H. Luiks R. Luit J.J. Lukkien V. Luteyn A.J. Lutke Schipholt R.

Talmaweg 69 Burg.Kruizingalaan 14 Hayo Hindriksweg 18 Zwiggelterweg 5 Middelhorsterweg 76 Beatrixlaan 3 Rijksstraatweg 233a Julianastraat 1 Heytinge 7 W.A.Scholtenweg 15a Eikenlaan 226 Maaslaan 33 Barthold Entensweg

9981 9801 9765 9414 9751 9744 9752 9974 9471 9607 9741 9725 9991

CX BH GG TN TH CZ CA RP JA PH EV HV CW

G.Redekerstraat 19 Rijksstraatweg 15 Weth.Deodatusplants. 35 Ewer 3 Westpolder 22 Dilgtweg 30 Schubertstraat 12 A.G.Bellstraat 11 Schoolstraat 9 Julianalaan 1 Middenweg 10

9964 9752 9301 9966 9975 9751 8961 9989 9974 9751 9745

AA AA BV VE WJ NH GM AS RL BM BM

Wehe-den Hoorn Haren Roden Zuurdijk Vierhuizen Haren Leeuwarden Warffum Zoutkamp Haren Groningen

v.d.Maar J.H. Makkes B. v.Maldegem A. Mansens T. Mansholt R.L.J. Martens R.G.E.G. Medendorp J.J. v.d.Meent G. v.Meggelen J.G. v.d.Mei J.G. Meinardi E.K. Metus W. v.Merkenstein D. Middelbos J. v.d.Minne J.J. Moesker J.A. Mol B. v.d.Molen K. Mollema R. Mulder H.C.

Ommelanderweg 2 J.C.Kapteynlaan 11 Menneweer 1 Noorderkroon 62 Westpolder 8 Winschoterkade 17a Leeuwstraat 1 Singel 15 Floresstraat lla Menkema's Uiterdijk 2 Oude Dijk 26 Westerhavenstraat 5 Boraxstraat 46 Buitensingel 17 Kamplaan 16 Hoendiep 5 Chrysantenlaan 1 Jac.Wiersumstraat 11 De Kamp 4 Assumburg 8

9978 9714 9975 9301 9975 9711 9981 9971 9715 9981 9989 9718 9743 9883 9722 9811 9951 9981

TC CL VV JS WJ EA CM CG HM TN EN AJ VR SC SH PD GS JH 9886 PD 9301 VK

Hornhuizen Groningen Ulrum Roden Vierhuizen Groningen Uithuizen. Ulrum Groningen Uithuizen Den Andel (Gn.) Groningen Groningen Oldehove Groningen Enumatil Winsum (Gn.) Uithuizen Saaxum Roden

Apollonia Leste Stuver

The Eagle

Hogmier Rubayat Dorade Lauwerszee Kloek Hermina Marjando 'Ros Beiaert Theodorus Narwall Ran Zwaluw

Poseidon Zodiak Dolfijn Lutin Simpie Sam

Ommelander Konnet Zwaluw Scotia Lastdrager Diewerke Bona Orca Fjorgen Quo Vadis Annie Rense-Job

Gulden Willem Ditta Thorsh$vdi Blue Bird


18

Mulder R.J.M. Mijnlieff H.

Elzenlaan 2 Hereweg 33

Mej. Nagel E. Th. M. Van Cappenbergweg 11 Nieboer N.E. Hildebrandlaan 23 Niemeyer H.H.F. Oude Schoolweg 3 Nienhuis K. Hunenborg 2 Nienhuis R. Churchillweg 6 Nienhuis R.J. Eineflecht 2 Nijborg L. Multatulistraat 107 Nijdam H. Peizerweg 144

9321 GM Peize 9831 PA Aduard

9977 9752 9756 7556 9974

RV ET BX MR PC 9244 EN 9721 NH 9727 AP

Kloosterburen Haren Glimmen Hengelo Zoutkamp Beetsterzwaag Groningen Groningen

Oomkes H.

Woortmansdijk 9

9608 TA Westerbroek

Oorburg D. Oortwijn J. Oostland J. Oppenhuizen C. v. Oven A.A.W. v. Oven C. Overbeek W.J.

Sluisweg 8 Grachtstraat 3 't Holtstek 3 J.C. Kapteynlaan 20a Joh. Clantstraat 4 Emmaplein 5 Terborgsteeg 15

9974 RJ Zoutkamp 9974 RC Zoutkamp

Palstra H. Panman E. Panman R.D. Pathuis M. Pekelaer J. v.d. Ploeg R.A. Poléé H.J. Posthumus J.O. Posthumus R. Postma G. Postma G. Postma R. Postmus P. Pot F.B. Pothof R.J. Principaal R. Pronk M. Pijpstra H.

Julianalaan » Uiterdijk 26 Akenveenweg 5 De Zwaan 7 Schouw 22 Nittersweg 7 Groningerweg 1 Burg. Wiersumstraat 38 Betterwird 12 Woerdakkers 23 Churchillweg 7 Burchtstraat 16 Woldweg 153 Stationsstraat 5b Stationsweg 71 Pollux 85 Singel 1 Kobbe 31

9801 BM Zuidhorn 9959 PL Onderdendam

Ramtour H.R.

Burg. P.A. de Rochefortstraat 33 Damsterkade 13 Boterdiep w.z. 40 Dijksweg 7 Wolddijk 102

Reinders Reisiger Reitsema Reitsema

H.P. J.H. H. K.

Reyners J.M.G. Rigtering J. Ritter Wolf D. Ritzema D. Rodermond D.H. Roepel G.N. de Roos G.A.B. Roozenburg J.M.

Boerhavehof 10 Beatrixstraat 5 Sepp Mangerst rasse 3a Dr. Schanfeldstraat 1 Planetenlaan 59 Emmalaan 68 Jachtlaan 36 Spirealaan 13

9781 9714 9831 9711

NJ CR PG AP 9751 BN

Bedum Groningen Aduard Groningen Haren

9482 TM Tynaarlo 9781 JX Bedum 8446 EA Heerenveen 9974 ZG Zoutkamp 9321 AB Peize 9967 RD Eenrum 9101 PB Dokkum 9461 EB Gieten 9974 PA Zoutkamp 9991 AB Middelstum 9606 PC Kropswolde 9974 SK Zoutkamp 9471 GL Zuidlaren 9602 KN Hoogezand 9601 BX Hoogezand 9101 ZH Dokkum

9964 AJ Wehe-den•Hoorn 9711 SE Groningen 9781 EK Bedum 9975 VN Vierhuizen 9738 AG Noorderhoogebrug Groningen 9752 NG Haren 9974 RW Zoutkamp Neufarn (Wdl.) 8056 9971 CE Ulrum 9742 HB Groningen 9752 KV Haren 9751 BV Haren 9741 PA Groningen

't Seewijf Doordrijver

Gnoom Nannic Dalga Furie Zeewolf Panta Rhei Henlie

Comme Ca II Ommelander Langoest Cleone

Scylla Groene Engel Esmeralda De Soltcamp Darde Wief Columbiad Nijnke-Jacoba Panacee Dorothea Zephir Vigoroso Quistnix Denny Blue Savoir Fivre

Aljo

Hewo

Johanna

Jaap Pagus Vrouwe Mechteld Famalyn Keyzerling


19

Rozema A. Rozemond S.A. Rump J. Runhart J. Rust J.A. Rust J.P. Ruytenberg C.

Kl. Luidensstraat 5 Duinkampen 1 Hoofdweg 158 Hyacinthstra@t 205 Boterdiep 29 Boterdiep 25a Wadwerderweg 3

9971 AN Ulrum 9765 BA Paterswolde

Salters P. Sangers J. Schat J. Scheepstra B. Scherer L.J. â&#x20AC;˘ Schipper A. Schogt R.G. Scholte Th. Schoneveld J. Schraffordt Koops H. Schrauwen B.A.J. Schreiber Rud.

Kerkpad 3 Ericalaan 9 Het Baken 8

9884 PD Niehove (Gn.)

Oostmahorn 20 Westersebos 22 Troelstralaan 15 Westersingel 33 Poelestraat 45 Stationsweg 16

Schuit S.A. Schuiten E. Schultinge L.

Dilgtweg 18 Elensterweg 27 Woonark "Cornelia" Eemskanaal n.z. Verl. Hereweg 31 Landstraat 5 Hazenlaan 5

de Schutter Ant.

Westpolder 1

Sellmeyer G.A. Siegers H. Siersema P.H. Siertsema L.H. Slagman H. Slangenberg R.U. Sliep F. Slotegraaf F.B. Smid L. Smit D. Smit H. Smit R.H. Smit S.S. Smit T. Smit Waalke Smits J.S. Snelting G.J.L. Snieder T. Sol J.N.G.H. Spanninga L. Spits F.G. Sprik W. Start Mej. E.A. Stel H.H. Stempher A.W.J. Sterkenburg J. Sterkenburg K. Streppel. Struik K.H. Stuursma J.P. Suer U.A.

Esakkers 5 Winschoterkade 18 Schouwstraat 5 Florisplein 9a Weth. lwe Hutstraat 1 10 Schepperijlaan 52 Westerbolwerk 4 Obrechtlaan 186 Nieuwe Schoolweg 2a W.J. Dethmersweg 4 Sweelincklaan 29 Parklaan 10 Churchillweg 46 Verbindingsweg 2 Verbindingsweg 2 Oostervalge 51 Jac.v.Offwegenlaan 23 Vlinderbalg 4 Maarhuizen 10 Julianastraat 18 De Brinken 45 Uranusstraat 9 Zijlsterweg 18 Westerse Drift 94 Klaprooslaan 19b Elensterweg 9

Julianastraat 34 Hooilandseweg 69 Hyacinthstraat 175 Buitendijkswei 8 Churchillweg 67

Scheba Tadornini 9621 AP Slochteren 9713 XE Groningen 9712 LJ Groningen 9712 LH Groningen 9988 ST Usquert Everaid

7906 NA 9351 DS 9133 DT 7761 PG 9722 JA 9831 PC 9711 PK 9951 BA

Hoogeveen Leek Anjum Schoonebeek Groningen Aduard Groningen Winsum

.9751 NG Haren 9971 BA Ulrum 9934 RG Delfzijl 9721 AD Groningen 9714 GP Groningen 9108 MZ Broeksterwoude (Fr.) 9975 WJ Vierhuizen

9481 9711 9745 9715 9351 9951 9101 9402

9756 9994 9722 9601 9974 9974 9974 9989 2282 9976 9951 9974 9752 9742

9892 9752 9713 9971 9974 9983 9713 9132

9974

CG EA BS HH RK BL MG TP BB PC

JT AN PD PG PG EL HN VL TB RR BZ JR TE LK SJ BA RR PB XD LN PB

Vries (Dr.) Groningen Hoogkerk Groningen Leek Winsum Dokkum Assen Glimmen Toornwerd Groningen Hoogezand Zoutkamp Zoutkamp Zoutkamp Warffum Rijswijk (Zh.) Lauwersoog Winsum (Gn.) Zoutkamp Haren Groningen Aduarderzijl Haren Groningen Ulrum Zoutkamp Roodeschool Groningen Engwierum Zoutkamp

Black Rose Siddhartha Baken De Eenhoorn Ba racuda Sldf

De Drie Gebroeders Elens Cornelia Xaverius II Linro

Stormpie Bever Simonszand Jowi Neeltje Topaas Albacore Pagstra Mobidik Stortenbeker Aaltje Flamingo Den Banjaard Rob Lauwerszee Caranan 69 Jonas Aafke Janna Marcari Pronkjewail

Aries Libra Maitresse De Knoest


20

Sulzberg H. Sijtsma W.

Am Fehnkanal 3 Langgrousterwei 53

Tammes J.D. Tappel H. Timmer H.T. Timmer J.O. Timmer L.H. Torringa H. Torringa R. Toxopeus H. Toxopeus J.A. Toxopeus J. Toxopeus Jan Toxopeus Jelte Trass J8rg Trenning H. Tulner H.R. Tijpens J.

9968 AN Pieterburen Wierhuisterweg 5 Dr.Philipsweg 4 9403 AE Assen Jac.v.Ruysdaelstraat 14 9718 SG Groningen 9951 BA Winsum (Gn.) Stationsweg 18 Kamplaan 14 9722 SH Groningen 9963 TB Warfhuizen Schouwen 4 Kruisstraat 16 9953 PL Baflo 9974 RR Zoutkamp Julianastraat 22 De Schans 38 9974 PL Zoutkamp Reitdiepskade 14 9974 PJ Zoutkamp 9934 HN Delfzijl Wettersteinstraat 9 9901 BZ Appingedam Beatrixweg 3 D 463 Bochum (Wdl.) Kortamstrasse 66 Weg v.d.Jagerskampen 22 9751 EN Haren 9831 PA Aduard Hereweg 39 8935 JD Leeuwarden Ereprijs 77

Dwarsgat Brakzand De Eersteling 't SĂŠwiff Us Lytje Pole Obelix II Kanoet Ishtar Yellow Bird

Ubels J.R.

Meerkoetlaan 9

9765 TD Paterswolde

Lethe

v.d. Veen H. Veenstra F.J. Veenstra J. Veenstra N. Veenwijk J. Veenwijk W. ter Veer R.E. Vegter Jac. Vegter K. Veldstra M.O. Velterop H. Venema C. Venema E.W. Verso] J. Visser E. Visser H. Visser J.H. Visser P.G. Visser Tom Visser T. Visser W. Visser W.P. Vlieg P. van Vliet E.W. Vogelzang W. Vries C.F. de Vries E. de Vries H. de Vries J. de Vries K. Vrijma H. Vijver M.

Smidshornerweg 31 Nassaustraat 105 Colpende 8 Postbus 619 Hoofdstraat 29 Julianastraat 39 Groenendaal 38 Grote Belt 14 Esserlaan 13 P.A. de Rochefortstr. 12 Delleweg 13 Bizetstraat 8 Groningerstraat 15 Dilgtweg 32 Panserweg 3 Willem de Zwijgerstr. 1 Gelinge 6 Klip 88 Kortlandseweg 7 Sophiastraat 7 Dorpsstraat 46 Hoofdweg 4 0. van Ewsumlaan 7 W. van Doeverenplein 3a De Zwaan 1 Hoofdstraat 77 Gort v.d. Lindenstr. 19 Verl. Hereweg 165 Zuwe 180 Violenstraat 38 Semmelweisstraat 19 Sav. Lohmanstraat 1

9822 9675 9991 9700 9973 9974 9722 9933 9722 9964 9991 3438 9471 9751 9974 9953 9471 8224 9321 9724 9974 9343 9991 9713 9781 9968 9801 9721 3645 9712 9728 9801

Norden (Wdl.) 9137 DK Nijkerk (Fr.)

TL EN AD AP PD RP CS GG SK AK CG XC AP NH SL PM JL CE GA AT PR TA HE JX JX AB KN AN AL RJ NA KE

Niekerk-Oldekerk Winschoten Middelstum Groningen Houwerzijl Zoutkamp Groningen Delfzijl Groningen Wehe-Den Hoorn Middelstum Nieuwegein Zuidlaren Haren Zoutkamp Baflo Zuidlaren Lelystad Peize Groningen Zoutkamp Een - West (Norg) Middelstum Groningen Bedum Pieterburen Zuidhorn Groningen Vinkeveen Groningen Groningen Zuidhorn

Suhei Aldgilles

Mr. Prout Figaro Lavica Anne Wobbe

Sneeuwgans Jadi Finx Janna Wierd Mercator Vrouwe Margarete Neeltje Kobus Findeila Vuga Witte Raaf

Knorhaan Z.K. 88 Robbengat Barka Avant Ostara

Pourquoi Pas Shanty C'est la Vie 't Kotterke Tjeerd Otto Zwalker Bossa Nova Rizzel Dizzel


21

Burg. Bartelsstraat 6 Wagenaarlaan 41 Baantjebolwerk 1 Nollensteeg 2 Noordbargerstraat 45

9601 3741 9101 9785 7812

CN GE NH AX AA

Hoogezand Baarn Dokkum Zuidwolde (Gr.) Emmen

Reitdiepskade 22 W.H. Timersmastraat 3 Postbus 1616 Poortstraat 16 Hertog v. Nootlaan 12 Jasmijnstraat 1 Klimop 14 Vliedorpsterweg 6 Rijksweg 4 E.S v. Burmaniastr. 14 Robbegat 9 Meerweg 40 Langestraat 15 Asserstraat 135 Postbus 3 Vaargeul 21 Bartelaar 7 Verzetstrijderslaan 27 Concordiastraat 44 Molenweg 114 Verl. Visserstraat 10a Rijksstraatweg 308

9974 9964 9701 9671 7271 9951 9301 9973 9731 9101 9976 9606 9804 9336 9965 9732 9468 9727 9741 9365 9718 9752

PJ AZ BP EB EL GR PK TA AA AL VK PP PE TA ZG JS CJ CA BG PH JB CM

Zoutkamp Wehe-Den Hoorn Groningen Winschoten Borculo Winsum (Gn.) Roden Houwerzijl Groningen Dokkum Lauwersoog Kropswolde Noordhorn Huis ter Heide Leens Groningen Annen (Dr.) Groningen Groningen Niebert Groningen Haren

Winter J. Witkamp R. Wobben - Deknatel Fa. Wolters E. Wolters K. Wolters P.B. Wolters W. Wolthuis J. Wolthuis J.

Schapenweg 19 Churchillweg 27

9971 AN 9974 PA

Ulrum Zoutkamp

Sluisweg 3 Burg. Arkemastraat 25 Wilhelminastraat 48 De Schans 35 Oliemuldersweg 130 Stationsstraat 9 Reitdiepskade 3

9974 9989 9974 9974 9713 9988 9718

RJ BW SJ PK VH RP BP

Zoutkamp Warffum Zoutkamp Zoutkamp Groningen Usquert Groningen

Wortelboer G.R.H. v.d. Woude A. v.d. Woude G.H. v.d. Woude H. Woudstra F. Wubs H.K. Wijbenga H.P. Wijbenga H. Wijkstra A.

Dorpsweg 38 Ifftemalaan 45 Nieuwstraat 90 a Parkweg 114 Gorechtkade 135 a Utrechtselaan 60 Euterpestraat 26 Dorpsstraat 1 Onnerweg 84

9755 9351 9724 9727 9713 9595 8915 9974 9751

PE NG KP HC BN PV BB PN VG

Onnen Leek Groningen Groningen Groningen Stadskanaal Leeuwarden Zoutkamp Haren

IJpes A.J.

Salverderweg

8801 AZ

Franeker

lpharra

Zaagman W.H. van Zanten J. Zeldenrust M. Zeldenrust P. Zwart A. Zijlstra P. v.d. Zijpp Tj.

Ten Oeverlaan 43 Zeskampen 4 Englumstraat 27 J.C. van Markenstr. 30 Dorpsstraat 3 J.P. Beukemastraat 19 Stationsweg 15

9744 9482 9883 9403 9974 9965 9751

Groningen Tynaarlo Oldehove (Gn.) Assen Zoutkamp Leens Haren

Eclipse Henderika

Wadman S.S. Wagter F. v.d. Wal R.T. Wams H.N. Wassenaar J. Watersport bedr. Lauwerszee B.V. Weber F.J. v. Weerden G.J. Wegman H.B. v. Welsenes Chr. v. Wenum D.J. Westenbrink G.J. Westerdijk R.W. Westerhoff J. Westra G. Westra T. Wiardi W.M. Wiegersma P.H. Wierda A. Wierda C.H. Wieringa J.W.G. Wiersema P.S. Wiersma H. Wiersma P.F. Wiertsema J.P. Wigboldus E.P. van Wingerden C.

27

GE RR PD AS PN RJ CA

Lutje Wad Flevo 4 m.s. Bolhoes Ekkina Hendrika

Viking

Notos Bruun - F II Antares Dracon Almeri Cinderella

Pamaki Skirnir III Roes Notos Alibi Katje Boekanier

Marjet II

Dai Gracia ZoZo Tripolis Our Pride Vrouwe Hillegonda Dextex Dwinger Luwiansi Restless Tournesol Nauplius Zee-eend

SeefUgel Us Wille


22

Jeugdleden 1978 Jan P. Bakker Liesbeth Bakker Nathalie v.d. Bleek Jeroen Blom Pieter J. Boer Tanja Bolt Brugma Brugma Harmen v. Calcar Arend J. v. Calcar Bert Davids Karel v.d. Donker Klarie v. Duinen Catharina v. Dijk Jan A. v. Dijk Luuk S. v. Ellen Benny Eltink Bob Groothuis Arnout Groothuis Alfred Guikema Hanna Huisman Koos v. Maldegem Elly Mollema Grietje Mollema Laurens Nijzink Harma Rispens Koert Sterkenburg Rita Sterkenburg Koert Sterkenburg John Struik Michel Struik Sijpko Sijpkens Marcel Visser Richard Visser Juliette Vijver Janko Wijbenga Popke Wijbenga

Ulrum Ulrum Niekerk Niekerk Warffum Warffum Winsum Winsum Visvliet

Groningen Zoutkamp

Winsum Munnikezijl Ulrum Zoutkamp Zoutkamp Winsum Ulrum Ulrum Zoutkamp

Hornhuizen Zoutkamp Zoutkamp Zuidhorn Zoutkamp Zoutkamp


23

Parfumerieën Byoutherieen Tabaksartikelen Foto artikelen + ontwlkkeler Drogisterijen is voor U het adres:

A. ZWART HERENKAPPER Dorpsstr. 3 - Zoutkamp - Tel. 05956-1285

Jan Ozinga's bakkerij ZOUTKAMP

VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART

Ook Uw adres voor L

middelen


24

KAMPEERCENTRUM

lifillWERSOOG

in •ONS SFEERVOLLE

CAFE-RESTAURANT

•ONZE GEZELLIGE BAR MET OPEN HAARD •ONZE SUPERMARKT * Normale ptifzen* •ONZE MODERNE WASSERETTE

is Vanze44pnekend

Iedefte

WatetisponteA

VAN HARTE WELKOM

Tel. 05193 - 533


25

BOORD KOST Mosselen kan men zelf zoeken op het Wad, zij zijn ook te koop. In het eerste geval bevatten ze nog veel zand of slik; zet ze daarom een nacht in zoet water en het zand wordt uitgespuwd. Tevoren hebt U de baarden zorgvuldig verwijderd! Open mosselen worden weggegooid: die zijn al gestorven! Het volgende recept is erg eenvoudig. Een grote pan is erg prettig, want mosselen in de schelp nemen veel ruimte in. Schenk een bodempje droge witte wijn in de pan en voeg daaraan naar believen een aantal verse groentes toe, als peterselie, uiringen, selderie en laurier. Schijfjes wortel zijn ook nooit weg. Even de pepermolen er over en enig zout. De pan vullen met de mosselen en ze gedurende enkele minuten hoog opkoken. Geen water toevoegen! Geregeld schudden helpt het openen van de mosselen. Een zuur sausje met azijn en olie, of een sherry-sausje verzekert dat wederom een Lucullusfeest aanstaande is. Voorts warm, knappend stokbrood (kruidenboter?). de "Kalkhoofdjes"

Andere boordkost - op veler verzoek:

MOLLY MALONE refrein: Alive, alive oh ! alive, alive oh ! Crying, Cockles and Mussels alive, alive oh ! In Dublins fair city where girls are so pretty 1 first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow Crying, Cockles and Mussels alive, alive oh ! refrein.

She was a fishmonger but sure it was no wonder for so where her father and mother before. And they each wheeled their barrow through streets broad and narrow Crying, Cockles and Mussels alive, alive oh ! refrein.

She died of a fever and no one could save her. And that was the end of sweet Molly Malone Her ghost wheels her barrow through streets broad and narrow Crying, cockles Mussels alive, alive oh ! refrein.


26

WEERBERICHTEN IN PLAATSELIJKE TIJD. HILVERSUM I 298 M (1008 Kc.) Maand. t/m zaterd. 05.45 - 06.35 - 07.00 - 07.30 - 08.30 - 10.30 12.30 - 15.30 - 17.30 - 18.30 - 22.30 - 23.55. Zon- en feestdagen 06.45 - 08.00 - 13.00 - 18.30 - 22.30 - 23.55. HILVERSUM II 402 M (747 Kc.) Maand. t/m zaterd. 07.00 - 08.00 - 11.00 - 13.00 - 16.00 18.00 - 20.00 - 23.55 Zon- en feestdagen 08.00 - 09.00 - 12.00 - 18.00 - 23.55. HILVERSUM III 445 M (675 Kc.) 01.00 t/m 24.00, elk vol uur. SCHEVENINGEN RADIO 1862 Kc. (161M); 1939 Kc. (156M); 2824 Kc. (106M) 04.40 - 10.40 - 16.40 - 22.40 (Zomert.05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40) NORDDEICH RADIO, telefonie, 2614 Kc. (114 M) 09.10 - 21.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, zeegebied om IJsland, Groenland, de kust van Noorwegen tot Spitsbergen. KIEL RADIO, 2775 Kc. (108 M) 09.40 - 21.40. Bestemd voor Skagerrak, Kattegat en Oostzee. DEUTSCHLANDFUNK 1268 Kc. (236 M) 01.05 06.40 12.40; 1538 Kc. (195 M) alleen 01.05. -

-

RADIO BREMEN, 1079 Kc. (278 M); 1358 Kc. (221 M); 6190 Kc. (48,4 M) 07.00 - 13.00 19.00; 23.05 + Oostzee. NORD-WESTDEUTSCHER RUNDFUNK 520, 701, 827, 971, 1502, 1586 Kc. Duitse Bocht, Westelijk Oostzee 19.00 (19.00 ook voor midden 07.00 - 08.00 Oostzee) BBC 1500 M (200 Kc.) Radio 4 - 00.15 - 06.25 - 13.55 17.50 -

-

Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00.


27

Scheveningen

NORDDEICH RADIO


28

COOP, IN-EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN " LAUWERSZEE " GA HAVEN6LAUWERSOOG * TELEFOON 05193 - 564

* LAMPEN

24 - 110 - 220 Volt

* ZWEMVESTEN (4ailing beft) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * BRANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwt) * OOSTENVER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN

11 lag FLESSEN

* SMEEROLIE * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN

Geopend op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur 's Zaterdags van 8.00 12.00 uur. Indien afwezig zijn wij aan boord O.K. Olieboot


29

ZOUTWATERTOCHT NAAR AMELAND 1978. Door de zoutwatercommissie was besloten dat op 24 en 25 juni de tourtocht naar Ameland plaats zou vinden. Het getij was dan gunstig en het tijdstip lag nog mooi voor de grote vacant ie. Op vrijdag 23 juni, 's avonds om 9.00 uur werd het weerbericht opgevraagd en we konden de reis meteen afgelasten. De verwachting was, buiig, veel wind rond 6 Beaufort, uit z.w. tot west, zodat we het niet verantwoord vonden om de tocht door te laten gaan. De beide volgende dagen bleek dat het KNMI een goede voorspelling had gegeven. Het was inderdaad slecht weer en het leek meer op een slechte herfstdag. Besloten werd om na de vacantie weer een poging te wagen en de datums werden vastgesteld op 19 en 20 augustus. Weer een gunstig tij, hoogwater Ameland op zaterdag om 10.45 uur en zondag 11.30 uur. Op vrijdag 18 augustus, 's avonds om 9.00 uur bespreking op het clubschip, weerbericht opgevraagd en dit bleek zeer gunstig. Mooi zomerweer werd verwacht, zodat we besloten om zaterdagmorgen op tijd uit te varen. Er hadden zich 25 schepen aangemeld en om goed 8.00 uur 's zaterdags was de hele vloot geschut. In twee groepen ging het daarna naar buiten. Een groep van 15 schepen ging met als begeleider de 'Lavica' van de fam. Timmer, via Engelsmanplaat-Holwerderbalg. Dit waren de meest diepgaande schepen en zowel zeil- als motorschepen. Verder een groep van 10 schepen, welke via het Friese wad-Holwerder-balg voeren met als begeleider de 'Noorman' van ondergetekende. Begunstigd door prachtig mooi zomerweer voeren we richting Ameland, waar de groep 'Friese wad' rond half 12 afmeerde aan de oude steiger van Nes. De groep Engelsmanplaat kwam een kwartier later aan, zodat rond 12 uur de oude steiger druk bezet was. De meest diepgaande schepen aan de westkant en de rest aan de oostzijde van de steiger. Nadat het water zover gevallen was dat de meeste schepen aan de grond zaten, ging een groot deel van de opvarenden de wal op. In de loop van de avond ruimde de wind naar het oosten en kwam er wat bries door. Dit betekende wel dat de liggers aan de oostkant van de steiger bij het opkomen van de vloed wat ongemak ondervonden. Van rustig slapen was dan ook geen sprake, vooral niet op de kleinere lichte schepen welke nogal tegen elkaar stootten. Nadat de eb ingevallen was werd het gaandeweg beter en kon zonder bezwaar de kooi opgezocht worden. De volgende morgen om half 10 werd het startsein voor de terugreis gegeven en de hele vloot voer weer richting Lauwersoog. Wederom schitterend weer en de wadden lagen er rustig bij onder een stralende zon. In min of meer dezelfde volgorde ging het Lauwersoogwaarts. Wat een drukte in het Zoutkamperlaag vooral met zeilers maar ook motorschepen die het weekend met dit mooie weer op het water doorbrachten. Om half twee 's middags arriveerden we op Lauwersoog, een mooie waddenreis was weer ten einde en dankzij het schitterende weer, zonder moeilijkheden verlopen. Namens de zoutwatercommissie wil ik de fam. Heidekamp met de 'Tijd II' en de fam. Geling met de 'Secunda' bedanken voor hun assistentie bij de kleine moeilijkheden en aan alle deelnemers een tot ziens bij een nieuwe reis. E.A.


30

WAT DOET HET K.N.W.V. ? Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, waarvan ook onze vereniging lid is, stelt zich als doel het behartigen en bevorderen van de zeilsport, de ijszeilsport en de motorbootsport op het gebied van wedstrijdwezen en toerisme. De huidige ontwikkelingen brengen echter met zich mee dat ook de zorg voor onze vaarwateren tot een van de belangrijkste taken van het Verbond is gaan behoren. Steeds meer rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden blijken de stem van het K.N.W.V. als een deskundig oordeel van de georganiseerde watersport op hoge prijs te stellen. Belastingen, heffingen en vergunningen, toeneming aantal bruggen, het zijn even zovele bedreigingen die ons niet ongemoeid kunnen laten. Een krachtige verdediging daartegen door middel van het aangeven van betere oplossingen is daarom mede een taak van belang geworden. Maar het K.N.W.V. staat ook op de bres voor een goede en veilige reglementering van al het waterverkeer en voor doelmatige opleiding en voorlichting. We kunnen ons gelukkig prijzen dat de watersportbelangen van het K.N.W.V. parallel lopen met die van de A.N.W.B. Beide organisaties hebben elkaar nodig om te komen tot een weloverwogen standpuntbepaling van beider specifieke toeristische problemen. Watertoerisme. Is een vrije toervaart van groot belang, belangrijk zijn ook de waterkaarten, gidsen, inlichtingen over stremmingen, wijzigingen in brug- en sluisbediening, enz. De waterkaarten en gidsen uitgegeven door de A.N.W.B. zijn verkrijgbaar voor leden van aangesloten verenigingen voor dezelfde prijs als voor A.N.W.B.-leden. De Waterkampioen uitgegeven onder beheer van de A.N.W.B. is tevens officieel orgaan van het K.N.W.V. Het abonnementsgeld is voor leden van beide organisaties gelijk. Het K.N.W.V. adviseert en bemiddelt bij de aanleg van goede jachthavens. Het houdt de tariefstelling in het oog, evenals de te bieden faciliteiten. Daar de toervaart een steeds belangrijker element vormt in de vrijetijdsbesteding zal het Verbond hiervoor haar diensten gaan uitbreiden. Hoewel reeds 260 verenigingen aangesloten zijn, vertegenwoordigen deze nog maar een derde van alle in Nederland varende jachten en boten. Ledenwerving blijft dus belangrijk. Wedstrijdzeilerij. Elke wedstrijdsport kent een centrale instantie die een nationale wedstrijdkalender regelt, voor de spelregels zorg draagt, het materiaal keurt en het feitelijk mogelijk maakt om wedstrijden te houden. In de watersport is daarvoor nodig gelijkwaardig wedstrijdmateriaal, de z.g. eenheidsklassen. Reglementering en meting hiervoor geschiedt door een aparte afdeling. Ontwikkeling in de jachtbouw en nieuwe inzichten in de spelregels worden op de voet gevolgd. Bij wedstrijdzeilen op groot water wordt de 1.0.R.-formule toegepast, een internationale handicapregel waardoor jachten van allerlei formaten tegen elkaar kunnen zeilen. Nederland is door het K.N.W.V. vertegenwoordigd in de Offshore Rating Councel, een internationaal lichaam gespecialiseerd in de zeezeilerij en nauw verbonden met de International Yacht Racing Union. Voor een goede kwaliteit van de wedstrijdzeilerij is een doelmatige opleiding en begeleiding van primaire betekenis. Ook hiervoor wordt steun en advies aan de leden gegeven in de vorm van subsidieregelingen voor aanschaf instructieschepen, uitlening van jeugdboten, verstrekken van handleidingen voor zeilinstructie en voor het organiseren van wedstrijden.


31

Opleiding van verenigingsinstructeurs en trainers voor de wedstrijdsport vindt plaats in Medemblik, het nationale opleidings- en trainingscentrum van het K.N.W.B., waar elke wedstrijdzeiler terecht kan. Verder zijn er vanzelfsprekend de kernploegen in de 6 Olympische klassen, waar een topzeilcommissie en een verbondstrainer zich inzetten om de Nederlandse driekleur op internationaal niveau hoog te houden. Een nauwe relatie met het Nederlands Olympisch ComitĂŠ en de Nederlandse Sport Federatie stelt het K.N.W.V. in staat om de opleidingen en trainingen van subsidies te doen profiteren. B.

CafĂŠ-Rest-Slijterij

BUITJES HET ADRES VOOR UW

* BRUILOFTEN * PARTIJEN

VERGADERINGEN

ZOUTKAMP, Dorpsstraat 55 * Telefoon 05956 - 1362


32

NAAR HET HOOFD VAN OVERIJSSEL.

De dame die deze woorden in alle ernst zei lag zalig op het achterdek, terwijl haar man of vriend, dat weet je maar nooit, druk doende was zijn schip startklaar te maken na even winkelen in het dorpje. Ze bedoelde te zeggen "we gaan door naar de Kop van Overijssel", het prachtige plassengebied ingesloten door de provincies Drenthe, Friesland en de Noord-Oostpolder. Wie de vroegere plaatselijke toestanden kan vergelijken met wat het heden biedt, zou zich inderdaad als bedoelde dame kunnen uitdrukken, voorbehoudend dat hoofd een edeler lichaamsdeel veronderstelt dan kop. De Kop is nogal nat. Van de 32000 ha in de 3 gemeenten Brederwiede, Steenwijk en IJsselham is er 3200 ha water. Inwonertal 37000. In dit dun bevolkte gebied is filevorming geen ongewoon verschijnsel. Soms op drieĂŤrlei wijze. Op een mooie zomerdag zijn zowel op de weg als op het water lange rijen wachtende voer- en vaartuigen te vinden. Een derde veroorzaker kan soms een strenge vorstperiode zijn wanneer schaatsers van heinde en ver Hollands- VenetiĂŤtocht gaan rijden. Veel watersporters trekken met hun boot van de Friese- naar de Overijsselse plassen. Er is een vaarroute ontstaan met een spitsuur van een hele zomer lang, met de Blauwe Hand als belangrijk knooppunt van zij- en vaarwegen. Via de Wieden of via Blokzijl, Muggenbeet, Wetering en de Kalenbergergracht reist men naar een andere bestemming. Volgens natuurliefhebbers en oevereigenaren is het drukke waterverkeer voor de kwetsbare natuurgebieden De Wieden en de Weerribben veel te groot. Men zoekt daarom naar een alternatieve route tussen het IJsselmeer en de Friese meren. Een speciale commissie, gesubsidieerd met voorlopig f 350.000,--van Economische Zaken, is met een studie terzake begonnen. Het schilderachtige landschap van N.W. Overijssel is door de mens gevormd en onderhouden. Door ontwatering in de 12e en 13e eeuw ontstond uit de veenmoerassen een weidegebied. Men richtte het land in met lange smalle kavels. Op de hogere gronden ontwikkelden zich stadjes als Vollenhove en Steenwijk, terwijl toen ook de eerste dijken langs de Zuiderzee werden aangelegd. In de 13e eeuw begon men met winnen van baggerturf. Daardoor ontstonden trekgaten, petgaten of weren, die gescheiden werden door evenwijdig lopende legakkers, zetwallen of ribben voor het drogen van de bagger. Zo ontstond de naam Weerribben. Grachten werden gegraven voor de afvoer van turf. Door overstromingen van de Zuiderzee werden later veel legakkers weggeslagen, waardoor plassen ontstonden. Deze noemde men wieden. Later groeiden de petgaten weer dicht, waarna rietgroei de kans kreeg en op hogere gedeelten weer grasland ontstond met elzen, wilgen en berken. Riet groeit er nog in ruime mate. De vervening ging door tot het gemaal StroTnk bij Vollenhove gereed kwam. De grondwaterstand werd verlaagd, de grond ontgonnen, waardoor het huidige veehouderijgebied ontstond met mooie, veelal met riet gedekte bedrijfsgebouwen. Het vroegere, armoedige bestaan kreeg een beter niveau, maar bleef toch sterk achter bij het landsgemiddelde. Om dit gebied in stand te houden is een grote taak weggelegd voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, welke instanties samen reeds 7000 ha hooi-,riet- en weilanden in de Kop in beheer hebben. De boeren hebben nu het gevoel "dat ze er listig worden uitgedrukt en dat het beheer in handen is gekomen van verkapte ambtenaren die niet op tijd de rietvelden en sloten onderhouden". Ook wordt er reeds gewerkt met beheersvergoedingen van C.R.M.


33

Het gebied Is als reservaat-gebied aangemerkt, wat volgens een Beschikking van het Ministerie van Landbouw inhoudt, dat de boeren op langere termijn moeten verdwijnen, met gevolg overspoeling van dit gebied met uitsluitend tweede woningbezitters en parkwachters. Laten we hopen, dat dit mooie gebied in de huidige staat voor de bewoners en ook voor de watertoerist behouden kan blijven en dat de Kop het hoofd kan bieden tegen al te grote avonturiers. Kwestie van nuchter verstand bij C.R.M., Landbouw en Natuurmonumenten dachten we. B.


34

Het unieke vergezicht over Wadden en Lauwersmeer al eens bewonderd, onder het genot van een drankje of van ĂŠĂŠn onzer - betaalbare - visspecialiteiten?

Toch eens doen!

Zeedijk 1 Tel. 05193-9052


35

ZEILWEDSTRIJD LAUWERSOOG -ZOUTKAMP VV.17 Juni. Aantal inschrijvingen: 43. Aantal gestart : 21 Opm.: Geen handicap. Eerstaangekomene wint. Deze 'wedstrijd' mag zich beroepen op een toenemende populariteit, zelfs zodanig dat misschien ook naar klasse-indeling moet worden overgegaan. Tijdens deze wedstrijd stond er een harde tot krachtige wind, hetgeen in één geval resulteerde in mastbreuk. Er werd 'ten anker liggend' gestart. Door de harde wind raakte één der deelnemers direct bij de start al geboeid. Het loskomen duurde zolang, dat de schipper besloot zich terug te trekken uit de race. Voor het eerst deden dit jaar twee race-catamarans mee, zodat eigenlijk de uitslag reeds bij voorbaat vast stond. (klassen in 1979?) Zelfs het zeer laat starten van deze twee, had op de uitslag geen invloed. Hopelijk doen er in 1979 meer van deze snelle schepen mee, dan gaat de klasse-indeling zeker door. (Open boten - kajuitjachten - catamarans?). De uitslag was als volgt: 1. Rizzel Dizzel - Vijver 2. Fly Robin Fly - Koolhof - Schriever. 3. No 47 M.H.L.

sinds 1923 Scheepsmotoren Buitenboordmotoren Keerkoppelingen accessoires K. de Brock Eeldersingel 22 Bootbeslag Groningen (v.h. Fa. J. Looyenga) Tel. 050 - 129600


36

Café-Bar

't ANKER Sluisweg 8, Zoutkamp, tel. 05956-1334

GEZELLIG ZITJE GOEDE CONSUMPTIE *** BESCHUT TERRAS

*** GOEDE KEUKEN — OPEN TOT 11 UUR 'S AVONDS

Beleefd aanbevelend Dik en Trijn


37

JACHTWERF „GRUNO" ZOUTKAMP REITDIEPSKADE 19 — TELEFOON 05956 - 20 57 Eigenaar: W. HOUWEN, telefoon 050 - 77 70 75 Bank A.M.R.O. - Rek.nr. 44.63.77.996 Groningen

nieuwbouw voor 7.50 tot 12.00 meter winterberging, aanlegplaatsen reparatie, mobiele kraan (tot 20 ton) benzine en dieselpompen op de kade


38

VERSLAG LAUWERSOOG RACE 1978. Voorjaarsrace. 3 juni. Aantal Inschrijvingen: 51 schepen. : 43 schepen. Aantal gestart : I.O.R. - N.K.K. - Platbodems - Multihulls Klassen Algemeen. In de I.0.R. en de N.K.K. zeilden de schepen tegen elkaar, waarbij de uitslagen uiteraard werden bepaald met behulp van de in die klassen vastgestelde handicap factoren. De platbodems zeilden zonder handicap tegen elkaar, terwijl alle schepen, met uitzondering van de multihulls, meedongen naar de Algemene prijs. Hierbij wordt een handicap formule toegepast, welke zeker niet "waterdicht" is, maar bij gebrek aan beter De resultaten in de Algemene klasse van de voorjaarsrace, telden, evenals vorig jaar, mee voor het winnen van de wisselbeker. (Voorjaars- en najaarsresultaten). Er werd gezeild met erg mooi weer. Kruisend naar de uiterton en vóór de wind terug. De start was om 14.00 uur en de finishtijden lagen tussen 16.11 uur en 18.20 uur. De wedstrijd verliep zonder schade's, terwijl er géén protesten door de deelnemers werden ingediend, de twee schepen welke gediskwalificeerd werden, hadden de boeien niet reglementair gerend, hetgeen door juryschepen werd geconstateerd. De uitslagen van deze race waren als volgt: I.0.R.

le Cariba 2e Red Cloud 3e Hvisker

- Beukema (buiten mededinging) - Komdeur - Akkerman

N.K.K.

le Cariba 2e Witch 3e Ran

- Beukema - Domenic - Loos

- Knol Platbodems:le Weerlicht - Nauta 2e Geerlrni 3e Koggeschip - Brons Algemeen: le Kereweer - Douma 2e Kon - Tiki - v. Dijk 3e Red Cloud - Komdeur Multihullgle Twee in Een - Du Bois 2e Alibi - Wiersma 3e Hirondelle - Sikkens


39

Najaarsrace. 2 September 1978. Aantal inschrijvingen: 58 schepen. Aantal gestart : 39 schepen. Klassen: I.O.R. - N.K.K. - Platbodems - Multihulls Algemeen. Er werd op dezelfde wijze gezeild als tijdens de voorjaarsrace. In tegenstelling tot vorige keer werd er niet in één groep maar in twee groepen gestart. Ook diende het startschip niet als één van de merktekens van de startlijn. Het verkeerd ronden van één van de boeien leverde één diskwalificatie op. De harde wind was de reden, dat niet naar de uiterton gezeild kon worden, maar dat voor de "Binnenhaven" gekozen werd. De uitslagen waren als volgt: I.O.R.

:1e Red Cloud 2e Cheetah 3e Viking

- Komdeur - v. Diepen - Dekker

N. K. K.

:le Bruun F II - Westenbrink 2e Witch - Domenic - Panman 3e Scylla

Platbodems:le Vrouwe Geertrui - Essink 2e Koggeschip - Brons 3e Weerlicht - Knol Algemeen :le Red Cloud 2e Wing 3e Zee-eend

- Komdeur - Brust - Wijkstra

Multihulls:le Quest 2e Mr. Prout

- Appelboom - Tappel

In de Algemene klasse Voorle Red Cloud 2e Kereweer 3e Wing -

en Na-jaarsrace was de uitslag: Komdeur Douma Brust


40

Namens de wedstrijd comm. wil ik verder graag iedereen, die geholpen heeft de drie wedstrijden tot een succes te maken bedanken. Het zijn er te veel geweest om ze allemaal op te noemen. Een uitzondering wil ik maken voor de Heer H.J. PolĂŠĂŠ, die twee maal zijn schip als startschip ter beschikking stelde. Dank ook voor de mensen, die de sluis bedienden, en daarbij niet naar de klok keken, maar naar het aantal schepen, dat graag, ook na 18.00 uur, geschut wilde worden. Zonder de al of niet met name genoemde mensen is het onmogelijk om wedstrijden te varen. M.H.L.

PINKSTERTOCHT NAAR DELFZIJL. Het vertrek was gesteld op vrijdagavond 19.00 uur maar de weerberichten waren zodanig, dat het raadzaam leek om dat uit te stellen tot zaterdagmorgen, of beter gezegd om dan pas te beslissen of er buitenom of via de stad Groningen naar Delfzijl gevaren zou worden. Het K.N.M.I., en de Meteorologische diensten van Eelde en Leeuwarden waren unaniem, NO, later NW. 6 tot 7, later misschien afnemend 4 tot 6. De hele nacht was het practisch windstil, zo ook de volgende zaterdagmorgen, zodat een vloot van 7 schepen, de "Linro" de "Bossa Nova" de "Minos" de "Pollux" de "Viking" de "Alligator" en de "Ran" om 07.00 door de sluis gingen. Bij gebrek aan wind is de hele reis zeer snel op de motor volbracht, en werd om 15.00 uur in de jachthaven van Neptunus, Delfzijl afgemeerd. Zondag zijn 3 schepen weer naar Lauwersoog terug gevaren, terwijl de resterende vier schepen op 2e pinksterdag de traditionele pinksterwedstrijd hebben meegevaren. Er werd in de N.K.K. klasse 4 - 6 een derde plaats behaald. (Pollux). In de Vrije klasse tot 9 meter ook een 3e plaats (Alligator) terwijl de Linro en de Ran buiten de prijzen bleven. Naast nog een aantal andere schepen, met als thuishaven Lauwersoog namen deze genoemde schepen ook deel aan de Delfzijl - Borkum v.v. race.


41

WEDSTRIJDPROGRAMMA 1979 W.S.V. LAUWERSZEE. Pinkstertocht naar Delfzijl en eventueel deelname aan de Pinksterzeilwedstrijd aldaar. Vertrek uit Lauwersoog buitenhaven vrijdagavond 1 juni 19.30 uur. Terug maandag 4 juni. Bedoeld voor schepen die technisch en m.b.t. zeewaardigheid acceptabel zijn voor de commissie. Briefing vembr het vertrek in de buitenhaven te L'oog. Voorjaarswedstrijd. Onze traditionele Lauwersoograce I, buitendijks. Op zaterdag 23 juni. Starttijden en routes worden meegedeeld op de briefing vrijdags-avonds te voren om 20.00 uur op het clubschip. Deze wedstrijd staat open voor: a. I.O.R. gemeten schepen b. N.K.K. gemeten schepen c. Platbodems d. Multihulls e. Niet gemeten schepen in de vrije klasse. Klasseindeling afhankelijk van deelname en ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Lauwersoog - Zoutkamp - Lauwersoog zeilwedstrijd op zaterdag 11 aug. Uitsluitend te zeilen zonder motorhulp. Geen handicap. Vrije deelname. Start om 11.00 uur. Tijdig aanwezig zijn voor instructie. Deze wedstrijd staat open voor: Kajuitboten Open boten Multihulls Klasse-indeling afhankelijk van deelname,ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Najaarswedstrijd. De Lauwersoograce II op zaterdag 1 september. Dezelfde klasse-indeling als de voorjaarswedstrijd en is eveneens afhankelijk van het aantal inschrijvingen, dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Briefing vrijdag 20.00 uur. Wegens toename van het aantal deelnemers zal de massastart van voorjaar- en najaarswedstrijd vervallen en wordt in klassen gestart. De Bolle Jan is in deze wedstrijden niet toegestaan. Prijsuitreiking telkens op de avond van de wedstrijddag. Aanmelden uitsluitend per wedstrijdformulier tot uiterlijk 10 dagen te voren. Vrijwilligers gevraagd: Het bestuur vraagt bij deze aan die schippers, die zich met hun schip (weer) beschikbaar willen stellen voor de wedstrijden als start- controle- of stand-byschip, zich aan te melden bij de heer M.H. Loos. Tevens worden vrijwilligers gevraagd voor taken aan boord van deze schepen!!!


42

KAMPIOENSCHAP NOORD NEDERLAND VAN N.N.W.B. De N.N.W.B. heeft uit het aanbod van de in Noord Nederland georganiseerde wedstrijden 6 wedstrijden geselecteerd voor het kampioenschap van Noord-Nederland voor N.K.K. geffieten schepen. Deze zes wedstrijden worden gevaren in de volgende gebieden: IJsselmeer (2) - Eems (2) - Lauwersoog (2). Kampioen wordt men door als hoogste te eindigen in het totaal punten - klassement van drie wedstrijden (Oostenrijkse puntentelling). Men hoeft dus maar drie van de zes wedstrijden te varen. Zeilt men er meer dan worden de drie beste resultaten geteld.

WEDSTRIJDKALENDER Wedstrijden kustzeilen om het N.N.W.B. Kampioenschap 1979.

9 - 10 juni: Kon. Roei- en Zeilver. Neptunus Delfzijl - Borkum V.V. 23 juni

: W.S.V. Lauwerszee

22 juli

: Kon. Zeilver. Sneek

Voorjaarsrace (Inschrijving t/m 13 juni)

IJsselmeer 11 augustus: S.Z.C. Sneek IJsselmeer 1 september: W.S.V. Lauwerszee Najaarsrace (Inschrijving t/m 22 augustus) 8 september: W.S.V. De Eems Termunterzijl Paap - Geise race.


L

E

7

tr)

(r) +-■ D c 0_ c CL) u (13

4-1

c (I) E c (13 cp

rn

s

C CL)

_C L

••

0 0

CL. • tr)

C

a)

n c cr)

(1) u) a) L a>

>Q 4-1

C 0)

_c U 0

•N

E c

4-■

a)

0 0

17688. 05908

G>

e

_c>

1

aa r: n

1

s tu ren ve loppe op In en

1

ds tr ijdda tum. or we dagen vo

=

eds tr ijden Inschr ijv ing voo r de w

Ln

inschr ijfgeld.

1

Woonp laats :

1

P inkster tocht De l fzijl

v. v.

1

Zou tkamp Lauwersoog -

i ch z

1 0 0 > 1."

Na jaa rs race

- Inschr ijfgeld

Geeft

L

Voorjaa rs race

Onderg etekende

AANMELD I NGS FORMUL IER Weds tr ijdp rog ramma

43

• c (1)

(1) Cr>

n. 0 (1)

C

rD

4-1

Q)

-C

N


-

(D a) -5 rh D 7 CD CD

n

3 CD

(.0

(.0

3 re fL CD • —• D

rt

N —• rt —•

n D<n (n n o n nO n- n

n 0

-•

C 1-•

<

< —• 0 0

W (D CD (.0 7 7 (D • Ct. • tit <

o 0 — 7"" rt rt C1- (D 3

fD

—•

(r>

Z < 111

• ci) n. -I n(ƒ1

rt

—•

rt

CD 7

rt

(1)•

rt

CL 7 rt 0

CD

tr ■

4bl adsch roef

c= re T 0 0- 3 3

CD

euu!ds •)1 •)I •N Jal

apuoz J

—•

0_ 0 0

2 3 --

< (D rt CD (D -s • rt

•Jaleuu!ds

-I N

CL

rt rt

CD (1)

13.)

n O O rt

CD 3 -1 <

n

rt

G 0 0 -s N CD

O •

3

3

rt 3 0 7

co —1 C CD •< CD N 13 CD 0) (D • CU co 0 ••••11

un

—•

-s —• L. CD Ct. -s Cy CL 7

o 72 -0

oj uer

CL 0_ CD

.73

0

(J aleuui ds

CD M

7C

611I Sl eel dJ aA J 9 1CM

1:13

IV

— O

d ewedstri jd wel /ni etmetspi nnakervaren .

—• (D (D < 7 C (D tn — rt CL. (D

Aanhangmotor -Kl apsch roef

rt N Cr 1

Jaminut!az

44

3


45

JACHTHAVEN HUNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuten lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 172, Haren (Gr.).


46

LAUWERSMEERJOURNAAL. Alweer is er een vaarseizoen achter de rug, en wat voor ĂŠĂŠn. Af en toe leek het herfst op enkele mooie week-ends na. Augustus gaf nog een korte periode met mooie zonnige dagen. Toch was er veel recreatievaart op het Lauwersmeer en vooral tijdens de mooiweerperiode kon men wel spreken van een gezellige drukte op het water. Het aantal bezoekers per auto en per fiets gaat ook steeds in stijgende lijn, doch dit is ook erg afhankelijk van het weer. Voor wat betreft de recreatievaart kan men wel spreken van een nog steeds toenemen van het aantal schepen. Ook uit de passagecijfers van de toegangssluizen is af te lezen, dat het bezoek elk jaar nog steeds toeneemt. Zo geeft de sluis te Dokkumer Nieuwe Zijlen 10708 geschutte vaartuigen. Dit is al weer goed 700 meer dan in 1977. De maanden juli en augustus waren wel de grootste uitschieters met respectievelijk 4040 en 3355 passages. Hieruit blijkt wel dat steeds meer waterrecreanten vanuit het Friese merengebied naar het Lauwersmeer uitzwermen. Ook de toegang vanaf het Wad, n.l. de sluis te Lauwersoog geeft weer een groot aantal geschutte vaartuigen te zien. De cijfers hier geven 3771 inkomende en 3511 uitgaande schepen. Totaal 7282. Duidelijk is wel, dat het Waddengebied, en dan voornamelijk de driehoek L'oog-Sch'oog-Engelsmanplaat, een aantrekkelijk gebied is. Dit geldt ook weer voornamelijk met mooie zomerse dagen. Toch blijft dit gebied voor een onervaren plezierschipper een niet te onderschatten stuk water. Je kunt er, als het weer meezit, ongelooflijk mooie dagen beleven. Toch blijft oppassen geboden, men bevindt zich hier op betrekkelijk diep en snelstromend water en er kan in korte tijd een steile zee ontstaan, vooral met wind en tij tegengesteld. Onnodig te zeggen, dat zeekaarten en getijtafels onontbeerlijk zijn. Verder neemt het aantal passages vanaf het Reitdiep door de openstaande sluis te Zoutkamp voortdurend toe. De tellingen zijn hier echter niet volledig, daar het overgrote deel der schepen onder de Reitdiepbrug doorvaart (hoogte 3.40 m.). Het aantal schepen waarvoor de brug geopend moest worden bedraagt 2541. Zonder de juiste cijfers is echter goed waarneembaar, dat ook het Reitdiep een druk bevaren recreatiewater aan het worden is. Ook de aanwezige aanlegplaatsen in Zoutkamp waren goed bezet, al kan men niet spreken, behoudens enkele topdagen, van een overbezetting. Al met al toch een plezierige ontwikkeling, al moet wel de vermanende vinger geheven worden tegen sommigen, die met een te hoge snelheid varen. Klachten komen vooral van de brugwachters van de Reitdiepbruggen en van de mensen die met hun schepen een ligplaats in het Reitdiep hebben. De hekgolf is meestal groter dan uzelf denkt en geeft een hoop ongerief voor Uw medewatersporters, om maar niet te spreken van het gevaar voor afkalving van de oevers. Voorts werd er door de W.S.V. "Lauwerszee" weer een zeilwedstrijd L'oog-Z'kamp-L'oog georganiseerd, waarover U elders in dit boekwerk meer kunt lezen. Ook kunt U, voor wat betreft het reilen en zeilen van de jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog, informatie elders in dit jaarboek vinden. In het voorjaar van 1978 werd een particuliere zeilschool te Zoutkamp geopend. Het bestuur van de watersportvereniging juicht dit initiatief van harte toe. Het is nu dus mogelijk om in Zoutkamp de mooie zeilsport te gaan leren onder leiding van gediplomeerde instructeurs.


47

De beslissing van het waterschap Hunsingo om de Hunsingobrug te Zoutkamp gedurende de zomermaanden ook in het week-end te laten bedienen verdient alle lof. Vooral voor de watersporters die gebruik willen maken van het Hunsingokanaal is dit een grote verbetering. De openingstijden vindt U onder de rubriek "Openingstijden bruggen en sluizen". Door de dienst Lauwerszeewerken werden verschillende werken uitgevoerd. De bosaanplant ging nog steeds door, terwijl ook het rijwielpadennet weer werd uitgebreid. Tevens werd er een nieuw dienstgebouw "De Bosschuur", t.b.v. de rijksdienst IJsselmeerpolders gebouwd aan de recreatieweg Zoutkamp- Lauwersoog. Veel werk werd verzet ten behoeve van de oeverbescherming, zoals op de kaart van de Lauwerszeewerken (kaartje middenblad)is aangegeven. U ziet geachte watersporter, de recreatie ingrediĂŤnten zijn aanwezig om U op het water of op het land te kunnen ontspannen (of inspannen). De watersportvereniging roept U ook voor het komende seizoen weer een van harte welkom toe in het steeds mooier wordende natuurgebied Lauwersmeer. E.A.


48

(01)1,1.k

110 I l!j


••

• ▪

49

2.2orn- NAPIïj n met steekbakens.

t

4;

0.25 m-NAP

elJ a_ a- a. 0• •rc. ¢ ¢ ¢ Z z . Z

z2

E

:, ! E

1

<c

cs

cs

ei

I 1

c e

I

tti

o1 -X

o —0 1.

-0

0 0-

E ja n- c "1:5

22 0-1

• -c

U

_A to

vaargegeven s Lauwers rneer

0." co- NAP

0.75rn-NAP

provincie grens

E

E E ....:


50

Wie een open oog heeft voor het Lauwersmeergebied zal er vele vogelsoorten ontdekken. Allereerst is daar de Wilde Eend.'s Zomers meestal nog als familie bij elkaar zwemmend tussen de rietkragen op zoek naar voedsel. Voor het jonge grut dreigt het gevaar van alle kanten, zodat moeder altijd erg waakzaam is. Bij het eerste onraad duiken de jongen onder. In de rietkragen, op de eilandjes en langs de prielen is het meestal een drukte van belang. Dit is het domein van de Kapmeeuw.De naam zegt het al. Deze soort heeft een bruin-zwarte kap op. Echte lawaaimakers zijn het, vooral in de broedperiode. Geen wonder, want ze zitten soms letterlijk op elkaars lip. Meeuwen zijn kolonie-broeders die zo zichzelf en de jongen beschermen tegen indringers. Er broeden elk jaar ongeveer 14.000 paartjes in de polder. Echt onopvallend, maar zeker broedend is de Dwergmeeuw.Hij lijkt veel op de kapmeeuw maar is veel zeldzamer. Verheugend is ook het broeden van de Visdief en de Noordse Stern. Dit lijken meeuwen, maar bij nader inzien zijn ze een stuk kleiner en vliegen heel vaak achter schepen aan op zoek naar visjes. Van behoorlijke hoogte plonzen ze helemaal onder water om hun prooi te bemachtigen. Door vervuiling van de Waddenzee leek het er in de 60er jaren op dat ze zouden uitsterven, doch gelukkig vermeerderen ze zich weer, al gaat het niet snel. In de ondiepe gedeelten van het Lauwersmeer kunnen we verder aantreffen de Kluut, de Grutto, Tureluur, Kemphaantjes enz.enz. Een gedetailleerde beschrijving van al deze soorten zou te ver voeren. Maar ! wat is er mooier dan een vogel die U niet kent op te zoeken in een vogelgids. Tien tegen één vergeet U die dan niet weer. Nog even willen we stilstaan bij het grote aantal roof- of stootvogels boven de polder. De bekendste zijn de Bruine Kiekendief en de Torenvalk. De Kiekendief hebt U op Uw tochten door de polder ongetwijfeld wel eens zien "jagen" boven de rietkragen. De torenvalk is kleiner en jaagt op muizen en kan soms vleugelklappend stilstaan in de lucht. Dit noemen we "bidden". Markante figuren zijn de Aalscholver en de Flamingo.De Aalscholver met zijn zwarte verenpakje zit vaak zijn vleugels te drogen op de beschoeingspalen. De flamingo's hebben geen vaste plaats. Ze trekken nogal van de ene plaats naar de andere. Toch zijn zij door hun oranje jasje goed en van vèr te herkennen. Mocht het geluk met U zijn, dan zou U in het Lauwersmeer ook nog 3 zeehonden kunnen zien. Vooral in de zomer liggen deze dieren graag op harde ondiepe plaatsen. Omdat het hier een uniek natuurgebied betreft, is het te begrijpen, dat er maatregelen zijn genomen, ook ten behoeve van de vogels. Willen we in de toekomst vogeltjes blijven kijken, dan is het nodig de aanwijzingen op te volgen bij de aanlegsteigers. Verder mag men ook nergens "aan land". Laten we afspreken: Laat de vogels wat van hun is!! Sch.


51

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING Anders dan bij de autoverzekering bestaat er geen verzekeringsplicht voor pleziervaartuigen. Een uitzondering hierop is Italië, dat sinds 1972 een verzekering tegen wettelijk-aansprakelijkheid eist voor alle schepen, die Italië binnen komen en die zijn uitgerust met een motor. Uit zuinigheidsoverwegingen worden pleziervaartuigen vaak uitsluitend tegen het risico van wettelijk-aansprakelijkheid verzekerd. Men gaat dan uit van de gedachte, dat men een goed schipper is en dat men zelf wel geen schade aan zijn boot zal veroorzaken; terwijl als men wordt aangevaren (uiteraard door schuld van een ander), deze schade wel zal kunnen worden verhaald op de tegenpartij. Deze redenering heeft al in zeer veel gevallen geleid tot grote misère en bedorven vakanties. Op een enkele uitzondering na is namelijk de aansprakelijkheid bij aanvaring van schepen beperkt tot f 350,-- per m3waterverplaatsing ( = lengte x breedte x gemiddelde inzinking x 70%), een ogenschijnlijk ingewikkelde formule, die er echter op neer komt, dat de meeste eigenaren van schepen tot 6 á 7 meter lengte bij aanvaring slechts tot kleine bedragen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij geven hieronder een paar voorbeelden: Pampusjacht Draak

4.65 x 1.60 x 0.34 x 70% x f 350,-- = f 620,-6.00 x 1.80 x 0.62 x 70% x f 350,-- = f 1641,--

Deze beperking geldt bij aanvaring t.w. iedere botsing of aanráking met een ander schip, vast of drijvend voorwerp. Alleen bij opzet of grove schuld kan geen beroep op deze beperking worden gedaan. Een ervaringsfeit is, dat de toegebrachte schade in de meeste gevallen veel groter is dan op de veroorzaker van de schade kan worden verhaald. De zuinigheid, die wij in het begin signaleerden zal daarom in veel gevallen een misplaatste zuinigheid blijken. Bovendien vragen wij ons af, of een ieder wel goed op de hoogte is van de risico's, die op de moderne pleziervaartuigenpolis worden gedekt en de in verhouding lage premie, welke hiervoor wordt berekend. Bij het begrip aanvaring denken we doorgaans aan zaakschade; d.w.z. schade aan andere boten, sluizen, bruggen, steigers enz. Maar als U tegen een in het water vertoevend persoon op vaart, is dit voor de wet geen aanvaring en geldt geen beperkte aansprakelijkheid; maar de volledige aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid voor personenschade geldt dus geen beperking en is men met zijn gehele vermogen aansprakelijk. Ook geen beperking geldt, als er schade wordt veroorzaakt, anders dan bij aanvaring; b.v. een mast laten vallen, waardoor iemand wordt verwond, of U veroorzaakt een brand met Uw schip (zoals een paar jaar geleden in Wanneperveen, waar meer dan 200 boten in winterstalling lagen opgeslagen; dit zal toen velen aan het denken hebben gezet).


52

Zeker als men zich realiseert, dat exploitanten van opslagplaatsen in de meeste gevallen niet aansprakelijk zullen zijn voor de schaden; omdat zij zich door het hanteren van gedeponeerde "voorwaarden voor opslag" tegen aansprakelijkheid hebben gevrijwaard. Daar enkele van onze leden zeer snelle boten hebben en sommigen zelfs zeereizen maken, lijkt het ons goed ook hier even aandacht aan te besteden. De beperking van de aansprakelijkheid ( en ook vaak de premie en de condities van de polissen ) ligt anders bij de z.g.n. snelle motorboten en zeevarende schepen. Voor snelle motorboten ( boven 20 km. per uur ) is de beperking van de aansprakelijkheid gerelateerd aan het aantal P.K.'s van de motor; n.l. f 7.500,-- per P.K. De aansprakelijkheid is echter minimaal f 100.000,-- en maximaal f 250.000,--. Bij zeegaande jachten ( per definitie zijn dit "alle vaartuigen, die op zee varen en die, welke door hun bouw of inrichting voor de vaart op zee geschikt zijn" ) ligt de aansprakelijkheid weer anders. Hiervoor geldt een bedrag per ton netto inhoud, n.l. ca. f 250,-- voor zaakschade en ca. f 775,-- voor schade door letsel of dood van personen. De wet bepaalt echter, dat ieder schip geacht wordt minimaal 300 ton te meten. Dit betekent, dat boven genoemde bedragen met 300 dienen te worden vermenigvuldigd en dat voor zaakschade dus minimaal 300 x f 250,-= f 75.000,-- en voor personenschade minimaal 300 x f 775,-- = f 232.000,-- aangehouden dient te worden. A.D.


53

Reparatieschip â&#x20AC;&#x17E;Welgelegen" Het adres voor: motoren- reparatie motoren- inbouw en casco- reparatie

Verder bouwen wij : casco's van 8 en 8,50 m. x 2,80m. met vloeiende waaiersteven

Ligplaats Reitdiepkade-Zoutkamp tel: 05956-1828


54

AFDELING JEUGDZEILEN 1978.

Op 29 april werd weer begonnen met de zeillessen in de nieuwe jachthaven van Zoutkamp. Er werd gestart met 12 "oude leerlingen" (11 jongens + 1 meisje) en 23 nieuwe leerlingen (13 jongens + 10 meisjes). De leeftijden varieerden van 6 tot 13 jr. Gezeild werd met 3 boten van de club en bij grote opkomst konden 2 particuliere boten ingeschakeld worden. Iedere zaterdagochtend werd les gegeven, van 9 tot 12 uur. Het aantal leerlingen werd verdeeld over 3 groepen, die elk 1 uur les kregen. Gedurende de vakantie werden de lessen onderbroken. De laatste les werd gegeven op 2 sept., terwijl op 9 sept. ter afsluiting van het seizoen, wedstrijden werden gehouden in de nieuwe jachthaven van Zoutkamp. De opkomst was niet slecht, want ondanks het slechte weer - stormachtige westelijke wind - kwamen toch nog 26 leerlingen opdagen en was er belangstelling van menig ouder en bestuur. In de haven was een baan uitgezet, gemarkeerd door boeien, die door iedere deelnemer 2 x afgelegd moest worden. (later werd dit veranderd in 1 x rond). Een motorvletje lag stand-by en moest regelmatig in aktie komen, want reeds de eerste twee "ervaren" zeilers sloegen om en moesten geholpen worden. Na de nodige aanwijzigingen, wist de rest van de deelnemers, op een enkele na, redelijk droog de finish te bereiken. Er mag nog wel genoemd worden, dat een 4-tal meisjes dapper meegestreden hebben en geen gek figuur sloegen met hun prestaties. Er werd gezeild in 3 groepen, n.l.: Groep 1: Winnaar: 2e plaats: 3e plaats:

(6 t/m 10 jr.; 10 deelnemers) P.J. Boer (j.) (j.) J. Wijbenga (j.) L. Nijzink

Groep 2: Winnaar: 2e plaats: 3e plaats:

(II jr. en ouder; 14 deelnemers) H. v. Calcar (j.) A.J. v. Calcar(j.) K. v.d. Donker(j.)

Groep 3: Winnaars: 2e plaats:

(Groepzeilers; 2 personen per boot; 4 deelnemers) N. v.d. Bleek (m.) + Stm. P.J. Boer. P. Wijbenga (j.) + Stm. J. Wijbenga.

Na afloop vond de prijsuitreiking plaats en kreeg iedere deelnemer een vaantje. Ondanks het slechte weer, was het toch een geslaagde middag en in het geheel genomen, kan teruggezien worden op een succesvol jaar.


55

Nabeschouwing: 1. Na 2 seizoenen blijkt toch wel de behoefte te bestaan aan meer zeilboten. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden zijn. 2. Er zal bekeken worden, of er meer theoretische kennis bijgebracht kan worden. (Een zeer bescheiden begin was reeds gemaakt). Een wens hierbij is, de beschikking te hebben over een lokaaltje of i.d., om b.v. ook bij slechte weersomstandigheden toch actief bezig te kunnen zijn. 3. Er is vraag naar nog een paar (2-4) instructeurs, zodat wat meer aandacht aan de leerlingen besteed kan worden.

J .F.

v, D.

Voor nadere inlichtingen en aanmelding van leerlingen voor het seizoen 1979: J.F. v. Dijk, Het Want 94, 9733 BG Groningen; Tel. 050 - 415163.

WATERSPORTARTIKELEN

fa. Wegman & Geerlings

Dealer voor

JOHNSON YAMAHA

Johnson b.h. motoren tegen verlaagde prijzen. Bootbeslag en petroleumverlichting GRONINGEN Folkingestraat 25 Tel. 050 - 180524

Lid van de

Nauticring


56

Z ER PROG RAMMA 1979 //1\\ 1. 1 t/m 4 Juni. De jaarlijkse Pinkstertocht voor leden, naar Delfzijl via Borkum. Deze tocht, met de mogelijkheid deel te nemen aan de aldaar te houden wedstrijd, wordt gevaren onder leiding van de wedstrijd commissie. Nadere informatie hierover: in het wedstrijd programma elders in dit boek. 2. 2 t/m 4 Juni. Clubtocht naar Friesland. Verzamelen en vertrek bij scheidingston D D S Lauwersmeer om 9.00 uur. Bestemming eerste dag Sneek, tweede dag Eernewoude. Vertrek derde dag om 10.00 uur. Reisbespreking vrijdagavond 1 Juni in het clubschip om 20.30 uur. Opgeven hiervoor d.m.v. bijgaand aanmeldi ngs-formul ier. De Zoetwatercommissie hoopt er, mede door behoorlijke deelneming, een prettige vaartocht van te maken. 3. 2 t/m 4 Juni. Vaartocht naar Schiermonnikoog. Vertrek buiten de sluis L'oog om 8.30 uur — H.W. 15.45 uur Zomertijd — . Varen naar Engelsmanplaat, ankeren benoorden de plaat om 9.45 uur, wandeling op de plaat. Anker op om 13.30 uur. Varen naar Schiermonnikoog en afmeren om plm. 14.30 uur. Op zondag 3 Juni wordt de deelnemers een tochtje per "Eilanderbalg Expres" naar Oostpunt van het eiland aangeboden. Vertrek Expres 13.00 uur. Vertrek naar L'oog 4 Juni om 15.45 uur, aankomst plm. 16.45 uur. Bespreking vrijdagavond 1 Juni clubschip om 21.00 uur. Opgeven per bijgaand aanmeldingsformulier s.v.p. 4. 23 Juni. Lauwersoog- race I. Vrije deelname. Route en keerpunt zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden op de briefing, de avond te voren, bekend gemaakt evenals de starttijden. Zie speciaal wedstrijd programma in dit boek. 5. 11 Augustus. Zeilwedstrijd Lauwersoog — Zoutkamp — Lauwersoog. Zonder hulp van motor te zeilen. Geen handicap. Vrije deelname. Een uitdaging voor elke toer- en wedstrijd zeiler. Voor aanmelding zie wedstrijd programma. 6. 1 September. Lauwersoog- race II. Vrije deelname. Wordt gevaren onder dezelfde voorwaarden als Lauwersoog- race I. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het wedstrijd programma elders in dit jaarboek. 7. 22 September. Als afsluiting van het seizoen de toertocht naar Dokkum. Vertrek vanuit Lauwersoog om 9.00 uur. Terug plm. 18.00 uur. Uitsluitend voor onze varende leden met zowel zeil- als motorboten. Aanmelding uitsluitend per formulier tot 14 dagen vaer de tocht. Indien tevens deel genomen wordt aan de avondbijeenkomst dan ook het aantal personen hiervoor opgeven. Dit vooral wegens beperkte mogelijkheden op het clubschip en de voorbereiding. N.B. Alle deelnemers varen op eigen risico.


59

.5=;55zszszsszzazzsm,

ZEILSCHOOL VOOR JONG EN OUD IN ZOUTKAMP.

Onder begeleiding van instructeurs met A.N.W.B./K.N.W.V. erkende diploma's worden week, weekend en dagcursussen verzorgd voor iedereen vanaf 9 jaar. Gevaren wordt in Valk en Randmeer. Het K.N.W.V.-lesprogramma voor beginners en gevorderden wordt afgerond met een certificaat waarin alle onderdelen apart worden beoordeeld en het sluit aan bij de A.N.W.B.bondszeilscholen. Een ieder is welkom om de zeilschool eens te bekijken.

Allen die in hun vacantie graag actief willen zijn kunnen een leerzame zeilvacantie op het wijde Lauwersmeer bij ons bespreken. Ons telefoonnummer is: 05956 - 1270. Ons adres: Stationsstraat 5a, 9974 SK Zoutkamp.


60

BELANGRIJKE VAARROUTES VAARROUTE LAUWERSOOG - SCHIERMONNIKOOG JACHTHAVEN te varen route (niet voor navigatiedoeleinden) Jachthaven

Gebruik van de nieuwe zeekaart is vereist.

1 1 •r - t-f ,

't

n,

rY.-ïr

r

Lichtboei

Haven Lauwersoog


61

Op velerlei verzoek en i.v.m. het nieuwuitgevoerde betonningssysteem, hebben wij gemeend om de schetsen van de route's naar Ameland en de route L'oog- Eems, via de wadden, nogmaals op te nemen. Route Engelsmanplaat- Ameland.

Schets 1

s

(1).-s.eci 1/,4 fil/

P.t52. jâ&#x20AC;ş ." /0 9

fY

11Yr?

Schets 1. Q.5 A

Benoorden Eng.m.plaat nabij SG15-SG17 is een beschutte ankerplaats. Zeer geschikt voor een tijstop. Bij krachtige winden uit het W tot N onrustig wegens invloed zeegang uit het Friese zeegat.

118s

NES ez.

11193

Schets 2

Schets 2. â&#x20AC;˘C B

Omgeving HB1 en le struikbakens van het Friese wad een bij NW tot N winden beschutte ankerplaats.Bij krachtige winden nog redelijk beschut.


62

Schets 3. C

Omgeving ZSA15 en le struikbakens van het Friese wad. Bij NW tot N vrij beschutte ankerplaats. Geschikt voor een tijstop.

,, „ j ...,-,

Schets 3

25q

_

-

14

"

...•

s"

z.. 141-."4 2sol

-4 7,„

14" 4-1

- --- - - -- ..--

ju sisrm"

t 1"'`

'Z...0

...desteever

.1 Schets 14

e I ,'

""t

‘f

1

(t`

r

Schets 4. Ontraden moet worden om te ankeren in het Kikkertgat en veerbootgat, i.v.m. het drukke veerbootverkeer tussen Ameland en Holwerd v.v.


63

Route Lauwersoog naar de Eems A. Lauwersoog - Lutjewad.

ji

1•1t L

6 jea

- 0ri

B. Lutjewad Hornh. wad.

r

(.°'

koP4.

C. Hornh. wad - Spruit Robbengat via Pieterb. wad.

Wad.

R Rsa ,z 2-1

fir rflY 7

)'7".


64

D. Robbegat - Z.O. Lauwers. (vervolg zie F)

, 1 Zig. 9.1 zo

ri 1

's' z°145:2 s., zs•s\j"I'g

zst, ai, jj tr

,)

'46

E. Spruit - Z.O. Lauwers via Scheid. ton zol-sp. 4.151"1 /t5_M BSP,}

7.44,

5.\ \

x

12°1.9

., „ .,„

4 sK s ‹.

sou

itte mio.lm


65 F. Z.O. Lauwers - Eems. (vervolg op schets D)

r

/r

Wtn

trtr

g1.43 RL

Yf'r

ANKERPLAATSEN IN DE ROUTE LAUWERSOOG - EEMS. Schets B.Lutjewad nabij LW6. Een, bij NW tot NO winden een vrij goed beschutte ankerplaats. 1 Schets B.Tussen EB2 en le bakens van het Hornh.wad, vrij beschutte ankerplaats voor een tijstop. Bij een krachtige wind uit 2 NW tot N onrustig.

Schets C.Spruit nabij SP4. Zeer goed beschutte ankerplaats, vooral bij ZW tot N winden. Ook bij krachtige wind nog goed be3 schut.

Schets C. Robbengat nabij RG2. Redelijke ankerplaats bij winden tussen ZW en NW. Bij krachtige winden tussen NW en N zeer on4 rustig wegens invloed zeegang Z.O. Lauwers.

Schets D.Bij verslechterende omstandigheden is er een goed beschutte ligplaats te vinden in het haventje van Noordpolderzijl. 5 Bij invaren geul kopbakens aan stuurboord houden en dicht langs varen.

Schets E Z.O. Lauwers nabij ZOL38. Zeer goed beschutte ankerplaats bij ZW tot N winden. Ook bij een krachtige wind nog goed .25 6 beschut.

Schets

/_e 7

â&#x2013;

E

Het Ra nabij R4. Geschikte ankerplaats voor een tijstop. Bij een krachtige wind uit NW tot NO, onrustig i.v.m. invloed zeegang vanaf oude wester Eems. Richting Eems varend is het aan te bevelen om bij krachtige wind van W tot N, hier met afgaand tij te ankeren tot het tijdstip van laag water. Dit i.v.m. de zeegang op de Oude Wester Eems. (Wind en tij tegengesteld). E.A.


66

SLUITINGSTOCHT 1978 Onze traditionele clubtocht naar Dokkum op zaterdag 16 september leek aanvankelijk in het water te zullen vallen. De radio meldde storm, zodat er besloten werd de volgende ochtend af te wachten voor een beslissing. Toen leek het weer beter dan was voorspeld en omstreeks 9 uur staken we van wal. De tocht werd door 8 boten, met een bemanning van plm. 30 koppen, vlot en zonder veel incidenten volbracht. Tegen 12.15 uur lagen alle schepen in Dokkum afgemeerd. Daar wachtte ons een verrassing in de vorm van een zoekspelletje. Met hulp van een onzer Dokkumer leden en zijn vrouw waren een 40-tal clubvlaggen meer of minder verdekt ondergebracht bij een aantal winkeliers. Na afloop werden de prijzen uitgereikt in de winkel van de pottenbakkerij "De Gouden Hand". Alle deelnemers, waarvan toch nog veel per auto waren gekomen,- hadden ze toch iets in de gaten1ontvingen tevens het bekende Dokkumer pakket. Tegen 15.15 uur werd gestart richting Lauwersoog, weer met "De Eersteling" voorop, waar we om 18.00 weer aankwamen. Vaardige handen hadden inmiddels het interieur van het clubschip omgetoverd in een waar eethuis. Om 19.30 uur ging de deur open en konden de 61 deelnemers, die zich daarvoor hadden opgegeven, aanzitten aan het fondue waarvan geanimeerd werd genoten. Onnodig te vertellen dat daarna de stemming nog behoorlijk steeg, vooral toen onze onmisbare accordeonist een waar songfestival in gang zette. Afsluiting van een vaarseizoen mag gerust goed gevierd worden vinden we. Als daarbij komend nuttig effect kan genoemd worden het gemeenschappelijk onderhouden van onze "vaderlandse liederen".

Advertenties in dit boek gaan voor ons de kostprijs drukken. Dus leden, koopt bij hen, het zal U zeker lukken.


67

Voor verzekering van

pleziervaartuigen

op moderne polisvoorwaarden en met uitgebreide en solide dekking naar: ONDERLINGE VERZEKERINGS-MIJ.

â&#x20AC;&#x17E;O.W.D. DOKKUM" KANTOOR DOKKUM - STATIONSWEG 12 TEL. 05190 - 2989 DRACHTEN , ZUIDKADE 37 TEL.05120 -16050

Inlichtingen worden U verder gaarne vrijblijvend verstrekt door de heren

A. DUKSTRA - JANSONIUSPLEIN 19 - DRACHTEN - TEL.05120 -13562 S. J. MOL - BORNENSISSTRAAT 18 - NIAWIER - TEL. 05192 - 306

Leden Watersportverenigingen genieten een extra korting van 20 Vo.

C. D. M. overkoepelende organisatie van de Onderlingen: Dokkum -Danturnadeel te Damwoude, Elkanders Belang te Bergum en Drachten


68

Zijlstra's

EEN KLEINE ZAAK EEN GROTE SORTERING

TWEEWIELERBEDRIJF ZOUTKAMP — Churchillweg 26 Showroom: Kerkstraat 7

• Huishoudelijke artikelen

RUIME KEUZE IN:

•Rijwielverhuur • Buitenboord motoren: TOMOS de meest geruisloze EVINRUDE een wereldmerk DELFINI laag in prijs

•Tuingereedschap • Speelgoed •Rijwielen,o.a. Union en Batavus (U hebt bij ons al een compleet merkrijwiel voor f 285.--)

•Tweetakt-oliën: OMC, VEEDOL, QUAKERSTATE

•Bromfietsen,o.a. Kreidler en Mobylette

•Campinggas, Vapagas Essogas, Benegas.

DIJKSTRA'S WARME- BAKKERIJ BIJ DE MOLEN TE ANJUM telefoon 05193-1302

Elke dag,'s-morgens aan de haven hebben wi j wat in de wagen voor alle hongerige magen van krentestoet tot zuivelwaren


69

"ZEEWIEFKES" Vroeger moeten de zandbanken van de wadden vol met zeemeerminnen zijn geweest. Nuchtere mensen hielden hen voor zeehonden, maar ten eerste zingen die niet en ten tweede wordt men daar niet zo gauw verliefd op. Op die verraderlijke banken liep menig schip vast omdat de schipper zo geboeid was door het vrouwelijk schoon, dat hij zijn roer vergat. Degenen, die zo'n avontuur overleefden spraken van glinsterend golvend haar, soms groen, over borsten zo blank als sneeuw, zelfs grote borsten en een blanke huid. Zeer gracieus wenkten zij de schippers en de vissers om bij hen te komen. Behalve dat waren het voor velen ideale wezens, want de vis en de vrouw waren in haar verenigd. Maar de meeste toenaderingspogingen waren noodlottig. Dat wisten zij maar al te goed. Toch liep er wel eens iemand in de val. Zo was er eens een man op het Wad aan het vissen. Hij had een goede bui, want de vangst was best. Zijn bun zat vol met haring en schol. Het werd langzaam eb en de zandbanken kwamen al boven het water uit. Opeens viel zijn oog op een groepje zeemeerminnen, die zich op zo'n bank in de zon lag te koesteren. Op slag vergat hij alle waarschuwingen en zijn enige wens was zo'n wezentje machtig te worden. Hoe moest hij dat aanpakken? Zijn maat, die op de voorplecht hen ook had gadegeslagen en zijn baas hardop had horen praten, beweerde dat hij meer kans zou hebben als hij er voorzichtig naar toe liep, in plaats van te varen. Vooral met aflopend tij was er geen gevaar. Op de diepste plekken zou het water tot zijn middel reiken. Wel waarschuwde hij om op tijd terug te zijn. Door niets meer te houden sprong de visser overboord en waadde door het water. Door de opkomende avondmist verdween hij geheel uit het zicht.... Toen het tij weer opkwam is zijn maat nog gaan zoeken maar zonder resultaat. Nadat de lading vis gelost was en men een paar dagen later weer langs de ongeluksplek voer zagen ze plotseling de schipper staan. Hij gaf geen enkel teken of gebaar en leek met zijn gedachten in een andere wereld te zijn. Hij werd aan boord genomen en heeft sindsdien nooit meer een woord gesproken. Hij leefde nog lang en altijd met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht en zo is hij ook gestorven Uit oude legenden.

Aanvragen Getuigschrift. Voor het bevaren van de Duitse kustwateren behoeven Nederlandse jachtschippers geen getuigschrift meer te tonen.


70

firma KOLSTEIN

VOOR TEXTIEL VRIJETIJDS- EN SPORTKLEDING DROGISTERIJ- EN FOTO-ARTIKELEN BOEK- EN TIJDSCHRIFTENHANDEL

MIDDENSTREEK 29-38 - SCHIERMONNIKOOG

REGENKLEDING EN (als specialiteit) DE SCHIERMONNIKOGER VLAG

jachtbouw 't

arn

Witte, .(,

drie specialisten op. watersportgebied -lilian boon , ruurd hijszeler , fred Lichthebbcn in 't witte lam hun krachten gebundeld ; wellicht een schaap met vijf poten want wy) bieden ueeLzbdige seruice aan zeiltiefhebbers [ook ter plaatse): saduies, Levering en uervaardiging van uitrusting beslag. •advies,ontwerp , bouw en reparatie van houten schepen tot g meter Lengte 1(.1er-warmde bouwruimte ti meter].

• adules en huLp bij verdere vragen op watersport,gebied. groningerweg 116, 973a ab groningen.lnoorcierhoogebrug) tel,.nrs loso).778505.137115iosgss).1735


71

NOODSIGNALEN In de Nederlandse Staatscourant van 5 september 1965 maakt de Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart de eisen bekend waaraan de pyrotechnische noodsignalen moeten voldoen: . voorzien zijn van een duidelijke gebruiksaanwijzing. . vermelding van de fabricage-datum en de houdbaarheid - plm. 4 jaar. . uitvoering: weerbestendig en waterdicht. Onder noodsignalen worden verstaan: 1. Valschermsignalen. Ze moeten aan de volgende eisen voldoen: kleur licht moet helder rood zijn lichtsterkte moet minimaal 25000 candela zijn de te bereiken hoogte moet 250 meter zijn de daalsnelheid mag niet meer dan 5 meter per seconde bedragen de brandduur moet tenminste 30 seconden zijn uit de hand kunnen afvuren. 2. Handstakellichten. Deze moeten voldoen aan de volgende eisen: helder rood licht de lichtsterkte moet minstens 10.000 candela zijn de brandduur moet tenminste 50 seconden bedragen. 3. Drijvende rooksignalen. Ze moeten gedurende tenminste 2 minuten een dichte hoeveelheid oranje gekleurde rook kunnen verspreiden. De meeste signalen hebben duidelijke tekeningen en/of Nederlandse tekst, zodat iemand in panieksituatie overweg kan met de gebruiksaanwijzing. 4. Signaalpistolen en -stiften. Hiervoor is een wapenvergunning nodig. U kunt echter bepaalde soorten valschermsignalen zonder pistool omhoog laten schieten. Veel compacter en aanmerkelijk goedkoper zijn de signaalstiften. Alle stiften werken volgens hetzelfde principe nl. door het plotseling ontspannen van een veer slaat een pen in een slaghoedje van een signaal dat hierdoor ontsteekt. De resultaten met de hand-valschermsignalen zijn de beste, ze branden beduidend langer en komen veel hoger. Daarna komen direct de valschermsignalen die met pistolen worden afgeschoten. De stiften met de kleine signalen zijn hierbij vergeleken speelgoed. Toch zijn hieraan enkele voordelen, het is mogelijk om snel achter elkaar een groot aantal lichtkogels omhoog te sturen, net als bij de pistolen, en dat zij weinig ruimte innemen. Op het IJsselmeer, de Wadden en de Zeeuwse stromen en vlak onder de kust zijn de stiften voldoende, maar gaat u verder de zee op dan zult u 贸f de handsignalen moeten hebben 贸f signaalpistolen. Hat laden van de signaalstiften is niet helemaal zonder gevaar. Altijd Buitenboord Gericht Houden. Om overdag aandacht te trekken van schepen binnen gezichtsafstand of van vliegtuigen is de oranjerook van de handstakellichten het meest effectief. In de nacht of bij slecht zicht hebt u het meest aan rood licht. Wit licht is alleen goed om bij te lichten. Let bij aankoop op duidelijke tekeningen en/of Nederlandse tekst. Houd u aan de periode die opgegeven wordt als houdbaar. Het is en blijft vuurwerk. Dit geldt ook voor de munitie voor stiften en pistolen. Verouderde munitie moet begraven worden, afsteken kan gevaar opleveren. Over het afsteken in noodgevallen zijn verschillende opvattingen. Het beste is, zowel overdag als 's nachts achter elkaar twee


72

parachutefakkels of meer kleine patronen in de lucht te sturen. Tenminste 20 minuten wachten en dan weer herhalen. Is de situatie onhoudbaar dan moet u natuurlijk wel alles wat aan boord is achter elkaar aansteken, maar houdt wel iets in reserve als u van boord gaat in een reddingvlet of bijboot. Midden op de oceaan signalen afsteken heeft weinig zin, men kan ze het best in voorraad houden tot een schip of vliegtuig in zicht komt. Op de Noordzee, de Wadden en het IJsselmeer is zoveel scheepvaart dat een noodsignaal vrijwel altijd opgemerkt zal worden. Hou de signalen buiten bereik van kinderen en bewaar ze op een droge plaats in afgesloten verpakking. L.H.S.

CLUBSCHIP. Ja, langzamerhand moest het tijd zijn dat anderen deze kolom van mij overnamen, want er zijn nogal wat families die zoveel tijd en energie aan het clubschip besteden, dat zij meer dan ik het recht hebben de pen eens te grijpen. Voor 1978 heb ik weer de diensten verdeeld en begrijpelijkerwijs was dat voor de zomerperiode het moeilijkst. We hebben steeds willen proberen in de zeven weken van het hoogseizoen het clubschip alle dagen geopend te hebben en ook voor 1978 is dat weer gelukt. De vereniging en de liggers op Lauwersoog mogen deze families wel dubbel dankbaar zijn, want een volle week, of zelfs veertien dagen dienst doen is geen sinecure. Het is hier niet de plaats om namen te noemen en elkaar te complementeren, maar voor de secretaresse van onze vereniging wil ik een uitzondering maken. Zij doet niet alleen veel diensten, maar regelt ook de inkoop en financiĂŤn. Dat is een hele job! De vele gezichten van degenen die de honneurs waarnemen wisselen steeds en men kan het ene gezicht aardiger vinden dan het andere, maar men kan er geen kritiek op hebben. Bovendien kunnen we allemaal er veel aan doen de sfeer goed te houden of te verbeteren en zodoende te zorgen dat het clubschip inderdaad een goed ontmoetingscentrum is. Na deze zalvende opmerkingen nog wat gezelligers. De feesten en partijen, zowel als de cursussen zijn goede hoogtepunten geweest van het seizoen en zij die zich daarvoor zo sterk hebben gemaakt verdienen aller dank. Naar mijn oordeel hoort zingen bij een goed etablissement en omdat velen vaak moeite hebben met het onthouden van de teksten moesten we maar eens een 'liederboek' samenstellen. Een boekje waarin de meeste door ons gezongen liederen compleet afgedrukt worden. Uiteraard dan met gekuisde teksten en geen onzin over krullebollen! Nou ja, een beetje gekruid mag het wel! Persoonlijk vind ik het patertje de grens, maar die ging dan ook naar Frankrijk. En wie ben ik? A. van der Woude


73

KONINKLIJKE NOORD- EN ZUID-HOLLANDSE REDDING-MAATSCHAPPIJ.

Deze keer laten wij de reddingmaatschappij niet zelf aan het woord, behalve zo nu en dan in hun verslagen, maar willen wij zelf eens commentaar geven op de verslagen die ons, de 'redders aan de wal' zo trouw bereiken. Veel 'redders aan de wal' zijn jachteigenaars en velen zijn dit al jaren, omdat de traditie van een reddingmaatschappij die met eigen middelen het hoofd boven water tracht te houden ons zo sympathiek is. In de laatste jaren is er een verschuiving gaande in het reddingswezen. Dit voor zover het materiaal en mensen betreft, maar ook betreffende het soort reddingen. Over het eerste willen wij het in dit verband niet hebben, maar wij volgen wel de discussie hierover met aandacht. Nee, voor een jachtclub of een watersportvereniging die met het varen op het IJsselmeer, de Lauwerszee en de Wadden- en Noordzee te maken heeft moeten de cijfers van de laatste jaren eer teken aan de wand zijn. Wij doen een greep uit verslag 123 / juni 1978 over de diensten in 1977: Gezocht naar strandwandelaars, gestrand op Vrouwezand, Thor's einde, hulp aan rubberbootje (dit moet u lezen:), Trekvogel zoek, einde van een 'plezierreisje', ondankbare pleziervaarders, weekenddrukte (!!!), enz., enz. Persoonlijk vind ik dit ĂŠĂŠn van de meest indrukwekkende verslagen van de K.N.Z.H.R.M. Het illustreert in sobere taal wat er met sommige watersporters aan de hand is. Kennelijk zijn er behalve ondeskundigen ook nogal wat vlegels op de grote wateren. Voor de bemanningen van de reddingboten is dit alles moeilijk te verteren, spectaculaire reddingen zijn zeldzaam en men heeft te maken met een type mens die totaal anders is dan de vroegere zeelui. Men sprak tenminste dezelfde taal! Jachtvaarders hebben de plicht dit in te zien; ook al mogen zij zich dom gedragen op het water, zij worden geacht wat meer in te brengen als het gaat om menselijke verhoudingen. Tenslotte: wie geen donateur is, wordt dit uiteraard nu! En om dit alles nog eens te onderstrepen: In de periode van 1 januari t/m 30 juni 1978 zijn er 78 (!) diensten verricht ten behoeve van de watersport, 18 voor de beroepsvaart en 12 voor de visserij. Let wel: tot 30 juni. Toen moest het grote watersportseizoen eigenlijk nog beginnen. En zo kan men nog uren doorgaan. A. van der Woude


74

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU HAVINGA B.V.

* Alle verzekeringen * hypotheken (via levensverzekeringen, handelsbanken, enz. o.a. Bondsspaarbank) * gezinsbegeleiding * juridische adviezen * boekhouding * gemakkelijk betalingssysteem Totaal pakket. - ĂŠĂŠn gezinsadviseur Postbus 5, 9967 ZG Eenrum. Tel.: 05959 - 351 05902 - 1664 05953 - 1933

it

nva - assurantieadviseurs


75

De vaarrecreatie in de provincie Groningen. In onze provincie werd van ouds de watersport reeds beoefend op de vier grote meren, t.w. het Schildmeer, Paterswoldermeer, Leekstermeer en Zuidlaardermeer, waarvan de laatste drie meren voor een deel op Drents grondgebied liggen. Sinds de afsluiting van de Lauwerszee in mei 1969 is op het Lauwersmeer een watersportmogelijkheid ontstaan, die volop in ontwikkeling is. De onderlinge verbinding van de genoemde vijf meren is tijdens de weekeinden practisch onmogelijk, door het ontbreken van de bediening van sluizen en bruggen in de vaarroutes. In de laatste jaren komen de Noord-Groningse Maren meer in de belangstelling, mede door de publicaties over het varen in dit gebied in de Waterkampioen. Maar ook hier bevinden zich een aantal knelpunten, bestaande uit enige bruggen met te kleine doorvaarthoogte en het voorschrift om 24 uur van te voren het openen van beweegbare bruggen aan te vragen bij de beheerders van deze bruggen. Maren, een Gronings woord voor waterwegen, hebben een nog min of meer natuurlijk karakter. Deze overblijfselen van de geulen en prielen van de Waddenzee, hadden vroeger een functie in het vervoer van personen en goederen. De totale lengte aan bevaarbare maren is globaal geschat 100 km. Voor de watersport is dit marengebied aantrekkelijk, indien verbetering in de mogelijkheden wordt aangebracht. De schaalvergroting in de beroepsvaart heeft tot gevolg gehad, dat een groot aantal kanalen niet meer door deze schepen wordt gebruikt. Met de daling van het economisch rendement van de kleinere waterwegen verminderde ook de waardering, gevolg hiervan was, dat deze wateren, voorzover zij geen primaire functie in de waterbeheersing vervulden, hetzij geheel of gedeeltelijk werden gedempt, hetzij aan hun lot werden overgelaten. Indien deze waterwegen van belang waren voor de waterbeheersing, door in tijden van wateroverlast een versnelde waterafvoer mogelijk te maken, zijn zij wel gehandhaafd, maar werden vaak onttrokken aan de scheepvaart en dus voor de recreatievaart niet meer toegankelijk. In deze ontwikkeling is echter een kentering gekomen, want Gedeputeerde Staten van Groningen hebben ingespeeld op de nieuwe inzichten betreffende de waarde van de waterwegen voor de recreatie en hebben in augustus 1976 een werkgroep ingesteld met als opdracht: "Het opstellen van een Raamplan voor de Waterwegen, dat aangeeft van welke waterwegen en voormalige waterwegen de instandhouding resp. het herstel uit een oogpunt van landschapsschoon, cultuurhistorie, geomorfologie en recreatie noodzakelijk dan wel gewenst is". In mei 1978 is dit plan door Provinciale Staten aanvaard, zodat voor het beleid in deze materie nu een basis is gevormd. De plaatsruimte in het jaarboekje laat niet toe, dat wordt ingegaan op alle onderdelen die in het Raamplan zijn beschreven, daarom zal alleen worden ingegaan op de vaarrecreatieve aspecten. In het Raamplan wordt vermeld, dat door de sterke groei van de vaarrecreatie b.v. in Friesland, de draagkracht van het milieu wordt overschreden en dat het zoeken naar alternatieven is gewenst. Het bevorderen van de recreatievaart op de Groninger waterwegen zal twee belangrijke neveneffecten hebben. Ten eerste zal het benutten van de waterwegen de animo vergroten om ze met hun karakteristieke bruggen,


76

sluizen en andere voorzieningen in goede conditie te houden, hetgeen voor het leefmilieu en het behoud van het karakter van het Groninger landschap uitermate gewenst is. Het tweede belangrijke punt kan zijn, dat door de ontwikkeling van de recreatie, de werkgelegenheid wordt uitgebreid. Bij de doelstellingen, die in het Raamplan worden genoemd, zijn de subdoelen m.b.t. de recreatie vermeld. Deze houden o.a. in, dat: a. de waterwegen, die van belang zijn of kunnen zijn voor de recreatie moeten worden behouden c.q. hersteld, dan wel in een enkel geval nieuw gegraven. b. het realiseren van een vaarwegenstelsel ten behoeve van de recreatievaart. c. het openhouden van vaarwegen, van belang voor de recreatievaart, waarbij wordt uitgegaan van een minimum doorvaarthoogte van 2.50 meter, een minumumbreedte van 3.50 meter, en een minimumdiepte van 1.10 meter voor de kunstwerken. Deze afmetingen zullen voor de belangrijkere vaarwegen vermoedelijk te gering zijn, een nader onderzoek naar de meest gewenste maten moet worden aanbevolen. d. het maken van verbindingen ter verkrijging van een gesloten stelsel van recreatievaarwegen (onder meer verbinding van Drentse kanalen met het Stadskanaal). e. in aan te wijzen vaarroutes zullen de sluizen en bruggen tijdens de weekeinden in het vaarseizoen moeten worden bediend. Om al te groot optimisme te voorkomen moet wel worden opgemerkt, dat bij de aanvaarding van het Raamplan door Provinciale Staten is gesteld, dat nog nader de prioriteiten van de verschillende werken zouden moeten worden vastgesteld. De waarde van het Raamplan is, dat men het belemmeren van de waterrecreatie nu kan tegengaan, door het toetsen van nieuwe plannen van de zijde van het Rijk, de gemeenten, waterschappen e.d., of deze plannen ook in strijd zijn met de doelstellingen en aanbevelingen in het Raamplan. Een vooruitziende blik is zeker gewenst op het gebied van nieuwe voorzieningen, die in deze tijd misschien nog voldoende zullen zijn, maar in de toekomst niet meer aan de eisen van de recreatievaart tegemoet komen. J.B.B.

----04~M beow,41â&#x20AC;˘441,,4e~4014,...


77

NEDERLANDSE KRUISER KLASSE -

N.K.K.

Deze klasse is in 1974 ingesteld en staat onder autoriteit van de K.N.W.V., zij heeft als bedoeling om jachten welke in grootte en type verschillen bij elkaar te brengen in wedstrijden gebaseerd op een "Yardstick"principe als handicap-systeem voorafgegaan door een eenvoudige meting. De N.K.K. is bedoeld voor die jachten, waarvan de eigenaren wel eens een wedstrijd willen varen doch niet I.O.R. zijn gemeten of hier niet onder kunnen varen - ontspanning en plezier zijn belangrijke elementen in deze klasse. De N.K.K. is onderverdeeld in een aantal klassen naar de wedstrijdmaat van de schepen; de wedstrijdmaat wordt berekend volgens een eenvoudige formule welke enkel bekend is bij de N.K.K. - zij is niet openbaar zodat aanpassing eraan of ontwerpen erop niet mogelijk is - dit als bescherming van de klasse. Ieder toegelaten schip krijgt een N.K.K.-nummer hetgeen een weergave is in cijfers van de handicap tussen de jachten; om de berekentijd te vinden moet de gezeilde tijd in seconden met 100 worden vermenigvuldigd en dan, gedeeld door het N.K.K. nummer. Het N.K.K. nummer wordt ieder jaar opnieuw bekeken en zonodig aangepast al naar gelang de resultaten en mogelijkheden - uiteindelijk moet elk schip eenzelfde kans hebben; de capaciteiten van de bemanning worden zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten zodat de beste bemanning ook de meeste kansen zal krijgen. De meting geschiedt met de boot in het water, voorzien van alle normale tuigage, uitrusting en ballast die bij toerzeilen aan boord zijn - de meetplaats is niet vrij, bepaalde havens zijn aangewezen doch overleg hierover is mogelijk. De opmeting wordt verricht door K.N.W.V. gemachtigde meters die dit in hun eigen vrije tijd uitvoeren en daarom dit in principe niet in juli doen vanwege de vakanties . De metingen zullen worden uitgevoerd naar volgorde van aanmelding, rekening houdend met het al of niet gereed zijn van het jacht voor meting. De eigenaar dient lid te zijn van een bij het K.N.W.V. aangesloten watersportvereniging.

Opgavevoor

meting en inlichtingen zijn te verkrijgen bij het K.N.W.V. in Amsterdam: 020 - 790222, adres: Postbus 53034, 1007 RA Amsterdam. postgiro: 51686 meetkosten: f 100,--.

Overige inlichtingen: J.F. Roukema 05960 - 13127 Meraklaan 7, 9933 HH Delfzijl. A. Holwerda Bachstraat 53 8916 ES Leeuwarden F.J. Licht 05955 - 1735 B. Entensweg 8 9991 CW Middelstum.


78

VEILIGHEIDSEISEN EN -UITRUSTING. (deze lijst hangt ook in het clubschip) A. Voor wedstrijden binnen de duinen. 1. luiken, kajuit ingangen, patrijspoorten etc. waterdicht. 2. sterk geconstrueerde kuipen, bij voorkeur zelflozend. 3. openingen onder de waterlijn bij voorkeur met afsluiters, zoniet aanwezig, dan zachthouten passende pluggen. 4. goede zeerailing en voorpreekstoel, minimum-hoogte 45 cm. 5. brandblusser. 6. lenspomp. 7. anker, zwaar genoeg, 40 mtr. ankertros + minimum 5 mtr. ketting. 8.krachtigehandlantaarn. 9. verbanddoos met handleiding. 10. misthoorn. 11. radar-reflector. 12. afsluiter op brandstoftank(s). 13. betrouwbaar kompas met stuurtafel. 14. kaarten (betr. gebied7 + nav. middelen. 15. radio- ontvanger. 16. voorgeschreven navigatie lichten. 17. reefbaar grootzeil. 18. stormfok. 19. gereedschap + reserve onderdelen. 20. reddingboei binnen bereik stuurman. 21. tenminste 2 veiligheidsgordels of lijflijnen. 22. reddingvest voor elke opvarende. 23. zelfontbrandend reddingboei licht. 24. pyrotechnische noodseinen in waterdichte verpakking of lichtkogelpistool. B. 25. 26. 27. 28.

Voor wedstrijden buiten de duinen, baan korter dan 50 mijl. kuip zelflozend onder elke hellingshoek. achterpreekstoel + strak gespannen rondlopende railingdraad. veiligheidsgordels voor elke opvarende. water in geschikte reservoirs. F.J.L.


79

Garnalen worden wel gebruikt als aas om tong mee te vangen, zo vertelde ons een doorgewinterde sportvisser. En wij maar denken, dat tong uitsluitend met zeepieren moet worden verschalkt. De man was overigens best bereid om ons een en ander over de sportvisserij te vertellen.

, gaat hij verder, is een platvis met sterk afgeronde kop en daardoor gemakkelijk te onderscheiden van de andere platvissoorten zoals bot, schar en schol. Kleur: vaalgrijs tot roestbruin met donkere vlekken. Het voedsel van deze vissoort bestaat uit kleine kreeftachtigen en wormen. De grootste exemplaren eten ook vis zoals spiering en bliek (jonge haring). De beste vangtijd is van juni tot en met september, daar zij na het paaien zich dan vaak in rustiger water langs de kust ophouden. Tong is nog meer dan andere platvissoorten een uitgesproken nachtvis en graaft zich overdag meestal diep in op slikkige plaatsen, vooral tussen mosselbanken. Slechts als de vloed opkomt zijn ze ook overdag actief. De beroepsvisserij maakt dan ook gebruik van verzwaarde sleepnetten. Een goed stekje voor de sportvisser kan zijn bij de wat diepere zeegaten tussen en voor de waddeneilanden en vooral in iets broeierige zomernachten. Er moet zeer voorzichtig gevist worden. Lood niet zwaarder dan 50 gram. Vissen met paternostersysteem, met meerdere lijntjes boven het lood is mogelijk. Beter is het gebruik van een schuiflood op de lijn en daaronder een dwarrellijntje. Ideaal is echter het gebruik van een hoekafhouder, zodat de vis het loodgewicht niet merkt.

%eet De blauwe makreel is een van de populairste sportvissen CAlajC_ van het zoute water. Deze vis kan tot een halve meter lang worden en tot 11 kilo zwaar. Een slanke vis, met twee rugvinnen en naar de staart een rij kleine vinnetjes. Kleur: groenblauw met een aantal donkere gebogen dwarsbanden. Buik: wit met roze weerschijn. De makrelen zijn eveneens zomergasten, hoofdzakelijk afkomstig uit het zeegebied ten zuiden van het Kanaal. Juli t/m september zijn voor de sportvisser de beste maanden. Deze vissoort, die vooral "op het gezicht" jaagt en dus overdag zijn prooi vindt, is het best te vangen in helder vloedwater. Jaagt de makreel achter scholen bliek aan dan wordt de opgejaagde bliek vanuit de lucht belaagd door sterns en meeuwen, hiermee de weg aanwijzend waar de makreel zich bevindt. Zijn voedsel bestaat uit kreeftachtigen, spiering, bliek en sprot. Elke nieuwkomer in de hengelsport is reeds na enkele minuten instructie al in staat om op de kustwateren een leefnet vol of meer te vangen. Heeft men de jagende meeuwen eenmaal ontdekt dan is het zaak om daar de verenpaternosters, wit met liefst een rood pluimpje er tussen de bliekjes zo goed mogelijk na te bootsen, te laten zakken.


80

jeinegigaaig

Een slanke vis met flinke rugvinnen en een bek die doorloopt tot voorbij het oog. Rug en flanken groenig bruin tot grijs met donkere vlekken. De vis kèn 1 meter lang worden. Juli tot en met september is het beste vangseizoen. 's Zomers vooral 's morgens vroeg

en in de avond. Snoekbaars prefereert troebel water. Door de afgenomen helderheid van veel wateren is deze vissoort ook in ons land in opmars. Het voedsel bestaat uit watervlooien, larven, garnalen. Volwassen zijnde ook kleine vissoorten. Het is een echte bodemvis, vaak bij palen en op taluds van zandzuigputten. Aas: natuurlijk aas zoals levende visjes tot 6 ĂĄ 8 cm., een dood- of een stukje vis. Ook kunstaas, maar dit is minder gemakkelijk of het moest al zijn de z.g. jig, een loden kopje, een haak en op de steel van de haak een plukje geitehaar of veertjes. De jig kan men beschouwen als het best vangende kunstaassoort, zowel in zoet als in zout water. Het is niet voor niets dat de overlevings-paketten van vliegeniers en schepelingen jigs bevatten. Gebruik: uitwerpen, tot op de bodem laten zakken en met schokjes terugvissen of met een ruk omhoog trekken en daarna aan slappe lijn weer laten zakken. Snoekbaars is niet zo eenvoudig te bevissen. Eigenlijk moeten we hem eerst opzoeken en daarna proberen aan welk soort aas hij die dag de voorkeur geeft. Lezer, als U een bijdrage voor deze rubriek wilt leveren, bv. roken van vis, paling peuren, enz., wij zien het graag tegemoet. B.

Jachtwerf duBOIS-TEMPLE Duinkerkenstraat 18 Groningen tel. 050 -130582 Onze aktiviteiten zijn: ontwerpen, adviezen, keuringen, bemiddeling van aan en verkoop, afleveringen, winterberging tot 20 ton en 3,5 diep reparaties nieuwbouw, verbouw van alle soorten motor en zeiljachten, specialisten in hout en polyester, bouwers van de Trinity bijboten, levering van Lucas sails, masten, motoren en beslag. Korting voor leden van W.S.V. "Lauwerszee".


81

Komt U eens bij ons binnen, maak een praatje, proef eens een slaatje. En van waar U ook komt, Ulrum, Zoutkamp, of van over de brug, U komt vast nog eens bij ons terug!

P. RIENKS

~a4étaria ,, e ChurchIllweg 2 - Zoutkemp - Telefoon 05956-1860

\e"

tot u s HENGELSPORTARTIKELEN

MEER DAN 50 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR ZEEVISSERIJ Alle bekende werpmolens en hengels in voorraad: ABU — Mitchell — DAIWA — DAM enz. Het adres voor uw baars of snoekbaarshengel. -

A-straat 12 — Groningen — Tel.: 050 - 121893


82

DEFENSIE LOSTE EERSTE SCHOTEN VAN HET THUISFRONTIN LAUWERSMEERGEBIED lauwersmeer-plan binnen half jaar In de eerste helft van 1979 verschijnt het gewijzigde inrichtingsplan voor het militair oefenterrein in de Lauwersmeer. - In een rapport komen de inspraakresultaten op het eerste plan, en da- •

,., liet ir .frei? eo

de woonkernen Waren er 30 rneet newaard, misunit een die gebruikt punten.de De munitie werd had een draag Wijdte van onge-veer 4 kro. Doordat inraiddel

4 iiii >leo

'91 /17 het -

Er werd daarna geschoten door ., ploegen, resp. rnet 25 rarn. geschut en de Carl Gustat, een draagbaar tankWapen roet een terugstootlo7c en bij vuurrnond• "Verspreid over de .lar

'ik .4,, ---c7Q4,

,2 0

1.1'es;oo 4"i'lee -17 .• •

ri

.

efej2 2/hicii. k2/2 if-etit) e4e/ ?, el:9122eei,. 8 je 6 . t)it.eoef0tei.i. el ol, e/w

(2,. et2e,i 8.9ee,"et eft tri. s `gr, >; P.

ngr ijpende debied tewillen hi dnge °en \iisSer‘ vlet we van, v.is,sersz ijde te beschermen. ionw -tng reanI, beter gereageerd. eengeerd. ,, Je kune.ru, kunt te- maatregcAml om relere aantast voor genwoord.raigd t rec eehond da v c' een genwo ve Wad' ter den aa . het aan- CO wil een vaarvervan visser zij zo merktezeen va en een strenger ot deel gro ngenVit"' r: „AIs die Zag], tett op een OP- Een ander: voor a degar Landb010) del/1'1

pee

t. 0/ 4 4

oty

.s-90 •

t,t5.

pot, ..,„) fee

notinie.

■ .'ningenstelsel '4,•..leerrigsu

Een kd bestaan natuurige Oei als verb' .eigen indin ussen van het minipe 17 twee .Dat * en an Der .^sle de antwo p in s vrees rd


83

KIELHALEN? Men wil, zo luiden de verhalen al 12 jaar lang in alle talen het lot van 't Lauwersmeer bepalen. De Schout bij Nachts en Generalen, zowel bebaarden als de kalen, beseffen nu dat zij verdwalen in hun papierberg van verbalen. Een offensief succes behalen dèt was het doel, om zonder dralen defensie naar Ons Meer te halen. In 's lands regeer- en babbelzalen begint de moed al wat te dalen door groot protest van radicalen, natuurminnaars en principalen van schrijvers van milieuverhalen door vissers van de wadgarnalen en watersporters die 't zien dwalen. De recreant is zeer gaan balen. We weten reeds uit de annalen dat Haagse molens langzaam malen. De tijd zal 't resultaat bepalen. We gaan niet onze vloot verhalen naar verre vreemde steigerpalen. Men zou integendeel weer een Van Galen De Ruyter of een Tromp inhalen om d'invasie van die "kannibalen" met een "zeer warm welkom" te betalen. Gij "Uilen" en "Van Achtegalen" Defensie wil U overhalen door levensechte jachtverhalen van volkren, die zich slechts bepalen om andere volken te vermalen. Alsof de wereldvrede zelfs zou falen als 't oefenveldje 't nièt zou halen. 's Lands aanzien zou er niet door dalen. Laat Ons Toch Vrij Hier Ademhalen!!

Nu 't eerste proefschot is gevallen bewijst dat niet dat wij 't verknallen Ik wens en hoop voor ons allen dat 't Haags besluit als volgt zal vallen: ,'t "Klimaat" Daar Is Ons Slecht Bevallen"

Bas Bramzijger.


84

CAMPING-SPORT Kollektie 79 * Tuinmeubelen - parasols en barbeques * Houtskool en briketten * Luchtbedden - slaapzakken en binnenlakens * Windschermen - koelboxen - picknickkoffers * Campingtoilets en kindertenten * P.V.C.boten en polyesterboten * Touwwerk * Jerrycans met en zonder kraan

Campinggaz

o . a. tanks en vullingen

verkrijgbaar bi j:

Wobben - Deknatel b.v. Kerkstraat 12 ULRUM

Sluisweg 3 ZOUTKAMP

05956 â&#x20AC;&#x201D; 1215

05956 -1683


85

GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN HW MET HARLINGEN

°

NES .039 ERSCHELLING

-0.71

LAUWERSOOG

HO •0.43

• 0.24

VLIELAND HAVEN

DELF ZUL .2.14

NIEUWE STAT ENZUL

-0.55

.3.06

"

;MARLINGEN 0.001 KORNWERDERZAND

-0 14 UDE SCHILD

-133

— = VROEGER =LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN LW MET HARLINGEN O

°

SCHIERIA

-1.02 NES TERSCHELLING

-1 44

1221,32E1

-aca

LAUWERSOOG

-1.07

"'VLIELANDHAVEN 9

1D9 HARLINGEN 0.001

ORNWEROERZAND OUDE SCHILD

-2 40 -

DEN

1 _,SI M

PEN OEVER

-151

— s VROEGER ----LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN


86

ZEEVERSE VIS

*

Tong — Schol — Kabeljauw — Rode Poon

*

Gebakken Vis — tijdens de zomermaanden

*

Zoute en zure haring

* Garnalen — dagvers gepeld *

Gerookte makreel

*

Gerookte paling

Dit alles vindt U bij

STERKENBURG'S VISHANDEL B.V. Haven 8 - Lauwersoog Let op het juiste adres.


87

DELFZIJL juni 1979

mei 1979 datum

hoogwater

datum

laagwater

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

3.47 15.47 4.29 16.30 5.20 17.25 6.19 18.29 7.27 19.40

92 118 86 117 81 113 80 112 84 115

9.57 22.30 10.30 23.14 11.15

57 69 48 61 37

0.07 12.11 1.09 13.23

55 31 54 34

8.35 20.46 9.34 21.44 8 vr 10.25 22.37 9 za 11.09 23.23 10 zo VM 11.50

95 121 106 127 116 131 125 133 134 -

2.20 14.41 3.30 15.48 4.25 16.44 5.14 17.38 6.04 18.31

60 41 65 49 67 56 70 63 74 69

0.12 12.34 0.59 13.14 1.46 13.55 2.33 14.40 3.20 15.28

34 40 33 45 30 47 27 49 22 47

6.49 19.18 7.32 20.04 8.17 20.50 9.01 21.35 9.42 22.20

73 75 73 78 71 79 67 76 62 75

4.13 16.19 5.10 17.18 6.13 18.24 7.18 19.35 8.29 20.45

15 45 08 40 00 29 97 23 00 20

10.26 23.11 11.19

56 72 52

0.11 12.15 1.11 13.21 2.19 14.40

70 52 7, 55 75 58

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

2.58 15.06 3.35 15.40 4.13 3 do 16.17 4 vr EK 4.57 17.03 5.58 5 za 18.10

107 115 98 113 89 109 79 103 72 99

9.22 21.46 9.51 22.16 "10.17 22.51 10.56 23.43 11.52 -

179 185 169 177 158 169 146 161 135 -

7.13 19.25 8.29 20.40 9.34 21.40 10.26 22.31 11.08 23.14

71 02 80 08 89 15 99 23 09 27

0.45 13.05 2.03 14.30 3.24 15.44 4.24 16.41 5.15 17.30

56 32 63 38 71 51 79 64 83 71

I I vr 11.44 23.54 12 za VM 12.20

16 30 25

13 zo

0.34 12.58 1.16 13.35 1.58 14.12

32 32 34 35 30 38

5.59 18.17 6.39 18.58 7.16 19.36 7.53 20.17 8.29 20.58

85 77 84 79 84 83 80 82 75 79

2.41 14.50 3.25 15.31 18 vr 4.15 16.20 19 za LK 5.11 17.21 20 zo 6.21 18.35

25 38 19 37 12 36 05 34 00 32

9.07 21.38 9.44 22.18 10.23 23.05 11.16

69 77 62 73 54 67 145

0.17 12.29

64 40

20 wo

21 ma

7.45 19.59 8.57 21.09 10.01 22.10 10.52 23.04 11.37 23.52

01 31 05 28 06 25 II 25 16 23

1.27 13.48 2.45 15.08 3.56 16.20 4.59 17.19 5.50 '18.12

66 44 74 54 82 69 91 82 95 89

21 do

9.31 21.46 10.26 22.43 23 za 11.14 23.33 24 zo NM 11.56 25 ma 0.18 12.35

03 19 1I 18 15 16 21 15 24

3.29 15.53 4.31 16.56 5.23 17.50 6.10 18.39 6.52 19.21

75 63 78 68 78 73 79 77 77 80

26 za NN4 12.18

20 20 22 16 23 10 23 04 22 98 21

6.36 18.59 7.16 19.40 7.54 20.19 8.27 20.54 8.57 21.26 9.28 21.57

96 93 92 91 86 89 81 86 74 81 66 75

26 di

27 zo

11 28 10 30 06 30 03 31 00 31

7.30 19.59 8.04 20.33 8.37 21.08 9.08 21.39 9.37 22.10

75 80 71 79 68 76 64 72 58 66

1 di

2 wo

6 zo 7 ma 8 di 9 wo 10 do

14 ma 15 di 16 wo

17 do

22 di 23 wo 24 do 25 vr

28 ma 29 di 30 wo 31 do

0.37 12.58 1.20 13.34 2.00 14.07 2.36 14.40 3.10 15.11

LLWS=NAP-203 cm

1 vr 2 za EK 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do

II ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo LK 18 ma 19 di

22 vr

27 wo 28 do 29 vr 30 za

1.00 13.10 1.37 13.42 2.13 14.15 2.47 14.48 3.22 15.23


88

DELFZIJL augustus 1979

juli 1979 hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

3.57 15.59 4.41 16.47 5.35 17.41 6.30 18.42 7.32 19.51

96 127 94 125 92 122 94 121 100 125

10.08 22.44 10.44 23.26 11.31 0.20 12.31 1.22 13.42

153 160 146 154 138

8.39 20.59 9.42 22.01 8 zo 10.37 23.01 9 ma VM 11.28 23.54 10 di 12.15 -

111 128 121 131 132 132 140 133 147 -

2.30 14.54 3.36 16.03 4.34 17.09 5.34 18.09 6.28 19.03

149 138 153 144 157 152 161 161 164 170

0.46 13.00 1.32 13.45 2.22 14.31 3.11 15.22 4.03 16.11

33 53 32 57 31 58 26 57 21 50

7.15 19.52 8.02 20.40 8.49 21.29 9.37 22.17 10.20 23.00

165 175 166 176 166 175 165 172 164 169

4.53 16.59 5.46 17.58 6.44 19.03 7.51 20.15 9.01 21.24

13 39 05 29 00 20 99 15 05 12

11.05 23.49 11.58

163 168 159

16 do

0.41 12.53 1.39 14.05 2.50 15.22

163 151 159 147 157 148

18 za

10.00 22.23 10.52 23.18 11.39

12 II 18 12 24 14 30 14 34

159 153 162 161 165 168 166 175 166 176

21 di

24 di NM 0.03 12.16 25 wo 0.43 12.50

3.58 16.29 4.54 17.28 5.47 18.20 6.30 19.02 7.09 19.42

1.20 13.25 1.54 13.56 2.27 14.30 3.00 15.02 3.33 15.36 4.05 16.10

13 38 12 40 10 39 08 40 05 37 04 32

7.46 20.17 8.19 20.48 8.49 21 21 9.20 21.51 9.49 22.19 10.19 22.50

167 176 167 174 164 171 161 165 156 158 150 149

26 zo

datum

1 zo 2 ma EK 3 di 4 wo 5 do 6 vr

7 za

11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 ma LK 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 ma

26 do 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 di

LLWS= NAP-203 cm

datum

149 132 147 133

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

4.42 16.53 5.33 17.51 6.33 18.59 7.43 20.17 9.03 21.37

102 128 103 124 105 121 110 121 120 125

10.55 23.30 11.43 0.23 12.46 1.33 14.08 2.50 15.30

41 42 33 32 24 27 23 30 31

10.11 22.45 11.08 23.43 8 wo VM 11.59 0.35 9 do 12.46 10 vr 1.24 13.32

134 130 144 134 153 138 160 139 164

4.03 16.44 5.10 17.53 6.11 18.50 7.04 19.42 7.53 20.31

39 44 49 57 56 67 63 73 67 76

II za

2.11 14.20 2.57 15.07 13 ma 3.43 15.54 14 di LK 4.27 16.40 5.09 15 wo 17.27

137 164 131 160 124 149 115 137 109 126

8.41 21.17 9.27 22.02 10.10 22.43 10.51 23.21 11.31

67 73 64 70 62 67 61 62 55

6.02 18.30 7.07 19.38 8.22 21.04 9.35 22.11 10.31 23.04

105 114 103 107 104 103 110 106 119 109

0.05 12.23 1.00 13.31 2.07 14.50 3.24 16.08 4.33 17.11

53 46 43 . 39 38 38 39 45 45 53

11.15 23.49 22 wo NM 11.55 0.26 12.29 1.00 13.02 1.34 13.34

126 111 132 115 137 117 140 118 143

5.25 17.59 6.09 18.42 6.48 19.21 7.26 19.56 8.00 20.28

50 60 56 66 60 71 65 73 65 73

2.05 14.07 2.35 14.38 28 di 3.06 15.11 3.36 29 wo 15.45 30 do EK 4.08 16.20 4.43 31 vr 17.07

118 143 115 142 113 139 113 135 III 130 112 123

8.31 20.58 9.00 21.26 9.30 21.54 9.58 22.20 10.28 22.52 11.09 23.37

63 68 60 62 56 56 48 45 39 34 29 23

1 wo EK 2 do 3 vr 4 za S zo 6 ma

7 di

12 zo

17 vr

19 zo 20 ma

23 do 24 vr 25 za

27 ma


89

DELFZIJL

oktober 1979

september 1979

hoogwater

laagwater

NAP -cm

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

12.05

20

0.39 13.29 2.13 15.08 3.43 16.30 4.55 17.37

14 17 12 23 23 38 37 52

6.20 19.24 7.58 21.00 3 wo 9.19 22.10 4 do 10.23 23.07 5 vr VM 11.15 23.54

16 06 24 14 34 21 43 29 51 38

0.04 13.02 1.44 14.48 3.22 16.14 4.37 17.19 5.39 18.15

08 18 08 30 23 42 34 53 50 64

5.55 18.35 6.50 19.26 7.40 20.13 8.25 20.56 9.07 21.37

51 65 62 71 68 77 73 76 73 73

6 za

12.06

7 zo

0.40 12.53 1.22 13.37 2.03 14.21 2.43 15.04

55 40 54 39 49 35 38 27 29

6.31 19.02 7.17 19.46 8.02 20.26 8.44 21.04 9.24 21.38

61 69 67 70 69 71 73 70 72 65

3.17 15.30 3.57 16.13 13 do LK 4.33 16.53 14 vr 5.14 17.49 15 za 6.17 19.05

126 9.49 142 22.13 120 10.26 131 22.46 113 11.02 118 23.20 107 11.47 106 101 0.10 95 12.49

73 70 67 58 55 45 43

67 57 56 41 43 23 29

15 ma

24 19 18 08 11 95 01 82 00 84

9.59 22.09 10.32 22.41 11.12 23.21 12.05

31 32

3.21 15.43 3.56 16.25 4.36 17.16 5.29 18.22 6.43 19.48

0.31 13.30

08 28

16 zo

7.35 20.31 8.59 21.48 10.00 22.42 10.48 23.25 11.27

99 93 106 98 114 103 121 108 128 -

1.23 14.17 2.51 15.43 4.07 16.47 5.02 17.40 5.49 18.18

20 28 23 38 32 47 40 54 48 61

16 di

8.10 21.08 9.20 22.09 10.11 22.52 10.53 23.29 11.32

108 89 114 98 122 105 125 110 128 -

1.59 14.56 3.20 16.07 4.26 17.01 5.15 17.45 5.56 18.20

14 39 25 48 37 54 46 60 53 60

21 vr NM 0.01 12.02 22 za 0.32 12.35 23 zo 1.03 13.08 24 ma 1.33 13.39 25 di 2.02 14.10

11 34 16 36 16 39 19 38 21 36

6.25 18.53 7.02 19.29 7.35 19.58 8.05 20.27 8.34 20.54

57 67 61 68 64 68 65 67 64 62

0.01 12.06 0.32 12.40 1.02 13.12 1.33 13.47 2.04 14.22

14 29 19 30 21 29 24 27 26 25

6.32 18.55 7.06 19.26 7.38 19.54 8.10 20.25 8.45 20.55

58 62 61 61 60 58 59 55 56 49

26 wo

21 35 22 31 22 26 22 18 18 09

9.06 21.23 9.36 21.51 10.07 22.22 10.46 23.02 11.41

0 55 54 46 45 34 34 21 23

2.36 15.01 3.10 15.41 28 zo EK 3.51 16.32 29 ma 4.44 17.39 30 di 5.58 19.08 31 wo 7.33 20.39

28 22 30 17 29 10 27 04 24 02 33 13

9.17 21.26 9.51 21.58 10.31 22.41 11.26 23.43 12.49

50 41 42 31 32 18 23 05 20

1.20 14.26

10 35

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

5.38 18.17 6.55 19.46 8.27 21.17 9.44 22.29 10.45 23.28

113 118 113 115 121 119 133 125 144 132

6 do VM 11.39

155 138 162 140 165 141 163 136 154

1 za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo

7 vr 8 za 9 zo 10 ma

0.17 12.27 1.06 13.15 1.49 13.59 2.33 14.45

11 di

12 wo

17 ma 18 di 19 wo 20 do

2.32 14.43 3.04 15.18 28 vr 3.36 15.57 29 za EK 4.13 16.44 30 zo 5.05 17.53 27 do

LLWS= NAP-203 cm

datum

1 ma

2 di

8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr LK 13 za 14 zo

17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo NM 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr

27 za


90

HARLINGEN

mei 1979 datum

juni 1979

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

0.58 13.12 1.37 13.42 3 do 2.14 14.12 4 vr EK 2.51 14.49 5 za 3.45 15.51

73 88 63 88 55 86 50 83 47 82

7.57 20.22 8.29 20.56 9.01 21.31 9.40 22.21 10.44 23.34

96 99 90 95 87 94 84 95 84 96

4.59 17.09 6.14 18.23 7.22 19.29 8.19 20.22 9.00 21.06

46 85 51 87 56 91 63 93 69 94

12.01

87

0.49 13.15 1.59 14.23 2.59 15.17 3.46 16.05

99 90 02 94 05 98 09 02

9.40 21.49 12 za VM 10.14 22.28 10.49 13 zo 23.09 14 ma 11.25 23.48 15 di 12.04

78 96 85 96 91 95 96 90 96

4.30 16.49 5.10 17.31 5.45 18.12 6.21 18.52 7.00 19.33

10 05 10 09 II 11 10 I1 09 09

11 ma

0.28 12.45 1.08 13.27 18 vr 1.49 14.13 19 za LK 2.38 15.07 3.42 20 zo 16.21

82 95 74 93 65 90 59 89 53 89

7.37 20.14 8.15 20.53 8.58 21.41 9.49 22.42 11.02

04 10 02 09 00 08 99 08 00

16 za

5.05 17.48 6.40 19.15 8.00 20.25 9.01 21.17 9.50 22.03

43 89 50 90 55 90 61 90 69 89

0.00 12.29 1.31 14.00 2.47 15.10 3.46 16.04 4.34 16.52

111 101 111 102 112 105 III 105 109 105

21 do

26 za NM 10.33 22.45 11.10 27 zo 23.25 11.44 28 ma 0.05 29 di 12.14 0.42 30 wo 12.45 1.21 31 do 13.18

78 86 86 82 96 78 99 70 100 63 100

5.12 17.33 5.49 18.13 6.26 18.54 7.01 19.28 7.34 20.03 8.08 20.38

108 104 105 103 103 101 98 99 94 97 93 96

26 di

di

2 wo

6 zo 7 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr

16 wo 17 do

21 ma 22 di 23 wo 24 do 25 vr

LLWS=NAP-I 26 cm

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

1.59 13.48 2.34 14.21 3.09 15.03 4.03 16.09 5.11 17.21

57 98 53 95 51 91 51 87 53 87

8.41 21.11 9.14 21.46 9.59 22.40 11.03 23.49 12.16

91 96 90 96 89 96 91 97 91

6.22 18.33 7.25 19.40 8 vr 8.19 20.32 9 za 9.04 21.23 10 zo VM 9.48 22.12

57 86 65 86 72 86 79 86 87 86

0.59 13.28 2.07 14.34 3.04 15.29 3.54 16.21 4.39 17.08

98 94 00 97 03 00 04 03 06 07

10.30 22.56 11.13 23.37 11.57

95 86 102 85 106

0.22 12.43 1.08 13.30

80 106 74 103

5.21 17.53 6.05 18.40 6.47 19.27 7.33 20.12 8.16 20.55

07 11 09 12 09 12 08 11 05 1

1.54 14.14 2.38 15.00 3.28 16.00 4.43 17.19 6.06 18.48

66 101 58 97 52 93 48 88 51 85

8.58 21.36 9.43 22.24 10.44 23.32 12.01

05 11 05 09 03 06 01

0.52 13.28

03 99

7.32 20.01 8.35 20.57 9.23 23 za 21.45 24 zo NM 10.07 22.29 25 ma 10.44 23.10

57 83 64 81 74 80 86 77 96 75

2.10 14.41 3.11 15.38 3.58 16.28 4.42 17.13 5.22 17.54

102 97 99 97 98 96 96 96 96 96

105 74 III 70 113 66 110 62 107

6.0I 18.33 6.36 19.10 7.12 19.45 7.47 20.19 8.20 20.50

96 98 96 98 95 97 95 95 94 95

1 vr 2 za EK 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do

12 di 13 wo 14 do 15 vr

17 zo LK 18 ma 19 di 20 wo

22 vr

27 wo 28 do 29 vr 30 za

11.17 23.50 11.49 0.27 12.21 1.04 12.53 1.38 13.24


91

HARLINGEN

augustus 1979

juli 1979

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

2.10 13.54 2.39 14.25 3.13 15.08 4.03 16.13 5.10 17.30

58 100 55 94 54 88 55 82 58 77

8.51 21.19 9.23 21.53 10.07 22.45 11.08 23.53 12.24 -

95 95 94 93 92 91 92 90 92 -

6.23 18.44 7.29 19.57 8.31 20.55 VM 9.24 21.49 10.14 22.40

63 74 71 74 79 74 89 76 101 79

1.04 13.40 2.13 14.49 3.15 15.47 4.08 16.44 4.59 17.36

11.01 23.29 11.51 0.17 12.40 1.02 13.24 1.43 14.03

112 83 120 82 122 78 119 72 114

2.22 14.41 3.06 15.33 4.07 16.45 5.24 18.08 6.47 19.28

datum

laagwater

hoogwater h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

2.31 14.25 3.05 15.11 4.03 16.27 5.20 17.54 6.45 19.19

64 88 64 80 66 73 70 69 76 67

9.25 21.52 10.12 22.49 11.23 0.04 12.48 1.25 14.10

93 87 92 84 90 83 91 84 95

90 94 91 97 95 100 98 103 101 107

8.02 20.31 9.03 21.32 8 wo VM 10.02 22.29 10.54 9 do 23.22 10 vr 11.43 -

86 69 97 74 110 79 120 82 125 -

2.39 15.23 3.44 16.25 4.44 17.24 5.40 18.19 6.31 19.07

88 100 94 104 98 109 105 114 110 117

5.48 18.29 6.40 19.19 7.30 20.03 8.12 20.42 8.50 21.19

105 111 109 113 111 113 110 110 107 107

II za

0.08 12.28 0.49 13.08 1.29 13 ma 13.48 14 di LK 2.04 14.23 2.41 15 wo 15.06

84 125 81 119 77 108 73 94 70 81

7.20 19.48 7.59 20.23 8.36 20.54 9.09 21.26 9.50 22.09

114 115 112 108 106 101 101 94 96 85

69 107 67 97 67 88 67 81 73 77

9.28 21.58 10.18 22.51 11.23 0.00 12.44 1.20 14.04

106 101 101 94 95 _ 89 90 85 89

16 do

3.29 16.09 4.37 17.30 6.00 18.54 7.13 20.09 8.15 21.06

68 70 70 63 74 59 84 60 93 64

10.46 23.09 12.03 0.32 13.26 1.47 14.40 2.50 15.37

89 78 85 74 84 75 85 77 89

7.57 20.32 8.51 21.23 23 ma 9.33 22.13 24 di NM 10.13 22.53 25 wo 10.49 23.32

81 75 90 74 100 76 109 76 116 76

2.29 15.09 3.24 16.01 4.10 16.49 4.53 17.31 5.33 18.12

84 90 84 90 85 91 88 94 92 97

21 di 9.02 21.53 22 wo NM 9.45 22.36 23 do 10.23 23.10 24 vr 10.57 23.43 25 za 11.27 -

103 69 113 74 119 80 122 83 122 -

3.42 16.27 4.29 17.12 5.11 17.50 5.49 18.27 6.24 18.59

81 93 85 96 93 100 98 103 100 102

26 do

11.22 0.07 11.54 0.39 12.24 1.1I 12.56 1.40 13.25 2.07 13.54

122 75 122 74 117 71 112 69 106 66 98

6.13 18.49 6.48 19.23 7.22 19.54 7.54 20.24 8.25 20.52 8.54 21.18

95 100 97 100 98 98 98 96 97 93 96 91

26 zo

27 vr

85 120 85 114 84 108 82 99 80 89 78 80

6.57 19.28 7.28 19.55 7.58 20.23 8.28 20.49 8.58 21.17 9.35 22.02

100 100 100 96 98 92 97 89 96 85 93 81

I zo 2 ma EK 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 ma LK 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za

22 zo

28 za '29 zo 30 ma 31 di

LLWS =NAP-126 cm

1 wo EK 2 do 3 vr 4 za 5 zo 6 ma 7 di

12 zo

17 vr 18 za 19 zo 20 ma

0.12 11.56 0.39 12.28 28 di 1.05 12.57 29 wo 1.33 13.24 30 do EK 1.59 13.55 31 vr 2.28 14.33 27 ma


92

HARLINGEN

oktober 1979

september 1979 hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

3.16 15.40 4.34 17.10 6.06 18.45 7.35 20.10 8.49 21.18

77 73 79 67 84 65 93 67 103 73

10.37 23.15 12.03 0.43 13.36 2.12 15.01 3.27 16.12

80 96 86 102 92 107

6 do VM 9.50 22.15 7 vr 10.43 23.06 8 za 11.26 23.48 9 zo 12.08

114 81 120 85 123 87 120

99 111 106 116 110 116 112 111 110 103 103 96 99 87 92 79 86 72 82 70

11 do

82

16 di

datum

1 za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo

-

datum

hoogwater

laagwater

NAP -cm

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

90 79 92

4.06 16.41 5.41 18.22 7.18 3 wo 19.52 4 do 8.35 21.03 5 vr VM 9.34 21.58

84 62 88 62 96 66 105 71 113 78

11.36

94

0.17 13.14 1.53 14.44 3.14 15.54 4.18 16.50

81 98 88 105 94 109 100 113

6 za

116 85 116 90 113

5.11 17.37 5.58 18.17 6.41 18.56 7.21 19.27 7.55 19.56

104 116 108 113 107 108 106 101 99 92

-

0.30 12.47

87 111

4.32 17.10 5.30 18.01 6.17 18.44 7.02 19.25 7.40 19.57

1.07 13.27 1.41 14.03 13 do LK 2.13 14.43 14 vr 2.54 15.37 3.48 15 za 16.50

86 98 82 83 78 72 76 61 79 56

8.15 20.26 8.49 20.54 9.23 21.30 10.14 22.26 11.22 23.44

5.08 18.19 6.27 19.37 7.35 20.41 8.30 21.27 9.13 22.06

83 54 89 58 97 65 104 73 110 82

12.45 1.05 14.04 2.16 15.10 3.14 16.03 4.02 16.45

71 85 76 91 81 95 87 98

21 vr NM 9.52 22.41 22 za 10.28 23.12 23 zo 11.01 23.37 24 ma 11.27

115 87 118 91 118 94 115

92 102 97 104 101 103 101 100 100 97 98 91 97 87 95 83 93 80 91 79

-

10 ma 11 di

12 wo

16 zo 17 ma 18 di 19 wo 20 do

-

0.04 11.56

95 109

4.45 17.24 5.23 17.59 5.58 18.30 6.30 18.59 7.01 19.27

0.30 12.28 1.00 13.01 28 vr 1.33 13.36 29 za EK 2.08 14.15 30 zo 2.49 15.11

94 101 92 93 89 84 86 76 84 68

7.32 19.54 8.05 20.24 8.39 20.56 9.16 21.34 10.10 22.45

-

25 di 26 wo 27 do

-

LLWS=NAP-126 cm

1 ma

2 di

7 zo 8 ma

10.22 22.46 11.07 23.27 11.47 -

9 di

-

-

0.05 12.28 0.42 13.06

93 104 92 90

1.15 13.46 1.47 14.25 2.21 15.11 3.08 16.15 4.14 17.32

91 77 89 67 89 60 88 56 89 55

8.29 20.27 9.03 21.02 9.47 21.51 10.45 22.58 12.02

93 83 89 77 84 72 84 72 85 ._

5.36 18.53 6.50 20.01 7.51 20.51 8.38 21.32 9.20 22.05

94 58 99 63 104 72 109 79 111 86

0.21 13.23 1.39 14.33 2.41 15.27 3.28 16.12 4.13 16.51

74 88 79 92 84 97 87 100 92 102

21 zo NM 9.57 22.34 22 ma 10.29 23.02 23 di 10.59 23.31 24 wo 11.32

113 92 113 97 109 101 103

4.53 17.24 5.29 17.57 6.04 18.29 6.38 18.59 7.15 19.31

96 104 100 102 100 100 99 98 98 92

7.51 20.07 8.29 20.43 9.08 21.23 9.58 22.26 11.20

97 88 96 86 96 85 95 85 98

10 wo

12 vr LK 13 za 14 zo 15 ma

-

17 wo 18 do 19 vr 20 za

-

25 do

-

0.01 12.08

102 96

0.36 12.47 1.15 13.25 28 zo EK 1.56 14.05 2.39 29 ma 14.59 3.47 30 di 16.23 31 wo 5.21 18.01

99 89 95 80 93 72 90 65 90 61 92 60

26 vr

27 za

-

0.01 12.53

-

87 101


93

LAUWERSOOG 1979

Tijden van hoogwater in MET

jan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.55 17.40 6.10 18.55 5.40 7.30 18.30 20.00 6.50 8.35 19.40 21.00 8.00 9.30 20.35 21.40

3.15 4.55 15.40 17.15 4.15 6.20 16.45 18.40 5.30 7.35 18.00 19.45 8.30 6.55 19.25 20.35 8.10 9.15 20.30 21.20

8.55 10.10 21.25 22.15 9.45 10.45 22.00 22.50 10.25 11.20 22.35 23.20 11.00 11.55 23.05 23.55 11.35 12.25 23.40 -

9.10 21.15

3.30 16.20 4.30 17.20

0.30 12.00 0.25 12.40 12.55 1.00 0.15 1.00 0.10 12.45 13.30 12.35 13.15 1.40 0.45 1.30 0.40 13.20 14.00 13.05 13.55 1.15 2.25 1.20 2.05 13.50 14.35 13.35 14.40 2.45 1.50 3.20 1.55 14.30 15.10 14.10 15.35

3.15 16.00 4.15 17.05 5.30 18.20 6.50 19.35

26 27 28 29 30 31

mei

juni

juli

8.10 20.45 9.15 21.40

6.50 6.50 19.00 19.10 7.55 6.40 7.45 18.55 19.55 20.15 8.40 8.50 7.45 19.55 20.50 21.15 8.40 9.20 9.40 20.45 21.35 22.05 9.20 10.05 10.30 21.25 22.25 23.00 5.25 17.40

0,55 13.05 1.40 13.45 2.30 14.35 3.25 15.35 4.35 16.50

3.40 16.20 4.55 17.40 6.25 19.05 7.50 20.20

2.35 4.40 6.00 14.50 17.00 18.10 3.25 6.10 7.10 15.45 18.30 19.20 4.40 7.30 8.15 17.10 19.45 20.25 6.15 8.35 9.05 18.45 20.45 21.15 9.05 7.45 9.30 9.50 21.20 20.05 21.35 22.05

2.25 14.30 3.25 15.30

4.25 16.35 5.30 17.50 6.40 19.00

okt

nov

3.50 16.30

4.35 17.35 6.10 19.15 7.30 20.25 8.35 21.20 9.30 22.05

7.05 7.45 20.00 20.30 8.10 8.40 20.55 21.20 9.35 9.05 21.45 22.05 9.55 10.20 22.30 22.45 10.45 11.05 23.10 23.20

9.50 10.20 8.25 21.00 22.30 22.55 9.20 10.40 11.05 21.55 23.20 23.35 10.10 11.30 11.50 22.50 11.00 0.00 0.15 23.35 12.10 12.35 0.55 11.45 0.45 13.00 13.15 -

11.25 11.50 23.45 24.00 12.10 12.30

10.15 10.30 11.25 22.25 22.50 23.50 10.55 11.10 11.55 23.10 23.35 11.35 11.45 0.25 12.30 23.55 12.15 0.15 1.00 12.20 13.00 0.50 1.35 0.35 12.45 12.55 13.35 0.15 1.25 12.40 13.25

10.00 8.55 22.10 21.05 10.50 9.50 23.00 21.55 10.10 11.40 10.35 22.30 23.50 22.45 11.20 11.05 23.15 23.30 11.55 12.05 0.00 12.40

5.10 18.00

6.40 19.30 7.55 20.40 9.00 21.40

4.15 5.50 3.05 15.10 16.45 18.45 4.00 5.20 7.10 16.10 17.50 20.00 4.55 6.35 8.15 17.15 19.15 20.55 9.00 6.05 7.50 18.30 20.25 21.40 7.15 8.45 9.40 19.35 21.15 22.15

8.15 7.45 20.00 20.35 8.40 9.05 20.55 21.30 9.25 9.50 21.45 22.15 10.10 10.30 22.30 22.55 10.50 11.05 23.15 23.35

De vetgedrukte cijfers zijn zondagen Laagwater valt gemiddeld 5 h 58 min na hoogwater

11.40 -

0.05 12.10 0.40 12.45 1.15 13.15

1.45 13.50 2.20 14.25

dec

sep

aug

1.30 1.35 0.25 9.55 9.55 10.45 11.15 22.00 22.05 23.10 23.45 12.35 13.45 13.55 2.10 2.10 1.10 9.50 10.30 10.35 11.25 12.00 13.20 14.25 14.40 21.55 22.35 22.45 24.00 2.45 2.50 1.55 10.25 11.00 11.10 12.10 0.35 12.45 14.05 15.05 15.30 23.30 22.30 23.10 3.40 1.25 2.40 3.25 10.55 11.35 11.50 0.45 12.55 13.35 14.55 16.00 16.35 23.00 23.50 2.15 3.20 4.30 4.55 1.35 11.30 12.10 0.10 23.35 12.25 13.40 14.25 15.40 17.20 18.00

12.10

2.30 15.10

25

apr

2.55 1.10 2.00 2.10 0.55 0.50 12.25 13.20 13.20 14.00 14.10 15.05 13.30 3.45 1.35 1.50 2.40 2.55 0.10 1.35 0.35 12.50 14.10 13.05 13.50 13.55 14.45 15.00 16.05 3.50 4.45 2.10 2.25 3.35 1.15 1.00 2.20 13.40 14.50 13.45 14.25 14.30 15.40 15.55 17.10 5.55 3.10 4.30 4.45 1.50 3.00 2.00 2.55 14.30 15.35 14.20 15.05 15.15 16.40 16.55 18.30 7.15 3.40 4.10 5.40 5.45 2.40 3.50 2.35 15.25 16.30 14.55 16.00 16.25 17.55 18.05 19.50

22

24

mrt

12.00

21

23

feb

-

-

0.25 12.55 1.05 13.35 1.40 14.15

0.35 13.10

2.15 15.00

3.05 16.00 4.05 17.10 5.20 18.25 6.30 19.30

1.10 13.45

1.45 14.25 2.30 15.15 3.20 16.10 4.20 17.15 5.25 18.20 6.35 19.20

7.35 7.35 6.25 19.20 20.25 20.15 8.30 7.35 8.25 20.20 21.05 21.05 8.25 9.10 9.15 21.05 21.40 21.45 9.05 9.50 10.00 21.40 22.15 22.20 9.45 10.30 10.45 22.15 22.50 23.00

9.30 10.15 22.00 22.45 10.10 10.50 22.40 23.15 10.40 11.20 23.15 23.45 11.15 11.50 23.45 11.45 0.15 12.25 -

11.05 11.30 23.20 23.40 10.55 11.45 12.15 23.15 23.55 11.25 12.20 0.20 23.45 13.00 1.05 12.00 0.30 13.05 13.45 0.15 1.10 1.55 42.35 13.50 14.40

0.45 12.55 0.50 1.15 12.50 13.30 1.20 1.50 13.25 14.10 1.50 2.25 14.00 14.55 2.20 3.20 14.35 16.05 2.55 15.20

0.50 13.15 1.25 13 55

0.20 12.20

10.20 22.45

2.45 14.45

2.55 15.50 4.10 17.20 5.45 18.50

1.55 14.40 2.50 15.50 4.00 17.05 5.25 18.25 6.40 19.30

2.45 15.40 3.50 16.40 4.55 17.50 6.10 19.00 7.20 20.00

8.20 21.00


94

77 c) CO -• D Il

< , -. ‘-•••

L-e

(-I

0.

I- • u., _. --• 0_ N (D I-CD CD 01 e-I 3

CU CO

C - 0 CD 0_ •TD % CD (n (2 N o W0 0 • 3 (0 1 -. -. ‘0 00 Ul V I CD • • • H 7 0 hJ LeJ O CD 1.n c, I D) -h

-I rn

DJ C/ M Z -

r7

7 -• (D -• CD Ln 7 CD re U2 3 CL

111

r-co rn (D C 70

-.. --k Ui N) e••••J

0 la -• -•

0 CD CO 111 V = • • •

N t o N) 1.1 <0 VI ■ .n O C. i -I- (to c

..... VI

e•

e• • •

NJ NI NI

N)

■ .n

vn VI vn

-s -s CO 01 N V

(D <n 3 C 0

4,1...., Isi (n s4 -s -.

CL

D C)

É

.....■ ..-I. VI hu ....j l• • • hJ .L-1.0 VI VI CD

•r• I.r, I• N

%.n

hJ hJ N N) N C G -s -s 3 CD 3

0 Cu 0

CD 12 3 0

(2

a

7

til 0 2 -

-s 1/1

.....4

D C 73 D <n 3 C 0

W r- o 0 0 la O'0 re 1 l0 LU CC C) CD LU C] 0 CD Lu C7 CD LO < CD CD 0 CD 0 CD CD CD C) CD CD CD 0 0

• (.0

CA CD n

0

C, C, C,

-+ -+ -+ -+ -+ -+ LID `...1 4-‘. .0 OLV 4-kr> Crs .--.1

Lu 0 C> lu 0 0 C) 1.0 CD 0 < CD CD CD CD CD C) 0 C) 0 CD W 3

0

krt

D 03 -.. -.. -.. -1 -. ..... 0 C - VI CO ChL0 CD ChL0 CO 0\ 02 • . • • I • • • I • I • I X4 -- h) hJ N N N N N N C< 3 ty, -+ .... -+ -+ -+ ....4 -+ -+ -+ 3

C.7 I-CO - 0 -• -• k..0 -• -• -• 0 0 • 1-0 V LO 0, V -D-LO 0) V LO 0 re

..4 I•

c, co r-I C M Z 0 (D D c) = ve le-• < 0

r-co rn -s -s 1/1 h.) vj

-• k.0

DI Z

CO

2 m m

(D 3

.--.1

rn

>3 C/

7C

-s -s -s

re C W

c2 X

e t<= e. t• • • t• • • • • e£Gz ne cli Z ce r..) h) N N N N N 1.1 OJ 01 Z VI -I 7 -n = c:, VI%..n vu ■ .n VI v-■ Vi

__• 0., _. CD 7 CL C) C CO (D C 0 7 7• C7 CO CU-• -. -• 0 C --+ --• C CO O• CO Chlu CO Os 007-III C

N

-h N --e (D 0 12) (D 7 .....I UI I t.0 S. rt 0. (D -• ()) 7 (Cl CO (D 0 3

-

D M C G) 0 V C) 07 X rn -I C Pl I--• -• Lu --• 0 tn 73 - -• -• -• 1/1 N C> VI vl 7 cn z CO Ui IV .L..1 I • • Il• • - < 0 G) • • • • C2 NJ .g- kn hJ -D- t -) N ul 7 a> 0 %..n VI .....1 VI CDUD 3 G) C2 VI 1..n c, e (D 7 (n 1.0 C, el = -

O -• (D

CD

< N 0.3 Cu 0 0.1 n -. re 3 DI . CD 0. 3 0. -s (D 0. Cli 3. -1 OJ 1=1 GI CL (0 (0 CD 10 re -L., D 3 P

Z

7 3

-

O

2:

N CL 3 -h N (1) 0 W CD 0 re 7 DJ CD D CD 0. m in e -' (D 0- rl• CL n 03 CL (D D) 0- ta 01 3 LO CO CD CO r (D -•••••. 7

G1 (D -.

07 VI CO

n

0 7'0

CD C> D CD -•

G ce_

n. n> -. -• -• -. •-• -• -. -• -• Dl -e •-• •-• -• -• -• =" 0 N--• -• CI• NOV 021/1 0 V CO CI • r) CD •-• C/ CO VI -• -V CO VI -• V CO 1/1 CD ,..1 - e-l• (/) 7 UZI 6-) C1(.0 .............0 • • • • • 0 • • • • • -- .t--D- -. _g- -. .L-- 0 < = _. -- -• -•O < = LeJ •-• -L--.De .4- -• .4 1..» ---• .--• -D---• -Le--. .L" 01 O 1.r, k.r, ui t.ri VI ■ .ri ui s.n UI ta DJ - G 0 1.11 1/1 Ut li, 1/4.n %.n VI VI X. n kn ln 1.n (0 0 7 T 0)7 7 M 7 D -0 7 3 n h.) 3 C> -• V C> --• . C7 CO Zt -• C7 CO 2E -• -•OCZOIV-• -•-• -• -•-• -•-• -• OCZ K..) -• -• -• -• -• NILO -+LOLO...J -.LOM) -+ - Ife -- D' NI.DV1.41.01-0V1..01.01-0 ■ 1 -+%.03C- CD -- --. CD e, ...• T. 0 re • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • %.•-• • --• • -L • l....1 -• 4- -• ‘...) V.> C -• 0 0 0 1..0 -• -• -• l...., -• -• -+W --• k....› .-• C - 0 co 0 , 1.0 V ---I 4-. k.0 V V 4- Ut -..4 Lo ...1 3 = 00 .1 4- \.0 l03 7 00 C 0 VD V 4.- ,-12 ---.1 ■ n k.0 n 0 1 ri• .....1 e -1 r- '... v) 1ICO D 3 I-CO D --•

a

•• N N -+ -+ (..) -. --e -+ h7 --e CD W 3V N N --e -+ --e NI --, --e -+ hJ -• --e -+ (D N s: %/J •■ rn LO k..., c) co 4.-- 0 c, co 4-- 0O co NJ C7 C LU C) N CD CD CO hJ CD 0 N £ rn --. 3

. . . . . . . . . • z -- 23

. . . . . . . • . • • • . z -- 23

CD NJ LU CD N) CD l.0 CD hJ N W 7 C.) rt C] hJ CD CD CD N) CD CD CD N7 CD hD C2 W 7 N3 V/ VIC -•-•.1 V =V V V 00, 0 s•-•. -V CJ V vl V CD...4,1V OV OV, 0 (D 0 0- 0 -. CL 0 3 C) cn (D (D C) • -• (D 7 7 1.4 (.0 17 --• CO re 0 <D 3 CO C) CO C CD CO CD 3 •-e c cr al n c 0 W (I) h7 -+ -+ NJ --e 0 th h, -+ --e hJ -+ -+ N N-• -I h7 hD -+ -+ 1-1 N CD V LU LO C) V LeJ LO OV h.) LO 7 N) C7 h.) I.D CC vl N) LO CD NJ 7 • • • -.. -. • • • • • -- -• • • • • • • • • • • • • • • --, -+ N CD 4-%.n ll, C, 4 --V-1 Ut C> 4- CU vn 7 = N CD N ■ .n CD -L-NJ VI C) h7 7 7 %.13 lOunceln 0 0 0 Ife000v.10042 VI CD CD CD CD VI CD C) C2 C)U2 V 0 CD CO 7 LO CD D


INHOUD pagina Bestuurssamenstellingen en redactie Bootje varen en samenstelling commissies Mededelingen van het verenigingsbestuur Mededelingen van de stichting jachthavens Zoutkamp / Lauwersoog Windkrachttabel en Kompenseerpaal Openingstijden bruggen en sluizen Belangrijke telefoonnummers Opsporings- en Reddingsdienst (OSRD) Gegevens voor de watersport in Zoutkamp Gegevens voor de watersport op Lauwersoog Ledenlijst Jeugdleden Boordkost en 'andere boordkost' Weerberichten in plaatselijke tijd Zoutwatertocht naar Ameland 1978 Wat doet het K.N.W.V.? Nationale opleidings- en trainingscentrum K.N.W.B. Naar het hoofd van Overijssel Zeilwedstrijd Lauwersoog - Zoutkamp vv. 17 juni Verslag Lauwersoog race 1978 Najaarsrace 2 september 1978 Pinkstertocht naar Delfzijl Wedstrijdprogramma 1979 W.S.V. Lauwersoog Kampioenschap Noord Nederland van N.N.W.B. Aanmeldingsformulier wedstrijdprogramma 1979 Lauwersmeerjournaal Vaargegevens Lauwersmeer Pleziervaartuigenverzekering Afdeling Jeugdzeilen 1978 Zomerprogramma 1979 Aanmeldingsformulier 1979 Belangrijke vaarroutes Sluitingstocht 1978 Zeewiefkes en aanvragen getuigschrift Noodsignalen Clubschip Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding-Maatschappij De vaarrecreatie in de provincie Groningen Nederlandse Kruiserklasse N.K.K. Veiligheidseisen en -uitrusting Vispraat Van het thuisfront Kielhalen? Gemiddelde tijdsverschillen van HW/LW met Harlingen Getijden-tabel Delfzijl Harlingen Lauwersoog Zomer- en Winterdienstregeling Lauwersoog - Schiermonnikoog

2 3 4 5 7 9 9 10 11 11 13 22 25 26 29 30 31 32 35 38 39 40 41 42 43 46 48-49 51 54 56 57 60 66 69 71 72 73

75 77 78 79 82 83 85 87 90

93 94


Notities:


S. WESTERDIJK ONTWERPER- BOUWER wij leveren:

wij bouwen:

fr iesche zeeschouwen 7 — 8 — 9— 10 meter ijsselmeergrundels 8.5 — 9.5 — 10.5 meter multiknik-vletten 9 — 10.50 — 12 meter * complete schepen * casco's * roeren en zwaarden * passende bouwpakketen * motoren inbouw

jachtbouw 't BOATSGAT b.v. Tichelwei 28 OOSTRUM (Dokkum) tel. 05190-3807 -

-


MET HET 00G 0 P : BORKUM 1 S CHIERMONNIKOM AM ELAND a TERSCHELLING.

FRIESE MEREN EN GRONINGSE MAREN

L

POSTBUS 172 9750 AD WAREN

Jaarboek1979compleet  
Jaarboek1979compleet  
Advertisement