Page 1

Vacatureregeling Lauwers College


Inhoudsopgave 1. Algemeen ........................................................................................................................................................ 3 1.1 Vacature ................................................................................................................................................... 3 1.2 Sollicitatiecommissie ................................................................................................................................ 3 1.3 Gang van zaken ........................................................................................................................................ 3 1.4 Advertentie (vacaturetekst) ....................................................................................................................... 4 1.5 Oproepen en referenties ........................................................................................................................... 4 1.6 Sollicitatiegesprek ..................................................................................................................................... 4 1.7 Benoeming ................................................................................................................................................ 4 1.8 Afronding van de procedure ...................................................................................................................... 4 2. Sollicitatieprocedure team- en locatiegebonden functies ................................................................................ 4 2.1 Uitgangspunten ......................................................................................................................................... 4 2.2 Sollicitatiecommissie ................................................................................................................................. 5 2.3 Het sollicitatiegesprek ............................................................................................................................... 5 2.4 Sollicitatieprocedure.................................................................................................................................. 5 3. Sollicitatieprocedure staf- en managementfuncties ......................................................................................... 7 3.1 Uitgangspunten ......................................................................................................................................... 7 3.2 Sollicitatiecommissie ................................................................................................................................. 7 3.3 Het sollicitatiegesprek ............................................................................................................................... 8 3.4 Sollicitatieprocedure.................................................................................................................................. 8 4. Sollicitatieprocedure directiefuncties ............................................................................................................... 9 4.1 Uitgangspunten ......................................................................................................................................... 9 4.2 Sollicitatiecommissie ............................................................................................................................... 10 4.4 Sollicitatieprocedure................................................................................................................................ 10 5. Sollicitatieprocedure raad van toezicht .......................................................................................................... 12 5.1 Uitgangspunten ....................................................................................................................................... 12 5.2 Sollicitatiecommissie ............................................................................................................................... 12 5.3 Het sollicitatiegesprek ............................................................................................................................. 12 5.4 Sollicitatieprocedure................................................................................................................................ 12 6 Vacatures voor taken ..................................................................................................................................... 14 7. Open sollicitaties ........................................................................................................................................... 14 Bijlagen ............................................................................................................................................................. 16 1.

Formulier: vacature sjabloon ....................................................................................................................

2.

Formulier: aanmelden OP-vacature .........................................................................................................

3.

Formulier: aanmelden OOP-vacature ......................................................................................................

4.

STARR-methode ......................................................................................................................................

5.

Scoreformulier sollicitatiegesprekken .......................................................................................................

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 2


1. Algemeen 1.1 Vacature Wanneer er ruimte is binnen de formatie ontstaat er een (vervanging-) vacature. Deze ruimte kan ontstaan door het vertrek van een collega, maar ook door ziekte- of zwangerschapverlof of een toename van de vraag binnen een bepaald vakgebied. Wanneer er ruimte binnen de formatie ontstaat wordt er allereerst gekeken naar interne oplossingen. Bij docenten zijn er vaak dubbele bevoegdheden, waardoor er intern geschoven kan worden om de ruimte op te vullen, hierbij dient er Lauwers College-breed gekeken te worden. Wanneer het niet mogelijk is om de ruimte intern in te vullen ontstaat er een vacature. Voor de invulling van vacatures wordt er gebruikt gemaakt van verschillende sollicitatieprocedures, die in dit document beschreven zijn. Bij deze procedures wordt er onderscheid gemaakt tussen team- en locatiegebonden functies en staf- , management-, directiefuncties en functies voor de raad van toezicht. Voor de verschillende sollicitatieprocedures is de sollicitatiecode van het Lauwers College van toepassing.

1.2 Sollicitatiecommissie Wanneer er een vacature is ontstaan dient een sollicitatiecommissie vastgesteld te worden. De sollicitatiecommissie doet de brievenselectie en is aanwezig tijdens het sollicitatiegesprek. Afhankelijk van plaats binnen de organisatie waar de vacature ontstaat ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de teamleider voor de team- en locatiegebonden functies, de directeur personeel voor staf- en managementfuncties en de (voorzitter) raad van toezicht voor directie- en raad van toezichtfuncties. Voor de leden van de sollicitatiecommissie geldt het volgende: -

De werkzaamheden van de sollicitatiecommissie vindt plaats onder strikte geheimhouding, zorgvuldigheid en privacy; Leden van de sollicitatiecommissie zijn lid zonder last of ruggespraak; Alle leden van de sollicitatiecommissie hebben inzage in de sollicitatiebrieven; Inlichtingen over de sollicitanten worden uitsluitend ingewonnen door de voorzitter van de sollicitatiecommissie of hoofd P&O.

Een assessment en/of psychologisch onderzoek kan op verzoek van de sollicitatiecommissie worden toegepast. De voorzitter van de sollicitatiecommissie doet mondeling verslag van de uitkomst van het assessment en/of psychologische test aan de leden van de sollicitatiecommissie.

1.3 Gang van zaken Voor alle rechten en verplichtingen wordt de CAO-VO gevolgd. Bij de invulling van de vacature dienen zgn. eigen wachtgelders/uitkeringsgerechtigden eerst te worden benoemd. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheid om de vacature in te vullen door deze te verschuiven naar een ander vakgebied. De vacature wordt aangemeld bij het vacaturecentrum van Fricolore. Daarnaast wordt de vacature intern en zo nodig ook extern gepubliceerd. In eerste instantie wordt de vacature extern op de website van het Lauwers College geplaatst. Wanneer het moeilijk is de vacature in te vullen kan er voor worden gekozen de vacature in andere externe media te plaatsen.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 3


1.4 Advertentie (vacaturetekst) De vacaturetekst wordt door de direct leidinggevende, de directeur personeel of door de (voorzitter van) raad van toezicht opgesteld aan de hand van het vacature sjabloon (zie bijlage 1) en het bijbehorende aanmeldingsformulier (bijlage 2 en 3). Het aanmeldingsformulier en de eventuele vacaturetekst dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directeur personeel, waarna de vacature geplaatst wordt door P&O. De directeur personeel maak een melding van de vrijgekomen vacature in het directieberaad.

1.5 Oproepen en referenties Alle sollicitanten die belangstelling tonen voor de vacature krijgen van P&O een ontvangstbevestiging. De exacte procedure wordt verder beschreven in de sollicitatieprocedures. Referenties worden pas ingewonnen nadat het sollicitatiegesprek met de kandidaat heeft plaatsgevonden.

1.6 Sollicitatiegesprek Naast dat de uitgenodigde kandidaten een gesprek hebben met de sollicitatiecommissie is het ook mogelijk dat er gesprekken plaatsvinden met (een deel van) de sectie en/of team of OOP-geleding. De reiskosten van de opgeroepen kandidaten worden na invulling van het declaratieformulier (die meegestuurd wordt met uitnodigingsbrief) vergoed.

1.7 Benoeming De sollicitatiecommissie neemt een beslissing (evt. na advies van de sectie/team of OOP-geleding) of er een kandidaat benoemd wordt en wie deze persoon is. De benoeming is definitief wanneer de betrokken kandidaat schriftelijk een positieve reactie geeft op de verstuurde benoemingsbrief. Daarnaast dient de kandidaat ook zijn/haar diploma (bevoegdheden), een verklaring van goed gedrag en een kopie van een identiteitsbewijs in te leveren om de benoeming definitief te maken.

1.8 Afronding van de procedure De leden van de sollicitatiecommissie leveren de (eventuele) kopieĂŤn van de brieven van de sollicitanten in bij P&O. Zij dragen zorg voor de vernietiging van de kopieĂŤn. De brief van de kandidaat die is benoemd, wordt in zijn/ haar personeelsdossier opgeborgen. P&O stuurt de overige sollicitanten een brief met de mededeling dat in de vacature is voorzien en waarin de sollicitanten worden bedankt voor hun reactie op de vacature.

2. Sollicitatieprocedure team- en locatiegebonden functies 2.1 Uitgangspunten De teamleider is verantwoordelijk voor de invulling van de vacatures binnen zijn/haar team/locatie. P&O ondersteunt de teamleider bij de administratieve handelingen voor de invulling van de vacature. Daarnaast kan P&O op afroep aanwezig zijn bij de gesprekken. Wanneer er een vacature is die meerdere teams/locaties bediend zijn de teamleiders gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling. Daar waar teamleider wordt genoemd kan ook locatiedirecteur gelezen worden.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 4


2.2 Sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie wordt samengesteld door de teamleider. De commissie bestaat uit: -

-

Directeur personeel (voorzitter), die deze taak ook kan overdragen aan de betreffende teamleider/locatiedirecteur; Teamleider/ locatiedirecteur; Sectieleider(s) van de sectie(s) waarvoor de vacature geldt. Indien het een OOP-vacature is, dan participeert het hoofd P&O in de commissie. (Tevens kan het hoofd P&O op afroep gevraagd worden te participeren in de commissie voor OP-functies); Docent van het team/ naaste collega bij OOP.

2.3 Het sollicitatiegesprek In het gesprek met de sollicitatiecommissie komt onder andere aan de orde: -

-

Onderschrijven van de grondslag van de school, op grond van levensovertuiging verantwoordelijkheid willen dragen voor het christelijk karakter van de school zowel binnen hun lestaak als daarbuiten; Ervaring in het (voortgezet) onderwijs; Bekendheid met de gebruikte methodes; Pedagogisch / didactische kwaliteiten; Inzet niet-lesgebonden taken; Het rooster / beschikbaarheid volgens de CAO-VO; Taken en verantwoordelijkheden; De beschikbaarheid van referenties.

2.4 Sollicitatieprocedure Indien er binnen een team een vacature ontstaat, wordt de vrijgekomen vacature kenbaar gemaakt doormiddel van het formulier ‘aanmelden vacature Lauwers College’ (bijlage 2 en 3) bij de directeur personeel. Indien nodig wordt ook de vacaturetekst aangeleverd, dit is vooral het geval bij OOPfuncties. Na akkoord van de directeur personeel wordt het formulier (en de vacaturetekst) zo spoedig mogelijk ingeleverd bij P&O. Bij de bekendmaking van docentenfuncties moet duidelijk aangegeven e worden om hoeveel lessen en welke klassen het gaat. Indien er specifiek wordt gezocht naar een 1 of e 2 graads docent dient dit aangegeven te worden. De teamleider dient kenbaar te maken wanneer de vacature geplaatst dient te worden. Onder normale omstandigheden wordt de vacature dan altijd binnen twee dagen geplaatst. Wanneer er hoge urgentie is bij het uitzetten van de vacature dient dit aangegeven te worden en wordt de vacature (indien mogelijk) dezelfde dag nog geplaatst. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, tenzij expliciet vermeld wordt dat de vacature niet intern of extern uitgezet hoeft te worden. De vacature wordt op de website geplaatst van het Lauwers College en aangemeld bij de vacaturebank van Fricolore. Intern wordt de vacature op het personeelportaal en de publicatieborden geplaatst. Daarnaast worden de docenten en/of OOP door middel van een mail op de hoogte gebracht van de vacature.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 5


de

De reactietermijn bedraagt 10 dagen, wanneer de 10 dag in het weekend valt is de sluitingsdatum de maandag daarop. Indien de teamleider een andere reactietermijn wenst, dient hij/zij dit op het formulier aan te geven. P&O zorgt binnen drie werkdagen voor een ontvangstbevestiging van de binnengekomen sollicitatie. Binnen twee werkdagen na het verstrijken van de reactietermijn worden de reacties verzonden/uitgereikt aan de teamleider. Indien de teamleider gedurende de reactietermijn alle reacties wenst te ontvangen dient dit aangegeven te worden op het formulier. De teamleider zorgt dat er een sollicitatiecommissie wordt samengesteld die voldoet aan de bij hoofdstuk 2.2 genoemde punten en zorgt binnen vier werkdagen na ontvangst van de sollicitatiebrieven voor een gezamenlijke briefselectie. De geselecteerde kandidaten worden telefonisch of per mail uitgenodigd door de teamleider of door een door de teamleider aangewezen persoon, bijv. de locatieadministratie. Indien de teamleider wenst dat er daarnaast uitnodigingsbrieven verstuurd worden, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de afdeling P&O. De afdeling P&O kan zorg dragen voor het versturen van de brieven. De brieven zullen binnen twee werkdagen na bekendmaking verzonden worden. Na afloop van de gesprekken maakt de teamleider aan P&O bekend of er een kandidaat benoemd is en wie deze persoon is. Daarnaast geeft de teamleider aan welke kandidaten afgewezen dienen te worden. Het afschrijven van de niet uitgenodigde kandidaten wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking verzorgd door P&O. De kandidaten die uitgenodigd zijn maar niet benoemd worden, worden hier door de teamleider (telefonisch) van op de hoogte gebracht. P&O heeft met de benoemde sollicitant een arbeidsvoorwaardengesprek, op verzoek van de teamleider is het mogelijk dat hij/zij bij dit gesprek aanwezig is. Als de benoeming rond is wordt de administratieve procedure gestart voor nieuwe medewerkers. De teamleider zorgt dat er een vermelding van de benoeming wordt opgenomen in het week-/nieuwsbericht. In Buitenpost dient deze vermelding via de locatiedirecteur aangemeld te worden. In schema: Actie:

Uitvoering door: Termijn binnen:

Bekendmaking vacature (ahv. bijlage 2/3): Indien noodzakelijk: opstellen vacaturetekst (bijlage 1) Extern: Plaatsen van vacature op website LC en aanmelding vacaturebank Fricolore Intern: Versturen van vacature naar locatiedirectie Vacature per docenten- of OOP-mailinglijst versturen Vacature op personeelsportaal plaatsen

Teamleider

Nvt.

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

Ophangen vacature op publicatieborden

Locatiedirectie

2 werkdagen na ontvangst

Reactietermijn

P&O

10 dagen of de maandag e na 10 dag na plaatsing

Verzamelen binnengekomen sollicitaties

P&O

Tijdens reactietermijn

Ontvangstbevestiging versturen

P&O

Versturen/uitreiken reacties na verstrijken reactietermijn aan de directeur personeel

P&O

Vaststellen commissie

Teamleider

Selectie binnengekomen sollicitaties

Teamleider, commissie en evt. P&O

3 werkdagen na binnenkomst sollicitatie 2 werkdagen na verstrijken reactietermijn i.i.g. voor afloop van de reactietermijn. 4 werkdagen na versturen/uitreiken reacties

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 6


Uitnodigen geselecteerde kandidaten (telefonisch/mail)

Teamleider/ loc. adm.

Alleen op verzoek: versturen van uitnodigingsbrieven. Altijd na afronding bovenstaande actie.

P&O

Gesprekken/telefoontjes met de afgewezen en benoemde sollicitant(en) Aangeven welke kandidaten niet uitgenodigd zijn en een afwijzingsbrief dienen te ontvangen Afwijzingsbrieven sturen aan de niet uitgenodigde sollicitanten Arbeidsvoorwaardengesprek Vermelding nieuws/weekbericht Starten administratieve procedure nieuwe werknemer

z.s.m.

P&O evt. met teamleider Teamleider evt. via locatiedirectie

2 werkdagen na bekendmaking van reeds uitgenodigde kandidaten 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 5 werkdagen na bekendmaking 8 werkdagen na benoeming 10 werkdagen na vaststelling benoeming en arb.voorwaardengesprek

P&O

z.s.m na benoeming

Teamleider Teamleider P&O

3. Sollicitatieprocedure staf- en managementfuncties 3.1 Uitgangspunten De directeur personeel is verantwoordelijk voor de invulling van de vacatures binnen de staf en het management. P&O ondersteunt de directeur personeel bij de administratieve handelingen voor de invulling van de vacature.

3.2 Sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie wordt samengesteld door de directeur personeel. De commissie bestaat bij staffuncties uit: -

Directeur personeel (voorzitter); Hoofd P&O (secretaris); Teamleider of locatiedirecteur; 1 of 2 toekomstige naaste collega’s.

De commissie bestaat bij managementfuncties uit: -

Rector, die deze taak ook kan overdragen aan de directeur personeel; Directeur personeel (voorzitter); Twee docenten van het team; Lid van het OOP (in het geval de functie van teamleider gecombineerd is met de functie van locatiedirecteur); Hoofd P&O (secretaris).

Het is mogelijk om de commissie uit te breiden met een extern adviseur. Deze adviseur begeleidt de sollicitatiecommissie en organiseert indien gewenst een assessment en/of psychologische test. De sollicitatiecommissie heeft tot taak te trachten zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de sollicitanten en een gemotiveerd advies uit te brengen aan de directie over de te benoemen kandidaat. De directie besluit al dan niet om het advies over te nemen en tot benoeming over te gaan.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 7


3.3 Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek kan worden gevoerd aan de hand van de STARR-methode (bijlage 4) aangevuld met een scoreformulier (bijlage 5). Op het scoreformulier worden een aantal criteria genoemd waar de commissie vragen over kan stellen aan de kandidaat. Het formulier is naar wens aan te passen/ uit te breiden.

3.4 Sollicitatieprocedure Wanneer er binnen de staf of het managementteam een vacature ontstaat wordt dit door de directeur personeel kenbaar gemaakt aan P&O. De directeur personeel (in overleg met P&O) maakt een vacaturetekst en vult het aanmeldingsformulier in. Zodra de vacature akkoord is dient dit kenbaar te worden gemaakt bij P&O, zodat de vacature geplaatst kan worden. In normale omstandigheden wordt de vacature altijd binnen twee dagen geplaatst. Wanneer er hoge urgentie is bij het uitzetten van de vacature dient dit aangegeven te worden en wordt de vacature (indien mogelijk) dezelfde dag nog geplaatst. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, tenzij expliciet vermeld wordt dat de vacature niet intern of extern uit hoeft. De vacature wordt op de website geplaatst van het Lauwers College en aangemeld bij de vacaturebank van Fricolore. Intern wordt de vacature op het personeelportaal en publicatieborden geplaatst. Daarnaast worden alle personeelsleden doormiddel van een mail op de hoogte gebracht van de vacature. Indien nodig kan ervoor gekozen worden om de vacature in andere externe media te plaatsen, bijv. op vacaturesites of in (lokale) dagbladen/kranten. Dit kan aangeven worden op het aanmeldingsformulier. de

De reactietermijn bedraagt 10 dagen, wanneer de 10 dag in het weekend valt is de sluitingsdatum de maandag daarop. Indien de directeur personeel een ander reactietermijn wenst, dient hij/zij dit op het formulier aan te geven. P&O zorgt binnen drie werkdagen voor een ontvangstbevestiging van de binnengekomen sollicitatie. Binnen twee werkdagen na het verstrijken van de reactietermijn worden de reacties verzonden/uitgereikt aan de directeur personeel. Indien de directeur personeel gedurende de reactietermijn alle reacties wenst te ontvangen dient dit aangegeven te worden op het formulier. De directeur personeel zorgt dat er een sollicitatiecommissie wordt samengesteld die voldoet aan de bij hoofdstuk 3.2 genoemde punten en zorgt binnen vier werkdagen voor een gezamenlijke briefselectie. De geselecteerde kandidaten worden telefonisch of per mail uitgenodigd door de directeur personeel of door een aangewezen persoon, bijv. P&O. Indien de directeur personeel wenst dat er daarnaast uitnodigingsbrieven verstuurd worden, dient dit kenbaar worden gemaakt aan P&O. P&O kan zorg dragen voor het versturen van de brieven. De brieven zullen binnen twee werkdagen na bekendmaking verzonden worden. Na afloop van de gesprekken maakt de directeur personeel aan P&O bekend of er een kandidaat benoemd is en wie deze persoon is. Daarnaast geeft de directeur personeel aan welke kandidaten afgewezen dienen te worden. Het afschrijven van de niet uitgenodigde kandidaten wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking verzorgd door P&O. De kandidaten die uitgenodigd zijn maar niet benoemd worden, worden hier door de directeur personeel (telefonisch) van op de hoogte gebracht. P&O heeft met de benoemde sollicitant een arbeidsvoorwaardengesprek, op verzoek van de directeur personeel is het mogelijk dat hij/zij bij dit gesprek aanschuift. Als de benoeming rond is wordt de administratieve procedure gestart voor nieuwe medewerkers. De directeur personeel zorgt dat er een vermelding van de benoeming wordt opgenomen in het week-/nieuwsbericht. In Buitenpost dient deze vermelding via de locatiedirecteur aangemeld te worden.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 8


In schema: Actie:

Uitvoering door: Termijn binnen:

Bekendmaking vacature (ahv. bijlage 3): Opstellen vacaturetekst (bijlage 1) Extern: Plaatsen van vacature op website LC en aanmelding vacaturebank Fricolore Intern: Versturen van vacature naar locatiedirectie Vacature per mail naar al het personeel versturen Vacature op personeelportaal plaatsen

Directeur pers.

Nvt.

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

Ophangen vacature op publicatieborden

locatiedirectie

2 werkdagen na ontvangst

Reactietermijn

P&O

10 dagen of de maandag e na 10 dag na plaatsing

Verzamelen binnengekomen sollicitaties

P&O

Tijdens reactietermijn

Ontvangstbevestiging versturen

P&O

Versturen/uitreiken reacties na verstrijken reactietermijn aan directeur personeel

P&O

Vaststellen commissie

Directeur pers.

Selectie binnengekomen sollicitaties

Dir. pers., commissie en evt. P&O

Uitnodigen geselecteerde kandidaten (telefonisch/mail) Dir. pers./ P&O Alleen op verzoek: versturen van uitnodigingsbrieven. Altijd na afronding bovenstaande actie. Gesprekken/telefoontjes met de afgewezen en benoemde sollicitant(en) Aangeven welke kandidaten niet uitgenodigd zijn en een afwijzingsbrief dienen te ontvangen Afwijzingsbrieven sturen aan de niet uitgenodigde sollicitanten Arbeidsvoorwaardengesprek Vermelding nieuws/weekbericht Starten administratieve procedure nieuwe werknemer

3 werkdagen na binnenkomst sollicitatie 2 werkdagen na verstrijken reactietermijn i.i.g. voor afloop van de reactietermijn. 4 werkdagen na versturen reacties z.s.m.

P&O evt. met Directeur pers. Directeur pers. via locatiedirectie

2 werkdagen na bekendmaking van reeds uitgenodigde kandidaten 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 5 werkdagen na bekendmaking 8 werkdagen na benoeming 10 werkdagen na vaststelling benoeming en arb.voorwaardengesprek

P&O

z.s.m. na benoeming

P&O Directeur pers. Directeur pers. P&O

4. Sollicitatieprocedure directiefuncties 4.1 Uitgangspunten De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de invulling van de vacatures binnen de centrale directie. P&O ondersteunt de raad van toezicht bij de administratieve handelingen voor de invulling van de vacature.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 9


4.2 Sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie wordt samengesteld door de raad van toezicht. De sollicitatiecommissie bestaat uit: -

2 leden van de raad van toezicht (waarvan ĂŠĂŠn voorzitter); 2 leden van de directie; 2 leden uit de geleding onderwijzend personeel; 1 lid van het managementteam; 1 lid uit de geleding van het onderwijsondersteunende personeel; 2 leden van de medezeggenschapsraad, t.w. 1 ouder en 1 leerling;* Hoofd P&O (secretaris).

* aan te wijzen door de MR Vanuit praktische overwegingen kan deze commissie in tweeĂŤn worden gesplitst. Het is mogelijk om de commissie uit te breiden met een extern adviseur. Deze adviseur begeleidt de sollicitatiecommissie en organiseert indien gewenst een assessment en/of psychologische test. De sollicitatiecommissie heeft tot taak te trachten zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de sollicitanten en een gemotiveerd advies uit te brengen aan de raad van toezicht over de te benoemen kandidaat. De raad van toezicht besluit al dan niet om het advies over te nemen en tot benoeming over te gaan.

4.3 Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek kan worden gevoerd aan de hand van de STARR-methode (bijlage 4) aangevuld met een scoreformulier (bijlage 5). Op het scoreformulier worden een aantal criteria genoemd waar de commissie vragen over kan stellen aan de kandidaat. Het formulier is naar wens aan te passen/ uit te breiden.

4.4 Sollicitatieprocedure Wanneer er binnen de centrale directie een vacature ontstaat wordt dit door de raad van toezicht kenbaar gemaakt aan P&O. De raad van toezicht stelt met ondersteuning van P&O de volgende stukken op: de te volgen procedure, een profielschets, een functieomschrijving, een stappenplan en een advertentietekst. Zodra de vacature akkoord is dient dit kenbaar te worden gemaakt bij P&O zodat de vacature geplaatst kan worden. In normale omstandigheden wordt de vacature altijd binnen twee dagen geplaatst. Wanneer er hoge urgentie is bij het uitzetten van de vacature dient dit aangegeven te worden en wordt de vacature (indien mogelijk) dezelfde dag nog geplaatst. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. De vacature wordt op de website geplaatst van het Lauwers College en aangemeld bij de vacaturebank van Fricolore. Intern wordt de vacature op het personeelportaal en publicatieborden geplaatst. Daarnaast worden alle personeelsleden doormiddel van een mail op de hoogte gebracht van de vacature. Indien nodig kan ervoor gekozen worden om de vacature in andere externe media te plaatsen, bijv. op vacaturesites of in (lokale) dagbladen/kranten. Dit dient kenbaar te worden gemaakt de bij P&O. De reactietermijn bedraagt 10 dagen, wanneer de 10 dag in het weekend valt is de sluitingsdatum de maandag daarop. Indien de raad van toezicht een ander reactietermijn wenst, dient dit kenbaar te worden gemaakt bij P&O. P&O zorgt binnen drie werkdagen voor een ontvangstbevestiging van de binnengekomen sollicitatie.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 10


Binnen twee werkdagen na het verstrijken van de reactietermijn worden de reacties verzonden/uitgereikt aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie. De voorzitter van de sollicitatiecommissie zorgt dat er binnen vier werkdagen een gezamenlijke briefselectie plaatsvindt. De geselecteerde kandidaten worden telefonisch of per mail uitgenodigd door de voorzitter van de sollicitatiecommissie of door een aangewezen persoon, bijv. P&O. Indien de voorzitter wenst dat er daarnaast uitnodigingsbrieven verstuurd worden, dient dit kenbaar worden gemaakt aan P&O. P&O kan zorg dragen voor het versturen van de brieven. De brieven zullen binnen twee werkdagen na bekendmaking verzonden worden. Na afloop van de gesprekken maakt de voorzitter aan P&O bekend of er een kandidaat benoemd is en wie deze persoon dan is. Daarnaast geeft de voorzitter aan welke kandidaten afgewezen dienen te worden. Het afschrijven van de niet uitgenodigde kandidaten wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking verzorgd door P&O. De kandidaten die uitgenodigd zijn maar niet benoemd worden, worden hier door de voorzitter (telefonisch) van op de hoogte gebracht. P&O heeft met de benoemde sollicitant een arbeidsvoorwaardengesprek. Als de benoeming rond is wordt de administratieve procedure gestart voor nieuwe medewerkers. De voorzitter zorgt dat er een vermelding van de benoeming wordt opgenomen in het week/nieuwsbericht. In Buitenpost dient deze vermelding via de locatie directeur aangemeld te worden. In schema: Actie:

Uitvoering door:

Bekendmaking vacature (ahv. bijlage 3): Opstellen vacaturetekst (bijlage 1), een profielschets, Raad van toezicht een functieomschrijving, een stappenplan Extern: Plaatsen van vacature op website LC en aanmelding P&O vacaturebank Fricolore Intern: Versturen van vacature naar locatiedirectie P&O Vacature per mail naar al het personeel versturen Vacature op personeelportaal plaatsen

Termijn binnen: Nvt. 2 werkdagen na bekendmaking 2 werkdagen na bekendmaking

Ophangen vacature op publicatieborden

locatiedirectie

2 werkdagen na ontvangst

Reactietermijn

P&O

10 dagen of de maandag e na 10 dag na plaatsing

Verzamelen binnengekomen sollicitaties

P&O

Tijdens reactietermijn

Ontvangstbevestiging versturen

P&O

Versturen/uitreiken reacties na verstrijken reactietermijn aan voorzitter sollicitatiecommissie

P&O

Vaststellen commissie Uitnodigen geselecteerde kandidaten (telefonisch/mail) Alleen op verzoek: versturen van uitnodigingsbrieven. Altijd na afronding bovenstaande actie. Gesprekken/telefoontjes met de afgewezen en benoemde sollicitant(en) Aangeven welke kandidaten niet uitgenodigd zijn en een afwijzingsbrief dienen te ontvangen Afwijzingsbrieven sturen aan de niet uitgenodigde sollicitanten

Voorzitter soll. commissie Voorzitter soll. comm./ P&O P&O Voorzitter soll. commissie Voorzitter soll. commissie P&O

3 werkdagen na binnenkomst sollicitatie 2 werkdagen na verstrijken reactietermijn i.i.g. voor afloop van de reactietermijn. z.s.m. 2 werkdagen na bekendmaking van reeds uitgenodigde kandidaten 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 5 werkdagen na bekendmaking

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 11


Arbeidsvoorwaardengesprek

P&O

Vermelding nieuws/weekbericht

Voorzitter solll. commissie via locatiedirectie

8 werkdagen na benoeming 10 werkdagen na vaststelling benoeming en arb.voorwaardengesprek

Starten administratieve procedure nieuwe werknemer

P&O

z.s.m. na benoeming

5. Sollicitatieprocedure raad van toezicht 5.1 Uitgangspunten De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de invulling van de vacatures binnen de raad van toezicht. P&O ondersteunt de raad van toezicht bij de administratieve handelingen voor de invulling van de vacature.

5.2 Sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie wordt samengesteld door de raad van toezicht. De commissie bestaat uit: -

Overige leden van de raad van toezicht (waarvan ĂŠĂŠn voorzitter is); Rector, die deze taak ook kan overdragen aan een ander directielid.

5.3 Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek kan worden gevoerd aan de hand van de STARR-methode (bijlage 4) aangevuld met een scoreformulier (bijlage 5). Op het scoreformulier worden een aantal criteria genoemd waar de commissie vragen over kan stellen aan de kandidaat. Het formulier is naar wens aan te passen/ uit te breiden.

5.4 Sollicitatieprocedure Wanneer er binnen de raad van toezicht een vacature ontstaat wordt dit kenbaar gemaakt aan de directeur personeel. De raad van toezicht (in overleg met P&O) maakt een vacaturetekst. Zodra de vacature akkoord is dient dit kenbaar te worden gemaakt bij P&O zodat de vacature geplaatst kan worden. In normale omstandigheden wordt de vacature altijd binnen twee dagen geplaatst. Wanneer er hoge urgentie is bij het uitzetten van de vacature dient dit aangegeven te worden en wordt de vacature (indien mogelijk) dezelfde dag nog geplaatst. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, tenzij expliciet vermeld wordt dat de vacature niet intern of extern uit hoeft. De vacature wordt op de website geplaatst van het Lauwers College en aangemeld bij de vacaturebank van Fricolore. Intern wordt de vacature op het personeelportaal en publicatieborden geplaatst. Daarnaast worden alle personeelsleden doormiddel van een mail op de hoogte gebracht van de vacature. Indien nodig kan ervoor gekozen worden om de vacature in andere externe media te plaatsen, bijv. op vacaturesites of in (lokale) dagbladen/kranten. Dit kan aangeven worden op het aanmeldingsformulier.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 12


de

De reactietermijn bedraagt 10 dagen, wanneer de 10 dag in het weekend valt is de sluitingsdatum de maandag daarop. Indien de voorzitter van de sollicitatiecommissie een ander reactietermijn wenst, dient hij/zij dit op het formulier aan te geven. P&O zorgt binnen drie werkdagen voor een ontvangstbevestiging van de binnengekomen sollicitatie. Binnen twee werkdagen na het verstrijken van de reactietermijn worden de reacties verzonden/uitgereikt aan de voorzitter. Indien hij/zij gedurende de reactietermijn alle reacties wenst te ontvangen dient dit aangegeven te bij P&O. De voorzitter zorgt dat er binnen vier werkdagen gezamenlijke briefselectie plaatsvindt. De geselecteerde kandidaten worden telefonisch of per mail uitgenodigd door de voorzitter of door een aangewezen persoon, bijv. P&O. Indien de voorzitter wenst dat er daarnaast uitnodigingsbrieven verstuurd worden, dient dit kenbaar worden gemaakt aan P&O. P&O kan zorg dragen voor het versturen van de brieven. De brieven zullen binnen twee werkdagen na bekendmaking verzonden worden. Na afloop van de gesprekken maakt de voorzitter aan P&O bekend of er een kandidaat benoemd is en wie deze persoon is. Daarnaast geeft de voorzitter aan welke kandidaten afgewezen dienen te worden. Het afschrijven van de niet uitgenodigde kandidaten wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking verzorgd door P&O. De kandidaten die uitgenodigd zijn maar niet benoemd worden, worden hier door de voorzitter (telefonisch) van op de hoogte gebracht. P&O heeft met de benoemde sollicitant een arbeidsvoorwaardengesprek. Als de benoeming rond is wordt de administratieve procedure gestart voor nieuwe medewerkers. De voorzitter zorgt dat er een vermelding van de benoeming wordt opgenomen in het week/nieuwsbericht. In Buitenpost dient deze vermelding via de locatiedirecteur aangemeld te worden. In schema: Actie:

Uitvoering door:

Termijn binnen:

Bekendmaking vacature (ahv. bijlage 3): Opstellen vacaturetekst (bijlage 1) Extern: Plaatsen van vacature op website LC en aanmelding vacaturebank Fricolore Intern: Versturen van vacature naar locatiedirectie Vacature per mail naar al het personeel versturen Vacature op personeelportaal plaatsen

(aangewezen) Voorzitter RVT

Nvt.

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

P&O

2 werkdagen na bekendmaking

Ophangen vacature op publicatieborden

locatiedirectie

2 werkdagen na ontvangst

Reactietermijn

P&O

10 dagen of de maandag e na 10 dag na plaatsing

Verzamelen binnengekomen sollicitaties

P&O

Tijdens reactietermijn

Ontvangstbevestiging versturen

P&O

Versturen/uitreiken reacties na verstrijken reactietermijn aan voorzitter raad van bestuur Vaststellen commissie Selectie binnengekomen sollicitaties Uitnodigen geselecteerde kandidaten (telefonisch/mail) Alleen op verzoek: versturen van uitnodigingsbrieven. Altijd na afronding bovenstaande actie.

3 werkdagen na binnenkomst sollicitatie 2 werkdagen na verstrijken P&O reactietermijn (aangewezen) i.i.g. voor afloop van de Voorzitter RVT reactietermijn. 4 werkdagen na versturen sollicitatiecommissie reacties (aangewezen) Voorzitter RVT/ z.s.m. P&O 2 werkdagen na P&O bekendmaking van reeds uitgenodigde kandidaten

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 13


Gesprekken/telefoontjes met de afgewezen en benoemde sollicitant(en) Aangeven welke kandidaten niet uitgenodigd zijn en een afwijzingsbrief dienen te ontvangen Afwijzingsbrieven sturen aan de niet uitgenodigde sollicitanten

(aangewezen) Voorzitter RVT (aangewezen) Voorzitter RVT

Arbeidsvoorwaardengesprek

P&O

Vermelding nieuws/weekbericht

(aangewezen) Voorzitter RVT via locatiedirectie

2 werkdagen na afloop van de gesprekken 2 werkdagen na afloop van de gesprekken 5 werkdagen na bekendmaking 8 werkdagen na benoeming 10 werkdagen na vaststelling benoeming en arb.voorwaardengesprek

Starten administratieve procedure nieuwe werknemer

P&O

z.s.m. na benoeming

P&O

6 Vacatures voor taken Docenten hebben naast hun contacturen ook taken. Taken kunnen leiden tot vermindering van het aantal contacturen. Voor taken vanaf 150 klokuur geldt, dat zij in principe worden toegekend na een sollicitatieprocedure. Voor deze functies kan het aanmeldingsformulier voor OOP-functies worden gebruikt (bijlage 3). De vacature zal alleen intern geplaatst worden. De procedure voor deze taken is hetzelfde als die voor docenten- en locatiegebonden functies (zie hoofdstuk 2), alleen dient hier wel een advertentietekst opgemaakt te worden. Het arbeidsvoorwaardengesprek en de procedure voor nieuwe medewerkers wordt in deze procedure achterwege gelaten. De sollicitatiecommissie bestaat uit: -

Directeur personeel (voorzitter); (betreffende) Teamleider; Docent (uit het team).

7. Open sollicitaties De open sollicitaties komen binnen bij P&O en worden binnen drie werkdagen bevestigd. Wanneer er op het moment van schrijven geen vacature vacant is die voldoet aan het profiel van de kandidaat wordt de sollicitant hiervan op de hoogte gebracht. In de brief die hij/zij ontvangt wordt vermeld dat zijn/haar brief enige tijd bewaard zal worden. Wanneer een vacature vacant is of op korte termijn vacant wordt, zal de kandidaat meegenomen worden in de procedure. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Wanneer er geen geschikte vacature vacant is maar de kandidaat veel perspectief lijkt te bieden voor het Lauwers College, dient er gekeken te worden naar het meerjarenformatieplan. Wanneer blijkt dat er op (korte) termijn of het komende schooljaar behoefte is aan iemand met het profiel van de kandidaat dient hier vroegtijdig actie op ondernomen te worden. De sollicitatie zal doorgestuurd worden aan de betreffende teamleider(s)/ locatiedirecteur(en) om hun mening te geven over de sollicitatie te geven. De kandidaat kan bijvoorbeeld alvast uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek, waarbij de toekomstige mogelijkheden besproken kunnen worden.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 14


Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur personeel, P&O en de teamleiders/ locatiedirecteuren om hier op in te spelen. De teamleiders/ locatiedirecteuren dienen daarom gedurende het schooljaar bij P&O de mogelijke knelpunten en ontwikkelingen aan te geven.

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 15


Bijlagen 1. Formulier: vacature sjabloon 2. Formulier: aanmelden OP-vacature 3. Formulier: aanmelden OOP-vacature 4. STARR-methode 5. Scoreformulier sollicitatiegesprekken

Vacatureregeling - Lauwers College

Pagina 16


Het Lauwers College is een christelijke scholengemeenschap voor VWO, HAVO, VMBO met locaties in Buitenpost, Grijpskerk, Kollum en Surhuisterveen. De school telt circa 2000 leerlingen.

functie Context

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Informatie Inlichtingen worden verstrekt door , telefonisch bereikbaar via 0511-542415. Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij de administratie. Aanvullende informatie is te vinden op www.lauwerscollege.nl.

Reageren Graag zien wij uw sollicitatie, bij voorkeur digitaal, tegemoet voor , t.a.v. Per post via: Stichting Lauwers College Postbus 41 9285 ZV Buitenpost Of per mail naar: personeelszaken@lauwerscollege.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden in week‌. Het Lauwers College participeert in Fricolore Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Aanmelden OP-vacature Teamleider(s)

:

Team(s)

:

Informatie:

Aantal lessen

:

Klassen

:

Graad

:

Vereiste bevoegdheid :

/ nvt

Plaatsing:

Intern / extern

:Wanneer er expliciet gekozen wordt om hierin een keuze te maken, dan graag doorhalen wat niet van toepassing is. Anders wordt de vacature zowel in- als extern geplaatst.

Datum plaatsing

: …. - …. - …… vanaf deze datum gaan de 2 werkdagen in die staan voor de plaatsing.

Urgentie

: JA / NEE, indien ja, dan wordt de vacature (indien mogelijk) op de bovenstaande datum gepubliceerd.

Reactietermijn

: Afwijken van de norm (10 dagen), JA / NEE. Bij ja, aangeven hoeveel dagen of welke datum aangehouden moeten worden. ……… dagen of datum: ….-….-……

Ontvangen van reacties : Na reactietermijn / tijdens reactietermijn

Evt. Opmerkingen ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Akkoord directeur pers.: Dit formulier inleveren bij directeur personeel.

…………………………..

Aanmelden OP-vacature


Aanmelden OOP-vacature Functie/ taak

:

Omvang/ uren

:

Direct leidinggevende

:

Locatie

:

Plaatsing: Intern / extern

:Wanneer er expliciet gekozen wordt om hierin een keuze te maken, dan graag doorhalen wat niet van toepassing is. Anders wordt de vacature zowel in- als extern geplaatst.

Datum plaatsing

: …. - …. - …… vanaf deze datum gaan de 2 werkdagen in die staan voor de plaatsing.

Urgentie

: JA / NEE, indien ja, dan wordt de vacature (indien mogelijk) op de bovenstaande datum gepubliceerd.

Reactietermijn

: Afwijken van de norm (10 dagen), JA / NEE. Bij ja, aangeven hoeveel dagen of welke datum aangehouden moeten worden. ……… dagen of datum: ….-….-……

Ontvangen van reacties : Na reactietermijn / tijdens reactietermijn

Evt. Opmerkingen ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Akkoord directeur pers.:

Dit formulier inleveren bij directeur personeel.

…………………………..

Aanmelden OOP-vacature


STARR-methode in schema

1

Situatie Wat was de situatie? * wat gebeurde er? * wie waren er bij betrokken? * waar speelde de situatie zich af? * wanneer speelde deze situatie?

Reflectie

Taak

* hoe vond je dat je het deed? * was je tevreden met het resultaat? * wat zou je een volgende keer anders doen? * wat heb je daarvoor nodig? * welke specifieke competenties (kennis en vaardigheden) zet een gekwalificeerde medewerker in?

Algemeen:

1

* wat was je taak? * wat was je rol? * wat werd er van je verwacht? Persoonlijk: * wat wilde je bereiken? * wat verwachtte je van jezelf in die situatie? * wat vond je dat je moest doen?

Resultaat

Actie

* wat kwam er uit? * hoe is het afgelopen? * wat was het resultaat van je handelen? * hoe reageerde(n) de ander(en)?

* wat heb je precies gezegd en/of gedaan? * hoe was je aanpak? * en toen? * hoe reageerde(n) de ander(en) op jou? * wat heb je vervolgens gezegd en/of gedaan? * en toen?

Bron: www.nizw.nl/beroepsontwikkeling/competentiemanagement/instrumenten


Scoreformulier Functie :

Kandidaat:

Onvoldoende; te weinig om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen 1: 2: 3: 4:

Zwak; er zal vrij veel aandacht aan besteed moeten worden: eigenlijk te weinig om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen Middelmatig; eigenlijk een punt dat nog verder ontwikkeld zou moeten worden om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen Ruim voldoende; ruim voldoende om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen Goed; duidelijk een sterk punt en meer dan voldoende om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen

Criterium

Opmerkingen

Score

Besluitvaardigheid Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.



Groepsgericht leiderschap Richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.



Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken van ter zake doende gegevens.



Flexibiliteit Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.



Integriteit Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.



Organisatiebewustzijn Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant.



Visie Heeft een duidelijke visie op de onderwijskundige ontwikkeling



Overtuigingskracht Krijgt instemming en enthousiasme voor bepaalde doelen, plannen of ideeën. Enthousiasmeert en inspireert.



Samenwerken Levert op basis van onderlinge relatie een actieve bijdrage aan het gezamenlijk behalen van gestelde doelen en de kwaliteit van de werkverhoudingen en de organisatie van de school.



Identiteit Kan vanuit de christelijke levensovertuiging inhoud geven aan de omgang met collega’s en leerlingen.

Opmerkingen:



vacatureregeling  

vacatureregeling

Advertisement