Page 1

Schoolregels Lauwers College Locatie Buitenpost 2013-2014


Dit is een zgn. groeidocument. Raadpleeg daarom regelmatig deze schoolregels.

Heb je vragen, tips, verbeteringen, etc. m.b.t. deze regels? Neem contact op met jouw teamleider, jouw mentor of met een vertegenwoordiger van de leerlingenraad.

Wil je uitleg? Neem contact op met jouw mentor of teamleider.

2

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


Schoolregels Lauwers College Locatie Buitenpost versie september 2013

A. Inleiding Voor jou als leerling is het prettig om te weten wat er van jou in school wordt verwacht en dat jij weet wat je van school, de docenten en je medeleerlingen mag verwachten. Daarom zijn deze schoolregels opgesteld. De uitgangspunten voor deze schoolregels zijn:            

Op onze school luisteren we naar elkaar. Op onze school houden we rekening met elkaar. Op onze school zorgen we ervoor dat anderen geen last hebben van ons gedrag. Op onze school proberen we onze vergissingen goed te maken. Op onze school leren we met elkaar. Op onze school leren we van elkaar. Op onze school helpen we elkaar. Op onze school respecteren wij elkaar. Op onze school respecteren we elkaars eigendommen. Op onze school zoeken we met elkaar voor elk probleem een oplossing. Op onze school werken we in een prettige en veilige sfeer Op onze school houdt iedereen zich aan deze schoolregels, zowel leerlingen als personeelsleden.

Belangrijk is dat je te allen tijde de aanwijzingen van de schoolleiding, de docenten en de overige medewerkers opvolgt. Dit geldt niet alleen in de klas, maar in het gehele schoolgebouw, op het schoolplein, de directe omgeving van het schoolgebouw en ook tijdens excursies, werkweken en andere buitenschoolse activiteiten. Belangrijk is ook dat naast het thuisnummer ook het tweede (derde) telefoonnummer van de ouders op school bekend is. Bij wijziging van één van de telefoonnummers zijn leerling en ouders verantwoordelijk voor het melden daarvan. Belangrijk is dat wij een actueel mailadres van jou en/of je ouders hebben. De school communiceert veel per mail met jullie. Wijzigingen in mailadressen daarom doorgeven naar de school via <administratie@lauwerscollege.nl>

3

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


a. Onderwijs en aanwezigheid Je hebt recht op goed onderwijs in een prettige werksfeer en op een werkbaar lesrooster.

Wat betekent dat voor jou?  Je volgt alle onderwijsactiviteiten, die door school voor jou worden georganiseerd.  Je bent op tijd aanwezig voor de aanvang van de onderwijsactiviteit  Je hebt alles bij je wat nodig is voor de betreffende activiteit.  Eten en drinken in de school doe je in de zitkuil. Alleen met toestemming van de docent mag je iets drinken en/of eten tijdens een onderwijsactiviteit.  Je gebruikt geen geluids- en/of elektronische communicatieapparatuur tijdens de onderwijsactiviteit, tenzij daarvoor toestemming gekregen is. Ook zorg je dat deze apparatuur niet zichtbaar/hoorbaar/merkbaar is. Bij een eerste overtreding wordt het gehele apparaat (dus bv. de mobiele telefoon inclusief simkaart) 5 werkdagen in beslag genomen. Een volgende overtreding zal een zwaardere maatregel kunnen opleveren.  Je laat je jas, pet, etc. achter in de garderobe of in je kluisje.  Je meldt je meteen bij Time Out als je bij een onderwijsactiviteit wordt verwijderd.  Je respecteert de regels en procedures bij te laat komen, ziekmelding en (ongeoorloofde) afwezigheid.  Veel leerlingen hebben tegenwoordig een hobby of een baantje. Van maandag t/m vrijdag van 08.10 uur - 16.30 uur kunnen er op schooldagen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Je moet er rekening mee houden dat het naar school gaan prioriteit heeft, dus gaan ook bij roosterwijzigingen schoolactiviteiten altijd voor. Wat betekent dat voor de werknemers van het Lauwers College?  De werknemers van het Lauwers College houden zich aan de hierboven genoemde en voor hen van toepassing zijnde regels.

b. Gedrag en veiligheid Je hebt er recht op dat je je veilig voelt op school en met respect behandeld wordt. Wat betekent dat voor jou?:  Tijdens tussenuren of vrije uren kun je studeren in de daarvoor bestemde ruimten of plaatsnemen in de zitkuil/kantine. Je hangt niet rond bij de hoofdingang, in de gangen of trappenhuizen en je stoort geen anderen.  Je kwetst, pest, scheldt, hindert, discrimineert of intimideert niet.  Je maakt en/of verspreidt geen opnamen (foto/video/geluid) van personeelsleden, medeleerlingen en school zonder (hun) uitdrukkelijke toestemming.  Uitingen via internet, telefoon (sms) of anderszins die tot doel hebben medeleerlingen, personeelsleden of het Lauwers College te ergeren, kwetsen of intimideren zijn niet toegestaan. Als een personeelslid in diskrediet wordt gebracht, wordt aangifte gedaan bij de politie; als leerlingen onderling pestgedrag laten zien via social media wordt daar in de klas aandacht aan besteed en kan aangifte worden gedaan.  Je draagt geen aanstootgevende kleding/sieraden of kleding met discriminerende opdruk. In een kledingnotitie (website) staat aangegeven hoe het Lauwers College omgaat met kledingvoorschriften voor leerlingen en personeel.  Het is verboden (in of rondom school) in het bezit te zijn van wapens in welke vorm dan ook en alles wat als wapen gebruikt kan worden of op een wapen lijkt. In het geval van wapenbezit wordt door school aangifte gedaan bij de politie en kan worden overgegaan tot schorsing.  Het is verboden vuurwerk bij je te hebben, te verhandelen of te (doen) ontsteken. De school doet bij overtreding altijd aangifte bij de politie.  Op school ben je niet in het bezit of onder invloed van drugs en/of alcohol. Ook het verhandelen daarvan is verboden.  Roken door leerlingen en personeel is binnen of buiten het gebouw, met uitzondering van de daarvoor door de locatieleiding aangewezen plaatsen, niet toegestaan. Voor leerlingen is dat het daarvoor ingerichte plein achter de beide gymzalen (uitgang bij lokaal 55). Overtreding zal leiden tot 2 schooldagen (data te bepalen door de conciërges) één uur corvee na 15.30 uur.

4

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


Je plaatst je vervoersmiddel op de daarvoor aangewezen plaats. Een overtreding wordt bestraft met minimaal één uur corvee, daarnaast geldt onverkort de regel `Foute fietsen, zo is het maar net, gaan tot half vijf aan het ket`. Als de leerling er dan voor kiest om de fiets meteen mee te nemen bestaat de sanctie uit twee uren corvee.

Wat betekent dat voor de werknemers van het Lauwers College?  De werknemers van het Lauwers College houden zich aan de hierboven genoemde en voor hen van toepassing zijnde regels.

c. Schade Je hebt recht op een nette en opgeruimde school en dat je eigendommen gerespecteerd worden. Wat betekent dat voor jou?  Je blijft van andermans spullen af, tenzij de eigenaar toestemming heeft gegeven.  Bij diefstal doet de school melding en/of aangifte bij de politie en wordt eventueel overgegaan tot schorsing. Hetzelfde geldt in geval van vernielingen van eigendommen van medeleerlingen, personeel, etc.  Wanneer er door jou schade aangericht wordt, zal school aan jou of je ouders/verzorgers een vergoeding voor materialen en arbeidsloon vragen.  Je houdt alle ruimten binnen school en het schoolplein netjes en je zorgt ervoor dat er niks wordt beschadigd.  Je gaat zorgvuldig om met boeken (boekenfonds, lesmateriaal, mediatheek, etc.) en andere eigendommen van school. Beschadigingen aan boeken worden in rekening gebracht aan de gebruiker  Voor, tijdens en na schooltijd hang je niet rond op het trottoir voor of tegenover het schoolgebouw, op de paadjes, de speeltuintjes en andere ruimten tussen de huizen. Alle leerlingen hebben voor de eerste schooldag informatie gekregen over de plaatsen waar in en om het schoolgebouw de pauzes kunnen worden doorgebracht.  Je gooit geen afval op straat.  Op weg van en naar school veroorzaak je geen overlast voor anderen.  Je laat geen personen van buiten onze school toe in het gebouw of op het terrein van het Lauwers College, tenzij toestemming is verleend door de schoolleiding.  Tijdens pauzes en/of tussenuren breng je geen bezoekjes aan buurtscholen. Wat betekent dat voor de werknemers van het Lauwers College?  De werknemers van het Lauwers College houden zich aan de hierboven genoemde en voor hen van toepassing zijnde regels.

Bestuur en/of medewerkers van het Lauwers College kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen en/of verzorgers. Je hebt de mogelijkheid een kluisje te huren. Daarin kun je jouw eigendommen goed en veilig opbergen. Ruilen van kluisjes zonder toestemming van de conciërge is niet toegestaan. Om de veiligheid te bevorderen en goed toezicht te kunnen houden, hangen er op meerdere plaatsen in en buiten school videocamera’s. Op de door videocamera’s vastgelegde beelden zijn de privacycodes van toepassing. Bij overtredingen kan de locatieleiding de beelden doorgeven aan de politie.

5

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


B. ABSENTIE Op tijden dat er onderwijs wordt gegeven, ben je verplicht om de school te bezoeken. Je mag nooit zomaar van school wegblijven. Ongeoorloofd vrij nemen (luxe verzuim) door ouders en/of leerling wordt beschouwd als spijbelen en de school is verplicht om al die vormen van verzuim door te geven aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Daarbij worden het te laat komen en het spijbelen qua aantallen bij elkaar geteld. DUO maakt melding van het verzuim bij de LPA (LeerPlichtAmbtenaar) e van de gemeente waarin de leerling woont. Vanaf de 10 melding in een schooljaar zal de LPA contact opnemen met de ouders van de leerling en hen uitnodigen op het gemeentehuis. Buiten de schoolvakanties om mag de school geen vrij van lessen geven. Verlof kan door de voor het betreffende leerjaar verantwoordelijke teamleider of door de locatiedirecteur worden toegestaan, nadat uiterlijk een week van tevoren een door de ouders/verzorgers ondertekend schriftelijk verzoek is ingediend. Hiervoor dient het verlofaanvraagformulier gebruikt te worden dat te vinden is onder ’downloads’ op de site. De leerplichtambtenaar kan ingeschakeld en om advies gevraagd worden. Pas na toestemming kan het verlof worden opgenomen. Het achterwege blijven van een vooraf, schriftelijk ingediend verzoek en toch wegblijven uit de les wordt beschouwd als spijbelen en als zodanig afgehandeld. Naast melding aan DUO hanteert de school een eigen afhandeling van luxe verzuim en ongeoorloofd gedrag (Zie C, D en E). De LPA handelt buiten de school om op een eigen manier af.

 

 

 

Bij ziekte van de leerling thuis:

Altijd telefonisch afmelden, bij voorkeur voor 9:00 uur. Op de eerste dag van terugkomst na de ziekte levert de leerling een door de school opgestelde (downloaden via de site www.lauwerscollege.nl, doorlinken naar – ‘onderwijs’ – ‘ziekte en afwezigheid’ – en dan bij ‘downloads’ onderaan de bladzijde met tekst “Wat te doen bij ziekte? “) en door ouders ingevulde verklaring af bij Time-Out.

Bij ziek worden op school:

De leerling meldt zich bij Time-out. De leerling belt daar vandaan naar huis. Daarvoor is het nodig dat de ouders telefonisch bereikbaar zijn. Daarom het verzoek aan ouders en leerlingen om via de mentoren naast e e telefoonnummer thuis ook 2 en evt. 3 telefoonnummer, en wijzigingen daarin, aan de school bekend te maken. De leerling krijgt een standaard ‘ziekbriefje’ mee naar huis. Op de dag van terugkomst wordt (direct bij binnenkomst van de school) het door de ouders ondertekende ziekbriefje bij Time-out ingeleverd.

Ten onrechte ziek melden wordt beschouwd als een vorm van spijbelen (zie C). Als een leerling niet op school verschijnt en niet is afgemeld neemt de Time-out medewerker in principe zo spoedig mogelijk contact op met thuis.

6

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


C. ONGEOORLOOFD VERZUIM - TE LAAT KOMEN

e

Een leerling is te laat (in de les) als hij/zij niet op de aanvangstijd van de les aanwezig is. Bij het 1 lesuur van de dag en na de pauzes is het belsignaal bepalend. Een leerling die te laat is wordt tot maximaal een kwartier na aanvang van de les in het lokaal toegelaten. Daarna is er sprake van spijbelen. Uitzondering is de leerling die met een groen briefje, ontvangen van teamleider, (zorg)coördinator, Time-out, schoolmaatschappelijk werkster, schoolverpleegkundige of decaan, altijd wordt toegelaten.

D. ONGEOORLOOFD VERZUIM - SPIJBELEN Voor elk uur dat gespijbeld wordt moet een leerling 2 lesuren op een door Time-out en de leerjaarbegeleider te bepalen tijdstip terugkomen in de sanctieklas. Terugkomen gaat voor buitenschoolse activiteiten. Onder spijbelen wordt verstaan: ongeoorloofde afwezigheid tijdens schoolactiviteiten. De schoolleiding bepaalt wanneer hiervan sprake is. e

e

Bij een herhaling (2 en 3 keer) van het spijbelen zal de mentor contact opnemen met thuis, bij de vierde keer zal de teamleider de straf bepalen. Opmerkingen:  Door spijbelen gemiste toetsen/repetities/werkjes/so’s/vct’s mogen NIET worden herkanst (tenzij de docent anders beslist) en kunnen worden beoordeeld met het cijfer 1.0. Dit cijfer wordt ook gegeven wanneer door spijbelen de voor dat uur geplande spreekbeurt/presentatie niet gehouden wordt of een PO/verslag/dossier enz. niet ingeleverd wordt.  In klassen waar het eindexamenreglement van toepassing is, geldt bovendien de daarin vermelde regeling.

C en D. TOTAAL ONGEOORLOOFD VERZUIM Ongeoorloofd verzuim (spijbelen en/of te laat komen) moet worden doorgegeven aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van O, C en W) . Vanaf 10 x volgt een oproep van de leerplichtambtenaar. Als het totaal van C en D 3, 5, 7, etc. bedraagt volgt er vanuit de school een extra sanctie van 2 lesuren terugkomen in de sanctieklas op een door de leerjaarbegeleider te bepalen tijdstip.

E. GELE KAARTEN N.B. De regeling gele kaarten wordt in de teams besproken. Tot het moment dat er eventueel wijzigingen worden aangebracht is de oude afhandeling van kracht. Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn. Een docent kan besluiten een leerling wegens wangedrag (Zie ook A. Inleiding) voor de rest van dat lesuur/die onderwijsactiviteit uit de les te verwijderen. In die situaties wordt de onderstaande procedure gevolgd: 1. 2.

3.

De leerling krijgt een gele kaart met vermelding van het tijdstip, lesuur, etc. en een werkopdracht mee van de docent. De leerling meldt zich binnen 3 minuten bij Time-out. De Time-out medewerker registreert de gele kaart en informeert mentor en teamleider. De leerling vult bij Time-out de gele kaart in en gaat daar de werkopdracht doen die hij/zij mee gekregen heeft van de docent. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich bij de docent die hem/haar eruit heeft gestuurd. De docent controleert of de werkopdracht in de Time-out ruimte naar behoren is uitgevoerd en vult de gele kaart verder in. De leerling hoort dan ook of er sprake is van een

7

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


4.

verdere straf, een schikking of dat er verwijzing naar een teamleider zal moeten plaatsvinden. De docent verwijdert het strookje van de gele kaart en levert dat z.s.m. in bij Time-out. De leerling laat de gele kaart daarna thuis ondertekenen. De getekende gele kaart moet (ook bij een schikking) de volgende lesdag bij Time-out ingeleverd worden.

Aantal gele kaarten 1e gele kaart 2e gele kaart 3e gele kaart 4e e.v. gele kaart

5.

afhandeling Zie hierboven bij punt 3 Zie hierboven + mentor neemt contact op met thuis Zie hierboven + teamleider. 2 Uren extra straf + ouders kunnen op school worden uitgenodigd Teamleider. College van bestuur, leerplichtambtenaar, inspectie kunnen worden ingeschakeld.

Niet inleveren (zie punt 4) of niet melden (zie punt 2) van de gele kaart betekent 2 uren sanctieklas.

F. Ten slotte: a. Alle gegevens m.b.t. de schoolregels worden in de dossiers van de leerlingen opgenomen. b. Time-out bepaalt op welke schooldag en op welk tijdstip een leerling terug moet komen (Nooit eerder dan 14.50 uur). c. Elke leerling wordt geacht regelmatig de monitor en het Time-out informatiebord te raadplegen. d. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder gelden deze schoolregels onverkort. e. De laatste week voor de grote vakantie is een schoolweek en kan worden gebruikt om sancties ten uitvoer te brengen.

ď&#x201A;§ Voorgaande regels zijn afspraken die voor elke schoolsituatie gelden. Alles wat buiten de regels om toegestaan wordt, moet als een gunst en niet als een recht beschouwd worden. ď&#x201A;§ Regels, rechten en plichten in de schoolgids en het leerlingenstatuut beschreven, gelden onverkort.

8

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014


Buitenpost, september 2013 -Locatieleiding Buitenpost: D. Holwerda L. Brouwer J. Kloezen M. van der Schaaf M. IJedema

locatiedirecteur teamleider havo 3, 4 en 5 teamleider tl 1, 2, 3 en 4 teamleider havo/vwo 1 en 2 teamleider vwo 3, 4, 5 en 6

-Time-out medewerkers: J. van Kammen D. van der Slijk

9

Schoolregels Lauwers College Buitenpost 2013 - 2014

Schoolregels lauwers college buitenpost 2013  
Schoolregels lauwers college buitenpost 2013  
Advertisement