Page 1

Treball informática Hardware El Hardware d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques. Software És el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Parts físiques del ordenador ● Teclat:És un dispositiu utilitzat per la introducció d’ordres i dades en un ordinador. ● Monitor:És un perifèric de l'ordinador, consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada. ● El CD :Part del ordinador on es poden veure els Cds i grabar-los. ● Impressora:És un dispositiu de sortida d'un ordinador que permet obtenir una còpia física, d'un document d'imatge o de text en format electrònic. ● Mouse: És un dispositiu apuntador utilitzat per facilitar el maneig de un entorn gràfic en un ordinador. ● El Fax:És una tecnologia de telecomunicacions que s'usa per a transferir copies de documents, usant dispositius . Definició i elements del sistema operatiu El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Elements: ● El nucli, que representa les funcions bàsiques del sistema operatiu, com per exemple, la gestió de la memòria, dels processos dels arxius, de les entrades / sortides principals i de les funcions de comunicació. ● L'intèrpret d'ordres, que posibilita la comunicació amb el sistema operatiu a través d'un llenguatge de control, permetent a l'usuari controlar els perifèrics sense conèixer les característiques del maquinari utilitzat, la gestió de les adreces físiques, etc. ● El sistema d'arxius, que permet que els arxius es registrin en una estructura arbòria. Clasificació del software ( posar exemples ) ● Sofware del sistema:Windows,Linux... ● Sofware d’aplicació:Word,Bloc de notas,Wordpad... Definició de xarxa.Avantatges de treballar en xarxa.Definició de targeta de xarxa. Xarxa: És un grup interconnectat dels ordinadors . Avantatges: ● Capacitat de representativitat davant de l’administració. ● Optimització dels recursos de les entitats. ● Intercanvi d’informació, experiències, iniciatives, … ● Tothom treballa en un mateix sentit, cosa que requereix transparència i honestedat


Targeta de xarxa:És una targeta d’espansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa. Tipus de xarxes segons l’extensió. Clau WEP La clau WEP és una contrasenta que s’intervien entre un dispositiu sense fils i un o diversos encaminadors que utilitzen seguretat WEP. Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables amb fotos (o esquemes)

LAN (Local Area Network): Avantatges: Permet compartir dades, programas... Tenir la possibilitat de centralitzar informació o procediments facilita l'administració i la gestió dels equips. Comporta un important estalvi, tant de temps, ja que s'aconsegueix gestió de la informació i del treball, com de diners, ja que no cal comprar molts perifèrics i es consumeix menys paper. Desventatges: Perquè passi el procés d'intercanviar la informació dels PC han d'estar a prop geogràficament. MAN (Metropolitan Area Network): Avantatges: És una xarxa d'alta velocitat (banda ampla) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa, proporciona capacitat d'integració de múltiples serveis mitjançant la transmissió de dades, veu i vídeo, sobre mitjans de transmissió tals com fibra òptica. Desventatges: Els equips han de tenir gran capacitat de memòria, si es vol que l'accés sigui ràpid. Poca seguretat en els ordinadors (infecció de virus, eliminació de programes, entre d'altres). WAN (Wide Area Network): Avantatges: 1) Podeu utilitzar un programari especial per contenir mini i macrocomputadoras com elements de xarxa. 2) No està limitada en espais geogràfics. 3) Pot establir comunicació entre ordinadors. 4) Utilitza fibres òptiques, enllaços satelitales, entre altres.


Desventatges: 1) Los equipos deben tener buena capacidad de memoria, si se quiere tener un buen acceso rápido. 2) La seguridad en las computadoras no es buena ya que puede ser por infección de virus,eliminación de programas. VPN (Virtual Private Network): Avantatges: 1)Ajuda a reduir els costos de les reds informáticas, gracias al us de internet, mantenin el mateix temps la seguretat de les comunicacions. 2)Ofereixen seguretat per als usuaris que es conectin via Wifi. 3)Ens permet accedir a pàginas web d’altres paísos 4)Ens permet navegar de manera anònima 5)Funcionan amb qualsevol programa o aplicació. Desventatges: 1) La velocitat d’accés és menor a una connexió tradicional. 2)La connexió no és molt estable, per tant, has de conectarte cada vegada. 3)No tots els equips de red són compatibles entre sí al utilitzar las tecnologias VPN. 4) És necessari saber conexements tecnics per utilitzar VPN.

·Definició de switch (commutador): Un commutador (en anglès switch) és un aparell de xarxes que permet agrupar un conjunt d’ordinadors i fer que passin pel mateix cable. ·Definició de hub (concentrador): Un concentrador (en anglès hub)és un dispositiu de xarxa que permet agrupar un conjunt de dispositiuius. ·Hardware necessari per conectar-se a Internet: cable MòdemLínia telefònica ADSL Banda Ampla Wireless ·Xarxes sense fil.Connexions wireless. SSID: ● Xarxes sense fil:Són aquelles que es comuniquen per un medi de transmissió no guiat (sense cables) mitjançant ones electromagnètiques. ● L’ISSID: (Service Set IDentifier) és un nom inclòs en tots els paquets d’una xarxa sense fils.


Protocols de la xarxa windows .L’adreça IP Un protocol de xarxa és el conjunt de regles que especifiquen l’intercanvi de dades o d’ordres durant la comunicació entre els hosts que formen part de la xarxa. Hosts*és usat en informàtica per referir-se als ordinadors conectats a una xarxa.Adreça IP és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa.Dins d'una mateixa xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única.

Informática  

Trabajo sobre les xarxes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you